Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)"

Transkript

1 Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban Fasth (FP), Mårten Mårtensson (S), Doris Möller (S), Mike Enocksson (S), Lena Andersson (S), Thomas Micha (S), Kailey Miller Hansson (S), Fredrik Ellberg (MP), Leif Olsson-Svensson (SD) Utses att justera Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD), ersättare Jan Erlandsson (C) Justeringens Nya Rådhuset 25 augusti 2015, kl. 14:00 plats och tid Paragrafer: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Göran Sundberg Kaj Jönsson (S) Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad Underskrift... Göran Sundberg 1

2 Beslutande Kaj Jönsson (S) Cecilia Magnusson-Svärd (S) Henrik Plantin (M) Kristina Bendz (M) Tommy Andersson (M) Per-Einar Larsson (M) Gunilla Andersson (M) Curt Hansson (M) Gunilla Olsson (S) Lars Wollin (S) Lisbeth Karlsson (S) Jasenka Mauzer Åkerlund (S) Stefan Malmberg (S) Roger Jönsson (S) Ingrid Ek (S) Kent Mårtensson (S) Katarina Johansson (M) Lennart Johansson (M) Christian Persson (M) Bo Sterner (M) Karin Olsson Lindström (FP) Hans Hulthén (FP) Carl-Axel Johansson (KD) Lars-Håkan Hansson (S) Ros-Marie Johansson (S) Adrian Magnusson (S) Anja Edvardsson (S) Karl Pettersson (S) Shukrije Rama-Pllashniku (S) Berth Andersson (S) Terese Gran (S) Jan-Åke Isaksson (SD) Paul Svensson (SD) Göran Björk (SD) Robert Bodnar (-) Klas Nilsson (SD) Nicklas Ljungström (MP) Saga Bitkover-Norman (MP) Inga-Lill Ek (V) Börje Andersson (C) Anna-Lena Weberup (C) Jan Erlandsson (C) Eva Bramsvik-Håkansson (C) Lilian Borén (S) Magnus Holst (S) Bertil Borgström (M), Nemat Salehi (M), Marcus Bräutigam (MP), Anna Sjöland (SD), ersättare för Cecilia Fahlborg (M) ersättare för Charlotte Åhman Persson (M) ersättare Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Simona Svensson (SD) 2

3 Ärenden vid dagens sammanträde med Paragraf Ärende Diarienr Sida Återkallande av Motion - Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse Svar på motion om att revidera föreskrifterna i Stiftelsen Ystad-Österlen filmfonds stadgar Svar på motion om volontärverksamhet inom hemtjänst och skola Svar på motion om "Dammsug Ystad" för en ökad befolkningstillväxt 2015/ / / / Svar på motion om Ge ungdomar en framtidsmöjlighet 2014/ Motion om volontärverksamhet inom äldrevården 2015/ Redovisning av inkomna medborgarförslag 2015/ Plan för lika rättigheter och möjligheter / Omdisponering från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och / / VA-taxa för brukningsavgifter / Taxor för Ystad Arenas badhus samt utvärdering 2015/ Taxor och avgifter 2016 Ystad Arena och sporthallar 2015/ Nya avgiftsnivåer i maxtaxan /

4 KF 101 Dnr 2015/20 Återkallande av Motion - Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse beslutar skriver av ärendet från vidare handläggning. Förslag till beslut skriver av ärendet från vidare handläggning. Beslutsunderlag Carl-Axel Johanssons (KD) motion den 15 januari Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse s beslut den 15 januari /2015 Carl-Axel Johanssons (KD) återkallelse den 20 juni 2015, Socialnämndens beslut den 25 juni 2015, 110 Sammanfattning av ärendet Carl-Axel Johansson (KD) har den 15 januari 2015 lämnat in en motion Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse och har den 20 juni återkallat motionen. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen, Carl-Axel Johansson (KD) 4

5 KF 102 Dnr 2014/246 Svar på motion om att revidera föreskrifterna i Stiftelsen Ystad- Österlen filmfonds stadgar beslutar beslutar att avslå motionen. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen. Henrik Plantin (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att besvara motionen med vad Ledning o Utveckling anför. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning. JA för att bifalla Kent Mårtenssons (S) yrkande, NEJ för att bifalla Henrik Plantins (M) yrkande. Omröstningen utfaller i enlighet med vad som framgår av bilagd voteringslista, prot. bil KF 102/1. Med 30 JA-röster mot 19 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med Kent Mårtenssons (S) yrkande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutsunderlag Bo Lönnerblads (M) motion den 13 november 2014, Stiftelsen Ystad-Österlen Filmfonds stadgar, s beslut den 20 november 2014, 138, Tjänsteskrivelse av kommunjuristen 29 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 60, Kommunstyrelsen beslut 22 juni 2015,

6 KF 102 Dnr 2014/246 Sammanfattning av ärendet Bo Lönnerblad (M) har i en motion föreslagit att filmfondens stadgar ska ändras så att dess styrelsemedlemmar också ska vara skyldiga att vara medlemmar i stiftelsen. Förslag till beslut under Arbetsutskottets sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall till motionen. Ingrid Ek (S) föreslår avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Arbetsutskottet beslutar avslå motionen. Reservation Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M) reserverar sig. Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall till motionen. Ingrid Ek (S), Hans Hulthén (FP) och Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag på motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Reservation Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M) reserverar sig. Beslut skickas till: Bo Lönnerblad (M) 6

7 7

8 8

9 KF 103 Dnr 2014/174 Svar på motion om volontärverksamhet inom hemtjänst och skola beslutar skriver av motionen från vidare handläggning. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Paul Svensson (SD) återkallar motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå besvara motionen med socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande. Beslutsunderlag Motion från Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) 9 juli 2014, s beslut 21 augusti , Socialnämndens beslut 26 februari , Barn- och Utbildningsnämndens beslut 23 april , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 26 mars 2015, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, 58 Sammanfattning av ärendet Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) föreslår i motion att kommunen ser positivt på att volontärsverksamhet påbörjas inom hemtjänst och skola. Volontärverksamhet innebär att frivilliga personer inom Ystads kommun hjälper till med sådana arbetsuppgifter som personalen är förhindrad eller inte har tid att utföra inom de ramar personalen har att följa. Exempel på volontärverksamhet kan vara att gå ut med brukarna, umgås med de gamla, vara ute på raster i skolan för att motverka mobbing eller verka för att generationsklyftorna minskar mellan ungdomar och äldre i samhället och skolan. Ärendet har remitterats till Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden. 9

10 KF 103 Dnr 2014/174 Socialnämnden ställer sig positiv till att ett arbete med volontärverksamhet organiseras. Arbetet måste organiseras utifrån hemtjänstens verksamhet. En samordnare på 50 % tjänst måste tillsättas för att skapa och bygga upp verksamheten mot brukarna och de ideella föreningar som är intresserade av att arbeta med volontärverksamhet. I samordnarens ansvar bör ingå att organisera och skapa kontakter med ideella föreningar och enskilda personer. Genomförandet av volontärverksamheten kan påbörjas under 2015 men för att detta ska kunna genomföras behöver Social omsorg tilldelas medel med 300 tkr för samordnaren inkl. omkostnader. Barn- och Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande över motionen att volontärverksamhet inte ska vara en organiserad verksamhet inom förskola och skola. Volontärverksamhet ryms inte inom skolans uppdrag och regelverk. Svårigheter gällande bestämmelser att alla inom verksamheten ska ha ett godkännande ur belastningsregistret är en omständighet som gör det komplicerat för volontärer att finnas i skolan. Ideella föreningar och organisationer kan bjudas in och medverka inom delar av skolornas verksamheter för att bredda kunskaper och få en tydligare samhällsanknytning, men då är det utifrån skolornas perspektiv och ansvar. Barn- och Utbildningsnämnden är positiv till frivilliginsatser, dock inte inom förskola/skola. En viktig princip är att volontärer inom offentlig sektor inte ska ersätta en anställd. Förslag till beslut under Arbetsutskottets sammanträde Kristina Bendz (M) återkommer med förslag till kommunstyrelsens sammanträde. Deltar inte i beslutet Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M). Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall. Kristina Bendz (M) Moderaterna deltar inte i dagens beslut. Hans Hulthén (FP) deltar inte i dagens beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer ordförandens och Isakssons förslag mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Isakssons förslag. 10

11 KF 103 Dnr 2014/174 Omröstningsresultat Med nio Ja-röster, en Nej-röst och fem som avstår beslutar Kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Kristina Bendz (M) X Ingrid Ek (S) X Roger Jönsson (S) X Cecilia Magnusson-Svärd (S) X Stefan Malmberg (S) X Lisbeth Karlsson (S) X Karl Pettersson (S) X Henrik Plantin (M) X Per-Einar Larsson (M) X Gunilla Andersson (M) X Hans Hulthén (FP) X Marcus Bräutigam (MP) X Jan-Åke Isaksson (SD) X Anja Edvarsson (S) Eva Bramsvik-Håkansson (C) X X Deltar inte i beslutet Kristina Bendz (M), Henrik Plantin (M), Per-Einar Larsson (M), Gunilla Andersson (M) och Hans Hulthén (FP). Reservation Jan-Åke Isaksson (SD) reserverar sig. Beslut skickas till: Jan-Åke Isaksson (SD) Paul Svensson (SD) 11

12 KF 104 Dnr 2013/124 Svar på motion om "Dammsug Ystad" för en ökad befolkningstillväxt beslutar besvarar motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besvara motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besvara motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Beslutsunderlag Motion från Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) 23 maj 2013, s beslut 19 juni , Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21 augusti , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 26 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 59, Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 136. Sammanfattning av ärendet Roger Jönsson (s) och Kent Mårtensson (s) föreslår i motion att ett samarbetsprojekt startas upp mellan Ystads kommun, byggbolag, fastighetsbolag, andra företag och privatpersoner för att hitta ett sätt att få fram boende som är snabbproducerat och särskilt riktar sig till nyinflyttade. I motionen föreslås att inbjudan skickas till alla fastighetsbolag i kommunen och utvalda byggbolag som har möjlighet att snabbproducera bostäder och att annonsera med hänvisning till andra företag och privatpersoner för deltagande i projektet. 12

13 KF 104 Dnr 2013/124 Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Av svaret framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med olika åtgärder för att skapa möjligheter till fler bostäder. Ett stort antal detaljplaner antas varje år. Fastighetsavdelningen har kontakt med olika byggbolag och privatpersoner för att hitta intressenter för planlagd bostadsmark. Kommunen marknadsför ledig bostadsmark och länkar även till pågående bostadsprojekt i privat regi. Samtidigt som det är viktigt att få fram bostäder är det viktigt att ta hänsyn till exempelvis kulturhistoriska byggnader, arkitektturkvalitet och tillgänglighet för funktionsnedsatta. Glöms dessa frågor bort för att snabbt skapa billiga bostäder finns risk att hus byggs som inte lockar nya människor till Ystad utan att vi istället bygger bort de värden som finns i staden och riskerar att skapa segregerade stadsdelar. Plan-och bygglovsavdelningen arbetar kontinuerligt med processarbete för att snabba upp bygglovsprocessen. Ett tydligare samarbete med bostadsbolag och byggbolag som bygger på information och kommunikation vore dock positivt. har fastställt strategiska mål för Under det övergripande målet 1 % befolkningsökning finns som strategiskt mål Ökat bostadsbyggande - Halverad bostadskö Nämnder, styrelser och bolag har brutit ner de övergripande målen, om de är relevanta för verksamheten, till årliga åtaganden och aktiviteter som ska uppnås under året. På detta sätt måste alla nämnder och styrelser överväga hur de kan bidra till befolkningsökning. Samhällsbyggnadsnämnden har exempelvis som åtagande att ta fram 7 antagna/godkända detaljplaner och möjliggöra 150 nya bostäder per år under mandatperioden. Prioriterade detaljplaner för ökad bostadsproduktion är bl a Dammhejdan, Västra sjöstaden etapp 3 och Kokillen. Ystadbostäder har som åtagande att tillskapa 55 bostadslägenheter i genomsnitt per år under perioden Genom den nya mål- och resultatstyrningsprocessen kommer stort fokus att läggas på att löpande följa upp hur kommunen lyckas uppnå de fastställda målen. Beslut skickas till: Roger Jönsson (S), Kent Mårtensson (S) 13

14 KF 105 Dnr 2014/33 Svar på motion om Ge ungdomar en framtidsmöjlighet beslutar besvarar motionen med att arbetet med frågor kring ungdomsarbetslösheten pågår inom ramen för gymnasienämndens ansvarsområde men även inom respektive nämnd och styrelse genom de strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besvara motionen med att arbetet med frågor kring ungdomsarbetslösheten pågår inom ramen för gymnasienämndens ansvarsområde men även inom respektive nämnd och styrelse genom de strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) om att ge ungdomar en framtidsmöjlighet 4 februari 2014, Komunfullmäktiges beslut 20 februari Barn- och Utbildningsnämndens beslut 24 april , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 27 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 61, Kommunstyrelsen beslut 22 juni 2015, 137. Sammanfattning av ärendet Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige fattar beslut om kommunala ungdomsanställningar senast på kommunfullmäktiges möte i maj Vidare föreslås att kommunen inför kommunala ungdomsanställningar och att de börjar senast 1 november 2014 samt att Ystads kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen för att kunna förverkliga kommunala ungdomsanställningar. Motionen remitterades till Barn- och Utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig positiv till motionen och fortsätter samarbetet med arbetsförmedlingen och övriga förvaltningar för att kunna anställa ungdomar med hjälp av statliga pengar och inom befintliga ramar. 14

15 KF 105 Dnr 2014/33 Till ärendet kan tillföras att arbetsmarknadsenheten på Forum Ystad arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen för att erbjuda ungdomar sysselsättning. I januari 2015 anställdes 9 ungdomar i åldern år på nystartjobb inom skola/förskola under 6 månader. Anställningen är på 75 %. Samtidigt har ungdomarna erbjudits att träffa studie- och yrkesvägledare för att göra upp individuella studieplaner eller annan planering för framtiden. Några av ungdomarna kommer troligen att få förlängd anställning i kommunen. I mars månad anställde 10 ungdomar i åldern år på yrkesintroduktionsanställning inom vård och omsorg under 12 månader. Även denna anställning är på 75 %. Utöver detta studerar ungdomarna en dag per vecka. Samtliga ungdomar har valts ut efter sedvanlig rekryteringsprocess. En gymnasienämnd har inrättats fr.o.m. 1 jan Nämnden har ansvar för gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. I det senare uppdraget ingår att vara ett stöd till bolag/förvaltningar i arbetet med att skapa sysselsättningstillfällen i kommunen genom information och samordning om rådande möjligheter till sysselsättningsstöd för de som står utanför arbetsmarknaden med fokus främst på ungdomar. har i november 2014 som ett övergripande strategiskt mål fastställt att ungdomsarbetslösheten ska minska. Varje nämnd ska bryta ner mål som är relevanta för nämnden till åtaganden och aktiviter. Med inrättandet av gymnasienämnd och övergripande strategiskt mål om att ungdomsarbetslösheten ska minska har kommunen satt fokus på arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Uppföljningen av målen sker varje tertialrapport vilket gör att arbetet mot ungdomsarbetslösheten kommer att återrapporteras tre gången om året. Beslut skickas till: Roger Jönsson (S), Kent Mårtensson (S) 15

16 KF 106 Dnr 2015/198 Motion om volontärverksamhet inom äldrevården beslutar Motionen tas upp och remitteras till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Göran Björks (SD), Klas Nilssons (SD), Paul Svenssons (SD), Jan-Åke Isakssons (SD), Anna Sjölands och Leif Olsson-Svenssons (SD) motion den 20 augusti Sammanfattning av ärendet Göran Björk (SD), Klas Nilsson (SD), Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD), Anna Sjöland (SD) och Leif Olsson-Svensson (SD) har i en motion föreslagit att Ystads kommun ska anordna volontärverksamhet inom äldrevården. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 16

17 KF 107 Dnr 2015/1 Redovisning av inkomna medborgarförslag beslutar beslutar med stöd av 5 kap. 25 andra stycket kommunallagen (1991:900) att överlåta till respektive nämnd/styrelse att beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag enligt nedan angiven förteckning Förslag till beslut beslutar med stöd av 5 kap. 25 andra stycket kommunallagen (1991:900) att överlåta till respektive nämnd/styrelse att beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag enligt nedan angiven förteckning. Sammanfattning av ärendet Följande medborgarförslag har lämnats in till kommunkansliet och föreslås överlåtas till nämnd/styrelse enligt nedan: Medborgarförslag Överlåts till Fredrik Rebert: fler utegym i Ystad Samhällsbyggnadsnämnden Mattie Berntsson: bygga en parkour Samhällsbyggnadsnämnden Tobias Olsson: mer staket till beach Samhällsbyggnadsnämnden fotbollsplanerna Lars Nilsson: tillåta bad vid Marinan Gudrun Ejlertsson: sätta upp förbudsskyltar mot att ha hundar på badstränder i kommunen Per-Ola Westerdahl: bygga en permanent scen i "dammen" Sven Nilsson: anlägga en ställplats med alla faciliteter såsom tömning av latrin/gråvattentank och färskvattenpåfyllning för husbilar och husvagnar Stig Olsson: sätta upp staty föreställande tre handbollspelare i nya sporthallen Anke Bergbom: inga motordrivna trädgårdsredskap på söndagar Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Beslut skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden 17

18 KF 108 Dnr 2015/95 Plan för lika rättigheter och möjligheter beslutar beslutar att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S), Nicklas Ljungström (MP), Ingrid Ek (S), Karin Olsson-Lindström (FP), Teres Gran (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter Paul Svensson (SD) och Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter med den justeringen att man på sidan 4 under rubriken kommunens arbetsförhållande ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall följande punkt utgå Diskussionsunderlag Anledningen till detta är att vi anser att all rekrytering ska ske efter kompetens och inte efter hur många av varje kön som jobbar på en arbetsplats. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning. JA för att besluta i enlighet Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. NEJ för att besluta i enlighet med Paul Svenssons (SD) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller i enlighet med vad som framgår av bilagd voteringslista, prot. bil. KF 108/1. Med 43 JA-röster mot 6 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med Kent Mårtenssons (S) yrkande. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar i enlighet med inlämnad skriftlig reservation prot. bil. KF 108/2. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter

19 KF 108 Dnr 2015/95 Beslutsunderlag Bilaga 1: Plan för lika rättigheter och möjligheter , Bilaga 2: Utvärderingsrapport av plan för lika rättigheter och möjligheter , Bilaga 3: Fackliga organisationer och representanter från arbetsgivarens medverkan vid mötena 25 november 2014 samt 13 februari 2015, Tjänsteskrivelse av personalkonsult Cornelia Pamp 23 mars Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2015, 32, Återremitterad Plan för lika rättigheter och möjligheter 22 april 2015, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, 55, Beslut Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 138. Sammanfattning av ärendet Enligt Diskrimineringslagen (SFS 20019:567) 3 kap. 13 skall varje arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år ta fram en jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter. Ledning o Utveckling har under hösten 2014 utvärderat den dåvarande planen genom diskussioner, enkäter osv, och slutligen i samverkan med fackliga organisationer arbetat fram förslag ny plan för lika rättigheter och möjligheter som föreslås gälla under planperioden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april 2015, 32, återremittera ärendet. Beslut skickas till: Samtliga nämnder, styrelser och bolag. 19

20 20

21 21

22 22

23 KF 109 Dnr 2015/169 Omdisponering från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov beslutar beslutar att från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov omdisponera tkr till Kommunstyrelsen Ledning och utveckling, tkr till Barn- och utbildningsnämnden, 310 tkr till Kulturnämnden, 390 tkr till Gymnasienämnden, 99 tkr till Myndighetsnämnden, tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, tkr till Socialnämnden, 6 tkr till Revisionen och 30 tkr till Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. Finansieringen sker genom att minska kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov omdisponera tkr till Kommunstyrelsen Ledning och utveckling, tkr till Barn- och utbildningsnämnden, 310 tkr till Kulturnämnden, 390 tkr till Gymnasienämnden, 99 tkr till Myndighetsnämnden, tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, tkr till Socialnämnden, 6 tkr till Revisionen och 30 tkr till Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. Finansieringen sker genom att minska kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 16 juni 2015, Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 124. Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns medel till beräknade löneökningar och kompensation till alternativa driftsformer. Det totala anslaget för oförutsedda behov är tkr. Enligt praxis så ska nämnderna bli kompenseras för de ökade lönekostnaderna enligt de centrala avtalen. I förslaget finns också en uppräkning för ersättning till politikerna på totalt 121 tkr. Uppräkningen följer förändringen av inkomstbasbeloppet. Kompensationen till nämnderna föreslås med tkr. Kvar på anslaget finns då tkr. 23

24 KF 109 Dnr 2015/169 Löneökning Entrep. Summa Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling Barn- och utbildningsnämnd Kulturnämnd Gymnasienämnd Myndighetsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Revisionen Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd SUMMA BUDGETFÖRSTÄRKNING s oförutsedda SUMMA FINANSIERING RESULTATPÅVERKAN Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall. Beslut skickas till: Ledning o Utvecklings ekonomiavdelning 24

25 KF 110 Dnr 2015/108 Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och 2019 beslutar beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Yrkanden Ordföranden redogör för yrkandena i sak sådana de framställdes vid föregående sammanträde då ärendet bordlades. Här redogörs för yrkandena sådana de nu slutligt framställts. Budgetförslag i sin helhet Kent Mårtensson (S), Eva Bramsvik-Håkanssons (C), Roger Jönsson (S), Ingrid Ek (S), Karl Pettersson (S), Jan Erlandsson (C), Anja Edvardsson (S) och Stefan Malmberg (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Kristina Bendz (M), Hans Hulthén (FP), Curt Hansson (M), Gunilla Andersson (M), Cecilia Fahlborg (M), Carl-Axel Johansson (KD) och Karin Olsson Lindström (FP) föreslår bifall till Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Nicklas Ljungström (MP) och Saga Bitkover-Norman (MP) föreslår bifall till budgetförslag från Miljöpartiet De Gröna med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) föreslår bifall till budgetförslag från Sverigedemokraterna med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Inga-Lill Ek (V) föreslår bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet. Respektive nämnds område Barn- och utbildningsnämnden Curt Hansson (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att nettokostnadsramen för Barn- och utbildningsnämnden utökas med en halv miljon kronor i förhållande till Kommunstyrelsens förslag. 25

26 KF 110 Dnr 2015/108 Ingrid Ek (S) och Karl Pettersson (S) föreslår avslag på Curt Hanssons tilläggsförslag. Gymnasienämnden Carl-Axel Johansson (KD) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att gymnasienämndens ram utökas till 134,3 mnkr, det vill säga 5 mnkr mer än övriga partiers, samt att ramen för oförutsett utökas med 5 mnkr avseende löner för pedagogisk personal. Anja Edvardsson (S) föreslår avslag på Carl-Axel Johanssons (KD) tilläggsförslag. Samhällsbyggnadsnämnden Gunilla Andersson (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tilläggsanslag på 2 mnkr för gym/utbildningslokal för handbollsgymnasiet. Stefan Malmberg (S) föreslår avslag på Gunilla Anderssons (M) tilläggsförslag. Nicklas Ljungström (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från MP bifalles, att Samhällsbyggnadsnämndens investering för kollektivtrafik ökas med 1 mnkr årligen till 2 mnkr per år. Stefan Malmberg (S) föreslår avslag på Nicklas Ljungströms (MP) tilläggsförslag. Socialnämnden Cecilia Fahlborg (M) och Karin Olsson Lindström (FP) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att Socialnämndens ram för 2016 ska ökas med 2 mnkr utöver Kommunstyrelsens förslag. Nicklas Ljungström (MP) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från MP bifalles, att Socialnämndens ram stärks med ett tilläggsanslag på 3 mnkr i förhållande till det budgetförslag som presenterats av S+C. Roger Jönsson (S) föreslår avslag på Cecilia Fahlborgs (M) och Nicklas Ljungströms (MP) tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först budgetsförslagen i sin helhet mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. 26

27 KF 110 Dnr 2015/108 För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande. Votering begärs. För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Jan-Åke Isaksson (SD) m.fl. yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande till motförslag till Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande. godkänner följande voteringsordning vid voteringen i fråga om Jan- Åke Isakssons (SD) m.fl. eller Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande: JA för att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. NEJ för att utse Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. Voteringen utfaller i enlighet med vad som framgår av prot. bil. KF 110/1. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster och 38 som avstår beslutar kommunfullmäktige således att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. godkänner följande voteringsordning vid voteringen i fråga om Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande eller Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande: JA för att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande. NEJ för att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande. Voteringen utfaller i enlighet med vad som framgår av prot. bil. KF 110/2 Med 16 JA-röster mot 6 NEJ-röster och 27 som avstår beslutar kommunfullmäktige således att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. godkänner följande voteringsordning vid huvudvoteringen i fråga om huvudförslagen till budget: JA för att bifalla Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. 27

Sekreterare. Ordförande. Justerare. Cecilia Fahlborg (M), Lilian Borén (S)

Sekreterare. Ordförande. Justerare. Cecilia Fahlborg (M), Lilian Borén (S) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset kl. 18:00-20:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Paula Larsson Jarl (M) Cathrine Casimir (FP) Lena Andersson

Läs mer

Curt Hansson (M), Shukrije Rama Pllashniku (S), ersättare Roger Jönsson (S) Sekreterare. Ordförande. Justerare

Curt Hansson (M), Shukrije Rama Pllashniku (S), ersättare Roger Jönsson (S) Sekreterare. Ordförande. Justerare Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset kl. 18:00-20:55 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Christer Karlsson (M) Urban Fasth (L), 20-35 Mike Enocksson (S)

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Justerare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare. Ordförande. Justerare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset kl. 09:00-11:40 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Karl Pettersson (S), ersättare Anja Edvardsson (S), ersättare Nils-Evert Erlandsson (C), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Saga Bitkover-Norman (MP), Lars-Håkan Hansson (S)

Saga Bitkover-Norman (MP), Lars-Håkan Hansson (S) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset kl. 18:00-21:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Martin Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun, 1 januari 2015

Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun, 1 januari 2015 YSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15 KF 72 Dnr 2014/108 Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun, 1 januari 2015 Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset kl. 13:00-22:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Paula Larsson Jarl (M), tjänstgör 92 Fredrik Bothén (M) Anna-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden.

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden. Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 09:00 09:50, 10:20 11:10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Eva Setreus (S) Håkan Eriksson (C) Paula Larsson Jarl (M) Christer

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Sekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning 14:00 16.15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen. Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen. Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset kl. 09:00-12:15, 13:00-14:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (C), ersättare Lars Toftemar (S), ersättare 204-207, 212, 214-216

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Bertil Borgström (M), Ros-Marie Johansson (S) ersättare Inga-Lill Ek (V)

Bertil Borgström (M), Ros-Marie Johansson (S) ersättare Inga-Lill Ek (V) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset kl.15:00-18:55 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Lykke Palme (M) Paula Larsson Jarl (M) Thomas Micha (S) Kailey Miller Hansson (S) Jonas Pettersson (V)

Läs mer