Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)"

Transkript

1 Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban Fasth (FP), Mårten Mårtensson (S), Doris Möller (S), Mike Enocksson (S), Lena Andersson (S), Thomas Micha (S), Kailey Miller Hansson (S), Fredrik Ellberg (MP), Leif Olsson-Svensson (SD) Utses att justera Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD), ersättare Jan Erlandsson (C) Justeringens Nya Rådhuset 25 augusti 2015, kl. 14:00 plats och tid Paragrafer: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Göran Sundberg Kaj Jönsson (S) Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad Underskrift... Göran Sundberg 1

2 Beslutande Kaj Jönsson (S) Cecilia Magnusson-Svärd (S) Henrik Plantin (M) Kristina Bendz (M) Tommy Andersson (M) Per-Einar Larsson (M) Gunilla Andersson (M) Curt Hansson (M) Gunilla Olsson (S) Lars Wollin (S) Lisbeth Karlsson (S) Jasenka Mauzer Åkerlund (S) Stefan Malmberg (S) Roger Jönsson (S) Ingrid Ek (S) Kent Mårtensson (S) Katarina Johansson (M) Lennart Johansson (M) Christian Persson (M) Bo Sterner (M) Karin Olsson Lindström (FP) Hans Hulthén (FP) Carl-Axel Johansson (KD) Lars-Håkan Hansson (S) Ros-Marie Johansson (S) Adrian Magnusson (S) Anja Edvardsson (S) Karl Pettersson (S) Shukrije Rama-Pllashniku (S) Berth Andersson (S) Terese Gran (S) Jan-Åke Isaksson (SD) Paul Svensson (SD) Göran Björk (SD) Robert Bodnar (-) Klas Nilsson (SD) Nicklas Ljungström (MP) Saga Bitkover-Norman (MP) Inga-Lill Ek (V) Börje Andersson (C) Anna-Lena Weberup (C) Jan Erlandsson (C) Eva Bramsvik-Håkansson (C) Lilian Borén (S) Magnus Holst (S) Bertil Borgström (M), Nemat Salehi (M), Marcus Bräutigam (MP), Anna Sjöland (SD), ersättare för Cecilia Fahlborg (M) ersättare för Charlotte Åhman Persson (M) ersättare Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Simona Svensson (SD) 2

3 Ärenden vid dagens sammanträde med Paragraf Ärende Diarienr Sida Återkallande av Motion - Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse Svar på motion om att revidera föreskrifterna i Stiftelsen Ystad-Österlen filmfonds stadgar Svar på motion om volontärverksamhet inom hemtjänst och skola Svar på motion om "Dammsug Ystad" för en ökad befolkningstillväxt 2015/ / / / Svar på motion om Ge ungdomar en framtidsmöjlighet 2014/ Motion om volontärverksamhet inom äldrevården 2015/ Redovisning av inkomna medborgarförslag 2015/ Plan för lika rättigheter och möjligheter / Omdisponering från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och / / VA-taxa för brukningsavgifter / Taxor för Ystad Arenas badhus samt utvärdering 2015/ Taxor och avgifter 2016 Ystad Arena och sporthallar 2015/ Nya avgiftsnivåer i maxtaxan /

4 KF 101 Dnr 2015/20 Återkallande av Motion - Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse beslutar skriver av ärendet från vidare handläggning. Förslag till beslut skriver av ärendet från vidare handläggning. Beslutsunderlag Carl-Axel Johanssons (KD) motion den 15 januari Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse s beslut den 15 januari /2015 Carl-Axel Johanssons (KD) återkallelse den 20 juni 2015, Socialnämndens beslut den 25 juni 2015, 110 Sammanfattning av ärendet Carl-Axel Johansson (KD) har den 15 januari 2015 lämnat in en motion Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse och har den 20 juni återkallat motionen. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen, Carl-Axel Johansson (KD) 4

5 KF 102 Dnr 2014/246 Svar på motion om att revidera föreskrifterna i Stiftelsen Ystad- Österlen filmfonds stadgar beslutar beslutar att avslå motionen. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen. Henrik Plantin (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att besvara motionen med vad Ledning o Utveckling anför. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning. JA för att bifalla Kent Mårtenssons (S) yrkande, NEJ för att bifalla Henrik Plantins (M) yrkande. Omröstningen utfaller i enlighet med vad som framgår av bilagd voteringslista, prot. bil KF 102/1. Med 30 JA-röster mot 19 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med Kent Mårtenssons (S) yrkande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutsunderlag Bo Lönnerblads (M) motion den 13 november 2014, Stiftelsen Ystad-Österlen Filmfonds stadgar, s beslut den 20 november 2014, 138, Tjänsteskrivelse av kommunjuristen 29 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 60, Kommunstyrelsen beslut 22 juni 2015,

6 KF 102 Dnr 2014/246 Sammanfattning av ärendet Bo Lönnerblad (M) har i en motion föreslagit att filmfondens stadgar ska ändras så att dess styrelsemedlemmar också ska vara skyldiga att vara medlemmar i stiftelsen. Förslag till beslut under Arbetsutskottets sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall till motionen. Ingrid Ek (S) föreslår avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Arbetsutskottet beslutar avslå motionen. Reservation Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M) reserverar sig. Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall till motionen. Ingrid Ek (S), Hans Hulthén (FP) och Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag på motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Reservation Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M) reserverar sig. Beslut skickas till: Bo Lönnerblad (M) 6

7 7

8 8

9 KF 103 Dnr 2014/174 Svar på motion om volontärverksamhet inom hemtjänst och skola beslutar skriver av motionen från vidare handläggning. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Paul Svensson (SD) återkallar motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå besvara motionen med socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande. Beslutsunderlag Motion från Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) 9 juli 2014, s beslut 21 augusti , Socialnämndens beslut 26 februari , Barn- och Utbildningsnämndens beslut 23 april , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 26 mars 2015, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, 58 Sammanfattning av ärendet Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) föreslår i motion att kommunen ser positivt på att volontärsverksamhet påbörjas inom hemtjänst och skola. Volontärverksamhet innebär att frivilliga personer inom Ystads kommun hjälper till med sådana arbetsuppgifter som personalen är förhindrad eller inte har tid att utföra inom de ramar personalen har att följa. Exempel på volontärverksamhet kan vara att gå ut med brukarna, umgås med de gamla, vara ute på raster i skolan för att motverka mobbing eller verka för att generationsklyftorna minskar mellan ungdomar och äldre i samhället och skolan. Ärendet har remitterats till Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden. 9

10 KF 103 Dnr 2014/174 Socialnämnden ställer sig positiv till att ett arbete med volontärverksamhet organiseras. Arbetet måste organiseras utifrån hemtjänstens verksamhet. En samordnare på 50 % tjänst måste tillsättas för att skapa och bygga upp verksamheten mot brukarna och de ideella föreningar som är intresserade av att arbeta med volontärverksamhet. I samordnarens ansvar bör ingå att organisera och skapa kontakter med ideella föreningar och enskilda personer. Genomförandet av volontärverksamheten kan påbörjas under 2015 men för att detta ska kunna genomföras behöver Social omsorg tilldelas medel med 300 tkr för samordnaren inkl. omkostnader. Barn- och Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande över motionen att volontärverksamhet inte ska vara en organiserad verksamhet inom förskola och skola. Volontärverksamhet ryms inte inom skolans uppdrag och regelverk. Svårigheter gällande bestämmelser att alla inom verksamheten ska ha ett godkännande ur belastningsregistret är en omständighet som gör det komplicerat för volontärer att finnas i skolan. Ideella föreningar och organisationer kan bjudas in och medverka inom delar av skolornas verksamheter för att bredda kunskaper och få en tydligare samhällsanknytning, men då är det utifrån skolornas perspektiv och ansvar. Barn- och Utbildningsnämnden är positiv till frivilliginsatser, dock inte inom förskola/skola. En viktig princip är att volontärer inom offentlig sektor inte ska ersätta en anställd. Förslag till beslut under Arbetsutskottets sammanträde Kristina Bendz (M) återkommer med förslag till kommunstyrelsens sammanträde. Deltar inte i beslutet Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M). Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall. Kristina Bendz (M) Moderaterna deltar inte i dagens beslut. Hans Hulthén (FP) deltar inte i dagens beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer ordförandens och Isakssons förslag mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Isakssons förslag. 10

11 KF 103 Dnr 2014/174 Omröstningsresultat Med nio Ja-röster, en Nej-röst och fem som avstår beslutar Kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Kristina Bendz (M) X Ingrid Ek (S) X Roger Jönsson (S) X Cecilia Magnusson-Svärd (S) X Stefan Malmberg (S) X Lisbeth Karlsson (S) X Karl Pettersson (S) X Henrik Plantin (M) X Per-Einar Larsson (M) X Gunilla Andersson (M) X Hans Hulthén (FP) X Marcus Bräutigam (MP) X Jan-Åke Isaksson (SD) X Anja Edvarsson (S) Eva Bramsvik-Håkansson (C) X X Deltar inte i beslutet Kristina Bendz (M), Henrik Plantin (M), Per-Einar Larsson (M), Gunilla Andersson (M) och Hans Hulthén (FP). Reservation Jan-Åke Isaksson (SD) reserverar sig. Beslut skickas till: Jan-Åke Isaksson (SD) Paul Svensson (SD) 11

12 KF 104 Dnr 2013/124 Svar på motion om "Dammsug Ystad" för en ökad befolkningstillväxt beslutar besvarar motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besvara motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besvara motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Beslutsunderlag Motion från Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) 23 maj 2013, s beslut 19 juni , Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21 augusti , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 26 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 59, Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 136. Sammanfattning av ärendet Roger Jönsson (s) och Kent Mårtensson (s) föreslår i motion att ett samarbetsprojekt startas upp mellan Ystads kommun, byggbolag, fastighetsbolag, andra företag och privatpersoner för att hitta ett sätt att få fram boende som är snabbproducerat och särskilt riktar sig till nyinflyttade. I motionen föreslås att inbjudan skickas till alla fastighetsbolag i kommunen och utvalda byggbolag som har möjlighet att snabbproducera bostäder och att annonsera med hänvisning till andra företag och privatpersoner för deltagande i projektet. 12

13 KF 104 Dnr 2013/124 Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Av svaret framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med olika åtgärder för att skapa möjligheter till fler bostäder. Ett stort antal detaljplaner antas varje år. Fastighetsavdelningen har kontakt med olika byggbolag och privatpersoner för att hitta intressenter för planlagd bostadsmark. Kommunen marknadsför ledig bostadsmark och länkar även till pågående bostadsprojekt i privat regi. Samtidigt som det är viktigt att få fram bostäder är det viktigt att ta hänsyn till exempelvis kulturhistoriska byggnader, arkitektturkvalitet och tillgänglighet för funktionsnedsatta. Glöms dessa frågor bort för att snabbt skapa billiga bostäder finns risk att hus byggs som inte lockar nya människor till Ystad utan att vi istället bygger bort de värden som finns i staden och riskerar att skapa segregerade stadsdelar. Plan-och bygglovsavdelningen arbetar kontinuerligt med processarbete för att snabba upp bygglovsprocessen. Ett tydligare samarbete med bostadsbolag och byggbolag som bygger på information och kommunikation vore dock positivt. har fastställt strategiska mål för Under det övergripande målet 1 % befolkningsökning finns som strategiskt mål Ökat bostadsbyggande - Halverad bostadskö Nämnder, styrelser och bolag har brutit ner de övergripande målen, om de är relevanta för verksamheten, till årliga åtaganden och aktiviteter som ska uppnås under året. På detta sätt måste alla nämnder och styrelser överväga hur de kan bidra till befolkningsökning. Samhällsbyggnadsnämnden har exempelvis som åtagande att ta fram 7 antagna/godkända detaljplaner och möjliggöra 150 nya bostäder per år under mandatperioden. Prioriterade detaljplaner för ökad bostadsproduktion är bl a Dammhejdan, Västra sjöstaden etapp 3 och Kokillen. Ystadbostäder har som åtagande att tillskapa 55 bostadslägenheter i genomsnitt per år under perioden Genom den nya mål- och resultatstyrningsprocessen kommer stort fokus att läggas på att löpande följa upp hur kommunen lyckas uppnå de fastställda målen. Beslut skickas till: Roger Jönsson (S), Kent Mårtensson (S) 13

14 KF 105 Dnr 2014/33 Svar på motion om Ge ungdomar en framtidsmöjlighet beslutar besvarar motionen med att arbetet med frågor kring ungdomsarbetslösheten pågår inom ramen för gymnasienämndens ansvarsområde men även inom respektive nämnd och styrelse genom de strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besvara motionen med att arbetet med frågor kring ungdomsarbetslösheten pågår inom ramen för gymnasienämndens ansvarsområde men även inom respektive nämnd och styrelse genom de strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) om att ge ungdomar en framtidsmöjlighet 4 februari 2014, Komunfullmäktiges beslut 20 februari Barn- och Utbildningsnämndens beslut 24 april , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 27 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 61, Kommunstyrelsen beslut 22 juni 2015, 137. Sammanfattning av ärendet Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige fattar beslut om kommunala ungdomsanställningar senast på kommunfullmäktiges möte i maj Vidare föreslås att kommunen inför kommunala ungdomsanställningar och att de börjar senast 1 november 2014 samt att Ystads kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen för att kunna förverkliga kommunala ungdomsanställningar. Motionen remitterades till Barn- och Utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig positiv till motionen och fortsätter samarbetet med arbetsförmedlingen och övriga förvaltningar för att kunna anställa ungdomar med hjälp av statliga pengar och inom befintliga ramar. 14

15 KF 105 Dnr 2014/33 Till ärendet kan tillföras att arbetsmarknadsenheten på Forum Ystad arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen för att erbjuda ungdomar sysselsättning. I januari 2015 anställdes 9 ungdomar i åldern år på nystartjobb inom skola/förskola under 6 månader. Anställningen är på 75 %. Samtidigt har ungdomarna erbjudits att träffa studie- och yrkesvägledare för att göra upp individuella studieplaner eller annan planering för framtiden. Några av ungdomarna kommer troligen att få förlängd anställning i kommunen. I mars månad anställde 10 ungdomar i åldern år på yrkesintroduktionsanställning inom vård och omsorg under 12 månader. Även denna anställning är på 75 %. Utöver detta studerar ungdomarna en dag per vecka. Samtliga ungdomar har valts ut efter sedvanlig rekryteringsprocess. En gymnasienämnd har inrättats fr.o.m. 1 jan Nämnden har ansvar för gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. I det senare uppdraget ingår att vara ett stöd till bolag/förvaltningar i arbetet med att skapa sysselsättningstillfällen i kommunen genom information och samordning om rådande möjligheter till sysselsättningsstöd för de som står utanför arbetsmarknaden med fokus främst på ungdomar. har i november 2014 som ett övergripande strategiskt mål fastställt att ungdomsarbetslösheten ska minska. Varje nämnd ska bryta ner mål som är relevanta för nämnden till åtaganden och aktiviter. Med inrättandet av gymnasienämnd och övergripande strategiskt mål om att ungdomsarbetslösheten ska minska har kommunen satt fokus på arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Uppföljningen av målen sker varje tertialrapport vilket gör att arbetet mot ungdomsarbetslösheten kommer att återrapporteras tre gången om året. Beslut skickas till: Roger Jönsson (S), Kent Mårtensson (S) 15

16 KF 106 Dnr 2015/198 Motion om volontärverksamhet inom äldrevården beslutar Motionen tas upp och remitteras till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Göran Björks (SD), Klas Nilssons (SD), Paul Svenssons (SD), Jan-Åke Isakssons (SD), Anna Sjölands och Leif Olsson-Svenssons (SD) motion den 20 augusti Sammanfattning av ärendet Göran Björk (SD), Klas Nilsson (SD), Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD), Anna Sjöland (SD) och Leif Olsson-Svensson (SD) har i en motion föreslagit att Ystads kommun ska anordna volontärverksamhet inom äldrevården. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 16

17 KF 107 Dnr 2015/1 Redovisning av inkomna medborgarförslag beslutar beslutar med stöd av 5 kap. 25 andra stycket kommunallagen (1991:900) att överlåta till respektive nämnd/styrelse att beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag enligt nedan angiven förteckning Förslag till beslut beslutar med stöd av 5 kap. 25 andra stycket kommunallagen (1991:900) att överlåta till respektive nämnd/styrelse att beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag enligt nedan angiven förteckning. Sammanfattning av ärendet Följande medborgarförslag har lämnats in till kommunkansliet och föreslås överlåtas till nämnd/styrelse enligt nedan: Medborgarförslag Överlåts till Fredrik Rebert: fler utegym i Ystad Samhällsbyggnadsnämnden Mattie Berntsson: bygga en parkour Samhällsbyggnadsnämnden Tobias Olsson: mer staket till beach Samhällsbyggnadsnämnden fotbollsplanerna Lars Nilsson: tillåta bad vid Marinan Gudrun Ejlertsson: sätta upp förbudsskyltar mot att ha hundar på badstränder i kommunen Per-Ola Westerdahl: bygga en permanent scen i "dammen" Sven Nilsson: anlägga en ställplats med alla faciliteter såsom tömning av latrin/gråvattentank och färskvattenpåfyllning för husbilar och husvagnar Stig Olsson: sätta upp staty föreställande tre handbollspelare i nya sporthallen Anke Bergbom: inga motordrivna trädgårdsredskap på söndagar Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Beslut skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden 17

18 KF 108 Dnr 2015/95 Plan för lika rättigheter och möjligheter beslutar beslutar att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S), Nicklas Ljungström (MP), Ingrid Ek (S), Karin Olsson-Lindström (FP), Teres Gran (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter Paul Svensson (SD) och Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter med den justeringen att man på sidan 4 under rubriken kommunens arbetsförhållande ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall följande punkt utgå Diskussionsunderlag Anledningen till detta är att vi anser att all rekrytering ska ske efter kompetens och inte efter hur många av varje kön som jobbar på en arbetsplats. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning. JA för att besluta i enlighet Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. NEJ för att besluta i enlighet med Paul Svenssons (SD) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller i enlighet med vad som framgår av bilagd voteringslista, prot. bil. KF 108/1. Med 43 JA-röster mot 6 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med Kent Mårtenssons (S) yrkande. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar i enlighet med inlämnad skriftlig reservation prot. bil. KF 108/2. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter

19 KF 108 Dnr 2015/95 Beslutsunderlag Bilaga 1: Plan för lika rättigheter och möjligheter , Bilaga 2: Utvärderingsrapport av plan för lika rättigheter och möjligheter , Bilaga 3: Fackliga organisationer och representanter från arbetsgivarens medverkan vid mötena 25 november 2014 samt 13 februari 2015, Tjänsteskrivelse av personalkonsult Cornelia Pamp 23 mars Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2015, 32, Återremitterad Plan för lika rättigheter och möjligheter 22 april 2015, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, 55, Beslut Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 138. Sammanfattning av ärendet Enligt Diskrimineringslagen (SFS 20019:567) 3 kap. 13 skall varje arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år ta fram en jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter. Ledning o Utveckling har under hösten 2014 utvärderat den dåvarande planen genom diskussioner, enkäter osv, och slutligen i samverkan med fackliga organisationer arbetat fram förslag ny plan för lika rättigheter och möjligheter som föreslås gälla under planperioden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april 2015, 32, återremittera ärendet. Beslut skickas till: Samtliga nämnder, styrelser och bolag. 19

20 20

21 21

22 22

23 KF 109 Dnr 2015/169 Omdisponering från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov beslutar beslutar att från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov omdisponera tkr till Kommunstyrelsen Ledning och utveckling, tkr till Barn- och utbildningsnämnden, 310 tkr till Kulturnämnden, 390 tkr till Gymnasienämnden, 99 tkr till Myndighetsnämnden, tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, tkr till Socialnämnden, 6 tkr till Revisionen och 30 tkr till Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. Finansieringen sker genom att minska kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov omdisponera tkr till Kommunstyrelsen Ledning och utveckling, tkr till Barn- och utbildningsnämnden, 310 tkr till Kulturnämnden, 390 tkr till Gymnasienämnden, 99 tkr till Myndighetsnämnden, tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, tkr till Socialnämnden, 6 tkr till Revisionen och 30 tkr till Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. Finansieringen sker genom att minska kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 16 juni 2015, Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 124. Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns medel till beräknade löneökningar och kompensation till alternativa driftsformer. Det totala anslaget för oförutsedda behov är tkr. Enligt praxis så ska nämnderna bli kompenseras för de ökade lönekostnaderna enligt de centrala avtalen. I förslaget finns också en uppräkning för ersättning till politikerna på totalt 121 tkr. Uppräkningen följer förändringen av inkomstbasbeloppet. Kompensationen till nämnderna föreslås med tkr. Kvar på anslaget finns då tkr. 23

24 KF 109 Dnr 2015/169 Löneökning Entrep. Summa Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling Barn- och utbildningsnämnd Kulturnämnd Gymnasienämnd Myndighetsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Revisionen Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd SUMMA BUDGETFÖRSTÄRKNING s oförutsedda SUMMA FINANSIERING RESULTATPÅVERKAN Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall. Beslut skickas till: Ledning o Utvecklings ekonomiavdelning 24

25 KF 110 Dnr 2015/108 Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och 2019 beslutar beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Yrkanden Ordföranden redogör för yrkandena i sak sådana de framställdes vid föregående sammanträde då ärendet bordlades. Här redogörs för yrkandena sådana de nu slutligt framställts. Budgetförslag i sin helhet Kent Mårtensson (S), Eva Bramsvik-Håkanssons (C), Roger Jönsson (S), Ingrid Ek (S), Karl Pettersson (S), Jan Erlandsson (C), Anja Edvardsson (S) och Stefan Malmberg (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Kristina Bendz (M), Hans Hulthén (FP), Curt Hansson (M), Gunilla Andersson (M), Cecilia Fahlborg (M), Carl-Axel Johansson (KD) och Karin Olsson Lindström (FP) föreslår bifall till Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Nicklas Ljungström (MP) och Saga Bitkover-Norman (MP) föreslår bifall till budgetförslag från Miljöpartiet De Gröna med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) föreslår bifall till budgetförslag från Sverigedemokraterna med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Inga-Lill Ek (V) föreslår bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet. Respektive nämnds område Barn- och utbildningsnämnden Curt Hansson (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att nettokostnadsramen för Barn- och utbildningsnämnden utökas med en halv miljon kronor i förhållande till Kommunstyrelsens förslag. 25

26 KF 110 Dnr 2015/108 Ingrid Ek (S) och Karl Pettersson (S) föreslår avslag på Curt Hanssons tilläggsförslag. Gymnasienämnden Carl-Axel Johansson (KD) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att gymnasienämndens ram utökas till 134,3 mnkr, det vill säga 5 mnkr mer än övriga partiers, samt att ramen för oförutsett utökas med 5 mnkr avseende löner för pedagogisk personal. Anja Edvardsson (S) föreslår avslag på Carl-Axel Johanssons (KD) tilläggsförslag. Samhällsbyggnadsnämnden Gunilla Andersson (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tilläggsanslag på 2 mnkr för gym/utbildningslokal för handbollsgymnasiet. Stefan Malmberg (S) föreslår avslag på Gunilla Anderssons (M) tilläggsförslag. Nicklas Ljungström (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från MP bifalles, att Samhällsbyggnadsnämndens investering för kollektivtrafik ökas med 1 mnkr årligen till 2 mnkr per år. Stefan Malmberg (S) föreslår avslag på Nicklas Ljungströms (MP) tilläggsförslag. Socialnämnden Cecilia Fahlborg (M) och Karin Olsson Lindström (FP) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att Socialnämndens ram för 2016 ska ökas med 2 mnkr utöver Kommunstyrelsens förslag. Nicklas Ljungström (MP) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från MP bifalles, att Socialnämndens ram stärks med ett tilläggsanslag på 3 mnkr i förhållande till det budgetförslag som presenterats av S+C. Roger Jönsson (S) föreslår avslag på Cecilia Fahlborgs (M) och Nicklas Ljungströms (MP) tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först budgetsförslagen i sin helhet mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. 26

27 KF 110 Dnr 2015/108 För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande. Votering begärs. För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Jan-Åke Isaksson (SD) m.fl. yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande till motförslag till Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande. godkänner följande voteringsordning vid voteringen i fråga om Jan- Åke Isakssons (SD) m.fl. eller Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande: JA för att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. NEJ för att utse Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. Voteringen utfaller i enlighet med vad som framgår av prot. bil. KF 110/1. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster och 38 som avstår beslutar kommunfullmäktige således att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. godkänner följande voteringsordning vid voteringen i fråga om Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande eller Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande: JA för att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande. NEJ för att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande. Voteringen utfaller i enlighet med vad som framgår av prot. bil. KF 110/2 Med 16 JA-röster mot 6 NEJ-röster och 27 som avstår beslutar kommunfullmäktige således att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. godkänner följande voteringsordning vid huvudvoteringen i fråga om huvudförslagen till budget: JA för att bifalla Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. 27

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Anja Hansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Anja Hansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum Plats och tid Social Omsorg, Blekegatan 1, rum 303 13:15 15:35 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Mona Olsson (V) Agneta Van Toor (FP) Kersti Olsson (KD) Dan Kjellsson, förvaltningschef Social

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer