Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)"

Transkript

1 Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban Fasth (FP), Mårten Mårtensson (S), Doris Möller (S), Mike Enocksson (S), Lena Andersson (S), Thomas Micha (S), Kailey Miller Hansson (S), Fredrik Ellberg (MP), Leif Olsson-Svensson (SD) Utses att justera Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD), ersättare Jan Erlandsson (C) Justeringens Nya Rådhuset 25 augusti 2015, kl. 14:00 plats och tid Paragrafer: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Göran Sundberg Kaj Jönsson (S) Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Nya Rådhuset i Ystad Underskrift... Göran Sundberg 1

2 Beslutande Kaj Jönsson (S) Cecilia Magnusson-Svärd (S) Henrik Plantin (M) Kristina Bendz (M) Tommy Andersson (M) Per-Einar Larsson (M) Gunilla Andersson (M) Curt Hansson (M) Gunilla Olsson (S) Lars Wollin (S) Lisbeth Karlsson (S) Jasenka Mauzer Åkerlund (S) Stefan Malmberg (S) Roger Jönsson (S) Ingrid Ek (S) Kent Mårtensson (S) Katarina Johansson (M) Lennart Johansson (M) Christian Persson (M) Bo Sterner (M) Karin Olsson Lindström (FP) Hans Hulthén (FP) Carl-Axel Johansson (KD) Lars-Håkan Hansson (S) Ros-Marie Johansson (S) Adrian Magnusson (S) Anja Edvardsson (S) Karl Pettersson (S) Shukrije Rama-Pllashniku (S) Berth Andersson (S) Terese Gran (S) Jan-Åke Isaksson (SD) Paul Svensson (SD) Göran Björk (SD) Robert Bodnar (-) Klas Nilsson (SD) Nicklas Ljungström (MP) Saga Bitkover-Norman (MP) Inga-Lill Ek (V) Börje Andersson (C) Anna-Lena Weberup (C) Jan Erlandsson (C) Eva Bramsvik-Håkansson (C) Lilian Borén (S) Magnus Holst (S) Bertil Borgström (M), Nemat Salehi (M), Marcus Bräutigam (MP), Anna Sjöland (SD), ersättare för Cecilia Fahlborg (M) ersättare för Charlotte Åhman Persson (M) ersättare Magnus Hörnblad (MP) ersättare för Simona Svensson (SD) 2

3 Ärenden vid dagens sammanträde med Paragraf Ärende Diarienr Sida Återkallande av Motion - Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse Svar på motion om att revidera föreskrifterna i Stiftelsen Ystad-Österlen filmfonds stadgar Svar på motion om volontärverksamhet inom hemtjänst och skola Svar på motion om "Dammsug Ystad" för en ökad befolkningstillväxt 2015/ / / / Svar på motion om Ge ungdomar en framtidsmöjlighet 2014/ Motion om volontärverksamhet inom äldrevården 2015/ Redovisning av inkomna medborgarförslag 2015/ Plan för lika rättigheter och möjligheter / Omdisponering från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och / / VA-taxa för brukningsavgifter / Taxor för Ystad Arenas badhus samt utvärdering 2015/ Taxor och avgifter 2016 Ystad Arena och sporthallar 2015/ Nya avgiftsnivåer i maxtaxan /

4 KF 101 Dnr 2015/20 Återkallande av Motion - Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse beslutar skriver av ärendet från vidare handläggning. Förslag till beslut skriver av ärendet från vidare handläggning. Beslutsunderlag Carl-Axel Johanssons (KD) motion den 15 januari Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse s beslut den 15 januari /2015 Carl-Axel Johanssons (KD) återkallelse den 20 juni 2015, Socialnämndens beslut den 25 juni 2015, 110 Sammanfattning av ärendet Carl-Axel Johansson (KD) har den 15 januari 2015 lämnat in en motion Omvandla Vigs Ängar till en stiftelse och har den 20 juni återkallat motionen. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen, Carl-Axel Johansson (KD) 4

5 KF 102 Dnr 2014/246 Svar på motion om att revidera föreskrifterna i Stiftelsen Ystad- Österlen filmfonds stadgar beslutar beslutar att avslå motionen. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen. Henrik Plantin (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att besvara motionen med vad Ledning o Utveckling anför. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning. JA för att bifalla Kent Mårtenssons (S) yrkande, NEJ för att bifalla Henrik Plantins (M) yrkande. Omröstningen utfaller i enlighet med vad som framgår av bilagd voteringslista, prot. bil KF 102/1. Med 30 JA-röster mot 19 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med Kent Mårtenssons (S) yrkande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutsunderlag Bo Lönnerblads (M) motion den 13 november 2014, Stiftelsen Ystad-Österlen Filmfonds stadgar, s beslut den 20 november 2014, 138, Tjänsteskrivelse av kommunjuristen 29 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 60, Kommunstyrelsen beslut 22 juni 2015,

6 KF 102 Dnr 2014/246 Sammanfattning av ärendet Bo Lönnerblad (M) har i en motion föreslagit att filmfondens stadgar ska ändras så att dess styrelsemedlemmar också ska vara skyldiga att vara medlemmar i stiftelsen. Förslag till beslut under Arbetsutskottets sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall till motionen. Ingrid Ek (S) föreslår avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Arbetsutskottet beslutar avslå motionen. Reservation Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M) reserverar sig. Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall till motionen. Ingrid Ek (S), Hans Hulthén (FP) och Marcus Bräutigam (MP) föreslår avslag på motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen. Reservation Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M) reserverar sig. Beslut skickas till: Bo Lönnerblad (M) 6

7 7

8 8

9 KF 103 Dnr 2014/174 Svar på motion om volontärverksamhet inom hemtjänst och skola beslutar skriver av motionen från vidare handläggning. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Paul Svensson (SD) återkallar motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå besvara motionen med socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande. Beslutsunderlag Motion från Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) 9 juli 2014, s beslut 21 augusti , Socialnämndens beslut 26 februari , Barn- och Utbildningsnämndens beslut 23 april , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 26 mars 2015, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, 58 Sammanfattning av ärendet Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) föreslår i motion att kommunen ser positivt på att volontärsverksamhet påbörjas inom hemtjänst och skola. Volontärverksamhet innebär att frivilliga personer inom Ystads kommun hjälper till med sådana arbetsuppgifter som personalen är förhindrad eller inte har tid att utföra inom de ramar personalen har att följa. Exempel på volontärverksamhet kan vara att gå ut med brukarna, umgås med de gamla, vara ute på raster i skolan för att motverka mobbing eller verka för att generationsklyftorna minskar mellan ungdomar och äldre i samhället och skolan. Ärendet har remitterats till Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden. 9

10 KF 103 Dnr 2014/174 Socialnämnden ställer sig positiv till att ett arbete med volontärverksamhet organiseras. Arbetet måste organiseras utifrån hemtjänstens verksamhet. En samordnare på 50 % tjänst måste tillsättas för att skapa och bygga upp verksamheten mot brukarna och de ideella föreningar som är intresserade av att arbeta med volontärverksamhet. I samordnarens ansvar bör ingå att organisera och skapa kontakter med ideella föreningar och enskilda personer. Genomförandet av volontärverksamheten kan påbörjas under 2015 men för att detta ska kunna genomföras behöver Social omsorg tilldelas medel med 300 tkr för samordnaren inkl. omkostnader. Barn- och Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande över motionen att volontärverksamhet inte ska vara en organiserad verksamhet inom förskola och skola. Volontärverksamhet ryms inte inom skolans uppdrag och regelverk. Svårigheter gällande bestämmelser att alla inom verksamheten ska ha ett godkännande ur belastningsregistret är en omständighet som gör det komplicerat för volontärer att finnas i skolan. Ideella föreningar och organisationer kan bjudas in och medverka inom delar av skolornas verksamheter för att bredda kunskaper och få en tydligare samhällsanknytning, men då är det utifrån skolornas perspektiv och ansvar. Barn- och Utbildningsnämnden är positiv till frivilliginsatser, dock inte inom förskola/skola. En viktig princip är att volontärer inom offentlig sektor inte ska ersätta en anställd. Förslag till beslut under Arbetsutskottets sammanträde Kristina Bendz (M) återkommer med förslag till kommunstyrelsens sammanträde. Deltar inte i beslutet Kristina Bendz (M) och Henrik Plantin (M). Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Jan-Åke Isaksson (SD) föreslår bifall. Kristina Bendz (M) Moderaterna deltar inte i dagens beslut. Hans Hulthén (FP) deltar inte i dagens beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer ordförandens och Isakssons förslag mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandens förslag. Nej-röst för Isakssons förslag. 10

11 KF 103 Dnr 2014/174 Omröstningsresultat Med nio Ja-röster, en Nej-röst och fem som avstår beslutar Kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Kristina Bendz (M) X Ingrid Ek (S) X Roger Jönsson (S) X Cecilia Magnusson-Svärd (S) X Stefan Malmberg (S) X Lisbeth Karlsson (S) X Karl Pettersson (S) X Henrik Plantin (M) X Per-Einar Larsson (M) X Gunilla Andersson (M) X Hans Hulthén (FP) X Marcus Bräutigam (MP) X Jan-Åke Isaksson (SD) X Anja Edvarsson (S) Eva Bramsvik-Håkansson (C) X X Deltar inte i beslutet Kristina Bendz (M), Henrik Plantin (M), Per-Einar Larsson (M), Gunilla Andersson (M) och Hans Hulthén (FP). Reservation Jan-Åke Isaksson (SD) reserverar sig. Beslut skickas till: Jan-Åke Isaksson (SD) Paul Svensson (SD) 11

12 KF 104 Dnr 2013/124 Svar på motion om "Dammsug Ystad" för en ökad befolkningstillväxt beslutar besvarar motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besvara motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besvara motionen med att fokus lagts på befolkningsökning 1 % som ett strategiskt mål där nämnder, styrelser och bolag gemensamt ska bidra till att kommunen uppnår målet genom att ta fram åtaganden och aktiviteter som löpande följs upp under året. Beslutsunderlag Motion från Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) 23 maj 2013, s beslut 19 juni , Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21 augusti , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 26 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 59, Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 136. Sammanfattning av ärendet Roger Jönsson (s) och Kent Mårtensson (s) föreslår i motion att ett samarbetsprojekt startas upp mellan Ystads kommun, byggbolag, fastighetsbolag, andra företag och privatpersoner för att hitta ett sätt att få fram boende som är snabbproducerat och särskilt riktar sig till nyinflyttade. I motionen föreslås att inbjudan skickas till alla fastighetsbolag i kommunen och utvalda byggbolag som har möjlighet att snabbproducera bostäder och att annonsera med hänvisning till andra företag och privatpersoner för deltagande i projektet. 12

13 KF 104 Dnr 2013/124 Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Av svaret framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med olika åtgärder för att skapa möjligheter till fler bostäder. Ett stort antal detaljplaner antas varje år. Fastighetsavdelningen har kontakt med olika byggbolag och privatpersoner för att hitta intressenter för planlagd bostadsmark. Kommunen marknadsför ledig bostadsmark och länkar även till pågående bostadsprojekt i privat regi. Samtidigt som det är viktigt att få fram bostäder är det viktigt att ta hänsyn till exempelvis kulturhistoriska byggnader, arkitektturkvalitet och tillgänglighet för funktionsnedsatta. Glöms dessa frågor bort för att snabbt skapa billiga bostäder finns risk att hus byggs som inte lockar nya människor till Ystad utan att vi istället bygger bort de värden som finns i staden och riskerar att skapa segregerade stadsdelar. Plan-och bygglovsavdelningen arbetar kontinuerligt med processarbete för att snabba upp bygglovsprocessen. Ett tydligare samarbete med bostadsbolag och byggbolag som bygger på information och kommunikation vore dock positivt. har fastställt strategiska mål för Under det övergripande målet 1 % befolkningsökning finns som strategiskt mål Ökat bostadsbyggande - Halverad bostadskö Nämnder, styrelser och bolag har brutit ner de övergripande målen, om de är relevanta för verksamheten, till årliga åtaganden och aktiviteter som ska uppnås under året. På detta sätt måste alla nämnder och styrelser överväga hur de kan bidra till befolkningsökning. Samhällsbyggnadsnämnden har exempelvis som åtagande att ta fram 7 antagna/godkända detaljplaner och möjliggöra 150 nya bostäder per år under mandatperioden. Prioriterade detaljplaner för ökad bostadsproduktion är bl a Dammhejdan, Västra sjöstaden etapp 3 och Kokillen. Ystadbostäder har som åtagande att tillskapa 55 bostadslägenheter i genomsnitt per år under perioden Genom den nya mål- och resultatstyrningsprocessen kommer stort fokus att läggas på att löpande följa upp hur kommunen lyckas uppnå de fastställda målen. Beslut skickas till: Roger Jönsson (S), Kent Mårtensson (S) 13

14 KF 105 Dnr 2014/33 Svar på motion om Ge ungdomar en framtidsmöjlighet beslutar besvarar motionen med att arbetet med frågor kring ungdomsarbetslösheten pågår inom ramen för gymnasienämndens ansvarsområde men även inom respektive nämnd och styrelse genom de strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besvara motionen med att arbetet med frågor kring ungdomsarbetslösheten pågår inom ramen för gymnasienämndens ansvarsområde men även inom respektive nämnd och styrelse genom de strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) om att ge ungdomar en framtidsmöjlighet 4 februari 2014, Komunfullmäktiges beslut 20 februari Barn- och Utbildningsnämndens beslut 24 april , Tjänsteskrivelse av kanslichefen 27 maj 2015, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 10 juni 2015, 61, Kommunstyrelsen beslut 22 juni 2015, 137. Sammanfattning av ärendet Roger Jönsson (S) och Kent Mårtensson (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige fattar beslut om kommunala ungdomsanställningar senast på kommunfullmäktiges möte i maj Vidare föreslås att kommunen inför kommunala ungdomsanställningar och att de börjar senast 1 november 2014 samt att Ystads kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen för att kunna förverkliga kommunala ungdomsanställningar. Motionen remitterades till Barn- och Utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig positiv till motionen och fortsätter samarbetet med arbetsförmedlingen och övriga förvaltningar för att kunna anställa ungdomar med hjälp av statliga pengar och inom befintliga ramar. 14

15 KF 105 Dnr 2014/33 Till ärendet kan tillföras att arbetsmarknadsenheten på Forum Ystad arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen för att erbjuda ungdomar sysselsättning. I januari 2015 anställdes 9 ungdomar i åldern år på nystartjobb inom skola/förskola under 6 månader. Anställningen är på 75 %. Samtidigt har ungdomarna erbjudits att träffa studie- och yrkesvägledare för att göra upp individuella studieplaner eller annan planering för framtiden. Några av ungdomarna kommer troligen att få förlängd anställning i kommunen. I mars månad anställde 10 ungdomar i åldern år på yrkesintroduktionsanställning inom vård och omsorg under 12 månader. Även denna anställning är på 75 %. Utöver detta studerar ungdomarna en dag per vecka. Samtliga ungdomar har valts ut efter sedvanlig rekryteringsprocess. En gymnasienämnd har inrättats fr.o.m. 1 jan Nämnden har ansvar för gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. I det senare uppdraget ingår att vara ett stöd till bolag/förvaltningar i arbetet med att skapa sysselsättningstillfällen i kommunen genom information och samordning om rådande möjligheter till sysselsättningsstöd för de som står utanför arbetsmarknaden med fokus främst på ungdomar. har i november 2014 som ett övergripande strategiskt mål fastställt att ungdomsarbetslösheten ska minska. Varje nämnd ska bryta ner mål som är relevanta för nämnden till åtaganden och aktiviter. Med inrättandet av gymnasienämnd och övergripande strategiskt mål om att ungdomsarbetslösheten ska minska har kommunen satt fokus på arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Uppföljningen av målen sker varje tertialrapport vilket gör att arbetet mot ungdomsarbetslösheten kommer att återrapporteras tre gången om året. Beslut skickas till: Roger Jönsson (S), Kent Mårtensson (S) 15

16 KF 106 Dnr 2015/198 Motion om volontärverksamhet inom äldrevården beslutar Motionen tas upp och remitteras till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Göran Björks (SD), Klas Nilssons (SD), Paul Svenssons (SD), Jan-Åke Isakssons (SD), Anna Sjölands och Leif Olsson-Svenssons (SD) motion den 20 augusti Sammanfattning av ärendet Göran Björk (SD), Klas Nilsson (SD), Paul Svensson (SD), Jan-Åke Isaksson (SD), Anna Sjöland (SD) och Leif Olsson-Svensson (SD) har i en motion föreslagit att Ystads kommun ska anordna volontärverksamhet inom äldrevården. Beslut skickas till: Kommunstyrelsen 16

17 KF 107 Dnr 2015/1 Redovisning av inkomna medborgarförslag beslutar beslutar med stöd av 5 kap. 25 andra stycket kommunallagen (1991:900) att överlåta till respektive nämnd/styrelse att beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag enligt nedan angiven förteckning Förslag till beslut beslutar med stöd av 5 kap. 25 andra stycket kommunallagen (1991:900) att överlåta till respektive nämnd/styrelse att beslut i ärenden som väckts genom medborgarförslag enligt nedan angiven förteckning. Sammanfattning av ärendet Följande medborgarförslag har lämnats in till kommunkansliet och föreslås överlåtas till nämnd/styrelse enligt nedan: Medborgarförslag Överlåts till Fredrik Rebert: fler utegym i Ystad Samhällsbyggnadsnämnden Mattie Berntsson: bygga en parkour Samhällsbyggnadsnämnden Tobias Olsson: mer staket till beach Samhällsbyggnadsnämnden fotbollsplanerna Lars Nilsson: tillåta bad vid Marinan Gudrun Ejlertsson: sätta upp förbudsskyltar mot att ha hundar på badstränder i kommunen Per-Ola Westerdahl: bygga en permanent scen i "dammen" Sven Nilsson: anlägga en ställplats med alla faciliteter såsom tömning av latrin/gråvattentank och färskvattenpåfyllning för husbilar och husvagnar Stig Olsson: sätta upp staty föreställande tre handbollspelare i nya sporthallen Anke Bergbom: inga motordrivna trädgårdsredskap på söndagar Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Beslut skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden 17

18 KF 108 Dnr 2015/95 Plan för lika rättigheter och möjligheter beslutar beslutar att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter Förslag till beslut under kommunfullmäktiges sammanträde Kent Mårtensson (S), Nicklas Ljungström (MP), Ingrid Ek (S), Karin Olsson-Lindström (FP), Teres Gran (S) och Eva Bramsvik-Håkansson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter Paul Svensson (SD) och Jan-Åke Isaksson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter med den justeringen att man på sidan 4 under rubriken kommunens arbetsförhållande ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall följande punkt utgå Diskussionsunderlag Anledningen till detta är att vi anser att all rekrytering ska ske efter kompetens och inte efter hur många av varje kön som jobbar på en arbetsplats. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning. JA för att besluta i enlighet Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. NEJ för att besluta i enlighet med Paul Svenssons (SD) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller i enlighet med vad som framgår av bilagd voteringslista, prot. bil. KF 108/1. Med 43 JA-röster mot 6 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med Kent Mårtenssons (S) yrkande. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar i enlighet med inlämnad skriftlig reservation prot. bil. KF 108/2. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fastställa Planen för lika rättigheter och möjligheter

19 KF 108 Dnr 2015/95 Beslutsunderlag Bilaga 1: Plan för lika rättigheter och möjligheter , Bilaga 2: Utvärderingsrapport av plan för lika rättigheter och möjligheter , Bilaga 3: Fackliga organisationer och representanter från arbetsgivarens medverkan vid mötena 25 november 2014 samt 13 februari 2015, Tjänsteskrivelse av personalkonsult Cornelia Pamp 23 mars Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 april 2015, 32, Återremitterad Plan för lika rättigheter och möjligheter 22 april 2015, Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 juni 2015, 55, Beslut Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 138. Sammanfattning av ärendet Enligt Diskrimineringslagen (SFS 20019:567) 3 kap. 13 skall varje arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år ta fram en jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter. Ledning o Utveckling har under hösten 2014 utvärderat den dåvarande planen genom diskussioner, enkäter osv, och slutligen i samverkan med fackliga organisationer arbetat fram förslag ny plan för lika rättigheter och möjligheter som föreslås gälla under planperioden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april 2015, 32, återremittera ärendet. Beslut skickas till: Samtliga nämnder, styrelser och bolag. 19

20 20

21 21

22 22

23 KF 109 Dnr 2015/169 Omdisponering från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov beslutar beslutar att från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov omdisponera tkr till Kommunstyrelsen Ledning och utveckling, tkr till Barn- och utbildningsnämnden, 310 tkr till Kulturnämnden, 390 tkr till Gymnasienämnden, 99 tkr till Myndighetsnämnden, tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, tkr till Socialnämnden, 6 tkr till Revisionen och 30 tkr till Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. Finansieringen sker genom att minska kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov omdisponera tkr till Kommunstyrelsen Ledning och utveckling, tkr till Barn- och utbildningsnämnden, 310 tkr till Kulturnämnden, 390 tkr till Gymnasienämnden, 99 tkr till Myndighetsnämnden, tkr till Samhällsbyggnadsnämnden, tkr till Socialnämnden, 6 tkr till Revisionen och 30 tkr till Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd. Finansieringen sker genom att minska kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov med tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 16 juni 2015, Kommunstyrelsen 22 juni 2015, 124. Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns medel till beräknade löneökningar och kompensation till alternativa driftsformer. Det totala anslaget för oförutsedda behov är tkr. Enligt praxis så ska nämnderna bli kompenseras för de ökade lönekostnaderna enligt de centrala avtalen. I förslaget finns också en uppräkning för ersättning till politikerna på totalt 121 tkr. Uppräkningen följer förändringen av inkomstbasbeloppet. Kompensationen till nämnderna föreslås med tkr. Kvar på anslaget finns då tkr. 23

24 KF 109 Dnr 2015/169 Löneökning Entrep. Summa Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling Barn- och utbildningsnämnd Kulturnämnd Gymnasienämnd Myndighetsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Socialnämnd Revisionen Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd SUMMA BUDGETFÖRSTÄRKNING s oförutsedda SUMMA FINANSIERING RESULTATPÅVERKAN Förslag till beslut under Kommunstyrelsens sammanträde Kristina Bendz (M) föreslår bifall. Beslut skickas till: Ledning o Utvecklings ekonomiavdelning 24

25 KF 110 Dnr 2015/108 Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och 2019 beslutar beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Yrkanden Ordföranden redogör för yrkandena i sak sådana de framställdes vid föregående sammanträde då ärendet bordlades. Här redogörs för yrkandena sådana de nu slutligt framställts. Budgetförslag i sin helhet Kent Mårtensson (S), Eva Bramsvik-Håkanssons (C), Roger Jönsson (S), Ingrid Ek (S), Karl Pettersson (S), Jan Erlandsson (C), Anja Edvardsson (S) och Stefan Malmberg (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Kristina Bendz (M), Hans Hulthén (FP), Curt Hansson (M), Gunilla Andersson (M), Cecilia Fahlborg (M), Carl-Axel Johansson (KD) och Karin Olsson Lindström (FP) föreslår bifall till Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till budget med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Nicklas Ljungström (MP) och Saga Bitkover-Norman (MP) föreslår bifall till budgetförslag från Miljöpartiet De Gröna med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Jan-Åke Isaksson (SD) och Paul Svensson (SD) föreslår bifall till budgetförslag från Sverigedemokraterna med den justeringen att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ett tilläggsanslag på 1,6 mkr för att möjliggöra uppförandet av en ny tillbyggnad på Parkskolan. Inga-Lill Ek (V) föreslår bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet. Respektive nämnds område Barn- och utbildningsnämnden Curt Hansson (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att nettokostnadsramen för Barn- och utbildningsnämnden utökas med en halv miljon kronor i förhållande till Kommunstyrelsens förslag. 25

26 KF 110 Dnr 2015/108 Ingrid Ek (S) och Karl Pettersson (S) föreslår avslag på Curt Hanssons tilläggsförslag. Gymnasienämnden Carl-Axel Johansson (KD) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att gymnasienämndens ram utökas till 134,3 mnkr, det vill säga 5 mnkr mer än övriga partiers, samt att ramen för oförutsett utökas med 5 mnkr avseende löner för pedagogisk personal. Anja Edvardsson (S) föreslår avslag på Carl-Axel Johanssons (KD) tilläggsförslag. Samhällsbyggnadsnämnden Gunilla Andersson (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tilläggsanslag på 2 mnkr för gym/utbildningslokal för handbollsgymnasiet. Stefan Malmberg (S) föreslår avslag på Gunilla Anderssons (M) tilläggsförslag. Nicklas Ljungström (M) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från MP bifalles, att Samhällsbyggnadsnämndens investering för kollektivtrafik ökas med 1 mnkr årligen till 2 mnkr per år. Stefan Malmberg (S) föreslår avslag på Nicklas Ljungströms (MP) tilläggsförslag. Socialnämnden Cecilia Fahlborg (M) och Karin Olsson Lindström (FP) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från M+FP+KD bifalles, att Socialnämndens ram för 2016 ska ökas med 2 mnkr utöver Kommunstyrelsens förslag. Nicklas Ljungström (MP) föreslår som tillägg, om inte budgetförslaget från MP bifalles, att Socialnämndens ram stärks med ett tilläggsanslag på 3 mnkr i förhållande till det budgetförslag som presenterats av S+C. Roger Jönsson (S) föreslår avslag på Cecilia Fahlborgs (M) och Nicklas Ljungströms (MP) tilläggsförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först budgetsförslagen i sin helhet mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. Votering begärs. 26

27 KF 110 Dnr 2015/108 För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande. Votering begärs. För att utröna vilket av den kvarvarande förslag som ska utgöra motförslag till Jan-Åke Isaksson (SD) m.fl. yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande till motförslag till Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande. godkänner följande voteringsordning vid voteringen i fråga om Jan- Åke Isakssons (SD) m.fl. eller Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande: JA för att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. NEJ för att utse Nicklas Ljungströms (MP) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. Voteringen utfaller i enlighet med vad som framgår av prot. bil. KF 110/1. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster och 38 som avstår beslutar kommunfullmäktige således att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kristina Bendz (M) yrkande. godkänner följande voteringsordning vid voteringen i fråga om Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande eller Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande: JA för att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande. NEJ för att utse Jan-Åke Isakssons (SD) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) yrkande. Voteringen utfaller i enlighet med vad som framgår av prot. bil. KF 110/2 Med 16 JA-röster mot 6 NEJ-röster och 27 som avstår beslutar kommunfullmäktige således att utse Kristina Bendz (M) m.fl. yrkande till motförslag till Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. godkänner följande voteringsordning vid huvudvoteringen i fråga om huvudförslagen till budget: JA för att bifalla Kent Mårtenssons (S) m.fl. yrkande. 27

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer