Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor"

Transkript

1 FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 maj /23 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Teleavdelningen Telia AB Koncernstab Juridik FARSTA Föreläggande om ändring av samtrafiktaxor Telia AB (Telia) föreläggs vid vite av tvåhundra miljoner ( ) kronor att från och med tillse att Telia Mobile AB sänker den mellan olika taxenivåer för samtrafik vägda, genomsnittliga avgiften för trafik till Telias - GSM-nät till högst 1,13 kr per minut, - NMT 900-nät till högst 0,94 kr per minut samt - NMT 450-nät till högst 1,07 kr per minut. Vägningen ska ske i förhållande till de samtrafikvolymer som termineras till respektive avgiftsnivå Telia skall senast till PTS inkomma med redovisning av hur dessa förändringar genomförts och ange effekterna av dem. Telia föreläggs också att från och med tillse att Telia Mobile AB i gällande samtrafikpriser inkluderar högst en kapitalkostnad om 10,81 procent beräknat på värdet av den del av följande anläggningstillgångar, belägna inom landet, som tas i anspråk för inkommande samtrafik: - Byggnader och mark - Maskiner och andra tekniska anläggningar - Inventarier, verktyg och installationer. Som tillgångsvärde skall därvid värdena i det senast fastställda årsbokslutet användas. Telia skall årligen senast en månad efter att årsbokslut för Telia Mobile AB har fastställts inkomma till PTS med årsredovisning samt uppgifter om trafikvolymer vid olika taxenivåer för det verksamhetsår som bokslutet avser. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST INTERNET 1

2 Telia skall även styrka de kostnader som ligger till grund för samtrafikprissättningen genom att, senast en månad efter fastställt årsbokslut, inkomma till PTS med underlag, exempelvis efterkalkyler, som avser samtrafikprissättningen i mobiltelenäten och som baseras på senast fastställda bokslut. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). Skäl Telia är anmält till Europeiska gemenskapernas kommission enligt 6 telelagen såsom ett företag med betydande inflytande på den svenska marknaden för mobila teletjänster samt den nationella marknaden för samtrafik. Detta innebär enligt 32 andra stycket telelagen att Telias ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt ska vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. I förarbetena till telelagen (prop. 1992/93:200 s.139) ges viss vägledning för hur samtrafikpriset bör beräknas. Däri framgår bl.a. att priset bör täcka de självkostnader, avskrivningar, den förräntning av kapital samt de underhålls- och utvecklingskostnader som kan hänföras till den samtrafik som är aktuell. Det ankommer på PTS som tillsynsmyndighet att granska huruvida Telias ersättning för samtrafik följer kraven på kostnadsorienterad prissättning och att enligt 60 telelagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag. PTS genomförde under våren 1999 en granskning av det underlag för kostnadsberäkning av samtrafiktjänsten terminering som inkommit från Telia och som grundade sig på årsbokslut för Som ett första steg i granskningen bedömde PTS att vissa kostnadsposter som utgjorde underlag för prissättningen inte hade ett samband med samtrafiktjänsten. PTS förelade (dnr /23) därför Telia att undandra dessa poster från underlaget för prissättning av samtrafik till Telias mobila nät. Telia förelades också därefter att minst sänka de vägda genomsnittliga samtrafiktaxorna till i föreläggandet angivna nivåer. PTS har efter detta genomfört en vidare granskning av de kalkyler som ligger till grund för samtrafikprissättningen för trafik till Telias mobila telenät. Härvid har granskningen inriktats mot den kapitalkostnad, eller det som Telia i inkomna beräkningar benämner avkastningskrav, som ingår i kalkylunderlaget. Syftet har varit att bedöma en rimlig kapitalkostnad för samtrafiktjänsten terminering i de mobila näten med utgångspunkt från att denna tjänst skall vara kostnadsbaserad. Bedömningen av vad som utgör en rimlig kapitalkostnad i ett kostnadsbaserat pris baseras på den lägsta avkastningsnivå en tänkt rationell investerare kräver för att investera i verksamheten. Vid en marknadsbaserad prissättning är utgångspunkten istället marknadskrafterna, d v s tillgång och efterfrågan, på den relevanta marknaden. 2

3 Externa studier PTS har låtit konsultföretaget PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance (PWC) genomföra en studie i syfte att bedöma en vägd kapitalkostnad för Telia Mobile AB. PTS har därefter inhämtat ett yttrande över slutsaterna i den studien från Peter Jennergren, professor i kostnadsintäktsanalys vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessa externa rapporter har tillställts Telia för yttrande. För att bemöta PriceWaterhouseCoopers rapport Framtagande av vägd kapitalkostnad för Telia Mobile AB (nedan PWC-rapporten ) och Peter Jennergrens yttrande över PWC-rapporten (nedan Jennergrens studie), har Telia till PTS givit in ett utlåtande från Ernst & Young benämnt Beräkning av samtrafikavgifter Telia Mobile (nedan Ernst & Youngs rapport ). Telia har vidare givit in ett yttrande av Ekonomie Doktor Martin Holmén (nedan Holméns granskning ) som granskat slutsatserna i övriga rapporter och yttrandet. Det kan inledningsvis konstateras att samtliga bedömningar som nu är genomförda utgår från att den metod som använts för beräkning av kapitalkostnad, den s.k. WACC-metoden är den mest lämpade för detta ändamål. Även den metod som använts för beräkning av kostnaden för eget kapital, CAPM-metoden, förespråkas av samtliga parter. Det råder dock en viss oenighet i de olika studierna om hur olika variabler, som ingår i dessa metoder, bör bestämmas. Detta påverkar naturligtvis också den avkastningsnivå som rekommenderas eller anses som rimliga i de olika studierna. PWC-rapporten Modellen PWC använt sig av för att beräkna en rimlig kapitalkostnad bygger på ett grundläggande antagande att en investerare är riskavert. Det innebär att ju högre risk en verksamhet är förknippad med desto högre avkastningskrav kräver en investerare som kompensation för den högre riskexponeringen av sitt satsade kapital. Vid fastställande av kapitalkostnaden har PWC använt en beräkningsmodell som benämns WACC (Weighted Average Cost of Capital). WACC innebär att en vägd kapitalkostnad som baseras på kostnaden för eget kapital och kostnaden för lånat kapital framräknas enligt en given formel (se bil. 2). Denna beräkningsmodell rekommenderas av EU-kommissionen 1. Avkastningskrav på eget kapital I den metod, CAPM (Capital Asset Pricing Model), som använts för att bestämma kostnaden för eget kapital utgår beräkningarna från en riskfri placering för investeringshorisonten vartill ett risktillägg adderas. Detta risktillägg består av två delar, dels marknadens generella risktillägg och dels 1 Commision recommendation of 8 april 1998 on interconnection in a liberalized telecommunications market Part 2- Acconting separation and cost accounting s. 18 ff. 3

4 ett företagsspecifikt risktillägg. Enligt PWC är CAPM den mest utbredda och empiriskt testade tekniken för fastställande av kostnaden för eget kapital. Specifik risk Den företagsspecifika risken räknas fram genom den s. k. betafaktorn (se bil. 2). Betafaktorn anger den bolagsspecifika risken i relation till den generella marknadsrisken. Enligt CAPM bestäms den bolagsspecifika risken genom att jämföra en särskild akties kursrörelse (dess så kallade volatilitet) med marknadens samlade rörelse (marknadens volatilitet). Relationen, som uttrycks med betavärdet (β), avspeglar den systematiska risken. Eftersom Telia Mobile AB inte är börsnoterat kan något explicit betavärde inte beräknas utan en jämförelse med liknande noterade företag måste göras. Även om bolaget skulle vara noterat gör PWC bedömningen att man bör undvika att använda bolagets egna betavärde eftersom detta kan vara påverkat av enskilda större händelser. PWC har undersökt betavärdena hos samtliga renodlade mobiltelefonioperatörer som är noterade på börser i Europa och USA. Genom att PWC i efterhand gjort månatliga observationer under fem års tid på dessa bolags börskurser har PWC kommit fram till ett betavärde på 0,82. Det innebär att kurserna på dessa aktier varierar mindre än de generella börskurserna. Generell risk För att fastställa den generella risken på den svenska aktiemarknaden genomför PWC regelbundna studier av förväntningarna på riskpremien bland aktörer på den svenska marknaden. Med en sådan ex ante studie som grund, tillsammans med skattningar från analytiker och värderingsinstitut, bedöms enl. PWC marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden ligga i intervallet fyra till fem procent. PWC föreslår ett riktvärde på 4,5 procent att användas i de vidare beräkningarna. Riskfri ränta Som riskfri ränta har PWC använt räntan på en ettårig statsskuldväxel. Årssnittet för 1998 uppgick till 4,26 procent. Lånat kapital PWC har efter jämförande studier kommit fram till att kostnaden för lånat kapital uppgår till 3,6 procent efter skatt och att en optimal kapitalstruktur innebär en lånefinansiering motsvarande ca fem procent av marknadsvärdet på bolagets totala kapital. Vägd kapitalkostnad De ovan beräknade kostnaderna för eget kapital, lånat kapital och optimal kapitalstruktur resulterar i en vägd kapitalkostnad på 7,7 procent. Jennergrens studie Peter Jennergren gör i sin kommentar till PWC-rapporten följande bedömning. Diskussionen i dokumentet om hur man kan beräkna en vägd kapitalkostnad är i det hela korrekt och avspeglar den typ av förfarande, som rekommenderas i 4

5 tongivande litteratur såsom Brealey och Myers 2000 eller Copeland, Koller och Murrin Beräkningarna kan dock, även om man håller sig inom ramarna för den typ av förfarande som diskuteras i de nämnda böckerna, ge lite olika resultat beroende på valda förutsättningar. I studien redovisas detta genom att en alternativ beräkning av vägd kapitalkostnad för Telia Mobile AB görs. I denna beräkning används samma beräkningsmodell som i PWC-rapporten men förutsättningarna är i vissa avseenden ändrade. Riskfri ränta I beräkningen av riskfri ränta har PWC utgått ifrån den genomsnittliga räntan på en ettårig statsskuldväxel under Peter Jennergren förordar användandet av den effektiva räntan på en sexårig statsobligation. Den 1 mars 2000 uppgick den till 5,75 procent. Argumentet för detta är att den riskfria räntan bör gälla för en tidsperiod som någorlunda motsvarar den tidsperiod som analysen avser, vilket också följer litteraturen på området (se Copeland, Koller och Murrin 1994, s ) Specifik risk och skuldsättningsgrad Den avgörande skillnaden mellan Peter Jennergrens och PWC:s beräkningar av specifik risk och skuldsättningsgrad är att PWC gjort sin bedömning utifrån ett urval av fyra renodlade mobiltelefonföretag som är börsnoterade, medan Peter Jennergren utgått från 131 företag inom branschen telecom services som ingår i ett dataset från Stern School of Business, New York University. Med detta som utgångspunkt uppgår betavärdet till 1,11 och skuldsättningsgraden till 17,57 procent (motsvarande värden i PWC studien är 0,82 resp. 5 procent). Generell risk Peter Jennergren menar att den metod som PWC använder för att bedöma marknadens generella riskpremie och som alltså bygger på marknadsaktörernas förväntningar, tenderar att ge lägre värden än analyser som utgår från historiska data. Peter Jennergren utgår i sin bedömning av riskpremien från historiska överavkastningar på den svenska aktiemarknaden och anger premien till 6 procent. Vägd kapitalkostnad Med de förutsättningar som Peter Jennergren lägger till grund för beräkning av vägd kapitalkostnad för Telia Mobile AB blir resultatet 11,25 procent (jfr PWCs studie 7,7 procent). Detta är dock en nivå som Peter Jennergren inte vill argumentera starkt för och ej heller för de enskilda förutsättningar som ledde fram till värdet. Han bedömer dock att det av PWC beräknade värdet på 7,7 procent är ganska lågt. Ernst & Youngs rapport Kapitalstruktur I likhet med PWC-rapporten anges i Ernst & Youngs rapport att bedömningen av såväl kapitalstruktur som specifik risk bör utgå från så likartade bolag som möjligt, d.v.s. renodlade mobiloperatörer. Utgångspunkten har i rapporten varit sex relativt renodlade mobiloperatörer som finns noterade i Europa. Ernst & Young kommer till slutsatsen att det är rimligt att andelen skulder i förhållande till totalt 5

6 kapital långsiktigt uppgår till 5 procent i likhet med vad PWC förordar i sin rapport. Riskfri ränta Ernst & Young gör bedömningen att en 10-årig statsskuldsränta ger den bästa approximationen av riskfri ränta. Skälen för detta är att den 10-åriga räntan bäst anses överensstämma med durationen i en aktiemarknads-indexportfölj och därmed är konsekvent med uppskattade Betavärden och marknadsriskpremier för dessa marknadsindex. Vidare uppskattar Ernst & Young investeringshorisonten i det aktuella fallet till cirka tio år. Den 10-åriga svenska statsskuldräntan uppgick till 5,81 procent per den 1 mars Kostnad för lånat kapital Kostnaden för lånat kapital utgörs av den riskfria räntan plus en premie. Premien som Ernst & Young föreslår uppgår till 0,74 procent vilket överensstämmer med den av PWC föreslagna nivån. Detta innebär alltså att Ernst & Young föreslår att kostnaden för lånat kapital bör uppgå till 6,55 procent före skatt i beräkningarna. Generell risk Ernst & Young bedömer, efter att ha refererat till ett antal studier på området som samtliga bygger på historiska data, att den generella risken på den svenska marknaden bör ligga någonstans i intervallet 6,75 8,1 procent. Specifik risk Ernst & Young har analyserat den specifika risken i mobiltelebranschen (Betavärdet) genom att inhämta månadsobservationer fyra år tillbaka i tiden från Bloomberg avseende sex mobilteleoperatörer per den 29 februari I rapporten argumenteras för att betavärdet skall vara oviktat i förhållande till omsättningen i de olika företagen. Skälet till detta är att ingen analys av de mest jämförbara objekten vad gäller marknadsdominans och regulatorisk ställning har gjorts. Ernst & Young föreslår att ett betavärde på 0,91 används i de vidare beräkningarna. Vägd kapitalkostnad Med ovanstående bedömningar som grund förordar Ernst & Young en vägd kapitalkostnad på 11,56 procent. Holméns granskning Riskfri ränta Enligt Martin Holmén kan valet av sexårig (enl. Peter Jennergren) eller tioårig (enl. Ernst & Young) statsskuldränta för beräkning av den riskfria räntan anses vara godtycklig och det påverkar inte heller i någon större utsträckning kapitalkostnaden. Att däremot, som PWC gjort, använda den genomsnittliga ettårsräntan vid beräkningarna anser Martin Holmén vara teoretiskt tveksamt då metoden endast är exakt om det rör sig om ett evigt konstant kassaflöde. Specifik risk Den specifika risken eller betavärdet bör enligt Martin Holmén baseras på likartade bolags betavärden. I granskningen förordas vidare att ett medianvärde av 6

7 företagens betavärden bör väljas och beräknas som aktiebeta för Telia Mobile AB med hjälp av den kapitalstruktur företaget kan antas ha på lång sikt. Medianvärdet väljes för att inte eventuella extremvärden ska påverka analysen. Martin Holmén anser att ett betavärde för Telia Mobile AB i intervallet 0,82 1,11 går att motivera. Generell risk Martin Holmén hänvisar till ett antal studier som gjorts av riskpremier på den svenska och amerikanska marknaden. Med dessa studier som utgångspunkt anser Martin Holmén att det går att motivera en riskpremie på den svenska marknaden i intervallet 4 8,5 procent men föreslår 6 6,5 procent snarare än 4 eller 8,5. Kostnad för lånat kapital Martin Holmén konstaterar att alla parter är överens om en kreditriskpremie på 0,74 procent och finner därför ingen anledning att diskutera eventuella alternativ. Kostnaden för lånat kapital bedömer Martin Holmén ligga i intervallet 6,49 6,55 procent. Kapitalstruktur I granskningen framförs att den kapitalstruktur som väljs bör vara konsekvent med det valda Betavärdet, dvs om optimal kapitalstruktur baseras på liknande bolag borde detta vara samma urval av bolag som ligger till grund för betavärdet. Martin Holmén anser att de respektive värden för bolagets skuldfinansieringsgrad som Peter Jennergren uppskattar till 15 procent och PWC uppskattar till 5 procent går att motivera beroende på hur betavärdet bestäms. Vägd kapitalkostnad Martin Holmén anser att det går att motivera en vägd kapitalkostnad i intervallet 8,8 till 13,7 procent. Frågan om tillämpning av vägd kapitalkostnad (WACC) I frågan om vilken kapitalbas som ska ligga till grund för beräkningen av kapitalkostnaderna föreslår Ernst & Young och Martin Holmén att tillgångarnas marknadsvärden skall utgöra grund för beräkningarna. Detta anser även Telia i sitt svar. Varken PWC eller Peter Jennergren har uttalat sig i denna fråga. Enligt Telias uppfattning är marknadsvärdet av bolagets mobila nät betydligt högre än det bokförda värdet. Om en marknadsvärdering av Telias mobila nät inte tillämpas innebär samtrafiken ett negativt nettonuvärde för Telia Mobile AB vilket skulle ge incitament för Telia Mobile AB att sälja nätet till en annan operatör till marknadsvärde. PTS gör följande bedömning Den metod som använts och förespråkas i samtliga studier för beräkning av kapitalkostnad, den s.k. WACC-metoden är den mest lämpade för detta ändamål. Även den metod som använts för beräkning av kostnaden för eget kapital, CAPM-metoden, som förespråkas av samtliga parter, bör enligt PTS mening användas. 7

8 Vad gäller bedömningen av den riskfria räntan anser PTS att den bör spegla en längre tidshorisont än ett år för att vara stabil över tiden. Att i likhet med Ernst & Young basera bedömningen av riskfri ränta på den effektiva räntan avseende en tioårig statsobligation synes vara rimligt med hänsyn till den tidsperiod som kalkylen avser att spegla. Enligt PTS uppfattning bör den företagsspecifika risken utgå från ett genomsnitt för jämförbara bolag. Jämförelsebolagen bör begränsas till att endast omfatta mobilteleföretag. Bedömningen bör inte omfatta företag utanför denna sfär. Skälet till detta är att mobiltelebolagen verkar under andra marknadsmässiga- och regulatoriska förhållanden samt befinner sig i en annan mognadsfas än exempelvis fastnätsoperatörer. Detta har sannolikt en signifikant betydelse för resultatet av den riskbedömning som görs. PTS instämmer i den bedömning av den företagsspecifika risken som gjorts av Ernst & Young i vilken den företagsspecifika risken (betavärdet) uppgår till 0,91. Det finns huvudsakligen två olika metoder för att beräkna den generella riskpremien på den svenska marknaden. Användandet av olika metoder ger olika resultat vilket komplicerar bedömningen. Empiriska studier tyder på att metoder som bygger på löpande marknadsförväntningar (ex ante studier) hos aktörerna tenderar att ge lägre värden än metoder som bygger på historiska börsdata (ex post studier). PTS tar inte ställning till vilken metod som är den mest rättvisande. Det är dock viktigt att den kapitalkostnadsnivå som ligger till grund för myndighetens ställningstagande inte baseras på en för snäv riskbedömning. PTS anser därför att riskbedömningen i detta fall bör göras utifrån historiska data. Även de olika studier som baseras på historiska data ger dock något varierande resultat. Vid en sammanvägning av de resultat som redovisats från dessa studier finner PTS att den generella riskpremien högst bör uppgå till 6,5 procent vid beräkning av vägd kapitalkostnad i dessa sammanhang. Kostnaden för lånat kapital utgörs av den riskfria räntan som ovan angivits till 5,24 procent (motsvarande räntan på en tioårig statsobligation per den 29 maj 2000) samt en kreditriskpremie. I samtliga studier anses en riskpremie uppgående till 0,74 procent vara rimlig. PTS finner inte skäl att göra någon annan bedömning. Detta ger en kostnad på 5,98 procent för lånat kapital. PTS anser, i likhet med PWC, Ernst & Young och Martin Holmén, att kapitalstrukturen bör vara konsekvent med det valda betavärdet. Urvalet av bolag bör därmed vara detsamma vid dessa bedömningar. Detta leder till PTS bedömning att en skuldfinansieringsgrad bör uppgå till 5 procent av tillgångarna vilket överensstämmer med bedömningarna som gjorts både av PWC och Ernst & Young. Mot bakgrund av de bedömningar som PTS gjort ovan av storleken på den riskfria räntan, den företagsspecifika risken och den generella riskpremien kan den vägda kapitalkostnaden för Telia Mobile AB beräknas till 10,81 procent (för beräkningar se bil. 3). 8

9 Frågan om vilken kapitalbas som den vägda kapitalkostnaden skall beräknas på är av avgörande betydelse för vilken nivå ett kostnadsbaserat samtrafikpris bör ha. I det normala fallet görs den bedömning av vägd kapitalkostnad, som här gjorts, såsom underlag för investeringsbeslut eller företagsköp på en öppen marknad. I dessa fall förespråkas ofta att ett marknadsvärde på relevanta tillgångar skall ligga till grund för bedömning av kapitalbasen, vilket alltså också förordas av Ernst & Young och Martin Holmén. I detta fall är det dock så att avkastningsnivån ska bestämmas som grund för beräkning av ett kostnadsorienterat samtrafikpris och då är det enligt PTS uppfattning inte relevant att utgå från ett marknadsvärde på de tillgångar varpå avkastningen ska beräknas. Det gäller alltså här att avkastningen ska ingå som en komponent i ett reglerat pris som i sin tur ska spegla de faktiska och relevanta kostnaderna företaget haft för att tillhandahålla samtrafik. Frågan är då vad som ska ligga till grund för en värdering av relevanta tillgångar. Det är enligt PTS mening helt klart att Telias tillstånd att bedriva trafik i dessa nät inte kan ingå i en sådan värdering. Skälet härtill är att staten, utan kostnad utöver ansökningsavgift, givit bolaget tillstånd att bedriva trafik på angivna frekvensområden. Det finns således inga finansiella eller andra resurser investerade i detta tillstånd som någon rimligen kan kräva en avkastning på. Telia har givits tillståndet och det gäller endast för detta bolag. Någon rätt att bl.a. överlåta tillståndet till annan part föreligger inte. Övriga fysiska delar av nätet förfogar Telia dock fritt över. Vid värdering av Telias mobiltelenät är det alltså enligt PTS uppfattning värdet på de fysiska mobilnäten med relevanta tillbehör, exklusive det av staten tillhandahållna tillståndet, som ska beräknas. Ett marknadsvärde på Telias mobiltelenät som inte är förenat med tillstånd torde vara mycket svårt att uppskatta, om det ens är möjligt. Det torde i vart fall väsentligen understiga det bokförda värdet för anläggningarna. PTS gör mot bakgrund av ovanstående bedömningen att ett uppskattat bruksvärde av nätet bättre speglar Telias nytta av de mobila telenäten. Bruksvärdet på relevanta anläggningstillgångar bör därför ligga till grund för kapitalkostnadsberäkningarna. Enligt PTS mening torde nätens bruksvärden överstiga ett uppskattat marknadsvärde av desamma. En sådan värdering som underlag för prissättningen bör således inte missgynna Telia. Bruksvärdet kan definieras som nuanskaffningsvärdet efter avdrag för värdeminskning på grund av tillgångarnas ålder och utnyttjande. Vid normala avskrivningar och stabila priser kommer bruksvärdet att sammanfalla med det bokförda värdet 2. 2 Sven-Erik Johansson Lars A Samuelsson, Industriell kalkylering och redovisning 9:e rev. uppl. s

10 PTS utgår från att Telia tillämpar normala avskrivningsregler. Även om det finns tecken som talar för att det under perioden skett prissänkningar på den typ av produkter som ingår i ett mobiltelenät har myndigheten inga klara belägg för att så varit fallet. För att inte göra en alltför snäv bedömning av prisutvecklingen, och därmed riskera att en undervärdering av anläggningstillgångarna görs, förutsätter PTS därför att priserna varit stabila under perioden. Med beaktande av dessa utgångspunkter bör nätens bruksvärden sammanfalla med nätens bokförda värden (se ovan). Den högsta vägda kapitalkostnadsnivån som enligt ovan uppgår till 10,81 procent ska tillämpas på bokförda värden för följande tillgångar som är belägna inom landet: byggnader och mark, maskiner och andra tekniska anläggningar och inventarier samt verktyg och installationer till den del de tas i anspråk för inkommande samtrafik i Telia Mobile AB:s mobiltelenät. Som grund för beräkningen av den vägda genomsnittliga avgiften för trafik till Telias mobila telenät skall läggas värdena i det senaste fastställda årsbokslutet. Detta är för närvarande årsbokslutet för år Mot bakgrund av detta skall den mellan olika taxenivåer vägda samtrafikavgiften uppgå till högst 1,13 kr per minut för trafik som terminerar i Telia Mobiles GSM-nät, högst 0,94för trafik som terminerar i NMT 900-nätet och högst 1,07 kr per minut för trafik som terminerar i NMT 450-nätet. För att möjliggöra för PTS att snabbt kunna kontrollera hur Telia genomfört förändringarna ska Telia inkomma med en redovisning härav och effekterna av dessa. En redovisning bör ske ca två veckor från det att förändringen ska vara genomförd. Mot bakgrund härav bör en sådan redovisning vara PTS tillhanda senast den 1 augusti Telia bör även för tiden efter nästa årsbokslut föreläggas att tillse att Telia Mobile AB i gällande samtrafikpriser får inkludera högst en kapitalkostnad på 10,81 procent av samma tillgångsvärden. Som grund för beräkningen skall läggas senast fastställda årsbokslut. Telia bör vidare föreläggas att årligen senast en månad efter det att Telia Mobile AB:s årsbokslut fastställts inkomma till PTS med den årsredovisning som grundar sig på detta bokslut, trafikvolymer samt inkomma med underlag, exempelvis efterkalkyler, som styrker de kostnader vilka ligger till grund för Telia Mobiles samtrafikprissättning. Frågan om vite Att samtrafiken prissätts på rätt sätt utgör ett mycket viktigt allmänt intresse. Föreläggandet att samtrafikpriserna högst får uppgå till angivna nivåer skall därför förenas med ett vite. Vitesbeloppets storlek skall enligt 3 viteslagen (1985:206) bestämmas med hänsyn till vad som kan förmå adressaten att följa föreläggandet. Med hänsyn till storleken av de belopp det är fråga om i ärendet 10

11 bör vitesbeloppet sättas relativt högt. PTS finner därvid att det ska bestämmas till 200 miljoner kr. Något skäl att förena Telias skyldigheter beträffande tiden efter nästa årsbokslut med vite föreligger för närvarande inte. UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Nils Gunnar Billinger Generaldirektör Beslutet har fattats av generaldirektören Nils Gunnar Billinger. I ärendets slutliga handläggning har även deltagit rättschefen Lars Trägård, avdelningschefen Ann-Marie Engvall, enhetschefen Hans Brändström (föredragande) och verksjuristen Mikael Grape 11

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet Post- och telestyrelsen Kista 2010-12-16 Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet, som givits tillfälle därtill, kommenterar nedan PTS samrådsförslag rörande kalkylränta för det mobila

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet DATUM DIARIENUMMER 16 december 2013 13-1949 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet Post- och telestyrelsen Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om att beräkna kalkylränta

Läs mer

Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-11-04 Dnr: 14-9457 1(7) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-13 Dnr: 06-4616/23, a. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen om elektronisk kommunikation (LEK)

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-13 Dnr: 06-4616/23, a. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen om elektronisk kommunikation (LEK) UNDERRÄTTELSE Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-13 Dnr: 06-4616/23, a Konkurrensavdelningen Maria Aust 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom AB Esplanaden 3 Box 1366 172 27 Sundbyberg Underrättelse

Läs mer

Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019

Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019 BILAGA 5 1 (15) Kalkylränta avseende tillsynsperioden 2016-2019 Enligt 5 kap. 6 ellagen (1997:857) ska intäktsramen ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Er beteckning Mål nr 8124-14 1 (10) Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens inställning

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna

Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Sollentuna 2015-04-23 Box 155 631 03 Eskilstuna Villaägarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på de underlagsrapporter som Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015

Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Energimarknadsinspektionen: WACC för gasnätsföretag för tillsynsperioden 2015-2018 Utveckling av metodmässiga grunder 31 mars 2015 Inledning För att beräkna skälig avkastning på det kapital som krävs för

Läs mer

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Promemoria 1 (7) Dnr: 10.10.2013 548/962/2013 Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Inledning Standardkomponentmodell Den 3 december 2012 meddelade Kommunikationsverket beslut

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 2. PTS föreslagna WACC 3 3.

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen 1 (14) Er beteckning Mål nr 8016-14, 8020-14 Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8016-14 och 8020-14; Swedegas AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Vad är risk? På de finansiella marknaderna är en vedertagen och accepterad definition av risk att den definieras som variation i placeringens avkastning.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

39 Överskottsmedel i Alecta

39 Överskottsmedel i Alecta Överskottsmedel i Alecta, Avsnitt 39 373 39 Överskottsmedel i Alecta BFN har i det allmänna rådet BFNAR 2000:1 angett att alla företag oavsett storlek ska tillämpa Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande

Läs mer

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011 ESTIMERIG AV KALKYLRÄTA (WACC) FÖR ELÄTSVERKSAMHET UDER TILLSYSPERIODE 2012-2015 April 2011 1 Avsnitt Sida 1. Sammanfattning 2 1.1. Estimerad WACC för elnätsbolag under tillsynsperioden 2012-2015 2 1.2.

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8022-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8015-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd

Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd Rapportnummer Datum 2010-11-25 Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd Förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - Samråd

Läs mer

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av elnätsverksamhet i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance Fortum Distribution AB Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Särskilda

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta PROMEMORIA Datum 2006-12-15 FI Dnr 06-10630-200 Författare Martin Blåvarg, Tomas Flodén, Katarina Höller Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Infodata AB, 556197-9740 Ombud: Advokat Ola Hansson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2007-04-25 BESLUT Michael Östlund & Company FI Dnr 07-3048-342 Fondkommission AB (Anges alltid vid svar) Att. Johan Östlund Box 7749 103 95 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer