TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER"

Transkript

1 Uppdragsnr: (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Uppdragsnr: (13) Förord Detta PM ingår som ett av flera i projektet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Salems kommun ( ) som är genomfört under hösten och vintern Projektet har genomförts av Salems kommun med hjälp av konsulten WSP. Mirsad Bektesevic är Salems kommuns projektledare, även Åke-Börje Larsson på kommunen har haft en betydande roll. Uppdragsansvarig på WSP är Lisa Herland, som tillsammans med Magnus Jacobsson, WSP, har arbetat fram ett antal delutredningar. Denna delutredning rör 30-zoner. Bakgrund Under 2001 genomfördes en trafiknätanalys i Salems kommun som bland annat föreslog att vissa områden ska anpassas till så kallade 30-zoner. Syfte Detta PM är ett underlag i valet av typ av fysiska åtgärder i genomförande av 30-zoner i Salem. Ett val som kommuninvånarna kommer att vara delaktiga i genom en enkät där de kan lämna synpunkter. 30-zoner syftar till att främja trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Detta leder även till god trafiksäkerhet för fordonstrafikanter. Vad är en 30-zon? 30-zoner är delar av kommunen som innehåller endast lokalgator där fordonshastigheten bör vara 30 km/tim eller lägre. 30-zonerna omsluts av huvudgator och innehåller enbart lokalgator som också är länkar i lokalnätet. I 30-zonerna bör säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister vara dimensionerande, det vill säga gatorna ska fungera på oskyddade trafikanters villkor. Där finns ofta målpunkter för gående längs gator och anspråket att kunna korsa säkert bör få prioritet. Bilisternas anspråk på färdhastighet är lågt med hänsyn till de korta körsträckorna som förekommer på lokalgator. Fordonshastigheten på lokalgator bör vara 30 km/tim eller lägre. Där gående har gångbana och cyklister rör sig i blandtrafik eller på cykelbana är 30 km/tim en lämplig maxhastighet. På många lokalgator i Salem förekommer inte gångbanor eller så är de mycket smala. Maxhastigheten på dessa gator bör inte vara högre än gångfart, detta överensstämmer i många fall med hur det fungerar i dag. Gator med högre hastighet än gångfart och blandtrafik för gående bör ses över och gångbana bör övervägas, alternativt hastighetsdämpande åtgärder.

3 Uppdragsnr: (13) Det är ett starkt samband mellan fordonshastighet och risken att dödas vid olycka. Gångfartsgatan - Är som regel lokalgata och är utformad för att vara ett gemensamt uterum för alla som bor eller har ärenden längs gatan. Den är inte uppdelad i skilda banor för trafikslagen. Gångfartsgatan hastighetssäkras, detaljutformas och regleras så att bilar har högst gångfart och lämnar gående företräde. 30-gatan - Är som regel lokalgata men vissa huvudgator kan också tillhöra denna gatutyp. Cykeltrafik kan ske i blandtrafik, i cykelfält eller på cykelbana. Gångtrafiken rekommenderas ha gångbanor avskiljda med kantsten men de gående kan också befinna sig i blandtrafik om hastigheterna är låga. På 30-gatan korsar gående och cyklister i korsning eller på sträcka och därför finns i allmänhet inga särskilt reglerade gång- och cykelpassager. Där det behövs av framkomlighetsskäl för oskyddade trafikanter eller av tillgänglighetsskäl för funktionshindrade kan dock gångpassager vara lämpliga. Alla lokalgator i Salems kommun har i trafiknätsanalysen klassas som 30-gator eller gångfartsgator.

4 Uppdragsnr: (13) Förslag Skyltning Enklaste åtgärden vid genomförandet är att skylta. Det röd-gula märket begränsad hastighet 30 kan sättas upp vid alla infarter till 30-zonen. Röd-gul skyltning krävs för att 30-zonen ska vara juridiskt bindande. Skyltning kan också ske med det blå-vita märket lågfartsväg (30). För områden avsedda för gångfart kan skylten gårdsgata användas. Skyltning kan kombineras med port vid infarten. Se nedan. Effekten av endast hastighetsbegränsande skyltning är vanligen liten. En skylt som motiverar varför man som bilist ska köra långsammare t.ex. en skylt där det står skola kan ge bättre effekt. Åtgärden är aktuell där området börjar och slutar. I områden som redan har ett lugnt tempo och en trafikmiljö som redan ger rätt signaler kan dessa åtgärder vara en bra start. I kombination med port förstärks dock entrén till området.

5 Uppdragsnr: (13) Port För att markera entrén till en 30-zon kan en port arrangeras. Den syftar till att göra trafikanten uppmärksam på att på andra sidan porten gäller ett annat beteende. Porten blir en gräns mellan huvudgata där hastighetsbegränsningen 50 km/tim gäller och lokalgatan där hastighetsbegränsningen 30 km/tim gäller. Det kan också vara en gräns in till en gårdssgata. En port kan vara en avsmalning med pollare och/eller en upphöjning. En upphöjning kan vara att gångbanan fortsätter över körytan för bilar så att gångbanorna förbinds i samma plan (för att synskadade ska kunna orientera sig behövs dock en mindre kant). Pollare kan vara utformade på många sätt och i många olika material beroende på vad som passar in i gatumiljön. Det kan vara stenpelare, blomlådor eller skylthållare som på bilden på nästa sida. Det är viktigt att en port syns tydligt även i mörker och att den inte hindrar att man får en tillräcklig överblick för att upptäcka t.ex. lekande barn. Port i form av upphöjd gång- och cykelpassage vid infart till ett område.

6 Uppdragsnr: (13) Port till Gångfartsområde där hela området är upphöjt (vänster). Port med upphöjning vid entré till 30-zon (höger). Entrén markeras av skyltar i bågar. Effekten av denna åtgärd är att man får en tydlig gräns var ett nytt beteende förväntas av trafikanterna. Upphöjningar höjer uppmärksamheten och har en fysik hastighetsdämpande effekt vilket ger ökad trafiksäkerhet. Pollare och dylikt som medför att vägrummet känns smalare ger en ökad trafiksäkerhet om det medför sänkt hastighet. Åtgärden är aktuell där området börjar och slutar. I områden som redan har ett lugnt tempo och en trafikmiljö som ger rätt signaler kan dessa åtgärder vara tillräckliga. På många ställen är det dock behov av återkommande hastighetsdämpande åtgärder för att åstadkomma en tillräckligt lugn och säker trafikmiljö. Dessa återkommande åtgärder som passar i 30-zoner presenteras nedan.

7 Uppdragsnr: (13) Upphöjning Upphöjning kan göras av en gång- och cykelpassage eller av en hel korsning. Gångoch cykelvägen eller korsningen höjs vanligen upp till samma nivå som omgivande gångbanor (om en mindre höjdskillnad behålls, underlättas för synskadade). Avvikande material kan användas som exempelvis plattor, färgad asfalt eller gatsten. Under rubriken port beskrivs att den kan användas i entrén till en zon som en port. Upphöjd gång- och cykelpassage i område. I detta fall i kombination med refug. Åtgärden har en hastighetsdämpande effekt och höjer även uppmärksamheten hos fordonsförare. Detta leder till ökad trafiksäkerhet. Hastighetssänkningen beror på upphöjningens höjd och lutningen. Åtgärden är aktuell där området börjar och slutar eller i området som en hastighetsdämpande åtgärd.

8 Uppdragsnr: (13) Gupp Ett gupp kan placeras vid en korsning eller mellan korsningar. Det kan vara rundat eller platt ovan på. Det kan sträcka sig från gångbana till gångbana och då även ges funktionen av ett upphöjt övergångsställe och eventuellt cykelöverfart om cykelbanan är i nivå med gångbanan. Om cyklisterna däremot cyklar i nivå med körbanan och man inte önskar kombinera guppet med gångpassage är det lämpligt att avslut guppet före gångbanekant så att cyklister kan passera i nivå. Gupp av rundad typ. Gupp sänker hastigheten effektivt och medför att antalet olyckor minskar och att allvarlighetsgraden minskar. Åtgärden är lämplig i områden där hastigheten behöver sänkas. Gupp kan även användas framför något som kräver extra uppmärksamhet t.ex. en gång- och cykelpassage eller som beskrivet ovan vara en del av gång- och cykelpassagen.

9 Uppdragsnr: (13) Vägkudde En hastighetsdämpande åtgärd är vägkudde. Syftet med den är att sänka hastigheten på personbilar som måste köra upp med minst ett hjulpar för att passera till skillnad från busstrafik som kan gränsla vägkudden och därmed inte påverkas lika starkt som om det hade varit ett gupp längs hela gatans bredd. Vägkudde vid gångpassage. Effekten av vägkudden är att hastigheten sänks utan att bussresenärer behöver känna ett obekvämt gupp. Det medför ökad trafiksäkerhet. I Salem är inte busstrafik planerad i föreslagarna 30-zoner men behovet av en hastighetsdämpande åtgärd som är lindrig för buss kan uppkomma vid utbyggnad eller ombyggnad av gatunätet. Dessutom bör vägkudden vara lindrig även för vissa typer av räddningsfordon och därmed lämplig på delar av utryckningsnätet som ingår i 30-zoner. För övrigt påverkas inte cyklister som cyklar i blandtrafik längs gatan av vägkuddarna eftersom de kan passera vid sidan av vägkudden. Vägkudde är lämplig i områden där hastigheten behöver sänkas. Väghåla Väghåla är utformad som en sänka i gatan med dagvattenbrunn i botten. Väghålan kan utformas så att buss kan passera utan att påverkas men inte bilar, liksom i fallet med vägkudde. Åtgärden är inte vanligt förekommande. Cyklister som cyklar i blandtrafik längs gatan påverkas inte av väghålornaarna eftersom de kan passera vid sidan av väghålan. Effekterna av väghålan är i princip desamma som för vägkudde, även användningsområdet är det samma.

10 Uppdragsnr: (13) Sidoförskjutning Sidoförskjutning, även kallat chikaner, kan utföras genom ombyggnad eller med hjälp av lösa hinder t.ex. betonggrisar eller blomkrukor. Avsikten är att bryta siktlinjen på en raksträcka och sänka hastigheten. Åtgärden kan även kombineras med byggande av parkeringsplatser. Det är viktigt att förskjutningen syns tydligt även i mörker och att man trots att åtgärden minskar fri sikt inte hindrar att man får en tillräcklig överblick för att upptäcka t.ex. lekande barn. Sidoförskjutning sänker hastigheten och höjer därmed trafiksäkerheten. Hastighetssänkningen är vanligen inte lika stor som för gupp eller upphöjning. Sidoförskjutning, här utformad med hjälp av blomkrukor. Åtgärden är lämpad för att sänka hastigheten i områden.

11 Uppdragsnr: (13) Avsmalning En avsmalning kan göras på sträcka eller i korsning. På sträckan kan den göras genom att t.ex. utvidga trottoaren med en klack eller genom att placera en refug i mitten. En avsmalning i en korsning kan göras t.ex. så att radien i kurvorna blir mindre vilket medför att fordon blir tvungna att hålla en lägre hastighet. Åtgärden är till hjälp för korsande oskyddade trafikanter i och med att de får en kortare vägbredd att korsa alternativt kan stanna på mitten på en refug. Utformningen kan göras så att cyklister cyklar i nivå med gångbanan eller i nivå med körbanan. I det andra fallet bör man tänka på att utformningen görs så att cyklister får tillräckligt med plats. Avsmalningar kan vara av överkörningsbar typ. Syftet med detta är att sänka hastigheten på biltrafik med fortfarande göra det möjligt för tunga fordon att komma fram. Avsmalning vid gångpassager på gatusträcka. Avsmalningen har anpassats till cyklister i blandtrafik samt är kompletterad med refuger för att ge en bra hastighetsdämpning.

12 Uppdragsnr: (13) Avsmalning i hörn. Avsmalningen är överkörningsbar för att göra det möjligt för tunga fordon att svänga. Mittrefug har en olycksreducerande effekt för korsande fotgängare och cyklister. Effekten av avsmalning är att bilisters uppmärksamhet på oskyddade trafikanter höjs eftersom de förs närmare varandra. Det medför också att oskyddade trafikanter har kortare väg att korsa vilket ger minskad exponering.

13 Uppdragsnr: (13) Kostnadsbedömning Nedan anges byggkostnader för olika åtgärder. Det är fullt färdigt arbete som redovisas inklusive material. Byggherre kostnader och projekteringskostnader är ej inkluderade. En hög och en låg kostnad har beräknats beroende på variationer i pris och utformning. Åtgärderna gång- och cykelpassage och port har vid låg byggkostnad en asfaltsbeläggning och vid hög byggkostnad asfaltsbeläggning med detaljer av plattor eller gatsten. Kostnad för avvattning tillkommer eventuellt i nedanstående åtgärder. Åtgärd Byggkostnad Lågt Högt Vägmärken inkl. fundament och stolpe, normalutförande kr/st kr/st Vägmärken inkl. fundament och stolpe, i "båge", H=ca 1m kr/st kr/st Upphöjd gång- och/eller cykelpassage, storlek ca 24 m 2 st kr/st ± 700 kr/m kr/st ± kr/m 2 Port i form av upphöjning och skyltar i båge Rundat gupp med asfaltöverbyggnad, storlek ca 14m kr/st ± 700 kr/m kr/st ± kr/m kr/st ± 350 kr/m kr/st ± 400 kr/m 2 Vägkudde (typ Skanska Prefab eller likvärdig) kr/st kr/st Sidoförskjutning, enkelsidig kr/st kr/st Sidoförskjutning, dubbelsidig kr/st kr/st Referenser Clearly,J: Cyclists and Traffic Calming. Cyclists touring Club. London. Great Britain Sign up for the bike. Design manual for a cycle-friendly infrastructure. Record 10. C.R.O.W. The Centre for Research and Contract Standardization in Civil Engineering Netherlands Towliat, M: Trafiksäkerhetsproblem och åtgärder för gång- och cykeltrafik I mötespunkter med bilister. Institutionen för trafikteknik, Lunds Tekniska högskola. Lund Traffic Calming guidelines. Devon County Council. Great Britain Åtgärdskatalog- för högre trafiksäkerhet oh reglering i tätort. Svenska kommunförbundet

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling Fördjupningsprojekt inom TRAST G A T U T Y P E R - en exempelsamling Innehållsförteckning Förord, inledning... I Gatans utveckling... II TRAST en vision om en stad för alla... III Gatans disposition och

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykeln är på väg tillbaka Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykling på väg tillbaka Cykeln är unik som lokalt färdmedel. Den är snabb och smidig, kräver liten plats, behöver inga

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30 Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval Erik Stigell 2012-11-30 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 6 2. Litteraturstudie om cyklisters ruttval...

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer