Karriärenkät Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars Jan Larsson Anna Ericsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärenkät 2002. Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003. Jan Larsson Anna Ericsson"

Transkript

1 SYLF/Dokument/karriärenkät Karriärenkät 2002 Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003 Jan Larsson Anna Ericsson

2 2 Sammanfattning Studien baseras (utöver 15 intervjuer) på enkätsvar från 519 ST-läkare. Resultaten visar på en pågående förändring av kårens sammansättning med fler kvinnor och fler läkare med invandrarbakgrund. Studien visar också på att nya karriärmönster växer fram. Hälften av alla tillfrågade har erfarenhet av arbete som läkare utanför landstingens traditionella gränser. Nästan 90 procent har övervägt en framtida alternativ karriär utanför sjukvården, i privat sjukvårdsverksamhet, eller utomlands. Resultaten antyder en koppling till de arbetsvillkor som gäller. Bl a arbetar hela 76 procent av de tillfrågade läkarna mer än 41 timmar i veckan, en tredjedel arbetar mer än 50 timmar i veckan. Den genomsnittliga innestående komptiden uppgår till 126 timmar. Tre fjärdedelar av läkarna skulle vilja arbeta mindre än de gör inte minst gäller det läkare verksamma i de specialiteter (t ex kirurgi) som har högst arbetstid. Studien berör flera jämställdhetsrelaterade frågeställningar. Bl a uppvisar de kvinnliga läkarna en medellön som ligger 3 procent under de manliga läkarnas medellön. Av samtliga tillfrågade skulle hälften vilja bli chef i framtiden, men bland kvinnorna tror bara 12 procent att man har en stor chans att lyckas med det. Bara 23 procent av de kvinnliga läkarna (mot 47 % bland männen) tror att män och kvinnor har samma chans att meritera sig. Fler kvinnor än män uppger sig ha blivit nedlåtande bemötta av kollegor och chefer. Fler män än kvinnor upplever sig vara uppskattade av sin chef. Det dominerande inslaget av män bland cheferna förklaras av de tillfrågade ST-läkarna med: tradition, mäns högre ambitionsnivå samt de kvinnliga läkarnas ansvar för den egna familjen. Hälften av de svarande anser att det är vanligt att läkare uppmuntras att ta föräldraledighet. Lika många anser att det är vanligt att manliga läkare tar föräldraledigt några månader. Resultaten antyder i detta stycke en positiv kulturförändring i vardande, även om ett antal kvinnliga läkare i kommentarer uttrycker sig ha mött negativa attityder i samband med egen graviditet. Läkare med invandrarbakgrund tycks däremot inte uppleva sig diskriminerade. Bl a uppger sig färre än genomsnittet ha blivit nedlåtande bemötta av kollegor och chefer. Läkare med invandrarbakgrund har bara marginellt (det skiljer ca en procent) lägre lön än läkare utan

3 3 invandrarbakgrund. Resultaten kontrasterar något mot det faktum att bara 8 procent av läkarna med invandrarbakgrund anser att chanserna att bli chef är stora. Undersökningen Hösten 2002 skickades per post frågeformulär till 622 slumpvis utvalda medlemmar som enligt Läkarförbundets medlemsregister är verksamma som ST-läkare. Av dessa var 18 st specialister, kunde inte nås på uppgiven adress, eller av annat skäl inte ingår i avsedd population. Nettourvalet uppgår till 604 personer. Detta resulterade i 519 st bearbetningsbara formulär. Svarsfrekvensen uppgår till 86 procent. Dessutom har vi genomfört 15 intervjuer med slumpvis utvalda ST-läkare. Urvalet I vårt urval ingår 287 kvinnliga läkare (58 %) samt 211 manliga läkare (42 %). Sist SYLF riktade en enkät till ST-läkare (år 2000) var motsvarande andelar 54 och 46 procent. Den yngre delen av läkarkåren domineras för varje år allt påtagligare av det kvinnliga könet. Medelåldern för de svarande är 36,4 år. En annan förändring värd att uppmärksamma handlar om en ökning av den etniska mångfalden i läkarkåren. Antalet svarande med grundutbildningen genomförd utanför Sverige uppgår till 72 individer vilket motsvarar ca 15 procent. En ännu större andel av de svarande uppger sig ha invandrarbakgrund: Tabell 1. Andelen som uppger sig ha invandrarbakgrund Antal Andel Har invandrarbakgrund % Har inte invandrarbakgrund % n=515 Vad gäller anställningsform uppvisar urvalet en bild som vi under senare delen av 1990-talet och så här långt på 2000-talet vant oss vid, allt fler ST-läkare på riktiga anställningar och allt färre på vikariat: 271 individer (54 %) har tillsvidareanställning, 118 individer (24 %) har

4 4 tidsbegränsade ST, 70 individer (14 %) finns på vikariat och 39 individer (7 %) uppger sig göra annat (dvs nybliven specialist, hyrdoktor, tjänstledig m m). Vad gäller fördelningen över specialiteter är den densamma som vi tidigare kunnat konstatera (19) med bl a 25 procent inom allmänmedicin, 14 procent inom internmedicinsk specialitet, 9 procent inom psykiatri (inkl BUP) samt 8 procent inom kirurgi. De flesta i undersökningen, 195 individer (39 %), arbetar vid undervisnings/regionsjukhus, 115 individer (23 %) vid länssjukhus, 107 individer (22 %) arbetar vid vårdcentral, 65 individer (13 %) vid länsdelssjukhus och 13 personer (3 %) har uppgivit annat. En ny kultur på väg Undersökningens urval illustrerar att sammansättningen på läkarkåren förändras med betydande hastighet. Från 1950-talet då läkaryrket var helt mansdominerat (1) har exempelvis andelen kvinnliga läkare kontinuerligt stigit. Andelen kvinnliga läkare kommer att närma sig 50 procent omkring Förändringen gäller även ålderssammansättningen. Ca 44 procent av den yrkesverksamma läkarkåren befinner sig i åldrar över 50 år (2). Inom en tioårsperiod kommer omfattande pensionsavgångar att ske. Kåren kan därmed sägas befinna sig i en brytningstid där en snabb föryngring är att vänta. Till detta kan vi lägga ett allt kraftigare inflöde av läkare med utbildning från annat land än Sverige och/eller invandrarbakgrund. Det finns med andra ord all anledning att anta att den inre kulturen i kåren kommer att förändras. Synen på vad som är lämplig arbetsmiljö, synen på yrket som sådant, synen på hierarkier och på den egna karriären är några exempel på förhållanden som kan komma att förändras. Detta har implikationer både för de unga läkarnas eget beteende t ex vad gäller karriärval och för de krav de unga ställer på den gamla kulturen för att de nya ska stå ut. Och detta handlar inte bara om att kvinnor ska känna sig hemma i klassiskt manliga strukturer. Även unga manliga läkare känner i många fall inte igen sig i en traditionell manlighetsbild eller en traditionell läkarbild (3). Både i Sverige och på andra håll (4) talas om behov av att förnya och förstärka den inre kollegiala kulturen. Det är i det perspektivet som debatten om läkares arbetsmiljö bäst kan förstås (5). Det är också mot den bakgrunden som den här studiens frågeställningar formulerats.

5 5 En ny arbetsmarknad Läkares arbetsmarknad var länge helt dominerad av landstingen. Under senare delen av talet började fler alternativ göra sig gällande. Hälften av de privata vårdcentralerna ägs t ex av personalen (J). År 2001 lär landstingen vidare ha anlitat hyrläkare för nästan 800 miljoner kronor (6). Tio procent av uthyrningsföretagens verksamhet rör läkare (7). SYLF ställde i enkäten frågan om erfarenhet av arbete utanför landstingen, i uthyrningsföretag samt utomlands. Tabell 2. Erfarenhet av olika karriäralternativ Antal Andel Läkararbete utanför landstingen % Arbetat vid uthyrningsföretag % Läkarearbete utomlands % n=508 Av totalt 508 svarande (på samtliga tre frågor) har en grupp om 261 individer (51 %) svarat nej på alla ovanstående frågor, en grupp om 121 individer (24 %) har svarat ja på en av frågorna, 97 individer (19 %) har erfarenhet av två av ovanstående och 29 individer (5 %) har svarat ja på alla tre frågorna. Det betyder att nästan hälften av de svarande har erfarenhet av läkararbete utanför landstingens traditionella ramar. Vi saknar bra jämförelsedata men kan troligtvis i detta konstatera nya mönster. Vi vet från tidigare studier (19) att man som ST-läkare väljer specialitet utifrån vad som verkar kul/intressant, men också att skäl som i stor utsträckning har med tillfälligheter eller ren slump att göra spelar roll. Detta motsägs inte i de intervjuer vi gjort: (1) Jag hamnade i detta av en slump, jag hade en kompis på det centrum där jag forskar, de visste att jag var duktigt på siffror, (2) Jag flyttade hit för att jag är elitorienterare, mitt kontrakt i Storbritannien angav att jag skulle jobba 72 timmar i veckan, det gick inte att kombinera med idrottsutövande, (3) Jag valde kirurgi för att det är kul, (4) Blev nyfiken på gynekologi under gynkursen på grundutbildningen, (5) Jag föredrar att vikariera på halvtid, jag är inte bunden, det är lättare att kombinera med min forskning.

6 6 Karriärplaner Tidigare undersökningar visar att läkare generellt sett trivs på sin arbetsplats (8). Studier visar också att läkare sällan byter vare sig medicinsk specialitet eller yrke. Detta trots att landstingen knappast har upplevts som önskearbetsgivare (9), en uppfattning som snarast har stärkts (10) över tiden. Viktiga skäl att stanna är att arbetet upplevs som meningsfullt och att man upplever starkt stöd från patienterna (8). Det finns dock anledning att anta att den som förväntar sig en fortsättning i den här andan har en stereotyp bild av professionen och att behov av nya karriärmönster måste erkännas diskuteras (11). SYLF ställde i enkäten frågor om inställningen till arbete utanför sjukvården, i egen privat praktik samt till läkararbete utomlands. Tabell 3. Inställning till olika karriäralternativ Ja Nej Övervägt att arbeta utanför sjukvården % % Kan tänka sig vara verksam i privat sjukvårdsverksamhet som man själv äger % % Konkreta funderingar på att flytta utomlands % % n=513 Hela 87 procent något fler män (89 %) än kvinnor (85 %) är intresserade av att arbeta i egen privat verksamhet. För läkare med invandrarbakgrund är andelen 81 procent. Annars är detta ett intresse som verkar stiga. När SYLF år 1998 ställde samma fråga höll 81 procent med (9). Många 41 procent vill också arbeta utanför sjukvården. För de med invandrarbakgrund är andelen bara hälften så stor (22 %). Nästan en tredjedel har haft konkreta funderingar på att flytta utomlands något fler män (28 %) än kvinnor (23 %). För de med invandrarbakgrund är andelen hela 60 procent.

7 7 Av de svarande har 86 personer (17 %) kryssat i alla tre alternativen, 182 personer (35 %) har kryssat i 2 alternativ samt 184 personer (36 %) har fyllt i ett kryss. Sammanlagt 452 personer hela 89 procent har övervägt en icke-traditionell karriär. Om vi till detta lägger de alternativ som vi redan frågat om (tabell 2), samt ytterligare alternativ som här inte berörts, kan vi konstatera att gruppen unga läkare har en annan, mer rörlig och flexibel, syn på de karriärmöjligheter yrket erbjuder än tidigare generationer läkare. Inställningen påverkas naturligtvis också av vilka möjligheter som står till buds. Många säger sig vilja kombinera läkararbete med forskning. Några exempel från de intervjuer som gjorts: (1) Jag tycker inte landstinget är bra, jag skulle gärna testa en privat arbetsgivare, men jag känner inget annat alternativ. Det finns inget alternativ här där jag bor, (2) Min vårdcentral har precis blivit aktiebolag, det här är jättespännande och jag tänker vara kvar lång tid, (3) Jag kan tänka mig att arbeta inom t ex läkemedelsindustrin eller informationssektorn. Det verkar intressant och stimulerande, (4) Efter att ha varit specialist i många år kan jag tänka mig att övergå till privat mottagning, bl a för att få bättre arbetstider, (5) Vi har sneglat lite på England. Man tjänar många gånger mer där. Mer trogen landstinget är jag inte. Några har svårt att välja: Nu är ett bra läge i min karriär, det finns just nu ett karriärfönster. Det finns ett kommersiellt intresse i den forskning jag håller på med. Universitetet och den vanliga landstingsvården är andra alternativ. Det är trots allt kul att rädda livet på folk. En kombination vore intressant men det går förmodligen inte. En läkare som kombinerar halvtid i primärvården med forskning säger: Det vanliga doktorsjobbet är roligt när belastningen inte är för hög, det beror lite på vad landstinget får för sig. Arbetstid En viktig aspekt av läkares arbetsvillkor och en aspekt som kan förväntas spela en stor roll när det gäller unga läkares karriärval är de villkor rörande arbetstider som erbjuds (12). Tabell 5. Nuvarande och önskad arbetstid Arbetstid/vecka 30 tim/v tim/v 40 tim/v tim/v 50 tim/v Idag 28 6 % 44 9 % % % % Skulle vilja % % % % 22 4 % n=496

8 8 En majoritet (76 %) av de svarande arbetar mer än 41 timmar i veckan. Närmare en tredjedel arbetar mer än 50 timmar. Detta kontrasterar starkt emot de arbetstider som de svarande skulle vilja ha. Bara 25 procent vill arbeta mer än 41 timmar. För de kvinnliga läkarna är den andelen endast 15 procent. Den innestående komptiden för de svarande uppgick till i genomsnitt 126 tim. Vi kan konstatera en stor och växande motsättning mellan läkaryrkets nuvarande villkor och de unga läkarnas preferenser. Några röster från intervjuerna: Förut var det status att jämt jobba och alltid komma hem sent på kvällarna. Går man i tid nu tittar ingen snett på en. En av dem som kombinerar forskning och sjukvård säger: Det fungerar väldigt bra, jag styr min tid själv. Resultaten avslöjar vidare en intressant (och statistiskt signifikant) skillnad mellan de STläkare som har en kvinnlig respektive manlig chef. Bland dem som har en kvinnlig chef arbetar t ex 21 procent mindre än 40 timmar och bara 18 procent mer än 50 timmar för de med manlig chef är motsvarande andelar 10 procent och 34 procent. De som har en kvinnlig chef har i genomsnitt 98 timmar innestående komptid medan de som har en manlig chef i genomsnitt har 142 timmar. Detta sammanhänger till stor del med att andelen kvinnliga chefer varierar mellan specialiteterna inom allmänmedicin som ligger relativt lågt vad gäller arbetstid är andelen kvinnliga chefer 42 procent, medan det inom kirurgin, som ligger högt på arbetstid, bara är 6 procent kvinnliga chefer. Familj och fritid En näraliggande frågeställning är den om arbetet är förenligt med ett rimligt familjeliv eller en rimlig fritid. En faktor som kan få alltmer inflytande i valsituationer rörande val av arbetsgivare och professionella vägar. Tabell 6. Upplevelse av att arbetet är förenligt med familj och fritid Antal Andel Mkt liten utsträckning 44 9 % Liten utsträckning % Relativt stor utsträckning % Mkt stor utsträckning 35 7 % n=519

9 9 Mer än hälften håller med om att det i stor eller relativt stor utsträckning går att förena läkararbetet med familjen och/eller fritiden. Skillnaden mellan könen är dessutom mycket liten. Det finns ingen kristallklar statistisk korrelation till uppgiven arbetad tid. Att det ändå finns en relation mellan måtten framgår t ex i att 70 procent av dem som arbetar 40 timmar tycker att arbetet i stor eller mycket stor utsträckning kan förenas med familj och fritid. Andelen för de som arbetar mer än 50 timmar är mindre än hälften: 33 procent. En kvinnlig gynekolog säger Det var tur att vi fick barn när vi fick det (under AT), annars hade det nog inte blivit några. En kvinnlig psykiater: Fungerar bra för mannen har andra tider och är ej lika bunden. Problemet är då det inte går att gå hem den tid som man tänkt. En manlig urolog svarar att Kombinera yrket med familj är inte alltid så lätt. Det skiljer mellan olika specialiteter, där jourbördan inte är så stor blir det förstås mycket lättare. Det stämmer överens med vad en manlig allmänläkare på en vårdcentral säger, Som det är nu går det väldigt bra att kombinera arbetet på vårdcentralen med familj och fritid. Arbetstiderna är regelbundna och vi har inte något jourarbete. Det är en välbemannad vårdcentral och man har möjlighet att anpassa sina arbetstider. Ytterligare en fråga av betydelse i karriärhänseende är frågan om hur länge man tänkt sig att arbeta. Tabell 7. Bedömning av pensionsålder Antal Andel Före 60 års ålder 47 9 % år % 65 år eller senare % n= 478 En majoritet av de svarande tror sig sluta sitt arbete innan ordinär pensionsålder. Detta understryker tidigare observerade tendenser. En undersökning av specialister i åldersgruppen år visade att var femte läkare avsåg att minska sin arbetstid eller helt sluta innan 65 år (13).

10 10 Chefskap Läkares ledarskap har från tidigt 1990-tal och framåt varit en stor fråga för Sveriges läkarförbund och för SYLF (14). Man har exempelvis publicerat ett program för en genomtänkt strategi när det gäller att i läkares grund- och vidareutbildning gradvis införa och träna ledarskap (15). Studier har visat att ungdomar generellt (16 25 år) är intresserad av chefskap (16). Så här svarade de tillfrågade ST-läkarna: Tabell 8. De svarandes önskan att bli chef Antal Andel Ja, absolut 27 5 % Ja, kanske % Nej, knappast % Nej, absolut inte % n=512 Ungefär hälften av de svarande kan tänka sig att bli chef. Bland kvinnorna är andelen 48 procent och bland männen 53 procent. Det finns alltså en skillnad, men den kan knappast betecknas som stor. Det finns dock en betydande skillnad vad gäller synen på möjligheter att bli chef. Bland kvinnorna betecknar 12 procent möjligheterna att bli chef som stora. Bland männen är andelen dubbelt så stor: 24 procent. Bland de svarande med invandrarbakgrund kan 50 procent tänka sig ett chefskap motsvarande siffra för de utan invandrarbakgrund är 55 procent. Skillnaden i synen på möjligheterna att bli chef är dock mycket stor. Bland läkare med invandrarbakgrund anser bara 8 procent att chansen att bli chef är stor. Bland de utan invandrarbakgrund är andelen 20 procent. Hur fungerar då dagens läkarchefer enligt de tillfrågade ST-läkarna?

11 11 Tabell 9. Upplevelse av att vara uppskattad av chefen Antal Andel Mkt låg utsträckning 25 5 % Låg utsträckning % Hög utsträckning % Mkt hög utsträckning % n=498 Bland kvinnorna känner sig 67 procent uppskattade. Det finns ingen skillnad beroende på om chefen i fråga är kvinna eller man. Bland männen upplever sig 76 procent vara uppskattade. Ännu större andel 83 procent om chefen i fråga är kvinna, än om chefen är man (74 %). Resultatet antyder alltså att kvinnor inte vinner på att ha en kvinna till chef, men att männen däremot gör det. Bara drygt hälften (51 %) av de tillfrågade har under det senaste året haft utvecklingssamtal med sin chef, något fler bland dem som har haft en manlig chef (53 %) relativt de som har haft en kvinnlig chef (48 %). Nästan 32 procent av de svarande har en kvinna till chef och cirka 68 procent har en man till chef. I enkäten ställde vi en öppen fråga om varför fler män än kvinnor enligt de svarandes uppfattning blir chefer. Teman som handlar om kvinnors större ansvar för familjen, traditioner och mäns högre ambitionsnivå dominerar i många fall i kombination. Männen lämnar kortare, matter of factsvar, typ Tradition och familj inte utan självkritik typen Män väljer män. Kvinnorna lämnar mer tvekande, längre och resonerande svar med lite olika vinklingar. Några exempel ur högen: (1) Kvinnlig internmedicinare: Jag tror att kvinnor har svårare att släppa kliniken och se sig själva som chefer vi har få förebilder. (2) Manlig allmänmedicinare: Män har vassare armbågar. Kvinnlig radiolog: (3) Det är viktigare för män med yttre attribut och makt. Manlig radiolog: (4) Chefsjobb ger ofta dåliga förutsättningar, män verkar ha större förutsättningar att se genom fingrarna med att göra ett dåligt jobb.

12 12 Tabell 10. Upplevelse av att alla har samma chans att meritera sig som läkare Antal Andel Nej, definitivt inte % Nej, det tror jag inte % Ja, det tror jag % Ja, definitivt 20 4 % n=515 Nästan två tredjedelar av de svarande anser inte att alla har samma chans. Skillnaden mellan könen är här stor, bland kvinnliga läkare anser 72 procent att chanserna inte är lika, bland männen är andelen 53 procent. De kvinnor vi intervjuat ger en delvis annan bild: (1) Alla undersökningar säger att killar premieras, men det är inget som jag personligen märkt av, möjligen får man sämre service av sköterskorna. (2) Mina chanser har varit större, aldrig i hela mitt liv har jag tänkt tanken att jag skulle vara motarbetad eller ha nackdel av mitt kön, men det råder kanske en annan hierarki på lasarettet. Den lön jag har skulle de flesta doktorer dö för. (3) Jag personligen har inte märkt någon skillnad men jag är i en specialitet med mest kvinnor. 59 procent av dem som har invandrarbakgrund anser att chanserna inte är lika, medan motsvarande andel för de utan invandrarbakgrund är 65 procent de med invandrarbakgrund tycker i större utsträckning att chanserna är lika. Några få kommentarer handlar om att språkproblem försvårar. En läkare med utländsk bakgrund som vi intervjuat säger: Jag kan inte se några skillnader mellan svenska och utländska läkare, eller kvinnliga och manliga. På vårdcentralen där jag arbetar har nästan alla utländsk bakgrund, även chefen. Problemen finns nog innan man som utländsk läkare har fått sin svenska legitimation. När man väl fått legitimationen är det inga skillnader, då är det mer personlighet och individuella förutsättningar som avgör. En annan av de intervjuade berättar om stora svårigheter att ta sig igenom språkutbildningar, provtjänstgöring mm, men säger att: När man väl tagit sig in i systemet är det inte svårt att vara läkare från ett annat land. Citaten knyter an till den debatt rörande hur svårt, krångligt och tidsödande det är för utländska läkare att ta sig in i det svenska systemet (28). En svensk läkare med flera utländska kollegor säger: Språket utgör

13 13 en svårighet, kulturella skillnader en annan. Arbetsgivarna har mycket att arbeta med för att underlätta för de utländska läkarna att komma in i det svenska systemet. Jag har många kollegor som kommer från andra länder och som behöver mycket stöd. Det finns för lite personal för att hinna ta hand om de nya utländska läkarna. Tempot är så uppskruvat att tiden inte räcker till. Lön Lönen har många olika betydelser inte minst symboliska. Studier som söker förstå arbetstillfredsställelse pekar ofta på att lönens relativa nivå på många sätt är lika viktig som dess absoluta (17). I syfte att kunna ge en bild av regionala skillnader som äger statistisk giltighet har vi grupperat olika landsting tillsammans. Sydöstra består av Gotland, Östergötland, Jönköping och Kalmar, Nordvästra av Värmland, Dalarna och Örebro, Nordöstra av Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Västmanland, Södra av Skåne, Kronoberg och Blekinge samt Norra av Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. I Västra Götaland ingår Halland. Tabell 11. Medellön för ST-läkare i olika regioner Region Medellön Antal Norra Sverige Stockholm Nordöstra/Mälardalen Södra Sverige Sydöstra mellansverige Nordvästra mellansverige Västra Götaland Totalt Medellönen för de tillfrågade ST-läkarna ligger på drygt kr i månaden. Norrlandslänen ligger i topp och Västra Götaland i botten. Stockholm ligger en liten bit över medel.

14 14 Fördelningen speglar delvis uppenbara arbetsmarknadseffekter (som t ex i Norrlandsfallet). Frågan är om det också illustrerar regionala skillnader vad gäller attityder till lönesättning. Löne- och utvecklingssamtal är viktiga steg inte minst i strävan efter rättvisa löner (18) vad gäller manliga och kvinnliga läkare. De som haft lönesamtal har en medellön på kr att jämföra med dem som inte haft lönesamtal som har en medellön på kr man vinner alltså i genomsnitt 800 kr på att få diskutera sin lön med chefen. Samma skillnad uppmätte vi år 2001 (19). Manliga läkare tjänar nu (som då) mest på att ha lönesamtal (32 800). Kvinnor som haft lönesamtal och män som inte haft lönesamtal hamnar på samma medellön (32 300). När vi undersökte saken år 2001, fann vi att endast 41 procent av landets ST-läkare haft lönesamtal det senaste året (19). Av de svarande i årets undersökning har 53 procent haft lönesamtal under året. Det finns betydande skillnader mellan regioner där Norrland och Västra Götaland är i topp med ca 60 procent som har haft lönesamtal. I botten ligger sydöstra och nordöstra med ca 40 procent. Stockholm placerar sig som vanligt mitt på skalan med 55 procent. I Södra och nordvästra har ca 50 procent av ST-läkarna haft lönesamtal. Resultatet visar att lönesamtal som sådant inte är ett tillräckligt kriterium för en god löneutveckling eller för jämställda löner Västra Götaland som är bäst på att hålla samtal uppvisar samtidigt lägst lönenivå. Forskning lön Resultaten i tabellen nedan ger visst stöd för uppfattningen att det inte lönar sig att forska. De ST-läkare som inte forskar har något högre medellön än de som forskar. Medelåldern för de olika kategorier skiljer sig dock inte påfallande åt de som forskar förefaller ha kommit lika långt i sin ST-utbildning trots satsningen på forskningen. Tabell 11 b. Medellöner för forskande och inte forskande underläkare medelålder medellön Forskar, ej disputerad 36,8 år kr Forskar, disputerad 37,4 år kr Forskar ej 36,9 år kr n=503

15 15 Kvinnor män Medellönen för kvinnor i denna undersökning är kr och för män kr, en skillnad på ca 3 procent till männens fördel. Stockholm avviker från mönstret, här tjänar de kvinnliga läkarna 100 kr mer än de manliga läkarna ( kr mot kr). Störst skillnad uppvisar Södra (Skåne, Kronoberg, Blekinge) med en löneskillnad på kr (ca 6 %). Att det finns en utbredd medvetenhet om fenomenet och en önskan både hos arbetsgivare och fackliga företrädare att komma till rätta med det står nog utom tvivel. Och Läkarförbundet uppges också i den kommunala sfären ha uppnått bäst resultat när det gäller att höja kvinnors lön (17). Och många landsting går de facto ut och lovar krafttag. Ändå finns fenomenet kvar. Inte ens på AT-nivå är lönerna lika (18). Varför är det så? En del av förklaringen hittar vi säkert i värderingen av individer. Kvinnliga läkare känner sig mindre uppskattade än de manliga kollegorna. Och detta tycks inte ha speciellt mycket med värderarens kön att göra (en uppfattning som ofta kommer fram i diskussioner i samband med förhandlingsutbildning). Kvinnliga chefer ger männen relativt mer ( kr/mån mot kr/mån för kvinnorna) än vad manliga chefer gör ( kr/mån mot kr/mån för kvinnorna). En viktig del av förklaringen ligger förmodligen också hos den som blir värderad. Det är en väletablerad kunskap att unga män generellt på arbetsmarknaden prioriterar lön högre än vad unga kvinnor gör (16). En av de kvinnliga läkare vi intervjuat som jobbar vid ett stort universitetssjukhus berättade att man på hennes klinik just anställt en man som då fick mer i lön än vad hon som jobbat där i flera år har: Man ville ha en man och satte en lön som skulle göra arbetsplatsen attraktiv för honom. Mer än bara lön Ett bra arbetsliv innebär bland mycket annat att kvinnor och män erbjuds samma förutsättningar och möjligheter vad gäller anställning, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. De regler samhället ställt upp anges i jämställdhetslagen (SFS 1991:433). Lagen syftar bl a till att motverka: osakliga löneskillnader, sexuella trakasserier samt att någon diskrimineras på grund av sitt kön (t ex vad gäller val av sökande till en anställning). Utöver det individuella rättsskydd som diskrimineringsförbudet innebär innehåller lagen krav på aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida. Dessa åtgärder omfattar bl a krav på att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap, samt att arbetsgivaren på olika sätt ska främja en jämn

16 16 könsfördelning på arbetsplatsen. Planerade åtgärder ska för arbetsgivare med fler än 10 anställda sammanställas i en årlig jämställdhetsplan. Jämställdhetslagens krav hör intimt ihop med arbetets organisation, ledarskap och den kultur som råder på arbetsplatsen. Det handlar t ex om konkreta/praktiska förhållanden som arbetstidens längd, förläggning och flexibilitet. Minst lika viktiga är dock det mer subtila kulturella klimatet som anger om det t ex är OK att arbeta deltid för att ta hand om små barn. Reglerna på jämställdhetsområdet kan därför med framgång ingå som en av flera aspekter i ett samlat arbete för ett rimligt arbetsliv. Den arbetsplats som, i jämställdhetslagens anda, släpper fram framsynta och välutbildade ledare av båda könen har t ex redan i och med detta skapat förutsättningar för att andra arbetsmiljöförhållanden kan utvecklas på ett positivt sätt. Tabell 12. De svarandes uppfattning om i vilken utsträckning nyblivna föräldrar uppmuntras att ta föräldraledigt Mkt liten utsträckning % Liten utsträckning % Ganska stor utsträckning % Mkt stor utsträckning % n=471 Knappt hälften av de svarande uppfattar att nyblivna föräldrar uppmuntras till föräldraledighet. Mer än hälften anser att det är vanligt att manliga läkare tar föräldraledigt under flera månader. Några manliga röster: (1) Varken män eller kvinnor uppmuntras till föräldraledighet. Man bemöts snarare med en suck, (2) Föräldraledighet är en självklarhet hos oss. Alla grabbar här tar ledigt. Några kvinnliga röster: (3) Vi kanske inte direkt har uppmuntrats till föräldraledighet och det kanske inte alltid är så populärt. Men det är inga problem att få det man är berättigad till, (4) Det har skett en stor förändring hos arbetsgivaren det senaste året. Kliniken är ovanligt öppen och det finns stora möjligheter att diskutera olika alternativ och lösningar.

17 17 Tabell 13. De svarandes uppfattning om hur vanligt det är att manliga läkare tar föräldraledigt under flera månader Antal Andel Mkt ovanligt % Ovanligt % Vanligt % Mkt vanligt 32 7 % n=484 Som framgår av tabellen är det relativt vanligt. En uppdelning för specialiteter är svår att dra slutsatser av på grund av för få individer i grupperna. Anekdotiskt kan dock nämnas att bland internmedicinare anser 60 procent att det är vanligt/mycket vanligt att manliga läkare tar föräldraledigt. Inom allmänmedicin är andelen 42 procent och bland ortopeder 8 procent. Manliga kulturer särbehandling p g a kön Det talas ofta om sjukhusen som manliga miljöer (20). Anekdotisk information beskriver de problem kvinnliga läkare kan erfara i grabbiga arbetskulturer (21). Kirurgi, ortopedi är några exempel på specialiteter som ofta anklagas för att vara av det slaget. Anekdotiska rapporter talar vidare om att t ex kvinnliga läkarkandidater ibland möter nedlåtande attityder (22). MSFs handledningsenkät visar att 20 procent av de studerande vid kirurgterminen svarar ja på frågan om man behandlas ofördelaktigt på grund av kön (23), framförallt från annan vårdpersonal. Diskriminering vad gäller läkares vidareutbildning kan vara särskilt svårt att ta på. Samarbetet mellan chef, handledare, kollegor och läkaren under utbildning bygger på ömsesidigt förtroende, hederlighet och engagemang (23). Den här typen av fenomen är svåra att fånga i en enkät. Vi ställde frågan om de svarande någon gång blivit nedlåtande bemötta av chefer och kollegor. Med den milda formuleringen hoppades vi undvika alltför kraftig underrapportering. Förhoppningen var att svarsmönster t ex kvinna relativt män samt öppna kommentaren skulle fylla upp bilden.

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer