Experter och coachande chefer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Experter och coachande chefer"

Transkript

1 Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide har vi därför intervjuat både coachexperter och chefer för att få olika perspektiv och erfarenheter kring modern coaching. I denna modul har vi sammanfattat deras tips och råd som du direkt har nytta av som coachande chef.

2 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Innehåll Mats Öhman, regionchef, Lernia Jobb & Karriär: Nya förutsättningar gör att fler behöver hjälp att ställa om sid 3 Charlotte Hågård, karriärcoach och grundare Newstart: Ett coachande ledarskap skapar attraktiva arbetsplatser sid 7 Susanne Pettersson, coach: Coacha utifrån varje persons förutsättningar och drivkraft! sid 9 Katty Uussaar, rektor Mikaelskolan: skapa rätt klimat och släpp kontrollen! sid 12 Sven Ringmar, vd, Svenskt Projektforum: Modern projektledning kräver ett coachande ledarskap sid 15 2

3 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Mats Öhman: Nya förutsättningar gör att fler behöver hjälp att ställa om Kort om Mats Öhman Mats Öhman är Regionchef för Lernia Jobb & Karriär. Han är organisationskonsult i botten och har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling. I sin nuvarande roll ansvarar Mats för Lernia Jobb & Karriärs coacher/konsulter. Huvuddelen av Mats uppdrag handlar om olika typer av verksamhets- och ledarutveckling. Vad driver fram behovet av coaching? Mats Öhman ser en tydlig ökning av behovet av coaching. Framför allt beror det på den påtagliga förändringstakten som vi alla möter idag både som organisationer och som individer. Förändrade omständigheter och förutsättningar innebär att vi med jämna mellanrum tappar fotfästet något det flesta av oss inte är tränade för eller särskilt vana att hantera. Den coachande chefen har här en nyckelroll att hjälpa medarbetarna att löpande justera sin roll, uppgift och riktning. Exempel från Lernia Enligt Mats Öhman behöver vi alla rusta oss själva för att kunna leva, fungera och utvecklas i en föränderlig miljö. En tydlig självinsikt om de egna drivkrafterna, förmågorna och begränsningarna är nyckeln. På Lernia erbjuder man därför möjligheten till alla jobbsökande att vid behov göra en självskattning helt enkelt för att få en bild av personens förmåga att bedöma sig själv på ett realistiskt sätt. Som coachande chef hjälper du dina medarbetare att bli mer proaktiva, bland annat för att kunna möta en föränderlig arbetsmarknad. Vad krävs för att lyckas med coaching? För att lyckas som coach krävs ett nytt förhållningssätt, och ett genuint intresse för andra människor. Men Mats är tydlig med att coaching inte handlar om att säga det andra vill höra. Utgångspunkten är att hjälpa personen till sitt önskade läge. Många av de hinder som finns på vägen är inte särskilt bekväma att höra. Som coach behöver du kunna vara ärlig, tydlig och rak, men hela tiden med personens bästa för ögonen. Som coach kan du behöva återkomma till ett problemområde eller hinder gång på gång tills personen gör framsteg. På så sätt är coaching inte alltid en behaglig resa från A till B. Personligen så tror jag att det krävs en viss fallenhet för att lyckas som coach. Att coacha andra måste bottna i ett genuint intresse för andra människor. 3

4 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coaching är en flexibel process Coaching är till naturen en flexibel process. Det är därför svårt att i förväg bestämma hur upplägget ska se ut. Det är personens egen insats och engagemang som avgör hur processen fortskrider och vilka framsteg som görs. Se personens möjligheter En av dina viktigaste uppgifter som coach är att stärka din medarbetares tro på sig själv och sina förmågor. I grund och botten handlar det om att hjälpa personen stärka sin självkänsla. Du kan bland annat göra det genom att identifiera personens nycklar till positiva tillstånd och goda prestationer: i vilka situationer och omständigheter kommer personens styrkor och förmågor mest till sin rätt? Ytterligare en viktig uppgift för dig som coach är att se personens möjligheter och potential något som många tyvärr har svårt att se själva. Detta är kanske ett av dina viktigaste bidrag till den andres tro på sig själv och utsikter till positiv utveckling. Fastna inte i fällan att vara omtyckt till varje pris Enligt Mats är viljan att vara omtyckt en mycket vanlig drivkraft bland chefer. Många söker därför bekräftelse hos medarbetare och övrig omgivning och drar sig för konversationer och beslut som skapar reaktioner av missnöje. Att vara omtyckt är naturligtvis inget problem i sig, men det blir ett problem när du som chef inte kan fatta de beslut som behövs eller drar dig för att ta upp viktiga men känsliga frågeställningar med dina medarbetare. Som coach handlar det om att se bortom de mest uppenbara symptomen och förklaringarna. Vad ligger bakom? Särskilt vid coaching av chefer på mellannivå kan starka lojaliteter både uppåt och nedåt hindra en öppen kommunikation om de egentliga förhållandena. På så sätt kan coachens roll nästan liknas vid ett detektivarbete. Använd feedback på rätt sätt Eftersom vi många gånger är omedvetna om vårt eget agerande och konsekvenserna därav, är en av coachens mest centrala uppgifter att dela med sig av sina observationer att ge feedback. Feedback är färskvara. Mats erfarenhet är att många chefer ger sin feedback alldeles för sällan eller enbart vid fasta tillfällen. Feedback ska ses som färskvara ju närmre på din observation du kan förmedla din iakttagelse desto bättre. Tänk att du ska ge små portioner av feedback löpande istället för mycket feedback vid ett fåtal tillfällen. Be om feedback själv. En coachande kultur kan på många sätt sägas vara en kultur av öppen kommunikation en viktig del av denna kommunikation är feedback. Som chef sätter du tonen, om du öppet ber om och visar dig öppen för feedback från dina medarbetare så skapar du en kultur där andra också kommer att be om återkoppling. Den ömsesidiga återkopplingen blir en central del i er gemensamma utveckling. Tips! Fråga Fråga dina medarbetare: Hur är det att jobba med mig? Visa att du är öppen och mottaglig för både negativa och positiva omdömen. Visa din uppskattning för dem som delar med sig av sin feedback. Fråga dina medarbetare: Vill du höra vad jag har sett/noterat? Respektera om personen inte är mottaglig just nu. Håll dig till observationer och effekter Den mest effektiva återkopplingen är relativt neutrala observationer om vad du har sett/hört/uppfattat. Det är alltså inte dina åsikter eller tyckande som ska förmedlas. Du kan bygga din feedback kring formuleringar som Det här såg jag. Den andra delen av din feedback är vilka effekter du har observerat av ovanstående beteendet. Var även här så neutral och specifik som möjligt. 4

5 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Du vill göra medarbetaren medveten om att när han eller hon agerar på ett visst sätt så ger det specifika effekter. Utifrån dina observationer kan du fråga medarbetaren om hur denne kan agera annorlunda för att i framtiden få ännu bättre resultat. Vilka beteenden kan han eller hon förstärka eller utveckla respektive göra sig av med? Coachsituation: hjälpa en person som har hamnat fel vidare Mats konstaterar att det inte alltid är lätt att som chef ta tuffa diskussioner med sina medarbetare. Det kan handla om personer som har kört fast eller som inte passar i sin nuvarande roll. Ofta finns det lojalitetsband som gör exempelvis omplaceringar svårt. Därför är ett vanligt uppdrag för Lernia och Mats att hjälpa personer vidare. I dessa situationer är din första uppgift som coach att hjälpa personen till ökad självinsikt. Låt personen göra en nulägesanalys och även beskriva sitt önskade läge. Många vet innerst inne att de inte är på rätt plats utifrån sina förutsättningar och tankar om framtiden. Analysen och dina frågor som coach hjälper de flesta att komma till insikt. Många gånger kan det handla om relativt tvära yrkesmässiga byten. Ett hinder i dessa sammanhang är den prestigeförlust man kan uppleva. Många oroar sig för hur omgivningen ska uppfatta förändringen. Det kan också handla om att man har pluggat länge och dragit på sig studielån. Coachens uppgift är att hjälpa personen att medvetandegöra och hantera dessa hinder. Det är enligt Mats även mycket viktigt att fokusera på personens styrkor och framgångsfaktorer. Det är med andra ord viktigt att hitta de positiva drivkrafterna framåt för att hitta kraften för att ta sig över de upplevda hindren. Coachsituation: hjälp en person att återfå motivationen/den egna drivkraften Det andra typuppdraget som Mats ställs inför är personer som har förmågan att göra ett bra jobb men som av olika skäl inte har viljan och motivationen. Här handlar det som coach om att få personen att beskriva det han eller hon brinner för. Det kan du göra med hjälp av frågor som: När fungerar det som bäst för dig? När känner du störst motivation? I vilka situationer kommer du mest till din rätt? De flesta har inte sett sig själva utifrån det är coachens uppgift att hjälpa till med. Återigen handlar det om att öka den egna självinsikten. Nyckelordet här är reflektion något som de flesta av oss är mycket ovana att ägna oss åt. Frågor som främjar självreflektion är bland annat: Vilka är mina styrkor och svagheter? Vad är jag duktig på? Vad fungerar just nu? Vad fungerar inte? Mats menar att de flesta av oss har Jante och Luther sittande på varsin axel detta är något som utgör ett stort hinder för vår utveckling. Vi ska inte tro att vi är något och vi ska köra på och göra rätt för oss. Dessa starka värderingar underlättar naturligtvis inte en utveckling av egna talanger och en utveckling på våra egna villkor. Fler reflekterande samtal och en ökad självinsikt är effektiva verktyg för att bryta dessa negativa och utvecklingshämmande mönster. Coachsituation: hjälpa personer som har kompetensluckor/bristande förmåga Det tredje typuppdraget som Mats ställs inför är personer som av olika skäl inte lyckas fullt ut i sin nuvarande roll men som har viljan. Det kan bero på en rad olika faktorer: Destruktiva omedvetna beteenden hos personen Kompetensluckor av olika slag Bristande stöd och resurser Coachens roll är att hjälpa personen se sig själv utifrån. Det gör du genom att be personen reflektera kring frågor som: Vad är det jag gör som leder till problem? Har jag vanor och beteenden som leder till problem eller konflikter? Finns det områden där min kompetens inte räcker till? Vilka alternativ har jag att fylla igen dessa luckor? En viktig uppgift för coachen är också att få personen att anpassa de egna målen efter förutsättningarna. 5

6 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Vikten av realistisk självuppfattning vid omställning och förändring Mats ger följande exempel från en tidigare omorganisation/nedskärning där ett antal teamledare blev övertaliga: Deras uppfattning var att de hade vad som krävdes för att ta ett chefsjobb någon annanstans, när de i själva verket hade en kompetens som passade utmärkt för teamledarrollen men inte per automatik för andra chefsbefattningar. En viktig självinsikt i samband med omställning och förändring är med andra ord en realistisk uppfattning om hur generaliserbara de egna erfarenheterna och kompetenserna är till andra verksamheter och roller. Självinsikt särskilt viktigt vid återkomst från långa sjukskrivningar En realistisk skattning av den egna förmågan och kapaciteten är enligt Mats särskilt viktigt vad det gäller att coacha personer som ska ta sig tillbaka efter sjukskrivningar och längre bortavaro från arbetsmarknaden. Det är lätt att identifiera sig med sin tidigare kapacitet vilket kommer att leda till att personen ifråga ställer för höga krav på sig själv vad gäller förmåga och prestation. Inte minst vid utbrändhet och stressrelaterade sjukskrivning har förmågan att hantera olika typer av situationer påverkats. En framgångsrik väg tillbaka börjar därför med realistisk genomgång av de egna förmågorna så som de ser ut idag inte hur de såg ut tidigare. Det finns ofta en så kallad sjukdomsvinst kopplad till sjukskrivningen. Det kan exempelvis handla om att slippa ta tag i motsättningar/konflikter eller en situation där man inte passar för den roll man anställts för. Att hjälpa personen identifiera och släppa taget om denna vinst är en av coachens viktigaste uppgifter i denna typ av situation. Hjälp medarbetarna ändra sina vanor I många organisationer är det coachande ledarskapet en högst påtaglig kulturförändring som kräver förändrade förhållningssätt och beteenden, såväl från chefssom från medarbetarhåll. Samtidigt som cheferna börjar avstå att komma med förslag och ta kommandot behöver medarbetarna axla ett tydligare ansvar för att själva både formulera utmaningarna och utveckla lösningarna. I en coachande organisation kan du som medarbetare inte längre ha inställningen att det är chefens ansvar att styra upp och komma med lösningar. Ovanstående förändring är enligt Mats Öhman en lång process som kräver både tid och tålamod. Räkna med att chefer och medarbetare under lång tid kommer att falla tillbaka i gamla mönster. Börja med dig själv En förutsättning för att kunna lyckas som coach är enligt Mats Öhman att du tycker om att jobba med människor. Detta intresse för andra måste bottna i en mycket god självbild och självacceptans med andra ord, att du vet vem du är, vad du kan och inte kan, vart du är på väg och vad du vill utveckla. Att fungera som coach kräver med andra ord ett stort mått av självinsikt. Se därför utvecklandet av din coachande förmåga som en process som kräver tid. Tips till chefer som coachar Ta tag i eventuella problem direkt. Blunda inte för eventuella problem, ta tag i dem direkt och på ett öppet sätt. Tänk på att alltid försöka att hålla isär sak och person. Lyssna i ett vidare perspektiv. Försök se bakom orden vad säger personen egentligen till dig? Försök att se vad som ligger bakom ord och beteenden. Fokusera på framstegen. Din uppgift är att stärka dina medarbetare i deras yrkesroll. Det gör du bland annat genom att lyfta fram och peka på konkreta resultat och framsteg. Träffa din adept ofta. Ha täta möten och återkopplingar. Går det för långt mellan varje tillfälle tappar du kontinuitet och känsla för den aktuella processen. Var tillgänglig. För att kunna vara det behöver du frigöra tid. Det gör du bäst genom att delegera. Din delegering är också ett av dina främsta verktyg för att coacha och utveckla dina medarbetare. Du kan med andra ord sätta igång en positiv utvecklingsspiral genom att delegera generöst och använda den frigjorda tiden till att coacha dem du delegerat till. 6

7 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Charlotte Hågård, Newstart: Ett coachande ledarskap skapar attraktiva arbetsplatser Kort om Newstart och Charlotte Hågård Charlotte Hågård är en av Sveriges ledande karriärexperter. Hon är också författare, coach och föreläsare samt grundare av Newstart. Jobbsökarboken bygger på hennes 23 års arbete och erfarenhet av att coacha tals jobbsökare och karriärbytare. De chefer och organisationer som erbjuder sina medarbetare möjligheter till förnyat engagemang och utveckling kan enligt Charlotte Hågård sägas vara Den goda arbetsplatsen. Det är denna typ av miljöer som lockar till sig duktiga medarbetare, men framför allt förmågan att behålla dem. Det coachande ledarskapet har här en av sina viktigaste uppgifter att lotsa människor till nya möjligheter och uppgifter som ligger i linje med vad organisationen och den enskilde individen vill uppnå på sikt. Och för att åstadkomma det är ett coachande ledarskapet en förutsättning. Anledningen är den naturliga cykel vi alla går igenom i en jobbsituation, bestående av fyra faser: 1. Utforskande- och lärandefasen I början är det mesta är nytt och spännande. Du lär dig dina nya arbetsuppgifter ofta med entusiasm. Du utvecklar nya färdigheter och får ofta anstränga dig för att klara av dina uppgifter. 2. Framåtskridandefasen I denna fas har du kommit in i jobbet du utvecklar aktivt dina interna och externa kontakter och resurser. Du börjar få en tydligare position och vågar anta nya utmaningar. Du tar på dig mer ansvar och känner dig mer accepterad och uppskattad av din omgivning. Att bli bekräftad av omgivningen är viktigt och ofta en naturlig del i denna fas. 3. Förvaltandefasen Denna fas kan vara både förvirrande och komplex. Du omvärderar dina önskemål vad gäller arbetsinnehåll. Du behärskar dina uppgifter och har gjort många bra resultat. Andra kommer och frågar dig till råds. Du upptäcker samtidigt att du kanske inte känner samma entusiasm som tidigare. Du behöver inte förbereda dig så mycket inför möten längre och vet rätt väl vad dina kollegor kommer att säga i olika frågor. Du börjar oroa dig för din position och för konkurrens från andra. 4. Avtagandefasen Många sätter nya mål eller övergår till nya uppgifter innan de hamnar i denna fas. Men de som av olika skäl inte gör det, tappar mycket av sin tidigare motivation och gnista. I denna fas gör vi det vi måste inte 7

8 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP mer. Ofta börjar vi se fel på vår arbetsgivare och på omständigheterna runt omkring oss. Ser vi inga nya möjligheter resulterar det ganska snabbt i en avtagande självkänsla och försämrade resultat. Huvuduppgiften för den coachande chefen är att se till att medarbetarna inte fastnar i förvaltar- eller avtagandefaserna. Oavsett hur erfarna vi är behöver vi alla ett visst mått av nya utmaningar för att kunna fortsätta utvecklas och bibehålla vår motivation. Bristande självinsikt leder till zappar-beteende eller fastlåsthet Charlotte menar att många hamnar snett i avtagandefasen för att de inte har en tydlig bild av vad de vill och vart de är på väg. Detta bottnar ofta i en dålig självinsikt och en diffus uppfattning om de egna förmågorna och drivkrafterna. De flesta av oss har enligt Charlotte inte tränats i att tänka medvetet kring vart vi är på väg och vad vi vill. Resultatet är att många zappar sig fram i livet hoppar från det ena till det andra i strävan eller förhoppningen om att hitta rätt. Motsatsen som är lika vanlig är att fastna i en roll vi inte trivs i och där bäst-före-datumet för länge sedan har gått ut. Enligt Charlotte är det mycket vanligt att särskilt män in i det längsta förnekar att de hamnat i fas 4. Hitta rätt balans Vi är alla olika vilket gör att vad som krävs för att vi ska behålla vårt engagemang varierar kraftigt. Det som är en nödvändig förnyelse och utmaning för någon kan utgöra ett stress- och störningsmoment för någon annan. Det coachande ledarskapet handlar om att hitta rätt nivå av förnyelse för var och en. Blir det för mycket av utmaning, förnyelse och förändring är det lika negativt som den fullständiga frånvaron av detsamma. Ett coachande ledarskap bygger på en förståelse för dessa mekanismer och en lyhördhet för vad som är rätt nivå för var och en. De flesta organisationer lägger allt för mycket fokus på att rekrytera och avveckla Charlotte menar att många av de problem med motivation och engagemang som uppstår på alla typer av arbetsplatser beror på att vi lägger en alltför stor del av vår tid och resurser på fas 1 och 4 i utvecklingskurvan. Många lägger oerhörda resurser på att marknadsföra sina organisationer och att rekrytera, och på att bekosta dyra outplacement -insatser. Mycket skulle vinnas på att istället utveckla vår förmåga att hantera människor som befinner sig i mellanfaserna. Återigen är det coachande ledarskapet en nyckel för att lyckas med detta. Frånvaron av det coachande ledarskapet leder obönhörligen till att människor antingen zappar vidare, hamnar i avtagandefasen eller säger upp sig för att få en nödvändig förnyelse på annat håll. Detta leder till en ond spiral där vi för att kompensera får lägga ännu mer resurser på att rekrytera och avveckla. Många organisationer lägger all sin kraft på fas 1 och 4 i utvecklingskurvan och missar helt fas 2 och 3 faser som är helt avgörande för att skapa utveckling för medarbetarna och därmed en attraktiv arbetsplats. Tips! Se bortom den första frågan Det coachande ledarskapet handlar till stor del om att läsa av helheten och använda sin intuition. I det ligger att se bortom vad det första är en medarbetare säger till dig eller frågar. I de flesta fall döljer sig något helt annat bakom detta. Ett mycket vanligt fenomen är enligt Charlotte att chefer bemöter den första frågan och nöjer sig med det. Gör det därför till en vana att ställa några följdfrågor för att ta reda på vad som egentligen döljer sig bakom frågan eller klagomålet. 8

9 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Susanne Pettersson: Coacha utifrån varje persons förutsättningar och drivkraft! Kort om Susanne Pettersson Susanne Pettersson är coach och utbildad kommunikolog. Hon har 15 års erfarenhet av att coacha individer, team och organisationer. Hon är även verksam som idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundets Elitidrottscentrum, Bosön och författare till ett flertal böcker. Hitta personens mål och drivkrafter Min utgångspunkt som coach är att finna människors egna drivkrafter. Som coachande chef handlar det om att ta reda på vad personen har för intentioner. Stämmer det med avdelningens och organisationens mål? Förbluffande många gånger gör det inte det. Många har inställningen att jag jobbar här ändå vilket leder till ett stort energiläckage. Man går dit för att lyfta en lön helt enkelt, utan större engagemang. Susanne påpekar att även organisationer mycket ofta är otydliga med sina mål och vart de är på väg. Och även om visionen och målen är tydliggjorda så är de ofta okommunicerade till medarbetarna. För att lyckas som coachande chef behövs båda: tydliga mål och intentioner på individnivå men också ett tydliggörande av organisationens mål. Om dessa båda stämmer finns ofta mycket eget driv hos medarbetarna. Inställningen hos dessa personer är jag äger mina uppgifter, vilket i sig skapar mycket energi. Engagemang alltmer i fokus Över huvud taget ser Susanne att frågor om engagemang har blivit allt mer aktuella de senaste åren. Många ger mer uppmärksamhet till att ha kraft och energi i sina liv. Inställningen, inte minst bland yngre är att det måste vara meningsfullt. Som coachande chefer är det viktigt att vara medveten om att engagemang är en färskvara som hela tiden kräver förnyelse. I jobbsammanhang handlar det om att med jämna mellanrum se över riktning, ansvar och uppgifter för att se att de fortfarande är aktuella, kraftfulla och motiverande. 9

10 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Vision, mål och handlingsplaner ofta brister det någonstans Susanne ser ett ökat behov och önskan bland ledningsgrupper att ha en tydlig verksamhetsidé och vision för att kunna förmedla till medarbetarna. Hon menar att det inom många organisationer är alltför otydligt idag. Den största utmaningen är att gå från strategi till operativ nivå. Här måste det finnas en tydlighet. Ledningen tror att det är tydligt, men det är det ofta inte. Många gånger finns en ungefärlig uppfattning det rullar på. I andra fall har man tydliga mål och riktning men man lever inte efter dem. Många har helt enkelt ingen tydlig strategi för att nå sina mål. Som coach styr du mot mål. Frågan du alltid har med dig är hur kan jag hjälpa personalen att nå sina mål?. Naturligtvis är det en förutsättning att de är satta så att de stödjer de övergripande avdelnings- eller verksamhetsmålen. Vad krävs för att lyckas som coachande chef? Många blir enligt Susannes erfarenhet chefer på andra meriter än hur man leder andra. Ett coachande ledarskap handlar om att skifta fokus från hantverket till att ta fram kraften hos andra. Ett coachande ledarskap börjar alltid hos chefen själv. Alla chefer bör enligt Susanne därför ges chansen att gå någon form av utbildning i hur man leder sig själv och andra. Hennes råd är att du börjar med att reflektera och besvara frågor som: Vilka är mina drivkrafter? Varför började jag jobba här? Är jag fortfarande lika motiverad? Mer? Mindre? Var får jag min drivkraft ifrån? Vilka mål har jag? Vad har jag för ledarskapsfilosofi? Behovet att rätt taktik och flexibilitet Susanne menar att coachande chefer kan lära mycket från idrottsvärlden. Det räcker inte med att sätta upp som mål att exempelvis vinna serien. Det krävs dessutom tydliga roller och arbetsbeskrivningar, vilket idag saknas inom många organisationer. De främsta coacherna i idrottsvärlden fokuserar på att skapa ett spelsystem och taktik som maximerar potentialen hos laget som helhet och som bygger på styrkorna hos varje enskild spelare. De främsta coacherna lägger också mycket tid och kraft på var och en att få varje spelare att förstå sin roll och hur de kan utvecklas. Det är viktigt att komma ihåg att människors förmåga varierar över tiden och omständigheter i omvärlden förändras. En viktig erfarenhet från idrottssammanhang är därför flexibilitet och dynamik. Framgång bygger på en följsamhet i hur målen nås. Detta kräver löpande uppföljningar och justeringar. Hur kan ni ändra er taktik och arbetsfördelning för att maximera er framgång idag? Imorgon? Anpassa din coaching efter vem du coachar: från junior till proffs! Susanne har noterat att vissa chefer/coacher agerar lika mot alla oavsett situation. Många chefer missuppfattar på så sätt den coachande chefens roll, som i värsta fall blir en roll där varje fråga möts med en motfråga. Hennes erfarenhet är att det krävs ett stort mått av anpassning efter den du coachar för att nå maximal framgång. Vad som krävs är ett situationsanpassat ledarskap: En chef måste anpassa sin ledarstil och coaching utifrån varje person och deras erfarenhet. Det krävs olika angreppssätt beroende på om det är en nyanställd eller erfaren person du coachar. De nyanställda behöver betydligt mer handfast feedback och instruktioner gör så här, medan seniorerna behöver ett bollplank. Som coachande chef är anpassning och flexibilitet därför A och O. Du behöver ta dig den tid som behövs för att läsa av vem du coachar och hur deras behov ser ut. Du måste med andra ord lära dig att ta olika vägar beroende på person och situation. 10

11 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Exempel från Susanne: Coaching för att återfinna motivationen För ett tag sedan blev jag kontaktad av en man som upplevde att han behövde bli coachad för att komma vidare. Han arbetade som avdelningschef på ett företag och tyckte att det mesta på jobbet började bli slentrianmässigt. Han beskrev det som att han bara gjorde en massa saker varje dag, utan att finna någon verklig motivation i sitt jobb. Min fråga blev varför han valt att jobba med det han gjorde. Han funderade länge och väl och kom slutligen fram till att anledningen till att han valt att arbeta med det han gjorde var att han tjänade bra. Jag bad honom fundera några dagar på varför han hade valt sitt arbete om han bortsåg från den ekonomiska aspekten, och även på vilka eventuella visioner och drömmar han hade kring sitt arbete. När mannen kom tillbaka veckan därpå var han på gott humör. Han hade begrundat mina frågor och kommit fram till att han hade valt att arbeta som avdelningschef på företaget på grund av att tyckte om att jobba med människor och deras utveckling. Han upplevde att det var givande att få leda en avdelning och att ta beslut som påverkade hela företaget. Dessutom tyckte han att det var stimulerande att coacha sina medarbetare. Han sa att han under en tid hade glömt bort varför han jobbade som avdelningschef och att han upptäckt att han bara haft fokus på vad han gjorde. agerade för att vara professionell, respektfull och pålitlig som chef. Han var oerhört engagerad när han gjorde detta, och hans motivation för sitt jobb bara ökade och ökade. Slutligen arbetade vi med att lyfta fram vilka valda sanningar (uppfattningar om sig själv) han behövde ha för att göra ett gott arbete. Han upplevde då att det var viktigt att ta fram sanningar som. Jag är en bra chef! Jag gör skillnad! Jag tar reda på sådant som jag inte vet! Min klient berättade att hans dröm var att en dag bli delägare i företaget. Jag frågade om han hade några delmål på vägen för att detta skulle bli verklighet, vilket han inte hade. Vi började då arbeta med att ta fram delmål och skapa en handlingsplan. Sedan dess träffas vi regelbundet och följer upp de delmål som satts upp. Numera har min klient inga som helst problem med att finna motivation för att gå till jobbet. Han upplever att han har kontakt med sina inre drivkrafter, och han är medveten om vad han vill och tror på. (Exemplet hämtat ur boken Ta fram kraften inom dig, Susanne Pettersson, Brain Books) För att synliggöra hans drivkrafter började vi kontinuerligt att jobba med tydliggörandet av hans värderingar och valda sanningar inom jobbet. Jag frågade honom vilka värderingar som var särskilt viktiga för honom för att göra ett gott arbete som chef. Han svarade då att det var viktigt att vara professionell, respektfull och pålitlig. Därefter bad jag honom att tydliggöra vad dessa tre värdeord betydde i praktiken för honom och hur han 11

12 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Katty Uussaar, rektor Mikaelskolan: Skapa rätt klimat och släpp kontrollen! Kort om Katty Uussaar och Mikaelskolan Mikaelskolan är en fristående grundskola med kristen profil som grund. På skolan finns verksamhet från förskoleklass till år 9 med ett integrerat fritidshem i skolans lokaler. Skolan startade 1986 och är Sollentunas första friskola. Katty Uussaar är sedan 9 år rektor för Mikaelskolan. Hon har lång erfarenhet från skolvärlden, både i rollen som rektor och på central kommunal nivå. Idag är hon även engagerad i det Kristna Friskolerådet där hon fungerar som ansvarig för kansliet och kontakten med övriga kristna friskolor i Sverige. Att leda genom att coacha Katty Uussar baserar inte sitt ledarskap och coaching på någon särskild teknik eller formell utbildning. Att coacha är för henne inte en teknik du lär dig det är istället en inställning och ett förhållningssätt: För mig är coaching en naturlig del av ledarrollen. Det handlar om att vara nyfiken och intresserad. Min inställning är att jag kan lära något nytt varje dag av vem som helst som kommer i min väg. Det ger mig en känsla av wow! Katty menar att det coachande ledarskapet till stor del handlar om att bygga relationer, men är samtidigt noga med att poängtera att den coachande rollen inte alltid passar: Ibland måste du som chef sätta ner foten och vara mycket bestämd och tydlig. Det gäller att hitta balansen mellan rollerna som ledare, coach och chef. Se och respektera individen Det coachande ledarskapet handlar enligt Katty i mångt och mycket om att ta tillvara olikheter. Hennes utgångspunkt är att alla är en del i ett system och att var och en har något viktigt att bidra med. Frågan alla ska kunna svara på är vad är jag bra på? Vi är alla unika. Som ledare vill jag se det positiva och hjälpa var och en att hitta sina styrkor. Detta ska också genomsyra kontakten med eleverna att se vad var och en är bra på och anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar. Många gånger innebär det att ha förväntningar som är större än vad personen själv ser och tror om sig själv. För mig bottnar ledarskapet i det kristna budskapet: Allt som ni vill att människor gör mot er ska ni göra mot dem. 12

13 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Håll din egen vision levande För Katty är den egna visionen oerhört viktig för att fungera i rollen som ledare. Som chef och ledare sätter du tonen det är ditt engagemang som smittar av sig på dina medarbetare. Hon lyfter särskilt fram att visionen är något som behöver vara levande det finns alltid mer att göra. Jag vill skapa en skola som bygger på utveckling och lärande en skola där alla får plats, där olikheter ses som något positivt. Alla ska ha en chans att lyckas utifrån sina egna förutsättningar det gäller naturligtvis både för elever som för lärare. Målen behöver vara tydliga och kommunicerade Den verksamhet Katty leder innebär samtidigt myndighetsutövning. Vad man ska nå, det vill säga målen är ganska givna. Däremot är hur resan tid öppen. Det är här coachingen enligt Katty kommer in. Målen finns i vårt gemensamma styrdokument vilka alla ska känna till. Naturligtvis är det så att alla inte är lika på vad gäller dessa mål. Det behöver jag kunna acceptera. Däremot behöver jag som ledare hela tiden kommunicera och påminna om våra övergripande mål och om vi är på väg att nå dem eller inte. Den coachande ledaren skapar relationer Enligt Katty är goda relationer en förutsättning för ett stöttande och utvecklande klimat. Kvittot på att hon lyckas är kommentarer som man känner sig så stöttad då vet hon att hon är på rätt spår i sin roll som coachande chef. Genom att bjuda på mig själv skapar jag det öppna klimat som behövs för att människor ska växa. Det handlar däremot inte om att bli privat på jobbat utan om att dela med mig av mina funderingar, tankar och misstag. Det kan också vara att våga tala om när jag har det stressigt. En viktig del i skapandet av goda relationer i arbetsgruppen är att göra roliga saker tillsammans. På Mikaelskolans sker dessa nästan alltid på personalens eget initiativ. Feedback och löpande medarbetarsamtal För Katty är feedback en förutsättning för lärande och utveckling. Hon har som mål att boka in egna samtal med alla lärare 1 gång per termin. Utöver det är hon öppen för de oplanerade samtal som kan handla om sådana saker som nya ansvarsområden eller problem som dyker upp. I mångt och mycket handlar det om att med hjälp av frågor få varje medarbetare att själv hitta lösningar. Jag ser sådant som mina medarbetare kanske inte ser eller är medvetna om. Det handlar om att på ett öppet och rakt sätt kunna diskutera vad som fungerar och inte. Särskilt vid problem är det viktigt att skilja på sak och person. I vissa fall kan det handla om att tydligt markera att vissa beteenden inte är acceptabla. I dessa situationer är det alltid viktigt med uppföljning att skapa en dialog så att det mynnar ut i lärande och nya insikter. Skapa ett coachande klimat Något som Katty återkommer till är vikten av rätt klimat ett klimat som är stödjande och som alla är med och bidrar till. Naturligtvis är ledaren viktig för att sätta riktning och rätt anda, men var och en har ett stort ansvar för att bidra till det gemensamma klimatet. För att lyckas med ett coachande ledarskap krävs ett lyssnande. Jag vill lyssna på andra. Min inställning är att alla kan vara med och bidra. Mina medarbetare har idéer som inte jag har det är deras engagemang jag som ledare vill få tillgång till. Jag vill och försöker använda mig av öppna frågor. De fungerar som en dörröppnare till min omgivning. De flesta verksamheter är idag beroende av fungerande grupper det är ofta i projekt och grupper som den dagliga verksamheten bedrivs inte minst i skolans värld. Att förstå grupprocesser och skapa rätt klimat är därför en nyckeluppgift för dig som coachande chef. Det vore ett stort misslyckande om allt föll den dag jag lämnar verksamheten. Det ska inte hänga på mig som person. Styrkan ska ligga i gruppen. 13

14 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP För att skapa rätt klimat krävs även tydliga gemensamma spelregler för gruppen: Ha ett tydligt gemensamt syfte Var tydlig med ramar och gränser i verksamheten vilket skapar en trygghet för alla Odla vars och ens ansvar för helheten Inte bara ledaren, utan alla behöver vara trygga i sin roll vad som förväntas och vad var och en ska leverera Ha en tro på invididen lita på varandra Gör roliga saker tillsammans Dela med er av era funderingar och hur ni har det Ha en gemensam diskussion om vad ett bra ledarskap innebär Se var och en, gå inte bara förbi i korridoren Odla en kultur där ni lyssnar på varandra och är intresserade av vars och ens åsikter och erfarenheter Som ledare är jag en förebild. Jag tror på det jag gör och drivs av en vilja att utveckla. Ta hand om din egen resa För att bli trygg i din roll som ledare och chef behöver du se om ditt eget hus. I Kattys fall handlar det om att få tillfälle till samtal med kollegor och personer utanför den egna verksamheten och inte bara från skolans värld. Jag måste ta hand om min egen utveckling och resa. Det gör jag bland annat genom att löpande få andra perspektiv i samtal med andra. För mig är det viktigt att återkommande fundera kring min egen roll. Viktigast av allt: våga släpp kontrollen! Den största fallgropen till ett framgångsrikt ledarskap i allmänhet och till ett coachande ledarskap i synnerhet är enligt Katty ett starkt kontrollbehov. Detta är också ett av de största hindren för nya chefer. Kontrollbehovet sätter käppar i hjulet för det mesta: förtroende, delegering, öppenhet, engagemang och så vidare. Kattys tips till nya rektorer (och till nya chefer över huvud taget): Vilket är ditt uppdrag? Vad har du konkret blivit ombedd att åstadkomma? Vilka mål och vision finns för den skola/verksamhet du ansvarar för? Vad vill du själv? Vilken är din egen vision för verksamheten? Förmedla din vision för verksamheten till hela personalgruppen de ska bli trygga i vad du vill och varför du har fått/tagit på dig uppdraget. Berätta om dina egna drivkrafter och vad som gör dig engagerad. Skapa relationer och förtroende till var och en i din omgivning. Möt var och en och lyssna. Kom inte (alltid) med egna förslag och lösningar. Det sänder en tydlig signal om att varje person är värd att lyssna på. Skapa dig en realistisk och tydlig bild över dina förutsättningar. Som ledare måste du våga släppa kontrollen. Acceptera att det inte blir exakt som du har tänkt eller som du skulle ha gjort. Det gör inget. Håll fokus på visionen och led ditåt. Inse att vare sig kaos eller konflikter är något farligt. Lita på din egen förmåga och lita på dina medarbetare, då hittar ni lösningarna! 14

15 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Sven Ringmar: Modern projektledning kräver ett coachande ledarskap Fakta om Svenskt Projektforum och Sven Ringmar Föreningen Svenskt Projektforum arbetar sedan 1968 för att stärka och utveckla projektverksamhetens roll i företag och organisationer. Varje år certifieras ca projektledare över hela världen enligt IPMAs certifieringssystem. Föreningen Svenskt Projektforum erbjuder med ensamrätt certifiering enligt IPMA i Sverige. Sven Ringmar är föreningsdirektör för Svenskt Projektforum sedan Under 90-talet arbetade Sven med förändringsprojekt inom grafisk produktion på tidningar och förlag, efter sekelskiftet som projektledare och konsult i webbprojekt och under de senaste åren med organisationsutveckling och etablering av projektkontor i större verksamheter. Projekt som strategi i moderna organisationer I många organisationer bedrivs idag en allt större del av verksamheten i form av projekt. Sven Ringmar konstaterar att en mycket större del av organisationers arbete än de flesta är medvetna om, bedrivs i projektform. Rätt använda kan projekten bidra till att organisationen lättare når sina mål, kan mobilisera kompetens och resurser och inte minst klara av att hantera en föränderlig omvärld. Trots det är projektledarrollen ännu ingen etablerad karriärväg, även om det finns exempel på en förändrad syn på den virtuella ledarrollen i flera organisationer. Som projektledare vill du få ut mer av vars och ens kapacitet det är här som coaching som ledarverktyg kommer in i bilden. Coachrollen en allt viktigare del av projektledarskapet Projektrollen handlade tidigare främst om att effektivisera, planera och skapa ordning i projekt, vilket även var ledstjärnorna för de som startade Svenskt Projektforum för drygt 40 år sedan. Idag ligger ett betydligt större fokus på att utveckla ledarrollen en roll som enligt Sven Ringmar är komplex och kräver ett flertal förmågor inte minst att kommunicera och att coacha andra till framgång. Vad som kännetecknar ett projekt: Det är tidsbegränsat Det har ett givet mål Det har ett start- och slutdatum Det har en specifik budget Det har en egen organisation (vissa resurser ofta delade med linjeorganisationen) 15

16 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Utöver den coachande rollen behöver den komplette projektledaren även behärska; den administrative rollen, expertrollen samt den förhandlande rollen (för att kunna rekrytera resurser och navigera projektet internpolitiskt). Skillnaden mellan chefs- och projektledarrollen Som chef med underställda har du såväl personalsom utvecklingsansvar, vilket en projektledare inte har. Som projektledare behöver du därför vara coachande till naturen eftersom du som regel inte har samma möjligheter som chefen att belöna respektive genomföra sanktioner. Många gånger uppstår krockar inom organisationen kring personer och resurser. Det är inte ovanligt att den ordinarie linjeorganisationen gör anspråk på den tid som egentligen skulle ha legat på projektet. Vidare uppstår ibland intressekonflikter, där det inte är ovanligt att projekt drar det kortaste strået. Sammantaget ställer det stora krav på projektledaren för att lyckas. Likheter mellan projektledarrollen och rollen som coach Sven Ringmar konstaterar att projektledarrollen har nära koppling till coachrollen. Några av de likheter han lyfter fram är: 1. Tydliga mål. En av de tydligaste likheterna mellan projektledarens och coachens roll är att hjälpa andra att arbeta mot tydliga mål. 2. Handlingsplaner. I både coach- och projektledarrollen är tydliga handlingsplaner och delmål viktiga redskap för att nå de uppsatta målen. I den moderna projektledarrollen ligger idag att överlämna mycket av ansvaret för utformandet av delmål och handlingsplaner på den enskilde individen vilket förstärker likheten mellan de båda rollerna. Den allt för styrande ledarskapsstilen fungerar inte i rollen som projektledare. Vad som krävs är istället en coachande stil, som lockar fram vars och ens engagemang och drivkrafter. Att lyssna och vara lyhörd för projektdeltagarnas kunskap och förutsättningar och kunna dra slutsatser om vilket ledarskap som krävs kan vara en avgörande framgångsfaktor. 3. Löpande kommunikation, feedback och avstämningar. I såväl renodlade coachsituationer som projekt görs löpande avstämningar. Syftet är naturligtvis att kommunikationen och återkopplingen möjliggör små eller stora justeringar som sammantaget ökar sannolikheten att nå det övergripande målet. Den löpande kommunikationen är nyckeln till ett framgångsrikt projektledarskap. Det handlar om att öka tydligheten i såväl gemensam målbild som vad som krävs av var och en för att skapa framgång i projektet. 4. Flexibilitet och anpassning. Modern projektledning liksom coaching kräver en stor följsamhet utifrån förändrade omständigheter i omvärlden och en insikt om vad som fungerar och inte. Om en aktivitet eller handling inte leder i rätt riktning, behöver den anpassas. För fyrtio år sedan var tidplanen helig i projekt. Som projektledare var det ett misslyckande om du efter tre veckor var tvungen att revidera i projektplanen. Idag är verkligheten en annan. Löpande anpassning av planen är en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Planer som tål anpassning Enligt Sven Ringmar ligger det en paradox i att en föränderlig omvärld ställer ännu högre krav på planering. Vad som dock krävs är att planen ska tåla förändring. Den stora skillnaden nu är att planeringshorisonten är kortare. Modern projektledning handlar om att jobba med kortare perspektiv och att ta fram många korta planer istället för en långsiktig generalplan. Parallellt sker därför ett skifte i fokus från detaljerade långsiktiga planer till formulerandet av vägledande mål och en tydlig vision. 5. Lärande och eget ansvar. Om projektledning tidigare handlade om att i detalj styra projektmedlemmarnas arbete efter den lagda planen, så handlar det idag om att skapa förutsättningar för ett delegerat ansvar. I detta ligger att som projektledare ständigt följa upp hur det går och vad var och en har lärt sig. Med andra handlar det om att skapa en kultur som bygger på att agera lära dra slutsatser och omprioritera precis som i en coachsituation. 16

17 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Det coachande förhållningssättet behövs på alla nivåer Projekt existerar i ett sammanhang med många intressenter. För att fungera optimalt behövs ett coachande förhållningssätt på alla nivåer: Beställare: Den person eller grupp som beställer projektet. Styrgrupp: Den grupp av chefer som fattar de strategiska besluten för projektet. Linjen/chefer: De personer som ställer personer till förfogande. Projektledaren/delprojektledare Projektmedlemmarna Rollen som coach kan dessutom delas upp på två nivåer: att coacha teamet och projektet som helhet respektive att coacha varje enskild projektmedlem. I korthet handlar det om en kultur som bygger på att låta projektets medlemmar själva hitta de bästa lösningarna för att uppfylla projektmålen. Med andra ord sker projektstyrningen i det stora hela med hjälp av frågor och feedback snarare än med ordergivning. Naturligtvis finns det fortfarande situationer då förutsättningarna är sådana att snabba beslut uppifrån och ordergivning krävs, men det är inte normalläget. Projektledarens roll i projektets olika faser Varje projekt genomgår tre faser: start, genomförande och avslut. Projektledarens coachande roll kommer att se olika ut beroende på i vilken fas projektet befinner sig. Uppgifterna kan sammanfattas enligt nedan: Fas 1 Projektstart Tydliggöra mål Handlingsplaner Motivera & mobilisera engagemang för uppgiften Delegering Fas 2 Genomförande Hantera avikelser Följ upp lärande Ge feedback Revidering av plan och arbetssätt Lyhördhet för nya lösningar Fas3 Avslut Utvärdering Dra lärdomar Bestämma nästa steg Coachande förmågor hos projektledaren I den projektledarcertifiering som Svenskt Projektforum erbjuder finns ett antal beteenderelaterade förmågor och egenskaper som projektledaren behöver behärska. Några av de förmågor med speciell bäring på projektledarens coachande roll är: Skapa engagemang Du lockar till aktivt deltagande av andra och främjar deras engagemang i projektet genom att visa din egen entusiasm. Du visar en positiv och inspirerande attityd och samtidigt en realistisk optimism. Resultatinriktad Du behåller fokus på resultaten. Du inspirerar deltagarna genom ambitiösa men ändå tydliga visioner och rimliga mål. Genom ditt eget beteende skapar du drivkraft mot målen. Du tar initiativ för att förebygga och korrigera avvikelser från vägen mot målen. Tydliga egna värderingar Du tydliggör dina egna ideal och värderingar och använder dem som grund för dina beslut och beteenden. Du kommunicerar dina principer och visar på så sätt vad du står för. Du får andra att känna trygghet genom att vara förutsägbar i beslut och åtgärder. Visa öppenhet och lyhördhet Du skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar människor att dela med sig av sina kunskaper och bidra med sina åsikter. Du frågar människor efter deras bidrag och visar vilja att förstå och anta deras idéer. Accepterar och lär av misstag Du inser att misstag sker och förstår att människor gör fel. Du analyserar misstag och underlättar för forts på nästa sida 17

18 Experter och coachande chefer En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP andra att lära av sina misstag. Du utnyttjar misstag som tillfällen till lärande och förändring. Förmåga att kunna påbörja relationer Du har ett intresse för att träffa nya människor. Du är synlig och söker aktivt tillfällen för att skapa personliga kontakter med projektdeltagare och andra. Skapa tillit Du är medveten om att tillit skapas över tiden genom pålitlighet och tillförlitlighet. Du lyssnar alltid till andras farhågor och tar dessa på allvar. Begära och ge återkoppling Du har ett genuint intresse för andras åsikter och du skapar öppna och informella strukturer för återkoppling. Du begär själv återkoppling och tar den på allvar. Du agerar på mottagen information. Du får människor att känna sig värdefulla. Lyssna uppmärksamt Du lyssnar tålmodigt och visar genuint intresse för andras idéer. Du ber om exempel och detaljer. Du bekräftar att du har förstått eller ber om förtydligande om det behövs. Sök alternativ Du är öppen och anpassningsbar vid ändrade förhållanden. Du ser regelbundet över situationen för att finna alternativa lösningar. Du utvärderar olika alternativ och modifierar efter behov för att följa den mest fördelaktiga vägen. Sök vinna-vinna lösningar Du utvärderar lösningar och kan se fördelar och nackdelar med var och en. Du beaktar också möjligheten att kombinera lösningar för att ta tillvara de bästa delarna för ett bättre resultat. Du arbetar för en lösning som ger fördelar för båda parter, är mest gynnsam för utvecklingen av projektet och kan överenskommas. Uppmärksamma gruppdynamiken Du uttrycker dina egna känslor och uppmuntrar andra att uttrycka sina. Du upprätthåller relationer med deltagarna och följer samspelet inom gruppen. Du känner av om missnöje och oroligheter utvecklas. Acceptera kulturella skillnader Du är medveten om etniska och kulturella aspekter och accepterar mångfald. Du bekantar dig med andras värderingar och normer. Du tar hänsyn till deltagarnas olika situationer, särskilda villkor och individuella krav. Lägg märke till stressnivån Du är medveten om att deltagarna behöver upprätthålla en lämplig balans mellan arbete, familj och fritid. Du förutser stressade situationer och konflikter. Du märker om stressnivån stiger eller en konflikt utvecklas. Uppmuntra deltagande Du involverar gruppen på lämpligt sätt i planeringen av uppdraget genom att be om synpunkter, förslag och farhågor. Du delegerar uppgifter med eftertanke för att dra nytta av vars och ens styrkor och intressen. Lita på andra Du ger frihet genom att delegera uppgifter och låta projektdeltagarna välja metoder för att lösa uppgifterna. Du delegerar beslut och accepterar att människor gör misstag. Du främjar deras framgång genom att erbjuda ditt stöd. Skapa möjligheter till samverkan Du skapar möjligheter till samverkan genom att schemalägga tid för gruppmedlemmarna att diskutera med varandra. Du är medveten om informella nätverk och använder dem till förmån för projektarbetet. Hantera konflikter Du är medveten om konflikter som kan skada projektets framgång och är förutseende i att hantera dessa. Du för fram konflikterna i ljuset och tar itu med dem genom att sträva efter vinna-vinnalösningar. Källa: Bedömning av ledarskapsbeteende i Kompetens i Projektledning, KiP, version

19 En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Experter och coachande chefer Egna anteckningar 19

20 Insightguide Series Coachande ledarskap Tips till dig som coachar! Undvik att diskutera lösningar på detaljnivå. Visa att du litar på att din medarbetare klarar av att hitta en bra lösning. Gör klart att denna har bäst förutsättningar för att lösa problemet. Lägg därför ditt fokus på förutsättningarna och inte på lösningarna. Gör det till en vana när medarbetare kommer till dig för att be om råd att fråga: har du någon idé? Ställ en fråga istället för att ge svar. En av de tuffaste utmaningarna för chefer som vill agera coachande är att göra sig av med (o)vanan att komma med egna svar och lösningar. Många har befordrats till chef tack vare sin förmåga att ta kommandot, komma med lösningar och fatta beslut. För många chefer sitter det därför som en reflex i ryggmärgen att komma med lösningsförslag när medarbetare kommer med problem. Som coachande chef måste du lära om och avstå denna impuls. Det är inte du som ska visa dig på styva linan eller vara handlingskraftig det är dina medarbetare. Mats Öhman, Regionchef Lernia Jobb & Karriär

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte Om mentorskap Soroptimisternas Unionsmöte Luleå den 10 april 2011 Mona Odhnoff Sundström Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring Nu - lärande process Båda deltagare utvecklas Mentorn tränad i

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer