The truth about leadership

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The truth about leadership"

Transkript

1 KONTENTAN 17/ Världen förändras, men det som gör en chef till en god ledare består. Det visar data från över trettio års forskning. Under trettio år har forskarna samlat data från över en miljon svarspersoner. Resultaten visar att det som var gott ledar skap fortfarande är gott ledarskap. Att leda i en ny omvärld innebär inte ett nytt sätt att leda. De sanningar om ledarskap som du ska få här är inga myter eller modeflugor. De är fakta som visat sig hålla både för tidens tand och för statistisk granskning. De gäller i dag likaväl som för trettio år sedan. De gäller unga och gamla ledare, ledare i myndigheter och ideella organ - isationer såväl som ledare i före tag och de gäller i hela världen. Sanningarna står naturligtvis inte för det enda du behöver veta om ledarskap. Men de visar dig ledarens verklighet och utgör en god vägledning i din personliga och professionella utveckling. The truth about leadership Copyright 2010 by Jossey-Bass Utgiven av Jossey-Bass. Sammanfattad med förlagets tillstånd. James Kouzes och Barry Posner är båda professorer i ledarskap vid Santa Clara University i Silicon Valley. De har tidigare skrivit böckerna Credibility (Kontentan nr 22) och The leadership challenge (Kontentan nr 159) som anses vara en av alla tiders bästa ledarskapsböcker. Blir du intresserad av att läsa The truth about leadership i sin helhet kan du beställa den genom Kontentan. Läs om: Som ledare betyder du något Ledarskap bygger på trovärdighet Värderingarna föder engagemanget Fokus på framtiden ledarens särdrag Du åstadkommer lite på egen hand Att skapa förtroende lönar sig Vägen till storhet kantas av utmaningar Var ett föredöme om du vill vara ledare Bäst på att leda är bäst på att lära Ledarskapet utgår från hjärtat

2 Tio sanningar om ledarskap >> De tio sanningarna gäller dig som är ny i rollen såväl som dig som är en erfaren ledare. De är också relevanta för dig som coachar andra för att göra dem till bättre ledare. Ledarens beteende förklarar mer än något annat varför man känner sig engagerad och positiv på sin arbetsplats. Den egenskap man framför allt söker hos en ledare är ärlighet. 1. Som ledare betyder du något LEDARE FINNS ÖVERALLT. De finns i alla typer av organisationer. De kan vara unga eller gamla, män eller kvinnor. De finns i alla yrken och i alla länder. Förmågan att leda är inte förbehållen dem med höga positioner i stora företag. Vi in billar oss gärna att ledarskap är något vi finner på toppen, hos några karismatiska män eller kvinn - or. Men det är inte sant. Förmågan att leda är brett spridd och tillgänglig för alla som vill för - ändra något. Du behöver inte leta efter den hos andra, du har den själv eller kan skaffa den. Man föds inte till ledare. Man blir inte ledare genom sin position eller titel, makt eller auktor - itet, ryktbarhet eller rikedom. Och det handlar förvisso inte om att ha en karismatisk gåva. Ledarskap handlar inte om vem du är eller var - ifrån du kommer. Det handlar om vad du gör. Och det du gör betyder något. Data från mer än en miljon människor värld - en över visar att ledarens beteende förklarar mer än något annat varför man känner sig engagerad och positiv på sin arbetsplats. Ålder, kön, funktion, position, företagsstorlek, bransch, anställningsform och utbildning för klarar till - sammans mindre än en procent av varför man känner sig produktiv, motiverad, stimulerad och engagerad på arbetsplatsen. Led arens beteende förklarar nästan 25 procent. De intervjuade har också besvarat frågan om vilka som är deras viktigaste förebilder för ledar - rollen. För nästan hälften, unga som gamla, är det en familjemedlem. På andra plats kom mer för de yngre en lärare eller coach, för de äldre en företagsledare. Få nämner en politisk ledare, en idrottare eller en underhållare. Förebilder är allt - så i första hand människor som står en nära och som man möter tidigt i livet, inte de som får uppmärksamhet i media. Den ledare som har starkast inflytande på en anställds dagliga beteende, på viljan att stanna kvar eller lämna, för engagemanget i företagets vision och värderingar, för moralen, för upp - trädandet mot kunderna och förmågan att göra ett bra jobb är inte företagets vd eller någon annan högre chef. Det är den anställdes närm - aste chef. För dem som du är närmaste chef för är du alltså företagets viktigaste ledare. An svaret för att vara en så bra ledare för dem som möjligt är ditt. Ingen kan göra dig till ledare. Du måste själv ta första steget. Du måste vara villig att handla så att andra följer dig. Det gäller även om du inte har en chefsbefattning. Du måste tro på att du kan påverka andra i en positiv riktning. Annars är det ingen idé att ens försöka leda dem. Om du inte tror på dig själv, varför skulle någon annan göra det? Som ledare har du chansen att för bättra värld - en. Vad kan ge större tillfreds ställelse? 2. Ledarskap bygger på trovärdighet FÖR ATT BÖRJA LEDA måste du tro på dig själv. För att du ska kunna fortsätta leda måste också andra tro på dig. All ledarutveckling, alla kurser, böcker och goda råd är meningslösa om inte ledaren är tro - värdig. Trettio års forskning om vad människor söker och beundrar hos en ledare, någon som de fri - villigt följer, visar på trovärdighetens betyd else. Det är den som bestämmer om människor gärna ger av sin tid, förmåga, energi, erfarenhet, intel - ligens, kreativitet och uppbackning. Bara tro - värdiga ledare vinner det engagemang som krävs för att bygga en framgångsrik organisation. Forskningsresultaten har varit sam stämmiga och demografiska, kulturella eller organisatoriska skillnader har inte givit signifik anta avvikelser. Den egenskap som fram för allt kännetecknar be undrade ledare är ärlig het (valt av 85 procent). Därefter kommer att vara fram synt (70%), inspirerande (69%) och kompetent (64%). Dessa fyra egen skaper är de enda som över hälften av svars per sonerna har nämnt. Att vara ärlig betyder att tala sanning och att leva efter tydliga moraliska principer. Andra ska kunna tro på din karaktär och din integritet och du ska själv ärligt tro på vad du säger. 2

3 Att vara framsynt betyder att vara målmed - veten och bry sig om organisationens framtid. Det kan kallas att ha en vision eller en mission. Du ska också kunna visa hur den hänger ihop med de anställdas förhoppningar, drömmar och ambitioner. Att vara inspirerande innebär att kunna för - medla den entusiasm och energi som fram tidens möjligheter inger dig. Man förväntar sig att du ska vara positiv och optimistisk. Din energi speglar ditt engagemang och din optimism speglar ditt hopp. Att vara kompetent är att ha erfarenhet, merit - er och en förmåga att få saker gjorda. Man ska kunna tro på att du vet vad du talar om och vet vad du gör. Man vill lita på att du kan hålla dina löften och att du har självförtroende nog att erkänna dina kunskapsbrister. Dessa fyra kännetecken hos beundrade ledare har hållit sig konstanta i över trettio år, under ekonomisk uppgång och nedgång, under global - isering och snabb teknisk utveckling och i skift - ande polit iska miljöer. Att känna till dem är användbart. Du kan använda kännedomen vid urval, rekrytering och värder ing av ledare. Du kan använda den för din egen utveckling. Du kan använda den när du röstar. Men forskningen visar att det också finns en djupare innebörd. Tre av de fyra känne - tecknen har att göra med det som kommun - ikationsexperter kallar källans tro värdighet. När forskare värderar förtroendet för nyhets - uppläsare, säljare, läkare, företagsledare, politik - er etc brukar de använda tre kriterier: uppfattad trovärdighet, expertis och myndighet. De som rankas högt på de kriterierna anses vara tro värd - iga källor. De tre kriterierna är slående lika dem man kräver av en ledare: ärlighet, kompetens och in - spir ation. Människor måste kunna tro på sina led are, på att de håller vad de lovar, på att de har den kunskap och förmåga som krävs för att leda och på att de har passion och entusiasm för sitt arbete. Studier av hur människor uppfattar sina chefer, sitt arbete och sina organisationer visar hur viktig trovärdigheten är. När de anser att deras närmaste chef har hög trovärdighet är de signifikant mer benägna att vara stolta över sin organisation, att känna en stark laganda, att anse att de egna värderingarna stämmer överens med organisationens och att känna sig som ägare av organisationen. Har chefen däremot låg trovärd - ighet är de mer benägna att arbeta bara om de övervakas, att motiveras främst av pengar, att söka nya jobb när organisationen har problem och att känna sig utan stöd och uppskattning. Trovärdigheten är skillnaden mellan en effektiv ledare och en ineffektiv. Den avgör om andra vill följa dig eller inte. Ta det personligt. Dina anhängares lojalitet, engagemang, energi och produktivitet beror på din trovärdighet, och det gäller inte bara de anställdas utan också kundernas och leverantörernas lojalitet. Männ - iskor håller sig till den som de vet är trovärdig. Hur vet man att någon är trovärdig? Svaret är enstämmigt över företag och länder: Det är den vars ord och handlingar stämmer överens. 3. Värderingarna föder engagemanget VILKEN ÄR DEN FÖRSTA FRÅGA du lär få när du som okänd presenterar dig som ny ledare för ett företag eller en grupp? Forskarna har funnit att den i särklass vanlig - aste frågan som folk vill ställa är:»vem är du?«de vill veta vilka värderingar och övertygelser du har, vad du innerst inne bryr dig om och vad som håller dig vaken på natten. De vill veta vem som främst har påverkat dig, vad som har form - at dina attityder och vilka erfarenheter som har rustat dig för jobbet. Vad driver dig? Vad gör dig lycklig? Hur är du som person och varför vill du bli ledare? Vad gör du på fritiden? Vad har du gjort i ditt liv? De vill veta varför de ska följa dig. Så var beredd på att besvara frågan»vem är du?«för att kunna ge andra svar på den frågan måste du först ge dig själv svar. Innan du kan leda andra effektivt måste du förstå vem du är, hur du har blivit den du är och vilka värderingar som styr dig. Du kan inte engagera dig i något som inte är viktigt för dig. Det du engagerar dig i måste stämma med vem du är och hur du ser på dig själv. För att offra tid och energi på att göra något måste du veta varför det värt din insats. Du börjar bli en ledare först när du förstår vem du är, vad du bryr dig om och varför du gör det du gör. Du behöver vara klar över dina personliga värder ingar och övertygelser. Det finns ett tydligt sam band mellan hur säkra människor är på sina personliga värderingar och hur engager - ade de är i en organisation. Att de är klara över organisat ionens värderingar har däremot inget säkerställt samband med engagemanget. Människor vill vara del av något större än dem själva. Men de kan inte engagera sig helt och fullt om organisationens värderingar inte stämmer med deras egna. Gör vad du säger att du ska göra. Om du inte tror på budbäraren så kommer du inte att tro på budskapet. KONTENTAN 317 3

4 Likriktning skapar undfallenhet, inte engagemang.»optimister har en känsla för möjligheter som realister inte kan eller vill se.«warren Bennis Vad är det som spelar störst roll för dig? Är det framgång, rikedom, familjen, tillväxt, kärlek, makt, andlighet, visdom, hälsa, ärlighet? Ingen av dessa? Alla? Det finns många värden och du kan inte styras av alla. Du måste välja. Vilka fem-sex stämmer bäst med dina fasta övertyg - elser? Vilka styr dina beslut om jobb att ta eller företag att arbeta för? Du ska kunna formulera de principer du står för. Men det betyder inte att du som ledare ska få andra att foga sig efter dem. Att leda andra är inte att få dem att rätta sig efter din syn. Enighet är viktig, men den kan inte tvingas fram. De data som visar att de personliga värdering - arna skapar engagemang gäller dina följeslagare likaväl som dig själv. Du kan inte få alla att gå med på dina privata värderingar. Det som gäller för dig gäller för dem. För att de ska engagera sig med hull och hår i gruppen och organisationen måste de känna att jobbet stämmer in på vilka de är och vad de tror på. Ledarskap handlar mer om att lyssna än om att uppmana. Din uppgift är att nå samstäm - mighet i din grupp om en gemensam uppsätt - ning principer och delade värderingar. 4. Fokus på framtiden ledarens särdrag»vilken ÄR DIN VISION?«är den näst vanligaste frågan till en ny ledare. Den frågan ställer man inte till sina kollegor, den är reserverad för ledare. Man vill veta vart du vill nå, vilken framtid du siktar mot. Förmågan att föreställa sig och formulera spännande framtidsutsikter är en typisk ledar - kompetens. Ledare bryr sig om morgondagens värld och om dem som ska ärva den. De tänker bortom det som finns precis framför näsan och föreställer sig det som finns bortom horisonten. De som du ska leda vill höra om dina för - hopp ningar, dina drömmar och din vision. De vill veta vart du planerar att föra dem. De vill att du ska dela din skymt av framtiden med dem. Tusentals intervjuer visar att efter ärlighet är framsynthet det man främst söker hos en ledare man vill följa. I genomsnitt 70 procent valde framsynthet, andelen var högre i Europa, Asien och Australien, lägre i USA. Den var också högre bland de äldre, mer erfarna och högre placerade i hierarkin. Att tänka på vad man lämnar efter sig blir viktigare ju högre upp en chef sitter i organisationen. Yngre chefer reflekterar sällan över sina långsiktiga bidrag till samhället och företaget. De bryr sig främst om nuet. Långsiktigt tänkande är alltså en viktig egen - skap. Ändå ägnar alltför få tillräckligt med tid åt att utveckla det, vilket kan straffa sig för den som siktar mot toppen. Framsynthet blir allt viktigare ju längre upp man når. En låg chef för - väntas förutse vad som ligger cirka tre månad er framåt och en mellanchef behöver se tre till fem år framåt. Men en toppchef måste fokusera på en horisont som ligger tio år bort eller mer. Den som är fast i nuet är inte fri att leda andra mot framtiden. Hur utvecklar du då som ny ledare förmågan att tänka långsiktigt? Svaret är enkelt: Tillbringa mer tid i framtiden. Sätt av tid varje vecka för att tänka på framtiden och föreställa dig hur den kommer att se ut. Det är inte lätt. Undersökningar visar att de flesta toppchefer ägnar bara tre procent av sin tid åt att tänka på och förmedla det som kom - mer att forma deras företag om tio år eller mer. Det räcker inte. Ditt jobb som ledare är att lyfta andras blick och ingjuta mod. Du måste påminna dem som sitter fast i de dagliga göromålen om att ni har ett högre syfte. Ni ska tillsam mans sträva för att bygga något nytt och skapa en bättre framtid. Därför är det så viktigt att ägna tid åt framtiden i dag. Se också bakåt. Det kan hjälpa dig att se långt framåt. Tidigare erfarenheter kan berika din bild av framtiden och ge den detaljskärpa. Leta efter återkommande teman i ditt liv. En annan fördel med att se bakåt är att du in ser hur lång tid det kan ta att nå dina mål. Så lägg mer tid på att tänka på, läsa om och tala om det som ligger långt fram i tiden. Gör det till din uppgift att studera framtiden. Bilda en kommitté för framtidsforskning som studerar möjliga förändringar på områden som berör företaget. Låt en grupp följa publik - ationer som innehåller nya tankar och trender på ert område och låt dem sammanfatta relev - anta artiklar. Var optimistisk. Det innebär inte att du ska blunda för verkligheten eller för den möda som krävs för att genomföra det exceptionella; ju bättre du förstår verkligheten, desto bättre rust - ad är du att lyckas när det tar emot. Men psyko - logisk forskning visar att optimister har mycket större sannolikhet att bli framgångsrika än vad pessim isterna har. Din syn på framtiden och på livet i allmänhet påverkar starkt din och din grupps möjligheter till framgång. Vill du nå långt be höver du vara optimistisk, energisk och nyfiken på hur saker fungerar. Du behöver också söka efter en djupare mening och förståelse av det som händer runt omkring. 4

5 KONTENTAN Du åstadkommer lite på egen hand LEDARENS JOBB ÄR att tjäna andra. Ingen ledare kan själv åstadkomma något stort. Han eller hon behöver sin grupps insatser. Hur vet man att någon är en ledare? Det enklaste sättet att få veta det är att se om någon eller några följer. Om ingen följer dig är du bara ute på en ensam promenad. Ledarskap handlar om relationen mellan led - aren och laget. Om deras kontakt, om hur de beter sig mot varandra och om de känslomässiga band som finns mellan dem. Goda ledare vet att de måste beakta sina följeslagares behov och fokusera på deras förmågor för att lyckas. Studier visar att den kritiska framgångs - faktorn för ett toppjobb i en organisation är relationerna med de underställda. Erfarenheter från tusentals chefsrekryteringar visar också att det man normalt söker vid rekryteringen av en toppchef (relev ant erfarenhet och hög intellig - ens) snarast förutsäger misslyckande om aspir - anten inte också har hög emotionell intelligens. Ledarskap associeras ofta med inspirerande tal. Då missar man det faktum att det krävs en stor skicklighet i att lyssna för att skapa mänsk - lig kontakt. Du måste förstå hur andra ser på en sak. Att kunna göra det har visat sig vara en av - görande skillnad mellan framgångsrika och misslyckade ledare. Att vara känslig för andras behov är en värde - full egenskap. Den är inte svår att tillägna sig. Det gäller att ägna tid åt andra, att bli med veten om deras attityder och känslor och lägga märke till nyanserna i deras kommunikation. Det handlar om intimitet och empati, om att förstå vad de längtar efter och vad de fruktar och om att bli förtrogen med vad som gör dem glada eller ledsna. Då får du den kontakt som krävs för att ni ska komma i samklang. En av de starkaste interna drivkrafterna är känslan av mening och syfte. Människor vill ha möjligheten att ta del av något meningsfullt och viktigt. De vill veta att deras tillvaro har ett syfte. Ett viktigt ledarjobb är att upptäcka och återspegla den mening andra söker. När du lyss - nar till vad andra längtar efter kan du upp täcka de gemensamma värderingar som för enar dem. Då kan du tryggt säga till dem:»detta är vad jag hörde att ni önskar för egen del. Så här kommer vårt gemensamma syfte att tjäna era behov och intressen.«då talar du om en framtid som tilltalar dem, om något som de bryr sig om lika mycket som du själv, eller mer. Ett inspirerande ledarskap handlar inte om att sälja en vision, det handlar om att visa andra hur vis ionen direkt gagnar dem och tillfredsställer deras behov. Människor vill inte höra ledarens vision, de vill höra hur deras drömmar och för - hoppningar ska bli sanna. Goda ledare förstår att de ska inspirera med en gemensam vision, inte sälja sin egen syn på världen. Visioner är inget som ska tvingas på uppifrån med en monolog. Engagera i stället andra i en kollektivt samtal om framtiden. Forskarna bad folk beskriva sina relationer med den ledare de beundrade mest och såg upp till. Det visade sig vara de ledare som fick dem att känna sig starka, duktiga, viktiga och som fick dem att känna att de kunde uträtta mer än de trodde. En av anledningarna till att människ or vill följa en ledare är att relationen gynnar dem. Det gör den om de vet att ledaren tror på dem och stöder dem. Människor saknar ofta lite mod och självtillit. De blommar ut när de har en ledare som tror på dem och ger dem stöd och uppmuntran. Många ledare tror att det är deras uppgift att ha alla svaren. Det gör dem ensamma och isoler - ade. Se det i stället som ditt ansvar att ställa bra frågor. Det är det bästa sättet att få nya idéer. Det visar också att du tror på andra och ser dem som viktiga. 6. Att skapa förtroende lönar sig I EN INTERNATIONELL undersökning 2009 sade maj oriteten av de tillfrågade att de litade mer på en främling än de litade på sin chef. Tänk på vad det kan betyda. Ledarskap bygg - er på trovärdighet. Om människor inte litar på dig kommer de inte att tro på vad du säger. Tänk också på vad det betyder för företagets prestationer. Företag där förtroendet är högt har visat sig ge nära 300 procent högre avkastning än företag där förtroendet är lågt. Och en under - sök ning av stora företags innovations för måga visade att det som främst skilde de bästa från de sämsta var graden av förtroende i företaget. Förtroendet för dig avgör din trovärdighet, ditt inflytande, din förmåga att få saker gjorda och sammanhållningen i din grupp. För troende motiverar människor till att frivilligt följa en ledare, inte bara böja sig för auktoriteten, och att göra sitt bästa för gruppen och företaget. Den som litar på dig känner sig säker nog att utforska nya möjligheter och att ta sig an nya ut- Allvarliga svagheter i den emotionella intelligensen tyder med stor säkerhet på att en chef kommer att misslyckas. Om man inte litar på dig blir företagets prestationer och innovationstakt sannolikt lidande. 5

6 Om du inte litar på andra kommer de inte att anse dig vara värd att lita på. Misstag, förluster och misslyckanden är bara tecken på att du gör något som är besvärligt, krävande och nytt. maningar. Ju mer de litar på dig desto säkrare känner de sig. När de vet att du inte behandlar dem orättvist, generar dem eller trakass erar dem känner de sig friare att handla och ta risker. Förtroende grundläggs när en person tar en risk och öppnar sig för en annan. Som ledare faller det på din lott att börja. Det kan vara skrämmande. När du litar på en annan tar du en risk. Du satsar på att den andre inte utnyttjar det du säger för att skada dig. Och det finns ingen garanti för att den andre kommer att återgälda förtroendet. Du måste ändå vara den förste att visa förtroende, därför att den som visar förtroende för andra blir mer trovärdig själv. Och omvänt: Den som inte litar på andra anses inte vara värd andras förtroende. Någon måste starta förtroendets positiva spiral. Som ledare är du den personen. För att förtjäna förtroende måste du visa andra att du har både karaktär (ärlighet och integritet) och förmåga (kompetens och sakkun - skap) nog för att de ska känna sig trygga och för - troendefulla. Du måste vara tillgänglig, frivilligt ge information och dela med dig av dina per - sonliga erfarenheter. Forskning visar att det finns några få bete - enden som avgör om andra kommer att upp - fatta dig som trovärdig eller inte. > Var förutsägbar och konsekvent. En viss för - utsäg barhet krävs för att folk ska lita på dig. Med konsekvens menas att dina värderingar och mål styr det du gör och säger. > Kommunicera tydligt. När du talar om dina avsikter, var medveten om att andra uppfattar dem som löften. Gör därför alldeles klart vad du menar så minskar risken för att det du säger upp fattas som vilseledande. > Ta dina löften på allvar. Om du inte tar dina löften på allvar kommer inte heller andra att göra det. Visa tydligt vilka omständigheter som ska gälla för att du inte ska kunna hålla ett löfte. Och var noga med skilja mellan vad du önskar och vad du lovar. > Var rättfram och ärlig. Minsta gnutta oärlig - het kastar tvivel på allt du säger eller gör. Du be - höver inte informera om allt, men du ska kunna förklara varför vissa saker måste hållas tyst om. Att skapa förtroende innebär inte bara att tala sanning. Du måste också se till att ditt folk får den information de vill ha och behöver, i rättan tid och i en form som de lätt kan förstå och använda. Om informationen uteblir eller är bristfällig kommer de att hitta på sina egna svar och de svaren är sannolikt mer negativa och cyniska än sanningen. Ledare som dröjer med att informera bidrar ofta till att skapa misstro, folk tror att de har något att dölja. 7. Vägen till storhet kantas av utmaningar TÄNK PÅ DE historiska ledare du beundrar led - are som du skulle vara villig att följa om de levde i dag. Vilka är de? I trettio år har tusentals ledare fått den frågan och resultatet är alltid detsamma: De ledare som man beundrar mest är de som har stått inför och lett andra genom stora ut maningar, de som har befriat människor från tyranni, kämpat för mänsk liga rättigheter, vunnit krig, motverkat för tryck eller fått lida mycket för sin sak. Och de företagsledare som man beundrar är de som vänt ett företag på fallrepet, lyckats med djärva sats - ningar, utvecklat nydanade produkter och för - vandlat hela branscher. Frågar man ledare om deras bästa erfarenheter av att leda så är det när de har tvingats besegra sin fruktan och osäkerhet för att övervinna motstånd, bryta med det förflutna eller göra något som aldrig har gjorts förut. Det handlar om utmaningar och förändring. Utmaningar finns överallt. I företag, hem och samhällen finns mängder av saker som inte är så bra som de skulle kunna vara. Det råder ingen brist på möjligheter att förändra saker. Men det gäller att se utmaningarna som möjligheter, inte som hot. Våra utmaningar är inte värre än de som våra förfäder mötte. Varje generation måste anpassa sig till tekniska innovationer, vetenskap liga framsteg och kulturella förändringar. Det som verkar vara murar är bara dörrar till en ny framtid. Att anta utmaningar och förändra saker stress ar oss och för mycket stress kan vara farligt. Att leda förändringar framgångsrikt kräver där - för en god återhämtningsförmåga. Det gäller att gilla förändringar och se hur de öppnar nya, spänn ande möjligheter för dig och din omgiv - ning. Därtill behöver du kontrollera de beslut och handlingar du kan kontrollera och tro på att du kan påverka resultatet av det som händer om kring dig. Du måste också kunna reagera kon struktivt på motstånd det går. En ledare får något att hända. Du behöver ha ett starkt engagemang och tro att du kan finna något intressant, viktigt eller lönande i varje ut - maning. Du behöver också beslutsamhet och mod. Forskare har visat hur viktiga de egenskap - erna är för att man ska nå svåra mål. Det gäller att behålla den energi och det intresse som krävs för att nå de långsiktiga målen och övervinna det mot stånd du möter på vägen. 6

7 KONTENTAN 317 Det betyder att du måste finna ett mål som vidmakthåller intresset hos dig och din omgiv - ning under lång tid. Det intresset hjälper er igenom de nästan oundvikliga svårigheter, be - svikelser och motgång ar som möter den som ska åstad komma något betydelse fullt. När du utmanar det bestående, angriper svåra problem eller vill nå meningsfulla för ändringar får du räkna med att möta misslyckanden och motgångar. Du kan göra misstag, bestraffas eller förlöjligas. Det är inget att nedslås av, utan tecken på att det du gör är något svårt, krävande och exceptionellt. Varje misslyckande ger dig dessutom ett tillfälle att lära något. När du experimenterar med nya idéer, när du prövar nya metoder och tekniker får du godta misslyckanden som en del av processen och fråga dig:»vad kan jag lära av detta?«utan att göra misstag lär du dig inget. Dina miss tag och dina misslyckanden är ofta dina bästa lärare. 8. Var ett föredöme om du vill vara ledare DU SKA GÖRA som du säger, inte bara snacka. En ledares handlingar ska bygga på de värderingar han eller hon kommunicerar. Det räcker inte att tala om värderingarna, de ska speglas i beteendet. Vad du säger kan vara intressant hur du handlar är avgörande. Man tror mer på dina handlingar än på dina ord, så det är bäst att handlingarna stämmer med orden. För en ledare är det viktigare att vara trovärdig än att vara intressant. Att hålla ett löfte eller fullfölja ett åtagande kan kräva mod, men det visar att du står för din övertygelse. Bara dina handlingar visar hur djup din övertygelse är. Forskning bekräftar exemplets makt. Det har visat sig att organisationer där de anställda har förtroende för att deras chefer håller löften och handlar utifrån sina värderingar är påtagligt lön - sammare än organisationer där cheferna är sämre förebilder. Som ledare är du alltid iakttagen. Man ser vad du gör och jämför det med vad du säger. Först när man ser att du gör som du säger har man bevis för att du menar det. Annars är det bara tomma ord. Handla så att du föregår med gott exempel. Innan du kan be andra att offra eller förändra sig måste du själv vara villig att offra eller förändra dig. Erkänn dina misstag. Ingenting urholkar din trovärdighet och din roll som förebild snabbare än oviljan att erkänna och ta ansvar för ett misstag. Om andra ska uppfatta dig som ärlig, ska du tala sanning inte bara när det är lätt utan också när det är svårt och kanske pinsamt eller farligt att göra det. Att ledare erkänner fel är ett av de bästa tecknen på att de är värda tilltro. Ledare är människor, de gör misstag, blandar ihop saker och pratar vid tillfällen då de borde hålla tyst. Men många ledares stora svaghet är att de tror sig veta allt och därför aldrig kan göra fel. De tror sig vara bättre än andra medan pro - blemen hopar sig och följeslag arna överger dem. Att erkänna misstag är att ge goda exempel. Du gör det lättare och mer tillåtligt för andra att göra samma sak. Du ger också en signal om att det är okej att ta chanser, att lära av misstag och att utvecklas av det. Om misstagen skapar problem för andra, inte bara för dig själv, ska du dessutom be om ursäkt. Låt andra veta att du är bekymrad över hur ditt beteende påverkat dem. Rätta till situationen meddetsamma, annars riskerar du att den blir värre, och gottgör den orättmätiga skada du kan ha vållat. Sök och ta emot återkoppling, det är avgör - ande för din utveckling som ledare. Vid ledar - värder ing är viljan att få återkoppling det som ledare genomgående får lägst poäng på. Se det som en del av ditt jobb att ofta fråga andra hur du sköter din uppgift. Om du inte frågar lär de inte tala om det för dig. Information om hur ditt beteende på verkar andra och villighet att erkänna dina till korta - kommanden och misstag ger dig en bas för din utveckling. Det är också en bot mot högmod. 9. Bäst på att leda är bäst på att lära TRO PÅ ATT DU KAN lära dig leda. Alla gör inte det. Den förlamande myten om att man är född till ledare lever fortfarande. Det finns inga bevis som stöder tesen om att förmågan att leda skulle vara medfödd. Man lär sig att leda. Ledarskap är ett synbart mönster av metoder och beteenden och en bestämd upp - sättning färdigheter och förmågor. Du kan lära dig leda och att bli en allt bättre ledare. Alla lär sig inte att leda och alla som lär sig det blir inte bra på det. Varför? För att bli en bra ledare måste du också starkt vilja bli det, tro på att du kan lära dig det och ständigt lära och öva. Hur bra du än är kan du alltid bli bättre. Forskning visar att det finns flera sätt att lära sig leda. Du kan lära dig det genom att experi-»om du inte faller lär du dig inget.«råd från skidlärare Handlingar säger mer än ord. 7

8 Ingen har talang nog för att slippa arbeta hårt. När du väljer livsväg, välj det du älskar att göra, annars kommer du inte att arbeta tillräckligt hårt för att bli riktigt bra. mentera, observera, gå på kurser, läsa böcker eller reflektera över dina egna och andras erfar - enheter. Det finns inte ett bästa sätt att lära dig allt du behöver kunna. Det viktigaste visade sig vara hur starkt man engagerar sig i att lära. De bästa ledarna var de som engagerade sig starkast i att lära sig leda. För att bli den bästa ledare du kan bli, måste du brinna för att lära dig det. Du måste vara öppen för nya erfarenheter och ärligt granska hur du och andra presterar. Du måsta vara villig att lära av misstag såväl som av framgångar och att pröva nya beteenden utan att tveka. Du måste också tro på att du kan bli bättre på att leda, på att du inte har naturliga begränsningar. Samma regel gäller som för allt annat man vill bli riktigt bra på: Du måste öva länge. Forskare har funnit att på vitt skilda områden idrott, musik, programmering, matematik etc är det som skiljer det bästa från de bra den tid de ägnar åt planlagd övning. Man har till och med kom - mit fram till en tumregel: För att nå världs klass behöver man öva ungefär timmar under en tioårsperiod. Det finns ingen snabbväg till mästerskap (se KONTENTAN nr 296 och 304). Övningen måste vara planlagd. Den ska vara utformad speciellt för att förbättra prestationen (metod, tydligt mål), den ska repeteras om och om igen, den ska kontinuerligt ge återkoppling (av tränare, coach, mentor etc) och den är mentalt krävande och inte särskilt rolig. Därför gäller det att ha stöd av familj, kollegor, lärare, coacher och andra. Det sägs ofta i dag att man ska skärpa sina styrkor och strunta i svagheterna. Forskningen ger inget stöd för det. I de flesta yrken gäller det i stället att arbeta med svagheterna för att bli expert. Det gäller också om du vill bli den bästa ledare du kan bli. Du blir inte bättre som ledare än det du är sämst på. 10. Ledarskapet utgår från hjärtat EN VANLIG MYT säger att ledare ska kväva sina känslor och bete sig rationellt. Men forskning tyder på att de effektivaste ledarna är de som är mest öppna och omtänksamma. De ger mer uppmuntran och visar större tillgivenhet, större medkänsla och större tacksamhet än de som är mindre effektiva. Hjärtat måste vara med för ledaren ska hysa integritet, heder, engagemang, övertygelse, hopp och fruktan, tillit, uthållighet och mod. Något vikt igt blir aldrig gjort utan att hjärtat är med. Människor kommer att arbeta hårdare och effektivare för dig om de gillar dig. Och hur mycket de gillar dig hänger på hur du får dem att känna sig. De bästa ledarna sätter andra, inte sig själva, i centrum. De söker inte andras uppmärksamhet, de ger dem sin egen uppmärksamhet. De fokus - erar inte på egna mål och önskningar, de söker sätt att möta personalens behov och intressen. De förstår vad andra värderar och behöv er och kan därför samverka med andra så att de känner sig säkrare och duktigare. De höjer andras moral, gör dem mer positiva, ökar deras välbe - finnande och förbättrar deras prestationer. Självupptagna chefer kan aldrig göra det. De är för insnöade på att tillfredsställa sina egna be - hov för att bry sig om andras. De får andra att lämna företaget. Den överlägset största anled - ningen till man säger upp sig är att man är missnöjd med den närmaste chefen, inte med lönen eller förmånerna. Visa att du gillar dina medarbetare. Uppmärk - samma dem och bekräfta dem. Lyssna till deras ord och känslor, ställ frågor och visa att du vill lära av dem och att du värderar deras idéer. Visa öppet uppskattning för goda prestationer och gör det helst personligen. Var tillgänglig och um gås med dem så snart du kan. För att bli en riktigt bra ledare måste du också älska ditt arbete. Att leda är ett tufft jobb med långa dagar och hårt arbete. Därför måste du älska ditt jobb och det syfte det tjänar. Det handlar inte om att det är kul att sitta på topp - en, bestämma över andra och bli rik eller be - römd. Det handlar om att älska ledarjobbet på samma sätt som en tennisspelare älskar att spela tennis eller en pianist att spela piano. Det handlar om att vakna på morgonen och känna glädjen i att vara engagerad i något du älskar att göra. Då känner du dig positiv och optimistisk och de känslorna kommer att smitta av sig på din per sonal och ge positiv energi. Kontentan Kopiering förbjuden. KONTENTAN utkommer med 20 nummer per år. Varje nummer sammanfattar en aktuell bok om företagsledning, organisations utveckling, marknadsföring eller personlig utveckling. Varje nummer kan fås som en 8-sidig skrift eller pdf-fil, många finns även som ljudfiler. För att prenumerera skriver du till Kontentan Förlags AB, Box 5273, Göteborg, ringer , faxar eller e-postar till Mer information finner du på eller i vår iphone-app. ISSN

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Coachning. Utbildare/coach Michael Ostrelius. MindTools Håller vad du lovar

Coachning. Utbildare/coach Michael Ostrelius. MindTools Håller vad du lovar Coachning Utbildare/coach Michael Ostrelius MindTools Håller vad du lovar Innehåll Din personliga meritlista 3 Vad är Coaching 4 Coachning = att fråga sig fram 5 Övning GROW 6 Att forma en diskussion till

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Årskrönika svenskt ledarskap 2010

Årskrönika svenskt ledarskap 2010 Årskrönika svenskt ledarskap 2010 Svenskt ledarskap kännetecknas av tillit, samarbete och brett ansvarstagande. Även om ett svenskt ledarskap också ibland liknas vid beslutsrädsla, lång tid för förankring

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Autentiskt ledarskap

Autentiskt ledarskap Autentiskt Ledarskap Behöver vi skämmas? Det vore synd om den girighet och den kortsiktighet som vi sett så många exempel på skulle göra ledarskapet till en ovärdig livsuppgift. Skandia, Enron, Worldcom,

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com

LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com Följ dessa 12 lagar och du kommer uppleva en markant förbättring av ditt liv. 1. Kunskap om att hantera dig själv och andra är nycklarna till framgång

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer