Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen?"

Transkript

1 Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen? - en jämförelse mellan äldreomsorgen, kriminalvården och tekniska kontoret Marie Karlsson under medverkan av Tomas Tilander Meddelandeserien 2006:1 FoU/Äldreomsorg

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Vad ska rapporten leda till? 2 Rapportens disposition 2 Ledarskapsperspektiv 3 Vad menas med en arbetsledare? 3 Medverkande verksamhetsområden 4 Äldreomsorgen 4 Tekniska kontoret 5 Kriminalvården 5 Temaområden 6 2. Tillvägagångssätt 7 Kvalitativ metod 7 Djupintervjuerna 7 Fokusgruppintervjuerna 8 Intervjupersonerna 9

3 3. Vad gör arbetsledarna? 10 Vilka uppgifter upptar mest tid 10 Medmänsklighet - utförande 12 Sammanfattning Ledarskapet 15 Tydlighet 15 Tillgänglighet 16 Delaktighet 17 Ledarstil 18 Sammanfattning Ledarrollen 21 Klämrollen 21 En komplex roll 22 Tydlig eller otydlig ledarroll? 23 Ingångar till arbetsledarrollen 23 Ett spännande jobb 25 Sammanfattning 25

4 6. Förutsättningar 27 Krav och förväntningar 27 Begränsningar i ekonomi, ansvar och befogenheter 28 Lagar och regler 31 Tidspress 32 Styrning 33 Politiska faktorer 33 Personalstyrka 35 Arbetsformer 35 Utbildning 37 Möjligheter 38 Sammanfattning Relationer till personalen 41 Personalfrågor 41 Distans eller kompisskap? 44 Sammanfattning Stödfunktioner 48 Stöd från chefen 48

5 Stöd från kollegorna 49 Andra stödfunktioner 51 Sammanfattning Diskussion 54 Litteraturförteckning Bilagor Bilaga 1. Projektpresentation inför djupintervju Bilaga 2. Projektpresentation inför homogen fokusgrupp Bilaga 3. Projektpresentation inför heterogen fokusgrupp Bilaga 4. Intervjuguide till djupintervjuerna Bilaga 5. Arbetsledaruppgifter Bilaga 6. Intervjuguide till homogen fokusgrupp Bilaga 7. Intervjuguide till heterogen fokusgrupp

6 1 Inledning Bakgrund Ledarskap är ett område som det har forskats mycket inom och det har skrivits hyllmeter av managementlitteratur. Enligt Albinsson (2002:3) har det mestadels handlat om den privata sektorn med fokus på den högsta ledningen. Det är mer tunnsått när det kommer till studier om ledarskap inom den offentliga sektorn och speciellt forskning kring arbetsledaren. I ledarskapsforskning generellt är arbetsledaren inom äldreomsorgen sparsamt förekommande. Av denna anledning har flera projekt inom FoUäldreomsorg under åren handlat om just arbetsledarrollen i den kommunala äldreomsorgen. Några av dessa fördes samman i en antologi som utkom 2002 (Albinsson, red). Annan relevant forskning som tillkommit är Utbults (2004, red) sammanställning om ledarskapet i kommuner. Även Wolmesjös (2005) studie är intressant att nämna i sammanhanget eftersom hon undersöker förändringar i arbetsledarrollen inom äldre- och handikappomsorgen. I denna studie intresserar vi oss för likheter och skillnader i arbetsledarrollen mellan tre olika sektorer, nämligen äldreomsorgen, kriminalvården och tekniska kontoret. Detta blir då ytterligare ett bidrag till att öka kunskapen kring arbetsledarrollen. Vi har dock valt att inte studera arbetsledarrollen utifrån ett genusperspektiv. 1

7 Vad ska rapporten leda till? Syftet med studien är att undersöka och beskriva vad som är utmärkande i arbetsledarrollen inom äldreomsorgen i jämförelse med de tidigare nämnda sektorerna. För att få svar på detta har vi ställt oss följande frågor: Vilken syn har arbetsledarna i äldreomsorgen, tekniska kontoret och kriminalvården på sin egen arbetsledarroll? Hur upplever arbetsledarna sin arbetssituation? Vilka skillnader och likheter finns det i arbetsledarrollen och arbetssituationen mellan sektorerna? Rapportens disposition Vi börjar med att ta upp de ledarskapsperspektiv som är intressanta för studien. Därefter följer en definition av vad som menas med en arbetsledare, eftersom det är ett begrepp som används genomgående i rapporten. Sedan kommer en beskrivande sammanfattning av de medverkande sektorerna, för att ge en liten inblick i respektive verksamhet och organisation. Under temaområden beskrivs hur materialet kommer att presenteras. I kapitel 2 redogör vi för hur studien har gått till och vilka metoder som använts. Kapitel 3-8 behandlar de teman som framkommit under intervjuerna. Till sist avslutas rapporten med en diskussion (kap. 9), där alla trådarna knyts ihop. 2

8 Ledarskapsperspektiv Ledarskapet kan studeras utifrån flera olika perspektiv. I forskningen har man bland annat tittat på vilka egenskaper en ledare har, vad en ledare gör, vilken stil de använder och vilka situationsfaktorer som påverkar ledarskapet (Maltén, 2000). Yukl (2002) anser att det är en fördel att titta på mer än en variabel av ledarskapet. Det som är intressant i denna studie är behavior approach och situational approach. I behavior approach tittar man bland annat på vad ledaren ägnar sin tid åt och hur de hanterar krav och rollkonflikter. Det är för vår del intressant att se hur detta skiljer sig mellan de undersökta verksamhetsområdena. I situational approach är det intressant att titta på vilka olika faktorer i omvärlden som påverkar ledarskapet. Det är då vanligt att göra en komparativ studie av två eller flera situationer, som i detta fall en jämförelse mellan arbetsledarskapet i tre olika sektorer (Yukl, 2002). Vad menas med en arbetsledare? Arbetsledaren kan även kallas första linjens chefer, vilket syftar till att det är den lägsta chefsnivån och deras ledarskap innebär ett operativt ansvar. De har en så kallad mellanställning där de fungerar som en buffert mellan personalen och den övriga ledningen. Denna buffertposition beskrivs av flera forskare som problematisk eftersom de kläms mellan olika krav och intressen (Lindestad & Jeffmar,1984; Hagström, 1990; Richard, 1997 m. fl.). Inom olika branscher och företag används olika terminologier för arbetsledaren och det har även skiftat över tiden (Åkerlund, 1994:4). Inom äldreomsorgen är det numera vanligt med titlar som områdeschef eller enhetschef. På tekniska kontoret används 3

9 titlar som exempelvis föreståndare, driftledare och arbetsledare. I kriminalvården har arbetsledaren titeln kriminalvårdsinspektör. För att hålla oss till en enhetlig terminologi i rapporten kommer vi i fortsättningen att använda oss av termen arbetsledare. Medverkande verksamhetsområden Den första sektorn, arbetsledare inom de tekniska kontoren, har valts utifrån att de finns inom den kommunala förvaltningen, men inte innebär ett arbete med människor i egenskap av vårdtagare, biståndstagare etc. Den andra sektorn, arbetsledare inom kriminalvården, har valts ut på grund av att de inte finns inom den kommunala sfären, men samtidigt innebär ett arbete med människor i egenskap av klienter, intagna och häktade. Det finns även andra gemensamma faktorer mellan äldreomsorgens särskilda boenden och kriminalvården, t.ex. bemanning dygnet runt, året runt och ett arbetsledarskap som företrädesvis finns närvarande endast under dagtid. I rapporten har vi valt att använda beteckningen äldreomsorgen, tekniska kontoret och kriminalvården om de olika sektorerna som arbetsledarna verkar inom. För att få en tydligare bild av de sektorer som ingår i studien följer en sammanfattning av respektive verksamhetsområde och organisationsstruktur, utifrån genomförda intervjuer. Äldreomsorgen Inom äldreomsorgen finns det en uppdelning mellan hemtjänst och boende. På ett boende finns ett fast antal platser till förfogande vilket gör att personal och resurser kan anpassas efter det. I hemtjänsten kan antalet vårdtagare förändras snabbt genom att någon avlider eller att det tillkommer nya. Det gör att hemtjänsten hela tiden måste anpassa sina resurser utifrån vårdtyngden. Organisationen är uppbyggd som så att arbetsledaren har antingen en hemtjänstchef eller en boendechef som 4

10 överordnad. Därefter kommer förvaltningschefen och överst i beslutshierarkin sitter politikerna i hemvårdsnämnden. Tekniska kontoret De tekniska förvaltningarna har bland annat hand om områden som gata/trafik, idrott/fritid, park/natur och vatten/avlopp. Vissa områden är taxefinansierade och andra skattefinansierade. Dessutom har tekniska kontoret ett antal säsongsanställda, vilket medför att personalstyrkan kan variera i storlek beroende på om det är sommar- eller vinterhalvår. Arbetsledarnas närmaste chef är avdelningschefen och därefter kommer förvaltningschefen. Överst finns politikerna i tekniska nämnden. Kriminalvården I kriminalvården ingår tre olika delar. Det är anstalt, häkte och frivård. På anstalten sitter personer som är dömda för olika brott, så kallade intagna. Det finns olika säkerhetsklasser och även helt öppna anstalter. I häktet sitter man i avvaktan på rättegång, utredning, avvisning etc. Personer som döms till skyddstillsyn hamnar hos frivården, där det sker mängder av utredningar. Organisationen är uppbyggd på följande sätt: arbetsledarens närmaste chef är kriminalvårdschefen, som är chef för den lokala myndigheten. Därefter finns det en kriminalvårdsdirektör på regionmyndigheten, som svarar inför Kriminalvårdstyrelsen och högsta instans är Justitiedepartementet. 5

11 Temaområden Under studiens gång har följande temaområden utkristalliserats: vad gör arbetsledarna?, ledarskapet, ledarrollen, förutsättningar, relationer till personalen och stödfunktioner. Dessa områden kommer att presenteras i kapitel 3 till 8. Karlsson (2002:64) tar upp flera faktorer som påverkar arbetsledarnas ledarskap, i sin studie om äldreomsorgen. De faktorer som hon kom fram till var lagar, budget, politiska beslut och riktlinjer, organisation och organisationsmodell, stödresurser, personalgruppen och kollegor. Det är exempel på ämnen som även kommer att behandlas i denna studie. Under varje rubrik börjar vi med att beskriva den teoretiska bakgrunden, för att därefter ta upp resultatet från intervjuerna. I studien behandlar vi i möjligaste mån arbetsledarna inom varje sektor som en grupp för att kunna göra jämförelsen. Vi är dock medvetna om att det även finns en hel del skillnader inom grupperna. Det kan handla om skillnader i såväl arbetsuppgifter som i det personliga ledarskapet, vilket även vissa av intervjupersonerna har påpekat. 6

12 2. Tillvägagångssätt Vi använde oss av en komparativ metod (se ledarskapsperspektiv ovan). Detta för att öka förståelsen för arbetsledarrollen i äldreomsorgen genom att jämföra de tre sektorerna och att utgå ifrån de likheter och skillnader som finns mellan arbetsledarna i de olika verksamheterna (Denk, 2002). Studien är beskrivande och det är arbetsledarrollen och dess förutsättningar som kommer att analyseras. Kvalitativ metod Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om arbetsledarrollen, för att kunna säga vad som är utmärkande i en viss sektor. Därför använde vi oss av en kvalitativ metod för att göra jämförelsen (Holme & Solvang, 1996). Inom kvalitativ forskning är intervjuer en vanlig metod för att samla in information. I denna studie använde vi oss av individuella djupintervjuer och fokusgruppintervjuer. Individuella djupintervjuer ger ett djup i informationen medan fokusgrupper ger bredd. Därför finns det olika syften med intervjuformerna (Wibeck, 2000). Alla intervjuerna bandades och transkriberades för att öka materialets tillförlitlighet. Före varje intervju tog vi kontakt med intervjupersonen via telefon och skickade därefter ut en projektpresentation (se bilaga 1,2 & 3). Djupintervjuerna För att ta reda på hur arbetsledarna ser på ledarskap, sin egen ledarskapsroll, arbetssituationen och deras relationer till olika parter, genomförde vi tolv djupintervjuer, fyra inom varje sektor. Vi använde oss av en intervjuform som enligt Kvale (1997) kallas 7

13 halvstrukturerad. Det innebär att den utgår ifrån ett antal teman och förslag till frågor där ordningsföljden är flexibel. En intervjuguide togs fram med teman som arbetssituationen, ledarskap, ledarrollen och relationer (se bilaga 4). Vi tog även med ett praktiskt moment där arbetsledarna skulle rangordna 14 stycken ledarskapsuppgifter, utifrån vad de gör mest. Uppgifterna baseras på en omfattande studie med ledare (Yukl, 2002:28, se bilaga 5). Fokusgruppintervjuerna I en fokusgrupp möts en mindre grupp människor för att diskutera ett specifikt ämne med varandra (Wibeck, 2000). Vi genomförde två typer av fokusgruppintervjuer. Dels tre homogena fokusgrupper med deltagare från enbart varje sektor, dels en heterogen fokusgrupp med deltagare från alla tre sektorerna. Det ideala antalet i en fokusgrupp ligger på mellan fyra och åtta personer (Wibeck, 2000; Krueger & Casey, 2000). Vi försökte få ihop sex deltagare till varje grupp. Det visade sig bli svårt. Inom äldreomsorgen deltog sex arbetsledare, men i fokusgruppen från tekniska kontoret och kriminalvården deltog endast tre respektive fyra personer. Det berodde på att det inte fanns tillräckligt med arbetsledare att tillgå och att en person inte kunde komma. I den heterogena fokusgruppen bjöd vi in två arbetsledare från varje sektor. Tyvärr blev det bara en arbetsledare från äldreomsorgen på grund av återbud i sista stund. Intervjuguiden har samma teman som vid de individuella intervjuerna, men intervjun lades upp på ett annat sätt, eftersom det handlar om att få igång en diskussion mellan deltagarna och inte en regelrätt intervju. Krueger & Casey (2000) tar upp att det bör finnas med fem kategorier av frågor för att få ett bra flyt, vilka 8

14 vi utgått ifrån (se bilaga 6 & 7). Intervjuguiderna skilde sig åt till viss del eftersom syftet med de homogena fokusgrupperna var att hitta gemensamma faktorer inom varje sektor. Den heterogena fokusgruppen däremot utgick ifrån likheter och skillnader i arbetsledarrollen för att kunna göra en jämförelse. Wibeck (2000) anser att det kan vara en fördel att använda stimulusmaterial för att få igång en diskussion. I vårt fall använde vi oss av de 14 ledarskapsuppgifterna som rangordnades under de individuella intervjuerna. Varje ledarskapsuppgift stod på en stor utklippt lapp. Vi ville se om det gick att göra en gemensam rangordning av de olika lapparna. Vid den mixade fokusgruppen bestod stimulusmaterialet av citat från tidigare intervjuerna. Arbetsledarna fick gissa från vilken sektor citatet kom ifrån. Intervjupersonerna Sammanlagt intervjuades 30 arbetsledare inom äldreomsorgen (boende och hemtjänst), tekniska kontoret (gata/trafik, idrott/fritid, park/natur och vatten/avlopp) och kriminalvården (häkte, anstalt och frivård). 15 var kvinnor och 15 var män. Arbetsledarna var såväl nyanställda som med flera års erfarenhet. Intervjuerna skedde i Halmstad, Helsingborg och Göteborg. 9

15 3. Vad gör arbetsledarna? Det finns såväl likheter som skillnader i arbetsledarnas uppgifter. Vi har valt att titta på vilka uppgifter som upptar mest tid för arbetsledarna. Dessutom kommer en liten diskussion kring specifika dilemman i arbetet med människor. Vilka uppgifter upptar mest tid? Studier visar att arbetsledarna har omväxlande arbeten och att de byter arbetsuppgifter ofta, samtidigt skiljer det sig mycket mellan arbetsledarna hur de fördelar sin tid, även inom samma företag (Richard, 1997:61). Planering är ofta en av de viktigaste uppgifterna och enligt Richard (1997:61) blir planeringen kortsiktigare ju längre ner i chefshierarkin man kommer. Inom tekniska kontoret finns stora möjligheter till kontroll eftersom det går att se konkreta resultat av de insatser som görs (Stieng, 1997:92). I äldreomsorgen utövar arbetsledarna däremot ett ledarskap utan insyn, eftersom möjligheten till kontroll blir liten när arbetet sker i vårdtagarens hem (Stieng, 1997:90). Alla arbetsledare säger att de har ett varierat arbete där de är tvungna att kunna hålla många bollar i luften. Ingen dag är den andre lik var det flera som sa. Arbetsledarna har såväl personalansvar som administrativt ansvar och möten upptar en stor del av deras tid. Vid intervjuerna fick arbetsledarna rangordna 14 olika ledarskapsuppgifter utifrån vad de ägnade mest tid åt (se kap. 2). Det visade sig att arbetsledarna, även inom varje sektor, prioriterade sin tid relativt olika, vilket även stämmer överens med 10

16 tidigare studier. Något de flesta i vår studie var överens om, var att de skulle vilja ägna mer tid åt att uppmuntra personalen och ge feedback. Det fanns dock vissa uppgifter som var mer framträdande inom vissa sektorer. I kriminalvården poängteras kontrollfunktionen och den finns med hela tiden som en viktig del i arbetet. En intervjuperson anser dock att de inte behöver utöva samma kontroll när de delegerat flera funktionsuppdrag. Kontrollerar det gör vi under hela vägen, därför att det måste vi. Kvalitetssäkra verksamheten gör man ju från steg 1. Arbetsledarna inom tekniska kontoret menar att de inte behöver utöva så stor kontroll eftersom allmänheten hela tiden har ögonen på dem. Deras arbete mot allmänheten gör att de blir offentliga personer. Enligt intervjuerna är det inom hemtjänsten ganska ovanligt att arbetsledarna besöker vårdtagaren i hemmet. Det sker oftast när det uppstått något problem eller om de ber om det. Det gör att insynen i arbetet och möjligheten till kontroll inte blir så stor. Om arbetsledarna jobbar på ett boende eller där det bedrivs hemtjänst i huset säger de sig se och höra mer än personalen tror. Planering, organisering och problemlösande hamnar högt upp inom kriminalvården och äldreomsorgen. Det var mestadels den kortsiktiga planeringen som betonades, vilket även ger stöd till Richards (1997:61) teori. Anledningen till detta ansågs bero på att det inte finns tid till att sätta sig ner och planera långsiktigt. 11

17 Hålla på och släcka bränder och lösa problem, det är ju vad vi gör hela tiden. (äldreomsorgen) Inom tekniska kontoret arbetar de med många skiftande områden vilket gör att det skiljer sig ganska mycket mellan arbetsledarna vad de lägger mest tid på. Det som de flesta lade mycket tid på visade sig vara uppgiften att motivera och inspirera. Det har med målsättningen att göra va människor måste få feedback, veta att det man gör är rätt. Problemlösande tar också mycket tid, men en arbetsledare anser att han försöker flytta över mer och mer av problemlösandet på personalen. Medmänsklighet utförande Agevall och Richard (2000:82) anser att det finns flera problem inom äldreomsorgen som kan ge upphov till etiska konflikter och dilemman, vilket kan bero på att de arbetar med människor. I äldreomsorgen betonas medmänsklighet och ansvar, till skillnad mot tekniska kontoret som har rena utförandeuppdrag. Det gör också att arbetsledarna i äldreomsorgen ställs inför etiska dilemman. En av intervjupersonerna berättade att det kan handla om att se hur personer far illa om de inte frångår fattade beslut. du ser att vårdinsatserna inte räcker till, alltså det som tagits beslut på och någonstans så ser du tillsammans med din personal att det här fungerar inte. Vårdtagaren å andra sidan säger nej, vill inte ha hjälpinsatser, men samtidigt 12

18 ger vårdtagaren personalen signaler att de behöver det det är ett etiskt dilemma. Denna typ av dilemman nämndes varken hos tekniska kontoret eller kriminalvården. Däremot ansåg arbetsledarna i kriminalvården att de måste arbeta med väldigt hög moral och korrekthet. Alltså vi arbetar ju med människor i kris och människor som har stora personliga, eller vad heter det, personer som lider svårt, anhöriga och intagna och klienter grundverksamheten är ju väldigt berörande för alla och det finns väldigt mycket åsikter om kriminalvård i samhället Sammanfattning Likheter Alla arbetsledarna ansåg sig ha ett omväxlande arbete med såväl personalansvar som administrativt ansvar. Arbetsledarna prioriterade arbetsuppgifterna på olika sätt även inom samma verksamhet. 13

19 Skillnader Kriminalvården betonar kontrollfunktionen. Inom kriminalvården och äldreomsorgen ägnas mycket tid åt planering (kortsiktig), organisering och problemlösande. På tekniska kontoret ägnas mycket tid åt att motivera, inspirera och problemlösande. Inom äldreomsorgen betonas medmänskligheten och de ställs ibland inför etiska dilemman. Inom kriminalvården poängteras vikten av hög moral och korrekthet i kontakten med intagna och klienter. På tekniska kontoret arbetar de med utförandeuppdrag, där allmänheten fungerar som kontrollanter. 14

20 4. Ledarskapet Ledarskap är ett mångfacetterat begrepp med olika definitioner. Ett par nyckelord som emellertid ofta återkommer är påverka och mål. För att få personalen att uppnå målen behövs också ett socialt samspel. Ledarskap innebär alltså både ett intresse för uppgiften och för relationerna mellan människorna (Maltén, 2000:8). Yukl (2002:2) anser att det ingår en process i ledarskapet, där en person utövar inflytande över andra människor, för att vägleda och organisera aktiviteter och relationer i en grupp eller organisation. När ledarskap diskuterades med intervjupersonerna användes flera definitioner, men det som var mest framträdande var tydlighet, tillgänglighet och delaktighet. Dessutom frågade vi om vilka ledarstilar som arbetsledarna ansåg sig ha. Tydlighet Lindestad & Jeffmar (1984:10) har konstaterat ett generellt problem som påverkar arbetsledarens möjligheter att utöva sitt ledarskap. Det orsakas av en otydlig organisation, vilket kan medföra att information feltolkas och att arbetsledaren inte agerar i linje med de uppsatta målen för verksamheten. Vidare anser de att det är viktigt med tydlighet i en organisation för att det ska gå att utöva ett effektivt ledarskap. Fast möjligheten att skapa tydlighet beror mycket på vilken verksamhet det handlar om. Vid intervjuerna frågade vi hur arbetsledarna definierade ledarskap och hur ledarskapet på deras egen arbetsplats fungerade. Inom äldreomsorgen och kriminalvården var det flera som ansåg att det var viktigt att vara tydlig. 15

21 Ledarskap för mig är väl när man har en tydlighet och tillgänglighet. (äldreomsorgen) Det känns väldigt rätt att vara tydlig i den här organisationen. (kriminalvården) Orsaken till att tydligheten betonas kan ha olika orsaker. Kriminalvården har mycket regler som ska följas och det går inte att vara tveksam i kontakten med de intagna. Äldreomsorgen i sin tur arbetar efter olika ramlagar som även kan motsäga varandra. Det kan då göra att det blir ännu viktigare att försöka vara tydlig i sitt ledarskap. Tydlighet var inget som poängterades inom tekniska kontoret. Tillgänglighet Enligt Stieng (1997:97) är tekniska kontoret tillgängliga i stort sett hela tiden eftersom de kan nås på telefon. I äldreomsorgen anser Richard (1997) att tillgängligheten inte är lika stor och benämner det avskuret ledarskap. Det finns en metod som bygger på att ledaren ska vara tillgänglig, nämligen management by walking around. Det innebär att ledaren har en nära kontakt med den dagliga verksamheten och direkt kan hjälpa till att lösa problem när de uppstår (Christerson, 1997). Tillgänglighet var ett begrepp som diskuterades en hel del bland arbetsledarna. En arbetsledare inom äldreomsorgen uttryckte sig på följande sätt om tillgängligheten: Det är alltså fruktansvärt viktigt måste jag säga, otroligt viktigt, och speciellt viktigt tror jag det är just i när 16

22 man arbetar med människor, att orka med. Det är ju en form av handledning som man ger faktiskt, bekräftelse. Även arbetsledarna inom kriminalvården och tekniska kontoret betonade vikten av tillgänglighet. Många ansåg även att det var viktigt att hitta en balans i det. Det kan kännas lite ibland skulle man bara vilja låsa dörren och stänga av telefonen och allting, men samtidigt så känner man att gör man det så tappar man så mycket va. Så att det är en avvägningsfråga hur tillgänglig man ska vara alltid. (tekniska kontoret) En skillnad mellan arbetsledarna är att tillgängligheten ser olika ut mellan de olika områdena. På tekniska kontoret är ofta personalen utstationerad på olika ställen. Därför måste arbetsledarna åka runt till de olika grupperna. Även om flera av arbetsledarna gör det dagligen är de främst tillgängliga över telefon. Personalen har även möjlighet att nå dem på kontoret. Inom äldreomsorgen är ofta arbetsledarna stationerade i närheten av personalen, men det kan skilja sig beroende på om de har flera personalgrupper. En del av personalen inom hemtjänst är ute hos olika vårdtagarna vilket medför att de inte har närheten till sin arbetsledare. Arbetsledarna inom kriminalvården sitter oftast i närheten av personalen vilket gör det lätt för personalen att titta in, men även här kan det skilja sig. Delaktighet Utbult (2004) lyfter fram en diskussion kring delaktighet. Delaktighet ger förståelse för hela systemet, samtidigt som det kan användas i absurdum. Alla vill vara med och bestämma medan det 17

23 inte är lika intressant att ta ansvar för besluten. Enligt Wolmesjö (2005:139) har arbetsledarna i äldreomsorgen märkt av ökade krav om delaktighet från brukare och medarbetare. Såväl äldreomsorgen som tekniska kontoret betonade vikten av delaktighet och att lyssna in personalen. I den kommunala verksamheten verkar det vara kutym att alla ska få säga sitt, vilket en arbetsledare inom äldreomsorgen uttryckte på följande sätt: I den kommunala, i den offentliga sektorn skulle jag jag skulle nästan vilja säga så så är det mycket det här att det ska diskuteras. Alltså man måste det är nästan fult att säga att nu har jag fattat ett beslut i det här. Inom äldreomsorgen är det viktigt för personalen att det blir konsensusbeslut och de ifrågasätter om de inte varit med i beslutsprocessen. På tekniska kontoret och i kriminalvården verkar det finnas en större acceptans hos personalen om de inte varit lika delaktiga. Det betonas dock att det inte går att diskutera allt och att det ligger i ledarskapet att våga fatta även obekväma beslut. Även inom kriminalvården tog de upp att det var viktigt att vara lyhörd och lyssna in personalen, men det var desto fler av arbetsledarna som ansåg att ledarskap innebär att driva verksamheten framåt. Ledarstil En ledare har olika stilar för att leda sin personal. Lewin och Lippit beskriver tre olika ledarstilar i sin forskning (Maltén, 2000:63). Det är dels det auktoritära ledarskapet där det är ledaren som själv styr och bestämmer. I det demokratiska ledarskapet samarbetar däremot ledaren med personalen och låter dem ta aktiv 18

24 del i besluten. I det tredje är ledaren passiv i ett låt-gå ledarskap. Det har även tillkommit teorier där medarbetarnas inflytande anpassas efter situationen; situationsanpassat ledarskap. Har man ett situationsanpassat ledarskap är det också viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas kompetens, motivation och innovationsbenägenhet samt uppgiftens art och svårighetsgrad (Maltén, 2000:185). Ingen av intervjupersonerna ansåg sig ha ett auktoritärt ledarskap. En arbetsledare inom tekniska kontoret uttryckte sig på följande sätt: Det ska ju inte vara den auktoritära ledarstilen, den är ju förlegad. Många vill ju ha den framförallt de äldre. Inom kriminalvården kan de känna igen sig i det resonemanget eftersom vissa äldre vårdare vill att de pekar med hela handen. Istället för det auktoritära ledarskapet talades det mer om det demokratiska eller situationsanpassade ledarskapet. Personalens delaktighet i beslut ansågs viktig även om arbetsledarna betonade att de mycket väl kan sätta ner foten när det behövs. Vid akutsituationer är det viktigt att kunna peka med hela handen. Speciellt arbetsledare som har längre erfarenhet anser att de har lärt sig att situationsanpassa sitt ledarskap. Ledarstilen verkar vara såväl personlig som någonting som mognat fram. 19

25 Sammanfattning Likheter Alla arbetsledarna betonade vikten av tillgänglighet men de ansåg sig även behöva egen tid. De flesta av arbetsledarna ansåg sig ha ett demokratiskt eller ett situationsanpassat ledarskap. Ledarskapet ansågs även vara personligt. Skillnader Äldreomsorgen och kriminalvården ansåg att det var viktigt med tydlighet i ledarskapet. Det skiljer sig mellan de olika verksamhetsområdena hur pass tillgängliga de kan vara. I äldreomsorgen finns ett större tryck från personalen om att vara delaktig än inom kriminalvården och tekniska kontoret. 20

26 5. Ledarrollen Rollen som arbetsledare kan ibland vara problematisk. Det som varit mest framträdande är den klämroll som många mellanchefer känner av. Vi kommer även att diskutera komplexiteten i rollen och hur tydlig eller otydlig den är i olika sektorer. Därefter tar vi upp olika ingångar till arbetsledarrollen, för att till sist lyfta fram några positiva kommentarer om arbetet som arbetsledare. Klämrollen Stieng (1997:98f) påvisar att forskningen är entydig när det gäller arbetsledarnas känsla av att befinna sig mellan barken och veden, vilket visar sig i norm- och lojalitetskonflikter. Ibland har underordnade och överordnade olika förväntningar på arbetsledarens roll, det kan leda till att det skapas rollkonflikter (Yukl, 2002:31). För arbetsledarna handlar det främst om att de kan ställas inför motstridiga krav och förväntningar (Lennerlöf, 1981:79). Hagström (1990:70) nämner att arbetsledarna upplever större rollkonflikter än toppcheferna. Arbetsledarrollen påverkas alltså av flera olika parter. Så här beskriver en arbetsledare inom tekniska kontoret denna roll. mellanchefer har ju då en en så att säga roll att agera som arbetsgivare och pressen uppifrån och så har man personalen underifrån och sen så har vi den stora massan utifrån då också som vi ska hantera. De hamnar inte bara i kläm mellan personal, kunder och närmaste chef. En arbetsledare inom äldreomsorgen ansåg att de även hamnade i kläm mellan verksamheten och ekonomin och även i 21

27 kläm mellan politiska beslut. Alla arbetsledarna kände av denna klämroll, men samtidigt ansåg de flesta att det var en del av jobbet. En komplex roll Enligt Yukl (2002) har första linjens chefer fler aktiviteter per dag än högre chefer men de ägnar mindre tid åt varje aktivitet. Rollen uppfattas också många gånger som mer komplex än väntat (Wenglén, 2005). Rollen som arbetsledare uppfattades av intervjupersonerna som komplex. En arbetsledare inom äldreomsorgen beskrev sin roll på följande sätt: Så jag tycker att vi har väldigt mycket kuratorrollen ibland, chefen ibland, coachen ibland, utvecklande ibland, besvärlig ibland. Det var en beskrivning som alla mer eller mindre kände igen sig i. Att vara arbetsledare innebär att man måste kunna hantera en mängd olika uppgifter samtidigt. Det är inte alltid de är medvetna om vilken roll det är de kliver in i. En arbetsledare inom äldreomsorgen insåg att rollen innehöll mycket mer än väntat: Det handlade ju inte bara om personalansvar och ekonomi kanske utan mer även säkerhetsfrågor och utveckling, samarbete med många olika parter för att få saker och ting att stämma. En verkligt komplex roll 22

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg Personal inom vård och omsorg minst nöjda Privatanställda mer nöjda än offentliganställda Ledarskapet största anledningen =ll missnöje/bidrar minst =ll nöjdhet Regionförbundet i Örebro okt 09 Tyvärr så

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Leadership Wisdom Program

Leadership Wisdom Program Leadership Wisdom Program Målet med Leadership Wisdom Program är att göra dig till en stark ledare. För dig själv och andra. Instruktioner Läs varje påstående noga. Är det 100 % sant fyll i cirkeln. Om

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser

PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser Om att vara chef PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser 1 Referens: Marie Martinsson, utredare vid staben, Fackförbundet ST, Tel: 08-790 51 49, 070-532 09 03, marie.martinsson@st.org

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

SiS ETISKA RIKTLINJER

SiS ETISKA RIKTLINJER SiS ETISKA RIKTLINJER förstå och ger dig stöd. Jag är vänlig, hänsynsfull och engagerad. TYDLIGHET Jag ger den information som behövs för att vi ska kunna samarbeta. Jag uttrycker mig vårdat och begripligt

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Slutrapport AFA-projekt Hälsofrämjande arbetsliv för äldre?

Slutrapport AFA-projekt Hälsofrämjande arbetsliv för äldre? Slutrapport AFA-projekt Hälsofrämjande arbetsliv för äldre? Dnr 120097 Projektets syfte Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för äldre kvinnliga arbetstagares drivkrafter och hinder i arbetet

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsgruppen ENKÄT till samordnare/assistenter/anställda inom BOJ - SAMMANFATTNING av enkätsvaren november 2010

Verksamhetsutvecklingsgruppen ENKÄT till samordnare/assistenter/anställda inom BOJ - SAMMANFATTNING av enkätsvaren november 2010 SAMMANSTÄLLNING av svar från enkät Inledning Under 2009 genomförde Riksförbundet en enkätundersökning om utbildningsbehov för stödpersoner och vittnesstöd vid lokala jourer inom Riksförbundet. Undersökningen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

I Eslöv ser vi individen. Vård och Omsorg sätter fokus på brukaren och medarbetaren

I Eslöv ser vi individen. Vård och Omsorg sätter fokus på brukaren och medarbetaren I Eslöv ser vi individen Vård och Omsorg sätter fokus på brukaren och medarbetaren Fokus på individen ger ökad brukarkvalitet och nöjdare medarbetare Vård och Omsorg ska öka sitt fokus på individen. Vi

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete.

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete. Maria Bennich universitetslektor i socialt arbete maria.bennich@hj.se En central forskningsfråga: omsorgspersonalens (och ledningens) syn på kompetens och om denna är relaterad till arbetsmiljön..och.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

Återkoppling av kongressbeslut avseende första linjens chefer

Återkoppling av kongressbeslut avseende första linjens chefer Återkoppling av kongressbeslut avseende första linjens chefer Motion: 36 Beslut: Att noggrant analysera och utreda första linjens chefers arbetssituation Skapa möjligheter att utveckla våra medlemmar i

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer