Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST"

Transkript

1 Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST

2 ST, Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni Upplaga: ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: E-post: Fax: Webbplats: Ange artikelnr 2239.

3 FÖRORD Förord Fackförbundet ST har under våren 2006 med hjälp av SCB genomfört en undersökning av drygt chefer inom den statliga sektorn som har besvarat frågor om allt från uppväxtbakgrund och chefserfarenheter till synen på det statliga uppdraget. Detta är den första av två rapporter från undersökningen som ST kommer att ge ut under Den fokuserar på de arbetsförhållanden som de statliga cheferna verkar under. Den andra rapporten kommer att ha jämställdhet och mångfald i fokus. Det finns flera skäl till varför vi valt att fokusera på just chefer inom staten (myndigheter, bolag/affärsverk och högskolor). Chefer är många gånger idébärarna inom en organisation och hur de ser på sitt arbete och verksamhetens betydelse är viktigt för hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Ett annat skäl är att staten står som så många andra samhällssektorer inför stora pensionsavgångar. Därför är det betydelsefullt att undersöka hur de yngre cheferna ser på sitt arbete och staten som arbetsgivare. Med andra ord: har de lust att stanna kvar inom den statliga sektorn och i så fall, vilka önskemål vill de ha uppfyllda? Genom att studera vilka möjligheter respektive hinder cheferna möter i det dagliga arbetet, vill vi belysa hur chef- och ledarskap kan utvecklas. Rapporten ska hjälpa oss att få större klarhet i vad politiker, arbetsgivare, fackliga företrädare och enskilda individer behöver göra för att åstadkomma rätt utveckling av det statliga chef- och ledarskapet. Vårt mål är att formulera en facklig politik som bättre beaktar statliga chefers situation. Stockholm maj 2006 Fackförbundet ST Annette Carnhede Förbundsordförande Inger Ehn Knobblock Utredare CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 1

4 A. STÖD OCH KRAV I ARBETET 2 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

5 INNEHÅLL Innehåll Sammanfattning Inledning...7 Metod Föräldraskap och uppväxtort...10 Var har statens chefer vuxit upp? Chefsuppdrag och inflytande...12 Chefserfarenhet...14 Arbetstid...14 Om ersättningar/förmåner utöver lönen...15 Hur många har du personalansvar för? Är det något speciellt med staten?...17 Borde det ställas annorlunda krav på det statliga chefsuppdraget än det görs i dag?...19 Vad är viktigt och vad borde vara ännu mera viktigt? Att få jobbet och kunna utvecklas i det...22 Arbetsuppgifternas svårighetsgrad och chefernas kompetens...23 Kompetensutveckling Stöd i arbetet en arbetsmiljöfråga...25 Vad skulle underlätta din arbetssituation? Chefernas uppfattningar om lön, anställning och facklig verksamhet...28 Anställa personal...29 Chefernas syn på facket Karriär och framtid...32 Framtiden vad vill du göra om fem år?...33 Lästips...35 Tabellbilaga CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 3

6 A. STÖD OCH KRAV I ARBETET 4 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

7 SAMMANFATTNING Sammanfattning Fackförbundet ST har under våren 2006 med hjälp av SCB genomfört en omfattande undersökning av drygt chefer inom den statliga sektorn som har besvarat frågor om allt från uppväxtbakgrund och chefserfarenheter till synen på det statliga uppdraget. Det finns flera skäl till varför vi valt att fokusera på just chefer inom staten (myndigheter, bolag/affärsverk och högskolor). Chefer är många gånger idébärarna inom en organisation och hur de ser på sitt arbete och verksamhetens betydelse är viktigt för hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Ett annat skäl är att staten står som så många andra samhällssektorer inför stora pensionsavgångar. Därför är det betydelsefullt att undersöka hur de yngre cheferna ser på sitt arbete och staten som arbetsgivare. Med andra ord: har de lust att stanna kvar inom den statliga sektorn och i så fall, vilka önskemål vill de ha uppfyllda? Statlig verksamhet skiljer sig från det privata näringslivet, vars främsta syfte är att gå med vinst. Det statliga uppdraget är ofta mer komplext med varierande mål, krav, regelverk, styrimpulser och framgångskriterier. Därför ställs andra anspråk på dess chefer och ledare. Ytterst handlar det om ett uppdrag i medborgarnas tjänst. Några av undersökningens resultat kan sammanfattas på följande sätt: Majoriteten av dem som svarat på enkäten anser att det statliga uppdraget ställer särskilda krav på chefskapet. Som viktigast framhålls rättssäkerhet, stor insyn, samverkansförmåga och medborgaransvar. Enbart 15 procent menar att uppdraget inte har några särskilda fordringar som skiljer det från chefsbefattningar inom andra samhällsområden. På frågan om det borde ställas andra krav för chefskap inom staten än vad som görs i dag svarar ungefär 40 procent nej. En fjärdedel har ingen åsikt, medan en tredjedel svarar ja. Vi bad cheferna själva skriva ned sina idéer. De skrev bland annat att det borde finnas högre och mera artikulerade ledarkrav, att helt andra hänsyn än rent ekonomiska måste tas, hierarkin är för stark, ledarskap borde vara lika viktigt som chefskap, det är för mycket politiska tillsättningar, och att det borde finnas tydligare målstyrning och uppföljning. Flera förslag handlar om ideal från den privata sektorn, som att det bör ställas större krav avseende affärsmässighet. Andra betonade rollen som statstjänsteman, att det är viktigt med insikt om att vi hanterar allmänhetens pengar och att chefer borde ha samhällsengagemang och ett medborgarperspektiv. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 5

8 SAMMANFATTNING För att få veta hur cheferna ser på sin yrkesmässiga framtid frågade vi vad de vill göra/arbeta med om fem år. En femtedel vill fortsätta med samma tjänst och arbete som i dag, medan en fjärdedel hoppas på ett annat chefsjobb inom samma organisation. Ungefär 15 procent av samtliga önskar sig en annan karriär utanför det statliga området. Bland bolag och affärsverk är den siffran högre, 22 procent. Minst intresserade av en karriär utanför det statliga området är man inom högskolan där nio procent önskar sig det. Ju yngre cheferna är, desto mera önskar de sig en annan karriär utanför det statliga området. I åldersgruppen år är det nästan 40 procent som önskar det, i ålderskategorin 40 till 49 år nästan en fjärdedel. Detta kan innebära att statliga arbetsgivare måste arbeta extra för att behålla yngre chefer, inte minst mot bakgrund av de stora pensionsavgångar som väntar. Just detta faktum märks tydligt i vårt material där 20 procent svarar att de antagligen är pensionärer inom loppet av fem år. 6 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

9 1. INLEDNING Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST 1. Inledning Fackförbundet ST har under våren 2006 med hjälp av SCB genomfört en omfattande undersökning av drygt chefer inom den statliga sektorn som har besvarat frågor om allt från uppväxtbakgrund och chefserfarenheter till synen på det statliga uppdraget. Detta är den första undersökningen i sitt slag. De få studier som tidigare gjorts har bestått av en betydligt mindre population. Statens kvalitets- och kompetensråd genomförde en undersökning av kvinnliga chefer. Beteendevetaren Louise Moqvist (2005) har studerat hur högre chefers ledarskap i statsförvaltningen ser ut i praktiken snarare än deras föreställningar om hur ledarskap utövas och hon betonar här skillnaderna mellan ideologi och praktik. Det finns flera skäl till varför vi valt att fokusera på just chefer inom staten. Chefer är många gånger idébärarna inom en organisation och hur de ser på sitt arbete och verksamhetens betydelse är viktigt för hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Andra skäl är att staten står som så många andra samhällssektorer inför stora pensionsavgångar. Därför är det betydelsefullt att undersöka hur de yngre cheferna ser på sitt arbete och hur de upplever staten som arbetsgivare. Med andra ord: har de lust att stanna kvar inom den statliga sektorn och vilka krav vill de i så fall ha uppfyllda? Men chefer är intressanta även ur andra synvinklar; här finns en gedigen förvaltningskunskap och stora åtaganden när det gäller att förbättra jämställdheten och mångfalden på de statliga arbetsplatserna. Bland cheferna kan vi också undersöka hur det står till med karriärvägarna inom den statliga förvaltningen. Med denna rapport vill ST förmedla en bild av chefernas situation så som den framstår i undersökningen. I rapporten kan man följa hur chefernas upplevelser både skiljer sig åt och förenas beroende på om man är verksam inom en myndighet, ett universitet eller ett affärsverk/bolag. Anledningen till att vi gjort en sektorindelning är att verksamheten i mångt och mycket skiljer sig åt även om alla tre drivs i statlig regi. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 7

10 1. INLEDNING Detta är den första av två rapporter från undersökningen som ST kommer att ge ut under Den fokuserar på de arbetsförhållanden som de statliga cheferna verkar under. Den andra rapporten kommer att ha jämställdhet och mångfald i fokus. Avsikten med enkäten var att undersöka hur chefer inom myndigheter, verk/ bolag och högskolor ser på sina arbetsvillkor. Genom att studera vilka möjligheter respektive hinder chefer inom den statliga sektorn möter i det dagliga arbetet, vill vi belysa hur ledarskapet kan utvecklas. En annan central fråga är om dessa statliga arbetsplatser uppvisar annorlunda villkor för chefer när det gäller möjligheter till karriär, vidareutbildning och inflytande än de övriga sektorerna på arbetsmarknaden. Rapporterna har två huvudsyften: att belysa de statliga chefernas situation för att i ett senare skede analysera hur vi på bästa sätt kan driva deras frågor på facklig väg. att öka och förbättra det lokala fackliga arbetet när det gäller ledarskapet på de arbetsplatser där STs medlemmar finns. Vår arbetshypotes var att staten både gärna vill vara en förebild som arbetsgivare och att den redan i dag fungerar ganska bra som sådan. Men de flesta statliga verksamheter har exklusiva uppdrag och ansvar för ett område som ingen annan har liknande ansvar för. Därför krävs att staten samverkar och planerar sina verksamheter så att det sammantagna resultatet blir så bra som möjligt. Metod Eftersom det inte finns något offentligt register över statens chefer var det svårt att hitta dem. (Ett sådant register borde upprättas.) Ett första steg i undersökningen blev därför att ta fram uppgifter om hur många statliga chefer som finns och vad de arbetar med. I detta arbete kontaktade SCB 81 myndigheter, högskolor och affärsverk över hela landet som har mer än 300 anställda. Av de 81 utvalda bestämde sig 60 för att lämna ut uppgifter om chefspopulationen. Totalt resulterade detta i chefer. Bland dessa gjordes en totalundersökning under februari och mars Undersökningen bygger på uppgifter som myndigheterna själva och frivilligt har försett SCB med. En enkät med 44 numrerade frågor formulerades. Då flera hade delfrågor blev det totalt 82 frågor. Enkäten skickades av SCB till de svarandes bostadsadress, utan att lämna några namn till oss. Samtliga uppgifter är skyddade av personuppgiftslagen och sekretesslagen. Dessutom har ett sekretessförbehåll upprättats mellan Fackförbundet ST och SCB med avseende på hur det avidentifierade datamaterialet får hanteras. 8 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

11 1. INLEDNING Av personer svarade 72 procent på vår enkät av myndigheternas chefer har svarat, 490 av lärosätenas och 507 av affärsverken/bolagens. Majoriteten av de svarande, 58 procent, är män och resterande 42 procent är sålunda kvinnor. Drygt 40 procent av alla är i åldern år. Närmare 30 procent är år. Tabellerna som utgör underlag för rapporten redovisas fortlöpande på förbundets webbplats Dessa tabeller ger oss ökad kunskap om hur det ser ut på olika nivåer inom staten. De frågor som vi ställde var bland annat: Upplever du att du har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Får du stöd av andra chefer och medarbetare i ditt dagliga arbete? Deltar du aktivt i rekryteringsprocessen av nya anställda? Fungerar du som lönesättande chef? Hur många chefer har du under dig och hur många anställda totalt? Vilka möjligheter ser du till karriärutveckling inom din organisation? Är jämställdhetsarbetet betydelsefullt och ser du några hinder att arbeta med jämställdhet? Vilket stöd skulle du behöva för att utvecklas i arbetet och finns det goda möjligheter till kompetensutveckling? Vad skulle du vilja göra/arbeta med om fem år? Merparten av rapporten består av en resonerande resultatredovisning, men också av ett tankeutbyte kring hur resultaten kan tolkas. Redogörelsen kommer att utmynna i en rad frågor där det personalpolitiska området står i fokus. Målet är att på sikt formulera en facklig politik som bättre innefattar statliga chefers situation. De två rapporterna ska leda till en större klarhet i vad politiker, arbetsgivare, fackliga företrädare och enskilda individer behöver göra för att åstadkomma en förändring i det statliga chef- och ledarskapet. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 9

12 2. FÖRÄLDRASKAP OCH UPPVÄXTORT 2. Föräldraskap och uppväxtort I dag är det betydligt vanligare att yrkesverksamma personer, såväl män som kvinnor, väljer att satsa på ett aktivt föräldraskap, samtidigt som de prioriterar sitt yrkesliv. Kombinationen kan ibland vara svår att få att fungera. Därför ville vi veta om de som verkar som chefer inom staten också har barn och hur en karriär i staten går att kombinera med föräldraskap när det gäller exempelvis arbetstider och eventuellt behov av så kallade hushållsnära tjänster. Drygt hälften av alla svarande uppger att de har barn. Nästan 90 procent har ett eller två barn under 12 år, drygt 90 procent har ett eller två barn i tonåren. Delar man upp resultatet på kön kan man konstatera att kvinnor och män har ungefär lika många barn. Jämför man det med studier av toppchefer i det privata näringslivet syns ofta ett annat mönster. Där är det vanligare att män har fler barn och kvinnorna ett eller inga alls. I Boschinis (2004) undersökning uppger nästan 70 procent av männen att de har barn. Motsvarande siffra för kvinnliga toppchefer är cirka 35 procent. Delar man upp de svarande i ålderskategorier kan man konstatera att ju yngre desto fler barn. I åldersspannet år uppger 12 procent att de har tre barn under 12 år. Motsvarande siffra för åldersspannet år är två procent. Har du/ni några barn som bor hemma? Om Ja. Hur många 0-12 år? Ålder Total Total CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

13 2. FÖRÄLDRASKAP OCH UPPVÄXTORT Var har statens chefer vuxit upp? Majoriteten (97 procent) av de statliga cheferna har vuxit upp i Sverige, vanligtvis i en mellanstor eller mindre stad. Endast tre procent uppger att de huvudsakligen vuxit upp i ett annat land än Sverige. Delar man upp dessa tre procent visar det sig att endast en procent har vuxit upp utanför Europa. Uppdelat på de tre sektorerna visar det sig att merparten av dem som vuxit upp i ett annat land i Europa är i åldrarna 30 till 39 år och främst återfinns inom högskolesektorn. Det är knappast förvånande eftersom universiteten i relativt stor utsträckning drar till sig anställda från andra länder och att vid många institutioner är det dagliga språket engelska. Man kan sålunda konstatera att staten inte lyckas leva upp till sina intentioner som de formuleras i regeringens chefspolicy, där det står att man eftersträvar att öka andelen chefer med annan etnisk och kulturell bakgrund än den traditionellt svenska. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 11

14 3. CHEFSUPPDRAG OCH INFLYTANDE 3. Chefsuppdrag och inflytande Majoriteten uppger att de arbetar som verksamhetschefer. Ungefär en femtedel arbetar som chef över andra områden, exempelvis domstolar, marknadsföring, utvärdering, internrevision, produktion, teknik, radiokommunikation, forskning, utbildning, säkerhet, folkbokföring. På tredjeplats kommer arbetet som personalchef. När vi frågade om hur många chefsnivåer de tillfrågade hade under sig visade det sig att nästan 60 procent av cheferna inte hade någon nivå under sig. En knapp tredjedel hade en nivå medan 10 procent uppgav att de hade två chefsnivåer under sig. Vilket område är du chef för? Verksamhetschef Ekonomi Personal Administration Information IT Annan verksamhet, ange vad Total Vi ville undersöka hur cheferna inom staten såg på sina möjligheter att påverka verksamhetens inriktning och innehåll. Det är mycket vanligt med chefer som klagar över att hon eller han inte har något inflytande över verksamheten, att direktiven kommer från högre ort och att ens jobb blir att implementera högsta ledningens ambitioner. Chefspositionen kan beskrivas som en klämposition, där chefen kläms mellan de överordnade chefernas vilja och de anställdas önskemål. Nästan hälften svarar att de ingår i en ledningsgrupp eller liknande. Lika många anger att de står utanför. Det är svårt att utifrån dessa svar med bestämdhet uttala sig om vilka möjligheter cheferna har att påverka verksamhetens innehåll och inriktning. Men när vi lät dem ta ställning till om de själva ansåg att de hade något inflytande över detta klarnade bilden något. 12 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

15 3. CHEFSUPPDRAG OCH INFLYTANDE Resultatet är positivt i den meningen att nästan en femtedel av samtliga svarade att de hade mycket stora möjligheter att påverka verksamheten. Högskolesektorns chefer var något mera positiva. Nästan hälften av alla svarande tyckte att de hade ganska stora möjligheter att inverka på verksamhetens inriktning och innehåll. Mest positiva var högskolans och affärsverkens/bolagens chefer. Däremot upplever en tredjedel av alla chefer att de har ganska lite inflytande och 4 procent uppger att de inte har något som helst inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. Här kan man misstänka att vi återfinner de chefer som uppgett att de inte ingår i en ledningsgrupp eller liknande. I vilken omfattning upplever du att du har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? Ålder Total Ingen omfattning Ganska liten omfattning Ganska stor omfattning Mycket stor omfattning Total Nästan 70 procent av de äldre cheferna upplever att de har ganska stor eller mycket stor möjlighet att utöva inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. I ålderskategorin 30 till 39 år svarar ungefär hälften att de har mycket stort inflytande. Orsaken till varför äldre chefer upplever sitt inflytande som starkare kan givetvis ha med erfarenhet och kontakter att göra. Men detta kan också vara ett utslag av att yngre kollegor inte kommer till tals i den utsträckning som de önskar. Det finns studier från andra arbetsplatser som visar att yngre medarbetare oftare upplever ett slags frustration över bristen på inflytande och makt. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 13

16 3. CHEFSUPPDRAG OCH INFLYTANDE Chefserfarenhet Statsförvaltningen med dess myndigheter, högskolor, affärsverk och bolag är regeringens viktigaste instrument för att genomföra sin politik. Därför behöver statlig förvaltning professionella chefer. Den policy som regeringen tagit fram har myndighetschefer och överdirektörer som främsta målgrupp. Regeringen utgår ifrån att myndighetscheferna i sin tur tillämpar grunddragen i denna chefspolicy inom sina egna myndigheter och att policyn på detta sätt genomsyrar alla nivåer inom statsförvaltningen. Särskilt betonas betydelsen av erfarna och kompetenta chefer. Därför är det viktigt att ta reda på hur erfarna cheferna är inom den statliga sektorn, men också om det redan i dag finns yngre chefer som kan ta vid i samband med de stora pensionsavgångarna. Drygt 15 procent av de tillfrågade cheferna uppger att de har mer än tjugo års vana av chefskap. Något mer än en fjärdedel svarar att deras chefserfarenhet uppgår till mellan elva och tjugo år. Ungefär lika många har arbetat som chef mellan sex till tio år, medan en annan fjärdedel svarar att deras chefsvana är mellan ett till fem år. Hur lång chefserfarenhet har du totalt? Mindre än 1 år år år år Mer än 20 år Total Arbetstid Vi ville veta hur mycket cheferna arbetar inom den statliga sektorn. Arbetsmiljöforskare brukar säga att det är viktigt att cheferna föregår med gott exempel bland annat när det gäller deras förhållningssätt till arbete och fritid. En chef som tar ut sin ledighet visar därmed sina anställda att det är i sin ordning att gå hem när arbetsdagen är slut. Den statliga sektorn har som många andra samhällssektorer varit med om stora omstruktureringar och neddragningar talet brukar pekas ut som det svåra decenniet då särskilt den offentliga sektorn tvingades minska sin personalstyrka kraftigt. Det var särskilt personalfunktionerna och de administrativa funktionerna som lades ut utan att ersättas. Mot den bakgrunden kan man misstänka 14 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

17 3. CHEFSUPPDRAG OCH INFLYTANDE att det personaladministrativa arbetet blivit tyngre för cheferna. Andra orsaker till hög arbetsbörda är att det tillkommer arbetsuppgifter via regleringsbrev och politiska beslut utan några resurstillskott. Det är tydligt att majoriteten av cheferna inom staten arbetar mer än de stipulerade 40 timmarna per vecka. Nästan 65 procent svarar att de arbetar mellan timmar/vecka. Lägger man dessutom till de dryga 10 procent som säger sig arbeta mellan timmar får vi en yrkesgrupp som ägnar en stor del av sin vakna tid åt arbete. Oavsett om cheferna har barn som fortfarande bor hemma eller inte, så arbetar de i lika stor omfattning. Enligt de nämnda arbetsmiljöforskarna skulle detta betyda att många statliga chefer genom sitt eget handlande skickar ut signaler som får de anställda att känna sig pressade att arbeta ännu mer. Det är oroväckande med tanke på den överbelastning som många människor känner i sitt arbete. Det så kallade livspusslet blir ännu mera komplicerat att få ihop. Om ersättningar/förmåner utöver lönen Vi frågade om cheferna hade några ersättningar/förmåner utöver grundlönen, såsom arvoden eller externa ersättningar. Av samtliga svarande uppgav 10 procent att så var fallet. Men betraktar man fördelningen inom de tre sektorerna kan siffrorna tolkas annorlunda. Hela 46 procent av cheferna inom högskolesektorn uppger att de har arvoden och externa ersättningar. För affärsverk/bolag är det inte mer än 2 procent och för myndigheterna 5 procent. Inom universitetsvärlden förväntas visserligen forskare och lärare ta på sig sakkunniguppdrag och sitta i forskningsråd, vilket ger extra arvoden. Men vår undersökning handlar ju om chefer och då kan man undra över i vilken omfattning andra uppdrag tar tid från själva chefskapet. Vad gäller de övriga sektorerna kan troligen eventuella jävssituationer förklara de låga siffrorna. Det kan vara svårt för en chef inom exempelvis Vägverket att verka i en styrelse som arbetar med närliggande frågor. Men det kan också handla om att organisationerna är allt mera slimmade och inte lämnar utrymme för att ägna sig åt arbetsuppgifter utanför den egna organisationen. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 15

18 3. CHEFSUPPDRAG OCH INFLYTANDE Hur många har du personalansvar för? Många studier visar att för att kunna genomföra ett gott chefskap krävs att de anställda man har personalansvar för inte är för många. Ett bra riktmärke är personalgrupper på 15 till 30 personer. Drygt 60 procent anger att deras personalansvar omfattar 1-25 personer. Uppdelat på sektorer sticker högskolesektorn ut. Här är motsvarande siffra 46 procent. Nästan en femtedel säger att personalansvaret omfattar en grupp om anställda och nästan 10 procent att personalgruppen består av personer. Lika många anger att de har personalansvar för fler än 100. Här skiljer sig högskolan åt. Nästan en femtedel hamnar inom detta intervall. Av svarsunderlaget kan man konstatera att ju äldre chefen är desto fler har hon eller han personalansvar för. Hur många anställda har du personalansvar för? Ingen Fler än Total Det är inte rimligt att en chef ska inneha personalansvar över grupper som överstiger 50 anställda. Den arbetsinsats som krävs för att leda en så stor grupp kan omöjligt vara anpassad till en och samma person. Främst för att en chef har en rad uppgifter att fylla, bland annat att få människor att samarbeta för att uppnå ett bra resultat men också att se till att varje anställd ges förutsättningar att komma till sin rätt. Då måste chefen ha tid att kunna överbrygga de motsättningar som finns mellan olika människor på arbetsplatsen (Larsten 2000). Chefen ska även verka för en öppen kommunikation, skapa forum för diskussioner och uppmuntra de anställda att vara öppna med sina synpunkter (Thylefors 1999). Ur ett personalpolitiskt perspektiv är det inte troligt att en enda person ska kunna orka engagera sig i olika anställdas villkor och samtidigt motivera de anställda att utvecklas i sitt jobb. 16 CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

19 4. ÄR DET NÅGOT SPECIELLT MED STATEN? 4. Är det något speciellt med staten? Staten har på många vis en unik ställning i det svenska samhället. Dagligen har svenska medborgare kontakt med olika statliga myndigheter eller genomgår någon utbildning inom högskolan. Staten har också ansvar för att medborgarna garanteras likabehandling, att de beslut som fattas är tydliga och kända samt att alla medborgare har det sociala skyddsnät som de kan vara i behov av. Statliga affärsverk och bolag har andra krav på sig än exempelvis det privata näringslivet. Statlig förvaltning brukar beskrivas som en komplex verksamhet av mål, omgivning, styrimpulser, framgångskriterier, organisationsstruktur, teknologi, normer och ledarskap (Moqvist 2005). Statlig verksamhet har med andra ord många faktorer att väga in när verksamheten ska planeras och genomföras. Mot denna bakgrund ville vi ta reda på om cheferna ansåg att det statliga uppdraget ställer särskilda krav på chefskapet. På den frågan svarade 14 procent nej. Om man granskar hur nejsvaren fördelade sig var det ingen större skillnad mellan de statliga myndigheterna och högskolesektorn. Däremot sticker affärsverk/bolag ut där nästan 30 procent uppgav att de inte ansåg att det statliga uppdraget ställer särskilda krav på chefskapet. Men merparten av cheferna hade en annan uppfattning. Vi lät cheferna ta ställning till en rad påståenden förknippade med statlig verksamhet. Flest röster fick kravet på rättssäkerhet, tätt följt av höga krav på insyn. Andra påståenden som graderades högt var samverkanskrav, medborgaransvar, att flera intressenter ska betjänas samt att verksamheten är politikerstyrd. Sist på listan kom kravet på att fungera opinionsbildande. Detta är ju något som diskuterats en hel del de senaste åren både i massmedierna och inom olika organisationer. Statsvetaren Bo Rothstein (2005) har intresserat sig för de opinionsbildande inslagen i statliga myndigheters verksamhet. Han menar att det är viktigt att myndigheter avstår från opinionsbildande arbete eftersom det kan stå i konflikt dels med idén om staten som ett enhetligt styrinstrument, dels med grundlagens stadgande om att den offentliga förvaltningen skall iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST 17

20 4. ÄR DET NÅGOT SPECIELLT MED STATEN? Det är uppenbart att de chefer som vi frågat inte ser opinionsbildandet som någon större uppgift. De sätter i stället den traditionella ämbetsmannarollen högt där ju krav på rättssäkerhet, insyn och medborgaransvar är centrala. I vår undersökning ingår vare sig diskrimineringsombudsmännen eller Folkhälsoinstitutet. De hade kanske haft en annan uppfattning. Vi har som sagt delat in materialet så att vi kan se hur svaren fördelar sig beroende på om man arbetar inom en statlig myndighet, högskola eller affärsverk/ bolag. Uppdelat på sektorer fördelades svaren något annorlunda. Inom de statliga myndigheterna var kravet på rättssäkerhet det allra mest framträdande. Här har 67 procent av cheferna betonat just detta. Motsvarande siffra för affärsverken är 13 procent. När det gäller kravet på insyn var högskolesektorn framträdande. Omkring 60 procent betonade värdet av insyn. När det gäller kravet på demokratisk styrning svarade 44 procent av cheferna inom högskolesektorn att det är väsentligt. Men vi ville också veta om synen på det statliga uppdraget skiljer sig åt beroende på ålder och vi fann några kravområden som värderas olika beroende på ålder. Generellt kan man i materialet se att kravet på rättssäkerhet är lika oavsett ålder. Men när det gäller kravet på hög insyn så värderas det lägre i ålderskategorin 30 till 39 år än i gruppen 60 år och uppåt. I den yngre gruppen uppgav 49 procent att kravet var högt. Motsvarande siffra för de äldre cheferna var 59 procent. Ser man på exempelvis kravet på medborgaransvar får vi det motsatta förhållandet. De yngre cheferna värderade det högre (46 procent) än de äldre cheferna (36 procent). Ett liknade resultat visar kravet på politikerstyrd verksamhet. De yngre cheferna föreföll att betrakta det som ett viktigare krav än de äldre cheferna. Ju äldre cheferna blir desto mera betonade de alltså kravet på demokratisk styrning. Anser du att det statliga uppdraget ställer särskilda krav på chefskapet? Sektor Myndighet Högskola/universitet Affärsverk/Bolag Total Nej Ja, demokratisk styrning Ja, politikerstyrd verksamhet Ja, höga insynskrav Ja, medborgaransvar Ja, opinionsbildande Ja, flera intressenter skall betjänas Ja, rättssäkerhet Ja, samverkanskrav Ja, uppdragsstyrd verksamhet Total CHEF- OCH LEDARSKAP INOM STATLIG SEKTOR EN RAPPORT FRÅN FACKFÖRBUNDET ST

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer

HÖGTID FÖR LEDARSKAP. Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP Om stöd till chefer HÖGTID FÖR LEDARSKAP FÖRORD Med denna femte skrift i SACO:s chefsprojekt tar Kerstin Hildingsson och Charlotta Krafft steget från analys till förslag. Hur ska cheferna

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer