Roterande Kommunchefskap - delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roterande Kommunchefskap - delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Roterande Kommunchefskap - delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv Terese Helin och Veronica Isaksson Självständigt arbete 15 hp Uppsats I Vårterminen 2010 Handledare: Bengt Jansson

2 Roterande Kommunchefskap - delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv Terese Helin och Veronica Isaksson Sammanfattning. Roterande kommunchefskap kan ses som en utvidgning av delat ledarskap och är en ny ledarskapsform, som i föreliggande studie undersökts i Åtvidabergs kommun med förstalinjens chefer samt stabspersonal. Syftet med studien var att genom en enkätundersökning ge insyn i roterande kommunchefskap ur ett medarbetarperspektiv. Regressionsanalyser samt variansanalyser genomfördes i syfte att identifiera faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse av roterande kommunchefskap. Resultaten visade att ledning och samverkan hade en inverkan på upplevelsen av roterande kommunchefskap. Ledning och beslutsfattande visade på samband med kommunchefernas inbördes relation. Att ha den närmsta chefen som kommunchef visade sig påverka samtliga undersökningsområden, utom ledning. Studien visade att respondenterna var övervägande positivt inställda till roterande kommunchefskap, där största nyttan ses som möjligheten att arbeta över förvaltningsgränserna. I dag lever organisationer mot ständiga förbättringar och kostnadseffektivisering, då ett föränderligt arbetsliv ställer alltmer ökade krav på konkurrenskraftighet. Därmed växer behovet av förändring mot mer innovativa organisationslösningar. Medarbetare får större ansvar och kraven ökar gällande självständighet och chefer går alltmer ifrån detaljstyrning på verksamhetsnivå till mer generell vägledning. Ledarskapsbegreppet är mångfacetterat och har genom tiderna fått gestalta processer, beteende, relationer, egenskaper, effekter och roller. Forskningen har således fokuserat på olika metoder, modeller och stilar i sökandet efter faktorer som kan förklara framgångsrikt ledarskap (Avolio & Bass, 2002; Bass, 1981; Bass & Riggio, 2006). Medarbetarskapet har länge stått i bakgrunden men har på senare år framkommit som en viktig del, i samspel med ledarskapet, för att en organisation ska fungera. Medarbetarens självständighet och kompetens står i fokus likväl som att stärka relationen mellan medarbetare och chef (Hällsten & Tengblad, 2006). Den traditionella ledaren, som ensam, stark och styrande blir således alltmer förlegad, då det blir allt svårare för en individ att ha bred kunskap och kapacitet som nya organisationsstrukturer kräver av en ledare. Som alternativ framhålls självledarskap och ett delat ledarskap i olika former (Pearce & Manz, 2005). Roterande ledarskap kan ses som en utvidgning av delat ledarskap och är en innovativ ledarskapsform som vi finner i Åtvidabergs kommun. Det roterande kommunchefskapet har sitt ursprung i att kommunchefsrollen präglats av att kommunchefer endast innehaft tjänsten under kortare perioder. I syfte att skapa kontinuitet, då det är en omfattande process att rekrytera till kommunchefsposten, har man valt att satsa på ett ledarskap med fem roterande kommunchefer. Således delar fem chefer på rollen som kommunchef två månader åt gången och återgår sedan till sina ordinarie arbetsroller såsom ekonomichef, personalchef och förvaltningschefer inom skola, kultur samt vård och omsorg. Den sista månaden utav mandatperioden finns en informell kommande kommunchef parallellt vid kommunchefens sida, i syfte att uppdatera sig i pågående ärenden, för att kunna ta över månaden efter. Detta syftar till att minska sårbarheten vid akuta situationer samt för att underlätta övergången. De formellt biträdande kommuncheferna har mandat att agera i kommunchefens ställe gällande specifika ansvarsområden och vid kommunchefens frånvaro. Med ledarskapet roterar även beslutsmakten, samtidigt som kommunchefsuppdraget består i att hålla ihop ledarskapet och ansvara för kommunchefsgruppens utveckling. Åtvidabergs kommun lyfter fram detta som ett effektivt 1

3 och lönsamt ledningssätt. Målet är att samordna kommunens alla delar på ett välfungerande sätt, öka kvaliteten i vardagsarbetet samt få en helhetsbild över kommunens övergripande ekonomi. Andra syften som framhålls som fördelaktiga med roterande kommunchefskap är att det ur ett ekonomiskt perspektiv är billigare för kommuninvånarna, samt att skapa kontinuitet och tydlighet mot personal och allmänhet. För chefernas del framhålls fördelar som jämnare belastning och större insyn i de övriga kommunchefernas dagliga arbete samt en ökad kompetensnivå. Kommunen har således inte valt att satsa på den traditionella formen av styrning med ett kommunalråd och en kommunchef (R. Jonsson, personlig kommunikation, 4 maj, 2010). En liknande företeelse förekommer inom EU, där ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan olika medlemsländer. Ordförandeskapet innehas av tre medlemsstater under en period av 18 månader och växlar halvårsvis. Uppdraget är att agera drivande i ärenden som rör EU: s lagstiftande och politiska beslutsprocesser ( Det roterande ordförandeskapet i EU, 2010). Grubb och Flessa (2006) har identifierat en form av roterande ledarskap inom skolväsendet i USA. Författarna belyser ett behov av nya innovativa ledarskapslösningar för rektorer där de undersökt delat ledarskap, en form av roterande ledarskap samt en form av ett icke ledarskap. Det roterande ledarskapet innebär att rektorstjänsten innehas i tre år och därefter följer ett års mentorskap för efterträdaren till tjänsten. För att lyckas med dessa innovativa lösningar krävs en stabilitet i organisationen, då en förutsättning är låg personalomsättning. Stabilitet är essentiellt i alla innovationslösningar, då både medarbetare och externa aktörer behöver tid att vänja sig vid nya roller som förändringen medför. Det delade ledarskapets syfte framhålls i studien som en del i att minimera hierarkiska nivåer och medföra större tillgänglighet, med förhoppningen att förbättra studenternas studieresultat. Vidare klarlägger författarna att det krävs mycket institutionell energi för att skapa och bevara organisationsförändringar. Fenomenet delat ledarskap mellan samarbetande företag, där det förekommer ett roterande ledarskap mellan olika organisationer, återfinns också i forskningen. Syftet med denna organisationsform är att främja problemlösande och öka parternas samarbete för att dra lärdom av varandra. Studien konstaterar att varken traditionellt eller delat ledarskap är lika effektivt som ett roterande delat ledarskap (Davis, 2007). Raelin (2005) introducerar, en teori om leaderful practice, ett alternativt synsätt och en utmaning till det traditionella ledarskapet. Leaderful managers till skillnad från traditionella ledare karaktäriseras av samarbete och samverkan av flera ledare som delar på makten, men det innebär också att se ledarskapet som ett samverkande kollektivt fenomen. En positiv aspekt som lyfts med kollektivt ledarskap är att organisationer inte endast är beroende av en individs agerande och beslutstagande, utan influeras av flera individers perspektiv. Detta synsätt på ledarskap innefattar även medkänsla, där allas synpunkter tas tillvara på ett demokratiskt sätt och jämförs med den traditionella bilden av ledare som framställs som styrande och kontrollerande. Delat ledarskap, är i motsats till roterande ledarskap, både omskrivet och utforskat. Grunden till det roterande ledarskapet bottnar dock i det delade ledarskapet, där fokus är de fördelar som uppkommer med att dela chefskapet, såsom ökad kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet (se t ex Döös & Wilhelmson, 2003; Holmberg & Söderlind, 2004). Att likställa roterande ledare och dess medarbetare med delande ledare och dess medarbetare är väl oförsiktigt, då det inte tidigare förekommer forskning som utreder roterande ledarskap. Däremot kan man anta att det existerar likheter, då roterande ledarskap är en variant av att dela chefskapet, skillnaden är att det följer ett rullande schema och inte sker parallellt över tid. För att öka förståelsen om roterande ledarskap, då fenomenet är outforskat, så utreds i denna studie det delade ledarskapets möjligheter och begränsningar, likväl som ledarskaps- och medarbetarskapsforskning i stort. 2

4 Ledarskapsteorier. Tidigare ledarskapsmodeller som behandlats i forskning med inriktning mot medarbetarskapsfokus är exempelvis Full Range Leadership, som innefattar fler ideologier såsom transformellt, transaktionsorienterat och inaktivt låt gå ledarskap. Ledarskapet ses som ett system och utvecklingsprocess där medarbetaren kan påverka gruppens riktning och förmåga (Zigurs, 2003; se också Hersey, Blanchard och Johnson, 2001). Transformellt ledarskap, även kallat karismatiskt, strategiskt eller visionärt ledarskap, kan ses som en utvidgning av det transaktionsorienterade ledarskapet. Ledarskapsteorin bygger på specifika ledarskapsbeteenden samt handlingar genom tydlig kommunikation av medarbetarförväntningar och strategier, såsom tydlig implementering av mål och visioner (Bass, 1981; Hersey et al. 2001). Ett säkerställande av individernas behov genom coachning för medarbetargrupper är en central funktion i transformellt ledarskap i syfte att utmana, motivera och inspirera medarbetarna till innovatörer och kreativa problemlösare (Avolio & Bass, 2002; Bass & Riggio, 2006). Hersey et al. (2001) utvecklade en modell över situationsanpassat ledarskap, med identifierade ledarstilar såsom delegerande, deltagande, tränande och instruerande. Medarbetarens mognadsnivå är avgörande för lämplig ledarskapsstil där motivation att nå resultat, villighet och förmåga att ta ansvar, samt utbildningsnivå och erfarenhet vägleder om vilken grad av styrning respektive stöd ledaren bör utöva. Bass (1981) betonar också betydelsen av att relatera ledarskap till situationsanpassade förhållanden, främst vid organisationsförändringar. Ledarskap och innovation inom offentlig sektor. Nya sätt att organisera och leda verksamheter förekommer såväl inom privat som offentlig sektor. Alla Sveriges kommuner har samma uppdrag som består i att vara medborgarnas intresseorganisation, myndighet, serviceleverantör och samhällsaktör genom ett kostnadseffektivt angreppssätt. Däremot så skiljer det sig åt i kommunerna huruvida man väljer att organisera sin ledning. Vidare finns det en ekonomisk problematik i kommuner där resurserna i förhållande till uppdragen tenderar att vara otillräckliga. Som ett resultat av detta kan ökad centralisering, situationsanpassning och mer samverkan mellan olika verksamheter samt ökad helhetssyn över förvaltningsgränserna bidra till effektivare organisationer (Jonsson & Arnell, 2006). Ledarskapsforskning inom offentlig sektor är av mindre omfattning, jämfört med privat, och är främst fokuserat kring politiskt ledarskap och till viss del tjänstemannaledarskap (Hagström, 1990). Olika skillnader i förutsättningar finns gällande ledarskap i privat gentemot offentlig sektor, där man illustrerar att organisationskulturen i en offentlig verksamhet präglas av demokratisk kontroll och där beslutsfattande kommer från politiker medan tjänstemännen genomför besluten. (Hagström, 1990; Borg 1996). Hagström diskuterar regelstyrda beslutsprocesser där en offentlig verksamhet, i enlighet med offentlighetsprincipen, granskas mer öppet av allmänheten än privata organisationer. Det betonas även att kunskap saknas angående huruvida kraven skiljer sig på ledare i offentlig miljö, till skillnad från privat. Brunsson och Jacobsson (1998) konstaterar att forskning inom offentlig verksamhet inriktas kring regler, rutiner och normer i samhället. Genom Jonssons (2004) artikel ges en bild av kommunchefens verksamma arenor via ett samarbetsprojekt av fjorton kommunchefer från kommuner av varierande storlek. Huvudsakligen identifierades kommunchefernas övergripande ställning med interaktion i kommunens alla funktioner, som innefattar både politiska och förvaltningssammanhang, såväl som externa och interna kontakter. Samarbetsprojektet påvisade kommunchefernas ledningsideal med nyckelord som strategisk, resultat- och effektivitetsorienterad, maktmedel och resurser samt taktiska överväganden. Det strategiska idealet har ersatt det instrumentella idealet som var vanligt under 1980-talet, där kommuner präglades av att skapa, upprätthålla och följa regler. Frankelius och Utbults (2009) utredning om innovation i 190 kommuner visar att fokus inte är förnyelsearbete och nytänkande, då endast hälften av alla kommuner bedrev systematisk omvärldsbevakning. Vidare visade utredningen att det finns lika stort behov av innovativa processer inom offentlig sektor som inom svenskt näringsliv. Gullers grupp (2007) gjorde en undersökning om trettio ledare inom samhälle, näringsliv och forskning gällande svenskt ma- 3

5 nagement, dess konkurrenskraftighet och framtida utveckling. Där framkom att de intervjuade forskarna och politikerna efterfrågar ett mer professionellt ledarskap inom offentlig sektor och att behov finns att hämta intryck från den privata sfären. Vidare belyser rapporten att ett svenskt ledarskap kännetecknas av ömsesidig tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det poängterades även att ledarskap i Sverige karaktäriseras av självständiga medarbetare, innovation men även tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlighet. Borg (1996) beskriver skillnaden mellan privat och offentlig sektor ur effektivitetssynpunkt, då det inom offentlig verksamhet inte per automatik föds effektivitet genom konkurrens. Författaren menar därför att effektivitet i offentlig miljö snarare handlar om en vilja hos ledningen att skapa nya innovativa lösningar och förändringar. Vidare ska inte effektivitetsförändringar genomföras på bekostnad av demokrati och öppenhet, då dessa krav måste beaktas, för att förändringen ska anses positiv för verksamheten. Borg menar att den högsta effektiviteten i en kommunal verksamhet uppnås när samtliga organisationsmedlemmar strävar mot samma mål och förutsättningen för detta är struktur, gemensamma processer och hjälpmedel. Vidare betonas att utgångspunkten för effektivitet vilar på och skapas av den centrala ledningen. Nya ledarskapsformer. Relationen mellan ledare och medarbetare har blivit alltmer central och blir därmed en del av organisationers strategi för att hantera de förändringar omvärlden och arbetslivet står inför (Bass, 1981; Kinlaw, 1995). Då chefsrollen utvecklats mot högre krav, så ses delat ledarskap som ett chefsalternativ, för att öka tillgänglighet och på så vis skapa bättre kvalitet för organisationer och dess medlemmar (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson & Hemborg, 2005; Holmberg & Söderlind, 2004). Nya ledarskapsformer som Backström, Wilhelmson och Granberg (2008) presenterar i en kunskapsöversikt är ledarskapsformer i ett kollektivt perspektiv såsom delat, distribuerat, gemensamt, team, relationsorienterat, autentiskt och tjänande ledarskap, men även självständigt medarbetarskap. En trend som författarna urskiljt i sin forskning är ett ledarskap med en organiserad kärna för interaktion, i syfte att utveckla verksamhet och medarbetare, där ledaren beskrivs som mer lyhörd och stödjande, gentemot den traditionella bilden av ledare som styrande och kontrollerande. Bales studie (refererad till i Thylefors, 2007) visar att det redan på 50-talet förespråkades ett chefskap som delades mellan individer och denna kunskap baserades då på erfarenheter utav små grupper. Nyckeln till framgång framhölls vara koordinerade ledare med olika specialistområden. Den klassiska bilden av det traditionella ledarskapskonceptet har på senare år ifrågasatts och istället finns resonemang för att det snarare är ett fenomen som kan fördelas, mellan individer i olika grupper eller organisationer (Pearce & Sims, 2002; se också Döös et al. 2005; Wilhelmson, 2006). Karriker (2005) klarlägger att organisationsförändringar som genomförts för att anpassa verksamheten till det moderna samhället inte realiseras för att minska nivån av ledarskap, utan är en omfördelning av resurserna. Avsikten med att avskaffa chefspositioner är således inte att minska antalet ledare eller kvaliteten på dessa, utan syftet är att göra arbetsgrupperna mer självständiga och utveckla dess egen förmåga att producera ledarskap. Medarbetarskap/Empowerment. Under 1990-talet skedde stora förändringar, i form av decentralisering, gällande personalansvar i svenskt arbetsliv, som en direkt orsak av den då rådande finanskris och de besparingar som genomfördes, inom såväl privat som offentlig sektor. Alltmer ansvar tillfaller medarbetaren gällande utformning av det egna arbetet, kompetensutveckling och initiativförmåga. En positiv effekt är att medarbetaren får ökad frihet att bestämma över sitt arbete och att personalens betydelse för verksamheten uppmärksammas (Hällsten & Tengblad, 2002). Empowerment är ett medarbetarskap som fokuserar på egenmakt eller så kallad befogenhetsutvidgning (Kinlaw, 1995). Empowerment syftar till att skapa självständighet, ägandekänsla, ansvar, resultatinriktning, samt en ökad grad av kompetensinflytande och hand- 4

6 lar således om ett ledarskap över sig själv (Blanchard, Carlos & Randolph, 1999). Engestang (2004) belyser detta begrepp i form av medledare, som är medarbetare och ledare i en och samma person, vilka själva är engagerade för att leda sitt arbete framåt, för såväl sin egen som organisationens framgång. Kinlaw (1995) argumenterar för att empowerment kan bidra till att verksamheten drivs på ett nytt sätt och klarlägger medarbetarskap som en utvecklingsstrategi i syfte att öka konkurrenskraften. Ledaren ses som en coachande och stödjande enhet istället för styrande och kontrollerande. Empowerment ses också i förhållande till situationsanpassat ledarskap och kan fungera som vägledning, där gruppens utvecklingsnivå är avgörande för vilket ledarskapsbeteende som anammas i ett kontextuellt förhållande. När gruppen uppnått verklig empowerment kommer ledarens funktion att vara samverkande, samtidigt som faktorerna stödjande och instruerande kommer att finnas inifrån gruppen istället för från ledaren (Blanchard et al. 1999). Scott och Caress (2005) utreder fenomenet shared governance som är ett ledarskapssystem som bemyndigar alla anställda i beslutandeprocessen i syfte att skapa en effektiv och lärande organisation. Att implementera shared governance uppfattas som en ständig förändringsprocess, som ideligen bör revideras och följas upp samt anpassas utifrån en föränderlig miljö och kontext. Empowering leadership är ytterligare ett begrepp inom genren som framhålls av Pearce och Sims (2002) som är ett ledarskapsbeteende gentemot att leda medarbetare till att leda sig själva. Tankesättet innebär att uppmuntra till ett självständigt agerande, självutveckling, självbelöning och teamarbete. Grupper som innefattar ett empowering leadership visade sig i Pearce och Sims studie vara en förklarande variabel för gruppeffektivitet. Resultaten visar vidare att en medveten strategi att distribuera ledarskapet till gruppmedlemmar kan öka effektiviteten hos grupper. Palus och Horth (2003) belyser det snarlika begreppet relationsledarskap, som innefattar att människor som arbetar tillsammans skapar ledarskap. Delat ledarskap. Delat ledarskap är en trend och en ledarskapsform som de senaste åren har diskuterats alltmer i svenskt arbetsliv, i synnerhet då ökade krav ställs på ledare, samt vid utformning av alltmer komplexa organisationsstrukturer (Wilhelmson, 2006). Det förekommer således ett flertal olika dimensioner och former inom begreppet delat ledarskap. Det kan innefatta ett mer formellt delat ledarskap såväl som ett mer outtalat, beroende på hur man definierar och vad man avser med begreppet. Ett vedertaget och överenskommet begrepp om vad delat ledarskap innebär existerar inte och olika benämningar förekommer i olika sammanhang (Döös & Wilhelmson, 2003; Döös et al. 2005; Holmberg & Söderlind, 2004). Enligt Döös et al. existerar det olika nivåer av det delade ledarskapet och författarna illustrerar formellt eller informellt, olikställt eller likställt och om det existerar ett samledarskap, det vill säga ett formellt uttalat och jämbördigt ledarskap, där alla arbetsuppgifter och allt ansvar är gemensamt (Döös et al. 2005; se också Öman, 2005). Lambert-Olsson (2004) framhåller vikten av total jämställdhet i det delade ledarskapet, där ledarparet bör vara överens innan ett beslut tas och benämner detta med begreppet äkta dubbelkommando. Till skillnad från ett oäkta dubbelkommando som betecknar att den ena parten har befogenhet att ensam fatta beslut. Döös et al. (2005) menar dock att det delade ledarskapet kan ha olika skepnader utan att det för den skull måste existera total jämställdhet i relationen. Det delade ledarskapet förekommer inom alla organisationsnivåer oberoende arbetsplatsstorlek och kön, dock är det mer vanligt bland chefer med lång chefserfarenhet. Trots att åsikter om delat ledarskap går starkt isär så delar fyra av tio ledare sitt ledarskap i någon form. (Döös et al. 2005). Wilhelmson (2006) har i sin studie kommit fram till att ledare som delar sitt ledarskap formellt och likställt med andra, upplever personlig utveckling och fortlöpande lärande. Detta är dock beroende av gemensamma grundvärderingar, en stödjande relation och gemensamma arbetsprocesser, såväl som ett komplimenterande förhållningssätt och ett kritiskt reflekterande. Även Bennis (2007) understryker att ledarskap är starkt sammankopplat 5

7 med gemensamma värderingar. Där Wilhelmson (2006) illustrerar nyckelord som tillit och prestigelöshet som nödvändiga faktorer för att möjliggöra ett arbete mot gemensamma mål. Delat ledarskap i ett internationellt perspektiv. I den internationella litteraturen finner vi begrepp såsom shared leadership, co-leadership, joint leadership, distributive leadership samt leader member exchange. Begreppet shared leadership är besläktat med relationsbaserat ledarskap och skiljer sig således från det mer traditionella, hierarkiska modellerna av ledarskap och innebär ett fördelat ledarskap och maktfördelning inom gruppen och på så vis självstyrande grupper (Pearce & Conger, 2003; Pearce & Sims, 2002). I självstyrande grupper är ledarskapet ofta uppdelat och olika gruppmedlemmar tar på sig ledarskapsrollen beroende på situation, uppgift och gruppkonstellation. Detta innebär att gruppmedlemmarna turas om att inta ledarrollen, utan någon speciell inbördes ordning, och kan medföra att två komplimenterande personer axlar uppdraget samtidigt, allt beroende på uppdragets karaktär (Karriker, 2005). Leader member exchange (LMX) fokuserar, till skillnad från shared ledarship som har fokus på gruppen, mer på relationen mellan ledare och medarbetare (Pearce & Conger, 2003). Co-leadership (Pearce & Conger, 2003) är en benämning för delat ledarskap exempelvis mellan en VD och en vice VD eller chef och biträdande chef och kan relateras till Döös et als. begrepp om olikställt delat ledarskap, där båda ledarna har ett övergripande ansvar för verksamheten. Joint leadership (Wilhelmson, 2006) kan översättas till svenskans samledarskap, för att beskriva när två ledare, både formellt och praktiskt, delar arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och innehar samma chefsposition. Distributive leadership innebär att ledarskapet fördelas och syftar till att skapa delaktighet (Barry, 1991). Juridiska aspekter. Öman (2005) har i sin rapport gett aspekter på de största hindren som existerar gällande samledarskap ur ett juridiskt perspektiv. Enligt Öman finns inga större juridiska hinder, förutom vid samledarskap på den högsta positionen där endast en person i svenska aktiebolag kan inneha titeln VD (se också Lambert-Olsson, 2004). Bestämmelser kan dock ändras för att inte utgöra ett hinder, och föreskrifter om beslutsfattande inom offentlig verksamhet kan ordnas så att beslutsfattanderätten blir gemensam för samledarna. Delat ledarskap ur medarbetarperspektiv. Forskning kring delat ledarskap har vanligen ledarskapsfokus och hur medarbetarna påverkas är sekundärt. Den forskning som finns visar dock att även medarbetarna påverkas av ett införande av delat ledarskap. Ökad tillgänglighet ses som en av de största förmånerna med delat ledarskap, tillsammans med ökad coachning, självstyrande grupper och ett bättre socialt arbetsklimat (Döös, Wilhelmson & Hemborg, 2003; Wilhelmson, Döös, Backström, Bellaagh, och Hanson, 2006). En annan effekt som har kunnat skönjas av Holmberg och Söderlind (2004) är att medarbetarna upplever det delade ledarskapet som mer tydligt än det traditionella, vilket förklaras genom att delat ledarskap ger mer utrymme för cheferna att fundera över faktorer såsom värderingar, rutiner, förväntningar på medarbetarna och kriterier för lönesättning. Om två ledare delar på ledarrollen så finns mer utrymme att bygga hållbara relationer till medarbetarna, vilket Döös och Wilhelmson (2003) beskriver som essentiellt för att skapa kvalitet i organisationer. Biglari (2006) undersökte delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv på ett byggföretag och ett återvinningsföretag. Resultatet visade att organisationsstruktur och chefernas syn på medarbetarna var en bidragande faktor till att det delade ledarskapet var välfungerande. Författaren beskriver att cheferna på byggföretaget, som hade en mer positiv inställning till delat ledarskap, gav medarbetarna mer frihet, medan återvinningsföretaget var av mer styrande natur. Effekter och förutsättningar för delat ledarskap. Delat ledarskap kan underlätta svårigheter som traditionella chefer upplever. Ökade krav och minskade resurser i förhållande till ohälsa och utbrändhet lyfts fram av ett flertal författare som en underlättande faktor i det delade ledarskapet. Tillgänglighet, flexibilitet, effektivitet, avlastning, bättre beslut och minskad sårbarhet för organisationen är andra faktorer som ges som en positiv effekt med att dela 6

8 chefspositionen. Chefer som utövar ett delat ledarskap menar att detta ger dem styrka, arbetsglädje och uthållighet i deras vardagliga arbete. Vidare betonas vikten av att ledarparet har en nära relation med stor lyhördhet gentemot varandra (se t ex Holmberg & Söderlind; 2004, Thylefors, 2007; Döös & Wilhelmson, 2003; Wilhelmson et al. 2006). Faktorer som framhålls för ett lyckat delat ledarskap är gemensam grundsyn, samarbetsförmåga, ömsesidigt förtroende samt komplimenterade och tydliga roller. Vidare bör man redan vid rekryteringen arbeta aktivt med att hitta ett fungerande par (Döös et al. 2003; se också Holmberg & Söderlind, 2004; Thylefors, 1991). Slutsatsen är att ett välfungerande delat ledarskap erbjuder en djupare läroprocess i det dagliga arbetet, baserat på en kommunikativ relation där grundvärderingar och handlingar öppet delas och kritiskt granskas (Wilhelmson, 2006). En negativ aspekt med delat ledarskap är en minskad möjlighet att sätta personlig prägel på ledarrollen, då utformningen bygger på samarbete mellan två parter (Thylefors, 2007). Döös et al. (2005) och Wilhelmson et al. (2006) observerar otydlighet som det mest utmärkande och sammanfattande begreppet där dubbla budskap, missförstånd samt tids och resurskrävande ledarskap är negativa aspekter, som kan leda till konflikter, rivalitet och samarbetssvårigheter. Holmberg och Söderlind (2004) lyfter olika invändningar mot delat ledarskap såsom långsamma beslutsprocesser, konkurrens mellan cheferna samt eviga kompromisser. Denna kritik avvisar författarna dock och lyfter istället fram kraften och dynamiken i delat ledarskap, men vidhåller att det krävs en klar strategi och lyhördhet. Vidare behandlas misslyckande av delat ledarskap, där det understryks att det i likhet med traditionellt ledarskap oftast beror på individerna och inte på organisationsformen. Wilhelmson (2006) påvisar att svårigheter uppkommer när ledare inte har styrkan att stå bakom varandra. Privata problem, brist på erfarenhet eller en obalans i arbetsfördelningen omnämns också som orsaker till att konflikter uppstår i denna ledarskapsform. Problem & Syfte Utifrån den teoretiska genomgången framgår det tydligt att roterande ledarskap är ett relativt outforskat område. Med bakgrund av delat ledarskap och i perspektiv att roterande ledarskap ses som en utvidgning, så har detta antagande stått i fokus för gällande studie. Studier om delat ledarskap och dess effekter har påvisats innefatta områden såsom hög grad av medarbetares självständighet, ökad tillgänglighet hos ledarna, delaktighet i beslutandeprocessen, ökat samarbete mellan medarbetare och chef i syfte att bygga hållbara och goda relationer, samt en ledningsform som präglas av en stödjande natur (se t ex Döös et al. 2005; Holmberg & Söderlind, 2004; Wilhelmson et al. 2006). Vidare har forskning visat att ett delat ledarskap skapar möjligheten till en nära relation mellan medarbetare och chef (Döös & Wilhelmsson, 2003; Kinlaw, 2005) varav vi ämnar undersöka om respondenternas upplevelse av roterande kommunchefskap påverkas av om man har sin närmsta chef som kommunchef. Föreliggande uppsats har två övergripande syften, dels att tillhandahålla en översikt av roterande ledarskap i relation till delat ledarskap och dels att, utifrån utgångspunkt av en övergripande studie ur ett medarbetarperspektiv, föra fram forskningsfrågor och ge förslag till fortsatt forskning. Det är viktigt att en bredare syn på roterande ledarskap träder fram i forskningen, då detta är ett nytt begrepp och en ovanlig ledarskapform i svenskt och internationellt arbetsliv. Undersökningsfrågor För att uppnå det övergripande syftet ämnar vi att besvara följande frågeställningar; 7

9 - Påverkar faktorer såsom motivation, tillgänglighet, samverkan, beslutsfattande, medarbetarskap, information och kommunikation samt ledning, medarbetarnas upplevelse av roterande kommunchefskap? - Påverkar faktorer såsom motivation, tillgänglighet, samverkan, beslutsfattande, medarbetarskap, information och kommunikation samt ledning, medarbetarnas upplevelse av kommuncheferna inbördes relation? - Finns det någon skillnad på upplevelsen av roterande kommunchefskap om man har sin närmsta chef som en av kommuncheferna? Data kommer att bearbetas genom regressions- och variansanalyser för att identifiera samband och skillnader kopplat till roterande ledarskap. Avgränsningar Studien avser att undersöka roterande kommunchefskap ur ett medarbetarperspektiv med fokus på upplevelsen av roterande ledarskap. Således avgränsas denna studie att undersöka de roterande kommunchefernas upplevelse. Vidare avgränsas studien i den mån att endast förstalinjens chefer samt stabspersonal deltagit i undersökningen och medarbetare på lägre nivåer är således inte representerade. Respondenter Metod Urvalet bestod av medarbetare med erfarenhet av roterande kommunchefskap, vilka inbjöds att delta i undersökningen. Respondenterna innefattade förstalinjens chefer samt stabspersonal i Åtvidabergs kommun och omfattade ett urvalsantal om 45 personer. Svarsfrekvensen blev 66%, varav 13 (48%) var män och 14 (52%) kvinnor. Respondenternas ålder var mellan år. Medelåldern var 46 år med en standardavvikelse på 8,58. Utbildningsnivån för samtliga deltagare var högskole- och universitetsutbildning, där alla utom en var tillsvidareanställda. Respondenternas medelvärde på antal yrkesverksamma år inom kommunen var 12,53 år. Av de svarande var 14 (52%) av respondenterna chefer och resterande administrativ personal. Fördelningen av antal personer som hade sin närmsta chef som kommunchef var överrepresenterad med 70,4%. Bortfall. Inledningsvis fanns två urval, där urval nummer ett var förstalinjens chefer och stabspersonal och urval nummer två var medarbetare på nästkommande nivå. Dock kunde det efter tre veckor och endast 20 inkomna svar konstateras i samtal med kontaktpersonen på Åtvidabergs kommun, att vissa upplevde en svårighet att besvara enkäten. Således uteslöts urvalsgrupp nummer två, då antagande gjordes att medarbetare på lägre nivåer hade för lite erfarenhet av roterande kommunchefskap och att det låg för långt ifrån deras vardag för att göra det möjligt att ta ställning till enkätens påståenden. Då urvalet var litet har det en tydlig inverkan på den externa validiteten hos studien. Instrument För studien utformades ett frågeformulär, i webbenkätprogrammet LimeSurvey, som bestod av nio delområden med sammanlagt 139 påståenden och frågor som respondenterna fick ta ställning till. De hade för avsikt att mäta följande undersökningsområden: motivation, tillgänglighet, samverkan, beslutsfattande, medarbetarskap, kommunchefernas inbördes relation, information och kommunikation, upplevelse av roterande kommunchefskap samt led- 8

10 ning. Med enkäten följde ett brev som informerade deltagarna om studiens syfte och etiska grundkrav såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ( Forskningsetiska principer, 2010), samt att det gav en uppfattning om tidsramen på cirka 20 minuter. Skapandet av enkäten initierades av att tidigare studier granskades i syfte att generera teman som kunde ligga till grund för upplevelsen utav roterande kommunchefskap. Då det roterande ledarskapet är relativt outforskat så har ledarskapsteorier såsom traditionellt, situationsanpassat och delat ledarskap underbyggt enkäten. Detta resulterade i nio undersökningsområden, i syfte att fånga medarbetarens upplevelse utav roterande kommunchefskap. Majoriteten av frågorna var påståendefrågor med en femgradig likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Tre frågor i den sista delen var öppna och tre av frågorna var rangordningsfrågor. På den sista frågan ombads deltagarna att kommentera undersökningen. Vissa frågor har i efterhand exkluderats ur undersökningen, genom ett teoretiskt urval, då de har visat på svagheter gällande utformning och gynnande av studien. I andra fall har frågor exkluderats i syfte att höja Cronbachs alfa värdet. Vid behov vändes skalor så att dessa speglade vad som ansågs vara mest positiv för varje index, där ett högt värde indikerar en positiv upplevelse. Närmare information gällande exkludering kommer att redovisas under respektive index nedan. Vidare exporterades data från LimeSurvey till SPSS 17,0 för analys. Frågeformulär Demografisk data. De demografiska data som insamlades utgjordes av kön, ålder, befattning, antal anställningsår, senast avslutad utbildning samt om den närmsta chefen var en av de roterande kommuncheferna. Ytterligare demografisk data som samlades in men inte beaktats i denna studie, rörde antal yrkesverksamma år, på grund av felkonstruktion. Huruvida respondenterna var införstådda med det roterande kommunchefskapets syfte samt respondenternas anställningsform undersöktes också, men uteslöts för vidare analys, då de var snedfördelade. Motivation. I undersökningen fick deltagarna skatta sin upplevda motivation, som mättes med ett index bestående av åtta items. Motivationsindexet berörde kommunens vision, feedback, kompetens och utveckling. Exempel på frågor som ställdes var; Jag får kontinuerlig återkoppling på mina prestationer och I mitt arbete så utnyttjar jag min kompetens tillfullo. Två påstående uteslöts ur detta index, i syfte att höja Cronbachs alfa värdet över,70. Tillgänglighet. Grad av tillgänglighet hos de roterande kommuncheferna mättes med sex påståenden och inga items uteslöts ur detta index. Exempel på påståenden om de roterande chefernas tillgänglighet var; Tillgängligheten varierar beroende på vem som är kommunchef och Kommuncheferna är lätta att komma i kontakt med (Ex: via mail eller telefon). Samverkan. Gällande samverkan bestod indexet av nio items, då ett item exkluderades för att höja Cronbachs alfa till över,70. Detta index avsåg att mäta upplevelsen utav samarbetet och relationen mellan medarbetare och kommunchefer samt stöd och dialog. Följande påståenden är exempel på frågor tillhörande indexet samverkan; Jag har ett gott samarbete med fler än en av kommuncheferna och Jag har en god relation till kommuncheferna. Beslutsfattande. Detta index bestod av tio items och avsågs att mäta upplevelsen utav kommunchefernas beslutsprocesser gällande effektivitet, delaktighet, samt tydlighet och goda beslut. Inga frågor uteslöts ur detta index. Exempel på frågor som ställdes var; Beslut som tas kompromissas ofta fram och gynnar inte alltid verksamheten och Jag upplever att det finns möjlighet att påverka de beslut som kommuncheferna står inför. Medarbetarskap. Medarbetarskapet innefattade fjorton påståenden som berörde självständighet, frihet, egenmakt, egenansvar och självstyrande team, varav två uteslöts på grund av lågt alfa värde. Ett item exkluderades på grund av teoretiskt urval där frågan inte ansågs mäta medarbetarskap, utan behandlade planering. Jag har stort inflytande över min egen 9

11 kompetensutveckling och Jag anser att mitt arbete är resultatfokuserat, var exempel på påståenden som respondenterna ombads ta ställning till. Inbördes relation. Upplevelsen utav de roterande kommunchefernas inbördes relation mättes med sexton påståenden. Ett item exkluderades då undersökningsledarna ansåg att det inte mätte den inbördes relationen, utan istället behandlade prioritering. Indexet innefattar items såsom upplevelse av kommunchefernas olika roller, grundläggande värderingar, rolltydlighet, enighet, samstämmighet, likställdhet, kompletterande egenskaper samt den hierarkiska ordningen. Exempel på frågor som ställdes var; Det råder konkurrens mellan de roterande kommuncheferna och Det märks att kommuncheferna har förtroende för varandra. Information och Kommunikation. Elva items utgjorde index för information och kommunikation, då ett item uteslöts på grund av att det berörde kommunens vision, vilket redan behandlats under motivationsindexet. Informationskanaler, dialog, tydlighet och direktiv bedömdes för att indikera hur kommunikation och information fungerar på arbetsplatsen. Exempel på påståenden att ta ställning till var Kommunikation sker med olika kommunchefer beroende på vad ärendet gäller och Jag upplever ofta att jag får dubbla budskap från kommuncheferna. Upplevelse av roterande kommunchefskap. Indexet behandlade positiva och negativa upplevelser av roterande kommunchefskap, i perspektiv såsom tids- och resurskrävande, utvecklande, begränsande samt välfungerande. Indexet bestod av femton items varav ett uteslöts på grund av teoretiskt urval, då påståendet var vagt formulerat och lämnade utrymme för feltolkning. Följande frågor är exempel på item tillhörande upplevelsen utav roterande kommunchefskap; Jag upplever att det roterande ledarskapet fungerar bra för mig som medarbetare och Jag skulle föredra att ha en kommunchef istället för fem. Ledning. Ledningsindexet innefattar grad av styrning och ledning samt förtroende i åtta items. Fyra items uteslöts på grund av teoretiskt urval, då undersökningsledarna ansåg att de inte mätte upplevelsen utav ledning, utan istället behandlade otydlighet och stress samt att de kunde missförstås. Tre items uteslöts på grund av lågt Cronbachs alfa värde. Exempel på frågor som ställdes var Jag skulle önska mer styrning från kommuncheferna och Jag har fullt förtroende för kommuncheferna. Tillvägagångssätt Till föreliggande studie tog vi kontakt med Åtvidabergs kommun. Genom en artikel, på internetsidan Suntliv ( Åtvidaberg satsar på fem kommunchefer istället för en, 2009), klarlagdes det att kommunen utövade ett så kallat roterande kommunchefskap, vilket pågått sedan mars Genom telefonsamtal kontaktades en person som var involverad i projektarbeten i Åtvidabergs kommun, som informerade om att fyra olika grupper av studenter skulle ingå i en större studie, med olika perspektiv på roterande kommunchefskap. Kommunen tillfrågades om en enkätundersökning kunde genomföras om roterande kommunchefskap ur ett medarbetarperspektiv och om enkäter kunde skickas ut till administrativ personal på kommunen. Det var överenskommet att kommunen sedermera skulle få ta del av det färdigställda resultatet. Undersökningens enkät och följebrev översändes via e-post för granskning och godkännande av kontaktpersonen på kommunen. Några mindre ändringar gjordes i materialet. I syfte att öka svarsfrekvensen hade kommunen önskemål att sittande kommunchef skickade ut brevet med tillhörande länk till webbenkäten, vilket godtogs. I detta brev fanns också information om hur undersökningsledarna kunde nås för eventuella uppstående frågor. Sista datum för inlämnande av enkäten sattes till 8 april. Vid detta tillfälle hade endast 20 enkäter inkommit, varpå tiden förlängdes till den 12 maj. I försök att höja svarsfrekvensen informerades kommunens medarbetare muntligen vid ett möte den 30 april och uppmanades att delta i un- 10

12 dersökningen, utav sittande kommunchef och vår kontaktperson. Detta resulterade i att ytterligare 2 enkäter inkom. Deltagarna fick möjlighet att delta i undersökningen under en tidsperiod om sex veckor. Under denna period utgick även tre skriftliga påminnelsebrev via e-post. Den första skriftliga påminnelsen skickades från sittande kommunchef efter cirka två veckor och följande två skickades från undersökningsledarna, efter fyra respektive fem veckor. Databearbetning I ett första skede beräknades skevhet och kurtosis för samtliga variabler. Normalfördelning och gränsvärden för skevhet och kurtosis ligger på 2 respektive 7, givet att kurtosis är 10, okorrigerat (West, Finch & Curran, 1995, se också Miles & Shevlin, 2001). Ett item uppvisade skevhet av ett värde över ±2, vilket indikerar en skevhet i fördelning och kurtosis om 6,2. Möjliga outliers undersöktes för samtliga variabler med hjälp av Cooks och Mahalanobis avstånd, inga deltagare uteslöts på grund av denna analys (Tabachnick & Fidell, 1996). Inför de statistiska analyserna utformades nio index. För att undersöka mätinstrumentets parametriska egenskaper utfördes Cronbachs alfa analyser, för de variabler som antogs ingå i respektive index. Samtliga index klarade lägst godtagbara alfavärde, som enligt Streiner och Norman (2003) har ett accepterat värde mellan,70 till,95, och detta tyder således på en god reliabilitet. Den reliabilitet som uppnåddes presenteras i Tabell 1. För att undersöka samband genomfördes en korrelationsanalys, Pearsons Correlation. Sambandet mellan beroende och oberoende variabler undersöktes med regressionsanalyser som därefter analyserades med stegvisa modeller, Stepwise och Backward. Effektstorleken för R² värderades efter Cohens (1988) gränsvärden om,02 för liten effekt till,13 för medeleffekt samt,26 för stor effekt. I syfte att utreda eventuella kolinearitetsproblem beräknades Variance Inflation Factor (VIF) för samtliga oberoende variabler. VIF värde anses acceptabelt under ett värde om 2 och ett VIF värde över 5 indikerar multikolinearitetsproblem (Fox, 1991). Problem med multikolinearitet kunde således uteslutas då inga värden för VIF översteg 5. Vidare genomfördes en envägs variansanalys (ANOVA), i syfte att undersöka skillnaderna mellan bakgrundsvariablerna och dess inverkan på samtliga index. Effektstorleken för Eta²värdet värderades efter Cohens (1988) gränsvärden där,01 se som en liten effekt,,06 för medeleffekt samt,14 för stor effekt. Signifikansnivån som valdes för samtliga analyser var, p <,05. Resultat Resultaten analyserades i flera steg. Först utfördes en reliabilitetsanalys av indexen motivation, tillgänglighet, samverkan, beslutsfattande, medarbetarskap, upplevelse av kommunchefernas inbördes relation, information och kommunikation, upplevelse av roterande kommunchefskap samt ledning. Samtliga index uppvisade tillfredställande reliabilitet. Det högsta alfavärdet visade samverkan på,90 och det lägsta alfavärdet uppmättes för medarbetarskap på,72. Standardavvikelse och medelvärde beräknades för varje index, se tabell 1. Tabell 1 Medelvärde, Standardavvikelse och Cronbachs alfa Index M SD α Antal items 1. Motivation 3,72,68, Tillgänglighet 3,10,79, Samverkan 3,44,84, Beslutsfattande 3,47,67, Medarbetarskap 3,91,42,

13 6. Inbördes relation 3,89,53, Information/Kommunikation 3,62,68, Upplevelse av roterande ledarskap 3,62,63, Ledning 3,86,64,81 8 Medarbetarskapets inverkan. För att studera medarbetarskapets inverkan, det vill säga i vilken utsträckning det finns självständighet i arbetssituationen, på upplevelsen av roterande kommunchefskap genomfördes en Pearson korrelation. Sambandet mellan medarbetarskap och upplevelsen av roterande kommunchefskap var signifikant, r(25) =,40, p <,03. Upplevelse av roterande kommunchefskap och kommunchefernas inbördes relation. Två olika multipla regressioner genomfördes för att studera de olika faktorernas inverkan på upplevelsen av roterande kommunchefskap och kommunchefernas inbördes relation. Resultaten från dessa analyser visade att de oberoende variablerna förklarar 78,5% av variansen av upplevt roterande kommunchefskap, samt 75,5% av variansen i upplevelsen av inbördes relation. Vilket kan ses som en stor effekt i båda modellerna. Analysen visade att indexet för ledning är signifikant (p <,05) för båda beroende variablerna, när samtliga index ingår i modellen. Standardiserade beta-koefficienter och signifikansnivåer för de båda beroende variablerna redovisas i tabell 2. 12

14 Tabell 2 Multipel regression över samtliga oberoende variablers inverkan på upplevelse av roterande kommunchefskap Beroende variabel Upplevelse av Upplevelse av roterande kommunchefskap inbördes relation Oberoende Variabler β p β p Motivation,28,24,11,67 Tillgänglighet -,01,97,11,58 Samverkan,26,26 -,09,71 Beslutsfattande -,07,81,39,21 Medarbetarskap -,17,26,17,24 Information & Kommunikation,06,77 -,17,45 Ledning,61 <,05*,47 <,05* Adj.R²,79 <,05,76 <,05 *Not. Signifikanta resultat för p <,05 För att identifiera vilka faktorer som har störst inverkan på upplevelsen av roterande kommunchefskap respektive upplevelsen av kommunchefernas inbördes relation, uteslöts i första hand de index med högst signifikansvärde ur modellen, tills de index med högst signifikans kvarstod. I andra hand analyserades datan med stegvisa modeller genom metoderna Stepwise respektive Backward. För beroende variabeln upplevelse av roterande kommunchefskap visade både Stepwise och Backward att ledning och samverkan kvarstod som signifikanta index (p <,05), då resterande variabler exkluderats eller då signifikanta bidrag lagts till. För beroende variabeln upplevelse av inbördes relation visade Stepwise och Backward att ledning och beslutsfattande kvarstod som signifikanta variabler (p <,05), då de icke signifikanta variablerna exkluderats eller då signifikanta bidrag lagts till. I den slutliga modellen återstod de variabler med lägst signifikansvärden, där två variabler i respektive modell var signifikanta. Dessa index redovisas i tabell 3. Analysen visade att ledning och samverkan hade en signifikant inverkan (p <,05) på upplevelse av roterande kommunchefskap. Detta innebär att när upplevelsen av roterande kommunchefskap var hög, var även upplevelsen av ledning och samverkan hög. För upplevelsen av inbördes relation visade analysen att ledning och beslutsfattande hade en signifikant inverkan (p <,05). Detta innebär att när upplevelsen av kommunchefernas inbördes relation var hög, var även upplevelsen av ledning och kommunchefernas beslutsfattande hög. Tabell 3 Multipel regressionsanalys när icke signifikanta variabler är exkluderade ur modellerna. Beroende variabel Upplevelse av Upplevelse av roterande kommunchefskap inbördes relation Oberoende Variabler β p β p Samverkan,42,00* Medarbetarskap -,08,42,16,19 Ledning,66 <,05*,49 <,05* Beslutsfattande,36 <,05* Adj.R²,81 <,05,79 <,05 *Not. Signifikanta resultat för p <,05 13

15 För vidare analys ändrades modellen genom en uteslutning av frågan Vi arbetar mycket i självstyrande team utan inblandning från kommuncheferna från indexet medarbetarskap, och ställde den som en egen oberoende variabel i modellen. Resultatet visade då en signifikans på självstyrande team (p <,05), men även en signifikans på indexet motivation (p <,05). Resultat visade att dessa oberoende variabler förklarar 83,2% av variansen av upplevt roterande kommunchefskap och kan således ses som en stor effekt. Om samma sak genomförs med beroende variabeln, upplevelse av inbördes relation, så ändras inte resultatet från den första modellen som redovisades i tabell 3. Tydlighetens roll. Indexet ledning ändrades och uteslöt den spegelvända frågan Kommuncheferna upplevs ofta som otydliga och påståendet blev beroende variabel i modellen. För att kontrollera sambanden mellan kommunchefernas tydlighet, genomfördes en enkel regressionsanalys mot upplevelsen av roterande kommunchefskap, som visade på ett signifikant samband (p <,05). Detta innebar att de respondenter som upplevde kommuncheferna som tydliga också var positiva till det roterande kommunchefskapet. I nästa steg kontrollerades tydligheten med samtliga index i en multipel regression med Backward metoden och resultatet visade då en signifikans med upplevelsen av roterande kommunchefskap (p <,05). Ytterligare fyra index kunde urskiljas som signifikanta gentemot tydligheten, dessa var information och kommunikation, (p <,05), ledning (p <,05), medarbetarskap, (p <,05) samt motivation, (p <,05). Förklaringsgraden visade 82,5% av dessa oberoende variabler gentemot kommunchefernas tydlighet och kan således ses som en stor effekt. Bakgrundsfaktorer och skillnader. Variansanalyser utfördes för att studera om det fanns någon skillnad över kön, ålder, anställningstid, befattningsnivå samt om man har sin närmsta chef som kommunchef, gentemot samtliga nio index. Index bestående av motivation, tillgänglighet, samverkan, beslutsfattande, medarbetarskap, inbördes relation, information och kommunikation, upplevelse av roterande kommunchefskap samt ledning. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kön, ålder, anställningstid samt befattningsnivå av de nio indexen. Dock visade resultatet att det fanns en signifikant skillnad över närmsta chef som kommunchef för upplevelsen av roterande kommunchefskap (p <,05). Således utfördes en variansanalys för att studera skillnaden mellan de deltagare som har sin närmsta chef som kommunchef gentemot samtliga nio index. Analysen visade att de som har sin kommunchef som närmsta chef även tenderade att vara mer positivt inställd till samtliga nedanstående index, förutom ledning som låg över gränsen för signifikant skillnad. Samtliga index visade på en stor effekt gällande eta²-värdet, förutom upplevelse av roterat kommunchefskap som uppvisade medeleffekt. Resultaten redovisas i tabell 4. 14

16 Tabell 4 Variansanalys av samtliga index gentemot faktorn närmsta chef som kommunchef Oberoende variabel Närmsta chef som kommunchef Beroende Variabler F p Eta² Motivation F(1,24)=6,55,02*,21 Tillgänglighet F(1,25)=14,51,00*,37 Samverkan F(1,25)=9,81,00*,28 Beslutsfattande F(1,25)=7,46,01*,23 Medarbetarskap F(1,25)=5,73,03*,19 Kommunchefskapet inbördes relation F(1,24)=11,10,00*,32 Information/kommunikation F(1,24)=6,43,02*,21 Upplevelse av roterande ledarskap F(1,25)=4,53,04*,13 Ledning F(1,25)=4,04,06,15 *Not. Signifikanta resultat för p <,05 Not. Alla värden, förutom ett, var större än,14 som innebär stor effekt enligt Cohen (1988). Närmsta chef som kommunchef gentemot tydlighet. I syfte att studera om respondenterna upplever att tydligheten varierar om den närmsta chefen även var kommunchef, så utfördes en variansanalys med ett påstående Kommuncheferna upplevs ofta som otydliga, exkluderat från indexet ledning. Analysen indikerade att skillnaden inte var signifikant, F(1,25)= 3,68, (p <,07). Figur 1. Rangordning av alternativ som är mest värd respektive minst värd utifrån vad respondenterna tror att ett roterande kommunchefskap medför. Respondenterna ombads att rangordna följande fem alternativ från vad de ansåg var mest respektive minst värdefullt; mer tid för mig som medarbetare, mer tid att lösa konflikter, mer tid att utveckla självstyrande grupper, få närmre relation mellan kommunchef och medarbetare samt möjlighet att arbeta över förvaltningsgränserna. Resultatet av denna fråga visade att cirka 78% av respondenterna ansåg att möjligheten att arbeta över förvaltningsgränserna var mest värd. Som andra alternativ, ansåg cirka 41% att det medförde mer tid att utveckla självstyrande grupper på lika många procentenheter som alternativet att få närmre relation mellan kommunchef och medarbetare. Som tredje alternativ, näst minst värd, uppskattades 15

17 mer tid för att lösa konflikter på cirka 41%. Det sista alternativet, som var en uppskattning på minst värd, visade att deltagarna ansåg att det roterande ledarskapet medförde mer tid för medarbetarna på cirka 52%. Figur 2. Skulle du rekommendera en vän att arbeta i en organisation med roterande ledarskap? På frågan om respondenterna skulle rekommendera en vän att arbeta i en organisation med roterande ledarskap svarade 44,44% att de troligen skulle det, 33,33% skulle absolut ge sina rekommendationer och 3,70% skulle troligen inte ge sina rekommendationer. Ingen av respondenterna ställer sig helt avståndstagande till frågan med absolut inte. Övriga reflektioner från respondenterna. För att få en djupare beskrivning vad respondenterna anser att roterande ledarskap medför, ombads de beskriva med egna ord. Följande beskrivningar urskiljdes ifrån dessa öppna frågor; minskad tillgänglighet till egen förvaltningschef, naturligare relationer över förvaltningsgränser, ser gärna roterande chefskap på andra nivåer i organisationen, mindre tid för utvecklingsarbeten samt att roterande ledarskap kan stjäla tid från ordinarie arbetsuppgifter på grund av högre arbetsbelastning. Somliga respondenter menar att det roterande kommunchefskapet har fungerat på grund av kommunchefernas personkemi och om gruppen förändras så finns osäkerhet om huruvida projektet kommer att fungera. Här ifrågasätts även om det är en långsiktig framgångsfaktor. Vidare nämner en respondent att det är viktigare med en välfungerande organisation, än ett nära samarbete mellan medarbetare och kommunchef. Diskussion Genom denna studie har vi valt att belysa ett nytt sätt att leda roterande ledarskap och valt att fokusera på medarbetarnas perspektiv. Undersökningen syftade således till att studera roterande kommunchefskap ur ett medarbetarperspektiv, där faktorer såsom motivation, kommunchefernas tillgänglighet, samverkan mellan medarbetare och kommunchefer, kommunchefernas beslutsfattande, medarbetarskap, information och kommunikation samt ledning inverkade på hur medarbetarna upplevde ett roterande kommunchefskap samt kommunchefernas inbördes relation. Fenomenet roterande ledarskap är enligt vår kännedom ett nytt och outforskat område, som det erhålls litteratur och forskning om i mycket begränsad utsträckning. Roterande ledarskap är i Åtvidabergs kommun, i jämförelse med delat ledarskap, ett formellt uttalat ledarskap som delas av fem chefer. Då kommuncheferna har olika ansvarsom- 16

18 råden och sittande kommunchef har beslutsmakten är ledarskapsformen olikställd gällande ansvar och befogenheter. Dock är det likställt ur den aspekten att kommuncheferna i vissa ärenden tar gemensamma beslut (R. Jonsson, personlig kommunikation, 25 maj, 2010). I motsats till Lambert-Olssons (2004) teori om äkta och oäkta dubbelkommando, så fungerar ledningen trots att det roterande kommunchefskapet både är likställt och olikställt. Det roterande ledarskapet i jämförelse med ett delat ledarskap kan således inte definieras på samma sätt gällande likställt eller olikställt, då beslutanderätten och ansvar sker roterande periodvis. Dock behöver det inte i likhet med Döös et al. (2005) existera en total jämställdhet i relationen för att utöva ett välfungerande delat ledarskap, i motsats med Lambert-Olssons (2004) inställning. Då Döös et al. benämner att det delade ledarskapet kan förekomma i olika skepnader så kan det roterande ledarskapet ansluta sig som en utvidgning av denna ledarskapform. I likhet med Karrikers (2005) uttalande om delat ledarskap, har Åtvidabergs kommun genomfört en ny ledarskapsform genom att omfördela resurserna snarare än att minska antalet chefer. Både roterat kommunchefskap liksom delat ledarskap syftar till att minska sårbarheten i organisationer samt skapa tydlighet gentemot personal. Vidare finns syftet med en centraliserad ledarskapskärna, med ökad helhetssyn och samverkan, att bidra till en mer effektiv organisation (Jonsson & Arnell, 2006). En negativ aspekt med ett delat ledarskap är möjligheten att sätta en personlig prägel på ledarrollen (Döös & Wilhelmson 2003), vilket även kan påverka ett roterande ledarskap där man periodvis innehar chefsrollen. Medarbetarskap. Inledningsvis i studien antogs att medarbetarskap skulle ha ett samband med upplevelsen av roterande ledarskap. Då flera studier i det delade ledarskapet, ur ett kollektivt perspektiv, har framhävt att dessa faktorer är av betydelse för en välfungerande ledarskapsform. Empowerment, egenmakt och självstyrande grupper relaterat till coachande och stödjande ledare beskrivs som vitala faktorer i ett fungerande medarbetarskap (Pearce & Sims, 2002; se också Karriker 2005; Pearce & Conger, 2003). Föreliggande studie visar på samband mellan upplevt medarbetarskap och upplevelsen av roterande kommunchefskap. Detta innebär att de respondenter som upplevde en hög grad av självständighet i sitt arbete, även var mer positivt inställda till ledningsformen roterande kommunchefskap. Dock indikerar resultaten genom ytterligare analys att andra index har högre förklaringsgrad till upplevt roterande kommunchefskap, såsom ledning och samverkan. Således kan antagandet om medarbetarskapets inverkan på upplevelsen av roterande kommunchefskap inte bekräftas i studien. Tengblad och Hällsten (2006) belyser att medarbetarskap oftast fungerar i teorin och sällan i praktiken. Då självstyrande team är en viktig del om medarbetarskap existerar i organisationen valdes att undersöka denna fråga isolerat från resterande items i indexet medarbetarskap, i syfte att studera om det finns något samband. Resultaten antyder att självstyrande team har ett samband med upplevelsen av roterande kommunchefskap. Vilket innebär att de respondenter som upplevde att de arbetar i självstyrande team, utan inblandning från kommuncheferna, också var mer positiva till det roterande kommunchefskapet. Självstyrande team kan också ses som ett självledarskap och i enlighet med Pearce och Manz (2005) så relaterar de självledarskap till ett delat ledarskap i olika former. Döös et al. (2005) har även påvisat samband mellan införandet av delat ledarskap och utveckling utav självstyrande grupper, vilket i denna studie indikerar att självstyrande grupper även kan relateras till roterande ledarskap. Huruvida självstyrande grupper är en effekt utav införandet av roterande ledarskap kan inte fastställas, utan endast att de respondenter som utövade arbete i självständiga grupper var mer positivt inställda till roterande kommunchefskap. Individer som utövar en hög grad av medarbetarskap associeras med chefer som är coachande och stödjande utan en hög grad av styrning (se t ex Pearce & Sims, 2002; Pearce & Conger, 2003). Slutsatsen som kan dras är att de respondenter som arbetar i självstyrande team och kräver mindre ledning, var mer positiva till roterande kommunchefskap. En reflektion kring detta samband är att resultatet i studien kan ha påverkats av 17

19 urvalet, bestående av första linjens chefer samt stabspersonal, som i stor utsträckning utövar ett självständigt arbete. Enligt Tengblad och Hällsten (2006) är självstyrande grupper oftast välutvecklade i offentliga verksamheter men motarbetas ofta av för hög arbetsbelastning, vilket har nämnts av ett flertal respondenter som en negativ effekt. Föreliggande studie visar även att när respondenterna ombads rangordna effekterna av roterande kommunchefskap, så ansåg de att det roterande ledarskapet medförde mer tid att utveckla självstyrande grupper, som en effekt de värderar näst mest, efter möjligheten att arbeta över förvaltningsgränserna. Ledning. Resultatet visade på samband mellan ledning och upplevelse av roterande kommunchefskap. Detta innebär att respondenternas upplevelser av kommunchefernas tillvägagångssätt att leda och styra organisationen, på ett för dem välfungerande sätt, medför en positiv attityd gentemot roterande kommunchefskap. Vilket går i linje med Backström, Wilhelmson & Granberg (2008) som lyfter olika ledarskapsformer i kollektivt perspektiv och relaterar detta till ett ledarskap med en organiserad kärna, som utgör ett coachande och stödjande angreppssätt. Det finns olikheter i vilken ledarskapform människor uppskattar och är i behov av (Hersey et al. 2001) och de respondenter som värderar ett coachande och stödjande ledningssätt, i föreliggande undersökning, är också de som är mest positiva till ledarskapsformen roterande kommunchefskap. Borg (1996) menar att ledningen i offentlig verksamhet är en viktig funktion för att skapa förutsättningar för att organisationsförändringar ska bli framgångsrika. Då Åtvidabergs kommun har bedrivit roterande kommunchefskap sedan mars 2009, är det ännu för tidigt av att avgöra dess grad av framgång. Dock indikerar ledningsindexets medelvärde på en positiv inställning gällande kommunchefernas ledningssätt. Grubb och Flessa (2006) belyser stabilitet i organisationen som en av framgångsnycklarna vid innovativa organisationslösningar och talar då om stabilitet i form av låg personalomsättning. Föreliggande studie kan inte uttala sig om huruvida detta i ett historiskt och framtida perspektiv påverkat medarbetarnas upplevelse av roterande kommunchefskap. Även Biglari (2006) konstaterar i sin studie att organisationsstruktur och därmed ledningsformen är viktig för att ett delat ledarskap ska fungera. Hogan, Curphy och Hogan (1994) belyser att ledarskapseffektivitet föds ur ledarens förmåga att leda och bygga en sammanhållen och målorienterad grupp. Ledning visade sig i rådande studie också ha ett samband med respondenternas upplevelse av kommunchefernas inbördes relation, med uppmätta faktorer såsom grundläggande värderingar, rolltydlighet, enighet, samstämmighet, likställdhet och kompletterande egenskaper. Dessa faktorer har belysts i relation till delat ledarskap som framgångsfaktorer (Bennis, 2007; Döös et al. 2003; Holmberg & Söderlind, 2004; Wilhelmson, 2006) och denna studie indikerar också att de respondenter som var positivt inställda till kommunens ledning var de som upplevde att dessa faktorer existerar. I de fall kommuncheferna lyckats förmedla en god relation utåt i organisationen, medför detta en positiv syn på ledningsformen. De respondenter som har sin närmsta chef som kommunchef tenderade också att ha en mer positiv attityd gentemot kommunchefernas inbördes relation. Detta kan dock bero på att de har en bättre och närmre insyn i det roterande kommunchefskapet. Döös och Wilhelmson (2003) illustrerar att det tar tid att bygga upp en trovärdig relation och skapa gemensamma värderingar, samtidigt som det är en process att utvecklas till delande ledare. Vilket talar för att de roterande ledarna i Åtvidabergs kommun har möjlighet att ytterligare stärka sin inbördes relation, då endast drygt ett år har passerat. Gällande studie pekar på att detta ytterligare skulle påverka medarbetarnas upplevelse utav roterande kommunchefskap i positiv riktning. Samverkan. Vikten av att bygga hållbara och goda relationer som skapar kvalitet i organisationen framhålls som en central del i ledarskapsteorier (Döös & Wilhelmson, 2003; se också Bass, 1981; Davis, 2007; Kinlaw, 2005; Wilhelmson, 2006). I föreliggande studie konstaterades att det finns ett samband mellan samverkan och upplevelsen av roterande kommunchefskap. De respondenter som betecknade sitt samarbete med kommuncheferna som gott och som upplevde kommuncheferna som stöttande var mer positivt inställda till roterande kom- 18

20 munchefskap. Bennis (2007) understryker att ledarskapet bygger på att konsensus med medarbetarna uppnås och att en god relation är det essentiella för att nå samstämmighet. Även Raelin (2005) påpekar vikten av samverkan genom begreppet leaderful managers där ledarskapet ses som ett samverkande kollektivt fenomen. Samverkansformer och samarbete mellan medarbetare och kommunchef ger i gällande studie indikationer på att vara en förklaring till att respondenterna upplever det roterande kommunchefskapet som positivt. Vilket även indikeras av frågan vad respondenterna anser att roterande kommunchefskap medför, då närmre relation mellan kommunchefer och medarbetare sågs som värdefullt. Döös & Wilhelmson (2003) menar att det i huvudsak finns två kriterier som avgör om delat ledarskap blir välfungerande eller inte, och det innefattar chefernas samarbetsvilja och rolltydlighet. Beslutsfattande. Upplevelsen av kommunchefernas inbördes relation gentemot beslutsfattande visade i föreliggande studie ett samband. En kritik som bland annat Holmberg och Söderlind (2004) lyfter med ett delat ledarskap är att beslutandeprocessen ofta är långsam och kompromissas fram, men framhåller samtidigt bättre beslut som ett resultat av delat ledarskap. Trots regelstyrda beslutsprocesser som är vanligt förekommande i offentliga verksamheter (Borg, 1994) innebär detta inget negativt samband i denna studie, utan tvärtom. De respondenter som upplevde en god beslutfattandeprocess tenderade även att vara positiva till den inbördes relationen hos kommuncheferna. Respondenterna upplevde varken att beslutfattandet tog lång tid eller kompromissades fram utan upplevde delaktighet och beslut som gynnar verksamheten. Raelin (2005) menar att en positiv aspekt med ett kollektivt ledarskap är att beslutsfattande influeras av flera individer. Tillgänglighet. Resultatet visade inget samband mellan kommunchefernas tillgänglighet och upplevelsen av roterande kommunchefskap. Forskning kring delat ledarskap belyser att ökade krav och omfattning på ledarskapet, medför alternativa chefsformer i syfte att öka tillgängligheten hos ledarna (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson & Hemborg, 2005; Holmberg & Söderlind, 2004; Grubb & Flessa, 2006). Dock indikerar denna studie att det varken finns ett positivt eller negativt samband huruvida tillgänglighet påverkar upplevelsen av roterande kommunchefskap, trots att det i Döös et als. (2003) studie framkommit att tillgängligheten är en av de största förmånerna med delat ledarskap. Närmsta chef som kommunchef. Resultaten visar att faktorn om man har sin närmaste chef som en utav kommuncheferna är av stor betydelse, då det visar på skillnader mellan grupperna gällande motivation, tillgänglighet, samverkan, beslutsfattande, medarbetarskap, inbördes relation, information och kommunikation samt upplevelsen utav roterande kommunchefskap. Alla index utan ledning, det vill säga respondenternas upplevelse av kommunchefernas sätt att leda, visade således på skillnader. Döös och Wilhelmson (2003) belyser att det delade ledarskapet möjliggör att få mer tid att bygga hållbara relationer med medarbetarna. När det gäller respondenterna i föreliggande studie så kan man anta att närheten till de roterande ledarna ökar, när man har sin närmsta chef som kommunchef. Vilket indikerar att en närmre relation skapar en mer positiv syn på de flesta av studiens undersökningsområden. Tydlighet. I tidigare forskning om delat ledarskap har tydlighet framhållits som en fallgrop och en viktig faktor för att nå framgång (Döös et al. 2005; Wilhelmson et al. 2006). Föreliggande studie visar ett samband där respondenter som upplevde roterande kommunchefskap som mer tydligt även var mer positivt inställda till denna ledningsform. En slutsats är att i de fall kommuncheferna lyckas kommunicera sin chefsroll på ett tydligt sätt, angående förväntningar och krav, så är även upplevelsen av roterande kommunchefskap i stort mer positiv. Däremot indikerar resultaten att det inte är någon skillnad i upplevelsen utav tydlighet, beroende på om närmsta chefen är en utav kommuncheferna. Holmberg och Söderlind (2004) lyfter det delade ledarskapet som tydligt och rådande studie kan understryka vikten av tydlighet då det skapar en positiv bild utav hur de roterande ledarna styr. Att ha sin närmsta chef som kommunchef borde skapa en närhet och därmed ökad tydlighet, vilket inte visade någon 19

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Inställning till förändring och ledarskap relaterat till affektiv personlighet och optimism

Inställning till förändring och ledarskap relaterat till affektiv personlighet och optimism GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Inställning till förändring och ledarskap relaterat till affektiv personlighet och optimism Camilla Suvén Elisabeth Tengblad Självständigt arbete 10 poäng

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå Rapport 2014vt00984 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C, 15hp Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå En

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller

Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Josefin Hansson Karin Johansson Handledare: Leif Denti Juni,

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Ingen skitstövel Tankar kring effektivt ledarskap på VIDA Vislanda Henny Bodén och Johan Eklund

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Ledarskapsstilar. Leadership styles

Ledarskapsstilar. Leadership styles Ledarskapsstilar En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor Leadership styles A study about the differences in leadership styles between companies within private and public sectors

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Ledarskap inom äldreomsorgen

Ledarskap inom äldreomsorgen Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet HT 2013 Ledarskap inom äldreomsorgen En kvalitativ studie om chefernas syn på motivation till sina medarbetare och hur dessa ledarkunskaper

Läs mer

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Salutogent ledarskap. Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge. Maria Lund och Helena Lundin. FoU i Sörmland Rapport 2011:2

Salutogent ledarskap. Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge. Maria Lund och Helena Lundin. FoU i Sörmland Rapport 2011:2 Salutogent ledarskap Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge Maria Lund och Helena Lundin FoU i Sörmland Rapport 2011:2 Projektredovisning 2007:2 Vardagsrehabilitering i eget ordinärt

Läs mer

Roterande kommunchefskap

Roterande kommunchefskap Roterande kommunchefskap Idéer bakom en chefskonstruktion Leif Jonsson och Robert Jonsson RAPPORT 3 Roterande kommunchefskap Idéer bakom en chefskonstruktion Leif Jonsson och Robert Jonsson RAPPORT 3 Denna

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:060 Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer