Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB"

Transkript

1 Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB

2 Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var att undersöka m det finns intresse ch möjlighet att samrdna upphandlingen av persnbilar ch frdnsbränsle mellan landstinget ch länets kmmuner för att kunna ställa gemensamma upphandlingskrav ch få bättre villkr. Den prjektgrupp sm bildades bestd av Hannele Jhanssn, Energikntr Sydst (prjektledare), Sven Elfversn (SE), Inköpssamrdnare Kalmar läns landsting, Per-Gunnar Franssn (P-G), Inköpschef Kalmar kmmun, Anna-Carin Leijn (A-C), Inköpssamrdnare Mönsterås kmmun Ulla Öhrn (UÖ), Inköpschef Västerviks kmmun Karaman Bagatir (KB), VD Kalmar läns Beställningscentral (KLB) anslöt sig till prjektet i juni ch Carlina Gunnarssn (CG), handläggare Reginförbundet i Kalmar län deltg sm representant för uppdragsgivaren. Prjektet inleddes med en undersökning bland länets kmmuner ch landstinget. Undersökningen visade att det finns ett intresse att samrdna inköpen. Vad beträffar beslutet att köpa miljöbilar saknas detta i de flesta kmmuner. Däremt kan man märka en trend mt att allt fler kmmuner ökar inköpen av miljöbilar. Erfarenheter från andra kmmuner visar att flera stra kmmuner (Stckhlm, Götebrg ch Linköping bl.a.) har antagit ett plitiskt beslut att köpa miljöbilar. Flera av dem har gått samman med andra för att få upp vlymerna (Stckhlm med andra kmmuner ch företag, Götebrg med Västra Götaland, Linköping har öppnat bilplen för allmänheten). I Stckhlm har man även gjrt en undersökning på miljöbilarnas andrahandsvärde. Värdeminskningen visade sig vara mindre än beräknat. I ch med miljöbilsseminariet sm anrdnades i februari 2007 avslutades prjektet. I samband med seminariet anrdnades överläggningar med inköpsansvariga från alla kmmuner samt plitiska överläggningar med presidier för kmmuner, Reginförbundet ch Landstinget i Kalmar län samt KLB ch KLT. Under de plitiska överläggningarna fick Reginförbundet i uppdrag att initiera en länsgemensam upphandling av miljöbilar. Per-Gunnar Franssn, inköpschef på Kalmar kmmun utsågs att samrdna bilinköpen i kmmunerna. Följande tidplan sattes för det frtsatta arbetet. 18 april 2007 Senast 1 juni 2007 Hösten 2007 Möte med samtliga inköpare. Referensgrupp bildas. Beslut i samtliga kmmuner ch landsting/klb m ambitinsnivå (dvs. antal köpta eller leasade miljöbilar för åren 2008, 2009 ch 2010) samt m deltagande i gemensam upphandling. Fullmakt lämnas till upphandlande enhet. Förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering ch avtalsskrivning Avtalet träder i kraft fr..m. 1 januari 2008 Gruppen föreslår att upphandlingen sker med en avtalsperid på år. 2

3 1 Beskrivning av prjektet 1.1 Bakgrund Reginförbundets styrelse har, i perspektivet m reginal utveckling ch tillväxt, pekat ut begränsad klimatpåverkan sm ett av de fem viktigaste miljömålen att priritera. I linje med detta antg styrelsen beslutet att göra Kalmar län till en Fssilbränslefri regin per 2050 i ktber Året därpå beslutades att påskynda arbetet ch målet flyttades fram till Det första etappmålet, sm är satt till 2010, gäller bl.a. den ffentliga sektrns persnbilstransprter. Målet innebär att alla persnbilar sm köps eller hyrs in av den ffentliga sektrn är s.k. miljöbilar eller går på förnyelsebara bränslen. Idag finns ttalt ca 1200 persnbilar inm Landstinget ch kmmuner i Kalmar län. Av dem är ca 15 % miljöbilar. 1.2 Uppdraget Mt denna bakgrund ville man: undersöka m det finns intresse ch möjlighet att samrdna upphandlingen av persnbilar ch frdnsbränsle mellan landstinget ch länets kmmuner för att kunna ställa gemensamma upphandlingskrav ch få bättre villkr ta fram ett gemensamt upphandlingsunderlag sm kan accepteras av alla parter studera erfarenheter från andra reginer/kmmuner Arrangera ett miljöbilsseminarium sm ska underlätta för kmmuner ch landsting att besluta m inköp av miljöbilar. Seminariet ska bidra med kunskaper samt erbjuda en plattfrm för infrmatinsutbyte. 1.3 Prjektgrupp Prjektledare har varit Hannele Jhanssn (HJ), Energikntr Sydst Prjektdeltagare har varit: Karaman Bagatir (KB), VD Kalmar läns Beställningscentral (KLB) Sven Elfversn (SE), Inköpssamrdnare Kalmar läns landsting Per-Gunnar Franssn (P-G), Inköpschef Kalmar kmmun Anna-Carin Leijn (A-C), Inköpssamrdnare Mönsterås kmmun Ulla Öhrn (UÖ), Inköpschef Västerviks kmmun Carlina Gunnarssn (CG), handläggare Reginförbundet i Kalmar län har deltagit sm representant för uppdragsgivaren. Under prjektet har sex prtkllförda möten hållits (2/3; 20/4; 7/6; 29/8; 16/10; 12/1;ch 1/3) samt en generalrepetitin 5/2 inför Miljöbilsseminariet den 9 februari

4 1.4 Prjektet Frågr till kmmuner ch landsting För att bilda en uppfattning m hur upphandlingen ser ut i de lika kmmunerna idag samt undersöka intresset för en gemensam upphandling inleddes prjektet med att under våren 2006 genmföra en undersökning med följande innehåll bland inköpssamrdnarna i samtliga kmmuner: 1. Hur många miljö/persnbilar*) finns det i kmmunen? Hur ser inköpsvlymerna ut 2007, 2008 ch 2009? När går nuvarande avtal ut? Finns det intresse för gemensam upphandling? Vilka ytterligare krav ska man ställa vid upphandling (bl.a. säkerhet)? Vad beträffar frdnsbränslen gällde frågrna vlymer, srt (etanl alt. bigas) ch avtalstider. *) Reginförbundet har sedan tidigare bestämt att använda sig av Vägverkets miljöbilsdefinitin sm bygger på såväl teknik (förnybara drivmedel) samt energieffektivitet (låg bränsleförbrukning ch låga utsläpp). Resultatet av undersökningen: Ttalt innehav av bilar i länets kmmuner ch landsting är ca 1200 varav ca 15 % miljöbilar Inköp ch leasing av persnbilar per år: st Alla avtal går ut under Möjlighet finns att genmföra en gemensam upphandling under hösten 2007 med avtalsstart Alla tillfrågade har sagt sig vara intresserade att delta i en gemensam upphandling av bilar F.n. har Nybr kmmun fattat beslutet att 100 % av alla nyinköpta persnbilar ska vara miljöbilar. Mtsvarande siffra för Västervik är 50 %. Samtidigt ökar inköpen av miljöbilar inm det ffentliga även när det inte finns ett plitiskt beslut taget. De flesta köper in drivmedel genm Kmmentus ch avtalen löper i regel till 2008 Sammanställning av svaren finns i bilaga 1. Sm resultat av undersökningen beslutades att gå vidare med en gemensam upphandling av miljöbilar (persnbilar) ch inte inkludera frdnsbränslen Miljöbilsseminarium Det blev ganska snart klart att ett miljöbilsseminarium sm riktar sig till länets plitiska ledare ch inköpsansvariga samt andra intresserade skulle vara ett lämpligt frum att debattera frågan ch förmedla den infrmatin sm behövs för beslutsfattande. HJ fick i uppdrag att arrangera ett sådant seminarium. Seminariet hade följande innehåll: Ordföranden från Reginförbundet ch miljörådet Landstinget i Kalmar län förklarade bakgrunden till beslutet att alla nya persnbilar sm köps av det ffentliga i Kalmar län ska vara miljöbilar per De lika miljöbilsalternativen presenterades av Charlie Rydén, BAFF; Carl Lilliehöök, Bigas Syd; Dag Ltsander, Tyta samt Bertil Mldén, Bil Sweden. Petter Åsman, Vägverket presenterade Vägverkets miljöbilsdefinitin 4

5 Jnas Lööf från Miljöfrdn Syd förklarade hur läget i länet påverkas av lagen sm reglerar vilka bensinmackar sm måste ha pump för förnybara frdnsbränslen. Representanter från Kalmar Vatten samt Vimmerby ch Västervik kmmuner redgjrde för hur marknaden för bigas av frdnskvalitet i länet ser ut beträffande utbud, tillgången på råvara ch avsättningsmöjligheter Seminariet avslutades med två interna överläggningar. HJ inledde genm att redvisa arbetet i prjektet ch då särskilt: Resultatet av undersökningen (se van) Försäljningsutvecklingen för miljöbilar: Under 2006 har försäljningen av miljöbilar i Kalmar län ökat med 177,01% att jämföra med 242,00% i Krnbergs län ch 156,12% i hela riket Erfarenheter från följande kmmuner/reginer: Stckhlms stad sm gjrt en undersökning bland alla persner sm mellan augusti 2004 ch ktber 2005 köpt en begagnad miljöbil av årsmdellerna (ttalundersökning, 68 % svarade). Undersökningen visade bl.a. att i alla förekmmande fall var andrahandsvärdet högre än listpriset. Värdeminskningen var i genmsnitt 6 % lägre än listpriset för miljöbilar. I upphandlingen sm genmfördes 2004 deltg även andra kmmuner samt privata företag. Götebrg gick samman med Västra Götaland för att kmma upp i vlym. Fattade även ett plitiskt beslut att 90 % av alla bilar sm köps ska vara miljöbilar före Idag är andelen 70 %. Linköping: Har beslutat att alla bilar ska vara gasbilar enligt kmmunens reseplicy samt upphandlat en bilpl sm är öppen för allmänheten Plitiska överläggningar I de plitiska överläggningarna deltg plitiker (presidier) från 10 av 12 kmmuner. Mötet inleddes med att CG beskrev hur utsläppen skulle minska m kmmuner ch landsting i Kalmar län bara köpte miljöbilar. Se bild nedan. Bilar, miljöbilar, kldixidutsläpp % etanlbilar ch 30% bränslesnåla Antal persnbilar lt ch kmmun Miljöbilar Tn CO2 ttalt 0 _06 _07 _08 _09 _10 _11 5

6 Kmmunerna ch landstinget köper/leasar enbart miljöbilar fr..m bigasbilar, 70 % etanlbilar ch 30 % bränslesnåla bilar. Etanlbilarna körs till 20 % på bensin ch till 80 % på E85. Icke miljöbilar = 80 % bensinbilar ch 20 % dieselbilar. Därefter gjrde CG ett tankeexperiment utifrån den s.k. Stern-rapprten. I rapprten uppskattades klimatkstnaden till mellan 5 ch 20 % av BNP dvs. av samma strleksrdning sm världskrigen ch depressinen under 1900 talets första hälft. Om detta skulle tas ut på bensinpriset, skulle det ge ett pris mellan 20 ch 50 kr/liter. Kstnaden för att åtgärda klimatprblemet uppskattades till 1 % av BNP. Karl-Jhan Bdell från KLT redgjrde m alternativen för kllektivtrafiken beträffande förnybara bränslen ch ställde prduktinskstnaden ch miljövärdet mt varandra. En livlig diskussin utbröt. Bland annat efterlyste man en s.k. Well t wheel analys för att få med utsläppen i alla leden. KB redgjrde m KLB:s erfarenheter från lika miljöbilar ch jämförde kstnader för miljöbilsinköp med vanliga bensin- ch dieseldrivna bilar. Den stra säkerheten är främst andrahandsvärdet. Eftersm miljöbilar har funnits så krt tid vet man inte förrän 2010 vad andrahandsvärdet blir. KLB uppskattar merkstnaden till 5 alt. 8 krnr berende på körsträcka. Då är kstnader för värdeminskning, ränta, skatt, service ch underhåll, hämta ch lämna service samt drivmedel inräknade. Ett försök sm prjektgruppen gjrt för att uppskatta merkstnaden finns i bilaga 2. De plitiska överläggningarna avslutades med att Reginförbundet fick i uppdrag att ta fram ett förslag samt tidplan för det frtsatta arbetet med gemensam upphandling i Kalmar län. Överläggningar med inköpsansvariga I överläggningar med inköpsansvariga var alla tlv kmmuner representerade. A-C.L. ch UÖ presenterade det upphandlingsunderlag sm de tagit fram under prjektet ch sm bygger på Miljörådets verktyg för eklgisk upphandling. Utgångsläget var att det finns två möjligheter nämligen att köpa en bil eller en tjänst. Den fråga sm diskuterades under mötet gällde snarare hur man skulle gå tillväga än m man skulle delta i den gemensamma upphandlingen. I miljöbilsseminariet deltg 77 persner varav 21 var medverkanden. Syftet med seminariet var att ge plitiker ch inköpssamrdnare i kmmuner ch landsting i Kalmar län tillräckligt med infrmatin för att de ska kunna fatta beslut i frågan m en gemensam upphandling av miljöbilar. Prjektgruppen var enig m att syftet med seminariet uppnåddes vilket även fick stöd i den utvärdering sm gjrdes under mötet. 2 Utvärdering av prjektet Syftet med prjektet var att undersöka intresset för gemensam upphandling i kmmuner ch landstinget i Kalmar län, ta fram ett verktyg (gemensamt upphandlingsunderlag) samt att ge beslutsfattarna den infrmatin sm behövs för beslutsfattande. Knstaterades att prjekt uppnådde sitt mål. Hur lyckat det blir berr sedan på vilka beslut sm fattas i de lika kmmunerna ch landstinget. Prjektet upplevdes sm lyckat av såväl uppdragsgivaren sm de medverkande. Orsakerna till detta trde bl.a. vara: Stöd hs Reginförbundet Stödet från uppdragsgivaren dvs. Reginförbundet var bra under hela prjekttiden. Det märktes att frågan hade hög priritet. Bl.a. undertecknade rdföranden i RF ut inbjudan till presidierna ch regindirektören inbjudningarna till inköpsansvariga i 6

7 kmmunerna. Ledningen för Reginförbundet deltg ckså aktivt i seminariet genm att agera mderatr ch förklara beslutet. Bred prjektgrupp: Inköpssamrdnarna i prjektgruppen representerade 8 av länets 12 kmmuner eftersm Kalmar samrdnar inköpen även för Brghlm, Mörbylånga, Nybr, Emmabda ch Trsås. KLB ch Landstinget representerade den största delen av den ffentliga frdnsparken Tiden arbetade för ss p.g.a. förflyttning av seminariet Seminariet flyttades från planerat datum i nvember 2006 till februari 2007 p.g.a. att den plitiska ledningen för Landstinget ch Reginförbundet i Kalmar län inte blev klart till dess. Under tiden verkade den allmänna pininen ch massmedias fkusering på klimatfrågan till vår fördel. Samtidigt fick prjektgruppen mera tid på sig att inhämta infrmatin ch förbereda sig. Bl.a. besökte tre persner från prjektgruppen miljöbilsseminariet i Tylösand sm var arrangerat av Miljöfrdn Syd. Brett prgram + Rätt nivå Seminarieprgrammet täckte de viktigaste frågrna ch samlade de främsta experterna i landet inm respektive mråde (etanl, bigas, diesel, hybrider) Rätt ch välavgränsad målgrupp Målgruppen (presidier ch inköpssamrdnare) var rätt definierad. Högt till tak Det fanns många viljr ch lika uppfattningar under resans gång men när det väl gällde gav alla järnet. 3 Förslag till frtsatt arbete med persnbilar i kmmunerna ch landstinget Prjektgruppen knstaterade att de persnbilar sm rullar i de lika kmmunerna används mycket lika. Vissa går jämt ch andra mycket få mil m året. De brde kunna användas mer effektivt genm samrdning. Detta kan bl.a. förverkligas i en gemensam bilpl. En kmmunal reserevisin brde förtydliga var den stra besparingsptentialen finns. Knstaterades ckså att en gemensam bilpl för hela länet skulle kunna minska den ffentliga sektrns kstnader väsentligt. Man brde ckså studera hur kstnaderna påverkas m man hyr bil i stället för att köpa en. År 2008 går 140 bilar över till kmmunerna samtidigt med hemsjukvården. Kmmunerna skulle kunna hyra bil av KLB men då krävs förmdligen att man bildar ett kmmunförbund. I vilket fall måste det göras via upphandling. Det är hur sm helst värt att undersöka frågan vidare. Tack till alla medverkande för ett mycket gtt samarbete! 7

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer