Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen"

Transkript

1 Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen

2 Leva och bo God bebyggd miljö Giftfri miljö Levande kust och skärgård Säker strålmiljö Skellefteås miljömål Foto: Birgitta Hägglund Det ska vara trivsamt och hälsosamt att bo i Skellefteå kommun. Maten vi äter ska vara bra för hälsan och vi ska inte utsättas för buller, föroreningar och farliga kemikalier i vårt boende eller i livsmiljön för övrigt. Boendets påverkan på den yttre miljön ska minimeras med bl a minskad energianvändning och bättre hushållning med kommunens natur grus. Lokala förnyelsebara tillgångar tas tillvara som t ex skogen till byggnation er och biobränsle. Nya förutsättningar som är följden av miljöns förändring ska utnyttjas. Vi ska skapa gröna jobb och utveckla nya tekniker som kan vara till gagn för andra. Detta kan innebära en positiv befolk ningsutveckling. Ett uppsving för träet. I Skellefteå finns företag och innovatörer som mycket väl kan bli världsledande på miljöteknik. Avfallshanteringen sluter kretsloppen och vi tillverkar biogas av det organiska avfallet.

3 Vad kan du göra? i hemmet Vara aktiv och påverka din livsmiljö i Skellefteå Mäta radonhalten i din bostad Göra inköp med tanke på etik och miljö Välja miljöanpassade material vid byggande Sortera soporna Visa hänsyn då du klipper gräs, kör snöslunga eller eldar Välja lågstrålande datorer och mobiltelefoner Spara energi (även i elen ingår olja) Köpa energieffektiva vitvaror, maskiner och lampor i företaget Välja miljöanpassade material vid byggande Bygga i trä Välja TCO-märkta datorer och mobiltelefoner Hänga med i miljödebatten, skapa gröna jobb Ställa miljökrav på underleverantörer Använda återvunnet material istället för naturgrus i kommunen Vara en barnvänlig kommun miljöfördelar i framtiden Planera för cykel- och kollektivtrafik Värdesätta kulturhistoriskt intressanta miljöer Vara lyhörd för nya behov vid planering av boende Slå vakt om tysta bullerfria områden Ge trygghet med satsningar på god psykisk, social och fysisk miljö

4 Natur i balans Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Giftfri miljö Skellefteås miljömål Vi ska nyttja, skydda och bevara naturen så att det unika i Skellefteå kommun utvecklas och förvaltas på ett hållbart sätt. Vi ska värna om det öppna landskapet. Jord- och skogsbruket får utvecklas och leva vidare. Marken ska vara fri från föroreningar och dess vattenhållande funktion bevaras. Ett rikt friluftsliv är en rättighet för alla. Miljöer med kultur- och fornlämningar bevaras i största möjliga utsträckning. Detta kan leda till god utveckling av biobränsle och besöksnäringen. Fina strövområden utvecklas och vi bevarar karaktäristiska natur- och kulturområden, djur, fåglar och växter. Odlingslandskapets värde för växter och djur bevaras och stärks. Vi kan locka turister. Förorenade områden saneras. Foto: Birgitta Hägglund

5 Vad kan du göra? i hemmet Vistas i skog och mark, nyttja de fina områden vi har Visa vår fina natur för besökare Minska användningen av papper Köpa ekologiskt odlad mat Träna ekologi i den egna trädgården Köpa miljömärkta pappersprodukter och möbler i företaget Driva jordbruket ekologiskt Upprätta naturvårdsavtal med skogsvårdsstyrelsen Frivilligt skydda delar av markinnehavet Marknadsföra naturvärden om du jobbar inom turistnäringen Undvika dikning av våtmarker Använda miljömärkta pappersprodukter Låta bli att förorena marken i kommunen Stötta företag som jobbar med eko-turism Sköta om parker och tätortsnära skogsområden Medverka till att förorenade områden saneras Upphandla ekologiskt och lokalt odlade livsmedel Vara ett föredöme ur naturvårdssynpunkt Hitta bra ersättning för naturgruset Bilda egna naturreservat

6 Livsmiljö och hållbar utveckling Livsmiljö och hållbar utveckling För 30 år sedan hölls den första globala FNkonferensen om miljö och utveckling i Stockholm. På FN-konferensen i Rio de Janeiro 20 år senare, förstod vi att globalt och lokalt miljöarbete är nyckeln till en ljus framtid. I Rio antogs bland annat Agenda 21, ett globalt program som har fått starkt genomslag på det lokala planet i Sverige. I Miljömålen som riksdagen tog 1999 är vår uppgift att till nästa generation lösa de stora miljöproblemen. Alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år Miljömålen är ett viktigt redskap för att nå en hållbar utveckling i Västerbotten. Regionala miljömål för Västerbotten har tagits fram av länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen. I Foton: Erland Segerstedt

7

8 Levande vatten Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans Bara naturlig försurning Ingen övergödning Skellefteås miljömål Vattnet ska vara livgivande. På sin väg från inlandet till havet ska det inte trans portera föroreningar som förändrar livs betingelserna för växter, djur och människor. Vattnet utmed kommunens kust ska vara rent och skapa förutsättningar för livskraftiga populationer av växter och djur. Det vatten som finns i marken ska skyddas och varhelst det påträffas kunna drickas av människor och djur. Påverkade vatten ska i möjligaste mån återställas till sitt ursprungliga tillstånd. Detta kan leda till mera havsöring, lax och andra fiskarter som gynnar oss själva och turismen. Goda tillgångar på friskt vatten kan i framtiden ge möjligheter till export av dricksvatten. Foto: Peter Lilja

9 Vad kan du göra? i hemmet Värna våra fina sjöar och vattendrag Använda fosfatfria rengöringsmedel om du bor på landet Köpa fyrtaktsmotor eller elmotor till nya båten Äta fisk som inte är hotad av utfiskning Köpa miljömärkta kemikalier Tvätta bilen på en biltvätt; tvättar du hemma stå på gräsmattan eller grusplan i företaget Låta bli att gödsla i kantzonen mot vatten Avstå från att släppa dagvatten till vattendrag Ordna egen avloppsrening Undvika att utveckla produkter som kan leda till föroreningar Hålla koll på dina kemikalier i kommunen Ordna god avloppsrening med bästa möjliga teknik Ta hand om dagvatten lokalt Skydda grundvattnet Skapa bra fiskevatten Prioritera grundvatten som dricksvatten Värna natur med sällsynta arter t ex utter Lyfta fram vackra vattenmiljöer i tätorter

10 Frisk luft Frisk luft Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Skellefteås miljömål Luften ska vara lika ren i Skellefteås tätorter som på landsbygden. Luften ska inte tillföras växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen eller föroreningar som kan vara skadliga för människor, djur, växter, byggnader, mark eller vatten. Detta kan leda till större export av biobränslen, en livlig hamn och bra tågförbindelser. Vi kan få en etanolfabrik och en bilpark som drivs på biobränsle. Vi kan locka med fina vinteraktiviteter. Foto: Annika Huring

11 Vad kan du göra? i hemmet Om du ska byta bil varför inte miljöbil, kanske etanol? Satsa på bränslesnål bil och köra snålt Byta ut oljebrännaren i huset Värma bostaden med fjärrvärme, ved, pellets, solfångare Välja vattenbaserade färger Sola med förstånd i företaget Ansluta till fjärrvärme Värma upp med förnyelsebara bränslen Samordna transporter Satsa på miljöbilar som tjänstebilar Tanka arbetsfordon med miljöanpassad syntetdiesel Utbilda personal i EcoDriving Energieffektivisera; det finns pengar att tjäna Miljöcertifiera i kommunen Prioritera Norrbotniabanan Satsa på miljöbilar som tjänstebilar Sluta använda olja i kommunal uppvärmning Effektivisera energinyttjandet Alltid göra kommunala upphandlingar med energiperspektiv Planera för fjärrvärme Uppmuntra bussbolagen att skaffa miljöbussar Satsa resurser på energirådgivning Utbilda personal i EcoDriving

12 Mer information om vårt miljöarbete: Idé och produktion: Cavanti Birgitta Hägglund och Annika Huring, Skellefteå Omslagsfoto: Peter Lilja

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 MILJÖMÅL MM 3 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 3.1 NATIONELLA MILJÖMÅL Bakgrunden Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala frågor såväl

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005

ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005 ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005 INLEDNING Den 30 november 1999 stängdes den ena av Barsebäcks reaktorer av som det första steget i kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Som en direkt följd av detta

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 18 Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 19 KARLSKRONA & OMVÄRLDEN Karlskrona mitt i Östersjön Karlskronas omvärld har de senaste åren

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Miljöbokslut för Vaggeryds kommun

Miljöbokslut för Vaggeryds kommun Miljöbokslut för Vaggeryds kommun 2006 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som ett miljöbokslut i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas uppsatta

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer