Uppsala universitets årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala universitets årsredovisning 2003"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för Den överlämnas härmed till regeringen. Hans Dalborg Bo Sundqvist Ulrika Claesson Bo Eklöf Anna Ekström Bo Ingemarson Karin Johannisson Mats O Karlsson Ulrika Knutson Mathias Lavéno Sara Lundberg Göran Magnusson Gerhart Wagner Cecilia Wikström 1

3 Innehållsförteckning 1. Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner 6 Mål för grundutbildningen 6 Ekonomiskt resultat 6 Förändringar i stora drag 6 Examina i grundutbildningen 8 Basår 9 Läkarutbildningen 9 Nätuniversitetet 9 Småämnen 10 Internationell lärarfortbildning 11 Studievägledning inom lärarprogrammet 11 Jämställdhet i grundutbildningen 12 Efterfrågan på högskolans utbildningar 13 Rekrytering till högre utbildning 14 Högskoleintroducerande utbildning 15 Reell kompetens och alternativt urval 16 Regional samverkan för skolutveckling 17 Uppdragsutbildning Forskning och forskarutbildning 19 Ekonomiskt resultat 19 Mål för forskningen 19 Externt finansierad verksamhet 19 Mång- och tvärvetenskap 19 Professurer 20 Rekryteringsmål för lärare 21 Internationella kontakter 21 Forskarutbildningen 23 Mål för forskarutbildningen 23 Antagning 23 Studiefinansiering 24 Innehavare av utbildningsbidrag 25 Studietid till forskarexamen 26 Examensmål i forskarutbildningen 26 Forskarstuderandes undervisning i grundutbildningen 27 Samarbete i forskarutbildningen 27 Forskarskolor 28 Jämställdhet inom forskarutbildningen 30 Särskilda redovisningar 30 Forskning med pedagogisk inriktning 30 Centrum för genusvetenskap 32 SCASSS 33 Metallbiologisk forskning 34 2

4 3. Gemensamt för verksamhetsgrenarna 35 Pedagogisk utveckling och utbildning 35 Pedagogisk kurs för universitetslärare 35 Handledarutbildning 36 Uppsala Learning Lab (ULL) 37 Studentinflytande 37 Likabehandling av studenter 38 Jämställdhet inom olika personalkategorier 38 Kompetensförsörjning och sjukfrånvaro 41 Måluppfyllelse och vidtagna åtgärder Mål för kompetensförsörjningen Universitetsbiblioteket 45 Lokalförsörjning 47 Gemensamma funktioner 48 Stiftelseförvaltning 49 Ekonomisk översikt per vetenskapsområde samt övrig verksamhet Finansiell redovisning med kommentarer 52 Väsentliga förändringar i förhållande till prognos i delårsrapporten 52 Grundutbildning 52 Forskning och forskarutbildning 52 Intäkter 53 Kostnader 53 Uppsala universitets utveckling AB 53 Transfereringar 53 Likviditet 54 Myndighetskapital 54 Sammanställning över väsentliga uppgifter 55 Resultaträkning 56 Balansräkning 57 Anslagsredovisning 58 Finansieringsanalys 59 Tilläggsupplysningar 60 Sjukfrånvaro 61 Noter 62 Uppgifter om styrelsen 74 Sammanställning av anslagsbelastning 75 Tabellförteckning för resultatredovisningen 77 Verksamheten 2003 speglas också i Uppsala universitets årliga magasin Horisont Uppsala. Det publiceras under våren 2004 på både svenska och engelska. Beställning kan göras på eller på tel

5 4

6 Förord Med detta dokument lägger Uppsala universitet år 2003 till handlingarna. Nya förutsättningar för ett universitet av Uppsalas bredd, profilering och specialisering innebär, som alltid, nya utmaningar. Det är vår övertygelse att universitetet står väl rustat att möta en föränderlig omvärld. Uppsala universitet deltar aktivt i det europeiska integrationsarbetet inom högre utbildning, den så kallade Bolognaprocessen. Som ett internationellt forskningsuniversitet är det Uppsalas avsikt att även framgent skapa kvalificerade, internationellt gångbara utbildningar inom såväl grund- som forskarutbildning. Genom att utnyttja kompletterande spetskompetens från andra universitet kan vi bidra med utbildningar av världsklass. Ett omfattande samarbete med universitetet i nederländska Groningen har redan påbörjats och konsistoriet har beslutat avsätta ytterligare medel till detta arbete. Därutöver avsätts medel för planeringskonferenser och utvecklingsarbete för nätsamverkan mellan Uppsalas studenter och studenter vid olika utländska universitet i gemensamma utbildningsmoment och för internationella magisterutbildningar. I linje med detta gränsöverskridande arbete satsar Uppsala universitet på utbildningar med informationsteknik som hjälpmedel, främst inom ramen för Nätuniversitetet. Genom verksamheten vid ULL (Uppsala Learning Lab) får universitetets lärare tillgång till kurser och handledning för webbaserad undervisning. Efterfrågan på vissa utbildningar inom det teknisk-naturvetenskapliga området har trots stora rekryteringsinsatser under 2003 varit fortsatt låg. Universitetet har därför tvingats att göra vissa omprioriteringar av utbildningsutbudet mellan vetenskapsområdena. I oktober 2003 sändes en skrivelse från universitets- och högskoleförbundet, forskningsråden, och andra forskningsfinansiärer till regeringen avseende en nationell strategi för högre utbildning, forskning och innovation. I skrivelsen begärdes en väsentlig ökning av de statliga forskningsanslagen. Uppsala universitet vill åter understryka vikten av en långsiktig utbildnings- och forskningsstrategi, för att Sverige även i fortsättningen skall kunna hävda sin position i den internationella konkurrensen. Universitetets forskningsstrategier för beskriver områden där förutsättningarna bedöms vara särskilt gynnsamma för fortsatt framgångsrik verksamhet. Strategierna understryker vikten av tvärvetenskapliga perspektiv och identifierar inriktningar som spänner från forskning om det mångkulturella samhället till materialvetenskap. Satsningarna på didaktik bör särskilt omnämnas, vilket bland annat resulterat i inrättandet av en nionde fakultet vid Uppsala universitet, nämligen den Utbildningsvetenskapliga fakulteten. I det nu genomförda förnyelseprogrammet av universitetet, det så kallade Bastuarbetet (Besparingar Avsedda för Strategisk Tillväxt vid Uppsala universitet), omfördelades 50 mkr av de årliga fakultets- och grundutbildningsanslagen. Denna omfördelning har möjliggjort särskilda satsningar på strategiskt viktiga områden, på innovationsmiljöer och tillväxtinriktad verksamhet. Inom forskningen har universitetet identifierat områden av särskild vikt för fortsatt försörjning av spetskompetens. Uppsala har med andra ord ytterligare flyttat fram positionerna inom de områden där universitetet är som mest framgångsrikt. Uppsala i februari 2004 Bo Sundqvist 5

7 1. Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Antalet helårsstudenter fortsätter att öka. Även år 2003 uppnåddes därmed regeringens mål för lägsta antal helårsstudenter. Intresset för Nätuniversitetet var stort, både från studenter och från institutioner. Som en följd av att antalet studenter inom naturvetenskap och teknik minskat i förhållande till föregående år uppnåddes dock inte takbeloppet. Mål för grundutbildningen I Uppsala universitets mål- och strategidokument fastslås följande övergripande mål för grundutbildningen: Den skall erbjuda alla studenter god, forskningsanknuten utbildning, där det fullständiga universitetets fördelar tas tillvara med rika möjligheter till bildning, vidgade perspektiv och personlig utveckling; Den skall erbjuda konkurrenskraftiga yrkesutbildningar och även i övrigt sådan förberedelse för professionell verksamhet att Uppsala universitets studenter blir efterfrågade på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt; Den skall vara så bra att universitetet är en eftertraktad partner för studentutbyte med de bästa universiteten i världen; Den skall vara så upplagd att studenterna kan klara utbildningen inom angivna tidsramar; Den skall vara utformad så att individer lockas att återvända till universitetet för studier och förkovran under senare skeden i livet. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet inom den ordinarie grundutbildningen visar ett överskott på 14 mkr. Det inarbetade resultatet mätt i helårsstudenter och helårsprestationer underskrider dock takbeloppet med 27,4 mkr. Resultatet inom uppdragsutbildningen visar ett underskott på 4 mkr vilket till stor del beror på vikande efterfrågan på uppdragsutbildning. Närmare kommentarer till resultatet lämnas i kapitel 4 Finansiell redovisning. Förändringar i stora drag De tidigare landstingsfinansierade vårdutbildningarna förstatligades För att få jämförbarhet över treårsperioden har därför de landstingsfinansierade utbildningarna inkluderats i redovisningen för Det totala antalet helårsstudenter finansierade med statsanslag ökade med 2 % under 2003 jämfört med föregående år (Tabell 1). Tabell 1. Helårsstudenter inom program och fristående kurser inom ordinarie grundutbildning inkl nätuniversitetet och NT-svux Program Fristående kurs Summa ordinarie grundutbildning

8 Som framgår av Sammanställning av anslagsbelastning var antalet registrerade helårsstudenter inom ramen för regeringens ordinarie uppdrag varav 653 inom nätuniversitetet. Regeringens mål om minst helårsstudenter (2002 års utfall) har således uppnåtts. Antalet registrerade helårsstudenter inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar minskade under 2003 till hst, vilket gör att regeringens mål om en ökning jämfört med föregående år (dvs. minst helårsstudenter) inte uppfylldes. Ersättningen för ordinarie grundutbildning utförd under 2003 understiger takbeloppet med 30,7 mkr. Detta innebär att universitetet för fjärde gången sedan det nuvarande ersättningssystemet infördes, inte når upp till full ersättningsnivå för verksamhet genomförd under ett verksamhetsår. Tillgodoräknande av helårsprestationer från december 2002 som inte ersatts innebär att universitetet sammanlagt underskrider takbeloppet med 27,4 mkr. Det slutliga utfallet för 2003 visade sig bli något lägre än den prognos som gjordes i samband med universitetets delårsrapport. Prognosen visade på en avvikelse från takbeloppet motsvarande 2,1 % och utfallet blev 2,8 % under tak. Antal helårsstudenter och helårsprestationer var samma som beräknats i prognosen, men fördelningen på utbildningsområden utföll annorlunda än beräknat. Avvikelsen återfinns liksom tidigare år främst inom naturvetenskap och teknik, med en faktisk andel hst om 24 % av det totala antalet hst, att jämföra med prognosens om knappt 27 %. Analysen visar således att den fortsatt otillräckliga rekryteringen till NT-området är den faktor som haft störst betydelse för att takbeloppet inte uppnåtts. Problemet är välkänt och generellt inom hela högskoleområdet. Alltför få gymnasister som väljer naturvetenskaplig inriktning på sitt gymnasieprogram tillsammans med en omfattande utbyggnad av de teknisk-naturvetenskapliga högskoleutbildningarna har bäddat för dagens situation. Under 2003 registrerades totalt helårsstudenter (exklusive basår) vid universitetet, vilket är 293 fler än under föregående år (Tabell 2). Antalet registrerade individer i grundutbildningen var knappt under år Antalet helårsstudenter inom programutbildningar fortsätter att öka, främst som ett resultat av inrättandet av flera nya programutbildningar under senare år. Den fortsatta ökningen av antalet helårsstudenter inom fristående kurser beror huvudsakligen på det nystartade nätuniversitetet. Tabell 2. Ordinarie grundutbildning, beställd utbildning och uppdragsutbildning Ordinarie grundutbildning 1) hst hpr Beställd utbildning 2) hst hpr Uppdragsutbildning 3) hst hpr Totalt hst hpr ) I posten ingår all utbildning som finansieras av statsanslaget, dvs. även NT-svux, nätuniversitetet och sommaruniversitetet, dock inte utbildningar som ej är poänggivande (basår, preparandutbildning). Dessa ej poänggivande utbildningar motsvarar 186 hst och 110 hpr. 2) Med beställd utbildning avses högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte samt högskoleutbildning enligt avtal med annan statlig finansiär. 3) Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild och som uppdragsgivaren utser deltagarna till. 7

9 Sommaruniversitetet som startade under 2001 minskade något under Intresset var emellertid fortsatt stort och 404 helårsstudenter registrerades. Antalet individer som läste på sommaruniversitetet var och prestationsgraden var 46 %. Fördelningen av studenter på olika utbildningsområden har förändrats något över tiden. Från 1995 fram till 2000 minskade andelen helårsstudenter inom HTJS-områdena från 61 % till 51 %. Under samma period ökade NT-området sin andel från 23 % till 28 %. Från 2001 har trenden vänt och HTJS-områdena har ökat igen för att 2003 utgöra 54 %, medan NT-områdena minskat till 24 %. Förändringen under senare delen av nittiotalet ses som en följd av dels att större delen av den utbildning som tidigare fullgjorts utöver uppdraget återfanns inom HTJS-området, dels att statsmakterna har prioriterat en utbyggnad av NT-området under senare år. Under 2000-talet har rekryteringssvårigheterna inom NT-området gett resultat i minskad andel helårsstudenter. Övriga områden ligger under perioden med relativt oförändrad andel: medicin- och undervisningsområdet på 6 7 % vardera, farmaci på ca 5 %, övrigt utbildningsområde utgör 1 % och vårdområdets andel utgör %. Examina i grundutbildningen Examina med återredovisningskrav redovisas i tabell 3a. Regeringens mål för antal examina avser huvudsakligen 4-årsperioder. Målen kommer sannolikt att uppfyllas beträffande magisterexamina med ämnesdjup, civilingenjörsexamina, sjuksköterskeexamina och lärarexamina med inriktning mot tidigare år. Målet för lärarexamina med inriktning mot senare år kommer inte att uppfyllas, då endast drygt 50 % av målet uppnåtts efter tre av fyra år. Tabell 3a. Examina i grundutbildningen Summa Mål Planeringsförutsättning Examen Minst samma nivå Magisterexamina med ämnesdjup som Civilingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Lärarexamen med inr mot tidigare år 1) 2) Lärarexamen med inr mot senare år 1) Lärarexamen med inr matematik, naturvetenskap eller teknik 1) Lärarexamen med inr förskola/förskoleklass 1) ) Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar. 2) Inklusive inr mot förskola Andelen lärarexamina med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik är 33 % av totala antalet lärarexamina (exkl. lärarexamen med inr. mot förskola). Detta är något lägre än motsvarande andel för 2002 (35 %) men i överensstämmelse med formulerad målsättning om minst en tredjedel. Målet att antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning, sammantaget skulle öka 2003 i förhållande till 2002 har inte uppnåtts (Tabell 3b). 8

10 Tabell 3b. Examina med teknisk inriktning Examen Högskoleingenjör Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Totalt Basår Regeringen har ålagt universitetet att erbjuda behörighetsgivande förutbildning, s.k. basår, som knyts till grundutbildningen inom naturvetenskap, matematik eller teknik. Basåret ges i Uppsala i kombination med fortsatta programstudier på civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, naturvetarprogrammet samt lärarprogrammets ingångar mot matematik eller naturvetenskap. Från våren 2003 finns även bastermin som riktar sig till studenter från gymnasiets NV-program och som saknar en eller flera påbyggnadskurser i de naturvetenskapliga ämnena. Basterminen förbereder även för studier på biomedicinsk analytikerprogrammet och receptarieprogrammet. Inrättandet av basterminen har bidragit till att omfattningen av det tekniska basåret har ökat kraftigt jämfört med föregående år Tabell 4. Basår och bastermin Helårsstudenter Helårsprestationer Läkarutbildningen Antalet helårsstudenter inom läkarutbildningen ligger på samma nivå som föregående år. Även antalet nybörjarplatser är detsamma som de senaste fyra åren, med en antagning av 71 nybörjare på vårterminen och 71 nybörjare på höstterminen (Tabell 5). Utöver dessa görs dessutom ett överintag motsvarande ca 9 platser för att kompensera för avhopp under utbildningen. Tabell 5. Nybörjarplatser samt antal helårsstudenter i läkarutbildningen Termin Antal nybörjarplatser hst VT HT VT 2004 planering 71 HT 2004 planering 71 Nätuniversitetet Utvecklingen av utbildning inom nätuniversitetet fortsätter (Tabell 6). Volym och förhållande mellan nyutvecklade kurser och anpassade kurser är jämförbara med motsvarande siffror för 2002 (25 nya och 49 anpassade kurser). Uppsala universitet kan nu erbjuda 81 olika kurser (inkl. program) genom nätuniversitetet för Denna siffra kan förväntas bli ännu större när kurser för höstterminen 2004 registrerats. 9

11 Tabell 6. Antal kurser och kostnader för utveckling samt anpassning till Sveriges nätuniversitet Antal kurser Uppskattade kostnader (tkr) Genomsnittliga utvecklingskostnader per kurs/program (tkr) Nya kurser Anpassade kurser Nyutvecklade program Anpassade program Gemensamma åtgärder för nätuniversitetskurser 900 Uppsala Learning Lab (ULL) anordnar kurser, seminarier och workshops för universitetets lärare om hur man nyttjar IT i undervisningen. Under året har ULL tagit emot 530 besökare, främst lärare, vid seminarier, kurser, handledning och studiebesök. ULL är dels en del av Enheten för Utveckling av Pedagogik och Interaktivt Lärande (UPI), dels en del i nätverket Wallenberg Global Learning Network/Swedish Learning Lab (SweLL). Kostnader för samverkan genom nätuniversitetet uppskattas motsvara kostnaden för tre halvtidsanställda lärare som arbetar med att ge kurser och handledning i webbaserad utbildning. Prestationsgraden inom nätuniversitetet var %, vilket kan jämföras med prestationsgraden för övrigt utbildningsutbud som var 82 %. Eftersom volymen på såväl antal registreringar som prestationer inom nätuniversitetet är starkt växande samtidigt som prestationer redovisas betydligt senare än registreringar är det i nuläget svårt att få ett tillförlitligt mått på prestationsgraden. Det konstaterade värdet om 41 % är därför troligtvis en underskattning av den verkliga prestationsgraden. Samtidigt är det rimligt att förvänta en relativt låg prestationsgrad på nätkurser som en följd av att deltagarna i stor utsträckning är yrkesarbetande. Kostnaderna för kursutveckling, utbildning av lärare samt den låga prestationsgraden gör behovet av extra stöd för nätkurser angeläget och institutionernas stora engagemang baserades i stor utsträckning på löftet om 20 tkr extra per registrerad helårsstudent. Regeringens medelstilldelning anvisades i efterskott och motsvarade endast 11,2 tkr/hst. Rektor anvisade därför i särskild ordning ytterligare 3 mkr eller 4,6 tkr/hst för att i någon mån kompensera institutionerna för medelsbortfallet. Som en följd av att regeringens extratilldelning blev mindre än utlovat, kommer sannolikt institutionernas fortsatta engagemang inom nätuniversitetet att minska. Småämnen Universitetet har ett nationellt ansvar för ämnena egyptologi, estetik, estniska, iranska språk, keltiska språk, seismologi, swahili, turkiska språk och ungerska. Utbildningarnas omfattning redovisas i nedanstående tabell. Antalet sökande varierar kraftigt mellan åren. Olika omvärldsfaktorer påverkar sannolikt sökbilden inom flera av dessa ämnen. Tabell 7. Antal helårsstudenter, helårsprestationer och sökande i s.k. småämnen Ämne Totalt antal sökande hst hpr hst hpr hst hpr Egyptologi Estetik Estniska Iranska språk Keltiska språk Seismologi Swahili Turkiska språk Ungerska

12 Internationell lärarfortbildning Universitetet har ett nationellt ansvar för viss internationell lärarfortbildning och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. Antal deltagare visas i tabell 8. Utöver nämnda utbildningar finns två webbplatser avsedda för fortsatt utbildning. Inom ramen för Europarådets språkprojekt ges en utförlig beskrivning av European Language Portfolio och som en uppföljning av EU/Lingua-projektet TIC uppdateras kontinuerligt en webbplats som utgör en utbildningsinsats avseende informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen i främmande språk. Tabell 8. Antal deltagare i vissa språkutbildningar och fortbildningsprogram Viss internationell lärarfortbildning Viss fortbildning för modersmålslärare Europarådets språkprojekt Europarådets fortbildningsprogram Studievägledning inom lärarprogrammet Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden mer än fördubblade resurserna för studievägledning och information vid starten av det nya lärarprogrammet poäng. I och med att studenterna fritt skall välja inriktningar och specialiseringar samt kurser inom det allmänna utbildningsområdet gick det att tidigt inse behoven av aktiv studievägledning. Denna vägledning har bl.a. följande inslag: Försök görs att rekrytera studenter till naturvetenskapliga ämnen och matematik samt till kurser som leder till en examen för undervisning i förskolan. Två nya kurser har skapats inom naturvetenskap, bl.a. Fysik för nyfikna, för att göra det möjligt för fler än de med naturvetenskapligt program att välja dessa. Även kurser inom förskolans kunskapsområde har skapats och liksom de naturvetenskapliga kurserna har de lockat många sökande. Studenterna vägleds så att de väljer minst två ämnen/ämnesområden eftersom de då blir mer attraktiva för skolorna. Studenterna uppmuntras också att våga kombinera ämnen fritt i stället för att tänka i gamla banor som en följd av de ämneskombinationer de mött hos lärare under sin skoltid. Tidig och fyllig information ges till studenterna så att de kan planera en studiegång fram till examen utan att för den skull vara bundna av den. Det gör att de får en klar bild av lärarutbildningen och kan navigera bland utbildningens alla valmöjligheter. En översyn av kursutbudet görs dessutom för att finna den bästa balansen mellan att erbjuda många kurser respektive för blivande lärare relevanta kurser. Studenterna kan välja bland alla universitetets kurser och det stora utbudet är en styrka för lärarutbildningen. Men fakultetsnämnden har också beställt kurser från olika institutioner för att kunna erbjuda en väl avvägd innehållslig blandning. Illustrativa broschyrer om lärarutbildningen och valmöjligheterna har distribuerats till studenterna. 11

13 Jämställdhet i grundutbildningen Inom alla de tre vetenskapsområdena ligger fördelningen mellan kvinnor och män utanför jämställdhetsintervallet (40 60 %), med fler kvinnor än män inom humaniora-samhällsvetenskap och medicin-farmaci och motsatt förhållande inom teknik-naturvetenskap. Totalt sett är fördelningen 59 % kvinnor och 41 % män (Tabell 9). Tabell 9. Könsfördelningen (%) i grundutbildningen på olika vetenskapsområden Vetenskapsområde Kvinnor % Män % Kvinnor % Män % Kvinnor % Män % Humanistisk-samhällsvetenskapligt Medicinsk-farmaceutiskt Teknisk-naturvetenskapligt Totalt En analys av könsfördelningen på programutbildningarna visar att andelen män ökar under perioden inom flertalet av de utbildningsprogram där män är i majoritet eller inom jämställdhetsintervallet. Andelen kvinnor ökar främst inom de program där de redan utgör majoritet. Det innebär att andelen män ökar inom högskoleingenjörsprogram, IT-utbildningar, flertalet civilingenjörsutbildningar samt programmet för finansiell och samhällsekonomisk analys. Samtidigt ökar andelen kvinnor inom lärarutbildningarna och vårdutbildningarna. Studenterna på det nya lärarprogrammet utgörs till 26 % av män. På grundskollärarprogrammet 1 7 är endast 8 % män. För att bryta trenden på lärarutbildningsområdet har omfattande informations- och rekryteringsinsatser genomförts. I det nya lärarprogrammet har ingångar skapats som kan attrahera män i större utsträckning, t.ex. idrott och hälsa. Föregående års insatser fortsätter med bl.a. riktad information genom besök i skolor, på regementen och annonsering i Värnpliktsnytt, Svensk Idrott m fl. Inom vårdutbildningarna, de farmaceutiska utbildningarna och biomedicinarprogrammet utgör kvinnorna mer än 75 % av totala antalet studenter. Undantaget utgörs av läkarprogrammet där könsfördelningen är jämn. Inom sjukgymnastprogrammet, där andelen män endast är 21 %, har man sökt särskilda medel för att öka gymnasieinformationen av fler manliga s.k. ambassadörer, samt utarbeta informationsmaterial för att få fler män intresserade av utbildningen. Riktade marknadsföringsinsatser görs genom t.ex. annonsering i Värnpliktsnytt och Illustrerad Vetenskap. Inom teknik och naturvetenskap är andelen män 62 %, men variationen mellan olika program är stor. Civilingenjörsprogrammen med inriktning på miljö och vatten samt kemiteknik har 60 % kvinnor, medan högskoleingenjörsprogrammen inom maskinteknik och elektroteknik samt datavetenskapliga programmet har mindre än 10 % kvinnor. En annan utbildning som har få kvinnliga studenter är civilingenjörsprogrammet med inriktning mot teknisk fysik. För att öka rekryteringen av kvinnliga studenter till utbildningar inom teknik och naturvetenskap fortsätter man att utveckla ett antal projekt som har skolan som målgrupp, t.ex. det s.k. Augusta Ångströmprojektet, de nätbaserade Linné on line och Professor Vatten och flera mer långsiktiga forskningsprojekt och lärarkurser. Arbetet för att skapa jämnare könsfördelning inom vissa tekniska programutbildningar bedrivs också bl.a. genom MOR-enheten (Marknadsföring, Omvärldssamverkan och Rekrytering). 12

14 Efterfrågan på högskolans utbildningar Det totala antalet sökande till Uppsala universitet var något lägre än föregående år (tabell 10). Av de sökande var förstahandssökande till de nybörjarplatserna inom drygt 45 program, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. För samtliga universitet och högskolor i Sverige är motsvarande ökning knappt 1 %. Efterfrågan är fortsatt större än platstillgången för många programutbildningar vid Uppsala universitet. Samtidigt har vissa program svårigheter att fylla sina platser, särskilt program inom naturvetenskap och teknik. Högst sökandetryck räknat på förstahandssökande per plats uppvisade liksom tidigare år psykologprogrammet, programmet för personal- och arbetslivsfrågor, samt dietistprogrammet (samtliga med mer än 10 förstahandssökande per plats vår- respektive hösttermin 2003). Inom teknik och naturvetenskap är det fortsatt hög efterfrågan på flera civilingenjörsprogram, främst de nya programmen energiteknik och teknik och samhälle men även teknisk fysik. Minskad efterfrågan uppvisar däremot civilingenjörsprogrammen inom miljö- och vattenteknik samt IT och kemiteknik. Bland högskoleingenjörsprogrammen är det god efterfrågan till inriktningarna mot byggteknik och maskinteknik medan elektroteknik, kemi och bioteknik har fortsatt minskat söktryck. Biologi är fortsatt efterfrågat inom naturvetarprogrammet, medan övriga inriktningar har svag efterfrågan. Inom medicin och farmaci har läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och sjukgymnastprogrammet fortsatt högt söktryck. Ett minskande söktryck till de farmaceutiska utbildningarna beror på ökad konkurrens om studenterna i och med att utbildningarna numera ges vid flera lärosäten. För att öka rekryteringen till BMA-programmet och receptarieprogrammet startades våren 2003 en bastermin med garantiplats till dessa utbildningar. Satsningen har nu börjat ge resultat. Inom den nya lärarutbildningen var antalet sökande i förhållande till antalet platser på lärarutbildningen totalt sett tillfredsställande. Obalansen kvarstår emellertid med alltför få sökande till inriktningar med tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Även inriktningar mot spanska, franska och tyska hade rekryteringssvårigheter. Införande av nybörjarkurser i dessa språk har emellertid inneburit att läget har förbättrats, då fler studenter blivit behöriga för fortsatta språkstudier. Efterfrågan på fristående kurser ligger kvar på samma nivå som föregående år, medan antalet registrerade studenter på fristående kurser ökat med knappt 3 %. Söktrycket som ett mått på efterfrågan är inte entydigt. Faktorer som antagningspoäng, tillgång på platser och behörighetskrav men även tillgång på studentbostäder påverkar sökandemönstret. Det är också väl känt att arbetsmarknadsläget likaväl som studentkullarnas storlek ger direkt utslag i sökbilden. 13

15 Tabell 10. Nyckeltal för efterfrågan på program- och kursutbudet Förstahandssökande till program Totalt antal sökande till program Antal nybörjarplatser på program Totalt antal sökande per nybörjarplats på program Antal sökande till fristående kurser Totalt antal sökande Rekrytering till högre utbildning Regeringen har som långsiktigt mål angett att hälften av en årskull skall ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Därutöver skall universitetet främja och bredda rekryteringen till högskolan. Universitetets rekryteringsarbete präglas av insatser för att uppnå båda dessa mål. Rektor fastställde en handlingsplan för breddad rekrytering och ökad mångfald för år Denna har nu utvärderats och handlingsplanen har förlängts till att gälla även under våren Arbetet med breddad rekrytering och ökad mångfald är ett långsiktigt arbete och påtagliga resultat nås inte på en gång. Det visar sig i den enkät som skickats ut i december 2004 till prefekter, fakultetsnämnder och chefer inom olika verksamhetsområden att de åtgärder som finns med i handlingsplanen har påbörjats, genomförts eller tidigare genomförts. Nedan redovisas ett antal åtgärder som vidtagits både för att bredda rekryteringen och öka antalet ungdomar. Under 2001 påbörjades ett samarbetsprojekt mellan informationsavdelningen och studerandebyrån för att stärka universitets profil och tydliggöra utbildningsutbudet vid universitetet gentemot målgruppen presumtiva studenter. Syftet var bland annat att öka antalet sökande till universitetets utbildningar. I projektet ingick åtgärder som utveckling av webbinformationen inklusive förbättrad sökfunktion, utveckling av en chatfunktion på webben, samordning av utskick till målgruppen, förbättring av distributionsrutiner, samordnad annonsering, högskoledagar, mässdeltagande, besök på gymnasieskolor och välkomstringningar. Under 2002/2003 gjordes en omfattande genomgång av informationsmaterialet med syfte att förstärka begripligheten. Vid mottagandet av nya studenter görs omfattande insatser i form av introduktionsdagar både gemensamt för universitetet och på många institutioner och fadderverksamhet genomförs inom olika utbildningsprogram. För att stimulera ungdomar att välja högre utbildning arbetar universitetet med insatser som riktar sig till barn och ungdomar och alla nivåer i skolsystemet. Flera fakulteter ansvarar för besök i gymnasieskolor med syfte att informera om och väcka intresse för utbildning inom området. Företrädare för lärarutbildningen vänder sig särskilt till manliga elever, medan tekniskt-naturvetenskapligt område, förutom gymnasieskolan, också vänder sig till elever i grundskolan och deras lärare. Särskilda satsningar har gjorts i invandrartäta områden som Gottsunda i Uppsala och Rinkeby i Stockholm. I samverkan mellan universitetet, Uppsala studentkår och Uppsala kommun drivs studentambassadörsprojektet med syfte att genom invandrade universitetsstudenters besök i grundoch gymnasieskolor informera om villkoren för universitetsstudier och att ge förebilder. Samverkan med skolan sker också genom att klasser på olika nivåer från förskolan till gymnasiet tas emot på institutioner, i första hand inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Eleverna ges möjlighet 14

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet Rapport 2007:43 R Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor En samlad bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

1995/96. Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96. 18 månader. Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik

1995/96. Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96. 18 månader. Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik 1995/96 Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 18 månader Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik 1995/96 Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 18 månader

Läs mer