Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation"

Transkript

1 1 (1) Landstingsstyrelsen LS Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation 1. Arbetsutskottet Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015 LS Personalutskottet Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015 LS Ägarutskottet Protokoll 1/2014 den 9 december 2014 och protokoll 1/2015 den 27 januari 2015 LS Rese- och representationsutskottet Nr 20/2014, LS Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa den januari 2015 på Kistamässan Nr 1/2015, LS Konferens Att leda fullmäktiges arbete den 25 februari 2015 i Stockholm Nr 2/2015 LS Konferens The future Nordic co-operation on Health den 4 februari 2015 i Oslo 5. Landstingsdirektören Beslut, DIR 4240, , 4252, 4267, 4280, , 5004* 6. SLL Upphandling Beslut JUP 4146, , , 5014, * 7. SLL Juridik och upphandling Beslut LS , , * 8. Landstingsarkivet Beslut LA , * * Sammanfattning av beslut (bilaga).

2 JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning ANMÄLAN Beslut fattade under tiden med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Namn: Befattning: Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Ärende Nr Berörd Datum för beslut Delegationsbeslut Lokal och förtäring vid RUFS konferens Delegationsbeslut Deltagande i direktörsgruppens studieresa till Europa den 6-10 oktober 2014 Delegationsbeslut Konferens - planeringsdagar hösten 2014 Delegationsbeslut Medarbetarträff kombinerat med julbord 2014 i Landstings styrelsens förvaltning Delegationsbeslut Deltagande i European Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable om "Reorganisation of Delivery of Care" den 11 december 2014 i Bryssel Delegationsbeslut Projektleding TMR ledning Delegationsbeslut Handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker Delegationsbeslut External loan management and financial risk management Delegationsbeslut Kostnader för genomförande av workshop den 11 november 2014 DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR

3 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören DELEGATK3NSSBESLUT Divy{2M5 i(i) Beslutande Delges Toivo Heinsoo LSF Ekonomi Ärende Direlctörsgi'iippens studieresa i Europa 6-10 oktober 2014 Direktörsgruppen genomför en studieresa till Tyskland, Nederländerna och Frankrike för att studera deras sjukvårdssystem, se bifogat program med deltagarförteckning. Kostnaderna för busstransfer uppgår till kr, kostnaderna för lokaltåg i Holland uppgår till 3950 kr, kostnaderna för gemensamma måltider uppgår till kr och kostnaderna för tolk i Paris uppgår till kr. Sammanlagt uppgår kostnaderna till la' och föreslås belasta kostnadsställe Beslutas Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Exp. datum: Exp, av:

4 Stockholms läns landsting i(d Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningschef SLL Juridik DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Delges Toivo Heinsoo Anne Rundquist LSF Ekonomi Ärende Konferens Planeringsdagar hösten 2014 Konferens - planeringsdagar hösten 2014 Härmed beslutas att avdelningen SLL Juridik håller konferens från lunch den 12 november 2014 till lunch den 13 november 2014 på Skepparholmens konferensanläggning, Nacka. Konferensen avser veiicsamhetsplanering; medarbetarenkat, framtagande avhandlingsplaner, verksamhetsplanmm. Kostnaden uppgår till ca kr exklusive moms och föreslås belasta kostnadsställe Deltagare: Anne Rundquist, Christin Serlow, Maja Eliasson, Josef Diiving, Roya Baniardalan, Eva Lisper, Viktoria Skog, Margarita Skeppstedt, Jan Vikenhem, Robert Larsson och Paul Collins. Beslutas Toivo Heinsoo Exp, Exp, av: datum: ji / r

5 IL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT DIR tttsz Biträdande förvaltningschef Beslutande Föredragande Samråd Delges Toivo Heinsoo Anders Nyström LSF Ledning Anders Nyström, Ann Eberhardsson, Hans-Erik Malmros, Katarina Winell, Jan Anderson, Gunnel Forsberg, Maria Englund, Anne Rundquist, Marit Brusdal Penna, Susanne Bayard, Peter Haglund, LSF Ekonomi Ärende Medarbetarträff kombinerad med julbord 2014 för Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Ledning har överenskommit att genomföra 2014 års julbord gemensamt för hela förvaltningen, kombinerat med decembers medarbetarträff. Syftet med sammankomsten är att förbereda organisationen på framtida utmaningar under den kommande mandatperioden, stärka "vi-känslan" och lära känna varandra bättre samt diskutera våra olika arbets- och ansvarsområden när vi går över till att arbeta allt mer processorienterat inom förvaltningen. Deltagare: Samtliga medarbetare inom Landstingstyrelsens förvaltning inbjuds. Medarbetarträff Preliminärt program: Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens förvaltning Goda exempel på förbättringar inom Landstingsstyrelsens förvaltning Inför beslut om budget i landstingsfullmäktige december Kostnaden för lokal, tekniker, garderob samt förtäring uppgår till kronor inkl. moms och föreslås belasta kostnadsställe Exp. Bxp, av: datum:.. f^s

6 Stockholms läns landsting 2 (2) DELEGATIONSBESLUT DIR Julbord 2014 Julbordet kan inte bytas mot gåva. Endast beordrad arbetstid kan ersättas i samråd med respektive direktör. Ingen alkohol kommer att serveras på sammankomsten. Kostnaden för julbord uppgår till högst 500 kronor per person exl^noms ochioresjås belasta kostnadsställe And^rs^S Biträdande förvaltningschef Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Heinsoo» Landstingsdirektör Bilagor: Underlag direktupphandling Offert

7 Stockholms lins landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT DIR HVfy Landstingsdirektören Beslutande Föredragande Delges Ärende Toivo Heinsoo Jan Andersson Maria Söderlund, Magnus Hammarberg LSF Ekonomi Deltagande i Enropean Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable on "Reorganisation of Deliveiy of Care" den ii december 2014 i Bryssel» Bakgrund Hållbar sjukvård, är ett nyckelområde för åtgärder för de kommande åren. Att förena frågorna om ett kontinuerligt åldrande befolkning med den fortfarande ihållande ekonomiska krisen och kostnadsbegränsande scenarier med en samtidigt ökande efterfrågan på höglwalitativa hälso- och sjukvårdstjänster utgör ett viktigt område med betydelse för europeiska regeringar, vårdgivare och viktigast patienter i Europa. Medan debatten kring hållbar sjukvård har hittat en plats på EU-nivå och nationell nivå under de senaste åren, behöver mer göras för attfinnakonkreta lösningar och goda exempel för att uppnå mer hållbara vårdsystem. För detta ändamål skapades den Europeiska styrgruppen, ESGfÖr hållbar sjukvård i mars 2014, Den ESG möte planerat till 10 december, 2014 kommer att fokusera på omorganisation av leverans av vård. En rundabordskonferens om ämnet kommer att anordnas den 11 december i Bryssel där forskningsdirektör Jan Andersson kommer att representera Stockholms läns landsting. Bilaga bifogas. Förslag till beslut Resa och logi för forskningsdirektör Jan Andersson och Maria Söderlund från funktionsområdet Forskning och innovation, föreslås bekostas för resan till Bryssel, Kostnaden för resa och logi uppgår till ca kronor exld. moms och föreslås belasta kostnadsställe F^esl s Beslutas Jag Andersson Toivo Heinsoo y F^rskningsdirektör Landstingsdirektör Exp. datum: Exp. av:

8 JIL Stockholms läns landsting 2 (2) DELEGATIONSBESLUT DIR Bilaga: DrqftAgenda Conceptpaper ~ European Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable on "Reorganisation of deliveiy of care-11 december 2014.

9 Stockholms läns landsting KD Tillväxt, miljö och regionplanering DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Delges Ärende Toivo Heinsoo Charlotta Brask LSF Ekonomi Projektledamtbildning TMR ledning Kostnader för konsultdebitering lärare samt förtäring för projektledarutbildning för TMRs ledningsgrupp. Kostnaden uppgår till och föreslås belasta kostnadsställe Godkännes y eter Haglund Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Heinsoo \^ Exp. datum: Exp. av:

10 Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT Pt^MZ-ftC Landstingsdirektören Beslutande Föredragande Toivo Heinsoo Frida Korneliusson Delges Ärejide Handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker Detta beslut ersätter beslut DIR4117 Med stöd av Stocldiolms läns landstings fmanspolicy och delegationsordning för landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, fastställd av styrelsen den 15 februari , beslutas att följande förtecknade personer från denna dag till och med den 31 december 2015 skall ha befogenhet att med bindande verkan för Stocldiolms läns landsting företa här angivna rättshandlingar enligt följande (detta innebär att beslut DIR4117 från inte längre gäller),* 1, Landstingsdirektör Toivo Heinsoo, Ekonomidirektör Gunnel Forsberg, två i förening eller envar i förening med någon av VD vid AB SLL Internfinans Frida Korneliusson, Skuldförvaltare vid AB SLL Internfinans Petter Nissen eller Rosel Ragnarsson, har befogenhet att ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k backup avtal), ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc) 2, Envar av VD vid AB SLL Internfinans Frida Korneliusson, Skuldförvaltare vid AB SLL Internfinans Petter Nissen eller Rosel Ragnarsson, har befogenhet att ingå affärsavslut per telefon, telefax eller genom E-handelssystem under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up a^tal och syndikerade ltfeditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon, telefax eller genom E-handelssystem för övriga kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta Exp. datum: Exp. av: ptx)>

11 Stockholms läns landsting DELEGATIONSBESLUT ingå aifärsavslut per telefon eller telefax eller genom E-handelssystem rörande s k derivatprodukter och valutakontrakt. Beslutas på landstingsstyrelsen vägnar 0 f Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

12 Stockholms läns landsting 1(2) County Council Executive Board Administration Chief Executive Officer of the County Councii DELEGATION DECISION DIR 14 Decided by Reported by Toivo Heinsoo Frida Korneliusson Communicated to Matter External loan management and financial risk management This decision replaces decision DIR4118 Citing the Stocldiolm County Council Economic Policy, and Section 13 of the Delegation Order for the Stocldiolm County Council Executive Board, adopted by the executive board on 15 February ; it has been decided to authorise the persons listed below, from this date until 31 December 2015, to carry out the herein stated legal actions, with binding effect, onbehalf of Stockholm County Council, in accordance with the following (which entails that decision DIR4118 of is no longer inforce): 1. Toivo Heinsoo, Chief Executive Officer of the County Council, Gunnel Forsberg, Chief Financial Officer - jointly, or separately in association with either Frida Korneliusson, CEO of AB SLL Internfinans; Petter Nissen or Rosel Ragnarsson, Debt Managers at AB SLL Internfinans, are authorised to «enter into agreements with regard to overdraft facilities and loan commitments (including "back-up agreements"); enter into agreements concerning short-term and Iong-term loans in Swedish or foreign currency, including certificate loans, bond loans and promissory note loans; enter into agreements with regard to trade in "derivatives" (swap, caps, forwards etc.) 2. Frida Korneliusson, CEO of AB SLL Internfinans; Petter Nissen or Rosel Ragnarsson, Debt Managers at AB SLL Internfinans, are all authorised to Exp. datum: Exp. av:

13 Stockholms läns landsting 2(2) DELEGATION DECISION DIR make business deals including signatures for long term loans as well as part of certificate or bond programmes, loans as part of back-up agreements and syndicated credit facilities; «make business deals including signatures with regard to "derivatives" and foreign-exchange contracts. Decision on behalf of the County Council Executive Board Uhief Executive Utricer of the uounty Council

14 Stockholms läns landsting 1(1) Tillväxt, miljö och regionplanering DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Samråd Delges Ärende Toivo Heinsoo ChristlKronfeld Charlotta Brask LSF Ekonomi, Christl Kronfeld, Peter Haglund Kostnader för genomförande av workshop den 11 november Den il november 2014 genomfördes en workshop på World Trade Center, Stockholm för SLL: s miljönätverk. I kostnaderna ingår förtäring samt lokalkostnader. Kostnaden uppgår till kr och föreslås belasta kostnadsställe Projektnummer Godkännes Peter Haglund Funktionsdirektör SLL TMR Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Hensioo Landstingsdirektör Exp. datum: Exp. av: MG

15 Stockholms läns landsting ANMÄLAN Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling SLL Upphandling Beslut fattade under tiden ~ med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Avdelning: Namn: Befattning: SLL Upphandling Thomas Wedegren Avdelningschef Ärende Nr Berörd Datum för beslut Tilldelningsbeslut Radiofarmaka, SLL453 JUP4146 LS Tilldelningsbeslut Steriliseringsprodukter, SLL448, Rättelse Tilldelningsbeslut upphandling av Husgerådsartiklar, tillägg SLL720 Beslut att avbryta pos 4-5, Disk- och spoldesinfektorer Tilldelningsbeslut Gaser och utrustning, SLL175 Tilldelningsbeslut, Bråckpluggar och nät, tillägg SLL586 Tilldelningsbeslut Sugpumpar och förbrukningsmateriel SLL580 Tilldelningsbeslut Digital dikteringsutrustning objekt 2, SLL814 JUP5005 LS JUP5006 LS JUP5008 LS JUP5009 LS JUP5014 LS JUP5017 LS JUP5018 LS

16 JL Stockholms läns landsting sida l a v l Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT 3UP4146 SLL Upphandling LS Upphandlingsavdelningen Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Radiofarmaka SLL453 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad upphandlingsrapport samt bilaga SLL453 utvärdering , föreslås att nedan angivna företag antas som leverantörer av Radiofarmaka SLL453. Avtal tecknas för perioden till och med med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet upp till två (2) år CardiRad Sweden AB Isotoper, undersölcningskit GE Healthcare AB Isotoper, undersökningskit Mallinckrodt Sverige AB Isotoper, undersölcningskit, generatorer S Åhlén Medical Nordic AB Isotoper, undersölaiingskit Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. i^afe^ärj^n,'g,ä}ler to.m Tan Matsson Enhetschef Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Upphandlingsrapport Bilaga SLL453 utvärdering

17 Stockholms läns landsting Sida 1 av 2 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdeiningen DELEGATIONSBESLUT JUP5005 LS Rättelse Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Steriliseringsprodukter, SLL448 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM, Rättelsen avser nedanstående positioner 39,269,270,357,358,364. Förslag till Beslut Med hänvisning till nedanstående rättelse föreslås att nedan angivna förändringar i tidigare tilldelningsbeslut sker för SLL:s Steriliseringsprodnkter objekt SLL44S, objekt för avtalsperioden till och med med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Position 39 här antas OneMed Sverige AB Position 269 här antas Gunnar Engstrand AB Position 270 har antas samtliga produkter från Gunnar Engstrand AB Position 357 här antas ej JN341 från B.Braun Medical Position 358 här antas ej JN741 från B.Braun Medical Position 364 här antas ej JP024 från B.Braun Medical AvtalsspäiT Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller to.m

18 Stockholms läns landsting Sida 2 av 2 BESLUTAS Bitr. Avdelningsclief Bilaga Rapport Bilaga SammanstäUning av utvärdering Bilaga Sammanställning av valda

19 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5006 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Husgerådsartiklar, tilläggsupphandling, SLL720 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, Box22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivet företag antas som leverantörer av SLL:s Husgerådsartildar, toläggsupphandling, objekt SLL720 för avtalsperioden till med möjlighet till förlängning upp till två (2) år Menigo Foodservice AB Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Rapport Bilaga Öppningsprotokoll Bilaga Sammanställning av valda

20 Stockholms läns. landsting Sida i av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL juridik och upphandling Upphandlingsa v'delningen Upphandlingsrapport LS SLL720 Rapport avseende upphandling av Husgerådsartiklar, tilläggsupphandling, SLL720 Upphandlingens mål Målet för uppphandlingen liar varit att tillhandahålla ett brett, men relevant sortiment för SLL: s verksamheter samt de parter SLL har vårdavtal med inom det ovan rubricerade området. Upphandlingsförfarande Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Expertgi*upp/projektgiaipp Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling i samarbete med en expertgrupp innehållande saldcunniga från verksamheten. Förankring har även skett med sakkunniga inom miljö, vårdhygien ocli Medicarrier. Annonsering Annons har avsänts till Visma TendSign för publicering i deras databas samt Europeiska unionens officiella tidning. Förfrågningsmiderlaget har under anbudstiden funnits publicerat på Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från en anbudsgivare. Se bifogat öppningsprotokoll. Kvalificering och prövning av anbud Kvalificering De anbudsgivare som uppfyllt de i anbudsinbjudan uppställda Icvalificeringski-aven, övriga formkrav samt ej uteslutits enligt uteslutningsgrunderna i LOU har gått vidare till prövning. Prövning och utvärdering Den anbudsgivare som på respektive position/positionsgrupp offererat det lägsta priset enligt utvärderingsmodellen som beskrivits i förfrågningsunderlaget har, förutsatt att samtliga ska-krav uppfyllts, tilldelats avtal för respektive position/positionsgrapp. Har den anbudsgivare med det lägsta offererade priset inte uppfyllt ett eller flera ska-krav har detta kommenterats och nästa anbud i ordningen har utvärderats. Lisa Borgh Upphandlare

21 Stockh olms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling SLL Upphandling DELEGATIONSBESLUT LS JUP5008 Beslutande Föredragande Delges Ärende Anne Rimdqvist, Thomas Wedegren Kenneth Bundy Petra Hållander, Lars Carlsson, Per Blomqvist Avbrytande av upphandling av utrustningsposition 4 och 5 (Diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandling av Diskdesinfektorer och spoldeshifektorer Ärendebeskrivning Ärendet avser förslag till avbrytandebeslut avseende den pågående upphandlingen av diskdesinfektorer i utrustningsposition 4 och 5 (diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandlingen av disk- och spoldeshifektorer tillnks, Stocldiolms läns landsting och Södertälje Sjukhus AB ("upphandlingen"). Bakgrund Landstinget har genomfört upphandlingen med ett öppet förfarande enligt LOU. Upphandlingen är indelad i nio utrustningsgrupper och anbud har kunnat lämnas på en, flera eller alla utrustningsgrupper. Tilldehiingsbeslut fattades avseende utrustningsgrupp 1-5 samt 8-9 den 27 juni Tilldelningsbeslutet avseende utrustningsposition 4 och 5 överprövades av Getinge Sverige AB den 7 juli 2014, varvid en process inleddes. Först den 9 januari 2015 meddelade förvaltningsrätten dom i målet, innebärande att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts. Överväganden Skäl för att avbruta upphandlingen (i) Ändrade förutsättning ar Förutsättningarna har ändrats under upphandlings- och överprövningsprocessens gång på grund av oförutsedda omständigheter. När dom om rättelse underrättades landstinget hade det kommit till landstingets kännedom att det skett väsentliga ändringar i den byggnadstelcniskalcravställningentillnics avseende anslutningspunkter till Exp. datum: Exp. av:

22 JIL Stockholms läns landsting 2(2) DELEGATIONSBESLUT LS diskdesinfektor ernås el- och mediaförsörjning. I och med dessa förändringar kommer kraven på diskdesinfektorerna att behöva anpassas i väsentlig mån till de nya förutsättningarna. (ii) Anbudens giltighet Anbudens giltighetstid gick ut den 31 december Det finns därför inte längre någon möjlighet att anta ett nytt anbud i upphandlingen. De väsentligt förändrade förutsättningarna och avsaknaden av giltiga anbud medför att det saknas förutsättningar för rättelse av tilldelningsbeslutet. Mot bakgrund härav förordas att upphandlingen avseende utrustningsposition 4 och 5 avbryts. Då behovet av sådana diskdesinfektorer kvarstår, är landstingets avsikt att genomföra en ny upphandling av dessa. De ekonomiska konsekvenserna av att avbryta upphandlingen består endast av kostnaden för tillkommande administration och är så ringa att den kan hanteras helt inom ramen för upphandlingen. BESLUT Upphandlingen avbryts av utrustningsposition 4 och 5 (Diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandling av Diskdesinfektorer och spoldesinfektor er (LS ). Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar 7^ c / Thomas Wedegren Avdelningschef SLL Upphandling

23 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdeiningen DELEGATIONSBESLUT JUP5009 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Gaser och utrustning 2015, SLL175 Upphandlande myndighet Stocldiolms lans landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogade rapporter föreslås att nedan angivna/angivet företag antas som leverantörer av SLL:s Gaser och utrustning 2015, SLL175 för avtalsperioden till och med med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet upp till tolv (12) månader, avtalstid 3+1. Vid fördröjd avtalsteclming tecknas avtal för tre (3) år med option för beställaren att förlänga avtalet upp till tolv (12) månader från den dag då avtal kan tecknas. Produktområde 1+2 Varugrupp A Varugrupp B Varagrupp C AGA Gas AB AGA Gas AB AGA Gas AB Produktområde 3 AGA Gas AB Air Liquide Gas AB Aspira Medical AB Qmt-care AB Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller t.o.m Jan Matsson Enhetschef BESLUTAS Thomas Wedegren '' Avdelningschef 1 Bilagor: Upphandlingsrapport, Öppningsprotokoll, Sammanställmng av utvärdering SLLlys

24 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5014 LS TiUdelningsbesliit avseende upphandling av Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, SLL586 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivna företag antas som leverantörer av SLL:s Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, objekt SLL 586 för avtalsperioden till med möjlighet till förlängning upp till 2 år Bard Norden AB CookSwedenAB Covidien Sverige AB AvtalsspäiT Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Rapport Bilaga Öppningsprotokoll Bilaga Sammanställning av utvärdering Bilaga Sammanställning av valda

25 Stockhölms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Sida i av i Upphandlingsrapport LS SLL586 Rapport avseende upphandling av Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, SLL586 Upphandlingens mål Målet för uppphandlingen har varit att tillhandahålla ett brett, men relevant sortiment för SLL:s verksamheter samt de parter SLL har vårdavtal med inom det ovan rubricerade området Upphandlingsförfarande Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Expertgrupp/proj ektgrupp Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling i samarbete med en expertgrupp innehållande sakkunniga från verksamheten. Förankring har även skett med sakkunniga inom miljö och vårdhygien. Annonsering Annons har avsänts till Visma TendSign för publicering i deras databas samt Europeiska unionens officiella tidning. Förfrågningsunderlaget har under anbudstiden funnits publicerat på ivww.upphandling.sll.se. Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från fyra (4) anbudsgivare. Se bifogat öppningsprotokoll. Kvalificering och prövning av anbud Kvalificering De anbudsgivare som uppfyllt de i anbudsinbjudan uppställda kvalificeihigskraven, övriga formkrav samt ej uteslutits enligt uteslutningsgrunderna i LOU har gått vidare till prövning. Prövning och utvärdering De anbudsgivare som på respektive position offererat de lägsta priserna enligt utvärderingsmodellen som besmvits i förfrågningsunderlaget har, förutsatt att samtliga ska-krav uppfyllts, tilldelats avtal för respektive position. Har den anbudsgivare med det lägsta offererade priset inte uppfyllt ett eller flera ska-krav har detta kommenterats i sammanställningen av utvärdering och nästa anbud i ordningen har utvärderats.

26 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5017 i(i) LS Beslutande Thomas Wedegren Föredragande Maria Öhman Delges Upphandlingsenheterna inom SLL Ärende TiUdelningsbesliit- Sugpumpar och Förbrukningsmaterial SLL580 Stocldiolms läns landsting (org. nr ) har genom SLL Upphandling genomfört upphandling av Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs/engångs. Förslag till beslut Med hänvisning till bifogad upphandlingsrapport, Bilaga 1, föreslås härmed: att tilldela följande företag ramavtal: Leverantör Org. nr. Medela Medical Aktiebolag I enlighet mediagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, kommer landstinget inte att ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att information om tilldelningsbeslutet skickats till samtliga anbudsgivare. Avtal kommer därmed som tidigast att tecknas Thomas Wedegren { Avdelningschef SLL Upphandling >.../ Bilaga 1 Upphandlingsrapport med bilaga Exp. datum: Exp. av:

27 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaitning SLL Juridik och Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP 5018 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av "Digital dikteringsutrustning Objekt 2 Stationär diktafon sladdlös", SLL814 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivet företag antas som leverantör av Objekt 2 Stationär diktafon sladdlös: Max Manus AS Organisationsnummer: Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller t.o.m Elisabeth Lind Enhetschef Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga 1 Upphandlingsrapport Bilaga 2 Sammanställning utvärdering

28 Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning ANMÄLAN Funktionsdirektör/motsvarande Beslut fattade under tiden med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Avdelning: Namn: Befattning: SLL Juridik & Upphandling Anne Rundquist Chefsjurist Ärende Nr Berörd Datum för beslut Överklagbart myndighetsbeslut om LS utlämnande av allmän handling Överklagbart myndighetsbeslut om LS utlämnande av allmän handling Beslut om upphandling LS Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkarga tan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

29 Stockholms läns landsting 2(2) ANMÄLAN Delegationsbeslut Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist SLL Juridik, den 18 december Kjell Sundgren har i ett e-postmeddelande den 11 dec 2014 begärt att få ta del av samtliga offentliga handlingar i personalakterna avseende tre personer som är anställda vid landstingsstyrelsens förvaltning. Med stöd av delegation från landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen utlämnande av meritförteckningar/cv, eftersom handlingarna i sin helhet omfattas av sekretess enligt 15 kap.2 offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Med delvis bifall lämnas anställningsavtal, utdrag från Rekrytera samt personliga brev ut undantaget sådana uppgifter om hemadresser, personnummer, hemtelefonnummer och andra jämförbara uppgifter som omfattas av sekretess enligt 10 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) respektive sekretess enligt 15 kap. 2 OSL. LS Beslut om utlämnande av patientjournaler Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist SLL Juridik, den 28 januari Thomas Hedmalm har hos Stocldiolms läns landsting, Landstingsarkivet, vid Landstingsstyrelsens Förvaltning begärt att få ta del av journalkopior från Carslunds vårdhems arldv. Med stöd av delegation från Landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen utlämnande av journalkopior enligt 25 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,OSL). LS Beslut om att uppdra åt SLL Upphandling att genomföra upphandling för NKS behov av blodvärmare. Det finns behov av blodvärmare till Nya Karolinska Solna (NKS). Beslut fattas om att uppdra åt SLL Upphandling att genomföra upphandling av blodvärmare för NKS behov. LS

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2013-03-27 LS 1301-0038 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april 2013 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting 8

Stockholms läns landsting 8 Stockholms läns landsting 8 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 7/2015 Tisdagen den 6 oktober 2015 190 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation LS 2015-0049 ÄrendebesMvning Anmälan till landstingsstyrelsens

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2015

Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2015 2015-02-01 Organisation Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2015 2015-02-01 Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektör

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-10-02 LS 1308-0978 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-10- 08 000 27 Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-06-01. Dnr Ärende Beslut. funktionsansvar säkerhetsskyddschef

ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-06-01. Dnr Ärende Beslut. funktionsansvar säkerhetsskyddschef ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-06-01 B) Förvaltningschef Delega t 17/13 LD15/01269 Verkställighetsbestämmels er för chefer med särskilt funktionsansvar säkerhetsskyddschef 17/13

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015.

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1412-1460 Landstingsstyrelsen Fastställande av kategori A upphandlingar som beräknas bli påbörjade under år 2015 Föredragande

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förhyra av specialfordon

Anbudsinbjudan. Förhyra av specialfordon Anbudsinbjudan Förhyra av specialfordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANBUDSINBJUDAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYMER... 2 1.4 DOKUMENTATION... 2 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-02 1 (3) HSN 1501-0139 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 1 (2) FÖRSLAG 2012:32 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Stockholm

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer