Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation"

Transkript

1 1 (1) Landstingsstyrelsen LS Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation 1. Arbetsutskottet Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015 LS Personalutskottet Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015 LS Ägarutskottet Protokoll 1/2014 den 9 december 2014 och protokoll 1/2015 den 27 januari 2015 LS Rese- och representationsutskottet Nr 20/2014, LS Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa den januari 2015 på Kistamässan Nr 1/2015, LS Konferens Att leda fullmäktiges arbete den 25 februari 2015 i Stockholm Nr 2/2015 LS Konferens The future Nordic co-operation on Health den 4 februari 2015 i Oslo 5. Landstingsdirektören Beslut, DIR 4240, , 4252, 4267, 4280, , 5004* 6. SLL Upphandling Beslut JUP 4146, , , 5014, * 7. SLL Juridik och upphandling Beslut LS , , * 8. Landstingsarkivet Beslut LA , * * Sammanfattning av beslut (bilaga).

2 JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning ANMÄLAN Beslut fattade under tiden med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Namn: Befattning: Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Ärende Nr Berörd Datum för beslut Delegationsbeslut Lokal och förtäring vid RUFS konferens Delegationsbeslut Deltagande i direktörsgruppens studieresa till Europa den 6-10 oktober 2014 Delegationsbeslut Konferens - planeringsdagar hösten 2014 Delegationsbeslut Medarbetarträff kombinerat med julbord 2014 i Landstings styrelsens förvaltning Delegationsbeslut Deltagande i European Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable om "Reorganisation of Delivery of Care" den 11 december 2014 i Bryssel Delegationsbeslut Projektleding TMR ledning Delegationsbeslut Handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker Delegationsbeslut External loan management and financial risk management Delegationsbeslut Kostnader för genomförande av workshop den 11 november 2014 DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR

3 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören DELEGATK3NSSBESLUT Divy{2M5 i(i) Beslutande Delges Toivo Heinsoo LSF Ekonomi Ärende Direlctörsgi'iippens studieresa i Europa 6-10 oktober 2014 Direktörsgruppen genomför en studieresa till Tyskland, Nederländerna och Frankrike för att studera deras sjukvårdssystem, se bifogat program med deltagarförteckning. Kostnaderna för busstransfer uppgår till kr, kostnaderna för lokaltåg i Holland uppgår till 3950 kr, kostnaderna för gemensamma måltider uppgår till kr och kostnaderna för tolk i Paris uppgår till kr. Sammanlagt uppgår kostnaderna till la' och föreslås belasta kostnadsställe Beslutas Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Exp. datum: Exp, av:

4 Stockholms läns landsting i(d Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningschef SLL Juridik DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Delges Toivo Heinsoo Anne Rundquist LSF Ekonomi Ärende Konferens Planeringsdagar hösten 2014 Konferens - planeringsdagar hösten 2014 Härmed beslutas att avdelningen SLL Juridik håller konferens från lunch den 12 november 2014 till lunch den 13 november 2014 på Skepparholmens konferensanläggning, Nacka. Konferensen avser veiicsamhetsplanering; medarbetarenkat, framtagande avhandlingsplaner, verksamhetsplanmm. Kostnaden uppgår till ca kr exklusive moms och föreslås belasta kostnadsställe Deltagare: Anne Rundquist, Christin Serlow, Maja Eliasson, Josef Diiving, Roya Baniardalan, Eva Lisper, Viktoria Skog, Margarita Skeppstedt, Jan Vikenhem, Robert Larsson och Paul Collins. Beslutas Toivo Heinsoo Exp, Exp, av: datum: ji / r

5 IL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT DIR tttsz Biträdande förvaltningschef Beslutande Föredragande Samråd Delges Toivo Heinsoo Anders Nyström LSF Ledning Anders Nyström, Ann Eberhardsson, Hans-Erik Malmros, Katarina Winell, Jan Anderson, Gunnel Forsberg, Maria Englund, Anne Rundquist, Marit Brusdal Penna, Susanne Bayard, Peter Haglund, LSF Ekonomi Ärende Medarbetarträff kombinerad med julbord 2014 för Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Ledning har överenskommit att genomföra 2014 års julbord gemensamt för hela förvaltningen, kombinerat med decembers medarbetarträff. Syftet med sammankomsten är att förbereda organisationen på framtida utmaningar under den kommande mandatperioden, stärka "vi-känslan" och lära känna varandra bättre samt diskutera våra olika arbets- och ansvarsområden när vi går över till att arbeta allt mer processorienterat inom förvaltningen. Deltagare: Samtliga medarbetare inom Landstingstyrelsens förvaltning inbjuds. Medarbetarträff Preliminärt program: Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens förvaltning Goda exempel på förbättringar inom Landstingsstyrelsens förvaltning Inför beslut om budget i landstingsfullmäktige december Kostnaden för lokal, tekniker, garderob samt förtäring uppgår till kronor inkl. moms och föreslås belasta kostnadsställe Exp. Bxp, av: datum:.. f^s

6 Stockholms läns landsting 2 (2) DELEGATIONSBESLUT DIR Julbord 2014 Julbordet kan inte bytas mot gåva. Endast beordrad arbetstid kan ersättas i samråd med respektive direktör. Ingen alkohol kommer att serveras på sammankomsten. Kostnaden för julbord uppgår till högst 500 kronor per person exl^noms ochioresjås belasta kostnadsställe And^rs^S Biträdande förvaltningschef Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Heinsoo» Landstingsdirektör Bilagor: Underlag direktupphandling Offert

7 Stockholms lins landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT DIR HVfy Landstingsdirektören Beslutande Föredragande Delges Ärende Toivo Heinsoo Jan Andersson Maria Söderlund, Magnus Hammarberg LSF Ekonomi Deltagande i Enropean Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable on "Reorganisation of Deliveiy of Care" den ii december 2014 i Bryssel» Bakgrund Hållbar sjukvård, är ett nyckelområde för åtgärder för de kommande åren. Att förena frågorna om ett kontinuerligt åldrande befolkning med den fortfarande ihållande ekonomiska krisen och kostnadsbegränsande scenarier med en samtidigt ökande efterfrågan på höglwalitativa hälso- och sjukvårdstjänster utgör ett viktigt område med betydelse för europeiska regeringar, vårdgivare och viktigast patienter i Europa. Medan debatten kring hållbar sjukvård har hittat en plats på EU-nivå och nationell nivå under de senaste åren, behöver mer göras för attfinnakonkreta lösningar och goda exempel för att uppnå mer hållbara vårdsystem. För detta ändamål skapades den Europeiska styrgruppen, ESGfÖr hållbar sjukvård i mars 2014, Den ESG möte planerat till 10 december, 2014 kommer att fokusera på omorganisation av leverans av vård. En rundabordskonferens om ämnet kommer att anordnas den 11 december i Bryssel där forskningsdirektör Jan Andersson kommer att representera Stockholms läns landsting. Bilaga bifogas. Förslag till beslut Resa och logi för forskningsdirektör Jan Andersson och Maria Söderlund från funktionsområdet Forskning och innovation, föreslås bekostas för resan till Bryssel, Kostnaden för resa och logi uppgår till ca kronor exld. moms och föreslås belasta kostnadsställe F^esl s Beslutas Jag Andersson Toivo Heinsoo y F^rskningsdirektör Landstingsdirektör Exp. datum: Exp. av:

8 JIL Stockholms läns landsting 2 (2) DELEGATIONSBESLUT DIR Bilaga: DrqftAgenda Conceptpaper ~ European Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable on "Reorganisation of deliveiy of care-11 december 2014.

9 Stockholms läns landsting KD Tillväxt, miljö och regionplanering DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Delges Ärende Toivo Heinsoo Charlotta Brask LSF Ekonomi Projektledamtbildning TMR ledning Kostnader för konsultdebitering lärare samt förtäring för projektledarutbildning för TMRs ledningsgrupp. Kostnaden uppgår till och föreslås belasta kostnadsställe Godkännes y eter Haglund Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Heinsoo \^ Exp. datum: Exp. av:

10 Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT Pt^MZ-ftC Landstingsdirektören Beslutande Föredragande Toivo Heinsoo Frida Korneliusson Delges Ärejide Handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker Detta beslut ersätter beslut DIR4117 Med stöd av Stocldiolms läns landstings fmanspolicy och delegationsordning för landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, fastställd av styrelsen den 15 februari , beslutas att följande förtecknade personer från denna dag till och med den 31 december 2015 skall ha befogenhet att med bindande verkan för Stocldiolms läns landsting företa här angivna rättshandlingar enligt följande (detta innebär att beslut DIR4117 från inte längre gäller),* 1, Landstingsdirektör Toivo Heinsoo, Ekonomidirektör Gunnel Forsberg, två i förening eller envar i förening med någon av VD vid AB SLL Internfinans Frida Korneliusson, Skuldförvaltare vid AB SLL Internfinans Petter Nissen eller Rosel Ragnarsson, har befogenhet att ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k backup avtal), ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc) 2, Envar av VD vid AB SLL Internfinans Frida Korneliusson, Skuldförvaltare vid AB SLL Internfinans Petter Nissen eller Rosel Ragnarsson, har befogenhet att ingå affärsavslut per telefon, telefax eller genom E-handelssystem under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up a^tal och syndikerade ltfeditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon, telefax eller genom E-handelssystem för övriga kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta Exp. datum: Exp. av: ptx)>

11 Stockholms läns landsting DELEGATIONSBESLUT ingå aifärsavslut per telefon eller telefax eller genom E-handelssystem rörande s k derivatprodukter och valutakontrakt. Beslutas på landstingsstyrelsen vägnar 0 f Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

12 Stockholms läns landsting 1(2) County Council Executive Board Administration Chief Executive Officer of the County Councii DELEGATION DECISION DIR 14 Decided by Reported by Toivo Heinsoo Frida Korneliusson Communicated to Matter External loan management and financial risk management This decision replaces decision DIR4118 Citing the Stocldiolm County Council Economic Policy, and Section 13 of the Delegation Order for the Stocldiolm County Council Executive Board, adopted by the executive board on 15 February ; it has been decided to authorise the persons listed below, from this date until 31 December 2015, to carry out the herein stated legal actions, with binding effect, onbehalf of Stockholm County Council, in accordance with the following (which entails that decision DIR4118 of is no longer inforce): 1. Toivo Heinsoo, Chief Executive Officer of the County Council, Gunnel Forsberg, Chief Financial Officer - jointly, or separately in association with either Frida Korneliusson, CEO of AB SLL Internfinans; Petter Nissen or Rosel Ragnarsson, Debt Managers at AB SLL Internfinans, are authorised to «enter into agreements with regard to overdraft facilities and loan commitments (including "back-up agreements"); enter into agreements concerning short-term and Iong-term loans in Swedish or foreign currency, including certificate loans, bond loans and promissory note loans; enter into agreements with regard to trade in "derivatives" (swap, caps, forwards etc.) 2. Frida Korneliusson, CEO of AB SLL Internfinans; Petter Nissen or Rosel Ragnarsson, Debt Managers at AB SLL Internfinans, are all authorised to Exp. datum: Exp. av:

13 Stockholms läns landsting 2(2) DELEGATION DECISION DIR make business deals including signatures for long term loans as well as part of certificate or bond programmes, loans as part of back-up agreements and syndicated credit facilities; «make business deals including signatures with regard to "derivatives" and foreign-exchange contracts. Decision on behalf of the County Council Executive Board Uhief Executive Utricer of the uounty Council

14 Stockholms läns landsting 1(1) Tillväxt, miljö och regionplanering DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Samråd Delges Ärende Toivo Heinsoo ChristlKronfeld Charlotta Brask LSF Ekonomi, Christl Kronfeld, Peter Haglund Kostnader för genomförande av workshop den 11 november Den il november 2014 genomfördes en workshop på World Trade Center, Stockholm för SLL: s miljönätverk. I kostnaderna ingår förtäring samt lokalkostnader. Kostnaden uppgår till kr och föreslås belasta kostnadsställe Projektnummer Godkännes Peter Haglund Funktionsdirektör SLL TMR Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Hensioo Landstingsdirektör Exp. datum: Exp. av: MG

15 Stockholms läns landsting ANMÄLAN Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling SLL Upphandling Beslut fattade under tiden ~ med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Avdelning: Namn: Befattning: SLL Upphandling Thomas Wedegren Avdelningschef Ärende Nr Berörd Datum för beslut Tilldelningsbeslut Radiofarmaka, SLL453 JUP4146 LS Tilldelningsbeslut Steriliseringsprodukter, SLL448, Rättelse Tilldelningsbeslut upphandling av Husgerådsartiklar, tillägg SLL720 Beslut att avbryta pos 4-5, Disk- och spoldesinfektorer Tilldelningsbeslut Gaser och utrustning, SLL175 Tilldelningsbeslut, Bråckpluggar och nät, tillägg SLL586 Tilldelningsbeslut Sugpumpar och förbrukningsmateriel SLL580 Tilldelningsbeslut Digital dikteringsutrustning objekt 2, SLL814 JUP5005 LS JUP5006 LS JUP5008 LS JUP5009 LS JUP5014 LS JUP5017 LS JUP5018 LS

16 JL Stockholms läns landsting sida l a v l Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT 3UP4146 SLL Upphandling LS Upphandlingsavdelningen Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Radiofarmaka SLL453 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad upphandlingsrapport samt bilaga SLL453 utvärdering , föreslås att nedan angivna företag antas som leverantörer av Radiofarmaka SLL453. Avtal tecknas för perioden till och med med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet upp till två (2) år CardiRad Sweden AB Isotoper, undersölcningskit GE Healthcare AB Isotoper, undersökningskit Mallinckrodt Sverige AB Isotoper, undersölcningskit, generatorer S Åhlén Medical Nordic AB Isotoper, undersölaiingskit Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. i^afe^ärj^n,'g,ä}ler to.m Tan Matsson Enhetschef Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Upphandlingsrapport Bilaga SLL453 utvärdering

17 Stockholms läns landsting Sida 1 av 2 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdeiningen DELEGATIONSBESLUT JUP5005 LS Rättelse Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Steriliseringsprodukter, SLL448 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM, Rättelsen avser nedanstående positioner 39,269,270,357,358,364. Förslag till Beslut Med hänvisning till nedanstående rättelse föreslås att nedan angivna förändringar i tidigare tilldelningsbeslut sker för SLL:s Steriliseringsprodnkter objekt SLL44S, objekt för avtalsperioden till och med med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Position 39 här antas OneMed Sverige AB Position 269 här antas Gunnar Engstrand AB Position 270 har antas samtliga produkter från Gunnar Engstrand AB Position 357 här antas ej JN341 från B.Braun Medical Position 358 här antas ej JN741 från B.Braun Medical Position 364 här antas ej JP024 från B.Braun Medical AvtalsspäiT Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller to.m

18 Stockholms läns landsting Sida 2 av 2 BESLUTAS Bitr. Avdelningsclief Bilaga Rapport Bilaga SammanstäUning av utvärdering Bilaga Sammanställning av valda

19 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5006 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Husgerådsartiklar, tilläggsupphandling, SLL720 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, Box22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivet företag antas som leverantörer av SLL:s Husgerådsartildar, toläggsupphandling, objekt SLL720 för avtalsperioden till med möjlighet till förlängning upp till två (2) år Menigo Foodservice AB Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Rapport Bilaga Öppningsprotokoll Bilaga Sammanställning av valda

20 Stockholms läns. landsting Sida i av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL juridik och upphandling Upphandlingsa v'delningen Upphandlingsrapport LS SLL720 Rapport avseende upphandling av Husgerådsartiklar, tilläggsupphandling, SLL720 Upphandlingens mål Målet för uppphandlingen liar varit att tillhandahålla ett brett, men relevant sortiment för SLL: s verksamheter samt de parter SLL har vårdavtal med inom det ovan rubricerade området. Upphandlingsförfarande Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Expertgi*upp/projektgiaipp Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling i samarbete med en expertgrupp innehållande saldcunniga från verksamheten. Förankring har även skett med sakkunniga inom miljö, vårdhygien ocli Medicarrier. Annonsering Annons har avsänts till Visma TendSign för publicering i deras databas samt Europeiska unionens officiella tidning. Förfrågningsmiderlaget har under anbudstiden funnits publicerat på Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från en anbudsgivare. Se bifogat öppningsprotokoll. Kvalificering och prövning av anbud Kvalificering De anbudsgivare som uppfyllt de i anbudsinbjudan uppställda Icvalificeringski-aven, övriga formkrav samt ej uteslutits enligt uteslutningsgrunderna i LOU har gått vidare till prövning. Prövning och utvärdering Den anbudsgivare som på respektive position/positionsgrupp offererat det lägsta priset enligt utvärderingsmodellen som beskrivits i förfrågningsunderlaget har, förutsatt att samtliga ska-krav uppfyllts, tilldelats avtal för respektive position/positionsgrapp. Har den anbudsgivare med det lägsta offererade priset inte uppfyllt ett eller flera ska-krav har detta kommenterats och nästa anbud i ordningen har utvärderats. Lisa Borgh Upphandlare

21 Stockh olms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling SLL Upphandling DELEGATIONSBESLUT LS JUP5008 Beslutande Föredragande Delges Ärende Anne Rimdqvist, Thomas Wedegren Kenneth Bundy Petra Hållander, Lars Carlsson, Per Blomqvist Avbrytande av upphandling av utrustningsposition 4 och 5 (Diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandling av Diskdesinfektorer och spoldeshifektorer Ärendebeskrivning Ärendet avser förslag till avbrytandebeslut avseende den pågående upphandlingen av diskdesinfektorer i utrustningsposition 4 och 5 (diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandlingen av disk- och spoldeshifektorer tillnks, Stocldiolms läns landsting och Södertälje Sjukhus AB ("upphandlingen"). Bakgrund Landstinget har genomfört upphandlingen med ett öppet förfarande enligt LOU. Upphandlingen är indelad i nio utrustningsgrupper och anbud har kunnat lämnas på en, flera eller alla utrustningsgrupper. Tilldehiingsbeslut fattades avseende utrustningsgrupp 1-5 samt 8-9 den 27 juni Tilldelningsbeslutet avseende utrustningsposition 4 och 5 överprövades av Getinge Sverige AB den 7 juli 2014, varvid en process inleddes. Först den 9 januari 2015 meddelade förvaltningsrätten dom i målet, innebärande att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts. Överväganden Skäl för att avbruta upphandlingen (i) Ändrade förutsättning ar Förutsättningarna har ändrats under upphandlings- och överprövningsprocessens gång på grund av oförutsedda omständigheter. När dom om rättelse underrättades landstinget hade det kommit till landstingets kännedom att det skett väsentliga ändringar i den byggnadstelcniskalcravställningentillnics avseende anslutningspunkter till Exp. datum: Exp. av:

22 JIL Stockholms läns landsting 2(2) DELEGATIONSBESLUT LS diskdesinfektor ernås el- och mediaförsörjning. I och med dessa förändringar kommer kraven på diskdesinfektorerna att behöva anpassas i väsentlig mån till de nya förutsättningarna. (ii) Anbudens giltighet Anbudens giltighetstid gick ut den 31 december Det finns därför inte längre någon möjlighet att anta ett nytt anbud i upphandlingen. De väsentligt förändrade förutsättningarna och avsaknaden av giltiga anbud medför att det saknas förutsättningar för rättelse av tilldelningsbeslutet. Mot bakgrund härav förordas att upphandlingen avseende utrustningsposition 4 och 5 avbryts. Då behovet av sådana diskdesinfektorer kvarstår, är landstingets avsikt att genomföra en ny upphandling av dessa. De ekonomiska konsekvenserna av att avbryta upphandlingen består endast av kostnaden för tillkommande administration och är så ringa att den kan hanteras helt inom ramen för upphandlingen. BESLUT Upphandlingen avbryts av utrustningsposition 4 och 5 (Diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandling av Diskdesinfektorer och spoldesinfektor er (LS ). Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar 7^ c / Thomas Wedegren Avdelningschef SLL Upphandling

23 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdeiningen DELEGATIONSBESLUT JUP5009 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Gaser och utrustning 2015, SLL175 Upphandlande myndighet Stocldiolms lans landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogade rapporter föreslås att nedan angivna/angivet företag antas som leverantörer av SLL:s Gaser och utrustning 2015, SLL175 för avtalsperioden till och med med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet upp till tolv (12) månader, avtalstid 3+1. Vid fördröjd avtalsteclming tecknas avtal för tre (3) år med option för beställaren att förlänga avtalet upp till tolv (12) månader från den dag då avtal kan tecknas. Produktområde 1+2 Varugrupp A Varugrupp B Varagrupp C AGA Gas AB AGA Gas AB AGA Gas AB Produktområde 3 AGA Gas AB Air Liquide Gas AB Aspira Medical AB Qmt-care AB Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller t.o.m Jan Matsson Enhetschef BESLUTAS Thomas Wedegren '' Avdelningschef 1 Bilagor: Upphandlingsrapport, Öppningsprotokoll, Sammanställmng av utvärdering SLLlys

24 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5014 LS TiUdelningsbesliit avseende upphandling av Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, SLL586 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivna företag antas som leverantörer av SLL:s Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, objekt SLL 586 för avtalsperioden till med möjlighet till förlängning upp till 2 år Bard Norden AB CookSwedenAB Covidien Sverige AB AvtalsspäiT Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Rapport Bilaga Öppningsprotokoll Bilaga Sammanställning av utvärdering Bilaga Sammanställning av valda

25 Stockhölms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Sida i av i Upphandlingsrapport LS SLL586 Rapport avseende upphandling av Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, SLL586 Upphandlingens mål Målet för uppphandlingen har varit att tillhandahålla ett brett, men relevant sortiment för SLL:s verksamheter samt de parter SLL har vårdavtal med inom det ovan rubricerade området Upphandlingsförfarande Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Expertgrupp/proj ektgrupp Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling i samarbete med en expertgrupp innehållande sakkunniga från verksamheten. Förankring har även skett med sakkunniga inom miljö och vårdhygien. Annonsering Annons har avsänts till Visma TendSign för publicering i deras databas samt Europeiska unionens officiella tidning. Förfrågningsunderlaget har under anbudstiden funnits publicerat på ivww.upphandling.sll.se. Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från fyra (4) anbudsgivare. Se bifogat öppningsprotokoll. Kvalificering och prövning av anbud Kvalificering De anbudsgivare som uppfyllt de i anbudsinbjudan uppställda kvalificeihigskraven, övriga formkrav samt ej uteslutits enligt uteslutningsgrunderna i LOU har gått vidare till prövning. Prövning och utvärdering De anbudsgivare som på respektive position offererat de lägsta priserna enligt utvärderingsmodellen som besmvits i förfrågningsunderlaget har, förutsatt att samtliga ska-krav uppfyllts, tilldelats avtal för respektive position. Har den anbudsgivare med det lägsta offererade priset inte uppfyllt ett eller flera ska-krav har detta kommenterats i sammanställningen av utvärdering och nästa anbud i ordningen har utvärderats.

26 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5017 i(i) LS Beslutande Thomas Wedegren Föredragande Maria Öhman Delges Upphandlingsenheterna inom SLL Ärende TiUdelningsbesliit- Sugpumpar och Förbrukningsmaterial SLL580 Stocldiolms läns landsting (org. nr ) har genom SLL Upphandling genomfört upphandling av Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs/engångs. Förslag till beslut Med hänvisning till bifogad upphandlingsrapport, Bilaga 1, föreslås härmed: att tilldela följande företag ramavtal: Leverantör Org. nr. Medela Medical Aktiebolag I enlighet mediagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, kommer landstinget inte att ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att information om tilldelningsbeslutet skickats till samtliga anbudsgivare. Avtal kommer därmed som tidigast att tecknas Thomas Wedegren { Avdelningschef SLL Upphandling >.../ Bilaga 1 Upphandlingsrapport med bilaga Exp. datum: Exp. av:

27 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaitning SLL Juridik och Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP 5018 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av "Digital dikteringsutrustning Objekt 2 Stationär diktafon sladdlös", SLL814 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivet företag antas som leverantör av Objekt 2 Stationär diktafon sladdlös: Max Manus AS Organisationsnummer: Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller t.o.m Elisabeth Lind Enhetschef Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga 1 Upphandlingsrapport Bilaga 2 Sammanställning utvärdering

28 Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning ANMÄLAN Funktionsdirektör/motsvarande Beslut fattade under tiden med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Avdelning: Namn: Befattning: SLL Juridik & Upphandling Anne Rundquist Chefsjurist Ärende Nr Berörd Datum för beslut Överklagbart myndighetsbeslut om LS utlämnande av allmän handling Överklagbart myndighetsbeslut om LS utlämnande av allmän handling Beslut om upphandling LS Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkarga tan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

29 Stockholms läns landsting 2(2) ANMÄLAN Delegationsbeslut Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist SLL Juridik, den 18 december Kjell Sundgren har i ett e-postmeddelande den 11 dec 2014 begärt att få ta del av samtliga offentliga handlingar i personalakterna avseende tre personer som är anställda vid landstingsstyrelsens förvaltning. Med stöd av delegation från landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen utlämnande av meritförteckningar/cv, eftersom handlingarna i sin helhet omfattas av sekretess enligt 15 kap.2 offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Med delvis bifall lämnas anställningsavtal, utdrag från Rekrytera samt personliga brev ut undantaget sådana uppgifter om hemadresser, personnummer, hemtelefonnummer och andra jämförbara uppgifter som omfattas av sekretess enligt 10 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) respektive sekretess enligt 15 kap. 2 OSL. LS Beslut om utlämnande av patientjournaler Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist SLL Juridik, den 28 januari Thomas Hedmalm har hos Stocldiolms läns landsting, Landstingsarkivet, vid Landstingsstyrelsens Förvaltning begärt att få ta del av journalkopior från Carslunds vårdhems arldv. Med stöd av delegation från Landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen utlämnande av journalkopior enligt 25 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,OSL). LS Beslut om att uppdra åt SLL Upphandling att genomföra upphandling för NKS behov av blodvärmare. Det finns behov av blodvärmare till Nya Karolinska Solna (NKS). Beslut fattas om att uppdra åt SLL Upphandling att genomföra upphandling av blodvärmare för NKS behov. LS

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2013-03-27 LS 1301-0038 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april 2013 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem

Framtidens valfrihetssystem Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Stockholm 2014 SOU 2014:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr 408 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet.

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet. ~ HULTSFREDS W' KOMMUN Kommunstyrelsen Tid för sammanträde Lokal Kallelse 1 (2) Ersättarna för kännedom 2015-03-04 Tisdagen den10mars 2015 kl. 14.00 Spara dina handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer