Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation"

Transkript

1 1 (1) Landstingsstyrelsen LS Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation 1. Arbetsutskottet Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015 LS Personalutskottet Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015 LS Ägarutskottet Protokoll 1/2014 den 9 december 2014 och protokoll 1/2015 den 27 januari 2015 LS Rese- och representationsutskottet Nr 20/2014, LS Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa den januari 2015 på Kistamässan Nr 1/2015, LS Konferens Att leda fullmäktiges arbete den 25 februari 2015 i Stockholm Nr 2/2015 LS Konferens The future Nordic co-operation on Health den 4 februari 2015 i Oslo 5. Landstingsdirektören Beslut, DIR 4240, , 4252, 4267, 4280, , 5004* 6. SLL Upphandling Beslut JUP 4146, , , 5014, * 7. SLL Juridik och upphandling Beslut LS , , * 8. Landstingsarkivet Beslut LA , * * Sammanfattning av beslut (bilaga).

2 JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning ANMÄLAN Beslut fattade under tiden med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Namn: Befattning: Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Ärende Nr Berörd Datum för beslut Delegationsbeslut Lokal och förtäring vid RUFS konferens Delegationsbeslut Deltagande i direktörsgruppens studieresa till Europa den 6-10 oktober 2014 Delegationsbeslut Konferens - planeringsdagar hösten 2014 Delegationsbeslut Medarbetarträff kombinerat med julbord 2014 i Landstings styrelsens förvaltning Delegationsbeslut Deltagande i European Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable om "Reorganisation of Delivery of Care" den 11 december 2014 i Bryssel Delegationsbeslut Projektleding TMR ledning Delegationsbeslut Handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker Delegationsbeslut External loan management and financial risk management Delegationsbeslut Kostnader för genomförande av workshop den 11 november 2014 DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR

3 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören DELEGATK3NSSBESLUT Divy{2M5 i(i) Beslutande Delges Toivo Heinsoo LSF Ekonomi Ärende Direlctörsgi'iippens studieresa i Europa 6-10 oktober 2014 Direktörsgruppen genomför en studieresa till Tyskland, Nederländerna och Frankrike för att studera deras sjukvårdssystem, se bifogat program med deltagarförteckning. Kostnaderna för busstransfer uppgår till kr, kostnaderna för lokaltåg i Holland uppgår till 3950 kr, kostnaderna för gemensamma måltider uppgår till kr och kostnaderna för tolk i Paris uppgår till kr. Sammanlagt uppgår kostnaderna till la' och föreslås belasta kostnadsställe Beslutas Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Exp. datum: Exp, av:

4 Stockholms läns landsting i(d Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningschef SLL Juridik DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Delges Toivo Heinsoo Anne Rundquist LSF Ekonomi Ärende Konferens Planeringsdagar hösten 2014 Konferens - planeringsdagar hösten 2014 Härmed beslutas att avdelningen SLL Juridik håller konferens från lunch den 12 november 2014 till lunch den 13 november 2014 på Skepparholmens konferensanläggning, Nacka. Konferensen avser veiicsamhetsplanering; medarbetarenkat, framtagande avhandlingsplaner, verksamhetsplanmm. Kostnaden uppgår till ca kr exklusive moms och föreslås belasta kostnadsställe Deltagare: Anne Rundquist, Christin Serlow, Maja Eliasson, Josef Diiving, Roya Baniardalan, Eva Lisper, Viktoria Skog, Margarita Skeppstedt, Jan Vikenhem, Robert Larsson och Paul Collins. Beslutas Toivo Heinsoo Exp, Exp, av: datum: ji / r

5 IL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT DIR tttsz Biträdande förvaltningschef Beslutande Föredragande Samråd Delges Toivo Heinsoo Anders Nyström LSF Ledning Anders Nyström, Ann Eberhardsson, Hans-Erik Malmros, Katarina Winell, Jan Anderson, Gunnel Forsberg, Maria Englund, Anne Rundquist, Marit Brusdal Penna, Susanne Bayard, Peter Haglund, LSF Ekonomi Ärende Medarbetarträff kombinerad med julbord 2014 för Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Ledning har överenskommit att genomföra 2014 års julbord gemensamt för hela förvaltningen, kombinerat med decembers medarbetarträff. Syftet med sammankomsten är att förbereda organisationen på framtida utmaningar under den kommande mandatperioden, stärka "vi-känslan" och lära känna varandra bättre samt diskutera våra olika arbets- och ansvarsområden när vi går över till att arbeta allt mer processorienterat inom förvaltningen. Deltagare: Samtliga medarbetare inom Landstingstyrelsens förvaltning inbjuds. Medarbetarträff Preliminärt program: Verksamhetsplan för Landstingsstyrelsens förvaltning Goda exempel på förbättringar inom Landstingsstyrelsens förvaltning Inför beslut om budget i landstingsfullmäktige december Kostnaden för lokal, tekniker, garderob samt förtäring uppgår till kronor inkl. moms och föreslås belasta kostnadsställe Exp. Bxp, av: datum:.. f^s

6 Stockholms läns landsting 2 (2) DELEGATIONSBESLUT DIR Julbord 2014 Julbordet kan inte bytas mot gåva. Endast beordrad arbetstid kan ersättas i samråd med respektive direktör. Ingen alkohol kommer att serveras på sammankomsten. Kostnaden för julbord uppgår till högst 500 kronor per person exl^noms ochioresjås belasta kostnadsställe And^rs^S Biträdande förvaltningschef Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Heinsoo» Landstingsdirektör Bilagor: Underlag direktupphandling Offert

7 Stockholms lins landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT DIR HVfy Landstingsdirektören Beslutande Föredragande Delges Ärende Toivo Heinsoo Jan Andersson Maria Söderlund, Magnus Hammarberg LSF Ekonomi Deltagande i Enropean Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable on "Reorganisation of Deliveiy of Care" den ii december 2014 i Bryssel» Bakgrund Hållbar sjukvård, är ett nyckelområde för åtgärder för de kommande åren. Att förena frågorna om ett kontinuerligt åldrande befolkning med den fortfarande ihållande ekonomiska krisen och kostnadsbegränsande scenarier med en samtidigt ökande efterfrågan på höglwalitativa hälso- och sjukvårdstjänster utgör ett viktigt område med betydelse för europeiska regeringar, vårdgivare och viktigast patienter i Europa. Medan debatten kring hållbar sjukvård har hittat en plats på EU-nivå och nationell nivå under de senaste åren, behöver mer göras för attfinnakonkreta lösningar och goda exempel för att uppnå mer hållbara vårdsystem. För detta ändamål skapades den Europeiska styrgruppen, ESGfÖr hållbar sjukvård i mars 2014, Den ESG möte planerat till 10 december, 2014 kommer att fokusera på omorganisation av leverans av vård. En rundabordskonferens om ämnet kommer att anordnas den 11 december i Bryssel där forskningsdirektör Jan Andersson kommer att representera Stockholms läns landsting. Bilaga bifogas. Förslag till beslut Resa och logi för forskningsdirektör Jan Andersson och Maria Söderlund från funktionsområdet Forskning och innovation, föreslås bekostas för resan till Bryssel, Kostnaden för resa och logi uppgår till ca kronor exld. moms och föreslås belasta kostnadsställe F^esl s Beslutas Jag Andersson Toivo Heinsoo y F^rskningsdirektör Landstingsdirektör Exp. datum: Exp. av:

8 JIL Stockholms läns landsting 2 (2) DELEGATIONSBESLUT DIR Bilaga: DrqftAgenda Conceptpaper ~ European Steering Group on Sustainable Healthcare, Roundtable on "Reorganisation of deliveiy of care-11 december 2014.

9 Stockholms läns landsting KD Tillväxt, miljö och regionplanering DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Delges Ärende Toivo Heinsoo Charlotta Brask LSF Ekonomi Projektledamtbildning TMR ledning Kostnader för konsultdebitering lärare samt förtäring för projektledarutbildning för TMRs ledningsgrupp. Kostnaden uppgår till och föreslås belasta kostnadsställe Godkännes y eter Haglund Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Heinsoo \^ Exp. datum: Exp. av:

10 Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT Pt^MZ-ftC Landstingsdirektören Beslutande Föredragande Toivo Heinsoo Frida Korneliusson Delges Ärejide Handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker Detta beslut ersätter beslut DIR4117 Med stöd av Stocldiolms läns landstings fmanspolicy och delegationsordning för landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, fastställd av styrelsen den 15 februari , beslutas att följande förtecknade personer från denna dag till och med den 31 december 2015 skall ha befogenhet att med bindande verkan för Stocldiolms läns landsting företa här angivna rättshandlingar enligt följande (detta innebär att beslut DIR4117 från inte längre gäller),* 1, Landstingsdirektör Toivo Heinsoo, Ekonomidirektör Gunnel Forsberg, två i förening eller envar i förening med någon av VD vid AB SLL Internfinans Frida Korneliusson, Skuldförvaltare vid AB SLL Internfinans Petter Nissen eller Rosel Ragnarsson, har befogenhet att ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k backup avtal), ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc) 2, Envar av VD vid AB SLL Internfinans Frida Korneliusson, Skuldförvaltare vid AB SLL Internfinans Petter Nissen eller Rosel Ragnarsson, har befogenhet att ingå affärsavslut per telefon, telefax eller genom E-handelssystem under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up a^tal och syndikerade ltfeditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon, telefax eller genom E-handelssystem för övriga kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta Exp. datum: Exp. av: ptx)>

11 Stockholms läns landsting DELEGATIONSBESLUT ingå aifärsavslut per telefon eller telefax eller genom E-handelssystem rörande s k derivatprodukter och valutakontrakt. Beslutas på landstingsstyrelsen vägnar 0 f Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

12 Stockholms läns landsting 1(2) County Council Executive Board Administration Chief Executive Officer of the County Councii DELEGATION DECISION DIR 14 Decided by Reported by Toivo Heinsoo Frida Korneliusson Communicated to Matter External loan management and financial risk management This decision replaces decision DIR4118 Citing the Stocldiolm County Council Economic Policy, and Section 13 of the Delegation Order for the Stocldiolm County Council Executive Board, adopted by the executive board on 15 February ; it has been decided to authorise the persons listed below, from this date until 31 December 2015, to carry out the herein stated legal actions, with binding effect, onbehalf of Stockholm County Council, in accordance with the following (which entails that decision DIR4118 of is no longer inforce): 1. Toivo Heinsoo, Chief Executive Officer of the County Council, Gunnel Forsberg, Chief Financial Officer - jointly, or separately in association with either Frida Korneliusson, CEO of AB SLL Internfinans; Petter Nissen or Rosel Ragnarsson, Debt Managers at AB SLL Internfinans, are authorised to «enter into agreements with regard to overdraft facilities and loan commitments (including "back-up agreements"); enter into agreements concerning short-term and Iong-term loans in Swedish or foreign currency, including certificate loans, bond loans and promissory note loans; enter into agreements with regard to trade in "derivatives" (swap, caps, forwards etc.) 2. Frida Korneliusson, CEO of AB SLL Internfinans; Petter Nissen or Rosel Ragnarsson, Debt Managers at AB SLL Internfinans, are all authorised to Exp. datum: Exp. av:

13 Stockholms läns landsting 2(2) DELEGATION DECISION DIR make business deals including signatures for long term loans as well as part of certificate or bond programmes, loans as part of back-up agreements and syndicated credit facilities; «make business deals including signatures with regard to "derivatives" and foreign-exchange contracts. Decision on behalf of the County Council Executive Board Uhief Executive Utricer of the uounty Council

14 Stockholms läns landsting 1(1) Tillväxt, miljö och regionplanering DELEGATIONSBESLUT Beslutande Föredragande Samråd Delges Ärende Toivo Heinsoo ChristlKronfeld Charlotta Brask LSF Ekonomi, Christl Kronfeld, Peter Haglund Kostnader för genomförande av workshop den 11 november Den il november 2014 genomfördes en workshop på World Trade Center, Stockholm för SLL: s miljönätverk. I kostnaderna ingår förtäring samt lokalkostnader. Kostnaden uppgår till kr och föreslås belasta kostnadsställe Projektnummer Godkännes Peter Haglund Funktionsdirektör SLL TMR Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar Toivo Hensioo Landstingsdirektör Exp. datum: Exp. av: MG

15 Stockholms läns landsting ANMÄLAN Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling SLL Upphandling Beslut fattade under tiden ~ med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Avdelning: Namn: Befattning: SLL Upphandling Thomas Wedegren Avdelningschef Ärende Nr Berörd Datum för beslut Tilldelningsbeslut Radiofarmaka, SLL453 JUP4146 LS Tilldelningsbeslut Steriliseringsprodukter, SLL448, Rättelse Tilldelningsbeslut upphandling av Husgerådsartiklar, tillägg SLL720 Beslut att avbryta pos 4-5, Disk- och spoldesinfektorer Tilldelningsbeslut Gaser och utrustning, SLL175 Tilldelningsbeslut, Bråckpluggar och nät, tillägg SLL586 Tilldelningsbeslut Sugpumpar och förbrukningsmateriel SLL580 Tilldelningsbeslut Digital dikteringsutrustning objekt 2, SLL814 JUP5005 LS JUP5006 LS JUP5008 LS JUP5009 LS JUP5014 LS JUP5017 LS JUP5018 LS

16 JL Stockholms läns landsting sida l a v l Landstingsstyrelsens förvaltning DELEGATIONSBESLUT 3UP4146 SLL Upphandling LS Upphandlingsavdelningen Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Radiofarmaka SLL453 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad upphandlingsrapport samt bilaga SLL453 utvärdering , föreslås att nedan angivna företag antas som leverantörer av Radiofarmaka SLL453. Avtal tecknas för perioden till och med med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet upp till två (2) år CardiRad Sweden AB Isotoper, undersölcningskit GE Healthcare AB Isotoper, undersökningskit Mallinckrodt Sverige AB Isotoper, undersölcningskit, generatorer S Åhlén Medical Nordic AB Isotoper, undersölaiingskit Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. i^afe^ärj^n,'g,ä}ler to.m Tan Matsson Enhetschef Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Upphandlingsrapport Bilaga SLL453 utvärdering

17 Stockholms läns landsting Sida 1 av 2 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdeiningen DELEGATIONSBESLUT JUP5005 LS Rättelse Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Steriliseringsprodukter, SLL448 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM, Rättelsen avser nedanstående positioner 39,269,270,357,358,364. Förslag till Beslut Med hänvisning till nedanstående rättelse föreslås att nedan angivna förändringar i tidigare tilldelningsbeslut sker för SLL:s Steriliseringsprodnkter objekt SLL44S, objekt för avtalsperioden till och med med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Position 39 här antas OneMed Sverige AB Position 269 här antas Gunnar Engstrand AB Position 270 har antas samtliga produkter från Gunnar Engstrand AB Position 357 här antas ej JN341 från B.Braun Medical Position 358 här antas ej JN741 från B.Braun Medical Position 364 här antas ej JP024 från B.Braun Medical AvtalsspäiT Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller to.m

18 Stockholms läns landsting Sida 2 av 2 BESLUTAS Bitr. Avdelningsclief Bilaga Rapport Bilaga SammanstäUning av utvärdering Bilaga Sammanställning av valda

19 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5006 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Husgerådsartiklar, tilläggsupphandling, SLL720 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, Box22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivet företag antas som leverantörer av SLL:s Husgerådsartildar, toläggsupphandling, objekt SLL720 för avtalsperioden till med möjlighet till förlängning upp till två (2) år Menigo Foodservice AB Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Rapport Bilaga Öppningsprotokoll Bilaga Sammanställning av valda

20 Stockholms läns. landsting Sida i av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL juridik och upphandling Upphandlingsa v'delningen Upphandlingsrapport LS SLL720 Rapport avseende upphandling av Husgerådsartiklar, tilläggsupphandling, SLL720 Upphandlingens mål Målet för uppphandlingen liar varit att tillhandahålla ett brett, men relevant sortiment för SLL: s verksamheter samt de parter SLL har vårdavtal med inom det ovan rubricerade området. Upphandlingsförfarande Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Expertgi*upp/projektgiaipp Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling i samarbete med en expertgrupp innehållande saldcunniga från verksamheten. Förankring har även skett med sakkunniga inom miljö, vårdhygien ocli Medicarrier. Annonsering Annons har avsänts till Visma TendSign för publicering i deras databas samt Europeiska unionens officiella tidning. Förfrågningsmiderlaget har under anbudstiden funnits publicerat på Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från en anbudsgivare. Se bifogat öppningsprotokoll. Kvalificering och prövning av anbud Kvalificering De anbudsgivare som uppfyllt de i anbudsinbjudan uppställda Icvalificeringski-aven, övriga formkrav samt ej uteslutits enligt uteslutningsgrunderna i LOU har gått vidare till prövning. Prövning och utvärdering Den anbudsgivare som på respektive position/positionsgrupp offererat det lägsta priset enligt utvärderingsmodellen som beskrivits i förfrågningsunderlaget har, förutsatt att samtliga ska-krav uppfyllts, tilldelats avtal för respektive position/positionsgrapp. Har den anbudsgivare med det lägsta offererade priset inte uppfyllt ett eller flera ska-krav har detta kommenterats och nästa anbud i ordningen har utvärderats. Lisa Borgh Upphandlare

21 Stockh olms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling SLL Upphandling DELEGATIONSBESLUT LS JUP5008 Beslutande Föredragande Delges Ärende Anne Rimdqvist, Thomas Wedegren Kenneth Bundy Petra Hållander, Lars Carlsson, Per Blomqvist Avbrytande av upphandling av utrustningsposition 4 och 5 (Diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandling av Diskdesinfektorer och spoldeshifektorer Ärendebeskrivning Ärendet avser förslag till avbrytandebeslut avseende den pågående upphandlingen av diskdesinfektorer i utrustningsposition 4 och 5 (diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandlingen av disk- och spoldeshifektorer tillnks, Stocldiolms läns landsting och Södertälje Sjukhus AB ("upphandlingen"). Bakgrund Landstinget har genomfört upphandlingen med ett öppet förfarande enligt LOU. Upphandlingen är indelad i nio utrustningsgrupper och anbud har kunnat lämnas på en, flera eller alla utrustningsgrupper. Tilldehiingsbeslut fattades avseende utrustningsgrupp 1-5 samt 8-9 den 27 juni Tilldelningsbeslutet avseende utrustningsposition 4 och 5 överprövades av Getinge Sverige AB den 7 juli 2014, varvid en process inleddes. Först den 9 januari 2015 meddelade förvaltningsrätten dom i målet, innebärande att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts. Överväganden Skäl för att avbruta upphandlingen (i) Ändrade förutsättning ar Förutsättningarna har ändrats under upphandlings- och överprövningsprocessens gång på grund av oförutsedda omständigheter. När dom om rättelse underrättades landstinget hade det kommit till landstingets kännedom att det skett väsentliga ändringar i den byggnadstelcniskalcravställningentillnics avseende anslutningspunkter till Exp. datum: Exp. av:

22 JIL Stockholms läns landsting 2(2) DELEGATIONSBESLUT LS diskdesinfektor ernås el- och mediaförsörjning. I och med dessa förändringar kommer kraven på diskdesinfektorerna att behöva anpassas i väsentlig mån till de nya förutsättningarna. (ii) Anbudens giltighet Anbudens giltighetstid gick ut den 31 december Det finns därför inte längre någon möjlighet att anta ett nytt anbud i upphandlingen. De väsentligt förändrade förutsättningarna och avsaknaden av giltiga anbud medför att det saknas förutsättningar för rättelse av tilldelningsbeslutet. Mot bakgrund härav förordas att upphandlingen avseende utrustningsposition 4 och 5 avbryts. Då behovet av sådana diskdesinfektorer kvarstår, är landstingets avsikt att genomföra en ny upphandling av dessa. De ekonomiska konsekvenserna av att avbryta upphandlingen består endast av kostnaden för tillkommande administration och är så ringa att den kan hanteras helt inom ramen för upphandlingen. BESLUT Upphandlingen avbryts av utrustningsposition 4 och 5 (Diskdesinfektorer till Operation/ Anestesi) i upphandling av Diskdesinfektorer och spoldesinfektor er (LS ). Beslutas på landstingsstyrelsens vägnar 7^ c / Thomas Wedegren Avdelningschef SLL Upphandling

23 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdeiningen DELEGATIONSBESLUT JUP5009 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Gaser och utrustning 2015, SLL175 Upphandlande myndighet Stocldiolms lans landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogade rapporter föreslås att nedan angivna/angivet företag antas som leverantörer av SLL:s Gaser och utrustning 2015, SLL175 för avtalsperioden till och med med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet upp till tolv (12) månader, avtalstid 3+1. Vid fördröjd avtalsteclming tecknas avtal för tre (3) år med option för beställaren att förlänga avtalet upp till tolv (12) månader från den dag då avtal kan tecknas. Produktområde 1+2 Varugrupp A Varugrupp B Varagrupp C AGA Gas AB AGA Gas AB AGA Gas AB Produktområde 3 AGA Gas AB Air Liquide Gas AB Aspira Medical AB Qmt-care AB Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller t.o.m Jan Matsson Enhetschef BESLUTAS Thomas Wedegren '' Avdelningschef 1 Bilagor: Upphandlingsrapport, Öppningsprotokoll, Sammanställmng av utvärdering SLLlys

24 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5014 LS TiUdelningsbesliit avseende upphandling av Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, SLL586 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivna företag antas som leverantörer av SLL:s Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, objekt SLL 586 för avtalsperioden till med möjlighet till förlängning upp till 2 år Bard Norden AB CookSwedenAB Covidien Sverige AB AvtalsspäiT Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga Rapport Bilaga Öppningsprotokoll Bilaga Sammanställning av utvärdering Bilaga Sammanställning av valda

25 Stockhölms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Sida i av i Upphandlingsrapport LS SLL586 Rapport avseende upphandling av Bråckpluggar och nät, tilläggsupphandling, SLL586 Upphandlingens mål Målet för uppphandlingen har varit att tillhandahålla ett brett, men relevant sortiment för SLL:s verksamheter samt de parter SLL har vårdavtal med inom det ovan rubricerade området Upphandlingsförfarande Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Expertgrupp/proj ektgrupp Upphandlingen har genomförts av SLL Upphandling i samarbete med en expertgrupp innehållande sakkunniga från verksamheten. Förankring har även skett med sakkunniga inom miljö och vårdhygien. Annonsering Annons har avsänts till Visma TendSign för publicering i deras databas samt Europeiska unionens officiella tidning. Förfrågningsunderlaget har under anbudstiden funnits publicerat på ivww.upphandling.sll.se. Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från fyra (4) anbudsgivare. Se bifogat öppningsprotokoll. Kvalificering och prövning av anbud Kvalificering De anbudsgivare som uppfyllt de i anbudsinbjudan uppställda kvalificeihigskraven, övriga formkrav samt ej uteslutits enligt uteslutningsgrunderna i LOU har gått vidare till prövning. Prövning och utvärdering De anbudsgivare som på respektive position offererat de lägsta priserna enligt utvärderingsmodellen som besmvits i förfrågningsunderlaget har, förutsatt att samtliga ska-krav uppfyllts, tilldelats avtal för respektive position. Har den anbudsgivare med det lägsta offererade priset inte uppfyllt ett eller flera ska-krav har detta kommenterats i sammanställningen av utvärdering och nästa anbud i ordningen har utvärderats.

26 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP5017 i(i) LS Beslutande Thomas Wedegren Föredragande Maria Öhman Delges Upphandlingsenheterna inom SLL Ärende TiUdelningsbesliit- Sugpumpar och Förbrukningsmaterial SLL580 Stocldiolms läns landsting (org. nr ) har genom SLL Upphandling genomfört upphandling av Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs/engångs. Förslag till beslut Med hänvisning till bifogad upphandlingsrapport, Bilaga 1, föreslås härmed: att tilldela följande företag ramavtal: Leverantör Org. nr. Medela Medical Aktiebolag I enlighet mediagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, kommer landstinget inte att ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att information om tilldelningsbeslutet skickats till samtliga anbudsgivare. Avtal kommer därmed som tidigast att tecknas Thomas Wedegren { Avdelningschef SLL Upphandling >.../ Bilaga 1 Upphandlingsrapport med bilaga Exp. datum: Exp. av:

27 Stockholms läns landsting Sida 1 av 1 Landstingsstyrelsens förvaitning SLL Juridik och Upphandling Upphandlingsavdelningen DELEGATIONSBESLUT JUP 5018 LS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av "Digital dikteringsutrustning Objekt 2 Stationär diktafon sladdlös", SLL814 Upphandlande myndighet Stocldiolms läns landsting, organisationsnummer , genom SLL Upphandling, B0X22550, STOCKHOLM. Förslag till Beslut Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivet företag antas som leverantör av Objekt 2 Stationär diktafon sladdlös: Max Manus AS Organisationsnummer: Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut, inträder en avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller t.o.m Elisabeth Lind Enhetschef Thomas Wedegren Avdelningschef Bilaga 1 Upphandlingsrapport Bilaga 2 Sammanställning utvärdering

28 Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning ANMÄLAN Funktionsdirektör/motsvarande Beslut fattade under tiden med stöd av landstingsstyrelsens delegation. Beslutande Avdelning: Namn: Befattning: SLL Juridik & Upphandling Anne Rundquist Chefsjurist Ärende Nr Berörd Datum för beslut Överklagbart myndighetsbeslut om LS utlämnande av allmän handling Överklagbart myndighetsbeslut om LS utlämnande av allmän handling Beslut om upphandling LS Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkarga tan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

29 Stockholms läns landsting 2(2) ANMÄLAN Delegationsbeslut Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist SLL Juridik, den 18 december Kjell Sundgren har i ett e-postmeddelande den 11 dec 2014 begärt att få ta del av samtliga offentliga handlingar i personalakterna avseende tre personer som är anställda vid landstingsstyrelsens förvaltning. Med stöd av delegation från landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen utlämnande av meritförteckningar/cv, eftersom handlingarna i sin helhet omfattas av sekretess enligt 15 kap.2 offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Med delvis bifall lämnas anställningsavtal, utdrag från Rekrytera samt personliga brev ut undantaget sådana uppgifter om hemadresser, personnummer, hemtelefonnummer och andra jämförbara uppgifter som omfattas av sekretess enligt 10 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) respektive sekretess enligt 15 kap. 2 OSL. LS Beslut om utlämnande av patientjournaler Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist SLL Juridik, den 28 januari Thomas Hedmalm har hos Stocldiolms läns landsting, Landstingsarkivet, vid Landstingsstyrelsens Förvaltning begärt att få ta del av journalkopior från Carslunds vårdhems arldv. Med stöd av delegation från Landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen utlämnande av journalkopior enligt 25 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,OSL). LS Beslut om att uppdra åt SLL Upphandling att genomföra upphandling för NKS behov av blodvärmare. Det finns behov av blodvärmare till Nya Karolinska Solna (NKS). Beslut fattas om att uppdra åt SLL Upphandling att genomföra upphandling av blodvärmare för NKS behov. LS

Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation

Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation 1 (1) Landstingsstyrelsen 2015-04-02 LS 2015-0049 Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation 1. Arbetsutskottet Protokoll 2/2015 den 3

Läs mer

5. Landstingsarkivet Beslut LA , , , , *

5. Landstingsarkivet Beslut LA , , , , * 1 (1) Landstingsstyrelsen 2015-01-23 LS 2015-0049 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari 2015 1. Arbetsutskottet Protokoll 11/2014 2.

Läs mer

2. Landstingsdirektören Beslut DIR 2207, 4154, 4165, 4179, 4181 och 4182 och LS *

2. Landstingsdirektören Beslut DIR 2207, 4154, 4165, 4179, 4181 och 4182 och LS * 1 (1) Landstingsstyrelsen 2014-10-02 LS 1401-0035 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2014 1. Forskningsberedningen Protokoll 7/2014

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2014-03-26 LS1401-0035 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 8 april 2014 1 Arbetsutskottet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2013-03-27 LS 1301-0038 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april 2013 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2014-01-23 LS 1401-0035 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014 1 Rese- och

Läs mer

6. SLL Juridik och upphandling Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713*

6. SLL Juridik och upphandling Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713* P 5 Landstingsstyrelsen 2014-10-28 LS 1401-0035 1 (1) Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014 1. Arbetsutskottet Protokoll 9/2014

Läs mer

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2014

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2014 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen 2014-02-19 Punkt 3 LS 1401-0035 Anmälan av som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2014 1 Rese- och representationsutskottet

Läs mer

Stockholms läns landsting 8

Stockholms läns landsting 8 Stockholms läns landsting 8 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 7/2015 Tisdagen den 6 oktober 2015 190 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation LS 2015-0049 ÄrendebesMvning Anmälan till landstingsstyrelsens

Läs mer

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2014

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2014 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2014-05-08 LS 1401-0035 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2014 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-06-19 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Rune Holmsen Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lotta Roos 0155-24 59 34 2011-11-30 LS UPP11-009 LS-FM011-027 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING Ärende: Korttidshyra av fordon samt poolbilar Upphandling: 11-009 Annons via; OPIC

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2015

Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2015 2015-02-01 Organisation Organisationsschema Landstingsstyrelsens förvaltning 2015 2015-02-01 Organisation Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektör

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation

Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december 2015, av beslut som fattats med stöd av delegation 1 (1) Landstingsstyrelsen 2015-11-26 0049 Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december 2015, av som fattats med stöd av delegation 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 10 och

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-27 1 (2) HSN 2016-3607 Handläggare: Jenny Koski Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr. 3234-16

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-13 1 (6) HSN 1103-0252 Handläggare: Rune Holmsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p [XX] Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt 18001-18005 Linjetrafik Västerbotten Lycksele 2017-03-10 Innehållsförteckning Underrättelse om tilldelningsbeslut... 1 1 Upphandlingsrapport... 2 2 Lagen om upphandling...

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet

Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-20 1 (6) HSN 1112-1556 Handläggare: Marika Berggrund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 18 Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (8) HSN 1511-1352 Handläggare: Ewa Korek Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 37 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Anmälan till landstingsstyrelsen den 25 oktober 2016 av beslut som fattats med stöd av delegation

Anmälan till landstingsstyrelsen den 25 oktober 2016 av beslut som fattats med stöd av delegation 1 (1) Landstingsstyrelsen 2016-10-20 2016-0004 Anmälan till landstingsstyrelsen den 25 oktober 2016 av beslut som fattats med stöd av delegation 1. Landstingsstyrelsens personalutskott Protokoll 6/2016

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård

Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 29 1 (8) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-09 Handläggare: Britt-Marie Ericsson : 08-508 21 008 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26 Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (6) HSN 1304-0501 Handläggare: Elizabeth Knudsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, p 27 Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012

Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012 Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012 Upphandling från A till Ö Emma Björnbom Upphandlare SLL Upphandling emma.bjornbom@sll.se Varje dag 20 000 besöker en doktor 7 000 tas om hand på sjukhus 60

Läs mer

Upphandlingsrapport. Upphandlande organisation. Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser Förslag till beslut. 2.

Upphandlingsrapport. Upphandlande organisation. Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser Förslag till beslut. 2. Upphandlingsrapport 2014-09-10 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Upphandlingsrapport om upphandling av SK-kurser 2015

Läs mer

Anbudsinbjudan och inkomna anbud Förfrågningsunderlaget annonserades den Sista dag att lämna anbud bestämdes till den

Anbudsinbjudan och inkomna anbud Förfrågningsunderlaget annonserades den Sista dag att lämna anbud bestämdes till den Bilaga 1 Sida 1 (5) 2013-11-20 UPPHANDLINGSRAPPORT I UPPHANDLINGEN AV BEMANNINGSTJÄNSTER VID TILLFÄLLIGA VAKANSER INOM ÄLDREOMSORG OCH STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Den här rapporten

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt Chefläkare/it-strateg Tjänsteskrivelse HSN 2016/409 21 mars 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ineras ramverk för invånares åtkomst till journalen Anpassning

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-01 1 (6) HSN 1507-0911 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-21 Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29 Yttrande över

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1455 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster Föredragande

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 1 (2) FÖRSLAG 2012:36 LS 1205-0649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (9) HSN 1509-1074 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-05-16 Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Bilaga 3 Projektplan

Bilaga 3 Projektplan Bilaga 3 Projektplan Projektplan 1(6) Framtida akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus S:t Göransprojektet Projektplan Projektplan 2(6) 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund Avtalet mellan Stockholms läns landsting

Läs mer

Bakgrund 26 mars 2012

Bakgrund 26 mars 2012 Upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus Bakgrund 26 mars 2012 Historik 1993 S:t Görans Sjukhus AB bildas 1999 S:t Görans Sjukhus AB säljs till bolag inom Burekoncernen. Ett vårdavtal sluts mellan

Läs mer

Upphandlingen genomförs som Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingen genomförs som Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. För, dess nämnder och förvaltningar samt Karlstads Stadshus AB med dotterbolag och övriga bolag och associationsformer där kommunen har ägarmajoritet, samt de kommunalförbund där ingår, Grums kommun samt

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

LS 2015-0973 2015-12-30

LS 2015-0973 2015-12-30 Landstingsstyrelsens förvaltning 2015-12-22 Ärende 6 SLL Juridik och Upphandling Juridiska delningen Beslut fattade under perioden 2015-09-23 2015-12-31 med stöd landstingsstyrelsens delegation. SLL Juridik

Läs mer