Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.lio.se Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland Linköping Telefon: Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Foto: Informationscentrums bildarkiv, Göran Billeson med flera Tryck: LTAB 2012

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE De senaste fem årens utveckling inom Landstinget i Östergötland 4 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 5 Landstingsdirektören har ordet års resultat en sammanfattning 7 Vart är vi på väg? 8 Den politiska mandatfördelningen 11 Uppdraget 11 Visionen 11 Medborgarperspektivet 12 Processperspektivet 36 Medarbetarperspektivet 58 Ekonomiperspektivet 67 Landstingets samlade verksamhet 81 Regionsjukvårdsnämnden Patientnämnden Redovisning av resultatmått 88 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning 92 Kassafl ödesanalys 93 Balansräkning 94 Resultat per enhet 95 Investeringsredovisning 96 Noter 98 Redovisningsprinciper 107 LANDSTINGETS ORGANISATION OCH STYRNING

4 Årsredovisning 2011 De senaste fem årens utveckling inom Landstinget i Östergötland DE SENASTE FEM ÅRENS UTVECKLING INOM LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Medborgarperspektivet Antal invånare Andel 0-17 år (%) 20,9 20,7 20,4 20,2 19,9 Andel år (%) 61,1 61,1 61,1 60,9 60,7 Andel 65 år- (%) 18,0 18,3 18,5 18,9 19,4 Andel 80 år- (%) 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 Östgötar som upplever sig ha ett bra allmänt hälsotillstånd(%) Östgötar som har förtroende för sitt närmaste sjukhus (%) Östgötar som har förtroende för sin vårdcentral (%) Östgötar som upplever sig ha tillgång till den sjukvård man behöver (%) Ohälsotal (dagar/inv år) 38,1 35,2 32,6 29,6 27,9 Processperspektivet 1 Unika individer som haft vårdkontakt Läkarbesök Sjukvårdande behandlingar Vårdtillfällen slutenvård Vårdtid (dagar) Finansiering kliniskt inriktad medicinsk forskning (mkr) Disputerade Medarbetarperspektivet Anställda Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Administrativ personal Sjukfrånvaro (%) 5,8 5,4 4,9 4,4 4,2 Ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat totalt (mkr) Ekonomiskt resultat hälso- och sjukvårdsverksamhet (mkr) Eget kapital (mkr) Nettokostnader (mkr) Lönekostnadsutveckling (%) +7,4 +5,2 +4,3 +2,9 +4,1 Skatteintäkter (mkr) Generella statsbidrag (mkr) Landstingsskatt (utdebitering) 9,85 9,85 9,85 9,85 9, Uppgifterna avser landstingsfinansierad verksamhet inklusive utomlänspatienter. 2 Från och med 1 oktober 2009 övergick 163 medarbetare till privata Proxima som då tog över verksamhet inom Lasarettet i Motala. Dessa medarbetare ingår därmed inte i statistiken för Tidigare år är inte justerade. 4

5 Årsredovisning 2011 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet LANDSTINGSSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Ett centralt mål för Landstinget i Östergötland är en bra tillgänglighet till vård. Under 2011 har jag kunnat se en mycket stor förbättring av tillgängligheten till både primärvård och slutenvård. Under året har vi sakta men säkert klättrat på topplistan över landstingen i landet och nådde i december pallplats när det gäller hur många som fått komma till ett första besök inom specialistvården. Det innebär att Landstinget i Östergötland i dag kan erbjuda den bästa tillgängligheten på många år. Detta är resultatet av ett gediget och systematiskt arbete hos alla våra medarbetare. Våra privata vårdgivares insatser har också varit ett viktigt bidrag till den förbättrade situationen. En av de viktigaste förutsättningarna för en god tillgänglighet, men även för goda resultat i övrigt, är en väl fungerande ledning och styrning med tydliga uppdrag i alla led. Det förbättrade arbetet med produktionsplanering, kapacitetsanalyser och det gedigna arbetet med verksamhetsplanerna är viktiga framgångsfaktorer för en bra vårdverksamhet. Primärvården är viktig för att få en tillgänglig vård med hög kvalitet och stor delaktighet. I Norrköping har landstingets vårdcentraler genomgått en förnyelse för att bättre kunna möta patienternas behov. Det är en förändring för framtiden som kommer att kunna stärka möjligheterna till att erbjuda alla patienter en bra och nära vård. Primärvårdens ökade fokus på hälsa är mycket viktig. Hälsorum och hälsospår är nya inslag vid vårdcentralerna som gör att patienterna på ett enklare sätt kan bli delaktiga i att förbättra sin hälsa. Här finns mer att göra, men vi är på god väg. För att förbättra tillgängligheten i akutvården har extra satsningar gjorts, bland annat med hjälp av vårdcoacher som nu prövas inom ramen för det som kallas för Aktiv hälsostyrning. Vården av bröst- och ändtarmscancer är andra områden där insatser görs för att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet. En röd tråd vid utvecklingen av dessa vårdprocesser är att sätta patientens behov i centrum. Cancervården har allmänt sett stärkts genom att Regionalt Cancercentrum nu finns på plats och kan arbeta med att förbättra cancervården för hela sydöstra sjukvårdsregionen. År 2011 har även präglats av förhandlingar mellan landstinget och kommunerna om stora förändringar i ansvarsfördelningen och därav följande behov av skatteväxlingar. Det har handlat om kollektivtrafiken för vilken landstinget har hela ansvaret från och med Det har även handlat om hemsjukvården som fortfarande är under diskussion och där förändring av ansvar och en skatteväxling är att vänta från och med Annars lär nog 2011 gå till historien som fastighetsinvesteringarnas år, något som visar att Landstinget i Östergötland satsar för framtiden: Under våren invigdes det nya Vretagymnasiet som är ett av de modernaste naturbruksgymnasierna i hela landet. Under hösten gjordes den första sprängningen för Framtidens Universitetssjukhus, som är en stor satsning för att möta framtidens vård vid vårt Universitetssjukhus i Linköping. En ombyggnation som kommer att pågå under flera år och som har en budget på nästan fyra miljarder. Ett stort arbete har gjorts med att ta fram en plan, kallad VisIoN 2020, för hur vi ska utveckla Vrinnevisjukhuset för att möta framtidens behov. I Finspång planeras en ny sjukvårdsbyggnad för att ersätta den nuvarande som är uttjänt. I Vadstena planeras det för en nybyggnation av en Rättspsykiatrisk verksamhet. Lasarettet i Motala har under de senaste åren genomgått ett antal ombyggnationer och sist ut under 2011 var en sammanhållen barn- och ungdomsverksamhet. Självklart finns det utmaningar kvar för framtiden. Frågan om hur framtidens regioner ska se ut och vem som ska ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna har dominerat När vi summerar året kan vi konstatera att det inte finns några förutsättningar för att skapa regioner i en större geografi från och med Nu blir det upp till de politiska partierna i länet och de samlade fullmäktigeförsamlingarna att lösa frågorna om vad man gör för att skapa utvecklingskraft för Östergötland. En ytterligare utmaning är självklart ekonomin för landstinget under de kommande åren. Under 2011 har en ekonomisk analys för de kommande åren presenterats som visar på stora kostnadsökningar. Det viktigaste för den politiska ledningen är att ta ett ekonomiskt ansvar för den utvecklingen. Det kommer både att kräva nya resurser i form av en förändrad skattenivå, men också fortsatt fokus på att förbättra vårdprocesser och ett systematiskt arbete med effektiviseringar i vårdens alla delar. Det är så vi skapar en bra vård och en bättre hälsa för alla, där tillgänglighet, kvalitet och delaktighet står i fokus. Marie Morell (M) Ordförande i landstingsstyrelsen 5

6 Årsredovisning 2011 Landstingsdirektören har ordet LANDSTINGSDIREKTÖREN HAR ORDET När jag summerar året som gått ser jag att vi åstadkommit mycket som vi ska vara stolta över samtidigt som jag konstaterar att det också finns utmaningar som följer med oss in i År 2011 blev det år då Landstinget i Östergötland påbörjade satsningen på förbättring och utveckling utifrån den så kallade leanfilosofin. Det är glädjande att så många verksamheter redan har anammat detta. Vår organisation har en lång erfarenhet av förbättringsarbete. Det som lean tillför är ett samlat koncept med strategier och värderingar som fokuserar på det som är värdeskapande för våra patienter. De resultat som ska uppnås beskrivs i Målbild 2015 där jag som landstingsdirektör översätter de politiska intentionerna i konkreta målsättningar på kort och lång sikt. Det ligger en stor utmaning i att nå dessa mål men samtidigt vet vi av erfarenhet att systematiskt förbättringsarbete ger resultat. Till de stora utmaningarna hör vår förmåga att utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Här finns långsiktigt en betydande potential som det med uthållighet gäller att ta tillvara för att positivt påverka befolkningens hälsa och parera ett ökande resursbehov. Patienterna har gett oss höga betyg vad gäller upplevt bemötande och skapat förtroende i samband med vårdkontakten. Däremot upplevs inte delaktigheten som lika positiv. Detta ska vi ta till oss eftersom patientens delaktighet och engagemang i sin egen vård kan vara avgörande för behandlingsresultatet. En bra tillgänglighet till kontakt, besök och behandling värdesätts högt av vår befolkning och bidrar också starkt till att skapa förtroende för hälso- och sjukvården. En bra tillgänglighet är också något av en garant för att våra egna arbetsprocesser är vältrimmade. Detta är ett område som kräver ständig uppmärksamhet. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi uppnått en robust tillgänglighetssituation med små variationer inom länet. Ett angeläget förbättringsområde är det akuta omhändertagandet där det finns problem med alltför långa väntetider. Resurser har under året satsats på kompetenshöjning och på projekt med olika upplägg. Vårdplatssituationen på våra sjukhus följs regelbundet och vi vet därför att beläggningen varierar en hel del. Under hösten har beläggningen ökat och vi måste ta ställning till hur vi nu ska agera för att möta detta. De projekt som har startats (Aktiv hälsostyrning, ALMA med flera) kommer samtidigt att drivas vidare för att öka vårdkvaliteten men också för att eventuellt kunna minska behovet av slutenvård. De Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat som genomförs nationellt sedan några år tillbaka, gör det möjligt att värdera de egna resultaten i förhållande till övriga landet. Hälso- och sjukvården i Östergötland har bland de bästa medicinska resultaten i landet och det kommer våra patienter tillgodo på olika sätt. När vi samtidigt noterar att vi har bland de lägsta kostnaderna i landet så verkar länets invånare få mycket valuta för skattepengarna. Den årliga medarbetaruppföljningen ger en uppfattning om hur vi trivs och upplever vår arbetsplats. Det är en viktig information för att utveckla verksamheten och jag tror att alla har områden som man behöver förbättra. De flesta är stolta över sin egen arbetsplats och sin egen insats men inställningen till landstingskoncernen ser jag att vi gemensamt kan förbättra. Hur blir vi en mer attraktiv arbetsgivare? Det handlar faktiskt om att förbättra arbetsmiljön på alla nivåer, i alla verksamheter och då behöver alla vara delaktiga! Inte minst är detta viktigt för att kunna rekrytera nya medarbetare på sikt. En summering av året går inte att göra utan att komma in på de ekonomiska förutsättningarna som har en förmåga att överraska på olika sätt. Den optimism som fanns inför år 2011, att det ekonomiska läget skulle förbättras, grusades tidigt under året. Vi kan nu konstatera att vi, trots aviserad skattehöjning, har att hantera en ekonomiskt ansträngd situation under de närmaste åren. Samtidigt är det en fara att fokusera för mycket på de pengar vi inte har när lösningen på den ekonomiska problematiken i viss utsträckning ligger i hur vi nyttjar de pengar vi har. Den öppna process som vi har utvecklat för resursfördelning, där företrädare från såväl verksamhet som politik medverkar, är viktig för att komma fram till hur resurserna ska användas på bästa sätt. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare. Genom ert engagerade och professionella arbete bidrar ni till ett välskött Landstinget i Östergötland med gott renommé i omvärlden inom många områden! Barbro Naroskyin Landstingsdirektör 6

7 Årsredovisning års resultat en sammanfattning 2011 ÅRS RESULTAT EN SAMMANFATTNING Vissa verksamhetsresultat kan, i större utsträckning än andra, visa i vad mån de ekonomiska resurserna har omsatts till en god vård. Socialstyrelsen har definierat begreppet god vård 3 med hjälp av sex kvalitetskriterier. Årets verksamhetsresultat kan värderas utifrån dessa sex kriterier baserat på bedömningar som mer detaljerat återfinns senare i årsredovisningen: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Den medicinska kvalitén är överlag god, även i ett nationellt perspektiv. Flertalet resultat i nationella Öppna jämförelser visar en förbättring jämfört med tidigare år. En systematisk kunskapsstyrning och kvalitetsuppföljning bedöms ge förutsättningar för evidensbaserad vård. Inte minst har de regionala medicinska programgrupperna en viktig roll i detta. Säker Säkerhetsarbetet är ambitiöst och det bedrivs proaktivt och systematiskt. Det är även nationellt uppmärksammat. De vårdrelaterade infektionerna har emellertid ökat vid den senaste observationen vilket signalerar hur komplext detta problemområde är. Det är angeläget att fortsatt utveckla metoder för återkoppling och lärande för att kunna agera förebyggande i högre utsträckning än idag. Patientfokuserad Östgötarnas förtroende för sjukvården har ökat på senare år. Patienterna upplever ett gott bemötande men inte delaktighet i samma omfattning. Det interna verksamhetsperspektivet är emellertid fortfarande starkt inom vården och det finns fortfarande åtskilligt att göra för att stärka patientens ställning. Ett viktigt steg är den introducerade leanfilosofin som innebär att utveckla verksamheten med utgångspunkt i vad som är värdeskapande för patienterna. Utveckling pågår med uttalat patientfokus av ett flertal vårdprocesser. Effektiv Landstinget i Östergötland har jämfört med andra landsting låga kostnader för sjukvård även när man tar hänsyn till strukturella skillnader. Goda verksamhetsresultat inom många områden och låga kostnader talar för att effektiviteten är jämförelsevis god även om det finns många ytterligare förbättringar att göra. Organisering i ett mindre antal länsövergripande centra och en sammanhållen närsjukvård medverkar till en effektiv styrning/ledning. Inom hela verksamheten introduceras successivt den så kallade leanfilosofin för att resurserna ska tas tillvara på bästa sätt. Jämlik Hälsan är ojämnt fördelad och ojämlikhet förekommer även i förhållningssättet till patienterna. En systematisk behovsstyrning med brukardialoger bedöms bidra till att medvetna satsningar utvecklar en mer likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård på såväl strukturell som individuell nivå. Denna process utgår från behovsanalyser och brukardialoger som sedan får genomslag i överenskommelser och resursfördelning. En ny folkhälsopolicy har förbättrat förutsättningarna att, tillsammans med andra samhällsaktörer, förtydliga ansvar och mer strategiskt påverka ojämlika förhållanden i länet. Tillgänglighet i rimlig tid Telefontillgängligheten till vårdcentralerna är generellt god med vissa undantag. Tillgängligheten till besök på vårdcentralerna är mycket god i en nationell jämförelse. Tillgängligheten till specialiserad vård har förbättrats mot slutet av 2011 och vid årsskiftet kunde Östergötland räknas till de allra bästa landstingen i landet. *** Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För Landstinget i Öster götland har god ekonomisk hushållning innebörden att de finansiella målen ska vara uppfyllda och därutöver ska landstinget uppnå goda verksamhetsresultat. Om det finansiella kravet på god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfyllt, ska årets resultat uppgå till minst två procent av verksamhetens nettokostnad. Landstinget i Östergötland redovisar ett positivt resultat 2011 och når detta mål. Verksamhetens ekonomiska resultat visar samtidigt i grunden en obalans mellan landstingets kostnader och intäkter. En sammanvägning av måluppfyllelsen för landstingets finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Landstinget i Östergötland inte fullt ut har uppfyllt kravet på god ekonomisk hushållning under år I sammanhanget ska noteras att värderingen av det ekonomiska resultatet är restriktiv i avseendet att det enbart är Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län och Region Skåne som tillämpar en rättvisande redovisning 4 av pensionsskulden i sin redovisning. 3 Nationella indikatorer för God Vård (Socialstyrelsen 2009). 4 Med rättvisande redovisning av pensionsskulden avses att det totala pensionsåtagandet redovisas på balansräkningen och att resultaträkningen har påverkats med den totala pensionsförändringen. 7

8 Årsredovisning 2011 Vart är vi på väg? VART ÄR VI PÅ VÄG? Hälsoutvecklingen Den svenska folkhälsan fortsätter att förbättras. Det finns ingen anledning att förvänta sig någon större förändring av denna utveckling under överskådlig tid (Se Figur 1). Medellivslängden ökar och av de flickor som föds idag förväntas hälften överleva sin 90-årsdag och av pojkarna som föds kommer hälften att uppleva sin 88-årsdag. Vissa grupper löper emellertid fortfarande större risk än andra att dö i förtid. Det gäller bland annat personer med exempelvis låg inkomst eller kort utbildning. Befolkningsutvecklingen och försörjningskvoten Antalet barn och ungdomar, 0-19 år, kommer att öka något de närmaste 40 åren medan antalet personer i yrkesaktiv ålder, år, kommer att vara ganska konstant. Åldersgruppen över 65 år kommer emellertid att öka betydligt. Detta är en utveckling som innebär att den sysselsatta befolkningen ska försörja allt fler. Idag har vi en försörjningskvot 6 på 72 personer per 100 i yrkesaktiv ålder. Denna nivå antas öka till en nivå på omkring 88 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år Detta kan förenklat uttryckas som att 100 personer behöver försörja 88 unga och gamla. (Se Figur 2) Figur 1: Medellivslängd i Sverige och prognos för år (Källa: Statistiska centralbyrån). Den medicinska utvecklingen innebär för patienten säkrare diagnostik och bättre behandlingsresultat vilket i sin tur bidrar till mindre lidande, bättre överlevnad, och en bättre livskvalitet. Insjuknandet i flera folksjukdomar förskjuts till högre åldrar. Den ökande medellivslängden de senaste decennierna beror främst på att allt färre insjuknar eller avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Cancerdödligheten har också visat en positiv utveckling om än inte i samma utsträckning. För båda dessa sjukdomsgrupper finns ytterligare förbättringspotential i diagnostisering och behandling. Färre personer röker, men i övrigt tycks inte de ohälsosamma levnadsvanorna minska i omfattning. Många personer uppger dock att de vill förändra sina ohälsosamma levnadsvanor och de flesta tycker att det är positivt att dessa diskuteras i samband med vårdbesök 5. Om samhället lyckas utnyttja potentialen i det sjukdomsförebyggande arbetet kan detta generellt sannolikt påverka sjukdomsbördan mer än vad behandlingsinsatser kan bidra med. Figur 2: Försörjningskvot i Sverige och prognos för år (Källa: Statistiska centralbyrån). Enligt den senaste arbetskraftsprognosen 7 kommer antalet sysselsatta att öka med cirka till år 2030 men det skulle kräva cirka fler sysselsatta för att behålla försörjningskvoten på dagens nivå. Den medicinska utvecklingen Den medicinska utvecklingen går snabbt och påskyndas av en global kunskapsspridning. Under det kommande decenniet kommer en rad nya behandlingsmöjligheter få ett genombrott, även om det finns en osäkerhet om omfattningen 8. Även det telemedicinska området, medicinsk vård på distans, förväntas att utvecklas kraftigt. Inom den nya biologin, som utnyttjar molekylära metoder, stamceller och genteknik, finns stora möjligheter till utveckling vilken lär påskyndas genom att så kallad DNA-sekvensering 5 Lägesrapport 2011 (Socialstyrelsen 2012). 6 Den totala försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år + antal personer 65 år och äldre delat med antal personer år multiplicerat med Arbetskraftsprognos 2009 Utvecklingen till år 2030 enligt två scenarier (SCB). 8 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 (Socialstyrelsen). 8

9 Årsredovisning 2011 Vart är vi på väg? gör det möjligt att allt snabbare och billigare kartlägga arvsmassan. Genetiskt inriktad terapi kommer att öka möjligheter att diagnostisera och förutsäga sjukdom och att ta fram personanpassade läkemedel. Nanomedicinen kommer att innebära målsökande läkemedel, möjlighet att reparera vävnader/ organ och förbättrade möjligheter att diagnostisera. Datorer med artificiell intelligens kommer att vara ett framtida stöd vid diagnostisering. Vårdens resursbehov Det går redan nu att skönja inledningen på den demografiska utveckling som om ett drygt decennium ställer den offentliga sektorn inför betydande utmaningar då effekterna av antalet äldre tar fart på grund av att fyrtiotalisterna börjar nå vårdkrävande ålder och sextiotalisterna börjar gå i pension. Samtidigt ökar den arbetsföra delen av befolkningen endast marginellt. Därutöver kan förutses en allmän standardutveckling i samhället, en fortsatt medicinteknisk utveckling och ett ökande kvalitetskrav från brukarna. Dessa faktorer kommer att påverka förutsättningarna för de verksamheter som kommunerna och landstingen finansierar. Det förändrade scenariot kommer att påverka såväl kostnader som intäkter men kommer sammantaget sannolikt att vara kostnadsdrivande i en omfattning som inte kan finansieras med ett oförändrat skatte- eller avgiftsuttag. Kostnadsökningar på grund av befolkningsförändringar bedöms kunna pareras tack vare en samtidig ökning av bruttonationalprodukten (BNP) och bedöms inte ställa krav på nämnvärt ändrad finansiering de närmaste 25 åren. Den historiska kostnadsutvecklingen har emellertid varit runt en procent utöver den som befolkningsförändringar har orsakat. Om så blir fallet även framöver så visar uppskattningar 9 att detta till år 2035 skulle ge en kostnadsökning på närmare 30 procent utöver den demografiskt betingade. En ökad ambitionsnivå bedöms leda till att hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökar med drygt två procentenheter till år Samhällsekonomin Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Bedömningen är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir emellertid 2012 och 2013 väsentligt svagare än under 2010 och Arbetslösheten kommer därför att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Efter två år med tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas 2012 öka med mer måttliga 1,3 procent 11. Trots svag arbetsmarknad ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt I reala termer handlar det om en tillväxt på 1,1 procent. Även åren blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det sammanhänger med att tillväxten i svensk ekonomi förutsätts ta fart på nytt. 9 Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga finansiering, (SKL 2010). 10 Den ljusnande framtid är vård (Regeringskansliet 2010). 11 MakroNytt 1/2012 (Sveriges Kommuner och Landsting). Figur 3: Möjlig utveckling för skatteunderlag och BNP (Sveriges Kommuner och Landsting). Landstingsekonomin Osäkerheten är stor om hur utvecklingen ska bli åren framöver. Tendensen har varit densamma under längre tid landstingen har svårt att hålla budgeten för sjukvården, det gäller särskilt för den somatiska specialistsjukvården. Trendmässigt växer landstingens kostnader för hälso- och sjukvård mer än skatteunderlaget. Om kostnaderna på sikt ska hålla jämna steg med skatteunderlaget måste kostnadsutvecklingen i landstingens hälso- och sjukvård minska med cirka 1 procentenhet per år. Tillväxten av skatteunderlaget räcker för att parera för befolkningsförändringar men inte för nya behandlingar, läkemedel etc. År 2012 beräknas intäkterna växa långsammare än under De sista delarna av konjunkturstödet upphör och inga nya resurstillskott i form av ovillkorade statsbidrag är beslutade. Det kan bli svårt att nå upp till ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag under de närmaste åren. Landstinget i Östergötland redovisar för 2011 ett ekonomiskt överskott på 259 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på att skatteintäkterna blev högre än det prognostiserade. Verksamhetens samlade resultat är emellertid i obalans, minus 161 miljoner kronor. Landstinget i Östergötland har ett bättre utgångsläge än många andra landsting med en relativt god ekonomisk ställning och låg skattesats. Trots detta kommer det inte vara lätt om ens önskvärt att på kort sikt hålla kostnaderna på en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Ett tecken på den allvarliga ekonomiska situationen är att Landstinget i Östergötland i finansplanen för , inte lever upp till det finansiella målet. Ekonomin bedöms emellertid vara i balans under denna period under förutsättningen att effektiviseringar genomförs i verksamheten med 100 miljoner kronor år 2013 och ytterligare 100 miljoner kronor år För att uppnå ekonomisk balans år 2014 krävs därutöver kostnadsreducerande åtgärder på cirka 120 miljoner kronor. 9

10 Årsredovisning 2011 Vart är vi på väg? Landstinget står inför stora infrastrukturella investeringar i fastigheter som från år 2014 innebär en kraftig kostnadsökning på runt 250 miljoner kronor vilken år 2018 beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Trots en aviserad skattehöjning, för att möta investeringsbehovet, krävs med nödvändighet fortsatt effektivisering och/eller prioritering inom landstingets verksamheter. Samhällsstrukturen Hur Sverige ska organiseras i framtiden har diskuterats allt sedan Ansvarskommittén lämnade sitt slutbetänkande år De försök med regionkommuner som funnits i Skåne och Västra Götaland har permanentats. Ytterligare regionkommuner har bildats i Halland och Gotland. För övrigt förefaller inte ytterligare regionbildningar skapas till år Landstinget i Östergötland har tagit initiativet till att, tillsammans med kommunerna och Regionförbundet Östsam, ta fram en avsiktsförklaring som en utgångspunkt för diskussioner med de parter som kan tänkas vara intressenter i en framtida regionbildning. Diskussioner har förts med ledande politiska företrädare för grannlandstingen. En förfrågan har också gått ut till länets kommuner hur man ser på Östergötland i en större geografisk region från år 2019 och som en egen region från år Läsanvisningar Redovisning av resultat I de följande avsnitten fi nns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Resultatmått redovisas samlat på sid 88. Strategiska mål är fastställda av landstingsfullmäktige som uppdrag till landstingsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd. Framgångsfaktorer är utvecklingsområden som landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om i sina verksamhetsplaner. Nyckelindikatorerna har funktionen att bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Resultatmåtten ska bidra till analysen av hur de strategiska målen har uppnåtts. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för enskild framgångsfaktor/nyckelindikator/ resultatmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen. På nationell nivå pågår en översyn för att se över den statliga regionala förvaltningen bland annat för att skapa förutsättningar för ökad samordning mellan staten och den kommunala nivån. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i december Resultatet av denna översyn bedöms ha påverkan på den fortsatta regionbildningen. 10

11 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse DEN POLITISKA MANDATFÖRDELNINGEN Efter valet 2010 fördelades landstingsfullmäktiges 101 mandat på följande sätt: VISIONEN Landstinget i Östergötland har följande vision: Bra vård och bätte hälsa Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård fi nns tillgänglig när den behövs. UPPDRAGET Hälso- och sjukvårdslagen Lagen innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården. Lagen innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Kommunallagen Lagen innehåller de grundläggande reglerna för vad ett landsting (eller kommun) får göra och för hur landstingen kan organisera sin verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om förtroendevalda (politiker), landstingets allmänna befogenheter, landstingsfullmäktiges uppgifter i förhållande till nämnder. I lagen regleras också arbetsformerna i fullmäktige och i nämnderna, hur ärenden ska förberedas inför beslut. Lagen anger också hur landstinget ska sköta sin ekonomi; att landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 11

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning

Ärende 17 RS 2012-03-21. Bästa Livsplatsen. Årsredovisning Bästa Livsplatsen 2011 Årsredovisning INNEHÅLLsföRteckninG INLEDninG 6 REGIOnsstyrelsens ORDförande och REGIONdirektören har ORDet Gösta Bergenheim (M) och Catarina Dahlöf skriver om 2011 ett framgångsrikt

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer