PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl: Sara Rudolfsson, KS ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl: Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS ordförande Utses att justera Anita Skarphagen (S) Gert Hoff (M) Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare Iréne Robertsson... Ordförande Kjell-Åke Karlsson... Justerande Anita Skarphagen... Justerande Gert Hoff... ANSLAG / BEVIS Justerat protokoll finns på Kommunledningsförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift...

2 PROTOKOLL 2 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA LEDAMÖTER ERS S Margaretha Olsson Maarit Torikka S Jan Björkman Mikael Henriksson S Anita Skarphagen Justerar S Kjell-Åke Karlsson S Nelly Alvarsson Håkan Björkman S S S S S Kaj Joelsson Pirjo Veteli Rolf Persson Ingrid Karlsson Lars-Göran Karlsson S Sonja Lundh Ingrid Karlsson S Miroslav Milurovic S Yvonne Andréasson S Patrik Sjöstedt S Karin Björnsson S Richard Pelle Vidén S Björn Olsson Ola Bengtsson S Britt-Marie Karlsson S Håkan Assarsson S Siw Henriczon S Ann Rajalampi Siw Joelsson S Hans Åkesson S Eva Johnsson Nedjo Diljkan S Karmen Björkman S Johnny Andreasson V Ted Bergdahl Karl Johnsson V Ivan Todorov V Jennie Johannesson V Anna K Mårtensson MP Jacek Jurkowski Istvan Czipo M Robert Gajos Ersättare saknas M Marianne Eriksson M Gert Hoff Justerar M Patrik Krupa M Torsten Cairenius C Rolf Jönsson C Malin Åman C Gert Gustavsson C Bodil Jönsson C Christoffer Nilsson-Magnstedt Ersättare saknas FP Erika Nagy FP Per-Axel Olsson Rolf Liljequist KD KD KD SD SD SD SD Klavs Wix Nielsen Thommy Svensson Britta Lindgren Tomas Fredriksson Yngve Svensson Magnus Bengtsson Rolf Witte 47

3 PROTOKOLL 3 (27) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Olofström kallas att sammanträda i Folkets Hus, Olofström (lokalen är handikappanpassad) måndagen den 14 april 2014 kl Sammanträdet sänds via kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas: Upprop Val av justerare 1. Årsredovisning 2013 Olofströms kommun med revisionsberättelse 2. Information från revisorerna 3. Miljöförbundet Blekinge Väst - Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse 4. Cura individutveckling - Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse 5. Förslag till organisationsförändring 6. Partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden 7. Upptagande av återremiss Motion gällande kulturskola i Olofström 8. Medborgarförslag Boka porrfritt hotell för kommunanställda och förtroendevalda 9. Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna för Olofströms kommun 10. Motioner under utredning 11. Redovisning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut. 12. Remisser 13. Meddelanden 14. Interpellation - Livsmedel i kommunens verksamheter Handlingar finns tillgängliga via eller hos administrativa avdelningen, Kommunledningsförvaltningen. Olofströms kommun den 5 april 2014 Kjell-Åke Karlsson Ordförande Iréne Robertsson Kommunchef

4 PROTOKOLL 4 (27) KF 40 Dnr 2014/KS Årsredovisning 2013 Olofströms kommun Ekonomichef Karl Andræ har lämnat in årsredovisning 2013 för Olofströms kommun. Resultatet 2013 blev +8,9 mkr vilket är 5 mkr bättre än delårsprognosen och 6,8 mkr bättre än budget. I likhet med de senaste åren har kommunen haft ej budgeterade engångsintäkter som gjort att resultatet blivit positivt. För 2013 består dessa främst i återbetalningen av AFA premier för 2005/2006 med 12,5 mkr. På kostnadssidan har även där funnits ett antal större ej budgeterade poster nedskrivningar samt förlust vid försäljning av industrimark med 10,4 mkr. Utöver AFA-premierna redovisar finanseringen en positiv avvikelse mot budget om 27,7 mkr. Förslag till beslut Årsredovisningen för år 2013 godkänns. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomichef Karl Andræ redogör för koncernresultatet. Lars Jönsson KPMG redogör för 2013 års granskning. Kommunrevisorernas ordförande Eric Aronsson tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. Årsredovisning 2013 för Olofströms kommun godkänns. Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i styrelse och nämnder. I 2013 års balanskravsutredning skall avräknas en ny avsättning till social investeringsfond med 2,8 mkr. Delges: Ekonomichefen Andreas Svärdh Samtliga förvaltningar/nämnder och bolag

5 PROTOKOLL 5 (27) KF 41 Information från revisorerna Lars Jönsson, KPMG informerar om planerade granskningar 2014 Revisorerna planerar följande granskningar 2014: - Social & skola - samverkan om barn i riskzon - Kommunens arbete med integration och nyanlända - Rutiner för utbetalning av ekonomiskt bistånd - Bryta socialt utanförskap - Rutiner för lex Sara och lex Maria-anmälningar Informationen noteras till protokollet Delges: Samtliga nämnder

6 PROTOKOLL 6 (27) KF 42 Dnr 2014/KS Miljöförbundet Blekinge Väst Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse Miljöförbundet Blekinge Väst har till medlemskommunerna översänt årsredovisning 2013 för beslut om ansvarsfrihet. Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat årsredovisningen och tillstyrker att ansvarsfrihet bilviljas. Miljöförbundet Blekinge Väst förbundsdirektion hanterade frågan och fattade följande beslut: Förbundsdirektionen beslutar att fastställa miljöförvaltningens förslag till årsredovisning och årsberättelse för 2013 för Miljöförbundet Blekinge Väst. Förbundsdirektionen beslutar samtidigt att reglering av det negativa resultatet för 2013, inte ska göras för den del av underskottet ( -325 kkr) som beror på att handläggning av enskilda avlopp inte kunnat utföras som planerat i avvaktan på Karlshamns och Sölvesborgs framtagande av VAplaner. Med stöd av 8 kap. 5 b kommunallagen (1991 :900) åberopas synnerliga skäl Miljöförbundet Blekinge Västs årsredovisning för 2013 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst. Delges: Miljöförbundet Blekinge Väst Karlshamns kommun Sölvesborgs kommun

7 PROTOKOLL 7 (27) KF 43 Dnr 2014/KS Cura individutveckling Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse Kommunsamverkan Cura Individutveckling har kommit in med årsredovisning Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen i Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningen 2013 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för direktionen i kommunsamverkan Cura Individutveckling Delges: Cura Karlskrona kommun Karlshamns kommun Ronneby kommun Sölvesborgs kommun

8 PROTOKOLL 8 (27) KF 44 Dnr 2013/KS Organisationsförändring Kommunstyrelsen beslutade , 123 att göra en organisationsöversyn gällande samordning av den kommunala verksamheten och en koncernöversyn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 224, att tydliggöra direktiven och uppdragen. Följande inriktning gavs: att bilda en äkta koncern med de av kommunen helägda bolagen, att samordna fastighetsdriften för koncernen, att överföra kostverksamheten från utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, att samordna kommunstyrelsens verksamheter d.v.s. kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter som en konsekvens av minskad verksamhet. Underlag föreligger från kommunchefen om den interna organisationen avseende kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ekonomichefen har tagit fram underlag avseende koncernöversynen och VD för Olofströmshus AB har lämnat underlag gällande fastighetsdriften. En facklig information, MBL 19,har genomförts: efter arbetsutskottets möte där ärendet redovisades om kommunstyrelsens uppdrag avseende organisationsöversynen , även då efter att arbetsutskottet hade ärendet uppe om koncernöversynen m.m. En facklig förhandling, MBL 11 har genomförts: avseende organisationsöversynens tre delar. Fastighetsorganisation, koncernbildande, förvaltningsorganisation. Parterna blev överens om att ajournera vaktmästarorganisationens eventuella förändringar tills en konsekvens och riskanalys genomförts avseende denna del återupptogs förhandlingen avseende organisationsförändring av vaktmästarorganisationen. Konsekvens och riskanalysen gicks igenom och godkändes fattade kommunstyrelsen beslut om följande delar: Följande 7 avdelningar inrättas på kommunledningsförvaltningen senast 1 januari Administrativ avdelning, - Ekonomi- och inköpsavdelning,

9 PROTOKOLL 9 (27) - Personalavdelning, - IT-avdelning, - Kost- och städavdelning, - Teknisk avdelning, samt - Plan- och utvecklingsavdelning Att samma typ av köp- och säljsystem används för både kost och städ och tillämpas mot alla förvaltningar, Att utredning sker kring möjligheten för kommunchefen att få en utökad roll i samordningen mellan förvaltningarna, samt Att uppdra till kommunchefen att ansvara för genomförandet av organisations-förändringen. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om överföring av kostverksamhet från utbildningsförvaltning till kommunledningsförvaltning samt en sammanläggning av samhällsbyggnadsförvaltningen med kommunledningsförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Att bilda en äkta koncern med de av kommunen helägda bolagen Att överföra kommunens och Olofströms Näringsliv AB:s fastighetsdrift till av kommunen helägda fastighetsbolaget Olofströmshus AB, Att en överflyttning av kostverksamheten från utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen ska genomföras från och med 1 januari 2015, Att lägga samman samhällsbyggnadsförvaltningen med kommunledningsförvaltningen från och med den 1 januari 2015, samt Att överföra verksamheten under Jobb till 1000 till Näringslivsbolaget senast 1 januari 2015, Att notera kommunstyrelsens beslut till protokollet. Delges: Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens helägda bolag

10 PROTOKOLL 10 (27) KF 45 Dnr 2013/KS Partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden Ekonomichef Karl Andræ har kommit in med följande skrivelse. Som en del av utredningsuppdraget i att skapa en äkta koncern i Olofströms kommun med bolag så ingick att utreda eventuella fördelar med ett partiellt inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden motsvarande tänkt köpeskilling. Utredningen visar att det är lönsamt att ta upp ett externt lån för att göra inlösandet men att det inte finns någon anledning att göra detta i Holje Holding och heller inte att koppla ihop detta med finansieringen av Holje Holdings köp av Olofströmshus och Olofströms Näringsliv. Holje Holdings köp finansieras enklast genom att kommunen som ägare går in med ett aktieägartillskott vilket endast blir en balanstransaktion eftersom det ökar kommunens värde i bolaget. Aktieägartillskottet används sedan för att köpa bolagen av kommunen. Vad gäller det partiella inlösandet så görs detta lämpligen genom att kommunen med beaktande av likvidsituation lånar de medel som saknas för att göra motsvarande inlösen som vad köpeskillingen för bolagen skulle gett. Fördelen med detta är dels administrativ där utdelningsanspråk inte påverkas och att kommunen dessutom lånar billigare genom att med en lägre total volym kan arbeta med kort räntebindning. KPA har på kommunens uppdrag räknat på hur de årliga betalningarna skulle påverkats av ett inlösen. I beräkningen ingår även hur överskottsfonden påverkas. Följande kan då konstateras: Totalt sett blir det över åren en besparing för kommunen med 29,2 mkr minus räntekostnader; se påverkan för respektive år i tabellen nedan. Beräkningen bygger på att KPA kan ha en snittavkastning om 5 %; vilket de haft de senaste 10 åren. Lönsamhetskalkyl - partiellt inlösen av pensionsförpliktelse (belopp i mkr) Inlösenbelopp inklusive löneskatt 70,0 Besparing totalt alla år exkl värdet i överskottsfonden 79,4 Beräknat värde att utnyttja i överskottsfonden (5% avkastning) 19,7 Total besparing minus inlösenbelopp 29,2 Antagande om upptagning av lån om 35 mkr Räntekostnad per år för lånet -4,2

11 PROTOKOLL 11 (27) År Besparing/ år Räntesats Ränta / år Amort ering Ack am. Netto/ år ,8 2,0% 0,3 3,5 3,5 3, ,7 2,2% 0,6 3,5 7 3, ,7 2,4% 0,6 3,5 10,5 3, ,7 2,7% 0,6 3,5 14 3, ,8 2,9% 0,6 3,5 17,5 3, ,8 3,0% 0,5 3,5 21 3, ,5 3,0% 0,4 3,5 24,5 6, ,3 3,0% 0,3 3,5 28 6, ,1 3,0% 0,2 3,5 31,5 5, ,9 3,0% 0,1 3,5 35 5, ,1 3,0% ,1 Summa 99,2 1,0 4,2 35,0 95,0 Eftersom kommunens aktier i Olofströmshus och Olofströms Näringsliv är värderade till 20,3 mkr uppstår en vinst om ca 58,1 mkr vid en försäljning till motsvarande eget kapital i bolagen. Detta innebär en nettoresultatpåverkan om -11,9 mkr. För att undvika att detta måste återställas inom tre år föreslås att Kommunfullmäktige åberopar som synnerliga skäl att skuld inom linjen lösts bort och att den resultatmässiga påverkan är rent redovisningsteknisk. Beredning: Kommunstyrelsen Ekonomichefen får i uppdrag att teckna avtal med KPA om att göra ett partiellt inlösen av pensionsförpliktelser på 70 mkr inklusive särskild löneskatt Medel för inlösandet anvisas ur rörelsekapitalet samt med upptagning av lån Ekonomichefen får i uppdrag att uppta ett externt lån på 35 mkr. Lånet om 35 mkr amorteras på 10 år Delges: Ekonomichefen

12 PROTOKOLL 12 (27) KF 46 Dnr 2013/KS Upptagande av återremiss Motion gällande kulturskola i Olofström Kommunfullmäktige hanterade motionen och beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning. Kommunchef Iréne Robertsson har lämnat in en ett yttrande i ärendet med förslag till beslut enligt följande: Rolf Jönsson (C) och Maj Lindström (C), har i motion daterad den 11 februari 2013 yrkat att Olofström utreder vilka förutsättningar det finns för att bedriva en kulturskola, och att denna utredning görs av utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tillsammans. Bakgrund till förslaget är enligt förslagsställarna att det bedrivs ett utmärkt kulturarbete och genom att utreda möjligheten för en kulturskola kan arbetet bli än bättre avseende långsiktiga mål och samordning. Det ligger i kommunens linje vad gäller målet Barnen i Centrum att erbjuda rika möjligheter för barn att uttrycka sin naturliga kreativitet. Yttrande Kommunen erbjuder idag ett flertal olika aktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar redan idag med Utbildningsnämnden vad gäller exempelvis att låta elever ta del av exempelvis teater, konserter eller liknande. Det innebär dock inte att detta kan utvecklas och formaliseras enligt förslagsställarnas intention. Att kunna erbjuda någon form av kulturskola skulle dels bidra till att nå fullmäktiges mål Barnen i Centrum samtidigt som det också tydligare skulle profilera Olofströms kommun som en kulturkommun även vad gäller utbudet riktat till barn och ungdomar. Vad en kulturskola är finns inte definierat utan kan se ut på olika sätt. Utifrån kommunens unika möjligheter och inom ramen för tillgängliga resurser kan mycket åstadkommas om resurserna samordnas. En arbetsgrupp bestående av representanter från Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen bör bildas. Gruppen bör enligt Utbildningschefen och Kultur- och fritidschefen bestå av kulturombud, representant från Växtverket, rektor från låg- och mellanstadiet samt ledas av kultursekreteraren. Utöver dessa bör även Susekullen bjudas in att delta i arbetet. Arbetsgruppen bör bl.a. - inventera hur det ser ut idag, - hur man kan samverka under paraplyet Kulturskola och med vem eller vilka, - hur man kan förbättra samverkan med befintliga resurser, - hur gör andra, samt - titta på möjliga utvecklingsområden inför framtiden. Förslaget är därför att fullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar till Kultur- och fritidschef att tillsammans med Utbildningschefen att bilda en arbetsgrupp enligt ovanstående.

13 PROTOKOLL 13 (27) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar till kultur- och fritidschefen att tillsammans med utbildningschefen bilda en arbetsgrupp enligt ovanstående yttrande med uppdrag att återrapportera till fullmäktige i oktober 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut: Motionen anses besvarad med att kultur- och fritidschefen tillsammans med utbildningschefen bildar en arbetsgrupp enligt ovanstående yttrande samt att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätter med att se över verksamhetens samverkansmöjligheter. Beredning: Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Yrkande: Ivan Todorov (V) och Rolf Jönsson (C) yrkar bifall till motionen Proposition: Ordföranden ställer Ivan Todorov (V) m.fl. bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Motionen anses besvarad med att kultur- och fritidschefen tillsammans med utbildningschefen bildar en arbetsgrupp enligtkommunchefens yttrande samt att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätter med att se över verksamhetens samverkansmöjligheter. Reservationer: Rolf Jönsson (C), Malin Åman (C), Gert Gustavsson (C), Bodil Jönsson (C), Marianne Eriksson (M), Torsten Cairenius (M), Patrik Krupa (M), Gert Hoff (M), Klavs Wix Nielsen (KD), Thommy Svensson (KD), Britta Lindgren (KD), Erika Nagy (FP), Rolf Liljequist (FP), Tomas Fredriksson (SD), Yngve Svensson (SD), Magnus Bengtsson (SD) och Rolf Witte (SD) reserverar sig mot beslutet.

14 PROTOKOLL 14 (27) KF 47 Dnr 2013/KS Medborgarförslag Boka porrfritt hotell för kommunanställda och förtroendevalda Chiquita Persson och Karin Svensson har kommit in med ett medborgarförslag om att hotell ska bokas porrfritt för kommunanställda och förtroendevalda. Medborgarförslaget finns att se i sin helhet på Politik & Påverkan Medborgarförslag, klicka längst till vänster inkomna medborgarförslag. Kommunchef Iréne Robertsson har lämnat in följande yttrande med förslag till beslut. Chiquita Persson och Karin Svensson har i ett medborgarförslag yrkat att kommunfullmäktiges resereglemente för kommunanställda och förtroendevalda upptar ett krav på att hotell- och konferensrum ska vara porrfria, att vi bokar in besökare till kommunen på hotell som erbjuder porrfria rum, att vi i samband med framtagande av personalpolitiska program och personalhandbok ska utarbeta riktlinjer i enlighet med motionens intention samt att vi vid upphandling ställer krav på porrfritt. Yttrande Vad gäller resor för kommunanställda och förtroendevalda så regleras dessa i en resepolicy. Kommunstyrelsen antog 6 april 2010 en ny resepolicy. Vid det tillfället så diskuterades också krav vad gäller hotell där det inte är möjligt att se porrfilmer. Då de flesta hotell dessutom tillhandahåller internetuppkoppling kräver ett förbud också att hotellen har ett filter som förhindrar tillgång till porr vid internetanvändandet. Rent teoretiskt kan vi ställa krav på att hotell ska vara fri från filmkanaler med porrfilmer och ha ett filter på internet men i praktiken är det inte möjligt att ställa det kravet. Vid deltagande i utbildning eller konferens är det dessutom oftast inte kommunen som är arrangör och styr därmed inte var konferensen/utbildningen genomförs. Då medborgarförslaget i princip inte är praktiskt genomförbart bör förslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till kommunchefens yttrande. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen

15 PROTOKOLL 15 (27) Tilläggsyrkande: Jennie Johannesson (V) yrkar med instämmande av Malin Åman (C) och Klavs Wix Nielsen (KD) bifall till medborgarförslaget med tillägget att porrfritt hotell ska bokas då det är möjligt. Proposition: Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jennie Johannesson (V) m.fl. yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut dvs att motionen ska avslås. Votering Votering begärs och genomförs (bilaga). Kommunstyrelsens förslag till beslut = JA Jennie Johannesson (V) m.fl. förslag = NEJ. Voteringen utfaller med resultatet 30 JA &16 NEJ röster samt en ledamot som avstår från att rösta. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut d.v.s. medborgarförslaget avslås. Medborgarförslaget avslås. Reservationer: Rolf Jönsson (C), Malin Åman (C), Gert Gustavsson (C), Bodil Jönsson (C), Marianne Eriksson (M), Torsten Cairenius (M), Klavs Wix Nielsen (KD), Thommy Svensson (KD), Britta Lindgren (KD), Jennie Johannesson (V), Ivan Todorov (V), Karl Johnsson (V) och Anna K Mårtensson (V) reserverar sig mot beslutet.

16 PROTOKOLL 16 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE. Votering 47 LEDAMÖTER ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR S Margaretha Olsson Maarit Torikka X S Jan Björkman Mikael Henriksson X S Anita Skarphagen Justerar X S Kjell-Åke Karlsson x S Nelly Alvarsson Håkan Björkman X S Kaj Joelsson X S Pirjo Veteli X S Rolf Persson X S Ingrid Karlsson X S Lars-Göran Karlsson X S Sonja Lundh Ingrid Karlsson X S Miroslav Milurovic X S Yvonne Andréasson X S Patrik Sjöstedt X S Karin Björnsson X S Richard Pelle Vidén X S Björn Olsson Ola Bengtsson X S Britt-Marie Karlsson X S Håkan Assarsson X S Siw Henriczon X S Ann Rajalampi Siw Joelsson X S Hans Åkesson X S Eva Johnsson Nedjo Diljkan X S Karmen Björkman X S Johnny Andreasson X V Ted Bergdahl Karl Johnsson X V Ivan Todorov X V Jennie Johannesson X V Anna K Mårtensson X MP Jacek Jurkowski Istvan Czipo X M Robert Gajos Ersättare saknas M Marianne Eriksson X M Gert Hoff Justerar X M Patrik Krupa X M Torsten Cairenius X C Rolf Jönsson X C Malin Åman X C Gert Gustavsson X C Bodil Jönsson X C Christoffer Nilsson-Magnstedt Ersättare saknas FP Erika Nagy X FP Per-Axel Olsson Rolf Liljequist X KD Klavs Wix Nielsen X KD Thommy Svensson X KD Britta Lindgren X SD Tomas Fredriksson X SD Yngve Svensson X SD Magnus Bengtsson X SD Rolf Witte X

17 PROTOKOLL 17 (27) KF 48 Dnr 2013/KS Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna för Olofströms kommun Kvalitetsstrateg Per Drysén har lämnat in följande ärende: Kommunfullmäktige beslutade om nya lokala ordningsföreskrifter för Olofströms kommun. Ett fel har upptäckts som behöver justeras. Yttrande/Bedömning/Förslag I 12, 13, 17 och 18 anges Byggnadsnämnden som den nämnd som skall hantera tillstånd m.m. för torghandel. Under handläggningen har missats att det är kommunstyrelsen som är ansvarig nämnd för markanvändning. Ändring bör därför ske för att korrekt hantering skall kunna ske. Beslutet behöver justeras för att stämma med hur ansvaret i kommunen är fördelat i enlighet med tidigare beslutade reglementen. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att justera beslutet under 11/2014 så att Byggnadsnämnden ersätts med Kommunstyrelsen i , 17 och 18. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen De Lokala Ordningsföreskrifterna revideras under beslutet 11/2014 så att Byggnadsnämnden ersätts med Kommunstyrelsen i 12, 13, 17 och 18. Delges: Kvalitetsstrategen Länsstyrelsen för godkännande

18 PROTOKOLL 18 (27) KF 49 Dnr 2014/KS Motioner under utredning Motion angående: Avsändare Inkom Motion om behov av trafiksäkerhetsåtgärder V vid korsningen Oredslundsvägen och Orsjövägen 13/KS Tas upp på KSAU den 13 maj 2014 Motion - anordna en idé-tävling kring den s.k. KD brända tomtens framtid (f.d. Företagscenter) 13/KS Förslaget om centrumplanen avvaktas Motion ang. värdfamiljer för flyktingar KD /KS Tas upp på KSAU den 15 april Motion om nytt äldreboende på f.d. M Företagscenter tomten 14/KS Remitterad till socialnämnden Motion - Gemensam "social jour med Karlshamn, M Ronneby, Sölvesborg och att medel till detta tas från sociala investeringsfonden 14/KS Remitterad till socialnämnden Medborgarförslag angående: Avsändare: Inkom: Medborgarförslag - Önskemål om lummig E. Svensson park centralt i Olofström med drickfontän, T. P. Horvat glasskiosk och vattenfall 13/KS KSAU 19/2014: Hänskjuter förslaget om en lummig park till diskussionerna kring planeringen om vad som ska göras med området bakom Willys. Medborgarförslag - Gör en naturskön park av M. Bengtsson den nedbrända tomten (f.d Företagscenter) 13/KS Förslaget om centrumplanen avvaktas

19 PROTOKOLL 19 (27) Informationen antecknas till protokollet Delges: Samtliga nämnder/förvaltningar

20 PROTOKOLL 20 (27) KF 50 Dnr 2014/KS Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut Redovisning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut år 2013 Motion om nybyggnad av förskolan Myran och renovering av Vilboksskolan Dnr 2012/KS Arbete pågår med att ta fram kostnadsunderlag för en ny förskola vid Vilboksområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på med arbetet att se över investeringsbehoven vid skolor och förskolor i Olofströms tätort. Informationen antecknas till protokollet Delges: Samtliga nämnder/förvaltningar

21 PROTOKOLL 21 (27) KF 51 Remisser Dnr 2014/KS Patrik Krupa (M) och Marianne Eriksson (M) har kommit in med följande motion: Motion om "social" jour. Socialnämnden i Olofström har nyligen beslutat att avslå tjänstemannaförslaget om en gemensam jour med Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby kommun. Tanken var att höja kvalitén på beredskapen. Det är av största vikt när ett barn eller ungdom är på väg att råka illa ut eller av andra orsaker är i behov av omedelbar insats. -att organisationen fungerar friktionsfritt, -att alla vet vad som ska göras/vem som har ansvar. -att insatsen blir omedelbar och till nytta. -att organisationen finns tillgänglig 24h per dygn. Vi Moderater anser att vi har starkt behov av en sådan jour när vi har haft 5-6 fall senaste två åren! Varje barn och ungdom är en individ som vi skall ha en välfungerande paraply runt om när och om det behövs. Vi moderater säger att 5-6 fall om året är 5-6 fall för mycket, att det är våra barn vi pratar om! De är vår framtid! Vi föreslår därför: Att Olofströms Kommun ingår avtal med Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg om en gemensam "social" jour 24h/dygn. Att medel för detta tas från sociala investeringsfonden! Att satsningen utvärderas efter ett år. Motionen har remitterats till socialnämnden Dnr2014/KS Marianne Eriksson (M) och Torsten Cairenius (M) har kommit in med följande motion angående nytt äldreboende: Våra äldre invånare blir allt fler och i nuläget finns inte enda lägenhet att tillgå. Antalet äldre kommer också konstant öka de närmaste 20 åren. Förslaget att utöka lägenheternas storlek på Västralid samt bygga en större hiss kan säkert bli bra men det reducerar antalet lägenheter. Äldre ska heller inte bo i höghus utan så nära markplan som möjligt. De ska ha möjlighet att komma ut när vädret är vackert. Västralid ligger också avlägset vårdcentral och annan service som är viktig för gamla. Undertecknade föreslår därför en analys på vad ett nytt äldreboende på Företagscenter-tomten skulle ge i årskostnad. Eftersom Olofströms ekonomiska resurser är begränsade föreslår undertecknade att bygget utförs i 3 etapper för att sprida finansieringen under ett antal år. Huskropparna bör max ha två våningar. Man kan successivt rymma ut Västralid och de äldre slipper utsättas för allt det buller som en ombyggnad innebär. De slipper också flyttas runt under byggtiden. Detta är sköra människor och en sådan hantering skulle vara förödande för de gamla. Att bygga nära Brännargården befintliga äldreboende innebär stora samordningsvinster. Man kan samarbeta i fråga om personal, aktiviteter och utemiljö. Närhet till vårdcentral och affärer är ett plus.

22 PROTOKOLL 22 (27) Det blir också en mer stimulerande miljö för de gamla i denna del av Olofström. En ny byggnad kan anpassas efter dagens och framtidens krav. Även några lägenheter för parboende kan bli verklighet. En ny byggnad ger också en lägre energikostnad och vi kommer ha ett hållbart äldreboende för minst 50 år framåt i tiden. Detta ger också Olofström ett antal arbetstillfällen inom byggsektorn under flera år framöver, vilket vi så väl behöver. Undertecknade föreslår med utgångspunkt av ovanstående att undersöka hur ett nytt äldreboende ska kunna finansieras Motionen har remitterats till socialnämnden _ Redovisningen av remisser godkänns och läggs till pågående ärenden

23 PROTOKOLL 23 (27) KF 52 Meddelanden Dnr 2012/KS Socialnämnden har kommit in med rapportering ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS (Kvartal 4/2013) I 16 kap 6 f-h socialtjänstlagen anges en rapporteringsskyldighet för socialnämnden. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen och rapportering enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Rapporteringen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer samt en statistikrapport till kommunfullmäktige. Rapporteringen görs en gång per kvartal. Statistikrapport: Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader: Beslutsdatum: Typ av bistånd: Daglig verksamhet 9.10 LSS Antal: 1 Kön: Man Dnr 2014/KS Länsstyrelsen har utsett Torsten Cairenius (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter avgående Annika Aronsson (M). Som ny ersättare träder Petra Waltersson (M) in. Dnr 2012/KS Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i överklagande av kammarättens beslut i vattenfrågan. Högsta förvaltningsrätten medger inte prövningstillstånd. Klagande: Rolf Jönsson och Edgar Mörk. Dnr 2014/KS Lars Åkesson har kommit in med ett medborgarförslag avseende kyld mat. I sitt förslag skriver han: Bakgrund: När det gäller de enkäter jag fått läsa så är det stående missnöje med den kokta potatisen. Samma missnöje framförs direkt av kunderna till mig. En ej bra potatis fördärvar hela måltiden. Förslag till åtgärd: Erbjud kunderna potatismos som alternativ till kokt potatis. Kanske lite av nytänkande. (På många matställen när det vanligt att man får välja mellan kokt potatis resp. potatismos.) Det kanske går att åtgärda andra missnöjespunkter på liknande sätt. Medborgarförslaget har överlämnats till socialnämnden för handläggning.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer