PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl: Sara Rudolfsson, KS ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl: Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS ordförande Utses att justera Anita Skarphagen (S) Gert Hoff (M) Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare Iréne Robertsson... Ordförande Kjell-Åke Karlsson... Justerande Anita Skarphagen... Justerande Gert Hoff... ANSLAG / BEVIS Justerat protokoll finns på Kommunledningsförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift...

2 PROTOKOLL 2 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRVAROLISTA LEDAMÖTER ERS S Margaretha Olsson Maarit Torikka S Jan Björkman Mikael Henriksson S Anita Skarphagen Justerar S Kjell-Åke Karlsson S Nelly Alvarsson Håkan Björkman S S S S S Kaj Joelsson Pirjo Veteli Rolf Persson Ingrid Karlsson Lars-Göran Karlsson S Sonja Lundh Ingrid Karlsson S Miroslav Milurovic S Yvonne Andréasson S Patrik Sjöstedt S Karin Björnsson S Richard Pelle Vidén S Björn Olsson Ola Bengtsson S Britt-Marie Karlsson S Håkan Assarsson S Siw Henriczon S Ann Rajalampi Siw Joelsson S Hans Åkesson S Eva Johnsson Nedjo Diljkan S Karmen Björkman S Johnny Andreasson V Ted Bergdahl Karl Johnsson V Ivan Todorov V Jennie Johannesson V Anna K Mårtensson MP Jacek Jurkowski Istvan Czipo M Robert Gajos Ersättare saknas M Marianne Eriksson M Gert Hoff Justerar M Patrik Krupa M Torsten Cairenius C Rolf Jönsson C Malin Åman C Gert Gustavsson C Bodil Jönsson C Christoffer Nilsson-Magnstedt Ersättare saknas FP Erika Nagy FP Per-Axel Olsson Rolf Liljequist KD KD KD SD SD SD SD Klavs Wix Nielsen Thommy Svensson Britta Lindgren Tomas Fredriksson Yngve Svensson Magnus Bengtsson Rolf Witte 47

3 PROTOKOLL 3 (27) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Olofström kallas att sammanträda i Folkets Hus, Olofström (lokalen är handikappanpassad) måndagen den 14 april 2014 kl Sammanträdet sänds via kommunens hemsida. Följande ärenden kommer att behandlas: Upprop Val av justerare 1. Årsredovisning 2013 Olofströms kommun med revisionsberättelse 2. Information från revisorerna 3. Miljöförbundet Blekinge Väst - Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse 4. Cura individutveckling - Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse 5. Förslag till organisationsförändring 6. Partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden 7. Upptagande av återremiss Motion gällande kulturskola i Olofström 8. Medborgarförslag Boka porrfritt hotell för kommunanställda och förtroendevalda 9. Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna för Olofströms kommun 10. Motioner under utredning 11. Redovisning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut. 12. Remisser 13. Meddelanden 14. Interpellation - Livsmedel i kommunens verksamheter Handlingar finns tillgängliga via eller hos administrativa avdelningen, Kommunledningsförvaltningen. Olofströms kommun den 5 april 2014 Kjell-Åke Karlsson Ordförande Iréne Robertsson Kommunchef

4 PROTOKOLL 4 (27) KF 40 Dnr 2014/KS Årsredovisning 2013 Olofströms kommun Ekonomichef Karl Andræ har lämnat in årsredovisning 2013 för Olofströms kommun. Resultatet 2013 blev +8,9 mkr vilket är 5 mkr bättre än delårsprognosen och 6,8 mkr bättre än budget. I likhet med de senaste åren har kommunen haft ej budgeterade engångsintäkter som gjort att resultatet blivit positivt. För 2013 består dessa främst i återbetalningen av AFA premier för 2005/2006 med 12,5 mkr. På kostnadssidan har även där funnits ett antal större ej budgeterade poster nedskrivningar samt förlust vid försäljning av industrimark med 10,4 mkr. Utöver AFA-premierna redovisar finanseringen en positiv avvikelse mot budget om 27,7 mkr. Förslag till beslut Årsredovisningen för år 2013 godkänns. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomichef Karl Andræ redogör för koncernresultatet. Lars Jönsson KPMG redogör för 2013 års granskning. Kommunrevisorernas ordförande Eric Aronsson tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. Årsredovisning 2013 för Olofströms kommun godkänns. Ansvarsfrihet beviljas för samtliga ledamöter i styrelse och nämnder. I 2013 års balanskravsutredning skall avräknas en ny avsättning till social investeringsfond med 2,8 mkr. Delges: Ekonomichefen Andreas Svärdh Samtliga förvaltningar/nämnder och bolag

5 PROTOKOLL 5 (27) KF 41 Information från revisorerna Lars Jönsson, KPMG informerar om planerade granskningar 2014 Revisorerna planerar följande granskningar 2014: - Social & skola - samverkan om barn i riskzon - Kommunens arbete med integration och nyanlända - Rutiner för utbetalning av ekonomiskt bistånd - Bryta socialt utanförskap - Rutiner för lex Sara och lex Maria-anmälningar Informationen noteras till protokollet Delges: Samtliga nämnder

6 PROTOKOLL 6 (27) KF 42 Dnr 2014/KS Miljöförbundet Blekinge Väst Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse Miljöförbundet Blekinge Väst har till medlemskommunerna översänt årsredovisning 2013 för beslut om ansvarsfrihet. Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat årsredovisningen och tillstyrker att ansvarsfrihet bilviljas. Miljöförbundet Blekinge Väst förbundsdirektion hanterade frågan och fattade följande beslut: Förbundsdirektionen beslutar att fastställa miljöförvaltningens förslag till årsredovisning och årsberättelse för 2013 för Miljöförbundet Blekinge Väst. Förbundsdirektionen beslutar samtidigt att reglering av det negativa resultatet för 2013, inte ska göras för den del av underskottet ( -325 kkr) som beror på att handläggning av enskilda avlopp inte kunnat utföras som planerat i avvaktan på Karlshamns och Sölvesborgs framtagande av VAplaner. Med stöd av 8 kap. 5 b kommunallagen (1991 :900) åberopas synnerliga skäl Miljöförbundet Blekinge Västs årsredovisning för 2013 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för direktionen i Miljöförbundet Blekinge Väst. Delges: Miljöförbundet Blekinge Väst Karlshamns kommun Sölvesborgs kommun

7 PROTOKOLL 7 (27) KF 43 Dnr 2014/KS Cura individutveckling Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse Kommunsamverkan Cura Individutveckling har kommit in med årsredovisning Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen i Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningen 2013 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för direktionen i kommunsamverkan Cura Individutveckling Delges: Cura Karlskrona kommun Karlshamns kommun Ronneby kommun Sölvesborgs kommun

8 PROTOKOLL 8 (27) KF 44 Dnr 2013/KS Organisationsförändring Kommunstyrelsen beslutade , 123 att göra en organisationsöversyn gällande samordning av den kommunala verksamheten och en koncernöversyn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 224, att tydliggöra direktiven och uppdragen. Följande inriktning gavs: att bilda en äkta koncern med de av kommunen helägda bolagen, att samordna fastighetsdriften för koncernen, att överföra kostverksamheten från utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, att samordna kommunstyrelsens verksamheter d.v.s. kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter som en konsekvens av minskad verksamhet. Underlag föreligger från kommunchefen om den interna organisationen avseende kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ekonomichefen har tagit fram underlag avseende koncernöversynen och VD för Olofströmshus AB har lämnat underlag gällande fastighetsdriften. En facklig information, MBL 19,har genomförts: efter arbetsutskottets möte där ärendet redovisades om kommunstyrelsens uppdrag avseende organisationsöversynen , även då efter att arbetsutskottet hade ärendet uppe om koncernöversynen m.m. En facklig förhandling, MBL 11 har genomförts: avseende organisationsöversynens tre delar. Fastighetsorganisation, koncernbildande, förvaltningsorganisation. Parterna blev överens om att ajournera vaktmästarorganisationens eventuella förändringar tills en konsekvens och riskanalys genomförts avseende denna del återupptogs förhandlingen avseende organisationsförändring av vaktmästarorganisationen. Konsekvens och riskanalysen gicks igenom och godkändes fattade kommunstyrelsen beslut om följande delar: Följande 7 avdelningar inrättas på kommunledningsförvaltningen senast 1 januari Administrativ avdelning, - Ekonomi- och inköpsavdelning,

9 PROTOKOLL 9 (27) - Personalavdelning, - IT-avdelning, - Kost- och städavdelning, - Teknisk avdelning, samt - Plan- och utvecklingsavdelning Att samma typ av köp- och säljsystem används för både kost och städ och tillämpas mot alla förvaltningar, Att utredning sker kring möjligheten för kommunchefen att få en utökad roll i samordningen mellan förvaltningarna, samt Att uppdra till kommunchefen att ansvara för genomförandet av organisations-förändringen. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om överföring av kostverksamhet från utbildningsförvaltning till kommunledningsförvaltning samt en sammanläggning av samhällsbyggnadsförvaltningen med kommunledningsförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Att bilda en äkta koncern med de av kommunen helägda bolagen Att överföra kommunens och Olofströms Näringsliv AB:s fastighetsdrift till av kommunen helägda fastighetsbolaget Olofströmshus AB, Att en överflyttning av kostverksamheten från utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen ska genomföras från och med 1 januari 2015, Att lägga samman samhällsbyggnadsförvaltningen med kommunledningsförvaltningen från och med den 1 januari 2015, samt Att överföra verksamheten under Jobb till 1000 till Näringslivsbolaget senast 1 januari 2015, Att notera kommunstyrelsens beslut till protokollet. Delges: Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens helägda bolag

10 PROTOKOLL 10 (27) KF 45 Dnr 2013/KS Partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden Ekonomichef Karl Andræ har kommit in med följande skrivelse. Som en del av utredningsuppdraget i att skapa en äkta koncern i Olofströms kommun med bolag så ingick att utreda eventuella fördelar med ett partiellt inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden motsvarande tänkt köpeskilling. Utredningen visar att det är lönsamt att ta upp ett externt lån för att göra inlösandet men att det inte finns någon anledning att göra detta i Holje Holding och heller inte att koppla ihop detta med finansieringen av Holje Holdings köp av Olofströmshus och Olofströms Näringsliv. Holje Holdings köp finansieras enklast genom att kommunen som ägare går in med ett aktieägartillskott vilket endast blir en balanstransaktion eftersom det ökar kommunens värde i bolaget. Aktieägartillskottet används sedan för att köpa bolagen av kommunen. Vad gäller det partiella inlösandet så görs detta lämpligen genom att kommunen med beaktande av likvidsituation lånar de medel som saknas för att göra motsvarande inlösen som vad köpeskillingen för bolagen skulle gett. Fördelen med detta är dels administrativ där utdelningsanspråk inte påverkas och att kommunen dessutom lånar billigare genom att med en lägre total volym kan arbeta med kort räntebindning. KPA har på kommunens uppdrag räknat på hur de årliga betalningarna skulle påverkats av ett inlösen. I beräkningen ingår även hur överskottsfonden påverkas. Följande kan då konstateras: Totalt sett blir det över åren en besparing för kommunen med 29,2 mkr minus räntekostnader; se påverkan för respektive år i tabellen nedan. Beräkningen bygger på att KPA kan ha en snittavkastning om 5 %; vilket de haft de senaste 10 åren. Lönsamhetskalkyl - partiellt inlösen av pensionsförpliktelse (belopp i mkr) Inlösenbelopp inklusive löneskatt 70,0 Besparing totalt alla år exkl värdet i överskottsfonden 79,4 Beräknat värde att utnyttja i överskottsfonden (5% avkastning) 19,7 Total besparing minus inlösenbelopp 29,2 Antagande om upptagning av lån om 35 mkr Räntekostnad per år för lånet -4,2

11 PROTOKOLL 11 (27) År Besparing/ år Räntesats Ränta / år Amort ering Ack am. Netto/ år ,8 2,0% 0,3 3,5 3,5 3, ,7 2,2% 0,6 3,5 7 3, ,7 2,4% 0,6 3,5 10,5 3, ,7 2,7% 0,6 3,5 14 3, ,8 2,9% 0,6 3,5 17,5 3, ,8 3,0% 0,5 3,5 21 3, ,5 3,0% 0,4 3,5 24,5 6, ,3 3,0% 0,3 3,5 28 6, ,1 3,0% 0,2 3,5 31,5 5, ,9 3,0% 0,1 3,5 35 5, ,1 3,0% ,1 Summa 99,2 1,0 4,2 35,0 95,0 Eftersom kommunens aktier i Olofströmshus och Olofströms Näringsliv är värderade till 20,3 mkr uppstår en vinst om ca 58,1 mkr vid en försäljning till motsvarande eget kapital i bolagen. Detta innebär en nettoresultatpåverkan om -11,9 mkr. För att undvika att detta måste återställas inom tre år föreslås att Kommunfullmäktige åberopar som synnerliga skäl att skuld inom linjen lösts bort och att den resultatmässiga påverkan är rent redovisningsteknisk. Beredning: Kommunstyrelsen Ekonomichefen får i uppdrag att teckna avtal med KPA om att göra ett partiellt inlösen av pensionsförpliktelser på 70 mkr inklusive särskild löneskatt Medel för inlösandet anvisas ur rörelsekapitalet samt med upptagning av lån Ekonomichefen får i uppdrag att uppta ett externt lån på 35 mkr. Lånet om 35 mkr amorteras på 10 år Delges: Ekonomichefen

12 PROTOKOLL 12 (27) KF 46 Dnr 2013/KS Upptagande av återremiss Motion gällande kulturskola i Olofström Kommunfullmäktige hanterade motionen och beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning. Kommunchef Iréne Robertsson har lämnat in en ett yttrande i ärendet med förslag till beslut enligt följande: Rolf Jönsson (C) och Maj Lindström (C), har i motion daterad den 11 februari 2013 yrkat att Olofström utreder vilka förutsättningar det finns för att bedriva en kulturskola, och att denna utredning görs av utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tillsammans. Bakgrund till förslaget är enligt förslagsställarna att det bedrivs ett utmärkt kulturarbete och genom att utreda möjligheten för en kulturskola kan arbetet bli än bättre avseende långsiktiga mål och samordning. Det ligger i kommunens linje vad gäller målet Barnen i Centrum att erbjuda rika möjligheter för barn att uttrycka sin naturliga kreativitet. Yttrande Kommunen erbjuder idag ett flertal olika aktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar redan idag med Utbildningsnämnden vad gäller exempelvis att låta elever ta del av exempelvis teater, konserter eller liknande. Det innebär dock inte att detta kan utvecklas och formaliseras enligt förslagsställarnas intention. Att kunna erbjuda någon form av kulturskola skulle dels bidra till att nå fullmäktiges mål Barnen i Centrum samtidigt som det också tydligare skulle profilera Olofströms kommun som en kulturkommun även vad gäller utbudet riktat till barn och ungdomar. Vad en kulturskola är finns inte definierat utan kan se ut på olika sätt. Utifrån kommunens unika möjligheter och inom ramen för tillgängliga resurser kan mycket åstadkommas om resurserna samordnas. En arbetsgrupp bestående av representanter från Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen bör bildas. Gruppen bör enligt Utbildningschefen och Kultur- och fritidschefen bestå av kulturombud, representant från Växtverket, rektor från låg- och mellanstadiet samt ledas av kultursekreteraren. Utöver dessa bör även Susekullen bjudas in att delta i arbetet. Arbetsgruppen bör bl.a. - inventera hur det ser ut idag, - hur man kan samverka under paraplyet Kulturskola och med vem eller vilka, - hur man kan förbättra samverkan med befintliga resurser, - hur gör andra, samt - titta på möjliga utvecklingsområden inför framtiden. Förslaget är därför att fullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar till Kultur- och fritidschef att tillsammans med Utbildningschefen att bilda en arbetsgrupp enligt ovanstående.

13 PROTOKOLL 13 (27) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar till kultur- och fritidschefen att tillsammans med utbildningschefen bilda en arbetsgrupp enligt ovanstående yttrande med uppdrag att återrapportera till fullmäktige i oktober 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut: Motionen anses besvarad med att kultur- och fritidschefen tillsammans med utbildningschefen bildar en arbetsgrupp enligt ovanstående yttrande samt att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätter med att se över verksamhetens samverkansmöjligheter. Beredning: Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Yrkande: Ivan Todorov (V) och Rolf Jönsson (C) yrkar bifall till motionen Proposition: Ordföranden ställer Ivan Todorov (V) m.fl. bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Motionen anses besvarad med att kultur- och fritidschefen tillsammans med utbildningschefen bildar en arbetsgrupp enligtkommunchefens yttrande samt att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätter med att se över verksamhetens samverkansmöjligheter. Reservationer: Rolf Jönsson (C), Malin Åman (C), Gert Gustavsson (C), Bodil Jönsson (C), Marianne Eriksson (M), Torsten Cairenius (M), Patrik Krupa (M), Gert Hoff (M), Klavs Wix Nielsen (KD), Thommy Svensson (KD), Britta Lindgren (KD), Erika Nagy (FP), Rolf Liljequist (FP), Tomas Fredriksson (SD), Yngve Svensson (SD), Magnus Bengtsson (SD) och Rolf Witte (SD) reserverar sig mot beslutet.

14 PROTOKOLL 14 (27) KF 47 Dnr 2013/KS Medborgarförslag Boka porrfritt hotell för kommunanställda och förtroendevalda Chiquita Persson och Karin Svensson har kommit in med ett medborgarförslag om att hotell ska bokas porrfritt för kommunanställda och förtroendevalda. Medborgarförslaget finns att se i sin helhet på Politik & Påverkan Medborgarförslag, klicka längst till vänster inkomna medborgarförslag. Kommunchef Iréne Robertsson har lämnat in följande yttrande med förslag till beslut. Chiquita Persson och Karin Svensson har i ett medborgarförslag yrkat att kommunfullmäktiges resereglemente för kommunanställda och förtroendevalda upptar ett krav på att hotell- och konferensrum ska vara porrfria, att vi bokar in besökare till kommunen på hotell som erbjuder porrfria rum, att vi i samband med framtagande av personalpolitiska program och personalhandbok ska utarbeta riktlinjer i enlighet med motionens intention samt att vi vid upphandling ställer krav på porrfritt. Yttrande Vad gäller resor för kommunanställda och förtroendevalda så regleras dessa i en resepolicy. Kommunstyrelsen antog 6 april 2010 en ny resepolicy. Vid det tillfället så diskuterades också krav vad gäller hotell där det inte är möjligt att se porrfilmer. Då de flesta hotell dessutom tillhandahåller internetuppkoppling kräver ett förbud också att hotellen har ett filter som förhindrar tillgång till porr vid internetanvändandet. Rent teoretiskt kan vi ställa krav på att hotell ska vara fri från filmkanaler med porrfilmer och ha ett filter på internet men i praktiken är det inte möjligt att ställa det kravet. Vid deltagande i utbildning eller konferens är det dessutom oftast inte kommunen som är arrangör och styr därmed inte var konferensen/utbildningen genomförs. Då medborgarförslaget i princip inte är praktiskt genomförbart bör förslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till kommunchefens yttrande. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen

15 PROTOKOLL 15 (27) Tilläggsyrkande: Jennie Johannesson (V) yrkar med instämmande av Malin Åman (C) och Klavs Wix Nielsen (KD) bifall till medborgarförslaget med tillägget att porrfritt hotell ska bokas då det är möjligt. Proposition: Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jennie Johannesson (V) m.fl. yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut dvs att motionen ska avslås. Votering Votering begärs och genomförs (bilaga). Kommunstyrelsens förslag till beslut = JA Jennie Johannesson (V) m.fl. förslag = NEJ. Voteringen utfaller med resultatet 30 JA &16 NEJ röster samt en ledamot som avstår från att rösta. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut d.v.s. medborgarförslaget avslås. Medborgarförslaget avslås. Reservationer: Rolf Jönsson (C), Malin Åman (C), Gert Gustavsson (C), Bodil Jönsson (C), Marianne Eriksson (M), Torsten Cairenius (M), Klavs Wix Nielsen (KD), Thommy Svensson (KD), Britta Lindgren (KD), Jennie Johannesson (V), Ivan Todorov (V), Karl Johnsson (V) och Anna K Mårtensson (V) reserverar sig mot beslutet.

16 PROTOKOLL 16 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE. Votering 47 LEDAMÖTER ERSÄTTARE JA NEJ AVSTÅR S Margaretha Olsson Maarit Torikka X S Jan Björkman Mikael Henriksson X S Anita Skarphagen Justerar X S Kjell-Åke Karlsson x S Nelly Alvarsson Håkan Björkman X S Kaj Joelsson X S Pirjo Veteli X S Rolf Persson X S Ingrid Karlsson X S Lars-Göran Karlsson X S Sonja Lundh Ingrid Karlsson X S Miroslav Milurovic X S Yvonne Andréasson X S Patrik Sjöstedt X S Karin Björnsson X S Richard Pelle Vidén X S Björn Olsson Ola Bengtsson X S Britt-Marie Karlsson X S Håkan Assarsson X S Siw Henriczon X S Ann Rajalampi Siw Joelsson X S Hans Åkesson X S Eva Johnsson Nedjo Diljkan X S Karmen Björkman X S Johnny Andreasson X V Ted Bergdahl Karl Johnsson X V Ivan Todorov X V Jennie Johannesson X V Anna K Mårtensson X MP Jacek Jurkowski Istvan Czipo X M Robert Gajos Ersättare saknas M Marianne Eriksson X M Gert Hoff Justerar X M Patrik Krupa X M Torsten Cairenius X C Rolf Jönsson X C Malin Åman X C Gert Gustavsson X C Bodil Jönsson X C Christoffer Nilsson-Magnstedt Ersättare saknas FP Erika Nagy X FP Per-Axel Olsson Rolf Liljequist X KD Klavs Wix Nielsen X KD Thommy Svensson X KD Britta Lindgren X SD Tomas Fredriksson X SD Yngve Svensson X SD Magnus Bengtsson X SD Rolf Witte X

17 PROTOKOLL 17 (27) KF 48 Dnr 2013/KS Revidering av de Lokala Ordningsföreskrifterna för Olofströms kommun Kvalitetsstrateg Per Drysén har lämnat in följande ärende: Kommunfullmäktige beslutade om nya lokala ordningsföreskrifter för Olofströms kommun. Ett fel har upptäckts som behöver justeras. Yttrande/Bedömning/Förslag I 12, 13, 17 och 18 anges Byggnadsnämnden som den nämnd som skall hantera tillstånd m.m. för torghandel. Under handläggningen har missats att det är kommunstyrelsen som är ansvarig nämnd för markanvändning. Ändring bör därför ske för att korrekt hantering skall kunna ske. Beslutet behöver justeras för att stämma med hur ansvaret i kommunen är fördelat i enlighet med tidigare beslutade reglementen. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att justera beslutet under 11/2014 så att Byggnadsnämnden ersätts med Kommunstyrelsen i , 17 och 18. Beredning Arbetsutskottet Kommunstyrelsen De Lokala Ordningsföreskrifterna revideras under beslutet 11/2014 så att Byggnadsnämnden ersätts med Kommunstyrelsen i 12, 13, 17 och 18. Delges: Kvalitetsstrategen Länsstyrelsen för godkännande

18 PROTOKOLL 18 (27) KF 49 Dnr 2014/KS Motioner under utredning Motion angående: Avsändare Inkom Motion om behov av trafiksäkerhetsåtgärder V vid korsningen Oredslundsvägen och Orsjövägen 13/KS Tas upp på KSAU den 13 maj 2014 Motion - anordna en idé-tävling kring den s.k. KD brända tomtens framtid (f.d. Företagscenter) 13/KS Förslaget om centrumplanen avvaktas Motion ang. värdfamiljer för flyktingar KD /KS Tas upp på KSAU den 15 april Motion om nytt äldreboende på f.d. M Företagscenter tomten 14/KS Remitterad till socialnämnden Motion - Gemensam "social jour med Karlshamn, M Ronneby, Sölvesborg och att medel till detta tas från sociala investeringsfonden 14/KS Remitterad till socialnämnden Medborgarförslag angående: Avsändare: Inkom: Medborgarförslag - Önskemål om lummig E. Svensson park centralt i Olofström med drickfontän, T. P. Horvat glasskiosk och vattenfall 13/KS KSAU 19/2014: Hänskjuter förslaget om en lummig park till diskussionerna kring planeringen om vad som ska göras med området bakom Willys. Medborgarförslag - Gör en naturskön park av M. Bengtsson den nedbrända tomten (f.d Företagscenter) 13/KS Förslaget om centrumplanen avvaktas

19 PROTOKOLL 19 (27) Informationen antecknas till protokollet Delges: Samtliga nämnder/förvaltningar

20 PROTOKOLL 20 (27) KF 50 Dnr 2014/KS Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut Redovisning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut år 2013 Motion om nybyggnad av förskolan Myran och renovering av Vilboksskolan Dnr 2012/KS Arbete pågår med att ta fram kostnadsunderlag för en ny förskola vid Vilboksområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på med arbetet att se över investeringsbehoven vid skolor och förskolor i Olofströms tätort. Informationen antecknas till protokollet Delges: Samtliga nämnder/förvaltningar

21 PROTOKOLL 21 (27) KF 51 Remisser Dnr 2014/KS Patrik Krupa (M) och Marianne Eriksson (M) har kommit in med följande motion: Motion om "social" jour. Socialnämnden i Olofström har nyligen beslutat att avslå tjänstemannaförslaget om en gemensam jour med Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby kommun. Tanken var att höja kvalitén på beredskapen. Det är av största vikt när ett barn eller ungdom är på väg att råka illa ut eller av andra orsaker är i behov av omedelbar insats. -att organisationen fungerar friktionsfritt, -att alla vet vad som ska göras/vem som har ansvar. -att insatsen blir omedelbar och till nytta. -att organisationen finns tillgänglig 24h per dygn. Vi Moderater anser att vi har starkt behov av en sådan jour när vi har haft 5-6 fall senaste två åren! Varje barn och ungdom är en individ som vi skall ha en välfungerande paraply runt om när och om det behövs. Vi moderater säger att 5-6 fall om året är 5-6 fall för mycket, att det är våra barn vi pratar om! De är vår framtid! Vi föreslår därför: Att Olofströms Kommun ingår avtal med Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg om en gemensam "social" jour 24h/dygn. Att medel för detta tas från sociala investeringsfonden! Att satsningen utvärderas efter ett år. Motionen har remitterats till socialnämnden Dnr2014/KS Marianne Eriksson (M) och Torsten Cairenius (M) har kommit in med följande motion angående nytt äldreboende: Våra äldre invånare blir allt fler och i nuläget finns inte enda lägenhet att tillgå. Antalet äldre kommer också konstant öka de närmaste 20 åren. Förslaget att utöka lägenheternas storlek på Västralid samt bygga en större hiss kan säkert bli bra men det reducerar antalet lägenheter. Äldre ska heller inte bo i höghus utan så nära markplan som möjligt. De ska ha möjlighet att komma ut när vädret är vackert. Västralid ligger också avlägset vårdcentral och annan service som är viktig för gamla. Undertecknade föreslår därför en analys på vad ett nytt äldreboende på Företagscenter-tomten skulle ge i årskostnad. Eftersom Olofströms ekonomiska resurser är begränsade föreslår undertecknade att bygget utförs i 3 etapper för att sprida finansieringen under ett antal år. Huskropparna bör max ha två våningar. Man kan successivt rymma ut Västralid och de äldre slipper utsättas för allt det buller som en ombyggnad innebär. De slipper också flyttas runt under byggtiden. Detta är sköra människor och en sådan hantering skulle vara förödande för de gamla. Att bygga nära Brännargården befintliga äldreboende innebär stora samordningsvinster. Man kan samarbeta i fråga om personal, aktiviteter och utemiljö. Närhet till vårdcentral och affärer är ett plus.

22 PROTOKOLL 22 (27) Det blir också en mer stimulerande miljö för de gamla i denna del av Olofström. En ny byggnad kan anpassas efter dagens och framtidens krav. Även några lägenheter för parboende kan bli verklighet. En ny byggnad ger också en lägre energikostnad och vi kommer ha ett hållbart äldreboende för minst 50 år framåt i tiden. Detta ger också Olofström ett antal arbetstillfällen inom byggsektorn under flera år framöver, vilket vi så väl behöver. Undertecknade föreslår med utgångspunkt av ovanstående att undersöka hur ett nytt äldreboende ska kunna finansieras Motionen har remitterats till socialnämnden _ Redovisningen av remisser godkänns och läggs till pågående ärenden

23 PROTOKOLL 23 (27) KF 52 Meddelanden Dnr 2012/KS Socialnämnden har kommit in med rapportering ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS (Kvartal 4/2013) I 16 kap 6 f-h socialtjänstlagen anges en rapporteringsskyldighet för socialnämnden. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen och rapportering enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Rapporteringen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer samt en statistikrapport till kommunfullmäktige. Rapporteringen görs en gång per kvartal. Statistikrapport: Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader: Beslutsdatum: Typ av bistånd: Daglig verksamhet 9.10 LSS Antal: 1 Kön: Man Dnr 2014/KS Länsstyrelsen har utsett Torsten Cairenius (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter avgående Annika Aronsson (M). Som ny ersättare träder Petra Waltersson (M) in. Dnr 2012/KS Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i överklagande av kammarättens beslut i vattenfrågan. Högsta förvaltningsrätten medger inte prövningstillstånd. Klagande: Rolf Jönsson och Edgar Mörk. Dnr 2014/KS Lars Åkesson har kommit in med ett medborgarförslag avseende kyld mat. I sitt förslag skriver han: Bakgrund: När det gäller de enkäter jag fått läsa så är det stående missnöje med den kokta potatisen. Samma missnöje framförs direkt av kunderna till mig. En ej bra potatis fördärvar hela måltiden. Förslag till åtgärd: Erbjud kunderna potatismos som alternativ till kokt potatis. Kanske lite av nytänkande. (På många matställen när det vanligt att man får välja mellan kokt potatis resp. potatismos.) Det kanske går att åtgärda andra missnöjespunkter på liknande sätt. Medborgarförslaget har överlämnats till socialnämnden för handläggning.

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll 1 (83) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-11-24, kl:19.00-20.50,21.20-23.40.

Protokoll 1 (83) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-11-24, kl:19.00-20.50,21.20-23.40. Protokoll 1 (83) Plats och tid Folkets Hus Olofström, kl:19.00-20.50,21.20-23.40. Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordförande Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer