Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv"

Transkript

1 00- juli 00 Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv

2 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också lagar och rekommendationer. När man väl tagit beslutet att renovera eller bygga ett nytt våtrum kan det vara svårt att sätta sig in i de lagar som ges ut av Boverket kallade BBR (Boverkets byggregler). Med utgångspunkt från BBR är BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) utformade så att de är anpassade för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik ska utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Reglerna kan till viss del tillämpas, helt eller delvis, när natursten, glas och liknande produkter används som ytskikt. Reglerna tillämpas även för golv i toaletter och för golv i tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare (BBR :). Tätskikt från golv dras upp minst 0 mm på vägg. Både nyproduktion och renovering omfattas av reglerna. Reglerna gäller för ytskikt med keramiska plattor monterade med fästmassa, bearbetad med tandspackel till angiven tjocklek enligt tunnskiktsteknik. Underlag kan vara av betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet spackel eller skivmaterial för ytligare information, se För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna i VVS-företagens branschregler Säker Vatteninstallation tillämpas, se Monteringsanvisning Som vi nämnt tidigare finns det olika typer av våtutrymmen och därför finns det olika våtrumssystem. Det system som tas upp i den här monteringsanvisningen är ett flytande, rollbart system som har ett ånggenomgångsmotstånd på,7 miljoner s/m, som gör att den är användnings bar i de flesta miljöer som branschreglerna gäller, men för allt på så kallade massiva konstruktioner. Vi vill med den här monteringsanvisningen visa hur vårt system skall användas för att säkerhetsställa ditt våtrum så det motsvarar de krav som ställs idag. Det andra systemet som finns i vårt system idag heter LIP Folie system som också motsvara dagens krav, även skivkonstruktioner i våtzon. Tänk på att spara monteringsanvisningen och lämna Kvalitetsdokument bilaga A om du är ett behörigt företag eller LIP Egenkontroll, i din lägenhets- eller huspärm så det framgår vid en eventuell försäljning vad som gjorts i ditt badrum. - Underlag och förberedelser Underlag, golvlutning enligt BBV 0: LIP VS 0 system 7 är avsett för icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som upp - fyller kraven i BBV s branschregler för vägg och golv, se Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande ska avlägsnas. Golvlutning mot golvbrunn skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskikt. Ytor som delvis utsätts för vattenspill skall ha en lutning mellan -0 mm/m. Ytor som regelmässigt utsätts för vatten skall ha en lutning mellan 7-0 mm/m. Vid infästningar av golvmonterade VC-stolar, bidéer eller liknande krävs en plan rektangulär yta som är minst 00x00 mm samt att monteringsytan är fri från golvvärme, el eller vatteninstallationer. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Vid montering på ex. källarväggar eller källargolv bör man kontrollera att det inte förekommer t illskjutande markfukt (se sidan ). Mer information på Golvvärme All installation skall utföras av behörig installatör och installeras efter materialleverantörens anvisningar. Golvvärme skall installeras minst 0 cm från ytterkant på golvbrunnen med LIP spackel 0, 0,,, 7, se respektive produktinfor - mation. Vid stabila underlag skall den elburna värmekabeln vara täckt med minst mm spackel och den vattenburna med minst mm. Om underlaget skall stabiliseras, komplettera då med armeringsnät. Den elburna golvvärmen skall vara täckt med minst 0 mm spackel och den vattenburna med minst mm. Kontrollera att vattenabsorbtionen inte överstiger % på den keramik som används i anslutning till golvvärme. Golvbrunnskonstruktioner, stabilisering av underlag, produktinformation osv. Se vår hemsida OBS! Alla undergolvsarbeten skall vara utförda innan vägg- och golvremsan monteras. Mer information på

3 Produktguide och materialåtgång Denna tabell anger vilka produkter som ingår i systemet samt åtgång för varje enskild produkt. För detaljerad information om specifika produkter, vänligen se vår hemsida LIP Multi kakelfix LIP MUlti lätt LIP Super Trope LIP VS 0 LIP VS 0 LIP VT-remsa LIP VT-färdiga ytter och innerhörn Färdiga rörmanschetter Försegling av rör och elgenomförninga LIP Rörmanschett 0 x 0 cm för rör på 0- mm LIP Rörmanschett x cm för rör på - mm LIP Rörmanschett 0 x 0 cm för rör på 7-0 mm LIP Själhäftande Tätark LIP Fogmassa LIP Klinkerfog LIP Multifog LIP Sanitetssilikon LIP 0 Avjämningsmassa LIP 0 Avjämningsmassa. LIP Fiberförstärkt avjämningsmassa. Bedömning av risk för tillskjutande markfukt Då golv- och väggytor, utan underliggande/utvändig isolering, står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten/ fukt kan förekomma, medger reglerna undantag från BBV s krav, se fig. Fig.: Vanligen äldre hus. Om golv och väggar med direkt markkontakt saknar underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin helhet består av mineraliskt material kan tätskikt uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffusion, transporteras genom konstruktionen utan att stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid duschplats eller liknande för att undvika lokal ned fuktning av konstruktionen. Fig. : Vanligen nyproduktion. När golv och väggar har underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrum. Här finns ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt. Bedömning av enskilda fall kan behöva göras av Byggteknisk fackman. Förutsättningar Alla torktider i broschyren är baserad på att både luft och underlag har en arbetstemperatur på 8-0 C, en luftfuktighet på ca. 0%. och en lägsta arbetstemperatur på +0 C. Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden avsevärt t.ex. lägre temperatur och/eller hög luftfuktighet förlänger torktiden, högre temperatur och/eller låg luftfuktighet förkortar torktiden. Tänk på att undvika för snabb uthärdning eftersom det påverkar oftast slutprodukten negativt. Vid applicering på betong rekommenderas en Rf på 8% men avvikelser kan förekomma beroende på förutsättningar och konstruktion, vid förfrågningar ring

4 Våtzonsindelningen för våtrum För att minska risken för vattenskador har man börjat indela våtutrymmet i så kallade våtzoner. Zon - Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. Om del av yttervägg ingår i våtzon ska hela ytterväggen behandlas som tillhörande våtzon. Zon - alla övriga ytor. De olika tätskiktsklassningar som finns är: VTgF - Vattentäta golvsystem av folietyp, LIP Foliesystem VTvF - Vattentäta väggsystem av folietyp, LIP Foliesystem VTg - Övriga godkända tätskiktssystem för golv, LIP VS 0 system7 VTv - Övriga godkända tätskiktssystem för väggar, LIP VS 0 system7 Vilket våtrumsystem ska användas: Som vi nämnde tidigare finns det olika typer av tätskikt som kan användas i samma våtutrymmen men vår grundrekommendation är att använda samma typ av tätskikt i hela utrymmet. Våtzon - väggar Skivkonstruktioner VTvF Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Våtzon - golv Skivkonstruktioner VTgF Massivkonstruktioner VTgF eller VTg Våtzon - väggar Skivkonstruktioner VTvF eller VTv Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk. Skarvning mellan olika typer av tätskiktssystem Vägg : Applicera LIP VS 0 system 7 enligt monteringsbeskrivningen i våtzon. : Låt torka. : Applicera LIP Foliesystem i våtzon enligt montagebeskrivningen med minst 0 mm över den torra VS 0. : Arbeta bort veck och luftblåsor. : Försegla skarven med LIP Folielim enligt LIP Foliesystem montagebeskrivning. : Låt torka. Alternativ : Applicera LIP Foliesystem enligt montagebeskrivningen i våtson. : Applicera LIP VS 0 system 7 enligt montagebeskrivningen i våtzon. : Låt torka. : Applicera LIP ÅT-remsa med LIP Folielim över skarven mellan VS 0 system 7 och LIP Foliesystem så att remsan ligger centrerad över skarven. : Arbeta bort veck och luftblåsor. : Försegla skarven med LIP Folielim enligt LIP Foliesystem montagebeskrivning. Golv : Applicera LIP ÅT-remsa i vägg-/golvvinkeln enligt montagebeskrivning LIP Foliesystem. : Arbeta bort veck och luftblåsor. : Applicera LIP VS0 system 7 på väggen enligt montagebeskrivning över LIP ÅT-remsan : Kontrollera så att LIP ÅT-remsan är helt förankrad i underlaget. : Applicera keramik på väggen. : Där efter appliceras LIP Foliesystem på golvet enligt montagebeskrivningen. Övriga utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 0 mm.

5 Stabilisering av träbjälklagskonstruktioner tillsammans med LIP Foliesystem Om undergolvet är upplagt på golvreglar skall underlaget stabiliseras innan tätskikt och keramik appliceras, det finns flera möjligheter att uppnå det stabiliseringskrav som ställs i BBV. Den vanligaste konstruktionen är att stabilisera med avjämningsmassa, som är redovisad längre ner på sidan. För ytligare alternativ kan ni besöka vår hemsida Viktigt att tänka på när det gäller träbjälklagskonstruktioner så att undergolvet håller för den belastning som den kommer att utsättas för är att uppfylla de krav som finns i AMA Hus när det gäller bl.a. infästningar, golvregelkvalité, fuktkvot mm. Arbetsgången för stabilisering med avjämningsmassa. Kontrollera så golvreglarna uppfyller de krav som finns, montera golvspånskivan enligt skivleverantörens monteringsanvisningar. Applicera vidhäftningsprimer LIP Primer, låt torka. Montera armeringsnätet. Installera ev. golvvärme, tänk på armeringsnätet skall skyddsjordas enligt de nya elsäkerhetsbestämmelserna som finns. OBS! Alla elinstallationer skall ske av behörig installatör. Applicera den självnivilerande avjämningsmassan ( flytspackel ) se skiss. Torktider kan variera beroende på typ av spackel, se produktblad på respektive produkt. När avjämningsmassan torkat och slutkontrollen av jämnhet, golvlutnig (fall) mot golvbrunnen kontrollerats och eventuellt justerats, tänk på att lutningen mot golvbrunnen ska var i både tätskiktsnivå och det keramiska ytskiktet. Följ därefter monteringsanvisningen. : Maximalt golvregelavstånd cc 00 mm : Spontad golvspånskiva typ V limmad och skruvad enligt skivleverantörens rekommendationer med en fuktighetskvot på ca: 8 %. : Koncentrerad LIP Primer. : Punktsvetsat armeringsnät maskvid 0-00mm ø, mm. : Ev. golvvärme ska ligga minst 0 cm från golvbrunns kanten. : LIP avjämningsmassa LIP, 0 eller 0. min mm utan golvvärme. Vid elburen golvvärme skall kabel täckas med minst 0 mm avjämningsmassa. Vid vattenburengolvvärme skall röret täckas med minst mm avjämningsmassa. Maximalt cc 00 mm

6 Tätskikt Vägg VTv Konstruktion: VS 0 VTv system 7 med ånggenomgångsmotstånd på drygt,7 milj. s/m. För underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBV 0:. Arbetsgång:. Förbehandling. På sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Rolla eller pensla ytan med ca 0 g/m VS 0 Ångspärr.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m.. Montera LIP VT Fiberremsa. Remsan monteras i blöt VS 0 tryck fast, arbeta bort veck och luftblåsor. Därefter behandlas förseglingarna ytterligare en gång med LIP VS 0.. Behandla hela ytan med ca 70g/m VS 0 Membrantätskikt.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 00 g/m 7. Förbehandling Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd fästmassa, t. ex. LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multilätt alternativt cementspackel t. ex. LIP 00. Underlaget ska vara torrt, rengjort, fritt från damm och andra lösa partiklar. På sugande underlag ska hela ytan primas med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:). Tänk på att: Om klinkergolv ska läggas rollar man dessutom VS 0 ångspärr ca 0 cm ut på golvet Rör. Bottenlist. LIP Akrylfog. Ev. förbehandling. Ångspärr VS 0. Membran tätskikt VS 0 7. Försegling 8. LIP Fästmassa 9. Kakel/klinker 0. Mjukfog 7 8 Fyll större springor i hörn, i skivskarvar samt mellan vägg och rör med LIP Akrylfog, cementbaserat spackel eller motsvarande.. Förbehandling -. Ångspärr På sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:). Behandla ytan med cs 0 g/m koncentrerad VS 0 Ångspärr. Låt torka tills ytan är transparent och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. Rolla ytan vinkelrät mot den första behandlingen, upprepa behandling - en tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m. Låt torka tills ytan är transparant och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. LIP VS 0 ska monteras inom timmar.

7 . Förseglingar Tänk på att: Före montering av rörmanschett ska alla rör vara fixerade (gäller även elrör). Använd LIP Rörmanschett avsedd för den rördimension som ska tätas. Se sida. Pensla eller rolla LIP VS 0 runt röret. Materialåtgång ca 00 g/m Kräng LIP Rörmanschett över röret och tryck fast i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla LIP VS 0 så att det täcker hela manschetten. Materialåtgång minst 00 g/m Tänk på att: Är golvet av PVC-matta tvättar man av och mattar ner ytan ca cm av uppviket med exempel T-Röd. Nivåskillnaden mellan matta och vägg spacklas ut med LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multi Lätt alternativt cemenbaserat spackel typ LIP 00. Pensla eller rolla ut LIP VS 0 över skarven mellan matta och vägg och montera LIP VT Fiberremsa i den blöta LIP VS 0. Se noga till att remsan fastnar ordentligt (se sid. -). Tänk på att: Ska golvet beläggas med klinker måste alltid LIP VT remsan i golv/väggvinkeln monteras först (se sid. - ). Därefter monteras LIP VT fiberremsor på väggen. Pensla eller rolla LIP VS 0 över skivskarvar, vägg/väggvinklar etc. Skruvskallar fylls med LIP VS 0. Materialåtgång ca 00 g/m Montera LIP VT Fiberremsa i den blöta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla ytligare ett lager med LIP VS 0 över remsan. Materialåtgång minst 00 g/m -. Färdigbehandling Första strykningen med LIP VS 0. Pensla eller rolla ut LIP VS 0. Materialåtgång ca 70 g/m Färdigstrykning med LIP VS 0. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången uppgår till minst 00 g/m Man bör räkna med en torktid på ca - timmar mellan strykningarna vid normal rumstemperatur. Torktiden kan dock variera beroende på temperatur och underlag. 7. Montera kakel Montering av kakel eller klinker kan påbörjas när tätskiktet är genomtorkat. Räkna med ca tim vid normal rumstemperatur. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt. 7

8 Tätskikt Golv VTg Konstruktion: LIP VS 0 VTg system 7 med ånggenomgångsmotstånd på drygt,7milj. s/m. För spackelmassor och skivmaterial på underlag av träbjälklag, betong och lättbetong som uppfyller kraven i BBV 0: Arbetsgång:. Förbehandling. För bästa resultat på sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Rolla eller pensla ytan med ca 0 g/m LIP VS 0 Ångspärr.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m.. Montera LIP VT Fiberremsa. Remsan monteras i blöt LIP VS 0. Tryck fast, arbeta bort veck och luftblåsor. Därefter behandlas förseglingarna ytterligare en gång med LIP VS 0. Behandla ytan med ca 70 g/m LIP VS 0 Membrantätskikt.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 00 g/m. 7. Montera plattorna. 7. Förbehandling Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd LIP avjämningsmassor LIP 0, 0,, 0 eller. Underlaget ska vara torrt, rengjort, fritt från damm och andra lösa partiklar. På sugande underlag ska hela ytan primas med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:). alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Förbehandling -. Ångspärr På sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Förseglingar Behandla ytan med ca 0 g/m koncentrerad LIP VS 0 Ångspärr. Låt torka tills ytan är transparant och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. Rolla ytan vinkelrätt mot den första behandlingen, upprepa behandlingen tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m. Låt torka tills ytan är transparant och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. LIP VS 0 ska monteras inom timmar. Pensla eller rolla ut LIP VS 0 i hörnet. Materialåtgång ca 00 g/m. Montera det färdiga hörnet i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Färdigt resultat, både ytter- och innerhörn. Materialåtgång minst 00 g/m. 8

9 Pensla eller rolla LIP VS 0 i vinkeln mellan golv och vägg, över eventuella sprickor, skivskarvar mm. Materialåtgång ca 00 g/m Montera LIP VT Fiberremsa i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla ytterligare ett lager med LIP VS 0 över remsa och hörn. Materialåtgång minst 00 g/m. Montera LIP Rörmanschett Fyll den eventuella springan mellan vägg och rör med LIP Akrylfog, cementbaserat spackel eller motsvarande Rör. Bottenlist. LIP Akrylfog. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS 0 7. Försegling 8. LIP Fästmassa 9. Kakel/klinker 0. Mjukfog Gör så här: Före montering av rörmanschett ska alla rör vara fixerade (gäller även elrör). Använd en LIP Rörmanschett avsedd för den rördimension som ska tätas (se sidan ). Pensla eller rolla LIP VS 0 runt röret. Materialåtgång 00 g/m. Kräng LIP Rörmanschett över röret och tryck fast i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla LIP VS 0 så att det täcker hela manschetten. Materialåtgång minst 00 g/m. -. Färdigbehandling Första strykningen med LIP VS 0. Pensla eller rolla ut LIP VS 0. Materialåtgång ca 70 g/m. Färdigstrykning med LIP VS 0. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången uppgår till minst 00 g/m, Man bör räkna med en torktid på ca timmar mellan strykningarna vid normal rumstemperatur. Torktiden kan dock variera beroende på underlaget. 7. Montera plattor Montering av golvplattor kan påbörjas när tätskiktet är genomtorkat. Räkna med ca tim vid normal rumstemperatur. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt. Se olika typer av brunnstätningar på nästa sida. 9

10 Tätning av golvbrunn Konstruktion: LIP Tätark. Golvbrunn skall vara typgodkänd enligt aktuell standard* och vara fast monterad i golvbjälklaget så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. Se golvbrunnstillverkarens monteringsanvisning. Eventuell förhöjningsring skall vara typgodkänd tillsammans med golvbrunnen enligt aktuell standard. Golvbrunnen skall vara monterad vågrätt och så att anslutning av tätskiktet mot golvbrunnen kan göras i nivå med underlaget för tätskikt. Tätskiktstillverkaren skall i monteringsanvisningen ange om tätskiktsanslutningen är avsedd för anslutning mot golvbrunn med klämring och/eller mot fläns. Fläns skall vara tillräckligt bred för anslutning av tätskikt. För vissa typer av tätskikt kan minimiavstånd mellan vägg och fläns krävas. Se golvbrunns- och tätskiktstillverkarens monteringsanvisningar. Fungerande, befintliga golvbrunnar med bibehållen klämringsfunktion eller intakt membranfläns, som är typgodkända efter 990, kan behållas vid renovering. Golvbrunnar tillverkade före 990 skall alltid bytas. Vid tveksamheter kring befintlig golvbrunns fabrikat, ålder eller funktion rekommenderas byte till ny, typgodkänd brunn. * SVENSK STANDARD, SS-EN -utgåva Principskiss på golvbrunn med klämring eller skruvad ring Stabilt undergolv Stabilisering av träbjälklag se Golvbrunn med klämring. Klämring. LIP Ångspärr VS 0. Materialåtgång ca 80 g/m². LIP Tätark. LIP Membrantätskikt VS 0. Materialåtgång: ca 00 g/m². Golvvärme ska ligga minst 0 cm från golvbrunnen PURUS Montera golvbrunnen enligt Purus monteringsanvisningar se Spara golvbrunnssil och klämring, läs monteringsanvisningen på brunnen. Rengör alltid brunnsfläns och ner i brunnssätet med T -Röd eller motsvarande övrig information Sätt fast Puruskniven. Klistra fast halva LIP Tätark på den torra LIP VS 0 Ångspärren (för att lättare ta bort Puruskniven). Skär upp hålet, vik upp den lösa halvan, ta bort hållaren och montera fast resterande tätark. Se till att trycka fast och arbeta bort luftblåsor. Forma tätarket efter golvbrunnen. Sätt i klämringen med hjälp av golvbrunnssilen. Fasa ut nivåskillnaden mellan undergolvet och LIP Tätarket. Rolla hela golvet med LIP VS 0 Membrantätskikt fram till klämringen. Materialåtgång ca 70g/m². För vidare behandling: Sid, punkt. Färdigt resultat. 0

11 JAFO Montera golvbrunnen enligt JAFO monteringsanvisningar se Ta bort silen och spara klämringen. Läs monteringsanvisningen på brunnen. Rengör alltid brunnsfläns och ner i brunnssätet med T-Röd eller motsvarande. Övrig information se Montera LIP Tätark på den torra LIP VS 0 Ångspärren, se till att trycka fast och arbeta bort luftblåsor. Centrera klämringen i hålet på golvbrunnen och rita ut innerdiameter på klämringen. Skär ut hålet. Forma tätarket efter golvbrunnen. Skuva fast klämringen. OBS! Ej med skruvdragare. Fasa ut nivåskillnaden mellan undergolvet och LIP Tätarket. Rolla hela golvet med LIP VS 0 Membrantätskikt fram till klämringen. Materialåtgång ca 70g/ m². För vidare behandling: Sid, punkt. Färdigt resultat. BLÜSHER Montera golvbrunnen enligt BLÜCHER monteringsanvisningar Ta bort silen och spara klämringen. Läs monteringsanvisningen på brunnen. Rengör alltid brunnsfläns och ner i brunnssätet med T-Röd eller motsvarande. Övrig information Sätt fast Blücherkniven. Klistra fast halva LIP Tätark på den torra LIP VS 0 Ångspärren (för att lättare ta bort Blücherkniven). Skär upp hålet, vik upp den lösa halvan, ta bort hållaren och montera fast resterande tätark. Se till att trycka fast och arbeta bort luftblåsor. Forma tätarket efter golvbrunnen, skär upp för skruvarna. Skuva fast klämringen. OBS! Ej med skruvdragare. Fasa ut nivåskillnaden mellan undergolvet och LIP Tätarket. Rolla hela golvet med LIP VS 0 Membrantätskikt fram till klämringen. Materialåtgång ca 70g/ m². För vidare behandling: Sid, punkt. Färdigt resultat.

12 Montage av keramiska väggplattor Med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt Innan du börjar:. Rita en lodlinje mitt på väggen. Då ser du lättare hur plattorna ska fördelas på väggen.. Rita också lodlinjer i hörnen. Mellanrummet hörnlodlinje och hörn ska vara lika stort som hörnplattan. Om väggarna inte är lodräta kompenseras det i respektive hörn.. Rita en vågrät linje där andra plattraden ska börja. Montera dit en rätskiva utan att skada tätskiktet. Använd gärna en rätskiva med ställbara ben för att inte skada tätskiktet.. Kontrollera att passbitarna är lika stora i hörnen mot respektive vägg, detsamma gäller runt eller ovan fönster och dörrar. Minsta passbitstorlek ska eftersträvas och vara större än en tredjedel av plattans minsta kantlängd.. Vid eventuella ytterhörn geras plattorna i. Alternativt används speciella kantlister som finns i olika dimension och färg. Tänk på att: Mäta och markera noggrant hur plattorna ska sättas. Arbetet blir enklare och resultatet snyggare. Bestäm var den övre plattan ska sluta. Om golvet läggs med klinker/kakelplattor slutar du som regel med en hel platta överst och en delad ner mot golvet. Ska golvet däremot läggas med PVC-matta sätter man en hel platta ca - cm från golvet och delar plattan mot taket. Montera så här: Blanda fästmassan väl enligt anvis ning på förpackningen. Låt bland ningen stå (mogna) i ca min och blanda sedan en gång till. Arbeta in fästmassan i underlaget med fixkammens släta sida. Dra (rilla) därefter ytan med den tandade sidan. Börja med att sätta det andra kakelskiftet - på rätskivan (helst rätskiva med ställbara ben). Kakelsnöre ( - mm) används som distans mellan plattorna. Tryck och vrid fast plattan så att fästmassan fyller hela baksidan. Montera plattorna inom 0-0 min med LIP Super Trope eller LIP Multi och ca 0 min med Multi Lätt. Rådgör med din återförsäljare om vilken typ du ska använda. Genom att lossa en platta med jämna mellanrum kontrollerar Du att fästmassan fyller hela baksidan. Detta för att plattan ska klara belastning, hålla att borra hål i, fästa inredning i, osv. Kontrollera dessutom kontinuerligt att plattorna sitter i våg och lod. Fogning - se sidan. OBS! Var noga när du rillar. Fästmas san ska täcka hela baksidan av plat tan. Fixkammens tandning varierar beroende på kakel/klinkerplattans storlek och hur grov baksidan av plattan är. Tala med din återförsäljare så får du hjälp att hitta rätt tandning.

13 Montage av keramiska golvplattor Med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt Innan du börjar:. Rita upp en 90 vinkel på golvet - se måtten på bilden. Eventuella snedheter fördelas mellan väggarna.. Rita stödlinjer utifrån den räta vinkeln.. Kontrollera att passbitarna är lika stora i hörnen mot respektive vägg. Minsta passbitstorlek ska eftersträvas och vara större än en tredjedel av plattans minsta kantlängd.. Tänk på att fogbredden på klinkergolv normalt är ca mm. 0 cm 80 cm Tänk på att: Mät och markera centrummåttet på golvytan innan plattläggningen påbörjas. För att lättare fördela passbitar och ev. skevhet i utrymmet. 00 cm Montera så här: Blanda fästmassan väl, följ anvisning på förpackningen. Låt blandningen stå (mogna) i ca min och blanda sedan en gång till. Arbeta in fästmassan i underlaget med fixkammens släta sida. Dra (rilla) därefter ytan med den tandade sidan. OBS! Fästmassan ska täcka hela baksidan av plattan. Fixkammens tandning varierar beroende på klinker/kakelplattans storlek och hur grov baksidan av plattan är - tala med din återförsäljare så får du hjälp att hitta rätt tandning. Montera plattorna inom -0 min med LIP Super Trope eller LIP Multi och inom ca 0 min med LIP Multilätt. Rådgör med din återförsäljare om vilken typ av fästmassa du ska använda. Tryck och vrid fast plattan så att fästmassan fyller hela baksidan. Är plattan större än x cm bör du göra en så kallad dubbellimning. Det innebär att fästmassa läggs både på underlaget och på plattans baksida. Lägg gärna ut en riktbräda på de stödlinjer du ritat ut. Markera plattans storlek och fogbredd på brädan och följ markeringen under arbetet. Genom att lossa en platta med jämna mellanrum kontrollerar du att fästmassan fyller hela baksidan. Detta för att plattan ska klara belastning, t. ex. inredning som ställs på golvet. Fogning se sidan.

14 Fogning av vägg och golv LIP Kakel- och Klinkerfog används i första hand till sugande plattor, fogbredd - mm. LIP Klinkerfog används i första hand till rustikare plattor, fogbredd -0 mm. LIP Multifog används i första hand till för hårt bränd keramik, fogbredd -0 mm. Tänk på att: När du kan börja foga beror på temperatur, luftfuktighet och typ av keramiska plattor. Normalt påbörjas fogningen dygn efter kakelsättning, men med LIP Multilätt kan fogningen normalt påbörjas efter ca timmar. Gör så här: Rensa fogarna fria från fästmassa. OBS! Endast till halva plattans tjocklek för att inte skada tätskiktet. För en så jämn fogfärg som möjligt skall du vara noga med att använda samma vattenmängd i förhållande till fogpulvret i alla satser och inte tillsätta vatten efter hand. Blanda fogmassan väl, följ anvisning på förpackningen. Låt blandningen stå (mogna) i ca min, blanda sedan en gång till. Dra ut fogbruket med gummispackel eller liknande. Arbeta i diagonala X-rörelser över fogarna tills dessa är fyllda. Tänk på att: Inte arbeta över för stor yta i taget, ca - m är lagom. När fogarna börjar ljusna är de hårda nog att formas. Dra diagonalt över fogen med en ren, fuktig svamp (helst handtagssvamp). Upprepa - gånger, var noga med att skölja svampen ofta. Se till att svampen är så torr som möjligt så det inte kan bli en överdosering av vatten i efterhand. Om plattorna inte blir tillräckligt rena kan de torkas av med polerduk eller trassel när fogen ljusnat (torkat). För att ta bort fog och kalkrester används LIP Klinkerrens. För underhåll av keramiska plattor och fog används LIP Sanitets rent och LIP Klinkertvätt. Till impregnering av fogen används LIP Fogimpregnering. För att underlätta städning av oglaserade plattor används LIP Klinkerolja/LIP Klinkertvätt. Mjukfog LIP Sanitetsfog Mjukfog ska utföras i nyproduktion där risk för rörelse kan förväntas. Mjukfog ska också utföras i hörn och vinklar där båda sidor är av gjuten betong, över rörelsefogar i underliggande ytor, mot dörr- och fönsterfoder, vid dörrtröskel, diskbänk, fog som ansluter till tak, mm. Mjukfog ska inte utföras i underkant av väggkakel/klinker som avslutats ett stycke från golv, över uppvik från plastmatta eller anslutning till slukrist/klinkerram vid golvbrunn i våtutrymme. Gör så här:. Var noga med att rensa fogen från fästmassa och fogbruk utan att skada tätskiktet. I vägg och i golvvinkeln måste en viss fixmängd vara kvar för att den fukt som finns bakom väggkaklet ska kunna dräneras ner på golvet. Använd maskeringstejp för att få en så rak och ren mjukfog som möjligt. Vid t.ex. vägg/väggvinkel maskeras så att endast den yta där mjukfogen ska användas syns.. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). OBS! Ta lite i taget och prova dig fram till hur mycket du hinner innan fogen börjar torka.. Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma fogen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix.. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanterna efter tejpen.

15 Mjukfogskonstruktioner LIP Sanitetsfog Rörgenomföringar/avlopp Rörgenomföringar ska vara fixerade. Fyll springan mellan rör och vägg med LIP Akrylfog. Montera LIP Rörmanschett enligt anvisning på sid. och. Gör så här: När arbetet med montering av kakel/klinker är klart rensar du rent fogen runt röret från fästmassa och fogrester. OBS! Var noga med att inte skada tätskiktet! Maskera runt hålet och på röret så att endast den yta som ska fogas syns. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma fogen. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanten efter tejpen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix. Montage mot tröskel Tröskeln ska vara överfalsad eller på annat sätt gjord så att LIP VT Remsa och LIP VS 0 ligger skyddat. Montera LIP VT Remsa enligt anvisning. Gör så här: När arbetet med montering av kakel/klinker är klart rensar du rent fogen från fästmassa och fogrester. OBS! Var noga med att inte skada tätskiktet! Maskera tröskel och golv så att endast den yta som ska fogas syns. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma fogen. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanterna efter tejpen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix.. Rör. Bottenlist. LIP Akrylfog. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0 7. Ev. Förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS Membran tätskikt LIP VS 0 7. Försegling 8. LIP Fästmassa 9. Kakel/klinker 0. Mjukfog 8 7. Försegling. LIP Fästmassa. Kakel/klinker 7. Mjukfog Skruv i träkonstruktioner Var noga med att rensa befintliga hål från fästmassa och fogbruk. Gör så här: Fäst maskeringstejp där hålet ska vara. Förborra alltid en bit in i skivan eller regeln. Fyll hålet med mjukfog (LIP Sanitetssilicon) och skruva i skruven. Ta bort överflödig mjukfog och maskeringstejp Kottling/regel. Skivmaterial. Avjämningsmassa. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS 0 7. Lip fästmassa 8. Kakel/klinker 9. Mjukfog Skruv i betongkonstruktioner Var noga med att rensa befintliga hål från fästmassa och fogbruk. Gör så här: Fäst maskeringstejp där hålet ska vara. Borra ett hål. Fyll hålet med mjukfog (LIP Sanitetssilikon) och sätt i en plastplugg. Fyll även pluggen med mjukfog (LIP Sanitetssilikon) och skruva i skruven. Ta bort överflödig mjukfog och maskeringstejp Betong. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS 0. LIP fästmassa. Kakel/Klinker 7. Plastplugg 8. Mjukfog 8 7

16 SVERIGE Korgvidegränd -, Vällingby Tel Fax

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

9. Riktlinjer för färdigt utförande

9. Riktlinjer för färdigt utförande 9. Riktlinjer för färdigt utförande Dessa riktlinjer innehåller krav som den svenska byggkeramikbranschen anser bör kunna ställas på ett väl genomfört plattsättningsarbete. Riktlinjerna avser i första

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

2. Keramik och byggkeramik

2. Keramik och byggkeramik 2. Keramik och byggkeramik Lerbrott i Skåne. Foto: Clas-Håkan Odelhög. Vad är keramik? Bränd lera svarar väl mycket riktigt de flesta, men vad är lera? Lera är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer