Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv"

Transkript

1 00- juli 00 Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv

2 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också lagar och rekommendationer. När man väl tagit beslutet att renovera eller bygga ett nytt våtrum kan det vara svårt att sätta sig in i de lagar som ges ut av Boverket kallade BBR (Boverkets byggregler). Med utgångspunkt från BBR är BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) utformade så att de är anpassade för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik ska utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Reglerna kan till viss del tillämpas, helt eller delvis, när natursten, glas och liknande produkter används som ytskikt. Reglerna tillämpas även för golv i toaletter och för golv i tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare (BBR :). Tätskikt från golv dras upp minst 0 mm på vägg. Både nyproduktion och renovering omfattas av reglerna. Reglerna gäller för ytskikt med keramiska plattor monterade med fästmassa, bearbetad med tandspackel till angiven tjocklek enligt tunnskiktsteknik. Underlag kan vara av betong, lättbetong, puts, mineraliskt bundet spackel eller skivmaterial för ytligare information, se För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna i VVS-företagens branschregler Säker Vatteninstallation tillämpas, se Monteringsanvisning Som vi nämnt tidigare finns det olika typer av våtutrymmen och därför finns det olika våtrumssystem. Det system som tas upp i den här monteringsanvisningen är ett flytande, rollbart system som har ett ånggenomgångsmotstånd på,7 miljoner s/m, som gör att den är användnings bar i de flesta miljöer som branschreglerna gäller, men för allt på så kallade massiva konstruktioner. Vi vill med den här monteringsanvisningen visa hur vårt system skall användas för att säkerhetsställa ditt våtrum så det motsvarar de krav som ställs idag. Det andra systemet som finns i vårt system idag heter LIP Folie system som också motsvara dagens krav, även skivkonstruktioner i våtzon. Tänk på att spara monteringsanvisningen och lämna Kvalitetsdokument bilaga A om du är ett behörigt företag eller LIP Egenkontroll, i din lägenhets- eller huspärm så det framgår vid en eventuell försäljning vad som gjorts i ditt badrum. - Underlag och förberedelser Underlag, golvlutning enligt BBV 0: LIP VS 0 system 7 är avsett för icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som upp - fyller kraven i BBV s branschregler för vägg och golv, se Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande ska avlägsnas. Golvlutning mot golvbrunn skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskikt. Ytor som delvis utsätts för vattenspill skall ha en lutning mellan -0 mm/m. Ytor som regelmässigt utsätts för vatten skall ha en lutning mellan 7-0 mm/m. Vid infästningar av golvmonterade VC-stolar, bidéer eller liknande krävs en plan rektangulär yta som är minst 00x00 mm samt att monteringsytan är fri från golvvärme, el eller vatteninstallationer. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Vid montering på ex. källarväggar eller källargolv bör man kontrollera att det inte förekommer t illskjutande markfukt (se sidan ). Mer information på Golvvärme All installation skall utföras av behörig installatör och installeras efter materialleverantörens anvisningar. Golvvärme skall installeras minst 0 cm från ytterkant på golvbrunnen med LIP spackel 0, 0,,, 7, se respektive produktinfor - mation. Vid stabila underlag skall den elburna värmekabeln vara täckt med minst mm spackel och den vattenburna med minst mm. Om underlaget skall stabiliseras, komplettera då med armeringsnät. Den elburna golvvärmen skall vara täckt med minst 0 mm spackel och den vattenburna med minst mm. Kontrollera att vattenabsorbtionen inte överstiger % på den keramik som används i anslutning till golvvärme. Golvbrunnskonstruktioner, stabilisering av underlag, produktinformation osv. Se vår hemsida OBS! Alla undergolvsarbeten skall vara utförda innan vägg- och golvremsan monteras. Mer information på

3 Produktguide och materialåtgång Denna tabell anger vilka produkter som ingår i systemet samt åtgång för varje enskild produkt. För detaljerad information om specifika produkter, vänligen se vår hemsida LIP Multi kakelfix LIP MUlti lätt LIP Super Trope LIP VS 0 LIP VS 0 LIP VT-remsa LIP VT-färdiga ytter och innerhörn Färdiga rörmanschetter Försegling av rör och elgenomförninga LIP Rörmanschett 0 x 0 cm för rör på 0- mm LIP Rörmanschett x cm för rör på - mm LIP Rörmanschett 0 x 0 cm för rör på 7-0 mm LIP Själhäftande Tätark LIP Fogmassa LIP Klinkerfog LIP Multifog LIP Sanitetssilikon LIP 0 Avjämningsmassa LIP 0 Avjämningsmassa. LIP Fiberförstärkt avjämningsmassa. Bedömning av risk för tillskjutande markfukt Då golv- och väggytor, utan underliggande/utvändig isolering, står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten/ fukt kan förekomma, medger reglerna undantag från BBV s krav, se fig. Fig.: Vanligen äldre hus. Om golv och väggar med direkt markkontakt saknar underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin helhet består av mineraliskt material kan tätskikt uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffusion, transporteras genom konstruktionen utan att stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid duschplats eller liknande för att undvika lokal ned fuktning av konstruktionen. Fig. : Vanligen nyproduktion. När golv och väggar har underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrum. Här finns ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt. Bedömning av enskilda fall kan behöva göras av Byggteknisk fackman. Förutsättningar Alla torktider i broschyren är baserad på att både luft och underlag har en arbetstemperatur på 8-0 C, en luftfuktighet på ca. 0%. och en lägsta arbetstemperatur på +0 C. Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden avsevärt t.ex. lägre temperatur och/eller hög luftfuktighet förlänger torktiden, högre temperatur och/eller låg luftfuktighet förkortar torktiden. Tänk på att undvika för snabb uthärdning eftersom det påverkar oftast slutprodukten negativt. Vid applicering på betong rekommenderas en Rf på 8% men avvikelser kan förekomma beroende på förutsättningar och konstruktion, vid förfrågningar ring

4 Våtzonsindelningen för våtrum För att minska risken för vattenskador har man börjat indela våtutrymmet i så kallade våtzoner. Zon - Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. Om del av yttervägg ingår i våtzon ska hela ytterväggen behandlas som tillhörande våtzon. Zon - alla övriga ytor. De olika tätskiktsklassningar som finns är: VTgF - Vattentäta golvsystem av folietyp, LIP Foliesystem VTvF - Vattentäta väggsystem av folietyp, LIP Foliesystem VTg - Övriga godkända tätskiktssystem för golv, LIP VS 0 system7 VTv - Övriga godkända tätskiktssystem för väggar, LIP VS 0 system7 Vilket våtrumsystem ska användas: Som vi nämnde tidigare finns det olika typer av tätskikt som kan användas i samma våtutrymmen men vår grundrekommendation är att använda samma typ av tätskikt i hela utrymmet. Våtzon - väggar Skivkonstruktioner VTvF Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Våtzon - golv Skivkonstruktioner VTgF Massivkonstruktioner VTgF eller VTg Våtzon - väggar Skivkonstruktioner VTvF eller VTv Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk. Skarvning mellan olika typer av tätskiktssystem Vägg : Applicera LIP VS 0 system 7 enligt monteringsbeskrivningen i våtzon. : Låt torka. : Applicera LIP Foliesystem i våtzon enligt montagebeskrivningen med minst 0 mm över den torra VS 0. : Arbeta bort veck och luftblåsor. : Försegla skarven med LIP Folielim enligt LIP Foliesystem montagebeskrivning. : Låt torka. Alternativ : Applicera LIP Foliesystem enligt montagebeskrivningen i våtson. : Applicera LIP VS 0 system 7 enligt montagebeskrivningen i våtzon. : Låt torka. : Applicera LIP ÅT-remsa med LIP Folielim över skarven mellan VS 0 system 7 och LIP Foliesystem så att remsan ligger centrerad över skarven. : Arbeta bort veck och luftblåsor. : Försegla skarven med LIP Folielim enligt LIP Foliesystem montagebeskrivning. Golv : Applicera LIP ÅT-remsa i vägg-/golvvinkeln enligt montagebeskrivning LIP Foliesystem. : Arbeta bort veck och luftblåsor. : Applicera LIP VS0 system 7 på väggen enligt montagebeskrivning över LIP ÅT-remsan : Kontrollera så att LIP ÅT-remsan är helt förankrad i underlaget. : Applicera keramik på väggen. : Där efter appliceras LIP Foliesystem på golvet enligt montagebeskrivningen. Övriga utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 0 mm.

5 Stabilisering av träbjälklagskonstruktioner tillsammans med LIP Foliesystem Om undergolvet är upplagt på golvreglar skall underlaget stabiliseras innan tätskikt och keramik appliceras, det finns flera möjligheter att uppnå det stabiliseringskrav som ställs i BBV. Den vanligaste konstruktionen är att stabilisera med avjämningsmassa, som är redovisad längre ner på sidan. För ytligare alternativ kan ni besöka vår hemsida Viktigt att tänka på när det gäller träbjälklagskonstruktioner så att undergolvet håller för den belastning som den kommer att utsättas för är att uppfylla de krav som finns i AMA Hus när det gäller bl.a. infästningar, golvregelkvalité, fuktkvot mm. Arbetsgången för stabilisering med avjämningsmassa. Kontrollera så golvreglarna uppfyller de krav som finns, montera golvspånskivan enligt skivleverantörens monteringsanvisningar. Applicera vidhäftningsprimer LIP Primer, låt torka. Montera armeringsnätet. Installera ev. golvvärme, tänk på armeringsnätet skall skyddsjordas enligt de nya elsäkerhetsbestämmelserna som finns. OBS! Alla elinstallationer skall ske av behörig installatör. Applicera den självnivilerande avjämningsmassan ( flytspackel ) se skiss. Torktider kan variera beroende på typ av spackel, se produktblad på respektive produkt. När avjämningsmassan torkat och slutkontrollen av jämnhet, golvlutnig (fall) mot golvbrunnen kontrollerats och eventuellt justerats, tänk på att lutningen mot golvbrunnen ska var i både tätskiktsnivå och det keramiska ytskiktet. Följ därefter monteringsanvisningen. : Maximalt golvregelavstånd cc 00 mm : Spontad golvspånskiva typ V limmad och skruvad enligt skivleverantörens rekommendationer med en fuktighetskvot på ca: 8 %. : Koncentrerad LIP Primer. : Punktsvetsat armeringsnät maskvid 0-00mm ø, mm. : Ev. golvvärme ska ligga minst 0 cm från golvbrunns kanten. : LIP avjämningsmassa LIP, 0 eller 0. min mm utan golvvärme. Vid elburen golvvärme skall kabel täckas med minst 0 mm avjämningsmassa. Vid vattenburengolvvärme skall röret täckas med minst mm avjämningsmassa. Maximalt cc 00 mm

6 Tätskikt Vägg VTv Konstruktion: VS 0 VTv system 7 med ånggenomgångsmotstånd på drygt,7 milj. s/m. För underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBV 0:. Arbetsgång:. Förbehandling. På sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Rolla eller pensla ytan med ca 0 g/m VS 0 Ångspärr.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m.. Montera LIP VT Fiberremsa. Remsan monteras i blöt VS 0 tryck fast, arbeta bort veck och luftblåsor. Därefter behandlas förseglingarna ytterligare en gång med LIP VS 0.. Behandla hela ytan med ca 70g/m VS 0 Membrantätskikt.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 00 g/m 7. Förbehandling Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd fästmassa, t. ex. LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multilätt alternativt cementspackel t. ex. LIP 00. Underlaget ska vara torrt, rengjort, fritt från damm och andra lösa partiklar. På sugande underlag ska hela ytan primas med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:). Tänk på att: Om klinkergolv ska läggas rollar man dessutom VS 0 ångspärr ca 0 cm ut på golvet Rör. Bottenlist. LIP Akrylfog. Ev. förbehandling. Ångspärr VS 0. Membran tätskikt VS 0 7. Försegling 8. LIP Fästmassa 9. Kakel/klinker 0. Mjukfog 7 8 Fyll större springor i hörn, i skivskarvar samt mellan vägg och rör med LIP Akrylfog, cementbaserat spackel eller motsvarande.. Förbehandling -. Ångspärr På sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:). Behandla ytan med cs 0 g/m koncentrerad VS 0 Ångspärr. Låt torka tills ytan är transparent och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. Rolla ytan vinkelrät mot den första behandlingen, upprepa behandling - en tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m. Låt torka tills ytan är transparant och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. LIP VS 0 ska monteras inom timmar.

7 . Förseglingar Tänk på att: Före montering av rörmanschett ska alla rör vara fixerade (gäller även elrör). Använd LIP Rörmanschett avsedd för den rördimension som ska tätas. Se sida. Pensla eller rolla LIP VS 0 runt röret. Materialåtgång ca 00 g/m Kräng LIP Rörmanschett över röret och tryck fast i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla LIP VS 0 så att det täcker hela manschetten. Materialåtgång minst 00 g/m Tänk på att: Är golvet av PVC-matta tvättar man av och mattar ner ytan ca cm av uppviket med exempel T-Röd. Nivåskillnaden mellan matta och vägg spacklas ut med LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multi Lätt alternativt cemenbaserat spackel typ LIP 00. Pensla eller rolla ut LIP VS 0 över skarven mellan matta och vägg och montera LIP VT Fiberremsa i den blöta LIP VS 0. Se noga till att remsan fastnar ordentligt (se sid. -). Tänk på att: Ska golvet beläggas med klinker måste alltid LIP VT remsan i golv/väggvinkeln monteras först (se sid. - ). Därefter monteras LIP VT fiberremsor på väggen. Pensla eller rolla LIP VS 0 över skivskarvar, vägg/väggvinklar etc. Skruvskallar fylls med LIP VS 0. Materialåtgång ca 00 g/m Montera LIP VT Fiberremsa i den blöta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla ytligare ett lager med LIP VS 0 över remsan. Materialåtgång minst 00 g/m -. Färdigbehandling Första strykningen med LIP VS 0. Pensla eller rolla ut LIP VS 0. Materialåtgång ca 70 g/m Färdigstrykning med LIP VS 0. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången uppgår till minst 00 g/m Man bör räkna med en torktid på ca - timmar mellan strykningarna vid normal rumstemperatur. Torktiden kan dock variera beroende på temperatur och underlag. 7. Montera kakel Montering av kakel eller klinker kan påbörjas när tätskiktet är genomtorkat. Räkna med ca tim vid normal rumstemperatur. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt. 7

8 Tätskikt Golv VTg Konstruktion: LIP VS 0 VTg system 7 med ånggenomgångsmotstånd på drygt,7milj. s/m. För spackelmassor och skivmaterial på underlag av träbjälklag, betong och lättbetong som uppfyller kraven i BBV 0: Arbetsgång:. Förbehandling. För bästa resultat på sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Rolla eller pensla ytan med ca 0 g/m LIP VS 0 Ångspärr.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m.. Montera LIP VT Fiberremsa. Remsan monteras i blöt LIP VS 0. Tryck fast, arbeta bort veck och luftblåsor. Därefter behandlas förseglingarna ytterligare en gång med LIP VS 0. Behandla ytan med ca 70 g/m LIP VS 0 Membrantätskikt.. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången är minst 00 g/m. 7. Montera plattorna. 7. Förbehandling Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd LIP avjämningsmassor LIP 0, 0,, 0 eller. Underlaget ska vara torrt, rengjort, fritt från damm och andra lösa partiklar. På sugande underlag ska hela ytan primas med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:). alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Förbehandling -. Ångspärr På sugande underlag grundas ytan med LIP VS 0 Ångspärr som spädes med delar vatten (:) alternativt kan LIP Primer användas som spädes med delar vatten (:).. Förseglingar Behandla ytan med ca 0 g/m koncentrerad LIP VS 0 Ångspärr. Låt torka tills ytan är transparant och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. Rolla ytan vinkelrätt mot den första behandlingen, upprepa behandlingen tills den totala materialåtgången är minst 80 g/m. Låt torka tills ytan är transparant och klibbfri. Torktid vid normal rumstemperatur ca 0 min. LIP VS 0 ska monteras inom timmar. Pensla eller rolla ut LIP VS 0 i hörnet. Materialåtgång ca 00 g/m. Montera det färdiga hörnet i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Färdigt resultat, både ytter- och innerhörn. Materialåtgång minst 00 g/m. 8

9 Pensla eller rolla LIP VS 0 i vinkeln mellan golv och vägg, över eventuella sprickor, skivskarvar mm. Materialåtgång ca 00 g/m Montera LIP VT Fiberremsa i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla ytterligare ett lager med LIP VS 0 över remsa och hörn. Materialåtgång minst 00 g/m. Montera LIP Rörmanschett Fyll den eventuella springan mellan vägg och rör med LIP Akrylfog, cementbaserat spackel eller motsvarande Rör. Bottenlist. LIP Akrylfog. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS 0 7. Försegling 8. LIP Fästmassa 9. Kakel/klinker 0. Mjukfog Gör så här: Före montering av rörmanschett ska alla rör vara fixerade (gäller även elrör). Använd en LIP Rörmanschett avsedd för den rördimension som ska tätas (se sidan ). Pensla eller rolla LIP VS 0 runt röret. Materialåtgång 00 g/m. Kräng LIP Rörmanschett över röret och tryck fast i den våta LIP VS 0. Se till att trycka fast, arbeta bort luftblåsor och veck med t.ex. en torr pensel. Pensla LIP VS 0 så att det täcker hela manschetten. Materialåtgång minst 00 g/m. -. Färdigbehandling Första strykningen med LIP VS 0. Pensla eller rolla ut LIP VS 0. Materialåtgång ca 70 g/m. Färdigstrykning med LIP VS 0. Behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången uppgår till minst 00 g/m, Man bör räkna med en torktid på ca timmar mellan strykningarna vid normal rumstemperatur. Torktiden kan dock variera beroende på underlaget. 7. Montera plattor Montering av golvplattor kan påbörjas när tätskiktet är genomtorkat. Räkna med ca tim vid normal rumstemperatur. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt. Se olika typer av brunnstätningar på nästa sida. 9

10 Tätning av golvbrunn Konstruktion: LIP Tätark. Golvbrunn skall vara typgodkänd enligt aktuell standard* och vara fast monterad i golvbjälklaget så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. Se golvbrunnstillverkarens monteringsanvisning. Eventuell förhöjningsring skall vara typgodkänd tillsammans med golvbrunnen enligt aktuell standard. Golvbrunnen skall vara monterad vågrätt och så att anslutning av tätskiktet mot golvbrunnen kan göras i nivå med underlaget för tätskikt. Tätskiktstillverkaren skall i monteringsanvisningen ange om tätskiktsanslutningen är avsedd för anslutning mot golvbrunn med klämring och/eller mot fläns. Fläns skall vara tillräckligt bred för anslutning av tätskikt. För vissa typer av tätskikt kan minimiavstånd mellan vägg och fläns krävas. Se golvbrunns- och tätskiktstillverkarens monteringsanvisningar. Fungerande, befintliga golvbrunnar med bibehållen klämringsfunktion eller intakt membranfläns, som är typgodkända efter 990, kan behållas vid renovering. Golvbrunnar tillverkade före 990 skall alltid bytas. Vid tveksamheter kring befintlig golvbrunns fabrikat, ålder eller funktion rekommenderas byte till ny, typgodkänd brunn. * SVENSK STANDARD, SS-EN -utgåva Principskiss på golvbrunn med klämring eller skruvad ring Stabilt undergolv Stabilisering av träbjälklag se Golvbrunn med klämring. Klämring. LIP Ångspärr VS 0. Materialåtgång ca 80 g/m². LIP Tätark. LIP Membrantätskikt VS 0. Materialåtgång: ca 00 g/m². Golvvärme ska ligga minst 0 cm från golvbrunnen PURUS Montera golvbrunnen enligt Purus monteringsanvisningar se Spara golvbrunnssil och klämring, läs monteringsanvisningen på brunnen. Rengör alltid brunnsfläns och ner i brunnssätet med T -Röd eller motsvarande övrig information Sätt fast Puruskniven. Klistra fast halva LIP Tätark på den torra LIP VS 0 Ångspärren (för att lättare ta bort Puruskniven). Skär upp hålet, vik upp den lösa halvan, ta bort hållaren och montera fast resterande tätark. Se till att trycka fast och arbeta bort luftblåsor. Forma tätarket efter golvbrunnen. Sätt i klämringen med hjälp av golvbrunnssilen. Fasa ut nivåskillnaden mellan undergolvet och LIP Tätarket. Rolla hela golvet med LIP VS 0 Membrantätskikt fram till klämringen. Materialåtgång ca 70g/m². För vidare behandling: Sid, punkt. Färdigt resultat. 0

11 JAFO Montera golvbrunnen enligt JAFO monteringsanvisningar se Ta bort silen och spara klämringen. Läs monteringsanvisningen på brunnen. Rengör alltid brunnsfläns och ner i brunnssätet med T-Röd eller motsvarande. Övrig information se Montera LIP Tätark på den torra LIP VS 0 Ångspärren, se till att trycka fast och arbeta bort luftblåsor. Centrera klämringen i hålet på golvbrunnen och rita ut innerdiameter på klämringen. Skär ut hålet. Forma tätarket efter golvbrunnen. Skuva fast klämringen. OBS! Ej med skruvdragare. Fasa ut nivåskillnaden mellan undergolvet och LIP Tätarket. Rolla hela golvet med LIP VS 0 Membrantätskikt fram till klämringen. Materialåtgång ca 70g/ m². För vidare behandling: Sid, punkt. Färdigt resultat. BLÜSHER Montera golvbrunnen enligt BLÜCHER monteringsanvisningar Ta bort silen och spara klämringen. Läs monteringsanvisningen på brunnen. Rengör alltid brunnsfläns och ner i brunnssätet med T-Röd eller motsvarande. Övrig information Sätt fast Blücherkniven. Klistra fast halva LIP Tätark på den torra LIP VS 0 Ångspärren (för att lättare ta bort Blücherkniven). Skär upp hålet, vik upp den lösa halvan, ta bort hållaren och montera fast resterande tätark. Se till att trycka fast och arbeta bort luftblåsor. Forma tätarket efter golvbrunnen, skär upp för skruvarna. Skuva fast klämringen. OBS! Ej med skruvdragare. Fasa ut nivåskillnaden mellan undergolvet och LIP Tätarket. Rolla hela golvet med LIP VS 0 Membrantätskikt fram till klämringen. Materialåtgång ca 70g/ m². För vidare behandling: Sid, punkt. Färdigt resultat.

12 Montage av keramiska väggplattor Med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt Innan du börjar:. Rita en lodlinje mitt på väggen. Då ser du lättare hur plattorna ska fördelas på väggen.. Rita också lodlinjer i hörnen. Mellanrummet hörnlodlinje och hörn ska vara lika stort som hörnplattan. Om väggarna inte är lodräta kompenseras det i respektive hörn.. Rita en vågrät linje där andra plattraden ska börja. Montera dit en rätskiva utan att skada tätskiktet. Använd gärna en rätskiva med ställbara ben för att inte skada tätskiktet.. Kontrollera att passbitarna är lika stora i hörnen mot respektive vägg, detsamma gäller runt eller ovan fönster och dörrar. Minsta passbitstorlek ska eftersträvas och vara större än en tredjedel av plattans minsta kantlängd.. Vid eventuella ytterhörn geras plattorna i. Alternativt används speciella kantlister som finns i olika dimension och färg. Tänk på att: Mäta och markera noggrant hur plattorna ska sättas. Arbetet blir enklare och resultatet snyggare. Bestäm var den övre plattan ska sluta. Om golvet läggs med klinker/kakelplattor slutar du som regel med en hel platta överst och en delad ner mot golvet. Ska golvet däremot läggas med PVC-matta sätter man en hel platta ca - cm från golvet och delar plattan mot taket. Montera så här: Blanda fästmassan väl enligt anvis ning på förpackningen. Låt bland ningen stå (mogna) i ca min och blanda sedan en gång till. Arbeta in fästmassan i underlaget med fixkammens släta sida. Dra (rilla) därefter ytan med den tandade sidan. Börja med att sätta det andra kakelskiftet - på rätskivan (helst rätskiva med ställbara ben). Kakelsnöre ( - mm) används som distans mellan plattorna. Tryck och vrid fast plattan så att fästmassan fyller hela baksidan. Montera plattorna inom 0-0 min med LIP Super Trope eller LIP Multi och ca 0 min med Multi Lätt. Rådgör med din återförsäljare om vilken typ du ska använda. Genom att lossa en platta med jämna mellanrum kontrollerar Du att fästmassan fyller hela baksidan. Detta för att plattan ska klara belastning, hålla att borra hål i, fästa inredning i, osv. Kontrollera dessutom kontinuerligt att plattorna sitter i våg och lod. Fogning - se sidan. OBS! Var noga när du rillar. Fästmas san ska täcka hela baksidan av plat tan. Fixkammens tandning varierar beroende på kakel/klinkerplattans storlek och hur grov baksidan av plattan är. Tala med din återförsäljare så får du hjälp att hitta rätt tandning.

13 Montage av keramiska golvplattor Med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt Innan du börjar:. Rita upp en 90 vinkel på golvet - se måtten på bilden. Eventuella snedheter fördelas mellan väggarna.. Rita stödlinjer utifrån den räta vinkeln.. Kontrollera att passbitarna är lika stora i hörnen mot respektive vägg. Minsta passbitstorlek ska eftersträvas och vara större än en tredjedel av plattans minsta kantlängd.. Tänk på att fogbredden på klinkergolv normalt är ca mm. 0 cm 80 cm Tänk på att: Mät och markera centrummåttet på golvytan innan plattläggningen påbörjas. För att lättare fördela passbitar och ev. skevhet i utrymmet. 00 cm Montera så här: Blanda fästmassan väl, följ anvisning på förpackningen. Låt blandningen stå (mogna) i ca min och blanda sedan en gång till. Arbeta in fästmassan i underlaget med fixkammens släta sida. Dra (rilla) därefter ytan med den tandade sidan. OBS! Fästmassan ska täcka hela baksidan av plattan. Fixkammens tandning varierar beroende på klinker/kakelplattans storlek och hur grov baksidan av plattan är - tala med din återförsäljare så får du hjälp att hitta rätt tandning. Montera plattorna inom -0 min med LIP Super Trope eller LIP Multi och inom ca 0 min med LIP Multilätt. Rådgör med din återförsäljare om vilken typ av fästmassa du ska använda. Tryck och vrid fast plattan så att fästmassan fyller hela baksidan. Är plattan större än x cm bör du göra en så kallad dubbellimning. Det innebär att fästmassa läggs både på underlaget och på plattans baksida. Lägg gärna ut en riktbräda på de stödlinjer du ritat ut. Markera plattans storlek och fogbredd på brädan och följ markeringen under arbetet. Genom att lossa en platta med jämna mellanrum kontrollerar du att fästmassan fyller hela baksidan. Detta för att plattan ska klara belastning, t. ex. inredning som ställs på golvet. Fogning se sidan.

14 Fogning av vägg och golv LIP Kakel- och Klinkerfog används i första hand till sugande plattor, fogbredd - mm. LIP Klinkerfog används i första hand till rustikare plattor, fogbredd -0 mm. LIP Multifog används i första hand till för hårt bränd keramik, fogbredd -0 mm. Tänk på att: När du kan börja foga beror på temperatur, luftfuktighet och typ av keramiska plattor. Normalt påbörjas fogningen dygn efter kakelsättning, men med LIP Multilätt kan fogningen normalt påbörjas efter ca timmar. Gör så här: Rensa fogarna fria från fästmassa. OBS! Endast till halva plattans tjocklek för att inte skada tätskiktet. För en så jämn fogfärg som möjligt skall du vara noga med att använda samma vattenmängd i förhållande till fogpulvret i alla satser och inte tillsätta vatten efter hand. Blanda fogmassan väl, följ anvisning på förpackningen. Låt blandningen stå (mogna) i ca min, blanda sedan en gång till. Dra ut fogbruket med gummispackel eller liknande. Arbeta i diagonala X-rörelser över fogarna tills dessa är fyllda. Tänk på att: Inte arbeta över för stor yta i taget, ca - m är lagom. När fogarna börjar ljusna är de hårda nog att formas. Dra diagonalt över fogen med en ren, fuktig svamp (helst handtagssvamp). Upprepa - gånger, var noga med att skölja svampen ofta. Se till att svampen är så torr som möjligt så det inte kan bli en överdosering av vatten i efterhand. Om plattorna inte blir tillräckligt rena kan de torkas av med polerduk eller trassel när fogen ljusnat (torkat). För att ta bort fog och kalkrester används LIP Klinkerrens. För underhåll av keramiska plattor och fog används LIP Sanitets rent och LIP Klinkertvätt. Till impregnering av fogen används LIP Fogimpregnering. För att underlätta städning av oglaserade plattor används LIP Klinkerolja/LIP Klinkertvätt. Mjukfog LIP Sanitetsfog Mjukfog ska utföras i nyproduktion där risk för rörelse kan förväntas. Mjukfog ska också utföras i hörn och vinklar där båda sidor är av gjuten betong, över rörelsefogar i underliggande ytor, mot dörr- och fönsterfoder, vid dörrtröskel, diskbänk, fog som ansluter till tak, mm. Mjukfog ska inte utföras i underkant av väggkakel/klinker som avslutats ett stycke från golv, över uppvik från plastmatta eller anslutning till slukrist/klinkerram vid golvbrunn i våtutrymme. Gör så här:. Var noga med att rensa fogen från fästmassa och fogbruk utan att skada tätskiktet. I vägg och i golvvinkeln måste en viss fixmängd vara kvar för att den fukt som finns bakom väggkaklet ska kunna dräneras ner på golvet. Använd maskeringstejp för att få en så rak och ren mjukfog som möjligt. Vid t.ex. vägg/väggvinkel maskeras så att endast den yta där mjukfogen ska användas syns.. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). OBS! Ta lite i taget och prova dig fram till hur mycket du hinner innan fogen börjar torka.. Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma fogen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix.. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanterna efter tejpen.

15 Mjukfogskonstruktioner LIP Sanitetsfog Rörgenomföringar/avlopp Rörgenomföringar ska vara fixerade. Fyll springan mellan rör och vägg med LIP Akrylfog. Montera LIP Rörmanschett enligt anvisning på sid. och. Gör så här: När arbetet med montering av kakel/klinker är klart rensar du rent fogen runt röret från fästmassa och fogrester. OBS! Var noga med att inte skada tätskiktet! Maskera runt hålet och på röret så att endast den yta som ska fogas syns. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma fogen. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanten efter tejpen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix. Montage mot tröskel Tröskeln ska vara överfalsad eller på annat sätt gjord så att LIP VT Remsa och LIP VS 0 ligger skyddat. Montera LIP VT Remsa enligt anvisning. Gör så här: När arbetet med montering av kakel/klinker är klart rensar du rent fogen från fästmassa och fogrester. OBS! Var noga med att inte skada tätskiktet! Maskera tröskel och golv så att endast den yta som ska fogas syns. Lägg ut en jämn sträng mjukfog (LIP Sanitetssilicon). Blöt fingret i vatten med lite diskmedel och forma fogen. Dra bort maskeringstejpen direkt när fogen är lagd och formad. Forma en gång till för att få bort kanterna efter tejpen. Ett bra hjälpmedel vid detta moment är en så kallad silfix.. Rör. Bottenlist. LIP Akrylfog. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0 7. Ev. Förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS Membran tätskikt LIP VS 0 7. Försegling 8. LIP Fästmassa 9. Kakel/klinker 0. Mjukfog 8 7. Försegling. LIP Fästmassa. Kakel/klinker 7. Mjukfog Skruv i träkonstruktioner Var noga med att rensa befintliga hål från fästmassa och fogbruk. Gör så här: Fäst maskeringstejp där hålet ska vara. Förborra alltid en bit in i skivan eller regeln. Fyll hålet med mjukfog (LIP Sanitetssilicon) och skruva i skruven. Ta bort överflödig mjukfog och maskeringstejp Kottling/regel. Skivmaterial. Avjämningsmassa. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS 0 7. Lip fästmassa 8. Kakel/klinker 9. Mjukfog Skruv i betongkonstruktioner Var noga med att rensa befintliga hål från fästmassa och fogbruk. Gör så här: Fäst maskeringstejp där hålet ska vara. Borra ett hål. Fyll hålet med mjukfog (LIP Sanitetssilikon) och sätt i en plastplugg. Fyll även pluggen med mjukfog (LIP Sanitetssilikon) och skruva i skruven. Ta bort överflödig mjukfog och maskeringstejp Betong. Ev. förbehandling. Ångspärr LIP VS 0. Membran tätskikt LIP VS 0. LIP fästmassa. Kakel/Klinker 7. Plastplugg 8. Mjukfog 8 7

16 SVERIGE Korgvidegränd -, Vällingby Tel Fax

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv 00- Oktober 00 Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 system 17 med VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 system 17 med VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 system med VS 0 Ångspärr för vägg och golv Så här beräknar du din m yta 0, m 0, m Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

2010 September Ref no: 330-3. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system. Folie system 25. Sid.

2010 September Ref no: 330-3. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system. Folie system 25. Sid. 00 September Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid varför också lagar och rekommendationer

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System

VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto K System Innehållsförteckning VATTENTÄTT Monteringsanvisning Kiilto K System med K Ångspärr och K Tätskikt - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto K System Branschgodkända

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM

Oktober 2015 KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM KDX MONTERINGS- ANVISNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN MED BYGGKERAMIK VF15 & GF15 FOLIESYSTEM Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande branschregler. För ytterligare

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013 golvabia R-System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia R-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia R-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 4 2010 11 29 (Ersätter utgåva 3 2009 10 10) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 5: 2012 01 10 (Ersätter utgåva 4: 2010 11 29) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K Augusti 2013 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 INNEHÅLL BYGGMAX FOLIESYSTEM........................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong.

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Wet room foil system Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. INNEHÅLL: Branschregler för tätskikt i våtrum Förberedelser 4 Bostik tätskiktsystem VTvF & VTgF 5 Åtgångstabeller

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Typgodkännande: Sitac 0073/00

Typgodkännande: Sitac 0073/00 Sitac 00/00 garanterar produktens 0.0. Utgåva sid () ACO GOLVBRUNN 0 Golvbrunnar - betonggolv, med plastmatta ACO Golvbrunn 0 med sido- eller bottenutlopp DN mm (samma installationsanvisning gäller) är

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT. Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv

2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT. Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv 2:a utgåva maj 2013 SMIDIGT & TÄTT Monteringsanvisning för Knauf Våtrumssystem Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv OBSERVERA! Vi på Knauf rekommenderar att du noggrant läser igenom denna anvisning

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system

Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix folie system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, VTvF och VTgF. 11-2015

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING PURUS CORNER MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR

KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR Juli 2014 KAKELDAXGRUPPENS MONTERINGSANVISNINGAR För våtutrymmen med byggkeramik VR13 & GR13 Rollbara system Branschregler för våtutrymmen med byggkeramik Här följer en kort sammanfattning om gällande

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM 2014.05.15 INNEHÅLL BYGGMAX ROLLBART SYSTEM....................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL

Monteringsanvisning. PCI VG2007 PCI Pecilastic W ÅNGTÄTT. Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) OCH K LINK ER FOG A R, TÄTA R K A K EL Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) Monteringsanvisning PCI VG2007 PCI Pecilastic W FÄ STER, ÅNGTÄTT 3,13 PCI VG2007 VÅTRUMSSYSTEM FOG A R, miljoner sekunder per meter OCH K LINK ER TÄTA R K A K EL Innehållsförteckning

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Juli 2014. certifierat

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Juli 2014. certifierat Ersätter anvisning daterad April 2012 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella

Läs mer

... och massera ner så att brunnen syns igenom

... och massera ner så att brunnen syns igenom 1 2 7 8 Dessa produkter visar innehållet i systemet och kan ligga som en bild efter underlagstexten. Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong puts,

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B B Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System B Utgåva 2012.07.01 - ersätter samtliga tidigare utgåvor Mapegum WPS och VR Duklim Säkra certifikat Certifierat kvalitets- och miljöengagemang. Mapeis produkter

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 10: 2013 09 17 (Ersätter utgåva 9: 2013 07 10) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till massiva konstruktioner och skivkonstruktioner främst i våtzon Augusti 0. Ersätter tidigare anvisning från mars 0. Den här

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system

Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Ansvarig styrka Våtrum Tätskikt med Alfix rollade system Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner

Läs mer