Att söka men inte finna. - Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 1 April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att söka men inte finna. - Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 1 April 2010"

Transkript

1 Att söka men inte finna - s rekryteringsenkät 2010 del 1 April 2010

2 Inledning 1 Inledning Hur ser företagens behov av arbetskraft ut och lyckas företagen hitta den kompetens de behöver? I kölvattnet av den största ekonomiska nedgång som Sverige upplevt sedan andra världskriget blir svaren på de frågorna mycket intressanta. har tidigare genomfört rekryteringsenkäter bland föreningens medlemsföretag vilket möjliggör jämförelser över tid. Vi vill med den här undersökningen bidra till diskussionen om en bättre fungerande arbetsmarknad i Sverige. I undersökningen kartlägger vi i vilken utsträckning företagen försökt rekrytera, i vilken utsträckning de hittat den kompetens de eftersökt, vilka hinder de ser för att hitta medarbetare med rätt kompetens och så vidare. Rekryteringsenkäten är en mycket omfattande undersökning och i den här rapporten behandlar vi resultaten på några av de frågor vi ställt till företagen. Resultaten från de övriga frågorna presenteras i kommande delrapporter. Undersökningen har utförts av Novus på uppdrag av under perioden 26/1 17/ Den har genomförts som en webbenkät, därutöver har kompletterande telefonintervjuer genomförts företag har besvarat enkäten och svarsfrekvensen är 51 procent. Vid genomförandet av rekryteringsenkäten 2007 tillfrågades gruppen företag med 1-4 anställda endast som kontrollgrupp. Denna gång är antalet tillfrågade i den gruppen större vilket ger en större säkerhet vid analyser av företagens svar. Vid jämförelser med resultat från tidigare enkäter sker detta genomgående för företag med 5 anställda eller fler. Projektet har genomförts i samverkan med s medlemsorganisationer. I projektgruppen har följande medverkat. Gun-Britt Morhed (Teknikföretagen), Marie Silfverstolpe (Almega), Fredrik Isaksson (Sveriges Byggindustrier), Fredrik Voltaire (Svensk Handel) och Caj Luoma (Transportgruppen). Från har Patrik Karlsson, Björn Lindgren, Karin Ekenger, Johan Rönn och Johan Olsson deltagit i arbetet.

3 Innehåll 2 Innehåll Inledning...1 Sammanfattning...3 Många rekryteringsförsök trots tuff konjunktur...3 Fler arbetslösa ändå misslyckas vart femte rekryteringsförsök Svårigheter att hitta rätt medarbetare leder till missade affärer...3 Ökad efterfrågan på arbetskraft...3 Dåligt fungerande arbetsmarknad... 4 Läget i ekonomin...5 Rekryteringsläget... 6 I behov av kompetenta medarbetare... 6 Fortfarande svårt att få tag i de medarbetare företagen sökt... 8 Svårrekryterade yrken och kompetenser... 9 Vart femte rekryteringsförsök misslyckas... 9 Brist på personer med rätt utbildning och yrkeserfarenhet Dubblering av de som helt avstod att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt medarbetare Missade rekryteringstillfällen leder till missade affärer...12 Efterfrågan på arbetskraft under våren/sommaren Bilaga Undersökningsmetod

4 Sammanfattning 3 Sammanfattning Många rekryteringsförsök trots tuff konjunktur Trots lågkonjunkturen har vartannat företag (51 procent) med minst 5 anställda försökt att rekrytera nya medarbetare under den senaste sexmånadersperioden. Det är en klar nedgång jämfört med 2007 då två av tre företag (66 procent) hade försökt att rekrytera. Men att vartannat företag försökt rekrytera är ändå ett bevis för att företagen behöver värva kompetenta medarbetare även i kärva ekonomiska tider. Sju av tio företag uppger att brist på personer med yrkeserfarenhet är en orsak till varför de har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt. Den näst vanligaste förklaringen är brist på personer med rätt utbildning (61 procent). Fler arbetslösa ändå misslyckas vart femte rekryteringsförsök Situationen på arbetsmarknaden förändrades hastigt efter finanskrisen 2008 med fallande sysselsättning och ökande arbetslöshet. Trots att fler är arbetslösa och utbudet av ledig arbetskraft därmed är större är andelen rekryteringsförsök som misslyckas oförändrad eller till och med något större jämfört med De företag som försökt rekrytera har i genomsnitt sökt 5,2 medarbetare. Men i genomsnitt har de bara lyckats rekrytera 4,2 medarbetare. Det betyder att ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckats och inte ledde till att någon anställts. Detta får reella och högst påtagliga konsekvenser. Företagen får inte tag på den kompetens de behöver för att vara konkurrenskraftiga. De arbetslösa går miste om sysselsättning. Det betyder också att Sveriges ekonomi i helhet växer mindre än vad den kunde ha gjort. Svårigheter att hitta rätt medarbetare leder till missade affärer Av de företag som hade problem med att få tag i medarbetare lyckades vartannat till slut, men det tog mycket längre tid än normalt. 12 procent uppger att de helt avstod från att rekrytera och ytterligare 13 procent uppger att de inte lyckades. En konsekvens av svårigheterna att hitta rätt kompetens är att belastningen på den befintliga personalen ökar. I 22 procent av fallen resulterade rekryteringssvårigheterna i att planerad expansion inte kunde genomföras. I cirka 20 procent av fallen uppger företagen att de tvingats tacka nej till uppdrag och/eller dra ner på produktion och service. Ökad efterfrågan på arbetskraft Under den kommande sexmånadersperioden förväntar sig företagen behöva rekrytera fler medarbetare. Andelen som tror att de kommer rekrytera fler än tidigare är större än de som tror att de kommer att rekrytera färre än tidigare, i samtliga branscher. Företagen inom byggsektorn och IT- och telekomsektorn är de som uppger att de i högst utsträckning kommer försöka rekrytera fler medarbetare än tidigare.

5 Sammanfattning 4 Dåligt fungerande arbetsmarknad Att företagen har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och att många rekryteringsförsök helt misslyckas, även i en lågkonjunktur då tillgången på ledig arbetskraft är god, visar att den svenska arbetsmarknaden fungerar dåligt. Tjänster som inte kan tillsättas innebär att arbetslösa missar möjligheter till jobb. För företagen medför det missade affärer eller att expansion måste skjutas på framtiden.

6 Läget i ekonomin 5 Läget i ekonomin Flera års gynnsam utveckling av svensk ekonomi och sysselsättning bröts hösten 2008 i spåren av finanskrisen. Från perioden 2005 till sensommaren 2008 hade exempelvis sysselsättningen ökat med cirka personer. När kreditmarknaderna kollapsade fick företagen svårt att få lån med likviditetsproblem som följd. Oron spreds blixtsnabbt, investeringar lades på is, affärer sköts på framtiden och orderingången föll i många företag mycket snabbt. Ganska omgående blev företagen tvungna att skära ner, varslen duggade tätt under hösten 2008 och vintern Sysselsättningen föll och arbetslösheten ökade dramatiskt. I februari 2010 hade arbetslösheten stigit till 9 procent och jämfört med september 2008 är fler människor arbetslösa. Nedgången i ekonomin drabbade de traditionella industrinäringarna hårdare än många andra delar av näringslivet. Tjänsteföretag verksamma exempelvis i Stockholm har i avsevärt lägre utsträckning påverkats av nedgången i ekonomin. Dessutom har den låga räntan tillsammans med jobbskatteavdraget gjort att många har fått mer pengar i plånboken, vilket lett till stärkt köpkraft och därigenom hållit uppe efterfrågan i ekonomin. Nu har fallet i ekonomin bromsats, recessionen är över och många av västvärldens ekonomier växer igen. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige bedöms vara fortsatt dyster 2010, med ökande arbetslöshet, för att bottna och vända uppåt under 2011 (s konjunkturprogram Jobbskaparna & Jobbkaparna).

7 Rekryteringsläget 6 Rekryteringsläget I behov av kompetenta medarbetare Undersökningen visar att vartannat företag med fem anställda eller fler har försökt rekrytera medarbetare under den senaste halvårsperioden. Det kan tyckas vara en anmärkningsvärt hög siffra med tanke på läget i den svenska ekonomin. Men även i tider av sämre konjunktur sker en omsättning på arbetsmarknaden. Medarbetare slutar, pensioneras, är tjänstlediga osv. Det innebär trots en relativt låg efterfrågan i ekonomin att företag måste ersättningsrekrytera. Även företagets verksamhet kan förändras vilket kan ge behov av nya medarbetare. En bidragande orsak till att så många företag trots allt har försökt rekrytera är att lågkonjunkturen endast haft en marginell påverkan på företag i vissa branscher och deras arbetskraftsbehov. Vid en jämförelse med tidigare års undersökningar är det ändå uppenbart att efterfrågan på arbetskraft sjunkit markant. Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste sex månaderna? Ja % Bas: Företag med 5 eller fler anställda 2007 hade två av tre företag försökt rekrytera. Den andelen har sjunkit till att vartannat företag har försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Blickar man tillbaka till 2004 är det samma andel, 51 procent som har försökt rekrytera. Efterfrågan på arbetskraft varierar mellan olika branscher. Exempelvis har 65 procent av företagen inom Almega Tjänsteförbunden försökt rekrytera det senaste halvåret jämfört med 41 procent av företagen inom Trä- och Möbelindustrin. Tydligt är att flera tjänstebranscher klarat sig bättre genom krisen. Utöver företag inom Almega Tjänsteförbunden har företag inom IT - och telekomsektorn, vårdsektorn och hotell- och restaurangsektorn varit de som har försökt rekrytera i högst utsträckning. Företagen inom industrin har drabbats hårdare av konjunkturnedgången, trots det har 45 procent av företagen inom Teknikföretagen försökt rekrytera de senaste sex månaderna.

8 Rekryteringsläget 7 Har ni försökt rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Ja, 2010 Ja, anställda eller fler anställda anställda anställda anställda anställda eller fler % De större företagen har i mycket högre utsträckning än de mindre företagen försökt rekrytera medarbetare. Det beror helt enkelt på att antalet individer är fler i storföretagen och vid en normal personalomsättning behövs ett större antal ersättningsrekryteras. Nära 9 av 10 företag med fler än 250 anställda har försökt rekrytera under den senaste halvårsperioden. Medan vart femte företag i storleksgruppen 1-4 anställda har försökt rekrytera. Jämfört med 2007 är andelen som har försökt rekrytera medarbetare lägre i samtliga storleksgrupper. Störst minskning har skett i gruppen företag med 1-4 anställda där andelen som har försökt rekrytera nästan halverats jämfört med Efterfrågan på arbetskraft varierar även mellan länen. Företag i Stockholms län är de som försökt rekrytera i högst utsträckning. Kalmarföretagen är de som försökt rekrytera i minst utsträckning. Har ni försökt rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Stockholms län Västerbottens län Skåne län Gotlands län Örebro län Riket Jämtlands län Värmlands län Västmanlands län Gävleborgs län Norrbottens län V:a Götalands län Hallands län Blekinge län Södermanlands län Kronobergs län Uppsala län Jönköpings län Östergötlands län Västernorrlands län Dalarnas län Kalmar län Ja % Bas: Företag med 5 eller fler anställda

9 Rekryteringsläget 8 I ett enda län har företagen försökt rekrytera i högre utsträckning nu jämfört med under högkonjunkturen 2007 och det är på Gotland. I alla andra län är det färre som har försökt rekrytera nu jämfört med Mest minskar andelen företag som försökt rekrytera i Kalmar län där 61 procent hade försökt rekrytera vid den tidigare undersökningen jämfört med 43 procent nu. Fortfarande svårt att få tag i de medarbetare företagen sökt Även om andelen minskat är det fortfarande 47 procent av företagen med fem anställda eller fler som uppger att det varit ganska eller mycket svårt att hitta de medarbetare de har sökt. Detta kan jämföras med 73 procent vid den tidigare undersökningen. Har det varit svårt att få tag på de medarbetare ni sökt? Maskinentreprenörerna VVS-företagen Sveriges Byggindustrier IT- och Telekomföretagen Sv. Hotell- och restaurang Ja, ganska svårt Ja, mycket svårt Almega Tjänsteförbunden Almega Tjänsteföretagen Motorbranschen Vårdföretagarna Trä- och Möbelindustriförb Biltrafikens Arb Skogs- och Lantarbetsgiv Teknikföretagen Elektriska Inst. Org Industri och Kemigruppen Svensk Handel 28 9 Livsmedelsföretagen Bas: Företag som har försökt rekrytera För företag inom Maskinentreprenörerna och inom VVS-branschen är det 70 procent respektive 64 procent som uppger att det varit ganska eller mycket svårt att hitta medarbetare. De mindre företagen uppger i avsevärt högre utsträckning att de har haft svårt att rekrytera de medarbetare man behövt. I gruppen företag med 1-4 anställda är det 57 procent som anser att det har varit svårt. Bland de stora företagen med 250 anställda eller fler är det 33 procent som uppger att de har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt. Skälet till varför färre företag har svårt att hitta de medarbetare de sökt är sannolikt att utbudet av ledig arbetskraft är högre på grund av den högre arbetslösheten. På länsnivå återfinns också skillnader i hur företagen upplever om det har varit svårt att hitta de medarbetare de sökt. 59 procent av företagen i Norrbottens län som har försökt rekrytera uppger att det har varit svårt. Även företagen i Gävleborgs län och på Gotland uppger att de har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt. Minst bekymmer med att hitta de medarbetare de sökt har företagen i Uppsala län haft.

10 Rekryteringsläget 9 Har det varit svårt att få tag på de medarbetare ni sökt? Norrbottens län Gävleborgs län Gotlands län Dalarnas län Östergötlands län Södermanlands län Stockholms län Kalmar län Västernorrlands län Blekinge län Riket Örebro län Kronobergs län Skåne län Hallands län Jönköpings län V:a Götalands län Västerbottens län Västmanlands län Jämtlands län Värmlands län Uppsala län 28 9 Ja, ganska svårt Ja, mycket svårt % Bas: Företag som har försökt rekrytera Svårrekryterade yrken och kompetenser De företag som i enkäten uppger att de har haft svårt att hitta de medarbetare de har sökt har fått ge exempel på yrken och kompetens som har varit särskilt besvärliga att få tag på. De yrken som varit svåra att rekrytera är karaktäristiska för respektive bransch. Men genomgående oavsett bransch har många företag haft svårt att hitta säljare. Företag inom Almega Tjänsteförbunden har exempelvis haft svårt att rekrytera lokalvårdare och väktare. Företag inom Maskinentreprenörerna har haft svårt att hitta maskinförare och företag inom elbranschen har haft svårt att hitta elektriker. Vårdföretagen har i synnerhet haft bekymmer med att hitta tandläkare och tandsköterskor. IT- och Telekomföretag har haft svårt att rekrytera it-tekniker, programmerare och systemtekniker. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas Matchningen mellan företagens behov av arbetskraft, å ena sidan och den tillgängliga arbetskraften har länge varit bristfällig på svensk arbetsmarknad. Med en bättre fungerande matchning skulle företagens möjligheter att snabbt hitta medarbetare med rätt kompetens öka samtidigt som tiden i arbetslöshet skulle minska för individerna. Att hitta medarbetare med rätt kompetens när företaget behöver är alltså inte enkelt, inte ens då det finns ett numerärt stort utbud av ledig arbetskraft. Det framgår vid en jämförelse mellan hur många medarbetare företagen har försökt rekrytera och hur många de har lyckats rekrytera. I genomsnitt har företagen med fler än 5 anställda försökt rekrytera 5,2 medarbetare men endast lyckats rekrytera i genomsnitt 4,2. Det betyder att cirka 20 procent av alla rekryteringsförsök misslyckades. Det är ungefär samma andel som misslyckades under hösten Det är anmärkningsvärt eftersom utbudet på ledig arbetskraft är avsevärt högre nu med tanke på den högre arbetslösheten.

11 Rekryteringsläget 10 Hur många medarbetare har ni sammanlagt FÖRSÖKT rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Hur många medarbetare har ni sammanlagt LYCKATS rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna? ,2 4, ,1 4,8 7,3 8,9 Försökt rekrytera Lyckats rekrytera antal personer Bas: Företag med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera Det kan tyda på försämrad matchning på arbetsmarknaden med resultatet att antalet som har jobb är färre än vad det skulle kunna ha varit med bättre matchning. Företagen med 5 anställda eller fler i Gävleborgs län är de som i störst utsträckning har misslyckats med sina rekryteringsförsök. Där misslyckas i genomsnitt vart tredje rekryteringsförsök. Brist på personer med rätt utbildning och yrkeserfarenhet De två överlägset vanligaste orsakerna till att företagen har haft svårt att få tag på de medarbetare de sökt är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet och brist på personer med rätt utbildning. Andelen som uppger att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet minskar jämfört med de tidigare undersökningarna. Däremot är det klart fler som uppger att brist på personer med rätt utbildning är en viktig orsak till varför de har haft svårt att få tag i rätt medarbetare. På branschnivå uppger 90 procent av VVS-företagen att bristen på personer med rätt utbildning varit en orsak till rekryteringsproblemen. Även företag inom vårdsektorn uppger det i hög utsträckning (82 procent). Företag inom Maskinentreprenörerna anger brist på personer med rätt yrkeserfarenhet som en viktig orsak (92 procent). I ett länsperspektiv uppger företagen i Kalmar och Västerbotten i högst utsträckning att brist på personer med yrkeserfarenhet är en viktig orsak till rekryteringsproblemen. Företagen i Kronobergs län, Kalmar län och i Västernorrlands län är de som i högst utsträckning uppger att regionen inte är tillräckligt attraktiv. Företagen i Stockholm uppger i högst utsträckning att personerna har haft för höga lönekrav.

12 Rekryteringsläget 11 Vad anser du är de allra viktigaste orsakerna till att det har varit svårt för ditt företag att få tag i de medarbetare ni haft behov av? Brist på personer med rätt yrkeserfarenhet Brist på personer med rätt utbildning För höga lönekrav Svartjobb, som minskar intresset att ta ett vitt Regionen eller orten är inte tillräckligt attraktiv A-kassans ersättningsnivå minskar intresset att ta jobb Bristande kunskaper i svenska Problem att hitta bostad Brister hos arbetsförmedlingen Svårt att hitta arbete på orten för medföljande Arbetslösa är upptagna i arbetsmarknadsåtgärder Annan orsak % Bas: Företag med 5 anställda eller fler som har försökt rekrytera och som har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt Dubblering av de som helt avstod att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt medarbetare De flesta som uppger att det har varit ganska eller mycket svårt lyckas ändå hitta medarbetare. Det vanligaste är att rekryteringen tar längre tid än normalt, men företagen tvingas även att ändra kompetenskraven i relativt hög utsträckning. Jämfört med undersökningen 2007 är det nästan dubbelt så många som uppger att de på grund av svårigheterna att hitta medarbetare med rätt kompetens helt enkelt avstod från att rekrytera. Detta kan bero på att i ett osäkert orderläge så väljer man att avstå före att rekrytera en medarbetare som inte helt passar för uppgiften. I gruppen företag med 1-4 anställda är det 22 procent som anger annat sätt och vid en analys av de öppna svar som respondenterna kan avge, framkommer det att det är vanligt att företagaren själv har arbetat fler timmar. Bland de öppna svaren under alternativet annat sätt framkommer också ofta att rekryteringen pågår fortfarande.

13 Rekryteringsläget 12 Om ni haft problem med att få tag i medarbetare hur löste ni situationen? Vi lyckades så småningom rekrytera men det tog längre tid än normalt Vi lyckades så småningom rekrytera men vi var tvungna att ändra Vi hyrde in personal Vi tog ut mer övertid Vi lyckades inte rekrytera Vi fick höja lönen 8 10 Vi avstod från att rekrytera 7 12 Annat sätt Bas: Företag med 5 anställda eller fler som har försökt rekrytera och som har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt Missade rekryteringstillfällen leder till missade affärer Vanligaste effekten av att företag har svårt att hitta medarbetare är hårdare belastning på den befintliga personalen. I ambitionen att kunna leverera och möta sina kunders förväntan samtidigt som företagen inte har tillräckliga personella resurser blir hårdare belastning på den befintliga personalen på kort sikt det mest naturliga. Men på längre sikt måste arbetsstyrkan vara balanserad mot den efterfrågan företaget möter. Störst förändring från undersökningen 2007 är att det är avsevärt fler som uppger att rekryteringsproblemen har lett till att planerad expansion har förhindrats. Vilka konsekvenser fick rekryteringsproblemen för ditt företag? Hårdare belastning på personalen Planerad expansion förhindras Vi fick dra ner på produktionen/servicen Vi fick tacka nej till order/uppdrag Vi fick lägga ut verksamhet till annan utförare leverantör i Sverige Vi fick lägga ut verksamhet till annan utförare utomlands 2 3 Annat Bas: Företag med 5 anställda eller fler som har försökt rekrytera och som har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt

14 Rekryteringsläget 13 Bland de mindre företagen leder svårigheterna med att hitta rätt medarbetare till att 25 procent av företagen tvingas tacka nej till order. En lika vanlig effekt är att planerad expansion förhindras. Bland IT- och telekomföretagen är det hela 51 procent som uppger att rekryteringsproblemen har förhindrat planerad expansion. För företagen inom VVS-industrierna får rekryteringsproblemen i vartannat fall effekten att företagen tackar nej till jobb. Den bristande matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft ger således reella effekter både på tillväxten och på sysselsättningen. Efterfrågan på arbetskraft under våren/sommaren 2010 Enkäten visar att företagen förväntar sig behöva rekrytera fler medarbetare under de kommande sex månaderna än vad de behövde under den senaste sexmånadersperioden. Efterfrågan på arbetskraft stärks alltså under det kommande halvåret. I samtliga branscher är andelen företag som uppger att de kommer rekrytera fler medarbetare än tidigare större än andelen som uppger att de kommer rekrytera färre. Företagen inom byggsektorn och IT- och telekomsektorn är de som i störst utsträckning kommer försöka rekrytera fler medarbetare än tidigare. Bland företagen inom Maskinentreprenörerna är det inget företag som uppger att de kommer att rekrytera färre än tidigare. Tror du att ni under de kommande 6 månaderna kommer att rekrytera fler eller färre medarbetare än ni gjort under de senaste 6 månaderna eller blir det ungefär som hittills? Sveriges Byggindustrier IT- och Telekomföretagen VVS-företagen Almega Tjänsteförbunden Trä- och möbelindustriförb. Elektriska Inst. Org Sv. Hotell- och restaurang Maskinentreprenörerna Teknikföretagen Skogs- och Lantarbetarsgiv. Almega Tjänsteföretagen Biltrafikens Arb. Svensk Handel Industri och Kemigruppen Motorbranschen Vårdföretagarna Livsmedelsföretagen Netto/Fler Färre % Bas: Samtliga företag Även på länsnivå återfinns stora variationer och företagen i Dalarna och Blekinge är de som i högst utsträckning uppger att de kommer att försöka rekrytera fler medarbetare den kommande sexmånadersperioden än tidigare. Företagen i Jämtlands län och i Uppsala län är de som i lägst utsträckning kommer att rekrytera fler medarbetare. I Jämtland svarar nästan vartannat företag att ingen rekrytering alls planeras den kommande sexmånadersperioden. Motsvarande siffra är exempelvis för Stockholm 33 procent.

15 Rekryteringsläget 14 Tror du att ni under de kommande 6 månaderna kommer att rekrytera fler eller färre medarbetare än ni gjort under de senaste 6 månaderna eller blir det ungefär som hittills? Dalarnas län Blekinge län Gotlands län Västerbottens län Norrbottens län Stockholms län V:a Götalands län Östergötlands län Västernorrlands län Riket Västmanlands län Kronobergs län Kalmar län Södermanlands län Skåne län Hallands län Gävleborgs län Örebro län Jönköpings län Värmlands län Uppsala län Jämtlands län Bas: Samtliga företag % Fler Färre Ungefär som hittills Ingen rekrytering planeras Vet ej

16 Bilaga 1 15 Bilaga 1 Undersökningsmetod har utformat frågorna och Novus Opinion har svarat för kvalitetssäkring av formuleringar och utformningen av enkäten. Totalt omfattade undersökningen 31 frågor. Frågorna handlade främst om företagens rekryteringsbehov, vilka eventuella svårigheter de har haft med att hitta medarbetare och kommande rekryteringsbehov. Därutöver ingick ett antal andra arbetsmarknadsrelaterade frågor. Målgrupp för undersökningen är medlemsföretag inom. Den 21 januari 2010 skickades via mejl ett informationsbrev till respondenterna underskrivet av s vd Urban Bäckström. I brevet beskrevs syftet och bakgrunden till undersökningen, att det var frivilligt att delta och att svaren behandlas konfidentiellt. Undersökningen genomfördes under perioden 26 januari till 17 mars Totalt valdes företag ut från s medlemsregister. I ett första steg skickades enkät och tre påminnelser via mejl. I ett andra steg genomfördes kompletterande telefonintervjuer, varav i en särskild bortfallsanalys. Bortfallsanalysen bekräftar och säkerställer på ett mycket tydligt sätt undersökningens resultat. Av det samlade urvalet bortföll under undersökningsperioden företag på grund av att företaget upphört eller hade felaktiga eller ändrade e-postadresser. Sammanlagt mottog därmed företag enkäten företag har svarat vilket ger en svarsfrekvensen på 51 procent.

17 storgatan 19, stockholm, telefon

Rekryteringsenkäten Blekinge Län 2012

Rekryteringsenkäten Blekinge Län 2012 Rekryteringsenkäten Län 2012 Rekryteringsenkäten Län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Rekryteringsenkäten Skåne 2012

Rekryteringsenkäten Skåne 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningens målgrupp är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer.

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Näringslivsdag i Vetlanda

Näringslivsdag i Vetlanda Näringslivsdag i Vetlanda Vilka är vi? Anna Gillek Dahlström, Svenskt Näringsliv Ann-Soffie Perrin, Skogsindustrierna Göran Johansson, Grafiska Företagens Förbund Mikael Ohlson, Teknikföretagen Rikard

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

APRIL 2012. Rekryteringsenkäten 2012. Missade möjligheter

APRIL 2012. Rekryteringsenkäten 2012. Missade möjligheter APRIL 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Missade möjligheter Inledning Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är områden som ständigt är i fokus i den svenska politiska diskussionen. Hur vi bäst kan minska arbetslösheten

Läs mer

Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012

Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012 Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012 Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod =

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning Medlemsföretaget Sakab i Kumla Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län Företagarpanelen Q1 2011 MARS 2011 s län 2 Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Bas: (3818) 41 37 16 6 44 36 12 9 0% 20% 40% 60% 80% 0% Högre Oförändrat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012 Rekryteringsenkäten s län 2012 * Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är i fokus i den politiska diskussionen. Hur kan vi bäst minska arbetslösheten och bidra till nya jobb * Politiska beslut har stor

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN HALLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer