Sammanträdesdatum Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet"

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har skickat remiss till Sala kommun om att fusionera VafabMlljö AB med Svensk Växtkraft AB samt för att inhämta ägarnas syn på utökad regional samordning med helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen har , 62, i yttrande till VafabMiljö AB ställt sig positiv till ändrat ägande av Svensk Växtkraft AB i enlighet med vad som redovisas i VafabMiljö AB:s skrivelse Beredning Bilaga KS 2011/130/1, yttrande från tekniska förvaltningen med kompletterande protokollsutdrag från tekniska nämnden 45 Bilaga KS 2011/130/2; remiss från VKL Kent Karlsson föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (Sj yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till Västmanlands Kommuner och Landsting yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag, bilaga KS 2011/130/1, samt att Salas modell med återvinningsstationer, så kallade Omstarter, ska finnas kvar i framtiden. BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till Västmanlands Kommuner och Landsting yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag, bilaga KS 2011/130/1, samt att Salas modell med återvinningsstationer, så kallade Omstarter, ska finnas kvar i framtiden. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utd ra gs bestyrka n de

2 Bilaga KS 2011/130/1 SALA KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink :'; 3 I 1141,;xnu {!S-$O OJ:Af'tJtNR: lij;:ijj:ll: 'ITi'RA.Ntl-fi Tekniska förvalminge.ns,n-t,.",,,,t,, om utö.kad regmnal ''''''niwiin,n inom avfallsområdet nen, D~t lir en svår nrtlc/l',s stor;)!:ll 'llan ha'titlllnjgsstölllen få ab,mr,enter gor fllr,t al1fallsh,mt~:rl Att en ah-tuell a\l/,ius;l12m kdva betydligt m~r, kravell k<l!tnl1u:r la, Det kan att AB tar över Ilnsvaret nl!j:iotal en egen och spllcie:h ~'vfal!,h~tlterlll" att upijråtth,l.lla en "fil'i"17"rs~i"k.qm:r!ul!\ kill1iikcmäste

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN 8 (IS) Sammanträdesdatum TKN 45 Dnr TKN 2011/50 Yttrande över Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom avfallsområdet INLEDNING VafabMiljö bildades 2004 och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Ägaravtalet gäller till och med I avtalet står att utvärdering av verksamheten ska genomföras efter cirka 10 år. En översyn av ägaravtalet påskyndas av att olika rättsinstanser prövat hur LOUs regelverk påverkar kommunernas förutsättningar för regional samverkan. Beredning Kent Karlsson föredrar ärendet. Bilaga TKN 2011/33/1, Remiss från Västmanlands Kommuner & Landsting, Bilaga TKN 2011/33/2, Skrivelse från tekniska förvaltningen Arbetsutskottets beslut , 27. Yrkanden Mårten Öhrström (C) och Karl-Axel Ekebom (S) yrkar som tillägg att Salas modell med återvinningsstationer, så kallade Omstarter, ska finnas kvar i framtiden. BESLUT Tekniska nämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad samt att Salas modell med återvinningsstationer, så kallade Omstarter, ska finnas kvar i framtiden. Beslutet är enhälligt. Notering: En Omstartsstation har rest- och bioavfall och möjlighet att sortera ut förpackningar. Hushåll som är anslutna till en Omstart har ingen avfallshämtning på fastigheten. Utdrag Kommunstyrelsen : i; -,'C! I:> Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga TKN 2011/33/2 1 (1) DIARIENR: 2011/50 YnRANDE TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Tekniska nämnden SA[AKo,\71Mu~~ Tekniska förvaltningen OJarlenr.. IAktbil. ',... Ii. Tekniska förvaltningens yttrande om utökad regional samordning inom avfallsområdet Tekniska förvaltningen ser stora fördelar med samordnad avfallshantering i regionen, då det kan bli svårt för mindre kommuner att få bra och prisvärda entreprenadupphandlingar för hämtning av hushållsavfall. Det är en svår process att upphandla entreprenader med få abonnenter och relativt stora avstånd mellan hämtningsställen i kommunen, Dessutom kommer mer och mer av avfallshanteringen att styras av EU-direktiv och det kan bli svårt för enskilda tjänstemän att följa med och hålla sig uppdaterad i frågor runt avfallshanteringen. Att upprätthålla en aktuell avfallsplan och renhållningsordning kommer även det att kräva betydligt mer, då kraven kommer att öka när det gäller att hålla dessa aktuella. Det kan komma att bli stora förändringar för den enskilda abonnenten om VafabMiljö AB tar över ansvaret för hela avfallshanteringen. Sala kommun har sedan tidigt nittiotal en egen och speciell avfallshantering med gemensamhets lösning för många abonnenter s.k. omstartshus som kan bli svårt att behålla i regional avfallshantering. Det kan krävas speciella förhandlingar för att kunna behålla det systemet. Då det vanligaste abonnemanget i övriga regionen är att varje abonnent har hämtning på den egna fastigheten. För att passa in i den regionala hanteringen så kan en omläggning av avfallshanteringen i Sala kommun komma att krävas. Sammanfattningsvis så krävs ett regionalt samarbete för att kunna upprätthålla en bra och prisvärd avfallshantering, trots de förändringar Sala kommun kanske måste genomföra. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Kent Karlsson enhetschef

5 Bilaga KS 2011/130/2 ':.':.':.V K L VÄSTMANLANDS ':r ~ -:. Kommuner & Landsting ~Är'l...,>,. A~~.~s.( n, ~M' l~\ _,\t j ',.ll:;;,:/.'1: KommunBtvrejs8i~;.~; ii5nr;:ll(f1in0 Ink Datum Dm Kommunstyrelserna i Västmanlands län Sida 1 (1) Heby kommun, Enköpings kommun, VafabMiljö AB Diarienr l' ~ laktbi,'aga 2DII II"') I I REMISS "Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom avfallsområdet" Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting har efter hörande av VafabMiljö AB:s styrelse fattat följande beslut; att att på remiss utsända förslaget att fusionera VafabMiljö AB med Svensk Växtkraft AB samt inhämta ägarnas syn på "utökad regional samordning med helhetsperspektiv" Remisstiden utökas till fredagen den 2 september Detta för att säkerställa att fler berörda instanser inom kommunen skall kunna lämna synpunkter.' Frågor besvaras av Eva Myrin, VafabMiljö AB ( ) eller undertecknad. Västmanlan s Kommuner och Landsting :Kf o?~.',r.~&5rrtj"pv A '/. ke Jasson Tf dini'ktör

6 ':.".':.\ IKLVÄSTMANLANDS ~,':. ':. V Kommuner & Landsting Protokollsutdrag Utdrag ur styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: Tid: Plats: 25 mars 2011 Kl Folkets Hus, Köping Beslutande: Elisabeth Unell ordf. Hans Strandlund Ralph Ledel Anders Röhfors Torsten Källberg Carola Gunnarsson Elisabet Friden Mats Olander Denise Norström Pelle Strengbom (ersätter Ulla Persson) Elizabeth Salomonsson Tommy Johansson (ersätter Olle Ytterberg) Anders Tollin ej närvarande, ingen ersättare Catarina Pettersson Stig Henriksson ~-.~-.~-.~-.~-.-.~-.~ ~-.~~~-.~-.-.-.~-.~ ~~-.~~-.-.-.~-.~ Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiijö AB och det regionala samarbetet inom avfallsområdet m.m. I augusti 2004 bildades VafabMiljö AB efter en lång tids diskussioner och ett omfattande utredningsarbete kring utvecklingen av det regionala samarbetet inom avfallsområdet. Ägare är länets kommuner samt Enköpings och Heby kommuner. Syftet med bolagsbildningen var att inom ramen för ett enda gemensamt ägt avfallsbolag: - Få bättre möjligheter att utveckla en långsiktigt hållbar avfallshantering i samtliga delägarkommunema - Utöka samarbetet inom avfallsområdet - Förbättra användningen av gemensamma personella, administrativa och tekniska resurser. De senaste åren har olika rättsinstanser prövat hur LOUs och EUs regelverk påverkar kommunernas förutsättningar att samverka, vilket påskyndat översynen av ägaravtalet m.m. VKL har därför fått i uppgift att utreda hur VafabMiljö kan förändra sin struktur och ägarbild så att den anpassas till de regelverk som gäller i EU och Sverige. För att kunna göra en översyn av ägaravtalet och säkerställa att, med vad vi vet idag, VafabMiljö följer LOUs regelverk måste samtidigt göras en utvärdering var bolaget står idag och hur bolagets på lång sikt möjligheter är för att utveckla det regionala samarbetet inom avfallsområdet. Utgångspunkterna för utredningen har varit att dels ta fram förslag på hur den regionala samverkan skall utvecklas för att uppfylla LOUs regelverk och dels att eventuella förändringar ska skapa bra förutsättningar för kommunerna att klara sitt uppdrag inom avfallsområdet, uppfylla de regler som finns i miljöbalken och uppfylla av riksdagen antagna miljömål.

7 ~~~VKL VÄSTMANLANDS ~''!. a:, Kommuner & Landsting En särskild fråga som ingått i uppdraget har varit att utarbeta förslag på hur ägarstrukturen i Svensk Växtkraft bör se ut för att säkerställa tillgången på matavfall som hushållen sorterar och kommer till nytta för biogas till regionens kollektivtrafik m.m. samt återförs till jordbruken som ekologiskt gödsel. VKLs uppdrag har alltså varit att finna en lösning för att skapa ett lokalt kretslopp av energi och växtnäring. Om VafabMiljö blir ensam ägare till Svensk Växtkraft kan bolaget fusioneras med VafabMiljö och därvid bli en avdelning. Delta säkerställer det ovan beskrivna kretsloppet. Därutöver uppnås också en högre omsättning som möjliggör att delen som mottas från privata företag inte verksamhetsmässigt överstiger 10% som är EUs nuvarande gräns. VKL har och gjort en översiktlig genomlysning av VafabMiljö och andra europiska avfallsbolag för att se hur bolaget och därmed ägarna kan utveckla bolaget. Avsikten är att VafabMiljö skall fortsätta vara ett av Europas mest framträdande avfalls bolag och att ägarna i sin myndighetsutövning skall nyttja bolagets höga kompetens. Det finns både ekonomiska, miljömässiga som personella vinster att göra med en sådan samverkan. En sådan samverkan är på gång och skulle särskilt gynna de mindre kommunerna. En sådan ökad samverkan måste naturligtvis ske på enskilda ägares villkor men bör vara en målsättning att sträva mot på sikt. Sammanfattat bör ägarförhållandet ses över i Svensk Växtkraft för att säkerställa ägarnas miljömål. Dessutom bör VafabMiljös kompetenser inom avfallsområdet kunna nyttjas i högre utsträckning för att ägarna skall uppnå sina miljömål och samtidigt spara personal och pengar. Styrelsen beslutar att att på remiss utsända förslaget att fusionera VafabMiljö AB med Svensk Växtkraft AB samt inhämta ägarnas syn på "utökad regional samordning med helhetsperspektiv". Vid protokollet: Ake Jansson Justerat: Elisabeth Unell Torsten Källberg Rätt _/ utdraget, intygar: g CJl1#.I.&i:1"~e.. i!:4j./.~... rl.(j.!~.c:j.y'~!;p... Ing-Marie Enkvist Datum Utdraget sänt till: Kommunstyrelserna i Västmanland, Heby kommun, Enköpings kommun, VafabMiljö AB

8 Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom avfal/sområdet m.m. I ':.':.':.V K l VÄSTMANLANDS ". ':. ':. Kommuner & Landsting

9 ':.':.':.VKl VÄSTMANLANDS ~ -:... Kommuner & Landsting Innehållsförteckning Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom avfallsområdet mm 2 Uppdraget... 2 Omvärld, regler och konsekvenser... 3 Olika former för regional samverkan inom avfallsområdet i Sverige....4 Regionalt samarbete genom ägaravtalet för VafabMiljö....4 Nuläget inom regionen... 5 Utmaningar för framtiden och regionala utvecklingsmöjligheter Framtida regionala utvecklingsmöjligheter inom avfallsområdet Utvecklingsscenarior för Svensk Växtkraft AB Utvecklingsscenarior för det framtida regionala sam arbetet Regionalt samarbete inom avfallsområdet - Sammanfattning och slutsatser 20 Utökat regionalt samarbete inom avfallsområdet Effekter och konsekvenser Förslag till beslut Tidplan för ett utökad regionalt samarbete... 22

10 ':.':.':.VKl VÄSTMANLANDS ~ ~ -:. Kommuner & Landsting Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom avfallsområdet mm I augusti 2004 bildades VafabMiljö efter en lång tids diskussioner och utredningsarbete kring utvecklingen av det regionala samarbetet inom avfallsområdet. VafabMiljö ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. I samband med bildandet av Vafab Miljö skrev kommunerna på ett nytt ägaravtal och det nya avfallsbolaget tog över verksamheten från de två tidigare regionala bolagen VMR och Vafab som kommunerna var delägare i. Syftet med förändringen var att via ett enda gemensamt bolag: få bättre möjligheter att utveckla en långsiktigt hållbar avfallshantering i samtliga delägarkommuner utöka samarbetet inom avfallsområdet förbättra användningen av gemensamma resurser. Ägaravtalet mellan kommunerna gäller till och med I avtalet står det att en utvärdering av verksamheten ska genomföras efter ca 10 år, där förslag till eventuella behov av förändringar i avtalet ska tas fram. För att mer löpande få in synpunkter på verksamheten har VafabMiljö genomfört ägarmöten där ett antal strategiska frågor diskuterats med respektive kommuns politiska ledning och ledande tjänstemän. Det genomgående resultatet från dessa möten har varit positivt. Kommunerna är nöjda med VafabMiljös verksamhet och man tycker det är viktigt att fortsätta ha höga miljöambitioner i regionen. De senaste åren har olika rättsinstanser prövat hur LOVs regelverk påverkar kommunernas förutsättningar för regional samverkan, vilket påskyndar behovet aven översyn av ägaravtalet. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har därför fått i uppgift att utreda hur Vafab Miljö AB kan förändra sin struktur så att den anpassas till de regelverk som gäller i Sverige och EV. Men för att kunna göra en översyn av ägaravtalet och säkerställa att VafabMiljö följer LOVs regelverk måste det samtidigt göras en översiktlig utvärdering av bolagets långsiktiga möjligheter att utveckla det regionala samarbetet inom avfallsområdet. Uppdraget Utgångspunkterna för utredningen har varit att dels ta fram förslag på hur den regionala samverkan inom avfallsområdet ska utvecklas för att kunna uppfylla LOV-reglerna och dels att eventuella förändringar ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommunerna att klara sitt uppdrag inom avfallsområdet, uppfylla reglerna som finns i miljöbalken och nå de miljörnål inom avfallsområdet som Sveriges riksdag antagit. En särskild fråga som ingår i uppdraget är att ta fram förslag på hur ägarstrukturen i Svensk Växtkraft bör se ut för att regionen ska kunna säkerställa att det högkvalitativa matavfallet som hushållen sorterar kommer till nytta som biogas i regionens ambitioner att ha en fossilfri kollektivtrafik. 2

11 .... VKl VÄSTMANLANDS -:,... Kommuner & Landsting Omvärld, regler och konsekvenser De globala miljöproblemen med klimatförändringar och den ökande efterfrågan på resurser påverkar i allra högsta grad avfallshanteringen. Atervinning av avfall minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser och är också en nödvändighet när fler och fler vill ha del av jordens begränsade resurser. Enligt Miljöbalken 15 kapitlet 8 har kommunerna ansvar för insamling, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Till ansvaret hör dessutom att utöva tillsyn, ta fram lokala renhållningsordningar, avfallsplaner, besluta om renhållningstaxan samt sköta fakturering av renhållningsavgifter. För den kommunala avfallshanteringen är fastighetsägare den primära målgmppenlkunden. Relationen är reglerad via svensk lagstiftning och de lokala renhållningsordningarna. Kraven på långsiktigt hållbara lösningar inom avfallsområdet gör att utvecklingen till allt större del styrs av lagar och regler inom EU och nationell krav. EU har tex tagit fram en gemensam strategi när det gäller medlemsländernas avfallshanteringen som nu håller på att implementeras i Sverige. Förutom bättre resurshushållning och ökad återvinning måste tex deponiema och förbränningsanläggningar för avfall uppfylla allt starkare miljökrav. För att klara samhällets ökande miljökrav och allt högre miljörnål behövs investeringar i ny teknik, mer avancerade anläggningar, utökade miljökontroller, helhetssyn och systemtänkande vilket gör att kostnaderna och behovet av resurser i form av specialistkompetens ökar. Denna utveckling har haft stor påverkan på den kommunala avfallshanteringen i Sverige. För de flesta kommuner blir det allt svårare att leva upp till de nationella miljörnålen och EUs krav. Det behövs större avfallsvolymer och geografiska områden för att klara av att finansiera de resurser och den kompetens som behöver byggas upp. Samtidigt har möjligheterna att välja lösningar på det lokala planet minskat eftersom EU och statens regler styr och begränsar kommunernas handlingsutrymme. Det gör att reglerna, strukturen, handlingsplanerna och målen i de kommunala renhållningsordningar, avfallsplaner och renhållningstaxor i allt större utsträckning liknar varandra i de olika kommunerna. Speciellt påtagligt är det i VafabMiljö-regionen där kommunerna redan i början av 90-talet själva valde att arbeta efter en gemensam grundmodeil för avfallshanteringen. Ett arbetssätt som fler och fler regioner använder sig av när myndigheternas krav i princip tvingar fram den fonnen av samarbete. Kommuner som tidigare valt att samarbeta kring vissa delar av avfallshanteringen väljer för närvarande i allt större utsträckning att utöka sam arbetsområdena och ta ett helhetsgrepp på det kommunala ansvaret. Utvecklingen i landet visar också att de kommuner som idag väljer att bygga upp en regional samverkan oftast väljer att göra det med ett helhetsperspektiv där samtliga kommunala delar inom avfallsområdet ingår i samarbetet. Under senare år har LOU- och konkurrenslagstiftningen kommit i fokus för den kommunala avfallshantering eftersom den gör att kommunernas möjligheter att låta företag använda sig av den lokala/regionala infrastruktur som finns i fonn av kommunalt ägda avfallsanläggningar blir allt mer begränsande. Särskilt tydligt är detta om anläggningarna drivs av kommunala bolag eftersom de lagstiftande myndigheterna kommit fram till att kommunala bolag endast får bedriva marginell verksamhet åt andra än sina ägarkommuner. l annat fall måste kommunerna handla upp de delar av den kommunala avfallshanteringen som lagts över i bolagsform. Detta begränsar möjligheterna för kommunerna att själva välja mellan olika organisationsformer eller samarbetsformer med andra kommuner. Istället är det EUs och nationella regelverk som lägger fast hur kommunerna ska organisera sin avfallsverksamhet om även företagen på orten ska kunna använda den kommunala infrastrukturen för sin avfallshantering. 3

12 ~~~v K L VÄSTMANLANDS.. ~ -:. Kommuner & Landsting Utvecklingen mot ökat samarbete för att klara av att utveckla och effektivisera sina tjänster eller produkter finns inom många olika typer av branscher. Kommuner samordnar exempelvis den kommunaltekniska verksamheten och sina räddningstjänster. Landsting samverkar kring specialistsjukvård. Sony och Ericsson har slagit ihop sina divisioner för utveckling, tillverkning och marknadsföring av mobiltelefoner. Bilföretag samarbetar kring gemensamma lbehov av plattformar i biltillverkningen. Ett stort antal flygbolag sköter vissa gemensamma behov via medlemsorganisationen Star Alliance. Olika former för regional samverkan inom avfallsområdet i Sverige Ett stort antal kommuner i Sverige har valt att samarbeta för att lösa sina resursbehov inom avfallsområdet. Regional samverkan har också under en lång tid förespråkats av myndigheterna som en lösning satsa på. Idag finns det inom avfallsområdet; 18 regionbolag och sju kommunalförbund. En viktig anledning till att kommunerna i större utsträckning valt bolag som samarbetsform är att det är en mer okomplicerad lösning jämfört med kommunalförbund. De regionala avfallsbolagen är vanligen uppbyggda kring en eller flera avfallsanläggningar för att ta hand om avfallsbehandlingen i en region. I uppdragen ingår oftast transporter av avfall mellan anläggningar och till externa återvinningsanläggningar. Bolagen ansvar oftast även för Återvinningscentralerna (Återbruken) i kommunerna, där hushållen kan lämna sitt grovavfall och farliga avfall. Bolagen har i olika utsträckning kompletterat sin verksamhet med insamlingsverksamhet för kommunernas räkning. SRV, som ägs av kommunerna på Södertörn i södra Stockholmsområdet, är exempel på ett bolag där kommunerna samarbetar kring samtliga uppgifter inom avfallsområdet. Ett gemensamt drag för dessa regionbolag är att de bedriver avfallsverksamhet för såväl ägarkommunernas räkning som för företag som valt att anlitar deras tjänster. Historiskt har de regionala bolagen spelat en stor roll i utvecklingen av svensk avfallshantering. Sättet bolagen valt att lösa sina ägaruppdrag varierar. En del har i stor utsträckning egna anläggningar och fordon med egen personal medan andra upphandlar stora delar av sin verksamhet. Med anledning av den så kallade Sysav-domen håller många av de kommunala bolagen inom avfallsområdet på med en översyn av ägardirektiven och verksamhetsinriktningen. Flera av de större bolagens ägarkommuner har tagit inriktningsbeslut som innebär att kommunerna även kommer att samarbeta kring renhållningsordningar, renhållningstaxor, kundadministration, infonnation samt insamling och transport. Bolag som kommit långt i den processen är Sysav i sydvästra Skåne, NSR i nordvästra Skåne och Rambo i Bohuslän. Regionalt samarbete genom ägaravtalet för VafabMiljö I praktiken handlar samarbetet om att kommunerna överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till det gemensamma bolaget. VafabMiJjö har enligt ägaravtalet skyldighet att ta emot och omhänderta det hushållsavfall som kommunerna har ansvar för enligt Miljöbalkens bestämmelser. Kommunerna har även kommit överens om att de ska lämna det hushållsavfall man samlar in till VafabMiljö och inte till någon annan organisation eller själva ta hand om det. Aktierna i bolaget är fördelade efter folkmängd och samtliga kommuner har en representant i styrelsen. Budget, taxor och årsredovisning antas av kommunerna på bolagsstämmorna. För att lösa det uppdrag kommunerna gett VafabMiljö har bolaget byggt upp en infrastruktur i regionen, som består av 18 bemannande Återvinningscentraler - Återbruk - och 6 avfallsstat- 4

13 o:. oo:.vkl VÄSTMANLANDS I~I:'-:' Kommuner & landsting ioner. VafabMiljö ansvarar för de regionala transporter som sker mellan och från dessa anläggningar och för att ta hand om de deponier som kommunerna genom sitt samarbete överlåtit ansvaret för till VafabMiljö. Totalt handlar det om sex gamla deponier som håller på att avslutas och en nybyggd aktiv deponi som uppfyller EU s deponeringskrav. Enligt ägaravtalet har VafabMiljö även uppdrag att: Teckna avtal om samarbete i avfallsfrågor med kommuner, kommunägda bolag m fl Svara för utveckling, regional avfallsplanering och information knuten till den regionala avfallshanteringen Svara för information mot hushåll, skolor och företag m fl om grunderna för en långsiktigt hållbar avfallshantering mm Utföra insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial. Vara berett att utföra andra arbetsuppgifter som har samband med verksamhetsområdet Nuläget inom regionen Kommunernas arbete och ansvar för hushållsavfallet Inom två delregioner har kommunerna valt att samarbeta via kommunalförbund (Köping, Arboga och Kungsör samt Fagersta och Norberg) för att lösa sina avfallsfrågor; myndighetsuppgifter, upphandlingar av transport av hushållsavfall, framtagande av renhållningsordning/renhållningstaxa, abonnentregister samt fastighetskontakter. Övriga kommuner har egna resurser för dessa frågor. Myndighetsuppgifterna består av två delar. Tillsynsverksamheten hanteras av miljö- och hälsoskyddsnämndema medan beslut om taxe- och abonnemangstillämpning med mera hanteras på någon form av teknisk nämnd. Statusen på kommunernas renhållningsordningar och avfallsplaner varierar. En del har relativt nya med andra har ganska gamla dokument. Till mycket stor del följer renhållningsordningarna och avfallsplanerna samma grundmall och innehållet i dokumenten är i de flesta fall likartade. l samband med införandet av separat insamling av bioavfall under andra hälften av 1990-talet utarbetade Västerås Stad en ny taxa med en utformning som skulle stödja utsorteringen av bioavfallet. Systemet blev vägledande, med lokala anpassningar, för flertalet av kommunerna Det gör att även taxekonstruktionen i de flesta delägarkommuner i grunden är ganska lika. Samtliga kommuner/kommunalförbund i regionen upphandlar insamlingen av hushållsavfall eftersom ingen har någon egenregiverksamhet. l upphandlingsarbetet ingår att ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbuden och hålla regelbundna avstämningsmöten med entreprenörerna för att utvärdera kvalitetskraven och utveckla verksamheten. Nonnalt sett gör respektive. kommun/kommunalförbund en upphandling vart femte år. I samband med de senaste upphandlingarna i regionen har konsulter anlitats för att ta fram förfrågningsunderlag och vara delaktiga i utvärderingen av anbuden. Kommunernas kontakter med fastighetsägare sköts via någon form av!t-system där abonnent-, insamlings- och faktureringsuppgifter finns registrerade. Dessutom handlar kontakterna om att besvara frågor, ta emot felanmälningar och dimensionera hämtställena med rätt antal kärl och tömnings intervall. De tillgängliga resurserna i kommunerna för att hålla registren uppdaterade och arbeta proaktivt mot fastighetsägarna varierar. Många gånger handlar det enbart om att hinna med och lösa de dagliga problemen som uppstår. 5

14 ':,':'''V K l VÄSTMANLANDS ':t... Kommuner & Landsting Kommunernas övriga avfallsverksamhet Förutom hushållsavfall har de kommunala organisationerna andra verksamhetsområden där det uppstår avfall som tex fastighetsförvaltning, gatu- parkrenhållning, allmännyttiga bostadsbolag samt energi- och VA- verksamheter. All övrig avfallsverksamhet inom kommunerna handlas upp och VafabMiljö har fått en hel del av dessa uppdrag i konkurrens med andlra aktörer inom avfallsområdet. Det senaste exemplet är VafabMiljös uppdrag åt Västerås stads bostadsbolag Mimer, som innebär insamling och transport av förpackningar och tidningar samt skötsel och tillsyn av de Miljöbodar Mimer byggt för sin avfallshantering. VafabMiljös tillgångar och resurser VafabMiljös resurser för den regionala avfallshanteringen består bland annat av sortering, omlastning, förbränning, biologisk behandling och deponering av avfall. VafabMiljö avsätter material för återvinning och producerar avfallsbränslen. Dessutom äger VafahMiljö 65 procent av aktierna i Svensk Växtkraft som producerar biogas och biogödsel av bland annat det matavfall som regionens hushåll sorterar och kommunerna samlar in. VafabMiljö har helhetsansvaret för att ta hand om det hushållsavfall som kommunerna samlar in och se till att det kommer till nytta igen. För att lösa det grunduppdraget, som kommunerna gett VafabMiljö, har bolaget byggt upp en decentraliserad infrastruktur som fmns på strategiska lägen runt om i regionen. Det innebär att anläggningarna i form av avfallsstationer och Återbruk, i ett nationellt perspektiv, finns nära kommunernas verksamheter och invånare. Avfallsanläggningar blir allt mer komplexa och kräver därför mer avancerade tillstånd och mer omfattande miljöinvesteringar och miljökontroll för att leva upp till myndigheternas miljö- och arbetsmiljökrav. Det gör att dem allt dyrare att driva och de fasta kostnaderna är stora. Många regioner har därför valt att koncentrera verksamheten till fårre anläggningar än vad som finns i vår region. I VafabMiljös anläggningsansvar ingår finansiering, drift, skötsel, teknikutveckling och alla transporter som sker mellan och från dessa anläggningar. Ä ven om mycket av uppgifterna utförs av egen personal upphandlar VafabMiljö en hel del av denna verksamhet och anlitar i stor utsträckning entreprenörer. Anläggningsstrukturen består av: Minst ett Återbruk (bemannad återvinningscentral) i varje kommun. Heby har två och i Västerås finns det sex Återbruk. Totalt innebär det 18 Återbruk. Dessutom finns det ett mobilt Återbruk som betjänar ca tio mindre tätorter i regionen. Sex avfallsstationer - Gryta, Norsa, Trångfors, Sänkmossen, Isätra och Annelund - där kommunerna kan lämna sitt hushållsavfall. VafabM iljö tar därefter hand om avfallet, kvalitetssäkrar, omlastar och transporterar det till olika behandlingsanläggningar. På dessa avfallstationer finns det också möjlighet för regionens företag att lämna sitt avfall. En aktiv deponi på Gryta Sex deponier som har avslutats eller håller på att avslutas - Gryta, Norsa, Vätterskoga, Sänkmossen, Isätra och Annelund. En klass l deponi för farligt avfall på Gryta. En komposteringsanläggning för hushållsavfall finns på Isätra En förbränningsanläggning på Norsa Ett mellanlager får farligt avfall på Gryta En anläggning får att behandla oljeförorenat vatten på Gryta Tillstånd för att kompostera park- och trädgårdsavfalj på Gryta, Sänknnossen och Isätra Tillstånd för att kompostera oljeförorenade jordar på Gryta 6

15 ~~~v K L VÄSTMANLANDS ~ ~ -:. Kommuner & Landsting Tillstånd för att behandla och rena tungmetallförorenade jordar på Gryta En sorterings- och balningsanläggning för utsorterade plast- och pappersmaterial Ett flertal avancerade anläggningar för att ta hand om lakvatten och deponigas VafabMiljö har också en hel del fordons- och behållarresurser för insamling och transport av avfall. Behållarna och fordonen används för att samla in och transportera: avfall mellan anläggningarna och till externa anläggningar avfall och återvinningsmaterial på uppdrag av både små och stora företag i regionen tidningar och förpackningar på uppdrag av olika fastighetsägare i regionen hushållsavfall på uppdrag av delägarkommunerna Utöver investeringar i anläggningar, maskiner och fordon består VafabMiljös resurser och tillgångar av: Miljötillstånden som tillåter omfattande avfallsverksamhet på anläggningarna och det certifierade miljö ledningssystemet Personalens långa erfarenhet och breda kompetens inom avfallsområdet för att kunna arbeta med t ex Nya och befintliga behandlingstekniker och insamlingssystem De allt mer komplicerade regel verken och miljökraven Upphandlingar inom avfallsområdet Kundadministration och kommunikation, Omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling Etablerade kontakter med externa samarbetspartners på avsättningsmarknaden. Underentreprenörsavtal med transportörer och behandlings företag Framtidens avfallshantering handlar i allt större utsträckning om att omvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet arbetar VafabMiljö därför sedan några år tillbaka aktivt och intensivt med att skapa resurser och kompetens för att kunna avsätta de förädlade materialen och bränslena direkt till återvinnings- och energibolag och inte via förmedlingsföretag som tar en stor del av de intäkter materialförsäiljningen ger. En annan viktig del i en långsiktigt hållbar avfallshantering är information för att sprida kun 'skap om hur man sorterar, var det sorterade avfallet ska lämnas och varför det är viktigt att SOftera sitt avfall. Informationen måste vara förändringsinriktad och vända sig till flera målgrupper t ex skolelever, fastighetsägare, hushåll och företag. För att nå resultat behöv,er informationsarbetet även vara långsiktigt, planerat och ske kontinuerligt. Därför har VafabMiljö tillsammans med ägarkommunerna under de senaste 20 åren byggt upp resurser och en struktur inom informationsområdet som innebär att VafabMiljö varje år: Besöker skolor och ge lektioner i avfal1sfrågor for ca elever. Tar emot ett stort antal studiebesök från t ex skolor, bostadsrättsföreningar, offentliga förvaltningar och företag i regionen samt andra svenska kommuner. Under de senaste åren har även besöken från andra länder, t ex Kina, USA, Canada, Italien, England, Irland, Indien, Östeuropa, Sydamerika och Afrika ökat kraftigt. Deltar på mässor och andra publika evenemang för att informera om avfalls- och återvinningsfrågor. Publicerar en hemsida med en heltäckande information av avfallshanteringen, källsorteringsmöjligheterna och återvinningen i regionen. Producerar och distribuerar trycksaker i form av bland annat en tidning som heter Cirkulera som alla hushåll i regionen får tre gånger om året och en broschyr som heter Sop- 7

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Ragn-Sells på väg in i framtiden

Ragn-Sells på väg in i framtiden Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg p å v ä g i n i f r a m t i d e n Vilken miljö vill vi skapa

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge

Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge Hantering av restprodukter i regionen Falun/Borlänge Skadligt avfall Våta restprodukter ÅF-ENERGIKONSULT STOCKHOLM AB / BORLÄNGE Kent Lundgren Borlänge Förord Den förstudie som ligger bakom föreliggande

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer