Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

2 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Kapitalet i AP-fonderna används när inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 213 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar, exempelvis fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. Sedan starten 2001 har fonden haft en avkastning på 3,3 procent per år efter kostnader. Fonden har därmed bidragit med 67,6 mdkr till pensionssystemet. Innehållsförteckning Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Möte med vd och ordförande 6 Första AP-fondens roll i pensionssystemet 9 Investeringsprocessen 11 Engagerad ägare 18 Ekonomisk utblick 20 Organisation 22 Personalporträtt 24 Förvaltningsberättelse 27 Resultat och balansräkning 47 Noter 48 Styrelsens försäkran 62 Revisionsberättelse 63 Fondstyrningsrapport 65 Styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering 69 Första AP-fondens styrelse 71 Första AP-fondens ledningsgrupp 72 Ordlista 73 Kontaktuppgifter 74 2

3 Året i korthet Årets resultat uppgick till mkr (20 523). Året präglades av fortsatt makroekonomisk osäkerhet och oro på de finansiella marknaderna Avkastningen uppgick till 1,7 procent (10,3) före kostnader och 1,9 procent (10,2) efter kostnader. Fondens förvaltningskostnader var 0,12 procent av förvaltat kapital. Fondkapitalet minskade med mkr till mkr. Under året betalade fonden ut mkr (4 041) för att täcka underskottet i pensionssystemet. Exponeringen mot aktier minskade från strax över 60 procent till strax under 50. Investeringarna inom alternativa investeringar ökade till drygt 9 procent. Första och Andra AP-fonden bildade under 2011 ett gemensamt fastighetsbolag, Cityhold, som investerar i kontorsfastigheter i europeiska storstäder. Under året har ansträngningarna att göra fondens portfölj mer robust varit framgångsrika. Aktiviteterna har minskat fondens risk. Avkastning per tillgångsslag 2011, procent¹ Aktier Nordamerika Aktier Europa Aktier Stillahavsregionen ex. Japan Aktier Sverige Aktier utvecklingsländer Räntebärande Alternativa investeringar 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% Flerårsöversikt i sammandrag Avkastning före kostnader, % 1,7 10,3 20,4 21,7 4,8 Rörelsekostnadsandel, % 0,07 0,08 0,10 0,09 0,08 Provisionskostnadsandel, % 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 Förvaltningskostnadsandel, % 0,12 0,13 0,16 0,16 0,15 Avkastning efter kostnader, % 1,9 10,2 20,2 21,9 4,6 Avkastning efter kostnader, mdkr 4,2 20,5 34,6 48,0 9,7 Nettoflöden, mdkr 1,2 4,0 3,9 0,9 2,0 Fondkapital vid årets slut, mdkr 213,3 218,8 202,3 171,6 218,8 Exponering, 31 dec., % Aktier 49,2 60,3 58,6 54,6 59,2 varav svenska aktier 26,4 34,4 27,9 18,0 27,8 Räntebärande 40,9 32,5 34,7 40,1 39,2 Alternativa investeringar 9,3 7,8 5,1 5,5 2,9 Valutaexponering 21,3 24,0 21,6 22,2 18,2 Andel extern förvaltning 41,4 43,7 42,4 39,7 36,0 3

4 Vd har ordet Bistert marknadsklimat bjuder stora utmaningar När vi blickar tillbaka på 2011 ser vi ett turbulent år, inte minst på de finansiella marknaderna. Börsutvecklingen har varit negativ i många länder och räntemarknaderna har utvecklats väldigt olika beroende på ländernas statsfinansiella läge. Det har starkt påverkat vår verksamhet. Aktiemarknaderna i världen har utvecklats negativt. Räntemarknaderna har utvecklats mycket olika: i länder med stora skulder har vi sett kraftiga ränteökningar medan räntorna sjunkit i länder där den finansiella risken anses vara låg. Mot denna bakgrund är vårt resultat för 2011 på 4,2 mdkr eller 1,9 procent förklarligt. Det är lägre än vårt långsiktiga mål men ändå relativt bra givet förutsättningarna. Det finns mycket som talar för att skuldproblematiken och obalanserna i Europa och USA kommer att påverka den globala ekonomin negativt även framöver. Mer om det skriver vi om i vår ekonomiska utblick på sidan 20. Med den samlade bedömning vi gör kring marknadsläget och den förväntade utvecklingen framöver uppskattar vi att avkastningen de kommande åren kommer att ligga runt 2 till 4 procent per år. Förutsättningarna för vår kapitalförvaltning har ändrats. Det är därför välkommet att den utredning som regeringen tillsatte under 2011 bland annat ska utreda fondernas uppdrag och regelverket för den framtida kapitalförvaltningen. Det är viktigt att vi och de andra AP-fonderna har ett tydligt och klart formulerat uppdrag för att kunna gene- Med den samlade bedömning vi gör kring marknadsläget och den förväntade utvecklingen framöver uppskattar vi att avkastningen de kommande åren kommer att ligga runt 2 till 4 procent per år. Johan Magnusson, vd 4

5 rera en bra avkastning under varierande marknadssituationer. Då kommer vi kunna utgöra en trygghet i pensionssystemet under lång tid framöver. Det bistra marknadsklimatet och den höga sannolikheten att det kommer att bestå har föranlett en översyn av Första AP-fondens kapitalförvaltning. Vi har sett över processen för investeringar och omarbetat den för att möta de utmaningar vi står inför. Vår investeringsprocess har nu ett större strategiskt inslag. Vi strävar efter en robustare portfölj där avkastningen varierar mindre än tidigare. Det innebär att fondens resultat bör bli bättre än marknadens i dåliga tider och något sämre än marknadens i bättre tider. För att uppnå en robustare portfölj är det viktigt att inte styras av fördefinierade marknadsindex utan att arbeta aktivt med allokering. Det gjorde vi till exempel när vi i somras minskade andelen aktier i vår portfölj då vi ansåg att osäkerheten var alltför stor. En annan del i utvecklingen av vår förvaltning är att vi ökar vår andel inom alternativa investeringar som riskkapitalfonder, hedgefonder och fastigheter. Vi kommer också att ta hem en del av det kapital vi låtit förvalta externt och förvalta det själva internt. De alternativa investeringarna är ett bra komplement till vår övriga portfölj. De förväntas ge en jämnare avkastning över tid och göra den totala portföljen mer robust. Kostnaderna för sådana investeringar är högre vilket gör att fondens totala kostnader kommer att öka framöver. Det är naturligtvis avkastningen efter kostnader som är intressant för oss. Alternativa investeringar har utvecklats bra i jäm förelse med andra tillgångsklasser under flera år. Vi bedömer att alternativa investeringar kommer att ha en attraktiv avkastningspotential även framöver. Särskilt glädjande är det att våra fastighetsinvesteringar i Vasakronan och Willhem har ökat i värde under året. Vi är en långsiktig investerare. Det innebär att vi bara ska investera i sådant vi aktivt beslutat att äga, vilket innebär en förflyttning bort från traditionell indexförvaltning. En naturlig del i långsiktigheten är att alltid säkerställa att de investeringar fonden gör är hållbara ur alla perspektiv, finansiella som miljömässiga, sociala och vad gäller bolagsstyrning. Att analysera dessa faktorer sammantaget blir allt viktigare. Bolag som exempelvis inte sköter sig när det gäller miljöfrågor eller sociala frågor riskerar att tappa i förtroende, försäljning och lönsamhet. Vi strävar efter en robustare portfölj där avkastningen varierar mindre än tidigare. En naturlig del i långsiktigheten är att alltid säkerställa att de investeringar fonden gör är hållbara ur alla perspektiv. Stockholm i februari 2012 Johan Magnusson Verkställande direktör 5

6 Möte med vd och ordförande Samsyn och samarbete Johan Magnusson, som varit vd på Första AP-fonden sedan 2008, kan se tillbaka på fyra minst sagt stökiga år på världens finansmarknader. Urban Karlström, ny på ordförandeposten sedan slutet av maj 2011, har kastats rakt in i hetluften: Det råder fortsatt finansiell och makroekonomisk oro i världen samtidigt som AP-fondernas framtida struktur utreds. Ett nära samarbete mellan vd och styrelseordförande är a och o för att på bästa sätt driva fondens verksamhet. Johan Magnusson och Urban Karlström har arbetat fokuserat sedan dag ett. De är eniga om vikten av såväl tydlighet som öppenhet i samarbetet. Vi har ett gott samarbete med en tydlig arbetsfördelning mellan styrelsen och vd. Grundläggande för vårt samarbete är den ömsesidiga respekten för våra olika roller, säger Urban Karlström. Johan Magnusson håller med och lyfter fram det nära samarbetet mellan styrelsemötena. Vi håller en löpande dialog kring de frågor vi jobbar med. Vi planerar styrelsemöten tillsammans och kommer överens om innehåll och upplägg, säger han. Vi håller en löpande dialog kring de frågor vi jobbar med. Vi planerar styrelsemöten tillsammans och kommer överens om innehåll och upplägg. Johan Magnusson, vd Komplexa investeringsbeslut Johan Magnusson är också fondens kapitalförvaltningschef (CIO, Chief Investment Officer), vilket innebär att han arbetar aktivt med fondens investeringsbeslut. Han har såväl det övergripande ansvaret som det yttersta operativa ansvaret. Sedan jag kom till fonden, egentligen den senaste tioårsperioden, har placeringar på börsen gett sämre avkastning än till exempel place- 6

7 ringar i räntebärande papper. Vi har också sett en markant högre avkastning på ägande utanför börsen, säger Johan Magnusson. Detta faktum, och annat, har gjort att vi sett över vår investeringsprocess. Han beskriver tankarna bakom investeringsprocessen som en blandning mellan konst och vetenskap. Investeringsprocessen, vårt sätt att jobba, är vår egen idé om hur vi ska bedriva en framgångsrik förvaltning. Den har färgats av våra erfarenheter från finansiella marknader över lång tid, men inkluderar också vår bedömning av hur man bäst organiserar en förvaltningsorganisation. Vårt arbetssätt bygger på långsiktighet och en helhetssyn i allt vi gör. Vi vet vad vi investerar i och den fundamentala analysen är grunden för vårt ställningstagande, säger han. Styrelsen har deltagit aktivt i framtagandet av investeringsprocessen och frågorna har behandlats på flera styrelsemöten under En viktig del i arbetet kring investeringsprocessen var det styrelseinternat vi hade i oktober. Då kunde vi lite friare än normalt ägna oss åt de strategiska investeringsfrågorna. Genomgångarna och diskussionerna lade en god grund för det beslut om inriktning och mandat till vd som vi tog i december, säger Urban Karlström. Första AP-fonden placerar pengar åt dagens och morgondagens pensionärer, hur påverkar det förvaltningen jämfört med en privat förvaltare? Vårt arbete, och våra investeringar, tål offentlighetens ljus. Att bidra till trygghet i pensionssystemet är ett överordnat mål för fonden. Det innebär speciella krav på hur vi investerar och hur vi jobbar. Det innebär också att vi måste vara transparenta och kommunicera väl, säger Johan Magnusson. Hållbara investeringar Miljöaspekter, sociala hänsyn och bolagsstyrning, ofta kallat hållbarhets- eller ESG-frågor är något Första AP-fonden arbetat länge med. Det är en förutsättning för att investeringarna också blir lönsamma, det vill säga finansiellt hållbara på lång sikt. Johan Magnusson säger att hållbarhetsaspekten i fondens investeringar har blivit allt viktigare. Han säger också att det är något som kommer att öka ytterligare i betydelse. ESG-analys är en naturlig del av vår förvaltning och det är något som kommer att bli allt viktigare. Som statlig pensionsfond är det viktigt för oss att bidra till allmänhetens förtroende för pensionssystemet. Det ställer krav på vilken typ av investeringar som vi kan göra ur ett ESG-perspektiv. Den andra aspekten av ESG-arbetet är att undvika att avkastningen på de investeringar vi gör påverkas negativt av till exempel miljöaspekter. Vår ambition är att vara så insatta i våra investeringar att vi undviker att drabbas av negativa ESG-effekter. Om vi ändå upptäcker problem, till exempel med barnarbete eller miljöförstöring i något av våra Investeringsprocessen, vårt sätt att jobba, är vår egen idé om hur vi ska bedriva en framgångsrik förvaltning. Den har färgats av våra erfarenheter från finansiella marknader över lång tid, men inkluderar också vår bedömning av hur man bäst organiserar en förvaltningsorganisation. Vårt arbete, och våra investeringar, ska tåla offentlighetens ljus. Att bidra till trygghet i pensionssystemet är ett överordnat mål för fonden. 7

8 innehav, är vår ambition att stanna kvar som ägare och utnyttja de möjligheter vi har att genom påtryckningar, samarbete med andra ägare och genom att utnyttja vår rösträtt påverka bolaget, säger Johan Magnusson. Långsiktigt mål Målet om 5,5 procents avkastning efter kostnader över en rullande femårsperiod har varit svårt att nå. Hur ser ordförande och vd på målet och målformuleringen? Det är tråkigt att behöva konstatera att vi inte har lyckats nå målet. Vi är naturligtvis beroende av hur marknaderna utvecklas och med två kraftiga globala börsfall under de senaste tio-elva åren har det varit svårt att ge en bra avkastning, säger Urban Karlström. Det nuvarande målet om 5,5 procent avkastning bygger på en beräkning av vad pensionssystemet behöver från AP-fonderna på lång sikt, uppåt 60 år. Vi behöver komplettera med ett mål för fonden på kortare sikt, som också tar hänsyn till vad vi tror om marknadsutvecklingen de kommande åren. Styrelsen arbetar nu med hur ett sådant mål ska formuleras och på vilken nivå det ska ligga, säger Urban Karlström. Johan Magnusson efterlyser mer realistiska mål och välkomnar en omformulering. Det är viktigt för oss som dagligen arbetar med fondens förvaltning att vi har ett mål vi tror oss ha möjlighet att nå. Just nu tror vi ju inte att avkastningen de kommande åren blir i närheten av vårt mål oavsett hur duktiga vi är på grund av bland annat skuldproblematiken i USA och Europa, säger han. Välkomnad utredning Den utredning som pågår kring AP-fondernas framtida inriktning och hur de organiseras, som beräknas vara klar i augusti 2012, välkomnas av Första AP-fonden. Urban Karlström trycker på att det är bra att utredningen görs. Regelverket är mer än tio år gammalt och det är angeläget med en översyn, säger Urban Karlström. Vissa kvantitativa regler bör ses över, inte minst i ljuset av kapitalmarknadernas globalisering. Tillgångsslagen har blivit mer och mer korrelerade. Det gör att det blir viktigare att investera i alternativa tillgångar som ger oss en bättre riskprofil. Där finns idag begränsningar i regelverket som inte är effektiva. Han påpekar också att viktiga frågor för utredningen är hur målen för AP-fonderna formuleras och vad AP-fondernas roll i pensionssystemet är. Klarhet i detta skulle underlätta den strategiska kapitalförvaltningen och beslutet om vilken risk fonderna långsiktigt ska ha. Risk och avkastning är ju spegelbilder av varandra. Vår strategiska allokering mellan obligationer, aktier och det vi kallar alternativa investeringar ger en viss riskprofil som återspeglar vår tolkning av vår roll i det totala pensionssystemet, säger Urban Karlström. Vi är naturligtvis beroende av hur marknaderna utvecklas och med två kraftiga globala börsfall under de senaste tio elva åren har det varit svårt att ge en bra avkastning. Urban Karlström, styrelseordförande 8

9 Första AP-fondens roll i pensionssystemet En viktig pusselbit Sverige har ett unikt och stabilt allmänt pensionssystem. Till skillnad från i de flesta andra länder är det fristående från statens budget. AP-fondens roll är att förvalta buffertkapitalet som säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Det kapital som förvaltas av Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden uppgår till närmare 900 mdkr. Av detta förvaltade Första AP-fonden 213, 3 mdkr vid 2011 års utgång. Uppdrag att trygga pensionssystemet Första AP-fondens uppdrag från riksdagen 1) är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fonden ska investera så att en långsiktigt hög avkastning åstadkoms samtidigt som risken ska vara låg. Uppdraget och de krav som det ställer är grunden för fondens verksamhet. Det innefattar bland annat ett antal placeringsregler som fonden har att följa (se ruta här intill). Tidshorisonten i pensionssystemet är mycket lång. Därför är placeringshorisonten för fondens investeringar också lång. En stor utmaning för AP-fonderna är att utbetalningar av pensioner under många år framöver kommer att vara större än inbetalningarna till systemet. För att möta utmaningarna som finns både i pensionssystemet och på de finansiella marknaderna arbetar fonden efter en väl genomarbetad investeringsprocess med utgångspunkt i placeringsreglerna. Placeringsregler Första AP-fonden följer de placeringsregler som riksdagen fastställt, som bland annat innebär: att fondens investeringar på stockholmsbörsen får vara max 2 procent av börsens marknadsvärde att fonden får ha max 10 procent av rösterna i ett noterat bolag att minst 10 procent av kapitalet ska förvaltas externt att minst 30 procent ska placeras i räntebärande papper med låg risk att max 5 procent får placeras i onoterade värdepapper att max 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk att investeringar inte får ske i råvaror att näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn inte ska tas i placeringsbesluten att hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning Buffertkapitalutredningen Under 2011 tillsatte regeringen en utredning, Buffertkapitalutredningen, som ser över Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fondens uppdrag och placeringsregler samt möjligheter till effektiviseringar av förvaltningen. Utredningen ska lämna sitt betänkande 1 augusti ) Uppdraget finns beskrivet i Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). 9

10 Pensionssystemet Avsättningen till pension är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. 2,5% 16% PENSIONSMYNDIGHETEN Premiepensionssystemet Inkomstpensionssystemet Ålderspensionärer (minst 61 år) De pengar som kommer in till pensionssystemet används för att betala dagens pensioner. När inbetalningarna från löntagarna är större än utbetalningarna till pensionärerna sätts överskottet av till de fyra AP-fonderna. När inbetalningarna är mindre än utbetalningarna täcks underskottet av AP-fonderna. Avsättningen till pension beräknas på en persons pensionsgrundande inkomst. Av denna sätts 18,5 procent av till inkomst- och premiepension via Pensions myndigheten, varav 16 procent går till inkomstpensionen. De 16 procenten ligger till grund för beräkning av personens framtida inkomstpension. Inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem. Under perioder då inbetalningarna till inkomstpensionssystemet från dem som arbetar överstiger det som ska betalas till pensionärerna går överskottet till AP-fonderna. Fonderna bygger upp en buffert som används under perioder när inbetalningarna understiger ut betalningarna. De kommande trettio åren kommer de inbetalade avgifterna vara lägre än utbetalade pensioner. Underskottet tas då från AP-fonderna. 10

11 Investeringsprocessen Fondens sätt att arbeta Fördelningen mellan tillgångsslag, allokeringen, utgör fondens huvudfokus och går som en röd tråd genom investeringsprocessen. Övergripande för fondens förvaltning är målet att skapa långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Första AP-fondens investeringsarbete präglas av medarbetarnas höga individuella kompetens och stora mått av eget ansvar kombinerat med en betydande grad av samarbete över specialistgränserna. Långsiktiga investeringar Första AP-fonden fokuserar på långsiktigt värdeskapande i absoluta termer. Absolut avkastning, i kronor och ören, är alltså viktigare än relativ avkastning i förhållande till index. En helhetssyn genomsyrar förvaltningen: Fonden har en bred verksamhet inom många investeringsområden där fokus ligger på att skapa rätt sammansättning av tillgångarna. Fonden arbetar med en självständig investeringsanalys och söker fundamentala värden, där en sammanvägning görs av förväntade framtida vinster och risk. Som en långsiktig investerare är det naturligt att också vara en engagerad ägare med tydliga principer. Första AP-fondens ambition är att ta aktivt ansvar som ägare i portföljbolagen samt att samarbeta med andra för att nå goda resultat i ägarfrågor. Balansering av risk Första AP-fondens investeringsfilosofi utgår från uppdraget i pensionssystemet och har utvecklats utifrån hur ekonomin och kapitalmarknaderna fungerar under olika förutsättningar. Filosofin utgår från att det inte enbart är finansiella risker, utan även makroekonomiska risker som påverkar en kapitalförvaltare. Traditionell placeringsverksamhet och en stor del av finansteorin utgår ifrån att riskerna i en portfölj av finansiella tillgångar kan beskrivas utifrån marknadsrisken (risk för prisfluktuationer), kreditrisken (att motparten inte kan fullgöra förpliktelser i avtal) och likviditetsrisken (att inte snabbt kunna sälja värdepapper utan prispåverkan). Dessa risker är viktiga att förstå och hantera men räcker inte fullt ut för att beskriva de risker som fonden utsätts för. Istället för att fokusera på de finansiella marknaderna kan marknadsrisk, kreditrisk och i viss mån likviditetsrisken beskrivas utifrån mer Fondens investeringsarbete vilar på ett antal hörnstenar, nämligen: att en helhetssyn genomsyrar förvaltningen att en lång placeringshorisont ger långsiktig hög absolut avkastning att långsiktigheten kräver uthållighet att investeringarna styrs av fundamental analys att intern förvaltning utgör basen för verksamheten, och att en god långsiktig ägare är en engagerad ägare. Som en långsiktig investerare är det naturligt att också vara en engagerad ägare med tydliga principer. 11

12 grundläggande makroekonomiska riskfaktorer. De två viktigaste riskerna är osäkerheten om framtida ekonomisk tillväxt och framtida inflation. Allokering mellan tillgångsslag En viktig del av Första AP-fondens investeringsprocess är den strategiska inriktningen med att skapa en mer robust portfölj. För fonden som helhet innebär det bland annat en ökad satsning på alternativa investeringar. Strävan är också att varje enskilt tillgångsslag ska bidra till att portföljen blir mer robust. Utgångspunkten är en allokering mellan aktier (50 procent), räntebärande (30 procent) och alternativa investeringar (20 procent). Beslut om dynamisk allokering mellan tillgångsslagen aktier, räntebärande och alternativa investeringar är också en viktig del i strävan att skapa en mer robust portfölj. Fonden bedriver fundamental analys både av realekonomiska förhållanden och av förutsättningarna på marknaderna. Ekonomiska obalanser och olika marknadsstörningar är speciellt i fokus. En robust portfölj skapas genom: att balansera portföljen mot olika riskfaktorer så att resultatvariationerna över lång tid minskar, att öka andelen investeringar med låg variation i avkastningen inom ett och samma tillgångsslag att allokera portföljen dynamiskt så att stora förluster reduceras, att öka andelen investeringar i tillgångar med låg variation i avkastningen exempelvis alternativa investeringar, att skapa en väl diversifierad portfölj som innehåller tillgångar med låg inbördes samvariation, och att balansera investeringarna inom en och samma tillgång, till exempel aktier, mot olika riskfaktorer. Riskbalansering Högre tillväxt ❶ ❸ ❷ ❹ En portfölj bestående av enbart aktier har hög avkastning när tillväxten är högre än förväntat och inflationen är lägre än förväntat (ruta 1) men låg avkastning när det omvända gäller (i ruta 4). En portfölj med enbart nominella räntebärande värdepapper har hög real avkastning i ruta 3 och låg real avkastning i ruta 2. För fonden är det viktigt att kunna hantera portföljen så att riskfaktorerna i ovanstående matris kan balanseras. En portfölj bestående av enbart aktier och nominella räntebärande värdepapper är inte väl balanserad mot riskfaktorer som inflation och tillväxt. En viktig lärdom av de senaste årens utveckling är att en robust portfölj med godtagbar avkastning i samtliga fyra scenarier endast kan erhållas genom att synen på risk breddas från traditionella finansiella risker till att inkludera även makroekonomiska risker. Högre inflation 12

13 Investeringsprocessen Långsiktighet Helhetssyn Balansering av risk Placeringsregler Robust portfölj Uppdraget Engagerad ägare Första AP-fondens investeringsprocess utgår från det uppdrag som fonden fått av riksdagen genom AP-fondslagen att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet. I lagen finns också placeringsregler som styr fondens verksamhet. För att kunna generera en hög långsiktig avkastning till en låg risk krävs att fonden har en helhetssyn på sina investeringar och en långsiktig inriktning. En långsiktig investerare måste balansera olika risker så att en robust portfölj uppnås. Likaså är det naturligt för en långsiktig investerare att vara en engagerad ägare av investeringarna. et 13 gler Robust portfölj Balansering av risk

14 Ränte- och valutaförvaltning Ränte- och valutaenheten har i sitt uppdrag både ett taktisk och ett strategiskt ansvar. Det operationella uppdraget innebär att taktiskt utnyttja olika möjligheter som uppstår i marknaden så att förvaltningen kostadseffektivt kan hållas inom ett riskmandat mot den strategiskt valda jämförelseportföljen. Det strategiska uppdraget består i att skapa en så hög och stabil portföljavkastning som möjligt över en längre tidshorisont både genom den dagliga förvaltningen men framför allt genom att styra sammansättningen av en strategisk jämförelseportfölj. Lagarbete och ett nära samarbete i gruppen är därför ett viktigt inslag i Första AP-fondens ränte- och valutaförvaltning. Det operationella uppdraget är underordnat det strategiska vilket betyder att gruppens huvudsakliga tidshorisont i förvaltningen är längre än vad som annars är typiskt för en liknande förvaltning. Förvaltning sker utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att ett investeringsbeslut i en enskild marknad sker utifrån ränteportföljens respektive valutakorgens totala exponering samt utifrån önskad riskprofil. Detta arbetssätt innebär att tidshorisonten för förvaltningen är lång, vilket underlättar fondens möjligheter att utnyttja de fördelar som det innebära att vara en långsiktig förvaltare. Den taktiska analysen används främst för att finna marknadslägen för att implementera de mer långsiktiga vyerna. Lagarbete och ett nära samarbete i gruppen är därför ett viktigt inslag i Första AP-fondens ränteoch valutaförvaltning. Första AP-fondens valutaförvaltning arbetar enligt följande principer för att skapa en strategiskt riktig hantering av fondens valutaterminer: Daglig riskövervakning utan automatisk riskminimering Lång genomsnittlig löptid Sammankoppling av strategi och taktik Fundamental värdering. 14

15 Aktieförvaltning Knappt hälften av fondens aktieportfölj förvaltas av den egna investeringsorganisationen. Svenska och europeiska aktier förvaltas internt. Samtliga interna portföljer förvaltas aktivt med en långsiktig investeringshorisont. Investeringar sker huvudsakligen i stora och medelstora bolag. Investerings processen är inriktad mot aktieurval baserat på fundamental analys där aktiernas värdering relaterat till fondens bedömning av vinster och risknivå avgör investeringsbesluten. Analysperspektivet är globalt och i huvudsak framåtblickande. Framtida vinstpotential och risk i olika aktier bedöms systematiskt genom en sammanvägd bedömning av makroekonomiska samt bransch- och företagsspecifika faktorer. Bolagsbesök och möten med företagsledningar är en del av processen som även innebär många kontakter med externa bolagsanalytiker och aktiestrateger både i Sverige och globalt. Förvaltningen är uppdelad i en Sverige- och en Europaportfölj. Som ett komplement till dessa portföljer förvaltas även en mycket koncentrerad portfölj med ett fåtal långsiktigt utvalda svenska och europeiska aktier. Tyngdpunkten i denna portföljs kriterier för aktieurval är kvalitet och stabilitet i kombination med attraktiv fundamental värdering. Avsikten är att endast äga bolag fonden långsiktigt tror på oberoende av respektive akties andel i marknadsviktade index. Inriktningen medger även en viss möjlighet att skydda portföljen mot marknadsnedgångar. Som ett led i fondens övergripande strategi att skapa en mer robust portfölj gjordes hösten 2011 en översyn av aktiestrategin. Historiskt har drygt hälften av fondens totala tillgångar investerats i aktier. Då aktiepriser är mer volatila än priser i de flesta andra tillgångsslag har aktier stått för en stor del av fondens totala risk. Framöver kommer fonden att införa strategier inom tillgångsslaget aktier som avser att mildra denna risk för hela fondens aktieportfölj. Sannolikt kommer därför också en geografisk breddning att genomföras i den interna förvaltningen. Första AP-fondens aktieinvesteringar bygger på: En lång investeringshorisont Självständig analys med ett fåtal innehav Aktieurval baserat på systematisk fundamental analys Ett globalt investeringsperspektiv, helhetssyn och robusthet Engagerat ägande Framöver kommer fonden att införa strategier inom tillgångsslaget aktier som avser att mildra denna risk för hela fondens aktieportfölj. Extern förvaltning Områden och marknader som fondens egen förvaltningsorganisation inte bedöms kunna förvalta effektivt läggs ut på externa förvaltare. Den externa förvaltningen omfattar alla fondens tillgångsslag och fördelas på olika geografiska områden. Förvaltningsmandaten är amerikanska företagsobligationer, aktieförvaltning i Nordamerika, Japan och Stillahavsregionen samt utvecklingsländer. Förvaltningen i Nordamerika omfattar både stora bolag och mindre bolag. I övriga områden investeras enbart i större bolag. Investeringsfilosofin och valet av förvaltare bygger på övertygelsen om att kapitalförvaltning är personberoende. Därför läggs stort fokus på att hitta externa förvaltare med rätt kompetens och erfarenhet. Avtal tecknas efter offentlig upphandling och det slutliga valet av förvaltare bygger på den samlade bedömningen av kompetens, flexibilitet och kostnader som fonden gör. 15

16 Uppföljning och utvärdering av de utvalda förvaltarna sker löpande genom analys av förvaltarens förmåga utifrån olika fördefinierade kriterier. Utvärderingen sker systematiskt, dels genom en bred kvalitativ bedömning, genom besök på plats och en genomgång av metodik och arbetssätt, dels genom en kvantitativ bedömning av avkastningsdata och annan statistik. Det ger en överblick över de valda förvaltarnas prestation och en god möjlighet att jämföra dem med andra. Förvaltare som inte presterar som förväntat byts ut. Alternativa investeringar Alternativa investeringar omfattar fastigheter, onoterade aktier i riskkapitalfonder, hedgefonder samt det som går under beteckningen nya investeringar. Dessa tillgångar har lägre likviditet och mer fokus på absolut avkastning än andra tillgångar. Första AP-fondens investeringar i fastigheter utgörs främst av det helägda bostadsfastighetsbolaget Willhem, det hälftenägda bolaget Cityhold och det delägda Vasakronan. De båda sistnämnda bolagen investerar i kommersiella fastigheter, Cityhold i utvalda större europeiska städer och Vasakronan i utvalda svenska tillväxtorter. Fonden gör även andra fastighetsinvesteringar internationellt. Investeringar i riskkapitalfonder som i sin tur investerar i onoterade bolag har ett långt tidsperspektiv, mellan fem och tio år. För att uppnå en god riskjusterad avkastning sprids investeringarna bland annat mellan olika investeringsår, geografiska regioner, industriella sektorer, olika portföljbolagsstrategier och fondstrategier. Ett annat komplement till de risker som finns i fondens övriga portföljer är den hedgefondportfölj som Första AP-fonden förberett uppbyggnaden av under Målet är att skapa en hedgefondportfölj som har negativ, eller åtminstone låg, korrelation med traditionella tillgångar. Det som sorterar under begreppet nya investeringar kan vara av två slag. Dels kan det vara att investera vid en tillfällig felprissättning, till exempel efter större marknadsstörningar eller finansiella krascher. Dels kan det vara att investera i tillgångsslag som Första AP-fonden inte tidigare arbetat med. Upp till 2,0 procent av kapitalet kan exponeras i dessa två former av alternativa investeringar. Det strategiska målet för de alternativa investeringarna är att generera mervärde i form av absolut avkastning och att göra det med en tillfredsställande riskexponering. Till varje investering sätts ett avkastningsmål. Alternativa investeringars bidrag till den totala portföljrisken är beroende av två faktorer, dels hur stor kapitalandel tillgångsslaget har i fondens portfölj, dels hur avkastningen för tillgångsslaget samvarierar med avkastningen för övriga tillgångar i olika makroekonomiska scenarier. Det ger en överblick över de valda förvaltarnas prestation och en god möjlighet att jämföra dem med andra. Det strategiska målet för de alternativa investeringarna är att generera mervärde i form av absolut avkastning och att göra det med en tillfredsställande riskexponering. 16

17 Uppföljning av avkastning, risk och kostnader Fondens investeringsprocess och förvaltningsresultat följs upp och utvärderas. Resultatet i form av avkastning och risk följs upp på olika nivåer. Förutom på den övergripande nivån, fondens totala resultat, följs även de tre beslutsnivåerna strategisk allokering, strategisk förvaltning och operativ förvaltning upp. På den övergripande nivån redovisas fondens avkastning och risk i relation till det mål på 5,5 procents avkastning efter kostnader över rullande femårsperioder som styrelsen beslutat om. Jämförelser görs också med inkomstindex som styr uppräkningen av pensionssystemets åtaganden. Dessutom jämförs fondens avkastning och risk med jämförelsebara kapitalförvaltare, både i Sverige och internationellt. Världsmarknadsindex som visar en genomsnittlig investerares portfölj ingår också i jämförelsen. En mer detaljerad uppföljning görs också. Det är naturligt att den uppföljningen görs i enlighet med fondens investeringsprocess. Då görs uppdelningen efter de tre beslutsnivåer som processen består av strategisk allokering, strategisk förvaltning och operativ förvaltning. Vad som ingår i de tre beslutsnivåerna framgår av tabellen här intill. Utöver den nu beskrivna uppföljningen följs varje enskilt mandat såväl interna som externa upp vad gäller avkastning, risk och kostnader. Eftersom fondens investeringsprocess är långsiktigt inriktad krävs en längre period för att kunna göra en rättvisande utvärdering av fondens resultat. För kortare perioder som ett år kommer endast en redovisning av resultatet enligt de tre beslutsnivåerna att göras. På sid 37 återfinns denna redovisning av avkastning och risk för Beslutsnivå Strategisk allokering Strategisk förvaltning Operativ förvaltning Innehåll Allokering mellan tillgångsslag Storlek på valutaexponering Ränteportföljens duration Allokering inom tillgångsslag Förvaltningsstrategier inom tillgångsslag Förvaltning i förhållande till de valda strategierna 17

18 Engagerad ägare En del av investeringsprocessen Investeringar i väl skötta bolag ger på sikt högre avkastning och lägre risk. Därför är ett viktigt inslag i Första AP-fondens förvaltningsmodell att vara en aktiv ägare och analysera investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Bolag som arbetar aktivt med bolagsstyrning, miljöhänsyn och socialt ansvarstagende kan reducera både risker och kostnader. Genom hållbar affärsverksamhet skapar de långsiktigt hållbart värde. Det är Första APfondens övertygelse att detta på sikt också avspeglas i god avkastning. Aktivt ägande Grunden i fondens agerande i ägarfrågor är övertygelsen att engagemang och kravställande kan göra skillnad. Utgångspunkten för Första AP-fondens arbete med ägarstyrningsfrågor är den ägarpolicy som slås fast av styrelsen. Den definierar fondens syn på centrala bolagsstyrningsfrågor som ersättningsfrågor, styrelsesammansättning, kapitaloch ägarstruktur samt möjlighet att utöva rösträtt. Första AP-fonden har tack vare sin storlek och sitt engagemang relativt stort inflytande i de svenska innehaven. Fonden arbetar aktivt för att påverka utformning och utvärdering av ersättningssystemen samt för att öka mångfalden i styrelserna. Påverkan sker genom dialog med bolagens styrelser, genom deltagande i valberedningar och röstning på bolagsstämmor. I utländska bolag är prioriterade frågor ersättningsfrågor och att vd och styrelseordförande inte ska vara samma person. För att påverka röstar fonden på bolagsstämmor samt kontaktar bolagen för att förklara sina ställningstaganden. Genom hållbar affärsverksamhet skapar de långsiktigt hållbart värde. Miljö och socialt ansvar I frågor kring socialt ansvarstagande och miljö bygger fonden sina principer om engagemang, agerande och krav på förändring på samma värdegrund som den svenska staten. Där är demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet och en hållbar utveckling centrala delar. De bolag fonden äger förväntas ta hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön. Det handlar om att i sin verksamhet, över hela produktlivscykeln, vara medveten om och vidta relevanta åtgärder för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Bolagen ska också respektera mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Det betyder bland annat att fonden inte kan acceptera förekomsten av diskriminering eller särbehandling, tvångsarbete, barnarbete och förbud mot föreningsfrihet. Fonden förväntar sig också att arbetsförhållandena såväl på de egna produktionsenheterna som hos företagets underleverantörer är säkra. Med utgångspunkt från dessa förväntningar för fonden diskussion med ett antal bolag, såväl svenska som utländska. I miljöfrågor och sociala frågor samarbetar Första AP-fonden med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden inom Etikrådet när det gäller utländska bolag. Etikrådet Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden arbetar gemensamt genom Etikrådet med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Samarbetet avser: genomlysning av fondernas portföljer rörande kränkning av internationella konventioner, analys av incidenter dialog med bolagen förebyggande initiativ 18

19 Samarbeten för ökad effekt Den hållbarhetsfråga som bedöms ha allra störst inverkan på fondens långsiktiga avkastning är de pågående klimatförändringarna. Den globala uppvärmningens effekter kombinerat med politiska beslut eller brist på åtgärder kommer att påverka den långsiktiga relativprissättningen, avkastningen och risken för i stort sett allt typer av investeringar. Därför har fonden engagerat sig i flera internationella initiativ som rör klimatområdet. För att påverka beslutsfattare att vidta åtgärder för minskat utsläpp av fossila bränslen är fonden medlem i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Gruppen har tillsammans med sina amerikanska och australiensiska systerorganisationer under 2011 arbetat fram ett dokument kring investerarnas syn på åtgärder bolagen bör vidta för att möta klimatförändringarna. Genom att sedan flera år stöjda Carbon Disclosure Project (CDP), ett internationellt investerarinitiativ, verkar fonden för att öka företagens medvetande om klimatförändringar. Projektet drivs av 550 institutionella investerare och har resulterat i att över 3000 av världens största företag rapporterar kring sina strategier för klimatfrågor och viktiga nyckeltal. Klimateffekten på investeringar Klimatförändringar kommer att innebära en väsentlig global strukturförändring, att jämföra med andra betydande strukturförändringar som befolkningsökning och urbanisering. Klimatförändringar är dock svårare att kvantifiera, speciellt på kortare sikt. För att identifiera Första AP-fondens placeringsrisker, men också möjligheter, ur ett klimatperspektiv deltog fonden som enda svensk pensionsfond, tillsammans med tretton internationella pensionsfonder 1), IFC 2), Carbon Trust 3), ledande klimatforskare och Mercer 4) i en omfattande studie för att belysa klimatfrågans betydelse för långsiktiga investerare. Slutsatsen blev för Första AP-fondens del ett beslut att vidga analysmetoderna och att utveckla metoder för att följa små men gradvisa förändringar, drivna av klimatfaktorer. Exempelvis kan utvidgade scenarioanalyser användas för att lyfta fram svårkvantifierade effekter. Ett annat exempel är den analys av portföljens klimatrisker på en mer detaljerad nivå som kommer att påbörjas under Klimatprojektets slutsatser har också bidragit till fondens principbeslut att öka andelen reala tillgångar i portföljen, exempelvis investeringar i fastigheter, jordbruk, skog och infrastruktur. Slutsatser från studien Climate Change Scenarios Implications for Strategic Asset Allocation Klimatförändringarna ökar osäkerheten för investerare och kan ha en betydande effekt på den långsiktiga avkastningen. Traditionella analysmetoder för allokering fångar inte upp klimateffekterna på ett tillfredsställande sätt. Genom att använda scenario- och faktoranalys samt genom att följa klimatnyckeltal kan investerare utveckla early-warning -system. Klimatsmarta aktier, förnybara energikällor, skog och jordbruk är exempel på investeringar som kan öka portföljens motståndskraft mot klimateffekter. Investerare bör analysera sina tillgångars klimatkänslighet. Investerare bör diskutera frågan om klimatförändringarna med de bolag de investerar i, sina externförvaltare samt beslutsfattare. Regioner som tagit täten i att adressera klimathotet är mer attraktiva ur ett investerarperspektiv. Källa: Mercer. För mer information se 1) APG (Nederländerna), AustralianSuper (Australien), British Columbia Investment Management Corporation (Kanada), British Telecom Pension Scheme (UK), CalPERS (USA), CalSTRS (USA), Environment Agency Pension Scheme (UK), Government of Singapore Investment Corporation (Singapore), Maryland State Retirement and Pension System (USA), Norska pensionsfonden utland, Ontario Municipal Employees Retirement System (Kanada), PGGM (Nederländerna) and VicSuper Pty Ltd (Australien). 2) IFC, International Finance Corporation, är en del av Världsbanken. 3) Carbon Trust är rådgivare inom affärsmöjligheter kopplade till minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering. 4) Mercer är ett konsultföretag inom HR, HR-relaterade finansiella tjänster och rådgivning. 19

20 Ekonomisk utblick Ett turbulent år År 2011 blev ett turbulent år såväl ekonomiskt som politiskt i stora delar av världen. Skuldproblemen i västvärldens ekonomier och de politiska följderna dominerade utvecklingen på de finansiella marknaderna under året och kommer att påverka kapitalmarknaderna under lång tid framöver. Skuldproblemet I västvärlden har skuldsättning inom privat och offentlig sektor byggts upp under lång tid. Sedan finanskrisen 2008 har skulduppbyggnaden minskat även om skulderna fortfarande är höga. I USA har minskningen skett genom ökat sparandet i den privata sektorn, vilket innefattar företag och hushåll, även om upplåningen samtidigt ökat i den offentliga sektorn. I Europa varierar skuldsättningen från land till land. I Grekland och Italien är det främst den offentliga sektorn som är djupt skuldsatt, i Spanien är det främst den privata sektorn. Skuldsituationen blev allt mer ifrågasatt under senare delen av Bland annat reviderade kreditvärderingsinstituten ner sina betyg för ett flertal länder, till exempel för USA, Italien och Spanien, som fick allt svårare att finansiera sina offentliga underskott genom lån på obligationsmarknaderna. Eftersom många europeiska banker har betydande innehav av europeiska statsobligationer spred sig osäkerheten även till banksektorn när det ifrågasattes om staterna kunde möta sina åtaganden fullt ut. Instabiliteten i banksektorn ledde till högre upplåningskostnader, likviditetsproblem och en begynnande kreditåtstramning i Europa. Både aktiemarknader och obligationsmarknader föll, samtidigt som förväntningarna på fortsatt tillväxt reviderades nedåt. Sammantaget ledde det till höjda räntor i problemekonomierna medan länder med stabilitet och ordning i statsfinanserna, däribland Sverige, istället fick allt lägre räntor på sina statsobligationer. Det europeiska valutasamarbetet och den gemensamma valutan blev allt mer ifrågasatt. För att återställa förtroendet för det finansiella systemet och valutasamarbetet beslutades om ett antal tvingande krav för medlemsländerna. Dessa innebär att budgetunderskotten ska elimineras på sikt och att lagstiftning om offentlig budgetbalans ska införas. Skuldsättning i % av BNP % EMU USA Källa: Reuters EcoWin Bytesbalans euroområdet i % av BNP, 2011 % Skuldsättningens underliggande problem Skulduppbyggnaden och de finansiella obalanserna inom euroområdet har drivits främst av skillnader i ländernas produktivitet och konkurrenskraft. Länder med svag produktivitetsutveckling har skuldsatt sig för att upprätthålla en hög konsumtion och har därför ökat underskotten i bytesbalansen. Om inte ländernas konkurrensförmåga förbättras innebär det svårigheter att hantera skuldsituationen. Politiken inom euroområdet har i huvudsak valt att fokusera åtgärderna på nedskärningar av statliga utgifter snarare än att påverka skillnaderna i konkurrenskraft. Den valda politiken riskerar därför att medföra att svagare länder går en lång period av stagnation och hög arbetslöshet till mötes. Tyskland Frankrike Italien Spanien Portugal Irland Grekland Källa: Reuters EcoWin 20

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Halvårsrapport 2012

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Halvårsrapport 2012 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare Halvårsrapport 2012 Innehåll Halvåret i korthet VD har ordet... 3 Första halvåret 2012... 5 Femårsöversikt...

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret Halvårsrapport januari juni 2011 inkomstpension 221,6 mdkr 3,0 mdkr långsiktig 1,4 avkastning 2011 Första halvåret Innehåll Halvåret i korthet Positiv värdeutveckling... 3 Avkastning... 4 Fondkapital...

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET INNEHÅLL 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET

HALVÅRET I KORTHET INNEHÅLL 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INNEHÅLL HALVÅRET I KORTHET FÖRSTA AP-FONDENS HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRET I KORTHET Resultatet för första halvåret uppgick till 14,3 mdkr (16,6). Avkastningen uppgick till 5,0 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna V Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 AP-fonderna och samhällsnyttan...2

Läs mer

Årsredovisning 2010. långsiktig investerare. engagerad ägare. 20,5 mdkr 10,2% 218,8 mdkr. kostnadseffektivitet

Årsredovisning 2010. långsiktig investerare. engagerad ägare. 20,5 mdkr 10,2% 218,8 mdkr. kostnadseffektivitet Årsredovisning 2010 långsiktig investerare 20,5 mdkr engagerad ägare 10,2% 218,8 mdkr kostnadseffektivitet 2010 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Året i korthet... 1 VD-ord Ytterligare ett år med

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:130

Regeringens skrivelse 2011/12:130 Regeringens skrivelse 2011/12:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 Skr. 2011/12:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2012 Beatrice Ask Peter

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital AP4 Halvårsrapport 2014 I 1 AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

INNEHÅLL 2 INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden...3. Året i korthet...4. VD-ord: Hög avkastning gynnar pensionssystemet...6

INNEHÅLL 2 INNEHÅLL. Kort om Första AP-fonden...3. Året i korthet...4. VD-ord: Hög avkastning gynnar pensionssystemet...6 ÅRSREDOVISNING 2014 2 INNEHÅLL FÖRSTA AP-FONDENS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Första AP-fonden...3 Året i korthet...4 VD-ord: Hög avkastning gynnar pensionssystemet...6 Pensionssystemet och hur

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(6) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 2016:1 2015-12-11 Förslag Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor 18 NOVEMBER 2015 18 november 2015 Dnr 15-13038 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 RISKER TILL FÖLJD AV LÅNGVARIGT LÅGA RÄNTOR 5 Europeiska stresstest

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Förvaltningskostnadsandel Rörelsens kostnader 0,06 % 0,06 % 0,06 % Förvaltningskostnadsandel inkl Provisionskostnader 0,15 % 0,17 % 0,17 %

Förvaltningskostnadsandel Rörelsens kostnader 0,06 % 0,06 % 0,06 % Förvaltningskostnadsandel inkl Provisionskostnader 0,15 % 0,17 % 0,17 % HALVÅRSRAPPORT 2016 HALVÅRET I KORTHET Resultatet för första halvåret uppgick till 10,6 mdkr (14,3). Avkastningen uppgick till 3,5 procent (5,0) efter kostnader. Mätt över den senaste tioårsperioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

1 Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen. Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen

1 Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen. Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen 1 Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen VD-ord I december 2015 kom 195 stater överens om ett globalt klimatavtal för att

Läs mer

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna Den 30 november 2009 Malin Björkmo Rapportens syfte Att presentera ett förslag till hur ett framtida regelverk för förvaltningen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Klimatsmart kapitalförvaltning

Klimatsmart kapitalförvaltning Klimatsmart kapitalförvaltning Hanna Arneson Hållbarhetsstrateg Örebro kommun 14 september 2016 Föredrag för Hållbar utveckling väst, Göteborg 2016-09-14, hållbarhetsstrateg Hanna Arneson, hanna.arneson@.

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport januari - 30 juni

Delårsrapport januari - 30 juni Delårsrapport 2006 1 januari - 30 juni Första halvåret i korthet Turbulenta börser och stigande räntor har begränsat värdeökningen på AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 3,4 mdkr,

Läs mer

Halvår. Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Första AP-fondens halvårsrapport

Halvår. Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Första AP-fondens halvårsrapport Halvår 2013 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare Första AP-fondens halvårsrapport 2013 1 Halvår 2013 Innehåll halvåret i korthet Vd har ordet...

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning Bakgrund Det svenska ålderspensionssystemet reformerades på 1990-talet och fick en utformning som i stora delar fortfarande anses modern och nydanande, också i ett internationellt perspektiv.

Läs mer