Memorandum. En bättre bild av patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Memorandum. En bättre bild av patienten"

Transkript

1 Memorandum N O V E M B E R En bättre bild av patienten Erbjudande om teckning i nyemission EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr

2 ERBJUDANDET Erbjudandet i korthet Villkor Teckningskurs Två (2) befintliga aktier i EXINI berättigar till teckning av en (1) ny aktie. För varje (1) per avstämningsdagen den 2 november 2012 innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. 3,50 SEK per aktie Avstämningsdag 2 november 2012 Teckningstid 8-21 november 2012 Handel med teckningsrätter 8-16 november 2012 Handel med BTA Antal aktier i erbjudandet Teckningspost (vid teckning utan företräde) Antal aktier innan emissionen ISIN-Kod Handelsbeteckning 8 november 2012 fram till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december. Högst st aktier Minsta teckningspost är 1000 aktier, vid teckning utan stöd av teckningsrätter aktier SE EXINI Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden av huvudägaren, Bo Håkansson genom bolag. Allmän information I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller EXINI avses EXINI Diagnostics AB (publ) med organisationsnummer Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lag (1991:980) om finansiella instrument 2 kapitel, 4, punkt 5. Undantaget gäller för emissioner som understiger 2,5 miljon euro. Det innebär att memorandumet inte har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende fram tida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas för att dessa förväntingar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. EXINI Diagnostics AB (publ) gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag eller NASDAQ OMX First North:s regelverk. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt på EXINIs huvudkontor samt på Bolagets hemsida 2

3 Erbjudandet i korthet... 2 Innehållsförteckning... 3 Inbjudan till teckning... 4 Villkor och anvisningar... 5 VD har ordet... 8 Bakgrund och motiv Riskfaktorer Verksamhet och marknad EXINI målbild och strategier Marknaden EXINI bone banar väg för ny och viktig biomarkör i behandlingen av prostatacancer Uppfinnarna av BSI kan nu själva använda EXINI bone Vi har funnit rätt strategi för att nå toppen Produkter Konkurrenter Regulatoriska godkännanden Patent Historik Styrelse och ledning Styrelse Ledningsgrupp Aktien Finansiell information EXINI Diagnostics AB (publ) Resultaträkning i sammandrag Balansräkning i sammandrag Eget kapital Kassaflödesanalys Nyckeltal Kommentarer till den finansiella utvecklingen Övriga upplysningar Bolagsordning Ordlista... 41

4 INBJUDAN TILL TECKNING Inbjudan till teckning EXINIs fokuserade satsning har under det senaste året gett många positiva resultat. Bolaget har fått ett antal mycket viktiga byggstenar på plats, så i byggandet av det framtida EXINI håller vi den tänkta takten. Exempel på detta är de stora framgångarna i Japan och det etablerade brohuvudet i USA. Bolaget vill nu med ytterligare kapital fortsätta denna satsning in i 2013 då en kraftigt ökad försäljning och ett positivt kassaflöde förväntas. Vid årsstämman i EXINI Diagnostics AB (publ), den 13 juni 2012 beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen i EXINI Diagnostics AB (publ), beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2012 att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och genomföra en garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst aktier. Emissionskursen är fastställd till 3,50 kronor per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget högst kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor, varav cirka kronor avser kostnader för emissionsgarantier. Härmed inbjuds aktieägare och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i EXINI Diagnostics AB (publ) till en kurs av 3,50 kronor per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med kronor, från kronor till kronor och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för nyemissionen. Detta memorandum har upprättats av styrelsen för EXINI med anledning av nyemissionen. Styrelsen, som är ansvarig för innehållet i memorandumet, försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelseledamöterna vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av EXINI som memorandumet förmedlar. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Huvudägaren Bo Håkansson, med ett totalt innehav om 49,3% genom bolag, ser ett långsiktigt ägande i EXINI och har förbundit sig att teckna sin andel i nyemissionen. Bo Håkansson genom bolag har även förbundit sig att teckna i emissionen i det fall aktieägare inte anmäler sitt intresse. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och garantiåtagande till 12,9 MSEK motsvarande 100 procent av nyemissionen. Lund 6:e november 2012 EXINI Diagnostics AB (publ) Styrelsen Bo Håkanssson Styrelseordförande Jan Erik Hedborg Styrelseledamot Henrik Perlmutter Styrelseledamot Olof Jarlman Styrelseledamot Fredrik Herslow Styrelseledamot Marcus Pramgård Styrelseledamot 4

5 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Villkor och anvisningar Erbjudandet Styrelsen i EXINI Diagnostics AB (publ) beslutade den 23 oktober 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 13 juni 2012, att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst ,60 kronor genom nyemission av högst aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst kronor. Information till direktregistrerade aktieägare De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 2 november 2012 är registrerade som aktieägare i EXINI Diagnostics AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 2 november Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 oktober Teckningsrätter Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 2 november 2012 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter. För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i EXINI Diagnostics AB senast den 21 november 2012 eller sälja teckningsrätterna senast den 16 november Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North under perioden 8 november 16 november Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut. Information till förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär. Teckningstid Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 8 november till och med den 21 november Observera att teckning av aktier ska ske senast kl den 21 november Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto. Styrelsen för EXINI Diagnostics AB äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 21 november Styrelsen i EXINI Diagnostics AB har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast kl den 21 november Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att 5

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ: 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 2. Särskild anmälningssedel I I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post. Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl den 21 november Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer EXINI att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till: Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Importgatan 4 SE Ängelholm Fax: +46 (0) E-post: Teckning utan stöd av teckningsrätter För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 november till och med den 21 november Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer samt på Bolagets hemsida (www.exini.com). Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast kl den 21 november Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer EXINI att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. 6

7 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Aktieägare bosatta utanför Sverige Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank: BIC: SWEDSESS IBAN: SE Betalda tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. Handel med BTA Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 8 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december Leverans av aktier BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Rätt till utdelning Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Emissionsresultatets offentliggörande Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets hemsida (www.exini.com), vilket beräknas ske under vecka 48, Handel med aktier Bolagets aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX First North. Aktien handlas under kortnamnet EXINI och ISIN-kod SE De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. En handelspost omfattar en (1) aktie. Emissionsinstitut Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission. Frågor Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: EXINI Diagnostics AB (publ) Tel: +46 (0) E-post: Sedermera Fondkommission AB Tel: +46 (0) E-post: Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.exini.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från EXINI. 7

8 VD HAR ORDET VD har ordet EXINI skapar värden i en modern sjukvård genom världsledande teknik inom ett specialområde med hög potential därför är det en god idé att investera i EXINI. Behovet av imaging biomarkörer är stort och växande. Biomark örer spelar en allt viktigare roll i en växande cancersjukvård som allt oftare använder avancerad bildanalys som sitt spetsverktyg. Vår mjukvara EXINI bone BSI genererar imaging biomarkören Bone Scan Index (BSI). EXINI bone BSI och BSI används vid behandlingsuppföljning av prostata- och bröstcancer, de idag två vanligast förekommande och snabbast växande cancerformerna i världen. BSI-värdet räknar man med kommer att komplettera PSA-värdet på ett avgörande sätt för sin patientgrupp samtidigt som BSI tillför möjligheten att snabbt avgöra vilka kostsamma behandlingsformer som är verksamma för just den enskilde patienten. Vårt kunnande ligger rätt i tiden och EXINI har dessutom fördelen och styrkan av att ha en kunnig och mycket engagerad huvudägare. Framtiden ser spännande ut. Vi ser fram emot en affärsmässig utveckling av vår grundverksamhet, vi är rustade med en växande produkt- och patentportfölj, vi tar emot positiva data från kliniska studier, vi får god respons från välrenommerade referenssjukhus som vi har strategiska samarbeten med. Flera centrala byggstenar är på plats men självfallet återstår mängder med viktiga utmaningar; t.ex. fler kliniska referenser från vanliga sjukhus och regulatoriska godkännanden för nya produkter saker som skall ge en stabil intäktsökning på lång sikt. Vi har haft ett fantastiskt genomslag på den japanska marknaden genom vårt samarbete med FUJIFILM RI Pharma. Ett samarbete vi nu fördjupar, bland annat genom en fortsatt utvärdering av produkten EXINI heart. USA-marknaden öppnade sig för oss under hösten 2012 genom FDA-godkännandet av EXINI bone BSI, vår produkt med den unika kapaciteten att mäta just Bone Scan Index-värdet, (BSI). Parallellt banas nu nya vägar för framtida globala OEM-kontrakt. Vi har skapat stort intresse på den europeiska marknaden genom ett annat strategiskt beslut: att marknadsföra BSI-verktyget och därmed vända oss till kundens kund. Kundens kund utgör i detta avseende de läkare som möter och behandlar prostatacancerpatienter, alltså onkologer och urologer. Det är dessa läkare som via remisser beställer en mätning av BSI-värdet från den bildanalytiskt undersökningsansvariga avdelningen på respektive sjukhus. Den aktuella undersökningen genomförs för att studera eventuell utbredning av metastaser (dottertumörer) i skelettet. Analysen baseras på bilder som tas i en gammakamera, skelettscintigrafi (Bone Scan på engelska). Det är en utomordentligt avancerad kunskap som ligger i att tolka scintigrafibilder riktigt. Därför har onkologer och urologer stor nytta av ett konkret siffervärde i form av ett Bone Scan Index-värde (BSI) vilket genereras av vår mjukvara EXINI bone BSI. Specialisterna får på ett enkelt sätt värdefull information om eventuell spridning av prostatacancern till skelettet. Om en spridning till skelettet har skett, kan läkarna följa utvecklingen och avgöra om metastaserna blir fler, ökar i volym eller reagerar på behandlingar (tillbakabildas). Svaret ges i form av ett automatiskt genererat siffervärde. På några sekunder vet ansvarig läkare om behandlingen hjälper eller inte. I media har debatten rasat under hösten om att sjukvården av kostnadsskäl håller igen dyra behandlingar för patienter eftersom de inte kan mäta effekten med vårt verktyg får läkare nu ett hjälpmedel för att snabbare kunna välja rätt behandling till rätt patient. En annan viktig vinst är att läkaren bättre kan bedöma hur länge patienten kan leva med sin cancersjukdom. Detta är ett efterlängtat verktyg. Vi har fått många bevis på att vår roll i vårdkedjan faktiskt gör skillnad både för läkare och för patienter. Bone Scan Index (BSI) är högintressant för alla läkemedelsbolag som nu utvecklar nya läkemedel för behandling av avancerad prostatacancer. Expansionen i det segmentet skapar stora möjligheter för kommersiella samarbeten. EXINI genomför också en strategisk samarbetssatsning med finansiellt stöd från Vinnova. Syftet är att skapa en länk mellan teknik och vårdbehov för att kunna möta en ökande efterfrågan på våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt avseende service och support. Sammanfattningsvis EXINI har nu skapat den bas som gör en internationell försäljningstillväxt möjlig och vi ser en mycket intressant utveckling av marknaden. Våra produkter ligger rätt i tiden. Vi står inför en period med ett växande antal patienter som kräver bra vård, samtidigt som antalet kvalificerad vårdpersonal med kunskap att tolka bilder är begränsat. Därmed blir våra produkter allt viktigare länkar i en kostnadseffektiv och patientsäkrare vårdkedja. Genom att investera i EXINI investerar man samtidigt i en bättre sjukvård. Magnus Aurell VD, EXINI Diagnostics AB (publ) 8

9 Våra produkter blir allt viktigare länkar i en kostnadseffektiv och mer patientsäker vårdkedja. Magnus Aurell, VD på EXINI

10 BAKGRUND OCH MOTIV Bakgrund och motiv Produkterna från EXINI Diagnostic AB (publ) är baserade på internationellt erkänd forskning från Lunds Universitet. Bolaget grundades 1999 med målsättningen att överföra forskningsresultat från Lunds Universitet för att skapa mjukvara med funktionen diagnostiskt beslutsstöd. Lars Edenbrandt, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är grundare av företaget och kombinerar sitt arbete som professor med sitt arbete på företaget. EXINIs befintliga produktportfölj är utvecklad för användning inom nuklearmedicin med bilddata genererad ur gammakameror och används främst vid diagnostik och handläggning av patienter med cancer, kranskärlssjukdom och demens. EXINIs produkter: EXINI bone BSI, EXINI heart, EXINI brain och EXINI dat har utvecklats speciellt för att hjälpa läkare att tolka bilderna inom dessa sjukdomsområden. EXINIs mjukvaruprodukter bygger på avancerad bildbehandling som på ett automatiskt sätt känner igen olika organ och sjukliga förändringar. Den automatiska tolkningen av bildbehandlingens resultat sker sedan med artificiella neurala nätverk. Dessa nätverk har tränats att tolka bilder lika bra som de mest erfarna läkare. Denna inlärda kunskap nås genom att nätverken analyserar omfattande mängder diagnostiska bilder under en avancera tränings- och inlärningsprocess. Utifrån ett plattformstänkande utvecklar Bolaget ett antal användarvänliga mjukvaror med system för beslutsstöd åt sjukvården. Mjukvara integreras med befintlig kamerautrustning på sjukhusen. Bolagets produkter är kompatibla med gammakameror (SPECT) från samtliga större leverantörer. EXINI säljer mjuk vara, installerar denna och utbildar sjukvårdspersonalen i hanteringen. Genom att använda EXINIs produkter skapas en förbättrad diagnoskvalitet och en kostnadseffektiv sjukvård. I dagsläget erbjuder EXINI fyra CE godkända produkter varav en produkt, EXINI bone BSI, även har FDA 510(k) tillstånd. EXINI har under året fått ett kommersiellt genomslag i Japan med EXINI bone BSI. Produkten kombinerar på ett unikt sätt avancerad CADx-teknologi (Computer Aided Diagnosis) med en automatiserad matematisk volymberäkning som levererar ett Bone Scan Index-värde (BSI-värde). Potentialen är betydande, när man inser att Bone Scan Index (BSI) kan bli en lika viktig pusselbit som Prostataspecifikt antigen (PSA) för att optimera behandling av patienter med skelettmetastaserad prostatacancer. Metoden kan även användas för bröstcancerpatienter, vilket innebär att EXINI bone BSI tillför betydande värde vid behandlingen av de två vanligaste cancerformerna i världen. Andelen äldre personer förväntas öka kontinuerligt över de närmaste åren. Därmed ökar behovet av avancerade bildundersökningar som ger snabbare och säkrare diagnoser. En effektiv bildanalysavdelning är centralt för att hela sjukhuset skall kunna höja sin kvalitet och effektivitet. Därmed får också medicinsk bildanalys och diagnostik samt imaging biomarkörer en allt större betydelse för den moderna sjukvården. EXINIs fokuserade satsning har under de senaste åren gett många positiva resultat. Bolaget har fått ett antal mycket viktiga byggstenar på plats, därmed kan vi säga att byggandet av det framtida EXINI håller den tänkta takten. Exempel på detta är de stora framgångarna i Japan och det etablerade brohuvudet i USA. Bolaget vill nu med ytterligare kapital ge kraft åt en fortsatt satsning in i 2013 då en ökad försäljning och ett positivt kassaflöde förväntas uppnås. Styrelsen i EXINI Diagnostics AB (publ) Lund 6:e november

11 Prostata- och bröstcancer är de största cancerformerna i västvärlden Adam Haglund / Folio

12 RISKFAKTORER Riskfaktorer En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i EXINI. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge, utan också beakta de risker en investering kan medföra. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Marknadsrelaterade risker Lagstiftning och politiska beslut EXINI är verksamt i ett stort antal länder, framförallt inom Europa, i Japan och i USA. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor i de länder där EXINI är verksamt och där Bolagets produkter säljs, vilket kan påverka verksamheten och resultatet negativt. Globala ekonomiska förhållanden EXINIs försäljning är beroende av den globala konjunkturen. En utdragen konjunkturnedgång med minskad konsumtion och minskade investeringar skulle kunna medföra en betydande minskning av EXINIs produkter. Detta kan föranleda att order inte läggs, dras tillbaka eller senareläggs. En försvagad ekonomi och konjunktur har således en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Sjukhus är ofta finansierade av staten via skatter, vilket gör att minskade skatteintäkter på grund av en försämrad ekonomi kan ha en negativ inverkan på försäljningen av EXINIs produkter. Konkurrens Bolaget bedriver nästan uteslutande utveckling och marknadsföring av nya teknologier och produkter. Det kan aldrig uteslutas att alternativa konkurrerande metoder utvecklas, vilket skulle kunna innebära ändrade förutsättningar för Bolagets verksamhet. Bolagsspecifika risker Långa beslutsprocesser Bolaget arbetar inom området sjukvård, medicinteknik och läkemedel. Inom detta område är ofta beslutsprocesserna och ledtiderna långa. Detta medför större svårigheter att förutsäga när i tiden affärer inträffar än i många andra brancher vilket leder till en risk att förseningar i förväntade intäkter kan inträffa. Marknadstillväxt Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Dels genom svårigheter att rekrytera rätt personal, dels genom att en snabb expansion kan medföra problem för personal som framgångsrikt kan integreras i organisationen. Utvecklingskostnader Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att den planerade produktutvecklingen kan bli mer kostnadskrävande än planerat. Immateriella rättigheter Värdet i bolaget är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent. Det finns ingen garanti för att dessa patent kommer att ge tillräckligt skydd eller att de inte kommer att kringgås av andra. Regulatoriska godkännanden Verksamheten är beroende av regulatoriska godkännanden. Inga garantier kan lämnas för att dylika godkännanden kan erhållas eller upprätthållas över tiden. 12

13 RISKFAKTORER Bolaget beräknar att under prognosperioden erhålla ytterligare FDA-godkännande för USA-marknaden. Försenade godkännanden förskjuter försäljningsstart av dessa produkter i USA framåt i tiden. Produktansvar Marknadsföring och försäljning av produkter i Bolaget medför en risk gällande krav på produktansvar. Trots att produktansvarsförsäkringar tecknas kan inga garantier lämnas för att försäkringsskyddet är tillräckligt för att täcka eventuella krav. Felaktig diagnos EXINI säljer beslutsstödjande produkter som möjliggör snabbare och säkrare diagnos. Ansvaret för slutlig patientdiagnos ligger dock alltid hos läkaren. EXINI är inte juridiskt ansvariga för diagnoser, vilket tydligt framgår av användarföreskrifterna till Bolagets produkter. Eventuellt felaktigt beslutsstöd genererat från EXINIs produkter kan leda till negativ publicitet för Bolaget, vilket i sin tur kan medföra reducerad försäljning. Beroende av nyckelpersoner EXINI är beroende av nyckelpersoner och framtida resultat beror till del på förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal. Finansiella risker Beroende av expansionsfinansiering Bolagets verksamhet kan komma att behöva ytterligare kapital för sin fortsatta utveckling. Om EXINI skulle misslyckas med att skaffa finansiering vid ett sådant behov, finns risk för inskränkningar i bolagets verksamhet. Aktierelaterade risker Ägare med betydande inflytande Ett fåtal av Bolagets aktieägare äger en väsentlig andel av samtliga utestående aktier och kommer även efter förestående nyemission att ha ett betydande aktieinnehav i Bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännanden från aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna. Kursvariationer och likviditetsbrist Historiskt har likviditeten i EXINI-aktien under perioder varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse investerarnas framtid för Bolagets aktie. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en kort period, utan att priset påverkas negativt för säljaren. Utebliven utdelning EXINI har ännu inte beslutat om någon utdelning till aktieägarna och det finns inga garantier för att Bolaget i framtiden kommer att kunna lämna utdelning. Tidpunkterna för eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman. Valutarisker EXINI är verksam på en global marknad och erhåller ersättning i andra valutor än svenska kronor. Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En stor del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i Euro och USD. Valutakurser kan väsentligen förändras. 13

14 VERKSAMHET OCH MARKNAD EXINI målbild och strategier Målbild 2017 EXINI är om fem år ett företag på NASDAQ OMX Small Cap listan. Huvudprodukten EXINI bone BSI och dess BSI-värde har blivit en standard vid skelettundersökningar i samband med såväl prostata- som bröstcancer och har utvecklats vidare för användning inom fler bilddiagnostiska områden. Våra marknader är i huvudsak Norra Europa och USA samt Japan via FUJIFILM RI Pharma. De sista åren har även försäljningen i Kina tagit fart. EXINI har utmärkt sig som ett företag med innovativa imaging biomarkörer vilket har lett till att ett fleratal kliniska prövningsföretag är kontrakterade partners. Förpackningen av produkterna och affärsmodellen har vidareutvecklats så att dessa erbjuds som molntjänster där man betalar vid användning. Denna lösning har möjliggjort för EXINI att hantera den stora volymsökningen med en begränsad kostnadsökning i support och servicefunktioner. Strategier Att satsa kraftfullt på EXINI bone BSI genom att rikta marknadsföringen avseende det unika BSI-värdet direkt till remitterande läkare. Att förvalta EXINIs stora framgångar på den japanska marknaden och expandera genom fokus på EXINI heart. Att sänka trösklarna för sjukhus att få on-linetillgång (via internet) till våra program för tester samt betalning per användning och automatiserad feedback. Att söka strategiska samarbeten för att bredda produktutbud och effektivisera marknadsbearbetningen. Att öka antalet säljkanaler via OEM kunder. Att fortsätta den kliniska dokumentationen: ett viktigt led i såväl strategisk marknadsföring som regulatorisk strategi, centralt för internationell framgång. Att expandera till PET/CT/MR för att därigenom bredda den potentiella kundbasen. 14

15 VERKSAMHET OCH MARKNAD Rikta marknadsföring av BSI I takt med att sjukvården blir bättre på att identifiera och behandla tumörer ökar behovet av nya så kallade biomarkörer inom den framtida cancervården. De remitterade läkarna, till exempel onkologer och urologer, vill veta hur de sjukliga förändringarna utvecklat sig sedan förra undersökningen. Har tumörer växt eller krympt? Finns det fler metastaser? EXINI bone BSI kan bedöma tumörers utveckling på ett nytt och unikt sätt, via en imaging biomarker: Bone Scan Index (BSI). BSI har i vetenskapliga studier visat sig vara ett värdefullt redskap för att bedöma tumörers utveckling. Målet är att med hjälp av resultaten från Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSK) i New York övertyga urologer och onkologer om att använda BSI i den dagliga verksamheten. Då kommer majoriteten av alla nuklearmedicinska avdelningar att behöva leverera ett BSI-värde. Utveckla succén i Japan Samarbetet med den japanska partnern FUJIFILM RI Pharma är mycket lyckat och skall utvecklas vidare. Nästa steg är att full följa avsiktsförklaringen angående tester och utvärdering av EXINI heart för den japanska marknaden. Det finns sedan ytterligare ett antal spännande idéer att vidareutveckla tillsammans. Minimera trösklarna Inom dagens sjukvård finns en stark trend att efterfråga produkter som är oberoende av den plattform som sjukhuset för tillfället har. Tendensen har tidigare varit att de stora tillverkarna försöker binda in kunden till sina lösningar. Men open source-mentaliteten och appar har ändrat förutsättningarna, och nu vill kunden kunna få tillgång till nya produkter på ett enkelt, men ändå kontrollerat, sätt. Därför är det en möjlighet för EXINI att i framtiden kunna tillhandahålla sina prod ukter utifrån ett så flexibelt och enkelt sätt som möjligt, t ex som en molnlösning, och inte vara beroende av en viss plattform hos kunden. Strategiska samarbeten EXINI söker kontinuerligt strategiska samarbeten för att bredda produktutbud och effektivisera marknadsbearbetningen. I en global marknad ger detta bättre förutsättningar för en snabbare och effektivare marknadspenetration. Vi har fått en mycket bra respons från läkemedelsbolagen inom prostatacancerområdet. Detta strategiska partnerspår är mycket spännande och betyder att EXINI bone BSI och dess automatiska beräkning av BSI, bidrar med viktig information vid utvärdering av nya cancerläkemedel. Förutom EXINIs kommersiella möjligheter inom läkemedelsbranschen blir samarbetet också ett perfekt marknadsfönster mot den internationella sjukhusvärlden. Detta eftersom dessa kliniska prövningar görs på välrenommerade universitetssjukhus runt om i hela världen. Expansion OEM EXINI bearbetar tillverkare av gammakameror och arbetsstationer, tillverkare av bildarkiv- kommunikations- och röntgeninformationssystem (PACS/RIS) samt tillverkare av de radiopharmaceuptiska preparat som används vid SPECT och PET undersökningar. Marknaden kring OEM, och större kanaler såsom FUJIFILM, skall expanderas genom en målinriktad och anpassad strategi utifrån varje enskilt företags förutsättning. EXINIs välutbildade säljkår fokuseras till att fungera som säljstrategisk resurs med expertrådgivning till utvalda partners och OEM-kunder. Medarbetarna har den kompetens och erfarenhet, både av produktutbudet och av arbetssättet inom sjukhusens bilddiagnostiska avdelningar, som krävs för att på ett snabbt och professionellt sätt utbilda nya partners runt om i världen. Klinisk dokumentation Den kliniska dokumentationen är ett viktigt led i den strategiska marknadsföringen, och helt avgörande för internationell framgång för ett modernt Med Tech-bolag. Denna verksamhet är i vissa fall viktigare än patent. Patent går alltid att komma runt, men en gedigen klinisk dokumentation går aldrig att kopiera, utan måste uppvisas självständigt för varje mjukvara. EXINI har redan en unik situation i detta avseende, och kommer att fortsätta med klinisk dokumentation som en strategisk åtgärd för marknadsföring (stöd vid säljsamtal samt visualisering av EXINI vid vetenskapliga presentationer) samt för att behålla och vidareutveckla sina regulatoriska godkännanden. Bredda den potentiella kundbasen Framtidens mjukvaror är produkter som sammanfattar och effektiviserar en frågeställning, och som ger ett enkelt och snabbt svar till remittenterna. Detta visar EXINIs utveckling av det automatiska BSI-värdet. Via det framgångsrika BSI-konceptet finns möjligheter att expandera in i det avsevärt större radiologisegmentet (PET/CT/ MR) för att skapa nya produkter med potential till volymsförsäljningar liknande EXINI bone BSI. 15

16 VERKSAMHET OCH MARKNAD Marknaden Marknadsöversikt och trender Medicinsk bildanalys och diagnostik får en allt större betydelse i den moderna sjukvården. Befolkningsmängden ökar och vi lever allt längre, samtidigt ökar antalet livsstilsrelaterade sjuk domar. Den demografiska förändringen ställer krav på snabbare och säkrare diagnoser liksom en bättre uppföljning av både sjukdomsbilden och behandlingseffekterna sjukvården möter dessa krav genom medicinsk bilddiagnostik där avancerad bildanalys är en viktig del. Effektiva bildavdelningar på sjukhus utgör förutsättning för att sjukvården skall kunna höja sin kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt drabbas sjukvården av en ökande brist på läkare med adekvat specialistkunskap att kunna tolka resultaten av de medicinska bildundersökningarna. Utifrån gener ella behov ökar därför efterfrågan på automatiserade beslutsstöd. EXINIs samtliga produkter erbjuder lösningen på detta behov. I takt med att sjukvården blir bättre på att identifiera och behandla cancer blir också kraven på oberoende och reproducerbara kvantifieringsverktyg (till exempel imaging biomarkörer) inom detta specifika område allt större. EXINI bone BSI, med sin unika BSI-kapacitet, anses därför ha en framtida potential. Inte bara inom den dagliga sjukvården utan också som ett verktyg för läkemedelsbolagen i deras studier för att utvärdera nya substanser mot skelettmetastaser. Detta område kommer att växa eftersom de två i särklass största cancerformerna i västvärlden, prostata- och bröstcancer, metastaserar i skelettet. Under de senaste 20 åren har nya fall av prostatacancer fördubblats och idag insjuknar cirka personer i Sverige varje år och fallen blir yngre. (ref. NPCR Nationella Prostatacancerregistret). Motsvarande siffra för bröstcancer är ca 7000 nya fall per år (ref. Nationella Bröstcancerregistret). Unikt läraktig mjukvara EXINI är idag det enda företaget på den nuklearmedicinska marknaden som tillhandahåller avancerad Computer Aided Diagnosis (CADx) i sin mjukvara. EXINIs produkter bygger på avancerad bildbehandling där igenkänning av organ och sjukliga förändringar sker automatiskt med hjälp av artificiella neurala nätverk. Kunskapen att tolka bildunderlagen har de artificiella neurala nätverken fått genom avancerade träningsprocesser där stora volymer av diagnostisk bilddata analyserats resultatet är en inlärd kunskap som motsvarar de mest erfarna läkarnas erfarenheter. Bone Scan Index EXINI har under året fått ett kommersiellt genomslag i Japan med EXINI bone BSI. Produkten kombinerar på ett unikt sätt avancerad CADx-teknologi (Computer Aided Diagnosis) med en automatiserad matematisk volymberäkning som levererar ett Bone Scan Index-värde (BSI-värde). Potentialen är mycket stor. Bone Scan Index (BSI) kan bli en lika viktig pusselbit som Prostataspecifikt antigen (PSA) för att optimera behandling av patienter med skelettmetastaserad prostatacancer. Metoden kan även användas för bröstcancerpatienter, vilket innebär att EXINI bone BSI tillför betydande värde vid behandlingen av de två vanligaste cancerformerna i världen. Marknadsbearbetning Bolaget har under det sista året skruvat sitt fokus från den tekniska lösningen till ett mer sjukdoms- och patientorienterat fokus. Ett exempel är produkten EXINI bone BSI som med sitt unika BSI-värde fyller ett behov hos behandlade läkare för skelettmetastaser. Via urologers/onkologers referenser bygger bolaget nu ett kontaktnät med ledande personer inom detta område. På detta sätt skapas behovet hos remittenterna som i sin tur beställer BSI-värdet av nuklearmedicinska avdelningen. Vi bedömer då att beslutsprocessen blir kortare och möjligheten till större volymförsäljning ökar. En konsekvens av detta är att bolaget kommer att besöka urologiska/onkologiska kongresser och även presentera forskningsresultat i urologiska tidskrifter som komplement till nuklearmedicinska tidskrifter. Generella marknadsantaganden Antalet installerade gammakameror i världen uppskattas till cirka stycken med ett växande behov. Utrustningen beräknas förnyas ungefär vart tionde år. EXINI har idag fyra produkter med ett medelpris på 100 TSEK. Utifrån antagandet om en uppsättning mjukvara för varje kamera ges en marknadspotential på totalt MSEK (fördelade geografiskt enligt följande: USA: MSEK, Asien: 1000 MSEK, Europa: 1900 MSEK, R-O-W: 500 MSEK). 16

17 Adam Haglund / Folio

18 VERKSAMHET OCH MARKNAD EXINI bone banar väg för ny och viktig biomarkör i behandlingen av prostatacancer Innan EXINI bone BSI kom ut på marknaden fanns det inget enkelt och pålitligt sätt att mäta och kvantifiera hur metastaserna i skelettet förändras vid framskriden prostata cancer. Nu när nya, dyra mediciner tas fram, ökar behovet av att noggrant följa behandlingsresultaten med hjälp av en tillförlitlig biomarkör. EXINI bone BSI med sin unika Bone Scan Index (BSI)-mätning har definitivt fått sitt vetenskapliga genombrott. De positiva kliniska studier, som har publicerats under den senaste tiden, och de följdrubriker som dessa skapade i några av världens mest ansedda tidsskrifter, banar nu väg även för kommersiellt genomslag. Men vad är det egentligen det hela handlar om? Varför är det nu visade kliniska värdet av BSI en sådan viktig milstolpe för EXINI? Cirka 90 procent av patienterna med framskriden prostatacancer har även skelettmetastaser. Metastaserna är oftast orsaken till att sjuk domen leder till invaliditet och död. I takt med att tillgången till bättre behandlingar ökar, blir också behoven större av att kunna följa den effekt som läkemedlet har. Det gäller såväl inom vården som inom de läkemedelsbolag som utvecklar de nya medicinerna. Men innan EXINI bone BSI kom ut på marknaden fanns det inte något enkelt och pålitligt sätt att mäta och kvantifiera hur metastaserna i skelettet förändras. På ett av USAs högst rankade cancersjukhus, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York har man tidigare visat att man, genom att beräkna BSI-värdet, får ett kvantitativt mått som är tydligt förknippat med överlevnad. Problemet är bara att den manuella metod som använts där är mycket tidsödande och den kräver att läkaren markerar alla skelettmetastaser i varje skelettscintbild. Det tar 40 minuter för en erfaren nuklearmedicinare. EXINI bone- BSI räknar ut samma BSI-värde på cirka 10 sekunder. Dessutom blir detta värde inte beroende av subjektiva bedömningar. Resultatet blir en både effektivare och säkrare vård. För att förstå potentialen behöver man känna till vad som har hänt inom modern sjukvård de senaste åren. Carl-Erik Westervall, Director, Marketing and Sales förklarar: Fram till för några år sedan fanns det inte någon särskilt bra behandling för patienter med långt framskriden prostatacancer. Men nu har ett flertal läkemedel lanserats som är specifikt utvecklade för en prostatacancer som spridit sig till skelettet, läkemedel som kan förlänga livet för dessa patienter. Flera nya läkemedel är också under utveckling. När det gäller behandling med dessa nya läkemedel så saknar man idag en bra biomarkörer för att kunna följa behandlingseffekten och det är här Bone Scan Index (BSI) kommer in som en intressant biomarkör för patientgruppen, säger Carl-Erik Westervall. EXINIs automatiska lösning har lyft BSI-värdet från att vara en intressant forskningsparameter till att bli ett värdefullt kliniskt redskap. Samtidigt pågår det ett paradigmskifte inom medicinsk bilddiagnostisk, där medicinsk bildanalys blir alltmer betydelsefullt. Här finns ett helt nytt sätt att tänka idag. Medicinsk bilddiagnostik används inte längre bara för att ställa diagnos utan även för att stadiebestämma sjukdomsförlopp och analysera behandlingseffekter. Därmed blir behovet av pålitliga kvantativa värden och biomarkörer ännu större. Det är läkare inom nuklearmedicin som utför de undersökningar som utmynnar i ett BSI-värde. Det är emellertid läkare som onko- 18

19 VERKSAMHET OCH MARKNAD loger eller urologer som har användning för den uppmätta siffran. Det är också dessa kliniker som beställer undersökningen av sina nuklearmedicinska kollegor på sjukhuset. Därför väljer EXINI att marknadsföra EXINI bone BSI och dess BSI-beräkning på båda fronter. Vi kan erbjuda en snabb och robust metod som alla kan få tillgång till, det behövs ingen träning för att använda den, och den fyller ett enormt behov inom dagens moderna cancervård. När fler urologer och onkologer börjar efterfråga BSI-värdet kommer fler nuklearmedicinare på de bildgivande avdelningarna att köpa EXINI bone BSI. För patienten kan också möjligheten att mäta BSI göra stor skillnad, och underlätta dialogen med läkaren. Patienter är i dag vana vid att få ett siffervärde som speglar hälsan presenterat för sig. Det är lätt att ta till sig och ett pedagogiskt sätt att visa att något händer i kroppen. Det kan vara så att patienten får lättare att välja bort en dyr behandling med mycket biverkningar när han förstår att prognosen i vilket fall som helst är mycket dålig, eller tvärtom att man ser med egna ögon, via ett siffervärde, att behandlingen hjälper och får ny kraft. Inom den medicinska världen gäller det också att ha med sig de internationella experterna för att få genomslag ute i den kliniska vardagen. För EXINIs del är det därför glädjande att många världsledande specialister inom området starkt uttrycker att det automatiskt genererade BSI-värdet är ett värdefullt tillskott. Flera europeiska, amerikanska och japanska läkemedelsbolag har visat sitt intresse för att använda metoden i sina kliniska utprovningar av nya läkemedel, vilket också är en beprövad väg att nå ut till sjukvården, säger Carl-Erik Westervall som, utan att vilja avslöja för mycket, bekräftar att det här pågår mycket konkreta samarbetsdiskussioner. Carl-Erik Westervall, Director, Marketing and Sales på EXINI Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och även den som av Socialstyrelsen bedöms öka mest i antal upptäckter de kommande decennierna. 35% av alla cancerfall hos män är prostatacancer och varje år upptäcks omkring nya fall. Det är oklart vad som orsakar prostatacancer, men om man har flera släktingar med sjukdomen är risken större att man får den. Man kan bli frisk från prostatacancer, men även om man inte blir det kan man ofta leva ett bra liv i många år trots sjukdomen. Den vanligaste orsaken till att en man får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan utredning av förhöjda värden i blodet av PSA (Prostataspecifikt antigen). Normalt finns små mängder PSA i blodet. Att man har prostatacancer fastställs sedan alltid med mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från prostata. Vid prostatacancer växer tumören först bara inuti prostatakörteln, men tumören kan sprida sig till intilliggande organ och även till andra delar av kroppen. De nya tumörerna kallas metastaser. Prostata cancer kan sprida sig till lymfkörtlar, skelettet och till närliggande områden. För att se om det finns eventuella metastaser i skelettet görs en skelettscintigrafi-undersökning (eng. Bone Scan) med en så kallad gammakamera. Denna metod används också för att följa effekten av vissa läkemedel som har till syfte att minska metastasbördan eller bromsa tillväxten av metastaser. Vilken behandling man får beror bland annat på hur stor cancertumören är, om den har spridit sig, hur gammal man är och hur frisk man är i övrigt. Om det är lämpligt tas tumören bort genom en operation eller med strålbehandling. Ibland kan inte tumören tas bort, men då kan sjukdomen bromsas och besvären lindras med hjälp av till exempel hormon behandling, strålbehandling eller cytostatika. 19

20 VERKSAMHET OCH MARKNAD Uppfinnarna av BSI kan nu själva använda EXINI bone Med ett pinfärskt FDA-godkännande (US Food and Drug Administration) på plats, har EXINI redan hunnit göra en installation av EXINI bone BSI i USA. Den installationen kunde inte ha skett på ett bättre referenssjukhus än på Memorial Sloan- Kettering Cancer Center i New York. Det var på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center hela framgångshistorian med BSI-mätningen började. Det var nämligen en forskargrupp vid det ansedda sjukhuset i New York som presenterade den grundläggande idén att mäta BSI, det vill säga göra en volymsberäkning av metastaser i skelettet i förhållande till hela skelettets volym. Forskarna insåg tidigt att detta mätvärde gav ny och värdefull information, men metoden krävde en manuell beräkning som var alltför tidskrävande och krånglig för att använda i klinisk rutin. Sedan dess har Memorial Sloan-Kettering Cancer Center blivit en av EXINIs värdefullaste samarbetspartners och referenssjukhus, där fortsatt klinisk forskning nu också har bevisat värdet av det BSI-värde som genereras av EXINI bone BSI, och som baseras på en automatisk snabb matematisk beräkning. Genom det nyligen erhållna FDA-godkännandet för denna mjukvara kan EXINI nu, förutom att fortsätta sitt forskningssamarbete, också installera programmet i det stora kliniska flödet av patienter på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center är världens äldsta och största privata cancersjukhus. Sjukhuset grundades 1884 av John J. Astor och hans fru Charlotte. Det hette då New York Cancer Hospital, och blev det första sjukhuset på Manhattans Upper West Side startade flytten österut, och numera ligger själva sjukhusbyggnaden där man tar emot inneliggande patienter, på Upper East Side. År 2011 skrevs patienter in på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, som har över anställda. Totalt patientbesök ägde rum på sjukhusets olika mottagningar runt om i New York. Sjukhusets läkare leder också tillsammans mer än 550 kliniska studier inom cancerområdet. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center har, som en av endast 41 institutioner i USA, utsetts till Comprehensive Cancer Center av the National Cancer Institute. Dessutom har U.S.News rankat Memorial Sloan-Kettering Cancer Center som det näst bästa cancersjukhuset i hela USA, i konkurrens med över 900 andra amerikanska cancerspecialistsjukhus. Att detta kommer att vara ett mycket viktigt referenssjukhus för den vidare globala expansionen är lätt att förstå, då man inser hur välrenommerat Memorial Sloan-Kettering Cancer Center är. Det beskrivs som ett av världens ledande cancersjukhus, såväl inom patientvård som inom banbrytande forskning. De omfattande utbildningsprogram som bedrivs har påverkan på framtidens cancervård och -forskning runt om i hela världen. 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

BSI-satsningen fortsätter

BSI-satsningen fortsätter Delårsrapport 1/2015 BSI-satsningen fortsätter FINANSIELLT RESULTAT Första kvartalet Nettoomsättning 1 353 (4 403) TSEK EBITDA -3 177 (447) TSEK Resultatet efter skatt -2 826 (13526) TSEK Resultat per

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) Årsstämman i Tigran Technologies AB (publ) ( Tigran eller Bolaget ) beslutade den 22 juni 2015, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 2 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden...

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 Första kvartalet 2010 Nettoomsättningen uppgick till 376 (602) tsek. Resultat före skatt var -2 659 (-1 206) tsek. Verksamhetsutveckling Bibehållen hög marknadsfokus med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Positivt helårsresultat

Positivt helårsresultat Bokslutskommuniké 2014 Positivt helårs FINANSIELLT RESULTAT Fjärde kvartalet Nettoomsättning 3 240 (3 000) TSEK EBITDA -1 108 (-1 782) TSEK Resultatet efter skatt -1 339 (-2 218) TSEK Resultat per aktie

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ)

Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ) Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS... 10 VD HAR ORDET... 11 BAKGRUND OCH MOTIV... 12 VILLKOR

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Besök Dignitanas investerarträffar Lund 20 januari 2015 Klockan 18:00-19.30 Dignitana AB Traktorgränden 3, 226 60 Lund Stockholm 22 januari 2015 Klockan

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING AVSEENDE LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRSTH NORTH - OKTOBER 2011

BOLAGSBESKRIVNING AVSEENDE LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRSTH NORTH - OKTOBER 2011 BOLAGSBESKRIVNING AVSEENDE LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRSTH NORTH - OKTOBER 2011 EXINI DIAGNOSTICS AB (PUBL) Bilderna ovan är tagna från EXINI bone som visar systemets funktioner från vänster till höger.

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK.

Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK. 11 november 2014 PRESSMEDDELANDE Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK. Nyemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK med företrädesrätt

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Memorandum. En bättre bild av patienten

Memorandum. En bättre bild av patienten Memorandum J A N U A R I 2 0 1 5 En bättre bild av patienten 4 Erbjudandet 6 Verksamhet och marknad 18 Produkter 20 Styrelse och ledning 22 Finansiell information 25 Aktien 26 Villkor och anvisningar 28

Läs mer