1. Lägesrapport. Målgrupp. Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Lägesrapport. Målgrupp. Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab."

Transkript

1 1(20) Datum Lägesrapport Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab. Redovisningen innehåller beskrivning av aktiviteter och verksamhet under perioden Redovisningen avser perioden , vilket beror på eftersläpning av statistik. För Yrkesvuxutbildningarna beräknas tillkomma kostnader på ytterligare 10 miljoner kronor. Dessa kostnader är ännu inte fakturerade och finns därför inte med i budgetutfallet som redovisas i rapporten. Målgrupp personer har ingått i målgruppen som varslades från SAAB Automobile AB och dess underleverantörer vid konkursen årsskiftet 2011/2012. Målgruppen fastställdes efter att varsellistorna inkommit till Arbetsförmedlingen. De flesta skrevs in på Arbetsförmedlingen i samband med konkursen. Av dessa har personer någon gång varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till 30 april Personerna i målgruppen är bosatta i 71 kommuner, merparten finns i Trestadsområdet som innefattar kommunerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Utbildningsbakgrunden hos målgruppen är varierande från förgymnasial utbildning kortare än 9 år upp till forskarutbildning. Projektet är ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie åtgärder för personer som blivit uppsagda från Saab Automobile AB och dess underleverantörer. Kravet är att de varslade har varit inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

2 2(20) Aktiviteter Jobbsökaraktiviter Jobbsökaraktiviter har under hela projekttiden genomförts av Arbetsförmedlingen när behov funnits. Från projektstarten har målgruppen haft tillgång till jobbcoacher via omställningsaktörer fram till juni De har gett stöd till personer som behövt hjälp för att på egen hand söka arbete. Många av dessa personer har deltagit i andra jobbcoachnings/vägledningsaktiviteter som upphandlats av Arbetsförmedlingen. För de som gått utbildningar inom ramen för Globaliseringsfonden har Arbetsförmedlingens platsförslag/anvisningar till arbete med ny kompetens intensifierats i slutet av utbildningen. Detta har dokumenterats i handlingsplanerna samt i de aktivitetsrapporter som lämnats in varje månad av de som fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande. Vägledning Vägledningen har varit den mest prioriterade insatsen under projektet och har haft en stor betydelse för det uppnådda resultatet. Vägledningen har genomförts både individuellt och i grupp. Det har varit ett utökat samarbete mellan kommunernas studievägledare och arbetsförmedlingens vägledare för att kunna ge bästa möjliga yrkesvägledning. De personer som från början hade ett tydligt utbildningsmål fick vägledning först. Dessa personer hade under våren 2012 funderat på nya yrkesval samt eventuellt behov av komplettering av tidigare erfarenhet/utbildning. Den målgruppen fick mer stöd under perioden juni-september Omställningsaktörerna Startkraft och Trygghetsrådet (TRR) har varit viktiga partner för att få igång utbildningarna snabbt när regeringen fattade beslut om att tillsätta medel för projektet i juni Under hösten 2012 riktades vägledningen till de som ännu inte valt utbildning, för att säkra att de skulle få en ordentlig grund till yrkesvalet, bland annat genom att ge målgruppen information om arbetsmarknadsprognoserna för olika yrken. Det har även lämnats

3 3(20) information om vilka möjligheter som erbjuds inom Globaliseringsfonden. Informationsspridningen har dels skett via besök hos arbetsförmedlare, men främst via utskick till alla i målgruppen. Därefter har alla fått möjlighet att delta på informationsmöten i storgrupp. Våren och hösten 2013 har Arbetsförmedlingen främst fokuserat på kvarvarande arbetssökande som haft en låg utbildningsbakgrund. Vägledningen har främst handlat om motivation samt att på bästa möjliga sätt stärka de som fortfarande inte tagit del av projektet. En stor del av vägledningen har också handlat om att beskriva bristyrken dvs. de områden där det funnits behov av arbetskraft och därefter föreslagit lämpliga utbildningsalternativ. Vägledningen har även handlat om att försöka få sökande att se alternativa vägar, eftersom många varit anställda i bilindustrin eller hos underleverantörer under hela sitt yrkesverksamma liv. Kunskapsförbundet Väst har haft en personalresurs avsatt för validering och vägledning. När Globaliseringsfonden beviljades ökade behovet av vägledning för reguljära studier och den tillfälliga Arbetsförmedlingen Trestad industri avsatte extra personalresurser för att stötta vägledningen. Typer av utbildning/innehåll I projektet har det fattats nästan utbildningsbeslut fram till 30 april En sammanställning av utbildningarna finns i slutet av dokumentet. Nedan finns beskrivningar av utbildningarna. Reguljära utbildningar Som en insats utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder har nästan 775 personer fått möjlighet att studera via det reguljära utbildningsväsendet med aktivitetsstöd. Utbildning har erbjudits till personer som tidigare påbörjat en reguljär utbildning, haft behov av att komplettera en tidigare utbildning eller behövt validera sin kompetens. Beslut har fattats efter en noggrann arbetsmarknadspolitisk bedömning. Kommunal vuxenutbildning Över 700 personer deltar/har deltagit i yrkesutbildning och valideringar inom den kommunala vuxenutbildningen. Projektet har beviljat alla Yrkesvuxutbildningar där det funnits ett behov på arbetsmarknaden. Över 80 personer har omskolats till vårdsektorn och andelen män är ca 30 procent av de som gått omvårdnadsutbildningen med inriktning psykiatri. Nästan 90 procent av de som gått eller går omvårdnadsutbildning har haft

4 4(20) timanställning under sin utbildningstid. Med aktuell efterfrågan och behov inom vården bedöms möjlighet till anställning som mycket stor. Inom vissa utbildningar har det varit lika många män som kvinnor. Under läsåret 2013/2014 genomfördes en el- och hybridbilsutbildning inom Yrkes Vux i Trollhättan. Behov av dessa kompetenser har efterfrågats av tillverkare till mindre elfordonsföretag. Utbildningen startades efter ett samarbete mellan branschen, vuxenutbildningen och projektet. Ett antal elever påbörjade studierna under hösten 2013 och våren 2014, vilket inneburit att alla inte hunnit avsluta sina utbildningar vid projektets avslut den 23 maj. Några personer har då valt att ansöka om studiemedel från CSN för att kunna finansiera slutet på utbildningen. Men ett fåtal har tyvärr avbrutit sina studier när stödet från fonden upphört, men de kommer att kunna använda de betygsdokument som de hunnit få godkända. Fram till i dag har 430 tidigare Saabanställda validerats för att få gymnasiepoäng. Det har varit allt från branschspecifika kompetenser till truckkort. Behovet av validering har varit stort, eftersom det varit svårt att få intyg på den förvärvade kunskap de fått från Saab. Detta har lett till ett ökat behov av utbildningsinsatser. En arbetsmarknadspolitisk bedömning har alltid gjorts innan utbildningsstart, vilket bidragit till en ökad anställningsgrad direkt i anknytning till att studierna avslutas. Projektet har fått positiva reaktioner från vuxenutbildningen. Det har varit en helt ny typ av elever som haft med sig en lång gedigen arbetslivserfarenhet. De har kunnat applicera den nya kunskapen genom sin erfarenhet och därigenom kunnat ställa andra typer av frågor. Det har i sin tur bidragit till ett något annorlunda studieupplägg som lett till det bättre. 90 personer som går/gått reguljär utbildning inom Yrkes Vux är över 55 år. Globaliseringsfonden har gjort det möjligt för dem att studera, då det finns en åldersgräns för att söka studiestöd från CSN. 90 procent av målgruppen är bosatt i närområdet vilket har lett till en nära dialog med de berörda kommunerna. Det är endast 10 personer som har avbrutit sina studier på grund av att de valt fel utbildning eller att studietakten har upplevts för hög. Det tyder på att det gjorts väl underbyggda utbildningsval. Det hade gått 6 månader efter Saabs konkurs innan det fanns möjlighet till att söka reguljär vuxenutbildning genom projektet. Målgruppen minskade med nästan 50 procent under samma period. Anledningen till det är att de flesta fick anställning under den perioden och att behovet av omskolning/utbildning inte var så stort. Det var fler tjänstemän än kollektivanställda som fick anställning de första 6 månaderna.

5 5(20) Det är främst utbildningar inom Yrkes Vux som efterfrågats. Enligt regeringsbeslutet 14 juni 2012 var Skolverket ansvarig för kommunernas Yrkesvuxutbildningar inom ramen för Globaliseringsprojektet Saab. Den 21 mars 2013 fattade Regeringen ett ändringsbeslut där Arbetsförmedlingen övertog ansvaret för Yrkesvuxutbildningarna. Ett avtal tecknades därefter mellan Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst, vilket innebar att Kunskapsförbundet Väst hade ansvaret att administrera de beviljade vuxenutbildningarna för målgruppen i hela Sverige och sedan fakturera Arbetsförmedlingen i efterskott, viket har underlättat redovisningen. Yrkeshögskola Yrkeshögskolans utbildningar ska präglas av arbetsmarknadsleverans och arbetslivsanknytning i ett nära samarbete med näringslivet. Arbetsmarknadsråd på YH-myndigheten har fastställt vilka utbildningar som varit relevanta att starta. Arbetsförmedlingen har gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning och beslutat om det är aktuellt med aktivitetsstöd inom ramen för Globaliseringsfonden. De flesta YH-utbildningar innehåller lärande i arbete, LIA på procent av utbildningstiden. Yrkeshögskoleutbildningar är en mycket bra insats för målgruppen. Projektet har i dag 32 personer som gått eller går yrkeshögskoleutbildningar. De flesta har valt teknisk inriktning inom kvalitetsteknik, energiteknik, vindkraftsteknik, produktionsteknik, kvalitetssäkrare- it, driftteknik, fuktteknik, affärsinriktad redovisningsekonomi, hälso- sjukvårds administration och miljöeffektiv transport. Eftersom några av utbildningarna pågår under två till tre terminer har det fattats förlängningsbeslut på aktivitetsstöd över ett år. Innan förlängning har beviljats har studieresultatet följts upp för att säkra de uppsatta utbildningsmålen. Samtal om validering av tidigare kunskaper har förts för att kunna korta ner utbildningstiden på någon YH-utbildningarna. Frågan kvarstår ännu om hur man ska korta ner dessa utbildningar när vissa kompetenser finns. Korta kompetenshöjande insatser via Korta Vägen, avtal med Högskolorna. I projektgruppen har samtal förts om olika möjligheter till att studera på Högskolan för öka målgruppens möjligheter till anställning. Utifrån arbetsmarknadsprognoser på lokal och regional nivå har det tecknats ett avtal med Högskolan Väst. Avtalen har gällt utbildningar inom Leanproduktion, projektledning, personalledning och It- och nätverkstekniker. Antagningarna skett via urval med Högskolan och omställningsaktörer i Trollhättan. Arbetsförmedlingen har därefter gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning för att säkra att den föreslagna utbildningen är den kortaste vägen till arbete. Vissa av utbildningarna har varit validering, d.v.s.

6 6(20) dokumentation och intyg av de praktiska kompetenser de uppsagda förvärvat sig under åren på Saab eller från underleverantörerna. Exempel på sådan utbildning är projektledarutbildning. Tre personer har fått individuell utbildning på högskolan som varvats med arbetspraktik hos arbetsgivare. Utbildningsplaner har tagits fram tillsammans med sökande, arbetsgivare, högskola och arbetsförmedlingen. Deltagarna har därefter fått anställning, vilket har lett till att denna utbildningsform har väckt intresse från olika håll. Projektet använder Arbetsförmedlingens upphandlade avtal med Korta Vägen Varje utbildningsinsats pågår under max 26 veckor och finns på 23 olika platser i Sverige. Kostnaden är 5380 kr/deltagare/vecka på Högskolan Väst i Trollhättan. Det har inte varit möjligt att få fram intyg/bedömning på förvärvade kunskaper efter Saabs konkurs. Det har delvis kunnat åtgärdas med hjälp av utbildning/validering via korta vägen. Utbildningarna har genomförts hösten 2012 och våren Reguljär utbildning inom Högskolan som kompletterar tidigare erfarenhet/utbildning, har också beviljats för 34 personer efter att en arbetsamarknadspolitisk bedömning gjorts. Folkhögskola Fram till april 2014 har det endast fattats ett beslut på Folkhögskolestudier. Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildningar ska i första hand gå till grupper som prioriteras inom arbetsmarknadspolitiken. Om det finns platser kvar vid kursstarter så finns möjlighet för andra inskrivna arbetssökande att delta i utbildningarna. Därför har arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar använts i begränsad omfattning. Under våren, sommaren och hösten 2013 hade ett antal personer skrivits in i Jobb- och utvecklingsgarantin, vilket medförde ett ökat behov av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning för de återstående i målgruppen. Under våren 2014 minskade antalet inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin som ingått i projektet. Upphandlade utbildningar Projektet har beviljat Yrkesvuxutbildningar enligt tecknade avtal med Kunskapsförbundet Väst samt använt Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar. Projektet har inte behövt upphandla någon enskild utbildningsplats. Det har funnits en tillräcklig bredd av utbildningsmöjligheter i projektet, vilket tillgodosett målgruppens behov till att öka sin kompetens.

7 7(20) Stöd till start av näringsverksamhet 62 personer har beviljats stöd för start eget företag. De flesta har startat verksamheter inom fordonsindustrin med olika inriktningar på konsultbasis. Företag har även startats inom data, HR, bemanning, ledarskap, service, restaurang, taxi och fritidsverksamhet. Deltagarna har kunnat använda sina befintliga nätverk där det funnits efterfrågan på marknaden. Stödet har beviljats i 6 månader. För att kunna ta del av en eventuell förlängning har en utredning genomförts av en externt upphandlad konsult. Förlängning har beviljats om bedömningen visat på en positiv start då företaget haft en god grundidé med utvecklingsmöjligheter, men som kanske inte fått bärighet i verksamheten under den första perioden. Förlängning har inte skett till företag där marknaden haft en svag hållbar verksamhet, eller där verksamheten inte följt de marknadsmässiga löneavtalen. Ungefär hälften av deltagarna har tagit del av en förlängningsutredning och fått ytterligare 6 månader med aktivitetsstöd. Under perioden har det inte fattats några nya beslut för start av näringsverksamhet för målgruppen. Arbetspraktik 160 beslut har fattats för hela målgruppen. Syftet är att få praktik inför anställning, utbildning eller att pröva på ett nytt yrke. Behovet har varit stort då det praktiska lärandet behövts efter vissa reguljära yrkesutbildningar. Skolorna har inte haft möjlighet att ordna praktik under utbildningstiden. Resekostnader Många sökanderesor och pendlingsstöd har beviljats i projektet. De flesta intervjuresorna beviljades under de första 6 månaderna efter Saabs konkurs. Merparten av intervjuerna och anställningar har varit inom ett pendlingsområde med upp till 2 timmars pendling per dag, därför har få flyttbidrag beviljats. Programresor har också beviljats inom ramen för projektet. Projektledaraktiviteter/informationsinsatser När regeringen fattade beslut den 12 juni 2012 om förstärkta insatser för personer som förlorat arbetet i samband med SAABs konkurs, hade det redan riggats en organisation för starta insatserna. Från den 18 juni 2012 fanns flera kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen i Trollhättan på plats för att svara på frågor om vilka möjligheter som erbjöds genom

8 8(20) Globaliseringsfonden. Information skickades även ut till kontaktpersoner på övriga arbetsförmedlingar samt till omställningsaktörer och media. Hela målgruppen informerades i början av augusti 2012 och över brev skickades ut med information och inbjudan till informationsmöte om Globaliseringsfonden i Trollhättan. Vid två informationsmöten som hölls i september 2012 medverkade Arbetsförmedlingen, Komvux, Yrkeshögskolan och Högskolan. Det närvarade ca 400 personer vid informationstillfällena. 90 % av målgruppen i Globaliseringsfonden var bosatta i Trestadsområdet och har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen Trestad Industri. Kontoret genomförde därför en extra personalutbildning den 7 november 2012 för att öka kompetensen hos de handläggare som arbetade med målgruppen. I slutet på november 2012 gjordes ett nytt utskick till målgruppen för att påminna om möjligheterna till tidiga insatser samt möjligheten till studier på reguljära utbildningar. Arbetsförmedlingen Trestad Industri som startades i samband med Saab konkurs avvecklades 30 juni De kvarvarande från målgruppen fördes över till Arbetsförmedlingens lokalkontor den1 juli Från och med den 13 juli 2013 har projektet haft två heltidsanställda arbetsförmedlare i Trollhättan. En projektledare och en projektmedarbetare med utökat ansvar. Det har funnits en lokal projektgrupp med företrädare från Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Startkraft som företräder TSL, Vuxenutbildningen, Högskolan och fackliga organisationer. De har haft regelbundna möten där önskemål, tankar och idéer prövats och i många fall förverkligas inom ramen för projektet. Projektgruppen har funnits från juni 2012 till december I samband med Saabs konkurs valde IF Metall Startkraft som sin omställningsaktör. Startkraft har inte haft någon kontakt med projektet sedan juni Under hösten och vintern 2013 var den största delen kollektivanställda från Saab, inskrivna som arbetssökande eller i ett program på Arbetsförmedlingen. Andra aktiviteter som genomförts i projektet Året 2013 inleddes med en stor inspirationsdag för de som fyllt 55 år. 380 personer var inbjudna och 250 deltog. Det gavs inspirationsföreläsningar, vägledningstips och arbetsgivare var på plats för att rekrytera inom åldersgruppen. Den 26 mars 2013 arrangerades även en rekryteringsdag för personer över 50 år, där många av de som var inbjudna tillhörde delmålgruppen.

9 9(20) Den 3-4 april 2013 genomförde några från målgruppen ett besök i Norge där de träffade arbetsgivare och arbetsförmedling för att se om den norska arbetsmarknaden efterfrågade målgruppens kompetens. Antalet projektdeltagare har minskat under vintern 2013 och våren De återstående aktiviteterna har bestått av gruppaktiviteter med uppföljningar av utbildningar samt att det har hållits information inför utbildningsavslut. Kommunikation och synliggörande Projektet har under hela genomförandefasen haft stöd från Arbetsförmedlingens kommunikationsavdelning. En kommunikationsplan har utformats som har väglett projektets informationsarbete. Information om projektet har funnits på Arbetsförmedlingens intranät, VIS. Kommunikationsuppdraget har syftat till att sprida kännedom om Globaliseringsfonden och Projekt Saab till projektdeltagare, myndigheter, Västra Götalandsregionen, kommuner, arbetsgivare, olika utbildningsanordnare, samarbetspartner, press, Arbetsförmedlingens personal och andra intressenter. Synliggörande I anslutning till alla lokaler där det bedrevs projektaktiviteter fanns det affischer som informerade om att det pågick en aktivitet som delfinansieras av EGF och EU. Detta säkerställdes av projektets medarbetare som såg till att anordnarna av insatserna använde materialet. Vid samtliga konferenser har det funnits affischer och roll-ups där EGF har synliggjorts. Trycksaker och internetsidor har varit tydligt märkta med information om att EGF och EU medfinansierar projektet. Inbjudningar till konferenserna har varit märkta med EGF och EU logotyper. Mittkonferens Den 24 oktober 2013 anordnade Projekt Saab en konferens i Trollhättan för att synliggöra och redovisa vad som hänt i projektet. Cirka 60 personer deltog på konferensen. Denna konferens fick bra bevakning medialt. Programmet för konferensen innehöll punkter som var såväl projektspecifika som av mer allmänt intresse. Uppskattat inslag var två projektdeltagare som berättade om sina erfarenheter från studier på Komvux och Högskolan och vägen till utbildning och anställning. En avslutningskonferens har hållits den 8 maj 2014 i Trollhättan. Arbetet med jämställdhet Projektet har jobbat utifrån en strategi för jämställdhetsintegrering som alla i projektet är införstådda med. Uppföljning av detta arbete har underlättats eftersom all statistik hos Arbetsförmedlingen är könsuppdelad. Men i en bransch som är mansdominerad följer även denna målgrupp ett traditionellt mönster män, respektive 692 kvinnor har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till april Andelen kvinnor är ca 20 %.

10 10(20) Över 70 % av målgruppen som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen har avaktualiserats till arbete eller reguljära studier. Det har funnits en liten skillnad i resultatet vid övergången till arbete och studier i den undersökta gruppen. Kvinnorna har varit färre och har inte fått arbete i samma utsträckning som männen. Kvinnorna i målgruppen har haft tim- och deltidsanställningar i lite större omfattning än männen, vilket kan förklara den lilla skillnaden som finns i övergången till arbete. Det är även konstaterat att fler kvinnor har valt reguljära utbildningar inom projektet istället för Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar. Fler kvinnor än män har tagit del av Arbetsförmedlingens olika program utifrån fördelningen 20 % kvinnor och 80 % män av totala målgruppen. Kvinnor med låg utbildningsbakgrund har valt att utbilda sig i större omfattning än männen för att nå ett nytt yrke. Personer med en högre utbildningsnivå har oftast valt att komplettera tidigare kompetens och erfarenhet. För deltagarna som fortfarande är inskrivna som arbetssökande är utbildningsbakgrunden lägre än bland de som avaktualiserats. Under tiden 1 juni april 2014 har andelen med lägre utbildningsbakgrund ökat på de utbildningar som har beviljats i projektet. Hur har ni arbetat med icke- diskriminering under den aktuella perioden? Två av grundorden i Arbetsförmedlingens värdegrund är demokrati och positiv människosyn. Det är inom dessa delar av värdegrunden som vi hittar arbetet mot diskriminering. Förutom värdegrunden så regleras Arbetsförmedlingens arbete av lagen mot diskriminering. Samtliga anställda inom Arbetsförmedlingen genomförde under 2013 utbildningen LIKA Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Denna utbildning tar upp de diskrimineringsgrunder som slås fast i lagstiftningen och klargör vad som utgör diskriminering. När det gäller analys av de olika diskrimineringsgrunderna finns det ett källproblem. Uppgifter som rör etniskt ursprung, religiös tillhörighet eller sexuell läggning får inte registreras i en arbetsmarknadspolitisk databas. Det gör en kvantitativ studie av detta svårt. Under projektets gång har projektledaren och projektmedarbetarna inte fått några indikationer på att någon deltagare har upplevt sig som diskriminerad. De uppgifter om ursprung som kan hämtas ur Arbetsförmedlingens datalager är om en person är född i Sverige eller inte. Uppgifter från vilket land man är född i betraktas som en känslig uppgift och får inte registreras i en arbetsmarknadspolitisk databas. Detta är ett faktum som gör analysen något trubbig. Projektet har ett mycket jämt utflöde till arbete och de skillnader som uppmärksammats har handlat om utbildningsbakgrund. Det redovisade resultatet har visat att personer över 55 år går ut i arbetet i mindre omfattning än övriga redovisade grupper. Det har funnit personer

11 11(20) som gått i ålderspension eller som valt att ta ut pension före 65 års ålder. Det har även påvisats att möjligheten till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program har ökat individens anställningsbarhet, vilket har varit en kompensatorisk insats för att motverka diskriminering. (Siffrorna redovisas under punkten Måluppfyllelse/Resultat) Kvalitetsuppföljning Arbetet i projektet har löpt på med god kvalitet. Projektets vägledare har följt upp utbildningarna genom personliga besök på Yrkes Vux och träffat lärare och elever. Det har genomförts kontinuerliga leveranskontroller under projektets gång. Ett nära sammarbete med projektekonomerna har även underlättat kvalitetsarbetet mot beslutad budget. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har haft utsedda kontaktpersoner som säkrat kvalitén i utbildningarna. Följer projektet inriktningen enligt ansökan/beslut avseende aktiviteter och målgrupp? Projektet bedrivs på ett sätt som stämmer överens med den ansökan som Arbetsförmedlingen fått beviljad av Europeiska kommissionen. Arbetsförmedlingens förvaltningsorganisation har genomfört stickprover för att kontrollera att finansierade aktiviteter genomförts i enlighet med projektansökan. Stickproven har även kontrollerat att endast personer i målgruppen deltagit i projektet. Måluppfyllelse/Resultat Den 30 april 2014 har sammanlagt personer från målgruppen varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Aktuell status hos dessa personer framgår nedan. Samtliga inskrivna i målgruppen-antal och andel som fått arbete

12 12(20) Varav anställda vid SAAB- antal och andel som fått arbete Det som kan konstateras är att är att andel till arbete var mycket högre för gruppen tjänstemän under tiden Utflödet till arbete hos kollektivanställda har ökat under projektets gång. Antalet under projekttiden inskrivna samt antalet i april 2014 arbetslösa och deltagare i program fördelat på de 15 vanligaste bostadskommunerna. Här redovisas förändringar i %

13 13(20) Kvarvarande arbetslösa eller inskrivna i program är 599 Arbetslösa: 121 Gruppen arbetslösa är personer som inte haft någon form av anställning under de senaste två åren och inte blivit aktuella för jobb- och utvecklingsgarantin. Program: 478 Här är de flesta inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin, där många är nyutbildade eller går en utbildning. Vi beräknar att denna grupp kommer att minska med mellan personer fram till september I denna grupp beräknas många timanställda få fasta anställningar eller kommer att kunna uppfylla villkoren för en ny period med arbetslöshetsersättning. De tre största kvarvarande yrkesgrupperna är 161 fordonsmontörer, 64 truckförare och 44 montörer inom gummi, metall och plast. 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Har det förekommit några avvikelser under perioden? Behovet av medel till etablering av företag har varit mindre än beräknat, och behovet av utbildningsinsatser större. Av fördelade medel till start av näringsverksamhet beräknas endast SEK tas i anspråk av budgetposten. Utbildningskostnaderna är högre än beräknat. För Yrkesvuxutbildningar beräknas kostnaderna till ytterligare 10 miljoner kronor. Dessa kostnader är ännu inte fakturerade och finns därför inte med i budgetutfallet som bifogas rapporten. På förslag från Arbetsförmedlingen beslöt regeringen i april 2014 om följande medels omfördelning; SEK från Start av företag till Utbildning SEK från Flyttbidrag m.m. till Utbildning SEK från Jobbsökaraktiviteter till Utbildning SEK från Jobbsökaraktiviteter till Vägledning. Gällande budget med utfall redovisas i bilaga.

14 14(20) Lägesrapport 3. Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Dela in aktiviteterna enligt nedan samt ifall delaktivitet anges redovisa under respektive huvudaktivitet. Beslut tagna efter Enligt ansökan Aktivitet Stöd till jobbsökande Aktivitet Vägledning Aktivitet Utbildning Aktivitet Validering av erfarenheter Aktivitet Praktik och stöd till arbetssökande Aktivitet Stöd till egenföretagande Aktivitet Resebidrag Aktivitetsstöd ligger utanför projektets budget. Sammanställning av aktiviteter/utbildning Här redovisas samtliga platser på Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar samt alla pågående reguljära utbildningar. En redovisning av alla beviljade utbildningar kommer att finnas i slutrapporten av projektet. Utbnr Utbildningsnamn Antal deltagare Förberedande fordonsteknik-tunga fordon Fordonsteknik tunga fordon Yrkesförare lastbil Förberedande verkstadsteknik Test Yrkesförare lastbil Validering Industriyrken Utredningsplats för bedömning av arbetsförmåga Serviceyrken Förberedande bygg-ventilationsplåtslagare Byggnads- och ventilationsplåtslagare Förberedande elteknik Elteknik Cad-konstruktion Administrativ utbildning Svets- och plåtbearbetning Förberedande Svets- och plåtbearbetning Svets- och plåtbearbetning Verkstadsteknisk utbildning Förberedande stenteknik Stenteknik stenhuggare Grundläggande datautbildning Starta eget utbildning 3

15 15(20) Lägesrapport Truckutbildning IT-moduler Ramavtal etableringsutbildning tillv/industri Förberedande kartläggning omvårdnad Omvårdnadsutbildning Meritportfölj Sociala medier som arbetsverktyg Personlig inventering med yrkesorientering Validering elektriker Bygg- och anläggning Förberedande maskin och kranförare Maskin och kranförare Svets o plåtbearbetning Förberedande svets o plåtbearbetning Verkstadsteknisk utbildning Förberedande verkstadsteknisk utbildning Flexibla anpassningsmoduler FAM Kontakttolkar Allmänförberedande utbildning Allmänförberedande utbildning Lastbilsmekaniker Korta vägen Yrkesförare Göteborg Yrkesförare Skara Yrkesförare Östersund Yrkesförare Luleå Testmodul Yrkesförare Göteborg Yrkesförare Buss Göteborg Yrkesförare Buss Uddevalla Yrkesförare Buss Skara Yrkesförare Buss Göteborg testmodul Yrkesförare Buss Udevalla testmodul Yrkesförare Buss Skara testmodul Yrkesförare Taxi Göteborg Yrkesförare Taxi Karlstad Yrkesförare Taxi, testmodul Göteborg Yrkesförare Taxi, testmodul Karlstad Truckförarutbildning Cad-konstruktion inr mekanik Yrkesintroduktion för döva Bygg- och anläggning Restaurangutbildning, testmodul Restaurangutbildning Lokalvård och hemservice, testmodul Lokalvård och hemservice Försäljning- och kundservice, testmodul Försäljning- och kundservice Validering CNC 1

16 16(20) Lägesrapport Serviceutbildning med fördjupning Elteknik 1 Totalt 414 beslut Högskolestudier med inriktning PROJ Psykologi 1 PROJ Systemutveckling 1 PROJ Yrkeslärare 1 PROJ Arbetsorganisation 2 PROJ Behandlingsassistent 1 PROJ Personalekonomi 1 PROJ Sjuksköterska 2 PROJ Systemintegration 1 PROJ IT 1 PROJ Förskollärare 1 PROJ Internationellt program politik och ekonomi 1 PROJ Sjukgymnast 1 PROJ Sociologi 4 PROJ Maskiningenjör 2 PROJ Juridisk översiktskurs 1 PROJ Kandidatexamen offentlig förvaltning 1 PROJ Personal och arbetsliv 2 PROJ Elkraft 2 PROJ Socialpedagog 1 PROJ Lantmäteriutbildning 3 PROJ Teknisk illustratör 1 PROJ Ingenjör Chalmers 1 PROJ Ekonomi/logistik 1 PROJ Pedagogik 1 Totalt 34 beslut

17 17(20) Lägesrapport Yrkeshögskola med inriktning PROJ Kvalitets och processutveckling 5 PROJ Arbetsmiljöingenjör 2 PROJ Service och underhåll 3 PROJ Mekanik offshore 1 PROJ Byggingenjör 2 PROJ Affärshögskolan 1 PROJ Kyl o värmepumps tekniker 1 PROJ Teknik 1 PROJ Skogstekniska i Alfta 1 PROJ Explosiva ämnen teknik 1 PROJ Energiteknik 1 PROJ Produktions teknik 2 PROJ Redovisningsekonomi 2 PROJ Cad-konstruktion 1 PROJ Hälso o sjukvårdsadministration 2 PROJ Energi o miljöeffektiv transportlogistik 6 Totalt 32 beslut Yrkesvux PROJ Fastighetstekniker 10 PROJ Bygg 2 PROJ Lager och logistik 12 PROJ Kundtjänst och e-handel 5 PROJ Yrkesförare 19 PROJ Omvårdnad 76 PROJ Fordonsmekaniker 7 PROJ Montör el- och hybrid fordon 8 PROJ Handel och service 1 PROJ Eldistributör 2 PROJ Plåtslageri 3 PROJ Ämneskombinationer 4 PROJ Hälsoinspiratör 4 PROJ Svets 7 PROJ Yt och rostskydd 2 PROJ Naturbruk 1 PROJ Verktygsmakare 1 PROJ Maskinförare 2 Totalt 166 beslut

18 18(20) Kommentar Över 430 personer har validerat sin yrkeskompetens under tiden Det har visats att denna breda validering för arbetssökande med arbetslivserfarenhet har varit värdefull. Där kompetensen dokumenterats har arbetssökandet underlättats. Att kompetenserna och meriterna är kvalitetssäkrade har också stärkt arbetsförmedlingens matchningsarbete. Vid behov av utbildning kan utbildningstider kortas, vilket innebär lägre kostnader och snabbare genomströmningar på upphandlade utbildningar. Under projekttiden har olika redovisningar om resultatet för målgruppen presenteras. I december 2013 redovisade LO studien Två år efter Saabkraschen där det beskrivs hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL. I rapporten finns utfallet för kollektivanställda på Saab som haft omställningsstöd från TSL. Starkraft har varit den lokala aktören med verksamhet i Trollhätta och enligt studien redovisades att 105 personer fanns kvar hos Arbetsförmedlingen i juni För samma period redovisade Arbetsförmedlingen att det fanns över 500 personer inskrivna som arbetssökande eller i program från samma målgrupp.

19 19(20) Sammanfattning Målgruppen för projektet var personer personer ur målgruppen har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till 30 april personer har avaktualiserats till arbete, 72,4 % har nytt jobb. 599 personer finns i dag inskrivna på Arbetsförmedlingen, 121 arbetslösa och 478 i program. Antalet inskrivna ur målgruppen i jobb och utvecklingsgarantin minskar varje månad. Positiv utveckling av möjligheten att få arbete för arbetare och tjänstemän, män och kvinnor. Reguljära utbildningar ökar möjligheten att välja inom flera yrkesinriktningar. Få avhopp från utbildningarna. På grund av att utbildningar beviljades först 6 månader efter Saabs konkurs, så det är väl underbyggda yrkesval. Flera med kort utbildningsbakgrund har börjat studera. Valideringen har utvecklats inom projektet i samverkan med externa parter. Stort behov av utbildning i hela målgruppen. Viktigt för projektet har varit att utgå från arbetsgivarnas behov av arbetskraft när det funnits önskemål om olika utbildningar från målgruppen.

20 20(20) Ort och datum: Underskrift av behörig företrädare för projektet:. Namnförtydligande:

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Högskolan Västs insatser under 2012 och 2013 i relation till Saab Automobiles konkurs

Högskolan Västs insatser under 2012 och 2013 i relation till Saab Automobiles konkurs 1(6) Högskolan Västs insatser under 2012 och 2013 i relation till Saab Automobiles konkurs Ett ökat mått av osäkerhet finns i dag närvarande i planeringsförutsättningarna för svensk högre utbildning. Högskolan

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Kompetensrapporten 2014

Kompetensrapporten 2014 2015-03-11 1 Kompetensrapporten 2014 Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning bemanning omställning inom både offentlig samt privat verksamhet Hur resonerar arbetsgivare kring

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utbildningar inom området vindkraft. Foto: Fredrik Herrlander

Utbildningar inom området vindkraft. Foto: Fredrik Herrlander Utbildningar inom området vindkraft Foto: Fredrik Herrlander I enkäten: Framtidsbranschen Vindkraft efterfrågas många yrken på olika nivåer: Högskolenivå Gymnasienivå inkl. vuxenutbildning Yrkeshögskolenivå

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Ett starkare skydd mot diskriminering

Ett starkare skydd mot diskriminering Ett starkare skydd mot diskriminering Diskrimineringsombudsmannen www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 eva.nikell@do.se, 08-120 20 716 Det här är DO Statlig myndighet Nationell MR-Institution Arbetar mot

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer