1. Lägesrapport. Målgrupp. Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Lägesrapport. Målgrupp. Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab."

Transkript

1 1(20) Datum Lägesrapport Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab. Redovisningen innehåller beskrivning av aktiviteter och verksamhet under perioden Redovisningen avser perioden , vilket beror på eftersläpning av statistik. För Yrkesvuxutbildningarna beräknas tillkomma kostnader på ytterligare 10 miljoner kronor. Dessa kostnader är ännu inte fakturerade och finns därför inte med i budgetutfallet som redovisas i rapporten. Målgrupp personer har ingått i målgruppen som varslades från SAAB Automobile AB och dess underleverantörer vid konkursen årsskiftet 2011/2012. Målgruppen fastställdes efter att varsellistorna inkommit till Arbetsförmedlingen. De flesta skrevs in på Arbetsförmedlingen i samband med konkursen. Av dessa har personer någon gång varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till 30 april Personerna i målgruppen är bosatta i 71 kommuner, merparten finns i Trestadsområdet som innefattar kommunerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Utbildningsbakgrunden hos målgruppen är varierande från förgymnasial utbildning kortare än 9 år upp till forskarutbildning. Projektet är ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie åtgärder för personer som blivit uppsagda från Saab Automobile AB och dess underleverantörer. Kravet är att de varslade har varit inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

2 2(20) Aktiviteter Jobbsökaraktiviter Jobbsökaraktiviter har under hela projekttiden genomförts av Arbetsförmedlingen när behov funnits. Från projektstarten har målgruppen haft tillgång till jobbcoacher via omställningsaktörer fram till juni De har gett stöd till personer som behövt hjälp för att på egen hand söka arbete. Många av dessa personer har deltagit i andra jobbcoachnings/vägledningsaktiviteter som upphandlats av Arbetsförmedlingen. För de som gått utbildningar inom ramen för Globaliseringsfonden har Arbetsförmedlingens platsförslag/anvisningar till arbete med ny kompetens intensifierats i slutet av utbildningen. Detta har dokumenterats i handlingsplanerna samt i de aktivitetsrapporter som lämnats in varje månad av de som fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande. Vägledning Vägledningen har varit den mest prioriterade insatsen under projektet och har haft en stor betydelse för det uppnådda resultatet. Vägledningen har genomförts både individuellt och i grupp. Det har varit ett utökat samarbete mellan kommunernas studievägledare och arbetsförmedlingens vägledare för att kunna ge bästa möjliga yrkesvägledning. De personer som från början hade ett tydligt utbildningsmål fick vägledning först. Dessa personer hade under våren 2012 funderat på nya yrkesval samt eventuellt behov av komplettering av tidigare erfarenhet/utbildning. Den målgruppen fick mer stöd under perioden juni-september Omställningsaktörerna Startkraft och Trygghetsrådet (TRR) har varit viktiga partner för att få igång utbildningarna snabbt när regeringen fattade beslut om att tillsätta medel för projektet i juni Under hösten 2012 riktades vägledningen till de som ännu inte valt utbildning, för att säkra att de skulle få en ordentlig grund till yrkesvalet, bland annat genom att ge målgruppen information om arbetsmarknadsprognoserna för olika yrken. Det har även lämnats

3 3(20) information om vilka möjligheter som erbjuds inom Globaliseringsfonden. Informationsspridningen har dels skett via besök hos arbetsförmedlare, men främst via utskick till alla i målgruppen. Därefter har alla fått möjlighet att delta på informationsmöten i storgrupp. Våren och hösten 2013 har Arbetsförmedlingen främst fokuserat på kvarvarande arbetssökande som haft en låg utbildningsbakgrund. Vägledningen har främst handlat om motivation samt att på bästa möjliga sätt stärka de som fortfarande inte tagit del av projektet. En stor del av vägledningen har också handlat om att beskriva bristyrken dvs. de områden där det funnits behov av arbetskraft och därefter föreslagit lämpliga utbildningsalternativ. Vägledningen har även handlat om att försöka få sökande att se alternativa vägar, eftersom många varit anställda i bilindustrin eller hos underleverantörer under hela sitt yrkesverksamma liv. Kunskapsförbundet Väst har haft en personalresurs avsatt för validering och vägledning. När Globaliseringsfonden beviljades ökade behovet av vägledning för reguljära studier och den tillfälliga Arbetsförmedlingen Trestad industri avsatte extra personalresurser för att stötta vägledningen. Typer av utbildning/innehåll I projektet har det fattats nästan utbildningsbeslut fram till 30 april En sammanställning av utbildningarna finns i slutet av dokumentet. Nedan finns beskrivningar av utbildningarna. Reguljära utbildningar Som en insats utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder har nästan 775 personer fått möjlighet att studera via det reguljära utbildningsväsendet med aktivitetsstöd. Utbildning har erbjudits till personer som tidigare påbörjat en reguljär utbildning, haft behov av att komplettera en tidigare utbildning eller behövt validera sin kompetens. Beslut har fattats efter en noggrann arbetsmarknadspolitisk bedömning. Kommunal vuxenutbildning Över 700 personer deltar/har deltagit i yrkesutbildning och valideringar inom den kommunala vuxenutbildningen. Projektet har beviljat alla Yrkesvuxutbildningar där det funnits ett behov på arbetsmarknaden. Över 80 personer har omskolats till vårdsektorn och andelen män är ca 30 procent av de som gått omvårdnadsutbildningen med inriktning psykiatri. Nästan 90 procent av de som gått eller går omvårdnadsutbildning har haft

4 4(20) timanställning under sin utbildningstid. Med aktuell efterfrågan och behov inom vården bedöms möjlighet till anställning som mycket stor. Inom vissa utbildningar har det varit lika många män som kvinnor. Under läsåret 2013/2014 genomfördes en el- och hybridbilsutbildning inom Yrkes Vux i Trollhättan. Behov av dessa kompetenser har efterfrågats av tillverkare till mindre elfordonsföretag. Utbildningen startades efter ett samarbete mellan branschen, vuxenutbildningen och projektet. Ett antal elever påbörjade studierna under hösten 2013 och våren 2014, vilket inneburit att alla inte hunnit avsluta sina utbildningar vid projektets avslut den 23 maj. Några personer har då valt att ansöka om studiemedel från CSN för att kunna finansiera slutet på utbildningen. Men ett fåtal har tyvärr avbrutit sina studier när stödet från fonden upphört, men de kommer att kunna använda de betygsdokument som de hunnit få godkända. Fram till i dag har 430 tidigare Saabanställda validerats för att få gymnasiepoäng. Det har varit allt från branschspecifika kompetenser till truckkort. Behovet av validering har varit stort, eftersom det varit svårt att få intyg på den förvärvade kunskap de fått från Saab. Detta har lett till ett ökat behov av utbildningsinsatser. En arbetsmarknadspolitisk bedömning har alltid gjorts innan utbildningsstart, vilket bidragit till en ökad anställningsgrad direkt i anknytning till att studierna avslutas. Projektet har fått positiva reaktioner från vuxenutbildningen. Det har varit en helt ny typ av elever som haft med sig en lång gedigen arbetslivserfarenhet. De har kunnat applicera den nya kunskapen genom sin erfarenhet och därigenom kunnat ställa andra typer av frågor. Det har i sin tur bidragit till ett något annorlunda studieupplägg som lett till det bättre. 90 personer som går/gått reguljär utbildning inom Yrkes Vux är över 55 år. Globaliseringsfonden har gjort det möjligt för dem att studera, då det finns en åldersgräns för att söka studiestöd från CSN. 90 procent av målgruppen är bosatt i närområdet vilket har lett till en nära dialog med de berörda kommunerna. Det är endast 10 personer som har avbrutit sina studier på grund av att de valt fel utbildning eller att studietakten har upplevts för hög. Det tyder på att det gjorts väl underbyggda utbildningsval. Det hade gått 6 månader efter Saabs konkurs innan det fanns möjlighet till att söka reguljär vuxenutbildning genom projektet. Målgruppen minskade med nästan 50 procent under samma period. Anledningen till det är att de flesta fick anställning under den perioden och att behovet av omskolning/utbildning inte var så stort. Det var fler tjänstemän än kollektivanställda som fick anställning de första 6 månaderna.

5 5(20) Det är främst utbildningar inom Yrkes Vux som efterfrågats. Enligt regeringsbeslutet 14 juni 2012 var Skolverket ansvarig för kommunernas Yrkesvuxutbildningar inom ramen för Globaliseringsprojektet Saab. Den 21 mars 2013 fattade Regeringen ett ändringsbeslut där Arbetsförmedlingen övertog ansvaret för Yrkesvuxutbildningarna. Ett avtal tecknades därefter mellan Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst, vilket innebar att Kunskapsförbundet Väst hade ansvaret att administrera de beviljade vuxenutbildningarna för målgruppen i hela Sverige och sedan fakturera Arbetsförmedlingen i efterskott, viket har underlättat redovisningen. Yrkeshögskola Yrkeshögskolans utbildningar ska präglas av arbetsmarknadsleverans och arbetslivsanknytning i ett nära samarbete med näringslivet. Arbetsmarknadsråd på YH-myndigheten har fastställt vilka utbildningar som varit relevanta att starta. Arbetsförmedlingen har gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning och beslutat om det är aktuellt med aktivitetsstöd inom ramen för Globaliseringsfonden. De flesta YH-utbildningar innehåller lärande i arbete, LIA på procent av utbildningstiden. Yrkeshögskoleutbildningar är en mycket bra insats för målgruppen. Projektet har i dag 32 personer som gått eller går yrkeshögskoleutbildningar. De flesta har valt teknisk inriktning inom kvalitetsteknik, energiteknik, vindkraftsteknik, produktionsteknik, kvalitetssäkrare- it, driftteknik, fuktteknik, affärsinriktad redovisningsekonomi, hälso- sjukvårds administration och miljöeffektiv transport. Eftersom några av utbildningarna pågår under två till tre terminer har det fattats förlängningsbeslut på aktivitetsstöd över ett år. Innan förlängning har beviljats har studieresultatet följts upp för att säkra de uppsatta utbildningsmålen. Samtal om validering av tidigare kunskaper har förts för att kunna korta ner utbildningstiden på någon YH-utbildningarna. Frågan kvarstår ännu om hur man ska korta ner dessa utbildningar när vissa kompetenser finns. Korta kompetenshöjande insatser via Korta Vägen, avtal med Högskolorna. I projektgruppen har samtal förts om olika möjligheter till att studera på Högskolan för öka målgruppens möjligheter till anställning. Utifrån arbetsmarknadsprognoser på lokal och regional nivå har det tecknats ett avtal med Högskolan Väst. Avtalen har gällt utbildningar inom Leanproduktion, projektledning, personalledning och It- och nätverkstekniker. Antagningarna skett via urval med Högskolan och omställningsaktörer i Trollhättan. Arbetsförmedlingen har därefter gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning för att säkra att den föreslagna utbildningen är den kortaste vägen till arbete. Vissa av utbildningarna har varit validering, d.v.s.

6 6(20) dokumentation och intyg av de praktiska kompetenser de uppsagda förvärvat sig under åren på Saab eller från underleverantörerna. Exempel på sådan utbildning är projektledarutbildning. Tre personer har fått individuell utbildning på högskolan som varvats med arbetspraktik hos arbetsgivare. Utbildningsplaner har tagits fram tillsammans med sökande, arbetsgivare, högskola och arbetsförmedlingen. Deltagarna har därefter fått anställning, vilket har lett till att denna utbildningsform har väckt intresse från olika håll. Projektet använder Arbetsförmedlingens upphandlade avtal med Korta Vägen Varje utbildningsinsats pågår under max 26 veckor och finns på 23 olika platser i Sverige. Kostnaden är 5380 kr/deltagare/vecka på Högskolan Väst i Trollhättan. Det har inte varit möjligt att få fram intyg/bedömning på förvärvade kunskaper efter Saabs konkurs. Det har delvis kunnat åtgärdas med hjälp av utbildning/validering via korta vägen. Utbildningarna har genomförts hösten 2012 och våren Reguljär utbildning inom Högskolan som kompletterar tidigare erfarenhet/utbildning, har också beviljats för 34 personer efter att en arbetsamarknadspolitisk bedömning gjorts. Folkhögskola Fram till april 2014 har det endast fattats ett beslut på Folkhögskolestudier. Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildningar ska i första hand gå till grupper som prioriteras inom arbetsmarknadspolitiken. Om det finns platser kvar vid kursstarter så finns möjlighet för andra inskrivna arbetssökande att delta i utbildningarna. Därför har arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar använts i begränsad omfattning. Under våren, sommaren och hösten 2013 hade ett antal personer skrivits in i Jobb- och utvecklingsgarantin, vilket medförde ett ökat behov av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning för de återstående i målgruppen. Under våren 2014 minskade antalet inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin som ingått i projektet. Upphandlade utbildningar Projektet har beviljat Yrkesvuxutbildningar enligt tecknade avtal med Kunskapsförbundet Väst samt använt Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar. Projektet har inte behövt upphandla någon enskild utbildningsplats. Det har funnits en tillräcklig bredd av utbildningsmöjligheter i projektet, vilket tillgodosett målgruppens behov till att öka sin kompetens.

7 7(20) Stöd till start av näringsverksamhet 62 personer har beviljats stöd för start eget företag. De flesta har startat verksamheter inom fordonsindustrin med olika inriktningar på konsultbasis. Företag har även startats inom data, HR, bemanning, ledarskap, service, restaurang, taxi och fritidsverksamhet. Deltagarna har kunnat använda sina befintliga nätverk där det funnits efterfrågan på marknaden. Stödet har beviljats i 6 månader. För att kunna ta del av en eventuell förlängning har en utredning genomförts av en externt upphandlad konsult. Förlängning har beviljats om bedömningen visat på en positiv start då företaget haft en god grundidé med utvecklingsmöjligheter, men som kanske inte fått bärighet i verksamheten under den första perioden. Förlängning har inte skett till företag där marknaden haft en svag hållbar verksamhet, eller där verksamheten inte följt de marknadsmässiga löneavtalen. Ungefär hälften av deltagarna har tagit del av en förlängningsutredning och fått ytterligare 6 månader med aktivitetsstöd. Under perioden har det inte fattats några nya beslut för start av näringsverksamhet för målgruppen. Arbetspraktik 160 beslut har fattats för hela målgruppen. Syftet är att få praktik inför anställning, utbildning eller att pröva på ett nytt yrke. Behovet har varit stort då det praktiska lärandet behövts efter vissa reguljära yrkesutbildningar. Skolorna har inte haft möjlighet att ordna praktik under utbildningstiden. Resekostnader Många sökanderesor och pendlingsstöd har beviljats i projektet. De flesta intervjuresorna beviljades under de första 6 månaderna efter Saabs konkurs. Merparten av intervjuerna och anställningar har varit inom ett pendlingsområde med upp till 2 timmars pendling per dag, därför har få flyttbidrag beviljats. Programresor har också beviljats inom ramen för projektet. Projektledaraktiviteter/informationsinsatser När regeringen fattade beslut den 12 juni 2012 om förstärkta insatser för personer som förlorat arbetet i samband med SAABs konkurs, hade det redan riggats en organisation för starta insatserna. Från den 18 juni 2012 fanns flera kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen i Trollhättan på plats för att svara på frågor om vilka möjligheter som erbjöds genom

8 8(20) Globaliseringsfonden. Information skickades även ut till kontaktpersoner på övriga arbetsförmedlingar samt till omställningsaktörer och media. Hela målgruppen informerades i början av augusti 2012 och över brev skickades ut med information och inbjudan till informationsmöte om Globaliseringsfonden i Trollhättan. Vid två informationsmöten som hölls i september 2012 medverkade Arbetsförmedlingen, Komvux, Yrkeshögskolan och Högskolan. Det närvarade ca 400 personer vid informationstillfällena. 90 % av målgruppen i Globaliseringsfonden var bosatta i Trestadsområdet och har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen Trestad Industri. Kontoret genomförde därför en extra personalutbildning den 7 november 2012 för att öka kompetensen hos de handläggare som arbetade med målgruppen. I slutet på november 2012 gjordes ett nytt utskick till målgruppen för att påminna om möjligheterna till tidiga insatser samt möjligheten till studier på reguljära utbildningar. Arbetsförmedlingen Trestad Industri som startades i samband med Saab konkurs avvecklades 30 juni De kvarvarande från målgruppen fördes över till Arbetsförmedlingens lokalkontor den1 juli Från och med den 13 juli 2013 har projektet haft två heltidsanställda arbetsförmedlare i Trollhättan. En projektledare och en projektmedarbetare med utökat ansvar. Det har funnits en lokal projektgrupp med företrädare från Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Startkraft som företräder TSL, Vuxenutbildningen, Högskolan och fackliga organisationer. De har haft regelbundna möten där önskemål, tankar och idéer prövats och i många fall förverkligas inom ramen för projektet. Projektgruppen har funnits från juni 2012 till december I samband med Saabs konkurs valde IF Metall Startkraft som sin omställningsaktör. Startkraft har inte haft någon kontakt med projektet sedan juni Under hösten och vintern 2013 var den största delen kollektivanställda från Saab, inskrivna som arbetssökande eller i ett program på Arbetsförmedlingen. Andra aktiviteter som genomförts i projektet Året 2013 inleddes med en stor inspirationsdag för de som fyllt 55 år. 380 personer var inbjudna och 250 deltog. Det gavs inspirationsföreläsningar, vägledningstips och arbetsgivare var på plats för att rekrytera inom åldersgruppen. Den 26 mars 2013 arrangerades även en rekryteringsdag för personer över 50 år, där många av de som var inbjudna tillhörde delmålgruppen.

9 9(20) Den 3-4 april 2013 genomförde några från målgruppen ett besök i Norge där de träffade arbetsgivare och arbetsförmedling för att se om den norska arbetsmarknaden efterfrågade målgruppens kompetens. Antalet projektdeltagare har minskat under vintern 2013 och våren De återstående aktiviteterna har bestått av gruppaktiviteter med uppföljningar av utbildningar samt att det har hållits information inför utbildningsavslut. Kommunikation och synliggörande Projektet har under hela genomförandefasen haft stöd från Arbetsförmedlingens kommunikationsavdelning. En kommunikationsplan har utformats som har väglett projektets informationsarbete. Information om projektet har funnits på Arbetsförmedlingens intranät, VIS. Kommunikationsuppdraget har syftat till att sprida kännedom om Globaliseringsfonden och Projekt Saab till projektdeltagare, myndigheter, Västra Götalandsregionen, kommuner, arbetsgivare, olika utbildningsanordnare, samarbetspartner, press, Arbetsförmedlingens personal och andra intressenter. Synliggörande I anslutning till alla lokaler där det bedrevs projektaktiviteter fanns det affischer som informerade om att det pågick en aktivitet som delfinansieras av EGF och EU. Detta säkerställdes av projektets medarbetare som såg till att anordnarna av insatserna använde materialet. Vid samtliga konferenser har det funnits affischer och roll-ups där EGF har synliggjorts. Trycksaker och internetsidor har varit tydligt märkta med information om att EGF och EU medfinansierar projektet. Inbjudningar till konferenserna har varit märkta med EGF och EU logotyper. Mittkonferens Den 24 oktober 2013 anordnade Projekt Saab en konferens i Trollhättan för att synliggöra och redovisa vad som hänt i projektet. Cirka 60 personer deltog på konferensen. Denna konferens fick bra bevakning medialt. Programmet för konferensen innehöll punkter som var såväl projektspecifika som av mer allmänt intresse. Uppskattat inslag var två projektdeltagare som berättade om sina erfarenheter från studier på Komvux och Högskolan och vägen till utbildning och anställning. En avslutningskonferens har hållits den 8 maj 2014 i Trollhättan. Arbetet med jämställdhet Projektet har jobbat utifrån en strategi för jämställdhetsintegrering som alla i projektet är införstådda med. Uppföljning av detta arbete har underlättats eftersom all statistik hos Arbetsförmedlingen är könsuppdelad. Men i en bransch som är mansdominerad följer även denna målgrupp ett traditionellt mönster män, respektive 692 kvinnor har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till april Andelen kvinnor är ca 20 %.

10 10(20) Över 70 % av målgruppen som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen har avaktualiserats till arbete eller reguljära studier. Det har funnits en liten skillnad i resultatet vid övergången till arbete och studier i den undersökta gruppen. Kvinnorna har varit färre och har inte fått arbete i samma utsträckning som männen. Kvinnorna i målgruppen har haft tim- och deltidsanställningar i lite större omfattning än männen, vilket kan förklara den lilla skillnaden som finns i övergången till arbete. Det är även konstaterat att fler kvinnor har valt reguljära utbildningar inom projektet istället för Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar. Fler kvinnor än män har tagit del av Arbetsförmedlingens olika program utifrån fördelningen 20 % kvinnor och 80 % män av totala målgruppen. Kvinnor med låg utbildningsbakgrund har valt att utbilda sig i större omfattning än männen för att nå ett nytt yrke. Personer med en högre utbildningsnivå har oftast valt att komplettera tidigare kompetens och erfarenhet. För deltagarna som fortfarande är inskrivna som arbetssökande är utbildningsbakgrunden lägre än bland de som avaktualiserats. Under tiden 1 juni april 2014 har andelen med lägre utbildningsbakgrund ökat på de utbildningar som har beviljats i projektet. Hur har ni arbetat med icke- diskriminering under den aktuella perioden? Två av grundorden i Arbetsförmedlingens värdegrund är demokrati och positiv människosyn. Det är inom dessa delar av värdegrunden som vi hittar arbetet mot diskriminering. Förutom värdegrunden så regleras Arbetsförmedlingens arbete av lagen mot diskriminering. Samtliga anställda inom Arbetsförmedlingen genomförde under 2013 utbildningen LIKA Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Denna utbildning tar upp de diskrimineringsgrunder som slås fast i lagstiftningen och klargör vad som utgör diskriminering. När det gäller analys av de olika diskrimineringsgrunderna finns det ett källproblem. Uppgifter som rör etniskt ursprung, religiös tillhörighet eller sexuell läggning får inte registreras i en arbetsmarknadspolitisk databas. Det gör en kvantitativ studie av detta svårt. Under projektets gång har projektledaren och projektmedarbetarna inte fått några indikationer på att någon deltagare har upplevt sig som diskriminerad. De uppgifter om ursprung som kan hämtas ur Arbetsförmedlingens datalager är om en person är född i Sverige eller inte. Uppgifter från vilket land man är född i betraktas som en känslig uppgift och får inte registreras i en arbetsmarknadspolitisk databas. Detta är ett faktum som gör analysen något trubbig. Projektet har ett mycket jämt utflöde till arbete och de skillnader som uppmärksammats har handlat om utbildningsbakgrund. Det redovisade resultatet har visat att personer över 55 år går ut i arbetet i mindre omfattning än övriga redovisade grupper. Det har funnit personer

11 11(20) som gått i ålderspension eller som valt att ta ut pension före 65 års ålder. Det har även påvisats att möjligheten till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program har ökat individens anställningsbarhet, vilket har varit en kompensatorisk insats för att motverka diskriminering. (Siffrorna redovisas under punkten Måluppfyllelse/Resultat) Kvalitetsuppföljning Arbetet i projektet har löpt på med god kvalitet. Projektets vägledare har följt upp utbildningarna genom personliga besök på Yrkes Vux och träffat lärare och elever. Det har genomförts kontinuerliga leveranskontroller under projektets gång. Ett nära sammarbete med projektekonomerna har även underlättat kvalitetsarbetet mot beslutad budget. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har haft utsedda kontaktpersoner som säkrat kvalitén i utbildningarna. Följer projektet inriktningen enligt ansökan/beslut avseende aktiviteter och målgrupp? Projektet bedrivs på ett sätt som stämmer överens med den ansökan som Arbetsförmedlingen fått beviljad av Europeiska kommissionen. Arbetsförmedlingens förvaltningsorganisation har genomfört stickprover för att kontrollera att finansierade aktiviteter genomförts i enlighet med projektansökan. Stickproven har även kontrollerat att endast personer i målgruppen deltagit i projektet. Måluppfyllelse/Resultat Den 30 april 2014 har sammanlagt personer från målgruppen varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Aktuell status hos dessa personer framgår nedan. Samtliga inskrivna i målgruppen-antal och andel som fått arbete

12 12(20) Varav anställda vid SAAB- antal och andel som fått arbete Det som kan konstateras är att är att andel till arbete var mycket högre för gruppen tjänstemän under tiden Utflödet till arbete hos kollektivanställda har ökat under projektets gång. Antalet under projekttiden inskrivna samt antalet i april 2014 arbetslösa och deltagare i program fördelat på de 15 vanligaste bostadskommunerna. Här redovisas förändringar i %

13 13(20) Kvarvarande arbetslösa eller inskrivna i program är 599 Arbetslösa: 121 Gruppen arbetslösa är personer som inte haft någon form av anställning under de senaste två åren och inte blivit aktuella för jobb- och utvecklingsgarantin. Program: 478 Här är de flesta inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin, där många är nyutbildade eller går en utbildning. Vi beräknar att denna grupp kommer att minska med mellan personer fram till september I denna grupp beräknas många timanställda få fasta anställningar eller kommer att kunna uppfylla villkoren för en ny period med arbetslöshetsersättning. De tre största kvarvarande yrkesgrupperna är 161 fordonsmontörer, 64 truckförare och 44 montörer inom gummi, metall och plast. 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Har det förekommit några avvikelser under perioden? Behovet av medel till etablering av företag har varit mindre än beräknat, och behovet av utbildningsinsatser större. Av fördelade medel till start av näringsverksamhet beräknas endast SEK tas i anspråk av budgetposten. Utbildningskostnaderna är högre än beräknat. För Yrkesvuxutbildningar beräknas kostnaderna till ytterligare 10 miljoner kronor. Dessa kostnader är ännu inte fakturerade och finns därför inte med i budgetutfallet som bifogas rapporten. På förslag från Arbetsförmedlingen beslöt regeringen i april 2014 om följande medels omfördelning; SEK från Start av företag till Utbildning SEK från Flyttbidrag m.m. till Utbildning SEK från Jobbsökaraktiviteter till Utbildning SEK från Jobbsökaraktiviteter till Vägledning. Gällande budget med utfall redovisas i bilaga.

14 14(20) Lägesrapport 3. Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Dela in aktiviteterna enligt nedan samt ifall delaktivitet anges redovisa under respektive huvudaktivitet. Beslut tagna efter Enligt ansökan Aktivitet Stöd till jobbsökande Aktivitet Vägledning Aktivitet Utbildning Aktivitet Validering av erfarenheter Aktivitet Praktik och stöd till arbetssökande Aktivitet Stöd till egenföretagande Aktivitet Resebidrag Aktivitetsstöd ligger utanför projektets budget. Sammanställning av aktiviteter/utbildning Här redovisas samtliga platser på Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar samt alla pågående reguljära utbildningar. En redovisning av alla beviljade utbildningar kommer att finnas i slutrapporten av projektet. Utbnr Utbildningsnamn Antal deltagare Förberedande fordonsteknik-tunga fordon Fordonsteknik tunga fordon Yrkesförare lastbil Förberedande verkstadsteknik Test Yrkesförare lastbil Validering Industriyrken Utredningsplats för bedömning av arbetsförmåga Serviceyrken Förberedande bygg-ventilationsplåtslagare Byggnads- och ventilationsplåtslagare Förberedande elteknik Elteknik Cad-konstruktion Administrativ utbildning Svets- och plåtbearbetning Förberedande Svets- och plåtbearbetning Svets- och plåtbearbetning Verkstadsteknisk utbildning Förberedande stenteknik Stenteknik stenhuggare Grundläggande datautbildning Starta eget utbildning 3

15 15(20) Lägesrapport Truckutbildning IT-moduler Ramavtal etableringsutbildning tillv/industri Förberedande kartläggning omvårdnad Omvårdnadsutbildning Meritportfölj Sociala medier som arbetsverktyg Personlig inventering med yrkesorientering Validering elektriker Bygg- och anläggning Förberedande maskin och kranförare Maskin och kranförare Svets o plåtbearbetning Förberedande svets o plåtbearbetning Verkstadsteknisk utbildning Förberedande verkstadsteknisk utbildning Flexibla anpassningsmoduler FAM Kontakttolkar Allmänförberedande utbildning Allmänförberedande utbildning Lastbilsmekaniker Korta vägen Yrkesförare Göteborg Yrkesförare Skara Yrkesförare Östersund Yrkesförare Luleå Testmodul Yrkesförare Göteborg Yrkesförare Buss Göteborg Yrkesförare Buss Uddevalla Yrkesförare Buss Skara Yrkesförare Buss Göteborg testmodul Yrkesförare Buss Udevalla testmodul Yrkesförare Buss Skara testmodul Yrkesförare Taxi Göteborg Yrkesförare Taxi Karlstad Yrkesförare Taxi, testmodul Göteborg Yrkesförare Taxi, testmodul Karlstad Truckförarutbildning Cad-konstruktion inr mekanik Yrkesintroduktion för döva Bygg- och anläggning Restaurangutbildning, testmodul Restaurangutbildning Lokalvård och hemservice, testmodul Lokalvård och hemservice Försäljning- och kundservice, testmodul Försäljning- och kundservice Validering CNC 1

16 16(20) Lägesrapport Serviceutbildning med fördjupning Elteknik 1 Totalt 414 beslut Högskolestudier med inriktning PROJ Psykologi 1 PROJ Systemutveckling 1 PROJ Yrkeslärare 1 PROJ Arbetsorganisation 2 PROJ Behandlingsassistent 1 PROJ Personalekonomi 1 PROJ Sjuksköterska 2 PROJ Systemintegration 1 PROJ IT 1 PROJ Förskollärare 1 PROJ Internationellt program politik och ekonomi 1 PROJ Sjukgymnast 1 PROJ Sociologi 4 PROJ Maskiningenjör 2 PROJ Juridisk översiktskurs 1 PROJ Kandidatexamen offentlig förvaltning 1 PROJ Personal och arbetsliv 2 PROJ Elkraft 2 PROJ Socialpedagog 1 PROJ Lantmäteriutbildning 3 PROJ Teknisk illustratör 1 PROJ Ingenjör Chalmers 1 PROJ Ekonomi/logistik 1 PROJ Pedagogik 1 Totalt 34 beslut

17 17(20) Lägesrapport Yrkeshögskola med inriktning PROJ Kvalitets och processutveckling 5 PROJ Arbetsmiljöingenjör 2 PROJ Service och underhåll 3 PROJ Mekanik offshore 1 PROJ Byggingenjör 2 PROJ Affärshögskolan 1 PROJ Kyl o värmepumps tekniker 1 PROJ Teknik 1 PROJ Skogstekniska i Alfta 1 PROJ Explosiva ämnen teknik 1 PROJ Energiteknik 1 PROJ Produktions teknik 2 PROJ Redovisningsekonomi 2 PROJ Cad-konstruktion 1 PROJ Hälso o sjukvårdsadministration 2 PROJ Energi o miljöeffektiv transportlogistik 6 Totalt 32 beslut Yrkesvux PROJ Fastighetstekniker 10 PROJ Bygg 2 PROJ Lager och logistik 12 PROJ Kundtjänst och e-handel 5 PROJ Yrkesförare 19 PROJ Omvårdnad 76 PROJ Fordonsmekaniker 7 PROJ Montör el- och hybrid fordon 8 PROJ Handel och service 1 PROJ Eldistributör 2 PROJ Plåtslageri 3 PROJ Ämneskombinationer 4 PROJ Hälsoinspiratör 4 PROJ Svets 7 PROJ Yt och rostskydd 2 PROJ Naturbruk 1 PROJ Verktygsmakare 1 PROJ Maskinförare 2 Totalt 166 beslut

18 18(20) Kommentar Över 430 personer har validerat sin yrkeskompetens under tiden Det har visats att denna breda validering för arbetssökande med arbetslivserfarenhet har varit värdefull. Där kompetensen dokumenterats har arbetssökandet underlättats. Att kompetenserna och meriterna är kvalitetssäkrade har också stärkt arbetsförmedlingens matchningsarbete. Vid behov av utbildning kan utbildningstider kortas, vilket innebär lägre kostnader och snabbare genomströmningar på upphandlade utbildningar. Under projekttiden har olika redovisningar om resultatet för målgruppen presenteras. I december 2013 redovisade LO studien Två år efter Saabkraschen där det beskrivs hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL. I rapporten finns utfallet för kollektivanställda på Saab som haft omställningsstöd från TSL. Starkraft har varit den lokala aktören med verksamhet i Trollhätta och enligt studien redovisades att 105 personer fanns kvar hos Arbetsförmedlingen i juni För samma period redovisade Arbetsförmedlingen att det fanns över 500 personer inskrivna som arbetssökande eller i program från samma målgrupp.

19 19(20) Sammanfattning Målgruppen för projektet var personer personer ur målgruppen har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till 30 april personer har avaktualiserats till arbete, 72,4 % har nytt jobb. 599 personer finns i dag inskrivna på Arbetsförmedlingen, 121 arbetslösa och 478 i program. Antalet inskrivna ur målgruppen i jobb och utvecklingsgarantin minskar varje månad. Positiv utveckling av möjligheten att få arbete för arbetare och tjänstemän, män och kvinnor. Reguljära utbildningar ökar möjligheten att välja inom flera yrkesinriktningar. Få avhopp från utbildningarna. På grund av att utbildningar beviljades först 6 månader efter Saabs konkurs, så det är väl underbyggda yrkesval. Flera med kort utbildningsbakgrund har börjat studera. Valideringen har utvecklats inom projektet i samverkan med externa parter. Stort behov av utbildning i hela målgruppen. Viktigt för projektet har varit att utgå från arbetsgivarnas behov av arbetskraft när det funnits önskemål om olika utbildningar från målgruppen.

20 20(20) Ort och datum: Underskrift av behörig företrädare för projektet:. Namnförtydligande:

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning

Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning Man måste arbeta, om inte av läggning så åtminstone av desperation eftersom det vid noggrann undersökning visar sig att arbete är mindre tråkigt än att roa sig. Charles Baudelaire, 1821 1867 Foto: Robert

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Nedläggningen av SAAB i Trollhättan

Nedläggningen av SAAB i Trollhättan Nedläggningen av SAAB i Trollhättan Centrum för Regional Analys (CRA) och Reväst 22 oktober 2015 (ek. dr) Universitetslektor vid Företagsekonomiska Institutionen och GRI Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Aktuellt rörande Yrkesvuxsatsningen i Halmstads kommun januari 2010

Aktuellt rörande Yrkesvuxsatsningen i Halmstads kommun januari 2010 Aktuellt rörande Yrkesvuxsatsningen i Halmstads kommun januari 2010 Sedan i april 2009 har arbetet med att bredda och mångfaldiga utbildningar med yrkesinriktning för vuxna pågått mycket intensivt i Halmstads

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Högskolan Västs insatser under 2012 och 2013 i relation till Saab Automobiles konkurs

Högskolan Västs insatser under 2012 och 2013 i relation till Saab Automobiles konkurs 1(6) Högskolan Västs insatser under 2012 och 2013 i relation till Saab Automobiles konkurs Ett ökat mått av osäkerhet finns i dag närvarande i planeringsförutsättningarna för svensk högre utbildning. Högskolan

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Arbetsgivarfrågor Agneta Jöhnk Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Summering Avtal 17 - framgångar Långa avtalsperioder eller tillsvidareavtal: 3-åriga avtal AKV och Läkarförbundet, förlängning

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0079- 4.0 SID 1 (8) 2013-05-08 Handläggare: Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ny utbildningsorganisation för nyanlända unga vuxna

Ny utbildningsorganisation för nyanlända unga vuxna SKRIVELSE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Förhandlingssektionen Tor Hatlevoll Enligt sändlista Ny utbildningsorganisation för nyanlända unga vuxna Inom ramen för en pågående analys av utmaningar och möjligheter

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Samverkan yrkesvux Göteborgsregionen - bakgrund

Samverkan yrkesvux Göteborgsregionen - bakgrund Samverkan yrkesvux Göteborgsregionen - bakgrund - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Gemensam satsning 2009: 33-kronan - Styrning och ledning via samverkansavtal - Planering av utbud: Vux-nätverk,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer