1. Lägesrapport. Målgrupp. Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Lägesrapport. Målgrupp. Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab."

Transkript

1 1(20) Datum Lägesrapport Projektnamn: Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab. Redovisningen innehåller beskrivning av aktiviteter och verksamhet under perioden Redovisningen avser perioden , vilket beror på eftersläpning av statistik. För Yrkesvuxutbildningarna beräknas tillkomma kostnader på ytterligare 10 miljoner kronor. Dessa kostnader är ännu inte fakturerade och finns därför inte med i budgetutfallet som redovisas i rapporten. Målgrupp personer har ingått i målgruppen som varslades från SAAB Automobile AB och dess underleverantörer vid konkursen årsskiftet 2011/2012. Målgruppen fastställdes efter att varsellistorna inkommit till Arbetsförmedlingen. De flesta skrevs in på Arbetsförmedlingen i samband med konkursen. Av dessa har personer någon gång varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till 30 april Personerna i målgruppen är bosatta i 71 kommuner, merparten finns i Trestadsområdet som innefattar kommunerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Utbildningsbakgrunden hos målgruppen är varierande från förgymnasial utbildning kortare än 9 år upp till forskarutbildning. Projektet är ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie åtgärder för personer som blivit uppsagda från Saab Automobile AB och dess underleverantörer. Kravet är att de varslade har varit inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

2 2(20) Aktiviteter Jobbsökaraktiviter Jobbsökaraktiviter har under hela projekttiden genomförts av Arbetsförmedlingen när behov funnits. Från projektstarten har målgruppen haft tillgång till jobbcoacher via omställningsaktörer fram till juni De har gett stöd till personer som behövt hjälp för att på egen hand söka arbete. Många av dessa personer har deltagit i andra jobbcoachnings/vägledningsaktiviteter som upphandlats av Arbetsförmedlingen. För de som gått utbildningar inom ramen för Globaliseringsfonden har Arbetsförmedlingens platsförslag/anvisningar till arbete med ny kompetens intensifierats i slutet av utbildningen. Detta har dokumenterats i handlingsplanerna samt i de aktivitetsrapporter som lämnats in varje månad av de som fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande. Vägledning Vägledningen har varit den mest prioriterade insatsen under projektet och har haft en stor betydelse för det uppnådda resultatet. Vägledningen har genomförts både individuellt och i grupp. Det har varit ett utökat samarbete mellan kommunernas studievägledare och arbetsförmedlingens vägledare för att kunna ge bästa möjliga yrkesvägledning. De personer som från början hade ett tydligt utbildningsmål fick vägledning först. Dessa personer hade under våren 2012 funderat på nya yrkesval samt eventuellt behov av komplettering av tidigare erfarenhet/utbildning. Den målgruppen fick mer stöd under perioden juni-september Omställningsaktörerna Startkraft och Trygghetsrådet (TRR) har varit viktiga partner för att få igång utbildningarna snabbt när regeringen fattade beslut om att tillsätta medel för projektet i juni Under hösten 2012 riktades vägledningen till de som ännu inte valt utbildning, för att säkra att de skulle få en ordentlig grund till yrkesvalet, bland annat genom att ge målgruppen information om arbetsmarknadsprognoserna för olika yrken. Det har även lämnats

3 3(20) information om vilka möjligheter som erbjuds inom Globaliseringsfonden. Informationsspridningen har dels skett via besök hos arbetsförmedlare, men främst via utskick till alla i målgruppen. Därefter har alla fått möjlighet att delta på informationsmöten i storgrupp. Våren och hösten 2013 har Arbetsförmedlingen främst fokuserat på kvarvarande arbetssökande som haft en låg utbildningsbakgrund. Vägledningen har främst handlat om motivation samt att på bästa möjliga sätt stärka de som fortfarande inte tagit del av projektet. En stor del av vägledningen har också handlat om att beskriva bristyrken dvs. de områden där det funnits behov av arbetskraft och därefter föreslagit lämpliga utbildningsalternativ. Vägledningen har även handlat om att försöka få sökande att se alternativa vägar, eftersom många varit anställda i bilindustrin eller hos underleverantörer under hela sitt yrkesverksamma liv. Kunskapsförbundet Väst har haft en personalresurs avsatt för validering och vägledning. När Globaliseringsfonden beviljades ökade behovet av vägledning för reguljära studier och den tillfälliga Arbetsförmedlingen Trestad industri avsatte extra personalresurser för att stötta vägledningen. Typer av utbildning/innehåll I projektet har det fattats nästan utbildningsbeslut fram till 30 april En sammanställning av utbildningarna finns i slutet av dokumentet. Nedan finns beskrivningar av utbildningarna. Reguljära utbildningar Som en insats utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder har nästan 775 personer fått möjlighet att studera via det reguljära utbildningsväsendet med aktivitetsstöd. Utbildning har erbjudits till personer som tidigare påbörjat en reguljär utbildning, haft behov av att komplettera en tidigare utbildning eller behövt validera sin kompetens. Beslut har fattats efter en noggrann arbetsmarknadspolitisk bedömning. Kommunal vuxenutbildning Över 700 personer deltar/har deltagit i yrkesutbildning och valideringar inom den kommunala vuxenutbildningen. Projektet har beviljat alla Yrkesvuxutbildningar där det funnits ett behov på arbetsmarknaden. Över 80 personer har omskolats till vårdsektorn och andelen män är ca 30 procent av de som gått omvårdnadsutbildningen med inriktning psykiatri. Nästan 90 procent av de som gått eller går omvårdnadsutbildning har haft

4 4(20) timanställning under sin utbildningstid. Med aktuell efterfrågan och behov inom vården bedöms möjlighet till anställning som mycket stor. Inom vissa utbildningar har det varit lika många män som kvinnor. Under läsåret 2013/2014 genomfördes en el- och hybridbilsutbildning inom Yrkes Vux i Trollhättan. Behov av dessa kompetenser har efterfrågats av tillverkare till mindre elfordonsföretag. Utbildningen startades efter ett samarbete mellan branschen, vuxenutbildningen och projektet. Ett antal elever påbörjade studierna under hösten 2013 och våren 2014, vilket inneburit att alla inte hunnit avsluta sina utbildningar vid projektets avslut den 23 maj. Några personer har då valt att ansöka om studiemedel från CSN för att kunna finansiera slutet på utbildningen. Men ett fåtal har tyvärr avbrutit sina studier när stödet från fonden upphört, men de kommer att kunna använda de betygsdokument som de hunnit få godkända. Fram till i dag har 430 tidigare Saabanställda validerats för att få gymnasiepoäng. Det har varit allt från branschspecifika kompetenser till truckkort. Behovet av validering har varit stort, eftersom det varit svårt att få intyg på den förvärvade kunskap de fått från Saab. Detta har lett till ett ökat behov av utbildningsinsatser. En arbetsmarknadspolitisk bedömning har alltid gjorts innan utbildningsstart, vilket bidragit till en ökad anställningsgrad direkt i anknytning till att studierna avslutas. Projektet har fått positiva reaktioner från vuxenutbildningen. Det har varit en helt ny typ av elever som haft med sig en lång gedigen arbetslivserfarenhet. De har kunnat applicera den nya kunskapen genom sin erfarenhet och därigenom kunnat ställa andra typer av frågor. Det har i sin tur bidragit till ett något annorlunda studieupplägg som lett till det bättre. 90 personer som går/gått reguljär utbildning inom Yrkes Vux är över 55 år. Globaliseringsfonden har gjort det möjligt för dem att studera, då det finns en åldersgräns för att söka studiestöd från CSN. 90 procent av målgruppen är bosatt i närområdet vilket har lett till en nära dialog med de berörda kommunerna. Det är endast 10 personer som har avbrutit sina studier på grund av att de valt fel utbildning eller att studietakten har upplevts för hög. Det tyder på att det gjorts väl underbyggda utbildningsval. Det hade gått 6 månader efter Saabs konkurs innan det fanns möjlighet till att söka reguljär vuxenutbildning genom projektet. Målgruppen minskade med nästan 50 procent under samma period. Anledningen till det är att de flesta fick anställning under den perioden och att behovet av omskolning/utbildning inte var så stort. Det var fler tjänstemän än kollektivanställda som fick anställning de första 6 månaderna.

5 5(20) Det är främst utbildningar inom Yrkes Vux som efterfrågats. Enligt regeringsbeslutet 14 juni 2012 var Skolverket ansvarig för kommunernas Yrkesvuxutbildningar inom ramen för Globaliseringsprojektet Saab. Den 21 mars 2013 fattade Regeringen ett ändringsbeslut där Arbetsförmedlingen övertog ansvaret för Yrkesvuxutbildningarna. Ett avtal tecknades därefter mellan Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst, vilket innebar att Kunskapsförbundet Väst hade ansvaret att administrera de beviljade vuxenutbildningarna för målgruppen i hela Sverige och sedan fakturera Arbetsförmedlingen i efterskott, viket har underlättat redovisningen. Yrkeshögskola Yrkeshögskolans utbildningar ska präglas av arbetsmarknadsleverans och arbetslivsanknytning i ett nära samarbete med näringslivet. Arbetsmarknadsråd på YH-myndigheten har fastställt vilka utbildningar som varit relevanta att starta. Arbetsförmedlingen har gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning och beslutat om det är aktuellt med aktivitetsstöd inom ramen för Globaliseringsfonden. De flesta YH-utbildningar innehåller lärande i arbete, LIA på procent av utbildningstiden. Yrkeshögskoleutbildningar är en mycket bra insats för målgruppen. Projektet har i dag 32 personer som gått eller går yrkeshögskoleutbildningar. De flesta har valt teknisk inriktning inom kvalitetsteknik, energiteknik, vindkraftsteknik, produktionsteknik, kvalitetssäkrare- it, driftteknik, fuktteknik, affärsinriktad redovisningsekonomi, hälso- sjukvårds administration och miljöeffektiv transport. Eftersom några av utbildningarna pågår under två till tre terminer har det fattats förlängningsbeslut på aktivitetsstöd över ett år. Innan förlängning har beviljats har studieresultatet följts upp för att säkra de uppsatta utbildningsmålen. Samtal om validering av tidigare kunskaper har förts för att kunna korta ner utbildningstiden på någon YH-utbildningarna. Frågan kvarstår ännu om hur man ska korta ner dessa utbildningar när vissa kompetenser finns. Korta kompetenshöjande insatser via Korta Vägen, avtal med Högskolorna. I projektgruppen har samtal förts om olika möjligheter till att studera på Högskolan för öka målgruppens möjligheter till anställning. Utifrån arbetsmarknadsprognoser på lokal och regional nivå har det tecknats ett avtal med Högskolan Väst. Avtalen har gällt utbildningar inom Leanproduktion, projektledning, personalledning och It- och nätverkstekniker. Antagningarna skett via urval med Högskolan och omställningsaktörer i Trollhättan. Arbetsförmedlingen har därefter gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning för att säkra att den föreslagna utbildningen är den kortaste vägen till arbete. Vissa av utbildningarna har varit validering, d.v.s.

6 6(20) dokumentation och intyg av de praktiska kompetenser de uppsagda förvärvat sig under åren på Saab eller från underleverantörerna. Exempel på sådan utbildning är projektledarutbildning. Tre personer har fått individuell utbildning på högskolan som varvats med arbetspraktik hos arbetsgivare. Utbildningsplaner har tagits fram tillsammans med sökande, arbetsgivare, högskola och arbetsförmedlingen. Deltagarna har därefter fått anställning, vilket har lett till att denna utbildningsform har väckt intresse från olika håll. Projektet använder Arbetsförmedlingens upphandlade avtal med Korta Vägen Varje utbildningsinsats pågår under max 26 veckor och finns på 23 olika platser i Sverige. Kostnaden är 5380 kr/deltagare/vecka på Högskolan Väst i Trollhättan. Det har inte varit möjligt att få fram intyg/bedömning på förvärvade kunskaper efter Saabs konkurs. Det har delvis kunnat åtgärdas med hjälp av utbildning/validering via korta vägen. Utbildningarna har genomförts hösten 2012 och våren Reguljär utbildning inom Högskolan som kompletterar tidigare erfarenhet/utbildning, har också beviljats för 34 personer efter att en arbetsamarknadspolitisk bedömning gjorts. Folkhögskola Fram till april 2014 har det endast fattats ett beslut på Folkhögskolestudier. Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildningar ska i första hand gå till grupper som prioriteras inom arbetsmarknadspolitiken. Om det finns platser kvar vid kursstarter så finns möjlighet för andra inskrivna arbetssökande att delta i utbildningarna. Därför har arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar använts i begränsad omfattning. Under våren, sommaren och hösten 2013 hade ett antal personer skrivits in i Jobb- och utvecklingsgarantin, vilket medförde ett ökat behov av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning för de återstående i målgruppen. Under våren 2014 minskade antalet inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin som ingått i projektet. Upphandlade utbildningar Projektet har beviljat Yrkesvuxutbildningar enligt tecknade avtal med Kunskapsförbundet Väst samt använt Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar. Projektet har inte behövt upphandla någon enskild utbildningsplats. Det har funnits en tillräcklig bredd av utbildningsmöjligheter i projektet, vilket tillgodosett målgruppens behov till att öka sin kompetens.

7 7(20) Stöd till start av näringsverksamhet 62 personer har beviljats stöd för start eget företag. De flesta har startat verksamheter inom fordonsindustrin med olika inriktningar på konsultbasis. Företag har även startats inom data, HR, bemanning, ledarskap, service, restaurang, taxi och fritidsverksamhet. Deltagarna har kunnat använda sina befintliga nätverk där det funnits efterfrågan på marknaden. Stödet har beviljats i 6 månader. För att kunna ta del av en eventuell förlängning har en utredning genomförts av en externt upphandlad konsult. Förlängning har beviljats om bedömningen visat på en positiv start då företaget haft en god grundidé med utvecklingsmöjligheter, men som kanske inte fått bärighet i verksamheten under den första perioden. Förlängning har inte skett till företag där marknaden haft en svag hållbar verksamhet, eller där verksamheten inte följt de marknadsmässiga löneavtalen. Ungefär hälften av deltagarna har tagit del av en förlängningsutredning och fått ytterligare 6 månader med aktivitetsstöd. Under perioden har det inte fattats några nya beslut för start av näringsverksamhet för målgruppen. Arbetspraktik 160 beslut har fattats för hela målgruppen. Syftet är att få praktik inför anställning, utbildning eller att pröva på ett nytt yrke. Behovet har varit stort då det praktiska lärandet behövts efter vissa reguljära yrkesutbildningar. Skolorna har inte haft möjlighet att ordna praktik under utbildningstiden. Resekostnader Många sökanderesor och pendlingsstöd har beviljats i projektet. De flesta intervjuresorna beviljades under de första 6 månaderna efter Saabs konkurs. Merparten av intervjuerna och anställningar har varit inom ett pendlingsområde med upp till 2 timmars pendling per dag, därför har få flyttbidrag beviljats. Programresor har också beviljats inom ramen för projektet. Projektledaraktiviteter/informationsinsatser När regeringen fattade beslut den 12 juni 2012 om förstärkta insatser för personer som förlorat arbetet i samband med SAABs konkurs, hade det redan riggats en organisation för starta insatserna. Från den 18 juni 2012 fanns flera kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen i Trollhättan på plats för att svara på frågor om vilka möjligheter som erbjöds genom

8 8(20) Globaliseringsfonden. Information skickades även ut till kontaktpersoner på övriga arbetsförmedlingar samt till omställningsaktörer och media. Hela målgruppen informerades i början av augusti 2012 och över brev skickades ut med information och inbjudan till informationsmöte om Globaliseringsfonden i Trollhättan. Vid två informationsmöten som hölls i september 2012 medverkade Arbetsförmedlingen, Komvux, Yrkeshögskolan och Högskolan. Det närvarade ca 400 personer vid informationstillfällena. 90 % av målgruppen i Globaliseringsfonden var bosatta i Trestadsområdet och har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen Trestad Industri. Kontoret genomförde därför en extra personalutbildning den 7 november 2012 för att öka kompetensen hos de handläggare som arbetade med målgruppen. I slutet på november 2012 gjordes ett nytt utskick till målgruppen för att påminna om möjligheterna till tidiga insatser samt möjligheten till studier på reguljära utbildningar. Arbetsförmedlingen Trestad Industri som startades i samband med Saab konkurs avvecklades 30 juni De kvarvarande från målgruppen fördes över till Arbetsförmedlingens lokalkontor den1 juli Från och med den 13 juli 2013 har projektet haft två heltidsanställda arbetsförmedlare i Trollhättan. En projektledare och en projektmedarbetare med utökat ansvar. Det har funnits en lokal projektgrupp med företrädare från Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Startkraft som företräder TSL, Vuxenutbildningen, Högskolan och fackliga organisationer. De har haft regelbundna möten där önskemål, tankar och idéer prövats och i många fall förverkligas inom ramen för projektet. Projektgruppen har funnits från juni 2012 till december I samband med Saabs konkurs valde IF Metall Startkraft som sin omställningsaktör. Startkraft har inte haft någon kontakt med projektet sedan juni Under hösten och vintern 2013 var den största delen kollektivanställda från Saab, inskrivna som arbetssökande eller i ett program på Arbetsförmedlingen. Andra aktiviteter som genomförts i projektet Året 2013 inleddes med en stor inspirationsdag för de som fyllt 55 år. 380 personer var inbjudna och 250 deltog. Det gavs inspirationsföreläsningar, vägledningstips och arbetsgivare var på plats för att rekrytera inom åldersgruppen. Den 26 mars 2013 arrangerades även en rekryteringsdag för personer över 50 år, där många av de som var inbjudna tillhörde delmålgruppen.

9 9(20) Den 3-4 april 2013 genomförde några från målgruppen ett besök i Norge där de träffade arbetsgivare och arbetsförmedling för att se om den norska arbetsmarknaden efterfrågade målgruppens kompetens. Antalet projektdeltagare har minskat under vintern 2013 och våren De återstående aktiviteterna har bestått av gruppaktiviteter med uppföljningar av utbildningar samt att det har hållits information inför utbildningsavslut. Kommunikation och synliggörande Projektet har under hela genomförandefasen haft stöd från Arbetsförmedlingens kommunikationsavdelning. En kommunikationsplan har utformats som har väglett projektets informationsarbete. Information om projektet har funnits på Arbetsförmedlingens intranät, VIS. Kommunikationsuppdraget har syftat till att sprida kännedom om Globaliseringsfonden och Projekt Saab till projektdeltagare, myndigheter, Västra Götalandsregionen, kommuner, arbetsgivare, olika utbildningsanordnare, samarbetspartner, press, Arbetsförmedlingens personal och andra intressenter. Synliggörande I anslutning till alla lokaler där det bedrevs projektaktiviteter fanns det affischer som informerade om att det pågick en aktivitet som delfinansieras av EGF och EU. Detta säkerställdes av projektets medarbetare som såg till att anordnarna av insatserna använde materialet. Vid samtliga konferenser har det funnits affischer och roll-ups där EGF har synliggjorts. Trycksaker och internetsidor har varit tydligt märkta med information om att EGF och EU medfinansierar projektet. Inbjudningar till konferenserna har varit märkta med EGF och EU logotyper. Mittkonferens Den 24 oktober 2013 anordnade Projekt Saab en konferens i Trollhättan för att synliggöra och redovisa vad som hänt i projektet. Cirka 60 personer deltog på konferensen. Denna konferens fick bra bevakning medialt. Programmet för konferensen innehöll punkter som var såväl projektspecifika som av mer allmänt intresse. Uppskattat inslag var två projektdeltagare som berättade om sina erfarenheter från studier på Komvux och Högskolan och vägen till utbildning och anställning. En avslutningskonferens har hållits den 8 maj 2014 i Trollhättan. Arbetet med jämställdhet Projektet har jobbat utifrån en strategi för jämställdhetsintegrering som alla i projektet är införstådda med. Uppföljning av detta arbete har underlättats eftersom all statistik hos Arbetsförmedlingen är könsuppdelad. Men i en bransch som är mansdominerad följer även denna målgrupp ett traditionellt mönster män, respektive 692 kvinnor har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till april Andelen kvinnor är ca 20 %.

10 10(20) Över 70 % av målgruppen som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen har avaktualiserats till arbete eller reguljära studier. Det har funnits en liten skillnad i resultatet vid övergången till arbete och studier i den undersökta gruppen. Kvinnorna har varit färre och har inte fått arbete i samma utsträckning som männen. Kvinnorna i målgruppen har haft tim- och deltidsanställningar i lite större omfattning än männen, vilket kan förklara den lilla skillnaden som finns i övergången till arbete. Det är även konstaterat att fler kvinnor har valt reguljära utbildningar inom projektet istället för Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar. Fler kvinnor än män har tagit del av Arbetsförmedlingens olika program utifrån fördelningen 20 % kvinnor och 80 % män av totala målgruppen. Kvinnor med låg utbildningsbakgrund har valt att utbilda sig i större omfattning än männen för att nå ett nytt yrke. Personer med en högre utbildningsnivå har oftast valt att komplettera tidigare kompetens och erfarenhet. För deltagarna som fortfarande är inskrivna som arbetssökande är utbildningsbakgrunden lägre än bland de som avaktualiserats. Under tiden 1 juni april 2014 har andelen med lägre utbildningsbakgrund ökat på de utbildningar som har beviljats i projektet. Hur har ni arbetat med icke- diskriminering under den aktuella perioden? Två av grundorden i Arbetsförmedlingens värdegrund är demokrati och positiv människosyn. Det är inom dessa delar av värdegrunden som vi hittar arbetet mot diskriminering. Förutom värdegrunden så regleras Arbetsförmedlingens arbete av lagen mot diskriminering. Samtliga anställda inom Arbetsförmedlingen genomförde under 2013 utbildningen LIKA Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Denna utbildning tar upp de diskrimineringsgrunder som slås fast i lagstiftningen och klargör vad som utgör diskriminering. När det gäller analys av de olika diskrimineringsgrunderna finns det ett källproblem. Uppgifter som rör etniskt ursprung, religiös tillhörighet eller sexuell läggning får inte registreras i en arbetsmarknadspolitisk databas. Det gör en kvantitativ studie av detta svårt. Under projektets gång har projektledaren och projektmedarbetarna inte fått några indikationer på att någon deltagare har upplevt sig som diskriminerad. De uppgifter om ursprung som kan hämtas ur Arbetsförmedlingens datalager är om en person är född i Sverige eller inte. Uppgifter från vilket land man är född i betraktas som en känslig uppgift och får inte registreras i en arbetsmarknadspolitisk databas. Detta är ett faktum som gör analysen något trubbig. Projektet har ett mycket jämt utflöde till arbete och de skillnader som uppmärksammats har handlat om utbildningsbakgrund. Det redovisade resultatet har visat att personer över 55 år går ut i arbetet i mindre omfattning än övriga redovisade grupper. Det har funnit personer

11 11(20) som gått i ålderspension eller som valt att ta ut pension före 65 års ålder. Det har även påvisats att möjligheten till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program har ökat individens anställningsbarhet, vilket har varit en kompensatorisk insats för att motverka diskriminering. (Siffrorna redovisas under punkten Måluppfyllelse/Resultat) Kvalitetsuppföljning Arbetet i projektet har löpt på med god kvalitet. Projektets vägledare har följt upp utbildningarna genom personliga besök på Yrkes Vux och träffat lärare och elever. Det har genomförts kontinuerliga leveranskontroller under projektets gång. Ett nära sammarbete med projektekonomerna har även underlättat kvalitetsarbetet mot beslutad budget. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar har haft utsedda kontaktpersoner som säkrat kvalitén i utbildningarna. Följer projektet inriktningen enligt ansökan/beslut avseende aktiviteter och målgrupp? Projektet bedrivs på ett sätt som stämmer överens med den ansökan som Arbetsförmedlingen fått beviljad av Europeiska kommissionen. Arbetsförmedlingens förvaltningsorganisation har genomfört stickprover för att kontrollera att finansierade aktiviteter genomförts i enlighet med projektansökan. Stickproven har även kontrollerat att endast personer i målgruppen deltagit i projektet. Måluppfyllelse/Resultat Den 30 april 2014 har sammanlagt personer från målgruppen varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Aktuell status hos dessa personer framgår nedan. Samtliga inskrivna i målgruppen-antal och andel som fått arbete

12 12(20) Varav anställda vid SAAB- antal och andel som fått arbete Det som kan konstateras är att är att andel till arbete var mycket högre för gruppen tjänstemän under tiden Utflödet till arbete hos kollektivanställda har ökat under projektets gång. Antalet under projekttiden inskrivna samt antalet i april 2014 arbetslösa och deltagare i program fördelat på de 15 vanligaste bostadskommunerna. Här redovisas förändringar i %

13 13(20) Kvarvarande arbetslösa eller inskrivna i program är 599 Arbetslösa: 121 Gruppen arbetslösa är personer som inte haft någon form av anställning under de senaste två åren och inte blivit aktuella för jobb- och utvecklingsgarantin. Program: 478 Här är de flesta inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin, där många är nyutbildade eller går en utbildning. Vi beräknar att denna grupp kommer att minska med mellan personer fram till september I denna grupp beräknas många timanställda få fasta anställningar eller kommer att kunna uppfylla villkoren för en ny period med arbetslöshetsersättning. De tre största kvarvarande yrkesgrupperna är 161 fordonsmontörer, 64 truckförare och 44 montörer inom gummi, metall och plast. 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Har det förekommit några avvikelser under perioden? Behovet av medel till etablering av företag har varit mindre än beräknat, och behovet av utbildningsinsatser större. Av fördelade medel till start av näringsverksamhet beräknas endast SEK tas i anspråk av budgetposten. Utbildningskostnaderna är högre än beräknat. För Yrkesvuxutbildningar beräknas kostnaderna till ytterligare 10 miljoner kronor. Dessa kostnader är ännu inte fakturerade och finns därför inte med i budgetutfallet som bifogas rapporten. På förslag från Arbetsförmedlingen beslöt regeringen i april 2014 om följande medels omfördelning; SEK från Start av företag till Utbildning SEK från Flyttbidrag m.m. till Utbildning SEK från Jobbsökaraktiviteter till Utbildning SEK från Jobbsökaraktiviteter till Vägledning. Gällande budget med utfall redovisas i bilaga.

14 14(20) Lägesrapport 3. Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Dela in aktiviteterna enligt nedan samt ifall delaktivitet anges redovisa under respektive huvudaktivitet. Beslut tagna efter Enligt ansökan Aktivitet Stöd till jobbsökande Aktivitet Vägledning Aktivitet Utbildning Aktivitet Validering av erfarenheter Aktivitet Praktik och stöd till arbetssökande Aktivitet Stöd till egenföretagande Aktivitet Resebidrag Aktivitetsstöd ligger utanför projektets budget. Sammanställning av aktiviteter/utbildning Här redovisas samtliga platser på Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar samt alla pågående reguljära utbildningar. En redovisning av alla beviljade utbildningar kommer att finnas i slutrapporten av projektet. Utbnr Utbildningsnamn Antal deltagare Förberedande fordonsteknik-tunga fordon Fordonsteknik tunga fordon Yrkesförare lastbil Förberedande verkstadsteknik Test Yrkesförare lastbil Validering Industriyrken Utredningsplats för bedömning av arbetsförmåga Serviceyrken Förberedande bygg-ventilationsplåtslagare Byggnads- och ventilationsplåtslagare Förberedande elteknik Elteknik Cad-konstruktion Administrativ utbildning Svets- och plåtbearbetning Förberedande Svets- och plåtbearbetning Svets- och plåtbearbetning Verkstadsteknisk utbildning Förberedande stenteknik Stenteknik stenhuggare Grundläggande datautbildning Starta eget utbildning 3

15 15(20) Lägesrapport Truckutbildning IT-moduler Ramavtal etableringsutbildning tillv/industri Förberedande kartläggning omvårdnad Omvårdnadsutbildning Meritportfölj Sociala medier som arbetsverktyg Personlig inventering med yrkesorientering Validering elektriker Bygg- och anläggning Förberedande maskin och kranförare Maskin och kranförare Svets o plåtbearbetning Förberedande svets o plåtbearbetning Verkstadsteknisk utbildning Förberedande verkstadsteknisk utbildning Flexibla anpassningsmoduler FAM Kontakttolkar Allmänförberedande utbildning Allmänförberedande utbildning Lastbilsmekaniker Korta vägen Yrkesförare Göteborg Yrkesförare Skara Yrkesförare Östersund Yrkesförare Luleå Testmodul Yrkesförare Göteborg Yrkesförare Buss Göteborg Yrkesförare Buss Uddevalla Yrkesförare Buss Skara Yrkesförare Buss Göteborg testmodul Yrkesförare Buss Udevalla testmodul Yrkesförare Buss Skara testmodul Yrkesförare Taxi Göteborg Yrkesförare Taxi Karlstad Yrkesförare Taxi, testmodul Göteborg Yrkesförare Taxi, testmodul Karlstad Truckförarutbildning Cad-konstruktion inr mekanik Yrkesintroduktion för döva Bygg- och anläggning Restaurangutbildning, testmodul Restaurangutbildning Lokalvård och hemservice, testmodul Lokalvård och hemservice Försäljning- och kundservice, testmodul Försäljning- och kundservice Validering CNC 1

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse 2012:28 Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-15 2012/54-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-01 A2012/857/A A2012/1469/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer