Kempestiftelsernas historia Den rika änkan Lotty Bruzelius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kempestiftelsernas historia Den rika änkan Lotty Bruzelius"

Transkript

1 Appendix Sida 225 Appendix 3 Kempestiftelsernas historia Den rika änkan Lotty Bruzelius Den 17 oktober 1872 avled Johan Carl (JC) Kempe nära 73 år gammal ombord på ångfartyget Ångermanland på väg till Stockholm från Härnösand. Med på resan var bland andra hans dotter Lotty, född JC var gift tre gånger. I det andra äktenskapet med Fanny Franzén, dotter till den välkände biskopen i Härnösand, Frans Michael Franzen, föddes Frans som formade och utvecklade Mo och Domsjö. När Fanny avled gifte sig JC med hennes två år yngre syster, Charlotte. I det äktenskapet föddes Lotty och den två år yngre brodern Seth. De var alltså halvsyskon till Frans. Vid 25 års ålder gifte sig Lotty med professorn och Oscar II:s livsmedikusen, Ragnar Bruzelius, änkling efter Lottys tio år äldre halvsyster Helena. Ragnar var också bland annat styrelseledamot i Töre AB i Norrbotten. Frans och halvbrodern Seth ägde Mo & Domsjö AB med verksamheter i Västernorrland och Västerbotten. Seth ägde och drev Robertsfors sulfitfabrik och sågverk i Västerbotten. De ägde gemensamt Töre sågverk i Norrbotten. Paret Bruzelius fick en dotter vars liv utvecklades tragiskt. Hon tog sitt eget liv vid vuxen ålder. Lotty blev tidigt änka när hennes 23 år äldre man avled Hon ägnade sig under resten av sitt liv åt välgörenhet av olika slag. Lotty Bruzelius, välgörerskan och skaparen av Kempestiftelserna. Professorskans testamenten Lottys förmögenhet var i slutet av hennes levnad, i dagens penningvärde mycket stor. Det rörde sig om cirka en halv miljard kronor, trots att hon delat ut relativt stora summor under nästan 40 års tid. Det är fascinerande att läsa hennes första testamente som undertecknades den 31 mars 1933 liksom tilläggen undertecknade den 23 november 1935 och den 11 december Till några väninnor, trotjänarinna, kusk och trädgårdsmästare avsätter hon kapital på mellan och kronor hos Skandinaviska Bankens notarieavdelning för vård och förvaltning. Avkastningen efter avdrag för förvaltningskostnader ska utbetalas kvartalsvis till livräntetagarna. Efter deras död ska kapitalet tillfalla Arbetsstugor respektive Jordbrukarnas Ungdomsförbund i Norrbottens och Västerbottens län. Nära släktingar, som systerdöttrar, systersöner och kusiner erhåller kronor, villan eller delar av lösöret. En jordbruksegendom går till arrendatorn. Arvsskatten ska tas ur dödsboets kapital. Ålderdomshem och andra vilohem får sin beskärda del. De Mo och Domsjö-aktier som finns i boet får lösas in av systersonen Karl Salin och brorsönerna Erik och Ragnar Kempe till det värde de har i bouppteckningen. Allt vad som sedan återstår av kvarlåtenskapen doneras till en stiftelse, vilken till åminnelse av fadern ska bära namnet Stiftelsen Johan Carl Kempes minne. APPENDIX 3 225

2 Appendix Sida 226 Tillägget och ändringarna av den 23 november 1935 rör en reglering av donationen till några damer. Tillägget och ändringarna av den 11 december 1936 berör dels en utökning av fröken Alice Grimms livförsäkringsanstalt genom inköp av en livränta. Arvskatten för denna livränta bekostas av boet så länge hon lever. Dessutom upprättas en ny stiftelse: Allt vad i 9 av berörda testamente stadgas om rätt för min systerson Karl Salin och mina brorssöner Erik Kempe och Ragnar Kempe att lösa i mitt bo vid mitt frånfälle befintliga aktier i Mo och Domsjö Aktiebolag upphör att gälla. Med upphävande av alla de dispositioner, varom jag i 10 av sagda testamente förordat till förmån för en stiftelse, som där benämnts Johan Carl Kempes minne, förordar jag såsom min yttersta vilja följande: Till en stiftelse som till erinran om min nu levande broder Bruksägaren Seth M. Kempe skall benämnas Seth M. Kempes minne närmare bestämt till denna stiftelses fonder, vilka var för sig äro att anse såsom särskilda rättsobjekt testamenterar jag härigenom i mitt dödsbo vid mitt frånfälle befintliga aktier i Mo och Domsjö Aktiebolag, att förvaltas i enlighet med följande härigenom av mig faställda. Stadgar för Stiftelsen Seth M Kempes minne Stiftelsen skall inom Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län fullfölja religiösa, välgörande, Sociala, vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella syften samt främja jordbruket inom dessa län. Härefter följer stadgar och den första styrelsen anges. Den första styrelsen skall bestå av tre ledamöter för vilka skola finnas tre suppleanter. Stiftelsens första styrelse skall utgöras av följande ledamöter: Bruksägaren Seth M. Kempe, vice Häradshövding Gustaf Smith och Disponent Karl Salin. Suppleanter för dem skola vara: Fil.dr. Erik Kempe, Civilingenjör Ragnar Kempe och Avkastningen av det till stiftelsen sålunda testamenterade kapital sedan en tiondedel (1/10) därav lagts till kapitalet skall komma välgörande eller allmännyttiga ändamål till godo; och överlåter jag åt här nedan av mig nämnda förtroendemän att med samma verkan som om jag själv i detta testamente därom ordat, utan klander eller intrång från något som hälst håll bestämma angående användningen av donationskapitalets avkastning i ovan angivna syften, huvudsakligen till förmån för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, dock företrädelsevis för de begge förstnämnda länen. Till förtroendemän i berörda hänseende förordar jag min broder Seth Kempe, min avlidne mans systerson vice häradshövding Gustaf Smith, min systerson Karl Salin och min brorson fil.dr. Erik Kempe; ägande, därest någon av dem är förhindrad att emottaga uppdraget, de övriga att utse annan förtroendeman i den avgångnes ställe. Åt bemälde förtroendemän vilka efter mitt frånfälle äga att, i egenskap av målsmän för stiftelsen, föra dess talan och bevaka dess intressen, intill dess särskild styrelse för densamma hinner att i vederbörlig ordning utses, anförtror jag att för stiftelsen upprätta stadgar, vari närmare skola fastställa de ändamål för vilkas främjande donationskapitalets avkomst må komma till användning, samt de former under vilka stiftelsens verksamhet skall bedrivas. Då det är min avsikt, att denna stiftelse må kunna, genom att äga och förvalta aktier i Mo och Domsjö Aktiebolag, befordra detta bolags lugna fortbestånd och utveckling samt bidraga till att sammanhålla aktieägarintresset i detta företag och sålunda åt familjen och släkten trygga inflytandet över och ledningen av Mo- och Domsjöverken i den anda och enligt de grundsatser, som hittills uppehållits, förordar jag härigenom angående de i min kvarlåtenskap ingående aktierna i Mo- och Domsjö Aktiebolag att, därest eller i den mån de i 9 av detta testamente nämnda personer icke begagna sig av den, dem medgivna lösningsrätt till aktierna i fråga, dessa skola, såvitt i övrigt är möjligt, tillföras Stiftelsen Johan Carl Kempes minne och ingå i dess donationskapital. Om det för befordrande av företagets sammanhållning befinnes lämpligt, att stiftelsen förvärvar ytterligare aktier i Mo- och Domsjö Aktiebolag eller å sin sida avyttrar sådana aktier till medlemmar inom släkten eller, om så anses av förhållandena påkallat, åt andra personer, för vilka stiftelsens styrelse hyser förtroende, må sådant vara stiftelsen medgivet; dock må aktierna icke köpas över och icke säljas under deras verkliga värde. 226 APPENDIX 3

3 Appendix Sida 227 Direktör Carl Kempe att vid ledighet eller förfall inkallas i styrelsen i nämnd ordning. Vid någon av ovannämnda ordinarie styrelseledamöters avgång inträder förste suppleanten automatiskt såsom ordinarie ledamot i den avgångnes ställe. Vid suppleantens avgång skall styrelsen utse ny suppleant och bestämma ordningen mellan suppleanterna. Varken styrelseledamot eller suppleant äger i denna sin egenskap åtnjuta något arvode. Styrelsen, som inom sig väljer ordförande, är beslutsmässig när minst två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. I övrigt gäller såsom styrelsens beslut den mening varom de flesta ledamöterna förena sig. De testamenterade aktierna fördelas i Stiftelsens fonder sålunda, att fyra tiondedelar (4/10) av dem skola tillfalla Seth M. Kempes fond I och sex tiondedelar (6/10) därav tillföres Seth M. Kempes fond II. Alltså upprättades två stiftelser, en till JC Kempes minne och en till Seth M. Kempes minne. Tydligen fick, ville eller kunde inte Karl Salin, Erik Kempe och Ragnar Kempe lösa in de i dödsboet befintliga Mo och Domsjö-aktierna, utan de omvandlades till att bilda basen för en stiftelse. Styrelsen i stiftelserna Det var en påfallande enkel styrelse och enkla regler för beslutsrätten som donatorn upprättade. Ingen utslagsrätt för ordföranden. Enkla, klara regler för ledamöter och likaså för suppleanternas inträde. Under de följande åren följde successionen dessa regler utan problem fram till 1959 när Erik Kempe avled och skulle ersättas som VD i Mo & Domsjö AB. Fransgrenen med Frans dotter Fanny Carlgren, mor till Matts, i spetsen stred för att Matts skulle besätta VD-posten. Hon stöddes av sin bror Carl Kempe I. Sethgrenens företrädare med Ragnar Kempe som talesman förordade vice VD Bengt Lyberg. Matts Carlgren var vid den här tidpunkten oprövad och inte mogen att axla det tunga VD-ansvaret. Fransgrenen fick ge sig och Bengt Lyberg utnämndes till VD. Carl härjade på sitt burdusa sätt i Kempestiftelserna vilket förde med sig att styrelsearbetet lamslogs. Det beslutades att Carl Kempe I skulle lämna styrelsen och Tore Browaldh, VD i Handelsbanken togs in för att gjuta olja på vågorna, så också i MoDos styrelse. Carl Kempe I tog revansch genom att lyckas lotsa systersonen Matts Carlgren till ordförandeposten i MoDo när han själv avgick några år senare. Ordinarie ledamöter efter 1959 var Ragnar Kempe (ordförande), Stig Kempe (Carls son) och Tore Browaldh. Stig Kempe avgick senare till förmån för sin pesonliga suppleant, dottern Viviann, som blev ordinarie ledamot med sin bror Frans som suppleant. Ragnar Kempe gick bort 1979 vid 78 års ålder. Han efterträddes på ordförandeposten av sonen Carl II, som valde sin yngste bror Anders till suppleant. När Tore Browaldh avgick 1992 övertog Anders Kempe hans plats med Harry Diedrichs som suppleant fram till dess att Anders valt sin bror Sven som suppleant. Då avgick Harry ur styrelsen men kvarstod som revisor. Vid samma tillfälle utnämndes Carl II:s hustru Margareta till Carls personliga suppleant. Efter bataljen 1959 flöt styrelsearbetet någorlunda lugnt fram till 1991 när Matts Carlgren var tvungen att sälja sina MoDo-aktier. Matts blev aldrig ordinarie ledamot och fick aldrig pröva den maktposition för utvalda medlemmar i Kempefamiljen som Lotty Bruzelius skapade. Carl Kempe I hördes vid flera tillfällen yttra att den tanten skapade verkligen ett irritationscentrum för Mo & Domsjös ledning. Sprickan mellan Frans- och Sethgrenens ättlingar förstärktes redan när pappa Frans tillsatte sin ekonomiske bror Seth som förmyndare för sin son Carl I när denne i slutet av 1910-talet överinvesterade i sitt slott Ekolsund och befarades komma på obestånd. Det sved i själen. Antagligen lika hårt som det sved i Carl II:s själ när Matts Carlgren fastslog att denne var direkt olämplig att ta över MoDo-kronan. De kritiska åren när MoDo vacklade I början av 1990-talet bestod Kempestiftelsens styrelse av ordförande Carl Kempe II, Viviann Kempe och Anders Kempe med suppleanterna Margareta Kempe, Frans Kempe och interimistiskt Harry Diedrichs, senare Sven Kempe. Statliga ledamöter var Sven Köhler och Hans Dau. Harry var normalt styrelsernas rådgivare och revisor. Matts Carlgren hade då insett att hans förhoppning om att behålla familjen Kempes kontroll över MoDo inte skulle infrias. Förhållandet till Seth-ättlingen Carl II försämrades ytterligare. Hösten 1990 var röstfördelningen i MoDo i procent: Lundbergs 25,2; Matts Carlgren 20,8; Kempestiftelserna 18,9 APPENDIX 3 227

4 Appendix Sida 228 och Marieberg 18,9. Matts Carlgren hade inlett samtal med SCA om samverkan. Lundberg satte sig emot ett samröre med SCA understödd av Carl Kempe. SCA köpte Mariebergs aktier och något senare Matts Carlgrens. I början av 1991 hade SCA 36 procent av rösterna och var den störste aktieägaren i MoDo. Nu inleddes en segsliten maktstrid om MoDo där Kempestiftelsernas aktier fick en avgörande cornerposition. Carl Kempe, understödd av sin hustru Margareta, tog en ställning för att Kempestiftelserna skulle liera sig med Lundberg. En av de statliga ledamöterna, Hans Dau, var känd för sin antipati mot SCA. Viviann Kempe liksom Carls bror Anders Kempe hade preferenser för SCA. De tyckte att industristrukturen och Norrlandsidentiteten skulle förstärkas med en SCA-lösning. De var säkert också påverkad av Matts Carlgrens tydliga uppfattning att en internationellt kraftfull svensk industrikoncern skulle kunna skapas med SCA. Motsättningarna mellan de två ordinarie Kempeledamöterna och Carl Kempe ökade drastiskt i och med att ordföranden med stöd av de offentliga ledamöterna Sven Köhler och Hans Dau drev linjen att Holmen var den enda och bästa famnen för det sargade MoDo. När styrelsen 1992 beslutade att Kempestiftelserna för att förstärka sin roll i maktspelet om MoDo skulle ta upp ett lån på 93 miljoner och köpa MoDo aktier protesterade Viviann Kempe och Anders Kempe och reserverade sig. De ansåg att den finansiella risken var för stor. Räntan på lånet översteg utdelningen vilket skadade destinatärerna. Sverige var inne i en depression och ingen kunde förutse börsutvecklingen. Stiftelsens kapital pendlade mellan 600 och 400 miljoner kronor. Vidare hade MoDo tidigare både sänkt och slopat utdelningen. Lånet togs upp i den av Lundberg ägda Östgötabanken. Genom en rad manipulativa stadgeändringar hade de två ordinarie Kempeledamöterna förvisats till bänken utan att kunna delta i spelet. Lottys geniala konstruktion där ordföranden inte hade någon utslagsröst hade totalt skurits sönder. Införandet av statliga syrelseledamöter som skedde 1979 i socialismens fotspår fick till följd att en stadgeändring blev nödvändig. Med fyra ledamöter i styrelsen måste stadgarna ändras så att ordförande fick utslagsröst i låsta beslutslägen. När kravet på statliga styrelseledamöter togs bort 1994 framförde Seth Kempes i Sverige levande barnbarn i ett brev till stiftelsernas ordförande att de förordade ett återgående till den stadgekonstruktion som gällde före 1979, alltså den som donatorn angivit i sitt testamente. I stället ansökte stiftelserna, ledd av falang Carl Kempe, i ett brev till utbildningsdepartementet om att regeringen skulle utse de två ledamöterna till fortsatt tjänst i tre år till. I detta brev nämndes naturligtvis inte att två ordinarie Kempeledamöter protesterade och att de statliga representanterna hade röstat på sig själva. Ordförandes utslagsröst behölls därför i stadgarna. Ett märkligt drag kan man tycka men i själva verket var det ett väl genomtänkt schackdrag i den maktkamp som pågick för fullt. Fyra stadgeändringar med sikte på utrensning Den första ändringen infördes i mars 1991 och fastslog att beslut om nyval av ledamot eller suppleant kräver biträde av tre ledamöter vilket innebar att ordföranden och exempelvis en offentlig ledamot skulle kunna avstyra valet. Det begränsade också en ledamots val av sin personliga suppleant på ett sätt som avvek från donators vilja. Ändring nummer två genomfördes i oktober 1992 och innebar att varken ledamot eller suppleant får vara äldre än 75 år. Genom den ändringen tvingades Matts Carlgren att avgå som personlig suppleant för Viviann Kempe. Vidare skulle inte längre suppleanterna kallas till styrelsemötena vilket tidigare varit en grundprincip. Den tredje ändringen gjordes i mars 1993 då styrelsen beslöt att, när lagen om offentliga ledamöter upphört vid halvårsskiftet 1994, i brev till utbildningsdepartementet anhålla om att regeringen för en treårsperiod skulle utse två ledamöter. Kvalificerad majoritet vid inval slopades. Ordförande hade fortsättningsvis utslagsröst eftersom styrelserna består av fyra ledamöter. Man slopade också personliga suppleanter och rangordnade dem istället. Ordförande föreslår nu sin hustru Margareta, tillika kamrer och administrativt ansvarig i stiftelserna, till första suppleant för att hon, när Sven Köhler vid 75 års ålder avgår, ska kunna ersätta honom som ordinarie ledamot. Detta ändrades sedermera. Den fjärde ändringen genomfördes i september 228 APPENDIX 3

5 Appendix Sida och gällde möjligheten för styrelsens majoritet att entlediga ledamöter och suppleanter, förutom dem som utses av regeringen. Nu blev det möjligt för Carl Kempe-falangen att rensa ut de ordinarie Kempeledamöterna Viviann Kempe och Anders Kempe, samt suppleanterna Frans Kempe och Sven Kempe. När Matts Carlgren avgick som ordförande i MoDos styrelse 1991 steg Vivianns bror Frans tillbaka som suppleant och förordade Matts Carlgren att gå in i sitt ställe. Tanken var att Matts med sin kraft och erfarenhet skulle balansera Carls dominans. Det löste maktfalangen genom att införa 75- årsregeln och ut åkte Matts. Donatorn Lotty Bruzelius skulle ha spärrat upp ögonen och rynkat sin panna. Hennes motiv med stiftelserna var att de skulle bidra till att hålla ihop Kempefamiljen. I själva verket visade det sig att de blivit en plattform för en bitter släktfejd. Bakgrunden till fejden Viviann och Anders Kempe hade ju tagit ställning för att stiftelserna skulle stödja MoDos samverkan med SCA. När majoritetsbeslutet pressade igenom att ett lån på 93 miljoner skulle tas upp för att stiftelserna skulle kunna delta i MoDos nyemission reagerade de kraftfullt emot. De ansåg, efter legal rådgivning, att det var olagligt att en offentlig, skattebefriad stiftelse skulle utsätta sig för risken att med lånade pengar köpa aktier. De anmälde beslutet till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Härnösand. Länsstyrelsen fastställde att åtgärderna att låna medel för köp av aktier inte kan anses innefatta förvaltning av stiftelsernas förmögenhet i enlighet med bestämmelserna i lagar om tillsyn över stiftelser. Med beaktande härav föreligger skäl att förelägga stiftelserna att avveckla lånen. Med hänsyn till de stora belopp som lånen fortfarande uppgår till bör en lång avvecklingstid föreskrivas. Det genomfördes på cirka ett år. Det bör tilläggas att stiftelserna inte förlorade pengar på att man deltog i nyemissionen med lånade pengar. I ett andra tillsynsärende hävdar anmälarna Viviann och Anders Kempe att jäv för ordföranden förelegat i och med hans ställning som anställd direktör och styrelsemedlem i MoDo. De påstod också att ordföranden vid de tillfällen som avses (avstående från hembud, avstående från option, kvarblivande vid placering i MoDo-aktier samt förbjudet lån) haft syftet att tillgodose andra - delvis egna intressen än sådana som skulle gagna stiftelsernas ändamål. Destinatörerna hade därigenom blivit lidande. Länsrätten avvisade dessa anklagelser och sa att rent allmänt donator genom förordnaden, innebär att släktingar med personliga intressen i MoDo skulle vara styrelseledamöter i stiftelsernas styrelser kan nå personliga fördelar till följd av att MoDo går bra. Det var förvisso Lottys förhoppning att så skulle bli fallet. Senare avstod Kammarrätten i Sundsvall trots anmodan att granska ärendet. I och med detta hade Carl Kempe-falangen gått segrande ur striden. Det avgörande schackdraget var att de såg till att de offentliga ledamöterna stannade kvar i styrelserna. På så sätt kunde övriga Kempeledamöter och suppleanter rensas ut. Såväl bröder som systrar och andra nära släktingar kördes över brutalt. Styrelsen i stiftelserna bestod 2004 av följande ordinarie ledamöter, ordförande Carl Kempe, hans hustrus bror Johan Kempff och P-H Norberg. De offentliga ledamöterna var Toivo Hofslagare och Ulla Löfgren. De alternerar som ordinarie och suppleant i de två stiftelserna. Den ene är bosatt i Norrbottens län och den andre i Västerbottens län. De antas känna till förhållandena i sina respektive län. Övriga suppleanter är Alice Kempe, dotter till Carl och Margareta, Hans Thofelt, släkting till Margareta Kempe, samt Michael Peppler, dotterson till Erik Kempe. Makten över Kempestiftelserna har koncentrerats till Kejsarinnan och Kejsaren (som en nära släkting uttryckte sig) i Kempesläktträdets högra hörn. Sethgrenen i rakt nedstigande led från Lottys mamma Charlotte är ensamma på tronen. Tronföljden inom den familjeklicken är säkrad även i nästa generation. Om man efter 1994, som de nära släktingarna förordade, återgått till Lotty Bruzelius tre-ledamotssystem hade styrelsen med stor sannolikhet sett annorlunda ut. Då hade nog i första omgången Sethättlingen Anders Kempe varit ordförande och Fransättlingen Viviann och Sethättlingen Carl varit ordinarie ledamöter. Viviann och Anders diskuterade även en ordning där ordförande posten kunde alternera mellan ledamöterna. Kapitalplaceringarna hade säkert varit mera spridda för APPENDIX 3 229

6 Appendix Sida 230 att maximera tillväxten. Att hänga kvar i ett gammalt mönster när MoDo inte längre fanns kvar hade inte varit gångbart för en sådan styrelse. Men nu blev det inte så. Kempefamiljens sista släktfejd splittrade dem för all framtid. Det bekräftar att Kemparnas storstilade industriera är förbi. Kempestiftelserna är dock nära knutna till Holmen AB. Holmens styrelse utser den ene av de två revisorerna och Carl Kempe är vice ordförande i bolaget. Kempestiftelserna kommer sannolikt att domineras av Carl Kempe tillsammans med hustru Margareta fram tills dess att de faller för -årsstrecket. Carl har utnämnts till hedersdoktor vid både Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet som tack för de stora penningbidragen från Kempestiftelserna. Helt nyligen har han dessutom tilldelats den prestigefyllda Ekmanmedaljen för sitt djupa intresse och Kempestiftelsernas stora stöd till svensk forskning och utbildning med skogsindustriell inriktning. Lottys vilja Man slås av klarheten och stringensen i Lottys testamente. Hon måste ha varit en mjuk men kraftfull och intelligent person som om hon varit man säkert skulle ha kastat sig in i Kemparnas maktstrider. Kamper som hela tiden pågått under ytan och fortsatt mer eller mindre öppet in i våra dagar. I stället formade hon stiftelserna som ett verktyg för att hålla ihop den stora släkten, bland annat i syfte att behålla kontrollen över Mo och Domsjö AB. Det gick inte som hon tänkt sig. MoDo är borta men de stora bidragen till välgörenhet och allmännyttiga ändamål i de tre nordligaste länen fortsätter med all kraft. Vad stiftelserna har åstadkommit I Lottys första testamente anger hon att stiftelsekapitalet ska komma välgörande eller allmännyttiga ändamål till godo. I det testamente som reglerar fonden till Seth Kempes minne anger hon de områden som fondens avkastning ska stödja som religiösa, välgörande, sociala, vetenskapliga eller konstnärlig samt för främjande av jordbruket i de tre nordligaste länen. JC Kempes fond fick via stadgarna samma direktiv. Stiftelserna har följt dessa intentioner i stort, men man kan se i anslagslistorna att med tiden har stödet till vetenskapen 230 APPENDIX 3 Carl Kempe tagit en allt större andel. Hundratals ansökningar behandlas varje år av styrelserna för de två stiftelserna eller formellt de fyra fonderna. Man har medverkat till att finansiera samlingslokaler, idrottsanläggningar och i övrigt gjort ett stort antal kultursatsningar främst i Norrlands inland. Sameföreningar och forskningsprojekt har fått anslag. Jordbruksnäringen har på senare år främjats till exempel genom stöd till ett agrofiberlaboratorium i Rörbäcksdalen i Umeå. Kempestiftelserna har också satsat på musikutbildning genom att stödja Musikskolan i Framnäs och Musikhögskolan i Piteå samt genom stipendier, rese- och kursbidrag för musiker. Medel har anslagits till Kapellsbergs Musikskola i Härnösand. Umeå Universitet stöddes redan från början och man anslog medel till en stipendiefond: JC Kempes Akademiska fond, satsningar gjordes på lokaler till skoglig produktionslära, ekologisk botanik och skogshögskolan som lokaliserades till Umeå. Skogsmuseet i Lycksele och skogsbiblioteket i Umeå är andra satsningar inom skogsområdet. Tusentals anslag av mindre dignitet har getts till föreningar och privatpersoner för studieresor,

7 Appendix Sida 231 studier, reparationer av och inventarier till föreningslokaler, utgivning av böcker, köp av instrument, dansfestivaler Ett stort antal forskningsanslag har delats ut till enskilda forskare, vid främst Umeå och Luleå universitet. Utrustning till ett flertal musikkapell, Karesuandos studieresa till Jokkmokk, studieresa till sydsamiska bosättningar, resa för döva till Lycksele och så vidare i en lång, lång rad. Som ett exempel på hur ett verksamhetsår kan gestalta sig bryter jag ut året 1999, 200 år efter JC Kempes födelse. Marknadsvärdet av Stiftelsernas förmögenhet var nästan 1,5 miljarder kronor. 91 procent var placerade i Holmen A aktier. Intäkterna det året uppgick till 196 miljoner varav till utdelningsbara medel tillfördes 159 miljoner kronor. Under 1999 utdelades totalt 62 miljoner. Antalet beviljade anslag var 65, med ett genomsnittligt belopp av kronor. Av dessa gick 23 miljoner kronor till Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå för stödjande av Trä- och fiberlaboratoriet, Masspektrometrisk utrustning till Genetiska och Växtfysiologiska institutionen och specialinstrument till Skogsekologin. Till Umeå Universitet anslogs 21 miljoner kronor, i första hand för ett samverkanshus, samt till Umeå Plant Science Centre, datorutrustning till Designhögskolan och en pulverröntgendiffraktometer till Organisk Kemi. Luleå Tekniska Universitet fick 13 miljoner kronor, varav de största anslagen gick till en sporthall, ett produktutvecklingslaboratorium, ett matematiskt bibliotek, en multimediastudio vid Musikhöskolan i Piteå och en termoanalytisk utrustning till Metallurgin. Sett över fyra år ( ) har stiftelserna delat ut 158 miljoner kronor, varav 46 miljoner till Luleå Tekniska Universitet, 45 miljoner till Umeå Universitet, 43 miljoner till SLU och Skogsforsk tillsammans och 11 miljoner till Mitthögskolan. Vidare hade motsvarande stipendiefonder som redan fanns vid Umeå Universitet (40 miljoner kronor) börjat att byggas upp vid Luleå TU och Umeå SLU genom en satsning på 3 miljoner kronor i varje fond. Viktiga spetskompetensområden som Stiftelserna hjälpt till att bygga upp är: Växtfysiologi, bioteknik, industridesign, trä- och träfiberteknik samt bearbetningsteknik. För att ytterligare ge en uppfattning om Kempestiftelsernas imponerande stödverksamhet till forskning och utbildning kan anföras de anslag som beviljats under år 2001 till forskare vid Umeås Universitet och Institutet för rymdfysik i Kiruna på totalt 8,5 miljoner kronor: Klusterbaserade högpresterande datorresurser 5 miljoner. Beräkningsresurserna avser i första hand att tillgodose partners i den norra regionen inom bio-, data-, livs-, natur-, skogs- och teknikvetenskap. Jonosondering kronor. Jonosonden används för direkta mätningar av hur förändringar i solens utstrålning och aktivitet påverkar jordens atmosfär och därmed klimat. Fotosyntetisk syrgasutveckling kronor. Den molekylära mekanism genom vilken syrgas genereras till atmosfären är fortfarande en av naturens mest förborgade hemligheter. Forskningen ska leda till bättre förståelse av de molekylära mekanismer som leder till ljusdriven sönderdelning av vatten till syrgas i en modellväxt. Utrustning för analys i vatten kronor. Anslaget ska användas för inköp av tre instrument som ett led i att bygga upp ett analyslaboratorium för miljörelaterad forskning om insjöar och vattendrag. Inköp av FTIR -mikroskop 2 miljoner kronor plus ett tilläggsanslag på kronor. Instrumentet är det första i sitt slag i Sverige och kommer att utnyttjas för noggrann kemisk karakterisering av olika partikelytor. Förslitningsreumatism (Artros) kronor. Projektet syftar till att få ny kunskap om ledbroskets uppbyggnad. Utrustning för malariastudier kr. Institutionen för molekylärbiologi ska köpa utrustning för att studera betydelsen av ett speciellt proteins repetativa domäns betydelse vid infektion, då antikroppar mot detta protein är av betydelse vid vaccinframställning mot malaria. Det här var bara några axplock ur den otroligt digra bidragslistan som växt fram under de snart 65 åren som stiftelserna existerat. APPENDIX 3 231

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Utlåtande 2005:201 RI (Dnr 023-3860/2005) Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg 08-785 40 09 Datum Beteckning 2004-11-17 2062-04-74446 Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box 12315 102 28 STOCKHOLM Entledigande

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande 1 S T A D G A R F Ö R Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande Antagen av styrelsen 2015-11-23 och godkänd av Länsstyrelsen 2016-03-31 Ersätter tidigare version daterad 2011-03-23

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer