Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0"

Transkript

1 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid Behovsanalys tänk nytt sid En början och ett slut projektets liv sid Vart ska vi och varför mål och syfte sid Ett arbetssätt i början och genom projektet Kipmodellen sid Hur ska vi jobba organisationsplan sid Dokumentation sid Checklistor och tipslistor sid

3 INLEDNING Det är roligt att jobba i projekt och det ger i de flesta fall en upplevelse som man kommer ihåg, erfarenheter som inte finns i någon bok eller kurs och många nya vänner. Detta gäller såväl när man jobbar i grupp som när man arbetar ensam. Ett projekt börjar inte av sig självt. Det är en metod, en väg för att komma någonstans. Det börjar med en fråga eller ett uppdrag. En fråga som behöver besvaras eller ett uppdrag som måste utföras en arbetsmetod för detta kan vara projektformen. Det finns flera sätt att genomföra projekt på och det ena behöver inte vara bättre än det andra. I detta kapitel kan ni läsa om några viktiga delar för arbete i projektform, samt ett arbetssätt kallat Kipmodellen som kan underlätta ert arbete. Modellen är skapad av Jonatan Kip Kipowsky, och är en sammanslagning av metoder som ett flertal väldigt erfarna personer tagit fram. Använd checklistorna som de är eller skriv om dem för era behov. Prova Kipmodellen eller läs om den och pröva andra. Ni kan antingen följa detta kapitel till punkt och pricka eller skapa egna förslag till arbetsmetoder. Huvudsaken är, att ni följer något slags mönster och att ni skapar rutiner som passar ert projekt. 5.3

4 5.1 BEHOVSANALYS TÄNK NYTT Innan ni börjar fundera över projektets mål och syften måste ni se över vad ni egentligen vill göra. Kanske har någon annan aktör redan föreläst om vikten av kondomer eller tryckt broschyrer om synen på sex. Det spelar ingen roll att ert mål och era syften är genomtänkta till perfektion, om själva idén och konceptet inte fungerar. Därför behöver ni analysera och fundera på om det verkligen finns ett behov av ert planerade projekt. Kanske genomförs samma sak redan av flera andra avdelningar eller organisationer runtom i länet och i er stad. Våga tänka i nya banor och komma på något som ingen har gjort tidigare. Ni gör säkert saker idag som är riktigt bra, men om ni vill genomföra ett fungerande koncept från ett tidigare projekt på nytt läs då igenom den gamla projektplanen och fundera över vad ni kan förändra och göra ännu bättre. Säkert har ni många nya idéer som gör er unika och kan ge större uppmärksamhet och genomslagskraft än om ni endast genomför de gamla. Äldre idéer är kanske invanda och trygga, men de kanske inte gör samma nytta. Formulera därför vilka behov ni svarar mot i dagsläget och relatera hela tiden verksamheten till de uppsatta målen. Ett bra sätt att försöka hitta nya vinklingar i arbetet är. att genomföra en sk brainstorming. Om detta kan du läsa mer på sidan 10 i detta kapitel. 5.4

5 5.2 EN BÖRJAN OCH ETT SLUT PROJEKTETS LIV Det är ganska enkelt att arbeta i projektform, eftersom man vet var det börjar och slutar detta är själva definitionen av ett projekt. Om ett arbete pågått väldigt länge eller ständigt ingår i verksamheten då är det inte ett projekt. Ett projekt kan dock ha ett långsiktigt perspektiv och mål som löper över flera år och flera delprojekt. Läs mer om detta i målkapitlet framöver. Början och slutet bestämmer ni antingen i tid eller i tydligt uppsatta och genomförbara mål. Att få slut på hivepidemin i världen är inget projekt. Det är för stort, för komplext och slutet ligger antingen alldeles för långt bort eller är för svårt att genomföra. Om man däremot delar upp målet i mindre bitar, t.ex. att minska spridningen av hiv i en speciell del av världen med en viss procent och att arbeta med det under en viss tidsperiod då är det ett projekt. Ett projekt har ett liv. Det har en början och ett slut. Vägen kan vara hur krokig som helst men det finns som sagt alltid en början och ett definierat avslut. 5.5

6 5.3 VART SKA VI OCH VARFÖR MÅL OCH SYFTE Ett projekt börjar någonstans och tar slut någonstans. Målet är dit man ska och syftet är varför man ska dit. Det kan finnas flera mål och det kan finnas flera syften. Syftet och målet kan komma från ledningen för organisationen eller diskuteras fram av en arbetsgrupp som tilldelats detta uppdrag. Där kan man komma fram till att ett projekt är metoden för att nå syftet och målet, men det kan lika gärna vara något helt annat, t.ex. att köpa en färdigskriven bok och dela ut. Det är alltså fel att börja med att bestämma sig för att genomföra ett projekt: Vi ska göra ett projekt om hbt-frågor i politiken nu måste vi bara komma på varför och vad det ska leda till.... Om mål Att definiera mål kan vara både det enklaste och det svåraste i ett projekt. Ni är fullständigt överens om att det ni gör ska leda någonstans, att det ska förändra någonting och ge resultat. Däremot har ni förmodligen olika idéer om vad målet kan vara och det är viktigt att diskutera dem. Charlotta Signahl, personlig coach, höll i föredraget Personliga framgångar under en projektledarutbildning för hivpreventörer Det svåra är, att bestämma vilket mål som faktiskt fungerar. Det kan vara svårt att komma överens om vilket mål just ert projekt ska tilldelas, eftersom det finns så mycket vilja och engagemang. Genom att begränsa målen, gör man projektet möjligt och genomförbart. För detta ändamål finns en mycket bra uppställning att använda sig av SMARTa mål. Begreppet SMARTa mål kan verka krångligt när man först kommer i kontakt med det men det är en stor hjälp i arbetet när ni väl kommit igång. Att definiera framgången och att mäta densamma blir allt viktigare i kontakt med bidragsgivare. Socialstyrelsen, landstingen 5.6

7 och regionerna har själva börjat arbeta allt mer med SMARTa mål och kommer i allt större utsträckning att kräva att även RFSL och andra aktörer också gör det. SMARTa mål Begreppet är en förkortning som betyder att målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Det kan ju låta väldigt tydligt, men kan ändå behöva förklaras. Därför beskrivs varje del och hur ni kan använda den för att sätta upp bra mål i projektet. Gå igenom de mål ni satt upp för ert projekt, genom att försöka svara på nedanstående frågor: Specifika Målen måste vara så tydliga, att alla som arbetar med projektet eller är beställare av projektet förstår dem. Om målen är otydliga öppnar det för tolkningar och plötsligt kan alla arbeta mot olika mål det vill säga: på det sätt de själva uppfattat målen. Ställ er frågan: Förstår alla i arbetsgruppen, avdelningens styrelse och landstingets/regionens tjänstemän vad vi vill uppnå när de läser vår målbeskrivning? Målen måste peka på saker som ska ha genomförts när projektet är slut på ett sådant sätt att alla kan vara överens om att målen faktiskt uppnåtts. Tydligheten gäller givetvis även om ni har delmål på vägen mot slutmålet. Det kan vara lättare att förstå målen, om man delar upp dem i beskrivningen. Istället för att skriva Vi ska besöka cruisingområdet tre gånger den här månaden, där ska vi dela ut minst 100 kondomer så skriver ni: Vi ska besöka cruisingområdet tre gånger Vid varje besök ska vi dela ut minst 100 kondomer Mätbara Vissa mål är enklare att mäta än andra. Ekonomiska mål att exempelvis ha en högre vinst innevarande år än förra året är lätta att räkna ut och mäta. Om målet är att förändra en opinion vad folk tycker i en viss fråga blir det genast krångligare. Detta går dock att mäta med t.ex. statistiska undersökningar och fokusgrupper. 5.7

8 Mål som inte har direkt genomslagskraft, utan visar sig på sikt är ännu svårare. Ändå är det viktigt att försöka beräkna och mäta effekten och verkningarna, för att veta om projektet faktiskt har nått upp till målen. Det är bra att försöka definiera hur ni ska mäta framgång och resultat samtidigt som ni skapar målen och innan ni genomför själva verksamheten. I metodkapitlet ges exempel på s.k. indikatorer hjälpmedel för att mäta resultat i de olika metoderna. När ni skriver målen, ställ er frågorna: Hur ska ni mäta om ni nått ert mål? Vilken sorts data (information) kommer ni att behöva samla in för att mäta er framgång? Kan en utvärdering ta upp de frågeställningar ni behöver? Accepterade När man är överens om målen är de enklare att uppnå. Om vissa i projektgruppen eller organisationens styrelse inte är överens om målen, kommer de troligtvis inte heller att arbeta engagerat för dem. Det kan också innebära att de faktiskt strävar mot egna uppsatta mål, som de tycker är de viktiga och rätta. Därför bör man diskutera målen och eventuellt kompromissa, så att i alla fall de flesta accepterar dem. Ni måste ställa er några viktiga frågor: Har arbetsgruppen beslutat om målen? Har styrelsen för avdelningen beslutat om målen? Det räcker inte med att målen är accepterade i arbetsgruppen eller styrelsen alla måste ha en gemensam målbild och vara överens om att målen är de rätta. Målen måste också vara förankrade hos medlemmarna. Fråga er: Har vi stämt av målen gentemot den nationella handlingsplanen eller landstingets/regionens policy? Har vi stämt av målen gentemot avdelningens verksamhetsplan? Realistiska Drömmar och visioner är bra att ha och dem ska man sikta mot. Däremot fungerar drömmar och visioner inte alltid bra i projektplaner, eftersom de många gånger är svåra att göra till verklighet. Man kan i början av en projektplan skriva en sida om visionerna, men själva målen för projektet måste vara realistiska och mätbara. Fundera över följande: Är det möjligt att genomföra detta på ett år? 5.8

9 Om ni behöver sänka ambitionsnivån är det idé att göra det redan i början, men även om målen är realistiska kan det vara bra att stämma av efter halva projekttiden och kanske justerar de mål ni satt upp. Kom ihåg att även de justerade målen måste accepteras av alla! FN har t.ex. formulerat mål kring fattigdomsbekämpning. Det långsiktiga målet är såklart att utrota fattigdomen. För att avgränsa och vara realistiska har man dock bestämt att målet för tillfället är att halvera fattigdomen fram till år Tidsatta Ett projekt har en början och ett slut. Målen i projektet kan vara flera och uppnås i olika faser vid olika tidpunkter under projektet. Ibland ska alla mål uppnås i slutet, men ofta även under projektets gång. För att inte slutet av projektet ska försvinna bakom horisonten och målen aldrig uppnås, behöver ni sätta upp tidpunkter och datum för när målen ska vara uppnådda och projektet ska vara klart. Jobba med halvårsavstämningar och delutvärderingar! Om syfte Man skulle kunna tycka att syftet det vill säga varför är mindre viktigt. Så länge vi når målet spelar det väl ingen roll varför vi kom dit? Men, det spelar roll. Ett projekt kan vara en lång och tuff resa och genom att minnas varför man gör den syftet så klarar man av arbetet. Syftet ger också en oerhört viktig vägledning för hur projektet ska genomföras och inte minst för vem eller vilka projektet finns till. Dessa frågor kan ni ställa er: Varför ska vi egentligen göra det här? Vad är poängen? Exempel: Målet är, att medvetenheten om bemötandet av homo-, bi- och transpersoner ska bli bättre i vården. Syftet skulle kunna vara att fler vågar testa sig och att rätt slags information och bemötande kan minska felaktiga satsningar. 5.9

10 5.4 ETT ARBETSSÄTT I BÖRJAN OCH GENOM PROJEKTET KIPMODELLEN Det finns flera sätt att komma fram till vad ett projekt ska innehålla för delar och hur man ska genomföra det. Den här modellen kan ni använda i början av projektet, men även för uppföljning under projektets gång. Modellen kan sätta igång en process i början och den kan bringa ordning när något under projektets gång upplevs som kaotiskt. Modellen är uppbyggd i fyra steg: 1. Brainstorming 2. Gruppering 3. Status 4. Prioritering 1. Brainstorming Samla alla i projektet som bör eller vill vara med och alla som har någon åsikt eller erfarenhet. Detta är en helt öppen process och ingen får ta bort eller tala nedvärderande om någon idé. Momentet kan genomföras vid flera tillfällen eller under en längre tid för att bli så komplett som möjligt. Fakta: Kipmodellen Med projektet som utgångspunkt, skriver ni skriva ner alla delar som det kan innehålla eller redan innehåller. Ni ska skapa en fri mindmap en plattform där kopplingarna mellan idéerna inte behöver vara genomtänkta eller logiska. Det viktiga är att man skriver ner allting som kommer upp. Anteckna också allt som har gjorts, allt som kan göras, allt som är bestämt och allt nytt ni vill tillföra. Notera vilka modeller, metoder och verktyg ni vill använda er av. Inkludera även budget och bidrag. Allt som rör projektet ska finnas med i den sk mindmapen. När allt är uttömt och ingen längre kommer med nya förslag är ni klara med det första steget (av fyra). Ni har nu en mindmap med tiotals kanske hundratals objekt. 2. Gruppering Detta arbete utförs enklast av ett par personer och går ut på att arbeta om hela mindmapen till en mer strukturerad form. Denna Kipmodellen är framtagen av Jonatan Kip Kipowsky. Han har arbetat med projekt- och processledning i många organisationer. Modellen är en sammanslagning av många olika metoder och fungerar bra att använda många gånger i samma projekt 5.10

11 form kan sedan vara början till en projektplan eller en samling checklistor för olika ansvarsområden. Gå igenom alla objekt av mindmapen och skriv ner dem i ett dokument. (Objekten behöver inte ordnas på samma sätt när de struktureras om i det nya dokumentet). Detta arbete är krävande och ska gärna utföras av någon som har erfarenhet av strukturering och planering. Strukturen kan t.ex. bestå av huvudgrupper med underobjekt eller grupper av underobjekt. Exempel Skriv gärna förklaringar till de olika objekten och grupperingarna, för att underlätta för andra att ta del av det strukturerade dokumentet. Detta dokument är också återkopplingen till alla dem som deltog vid brainstormingen och ni behöver alla vara överens om och acceptera den strukturerade sammanfattningen innan ni går vidare. 3. Status I början av ett projekt kan det verka som om punkterna eller objekten inte har någon speciell status. Varje objekt har dock en status, vare sig det är påbörjat eller avslutat. Det finns flera olika sätt att prata om status. Status är något levande och ändras från stund till stund. Det finns därför en poäng med att uppdatera statusen i dokumentet löpande, men inte så ofta att det blir det enda ni gör... Ni kan sätta status på varje objekt eller på grupper av objekt. Det beror på arbetsgruppen och i vilken fas av projektet ni befinner er. I början har ni mer tid att gå igenom detaljer än i projektets slutfas. Ett förslag är att ni använder er av följande statusmarkeringar (färgkoder): Grön Gul Röd Huvudgruppen Ekonomi kan innehålla objekt såsom Budget och Bidrag. Det senare kan i sin tur bestå av underobjekt som Ansökning Landstinget. Ekonomi Budget Bidrag - Ansökning Landstinget Grön Grönt betyder inte nödvändigtvis att allting är klart. Grönt betyder att bara att läget är under kontroll för detta objekt. Det kan t.ex. innebära gott om tid eller att förutsättningarna för att genomföra objektet är goda. En grön statusmarkering kan givetvis också betyda att allting är klart. 5.11

12 Gul Gul statusmarkering betyder att objektet behöver uppmärksamhet. Kanske har förutsättningarna ändrats eller ett oväntat problem uppstått. Gult betyder inte kris, utan endast att det krävs en extra insats för att åter nå grön status. Vissa objekt kan ha gul status genom hela projektet från början till slut. Det kan t.ex. gälla svårare eller oklara moment. Röd Röd statusmarkering signalerar kris! När något är rött kräver det all uppmärksamhet. Det behöver inte påverka hela projektet, men kräver en insats från delar av eller hela arbetsgruppen tills problemet är löst eller man bestämmer sig för att stryka objektet. Viktigt! Det är den som är ansvarig för respektive objekt som bestämmer om det är grönt, gult eller rött. Genom att använda färgerna får man en uppfattning om projektet som helhet har övervägande grön, gul eller röd status. En situation eller status kan upplevas som gul för en person, men som grön för en annan, beroende på personernas kunskaper och erfarenheter. Var och en som är ansvarig för ett objekt måste därför själv avgöra statusen på detta. 4. Prioritering När ni kan överblicka alla olika objekt i projektet är det dags att prioritera. Även om allting verkar viktigt och roligt, kommer ni förmodligen att ha fler objekt än ni upplever er ha tid och resurser att genomföra. Prioritering behöver inte endast handla om att ta bort objekt, utan kan handla om flera saker: Vad behöver vi göra nu och vad kan vi vänta med? Vad är viktigast att budgetera för alltså lägga pengar på? Vad kräver speciell kompetens eller erfarenhet? Vad är grundläggande för vårt projekt? Det är dock troligt att det uppstår tillfällen när ni måste stryka vissa objekt. En del försvinner naturligt, eftersom de kanske inte passade in i just det här projektet eller för att idéerna helt enkelt inte var tillräckligt bra. Andra objekt/idéer är särskilt omtyckta eller personliga och mycket tid går åt för att argumentera och övertyga en fantastisk idé betyder inte att den per automatik är rätt för just det här projektet. Hur ni prioriterar och vem som beslutar varierar beroende på hur ni organiserar er. En grundregel är att ge möjlighet till diskussion, för att de som bidragit med idéerna som stryks ska trivas och känna engagemang i det fortsatta arbetet. 5.12

13 Gör om de 4 stegen flera gånger Det som är viktigt idag kommer troligen inte att vara lika viktigt efter halva projektet eller när slutet av projektet närmar sig. Därför är det bra om ni gör om de 4 stegen när det känns rörigt eller när ni vill få en ny överblick. Det första och andra steget kan ni göra om senare i arbetet, eftersom det ni planerade i början kanske inte längre finns kvar i projektet och nya objekt säkert har tillkommit. Steg 3 och 4 kan ni göra en gång i månaden och mot slutet av projektet, kanske en gång i veckan. Då får ni en bild av vad som är problematiskt och kan prioritera det som är viktigt. Dokumentera de olika stegen noga när ni gör dem! Följer ni den här modellen så sparar ni tid vid utvärdering och redovisning av projektet! 5.13

14 5.5 HUR SKA VI JOBBA ORGANISATIONSPLAN Olika projekt kräver olika sätt att organisera personerna som arbetar med dem. På samma sätt kräver olika människor olika sätt arbeta på och det finns därför ingen självklar väg att jobba utifrån. Det första att tänka på är, att organiseringen inte ska ta för stor plats. Ägna inte timmar åt att hitta de bästa strukturerna, utan skapa en enkel plan som fungerar att börja med. Den kommer garanterat att förändras i takt med att projektet fortskrider. Huvudsaken är, någon form av plan som gör att ni kommer igång och att alla i gruppen vet vem som ska göra vad. Efter några månader kanske det visar sig att vissa personer är på fel plats. Kanske behöver vissa ansvarsområden delas upp eller andra slås samman till ett. Detta är inte ett misslyckande, utan en del i processen. Det är jämförbart med utveckling och om ni hanterar det rätt blir det positivt för såväl projektet som arbetsgruppen. En organisationsplan kan skapas utifrån följande steg: 1. Utse projektledaren 2. Skapa ansvarsområden 3. Fördela ansvar efter intresse eller kompetens 1. Utse projektledaren Det brukar krävas en projektledare med övergripande ansvar. Denna person arbetar inte med alla detaljer, men känner till statusen på dem och kan se var det behövs extra resurser. En projektledare har till uppgift att stötta medlemmarna i arbetsgruppen, men också att ställa krav på dem. En projektledare behöver tilldelas mandat att fatta beslut som rör projektet. Det är dock viktigt att projektledaren inte beslutar över huvudet på de andra i gruppen, utan försöker lyssna av och låta besluten komma underifrån. Det finns tre typer av projektledare: Den första typen består av dem som är väldigt duktiga på att organisera, motivera, strukturera, prioritera och liknande. Den här typen av projektledare har arbetat i många olika projekt, men har nödvändigtvis inte så mycket kännedom om ämnet för just ert projekt. Sakkunskapen kan då finnas i form av en assistent eller en biträdande projektledare. 5.14

15 Den andra projektledartypen är en person med god kunskap och kännedom om ämnet för projektet, men med mindre erfarenhet av ledarskap. Den här personen har förmodligen också ett stort nätverk av personer med kunskap på området. Den här typen av projektledare kan överlåta mycket av organiserandet på en duktig assistent eller en biträdande projektledare. Den tredje projektledartypen är ganska ovanlig. De som tillhör den här kategorin är både duktiga på att organisera och har stor kunskap i projektets ämne. Hittar ni den här typen av projektledare i arbetsgruppen eller kan knyta honom eller henne till er, är det bara att gratulera! 2. Skapa ansvarsområden Genom Kipmodellen har ni lärt er definiera de objekt som ert projekt består av. Dessa strukturerade ni sedan upp i grupper som ni tycker verkar logiska. Om det bara är en person som arbetar med projektet, blir ansvarsfördelningen enkel en person är ansvarig för allting. Detta behöver dock inte vara helt sant, eftersom projekt ibland genomförs i samarbete med en eller flera organisationer. Anställda eller ideellt aktiva hos dessa organisationer kanske kan ta över en del av ansvaret, exempelvis bidragsansökningar, information på webben och skapande och framtagande av texter och trycksaker. Om detta blir aktuellt, behöver ni tydligt definiera ansvarsområdena i ert gemensamma projekt och även här är Kipmodellen ett lämpligt redskap. Ju större arbetsgruppen är desto viktigare är det att fördela ansvaret och arbetsuppgifterna mellan er både för att vidareutveckla idéerna och för att genomföra dem. Ansvarsområden behöver inte följa samma struktur som objekten och grupperna. Ett ansvarsområde kan löpa genom hela projektet och/eller bestå av flera grupper (och objekt). Exempel på ett sådant ansvarsområde är marknadsföring, som kanske involverar flera av de grupper ni har skapat i Kipmodellen. Marknadsföring görs av olika delar av projektet och i olika faser. Ansvarsområdet i detta fall marknadsföringen kan t.ex. delas upp så här: Antingen ett totalansvar för marknadsföring av alla delar i projektet Eller varje del i projektet ansvarar för sin egen marknadsföring Exempel Ni ska genomföra en fest och en föreläsningskväll, två arrangemang med kanske två helt olika målgrupper. I det första exemplet ansvarar en grupp för marknadsföringen av både festen och föreläsningskvällen. I det andra exemplet ansvarar gruppen som jobbar med festen för sin marknadsföring och gruppen som arbetar med föreläsningskvällen för sin. Båda modellerna fungerar och har sina för- och nackdelar. Det första exemplet gör att kostnader för marknadsföringen kan hållas nere och det blir ett mer samlat informationsarbete kring projektet. Nackdelen är att målgrupperna kan se olika ut och därmed vara svårare att nå ut till om marknadsföringen av de båda arrangemangen är gemensam. I det andra exemplet finns fördelen att tydligare kunna rikta marknadsföringen mot respektive målgrupp. Nackdelen är att olika arbetsgrupper som kanske har helt olika sätt att se på projektet måste komma överens och koordinera sig - samt att kostnaderna blir högre. Hur just ni väljer att organisera er beror på vilken kompetens och erfarenhet personerna i arbetsgrupperna besitter. Om en person är riktigt bra på marknadsföring, kan ett övergripande marknadsföringsansvar - som i exempel ett - vara lämpligt. Väg för- och nackdelar mot varandra och försök hitta en struktur och ett arbetssätt som passar era förutsättningar och ert projekt. 5.15

16 3. Fördela ansvar efter intresse och kompetens Som nämnts under punkt två kan ni skapa ansvarsområden såväl efter hur ni strukturerar upp projektet som efter vilka personer ni har i arbetsgruppen, eller vilka personer ni skulle kunna knyta till er i projektet. När ni har skapat ansvarsområden kanske det visar sig att de inte passar den grupp av människor som finns i ert projekt. Då är det helt rätt att göra om vissa ansvarsområden, så att personerna som ska genomföra projektet hamnar på rätt plats. Låt inte systemet gå före människorna därmed inte sagt att ni ska strunta i er organisationsplan. Ibland kan det verka löjligt med ansvarsområden. Vissa personer har svårt att se poängen med ett uppdelat ansvar och tycker det räcker med att gruppen tillsammans ansvarar för projektet. En slags platt organisation, där alla har lika ansvar för allting. Denna form brukar inte fungera särskilt väl... Vi måste förstå att hierarki inte nödvändigtvis är av ondo. Ansvarsfördelning är inget förstörande, utan skapar tvärtom en lugn atmosfär som gör att vi kan vara kreativa inom vårt eget område. Givetvis kan hierarki slå helt fel, t.ex. när personer missuppfattar eller t.om. missbrukar sitt ansvar och mandat och börjar ta beslut utan att kommunicera med övriga i gruppen. En platt organisation, där ingen egentligen ansvarar för något, kan ha ännu fler nackdelar och exempelvis bidra till att många arbetar onödigt mycket (eftersom man många gånger gör samma saker) och att resultatet blir dåligt om ens färdigt. Kompetens Personer med en speciell kompetens kan passa bra i en arbetsgrupp där just den kompetensen kommer till sin rätt. Om kompetensen är viktig för projektet, ska ni försöka se till att de hamnar där. Det kan finnas en risk att dessa personer inte alltid har lust att göra det de kan och är bra på de kan vilja pröva något nytt. Det finns en poäng i att hitta kompetens utifrån när den inte finns i arbetsgruppen. Om ni ska arbeta med något ovant, kan det vara bra att leta efter en person, som kan tillföra både projektet och arbetsgruppen kvalitet och kompetens. Intresse Det finns de som inte har någon som helst erfarenhet av ett visst ansvarsområde, men väldigt gärna skulle vilja pröva på det. Om ni har möjlighet låt dem göra det. Resultatet blir ofta fantastiskt bra när personer är engagerade och vill lära sig något nytt. Det kan vara lite stapplande i början, men oftast blir prestationen enastående. Se exempel på aktivitetslista/beslutsliggare och delegationsordning längst bak i det här kapitlet. 5.16

17 5.6 DOKUMENTATION Beroende på vilket sinnelag man har kan detta vara antingen det roligaste eller det tråkigaste i ett projekt. Ibland är dokumentation viktigt och ibland helt onödigt, beroende på vilken typ av projekt man arbetar med och hur många som arbetar med det. Det viktiga är att dokumentationen ger någonting. Den ska vara ett verktyg som hjälper arbetsgruppen, projektet och eventuellt kommande projektgrupper. Dokumentation kan ha flera syften, men framför allt tre saker är viktiga: Skriv ner överenskommelser och beslut Spara erfarenheter till kommande projekt Begränsa dokumentationen Skriva ner överenskommelser Detta behöver inte vara så formellt som det låter. Oavsett om man arbetar i projekt, ensam eller i grupp, uppkommer det alltid situationer där man måste komma överens och ta beslut. Det kan gälla stora saker som projektplanen, eller små beslut t.ex. vilka band som ska spela på en konsert. Genom att skriva ner dessa överenskommelser och beslut undviker man många missförstånd. Även om man har haft ett mycket givande möte och alla lämnar det i positiv anda, innebär det inte att alla går därifrån med samma uppfattning om vad man har bestämt. Genom att skriva ner de överenskommelser man träffar och de beslut man tar, får alla parter i efterhand en möjlighet att se det man faktiskt kom överens om i dokumenterad form. En dokumentation av överenskommelser och beslut ger också en möjlighet för dem som inte var med vid mötet att ta del av det senaste som har hänt. Om ni under ett möte har många beslut att fatta samtidigt är dokumentationen extra viktig. Detta för att redan under mötet kunna gå tillbaka och se vad som hittills avhandlats och bestämts, samt som tidigare nämnts att man kunna se vad man kommit överens om i efterhand. Ibland finns det en poäng med att skriva motivering till besluten, 5.17

18 särskilt om någon utomstående behöver förstå dem eller om någon ska fatta vidare beslut utifrån det aktuella mötet. Skriv inte för krångligt det ska vara lätt att ta del av och förstå dokumentationen! Spara erfarenheter till kommande projekt När man arbetar i ett projekt för första gången, är det uppskattat att kunna ta del av andras erfarenheter. Det bästa är att ha någon som arbetat med ett liknande projekt tidigare till hands och som kan dela med sig av erfarenheter och svara på frågor. Det näst bästa, som även är ett utmärkt komplement, är att ha dokumentation i form av text, bild eller film. En film kan visa hur tidigare konserter och föreläsningar har varit, medan budgetar och checklistor gör sig bäst i skrivna dokument. Detta sparar mycket arbete och förberedelsetid, förutsatt att t.ex. budgeten var väl genomtänkt annars kan effekten bli den motsatta. Begränsa dokumentationen Man kan i princip dokumentera vad som helst i ett projekt, men det är varken nödvändigt eller bra. Försök att tänka igenom vad ni vill använda dokumentationen till, för att bli överens om vad som är viktigt att dokumentera och vad ni kan hoppa över. Möten Det är viktigt, både för dem som är med på mötet och för dem som inte kan närvara, att beslut och överenskommelser skrivs ner. Det kan även vara intressant att notera nya förutsättningar, även om de inte beror på beslut som fattats av projektgruppen. Exempel på nya förutsättningar är: att lokalerna man planerat använda är uppbokade eller att ansökan om ekonomiskt bidrag avslagits. Projektplan När arbetsgruppen eller styrelsen för avdelningen har beslutat om en projektplan så är det denna som gäller i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att rätt version av planen sprids bland medarbetarna. Efter en viss tid kan projektplanen revideras, alltså justeras, och dessa ändringar måste dokumenteras tydligt och spridas i arbetsgruppen och alla andra som är involverade. Budget Ekonomin är något som ständigt är i förändring. Pengarna styr en hel del av vad projektet kan göra. Vad saker kostar och hur mycket pengar man får in genom bidrag och försäljning kan ändras från månad till månad. Därför kan det vara intressant att försöka få en uppdaterad budget då och då. 5.18

19 Bokföring är definitivt en form av dokumentation och förutom att man självklart måste göra en bokföring för att i slutet av projektet se intäkter kontra utgifter, så kan budget och ekonomiska redovisningar bli starka verktyg under projektets gång. Genom att arbetsgruppen får en bild av vilka resurser som finns och även vilka begränsningar som finns kan fantasin och viljan väckas att hitta andra former att skaffa saker än att köpa dem. Be hellre om hjälp en gång för mycket än en gång för lite om ni finner att det är krångligt med ekonomin i projektet! Fotografering och film Att fotografera är ett mycket bra sätt att dokumentera. Det är enkelt, alla vet hur man gör och många har sina egna kameror i mobiler och pocketkameror. Stillbilder ger också en väldigt bra bild av stämningen på ett arrangemang eller möte. Man kan fotografera när som helst, såväl på officiella tillställningar som på arbetsmöten och styrelsemöten. Problemet med fotografering är samtidigt att det är så enkelt och att alla vet hur man gör. Vid slutet av projektet kan ni sitta med tusentals bilder, utan att veta när de är tagna och där nästan inga är användbara. Kvalitén på bilderna kan ofta vara dålig, så ni inte kan använda dem till publika informationsmaterial. Därför kan det finnas en poäng att anlita en proffessionell fotograf, som tar några få och väldigt bra bilder på utvalda tillfällen. Då får man en begränsad fotodokumentation, fast en som är mycket användbar. Att filma för att dokumentera kan för många vara en mer komplicerad historia. Man ska därför fundera över vad man vill använda det filmade materialet till, innan man börjar dokumentera med film. 5.19

20 5.7 CHECKLISTOR OCH TIPSLISTOR Det kan skrivas enormt mycket om hur man arbetar bäst i projektform och det har redan gjorts i flertalet böcker. Vi ska därför inte spendera mer tid på att göra det här, utan vill istället ge er några bra tips för de olika delar som finns i ett projekt. Det bästa sättet att lära sig arbeta i projekt är givetvis att genomföra dem och efterhand som ni arbetar med olika projekt ska ni stryka de saker i listorna som inte fungerar för er och fylla i nya som fungerar bättre. Projektplanen o Lägg tid på att komma på rätt mål och syften o Använd SMARTa mål o Gör en tydlig hierarki över beslut använd gärna en illustration Idéflöde o Ta god tid för att lösa problem; stressa inte o Spåna, klottra, samla information, sortera, sortera om o Pröva att hitta flera utgångspunkter. Lås dig inte för tidigt. Tro inte att första idén är lösningen o Samla idéer på ett tidigt stadium och från många källor o Ha kontakt med erkänt idérika personer o Låt saker ligga till sig ibland o Hitta former för kreativa möten där många kan delta, t ex arbeta grafiskt Inventering o Lista vilka mänskliga resurser, personer som kan jobba med projektet eller vara viktiga på något annat sätt, ni har. o Lista vilka ekonomiska resurser ni har Dokumentation att tänka på o Vad behövs dokumenteras för att vem som helst ska kunna läsa in sig i vår verksamhet? o Vad behöver vi i arbetsgruppen dokumentera för att i efterhand kunna titta tillbaka på vad vi gjort? o Vad var roligt och kul i arbetet. Dokumentera roligheterna! 5.20

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer