VIGMED HOLDING AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIGMED HOLDING AB (PUBL)"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2013 Preventing needlestick injuries in healthcare

2 Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. DEFINITIONER Med Vigmed eller Bolaget avses koncernen bestående av Vigmed Holding AB (org. nr ) och dess dotterbolag Vigmed AB (org. nr ) samt Vigmed AB:s till 70 procent ägda Joint Venture-bolag Vigmed China Ltd. med säte i Hong Kong, eller Vigmed Holding AB (publ.) separat, beroende på sammanhanget. Med First North avses NASDAQ OMX First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Vigmeds listning på First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB, org. nr Med Remium avses Remium Nordic AB, org.nr VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Varje investerare bör överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Vigmed. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen i anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Vigmed. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. INFORMATION FRÅN TREDJE PART Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Vigmed har dock inte verifierat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför Bolagets styrelse inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. VIKTIGA DATUM Första dag för handel på First North: 15 februari 2013 AKTIEINFORMATION FÖR VIGMED Kortnamn: VIG ISIN-kod: SE TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport 3 månader: 22 maj 2013 Halvårsrapport 6 månader 2013: 21 augusti 2013 Delårsrapport 9 månader: 29 november 2013 Helårsrapport: februari 2014 Årsstämma: maj

3 INNEHÅLL Bakgrund och motiv VD har ordet Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Finansiell översikt Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Legala frågor och kompletterande information Riskfaktorer Skattefrågor i Sverige Bolagsordning Källförteckning

4 BAKGRUND OCH MOTIV Vigmed förebygger nålstickskador inom sjukvården Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklade, resurseffektiva och säkra produkter med en hög användarvänlighet och kvalitet. För Vigmed är innovativt tänkande och lyhördhet för användarens behov centrala ledord. 4

5 Studier i Europa 1 visar att det inom sjukvården årligen inrapporteras fler än 1 miljon nålstickskador. Därutöver förekommer sannolikt åtminstone lika många nålstickskador som aldrig inrapporteras. Enbart i Tyskland visar utvärderingar 2,3 att det sker fler än nålstickolyckor per år. För all personal inom sjukvården utgör dessa stickskador en stor fysisk och psykisk hälsorisk då de riskerar att smittas med någon av de drygt 30 allvarliga blodburna sjukdomar som kan spridas via stickskador. Exempelvis visade en undersökning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala 4, att 7 procent av de 670 nålstickolyckor som rapporterades under 1½ år, gjordes med nålar som var kontaminerade med smitta. Sjukdomar som kan överföras är t.ex. HIV, Hepatit B och Hepatit C. Varje år avlider enligt WHO 5,6 uppskattningsvis 1,3 miljoner människor i världen på grund av stick från kontaminerade nålar. För att minska riskerna inom sjukvården utfärdade EU i maj 2010 ett bindande direktiv 7 som stipulerar användning av skydd för att förebygga stick- och skärskador. Direktivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att nationell lagstiftning inte får ha lägre krav än direktivet, men väl högre. Implementering på nationell nivå inom EU ska ske från 10 maj Ytterligare en positiv effekt som förväntas av det nya direktivet är att risken för spridning av antibiotikaresistenta mikroorganismer bör minska 17. Vigmed har utvecklat och patenterat en bred och helt ny produktportfölj med unika nålskyddslösningar. Dessa klarar inte bara de nya direktiven utan de är också funktionellt bättre och dessutom mer kostnadseffektiva än majoriteten av de produkter som finns på marknaden idag. De största aktörerna på såväl den europeiska marknaden som globalt inom de segment som är relevanta för Vigmed är Becton Dickinson (USA) och B Braun (Tyskland). Dessa globala bolag omsätter årligen mångmiljardbelopp inom för Vigmed relevanta affärsområden. Vigmed AB grundades år 2009, men dess rötter går ända tillbaka till Viggo AB, som grundades i Helsingborg år Viggo utvecklade under talet en infusionsprodukt, Venflon, som snabbt kom att bli riktmärket för infusionsprodukter i hela världen. Senare köptes Viggo upp av engelska BOC, som 1998 sålde företaget vidare till amerikanska Becton Dickinson för 452 MUSD. För tre år sedan lade Becton Dickinson ner verksamheten i Helsingborg och flyttade produktionen till Asien. Becton Dickinson tappade därigenom hundratals manår av samlad kompetens, en kompetens som nu börjar återsamlas i Vigmed. Vigmed är med andra ord ett ungt hungrigt företag som samtidigt besitter världsledande erfarenhet och kompetens runt stickprodukter. För att fånga upp den marknad som uppstår i och med att det nya EU-direktivet för nålstickskydd träder i kraft har Vigmed byggt upp en komplett leveranskedja för nålstickskyddade produkter. En kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion etableras nu hos välrenommerade asiatiska och europeiska kontraktstillverkare. Distribution, lagerhållning, försäljningsadministration och kvalitetssäkring bedrivs i partnerskap med MBH International A/S en väletablerad dansk medicinteknikfirma. Vidare har Vigmed etablerat ett samarbete med starka lokala säljkanaler/distributörer på de av Bolaget prioriterade marknaderna. Värt att notera är att Vigmeds huvudkonkurrenter föredrar att sälja via egna säljorganisationer, varför ledande europeiska distributörer är mycket intresserade av att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga nålstickskyddade produkter. Vigmed har för avsikt att påbörja de första kommersiella leveranserna under Produkterna har testats på marknaden och mottagits mycket entusiastiskt av såväl sjukvårdspersonal som inköpsansvariga. Vigmed räknar med att på några års sikt kunna vinna betydande marknadsandelar på en marknad som enbart inom EU uppskattas omsätta mer än 5 miljarder SEK per år 8. Marknaden måste på kort tid konvertera till den typ av säkerhetsprodukter som Vigmed utvecklat. Samtidigt ökar prispressen inom sjukvården vilket gynnar Vigmeds kostnadseffektiva lösningar. Listningen av Vigmed på First North är ett naturligt led i att utveckla Vigmed och utgör en kvalitetsstämpel i förhandlingar med avtalspartners, myndigheter och vid rekrytering av personal. Vidare skapar listningen likviditet för Bolagets aktieägare och ger möjlighet till framtida strukturaffärer med den egna aktien som betalningsmedel. Styrelsen för Vigmed är ansvarig för informationen i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Helsingborg den 12 februari 2013 Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen 5

6 VD har ordet Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få etablera Vigmed som en ledande aktör inom vårt marknadsområde och hälsar alla aktieägare, befintliga som kommande, välkomna till ett nytt och spännande bolag som erbjuder unika produkter för en säkrare sjukvård. 6

7 Bäste aktieägare, När jag för drygt ett år sedan för första gången presenterades för Vigmeds produkter så insåg jag omedelbart vilken potential det fanns i Bolaget. Den unika kombinationen av nytänkande och kompetens kopplat till en lyhördhet inför slutanvändarnas behov imponerade stort på mig. Detta i kombination med det nya EU-direktiv som föreskriver att alla stickprodukter inom Europa skall vara skyddade från maj 2013, skapar fantastiska förutsättningar för en framgångsrik uppbyggnad av en ny aktör på denna intressanta volymmarknad inom medicinteknik. När jag så blev erbjuden att kliva in som VD för Vigmed så tvekade jag inte. Detta var en chans som jag inte ville missa! Under det senaste året har Vigmed gått från klarhet till klarhet. Vi har utvecklats från att i princip ha varit ett innovationshus till en leverantör av kompletta lösningar, och det är bara början. Vårt koncept bygger på att utnyttja fördelarna i att vara en liten, snabb och flexibel leverantör som i varje ögonblick utgår från slutanvändarnas behov. Begrepp som användarvänlighet, säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet är centrala för oss i vårt arbete. Idag har vi en högkvalificerad organisation på plats i Helsingborg, ett team av entusiastiska medarbetare med massor av kunskap och erfarenhet från branschen. Vi har dessutom avtal på plats med en ledande tillverkare, Hindustan Syringes and Medical Devices Ltd. (HMD), som tror så mycket på våra produkter att de investerar av egna medel i helt nya och dedikerade svenskproducerade produktionslinjer för Vigmed. Bolaget förhandlar dessutom med ytterligare kontraktsproducenter lokaliserade i Europa. Genom samarbetsavtalet med MBH International A/S (MBH) i Danmark har vi fått omedelbar access till en komplett distributionskedja från tillverkare till kund, alla de tillstånd som krävs samt en komplett och fungerande försäljningsadministration. Avsikten är att på några års sikt fasa ut MBH och steg för steg bygga upp en egen organisation, men i dagsläget är detta en mycket kostnadseffektiv och snabb lösning. Vigmed fokuserar inledningsvis på att etablera sig på marknaden inom EU där det nya direktivet rörande stickskydd nu träder i kraft. Här har vi fått ett entusiastiskt mottagande från såväl användargrupper som utvärderat våra produkter som lokala och regionala distributörer av medicintekniska produkter. Våra partners på respektive marknad kommer att vara väletablerade och ledande aktörer med stark närvaro och hög servicegrad vilket gör att vi redan från början kan matcha de väletablerade leverantörerna. På några års sikt har vi ambitioner att dels introducera ännu fler nydanande produkter på marknaden, dels etablera oss på fler marknader utanför Europa. Vi har redan påbörjat en etablering på den stora och snabbväxande kinesiska marknaden genom Vigmed China Ltd. och har inlett diskussioner med aktörer om en etablering på andra marknader av intresse. Kvalitetskraven på stickprodukter ökar i hela världen samtidigt som kostnadspressen stegras, vilket gynnar Vigmed. Den strategi vi följer, där en stor del av den operativa verksamheten kommer att drivas genom utvalda partners, innebär att kapitalbehovet begränsas och tid till marknad kortas till ett minimum. Vi förväntar oss att vara igång med löpande försäljning redan under 2013 och sedan är avsikten att kontinuerligt växa leveranskapaciteten i takt med att efterfrågan på våra produkter ökar. Vigmed är idag välkapitaliserat och vår bedömning är att kassan är tillräcklig för att finansiera de produktlanseringar och planer som nu föreligger. Detta ser vi som en styrka i dagens turbulenta kapitalmarknad. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få etablera Vigmed som en ledande aktör inom vårt marknadsområde och hälsar alla aktieägare, befintliga som kommande, välkomna till ett nytt och spännande bolag som erbjuder unika produkter som skapar en säkrare sjukvård. Helsingborg den 12 februari 2013 Vigmed Holding AB (publ) Finn Ketler, VD 7

8 MARKNADSÖVERSIKT Stickprodukter i form av sprutor och liknande är kanske de produkter som vi allra mest förknippar med sjukvård. Principen att antingen injecera ett läkemedel, vaccin eller någon form av näringsmedel eller att ta ut blod- eller andra prover ur kroppen är något som alla människor kommit i kontakt med, för många med ett visst mått av obehag. Obehagskänslan kommer till stor del från själva nålsticket. Just det moment som är centralt för hela Vigmeds verksamhet. 8

9 Nålstickskador - en stor hälsorisk Oavsiktliga nålstick med sprutor och andra stickprodukter som redan använts på patienter riskerar att överföra allvarlig smitta. Vigmeds mission är att förebygga risken för sådana stickskador. Det är en omfattande uppgift då det används miljarder med olika sorters stickprodukter i världen varje år. Storleken på såväl marknad som det problem Vigmed avser att angripa är lätt att förstå. Stickskador är ett allvarligt arbetsmiljöproblem inom sjukvården. Det finns ett stort antal studier som visar, att en majoritet av de sjukvårdsanställda med viss frekvens sticker eller på annat sätt skadar sig på använda sprutor. De riskerar därmed att smittas med någon av de drygt 30 allvarliga blodburna sjukdomar som kan spridas på detta sätt. De sjukdomar som uppmärksammas mest är HIV, Hepatit B och Hepatit C. Risken att smittas av HIV om man sticker sig på en kontaminerad nål är enligt flera oberoende källor, t.ex. smittskyddsinstitutet 18, runt 0,3-0,5 procent. För Hepatit B är, enligt samma källor, smittorisken ungefär procent och för Hepatit C ungefär 3-5 procent. Varje år sker uppskattningsvis 2 miljoner rapporterade och icke rapporterade nålstickskador enbart på sjukhus i Europa 1,2,3, mörkertalet är dock stort och antalet fall kan vara ännu högre. I världen uppskattar WHO 5 att 1,3 miljoner människor avlider varje år av sjukdomar som man smittats av via nålstick. Förutom rena hälsorisker uppstår stort psykiskt lidande hos den person som råkat sticka sig samt stora onödiga kostnader för sjukvården. Oaktat indirekta kostnader som förlust av inkomst och kostnader för sjukskrivning så uppstår direkta kostnader för medicinsk kontroll och uppföljning. Varje nålstick uppskattas kosta sjukvården mellan kronor. Enligt industrikällor kostar behandling av oavsiktliga nålstick enbart inom sjukvården i USA mer än 3 miljarder USD per år 9. I USA finns redan lagstiftning i ett större antal stater (Needlestick Safety and Prevention Act, NSPA) 10 som innebär att alla produkter med nålar ska vara utrustade med ett nålskydd, vilket minskar risken för oavsiktliga nålstick. I Europa har EU utfärdat ett direktiv till sina medlemsländer. Direktivet ålägger dem att införa regler som stipulerar att nålskyddade produkter ska användas inom sjukvården från 10 maj 2013 (EU Council Directive 2010/32 of May 10, 2010) 7. Hur direktivet, som är ett tvingande minimidirektiv, implementeras överlåts till varje enskilt medlemsland. I Sverige genomförs till exempel direktivet genom att Arbetsmiljöverket ändrar i befintlig lagstiftning. Det vill säga i AFS 2005:1. Vad som stipuleras som ett absolut krav är att vassa föremål ska vara försedda med en integrerad säkerhetsmekanism som förhindrar stick- och skärskador, detta när det gäller hälso- och sjukvård och angränsande verksamheter 17. Marknaden för sprutor Volymmässigt är den mest använda nålförsedda produkten en vanlig injektionsspruta. Det sker enligt marknadsstudier 11 fler än 30 miljarder injektioner per år i världen. Förutom injektionssprutor används stora mängder med infusionskanyler, som primärt används på sjukhus för att ge dropp och för provtagning. Ett tredje volymsegment är lansetter för blodprover. Marknaden enbart för dessa tre produktsegment uppskattas av Frost & Sullivan 8 enbart inom EU vara värd upp emot 5 miljarder SEK per år och den växer med 4-5 procent per år, redan innan det nya direktivet implementerats. Andra stora marknader är Nordamerika och Japan. Man kan dessutom se en mycket snabb tillväxt på marknader som Sydamerika, Indien och framför allt Kina. Enbart i Kina förbrukas enligt en studie utförd av Business Research Ltd. 12 mer än 100 miljoner infusionskanyler, 8-9 miljarder injektionssprutor och 300 miljoner lansetter per år, 9

10 med en årlig marknadstillväxt om 20 procent. Dessutom anger ledande konkurrenter 13,14 att marknaden för säkerhetsprodukter i sig växer med tvåsiffriga procenttal över hela värden. I Europa har det hittills i huvudsak använts oskyddade produkter, dvs. utan nålskydd. I och med det nya direktivet, som träder i kraft maj 2013, förändras bilden drastiskt och andelen skyddade produkter kommer att öka från dagens relativt marginella användning till närmare 100 procent över en period på några få år. Marknaden är under förändring då sjukvården är satt under stark press att minska sina kostnader samtidigt som kvalitets- och säkerhetskraven ökar. Den snabbt växande marknaden i Asien har bidragit till en accelererande marknadstillväxt. Men i dess spår har det även uppstått nya asiatiska konkurrenter med exportambitioner. Hittills har dock den lägre kvalitet som asiatiska tillverkare levererar inneburit att de inte har tagit några större marknadsandelar i Västeuropa. Idag domineras marknaden av några få stora medicinteknikbolag såsom Becton Dickinson (USA), B Braun (Tyskland) och Smiths Medical (UK/USA). De har alla tagit fram nålskyddade produkter för att ersätta sina traditionella stickprodukter, men de lösningar man utvecklat har hittills, enligt Vigmeds bedömningar, varit relativt komplicerade, dyra eller med konstruktionsproblem, vilket inte uppskattas av sjukvården. Två centrala trender anses dominera utvecklingen inom stickprodukter; (1) kravet på nålskydd samt, (2) en stark prispress. Ett stort problem med de nålskyddade produkter som idag erbjuds marknaden, är enligt många slutanvändare 15, att de är dyrare än de traditionellt använda produkterna. Dessutom anses de vara behäftade med vissa funktionella problem som gör att de av brukarna upplevs som sämre än de traditionella oskyddade nålprodukterna. Tre huvudsakliga applikationssegment Infusion Injektion Blodprov 10

11 Marknad för stickprodukter inom EU Omsättning (miljoner USD) Källa: Frost & Sullivan drivkrafter Prisreglering / prispress Lågprisprodukter från Asien INFUSION INJEKTION BLODPROV Lagstiftning / säkerhetsprodukter Kina marknadstillväxt & kvalitetskrav europamarknad FÖR IV-KATETRAR Enheter i tusental, 2012 Uppskattad marknadsandel, % Storbritannien Nederländerna Norden Tyskland Österrike Schweiz Frankrike Italien Spanien Becton Dickinson B Braun Smiths Medical Vygon Övriga Källa: Millenium Research Group 11

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vigmed förebygger nålstickskador inom sjukvården Vigmed är ett ungt men ändå erfaret företag som erbjuder marknaden högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar på ett allvarligt arbetsmiljöproblem, stickskador. Lyhördhet och förståelse för användarens behov står i centrum för Vigmeds hela verksamhet från produktutveckling till leverans av färdig produkt. Vigmed erbjuder ett brett sortiment av nålskyddade produkter baserad på unika, egenutvecklade och patentsökta lösningar. Kännetecknande för Vigmed är ett helhetstänk från produktutveckling, materialval och produktion via leveranskedjan hela vägen fram till användaren inom sjukvården. Primärt fokus är Europamarknaden men på några års sikt är ambitionen att expandera till andra snabbväxande marknader, behoven är enorma. 12

13 Företaget Viggo AB utvecklade under ledning av Carl-Bertil Ravén under 1960-talet infusionsprodukten Venflon. Venflon-kanylen, som lanserades av Viggo AB 1968, blev snabbt populär bland svenska sjuksköterskor. Bakgrund och Historik Vigmed AB grundades år 2009 men dess rötter går tillbaka till Viggo AB, som grundades i Helsingborg år Viggo utvecklade under ledning av Carl- Bertil Ravén under 1960-talet en infusionsprodukt, Venflon, som snabbt kom att bli riktmärket för infusionsprodukter i hela världen. I början av talet köptes bolaget upp av engelska BOC, som 1998 sålde Viggo vidare till amerikanska Becton Dickinson för 452 MUSD. För tre år sedan lade Becton Dickinson ner verksamheten i Helsingborg och flyttade produktionen till Asien, varvid Helsingborg tappade en av sina största arbetsgivare. Becton Dickinson å sin sida tappade hundratals manår av samlad kompetens. Vigmed AB föddes år 2009 ur den kompetens som byggts upp i nordvästra Skåne med rötterna i Viggo. Ett litet team av experter inom patent och medicintekniska produkter samlades för att utvärdera möjligheterna att pånyttföda det gamla Viggo, byggt på den kunskap och erfarenhet som under så många år ackumulerats hos ett antal före detta nyckelmedarbetare till Viggo och Becton Dickinson. Timingen var väl vald med tanke på det kommande EU direktivet runt stickskydd. Resultatet blev födelsen av Vigmed, ett nytt men ändå mycket erfaret företag med världsledande kompetens runt stickskyddade nålprodukter. Vigmeds mission Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag som strävar efter att utveckla kostnadseffektiva och högkvalitativa stickskyddslösningar för patienter och sjukvårdsanställda inom injektions-, infusionsoch lansettprodukter. Vigmeds vision Att utvecklas till den erkänt ledande innovatören inom stickskyddade produkter till sjukvården med en verksamhet som genererar ett så starkt och stabilt kassaflöde att det kan finansiera fortsatt utveckling av nya resurseffektiva och högkvalitativa lösningar till sjukvården och en stabil avkastning till företagets ägare. Vigmeds värderingar Vi är passionerade och tillförlitliga entreprenörer som vågar tänka nytt Vi utvecklas i en jordnära miljö, i nära samverkan med våra kunder, brukare och partners Vi sätter de högsta kvalitetskraven och kompromissar aldrig på dessa Vi är kostnads- och processmedvetna 13

14 Vigmeds affärsmodell & strategi Vigmed erbjuder innovativa lösningar för en allvarlig arbetsmiljörisk, stickskador. Detta genom att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva kompletta produkter, utformade efter användarnas behov. Angreppssättet för att klara detta, och samtidigt säkra en god avkastning för aktieägarna, är att i varje led av värdekedjan säkra en hög flexibilitet, samt minimera såväl kostnader som bundet kapital. Detta sker genom kontrollerad outsourcing i nära samarbete med noggrant utvalda och specialiserade samarbetspartners. Vigmed bibehåller kontroll över kritiska steg som produktutveckling, patent och annan immaterialrätt, samt tillverkning av kritiska nyckelkomponenter och produktionsverktyg (vilket utförs i Sverige). Vidare har Vigmeds kontraktsproducenter åtagit sig att installera produktionslinjer byggda av svenska maskinleverantörer i nära samarbete med Vigmed. Produkter och Produktutveckling Vigmed har, genom innovativt nytänkande, på några få år byggt upp en helt unik portfölj av patenterade eller patentsökta produkter med fokus på funktionellt nålskydd. Patent och patentansökningar är byggda runt tre basprodukter: Clip TM är den första kompletta IV-katetern med en skyddsmekanismen designad i polymert material Övergripande strategi: KONTROLLERAD OUTSOURCING Formsprutning (kritiska delar) Kontraktstillverkning Säljpartner Asien/Amerika Lokala distributörer Kunder / Institutioner Logistikpartner Europa/MBH Lokala distributörer Kunder / Institutioner VIGMED 14

15 och helt integrerad inuti kateteradaptern. Produkten är säker, enkel och användarvänlig. Den ger en låg friktion mellan det polymera skyddet och nålen utan störande metallmissljud vid användning. Den produceras i alla de varianter som efterfrågas på marknaden, inklusive produkter till för tidigt födda barn. Basen är de produkter som ursprungligen utvecklades av Viggo och som senare blev något av en världsstandard. Swing TM är det första nålskyddet för injektionssprutor som gjuts i en del och som efter aktivering har ett automatisk aktiverande nålskydd. Produkten, som är mycket kostnadseffektiv, riktar sig mot massmarknaden för injektionsnålar. Genom den unika egenskapen att den aktiveras redan under själva injektionen minskar riskerna för sjukvårdspersonalen till en nivå som ingen annan för Vigmed känd produkt på marknaden kan erbjuda. Stic TM är en unikt enkel men säker lansett för blodprovstagning som är ett mycket bra alternativ, både till de oskyddade produkter som nu måste fasas ur marknaden och till dagens säkra men komplicerade och dyra säkerhetslansetter. Den tillverkas som enkomponentsprodukt i en speciell process vilket ger en signifikant kostnadsfördel. Det kan tyckas förvånande att de stora aktörerna på marknaden inte arbetat mer proaktivt med produktutveckling inom området. Det har inte kommit mycket nytt på marknaden under de senaste 10 åren. Visserligen har det utvecklats en del komplexa lösningar och lösningar där ett stålclip läggs an mot nålen (vilket ger upphov till bl.a. friktionsproblem), men dessa är komplicerade och dyra att tillverka eller problematiska att använda, vilket inte alls är i linje med trenden att sjukvården måste sänka sina kostnader utan att samtidigt ge avkall på kvalitet och funktion. Utvärderingar som genomförts med Vigmeds produkter ute på olika sjukhus, där Bolagets produkter jämförts med konkurrenters, har utfallit mycket positivt för Vigmed. Sköterskor och läkare inom sjukvården är konservativa och vill ha produkter med samma egenskaper som de oskyddade produkter man är van att använda. Att lyssna på och analysera användarnas behov har, förutom själva nålskyddet, varit en av de bärande principerna vid utformningen av Vigmeds produkter. Patent & rättigheter Vigmed har hittills inlämnat drygt 40 patent och patentansökningar uppdelade på 5 patentfamiljer. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar. Den första patentansökan lämnades in under sensommaren De grundläggande patenten och patentansökningarna har alla prioritetsdatum under perioden , varför giltighetstiden för dessa patent är i det närmaste maximal. Till dags dato är två patent BASPRODUKTER (1) Clip TM (infusion) (2) Swing TM (injektion) (3) Stic TM (lansett/ blodprover) 15

16 Vigmed erbjuder innovativa lösningar på en allvarlig arbetsmiljörisk, stickskador. 16

17 godkända och fler godkännanden väntas under året. Patenten och patentansökningarna kan förenklat delas upp i fem användningsområden: (1) infusion (Clip TM ), (2) injektion (Swing TM ) och (3) blodprovstagning (Stic TM ) samt ytterligare två produktområden, vilka Vigmed av konkurrensskäl inte vid nuvarande tidpunkt vill offentliggöra. Strategin är att skydda Vigmeds teknologi och produkter på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Trots att handläggningsprocessen hos patentmyndigheter är långsam så har Vigmed redan beviljats patent för ett par av bolagets produkter och fler förväntas under kommande år. Vigmed har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt med både offensiva och defensiva patent- och bruksmönsterrättigheter. Med offensiva patent- och bruksmönsterrättigheter avses sådana som speglar Vigmeds egna produkter, med defensiva patent- och bruksmönsterrättigheter avses sådana som inte speglar Vigmeds egna produkter. Utöver patenterade produkter och teknologier använder Vigmed eget know-how som inte skyddas av patent. Vigmed strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Värdekedjan samt marknadsföring och försäljning Vigmed designar till 100 procent sina egna produkter, men också processlösningarna för själva produktionen, eftersom det finns unik kompetens inom Bolaget. Tillverkning av produktionsverktyg samt vissa nyckelkomponenter sker sedan i Sverige i syfte att säkra full kontroll över teknologin. För formsprutning och montering används några få utvalda kontraktstillverkare i Asien samt framåt också kontraktstillverkare i Europa. Dessa samarbetspartners har tydligt visat sitt åtagande genom att investera eget kapital i helautomatiserade produktionslinjer som är dedikerade för Vigmeds produktion. Produktionslinjerna är utformade efter Vigmeds specifikationer och i nära samarbete med Vigmeds processtekniker som aktivt medverkar vid design, installation och idrifttagning. All nyckelutrustning levereras av en svensk firma, Automationspartner AB i Helsingborg, som är specialiserad på denna typ av produktion och är en teknologipartner till Vigmed. Logistikkedjan, från fabrikerna i Asien via distributionskanaler ut till slutkund på respektive marknad, samt all därtill hörande administration, sköts av Vigmeds danska partner, MBH. De hanterar också fakturering till kund och daglig kundservice samt alla kvalitetscertifikat och tillståndsfrågor. MBH är en dansk verksamhet med ett affärskoncept som är likartat med Vigmeds, dock arbetar man med andra typer av medicintekniska produkter som inte konkurrerar med Vigmed. MBH har sina rötter inom den danska medicinteknikkoncernen Coloplast varifrån även Vigmeds VD och finanschef kommer. Det finns ett stort mått av ömsesidigt förtroende mellan bolagen, dock bör understrykas att alla avtal är ingångna på kommersiella villkor och upplägget sådant att Vigmed, när man är redo, i egen regi och till i förväg definierade villkor kan ta över det arbete som utförs av MBH. På respektive lokal marknad sköts den operativa försäljningen av lokala distributörer. Dessa är väletablerade firmor med starka marknadspositioner på respektive lokal marknad. Härigenom säkrar Vigmed en direkt access till respektive marknad samt tillgång till ett nätverk av säljare som redan har upparbetade kontakter till slutkunderna. Upplägget är kostnadseffektivt och flexibelt utan att man behöver offra direktaccess till slutanvändare och inköpsorganisationer. Intresset från lokala distributörer har varit mycket stort då de stora konkurrenterna i de flesta fall har valt att bearbeta marknaden direkt via egna försäljningsorganisationer för att maximera sin marginal. Vigmeds marknadsföringsstrategi är att proaktivt arbete med internetbaserad kommunikation som ett komplement till de aktiviteter som sker via distributörer. Bolaget anser att detta är kostnadseffektivt samtidigt som man når ut med ett enhetligt budskap till hela marknaden. Vigmed avser att tillämpa en marknadsbaserad prissättning på volymprodukter 17

18 Vårt koncept bygger på att utnyttja fördelarna i att vara en liten, snabb och flexibel leverantör som i varje ögonblick utgår från slutanvändarnas behov. och värdebaserad prissättning på nischprodukter. Konceptet kommer att bygga på ett prissystem där distributörerna nedströms får hantera priskonkurrens. Under de första åren kommer huvudfokus för Vigmed att vara Västeuropa där Bolaget inledningsvis kommer att fokusera på några utvalda marknader där Vigmeds unika produkterbjudande bäst kommer till sin rätt. Allteftersom produktionskapaciteten utökas kan sedan produkterna introduceras på nya lokala marknader. Parallellt pågår diskussioner med potentiella marknadspartners på utomeuropeiska marknader. Även om potentialen på dessa marknader naturligtvis är stor så inkluderas de inte i Vigmeds nuvarande finansiella projektioner. Konkurrens Marknaden för stickprodukter i Europa domineras enligt bedömare som Millenium Research Group 16 av tre stora aktörer, Becton Dickinson (USA), B Braun (Tyskland) samt Smiths Medical (USA/UK). Samtliga dessa tre har säkerhetsprodukter i sina produktportföljer. Dock är det Vigmeds bedömning att dessa inte bara är mer komplicerade att tillverka (och därmed dyrare), utan att de också har vissa uppenbara nackdelar och begränsningar för användaren som gör att Vigmeds produkter bör upplevas som mer attraktiva (baserat på resultat från Vigmeds interna användarstudier). Utöver de tre största konkurrenterna bör nämnas Vygon som har en betydande marknadsandel i Frankrike 16. Vidare har Vigmed identifierat ett antal mindre aktörer som importerar produkter till Europa, och då främst till Östeuropa. Dessa aktörer har en lägre kvalitet och bedöms av Bolaget inte ha tillgång till konkurrenskraftiga säkerhetsprodukter. Prispressen inom sjukvården har dock öppnat för nya lågkostnadsaktörer från Asien som visat ambitioner att ta sig in på nya marknader. Ett skäl till att de kan hålla låga priser är tillgång till lågavlönad arbetskraft och låg automatiseringsgrad i produktionen. Detta innebär dock kvalitetsvariationer och därav följande kvalitetsproblem. Över tid kommer dock säkerligen Asiatiska aktörer att få ett visst fäste på marknaden liksom Vigmed avser att etablera sig i Asien. 18

19 Amsterdam Barcelona För att säkerställa en hög leveranssäkerhet och samtidigt minska lagerbindningar, byggs det europeiska logistiksystemet runt två centrallager. Ett i Holland och ett i Spanien, från vilka de lokala distributörerna servas. 19

20 FINANSIELL ÖVERSIKT Vigmeds nuvarande koncernstruktur skapades inför listningen på NASDAQ OMX First North genom att det nybildade bolaget Vigmed Holding AB utan tidigare verksamhet förvärvade Vigmed AB genom en apportemission och därmed blev moderbolag i Vigmedkoncernen. Denna finansiella översikt baseras av ovanstående skäl enbart på Vigmed AB s reviderade årsredovisningar för åren 2010/11, 2011/12 samt Årsredovisningarna finns tillgängliga på Vigmeds hemsida Redovisningsåret ändrades under hösten 2012 från 1 maj - 30 april till kalenderår. Därför består redovisningsåret 2012 endast av 8 månader (1 maj december 2012). Vigmed Holding AB har inte ännu avslutad sitt första redovisningsår. Vigmed Holding AB kommer enbart att omfatta koncernledningsfunktion och styrelse, samt förvaltning av det helägda dotterbolaget Vigmed AB samt dess delägda (70%) JV-bolag Vigmed China Ltd. Vigmed AB var fram till hösten 2011 helt finansierat av grundarna. Sent 2011 genomfördes en nyemission riktad till en liten grupp investerare runt Lennart Holm. De tillförde förutom ett kapitaltillskott på 6 miljoner kronor också kompetens och resurser. Värderingen var vid detta tillfälle 40 miljoner kronor pre-money. I samband med detta gavs en option till samma investerargrupp att utöka sitt ägande genom en tilläggsemission till en i förväg definierad värdering av 80 miljoner kronor premoney. Denna option utnyttjades under hösten 2012 då bolaget tillfördes 6 miljoner kronor. Under slutet av 2012 genomfördes en större nyemission om 50 miljoner kronor till en bredare grupp med privata investerare. Denna skedde till en pre-money värdering av 120 miljoner kronor, vilket efter aktiebytet till aktier i Vigmed Holding AB motsvarar 5 kronor per aktie. Härigenom är verksamheten kapitaliserad till en nivå som säkrar att Bolaget förväntas kunna genomföra de planer och investeringar som utarbetats i den strategiska planen. Fram till dags dato har verksamheten inte haft några intäkter och kostnaderna har bestått av utgifter för FoU, marknadsutvärderingar samt etablering av en organisation. Investeringar har skett i framtagning av produktprototyper och verktyg. Interna kostnader för FoU har ej aktiverats, så har endast skett för externa kostnader för prototyper, verktyg, materialtester med mera. Kostnaderna har successivt ökat under perioden Denna utveckling kommer att fortgå under kommande år i takt med att Bolaget fortsätter att investera och resursförstärka enligt plan. Vigmeds likvida medel uppgick per 31:e december 2012 till 52 Mkr. Styrelsen anser att detta är tillräckliga för att med nuvarande planer med god marginal finansiera verksamheten genom kommande tolvmånadersperiod. Förväntad utveckling kommande år Vigmed förväntas komma igång med inledande försäljning och leveranser av infusions- och injektionsprodukter under 2013 och därmed generera sina första intäkter. Förväntningarna är relativt konservativa då företagsledningen räknar med en introduktionsfas där produktions-, distributions- och försäljningsaktiviteter stegvis ökar i samverkan med partners och kunder. Från 2014 och framåt stiger förväntningarna successivt, tillväxthastigheten kommer dock att bero på ett antal faktorer, primärt hur snabbt Bolaget förmår att öka sin produktionskapacitet utan att på något sätt riskera kvalitet och leveranssäkerhet. Vigmed räknar med att kunna uppvisa ett positivt operativt resultat från andra halvåret

WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015

WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015 WYA HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015 innehåll L Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 Intervju med Bea Åkerlund 6 En marknad i tillväxt

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

Bolagsbeskrivning. inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014. håller nere kostnaderna

Bolagsbeskrivning. inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014. håller nere kostnaderna Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014 Alltid dagsfarska fisk & skaldjur FRÅN U T VALDA LEVERANTÖRER Effekt iva centraler utanför stan håller nere kostnaderna Bestall fram

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ)

Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ) Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ) April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inission Bolagsbeskrivning Maj 2015 Innehåll Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Innehåll. Viktig information om First North

Innehåll. Viktig information om First North Inission Bolagsbeskrivning Juni 2015 Innehåll Viktig information om First North Kort om Inission... 4 First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Organics AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Organics AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta investeringsmemorandum ( Investeringsmemorandumet ) noga bör övervägas,

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm

Anoto Group AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm Anoto Group AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av upptagande till handel av aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL)

EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL) EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför notering på NASDAQ OMX First North November 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer