VIGMED HOLDING AB (PUBL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIGMED HOLDING AB (PUBL)"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2013 Preventing needlestick injuries in healthcare

2 Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. DEFINITIONER Med Vigmed eller Bolaget avses koncernen bestående av Vigmed Holding AB (org. nr ) och dess dotterbolag Vigmed AB (org. nr ) samt Vigmed AB:s till 70 procent ägda Joint Venture-bolag Vigmed China Ltd. med säte i Hong Kong, eller Vigmed Holding AB (publ.) separat, beroende på sammanhanget. Med First North avses NASDAQ OMX First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Vigmeds listning på First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB, org. nr Med Remium avses Remium Nordic AB, org.nr VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Varje investerare bör överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Vigmed. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen i anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Vigmed. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. INFORMATION FRÅN TREDJE PART Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Vigmed har dock inte verifierat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför Bolagets styrelse inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. VIKTIGA DATUM Första dag för handel på First North: 15 februari 2013 AKTIEINFORMATION FÖR VIGMED Kortnamn: VIG ISIN-kod: SE TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport 3 månader: 22 maj 2013 Halvårsrapport 6 månader 2013: 21 augusti 2013 Delårsrapport 9 månader: 29 november 2013 Helårsrapport: februari 2014 Årsstämma: maj

3 INNEHÅLL Bakgrund och motiv VD har ordet Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Finansiell översikt Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Legala frågor och kompletterande information Riskfaktorer Skattefrågor i Sverige Bolagsordning Källförteckning

4 BAKGRUND OCH MOTIV Vigmed förebygger nålstickskador inom sjukvården Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklade, resurseffektiva och säkra produkter med en hög användarvänlighet och kvalitet. För Vigmed är innovativt tänkande och lyhördhet för användarens behov centrala ledord. 4

5 Studier i Europa 1 visar att det inom sjukvården årligen inrapporteras fler än 1 miljon nålstickskador. Därutöver förekommer sannolikt åtminstone lika många nålstickskador som aldrig inrapporteras. Enbart i Tyskland visar utvärderingar 2,3 att det sker fler än nålstickolyckor per år. För all personal inom sjukvården utgör dessa stickskador en stor fysisk och psykisk hälsorisk då de riskerar att smittas med någon av de drygt 30 allvarliga blodburna sjukdomar som kan spridas via stickskador. Exempelvis visade en undersökning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala 4, att 7 procent av de 670 nålstickolyckor som rapporterades under 1½ år, gjordes med nålar som var kontaminerade med smitta. Sjukdomar som kan överföras är t.ex. HIV, Hepatit B och Hepatit C. Varje år avlider enligt WHO 5,6 uppskattningsvis 1,3 miljoner människor i världen på grund av stick från kontaminerade nålar. För att minska riskerna inom sjukvården utfärdade EU i maj 2010 ett bindande direktiv 7 som stipulerar användning av skydd för att förebygga stick- och skärskador. Direktivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att nationell lagstiftning inte får ha lägre krav än direktivet, men väl högre. Implementering på nationell nivå inom EU ska ske från 10 maj Ytterligare en positiv effekt som förväntas av det nya direktivet är att risken för spridning av antibiotikaresistenta mikroorganismer bör minska 17. Vigmed har utvecklat och patenterat en bred och helt ny produktportfölj med unika nålskyddslösningar. Dessa klarar inte bara de nya direktiven utan de är också funktionellt bättre och dessutom mer kostnadseffektiva än majoriteten av de produkter som finns på marknaden idag. De största aktörerna på såväl den europeiska marknaden som globalt inom de segment som är relevanta för Vigmed är Becton Dickinson (USA) och B Braun (Tyskland). Dessa globala bolag omsätter årligen mångmiljardbelopp inom för Vigmed relevanta affärsområden. Vigmed AB grundades år 2009, men dess rötter går ända tillbaka till Viggo AB, som grundades i Helsingborg år Viggo utvecklade under talet en infusionsprodukt, Venflon, som snabbt kom att bli riktmärket för infusionsprodukter i hela världen. Senare köptes Viggo upp av engelska BOC, som 1998 sålde företaget vidare till amerikanska Becton Dickinson för 452 MUSD. För tre år sedan lade Becton Dickinson ner verksamheten i Helsingborg och flyttade produktionen till Asien. Becton Dickinson tappade därigenom hundratals manår av samlad kompetens, en kompetens som nu börjar återsamlas i Vigmed. Vigmed är med andra ord ett ungt hungrigt företag som samtidigt besitter världsledande erfarenhet och kompetens runt stickprodukter. För att fånga upp den marknad som uppstår i och med att det nya EU-direktivet för nålstickskydd träder i kraft har Vigmed byggt upp en komplett leveranskedja för nålstickskyddade produkter. En kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion etableras nu hos välrenommerade asiatiska och europeiska kontraktstillverkare. Distribution, lagerhållning, försäljningsadministration och kvalitetssäkring bedrivs i partnerskap med MBH International A/S en väletablerad dansk medicinteknikfirma. Vidare har Vigmed etablerat ett samarbete med starka lokala säljkanaler/distributörer på de av Bolaget prioriterade marknaderna. Värt att notera är att Vigmeds huvudkonkurrenter föredrar att sälja via egna säljorganisationer, varför ledande europeiska distributörer är mycket intresserade av att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga nålstickskyddade produkter. Vigmed har för avsikt att påbörja de första kommersiella leveranserna under Produkterna har testats på marknaden och mottagits mycket entusiastiskt av såväl sjukvårdspersonal som inköpsansvariga. Vigmed räknar med att på några års sikt kunna vinna betydande marknadsandelar på en marknad som enbart inom EU uppskattas omsätta mer än 5 miljarder SEK per år 8. Marknaden måste på kort tid konvertera till den typ av säkerhetsprodukter som Vigmed utvecklat. Samtidigt ökar prispressen inom sjukvården vilket gynnar Vigmeds kostnadseffektiva lösningar. Listningen av Vigmed på First North är ett naturligt led i att utveckla Vigmed och utgör en kvalitetsstämpel i förhandlingar med avtalspartners, myndigheter och vid rekrytering av personal. Vidare skapar listningen likviditet för Bolagets aktieägare och ger möjlighet till framtida strukturaffärer med den egna aktien som betalningsmedel. Styrelsen för Vigmed är ansvarig för informationen i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Helsingborg den 12 februari 2013 Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen 5

6 VD har ordet Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få etablera Vigmed som en ledande aktör inom vårt marknadsområde och hälsar alla aktieägare, befintliga som kommande, välkomna till ett nytt och spännande bolag som erbjuder unika produkter för en säkrare sjukvård. 6

7 Bäste aktieägare, När jag för drygt ett år sedan för första gången presenterades för Vigmeds produkter så insåg jag omedelbart vilken potential det fanns i Bolaget. Den unika kombinationen av nytänkande och kompetens kopplat till en lyhördhet inför slutanvändarnas behov imponerade stort på mig. Detta i kombination med det nya EU-direktiv som föreskriver att alla stickprodukter inom Europa skall vara skyddade från maj 2013, skapar fantastiska förutsättningar för en framgångsrik uppbyggnad av en ny aktör på denna intressanta volymmarknad inom medicinteknik. När jag så blev erbjuden att kliva in som VD för Vigmed så tvekade jag inte. Detta var en chans som jag inte ville missa! Under det senaste året har Vigmed gått från klarhet till klarhet. Vi har utvecklats från att i princip ha varit ett innovationshus till en leverantör av kompletta lösningar, och det är bara början. Vårt koncept bygger på att utnyttja fördelarna i att vara en liten, snabb och flexibel leverantör som i varje ögonblick utgår från slutanvändarnas behov. Begrepp som användarvänlighet, säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet är centrala för oss i vårt arbete. Idag har vi en högkvalificerad organisation på plats i Helsingborg, ett team av entusiastiska medarbetare med massor av kunskap och erfarenhet från branschen. Vi har dessutom avtal på plats med en ledande tillverkare, Hindustan Syringes and Medical Devices Ltd. (HMD), som tror så mycket på våra produkter att de investerar av egna medel i helt nya och dedikerade svenskproducerade produktionslinjer för Vigmed. Bolaget förhandlar dessutom med ytterligare kontraktsproducenter lokaliserade i Europa. Genom samarbetsavtalet med MBH International A/S (MBH) i Danmark har vi fått omedelbar access till en komplett distributionskedja från tillverkare till kund, alla de tillstånd som krävs samt en komplett och fungerande försäljningsadministration. Avsikten är att på några års sikt fasa ut MBH och steg för steg bygga upp en egen organisation, men i dagsläget är detta en mycket kostnadseffektiv och snabb lösning. Vigmed fokuserar inledningsvis på att etablera sig på marknaden inom EU där det nya direktivet rörande stickskydd nu träder i kraft. Här har vi fått ett entusiastiskt mottagande från såväl användargrupper som utvärderat våra produkter som lokala och regionala distributörer av medicintekniska produkter. Våra partners på respektive marknad kommer att vara väletablerade och ledande aktörer med stark närvaro och hög servicegrad vilket gör att vi redan från början kan matcha de väletablerade leverantörerna. På några års sikt har vi ambitioner att dels introducera ännu fler nydanande produkter på marknaden, dels etablera oss på fler marknader utanför Europa. Vi har redan påbörjat en etablering på den stora och snabbväxande kinesiska marknaden genom Vigmed China Ltd. och har inlett diskussioner med aktörer om en etablering på andra marknader av intresse. Kvalitetskraven på stickprodukter ökar i hela världen samtidigt som kostnadspressen stegras, vilket gynnar Vigmed. Den strategi vi följer, där en stor del av den operativa verksamheten kommer att drivas genom utvalda partners, innebär att kapitalbehovet begränsas och tid till marknad kortas till ett minimum. Vi förväntar oss att vara igång med löpande försäljning redan under 2013 och sedan är avsikten att kontinuerligt växa leveranskapaciteten i takt med att efterfrågan på våra produkter ökar. Vigmed är idag välkapitaliserat och vår bedömning är att kassan är tillräcklig för att finansiera de produktlanseringar och planer som nu föreligger. Detta ser vi som en styrka i dagens turbulenta kapitalmarknad. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få etablera Vigmed som en ledande aktör inom vårt marknadsområde och hälsar alla aktieägare, befintliga som kommande, välkomna till ett nytt och spännande bolag som erbjuder unika produkter som skapar en säkrare sjukvård. Helsingborg den 12 februari 2013 Vigmed Holding AB (publ) Finn Ketler, VD 7

8 MARKNADSÖVERSIKT Stickprodukter i form av sprutor och liknande är kanske de produkter som vi allra mest förknippar med sjukvård. Principen att antingen injecera ett läkemedel, vaccin eller någon form av näringsmedel eller att ta ut blod- eller andra prover ur kroppen är något som alla människor kommit i kontakt med, för många med ett visst mått av obehag. Obehagskänslan kommer till stor del från själva nålsticket. Just det moment som är centralt för hela Vigmeds verksamhet. 8

9 Nålstickskador - en stor hälsorisk Oavsiktliga nålstick med sprutor och andra stickprodukter som redan använts på patienter riskerar att överföra allvarlig smitta. Vigmeds mission är att förebygga risken för sådana stickskador. Det är en omfattande uppgift då det används miljarder med olika sorters stickprodukter i världen varje år. Storleken på såväl marknad som det problem Vigmed avser att angripa är lätt att förstå. Stickskador är ett allvarligt arbetsmiljöproblem inom sjukvården. Det finns ett stort antal studier som visar, att en majoritet av de sjukvårdsanställda med viss frekvens sticker eller på annat sätt skadar sig på använda sprutor. De riskerar därmed att smittas med någon av de drygt 30 allvarliga blodburna sjukdomar som kan spridas på detta sätt. De sjukdomar som uppmärksammas mest är HIV, Hepatit B och Hepatit C. Risken att smittas av HIV om man sticker sig på en kontaminerad nål är enligt flera oberoende källor, t.ex. smittskyddsinstitutet 18, runt 0,3-0,5 procent. För Hepatit B är, enligt samma källor, smittorisken ungefär procent och för Hepatit C ungefär 3-5 procent. Varje år sker uppskattningsvis 2 miljoner rapporterade och icke rapporterade nålstickskador enbart på sjukhus i Europa 1,2,3, mörkertalet är dock stort och antalet fall kan vara ännu högre. I världen uppskattar WHO 5 att 1,3 miljoner människor avlider varje år av sjukdomar som man smittats av via nålstick. Förutom rena hälsorisker uppstår stort psykiskt lidande hos den person som råkat sticka sig samt stora onödiga kostnader för sjukvården. Oaktat indirekta kostnader som förlust av inkomst och kostnader för sjukskrivning så uppstår direkta kostnader för medicinsk kontroll och uppföljning. Varje nålstick uppskattas kosta sjukvården mellan kronor. Enligt industrikällor kostar behandling av oavsiktliga nålstick enbart inom sjukvården i USA mer än 3 miljarder USD per år 9. I USA finns redan lagstiftning i ett större antal stater (Needlestick Safety and Prevention Act, NSPA) 10 som innebär att alla produkter med nålar ska vara utrustade med ett nålskydd, vilket minskar risken för oavsiktliga nålstick. I Europa har EU utfärdat ett direktiv till sina medlemsländer. Direktivet ålägger dem att införa regler som stipulerar att nålskyddade produkter ska användas inom sjukvården från 10 maj 2013 (EU Council Directive 2010/32 of May 10, 2010) 7. Hur direktivet, som är ett tvingande minimidirektiv, implementeras överlåts till varje enskilt medlemsland. I Sverige genomförs till exempel direktivet genom att Arbetsmiljöverket ändrar i befintlig lagstiftning. Det vill säga i AFS 2005:1. Vad som stipuleras som ett absolut krav är att vassa föremål ska vara försedda med en integrerad säkerhetsmekanism som förhindrar stick- och skärskador, detta när det gäller hälso- och sjukvård och angränsande verksamheter 17. Marknaden för sprutor Volymmässigt är den mest använda nålförsedda produkten en vanlig injektionsspruta. Det sker enligt marknadsstudier 11 fler än 30 miljarder injektioner per år i världen. Förutom injektionssprutor används stora mängder med infusionskanyler, som primärt används på sjukhus för att ge dropp och för provtagning. Ett tredje volymsegment är lansetter för blodprover. Marknaden enbart för dessa tre produktsegment uppskattas av Frost & Sullivan 8 enbart inom EU vara värd upp emot 5 miljarder SEK per år och den växer med 4-5 procent per år, redan innan det nya direktivet implementerats. Andra stora marknader är Nordamerika och Japan. Man kan dessutom se en mycket snabb tillväxt på marknader som Sydamerika, Indien och framför allt Kina. Enbart i Kina förbrukas enligt en studie utförd av Business Research Ltd. 12 mer än 100 miljoner infusionskanyler, 8-9 miljarder injektionssprutor och 300 miljoner lansetter per år, 9

10 med en årlig marknadstillväxt om 20 procent. Dessutom anger ledande konkurrenter 13,14 att marknaden för säkerhetsprodukter i sig växer med tvåsiffriga procenttal över hela värden. I Europa har det hittills i huvudsak använts oskyddade produkter, dvs. utan nålskydd. I och med det nya direktivet, som träder i kraft maj 2013, förändras bilden drastiskt och andelen skyddade produkter kommer att öka från dagens relativt marginella användning till närmare 100 procent över en period på några få år. Marknaden är under förändring då sjukvården är satt under stark press att minska sina kostnader samtidigt som kvalitets- och säkerhetskraven ökar. Den snabbt växande marknaden i Asien har bidragit till en accelererande marknadstillväxt. Men i dess spår har det även uppstått nya asiatiska konkurrenter med exportambitioner. Hittills har dock den lägre kvalitet som asiatiska tillverkare levererar inneburit att de inte har tagit några större marknadsandelar i Västeuropa. Idag domineras marknaden av några få stora medicinteknikbolag såsom Becton Dickinson (USA), B Braun (Tyskland) och Smiths Medical (UK/USA). De har alla tagit fram nålskyddade produkter för att ersätta sina traditionella stickprodukter, men de lösningar man utvecklat har hittills, enligt Vigmeds bedömningar, varit relativt komplicerade, dyra eller med konstruktionsproblem, vilket inte uppskattas av sjukvården. Två centrala trender anses dominera utvecklingen inom stickprodukter; (1) kravet på nålskydd samt, (2) en stark prispress. Ett stort problem med de nålskyddade produkter som idag erbjuds marknaden, är enligt många slutanvändare 15, att de är dyrare än de traditionellt använda produkterna. Dessutom anses de vara behäftade med vissa funktionella problem som gör att de av brukarna upplevs som sämre än de traditionella oskyddade nålprodukterna. Tre huvudsakliga applikationssegment Infusion Injektion Blodprov 10

11 Marknad för stickprodukter inom EU Omsättning (miljoner USD) Källa: Frost & Sullivan drivkrafter Prisreglering / prispress Lågprisprodukter från Asien INFUSION INJEKTION BLODPROV Lagstiftning / säkerhetsprodukter Kina marknadstillväxt & kvalitetskrav europamarknad FÖR IV-KATETRAR Enheter i tusental, 2012 Uppskattad marknadsandel, % Storbritannien Nederländerna Norden Tyskland Österrike Schweiz Frankrike Italien Spanien Becton Dickinson B Braun Smiths Medical Vygon Övriga Källa: Millenium Research Group 11

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vigmed förebygger nålstickskador inom sjukvården Vigmed är ett ungt men ändå erfaret företag som erbjuder marknaden högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar på ett allvarligt arbetsmiljöproblem, stickskador. Lyhördhet och förståelse för användarens behov står i centrum för Vigmeds hela verksamhet från produktutveckling till leverans av färdig produkt. Vigmed erbjuder ett brett sortiment av nålskyddade produkter baserad på unika, egenutvecklade och patentsökta lösningar. Kännetecknande för Vigmed är ett helhetstänk från produktutveckling, materialval och produktion via leveranskedjan hela vägen fram till användaren inom sjukvården. Primärt fokus är Europamarknaden men på några års sikt är ambitionen att expandera till andra snabbväxande marknader, behoven är enorma. 12

13 Företaget Viggo AB utvecklade under ledning av Carl-Bertil Ravén under 1960-talet infusionsprodukten Venflon. Venflon-kanylen, som lanserades av Viggo AB 1968, blev snabbt populär bland svenska sjuksköterskor. Bakgrund och Historik Vigmed AB grundades år 2009 men dess rötter går tillbaka till Viggo AB, som grundades i Helsingborg år Viggo utvecklade under ledning av Carl- Bertil Ravén under 1960-talet en infusionsprodukt, Venflon, som snabbt kom att bli riktmärket för infusionsprodukter i hela världen. I början av talet köptes bolaget upp av engelska BOC, som 1998 sålde Viggo vidare till amerikanska Becton Dickinson för 452 MUSD. För tre år sedan lade Becton Dickinson ner verksamheten i Helsingborg och flyttade produktionen till Asien, varvid Helsingborg tappade en av sina största arbetsgivare. Becton Dickinson å sin sida tappade hundratals manår av samlad kompetens. Vigmed AB föddes år 2009 ur den kompetens som byggts upp i nordvästra Skåne med rötterna i Viggo. Ett litet team av experter inom patent och medicintekniska produkter samlades för att utvärdera möjligheterna att pånyttföda det gamla Viggo, byggt på den kunskap och erfarenhet som under så många år ackumulerats hos ett antal före detta nyckelmedarbetare till Viggo och Becton Dickinson. Timingen var väl vald med tanke på det kommande EU direktivet runt stickskydd. Resultatet blev födelsen av Vigmed, ett nytt men ändå mycket erfaret företag med världsledande kompetens runt stickskyddade nålprodukter. Vigmeds mission Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag som strävar efter att utveckla kostnadseffektiva och högkvalitativa stickskyddslösningar för patienter och sjukvårdsanställda inom injektions-, infusionsoch lansettprodukter. Vigmeds vision Att utvecklas till den erkänt ledande innovatören inom stickskyddade produkter till sjukvården med en verksamhet som genererar ett så starkt och stabilt kassaflöde att det kan finansiera fortsatt utveckling av nya resurseffektiva och högkvalitativa lösningar till sjukvården och en stabil avkastning till företagets ägare. Vigmeds värderingar Vi är passionerade och tillförlitliga entreprenörer som vågar tänka nytt Vi utvecklas i en jordnära miljö, i nära samverkan med våra kunder, brukare och partners Vi sätter de högsta kvalitetskraven och kompromissar aldrig på dessa Vi är kostnads- och processmedvetna 13

14 Vigmeds affärsmodell & strategi Vigmed erbjuder innovativa lösningar för en allvarlig arbetsmiljörisk, stickskador. Detta genom att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva kompletta produkter, utformade efter användarnas behov. Angreppssättet för att klara detta, och samtidigt säkra en god avkastning för aktieägarna, är att i varje led av värdekedjan säkra en hög flexibilitet, samt minimera såväl kostnader som bundet kapital. Detta sker genom kontrollerad outsourcing i nära samarbete med noggrant utvalda och specialiserade samarbetspartners. Vigmed bibehåller kontroll över kritiska steg som produktutveckling, patent och annan immaterialrätt, samt tillverkning av kritiska nyckelkomponenter och produktionsverktyg (vilket utförs i Sverige). Vidare har Vigmeds kontraktsproducenter åtagit sig att installera produktionslinjer byggda av svenska maskinleverantörer i nära samarbete med Vigmed. Produkter och Produktutveckling Vigmed har, genom innovativt nytänkande, på några få år byggt upp en helt unik portfölj av patenterade eller patentsökta produkter med fokus på funktionellt nålskydd. Patent och patentansökningar är byggda runt tre basprodukter: Clip TM är den första kompletta IV-katetern med en skyddsmekanismen designad i polymert material Övergripande strategi: KONTROLLERAD OUTSOURCING Formsprutning (kritiska delar) Kontraktstillverkning Säljpartner Asien/Amerika Lokala distributörer Kunder / Institutioner Logistikpartner Europa/MBH Lokala distributörer Kunder / Institutioner VIGMED 14

15 och helt integrerad inuti kateteradaptern. Produkten är säker, enkel och användarvänlig. Den ger en låg friktion mellan det polymera skyddet och nålen utan störande metallmissljud vid användning. Den produceras i alla de varianter som efterfrågas på marknaden, inklusive produkter till för tidigt födda barn. Basen är de produkter som ursprungligen utvecklades av Viggo och som senare blev något av en världsstandard. Swing TM är det första nålskyddet för injektionssprutor som gjuts i en del och som efter aktivering har ett automatisk aktiverande nålskydd. Produkten, som är mycket kostnadseffektiv, riktar sig mot massmarknaden för injektionsnålar. Genom den unika egenskapen att den aktiveras redan under själva injektionen minskar riskerna för sjukvårdspersonalen till en nivå som ingen annan för Vigmed känd produkt på marknaden kan erbjuda. Stic TM är en unikt enkel men säker lansett för blodprovstagning som är ett mycket bra alternativ, både till de oskyddade produkter som nu måste fasas ur marknaden och till dagens säkra men komplicerade och dyra säkerhetslansetter. Den tillverkas som enkomponentsprodukt i en speciell process vilket ger en signifikant kostnadsfördel. Det kan tyckas förvånande att de stora aktörerna på marknaden inte arbetat mer proaktivt med produktutveckling inom området. Det har inte kommit mycket nytt på marknaden under de senaste 10 åren. Visserligen har det utvecklats en del komplexa lösningar och lösningar där ett stålclip läggs an mot nålen (vilket ger upphov till bl.a. friktionsproblem), men dessa är komplicerade och dyra att tillverka eller problematiska att använda, vilket inte alls är i linje med trenden att sjukvården måste sänka sina kostnader utan att samtidigt ge avkall på kvalitet och funktion. Utvärderingar som genomförts med Vigmeds produkter ute på olika sjukhus, där Bolagets produkter jämförts med konkurrenters, har utfallit mycket positivt för Vigmed. Sköterskor och läkare inom sjukvården är konservativa och vill ha produkter med samma egenskaper som de oskyddade produkter man är van att använda. Att lyssna på och analysera användarnas behov har, förutom själva nålskyddet, varit en av de bärande principerna vid utformningen av Vigmeds produkter. Patent & rättigheter Vigmed har hittills inlämnat drygt 40 patent och patentansökningar uppdelade på 5 patentfamiljer. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar. Den första patentansökan lämnades in under sensommaren De grundläggande patenten och patentansökningarna har alla prioritetsdatum under perioden , varför giltighetstiden för dessa patent är i det närmaste maximal. Till dags dato är två patent BASPRODUKTER (1) Clip TM (infusion) (2) Swing TM (injektion) (3) Stic TM (lansett/ blodprover) 15

16 Vigmed erbjuder innovativa lösningar på en allvarlig arbetsmiljörisk, stickskador. 16

17 godkända och fler godkännanden väntas under året. Patenten och patentansökningarna kan förenklat delas upp i fem användningsområden: (1) infusion (Clip TM ), (2) injektion (Swing TM ) och (3) blodprovstagning (Stic TM ) samt ytterligare två produktområden, vilka Vigmed av konkurrensskäl inte vid nuvarande tidpunkt vill offentliggöra. Strategin är att skydda Vigmeds teknologi och produkter på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Trots att handläggningsprocessen hos patentmyndigheter är långsam så har Vigmed redan beviljats patent för ett par av bolagets produkter och fler förväntas under kommande år. Vigmed har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt med både offensiva och defensiva patent- och bruksmönsterrättigheter. Med offensiva patent- och bruksmönsterrättigheter avses sådana som speglar Vigmeds egna produkter, med defensiva patent- och bruksmönsterrättigheter avses sådana som inte speglar Vigmeds egna produkter. Utöver patenterade produkter och teknologier använder Vigmed eget know-how som inte skyddas av patent. Vigmed strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Värdekedjan samt marknadsföring och försäljning Vigmed designar till 100 procent sina egna produkter, men också processlösningarna för själva produktionen, eftersom det finns unik kompetens inom Bolaget. Tillverkning av produktionsverktyg samt vissa nyckelkomponenter sker sedan i Sverige i syfte att säkra full kontroll över teknologin. För formsprutning och montering används några få utvalda kontraktstillverkare i Asien samt framåt också kontraktstillverkare i Europa. Dessa samarbetspartners har tydligt visat sitt åtagande genom att investera eget kapital i helautomatiserade produktionslinjer som är dedikerade för Vigmeds produktion. Produktionslinjerna är utformade efter Vigmeds specifikationer och i nära samarbete med Vigmeds processtekniker som aktivt medverkar vid design, installation och idrifttagning. All nyckelutrustning levereras av en svensk firma, Automationspartner AB i Helsingborg, som är specialiserad på denna typ av produktion och är en teknologipartner till Vigmed. Logistikkedjan, från fabrikerna i Asien via distributionskanaler ut till slutkund på respektive marknad, samt all därtill hörande administration, sköts av Vigmeds danska partner, MBH. De hanterar också fakturering till kund och daglig kundservice samt alla kvalitetscertifikat och tillståndsfrågor. MBH är en dansk verksamhet med ett affärskoncept som är likartat med Vigmeds, dock arbetar man med andra typer av medicintekniska produkter som inte konkurrerar med Vigmed. MBH har sina rötter inom den danska medicinteknikkoncernen Coloplast varifrån även Vigmeds VD och finanschef kommer. Det finns ett stort mått av ömsesidigt förtroende mellan bolagen, dock bör understrykas att alla avtal är ingångna på kommersiella villkor och upplägget sådant att Vigmed, när man är redo, i egen regi och till i förväg definierade villkor kan ta över det arbete som utförs av MBH. På respektive lokal marknad sköts den operativa försäljningen av lokala distributörer. Dessa är väletablerade firmor med starka marknadspositioner på respektive lokal marknad. Härigenom säkrar Vigmed en direkt access till respektive marknad samt tillgång till ett nätverk av säljare som redan har upparbetade kontakter till slutkunderna. Upplägget är kostnadseffektivt och flexibelt utan att man behöver offra direktaccess till slutanvändare och inköpsorganisationer. Intresset från lokala distributörer har varit mycket stort då de stora konkurrenterna i de flesta fall har valt att bearbeta marknaden direkt via egna försäljningsorganisationer för att maximera sin marginal. Vigmeds marknadsföringsstrategi är att proaktivt arbete med internetbaserad kommunikation som ett komplement till de aktiviteter som sker via distributörer. Bolaget anser att detta är kostnadseffektivt samtidigt som man når ut med ett enhetligt budskap till hela marknaden. Vigmed avser att tillämpa en marknadsbaserad prissättning på volymprodukter 17

18 Vårt koncept bygger på att utnyttja fördelarna i att vara en liten, snabb och flexibel leverantör som i varje ögonblick utgår från slutanvändarnas behov. och värdebaserad prissättning på nischprodukter. Konceptet kommer att bygga på ett prissystem där distributörerna nedströms får hantera priskonkurrens. Under de första åren kommer huvudfokus för Vigmed att vara Västeuropa där Bolaget inledningsvis kommer att fokusera på några utvalda marknader där Vigmeds unika produkterbjudande bäst kommer till sin rätt. Allteftersom produktionskapaciteten utökas kan sedan produkterna introduceras på nya lokala marknader. Parallellt pågår diskussioner med potentiella marknadspartners på utomeuropeiska marknader. Även om potentialen på dessa marknader naturligtvis är stor så inkluderas de inte i Vigmeds nuvarande finansiella projektioner. Konkurrens Marknaden för stickprodukter i Europa domineras enligt bedömare som Millenium Research Group 16 av tre stora aktörer, Becton Dickinson (USA), B Braun (Tyskland) samt Smiths Medical (USA/UK). Samtliga dessa tre har säkerhetsprodukter i sina produktportföljer. Dock är det Vigmeds bedömning att dessa inte bara är mer komplicerade att tillverka (och därmed dyrare), utan att de också har vissa uppenbara nackdelar och begränsningar för användaren som gör att Vigmeds produkter bör upplevas som mer attraktiva (baserat på resultat från Vigmeds interna användarstudier). Utöver de tre största konkurrenterna bör nämnas Vygon som har en betydande marknadsandel i Frankrike 16. Vidare har Vigmed identifierat ett antal mindre aktörer som importerar produkter till Europa, och då främst till Östeuropa. Dessa aktörer har en lägre kvalitet och bedöms av Bolaget inte ha tillgång till konkurrenskraftiga säkerhetsprodukter. Prispressen inom sjukvården har dock öppnat för nya lågkostnadsaktörer från Asien som visat ambitioner att ta sig in på nya marknader. Ett skäl till att de kan hålla låga priser är tillgång till lågavlönad arbetskraft och låg automatiseringsgrad i produktionen. Detta innebär dock kvalitetsvariationer och därav följande kvalitetsproblem. Över tid kommer dock säkerligen Asiatiska aktörer att få ett visst fäste på marknaden liksom Vigmed avser att etablera sig i Asien. 18

19 Amsterdam Barcelona För att säkerställa en hög leveranssäkerhet och samtidigt minska lagerbindningar, byggs det europeiska logistiksystemet runt två centrallager. Ett i Holland och ett i Spanien, från vilka de lokala distributörerna servas. 19

20 FINANSIELL ÖVERSIKT Vigmeds nuvarande koncernstruktur skapades inför listningen på NASDAQ OMX First North genom att det nybildade bolaget Vigmed Holding AB utan tidigare verksamhet förvärvade Vigmed AB genom en apportemission och därmed blev moderbolag i Vigmedkoncernen. Denna finansiella översikt baseras av ovanstående skäl enbart på Vigmed AB s reviderade årsredovisningar för åren 2010/11, 2011/12 samt Årsredovisningarna finns tillgängliga på Vigmeds hemsida Redovisningsåret ändrades under hösten 2012 från 1 maj - 30 april till kalenderår. Därför består redovisningsåret 2012 endast av 8 månader (1 maj december 2012). Vigmed Holding AB har inte ännu avslutad sitt första redovisningsår. Vigmed Holding AB kommer enbart att omfatta koncernledningsfunktion och styrelse, samt förvaltning av det helägda dotterbolaget Vigmed AB samt dess delägda (70%) JV-bolag Vigmed China Ltd. Vigmed AB var fram till hösten 2011 helt finansierat av grundarna. Sent 2011 genomfördes en nyemission riktad till en liten grupp investerare runt Lennart Holm. De tillförde förutom ett kapitaltillskott på 6 miljoner kronor också kompetens och resurser. Värderingen var vid detta tillfälle 40 miljoner kronor pre-money. I samband med detta gavs en option till samma investerargrupp att utöka sitt ägande genom en tilläggsemission till en i förväg definierad värdering av 80 miljoner kronor premoney. Denna option utnyttjades under hösten 2012 då bolaget tillfördes 6 miljoner kronor. Under slutet av 2012 genomfördes en större nyemission om 50 miljoner kronor till en bredare grupp med privata investerare. Denna skedde till en pre-money värdering av 120 miljoner kronor, vilket efter aktiebytet till aktier i Vigmed Holding AB motsvarar 5 kronor per aktie. Härigenom är verksamheten kapitaliserad till en nivå som säkrar att Bolaget förväntas kunna genomföra de planer och investeringar som utarbetats i den strategiska planen. Fram till dags dato har verksamheten inte haft några intäkter och kostnaderna har bestått av utgifter för FoU, marknadsutvärderingar samt etablering av en organisation. Investeringar har skett i framtagning av produktprototyper och verktyg. Interna kostnader för FoU har ej aktiverats, så har endast skett för externa kostnader för prototyper, verktyg, materialtester med mera. Kostnaderna har successivt ökat under perioden Denna utveckling kommer att fortgå under kommande år i takt med att Bolaget fortsätter att investera och resursförstärka enligt plan. Vigmeds likvida medel uppgick per 31:e december 2012 till 52 Mkr. Styrelsen anser att detta är tillräckliga för att med nuvarande planer med god marginal finansiera verksamheten genom kommande tolvmånadersperiod. Förväntad utveckling kommande år Vigmed förväntas komma igång med inledande försäljning och leveranser av infusions- och injektionsprodukter under 2013 och därmed generera sina första intäkter. Förväntningarna är relativt konservativa då företagsledningen räknar med en introduktionsfas där produktions-, distributions- och försäljningsaktiviteter stegvis ökar i samverkan med partners och kunder. Från 2014 och framåt stiger förväntningarna successivt, tillväxthastigheten kommer dock att bero på ett antal faktorer, primärt hur snabbt Bolaget förmår att öka sin produktionskapacitet utan att på något sätt riskera kvalitet och leveranssäkerhet. Vigmed räknar med att kunna uppvisa ett positivt operativt resultat från andra halvåret

Helsingborg, 2014-10-24

Helsingborg, 2014-10-24 , 2014-10-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Helsingborg, 27 oktober 2015

Helsingborg, 27 oktober 2015 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER I KORTHET

JANUARI - SEPTEMBER I KORTHET DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2014 JANUARI - SEPTEMBER I KORTHET Produktionsstart och marknadslansering av CLiP Ported, CLiP Neo och CLiP Winged linjerna. Första leveranser och fakturering av kommersiella

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET FINANSIELL INFORMATION I KORTHET

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET FINANSIELL INFORMATION I KORTHET DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2014 FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Produktionsstart för CLiP Ven Ported linjen. Första försäljningen av CLiP Ven Ported produkter. Sju distributionsavtal undertecknade som täcker

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Stureguld AB Delårsrapport 2012-11-30. stureguld.se

Stureguld AB Delårsrapport 2012-11-30. stureguld.se Stureguld AB Delårsrapport 2012-11-30 stureguld.se Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Valberedningens för Eniro AB (publ) förslag till beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International

Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressrelease 2016-05-31 Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pilum AB ( Pilum eller Bolaget ) har den 31 maj 2016 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Saxlund

Läs mer