Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)"

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift är att tillgängliggöra, levandegöra och förvalta, det rika natur- och kulturarvet i regionen. Det innebär att tillsammans med andra aktörer i samhället definiera, genomföra och utveckla arbetet utifrån ett brukarperspektiv och på ett långsiktigt hållbart sätt. Västarvets verksamhetsplan för året tar sin utgångspunkt i Kulturnämndens uppdrag för perioden De fokusområden som finns angivna i planen anger riktningen för vårt samlade arbete och vad vi som organisation ska prioritera. Under varje uppdrag anges hur uppföljningen ska ske. Utöver denna gemensamma verksamhetsplan finns planer för de olika enheterna inom förvaltningen. Dessa har arbetats fram i samråd med alla anställda och innehåller planerade aktiviteter för Beslut om dessa planer har fattats av förvaltningschefen, och för Bohusläns museum och Västergötlands museum även av respektive stiftelses styrelse. Västarvets verksamhet har under 2014 i allt väsentligt löpt enligt plan. Antalet besökare till besöksmålen överträffar målet, liksom den pedagogiska verksamheten. Efterfrågan på Västarvets kompetens är stor, såväl inom konsulent- som uppdragsverksamheten. De utmaningar Västarvet aviserade för 2014 handlade om verksamhetsövergången på Västergötlands museum och ekonomin på lång sikt. Verksamhetsövergång genomfördes 1 juli. Åtta medarbetare valde att stanna i Västarvet. Ett kontor har etablerats i Skara för kulturmiljövård i östra länsdelen, samt delar av förvaltningens administrativa funktioner. Ekonomiskt har det varit ett osäkert och turbulent år. De ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsövergången blev kända först i juni och beräknades för andra halvåret till ca 1,2 mnkr. Genom vakanshållningar, tjänstledigheter och den extra hyreskompensationen från RS, kunde vi trots detta prognosticera ett 0-resultat i augusti. I november kom informationen om att regionen upptäckt ett fel i redovisningen gällande personalskulder. För Västarvet innebar det en engångskostnad på 867 tkr. Västarvets resultat för 2014 är tkr. 2. Verksamheten Rättighetsfrågor Plan för rättighetsbaserat arbetssätt Planen är nu färdigställd inför beslut i Västarvets styrelse i februari.utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt är under genomförande. Styrelsen och cheferna har fått grundläggande utbildning. Utbildning av MR-ambassadörerna har påbörjats. Deras uppdrag är att vara ett stöd för rättighetsbaserat arbete i organisationen och att följa upp

2 Sida 2(26) planen. Våra nationella minoriteter På uppdrag från kulturnämnden bedriver Västarvet projekt Spektrum i nära samverkan med kommuner och kommunalförbund i regionen. Målet för Spektrum är att bidra till kunskapen om våra mänskliga rättigheter och relationen till våra nationella minoriteter med utgångspunkt från romer och utställningen Vi är romer. Spektrum syftar också till att synliggöra våra nationella minoriteter och visa på vårt gemensamma kulturarv för att tydliggöra bilden av det heterogena samhälle vi lever i nu, då och i framtiden. Spektrum har väckt stort intresse såväl från skolan, studieförbunden, resande och romska föreningar och många andra aktörer som vill samverka. Projektet löper enligt plan. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Detta är i första hand kulturnämndens uppdrag. Kulturnämnden ger uppdrag till Västarvet och vi rapporterar till dem och Kulturrådet efter årets slut. De relevanta nedanstående indikatorerna ingår i den rapporteringen. Västarvet ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur- och kulturarvsområdet Mål 13: Plan för rättighetsbaserat arbete De planerade aktiviteterna har genomförts. Plan för rättighetsbaserat arbete har utarbetats under Planen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och gäller såväl verksamheten som det interna perspektivet. Implementering pågår. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Miljöarbetet rapporteras av Västarvets miljösamordnare i den årliga miljöredovisningen. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Alla Västarvets verksamheter är redan inventerade i Tillgänglighetsdatabasen, TD. Vårt mål att 100 % av verksamheterna ska vara inventerade och inlagda är uppnått. Alla besöksmål har länk till TD på sin första sida. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Andel anställda med erbjuden heltidsanställning Vid rekryteringsbehov undersöks om det finns medarbetare med deltidsanställning och rätt

3 Sida 3(26) kompetens som anmält en önskan om heltidsanställning. Andelen tillfälliga anställningar Västarvets verksamhet har den karaktären att det ofta finns behov av tillfälligt anställd personal framför allt under vår, sommar och höst. Då har uppdragsverksamheten stor efterfrågan, de åretruntöppna besöksmålen utökade öppettider och säsongsanläggningarna i Forsvik och Vitlycke har öppet under samma period. Detta medför en ökning av framför allt timanställda. Vi ska undersöka möjligheten att införa årsarbetstid på några av besöksmålen. Indikator Måltal 2013 Måltal 2014 Måltal 2015 Måltal 2016 Andel anst med 69 % 72 % 75% 75% erbj heltidsanst (%) Andel chefer som 100 % 100% 100% 100% gått genusutb Andel anst med 95 % 98 % 100% 100% individuell utvecklingsplan Andel tillf anst 21 % 20 % 20% 20% 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västarvet har en väl fungerande kontroll över kostnaderna. Av intäkterna är ca 60 % regionalt bidrag och7 %kommunala bidrag. Resterande intäkter är externa bidrag, ersättning för konsulttjänster och från försäljning i museibutiker och kaféer. De sistnämnda är väl kontrollerade men inte styrbara eftersom de är beroende av efterfrågan. Västarvet använder budget- och prognosportalen för det interna prognosarbetet där ansvarig chef för respektive verksamhet lämnar prognoser och kommentarer vid fem tillfällen under året. Uppföljning av projekt-/uppdragsverksamheten sker med fördjupade avstämningar vid två tillfällen under året. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Västarvet undersöker och utvecklar kvaliteten i verksamheten på flera sätt: Genom regelbundna kännedomsmätningar, dels för besöksmålen och dels för de regionala tjänsterna, för att ta reda på hur kända vi är och vad kunder och invånare anser om våra erbjudanden. Kontinuerliga publikundersökningar på besöksmålen, där besökaren via touch-skärmar får svara på enkla frågor och ge förslag till förbättringar.

4 Sida 4(26) Västarvet arbetar också med upplevelsebaserat förbättringsarbete. Vi undersöker besökarnas upplevelser av sitt besök, genom en metod med Känslokartor. Samtliga besöksmål ingår i Swedish Welcome, där experter, mystery guests, värderar kvalitet ur olika aspekter som gästupplevelse, ekonomi, miljömässig och social hållbarhet och energiförbrukning. Samtliga dessa verktyg används för att utveckla och förbättra verksamheterna. Genom att, tillsammans med personalen, arbeta fram profileringsplattformar tydliggör vi verksamheterna för ett effektivare resursutnyttjande och målgruppsarbete. Verksamhetens övergripande uppdrag Västarvet är en regional resurs inom natur- och kulturarvsområdet som verkar inom Västra Götalandsregionen. Vår viktigaste uppgift är att göra vårt gemensamma natur- och kulturarv till en levande tillgång för medborgarna. Det innebär att tillsammans med samverkande aktörer i samhället definiera, genomföra och utveckla arbetet utifrån ett brukarperspektiv och på ett långsiktigt hållbart sätt. Västarvets främsta resurs är kunskapen om natur- och kulturarvet och dess avvändning. Genom vår verksamhet bistår vi med kunskap om samhällsutveckling, kultur- och miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov. I bred samverkan med andra samhällsaktörer arbetar vi också med utveckling av natur- och kulturarvet för en mer attraktiv region. Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och förståelse av samtiden. I vår publika verksamhet inriktar vi oss på att skapa värdefulla upplevelser och göra natur- och kulturhistorien tillgänglig, lärorik och inspirerande på våra museer och besöksmål. Vi är övertygade om att ett kvalitativt innehåll och berikande besöksmål skapar attraktiva platser för både turister och lokala besökare. Västarvets regionala tjänster omfattar arkeologi, kulturmiljö, naturmiljö, slöjd, konservering, utvecklings- och processtöd samt pedagogik och utställningar. Vissa tjänster erbjuds inom ramen för våra offentliga anslag, där vi agerar konsulenter eller rådgivare. Andra tjänster erbjuds som konsultuppdrag där vi konkurrerar med andra leverantörer på marknaden, t ex inom arkeologi, konservering och kulturmiljö. Västarvet finns på tio orter i Västra Götaland: Forsvik, Skara, Skövde, Borås, Nääs, Lödöse, Vänersborg, Uddevalla, Tanum och Göteborg. Från dessa platser utgår vårt arbete i landskapet. Här finns kontaktpunkterna mellan de lokala/kommunala, regionala och statliga nivåerna och intressena kring natur- och kulturarv i territoriet Västra Götaland. Den digitala infrastrukturen och närvaron är också en väsentlig del för att nå ut och bli tillgänglig. Under de senaste åren har vi satsat på att utveckla vår digitala närvaro för att kunna möta en ny generation besökare på deras villkor och erbjuda kunskap, delaktighet och medskapande. Västarvet har ansvar för stora samlingar av kulturhistoriska föremål, naturalier och foton. Sammanlagt ca 12 miljoner föremål, naturalier, fotografier och arkivalier. Det pågår ett

5 Sida 5(26) kontinuerligt arbete med att vårda, bevara och berika kunskapen om dessa och att göra dem tillgängliga digitalt. Våra samlingar efterfrågas och används av forskare runt om i världen. Till våra arkiv och referensbibliotek kommer studenter, forskare och andra intresserade för att söka kunskap om ämnen inom Västarvets kompetensområden. Västarvet driver besöksmålen Bohusläns museum, Forsviks Bruk, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum och Vänersborgs museum. Verksamheten på Bohusläns museum drivs på uppdrag av Stiftelsen Bohusläns museum. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetsplan för 2014 tar sin utgångspunkt i Kulturnämndens uppdrag för perioden Västarvet ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskapsoch tjänsteorganisation Västarvet arbetar för regionens vision om det goda livet. Vi samverkar med organisationer, näringsliv och inte minst alla kommuner i Västra Götaland. Vi ska vidga deltagandet och ge fler möjlighet att delta i och ta del av och nyttja kunskapen om natur- och kulturarvet. Vi stöttar och initierar arbete kring natur- och kulturarvet och hållbar samhällsutveckling. Vi lämnar remissvar i byggnads- och kulturmiljöfrågor och stöder utvecklingen i kommuner och använder då den erfarenhet och kompetens inom flera områden som byggts upp under lång tid. Mål 1: Effektivare och starkare webbnärvaro De planerade aktiviteterna för 2014 är inte helt slutförda. KOMMENTAR: Vi har inte skapat en funktion där brukarna kan ladda upp eget material och kombinera med digitalt tillgängligt material från Västarvets samlingar. Det beror dels på att en sådan funktion planeras inom ramen för Industrimuseum Västra Götaland, dels på resursbrist. Västarvets hemsidor hade besök under Mål 2: Kännedomen om Västarvets regionala arbete ska öka De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: "Kommungruppen" där Västarvet och Kultur i Väst uppträder tillsammans, fortsätter sitt gemensamma arbete, men har övergått till att arbeta mer via kommunalförbunden än med enskilda kommuner. Gruppen har sedan 2013 ett skriftligt uppdrag av de båda förvaltningscheferna. Där beskrivs gruppens uppdrag och roll, samt vilka huvudaktiviteter som ska genomföras.

6 Sida 6(26) Mål 3: Stöd till kommuner och civilsamhälle i natur- och kulturarvsfrågor De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 4: Samarbete med akademin De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 5: Det maritima och industriella kulturarvet De planerade aktiviteterna har genom förts. Övrig uppföljning Innehåll, volym och spridning på konsulentverksamheten Konsulentverksamheten har besökt 48 kommuner i Västra Götaland, persondagar (pd). Samarbetspartners har varit offentliga verksamheter (1027 pd), privata aktörer (185 pd), Svenska kyrkan (322 pd) och civilsamhället (1 467 pd) Västarvet ska bidra till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet för att stärka natur- och kulturturismen Västarvets verksamhet i detta uppdrag kan i huvudsak indelas i tre delar. Att driva och utveckla våra egna besöksmål, att stötta kommunerna i att vårda och utveckla en attraktiv livsmiljö samt att stödja andra i att utveckla nya besöksmål i regionen. Västarvets regionala arbetssätt utvecklas i linje med den strategin för verksamheten. I vår kultur- och naturmiljöarbete stöder vi olika kommunala samhällsbyggnadsverksamheter för att bevara och utveckla intressanta kultur- och naturmiljöer. Genom samverkan med andra aktörer kan vi utifrån våra kunskaper om kultur- och naturarvet och om pedagogik i olika former ge stöd till utveckling av nya besöksmål. Mål 6: Ökad attraktivitet till våra egna besöksmål De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: Västarvets besöksmål har haft besök (mål exkl Västergötlands museum). Publikundersökningar genomförs löpande från och med mars, då ett digitalt system infördes. Besökarna besvarar själv ett antal frågor på touch-skärm och resultaten, per besöksmål och samlat för Västarvet, kan avläsas direkt via webben. Västarvet är sedan mars 2014 medlem i Swedish Welcome, ett kvalitets- och hållbarhetssystem för Sveriges besöksnäring. Mål 7: Publik verksamhet utanför våra egna besöksmål

7 Sida 7(26) Västarvet bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet i kommunerna genom den regionala utställningsverksamheten och hemslöjdskonsulenterna. Årligen besöker vi ett stort antal kommuner i regionen med utställningsproduktioner och andra pedagogiska tjänster. De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: Västarvets turnerande utställningar hade besök. (mål besök) Mål 8: Utveckling av natur- och kulturturism och kreativa näringar De planerade aktiviteterna har genomförts. Övrig uppföljning Besöksstatistik Besöksmål Antal besök Bohusläns museum Forsviks bruk Göteborgs Naturhistoriska museum Lödöse museum Slöjd & Byggnadsvård Vitlycke museum Vitlyckehällen Vänersborgs museum Summa Uppgifterna nedan om hemvist och ålder är hämtade ur touch-skärmsundersökning, som pågått under perioden april-december. Av de svarande var 49 % män och 51 % kvinnor. Besökarnas hemvist (samtliga besöksmål) Utländska besökare 20% Göteborg 19% Uddevalla 10% Vänersborg 3% Lerum 2% Trollhättan 2% Övriga kommuner i Vgr 16% Övriga platser i Sverige 28% Av de utländska besökarna kom 42% från Tyskland, 11% från Norge, 5% från Nederländerna och 5% från Danmark. Besökarnas åldersfördelning Totalt antal svar

8 Sida 8(26) 0-15 år 39% år 11% år 10% år 9% år 15% 65 år och äldre 16% Geografisk spridning av utställningar och program utanför de egna besöksmålen. Västarvet har under 2014 haft utställningar och/eller programverksamhet i 39 kommuner i Västra Götaland. Beskriv samarbeten med föreningsliv/civilsamhälle/näringsliv. Västarvet har ett utvecklat samarbete med hembygdsrörelsen och stödjer i frågor om samlingar, byggnader och publik verksamhet. De senaste åren har även en samverkan inom kulturmiljövården påbörjats. Motsvarande gäller för hemslöjdsföreningarna där Slöjd i Väst har ett nära samarbete Västarvet ska stärka sin roll i det livslånga lärandet och arbeta för en ökad delaktighet Västarvets museer och besöksmål är dynamiska och kunskapsbaserade mötesplatser för både lokala och internationella besökare. Vi bedriver en omfattande programverksamhet som nästan alltid sker i samarbete med skolor, föreningar, studieförbund, institutioner, företag och privatpersoner. I planeringen av den publika verksamheten ska de horisontella perspektiven mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och internationalisering vara självklara parametrar. Mål 9: Utställningsverksamhet på egna besöksmål De planerade aktiviteterna har i allt väsentligt genomförts. KOMMENTAR: Ambitionen att skapa ett utställningsprogram för hela Västarvet har inte uppfyllts. Samverkan med andra i egenproducerade utställningsproduktioner, t ex i fokusgrupper eller liknande, har vi inte nått upp till i den utsträckning som vi planerat. Mål 10: Pedagogisk verksamhet för barn & unga De planerade aktiviteterna har i allt väsentligt genomförts. KOMMENTAR: Världsslöjdklubben i samverkan med Världskulturmuseet har inte gått att få till stånd p g a för få anmälda barn och unga har deltagit i Västarvets pedagogiska program/skollektioner (mål ). Göteborgs naturhistoriska museum står för drygt av dessa. Efterfrågan på museets skolprogram överstiger vida det utbud vi kan erbjuda.

9 Sida 9(26) Mål 11: Samverkan med folkbildning och civilsamhälle De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 12: Kultur och hälsa Aktiviteterna pågår. KOMMENTAR: I dialog med Närhälsan har en plan för fortsatt samarbete med har tagits fram kronor har beviljats för samverkansprojektet inom ramen för kulturnämndens satsning på Kultur och hälsa. Genomförandet har försenats på grund av projektledarens sjukskrivning. Ny projektledare har utsetts och arbetet är igång. Övrig uppföljning Utbildning/aktiviteter för lärare, ledare, guider med flera uppdelat per målgrupp 31 utbildningar/aktiviteter med 243 deltagare har genomförts Av dessa var 112 lärare, 108 slöjdhandledare och 23 övriga, t ex guider, cirkelledare. Därtill har 25 SFI-lärare från folkhögskolorna deltagit i kursen Naturen som lärmiljö. Andel programaktiviteter i samverkan med andra aktörer 40% (709 av 1790) av programaktiviteterna har samarrangerats med andra. Av deltagarna var 56 % kvinnor och 44% män, varav 25% var barn och unga t o m 18 år. Pedagogisk verksamhet/skolprogram Målgrupp Antal aktiviteter Antal deltagare Förskola Grundskola Gymnasium Folkhögskola Universitet/högskola Summa Beskriv utvecklingsprojekt riktade till barn och unga, som särskilt ska främja delaktighet Som exempel kan nämnas elevutställningar och mindre utställningar där skolelever med stöd av Västarvet lär sig bygga egna utställningar. Utställningskonceptet Kan Själv, som nu turnerar i regionen, har utvecklats tillsammans med barn i förskolan. Beskriv samarbetet med studieförbund och folkhögskolor Västarvet är nu medlem i Västra Götalands bildningsförbund, där folkhögskolorna och

10 Sida 10(26) studieförbunden ingår. Västarvet har medverkat i kultursekretariatets projekt Folkbildning och kultur i samverkan. Under 2014 har vi samverkat med folkhögskolor i Göteborg. T ex har elever lärt sig guida på Naturhistoriska museet och gjort aktiviteter inom slöjd och hantverk. En fortbildning för SFIlärare på folkhögskolorna om Naturen som lärmiljö har utvecklats och genomförs under vintern med 25 deltagare Västarvet ska bedriva kvalificerad uppdragsverksamhet inom arkeologi, konservering, natur- och kulturmiljöarbete Västarvet har också en renodlad konsultroll. Våra experter utför specialistuppdrag på kommersiell basis åt exempelvis kommuner, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan och andra aktörer. Uppdragen kan till exempel gälla arkeologisk undersökning, byggnadsinventering, konservering, restaurering, zoologiska eller kulturhistoriska utredningar eller processtöd i utvecklingsarbete med natur- och kulturarvet som bas. Vår kvalificerade uppdragsverksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Avgörande för vår möjlighet att leverera helhetslösningar till våra kunder är att vi har både bredd och spets i kompetenserna. Uppdragsverksamheten tillför regionens invånare ett stort värde genom den nya kunskap som genereras. Genom digital publicering på hemsidan, i utställningar eller programverksamhet sprider vi den kunskap som genererats inom uppdragsverksamheten. Alla nya rapporter publiceras kontinuerligt digitalt. Mål 14: Utveckling av uppdragsverksamheten De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: En översyn av kulturmiljövårdsverksamheten har genomförts för att säkerställa att Västarvet kan bedriva ett likvärdigt natur- och kulturmiljöarbete i hela Västra Götaland, även efter att Västergötlands museum återtagit driften av museet i Skara. Mål 15: Samverkan med universitet och högskolor De planerade aktiviteterna har genomförts. Övrig uppföljning Volym och spridning på uppdragsverksamhet. Uppdrag har utförts på plats i 45 kommuner i Västra Götaland, totalt persondagar i fält. Uppdragsgivare har varit offentlig verksamhet (1 056 pd), privata (103 pd), Svenska kyrkan (194 pd) och civilsamhället (737 pd). Beskriv samverkan med universitet, högskolor och viktiga samarbeten med större

11 Sida 11(26) aktörer. Samverkan med Göteborgs universitet har fortsatt inom ramen för Kulturarvsakademin, där två seminarier har genomförts under året. Samarbetet kring världsarvet i Tanum fortgår såväl på daglig basis som strategiskt. Inom grundutbildningen har Västarvet ett omfattande samarbete med Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Vi medverkar i undervisningen och tar emot praktikanter på programmen för bebyggelsesantikvarier, konservatorer och ledare för slöjd och kulturhantverk. Västarvets konservatorsenhet (SVK) tar även emot praktikanter från flera internationella konservatorutbildningar. Gamlestadsprojektet är Västsveriges största arkeologiska projekt med en omfattande vetenskaplig och kommunikativ verksamhet. I samverkan med Linnéuniversitetet och KKstiftelsen har en forskarskola etablerats för 2-3 doktorandtjänster. Och i det internationella projektet Contact behandlas kontakter över Nordsjön i historisk tid Västarvet ska i samverkan med lokala, regionala och nationella parter öka den digitala tillgängligheten till natur- och kulturarvet Kravet på tillgänglighet innebär att vi samarbetar brett med olika aktörer i samhället och att vi använder moderna verktyg och arbetssätt, exempelvis när vi digitaliserar samlingar. Vi vill paketera och förmedla natur- och kulturarvet på ett intresseväckande sätt och öka möjligheten för brukarna att använda det digitala materialet. Där ger de digitala teknikerna möjligheterna. Mål 16: Digitalt bevarande och tillgänglighet till vårt kunskapsmaterial De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 17: Digital förmedling och tillgängliggörande av kulturarvet De planerade aktiviteterna har genomförts. Övrig uppföljning Antal föremål och fotografier tillgängliga på webben Västarvet förvaltar 11 miljoner föremål/objekt, varav ungefär 2 miljoner är kulturhistoriska och 8-10 miljoner naturalier. Av de kulturhistoriska föremålen/objekten är ca digitaliserade, varav 35% är tillgängliga via webben. Av naturalierna är ca 1% digitaliserade och åtkomliga via webb. Därtill kommer knappt 2 miljoner arkiv/bilder. Av dessa är ca digitaliserade och ca 50% av dem är också tillgängliga via webben.

12 Sida 12(26) Beskriv samarbeten och projekt på lokal, regional och nationell nivå Samarbeten på regional nivå: Inom Nätverket ABM (Arkiv Bibliotek Museer) Västra Götaland har vi samarbetat kring en gemensam webbsida där dokument, föremål och bilder är sökbara. De aktörer som ingår i nätverket är bl a Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Göteborgs universitetsbibliotek, Innovatum, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen, Riksarkivet: Landsarkivet i Göteborg och Västarvet. Under 2014 har utvecklingen av en digital portal påbörjats för det industrihistoriska kulturarvet, Industrimuseum Västra Götaland, i samverkan med bl a Innovatum. Samarbeten på nationell nivå: Fortsatt utveckling av K-samsök tillsammans med andra kulturarvsverksamheter i Sverige. K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Samverkat kring seminarium DIGIKULT tillsammans med Regionarkivet, Kultur i Väst, Länsstyrelsen, Wikimedia m fl om digitalisering och kulturarv. Medverkan i arrangemang av nationellt seminarium om digital utveckling av konstarterna. Västarvet har också deltagit i Digisams referensgrupp för digitalisering och digitaliseringsstrategier. På initiativ från Vänersborgs museum anordnades möte i Vänersborg maj för att diskutera formerna för ett svenskt museihistoriskt nätverk. Till mötet inbjöds representanter från: Biologiska museet i Stockholm, Biologiska museet i Södertälje, Evolutionsmuseet i Uppsala, Hallwylska museet, Museum Gustavianum, Linnémuseet, Lunds Universitets Historiska Museum, Kungl. Vetenskapsakademien centrum för Vetenskapshistoria/ Observatoriemuseet. Lödöse museum har deltagit i aktiviteter och möten för nätverket för medeltidsmuseer i Sverige. Västarvet/Vitlycke museum var tillsammans med Tanums kommun värd och arrangör av Världsarv i Sveriges (VIS) årsmöte och medlemskonferens. Under tre dagar erbjöds ett fullspäckat program med seminarier, föredrag och exkursioner i Världsarv Tanum. Inom projekt Skräddö, skapar Västarvet en upplevelsebaserad presentation av världsarv Tanum, på rastplatsen vid E6:ans nya sträckning. Bland annat utvecklas i samverkan med Interaktiva Institutet en AR-kikare som lägger historiska skikt på nutidens landskap. Samarbeten på internationell nivå: Fortsatt utveckling av DINA tillsammans med andra naturhistoriska institutioner nationellt och internationellt. DINA är ett webbaserat informationshanteringssystem för naturhistorisk data. Västarvet deltar genom Göteborgs Naturhistoriska museum i CETAF, Consortium of European Taxonomic Facilities,ett europeiskt nätverk för naturhistoriska och naturvetenskapliga institutioner. Under 2014 lanserades Den skandinaviska resandekartan, en digital plattform om

13 Sida 13(26) resandefolkets kultur och historia. Samverkan med Östfoldmuseerna, Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen för Romanifolket m fl Verksamhetens miljöarbete Miljöarbetet redovisas i särskild rapport miljöredovisning. 3. Personal Mål: Västarvets organisation stödjer ett regionalt arbetssätt Mål: Västarvet är en attraktiv arbetsplats De planerade aktiviteterna har genomförts. 3.2 Personalstruktur Anställda per personalgrupp uppdelat på tillsvidare-, visstids- och timanställda December 2014 December 2013 Etikett/Kategori Tillsv Viss Tim Tot Tillsv Viss Tim Tot Utbildning, kultur fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Anställda per personalgrupp uppdelat på kön December 2014 December 2013 Etikett/Kategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Västarvet hade i december 2014 anställda inom 4 personalgrupper. Störst andel anställda finns inom gruppen utbildning, kultur och fritid (46 %) samt Administration (43 %). Totalt har antalet anställda minskat med 15 personer, från 282 anställda i december 2013 till 267 anställda i december Den relativt stora minskningen kan förklaras av att det i juni skedde en verksamhetsövergång av Västergötlands museum, då 27 anställda övergick till stiftelsen. Samtliga övriga områden inom Västarvet har ökat antal anställda. Verksamheten behöver även ha ett antal anställda i form av allmän visstid, exempelvis vid arbetstoppar inom arkeologi och konservering, timanställda i receptioner och café, vikarie vid sjukdom eller tjänstledighet, samt för de två säsongsanläggningar Västarvet driver. I december 2014 fanns 65 visstidsanställda, vilket motsvarar 31 årsarbetare.

14 Sida 14(26) Andel kvinnor respektive män har inte förändrats sedan december 2013, könsfördelningen är 62 % kvinnor och 38 % män. Även inom personalgrupperna är könsfördelningen i stort sett oförändrad. 3.4 Sjukfrånvaro Månad Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 3,0% 3,5% 3,2% Teknik, hantverkare 8,3% 4,6% 4,7% Kök, städ, tvätt 3,5% 0,0% 3,5% Administration 10,0% 1,6% 7,6% Totalt 6,1% 3,2% 5,0% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,1% 5,0% Män 3,2% 4,4% Totalt 5,0% 4,8% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 64,0% 41,4% Män 53,5% 59,5% Totalt 65,7% 48,2% Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,1 % och männens har minskat med 1,2 %. Av den totala sjukfrånvaron har andelen långtidssjukfrånvaro ökat för kvinnorna men minskat för männen. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron finns främst bland kvinnorna. Västarvet följer noga utvecklingen. 3.6 Jämställdhet och mångfald I Västarvets jämställdhetsplan finns aktiviteter kring arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering och jämställda löner. Aktiviteterna har i allt väsentligt genomförts. KOMMENTAR: Måltalet könsfördelning på 40/60 har inte nåtts. Utfallet är 38% är män 62% kvinnor. 22 av 22 chefer, 100 %, i Västarvet har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. JÄMIX JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng. Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet. Västarvets har i mätningen av 2014 års JÄMIX fått 137 (föregående år 129). (Medianvärdet för landsting var förra året 99, högsta

15 Sida 15(26) uppmätta värde 157.) De nyckeltal som förbättrats jämfört med 2013 är, jämställdhet i ledningsgruppen, heltidstjänster och uttaget av föräldradagar. Skillnaden för långtidssjukfrånvaro har däremot ökat. Fler kvinnor än män var långtidssjuka under Se även 3.4 Sjukfrånvaro. 3.7 Personalvolym Antal anställda, årsarbetare och nettoårsarbetare Anställda Årsarbetare Nettoårsarbetare 2013 (december) ,31 220, (december) ,66 199,35 Skillnad ,65-21,33 Antalet anställda har minskat med 15 personer, från 282 st i december 2013 till 267 st i december Baserat på sysselsättningsgrad motsvarar det 217 årsarbetare, vilket är en minskning med 27 årsarbetare jämfört med december Om vi kopplar detta till budget och hur många årsarbetare som är i tjänst, så är det 199 nettoårsarbetare vilket är 21 färre än i december föregående år. I kompetensförsörjningsplan 2014 var efterfrågan för år 2014 ca 189 tillsvidareanställda årsarbetare, i december 2014 är den siffran 186 tillsvidareanställda årsarbetare. Personalvolymen stämmer väl överens med kompetensförsörjningsplanen. Inom Västarvet finns inga ofrivilliga deltider enligt Västra Götalandsregionens definition. Under 2015 kommer en ny kartläggning göras över ofrivilliga deltider. 3.8 Bemanningsföretag Västarvet anlitar inte bemanningsföretag. 3.9 Personalkostnadsanalys Västarvets personalvolym fördelat på yrkeskategori framgår i tabell under 3.2 Personalstruktur, liksom kommentarer kring förändringarna. Personalkostnader (lön, sociala avgifter och övriga personalkostnader) Utfall 2014: Budget 2014: Utfall 2013: Budget 2013: Minskningen i utfallen mellan åren och budgetavvikelsen 2014 beror på verksamhetsövergången för Västergötlands museum. Användning av mer- och övertid och OB-tillägg Uttaget har granskats på områdesnivå, enhetsnivå och individnivå. De ersättningar som betalats ut stämmer väl med verksamhetens karaktär och med medarbetarnas arbetsuppgifter. Ob-tillägg kväll och storhelg är tydligt knutna till de medarbetare som arbetar schemalagt i den publika verksamheten, framför allt inom frontservice såsom receptionister och

16 Sida 16(26) kafépersonal. Västarvets besöksmål är öppna på helger och i många fall även på kvällar. Kvalificerad och enkel övertid betald förklaras i samtliga fall av övertid som är beordrad/godkänd av närmaste chef. Övertid uppstår oftast i den publika verksamheten i samband med aktiviteter på kväll eller helg, såsom programverksamhet, vernissager eller andra publika arrangemang på våra besöksmål. Mertid betald har samma förklaringsgrund som övertiden. Många av medarbetarna i frontservice har deltidsanställningar. Vid extra öppethållande eller större arrangemang arbetar de ofta utöver sin schemalagda tid. Övrig uppföljning i medarbetarperspektivet Kompetensutvecklingsinsatser Västarvets kompetensutvecklingsinsatser under 2014 har haft en jämställd fördelning mellan kvinnor och män. Av deltagarna i de olika insatserna har 61% varit kvinnor och 39% män, vilket stämmer väl med könsfördelningen bland de anställda. Bland de samlade kompetensutvecklingsinsatserna kan särskilt nämnas en 2-dagars projektledarutbildning där ca 30 medarbetare deltog, samt att MR-utbildning för styrelse, chefer och MR-ambassadörer inleddes under året. Avvikelser inom säkerhet och arbetsmiljö Under 2014 har 33 avvikelserapporter gjorts, varav 19 inom arbetsmiljö och 14 inom säkerhetsområdet. Incidenterna har inte lett till någon allvarlig skada. Flera av avvikelserna handlar om IT-problem, vilket påverkar stressnivån hos medarbetarna. Några tillbud har inträffat vid arkeologiska undersökningar där grävmaskinister arbetat nära arkeologerna, samt att arkeologbåten förliste i Vänern under färd mot Lurö i juni. Samtliga kom i land oskadda. Utrustningen bärgades och skickades på service. Inga personskador. På säkerhetssidan kan nämnas smärre stölder, inbrottsförsök och skadegörelse. 5. Ekonomi Mål: Västarvet har en ekonomi med utrymme som möjliggör både trygghet och flexibilitet till stöd för verksamheten Aktiviteterna har löpt enligt plan. Uppföljning Ekonomiperspektivet Ekonomisk redovisning 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatet för året är -865 tkr.

17 Sida 17(26) Budgeten för perioden var 0 mnkr. Prognos i aug för helåret var 0 mnkr. Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 5,3 5,8 6,2-0,5-13,8% Erhållna bidrag 138,5 137,0 142,3 1,4-2,7% Övriga intäkter 51,7 51,6 46,5 0,1 11,1% Verksamhetens intäkter 195,4 194,4 195,0 1,1 0,2% Personalkostnader -117,4-121,1-119,2 3,7-1,5% Övriga kostnader -75,8-70,2-71,4-5,6 6,1% Avskrivningar -2,9-3,0-2,3 0,1 27,9% Verksamhetens kostnader -196,1-194,3-192,9-1,8 1,7% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,1-0,1-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,9 0,0 1,9-0,9 Prognosen i augusti var ett nollresultat liksom budgeten för Prognosen för resultatet bedömdes som relativt säker om inget oförutsett inträffar. I november kom informationen om att regionen upptäckt ett fel i redovisningen gällande personalskulder. För Västarvet innebar det en engångskostnad på 867 tkr (0,9 mnkr). Verksamhetsövergången på Västergötlands museum genomfördes 1 juli Utrangeringar i anläggningsregistret har skett i samband med verksamhetsövergången för Västergötlands museum vilket justerat ackumulerade värden i balansräkningen. Analys av periodiserat utfall Utfall jämfört med föregående år Utfallet på -0,9 mnkr är 2,8 mnkr sämre än förra året. Intäkterna totalt har ökat med 0,2% (0,4 mnkr) och kostnaderna totalt har ökat med 1,7% (3,2

18 Sida 18(26) mnkr). Se vidare nedan. Utfall jämfört med budget Årets resultat jämfört med budget är 0,9 mnkr sämre. Intäkterna ligger 1,0 mnkr över budget och kostnaderna totalt 1,8 mnkr över budget. Personalkostnaderna ligger 3,7 mnkr under budget och övriga kostnader 5,6 mnkr över. Volymen på personalkostnader har påverkats av verksamhetsövergången samt återhållsamhet vid vakanser och tjänstledigheter. Intäkterna för uppdrag- och projektverksamhet samt försäljning av varor ligger högre än budget. Detta innebär även volymmässigt högre kostnader. Avskrivningar har följt budget. Periodens intäktsutveckling Verksamhetens intäkter jämfört med perioden föregående år har ökat med 0,2% (0,4 mnkr). Statsbidragen (personalanknutna) har minskat med 13,8% (0,9 mnkr). Orsaken är en minskning av personal med lönebidrag till störst del hänförbart till Västergötlands museums verksamhetsövergång. Erhållna bidrag har minskat med 2,7% (3,8 mnkr). Verksamhetsövergången på Västergötlands museum fr.o.m har påverkat driftsbidraget med 7,3 mnkr. Övriga förändringar i bidragen har varit en uppräkning av statliga medel i samverkansmodellen (0,5 mnkr) samt det extra anslaget från regionstyrelsen för hyreskompensation (1,3 mnkr). Övriga intäkter har ökat med 11,1% (5,2 mnkr). Främsta orsaken till ökningen är att uppdrag/projekt har haft en större volym än förra året. Periodens kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader jämfört med föregående år har ökat med 1,7% (3,2 mnkr). Personalkostnaderna har minskat med 1,5% (1,8 mnkr) och övriga kostnader ökat med 6,1% (4,4 mnkr), vilket till störst del hänför sig till den högre volymen i uppdrag/projekt. Avskrivningar har ökat med 0,6 mnkr Kostnadsutvecklingen på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna. tkr Utfall Målnivå regionen Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart

19 Sida 19(26) Kurs och konferenser, konto 4611, motpart Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 Summa Utfallet motsvarar Västarvets budget Åtgärder vid ekonomisk obalans Helårsprognosen var ett nollresultat. Årets negativa resultat är till störst del hänförbar till korrigeringar av löneskulder i regionen. 5.3 Eget kapital Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Årets investeringar uppgår till 1910 tkr. Främst basutställning del 2 på Göteborgs naturhistoriska museum samt stolar till hörsal på Bohusläns museum. 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0

20 Sida 20(26) Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 8, Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna

Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna Sida 1(21) Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna 1. Sammanfattning Gemensam styrelse De regionsägda folkhögskolorna har samlats i en gemensam förvaltning med en styrelse. Arbetet med att

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer