Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)"

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift är att tillgängliggöra, levandegöra och förvalta, det rika natur- och kulturarvet i regionen. Det innebär att tillsammans med andra aktörer i samhället definiera, genomföra och utveckla arbetet utifrån ett brukarperspektiv och på ett långsiktigt hållbart sätt. Västarvets verksamhetsplan för året tar sin utgångspunkt i Kulturnämndens uppdrag för perioden De fokusområden som finns angivna i planen anger riktningen för vårt samlade arbete och vad vi som organisation ska prioritera. Under varje uppdrag anges hur uppföljningen ska ske. Utöver denna gemensamma verksamhetsplan finns planer för de olika enheterna inom förvaltningen. Dessa har arbetats fram i samråd med alla anställda och innehåller planerade aktiviteter för Beslut om dessa planer har fattats av förvaltningschefen, och för Bohusläns museum och Västergötlands museum även av respektive stiftelses styrelse. Västarvets verksamhet har under 2014 i allt väsentligt löpt enligt plan. Antalet besökare till besöksmålen överträffar målet, liksom den pedagogiska verksamheten. Efterfrågan på Västarvets kompetens är stor, såväl inom konsulent- som uppdragsverksamheten. De utmaningar Västarvet aviserade för 2014 handlade om verksamhetsövergången på Västergötlands museum och ekonomin på lång sikt. Verksamhetsövergång genomfördes 1 juli. Åtta medarbetare valde att stanna i Västarvet. Ett kontor har etablerats i Skara för kulturmiljövård i östra länsdelen, samt delar av förvaltningens administrativa funktioner. Ekonomiskt har det varit ett osäkert och turbulent år. De ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsövergången blev kända först i juni och beräknades för andra halvåret till ca 1,2 mnkr. Genom vakanshållningar, tjänstledigheter och den extra hyreskompensationen från RS, kunde vi trots detta prognosticera ett 0-resultat i augusti. I november kom informationen om att regionen upptäckt ett fel i redovisningen gällande personalskulder. För Västarvet innebar det en engångskostnad på 867 tkr. Västarvets resultat för 2014 är tkr. 2. Verksamheten Rättighetsfrågor Plan för rättighetsbaserat arbetssätt Planen är nu färdigställd inför beslut i Västarvets styrelse i februari.utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt är under genomförande. Styrelsen och cheferna har fått grundläggande utbildning. Utbildning av MR-ambassadörerna har påbörjats. Deras uppdrag är att vara ett stöd för rättighetsbaserat arbete i organisationen och att följa upp

2 Sida 2(26) planen. Våra nationella minoriteter På uppdrag från kulturnämnden bedriver Västarvet projekt Spektrum i nära samverkan med kommuner och kommunalförbund i regionen. Målet för Spektrum är att bidra till kunskapen om våra mänskliga rättigheter och relationen till våra nationella minoriteter med utgångspunkt från romer och utställningen Vi är romer. Spektrum syftar också till att synliggöra våra nationella minoriteter och visa på vårt gemensamma kulturarv för att tydliggöra bilden av det heterogena samhälle vi lever i nu, då och i framtiden. Spektrum har väckt stort intresse såväl från skolan, studieförbunden, resande och romska föreningar och många andra aktörer som vill samverka. Projektet löper enligt plan. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Detta är i första hand kulturnämndens uppdrag. Kulturnämnden ger uppdrag till Västarvet och vi rapporterar till dem och Kulturrådet efter årets slut. De relevanta nedanstående indikatorerna ingår i den rapporteringen. Västarvet ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur- och kulturarvsområdet Mål 13: Plan för rättighetsbaserat arbete De planerade aktiviteterna har genomförts. Plan för rättighetsbaserat arbete har utarbetats under Planen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och gäller såväl verksamheten som det interna perspektivet. Implementering pågår. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Miljöarbetet rapporteras av Västarvets miljösamordnare i den årliga miljöredovisningen. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Alla Västarvets verksamheter är redan inventerade i Tillgänglighetsdatabasen, TD. Vårt mål att 100 % av verksamheterna ska vara inventerade och inlagda är uppnått. Alla besöksmål har länk till TD på sin första sida. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Andel anställda med erbjuden heltidsanställning Vid rekryteringsbehov undersöks om det finns medarbetare med deltidsanställning och rätt

3 Sida 3(26) kompetens som anmält en önskan om heltidsanställning. Andelen tillfälliga anställningar Västarvets verksamhet har den karaktären att det ofta finns behov av tillfälligt anställd personal framför allt under vår, sommar och höst. Då har uppdragsverksamheten stor efterfrågan, de åretruntöppna besöksmålen utökade öppettider och säsongsanläggningarna i Forsvik och Vitlycke har öppet under samma period. Detta medför en ökning av framför allt timanställda. Vi ska undersöka möjligheten att införa årsarbetstid på några av besöksmålen. Indikator Måltal 2013 Måltal 2014 Måltal 2015 Måltal 2016 Andel anst med 69 % 72 % 75% 75% erbj heltidsanst (%) Andel chefer som 100 % 100% 100% 100% gått genusutb Andel anst med 95 % 98 % 100% 100% individuell utvecklingsplan Andel tillf anst 21 % 20 % 20% 20% 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västarvet har en väl fungerande kontroll över kostnaderna. Av intäkterna är ca 60 % regionalt bidrag och7 %kommunala bidrag. Resterande intäkter är externa bidrag, ersättning för konsulttjänster och från försäljning i museibutiker och kaféer. De sistnämnda är väl kontrollerade men inte styrbara eftersom de är beroende av efterfrågan. Västarvet använder budget- och prognosportalen för det interna prognosarbetet där ansvarig chef för respektive verksamhet lämnar prognoser och kommentarer vid fem tillfällen under året. Uppföljning av projekt-/uppdragsverksamheten sker med fördjupade avstämningar vid två tillfällen under året. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Västarvet undersöker och utvecklar kvaliteten i verksamheten på flera sätt: Genom regelbundna kännedomsmätningar, dels för besöksmålen och dels för de regionala tjänsterna, för att ta reda på hur kända vi är och vad kunder och invånare anser om våra erbjudanden. Kontinuerliga publikundersökningar på besöksmålen, där besökaren via touch-skärmar får svara på enkla frågor och ge förslag till förbättringar.

4 Sida 4(26) Västarvet arbetar också med upplevelsebaserat förbättringsarbete. Vi undersöker besökarnas upplevelser av sitt besök, genom en metod med Känslokartor. Samtliga besöksmål ingår i Swedish Welcome, där experter, mystery guests, värderar kvalitet ur olika aspekter som gästupplevelse, ekonomi, miljömässig och social hållbarhet och energiförbrukning. Samtliga dessa verktyg används för att utveckla och förbättra verksamheterna. Genom att, tillsammans med personalen, arbeta fram profileringsplattformar tydliggör vi verksamheterna för ett effektivare resursutnyttjande och målgruppsarbete. Verksamhetens övergripande uppdrag Västarvet är en regional resurs inom natur- och kulturarvsområdet som verkar inom Västra Götalandsregionen. Vår viktigaste uppgift är att göra vårt gemensamma natur- och kulturarv till en levande tillgång för medborgarna. Det innebär att tillsammans med samverkande aktörer i samhället definiera, genomföra och utveckla arbetet utifrån ett brukarperspektiv och på ett långsiktigt hållbart sätt. Västarvets främsta resurs är kunskapen om natur- och kulturarvet och dess avvändning. Genom vår verksamhet bistår vi med kunskap om samhällsutveckling, kultur- och miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov. I bred samverkan med andra samhällsaktörer arbetar vi också med utveckling av natur- och kulturarvet för en mer attraktiv region. Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och förståelse av samtiden. I vår publika verksamhet inriktar vi oss på att skapa värdefulla upplevelser och göra natur- och kulturhistorien tillgänglig, lärorik och inspirerande på våra museer och besöksmål. Vi är övertygade om att ett kvalitativt innehåll och berikande besöksmål skapar attraktiva platser för både turister och lokala besökare. Västarvets regionala tjänster omfattar arkeologi, kulturmiljö, naturmiljö, slöjd, konservering, utvecklings- och processtöd samt pedagogik och utställningar. Vissa tjänster erbjuds inom ramen för våra offentliga anslag, där vi agerar konsulenter eller rådgivare. Andra tjänster erbjuds som konsultuppdrag där vi konkurrerar med andra leverantörer på marknaden, t ex inom arkeologi, konservering och kulturmiljö. Västarvet finns på tio orter i Västra Götaland: Forsvik, Skara, Skövde, Borås, Nääs, Lödöse, Vänersborg, Uddevalla, Tanum och Göteborg. Från dessa platser utgår vårt arbete i landskapet. Här finns kontaktpunkterna mellan de lokala/kommunala, regionala och statliga nivåerna och intressena kring natur- och kulturarv i territoriet Västra Götaland. Den digitala infrastrukturen och närvaron är också en väsentlig del för att nå ut och bli tillgänglig. Under de senaste åren har vi satsat på att utveckla vår digitala närvaro för att kunna möta en ny generation besökare på deras villkor och erbjuda kunskap, delaktighet och medskapande. Västarvet har ansvar för stora samlingar av kulturhistoriska föremål, naturalier och foton. Sammanlagt ca 12 miljoner föremål, naturalier, fotografier och arkivalier. Det pågår ett

5 Sida 5(26) kontinuerligt arbete med att vårda, bevara och berika kunskapen om dessa och att göra dem tillgängliga digitalt. Våra samlingar efterfrågas och används av forskare runt om i världen. Till våra arkiv och referensbibliotek kommer studenter, forskare och andra intresserade för att söka kunskap om ämnen inom Västarvets kompetensområden. Västarvet driver besöksmålen Bohusläns museum, Forsviks Bruk, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum och Vänersborgs museum. Verksamheten på Bohusläns museum drivs på uppdrag av Stiftelsen Bohusläns museum. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetsplan för 2014 tar sin utgångspunkt i Kulturnämndens uppdrag för perioden Västarvet ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskapsoch tjänsteorganisation Västarvet arbetar för regionens vision om det goda livet. Vi samverkar med organisationer, näringsliv och inte minst alla kommuner i Västra Götaland. Vi ska vidga deltagandet och ge fler möjlighet att delta i och ta del av och nyttja kunskapen om natur- och kulturarvet. Vi stöttar och initierar arbete kring natur- och kulturarvet och hållbar samhällsutveckling. Vi lämnar remissvar i byggnads- och kulturmiljöfrågor och stöder utvecklingen i kommuner och använder då den erfarenhet och kompetens inom flera områden som byggts upp under lång tid. Mål 1: Effektivare och starkare webbnärvaro De planerade aktiviteterna för 2014 är inte helt slutförda. KOMMENTAR: Vi har inte skapat en funktion där brukarna kan ladda upp eget material och kombinera med digitalt tillgängligt material från Västarvets samlingar. Det beror dels på att en sådan funktion planeras inom ramen för Industrimuseum Västra Götaland, dels på resursbrist. Västarvets hemsidor hade besök under Mål 2: Kännedomen om Västarvets regionala arbete ska öka De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: "Kommungruppen" där Västarvet och Kultur i Väst uppträder tillsammans, fortsätter sitt gemensamma arbete, men har övergått till att arbeta mer via kommunalförbunden än med enskilda kommuner. Gruppen har sedan 2013 ett skriftligt uppdrag av de båda förvaltningscheferna. Där beskrivs gruppens uppdrag och roll, samt vilka huvudaktiviteter som ska genomföras.

6 Sida 6(26) Mål 3: Stöd till kommuner och civilsamhälle i natur- och kulturarvsfrågor De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 4: Samarbete med akademin De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 5: Det maritima och industriella kulturarvet De planerade aktiviteterna har genom förts. Övrig uppföljning Innehåll, volym och spridning på konsulentverksamheten Konsulentverksamheten har besökt 48 kommuner i Västra Götaland, persondagar (pd). Samarbetspartners har varit offentliga verksamheter (1027 pd), privata aktörer (185 pd), Svenska kyrkan (322 pd) och civilsamhället (1 467 pd) Västarvet ska bidra till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet för att stärka natur- och kulturturismen Västarvets verksamhet i detta uppdrag kan i huvudsak indelas i tre delar. Att driva och utveckla våra egna besöksmål, att stötta kommunerna i att vårda och utveckla en attraktiv livsmiljö samt att stödja andra i att utveckla nya besöksmål i regionen. Västarvets regionala arbetssätt utvecklas i linje med den strategin för verksamheten. I vår kultur- och naturmiljöarbete stöder vi olika kommunala samhällsbyggnadsverksamheter för att bevara och utveckla intressanta kultur- och naturmiljöer. Genom samverkan med andra aktörer kan vi utifrån våra kunskaper om kultur- och naturarvet och om pedagogik i olika former ge stöd till utveckling av nya besöksmål. Mål 6: Ökad attraktivitet till våra egna besöksmål De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: Västarvets besöksmål har haft besök (mål exkl Västergötlands museum). Publikundersökningar genomförs löpande från och med mars, då ett digitalt system infördes. Besökarna besvarar själv ett antal frågor på touch-skärm och resultaten, per besöksmål och samlat för Västarvet, kan avläsas direkt via webben. Västarvet är sedan mars 2014 medlem i Swedish Welcome, ett kvalitets- och hållbarhetssystem för Sveriges besöksnäring. Mål 7: Publik verksamhet utanför våra egna besöksmål

7 Sida 7(26) Västarvet bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet i kommunerna genom den regionala utställningsverksamheten och hemslöjdskonsulenterna. Årligen besöker vi ett stort antal kommuner i regionen med utställningsproduktioner och andra pedagogiska tjänster. De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: Västarvets turnerande utställningar hade besök. (mål besök) Mål 8: Utveckling av natur- och kulturturism och kreativa näringar De planerade aktiviteterna har genomförts. Övrig uppföljning Besöksstatistik Besöksmål Antal besök Bohusläns museum Forsviks bruk Göteborgs Naturhistoriska museum Lödöse museum Slöjd & Byggnadsvård Vitlycke museum Vitlyckehällen Vänersborgs museum Summa Uppgifterna nedan om hemvist och ålder är hämtade ur touch-skärmsundersökning, som pågått under perioden april-december. Av de svarande var 49 % män och 51 % kvinnor. Besökarnas hemvist (samtliga besöksmål) Utländska besökare 20% Göteborg 19% Uddevalla 10% Vänersborg 3% Lerum 2% Trollhättan 2% Övriga kommuner i Vgr 16% Övriga platser i Sverige 28% Av de utländska besökarna kom 42% från Tyskland, 11% från Norge, 5% från Nederländerna och 5% från Danmark. Besökarnas åldersfördelning Totalt antal svar

8 Sida 8(26) 0-15 år 39% år 11% år 10% år 9% år 15% 65 år och äldre 16% Geografisk spridning av utställningar och program utanför de egna besöksmålen. Västarvet har under 2014 haft utställningar och/eller programverksamhet i 39 kommuner i Västra Götaland. Beskriv samarbeten med föreningsliv/civilsamhälle/näringsliv. Västarvet har ett utvecklat samarbete med hembygdsrörelsen och stödjer i frågor om samlingar, byggnader och publik verksamhet. De senaste åren har även en samverkan inom kulturmiljövården påbörjats. Motsvarande gäller för hemslöjdsföreningarna där Slöjd i Väst har ett nära samarbete Västarvet ska stärka sin roll i det livslånga lärandet och arbeta för en ökad delaktighet Västarvets museer och besöksmål är dynamiska och kunskapsbaserade mötesplatser för både lokala och internationella besökare. Vi bedriver en omfattande programverksamhet som nästan alltid sker i samarbete med skolor, föreningar, studieförbund, institutioner, företag och privatpersoner. I planeringen av den publika verksamheten ska de horisontella perspektiven mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och internationalisering vara självklara parametrar. Mål 9: Utställningsverksamhet på egna besöksmål De planerade aktiviteterna har i allt väsentligt genomförts. KOMMENTAR: Ambitionen att skapa ett utställningsprogram för hela Västarvet har inte uppfyllts. Samverkan med andra i egenproducerade utställningsproduktioner, t ex i fokusgrupper eller liknande, har vi inte nått upp till i den utsträckning som vi planerat. Mål 10: Pedagogisk verksamhet för barn & unga De planerade aktiviteterna har i allt väsentligt genomförts. KOMMENTAR: Världsslöjdklubben i samverkan med Världskulturmuseet har inte gått att få till stånd p g a för få anmälda barn och unga har deltagit i Västarvets pedagogiska program/skollektioner (mål ). Göteborgs naturhistoriska museum står för drygt av dessa. Efterfrågan på museets skolprogram överstiger vida det utbud vi kan erbjuda.

9 Sida 9(26) Mål 11: Samverkan med folkbildning och civilsamhälle De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 12: Kultur och hälsa Aktiviteterna pågår. KOMMENTAR: I dialog med Närhälsan har en plan för fortsatt samarbete med har tagits fram kronor har beviljats för samverkansprojektet inom ramen för kulturnämndens satsning på Kultur och hälsa. Genomförandet har försenats på grund av projektledarens sjukskrivning. Ny projektledare har utsetts och arbetet är igång. Övrig uppföljning Utbildning/aktiviteter för lärare, ledare, guider med flera uppdelat per målgrupp 31 utbildningar/aktiviteter med 243 deltagare har genomförts Av dessa var 112 lärare, 108 slöjdhandledare och 23 övriga, t ex guider, cirkelledare. Därtill har 25 SFI-lärare från folkhögskolorna deltagit i kursen Naturen som lärmiljö. Andel programaktiviteter i samverkan med andra aktörer 40% (709 av 1790) av programaktiviteterna har samarrangerats med andra. Av deltagarna var 56 % kvinnor och 44% män, varav 25% var barn och unga t o m 18 år. Pedagogisk verksamhet/skolprogram Målgrupp Antal aktiviteter Antal deltagare Förskola Grundskola Gymnasium Folkhögskola Universitet/högskola Summa Beskriv utvecklingsprojekt riktade till barn och unga, som särskilt ska främja delaktighet Som exempel kan nämnas elevutställningar och mindre utställningar där skolelever med stöd av Västarvet lär sig bygga egna utställningar. Utställningskonceptet Kan Själv, som nu turnerar i regionen, har utvecklats tillsammans med barn i förskolan. Beskriv samarbetet med studieförbund och folkhögskolor Västarvet är nu medlem i Västra Götalands bildningsförbund, där folkhögskolorna och

10 Sida 10(26) studieförbunden ingår. Västarvet har medverkat i kultursekretariatets projekt Folkbildning och kultur i samverkan. Under 2014 har vi samverkat med folkhögskolor i Göteborg. T ex har elever lärt sig guida på Naturhistoriska museet och gjort aktiviteter inom slöjd och hantverk. En fortbildning för SFIlärare på folkhögskolorna om Naturen som lärmiljö har utvecklats och genomförs under vintern med 25 deltagare Västarvet ska bedriva kvalificerad uppdragsverksamhet inom arkeologi, konservering, natur- och kulturmiljöarbete Västarvet har också en renodlad konsultroll. Våra experter utför specialistuppdrag på kommersiell basis åt exempelvis kommuner, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan och andra aktörer. Uppdragen kan till exempel gälla arkeologisk undersökning, byggnadsinventering, konservering, restaurering, zoologiska eller kulturhistoriska utredningar eller processtöd i utvecklingsarbete med natur- och kulturarvet som bas. Vår kvalificerade uppdragsverksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Avgörande för vår möjlighet att leverera helhetslösningar till våra kunder är att vi har både bredd och spets i kompetenserna. Uppdragsverksamheten tillför regionens invånare ett stort värde genom den nya kunskap som genereras. Genom digital publicering på hemsidan, i utställningar eller programverksamhet sprider vi den kunskap som genererats inom uppdragsverksamheten. Alla nya rapporter publiceras kontinuerligt digitalt. Mål 14: Utveckling av uppdragsverksamheten De planerade aktiviteterna har genomförts. KOMMENTAR: En översyn av kulturmiljövårdsverksamheten har genomförts för att säkerställa att Västarvet kan bedriva ett likvärdigt natur- och kulturmiljöarbete i hela Västra Götaland, även efter att Västergötlands museum återtagit driften av museet i Skara. Mål 15: Samverkan med universitet och högskolor De planerade aktiviteterna har genomförts. Övrig uppföljning Volym och spridning på uppdragsverksamhet. Uppdrag har utförts på plats i 45 kommuner i Västra Götaland, totalt persondagar i fält. Uppdragsgivare har varit offentlig verksamhet (1 056 pd), privata (103 pd), Svenska kyrkan (194 pd) och civilsamhället (737 pd). Beskriv samverkan med universitet, högskolor och viktiga samarbeten med större

11 Sida 11(26) aktörer. Samverkan med Göteborgs universitet har fortsatt inom ramen för Kulturarvsakademin, där två seminarier har genomförts under året. Samarbetet kring världsarvet i Tanum fortgår såväl på daglig basis som strategiskt. Inom grundutbildningen har Västarvet ett omfattande samarbete med Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Vi medverkar i undervisningen och tar emot praktikanter på programmen för bebyggelsesantikvarier, konservatorer och ledare för slöjd och kulturhantverk. Västarvets konservatorsenhet (SVK) tar även emot praktikanter från flera internationella konservatorutbildningar. Gamlestadsprojektet är Västsveriges största arkeologiska projekt med en omfattande vetenskaplig och kommunikativ verksamhet. I samverkan med Linnéuniversitetet och KKstiftelsen har en forskarskola etablerats för 2-3 doktorandtjänster. Och i det internationella projektet Contact behandlas kontakter över Nordsjön i historisk tid Västarvet ska i samverkan med lokala, regionala och nationella parter öka den digitala tillgängligheten till natur- och kulturarvet Kravet på tillgänglighet innebär att vi samarbetar brett med olika aktörer i samhället och att vi använder moderna verktyg och arbetssätt, exempelvis när vi digitaliserar samlingar. Vi vill paketera och förmedla natur- och kulturarvet på ett intresseväckande sätt och öka möjligheten för brukarna att använda det digitala materialet. Där ger de digitala teknikerna möjligheterna. Mål 16: Digitalt bevarande och tillgänglighet till vårt kunskapsmaterial De planerade aktiviteterna har genomförts. Mål 17: Digital förmedling och tillgängliggörande av kulturarvet De planerade aktiviteterna har genomförts. Övrig uppföljning Antal föremål och fotografier tillgängliga på webben Västarvet förvaltar 11 miljoner föremål/objekt, varav ungefär 2 miljoner är kulturhistoriska och 8-10 miljoner naturalier. Av de kulturhistoriska föremålen/objekten är ca digitaliserade, varav 35% är tillgängliga via webben. Av naturalierna är ca 1% digitaliserade och åtkomliga via webb. Därtill kommer knappt 2 miljoner arkiv/bilder. Av dessa är ca digitaliserade och ca 50% av dem är också tillgängliga via webben.

12 Sida 12(26) Beskriv samarbeten och projekt på lokal, regional och nationell nivå Samarbeten på regional nivå: Inom Nätverket ABM (Arkiv Bibliotek Museer) Västra Götaland har vi samarbetat kring en gemensam webbsida där dokument, föremål och bilder är sökbara. De aktörer som ingår i nätverket är bl a Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Göteborgs universitetsbibliotek, Innovatum, Regionarkivet för Västra Götalandsregionen, Riksarkivet: Landsarkivet i Göteborg och Västarvet. Under 2014 har utvecklingen av en digital portal påbörjats för det industrihistoriska kulturarvet, Industrimuseum Västra Götaland, i samverkan med bl a Innovatum. Samarbeten på nationell nivå: Fortsatt utveckling av K-samsök tillsammans med andra kulturarvsverksamheter i Sverige. K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Samverkat kring seminarium DIGIKULT tillsammans med Regionarkivet, Kultur i Väst, Länsstyrelsen, Wikimedia m fl om digitalisering och kulturarv. Medverkan i arrangemang av nationellt seminarium om digital utveckling av konstarterna. Västarvet har också deltagit i Digisams referensgrupp för digitalisering och digitaliseringsstrategier. På initiativ från Vänersborgs museum anordnades möte i Vänersborg maj för att diskutera formerna för ett svenskt museihistoriskt nätverk. Till mötet inbjöds representanter från: Biologiska museet i Stockholm, Biologiska museet i Södertälje, Evolutionsmuseet i Uppsala, Hallwylska museet, Museum Gustavianum, Linnémuseet, Lunds Universitets Historiska Museum, Kungl. Vetenskapsakademien centrum för Vetenskapshistoria/ Observatoriemuseet. Lödöse museum har deltagit i aktiviteter och möten för nätverket för medeltidsmuseer i Sverige. Västarvet/Vitlycke museum var tillsammans med Tanums kommun värd och arrangör av Världsarv i Sveriges (VIS) årsmöte och medlemskonferens. Under tre dagar erbjöds ett fullspäckat program med seminarier, föredrag och exkursioner i Världsarv Tanum. Inom projekt Skräddö, skapar Västarvet en upplevelsebaserad presentation av världsarv Tanum, på rastplatsen vid E6:ans nya sträckning. Bland annat utvecklas i samverkan med Interaktiva Institutet en AR-kikare som lägger historiska skikt på nutidens landskap. Samarbeten på internationell nivå: Fortsatt utveckling av DINA tillsammans med andra naturhistoriska institutioner nationellt och internationellt. DINA är ett webbaserat informationshanteringssystem för naturhistorisk data. Västarvet deltar genom Göteborgs Naturhistoriska museum i CETAF, Consortium of European Taxonomic Facilities,ett europeiskt nätverk för naturhistoriska och naturvetenskapliga institutioner. Under 2014 lanserades Den skandinaviska resandekartan, en digital plattform om

13 Sida 13(26) resandefolkets kultur och historia. Samverkan med Östfoldmuseerna, Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen för Romanifolket m fl Verksamhetens miljöarbete Miljöarbetet redovisas i särskild rapport miljöredovisning. 3. Personal Mål: Västarvets organisation stödjer ett regionalt arbetssätt Mål: Västarvet är en attraktiv arbetsplats De planerade aktiviteterna har genomförts. 3.2 Personalstruktur Anställda per personalgrupp uppdelat på tillsvidare-, visstids- och timanställda December 2014 December 2013 Etikett/Kategori Tillsv Viss Tim Tot Tillsv Viss Tim Tot Utbildning, kultur fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Anställda per personalgrupp uppdelat på kön December 2014 December 2013 Etikett/Kategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Västarvet hade i december 2014 anställda inom 4 personalgrupper. Störst andel anställda finns inom gruppen utbildning, kultur och fritid (46 %) samt Administration (43 %). Totalt har antalet anställda minskat med 15 personer, från 282 anställda i december 2013 till 267 anställda i december Den relativt stora minskningen kan förklaras av att det i juni skedde en verksamhetsövergång av Västergötlands museum, då 27 anställda övergick till stiftelsen. Samtliga övriga områden inom Västarvet har ökat antal anställda. Verksamheten behöver även ha ett antal anställda i form av allmän visstid, exempelvis vid arbetstoppar inom arkeologi och konservering, timanställda i receptioner och café, vikarie vid sjukdom eller tjänstledighet, samt för de två säsongsanläggningar Västarvet driver. I december 2014 fanns 65 visstidsanställda, vilket motsvarar 31 årsarbetare.

14 Sida 14(26) Andel kvinnor respektive män har inte förändrats sedan december 2013, könsfördelningen är 62 % kvinnor och 38 % män. Även inom personalgrupperna är könsfördelningen i stort sett oförändrad. 3.4 Sjukfrånvaro Månad Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 3,0% 3,5% 3,2% Teknik, hantverkare 8,3% 4,6% 4,7% Kök, städ, tvätt 3,5% 0,0% 3,5% Administration 10,0% 1,6% 7,6% Totalt 6,1% 3,2% 5,0% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,1% 5,0% Män 3,2% 4,4% Totalt 5,0% 4,8% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 64,0% 41,4% Män 53,5% 59,5% Totalt 65,7% 48,2% Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,1 % och männens har minskat med 1,2 %. Av den totala sjukfrånvaron har andelen långtidssjukfrånvaro ökat för kvinnorna men minskat för männen. Merparten av långtidssjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron finns främst bland kvinnorna. Västarvet följer noga utvecklingen. 3.6 Jämställdhet och mångfald I Västarvets jämställdhetsplan finns aktiviteter kring arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering och jämställda löner. Aktiviteterna har i allt väsentligt genomförts. KOMMENTAR: Måltalet könsfördelning på 40/60 har inte nåtts. Utfallet är 38% är män 62% kvinnor. 22 av 22 chefer, 100 %, i Västarvet har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. JÄMIX JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng. Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet. Västarvets har i mätningen av 2014 års JÄMIX fått 137 (föregående år 129). (Medianvärdet för landsting var förra året 99, högsta

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor Handlingar till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor 1 (2) Föredragningslista till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 24 april 2015 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: kl. 9:30

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under året gått enligt

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 1 ( 28 ) Årsredovisning 2005 Hjälpmedelsförvaltningen Beslutad av Servicenämnden 2006... Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 2 ( 28 ) KUND av Hjälpmedelsförvaltningens

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport mars 2015 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2015 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Innehållsförteckning. förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. förvaltningsberättelse Partille kommun årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Verksamhet 3 Ordföranden har ordet 4 Kommunens uppdrag 5 Vision och mål 6 Vår värdegrund 7 Vår organisation 8 Så här användes skattepengarna 2013

Läs mer