Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?"

Transkript

1 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet HjoTiBorg Utdelningsadress Box 405 Postnummer Webbplats Postort Skövde Organisationsnummer Organisationstyp Landstingskommunala verksam Organisationsstorlek 1 anställd Behörig företrädare Tomas Rosenlundh Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Samordningsförbundet HjoTiBorg Utdelningsadress Postnummer Postort Skövde Besökadress CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro E-postadress SNI-kod Offentlig förvaltning PlusGiro Antal anställda Kvinnor 0 Män 1 PRO v.3 [ ] d.pro3 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Vi vill vara med! Projektets besökadress Box 405 Postnummer Postadress Skövde Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Startdatum Slutdatum Ansökan avser Förprojektering Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Programområde Ja Nej 1. Kompetensförsörjning Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget 2. Ökat arbetskraftsutbud och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden? Ja Nej Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej 0 0 Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

2 Sid 2 (13) Kontaktperson projekt För- och efternamn Tomas Rosenlundh E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Susanne Andersén E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund och problemanalys Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till detta problem. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har i hög utsträckning prövat metoder och modeller för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Unga med funktionsnedsättning finns fortfarande med som en av de viktigaste målgrupperna, men vi har också i liten skala prövat metoder och arbetssätt att hitta former för hur vi identifierar och möter de ungdomar som på ena eller andra sättet inte syns i samhället. Ett bekymmer utifrån den enskilda individen att inte vara sedd och behövd, ett bekymmer inför framtiden eftersom många av dessa ungdomar får en lång väg att gå för att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi hittar kanaler, metod och arbetssätt så att vi kan underlätta inträdet på marknaden. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har medvetet satsat på olika insatser under de år vi varit verksamma riktat mot målgruppen, men det har varit i allt för liten skala och en helhetssyn har inte kunnat göras. I Tibro kommun prövas nu ett lokalt grepp i liten skala för att hitta ett sätt att mötas, liksom att Samordningsförbundet i Tibro kommun stöttar upp deras arbete med att arbeta med tidiga insatser riktat mot ungdomar. En satsning som kommer denna förstudie till del. I den förstudie vi vill göra utgår vi ifrån det underlag och den statistik som återfinns hos Temagruppen Unga i arbetslivet. En sökning på sidan på ingående kommuner visar att vi har en spridning, men det centrala är att det finns ett behov av att göra en analys och ta fram ett förslag på hur vi gemensamt kan organisera oss för att möta målgruppen. Enligt statistiken från 2010 visar att situationen förbättrats något i våra kommuner från 2010, men det finns en spridning emellan kommunerna från 33,3% till 17,7 % där man inte vet var och vad ungdomen gör. Till det här kommer att Gullspång, Tibro och Falköpings kommun har en hög andel av invandring och den gruppen kan också vara en bidragande orsak till problemen. I temaskriften som Temagruppen unga i arbetslivet tagit fram, konstaterar man att 8-10 % av ungdomsgruppen varje år tillhör den grupp unga som varken arbetar eller studerar. Som tidigare sagts är det här ett bekymmer för alla parter, inte minst för individ och förälder. Målgruppen är för alltför stor och det måste till ett samlat grepp, en helhetssyn mellan alla inblandade parter, så att vi gemensamt skall kunna komma fram till en metod och ett arbetssätt så att alla vet hur vi skall agera när vi möter en ungdom som tillhör målgruppen. I denna förstudie vill vi pröva att lokalt för de tre ingående samordningsförbunden pröva ett antal workshops där

3 Sid 3 (13) aktuella myndigheter tillsammans formar en målbild för det kommande arbetet riktat mot målgruppen. En målbild innehållande metoder som prövas i ett ESF uppdrag 2015 något år framåt. Samordningsförbunden utgör en plattform för samverkan mellan parterna och blir därmed en naturlig ägare till förstudien. Samordningsförbunden emellan deltar i förstudien för den riktar sig till hela området. Intressenter som påverkas av och påverkar projektet Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet. Ingående parter är Samordningsförbunden i Östra Skaraborg som via den plattform de erbjuder för samverkan mellan myndigheterna utgör navet kring försöket att hitta en metod och ett arbetssätt att skapa en rutin kring den ungdom det gäller. Skaraborgs kommunalförbund blir en viktig samverkanspartner. Kommunalförbundet har startat ett gemensamt arbete under rubriken "Fullföljda studier" där man under hösten 2013 gör en kartläggning och en analys över det arbete som pågår runt om i Skaraborg för att identifiera och analysera orsak till avhoppen i gymnasiet. De goda exemplen skall tas fram och målet är att så småningom över kommungränser kunna sprida de goda exempel som finns. I det arbetet ingår även att studera det som nämns längre ner kopplingen till Plug In där man bland annat vill studera hur Göteborgs kommun via GR har synkroniserat sitt arbete. Den här samverkan är viktig för vår del och det arbetet som bedrivs där skall synkroniseras med det arbete vi vill göra i denna förstudie. Vi kommer docka an till varandra i nästa steg om det är så att förstudiemedel beviljas - vi ser varandras insatser som kompletterande insatser. Socialtjänsterna i respektive kommun är en av de viktiga myndigheterna som kommer beröras för de möter förr eller senare den ungdom som är berörd av den metod och det arbetssätt vi vill finna i hela Östra Skaraborg. Arbetsförmedlingen är en intressent och viktig spelare - de ungdomar som har svårast och oftast fastnar i långtidsarbetslöshet är ungdomar som är i avsaknad av gymnasieutbildning. Denna grupp riskerar livslånga problem på arbetsmarknaden med långa och återkommande perioder i arbetslöshet. Därför är det än viktigare att finna ungdomarna i tid och sätta in åtgärder i tid. Försäkringskassan i viss mån - sjukskrivna unga utan sjukpenninggrundande inkomst återfinner vi hos Socialtjänsten men Fk kan ha samordningsansvaret. Fk har sin roll i uppdraget och kommer delta i de workshop som anordnas. Primärvården och ungdomsmottagningarna i synnerhet möter ungdomar utan livsmål och i avsaknad av mening med livet. Den psykiska obalansen har ökat de senaste åren och oftast hittar man dessa ungdomar på akutmottagningarna i brist på andra vuxna som kan lyssna. Skolan och det individuella uppföljningsansvaret. Skolans roll att fånga upp och följa med i processen runt den enskilde individen är också en av nycklarna i det långa perspektivet för denna förstudieansökan. I ESF rapport Temagruppen Unga i Arbetslivet 2013:2 vittnar 379 unga om avhopp från gymnasiet. De sociala orsakerna i skolmiljön talar sitt tydliga språk. Kunskap finns att hämta från det ESF uppdrag som bedrivits med bland annat stöd av SKL - Plug In. Här kan vi hämta hem metoder som bör kunna vara användbara i ett helhetsperspektiv för samtliga parter. Se vidare ovan och kopplingen till Skaraborgs kommunalförbund. Slutligen - de lokala AME runt om i Östra Skaraborg. En tydlig koppling och en möjlig ingång för ungdomarna att göra en nystart på. Genom den förstudie AME själva söker för Skaraborg finns än större möjlighet att lära av varandra. Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg stöttar AME lokalt i sitt område genom uppdraget "En väg in - via AME". Ett sätt för myndigheterna att i liten skala pröva möjligheten för en individ på dennes väg tillbaka till arbetsmarknaden. Den dörren kan vara ett sätt att ta hand om målgruppen ovan vilket får bevisas med denna förstudie och den tänkta ESF ansökan riktat mot målgruppen. Samtliga parter kommer att involveras i den studie vi skall göra. Chefsgruppen i respektive myndighet deltar för att

4 Sid 4 (13) kunna verkställa de beslut man fattar gemensamt i den workshop man deltar i. Alla kontakter är vidtagna och under den process som startar i januari 2014 knyts nyckelpersonerna till studien så att vi vid slutredovisningen har en organisation för ett kommande ESF uppdrag. Samtliga parter är ytterst angelägna att hitta former för hur ett gemensamt arbete skall kunna bedrivas till gagn för målgruppen. Det slutgiltiga målet med att ha prövat en modell kan inte vara klart enbart med denna förstudie utan först när den prövats i en fullskalemodell med stöd av ESF. Tema unga i arbetslivet har många exempel på uppdrag som genomförts där kunskap går att hämta, men det är det lokala engagemanget som måste till. Ett lokalt engagemang som återfinns hos parterna ovan och hos företrädarna i Sof Östra Skaraborg. Vi har dessutom samverkat inledningsvis i detta skede så att vi ser hur våra olika ingångar för förstudiemedel kan komplettera det vi vill göra tillsammans. Jämställdhetsintegrering Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är, samt hur projektet ska arbeta jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet. Frågan är högst aktuell. Både män och kvinnor är drabbade. Vi behöver i den analys som skall göras ta fram hur underlaget ser ut. Har fler unga kvinnor psykiska problem som gör att de har svårare att gå vidare? Är det fler killar som inte orkar fullfölja sina studier? I Falköping liksom i Tibro kommuner har vi en hög andel av invandrare. I ESF rapport Temagrupp Unga i Arbetslivet 2013:3 vet vi att denna målgrupp tidigare varit överrepresenterade i målgruppen ovan. I förstudien och i de workshop vi kommer arrangera kommer alla typer av skillnader att dokumenteras. Ett viktigt utgångsmaterial förutom den lokala kunskapen kommer vara rapporten som är omnämnd ovan. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna kunskap ska integreras i projektgenomförandet. Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg kommer tillsammans med övriga förbund i Östra Skaraborg även ansöka om implementeringsmedel efter genomfört ESF uppdrag "Vägen till arbete/studier". ESF diarienummer I den modellen kommer vi pröva att på plats organisera arbetet gemensamt för målgruppen unga med funktionsnedsättning. Vi vet genom vårt tidigare ESF uppdrag, ESF rapport 2013:3 Tema unga i arbetslivet bekräftar bilden, att dessa ungdomar har det allra svårast med etablering på arbetsmarknaden. Genom att vi håller samman de båda studierna når vi en lärsituation - de båda studierna korsbefruktar varandra och spiller även över till AME och dess tänkta organisationsmodell. Det kommer även spilla över till Skarborgs kommunalförbund och den studie som görs i deras regi - "Fullföljda studier". Till det kommer att fortsatt utvecklingsarbete riktat mot målgruppen är pågående inom ramen för Samordningsförbundens verksamhet i Östra Skaraborg. Alla förutsättningar finns för att vi skall kunna hålla ihop förstudieresultatet och skapa en lärande situation. Samordningsförbundens plattformsorganisation ger den förutsättningen. Målformulering, projektets mål Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna. Övergripande mål (mål på lång sikt) De ungdomar som idag inte syns i myndigheternas officiella statistik skall fångas upp och erbjudas stöd och aktivitet för att komma tillbaka till utbildning alternativt till en arbetsmarknad. Ungdomen själv skall veta att det finns ett alternativ för mig som vill vara med En förälder skall alltid ha någonstans att kunna söka stöd och hjälp att få igång sin ungdom i aktivitet Ingående parter arbetar tillsammans och en helhet har skapats som riktar sig mot målgruppen AME blir den lokala part som utgör ingången till en nystart för den unge Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt)

5 Sid 5 (13) Ej diarieförd En kartläggning har gjorts tillsammans med myndigheterna över antalet ungdomar som kan vara aktuella. Minst 6 workshops har genomförts i vardera Samordningsförbundsområde dvs. Falköping/Tidaholm, Norra Skaraborg och SkövdeHjoTiBorg. Ansvariga i respektive områden deltar och målet med workshopen är att ta fram en gemensam målbild hur vi tillsammans organiserar arbetet. Med stöd av den kartläggning som görs och de workshops som genomförs skall en ESF ansökan om metodutveckling lämnas in i slutet av 2014 till ESF. Målbilden kommer vara att testa modellen under tre år med en huvudtes att AME kan vara en neutral mötesplats för de ungdomar som inte är sedda idag. Delmål (projekt på kort sikt) Ej aktuellt för förstudien. Mervärde Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker idag En gemensam syn på hur vi tillsammans kan ge möjligheter för våra ungdomar att starta sin arbetsmarknadskarrär genom att myndigheterna agerar tillsammans och inte var och en för sig. En helhetssyn skall skapas där var och en ser sin del av denna helhet. AME kan vara ingången för de ungdomar som idag inte syns i samhällets stödsystem och med den ansökan som AME i Skaraborg gör att skapa en organisatorisk arena att verka inom kan metodik och arbetssätt spridas mellan enheterna. Till det kommer Samordningsförbunden i Östra Skaraborg som är plattformen för samverkan rent generellt med metodutveckling högt upp på dagordningen. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet. Förutsättningen för att genomföra studien är att vi med de medel vi ansöker om, anställer en utredare som håller i förstudien över tid. I arbetet ingår dokumentering av den process som vidtas och bara i det att vi är aktiva och drivande i tre Samordningsförbund gör att vi över gränserna får inspel att testa olika metoder för att nå målgruppen. Parterna lokalt kan komma fram till lite olika sätt, men vi tror att denna korsbefruktning genom att förbunden håller samman arbetet ger ett lärande över alla samverkansgränser. Genom den samverkan vi har med Skaraborgs kommunalförbund finns alla förutsättningar att vi gemensamt kan komma fram till ett förslag till en modell som kan prövas på längre sikt. I den aktiva process som sker kommer respektive deltagande kommun internt få uppgiften att utifrån de intentioner som växer fram processa resultatet så att en gemensam intern syn på hur man gemensamt skall arbeta. Det gäller bland annat en samsyn mellan skolförvaltning och socialförvaltning men även lokalt inriktat mot externa parter som Af och Fk. Ett lärande och ett sätt att arbeta med det lokala nätverket runt en individ. Riskanalys och riskhantering Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering. Potentiella risker Riskhantering Ej relevant för förstudien. Ej relevant för förstudien. Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen. Tid- och aktivitetsplan

6 Sid 6 (13) Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Faktainsamling. Analys och kartläggning. Djupintervjuer av nyckelpersoner som personal på ungdomsmottagningar, elevhälsa,uppföljningsansvar skola, försäkringskassan, arbetsförmedling, samt socialtjänst. Samarbetet med ansvarig handläggare på kommunalförbundet och projektet "fullföljda studier" inleds omedelbart. Processen med att finna en transnationell samarbetspartner startar och pågår under hela den tids om förundersökningen omfattar. 2 workshops i varje förbundsområde. De som deltar i workshopen har ett ansvar för målgruppen och skall ha befogenhet att kunna avgöra med att bidra till att den framtagna modellen riktat mot målgruppen kan prövas i ett kommande ESF uppdrag. Delaktighet skall uppnås i dessa workshops liksom att varje deltagande part skall se helheten av varje myndighets insats i arbetet. Emellan workshop 1 och 2 skall parterna göra ett internt arbete i den egna kommunen så att en gemensam samsyn åstadkoms i arbetet att möta dessa ungdomar. Slutfas och sammanställningsfas av det vi lärt oss i det gemensamma arbetet. Samordningsförbunden är beredda att ta över resultatet och slutföra en fullständig ESF ansökan inför nästa programperiod Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Hela idén med denna förstudie är att bygga samverkan kring en målgrupp som är ytterst angelägen att hitta metoder och arbetssätt i att möta. Temagruppen unga i arbetslivet talar ett tydligt språk i detta sammanhang och lokalt behövs inriktning mot att praktiskt göra istället för att bara prata. Den övergripande strukturen är att vi lägger förstudien under Samordningsförbundet. Det innebär i sig att parterna redan finns där och ett ansvar för att följa processen ifrån parterna på ett aktivt sätt så att man på sikt kan ta ansvar för ett genomförande. Det andra är att samtliga parter lokalt kommer inbjudas till arbetet med att gemensamt ta fram en målbild och handlingsplan för hur vi lokalt skall gå till väga. Vi gör det inom ramen för Samordningsförbundens uppdrag och vi kommer använda oss av en extern konsult som hjälper oss att gemensamt skapa en modell som skulle kunna testas på ett sammanhållet sätt över hela Östra Skaraborg med stöd av ESF. Intressenter och inbjudna till det här arbetet står att läsa på andra ställen i denna ansökan, men alla som kan möta och möter ungdomarna som riskerar hamna utanför skall delta. Det innebär att även den tidiga kopplingen inom skolförvaltningen skall vara med eftersom man redan där med all sannolikhet kan hitta ungdomar som man vet ligger i en riskzon. Samverkan är det samma som vilja. Det är detsamma som engagemang och för att studien skall nå dessa resultat krävs engagemang från start och en vilja till förändring. Med tidigare uppdrag och med pågående uppdrag från Samordningsförbunden till parterna finns en erfarenhet av att samverkan runt en individ för att hitta hållbara metoder på lång sikt. Här finns också engagemanget som vi skall använda oss av i denna förstudie som kommer att göras. Vi tror att denna vilja finns från alla parter och förarbetet till denna ansökan har visat att viljan finns. Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Parterna som är delaktiga skall samverka och ha en gemensam syn på hur arbetet riktat mot målgruppen skall

7 Sid 7 (13) effektiviseras. Genom allas deltagande i framtagande av en handlingsplan skall denna gemensamma syn åstadkommas och den skall åstadkommas över myndighetgränserna. Genom Samordningsförbundet delges samtliga parter att vi bedriver en utredning riktat mot tidiga insatser, uppsökande verksamhet för att förhindra en utslagning från arbetsmarknaden innan den ens börjat. Genom att förbundens styrelser består av aktiva politiker i region och kommun, högt uppsatta tjänstemän från Af och Fk finns möjligheten att internt inom respektive organisation förankra och verkställa även på den här nivån. Till det här kommer kontakten med Skaraborgs kommunalförbund - via dem når vi än tydligare ut till alla kommuner. Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. Vi kommer att under processen aktivt arbeta med att nå samverkanspartner i Europa. Samverkan med andra parter i Europa fördjupar ett uppdrag och ger ytterligare dimensioner. En lärdom vi dragit av tidigare genomförda ESF uppdrag. Vilket av våra Europeiska grannar som har en väl utvecklad metodik och arbetssätt gentemot vår målgrupp är okänt, men den processen startar upp i och med att förstudien startar. Vi tror att Tyskland med sina lagar som säger att man har en skyldighet att anställa individer med funktionsnedsättning är intressant liksom att lära mer om deras omtalade lärlingsutbildningar. Vårt grannland Finland är intressant att undersöka vidare, de ligger oftast långt fram i sina kontakter med EU och har ett system och arbetssätt riktat mot målgruppen som kan vara intressant att undersöka. I arbetet med att hitta samverkanspartner i Europa kommer vi samverka med Eures som är Arbetsförmedlingens Europeiska nätverk. Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Ej aktuellt. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt. Det finns två tydliga kopplingar till två förstudier som lämnas in i denna omgång. En förstudie som kommunalförbundet i Skaraborg står bakom och som gäller att hitta en organisatorisk plattform för delregionens AME. Varför denna förstudie är viktig är för vi tror att AME med sin lokala förankring kan vara en viktig part i att pröva en framtida modell i Östra Skaraborg. Resurser skall styras dit. Den andra förstudien ansöker vi själva om och det är en ansökan om implementering av en arbetsmodell som vi själva fann i uppdraget Vägen till arbete/studier. Den lokala modellen vi vill pröva i Mariestad har bäring på denna ansökan att jobba lokalt mot de ungdomar som idag inte är synliga i samhället och inte omfattas av vårt sociala skyddsnät. Den tredje tydliga kopplingen är det arbete som Skaraborgs kommunalförbund bedriver och som är omnämnt i ansökan. Med vår ansökan om förstudiemedel kan det uppdraget förstärkas genom den aktiva samverkan som är ämnad att komma till stånd.vi kompletterar och vi kan tillsammans skapa en helhet. Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg är ägare av förstudien och ansvara för att den blir genomförd. Vi kommer genomföra studien i samverkan med övriga Samordningsförbund i Östra Skaraborg och därmed täcker vi in hela området. Erfarenheter finns att arbeta tillsammans sedan tidigare med mycket gott resultat. Se nedan. Den paraplyorganisation för välfärd som Samordningsförbunden utgör där alla parter som arbetar inom området finns representerade gör att hemvisten för förstudien hamnar rätt.

8 Sid 8 (13) En utredare med social kompetens kommer att anställas av förbundet för att tillsammans med ingående parter genomföra förstudien. I planen ligger en mängd aktiviteter där ansvariga parter tillsammans formulerar en plan för hur arbetet skall organiseras framgent. Närmast efter studien är en ansökan att pröva en modell fullt ut i ett ESF uppdrag riktat mot målgruppen. Delaktighet från början är ledordet. De ingående intressenterna som Af, Fk, Ungdomsmottagningar, Skolförvaltningar,Socialförvaltningar, Skaraborgs kommunalförbund samt Arbetsmarknadsenheter kommer vara delaktiga i att tillsammans med en konsult ta fram en målbild och strategi för det fortsatta arbetet. inkludera istället för att exkludera. Genom den faktainsamling som skall ske och mötet med beslutshavare inom respektive ansvarsområde beräknas förstudien ta minst 6 månader. Efter att förstudien är redovisad och klar kommer en ansökan om ett ESF uppdrag riktat mot ungdomarna lämnas in. Övriga kringkostnader för att genomföra studien kommer Samordningsförbundet att bidra med eftersom lönekostnaden för den utredare som anställs enbart räcker till de medel vi ansöker ifrån ESF. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Projektledare är Tomas Rosenlundh Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg och Annica Gustavsson från Samordningsförbundet Norra Skaraborg. Vi har tidigare varit projektledare för ESF uppdrag "Vägen till arbete/studier" i Östra Skaraborg ESF diarienummer Till det kommer att Tomas Rosenlundh sedan tidigare var kontaktperson för Arbetsförmedlingen i Skaraborg gentemot ESF regionkontor i Skaraborg. Ett kontaktmannaskap som resulterade i ett nära samarbete under tiden som ESF var verksam i denna del av regionen. Tomas Rosenlundh har även varit ansvarig för fler ESF uppdrag i Skaraborg varav ett inriktat mot invandrare i Skara och ytterligare ett tillsammans med Svenska kommunalarbetareförbundet arbetslösa kvinnor i Falköping. Under den period som medel avsattes till Norra Skaraborg för tillväxtfrämjande insatser var Tomas Rosenlundh ansvarig för värdering av olika projektförslag och tillika ordförande i ett av dessa styrgrupper för Mål 2 uppdrag. Tomas Rosenlundh har genomgått en projektledarutbildning på Högskolan i Skövde med godkänt resultat Erfarenheten finns. Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen. Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. En arbetsmodell i arbetet med att möta alla de ungdomar som inte studerar, arbetar och inte heller syns i den offentliga statistiken tas fram. Ett förebyggande arbetssätt behövs för att tidigt möta denna målgrupp. Förstudien tar fasta på den statistik som återfinns i Temagruppen unga i arbetslivet har tagit fram och fokus läggs på kommunerna i östra Skaraborg. Samordningsförbunden är som paraplyorganisation den plattform för samverkan mellan parterna. Ingående intressenter till denna studie är förutom Samordningsförbunden, Skolförvaltning, Närhälsan och dess ungdomsmottagningar, Arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunalförbundet. Parter som alla i sina dagliga lägen kan möta målgruppen. Arbetssättet i förstudien är tänkt att förutom ren faktainsamling, genomföra ett antal workshops med huvudansvarig i respektive organisation för att skapa en tydlig delaktighet och förankring av den modell som senare kan prövas i skarpt läge som ett ESF uppdrag. Sammanfattning av projektet på engelska. A working model of the work to meet all the young people who are not studying, working and not appear in official

9 Sid 9 (13) statistics are produced. A preventative approach is needed to meet this target early. The pilot study focuses on the statistics contained in the Theme Group young people at work have developed and the focus is on municipalities in eastern Skaraborg. Coordination Associate is an umbrella organization the platform for cooperation between the parties. Initial stakeholders in this study is in addition to Coordinating Councils, School Boards, Närhälsan and its youth clinics, Labour Units, Employment and Social Security Institute. Parties in their daily situations can meet the target audience. The approach of the study is supposed to except purely information-gathering, conducting a number of workshops with the principal of each organization to create a clear participation and support of the model that can later be tested in real-life situation as an ESF mission. Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Skolförvaltning, Socialförvaltning, Arbetsförmedling, Ungdomsmottagningar, Försäkringskassan, Skaraborgs kommunalförbund samt Arbetsmarknadsenheter i respektive kommun. Personell medverkan främst genom framtagande av handlingsplan lokalt genom de workshops som anordnas och som blir direkt avgörande för hur en metodik skall kunna testas i Östra Skaraborg via en ESF ansökan. Samtliga parter är vidtalade och behovet är stort och mångfacetterat. Ett stort intresse finns för deltagande i den kommande studien. Eftersom förstudien inte kräver en medfinansiering har inte dessa samverkansparter kopplats till studien i denna ansökan utan kommer att så göras inför den ansökan om att få pröva en metod och arbetssätt våren Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen: Inget krav på medfinansiering. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg kommer bistå med extra medel som täcker det belopp som överskjuter lönekostnaden på SEK. Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir: I det här fallet innebär det ett risktagande som förbunden är medveten om. Målsättningen är klar att vi skall genomföra det vi utsagt oss att göra i denna ansökan, men bakom ansökan står förbunden i Östra Skaraborg om det är så att ESF av någon anledning inte godkänner den rapport som kommer att inlämnas efter genomförd studie.

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND ANSÖKAN Diarienummer 2010-3090055 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer Innovativa insatser före, under och efter arbetslivintroduktion 2010-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Unga i JOBB eller inga i jobb?

Unga i JOBB eller inga i jobb? Unga i JOBB eller inga i jobb? - Om projektet Unga i JOBB som riktades till unga arbetslösa Therese Bengtsson, Gabi Djordjevic, Lena Hedström, Sara Holmberg, Fahreta Rakanovic, Rebecca Svensson och Matz

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer