Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?"

Transkript

1 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet HjoTiBorg Utdelningsadress Box 405 Postnummer Webbplats Postort Skövde Organisationsnummer Organisationstyp Landstingskommunala verksam Organisationsstorlek 1 anställd Behörig företrädare Tomas Rosenlundh Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Samordningsförbundet HjoTiBorg Utdelningsadress Postnummer Postort Skövde Besökadress CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro E-postadress SNI-kod Offentlig förvaltning PlusGiro Antal anställda Kvinnor 0 Män 1 PRO v.3 [ ] d.pro3 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Vi vill vara med! Projektets besökadress Box 405 Postnummer Postadress Skövde Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Startdatum Slutdatum Ansökan avser Förprojektering Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Programområde Ja Nej 1. Kompetensförsörjning Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget 2. Ökat arbetskraftsutbud och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden? Ja Nej Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej 0 0 Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

2 Sid 2 (13) Kontaktperson projekt För- och efternamn Tomas Rosenlundh E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Susanne Andersén E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund och problemanalys Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till detta problem. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har i hög utsträckning prövat metoder och modeller för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Unga med funktionsnedsättning finns fortfarande med som en av de viktigaste målgrupperna, men vi har också i liten skala prövat metoder och arbetssätt att hitta former för hur vi identifierar och möter de ungdomar som på ena eller andra sättet inte syns i samhället. Ett bekymmer utifrån den enskilda individen att inte vara sedd och behövd, ett bekymmer inför framtiden eftersom många av dessa ungdomar får en lång väg att gå för att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi hittar kanaler, metod och arbetssätt så att vi kan underlätta inträdet på marknaden. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har medvetet satsat på olika insatser under de år vi varit verksamma riktat mot målgruppen, men det har varit i allt för liten skala och en helhetssyn har inte kunnat göras. I Tibro kommun prövas nu ett lokalt grepp i liten skala för att hitta ett sätt att mötas, liksom att Samordningsförbundet i Tibro kommun stöttar upp deras arbete med att arbeta med tidiga insatser riktat mot ungdomar. En satsning som kommer denna förstudie till del. I den förstudie vi vill göra utgår vi ifrån det underlag och den statistik som återfinns hos Temagruppen Unga i arbetslivet. En sökning på sidan på ingående kommuner visar att vi har en spridning, men det centrala är att det finns ett behov av att göra en analys och ta fram ett förslag på hur vi gemensamt kan organisera oss för att möta målgruppen. Enligt statistiken från 2010 visar att situationen förbättrats något i våra kommuner från 2010, men det finns en spridning emellan kommunerna från 33,3% till 17,7 % där man inte vet var och vad ungdomen gör. Till det här kommer att Gullspång, Tibro och Falköpings kommun har en hög andel av invandring och den gruppen kan också vara en bidragande orsak till problemen. I temaskriften som Temagruppen unga i arbetslivet tagit fram, konstaterar man att 8-10 % av ungdomsgruppen varje år tillhör den grupp unga som varken arbetar eller studerar. Som tidigare sagts är det här ett bekymmer för alla parter, inte minst för individ och förälder. Målgruppen är för alltför stor och det måste till ett samlat grepp, en helhetssyn mellan alla inblandade parter, så att vi gemensamt skall kunna komma fram till en metod och ett arbetssätt så att alla vet hur vi skall agera när vi möter en ungdom som tillhör målgruppen. I denna förstudie vill vi pröva att lokalt för de tre ingående samordningsförbunden pröva ett antal workshops där

3 Sid 3 (13) aktuella myndigheter tillsammans formar en målbild för det kommande arbetet riktat mot målgruppen. En målbild innehållande metoder som prövas i ett ESF uppdrag 2015 något år framåt. Samordningsförbunden utgör en plattform för samverkan mellan parterna och blir därmed en naturlig ägare till förstudien. Samordningsförbunden emellan deltar i förstudien för den riktar sig till hela området. Intressenter som påverkas av och påverkar projektet Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet. Ingående parter är Samordningsförbunden i Östra Skaraborg som via den plattform de erbjuder för samverkan mellan myndigheterna utgör navet kring försöket att hitta en metod och ett arbetssätt att skapa en rutin kring den ungdom det gäller. Skaraborgs kommunalförbund blir en viktig samverkanspartner. Kommunalförbundet har startat ett gemensamt arbete under rubriken "Fullföljda studier" där man under hösten 2013 gör en kartläggning och en analys över det arbete som pågår runt om i Skaraborg för att identifiera och analysera orsak till avhoppen i gymnasiet. De goda exemplen skall tas fram och målet är att så småningom över kommungränser kunna sprida de goda exempel som finns. I det arbetet ingår även att studera det som nämns längre ner kopplingen till Plug In där man bland annat vill studera hur Göteborgs kommun via GR har synkroniserat sitt arbete. Den här samverkan är viktig för vår del och det arbetet som bedrivs där skall synkroniseras med det arbete vi vill göra i denna förstudie. Vi kommer docka an till varandra i nästa steg om det är så att förstudiemedel beviljas - vi ser varandras insatser som kompletterande insatser. Socialtjänsterna i respektive kommun är en av de viktiga myndigheterna som kommer beröras för de möter förr eller senare den ungdom som är berörd av den metod och det arbetssätt vi vill finna i hela Östra Skaraborg. Arbetsförmedlingen är en intressent och viktig spelare - de ungdomar som har svårast och oftast fastnar i långtidsarbetslöshet är ungdomar som är i avsaknad av gymnasieutbildning. Denna grupp riskerar livslånga problem på arbetsmarknaden med långa och återkommande perioder i arbetslöshet. Därför är det än viktigare att finna ungdomarna i tid och sätta in åtgärder i tid. Försäkringskassan i viss mån - sjukskrivna unga utan sjukpenninggrundande inkomst återfinner vi hos Socialtjänsten men Fk kan ha samordningsansvaret. Fk har sin roll i uppdraget och kommer delta i de workshop som anordnas. Primärvården och ungdomsmottagningarna i synnerhet möter ungdomar utan livsmål och i avsaknad av mening med livet. Den psykiska obalansen har ökat de senaste åren och oftast hittar man dessa ungdomar på akutmottagningarna i brist på andra vuxna som kan lyssna. Skolan och det individuella uppföljningsansvaret. Skolans roll att fånga upp och följa med i processen runt den enskilde individen är också en av nycklarna i det långa perspektivet för denna förstudieansökan. I ESF rapport Temagruppen Unga i Arbetslivet 2013:2 vittnar 379 unga om avhopp från gymnasiet. De sociala orsakerna i skolmiljön talar sitt tydliga språk. Kunskap finns att hämta från det ESF uppdrag som bedrivits med bland annat stöd av SKL - Plug In. Här kan vi hämta hem metoder som bör kunna vara användbara i ett helhetsperspektiv för samtliga parter. Se vidare ovan och kopplingen till Skaraborgs kommunalförbund. Slutligen - de lokala AME runt om i Östra Skaraborg. En tydlig koppling och en möjlig ingång för ungdomarna att göra en nystart på. Genom den förstudie AME själva söker för Skaraborg finns än större möjlighet att lära av varandra. Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg stöttar AME lokalt i sitt område genom uppdraget "En väg in - via AME". Ett sätt för myndigheterna att i liten skala pröva möjligheten för en individ på dennes väg tillbaka till arbetsmarknaden. Den dörren kan vara ett sätt att ta hand om målgruppen ovan vilket får bevisas med denna förstudie och den tänkta ESF ansökan riktat mot målgruppen. Samtliga parter kommer att involveras i den studie vi skall göra. Chefsgruppen i respektive myndighet deltar för att

4 Sid 4 (13) kunna verkställa de beslut man fattar gemensamt i den workshop man deltar i. Alla kontakter är vidtagna och under den process som startar i januari 2014 knyts nyckelpersonerna till studien så att vi vid slutredovisningen har en organisation för ett kommande ESF uppdrag. Samtliga parter är ytterst angelägna att hitta former för hur ett gemensamt arbete skall kunna bedrivas till gagn för målgruppen. Det slutgiltiga målet med att ha prövat en modell kan inte vara klart enbart med denna förstudie utan först när den prövats i en fullskalemodell med stöd av ESF. Tema unga i arbetslivet har många exempel på uppdrag som genomförts där kunskap går att hämta, men det är det lokala engagemanget som måste till. Ett lokalt engagemang som återfinns hos parterna ovan och hos företrädarna i Sof Östra Skaraborg. Vi har dessutom samverkat inledningsvis i detta skede så att vi ser hur våra olika ingångar för förstudiemedel kan komplettera det vi vill göra tillsammans. Jämställdhetsintegrering Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är, samt hur projektet ska arbeta jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet. Frågan är högst aktuell. Både män och kvinnor är drabbade. Vi behöver i den analys som skall göras ta fram hur underlaget ser ut. Har fler unga kvinnor psykiska problem som gör att de har svårare att gå vidare? Är det fler killar som inte orkar fullfölja sina studier? I Falköping liksom i Tibro kommuner har vi en hög andel av invandrare. I ESF rapport Temagrupp Unga i Arbetslivet 2013:3 vet vi att denna målgrupp tidigare varit överrepresenterade i målgruppen ovan. I förstudien och i de workshop vi kommer arrangera kommer alla typer av skillnader att dokumenteras. Ett viktigt utgångsmaterial förutom den lokala kunskapen kommer vara rapporten som är omnämnd ovan. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna kunskap ska integreras i projektgenomförandet. Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg kommer tillsammans med övriga förbund i Östra Skaraborg även ansöka om implementeringsmedel efter genomfört ESF uppdrag "Vägen till arbete/studier". ESF diarienummer I den modellen kommer vi pröva att på plats organisera arbetet gemensamt för målgruppen unga med funktionsnedsättning. Vi vet genom vårt tidigare ESF uppdrag, ESF rapport 2013:3 Tema unga i arbetslivet bekräftar bilden, att dessa ungdomar har det allra svårast med etablering på arbetsmarknaden. Genom att vi håller samman de båda studierna når vi en lärsituation - de båda studierna korsbefruktar varandra och spiller även över till AME och dess tänkta organisationsmodell. Det kommer även spilla över till Skarborgs kommunalförbund och den studie som görs i deras regi - "Fullföljda studier". Till det kommer att fortsatt utvecklingsarbete riktat mot målgruppen är pågående inom ramen för Samordningsförbundens verksamhet i Östra Skaraborg. Alla förutsättningar finns för att vi skall kunna hålla ihop förstudieresultatet och skapa en lärande situation. Samordningsförbundens plattformsorganisation ger den förutsättningen. Målformulering, projektets mål Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna. Övergripande mål (mål på lång sikt) De ungdomar som idag inte syns i myndigheternas officiella statistik skall fångas upp och erbjudas stöd och aktivitet för att komma tillbaka till utbildning alternativt till en arbetsmarknad. Ungdomen själv skall veta att det finns ett alternativ för mig som vill vara med En förälder skall alltid ha någonstans att kunna söka stöd och hjälp att få igång sin ungdom i aktivitet Ingående parter arbetar tillsammans och en helhet har skapats som riktar sig mot målgruppen AME blir den lokala part som utgör ingången till en nystart för den unge Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt)

5 Sid 5 (13) Ej diarieförd En kartläggning har gjorts tillsammans med myndigheterna över antalet ungdomar som kan vara aktuella. Minst 6 workshops har genomförts i vardera Samordningsförbundsområde dvs. Falköping/Tidaholm, Norra Skaraborg och SkövdeHjoTiBorg. Ansvariga i respektive områden deltar och målet med workshopen är att ta fram en gemensam målbild hur vi tillsammans organiserar arbetet. Med stöd av den kartläggning som görs och de workshops som genomförs skall en ESF ansökan om metodutveckling lämnas in i slutet av 2014 till ESF. Målbilden kommer vara att testa modellen under tre år med en huvudtes att AME kan vara en neutral mötesplats för de ungdomar som inte är sedda idag. Delmål (projekt på kort sikt) Ej aktuellt för förstudien. Mervärde Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker idag En gemensam syn på hur vi tillsammans kan ge möjligheter för våra ungdomar att starta sin arbetsmarknadskarrär genom att myndigheterna agerar tillsammans och inte var och en för sig. En helhetssyn skall skapas där var och en ser sin del av denna helhet. AME kan vara ingången för de ungdomar som idag inte syns i samhällets stödsystem och med den ansökan som AME i Skaraborg gör att skapa en organisatorisk arena att verka inom kan metodik och arbetssätt spridas mellan enheterna. Till det kommer Samordningsförbunden i Östra Skaraborg som är plattformen för samverkan rent generellt med metodutveckling högt upp på dagordningen. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet. Förutsättningen för att genomföra studien är att vi med de medel vi ansöker om, anställer en utredare som håller i förstudien över tid. I arbetet ingår dokumentering av den process som vidtas och bara i det att vi är aktiva och drivande i tre Samordningsförbund gör att vi över gränserna får inspel att testa olika metoder för att nå målgruppen. Parterna lokalt kan komma fram till lite olika sätt, men vi tror att denna korsbefruktning genom att förbunden håller samman arbetet ger ett lärande över alla samverkansgränser. Genom den samverkan vi har med Skaraborgs kommunalförbund finns alla förutsättningar att vi gemensamt kan komma fram till ett förslag till en modell som kan prövas på längre sikt. I den aktiva process som sker kommer respektive deltagande kommun internt få uppgiften att utifrån de intentioner som växer fram processa resultatet så att en gemensam intern syn på hur man gemensamt skall arbeta. Det gäller bland annat en samsyn mellan skolförvaltning och socialförvaltning men även lokalt inriktat mot externa parter som Af och Fk. Ett lärande och ett sätt att arbeta med det lokala nätverket runt en individ. Riskanalys och riskhantering Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering. Potentiella risker Riskhantering Ej relevant för förstudien. Ej relevant för förstudien. Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen. Tid- och aktivitetsplan

6 Sid 6 (13) Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Faktainsamling. Analys och kartläggning. Djupintervjuer av nyckelpersoner som personal på ungdomsmottagningar, elevhälsa,uppföljningsansvar skola, försäkringskassan, arbetsförmedling, samt socialtjänst. Samarbetet med ansvarig handläggare på kommunalförbundet och projektet "fullföljda studier" inleds omedelbart. Processen med att finna en transnationell samarbetspartner startar och pågår under hela den tids om förundersökningen omfattar. 2 workshops i varje förbundsområde. De som deltar i workshopen har ett ansvar för målgruppen och skall ha befogenhet att kunna avgöra med att bidra till att den framtagna modellen riktat mot målgruppen kan prövas i ett kommande ESF uppdrag. Delaktighet skall uppnås i dessa workshops liksom att varje deltagande part skall se helheten av varje myndighets insats i arbetet. Emellan workshop 1 och 2 skall parterna göra ett internt arbete i den egna kommunen så att en gemensam samsyn åstadkoms i arbetet att möta dessa ungdomar. Slutfas och sammanställningsfas av det vi lärt oss i det gemensamma arbetet. Samordningsförbunden är beredda att ta över resultatet och slutföra en fullständig ESF ansökan inför nästa programperiod Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Hela idén med denna förstudie är att bygga samverkan kring en målgrupp som är ytterst angelägen att hitta metoder och arbetssätt i att möta. Temagruppen unga i arbetslivet talar ett tydligt språk i detta sammanhang och lokalt behövs inriktning mot att praktiskt göra istället för att bara prata. Den övergripande strukturen är att vi lägger förstudien under Samordningsförbundet. Det innebär i sig att parterna redan finns där och ett ansvar för att följa processen ifrån parterna på ett aktivt sätt så att man på sikt kan ta ansvar för ett genomförande. Det andra är att samtliga parter lokalt kommer inbjudas till arbetet med att gemensamt ta fram en målbild och handlingsplan för hur vi lokalt skall gå till väga. Vi gör det inom ramen för Samordningsförbundens uppdrag och vi kommer använda oss av en extern konsult som hjälper oss att gemensamt skapa en modell som skulle kunna testas på ett sammanhållet sätt över hela Östra Skaraborg med stöd av ESF. Intressenter och inbjudna till det här arbetet står att läsa på andra ställen i denna ansökan, men alla som kan möta och möter ungdomarna som riskerar hamna utanför skall delta. Det innebär att även den tidiga kopplingen inom skolförvaltningen skall vara med eftersom man redan där med all sannolikhet kan hitta ungdomar som man vet ligger i en riskzon. Samverkan är det samma som vilja. Det är detsamma som engagemang och för att studien skall nå dessa resultat krävs engagemang från start och en vilja till förändring. Med tidigare uppdrag och med pågående uppdrag från Samordningsförbunden till parterna finns en erfarenhet av att samverkan runt en individ för att hitta hållbara metoder på lång sikt. Här finns också engagemanget som vi skall använda oss av i denna förstudie som kommer att göras. Vi tror att denna vilja finns från alla parter och förarbetet till denna ansökan har visat att viljan finns. Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Parterna som är delaktiga skall samverka och ha en gemensam syn på hur arbetet riktat mot målgruppen skall

7 Sid 7 (13) effektiviseras. Genom allas deltagande i framtagande av en handlingsplan skall denna gemensamma syn åstadkommas och den skall åstadkommas över myndighetgränserna. Genom Samordningsförbundet delges samtliga parter att vi bedriver en utredning riktat mot tidiga insatser, uppsökande verksamhet för att förhindra en utslagning från arbetsmarknaden innan den ens börjat. Genom att förbundens styrelser består av aktiva politiker i region och kommun, högt uppsatta tjänstemän från Af och Fk finns möjligheten att internt inom respektive organisation förankra och verkställa även på den här nivån. Till det här kommer kontakten med Skaraborgs kommunalförbund - via dem når vi än tydligare ut till alla kommuner. Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. Vi kommer att under processen aktivt arbeta med att nå samverkanspartner i Europa. Samverkan med andra parter i Europa fördjupar ett uppdrag och ger ytterligare dimensioner. En lärdom vi dragit av tidigare genomförda ESF uppdrag. Vilket av våra Europeiska grannar som har en väl utvecklad metodik och arbetssätt gentemot vår målgrupp är okänt, men den processen startar upp i och med att förstudien startar. Vi tror att Tyskland med sina lagar som säger att man har en skyldighet att anställa individer med funktionsnedsättning är intressant liksom att lära mer om deras omtalade lärlingsutbildningar. Vårt grannland Finland är intressant att undersöka vidare, de ligger oftast långt fram i sina kontakter med EU och har ett system och arbetssätt riktat mot målgruppen som kan vara intressant att undersöka. I arbetet med att hitta samverkanspartner i Europa kommer vi samverka med Eures som är Arbetsförmedlingens Europeiska nätverk. Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Ej aktuellt. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt. Det finns två tydliga kopplingar till två förstudier som lämnas in i denna omgång. En förstudie som kommunalförbundet i Skaraborg står bakom och som gäller att hitta en organisatorisk plattform för delregionens AME. Varför denna förstudie är viktig är för vi tror att AME med sin lokala förankring kan vara en viktig part i att pröva en framtida modell i Östra Skaraborg. Resurser skall styras dit. Den andra förstudien ansöker vi själva om och det är en ansökan om implementering av en arbetsmodell som vi själva fann i uppdraget Vägen till arbete/studier. Den lokala modellen vi vill pröva i Mariestad har bäring på denna ansökan att jobba lokalt mot de ungdomar som idag inte är synliga i samhället och inte omfattas av vårt sociala skyddsnät. Den tredje tydliga kopplingen är det arbete som Skaraborgs kommunalförbund bedriver och som är omnämnt i ansökan. Med vår ansökan om förstudiemedel kan det uppdraget förstärkas genom den aktiva samverkan som är ämnad att komma till stånd.vi kompletterar och vi kan tillsammans skapa en helhet. Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg är ägare av förstudien och ansvara för att den blir genomförd. Vi kommer genomföra studien i samverkan med övriga Samordningsförbund i Östra Skaraborg och därmed täcker vi in hela området. Erfarenheter finns att arbeta tillsammans sedan tidigare med mycket gott resultat. Se nedan. Den paraplyorganisation för välfärd som Samordningsförbunden utgör där alla parter som arbetar inom området finns representerade gör att hemvisten för förstudien hamnar rätt.

8 Sid 8 (13) En utredare med social kompetens kommer att anställas av förbundet för att tillsammans med ingående parter genomföra förstudien. I planen ligger en mängd aktiviteter där ansvariga parter tillsammans formulerar en plan för hur arbetet skall organiseras framgent. Närmast efter studien är en ansökan att pröva en modell fullt ut i ett ESF uppdrag riktat mot målgruppen. Delaktighet från början är ledordet. De ingående intressenterna som Af, Fk, Ungdomsmottagningar, Skolförvaltningar,Socialförvaltningar, Skaraborgs kommunalförbund samt Arbetsmarknadsenheter kommer vara delaktiga i att tillsammans med en konsult ta fram en målbild och strategi för det fortsatta arbetet. inkludera istället för att exkludera. Genom den faktainsamling som skall ske och mötet med beslutshavare inom respektive ansvarsområde beräknas förstudien ta minst 6 månader. Efter att förstudien är redovisad och klar kommer en ansökan om ett ESF uppdrag riktat mot ungdomarna lämnas in. Övriga kringkostnader för att genomföra studien kommer Samordningsförbundet att bidra med eftersom lönekostnaden för den utredare som anställs enbart räcker till de medel vi ansöker ifrån ESF. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Projektledare är Tomas Rosenlundh Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg och Annica Gustavsson från Samordningsförbundet Norra Skaraborg. Vi har tidigare varit projektledare för ESF uppdrag "Vägen till arbete/studier" i Östra Skaraborg ESF diarienummer Till det kommer att Tomas Rosenlundh sedan tidigare var kontaktperson för Arbetsförmedlingen i Skaraborg gentemot ESF regionkontor i Skaraborg. Ett kontaktmannaskap som resulterade i ett nära samarbete under tiden som ESF var verksam i denna del av regionen. Tomas Rosenlundh har även varit ansvarig för fler ESF uppdrag i Skaraborg varav ett inriktat mot invandrare i Skara och ytterligare ett tillsammans med Svenska kommunalarbetareförbundet arbetslösa kvinnor i Falköping. Under den period som medel avsattes till Norra Skaraborg för tillväxtfrämjande insatser var Tomas Rosenlundh ansvarig för värdering av olika projektförslag och tillika ordförande i ett av dessa styrgrupper för Mål 2 uppdrag. Tomas Rosenlundh har genomgått en projektledarutbildning på Högskolan i Skövde med godkänt resultat Erfarenheten finns. Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Ansökan genomförs enligt klumpsummemodellen. Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. En arbetsmodell i arbetet med att möta alla de ungdomar som inte studerar, arbetar och inte heller syns i den offentliga statistiken tas fram. Ett förebyggande arbetssätt behövs för att tidigt möta denna målgrupp. Förstudien tar fasta på den statistik som återfinns i Temagruppen unga i arbetslivet har tagit fram och fokus läggs på kommunerna i östra Skaraborg. Samordningsförbunden är som paraplyorganisation den plattform för samverkan mellan parterna. Ingående intressenter till denna studie är förutom Samordningsförbunden, Skolförvaltning, Närhälsan och dess ungdomsmottagningar, Arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunalförbundet. Parter som alla i sina dagliga lägen kan möta målgruppen. Arbetssättet i förstudien är tänkt att förutom ren faktainsamling, genomföra ett antal workshops med huvudansvarig i respektive organisation för att skapa en tydlig delaktighet och förankring av den modell som senare kan prövas i skarpt läge som ett ESF uppdrag. Sammanfattning av projektet på engelska. A working model of the work to meet all the young people who are not studying, working and not appear in official

9 Sid 9 (13) statistics are produced. A preventative approach is needed to meet this target early. The pilot study focuses on the statistics contained in the Theme Group young people at work have developed and the focus is on municipalities in eastern Skaraborg. Coordination Associate is an umbrella organization the platform for cooperation between the parties. Initial stakeholders in this study is in addition to Coordinating Councils, School Boards, Närhälsan and its youth clinics, Labour Units, Employment and Social Security Institute. Parties in their daily situations can meet the target audience. The approach of the study is supposed to except purely information-gathering, conducting a number of workshops with the principal of each organization to create a clear participation and support of the model that can later be tested in real-life situation as an ESF mission. Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Skolförvaltning, Socialförvaltning, Arbetsförmedling, Ungdomsmottagningar, Försäkringskassan, Skaraborgs kommunalförbund samt Arbetsmarknadsenheter i respektive kommun. Personell medverkan främst genom framtagande av handlingsplan lokalt genom de workshops som anordnas och som blir direkt avgörande för hur en metodik skall kunna testas i Östra Skaraborg via en ESF ansökan. Samtliga parter är vidtalade och behovet är stort och mångfacetterat. Ett stort intresse finns för deltagande i den kommande studien. Eftersom förstudien inte kräver en medfinansiering har inte dessa samverkansparter kopplats till studien i denna ansökan utan kommer att så göras inför den ansökan om att få pröva en metod och arbetssätt våren Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen: Inget krav på medfinansiering. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg kommer bistå med extra medel som täcker det belopp som överskjuter lönekostnaden på SEK. Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir: I det här fallet innebär det ett risktagande som förbunden är medveten om. Målsättningen är klar att vi skall genomföra det vi utsagt oss att göra i denna ansökan, men bakom ansökan står förbunden i Östra Skaraborg om det är så att ESF av någon anledning inte godkänner den rapport som kommer att inlämnas efter genomförd studie.

10 Sid 10 (13) År År År År År Kostnadsbudget 2014 Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering) Total kr kr Lokaler Resor Materiel Summa kr kr Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande) Lokaler Resor Material Projektadministration - ekonomi och rapportering Materiel Uppföljning och utvärdering Resor Materiel Information / marknadsföring Resor Materiel

11 Sid 11 (13) Spridning av resultat för strategisk påverkan Resor Materiel Transnationella aktiviteter Lokaler Resor Materiel Andel transnationalitet 0,00% 0,00% Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF) Lokaler Investeringar Övriga kostnader Andel ERUF 0,00% 0,00% Indirekta utgifter Indirekta utgifter 0 kr 0 kr Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör

12 Sid 12 (13) Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Intäkter Kostnadsbudget Totalt kr kr

13 Sid 13 (13) Finansieringsbudget År År År År År 2014 Total ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering) Summa kr kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Offentligt bidrag i annat än pengar Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Offentliga kontanta medel tillförda projektet Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr Andel 0,00% 0,00% Andel off. medfinansiering 0% 0% Finansieringsbudget Totalt kr kr

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer 2010-3050021 Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång1-2011 Programområde 2 2010-5050005 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Datum: Dnr 2013-06-27 GD-beslut 2013-99 Kontaktperson: Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Svenska ESF-rådet har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram en modell

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (14) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande 2008-5080023 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola Utdelningsadress Box 707

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2010-04-16. Tid 2010-06-04

PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2010-04-16. Tid 2010-06-04 PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (5) 2010-04-16 Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Servicekontoret, Skatteförvaltningen, Skolgatan 1, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande

Läs mer

ANSÖKAN SKELLEFTEÅ. 93185 Skellefteå. Trädgårdsgatan 6, 93185 Skellefteå. bert.ohlund@skelleftea.se

ANSÖKAN SKELLEFTEÅ. 93185 Skellefteå. Trädgårdsgatan 6, 93185 Skellefteå. bert.ohlund@skelleftea.se ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande, Ökat arbetskraftsutbud 2009-5080004 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Skellefteå kommun Utdelningsadress

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande AME, Gesällgatan Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Naturkraft Rehabilitering, AME, Skaraborgsgatan 19, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Claes-Göran

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång 1/2011 2010-5010010 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Stockholms kommun Utdelningsadress

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning.

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning. ANSÖKAN Diarienummer 2010-3010003 Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förprojektering inom Programområde 1, Ansökningsomgång 1/2010 2009-5010013 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Samordningsförbundet Skövde 2009-09-25. Tid 2009-09-25

PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Samordningsförbundet Skövde 2009-09-25. Tid 2009-09-25 PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3090073 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2010-12-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Norra Mellansverige Genomförande Programområde 2

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-02-24 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer