Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet"

Transkript

1 Dnr / (21) Regeringen Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet I enlighet med regeringens uppdrag överlämnar Socialstyrelsen härmed rapporten Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet. Sammanfattning Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag under fördelat 47,5 mkr som stimulansbidrag till 18 FoU-center på äldreområdet. Socialstyrelsen har också i uppdrag att följa upp verksamheten. Denna rapport bygger på FoU-centrens egna verksamhetsbeskrivningar. Någon analys av verksamhetens kvalitet görs inte utan Socialstyrelsen avser återkomma med en sådan i 2004 års rapport. En första uppföljning visar att FoU-centren är på god väg i sin etablering: 14 center med viss FoU-tradition bedriver FoU-arbete utifrån de äldres behov och med inriktningen att främja personalens lärande i arbetet. Två FoU-center rekryterar medarbetare inför verksamhetsstart under hösten medan två center ännu är i sin planerings-/projekteringsfas. Nya samverkansformer mellan huvudmännen har utvecklats och kontakterna med högskolan har fördjupats och konkretiserats. FoU-centren håller därmed sannolikt på att utvecklas till den länk mellan den praktiska vården/omsorgen och universitet/högskola som eftersträvas. Även i förhållande till de av riksdagen uppställda villkoren för stimulansbidragen visar lägesrapporten att målen är på god väg att uppnås. Organiserat brukarinflytande är dock blygsamt förekommande men på detta område redovisar FoU-centren konkreta utvecklingsambitioner. Stimulansbidragets andel av verksamhetsbudgeten varierar mellan 30 och 50 procent. Med sina egna begränsade ekonomiska resurser är FoU-centren sårbara varför någon form av statligt basstöd torde bli nödvändig för att säkra en verksamhet även på längre sikt. Bakgrund Inom ramen för den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) beviljade regeringen 1999 stimulansbidrag om 37 miljoner kronor till 15 regionala FoU-centra med verksamhet på äldreområdet. Huvudsyftet för satsningen var att stimulera till en lokalt förankrad och praktiknära kunskaps- och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg för SOCIALSTYRELSEN Telefon växel Fax STOCKHOLM Texttelefon Telegram Socialstyret Besök Rålambsvägen 3 E-post Org nr Internet Postgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 2(21) äldre. Stimulansbidraget beviljades till totalt femton kommuner och landsting i samverkan under åren I Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) anförde regeringen det som angeläget att satsningen på regionala FoUcentra fortsätter under åren och utvecklas till att, utöver samverkan mellan kommuner och landsting, även innefatta samarbete med universitet och högskolor. För ändamålet anslogs 60 miljoner i stimulansbidrag för treårsperioden. Socialstyrelsen erhöll uppdraget att administrera, stödja och följa upp satsningen. För år 2002 fördelades 10,8 mkr till 12 FoUcentra och för perioden fördelades 47,5 mkr till 18 centra. Stimulansbidragens periodiserade fördelning över åren redovisas som bilaga 1. Föreliggande redovisning speglar läget beträffande de 18 FoU-centra som erhåller stimulansbidrag under åren En grundläggande förutsättning för att erhålla bidraget är att centrets verksamhet inriktas mot äldres vård (HSL) och omsorg (SoL) och att dess verksamhet är ett resultat av samverkan mellan kommuner och landsting i samarbete med universitet och högskolor. Ett villkor för att erhålla stimulansbidrag är även att kommuner, landsting och andra intressenter tillsammans anslår minst motsvarande belopp till centrets verksamhet. Nedanstående tabell visar FoU-centra med stimulansbidrag under åren samt bidragets storlek FoU Kronoberg FoU Centrum Äldre i Uppsala Äldrecentrum, Västerbotten Äldre Väst Sjuhärad FoU-SO/Äldre i Stockholm Kommunförbundet Fyrbodal FoU Äldre Sörmland Äldreforskning Nordväst, Stockholm Äldreforum, Dalarnas Forskningsråd NFoU, Halland FoU Östergötland Forum Äldre, Örebro Kompetenscentrum Stockholms stad FoU Norrbotten FoU Västmanland Luppen Kunskapscentrum, Jönköping Äldrecentrum Sydost, Kalmar län FoU i Väst, Göteborgsregionen

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 3(21) För sex FoU-center inkluderar de i tabellen redovisade beloppen även stimulansbidrag för projektering och planering under fyra månader En schematisk presentation av respektive FoU-center med aktuellt verksamhetsläge och finansiering bifogas som bilaga 2. Metodik för arbetet med lägesrapporten Underlag för denna lägesrapport har dels utgjorts av de ambitioner som FoU-centren redovisat som verksamhetsplaner i sina respektive ansökningar om stimulansbidrag, dels de lägesrapporter som de inkommit med under Det skriftliga underlaget har kompletterats med muntliga kontakter. Lägesbeskrivningen för respektive center har i arbetets slutskede stämts av med FoU-centrat ifråga. Lägesrapportens struktur följer den mall som utarbetats i samarbete med FoU-centren och vars syfte är att skapa enhetlighet i såväl den enskilda som den samlade redovisningen av centrens verksamhet. FoU-centrens etablering Av de aktuella FoU-centren har tretton enheter bedrivit sin verksamhet alltsedan 1999 då stimulansbidrag beviljades för första gången. Relationen mellan centrens huvudmän (kommuner och landsting) är avtalsreglerad med årlig anslagsfinansiering som ofta är krontalsfixerad i förhållande till invånareantalet. I sina årsredovisningar speglar FoU-centren en verksamhet som funnit sin form och som etablerat kontaktnät med såväl äldreomsorgens huvudmän som dess praktiker och brukare. Utöver verksamhetsknutna projekt och utvecklingsinsatser bedrivs utbildning/fortbildning riktad till berörda personalkategorier och ofta även process/ metodhandledning. I flera fall har centren ingått i de nationella utvärderingar av FoU-verksamheter som genomförts. 1 Fem FoU-center är nystartade och befinner sig i olika faser i sin etablering. Här saknas ofta samverkanstradition på området huvudmännen emellan och arbetet inriktas på att skapa en arena för det gemensamma FoU-centret. Så är fallet med FoU-SO/Äldre i Stockholms län som efter huvudmannaförändringar alltjämt befinner sig i en planerings- och projekteringsfas med slutande av samverkansavtal mellan fyra kommuner och landstinget, personalrekrytering och lokalanskaffning. I Fyrbodal planeras, struktureras och organiseras samverkan mellan kommuner, sjukvårdshuvudman, försäkringskassa, arbetsförmedling och högskola kring det gemensamma Fyrbodalsinstitutet. I Västmanland pågår rekrytering av medarbetare sedan formella beslut och avtal fattats kring etablering, verksamhetsinriktning, organisering, finansiering, etc. Det etablerade Fokus i Kalmar län inleder sam- 1 Bergström Eva et al: Det dolda universitetet. Framväxten av FoU-miljöer utanför universitet och högskolor. Falun Ekermo Mats: Den mångtydiga FoU-idén lokala FoUenheters mening och betydelse. Örebro 2002.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 4(21) arbete med landstinget i det nybildade Äldrecentrum Sydost. Det återstående FoU-centret, FoU Äldre i Sörmland, etablerades 2002 och konsolideras för närvarande till tre verksamhetsspår varefter forskarrekrytering vidtar. Organisation Förutsättningen för etablerandet av FoU-center är att detta sker i samverkan mellan kommuner och landsting och i samarbete med universitet och högskolor. Detta villkor uppfyller samtliga center men samverkan är organiserad på olika sätt: Inom kommunförbundets organisation med samverkansavtal med övriga huvudmän Detta är den vanligaste organisationsformen. För åtta av de arton FoUcentren har frågan om organisationstillhörighet lösts på detta sätt och därmed har även arbetsgivarfrågan för anställd personal fått sin lösning 2. Den politiska ledningen utövas vanligtvis av ett redan etablerat samverkansorgan eller på delegation av en styrgrupp med tjänstemannaföreträdare för samverkansparterna. I några fall har särskild styrelse för FoU-centret utsetts inom kommunförbundets ram. Samverkan med universitet/högskola avtalas i särskild ordning och företrädare ingår/adjungeras till centrets styrgrupp. I ett fall har högskolan åtagit sig ansvaret för den löpande administrationen av FoU-centret ifråga. Inom regionförbundets ram I de fall FoU-centren har sin organisationstillhörighet till ett redan etablerat regionförbund har samverkansfrågan lösts inom den fungerande förbundsstrukturen. Så är fallet för fyra FoU-centra 3. Huvudmännens inflytande sker genom arbetsutskott till befintlig styrelse eller genom särskilt inrättat samverkansorgan med huvudmannaföreträdare. Med universitet/högskola sker avtalsreglerad samverkan och företrädare adjungeras till utskott/styrgrupp. Landsting som huvudman med samverkansavtal För tre FoU-center är respektive landsting huvudman men med samverkans- och samarbetsavtal med såväl kommuner som universitet/högskola 4. I samtliga fall är verksamheten politiskt underställd ett etablerat samverkansorgan mellan huvudmännen eller en politisk nämnd. Den operativa ledningen utövas av en styrgrupp med tjänstemannaföreträdare. 2 FoU Kronoberg, Äldre Väst Sjuhärad, FoU-SO/Äldre i Stockholms län, Kommunförbundet Fyrbodal, FoU Äldre i Sörmland, FoU Norrbotten, FoU Västmanland, Luppen Kunskapscentrum i Jönköping. 3 FoU-centrum Äldre i Uppsala län, NFoU Halland, Äldrecentrum Sydost, FoU i Väst. 4 Äldrecentrum Västerbotten, Äldreforskning Nordväst Stockholm, Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård i Stockholm.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 5(21) FoU-center med lös gemensam ram i form av partnerskap För två FoU-center har huvudmännen löst verksamhetens organisering genom en form av avtalsreglerat partnerskap där ansvarsuppgifterna för verksamhet och personal fördelas huvudmännen emellan 5. I ett av fallen finns en gemensam ledningsgrupp för verksamheten. I det andra svarar en av huvudmännen för samordningen utåt. I båda fallen sker organiserat samarbete med universitet/högskola. FoU-center med stiftelse som huvudman Ett FoU-center har en stiftelse som huvudman och är underordnad dess styrelse med representanter för regionen och forskarsamhället 6. Samverkansavtal för verksamheten har slutits med landstinget och länets kommuner. Finansiering För samtliga av de aktuella FoU-centren regleras finansieringen i avtal mellan huvudmännen. Det statliga stimulansbidragets andel av verksamhetsbudgeten varierar mellan 30 och 50 procent med en tydlig tendens: ju mera etablerat FoU-centret är desto lägre är stimulansbidragets andel i den totala budgetomslutningen. Med tiden tenderar intäktsfinansieringen att öka och bidrar då i ökande utsträckning till verksamhetens finansiering. Denna utveckling förefaller emellertid vara långsam. I delrapporten från Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 7 betonas värdet av kommunal FoU-verksamhet men att sådan verksamhet genom sina begränsade resurser är särskilt sårbar. Ett framtida statligt basstöd till FoU-centren anses därför angeläget. Stödet bör utformas så att det borgar för ett utvecklat samarbete mellan forskning, utbildning och praktik för att garantera långsiktighet och kvalitet. Praktikermedverkan och brukarinflytande En uttalad målsättning för FoU-centrens verksamhet är att arbetet bedrivs och utvecklas i nära samverkan och i samarbete med berörda yrkesutövare. Sådan samverkan sker i formaliserad form i de referensgrupper som kompletterar centrens organisation samt informellt i de målinriktade arbetsgrupper som bildas för enskilda projekt eller för konkreta arbetsuppgifter i övrigt. Flera FoU-center har även initierat bildandet av nätverk på specifika områden med företrädare för berörd verksamhet oavsett huvudmannaskap. Organiserad samverkan med brukare och brukarorganisationer är inte lika vanligt. På några FoU-center finns brukarråd med företrädare för brukaror- 5 FoU Östergötland, Forum Äldre Örebro. 6 ÄldreForum Dalarna. 7 Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Rapport till regeringen avseende det treåriga regeringsuppdraget. Socialstyrelsen 2003.

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 6(21) ganisationer. I övrigt och oftast sker brukarsamverkan i samband med FoUcentrens reguljära verksamhet (projektverksamhet, seminarier, utbildningar, utvecklingsstöd etc.). En vidareutvecklad brukarsamverkan framöver är ett genomgående tema i centrens verksamhetsplanering. Personal Karaktäristiskt för FoU-centren är dess kärna av forskarutbildade medarbetare, flertalet disputerade och ofta med konkret yrkeserfarenhet från verksamhetsområdet ifråga. Därutöver finns ett varierande antal projektmedarbetare med tidsbegränsade anställningar som ofta har sin bastjänst i någon av huvudmännens organisationer. Verksamheten leds av en chef eller FoUsamordnare med verksamhets- och budgetansvar inför huvudmännen. Administrationen sker rationellt, ofta genom tjänsteköp från någon av huvudmännen eller samordnad med annan verksamhet. I de fall FoU-centret inte förfogar över egen forskarresurs sker tjänsteköp från universitet/högskola eller annan FoU-verksamhet. Flera FoU-center får även sin handledning och sitt metodstöd genom universitetets/högskolans försorg och detta personalsamband framhålls som en ömsesidig framgångsfaktor för de berörda. Flera FoU-center har på varierande sätt knutit doktorander till sin verksamhet bland annat för att stärka relationen med berörd högskola/universitet. På deltid ägnar sig doktoranden då åt egen forskning men deltar i övrigt i FoUcentrets reguljära verksamhet. Vid några FoU-center erbjuds praktiskt yrkesverksamma att genomgå en elementär forskarutbildning, s.k. forskarskola. Utöver utbildningsinsatsen fyller denna insats även funktionen som rekryteringsbas för framtida personalbehov. Ett system med lokala FoU-ombud har prövats av flera FoU-center. Därigenom kan FoU-idén ges ökat genomslag samtidigt som enskildas medverkan i FoU-arbete stimuleras. För spridning och implementering av FoUresultat kan dessa ombud få stor betydelse. FoU-centrens verksamhet Karaktäristiskt för verksamheten vid de arton FoU-centren är en diversifierad verksamhet som ofta även bär en lokal/regional prägel. Av centrens lägesrapporter kan emellertid några typiska verksamhetsinsatser skönjas: Projektverksamhet av innovativ och verksamhetsutvecklande karaktär framstår som det klart dominerande inslaget i FoU-centrens verksamhet och sammantaget redovisar centren hundratals mer eller mindre långsiktiga pågående projekt. Som exempel på bredden i verksamheten kan nämnas pro-

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 7(21) jektet Vård vid livets slut där berörda personalkategorier utvecklar samverkan genom utbildning och handledning. Projektet Ta med påsen och kom inbjuder pensionärer till apoteket för riktad information om den enskildes mediciner och olämpliga kombinationer. I det fleråriga projektet När fritid bli fri tid belyses pensioneringsprocessen i en longitudinell studie och i projektet Samverkan i vården utvecklas en eftervårdsmodell för strokedrabbade. Arbetet för en utvecklad vårdkedja över förvaltningsgränserna bedrivs i flera projekt. Inte sällan ges projektverksamheten en regional prägel. Att åldras i glesbygd är ett naturligt projekt för ett FoU-center i Västerbotten medan mångkulturell äldreomsorg är ett givet tema för ett projekt i Botkyrka. Kollegiegranskning framstår som en allt vanligare metod för projekt med inriktningen att utveckla personalens professionalitet. Utvärdering och uppföljning är andra inslag som är gemensamma för FoUcentren. Anhörig-300 projekten har ofta utvärderats genom centrens försorg. Läkartillsynen i särskilda boenden är ett annat exempel. Uppföljning av huvudmannaskapsförändringar (ÄDEL, Psykädel, handikappomsorgens kommunalisering) är andra exempel på uppdrag som lagts på centren. Utbildnings- och fortbildningsinsatser är vanliga inslag. Insatserna görs huvudsakligen på två sätt: antingen genomförs aktiviteten i egen regi och i egna lokaler för att markera centrets funktion som mötesplats, eller så uppdras åt extern kursgivare att genomföra insatsen med centret som beställare. Exempel på insatser riktade till professionellt verksamma är utbildning i samtalsmetodik, kurs i informationssökning, projektledarutbildning, kurs för blivande fokusgruppledare, handledarutbildning för demenssköterskor, kurser kring kostens betydelse för hälsan etc. Seminarier, konferenser och FoU-dagar är naturliga forum för ömsesidig kunskaps- och informationsspridning. Ofta anordnas dessa möten i egen regi för att förmedla kunskap på för verksamhetsområdet aktuella teman eller för att informera om resultatet av ett genomfört projekt. Exempel ur centrens verksamhetsberättelser är framtidsverkstäder om framtida yrkesroller där olika personalkategorier från flera huvudmän möts kring en gemensam frågeställning, idésmedjor för verksamhetsutveckling, tankerum för reflektion etc. FoU-dagar har genomförts för att lansera ny verksamhet eller för att sprida kunskap och information om uppnådda resultat. Nybildade center har för att markera verksamhetsstarten i flera fall inbjudit berörda målgrupper till upptaktskonferens. I Västmanland lockade en sådan konferens 200 deltagare. FoU-centrens medarbetare anlitas ofta som resurspersoner av externa kursoch konferensarrangörer. Detta är ett naturligt led i centrets uppgift att sprida information och kunskap till en vidare krets. Verksamhetsberättelserna vittnar om att sådan medverkan sker regelbundet och frekvent, främst nationellt men även vid konferenser utomlands.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 8(21) Som grundläggande för all FoU-verksamhet betonas uppgiften att bistå praktiskt verksamma med projekt- och metod- och processhandledning samt annat stöd för deras professionella yrkesutveckling. Ständigt aktuell är också uppgiften att bistå vid informations- och kunskapssökning. Dessa insatser görs reguljärt vid de FoU-centra som hunnit etablera sin verksamhet. För att stimulera till och möjliggöra lokalt utvecklingsarbete har några FoU-center inrättat ett system med stipendier, FoU-medel eller lokala forskningsanslag som är fria att söka för personal på äldreområdet. För behandling av ansökningar har någon form av beredningsgrupp med bl.a. vetenskaplig kompetens vanligtvis inrättats. I samband därmed har även frågan om hur den etiska prövningen av projektverksamhet ska ske och i något fall har beredningsgruppen anförtrotts även denna uppgift. Två FoU-center har för att markera sin regionala profil och som ett led i en strävan att bidra med regional och lokal kunskap och information tagit fram regionala välfärdsdata och lokal statistik. Aktuella utvecklingsområden De nybildade FoU-centren fortsätter sitt projekterings- och etableringsarbete, skapar nätverk och utvecklar interna och externa verksamhetsrelationer. De center, som funnit sin form och etablerat sin verksamhet, anger flera utvecklingsområden som exempelvis: Samverkan mellan kommuner och landsting har utvecklats kontinuerligt inom ramen för FoU-centrens verksamhet. Flera FoU-center planerar framöver en målinriktad samverkan med bl.a. den psykogeriatriska verksamhet som bedrivs av sjukvårdshuvudmannen. Den demografiska utvecklingens konsekvenser för äldrevårdens och äldreomsorgens volymutveckling blir föremål för flera regionala studier. Målsättningen är att resultatet ska kunna komplettera huvudmännens beslutsunderlag för verksamhetens framtida dimensionering. FoU-centren är på olika sätt engagerade i planeringen av lokal och regional utvärdering av den Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvård. Utvärderingen görs i nära samverkan mellan kommuner och landsting och då ses FoU-centret som naturlig arena. Sjukvård som bedrivs i primärkommunal regi blir föremål för särskilda studier och uppföljningar. Mentorprogram för första linjens chefer inom kommuner och landsting har utvecklats av något FoU-center. Ambitionen är att på olika sätt sprida programmet såväl regionalt som nationellt sedan intresset härför visat sig stort.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 9(21) Kunskapsspridning om forskningsmetodik och informationssökning har hittills fått stort gensvar från praktiskt verksamma i län där FoU-centra bedrivit någon form av forskarskola. Verksamheten är fortsatt angelägen och ett regionalt samarbete center emellan övervägs. Teknik i äldreomsorg blir temat för utvecklingsinsatser på flera områden, såsom hjälpmedelsutveckling, IT och elektronisk informationsöverföring, telemedicin etc. Kunskapsförmedling och spridning Utöver kunskapsbildning anges förmedling, spridning och implementering som några av de viktigaste uppgifterna för FoU-verksamheten. De aktuella centren ger följande exempel härpå: De gängse metoderna för att förmedla och sprida FoU-resultat är genom FoU-rapporter och FoU-meddelanden, föreläsningar, seminarier, utbildningar och konferenser. Utöver dessa kanaler, som frekvent används av alla de FoU-center som passerat sin etableringsfas, har flertalet även en omfattande och regelbunden nyhetsbrevsutgivning. Vidare sprids resultat och information via Internet, på egen hemsida eller på den hemsida som är gemensam för landets FoU-enheter på välfärdsområdet. Till verksamheten finns vanligtvis knutet ett permanent FoU-råd, en FoUsamrådsgrupp eller en referensgrupp med verksamhetsföreträdare där FoUresultat löpande presenteras och där den vidare spridningen planeras och struktureras. I förekommande fall sker detta även i lokala FoU-råd eller i ett nätverk av lokala FoU-ombud. FoU-kaféer och idébytardagar är exempel på informella mötesplatser där såväl FoU-medarbetare som vård- och omsorgspersonal och brukare kan träffas för spontana samtal kring genomförda, pågående och planerade FoU-insatser. Vid temadagar samlas berörda från olika verksamheter, förvaltningar eller huvudmän till information, utbildning och reflektion kring ett gemensamt, angeläget tema. Genom att FoU-centren är lokalt och regionalt förankrade sprids kunskap, erfarenhet och FoU-resultat genom den mångfald personliga kontakter och informella möten som äger rum mellan FoU-medarbetare, vård- och omsorgspersonal och brukare. Nätverk och samarbetspartners I bilaga till regeringsbeslutet 2001 om fortsatt satsning på FoU-center inom äldreområdet, anges att centret ska grundas på samverkan mellan kommuner och landsting och att verksamheten ska bedrivas i samarbete med universitet och högskolor. Samtliga av de aktuella FoU-centren har etablerat

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) sådant samarbete men det sker på varierande sätt centren emellan. I ett fall svarar högskolan för FoU-centrets samordning inåt och utåt och även för den löpande administrationen, för andra finns formaliserat och etablerat samarbete såsom samutnyttjande av forskarresurser genom kombinationstjänster eller tjänsteköp. Handledning, utbildning och fortbildning liksom deltagande vid centrets möten och seminarier är exempel på konkret samarbete. Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län liksom Sveriges Gerontologiska Sällskap framhålls som exempel på externa samarbetspartner. Den etablerade Intresseföreningen för FoU-miljöer på Välfärdsområdet anges som viktig arena för nätverksskapande insatser. I Kronoberg har 14 huvudmän med länets kommuner och kommunförbund, landsting, länsstyrelse, länsarbetsnämnd, försäkringskassa och universitet gemensamt huvudmannaskapet för FoU Kronoberg ett exempel på såväl formell som reell samverkan över huvudmannaskapsgränser. För specifika yrkeskategorier såsom biståndsbedömare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, demenssköterskor, enhetschefer på äldreområdet, områdes- och förvaltningschefer finns lokala och regionala nätverk för stöd, kompetensutveckling och verksamhetssamverkan. Sådant etablerat nätverkssamarbete finns även lokalt, regionalt och nationellt mellan landets FoU-verksamheter på välfärdsområdet. Medarbetare vid FoU-centren är genom sin personliga kompetens, tidigare yrkesverksamhet och nuvarande roll och funktion ofta efterfrågade att personligen ingå i de regionala, nationella och internationella nätverk som etablerats på välfärdsområdet. Därigenom blir även det enskilda FoU-centret och dess verksamhet liksom själva FoU-idén synligt i ett vidare sammanhang. Samverkan med pensionärsorganisationer har successivt utvecklats vid de FoU-center som etablerat sin verksamhet. Exempel på sådan samverkan är pensionärsmedverkan i samråds- och projektgrupper, i referensgrupper, i studiecirklar och andra riktade aktiviteter. Vid något FoU-center anordnas till exempel idéseminarier kring pensionärer som arbetsmarknadsresurs. Samverkan initieras vanligtvis i samband med enskilt projekt som berör de äldre och utvecklas därefter i mera reguljär form. Uppföljning och utvärdering FoU-centren redovisar årsvis sin verksamhet dels inom ramen för huvudmännens ordinarie verksamhetsuppföljning och redovisning, dels i lägesrapporter till Socialstyrelsen.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) I den enskilda verksamhetsredovisningen uttrycker flera enheter idéer om olika slag av utvärdering såsom intressentutvärdering, kollegiegranskning och fokusgrupp-intervjuer. Slutsatser Intresset för att etablera regional FoU-verksamhet har varit stort hos kommuner och landsting alltsedan 1990-talet. Genom olika former av riktat stimulansbidrag har staten uppmuntrat tillkomsten av nya FoU-enheter och alltsedan 1999 särskilt stimulerat framväxten av FoU-center på äldreområdet inom ramen för de Nationella handlingsplanerna för äldrepolitiken respektive hälso- och sjukvården. För perioden erhåller 18 sådana FoU-center statligt stimulansbidrag med totalt 47,5 mkr. Med stimulansbidragen följde villkor som av socialdepartementet utformades som Utgångspunkter för satsningen. Analysen av FoU-centrens verksamhet utgår från dessa punkter: FoU-centrets verksamhet ska ha som mål att stimulera till en lokalt förankrad och praktiknära kunskapsutveckling inom både äldreomsorg (SoL) och äldresjukvård (HSL). En utgångspunkt bör vara de äldres behov och upplevelser med inriktningen att främja personalens lärande i arbetet. Av de 18 FoU-centren är fem nyetablerade och har ännu inte kommit igång med sin reguljära verksamhet. Av deras verksamhetsplaner framgår ambitioner som väl överensstämmer med ovanstående utgångspunkt och i några fall har planerna redan realiserats. Övriga FoU-center uppvisar en verksamhet präglad av mångfald och med verksamhetsnära insatser på såväl vård- som omsorgsområdet. Berörd personal involveras i det löpande FoU-arbetet, engageras i projekt och utvärderingar och får del av de utbildningar, seminarier och FoU-dagar som löpande genomförs. Många av dessa insatser görs för att öka personalens medvetenhet i att ge en individualiserad vård och omsorg utifrån den äldres behov och önskemål. FoU-centren ger även exempel på handlednings- och metodutvecklingsinsatser som främjar personalens kompetensutveckling och som indirekt bidrar till en eftersträvad verksamhetsutveckling. Flera center med längre tids FoU-verksamhet har inlett en mera målinriktad samverkan med de äldres intresseorganisationer och inrättar olika former av samrådsorgan. Sådan brukarsamverkan är annars av ganska blygsam omfattning men flera FoU-center uttrycker konkreta utvecklingsambitioner på detta område när väl FoU-centren konstituerat och etablerat sin verksamhet. FoU-centret ska bygga på samverkan mellan kommuner och landsting, ha tillgång till vetenskaplig kompetens samt bedrivas i samarbete med universitet och högskolor.

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) Av redovisningen av hur FoU-centren är organiserade framgår att samtliga har etablerats genom samverkansavtal mellan kommun och landsting eller inom ramen för redan etablerad regionsamverkan. Rekryteringen av forskarutbildade medarbetare har genomförts eller pågår. Samarbetsavtal med universitet och högskolor har upprättats och det reella samarbetet inletts på flera plan. Forskare, som delar tjänstgöring mellan högskola och FoUenhet, blir allt vanligare och detta personsamband stärker samarbetet. Stimulansbidrag ska särskilt gynna etablering av FoU-center i regioner som saknar sådan verksamhet. Genom den aktuella satsningen, som kompletterar tidigare utbyggnadssatsning, bedrivs FoU-verksamhet i hela Sverige, från Luleå i norr till Kalmar i söder. I Västra Götalands län har nyetablering skett i mindre kommuner som komplement till befintlig verksamhet i Göteborg. I Stockholms län har allt fler kommuner knutits samman i ett strukturerat och organiserat FoUsamarbete med landsting och högskola/universitet. I Västmanland och i Sörmland, län som hittills saknat aktuellt samarbete, har nya FoU-center etablerats. I regioner av glesbygdskaraktär är de geografiska avstånden till inrättat FoU-center emellertid sådant att kompletterande etablering eller filialbildning bör övervägas för att erbjuda FoU-stöd inom rimliga gränser. En förutsättning för stimulansbidrag är att kommuner, landsting och ev. övriga intressenter bidrar med lägst motsvarande belopp. Finansieringen av FoU-centren sker huvudsakligen genom anslag från huvudmännen och de statliga stimulansbidragen. Av lägesrapporten framgår att stimulansbidragens andel av verksamhetsbudgeten varierar mellan 30 och 50 procent. Inte i något fall bidrar huvudmännen med ett lägre sammanlagt belopp än vad som utgår som statligt stimulansbidrag. Andelen intäktsfinansiering ökar i takt med att FoU-centren etablerat sig och funnit sin verksamhetsform. Denna utveckling förefaller dock gå långsamt och stimulansbidraget torde därför utgöra ett viktigt finansieringskomplement även framledes. Någon form av permanent statligt basstöd för att trygga verksamheten på längre sikt är angeläget. Förutsättningarna för FoU-centrets långsiktiga överlevnad är en viktig faktor vid beslut om stimulansbidrag. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att i detta skede kunna göra någon bedömning om FoU-centrens överlevnadspotential på längre sikt. För flera av de 18 centren är verksamheten ännu i sin etablerings- eller upptaktsfas medan andra center kommit längre med sin verksamhet och etablerat samarbete med såväl kommuner som landsting och brukarorganisationer. För att trygga den samlade FoU-center-verksamheten på längre sikt initieras och uppmuntras framöver bildandet av regionala nätverk där center med längre verksamhetstradition bistår de nybildade. Likaså stimuleras till regionalt

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) samarbete FoU-center emellan för gemensamma projekt, utbildningar, kurser etc. De problem och svårigheter som FoU-centren hittills mött är av huvudsakligen två slag: praktiska problem som sammanhänger med lokalanskaffning, personalrekrytering, etablering, marknadsföring etc. Dessa svårigheter övervinns successivt och bidrar till att ge medarbetarna självkänsla och verksamheten dess identitet och profil. Annorlunda förhåller det sig med verksamhetens legitimitet. Här handlar svårigheterna om att uppfylla förväntningar och snabbt vinna tilltro såväl från huvudmän och samarbetspartners som från praktiskt yrkesverksamma. Sådan tilltro intjänas genom att verksamhetens innehåll och resultat successivt blir synligt, tillgängligt och användbart. Ledningen för flera FoU-center uttrycker farhågor inför 2005 då stimulansbidraget upphör. Detta bidrag utgör idag mellan 30 och 50 procent av respektive FoU-centers budgetomslutning. Man menar att behovet av fortsatt ekonomiskt stöd sannolikt kvarstår även efter 2004 eftersom utvecklingen mot en ökad grad av intäkts- och projektfinansiering av centrens verksamhet är en långsam process. Möjligheten för huvudmännen att i ökande grad svara för verksamhetens finansiering genom anslag och uppdrag torde knappast öka utifrån de ekonomiska prognoser som presenterats beträffande utvecklingen i kommuner, landsting och regioner. Därför kommer det sannolikt att finnas behov av fortsatt externt ekonomiskt stöd till FoU-centren för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet med nuvarande inriktning och omfattning. Att etablera FoU-verksamhet tar tid: tid för att planera, projektera och rekrytera; tid för att informera, inventera och förankra; tid för att arbeta, utveckla, reflektera, rapportera och återföra samt tid för att utveckla ett målinriktat samarbete internt och externt. Satsningen som stat, kommuner, landsting, högskolor och andra intressenter gemensamt gör för att utveckla FoUverksamheten på äldreområdet konkretiseras nu i en mängd projekt, verksamhets- och kompetensutvecklingsinsatser, särskilt vid de FoU-center som hunnit etablera sig. Verksamhetens resultat och effekt kommer framöver att bli allt synligare, i takt med att verksamheten finner sin form och blir vedertagen. Att bedriva FoU-verksamhet handlar även om att utveckla relationer och stimulera till samarbete mellan personal inom socialtjänst och sjukvård för att med stöd av FoU-verksamhet och forskning utveckla vården och omsorgen om den enskilde brukaren. Det är detta som ytterst är FoU-centrens viktigaste arbetsuppgift. Tills dess att effekten av detta arbete blir synligt, och det kan ta tid, behöver FoU-centren fortsatt stöd, även ekonomiskt, från sin omgivning och omvärld.

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Kerstin Wigzell. I den slutliga handläggningen av ärendet har avdelningschef Åsa Börjesson och enhetschef Ulla Höjgård deltagit. Utredare Mårten Wirén har varit föredragande. Enligt Socialstyrelsens beslut Åsa Börjesson

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) Stimulansbidragens periodiserade fördelning mellan FoU-centra på äldreområdet FoU Kronoberg X X 2. FoU-centrum Äldre i Uppsala X X X 3. Äldrecentrum, Västerbotten X X X 4. Äldre Väst Sjuhärad X X X 5. FoU-SO/Äldre i Stockholm X 6. Kommunförbundet Fyrbodal X 7. FoU Äldre Sörmland X X 8. Äldreforskning Nordväst, Stockholm X X X 9. Äldreforum, Dalarnas Forskningsråd X X X 10. NFoU Halland X X X 11. FoU Östergötland X X X 12. Forum Äldre, Örebro X X 13. Kompetenscentrum Stockholms stad X X X 14. FoU Norrbotten (tidigare Piteå Älvdal) X X X 15. FoU Västmanland X 16. Luppen Kunskapscentrum, Jönköping X X 17. Äldrecentrum Sydost, Kalmar län X 18. FoU i Väst, Göteborgsregionen X X 19. FoU äldre i Gävleborg, FUXÄ X X 20. Malmö FoU X X Bilaga 1

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) Bilaga 2 FoU-center FoU Kronoberg FoU-centrum Äldre i Uppsala län Äldrecentrum Västerbotten Verksamhetsbeskrivning FoU Kronoberg, med verksamhetsstart 1997, är ett nätverk för forskning, utveckling och kunskapsspridning på välfärdsområdet som innefattar hälsooch sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring samt arbetsmarknad. Huvudmän är Kronobergs åtta kommuner, Landstinget Kronoberg, Kommunförbundet Kronoberg, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen samt Växjö universitet. FoU-Kronoberg betonar särskilt samverkan och delaktighet som nyckelbegrepp i äldreverksamheten vars syfte är att stärka mötet mellan de äldre, deras anhöriga och omsorgen samt att bistå kommunerna och landstinget i deras verksamhetsutveckling. På äldreområdet finns en utvecklingsledare 100%, en forskningsledare 25% samt en medicinsk forskare 25%. Kontinuerlig handledning ges från universitet. Budgetomslutningen för åren är 2.8 mkr varav stimulansbidrag beviljats med 1.1 mkr. FoU-centrum äldre, etablerat 1999, är ett centrum för kunskapsbildning, kunskapsspridning och verksamhetsutveckling på äldreområdet med landstinget och länets kommuner som huvudman och i samverkan med Uppsala Universitet. Organisatoriskt ingår FoU-centrum i det nybildade Samverkansorganet C-Framåt med en operativ styrgrupp av chefstjänstemän från kommuner, landsting och Uppsala universitet. Centrets inriktning är att stimulera till lokal projektverksamhet och att sprida egna och andras FoU-resultat till praktiken. Två universitetsforskare är på deltid knutna till FoU-centrum Äldre vilket stärkt samarbetet med universitetet. Två FoU-samordnare leder och samordnar verksamheten. Två projektledare har under senare år mera frekvent varit knutna till centret för större projekt på läkemedelsområdet. I övrigt bedrivs projekt, anordnas utbildningar, seminarier och temadagar samt organiserad samverkan med brukarorganisationer. Budgetomslutningen beräknas till 6 mkr. Stimulansbidrag utgår med Äldrecentrat, som etablerades 1999, är ett samarbetsprojekt mellan landstinget och de 15 kommunerna i Västerbotten, Umeå Universitet samt Stiftelsen Glesbygdens Forskningsenhet i södra Lappland. Landstinget är huvudman för centret vars bas är Geriatriskt Centrum vid Umeå Universitetssjukhus. Verksamhetsidén är att samla kompetenser som med omtanke, kvalitet och kunskap kan bidra till att utveckla vård och omsorg om äldre. Utvecklingsområden är Vårdkedjor och vårdprocesser, Äldre i glesbygd samt Kunskapsutveckling. Chef och tre utvecklingsansvariga (varav en tillika vetenskaplig samordnare) utgör operativ ledning med stöd av en vetenskaplig referensgrupp med universitetsföreträdare, lokala kontaktpersoner i länets kommuner samt ett nätverk med företrädare för de äldres intresseorganisationer. Budgetomslutning beräknas till knappt 8 mkr. Stimulansbidrag utgår med 2.8 mkr.

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) FoU-center Äldre Väst Sjuhärad Verksamhetsbeskrivning I verksamhet sedan Samverkan grundas i samarbetsavtal mellan sju kommuner, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen. Verksamheten fokuserar på äldre och deras närstående och betonar en verksamhetsutveckling i samråd och delaktighet med brukarna. Projektverksamhet och informationsspridning medför kunskaps- och kompetensutveckling för berörd personal. Samverkan med patient- och brukar-organisationer betonas. Verksamheten leds av en ledningsgrupp med huvudmannaföreträdare och ett brukarråd. Personalen utgörs av två projektledare, informatör och administratör. Samarbetsavtal med högskolan och andra institutioner ger vetenskapligt stöd, handledning och undervisning samt medverkan i vissa projekt. Budgetomslutningen är cirka 12 mkr varav stimulansbidraget uppgår till 1.4 mkr. FoU-SO/Äldre i Stockholms län Ursprungligen tre geografiska länsdelar med gemensamt FoU-intresse som efter huvudmannaavhopp blev två och som under 2002 blev ett FoU- SO/Äldre med fyra kommuner och sydöstra sjukvårdsområdet som samarbetsparter. Verksamheten inleddes hösten 2002 med kommunförbundet som administrativ huvudman och befinner sig alltjämt i en planerings- och projekteringsfas med utarbetande av samverksansavtal, lokalanskaffning och personalrekrytering. Under 2003 inleds verksamheten vid FoU-SO/Äldre med Haninge kommun som värdkommun. Budgetomslutningen beräknas till 7,5 mkr för varav 3.5 mkr utgörs av stimulansbidrag. Kommunförbundet Fyrbodal Ett nybildat Fyrbodalsinstitut med syfte att bedriva verksamhetsrelaterad FoU inom hela välfärdsområdet i samverkan med sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och högskola i Bohuslän och Dalsland. Institutets inriktning är att initiera, handleda och bedriva FoU-arbete inom och mellan verksamheterna, skapa förutsättningar för kunskapsutveckling samt sprida FoU-resultat. Institutet, som ännu är i projekteringsstadiet, ska ledas av en egen styrelse med företrädare för ägarna. Ett FoU-råd med verksamhetsföreträdare ska inrättas. Verksamheten lokaliseras till Uddevalla och ska bemannas med FoU-chef, fyra forskningsledartjänster samt fyra biträdande. Verksamhetsbudgeten för är 12 mkr varav stimulansbidrag beviljats med 3 mkr. FoU Äldre i Sörmland Verksamheten inleddes 2002, samordnas av Kommunförbundet Sörmland och leds av en styrelse med tjänstemannaföreträdare för länets kommuner, landstinget och Mälardalens högskola. Den huvudmanna-övergripande Vård och Omsorgsberedningen utgör referensgrupp. Verksamheten konsolideras f.n. men ska framöver bedrivas med tre perspektiv: samverkan på alla nivåer inom äldreomsorgen, brukarperspektiv samt ambitionen att sprida kunskap, erfarenhet och FoU-resultat till såväl politiker som personal och brukare. Personalen utgörs av en FoU-samordnare, heltid och en adm. assistent på deltid. Rekrytering av forskare pågår. Stimulansbidrag är beviljat med 3 mkr för åren och totalbudgeten balanserar på 6.2 mkr.

18 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) FoU-center Äldreforskning Nordväst, Stockholm Verksamhetsbeskrivning FoU-verksamheten samordnas av sjukvårdshuvudmannen men är ett samverkansprojekt mellan fem kommuner, landstinget och Uppsala universitet och regleras numera i tillsvidareavtal sedan verksamheten utvärderats med positivt resultat. Verksamheten, som i hög grad är projektbetonad, leds av en styrgrupp och har tre huvudområden med ett flertal projekt vardera. Dessa huvudområden är Äldres näringsförhållanden, läkemedelsförsörjning och träning/behandling, Samverkan i vården samt Vårdens kunskapsprocesser. Personalen utgörs av tre halvtidsanställda läkare, en disputerad sjuksköterska, en folkhälsovetare, en nutritionist samt en sjukgymnast. Två doktorander bedriver forskning vid ÄNV. Under 2002 har en lektor och en adjunkt från Lärarhögskolan i Stockholm på deltid varit knutna till ÄNV för handledningsinsats. Budgetomslutningen beräknas till 13 mkr varav 1.5 mkr utgörs av stimulansbidrag. ÄldreForum, Dalarna Verksamheten, som bedrivits sedan 1999, har Dalarnas 14 kommuner och landstinget Dalarna som huvudman med organisatorisk bas i Dalarnas Forskningsråd och underordnad dess styrelse. I en referensgrupp finns huvudmän och brukarorganisationer företrädda. Verksamheten, som har viss forskningsprofil, riktar fokus på frågor såsom den demografiska utvecklingens konsekvenser för vård och omsorg om äldre ur ett regionalt och lokalt perspektiv, äldres rehabilitering och möten med sjukvården, personalens kunskaps- och kompetensutveckling, anhörigvårdens villkor samt omsorgens fysiska miljö. I samarbete med verksamhetsföreträdare har på senare tid en serie utvecklingsinsatser på äldreområdet inletts såsom kollegiegranskningar, studiecirklar och personalutbildningar. Verksamheten har 14 anställda varav nio är disputerade/forskarutbildade. Budgeten för är 8.5 mkr varav stimulansbidraget är 2 mkr. N FoU, Halland N FoU har sedan 1999 bedrivit regional FoU-verksamhet inom kommunförbundets organisation, med Hallands sex kommuner och landstinget som huvudman och underordnad dess samverkansorgan N-gruppen. Med Högskolan i Halmstad finns organiserad samverkan. En styrgrupp med verksamhetsföreträdare bestämmer inriktningen av verksamheten som hittills utgjorts av projekt, uppdrag och uppföljningar. Därutöver anordnas seminarier, nätverksmöten, FoU-caféer och forskningsverkstäder. Personalen består av FoU-chef, utvecklingsledare och projektanställda. Administrativt stöd genom kommunförbundets försorg. Sedan januari 2003 ingår N FoU i det nybildade Region Halland. Budgetomslutningen är totalt 6,6 mkr varav stimulansbidrag är beviljat med 2 mkr.

19 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) FoU-center Östergötland Verksamhetsbeskrivning Aktuell FoU-verksamhet i Östergötland bedrivs i tre verksamhetsgrenar: Äldrecentrum Östergötland med landstinget som huvudman och med länets kommuner samt Linköpings universitet som medaktörer. Uppgiften är att stärka sambanden mellan forskning, utbildning och verksamhetsnära utvecklingsarbete. Bemanningen är en forskare samt en utvecklingsledare. FoU-centrum Linköping med dess omsorgsnämnd som huvudman och med kommunerna Kinda, Ydre och Åtvidaberg som parter och i samverkan med Linköpings universitet. Utöver äldreomsorg är verksamhetsfältet även handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Tre forskare och tre verksamhetsutvecklare, alla på deltid, utgör medarbetarstab. FoU Motala har kommunen som huvudman och är i jämförelse med ovan nämnda centra alltjämt i ett uppbyggnadsskede från grunden. Samverkan har etablerats med det lokala vårdgymnasiet. Personalen består av två FoUsamordnare, deltid. Tillammans utgör verksamheterna en länsövergripande FoU-struktur med FoU-projekt, seminarie- och föreläsningsverksamhet samt fältorienterat kommunprojekt med inriktningen att stärka sambandet mellan vårdutbildning/forskning och äldreomsorgens verksamhetsfält. Verksamheten inleddes 2000 med planering/ projektering och bedrivs idag i ökande skala. Den samlade budgetomslutningen är cirka 9 mkr varav stimulansbidraget utgår med 3,7 mkr. Forum Äldre Örebro Forum Äldre ägs och drivs gemensamt av Örebro läns kommuner och landsting i samverkan med Örebro Universitet. Verksamheten, som inleddes 2000, styrs av en politisk samverkansgrupp och ett tjänstemannaråd. Fem anställda: disputerad FoU-ledare (heltid), två sjuksköterskor med profilområdena inkontinens respektive demens samt två socionomer med ansvar för områdena brukarinflytande respektive servicenivå/vårdutnyttjande (alla på deltid). Verksamhetsprofilerna är dels de äldres hälsa, sjukdom och samhällsdeltagande dels äldreomsorgens personal, arbetsliv och organisation. Praktikanknytning, praktikerstöd, systematik och implementering är ledord för verksamheten. Budgetomslutningen är 4.6 mkr varav stimulansbidrag utgår med 2.3 mkr. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & Äldrevård i Stockholm Avtalsreglerad samverkan på äldreområdet sedan 1999 mellan Botkyrka kommun, stadsdelsnämnderna Älvsjö och Hägersten, Södra Länets ProduktionsOmråde i landstinget, Socialhögskolan samt Karolinska Institutet. Formell styrning sker genom styrgrupp och med en utvecklingsgrupp som referensgrupp. Inriktningen är att stärka mötet och sambanden mellan vård/omsorg och fortbildning/ forskning, att pröva nya modeller för kompetens- metod- och organisationsutveckling samt att stödja personal i kvalitetsutvecklingsarbetet. Projekt, utbildningar, föreläsningar och nätverksstöd är exempel på verksamhetsinslag. Personalen utgörs f.n. av projektledare, tre handledare, en assistent/sekreterare samt åtta projektanställda. Åtta medarbetare vid Karolinska Institutet, Socialhögskolan och Huddinge universitetssjukhus är på deltid knutna till centret för forskning, handledning och utbildning. Budgeten för åren 2003/2004 omsluter drygt 8 mkr varav stimulansbidraget utgör 2 mkr.

20 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) FoU-center FoU Norrbotten Verksamhetsbeskrivning Kommunförbundet Norrbotten övertog huvudmannaskapet för FoUverksamheten från Piteå kommun vid halvårsskiftet 2002 och FoU Norrbotten ingår sedan dess i Kommunförbundet och är underordnad dess styrelse. Ett FoU-råd med företrädare för samtliga kommuner och för landstinget är länken mellan FoU-centrat och verksamheterna. Enhetens uppgift är att bedriva praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete på äldre- och handikappområdet i hela Norrbotten. Profilområdena är Att leva med begränsningar, Kultur för äldre och funktionshindrade, IT för äldre och funktionshindrade, Personal- och kompetensutveckling samt Vård vid livets slut. Verksamheten, som hittills bedrivits projektorienterat med ambitionen att vidareutveckla samverkan med universitetet och landstingets FoUverksamhet, har fem anställda varav två forskningsledare. Budgetomslutningen är 5 mkr. Stimulansbidrag utgår med 2,5 mkr för samma period. FoU Västmanland FoU Västmanland är ett samverkansprojekt sedan 2002 på socialtjänst- och samverkansområdet mellan Västmanlands kommuner och landsting. Mottot är Medborgaren i fokus med målsättningen att utgöra en länsgemensam arena för FoU. Verksamheten är administrativt knuten till kommunförbundet och är underordnad Gemensamma nämnden som är huvudmännens samverkansorgan. Verksamheten leds av en FoU-styrelse med tjänstemannaföreträdare till vilken utomstående forskare är adjungerade. Till stöd för verksamheten finns ett FoU-samråd av referensgruppskaraktär. Ett nätverk av kontaktpersoner i praktiken planeras. För dialog med brukarna inrättas brukarsamråd. En strategi för FoU-arbetets olika faser har utarbetats liksom en kvalitetspolicy. Det konkreta FoU-arbetet har redan inletts. Verksamheten är som synes i ett uppbyggnadsskede. En FoU-chef har tillträtt och en FoU-ledare har anställts medan rekrytering av tre FoUsamordnare pågår. Samverkan med Mälardalens Högskola och Örebro Universitet har inletts. Intressentutvärdering planeras Budgeten är 5,2 mkr och innefattar såväl äldre- som individ- och familjeomsorg. Stimulansbidraget uppgår till 2.4 mkr för samma period. Luppen Kunskapscentrum, Jönköping Luppen bildades år 2000 av länets kommuner och landsting i samverkan med Hälsohögskolan i Jönköping och är en resultatenhet inom Kommunförbundet Jönköping. Verksamhetsrådet med intressentföreträdare svarar för den övergripande policyn. Syftet med Luppen är att samla, producera samt sprida kunskap och information för att utveckla vården och omsorgen om äldre. Verksamheten är en del i ett utvecklat nätverk och fungerar som mötesplats mellan forskning, praktik och utbildning. Exempel på FoU-insatser, utöver reguljär projektverksamhet är FoU-verkstad, FoU-cirklar, FoUhandledning, seminarier och konferenser samt viss uppdragsverksamhet. Vetenskapligt stöd ges från Hälsohögskolan. Personalen består av chef/fousamordnare för äldreinsatserna, informatör, adm.assistent samt kontrakterade forskare. Budgetomslutningen är 7 mkr för åren varav stimulansbidrag utgör 3,4 mkr.

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Rapport från FoU Välfärds kontaktbesök hos landstinget och socialtjänsten i Örebroregionens kommuner

Rapport från FoU Välfärds kontaktbesök hos landstinget och socialtjänsten i Örebroregionens kommuner Rapport från FoU Välfärds kontaktbesök hos landstinget och socialtjänsten i Örebroregionens kommuner Mars 2008 FoU Välfärd Margareta Hansson FoU-samordnare Kerstin Färm Forskningsledare Sammanfattning

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Socialtjänst och högskola i samverkan

Socialtjänst och högskola i samverkan Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Bengt Eriksson Marit Grönberg Eskel Socialtjänst och högskola i samverkan Utvärdering av Adela-projektet i Jönköpings

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer