Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet"

Transkript

1 Dnr / (21) Regeringen Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet I enlighet med regeringens uppdrag överlämnar Socialstyrelsen härmed rapporten Uppföljning av FoU-centra inom äldreområdet. Sammanfattning Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag under fördelat 47,5 mkr som stimulansbidrag till 18 FoU-center på äldreområdet. Socialstyrelsen har också i uppdrag att följa upp verksamheten. Denna rapport bygger på FoU-centrens egna verksamhetsbeskrivningar. Någon analys av verksamhetens kvalitet görs inte utan Socialstyrelsen avser återkomma med en sådan i 2004 års rapport. En första uppföljning visar att FoU-centren är på god väg i sin etablering: 14 center med viss FoU-tradition bedriver FoU-arbete utifrån de äldres behov och med inriktningen att främja personalens lärande i arbetet. Två FoU-center rekryterar medarbetare inför verksamhetsstart under hösten medan två center ännu är i sin planerings-/projekteringsfas. Nya samverkansformer mellan huvudmännen har utvecklats och kontakterna med högskolan har fördjupats och konkretiserats. FoU-centren håller därmed sannolikt på att utvecklas till den länk mellan den praktiska vården/omsorgen och universitet/högskola som eftersträvas. Även i förhållande till de av riksdagen uppställda villkoren för stimulansbidragen visar lägesrapporten att målen är på god väg att uppnås. Organiserat brukarinflytande är dock blygsamt förekommande men på detta område redovisar FoU-centren konkreta utvecklingsambitioner. Stimulansbidragets andel av verksamhetsbudgeten varierar mellan 30 och 50 procent. Med sina egna begränsade ekonomiska resurser är FoU-centren sårbara varför någon form av statligt basstöd torde bli nödvändig för att säkra en verksamhet även på längre sikt. Bakgrund Inom ramen för den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) beviljade regeringen 1999 stimulansbidrag om 37 miljoner kronor till 15 regionala FoU-centra med verksamhet på äldreområdet. Huvudsyftet för satsningen var att stimulera till en lokalt förankrad och praktiknära kunskaps- och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg för SOCIALSTYRELSEN Telefon växel Fax STOCKHOLM Texttelefon Telegram Socialstyret Besök Rålambsvägen 3 E-post Org nr Internet Postgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 2(21) äldre. Stimulansbidraget beviljades till totalt femton kommuner och landsting i samverkan under åren I Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) anförde regeringen det som angeläget att satsningen på regionala FoUcentra fortsätter under åren och utvecklas till att, utöver samverkan mellan kommuner och landsting, även innefatta samarbete med universitet och högskolor. För ändamålet anslogs 60 miljoner i stimulansbidrag för treårsperioden. Socialstyrelsen erhöll uppdraget att administrera, stödja och följa upp satsningen. För år 2002 fördelades 10,8 mkr till 12 FoUcentra och för perioden fördelades 47,5 mkr till 18 centra. Stimulansbidragens periodiserade fördelning över åren redovisas som bilaga 1. Föreliggande redovisning speglar läget beträffande de 18 FoU-centra som erhåller stimulansbidrag under åren En grundläggande förutsättning för att erhålla bidraget är att centrets verksamhet inriktas mot äldres vård (HSL) och omsorg (SoL) och att dess verksamhet är ett resultat av samverkan mellan kommuner och landsting i samarbete med universitet och högskolor. Ett villkor för att erhålla stimulansbidrag är även att kommuner, landsting och andra intressenter tillsammans anslår minst motsvarande belopp till centrets verksamhet. Nedanstående tabell visar FoU-centra med stimulansbidrag under åren samt bidragets storlek FoU Kronoberg FoU Centrum Äldre i Uppsala Äldrecentrum, Västerbotten Äldre Väst Sjuhärad FoU-SO/Äldre i Stockholm Kommunförbundet Fyrbodal FoU Äldre Sörmland Äldreforskning Nordväst, Stockholm Äldreforum, Dalarnas Forskningsråd NFoU, Halland FoU Östergötland Forum Äldre, Örebro Kompetenscentrum Stockholms stad FoU Norrbotten FoU Västmanland Luppen Kunskapscentrum, Jönköping Äldrecentrum Sydost, Kalmar län FoU i Väst, Göteborgsregionen

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 3(21) För sex FoU-center inkluderar de i tabellen redovisade beloppen även stimulansbidrag för projektering och planering under fyra månader En schematisk presentation av respektive FoU-center med aktuellt verksamhetsläge och finansiering bifogas som bilaga 2. Metodik för arbetet med lägesrapporten Underlag för denna lägesrapport har dels utgjorts av de ambitioner som FoU-centren redovisat som verksamhetsplaner i sina respektive ansökningar om stimulansbidrag, dels de lägesrapporter som de inkommit med under Det skriftliga underlaget har kompletterats med muntliga kontakter. Lägesbeskrivningen för respektive center har i arbetets slutskede stämts av med FoU-centrat ifråga. Lägesrapportens struktur följer den mall som utarbetats i samarbete med FoU-centren och vars syfte är att skapa enhetlighet i såväl den enskilda som den samlade redovisningen av centrens verksamhet. FoU-centrens etablering Av de aktuella FoU-centren har tretton enheter bedrivit sin verksamhet alltsedan 1999 då stimulansbidrag beviljades för första gången. Relationen mellan centrens huvudmän (kommuner och landsting) är avtalsreglerad med årlig anslagsfinansiering som ofta är krontalsfixerad i förhållande till invånareantalet. I sina årsredovisningar speglar FoU-centren en verksamhet som funnit sin form och som etablerat kontaktnät med såväl äldreomsorgens huvudmän som dess praktiker och brukare. Utöver verksamhetsknutna projekt och utvecklingsinsatser bedrivs utbildning/fortbildning riktad till berörda personalkategorier och ofta även process/ metodhandledning. I flera fall har centren ingått i de nationella utvärderingar av FoU-verksamheter som genomförts. 1 Fem FoU-center är nystartade och befinner sig i olika faser i sin etablering. Här saknas ofta samverkanstradition på området huvudmännen emellan och arbetet inriktas på att skapa en arena för det gemensamma FoU-centret. Så är fallet med FoU-SO/Äldre i Stockholms län som efter huvudmannaförändringar alltjämt befinner sig i en planerings- och projekteringsfas med slutande av samverkansavtal mellan fyra kommuner och landstinget, personalrekrytering och lokalanskaffning. I Fyrbodal planeras, struktureras och organiseras samverkan mellan kommuner, sjukvårdshuvudman, försäkringskassa, arbetsförmedling och högskola kring det gemensamma Fyrbodalsinstitutet. I Västmanland pågår rekrytering av medarbetare sedan formella beslut och avtal fattats kring etablering, verksamhetsinriktning, organisering, finansiering, etc. Det etablerade Fokus i Kalmar län inleder sam- 1 Bergström Eva et al: Det dolda universitetet. Framväxten av FoU-miljöer utanför universitet och högskolor. Falun Ekermo Mats: Den mångtydiga FoU-idén lokala FoUenheters mening och betydelse. Örebro 2002.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 4(21) arbete med landstinget i det nybildade Äldrecentrum Sydost. Det återstående FoU-centret, FoU Äldre i Sörmland, etablerades 2002 och konsolideras för närvarande till tre verksamhetsspår varefter forskarrekrytering vidtar. Organisation Förutsättningen för etablerandet av FoU-center är att detta sker i samverkan mellan kommuner och landsting och i samarbete med universitet och högskolor. Detta villkor uppfyller samtliga center men samverkan är organiserad på olika sätt: Inom kommunförbundets organisation med samverkansavtal med övriga huvudmän Detta är den vanligaste organisationsformen. För åtta av de arton FoUcentren har frågan om organisationstillhörighet lösts på detta sätt och därmed har även arbetsgivarfrågan för anställd personal fått sin lösning 2. Den politiska ledningen utövas vanligtvis av ett redan etablerat samverkansorgan eller på delegation av en styrgrupp med tjänstemannaföreträdare för samverkansparterna. I några fall har särskild styrelse för FoU-centret utsetts inom kommunförbundets ram. Samverkan med universitet/högskola avtalas i särskild ordning och företrädare ingår/adjungeras till centrets styrgrupp. I ett fall har högskolan åtagit sig ansvaret för den löpande administrationen av FoU-centret ifråga. Inom regionförbundets ram I de fall FoU-centren har sin organisationstillhörighet till ett redan etablerat regionförbund har samverkansfrågan lösts inom den fungerande förbundsstrukturen. Så är fallet för fyra FoU-centra 3. Huvudmännens inflytande sker genom arbetsutskott till befintlig styrelse eller genom särskilt inrättat samverkansorgan med huvudmannaföreträdare. Med universitet/högskola sker avtalsreglerad samverkan och företrädare adjungeras till utskott/styrgrupp. Landsting som huvudman med samverkansavtal För tre FoU-center är respektive landsting huvudman men med samverkans- och samarbetsavtal med såväl kommuner som universitet/högskola 4. I samtliga fall är verksamheten politiskt underställd ett etablerat samverkansorgan mellan huvudmännen eller en politisk nämnd. Den operativa ledningen utövas av en styrgrupp med tjänstemannaföreträdare. 2 FoU Kronoberg, Äldre Väst Sjuhärad, FoU-SO/Äldre i Stockholms län, Kommunförbundet Fyrbodal, FoU Äldre i Sörmland, FoU Norrbotten, FoU Västmanland, Luppen Kunskapscentrum i Jönköping. 3 FoU-centrum Äldre i Uppsala län, NFoU Halland, Äldrecentrum Sydost, FoU i Väst. 4 Äldrecentrum Västerbotten, Äldreforskning Nordväst Stockholm, Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård i Stockholm.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 5(21) FoU-center med lös gemensam ram i form av partnerskap För två FoU-center har huvudmännen löst verksamhetens organisering genom en form av avtalsreglerat partnerskap där ansvarsuppgifterna för verksamhet och personal fördelas huvudmännen emellan 5. I ett av fallen finns en gemensam ledningsgrupp för verksamheten. I det andra svarar en av huvudmännen för samordningen utåt. I båda fallen sker organiserat samarbete med universitet/högskola. FoU-center med stiftelse som huvudman Ett FoU-center har en stiftelse som huvudman och är underordnad dess styrelse med representanter för regionen och forskarsamhället 6. Samverkansavtal för verksamheten har slutits med landstinget och länets kommuner. Finansiering För samtliga av de aktuella FoU-centren regleras finansieringen i avtal mellan huvudmännen. Det statliga stimulansbidragets andel av verksamhetsbudgeten varierar mellan 30 och 50 procent med en tydlig tendens: ju mera etablerat FoU-centret är desto lägre är stimulansbidragets andel i den totala budgetomslutningen. Med tiden tenderar intäktsfinansieringen att öka och bidrar då i ökande utsträckning till verksamhetens finansiering. Denna utveckling förefaller emellertid vara långsam. I delrapporten från Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 7 betonas värdet av kommunal FoU-verksamhet men att sådan verksamhet genom sina begränsade resurser är särskilt sårbar. Ett framtida statligt basstöd till FoU-centren anses därför angeläget. Stödet bör utformas så att det borgar för ett utvecklat samarbete mellan forskning, utbildning och praktik för att garantera långsiktighet och kvalitet. Praktikermedverkan och brukarinflytande En uttalad målsättning för FoU-centrens verksamhet är att arbetet bedrivs och utvecklas i nära samverkan och i samarbete med berörda yrkesutövare. Sådan samverkan sker i formaliserad form i de referensgrupper som kompletterar centrens organisation samt informellt i de målinriktade arbetsgrupper som bildas för enskilda projekt eller för konkreta arbetsuppgifter i övrigt. Flera FoU-center har även initierat bildandet av nätverk på specifika områden med företrädare för berörd verksamhet oavsett huvudmannaskap. Organiserad samverkan med brukare och brukarorganisationer är inte lika vanligt. På några FoU-center finns brukarråd med företrädare för brukaror- 5 FoU Östergötland, Forum Äldre Örebro. 6 ÄldreForum Dalarna. 7 Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Rapport till regeringen avseende det treåriga regeringsuppdraget. Socialstyrelsen 2003.

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 6(21) ganisationer. I övrigt och oftast sker brukarsamverkan i samband med FoUcentrens reguljära verksamhet (projektverksamhet, seminarier, utbildningar, utvecklingsstöd etc.). En vidareutvecklad brukarsamverkan framöver är ett genomgående tema i centrens verksamhetsplanering. Personal Karaktäristiskt för FoU-centren är dess kärna av forskarutbildade medarbetare, flertalet disputerade och ofta med konkret yrkeserfarenhet från verksamhetsområdet ifråga. Därutöver finns ett varierande antal projektmedarbetare med tidsbegränsade anställningar som ofta har sin bastjänst i någon av huvudmännens organisationer. Verksamheten leds av en chef eller FoUsamordnare med verksamhets- och budgetansvar inför huvudmännen. Administrationen sker rationellt, ofta genom tjänsteköp från någon av huvudmännen eller samordnad med annan verksamhet. I de fall FoU-centret inte förfogar över egen forskarresurs sker tjänsteköp från universitet/högskola eller annan FoU-verksamhet. Flera FoU-center får även sin handledning och sitt metodstöd genom universitetets/högskolans försorg och detta personalsamband framhålls som en ömsesidig framgångsfaktor för de berörda. Flera FoU-center har på varierande sätt knutit doktorander till sin verksamhet bland annat för att stärka relationen med berörd högskola/universitet. På deltid ägnar sig doktoranden då åt egen forskning men deltar i övrigt i FoUcentrets reguljära verksamhet. Vid några FoU-center erbjuds praktiskt yrkesverksamma att genomgå en elementär forskarutbildning, s.k. forskarskola. Utöver utbildningsinsatsen fyller denna insats även funktionen som rekryteringsbas för framtida personalbehov. Ett system med lokala FoU-ombud har prövats av flera FoU-center. Därigenom kan FoU-idén ges ökat genomslag samtidigt som enskildas medverkan i FoU-arbete stimuleras. För spridning och implementering av FoUresultat kan dessa ombud få stor betydelse. FoU-centrens verksamhet Karaktäristiskt för verksamheten vid de arton FoU-centren är en diversifierad verksamhet som ofta även bär en lokal/regional prägel. Av centrens lägesrapporter kan emellertid några typiska verksamhetsinsatser skönjas: Projektverksamhet av innovativ och verksamhetsutvecklande karaktär framstår som det klart dominerande inslaget i FoU-centrens verksamhet och sammantaget redovisar centren hundratals mer eller mindre långsiktiga pågående projekt. Som exempel på bredden i verksamheten kan nämnas pro-

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 7(21) jektet Vård vid livets slut där berörda personalkategorier utvecklar samverkan genom utbildning och handledning. Projektet Ta med påsen och kom inbjuder pensionärer till apoteket för riktad information om den enskildes mediciner och olämpliga kombinationer. I det fleråriga projektet När fritid bli fri tid belyses pensioneringsprocessen i en longitudinell studie och i projektet Samverkan i vården utvecklas en eftervårdsmodell för strokedrabbade. Arbetet för en utvecklad vårdkedja över förvaltningsgränserna bedrivs i flera projekt. Inte sällan ges projektverksamheten en regional prägel. Att åldras i glesbygd är ett naturligt projekt för ett FoU-center i Västerbotten medan mångkulturell äldreomsorg är ett givet tema för ett projekt i Botkyrka. Kollegiegranskning framstår som en allt vanligare metod för projekt med inriktningen att utveckla personalens professionalitet. Utvärdering och uppföljning är andra inslag som är gemensamma för FoUcentren. Anhörig-300 projekten har ofta utvärderats genom centrens försorg. Läkartillsynen i särskilda boenden är ett annat exempel. Uppföljning av huvudmannaskapsförändringar (ÄDEL, Psykädel, handikappomsorgens kommunalisering) är andra exempel på uppdrag som lagts på centren. Utbildnings- och fortbildningsinsatser är vanliga inslag. Insatserna görs huvudsakligen på två sätt: antingen genomförs aktiviteten i egen regi och i egna lokaler för att markera centrets funktion som mötesplats, eller så uppdras åt extern kursgivare att genomföra insatsen med centret som beställare. Exempel på insatser riktade till professionellt verksamma är utbildning i samtalsmetodik, kurs i informationssökning, projektledarutbildning, kurs för blivande fokusgruppledare, handledarutbildning för demenssköterskor, kurser kring kostens betydelse för hälsan etc. Seminarier, konferenser och FoU-dagar är naturliga forum för ömsesidig kunskaps- och informationsspridning. Ofta anordnas dessa möten i egen regi för att förmedla kunskap på för verksamhetsområdet aktuella teman eller för att informera om resultatet av ett genomfört projekt. Exempel ur centrens verksamhetsberättelser är framtidsverkstäder om framtida yrkesroller där olika personalkategorier från flera huvudmän möts kring en gemensam frågeställning, idésmedjor för verksamhetsutveckling, tankerum för reflektion etc. FoU-dagar har genomförts för att lansera ny verksamhet eller för att sprida kunskap och information om uppnådda resultat. Nybildade center har för att markera verksamhetsstarten i flera fall inbjudit berörda målgrupper till upptaktskonferens. I Västmanland lockade en sådan konferens 200 deltagare. FoU-centrens medarbetare anlitas ofta som resurspersoner av externa kursoch konferensarrangörer. Detta är ett naturligt led i centrets uppgift att sprida information och kunskap till en vidare krets. Verksamhetsberättelserna vittnar om att sådan medverkan sker regelbundet och frekvent, främst nationellt men även vid konferenser utomlands.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 8(21) Som grundläggande för all FoU-verksamhet betonas uppgiften att bistå praktiskt verksamma med projekt- och metod- och processhandledning samt annat stöd för deras professionella yrkesutveckling. Ständigt aktuell är också uppgiften att bistå vid informations- och kunskapssökning. Dessa insatser görs reguljärt vid de FoU-centra som hunnit etablera sin verksamhet. För att stimulera till och möjliggöra lokalt utvecklingsarbete har några FoU-center inrättat ett system med stipendier, FoU-medel eller lokala forskningsanslag som är fria att söka för personal på äldreområdet. För behandling av ansökningar har någon form av beredningsgrupp med bl.a. vetenskaplig kompetens vanligtvis inrättats. I samband därmed har även frågan om hur den etiska prövningen av projektverksamhet ska ske och i något fall har beredningsgruppen anförtrotts även denna uppgift. Två FoU-center har för att markera sin regionala profil och som ett led i en strävan att bidra med regional och lokal kunskap och information tagit fram regionala välfärdsdata och lokal statistik. Aktuella utvecklingsområden De nybildade FoU-centren fortsätter sitt projekterings- och etableringsarbete, skapar nätverk och utvecklar interna och externa verksamhetsrelationer. De center, som funnit sin form och etablerat sin verksamhet, anger flera utvecklingsområden som exempelvis: Samverkan mellan kommuner och landsting har utvecklats kontinuerligt inom ramen för FoU-centrens verksamhet. Flera FoU-center planerar framöver en målinriktad samverkan med bl.a. den psykogeriatriska verksamhet som bedrivs av sjukvårdshuvudmannen. Den demografiska utvecklingens konsekvenser för äldrevårdens och äldreomsorgens volymutveckling blir föremål för flera regionala studier. Målsättningen är att resultatet ska kunna komplettera huvudmännens beslutsunderlag för verksamhetens framtida dimensionering. FoU-centren är på olika sätt engagerade i planeringen av lokal och regional utvärdering av den Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvård. Utvärderingen görs i nära samverkan mellan kommuner och landsting och då ses FoU-centret som naturlig arena. Sjukvård som bedrivs i primärkommunal regi blir föremål för särskilda studier och uppföljningar. Mentorprogram för första linjens chefer inom kommuner och landsting har utvecklats av något FoU-center. Ambitionen är att på olika sätt sprida programmet såväl regionalt som nationellt sedan intresset härför visat sig stort.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2002 9(21) Kunskapsspridning om forskningsmetodik och informationssökning har hittills fått stort gensvar från praktiskt verksamma i län där FoU-centra bedrivit någon form av forskarskola. Verksamheten är fortsatt angelägen och ett regionalt samarbete center emellan övervägs. Teknik i äldreomsorg blir temat för utvecklingsinsatser på flera områden, såsom hjälpmedelsutveckling, IT och elektronisk informationsöverföring, telemedicin etc. Kunskapsförmedling och spridning Utöver kunskapsbildning anges förmedling, spridning och implementering som några av de viktigaste uppgifterna för FoU-verksamheten. De aktuella centren ger följande exempel härpå: De gängse metoderna för att förmedla och sprida FoU-resultat är genom FoU-rapporter och FoU-meddelanden, föreläsningar, seminarier, utbildningar och konferenser. Utöver dessa kanaler, som frekvent används av alla de FoU-center som passerat sin etableringsfas, har flertalet även en omfattande och regelbunden nyhetsbrevsutgivning. Vidare sprids resultat och information via Internet, på egen hemsida eller på den hemsida som är gemensam för landets FoU-enheter på välfärdsområdet. Till verksamheten finns vanligtvis knutet ett permanent FoU-råd, en FoUsamrådsgrupp eller en referensgrupp med verksamhetsföreträdare där FoUresultat löpande presenteras och där den vidare spridningen planeras och struktureras. I förekommande fall sker detta även i lokala FoU-råd eller i ett nätverk av lokala FoU-ombud. FoU-kaféer och idébytardagar är exempel på informella mötesplatser där såväl FoU-medarbetare som vård- och omsorgspersonal och brukare kan träffas för spontana samtal kring genomförda, pågående och planerade FoU-insatser. Vid temadagar samlas berörda från olika verksamheter, förvaltningar eller huvudmän till information, utbildning och reflektion kring ett gemensamt, angeläget tema. Genom att FoU-centren är lokalt och regionalt förankrade sprids kunskap, erfarenhet och FoU-resultat genom den mångfald personliga kontakter och informella möten som äger rum mellan FoU-medarbetare, vård- och omsorgspersonal och brukare. Nätverk och samarbetspartners I bilaga till regeringsbeslutet 2001 om fortsatt satsning på FoU-center inom äldreområdet, anges att centret ska grundas på samverkan mellan kommuner och landsting och att verksamheten ska bedrivas i samarbete med universitet och högskolor. Samtliga av de aktuella FoU-centren har etablerat

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) sådant samarbete men det sker på varierande sätt centren emellan. I ett fall svarar högskolan för FoU-centrets samordning inåt och utåt och även för den löpande administrationen, för andra finns formaliserat och etablerat samarbete såsom samutnyttjande av forskarresurser genom kombinationstjänster eller tjänsteköp. Handledning, utbildning och fortbildning liksom deltagande vid centrets möten och seminarier är exempel på konkret samarbete. Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län liksom Sveriges Gerontologiska Sällskap framhålls som exempel på externa samarbetspartner. Den etablerade Intresseföreningen för FoU-miljöer på Välfärdsområdet anges som viktig arena för nätverksskapande insatser. I Kronoberg har 14 huvudmän med länets kommuner och kommunförbund, landsting, länsstyrelse, länsarbetsnämnd, försäkringskassa och universitet gemensamt huvudmannaskapet för FoU Kronoberg ett exempel på såväl formell som reell samverkan över huvudmannaskapsgränser. För specifika yrkeskategorier såsom biståndsbedömare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, demenssköterskor, enhetschefer på äldreområdet, områdes- och förvaltningschefer finns lokala och regionala nätverk för stöd, kompetensutveckling och verksamhetssamverkan. Sådant etablerat nätverkssamarbete finns även lokalt, regionalt och nationellt mellan landets FoU-verksamheter på välfärdsområdet. Medarbetare vid FoU-centren är genom sin personliga kompetens, tidigare yrkesverksamhet och nuvarande roll och funktion ofta efterfrågade att personligen ingå i de regionala, nationella och internationella nätverk som etablerats på välfärdsområdet. Därigenom blir även det enskilda FoU-centret och dess verksamhet liksom själva FoU-idén synligt i ett vidare sammanhang. Samverkan med pensionärsorganisationer har successivt utvecklats vid de FoU-center som etablerat sin verksamhet. Exempel på sådan samverkan är pensionärsmedverkan i samråds- och projektgrupper, i referensgrupper, i studiecirklar och andra riktade aktiviteter. Vid något FoU-center anordnas till exempel idéseminarier kring pensionärer som arbetsmarknadsresurs. Samverkan initieras vanligtvis i samband med enskilt projekt som berör de äldre och utvecklas därefter i mera reguljär form. Uppföljning och utvärdering FoU-centren redovisar årsvis sin verksamhet dels inom ramen för huvudmännens ordinarie verksamhetsuppföljning och redovisning, dels i lägesrapporter till Socialstyrelsen.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) I den enskilda verksamhetsredovisningen uttrycker flera enheter idéer om olika slag av utvärdering såsom intressentutvärdering, kollegiegranskning och fokusgrupp-intervjuer. Slutsatser Intresset för att etablera regional FoU-verksamhet har varit stort hos kommuner och landsting alltsedan 1990-talet. Genom olika former av riktat stimulansbidrag har staten uppmuntrat tillkomsten av nya FoU-enheter och alltsedan 1999 särskilt stimulerat framväxten av FoU-center på äldreområdet inom ramen för de Nationella handlingsplanerna för äldrepolitiken respektive hälso- och sjukvården. För perioden erhåller 18 sådana FoU-center statligt stimulansbidrag med totalt 47,5 mkr. Med stimulansbidragen följde villkor som av socialdepartementet utformades som Utgångspunkter för satsningen. Analysen av FoU-centrens verksamhet utgår från dessa punkter: FoU-centrets verksamhet ska ha som mål att stimulera till en lokalt förankrad och praktiknära kunskapsutveckling inom både äldreomsorg (SoL) och äldresjukvård (HSL). En utgångspunkt bör vara de äldres behov och upplevelser med inriktningen att främja personalens lärande i arbetet. Av de 18 FoU-centren är fem nyetablerade och har ännu inte kommit igång med sin reguljära verksamhet. Av deras verksamhetsplaner framgår ambitioner som väl överensstämmer med ovanstående utgångspunkt och i några fall har planerna redan realiserats. Övriga FoU-center uppvisar en verksamhet präglad av mångfald och med verksamhetsnära insatser på såväl vård- som omsorgsområdet. Berörd personal involveras i det löpande FoU-arbetet, engageras i projekt och utvärderingar och får del av de utbildningar, seminarier och FoU-dagar som löpande genomförs. Många av dessa insatser görs för att öka personalens medvetenhet i att ge en individualiserad vård och omsorg utifrån den äldres behov och önskemål. FoU-centren ger även exempel på handlednings- och metodutvecklingsinsatser som främjar personalens kompetensutveckling och som indirekt bidrar till en eftersträvad verksamhetsutveckling. Flera center med längre tids FoU-verksamhet har inlett en mera målinriktad samverkan med de äldres intresseorganisationer och inrättar olika former av samrådsorgan. Sådan brukarsamverkan är annars av ganska blygsam omfattning men flera FoU-center uttrycker konkreta utvecklingsambitioner på detta område när väl FoU-centren konstituerat och etablerat sin verksamhet. FoU-centret ska bygga på samverkan mellan kommuner och landsting, ha tillgång till vetenskaplig kompetens samt bedrivas i samarbete med universitet och högskolor.

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (21) Av redovisningen av hur FoU-centren är organiserade framgår att samtliga har etablerats genom samverkansavtal mellan kommun och landsting eller inom ramen för redan etablerad regionsamverkan. Rekryteringen av forskarutbildade medarbetare har genomförts eller pågår. Samarbetsavtal med universitet och högskolor har upprättats och det reella samarbetet inletts på flera plan. Forskare, som delar tjänstgöring mellan högskola och FoUenhet, blir allt vanligare och detta personsamband stärker samarbetet. Stimulansbidrag ska särskilt gynna etablering av FoU-center i regioner som saknar sådan verksamhet. Genom den aktuella satsningen, som kompletterar tidigare utbyggnadssatsning, bedrivs FoU-verksamhet i hela Sverige, från Luleå i norr till Kalmar i söder. I Västra Götalands län har nyetablering skett i mindre kommuner som komplement till befintlig verksamhet i Göteborg. I Stockholms län har allt fler kommuner knutits samman i ett strukturerat och organiserat FoUsamarbete med landsting och högskola/universitet. I Västmanland och i Sörmland, län som hittills saknat aktuellt samarbete, har nya FoU-center etablerats. I regioner av glesbygdskaraktär är de geografiska avstånden till inrättat FoU-center emellertid sådant att kompletterande etablering eller filialbildning bör övervägas för att erbjuda FoU-stöd inom rimliga gränser. En förutsättning för stimulansbidrag är att kommuner, landsting och ev. övriga intressenter bidrar med lägst motsvarande belopp. Finansieringen av FoU-centren sker huvudsakligen genom anslag från huvudmännen och de statliga stimulansbidragen. Av lägesrapporten framgår att stimulansbidragens andel av verksamhetsbudgeten varierar mellan 30 och 50 procent. Inte i något fall bidrar huvudmännen med ett lägre sammanlagt belopp än vad som utgår som statligt stimulansbidrag. Andelen intäktsfinansiering ökar i takt med att FoU-centren etablerat sig och funnit sin verksamhetsform. Denna utveckling förefaller dock gå långsamt och stimulansbidraget torde därför utgöra ett viktigt finansieringskomplement även framledes. Någon form av permanent statligt basstöd för att trygga verksamheten på längre sikt är angeläget. Förutsättningarna för FoU-centrets långsiktiga överlevnad är en viktig faktor vid beslut om stimulansbidrag. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att i detta skede kunna göra någon bedömning om FoU-centrens överlevnadspotential på längre sikt. För flera av de 18 centren är verksamheten ännu i sin etablerings- eller upptaktsfas medan andra center kommit längre med sin verksamhet och etablerat samarbete med såväl kommuner som landsting och brukarorganisationer. För att trygga den samlade FoU-center-verksamheten på längre sikt initieras och uppmuntras framöver bildandet av regionala nätverk där center med längre verksamhetstradition bistår de nybildade. Likaså stimuleras till regionalt

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet Ingalill Thor Per-Erik Ellström Bodil Ekholm Eva Ellström Dan Rönnqvist FoU-rapport 34:2006 Denna studie är delfinansierad

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

FoU i takt med tid och omvärld?

FoU i takt med tid och omvärld? FoU i takt med tid och omvärld? Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården Annika Hallén Hemb Björn Trägårdh Rapport 4:2011 Kvalitetskriterier

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter April 2008 Björn Jansson & Gunnel Hedman 1 Innehåll TU1. InledningUT... 3 TU2. Försök med samverkan i SverigeUT... 4 TU2.1. VISAMUT... 4 TUFortsatt

Läs mer