ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

2 Innehåll Bakgrund... 3 Rapportering...4 Problemområden... 5 Köns- och åldersfördelning...7 Vårdens hantering av synpunkter... 8 Patientupplevd vårdskada...9 Patientnämnden...9 Information & återföring...9 Sammanträden...10 Aktiviteter & omvärldsbevakning...10 Patientnämndens kansli Information & återföring...10 Aktiviteter & omvärldsbevakning Stödpersonsverksamhet Kvalitetsarbete Arbetsmiljö & miljö Datasystem...12 Ekonomi...12 Bilaga Bilaga

3 Bakgrund Patientnämnden, som är en egen myndighet inom landstinget, bedriver verksamhet på uppdrag av Örebro läns landsting och Örebro läns tolv kommuner, som alla har avtal med landstinget. Uppdraget är tydligt avgränsat i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. och utökades genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari Enligt ovannämnda lag ska inom varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom: den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting. Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälsooch sjukvården genom att: hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till behandlingsansvariga, vårdenheter och vårdgivare. Utöver ovanstående ska nämnderna: informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn och senast den sista februari varje år lämna en redogörelse till Socialstyrelsen över patientnämndsverksamheten under föregående år. utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för isolerade patienter som vårdas enligt smittskyddslagen. Förutom lagen om patientnämndsverksamhet m.m. är landstingsfullmäktiges reglemente för Patientnämnden och delegationsordning samt Örebro läns landstings vision och värdegrund 1 vägledande i Patientnämndens arbete. I reglementet fastslås bland annat att Patientnämnden har rätt att, inom rimlig tid, från landstingets organ och tjänstemän, samt på motsvarade sätt, enligt avtal med annan huvudman, infordra de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som Patientnämnden behöver. Patientnämnden har vidare rätt att få information om vilka åtgärder som vidtagits i olika ärenden eller med anledning av dessa. Patientnämnden utgör en från vården fristående och opartisk instans som patienter kan vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Patientnämndens kanslis handläggning ska präglas av en humanistisk grundsyn, vilket i mötet med den enskilde patienten betyder att visa respekt och: att utgå från alla människors rätt till en god och säker hälso- och sjukvård. att beakta diskrimineringsgrunderna 2. att vara neutral i kontakt med patient, närstående och vårdpersonal. att skydda den enskildes integritet. att beakta etiska riktlinjer. 1 Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 2 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 3

4 Rapportering Under 2012 registrerades 1032 nya patientärenden 3 varav 239 fortfarande var under beredning vid årsskiftet. Antalet nya ärenden låg i nivå med föregående år. De flesta synpunkterna rörde Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ), primärvården och psykiatrin. De tre förvaltningarna dominerade statistiken även tidigare år. Antalet nya ärenden fördelade sig på förvaltningarna enligt diagram 1 ovan som även visar motsvarande siffror för år Ärendena initieras av patienten eller någon annan person. Majoriteten av ärendena avsåg landstingets hälso- och sjukvård. Klassificering av ärenden görs under tre huvudrubriker (kontaktorsaker/problemområden) som är nationellt framtagna av Patientnämnderna i landet: Vård- och behandlingsfrågor, Bemötande kommunikation samt Organisation, regler och resurser. Under varje huvudrubrik finns ett antal mer detaljerade underrubriker. Varje ärende kan registreras på flera huvud- och underrubriker. Registreringen baseras på de uppgifter patienten eller patientens företrädare lämnar. Det är alltså fråga om uppgiftslämnarens subjektiva uppfattning och uppgifterna kan vara ofullständiga. Detta innebär till exempel att en patient som upplevde sig medicinskt felbehandlad i själv verket kan ha fått bristande information. DIAGRAM 1. I STAPELN ÖVRIGT INGÅR BLAND ANNAT PRIVATA VÅRD- GIVARE, ANDRA LÄN OCH SOS ALARM. I STAPELN ÖLL INGÅR ÄRENDEN SOM RÖR LANDSTINGET PÅ EN ÖVERGRIPANDE NIVÅ. Typ av ärende/instans Antal Patientnämnden 1032 Socialstyrelsen, Enskildas klagomål 185 Lex Maria, landstinget 33 Lex Maria, kommunerna 11 Patientförsäkringen LÖF 364 TABELL 1. VISAR ATT BETYDLIGT FLER ÄRENDEN HANTERAS AV PATIENT- NÄMNDEN JÄMFÖRT MED ANDRA INSTANSER SAMMANTAGET. Vård- och behandlingsfrågor Bemötande och kommunikation Organisation, regler och resurser 696 (41%) 577 (34%) 415 (25%) DIAGRAM 2. FLEST ÄRENDEN HÄNFÖRS TILL VÅRD- OCH BEHANDLINGS- FRÅGOR, DÄREFTER ORGANISATION, REGLER OCH RESURSER OCH LÄGST ANTAL ÄRENDEN RÖR BEMÖTANDE OCH KOMMUNIKATION. 3 Bilaga 1 visar ärendeprocessen. 4

5 Vård- och behandlingsfrågor Bemötande och kommunikation Organisation, regler och resurser DIAGRAM 3. VISAR FÖRDELNINGEN AV ÄRENDEN PER FÖRVALTNINGAR OCH PROBLEMOMRÅDEN. Problemområden Mängd- och innehållsmässigt liknar 2012 års ärenden 2011 års ärenden. Ärendemängden var densamma och problemområdena som patienterna uppgav hade jämförbart innehåll. Patienterna som begärde svar från vården fick svar och förklaringar som de i de flesta fall var nöjda med. I allt större utsträckning framfördes från vården att man tacksamt tog emot synpunkterna från patienten. Nedan beskrivs och exemplifieras några av de problemområden som uppmärksammades. Försenade diagnoser och därmed försenad behandling, ibland även försämrad prognos, blev ett resultat av att vården inte lyssnade på patienterna och att patienterna inte blev trodda när de beskrev sina symtom. exempel: En patient sökte vård på grund av smärta och sår omkring ena ögat. Tillståndet uppkom utan yttre påverkan. Läkaren fann ingen orsak till symtomen och ordinerade antibiotika. Behandlingen gav ingen effekt och efter ytterligare undersökningar konstaterades att patienten led av bältros som ledde till bestående men med ökat tryck i ögat. exempel: Patienten kontaktade vårdcentralen på grund av svår andnöd. Symtomet bedömdes inte som akut och patienten erbjöds läkartid en vecka senare. Vid läkarundersökningen rådde läkaren patienten att gå ner några kilon i vikt för att förbättra andningen. Patienten var rund men inte överviktig. Remiss till röntgen skulle skickas men någon kallelse till röntgen kom aldrig, kvinnan försämrades och sökte akut. Vid akutbesöket visade röntgen på emboli (proppar) i båda lungorna. Man kunde också konstatera att ingen röntgenremiss hade skickats. Patientärenden gällande senskador var flera under året. Synpunkterna patienterna framförde var bland annat att operativ behandling fördröjdes genom att läkarna förordade sjukgymnastik och inte remitterade till röntgen och eller specialistvård. Detta trots att sjukgymnastiken inte gav effekt. exempel: Patienten föll, skadade axeln och ordinerades sjukgymnastik. Ingen förbättring skedde. Till sist fick patienten genomgå magnetkameraundersökning som visade att en sena var av och att ledkulan var skadad. 5

6 Det var inte ovanligt att patienter redogjorde för att de på grund av sin oro enträget bad om, och slutligen remitterades till, en undersökning som verifierarde allvarlig sjukdom. exempel: Föräldrar till ett fyra månaders barn reagerade på att barnets huvud växte onormalt. Vårdcentralens barnläkare negligerade deras oro och hävdade att det var normalt. När barnet nått en ålder av ca sju månader krävde föräldrarna remiss till röntgen. Undersökningen visade att barnet hade en stor cysta i huvudet. Barnet opererades i Uppsala och fick även en shunt inopererad som tryckavlastning. Föräldrarnas synpunkter gällde läkarens otrevliga bemötande och bristande vård av barnet. exempel: Patienten kände en knöl intill testikeln som läkaren bedömde som normal. Några månader senare fanns knölen kvar och smärtade vid tryck. Efter viss diskussion med läkaren remitterades patienten slutligen till röntgen. Undersökningen visade att det var testikelcancer. Patientens synpunkter gällde att inte bli trodd och att undersökningen försenades. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett område med stort engagemang både nationellt och lokalt. Under 2012 inkom ärenden där patienterna i första hand önskade information om hur de kunde få ersättning för lidande, förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader på grund av infektion som var relaterad till operativa ingrepp. Patienternas synpunkter och beskrivningar av somatiska symtom togs inte på allvar om det fanns tidigare eller pågående psykisk ohälsa. Återkommande var även att man letade orsaken till patientens besvär inom ramen för psykisk ohälsa. exempel: Patient med svåra smärtor i buken sökte upprepade gånger hjälp på vårdcentralen. Läkaren trodde inte på patientens beskrivning och ordinerade ångestdämpande läkemedel samt talade om för patienten att problemet satt i hennes huvud. Patienten bytte vårdcentral där hon träffade en läkare som trodde på henne och remitterade patienten till Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, som diagnostiserade njursten. exempel: Patienten sökte hjälp på vårdcentralen för hosta och upplevelsen av att ett revben skadades på grund av hostan. Hon ville att läkare skulle skriva remiss till röntgen, men läkaren ansåg inte att det behövdes. Kvinnan sökte upprepade gånger på grund av smärtor i rygg och bröst. Behandlande läkare ansåg att patienten led av ångest. Patienten försämrades och uppsökte akutmottagningen. Prover togs och efter utredning visade det sig att hon led av myelom, en cancersjukdom i benmärgen. Läkemedelsfrågor i patientärenden till Patientnämnden utgjorde ca 15 %. Synpunkterna rörde allt från administrativa rutiner till ifrågasättande av läkares kompetens och resultat av behandling. exempel: Patient bad om sömntabletter på den klinik som ansvarade för smärtbehandlingen och hänvisades till primärvården. Patienten uppfattade att det berodde på att kliniken som ansvarade för smärtbehandlingen inte ville stå för kostnaden för sömnbehandlingen. Patienten ifrågasatte helhetssynen i vården när behandlingen av sömn- och smärta delades upp mellan olika vårdenheter. exempel: Patienten förbereddes i onödan med läkemedel före undersökning med endoskopi. Medlet patienten intog gav upphov till svåra diarréer, illamående och kräkningar. Orsaken till att patienten fick läkemedlet var enligt vårdens svar bristande rutiner och bristande kommunikation i personalgruppen. Patienterna hade svårt att förstå att de fick olika kostnader beroende på om vården utfördes av landstingspersonal eller kommunal personal. exempel: Patientens många vårdkontakter inom landstinget berättigade till fri sjukvård enligt reglerna för högkostnadsskydd. Vid utskrivning efter sjukhusvistelse föreslogs patienten fortsatta omläggningar i hemmet av kommunens sjuksköterska. När patienten kontaktades av kommunens sjuksköterska upplystes hon om att det skulle kosta henne 120 kronor vid varje tillfälle, då landstingets högkostnadskort inte gällde i kommunen. Det förkom brister i patientansvar så tillvida att 6

7 patienter blev utan läkare/behandlare när denne slutade sin anställning eller blev sjuk. Det saknades rutiner för att säkerställa att patienterna fick fortsatta vårdkontakter. Exempel: Prover på ett sexårigt adoptivbarn visade att patienten bar på multiresistenta bakterier. Regelbundna provtagningar planerades att ske på kliniken, läkaren skulle skicka information till barnavårdscentralen, BVC, och remiss för utredning då det fanns misstanke om hjärnskada samt intyg till Försäkringskassan. Flera månader gick utan någon återkoppling så Köns- och åldersfördelning modern kontaktade kliniken och fick veta att läkaren som ansvarade för planeringen var långtidssjukskriven och att ingen ersättare hade utsetts. En processbild 4 av ett ärende kan exemplifiera de ärenden som hör hemma under alla huvudrubriker och som ibland skickades mellan vårdenheter inom eller utom landstinget. Processbilden visar en patients väg från upplevda symtom till en behandlingsbar diagnos. Start juli 2011 och diagnos i april Se bilaga 2. Kvinnor Män Vård- och behandlingsfrågor DIAGRAM 6. VISAR FÖRDELNING KVINNOR/MÄN FÖR DE OLIKA PRO- BLEMOMRÅDENA. Bemötande och kommunikation Organisation, regler och resurser Kvinnor Män Okänt DIAGRAM 5. ANTAL ÄRENDEN SOM RÖR KVINNOR ÄR FLER ÄN ÄRENDEN SOM RÖR MÄN LIKSOM UNDER FÖREGÅENDE ÅR Kvinnor Män DIAGRAM 7. ÅLDERSKATEGORIERNA OCH SKILJER SIG MOT TIDIGARE ÅR, NU ÄR FÖRDELNINGEN MÄN/KVINNOR JÄMNARE. 7

8 Vårdens hantering av synpunkter Ja Nej 20 0 DIAGRAM 8. VISAR I HUR MÅNGA FALL OLIKA ÅTGÄRDER VIDTAGITS. Enligt lagen om patientnämndsverksamhet och patientsäkerhetslagen (2010:659) ska Patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet i vården. I syfte att undersöka hur vården kategoriserar patienters synpunkter samt om åtgärder vidtagits, och i så fall vilka, skickades en blankett med i alla skriftliga ärenden som kommunicerats med vården under året. Frågorna var: Har händelsen eller patientens synpunkter hanterats som en avvikelse? Har händelsen eller patientens synpunkter lett till att en händelseanalys genomförts? Har det förelegat risk för vårdskada? Har en vårdskada inträffat? Har händelsen lett till anmälan enligt Lex Maria? Har händelsen eller patientens synpunkter lett till några åtgärder? Under året skickades 315 blanketter och 157 svar hade inkommit vid årets slut (knappt 50 procent). Noteras ska att flera svar ännu inte hunnit inkomma då begäran skickades i slutet av december Resultatet av undersökningen redovisas i diagram 8 ovan. Eftersom vården lämnade skriftliga svar/yttranden på patientens synpunkter i samtliga ärenden är den låga svarsfrekvensen på blanketten anmärkningsvärd. Några blanketter kom tillbaka utan att vara ifyllda. Enligt inkomna svar bedömdes ett fåtal ärenden som avvikelse, vårdskada, risk för vårdskada och i några fall genomfördes händelseanalyser. Ett ärende ledde till en Lex Maria anmälan. Av svaren framkom att vården inte hanterade patienternas synpunkter eller händelsen som en avvikelse. Trots detta vidtog många verksamheter åtgärder. Åtgärder som redovisades i svaren var bland annat att man tog upp ärendet på arbetsplatsträffar, diskuterade med berörd personal, ändrade text i kallelse, förändrade rutiner av olika slag till exempel omhändertagande av patienter med febertillstånd (exempelvis neutropen feber) på jourtid, hantering av varmvattenflaska, skärpte rutinerna för remisshantering, laboratoriebesked till patienter och telefontidsrutiner. I svaren angavs ibland att det handlade om en förväntad komplikation eller kalkylerad risk. Patienternas synpunkter bidrog även till att vården uppmärksammade svårigheten att diagnostisera vissa sjukdomar och vikten av differentialdiagnostik 5 samt att man reviderade patienternas vårdplaner. Att hantera patientnämndsärenden som avvikelser bör ses som en möjlighet att, tillsammans med andra källor såsom verksamheternas egna avvikelser och synpunkter lämnade direkt till verksamheten, identifiera förbättringsområden. 5 Särskiljande av sjukdomar som liknar varandra. 8

9 Patientupplevd vårdskada Förutom att fråga verksamheter i vården hur de hanterade patienternas synpunkter genomfördes under året även en undersökning bland patienterna i form av ett pilotprojekt tillsammans med Stockholms läns landsting. Projektet startade efter att Socialstyrelsens enhet för statistik och utvärdering efterfrågade patienters upplevelser av eventuell vårdskada. Pilotprojektet innebar att kansliet under hösten 2012 frågade patienterna eller närstående om de ansåg att deras vårdkontakt medfört en skada eller risk för skada. Urvalskriterierna var att ärendet inkom under perioden september november 2012 och att det kommunicerades med vården under den tiden. 64 personer tillfrågades om de ville svara på frågorna varav två avstod. Frågorna var bland annat: Blev du/din närstående skadad i vården eller upplevde du/han/hon att det var risk för en skada vid det tillfälle du anmält till oss? Vad bestod skadan av? Tror du att man hade kunnat göra något i vården för att förhindra det som hände? Har vården vidtagit några åtgärder för att förhindra att det händer igen? Om du fått en vårdskada är vården skyldig att informera dig om det. Har vården informerat dig/din närstående om att du/han/hon fått en vårdskada? Resultatet av undersökningen visade att frågorna besvarades av 44 patienter och 18 ombud varav 41 kvinnor och 21 män. Flest ärenden rörde somatisk specialistvård följt av primärvård, psykiatri och kommunal vård. De flesta ärendena rörde Vård- och behandlingsfrågor. 75 procent svarade att patienten utsatts för skada eller risk för skada. 40 procent ansåg att patienten utsatts för lidande, 32 procent för kroppslig skada, 27 procent för psykisk skada, 12 procent för sjukdom och 6 procent övrigt. Den som svarade hade möjlighet att ange flera val. 92 procent ansåg att vården kunnat vidta åtgärder för att förhindra det som hände. Som exempel på vad vården kunnat göra för att förhindra det inträffade angavs bland annat: Lyssnat på patient och/eller närstående. Läst på i journalen. Sett till att det fanns tillräckligt med personal sommartid. Bättre och tydligare information. Bättre uppföljning av insatt behandling eller hjälpmedel. Bättre omvårdnad, nutrition. 81 procent av de som svarade kände inte till om vården vidtog några åtgärder för att förhindra upprepning. 22 procent uppgav att de fick information av vården om skada, 52 procent svarade att de inte fick information och resten (26 procent) visste inte. Sammanställning och jämförelse mellan Vårdens hantering av patienternas synpunkter och Patientupplevd skada kommer att ske senare under våren Patientnämnden Patientnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ledamöternas roll är att synliggöra kvalitets-, struktur- och resursfrågor med mera av betydelse för patientsäkerhetsarbetet. Information & återföring Patientnämnden tar del av avidentifierade resuméer av samtliga ärenden i syfte att identifiera problemområden för att kunna rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Återföringens syfte är att uppfylla lagens krav att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Förtroendevaldas dialog och återföring av patienterfarenheter har skett vid möten med den politiska ledningen: Landstingsfullmäktiges presidium, två gånger per år. Nämnden för primärvård och tandvård. Nämnden för somatisk specialistvård. Revisionen, två gånger per år. Ordförandemöten. Vård- och omsorgsnämnd, väster, Örebro kommun. 9

10 Vård- och omsorgsnämnd, öster, Örebro kommun. Patientnämnden arrangerade även ett informationstillfälle för Landstingsfullmäktige angående patientsäkerhet. Inbjuden föreläsare var Dag Ström, patientsäkerhetsstrateg och medicine doktor, som redogjorde för internationellt och nationellt patientsäkerhetsarbete och Peder Carlsson, patientsäkerhetsstrateg, som redogjorde för hur landstinget konkret arbetar med patientsäkerhet lokalt. Utöver ovanstående skickade Patientnämnden skrivelser till verksamhetsansvariga och politiska företrädare, bland annat om provsvarshantering, hantering av e-recept och palliativ vård. Sammanträden Patientnämnden hade sex sammanträden under Vid sammanträdena medverkade representanter för olika verksamheter inom Örebro läns landsting med information såsom: Verksamhetschefen Eva-Lena Sjöberg och kuratorn Mia Törngren, Akutkliniken USÖ. Verksamhetschefen Anders Swenson, Sjukvårdsrådgivningen. Patientsäkerhetsstrategen Peder Carlsson, Örebro läns landsting. Patientombudet Christina Vanberg Långh och utbildningsledaren Solveig Torensjö, Karlskoga lasarett. Docenten Kerstin Nilsson, Ansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Psykiatridirektören Birgitta Johansson Huuva, Psykiatri. Aktiviteter & omvärldsbevakning Ordförande och/eller ledamöter deltog bland annat i Kvalitetsregisterdagar, nationell etikkonferens, Barnrättsdagar, konferensen Jämlik vård vårda jämlikt och Patientnämndernas regionala ordförandekonferens. För att uppfylla lagens krav att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet deltog ledamöter dessutom med information på Seniorfestival, Anhörigdag med mera. Patientnämndens kansli Patientnämndens kansli består av en chef, en assistent med registratorsuppgifter och fem handläggare. Den sammantagna grundkompetensen hos kansliets personal (sjukvård, socialtjänst och administration) ger tillsammans med fortlöpande utbildningar förutsättning för att handlägga ärenden på ett professionellt sätt. Tjänstemän vid kansliet kompetensutvecklades bland annat genom deltagande i nämndsekreterareutbildning, regional nätverksträff, nationellt nätverk, projektledarutbildning, utbildning i klassificering i diarium samt deltagande i olika konferenser. Telefontillgängligheten till kansliet är god. Kansliet har en bemannad telefon kontorstid alla vardagar med ett fåtal undantag. Dessutom har handläggarna sina egna telefoner öppna för inkommande samtal i möjligaste mån. Patientnämndens kansli är beläget i stiftelsen Activas hus i stadsdelen Ladugårdsängen. Den allmänna linjetrafiken har få turer till stadsdelen. Att besökstillgängligheten begränsas av läget och den glesa kommunikationen kan vara en orsak till ett lågt antal patientbesök på kansliet. För att öka tillgängligheten för länets invånare vore det önskvärt ur ett medborgarperspektiv med en lokalisering med närhet till Resecentrum. Information & återföring Kansliets tjänstemän informerade i olika forum om Patientnämnden, återkopplade till vården samt hade dialog med samverkanspartner för att utveckla samverkansformer. Patientnämndens kansli informerade om verksamheten till socialchefer och vård- och omsorgschefer och deras ledningsgrupper i sju kommuner under Dessutom gavs information till länets anhörigkonsulenter. Informations gavs även till ST-läkare, Odensbackens vårdcentral, gode män och förvaltare, Ideellt utvecklingscentrum i Örebro kommun och vid Seniorfestival, Anhörigdagar, olika mässor, öppna hus på länets sjukhus med mera. 10

11 Aktiviteter & omvärldsbevakning Tjänsteman ingick i nationell arbetsgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra handläggningsprocessen inom Patientnämnderna. Tjänsteman ingick i arbetsgrupp inom Socialstyrelsen för att kvalitetssäkra uppgifter som årligen ska lämnas till myndigheten. Dessutom deltog tjänstemän vid regional och nationell tjänstemannakonferens, samt nätverksträffar med samtliga patientnämnder där information lämnades och dialog fördes med Myndigheten för vårdanalys, Patientmaktsutredningen, Socialstyrelsens Enskildas Klagomål samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Stödpersonsverksamhet Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att förordna stödpersoner för patienter som tvångsvårdas. Antalet pågående förordnanden varierade mellan uppdrag/månad. Antalet ökade med ca två uppdrag per månad jämfört med Under året har 20 ansökningar om stödperson inkommit varav 14 tillsattes. Av dessa 14 kom 11 från rättspsykiatrin. I de fall stödperson inte tillsattes berodde detta på att patienterna tog tillbaka sin ansökan eller att patienten inte var behörig att få stödperson, det vill säga inte vårdades enligt tvångsvårdslagstiftning. Av patienterna som fick stödperson var fem kvinnor och nio män. Fem nya stödpersoner rekryterades under året och sju personer valde att inte längre åta sig uppdrag som stödperson, kansliet hade vid årets slut tillgång till 29 stödpersoner varav 16 kvinnor och 13 män. Nationell samverkan förekom så tillvida att kansliet lånade två stödpersoner för förordnanden, en från Stockholm och en från Dalarna. Förordnandena gällde en patient tillhörande Örebro som vårdades på behandlingshem i Stockholm samt en patient som bor och har sysselsättning på ort i norra länsdelen. Kansliet hade två stödpersoner utlånade till Stockholms läns landsting, som hade två patienter placerade på Yxe behandlingshem. Kompetensutveckling för stödpersonerna skedde genom två dagars konferens tillsammans med stödpersoner från Sörmlands patientnämnd samt genom en diskussionskväll med stödpersonerna under temat fördelar och nackdelar med diagnoser. Utöver det deltog tre stödpersoner i en föreläsning om flickor med ADHD, arrangerad av ABF i Örebro. Kvalitetsarbete Patientnämndens kansli arbetar med ständiga förbättringar av sitt arbete. Som en del i detta arbete tillfrågades de patienter som inte kommunicerade sina synpunkter på vården via Patientnämndens kansli angående orsaken till detta. Av 121 utsända enkäter besvarades 50 (41 procent). Kvinnor svarade i högre utsträckning, 45 procent mot mäns 28 procent. En motsvarande enkätundersökning gjordes Då var svarsfrekvensen något högre (knappt 50 procent). På frågan hur patienterna skattade kontakten med Patientnämndens kansli på en skala från ett till fem innebar svaren en förbättring jämfört med 2010 års undersökning. Patientnämndens kansli ingick även i en pilotundersökning där Indikator 6 skickade ut en enkät med frågor till patienter om hur de uppfattade kansliets hantering av deras ärende. Denna enkät vände sig till de patienter vars synpunkter kommunicerades med vården. Av sammanställning framkom att patienterna i hög grad var nöjda med kansliets hantering av deras synpunkter. I syfte att bättre kunna göra vården och politiker uppmärksamma på problemområden påbörjade kansliet ett arbete med att göra sammanställningar 7 av ärenden, till exempel läkemedelsärenden under 2011, ärenden under 2012 rörande avlidna samt ärenden under 2012 rörande barn och unga. Arbetsmiljö & miljö Systematiskt arbetsmiljöarbete sker i det dagliga arbetet. Arbetsplatserna är utrustade med individuellt anpassade arbetsmöbler och arbetsbelysning. 6 Institut som som ansvarar för nationella patientenkäten, NPE. 7 Sammanställningarna finns som bilagor i Verksamhetsrapport, Halvårsrapport 2012 som finns på www. orebroll.se/patientnamnden. 11

12 Patientnämndens kansli använder avvikelsemodulen i Platina för avvikelsehantering. Under 2012 rapporterades och åtgärdades elva avvikelser. Av dessa elva rörde åtta avvikelser i landstingets diarium och postgång samt IT-avdelningen. Patientnämndens kansli följer hyresvärdens miljödirektiv gällande källsortering. Datasystem Alla Patientnämndsärenden registreras och dokumenteras i landstingets diarie- och dokumenthanteringssystem Platina. Ett av Patientnämndens uppdrag är att informera och rapportera till vårdgivare och myndigheter. Det ställer krav på att systemet tillgodoser behovet av utdata vilket inte har varit fallet. Avsaknaden av bra sökfunktion och möjlighet att ta ut statistik och skapa rapporter medför ett stort merarbete och påverkar arbetsmiljön och effektiviteten för medarbetarna på kansliet. En tidsåtgång som kunde använts mer konstruktivt och till kärnverksamheten. Ekonomi Patientnämndens budget är uppdelad på tre ansvarsenheter: Patientnämnden, Patientnämndens kansli och stödpersonsverksamheten. Patientnämnden och Patientnämndens kansli gick med smärre överskott medan stödpersonsverksamheten överskred sin budget med 129 tusen kronor vilket resulterade i ett nettounderskott med 59 tusen kronor. Förordnade stödpersoner får två procent av basbeloppet i ersättning per månad samt en och en halv procent av basbeloppet för omkostnader per månad. Budgeten överskreds på grund av höjning av basbeloppet, att fler stödpersoner förordnades än tidigare år samt att tre stödpersoner erhöll extra ersättning för omkostnader utöver det schablonbelopp som betalades ut. Örebro Elisabeth Hammar Ordförande Gun Johansson Chef för Patientnämndens kansli 12

13 Bilaga 1 Ärendeprocessen Tjänstemän JA Vårdens handläggning Synpunkter inkommer Ärende skapas Skickas till vården NEJ Svar från vården Individärendet avslutas Resumé Telefon Mina vård kontakter (MVK) Brev Epost Besök Diarieföring Kontakter mellan handläggare och initierare Ibland skriftligt svar, ibland möte vårdens företrädare och patient Kontakter mellan handläggare och initierare Resuméer läses Ärendeprocessen Politiker JA Problem områden identifieras JA Leder till någon typ av aktivitet NEJ Ex skrivelse, möte andra nämnder Ärendet avslutas NEJ Samtliga ärenden utgör underlag till återföring och rapporter exempelvis verksamhetsrapport

14 Första besöket juli 2011 Utredning från första besöket tills patientens symtom diagnostiseras. Bilaga 2 Diagnos maj 2012 Söker på vårdcentralen på grund av knöl i ljumsken Besvären fortsätter och patienten får en läkartid på Primärvårdens jourmottagning Vid undersökning på Kvinnokliniken kunde knölen i ljumsken inte identifieras Patienten utvecklar panikångest på grund av oron för symtomen Söker på vårdcentralen igen och får remiss till röntgen Väntan på kallelse till röntgen Efter röntgen skickades remiss till kirurgkliniken med frågeställning Blödning i muskel PAD svaret visade att det var aggressiv fibromatos Knölen ska tränas bort enligt läkaren Får till svar från läkaren att han inget kan göra. En sjuksköterska råder patienten att söka vård på Kvinnokliniken Läkaren uppmanar patienten att träna bort knölen Kuratorskontakt Enligt primärvårdsläkaren hade man avvaktat med remiss på grund av kostnaden för röntgenundersökningen Patienten kontaktar röntgen - ingen remiss har kommit Patienten kontaktar vårdcentralen och får till svar att remissen glömts bort. Remissen skickas Kirurgläkaren konstaterar att det inte var en blödning och remitterade patienten till Karolinska sjukhuset PAD = Patologisk Anatomisk Diagnos Aggressiv fibromatos = Benign (godartad) tumör Efter att ha fått diagnos och behandling hade patienten behov av fortsatta kontakter med vårdcentralen. Kontakterna med vårdcentralen försvårades av bristen på läkare vilket innebar dålig kontinuitet med täta läkarbyten. Patienten visste att det fanns en fast anställd läkare. När hon bad att få gå hos denne förklarade sjuksköterskan att man inte ville köra slut på den läkaren. Trots negativa upplevelser under utredningstiden hade patienten upplevt möten med kurator och en distriktssköterska på vårdcentralen samt kirurgläkaren som positiva.

15 Landstinget och länets kommuner i samverkan Postadress: Patientnämnden, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro. E-post: Telefon , telefax

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Systemanalys. Region Skåne

Systemanalys. Region Skåne Systemanalys Region Skåne Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom behovsinventering och plan för kompetensutveckling www.smalandsbilder.se Projektrapport Jönköpings län, februari 2014 Anita Andersson, Iréne

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer