ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

2 Innehåll Bakgrund... 3 Rapportering...4 Problemområden... 5 Köns- och åldersfördelning...7 Vårdens hantering av synpunkter... 8 Patientupplevd vårdskada...9 Patientnämnden...9 Information & återföring...9 Sammanträden...10 Aktiviteter & omvärldsbevakning...10 Patientnämndens kansli Information & återföring...10 Aktiviteter & omvärldsbevakning Stödpersonsverksamhet Kvalitetsarbete Arbetsmiljö & miljö Datasystem...12 Ekonomi...12 Bilaga Bilaga

3 Bakgrund Patientnämnden, som är en egen myndighet inom landstinget, bedriver verksamhet på uppdrag av Örebro läns landsting och Örebro läns tolv kommuner, som alla har avtal med landstinget. Uppdraget är tydligt avgränsat i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. och utökades genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari Enligt ovannämnda lag ska inom varje landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom: den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting. Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälsooch sjukvården genom att: hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till behandlingsansvariga, vårdenheter och vårdgivare. Utöver ovanstående ska nämnderna: informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn och senast den sista februari varje år lämna en redogörelse till Socialstyrelsen över patientnämndsverksamheten under föregående år. utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för isolerade patienter som vårdas enligt smittskyddslagen. Förutom lagen om patientnämndsverksamhet m.m. är landstingsfullmäktiges reglemente för Patientnämnden och delegationsordning samt Örebro läns landstings vision och värdegrund 1 vägledande i Patientnämndens arbete. I reglementet fastslås bland annat att Patientnämnden har rätt att, inom rimlig tid, från landstingets organ och tjänstemän, samt på motsvarade sätt, enligt avtal med annan huvudman, infordra de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som Patientnämnden behöver. Patientnämnden har vidare rätt att få information om vilka åtgärder som vidtagits i olika ärenden eller med anledning av dessa. Patientnämnden utgör en från vården fristående och opartisk instans som patienter kan vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Patientnämndens kanslis handläggning ska präglas av en humanistisk grundsyn, vilket i mötet med den enskilde patienten betyder att visa respekt och: att utgå från alla människors rätt till en god och säker hälso- och sjukvård. att beakta diskrimineringsgrunderna 2. att vara neutral i kontakt med patient, närstående och vårdpersonal. att skydda den enskildes integritet. att beakta etiska riktlinjer. 1 Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 2 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 3

4 Rapportering Under 2012 registrerades 1032 nya patientärenden 3 varav 239 fortfarande var under beredning vid årsskiftet. Antalet nya ärenden låg i nivå med föregående år. De flesta synpunkterna rörde Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ), primärvården och psykiatrin. De tre förvaltningarna dominerade statistiken även tidigare år. Antalet nya ärenden fördelade sig på förvaltningarna enligt diagram 1 ovan som även visar motsvarande siffror för år Ärendena initieras av patienten eller någon annan person. Majoriteten av ärendena avsåg landstingets hälso- och sjukvård. Klassificering av ärenden görs under tre huvudrubriker (kontaktorsaker/problemområden) som är nationellt framtagna av Patientnämnderna i landet: Vård- och behandlingsfrågor, Bemötande kommunikation samt Organisation, regler och resurser. Under varje huvudrubrik finns ett antal mer detaljerade underrubriker. Varje ärende kan registreras på flera huvud- och underrubriker. Registreringen baseras på de uppgifter patienten eller patientens företrädare lämnar. Det är alltså fråga om uppgiftslämnarens subjektiva uppfattning och uppgifterna kan vara ofullständiga. Detta innebär till exempel att en patient som upplevde sig medicinskt felbehandlad i själv verket kan ha fått bristande information. DIAGRAM 1. I STAPELN ÖVRIGT INGÅR BLAND ANNAT PRIVATA VÅRD- GIVARE, ANDRA LÄN OCH SOS ALARM. I STAPELN ÖLL INGÅR ÄRENDEN SOM RÖR LANDSTINGET PÅ EN ÖVERGRIPANDE NIVÅ. Typ av ärende/instans Antal Patientnämnden 1032 Socialstyrelsen, Enskildas klagomål 185 Lex Maria, landstinget 33 Lex Maria, kommunerna 11 Patientförsäkringen LÖF 364 TABELL 1. VISAR ATT BETYDLIGT FLER ÄRENDEN HANTERAS AV PATIENT- NÄMNDEN JÄMFÖRT MED ANDRA INSTANSER SAMMANTAGET. Vård- och behandlingsfrågor Bemötande och kommunikation Organisation, regler och resurser 696 (41%) 577 (34%) 415 (25%) DIAGRAM 2. FLEST ÄRENDEN HÄNFÖRS TILL VÅRD- OCH BEHANDLINGS- FRÅGOR, DÄREFTER ORGANISATION, REGLER OCH RESURSER OCH LÄGST ANTAL ÄRENDEN RÖR BEMÖTANDE OCH KOMMUNIKATION. 3 Bilaga 1 visar ärendeprocessen. 4

5 Vård- och behandlingsfrågor Bemötande och kommunikation Organisation, regler och resurser DIAGRAM 3. VISAR FÖRDELNINGEN AV ÄRENDEN PER FÖRVALTNINGAR OCH PROBLEMOMRÅDEN. Problemområden Mängd- och innehållsmässigt liknar 2012 års ärenden 2011 års ärenden. Ärendemängden var densamma och problemområdena som patienterna uppgav hade jämförbart innehåll. Patienterna som begärde svar från vården fick svar och förklaringar som de i de flesta fall var nöjda med. I allt större utsträckning framfördes från vården att man tacksamt tog emot synpunkterna från patienten. Nedan beskrivs och exemplifieras några av de problemområden som uppmärksammades. Försenade diagnoser och därmed försenad behandling, ibland även försämrad prognos, blev ett resultat av att vården inte lyssnade på patienterna och att patienterna inte blev trodda när de beskrev sina symtom. exempel: En patient sökte vård på grund av smärta och sår omkring ena ögat. Tillståndet uppkom utan yttre påverkan. Läkaren fann ingen orsak till symtomen och ordinerade antibiotika. Behandlingen gav ingen effekt och efter ytterligare undersökningar konstaterades att patienten led av bältros som ledde till bestående men med ökat tryck i ögat. exempel: Patienten kontaktade vårdcentralen på grund av svår andnöd. Symtomet bedömdes inte som akut och patienten erbjöds läkartid en vecka senare. Vid läkarundersökningen rådde läkaren patienten att gå ner några kilon i vikt för att förbättra andningen. Patienten var rund men inte överviktig. Remiss till röntgen skulle skickas men någon kallelse till röntgen kom aldrig, kvinnan försämrades och sökte akut. Vid akutbesöket visade röntgen på emboli (proppar) i båda lungorna. Man kunde också konstatera att ingen röntgenremiss hade skickats. Patientärenden gällande senskador var flera under året. Synpunkterna patienterna framförde var bland annat att operativ behandling fördröjdes genom att läkarna förordade sjukgymnastik och inte remitterade till röntgen och eller specialistvård. Detta trots att sjukgymnastiken inte gav effekt. exempel: Patienten föll, skadade axeln och ordinerades sjukgymnastik. Ingen förbättring skedde. Till sist fick patienten genomgå magnetkameraundersökning som visade att en sena var av och att ledkulan var skadad. 5

6 Det var inte ovanligt att patienter redogjorde för att de på grund av sin oro enträget bad om, och slutligen remitterades till, en undersökning som verifierarde allvarlig sjukdom. exempel: Föräldrar till ett fyra månaders barn reagerade på att barnets huvud växte onormalt. Vårdcentralens barnläkare negligerade deras oro och hävdade att det var normalt. När barnet nått en ålder av ca sju månader krävde föräldrarna remiss till röntgen. Undersökningen visade att barnet hade en stor cysta i huvudet. Barnet opererades i Uppsala och fick även en shunt inopererad som tryckavlastning. Föräldrarnas synpunkter gällde läkarens otrevliga bemötande och bristande vård av barnet. exempel: Patienten kände en knöl intill testikeln som läkaren bedömde som normal. Några månader senare fanns knölen kvar och smärtade vid tryck. Efter viss diskussion med läkaren remitterades patienten slutligen till röntgen. Undersökningen visade att det var testikelcancer. Patientens synpunkter gällde att inte bli trodd och att undersökningen försenades. Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett område med stort engagemang både nationellt och lokalt. Under 2012 inkom ärenden där patienterna i första hand önskade information om hur de kunde få ersättning för lidande, förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader på grund av infektion som var relaterad till operativa ingrepp. Patienternas synpunkter och beskrivningar av somatiska symtom togs inte på allvar om det fanns tidigare eller pågående psykisk ohälsa. Återkommande var även att man letade orsaken till patientens besvär inom ramen för psykisk ohälsa. exempel: Patient med svåra smärtor i buken sökte upprepade gånger hjälp på vårdcentralen. Läkaren trodde inte på patientens beskrivning och ordinerade ångestdämpande läkemedel samt talade om för patienten att problemet satt i hennes huvud. Patienten bytte vårdcentral där hon träffade en läkare som trodde på henne och remitterade patienten till Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, som diagnostiserade njursten. exempel: Patienten sökte hjälp på vårdcentralen för hosta och upplevelsen av att ett revben skadades på grund av hostan. Hon ville att läkare skulle skriva remiss till röntgen, men läkaren ansåg inte att det behövdes. Kvinnan sökte upprepade gånger på grund av smärtor i rygg och bröst. Behandlande läkare ansåg att patienten led av ångest. Patienten försämrades och uppsökte akutmottagningen. Prover togs och efter utredning visade det sig att hon led av myelom, en cancersjukdom i benmärgen. Läkemedelsfrågor i patientärenden till Patientnämnden utgjorde ca 15 %. Synpunkterna rörde allt från administrativa rutiner till ifrågasättande av läkares kompetens och resultat av behandling. exempel: Patient bad om sömntabletter på den klinik som ansvarade för smärtbehandlingen och hänvisades till primärvården. Patienten uppfattade att det berodde på att kliniken som ansvarade för smärtbehandlingen inte ville stå för kostnaden för sömnbehandlingen. Patienten ifrågasatte helhetssynen i vården när behandlingen av sömn- och smärta delades upp mellan olika vårdenheter. exempel: Patienten förbereddes i onödan med läkemedel före undersökning med endoskopi. Medlet patienten intog gav upphov till svåra diarréer, illamående och kräkningar. Orsaken till att patienten fick läkemedlet var enligt vårdens svar bristande rutiner och bristande kommunikation i personalgruppen. Patienterna hade svårt att förstå att de fick olika kostnader beroende på om vården utfördes av landstingspersonal eller kommunal personal. exempel: Patientens många vårdkontakter inom landstinget berättigade till fri sjukvård enligt reglerna för högkostnadsskydd. Vid utskrivning efter sjukhusvistelse föreslogs patienten fortsatta omläggningar i hemmet av kommunens sjuksköterska. När patienten kontaktades av kommunens sjuksköterska upplystes hon om att det skulle kosta henne 120 kronor vid varje tillfälle, då landstingets högkostnadskort inte gällde i kommunen. Det förkom brister i patientansvar så tillvida att 6

7 patienter blev utan läkare/behandlare när denne slutade sin anställning eller blev sjuk. Det saknades rutiner för att säkerställa att patienterna fick fortsatta vårdkontakter. Exempel: Prover på ett sexårigt adoptivbarn visade att patienten bar på multiresistenta bakterier. Regelbundna provtagningar planerades att ske på kliniken, läkaren skulle skicka information till barnavårdscentralen, BVC, och remiss för utredning då det fanns misstanke om hjärnskada samt intyg till Försäkringskassan. Flera månader gick utan någon återkoppling så Köns- och åldersfördelning modern kontaktade kliniken och fick veta att läkaren som ansvarade för planeringen var långtidssjukskriven och att ingen ersättare hade utsetts. En processbild 4 av ett ärende kan exemplifiera de ärenden som hör hemma under alla huvudrubriker och som ibland skickades mellan vårdenheter inom eller utom landstinget. Processbilden visar en patients väg från upplevda symtom till en behandlingsbar diagnos. Start juli 2011 och diagnos i april Se bilaga 2. Kvinnor Män Vård- och behandlingsfrågor DIAGRAM 6. VISAR FÖRDELNING KVINNOR/MÄN FÖR DE OLIKA PRO- BLEMOMRÅDENA. Bemötande och kommunikation Organisation, regler och resurser Kvinnor Män Okänt DIAGRAM 5. ANTAL ÄRENDEN SOM RÖR KVINNOR ÄR FLER ÄN ÄRENDEN SOM RÖR MÄN LIKSOM UNDER FÖREGÅENDE ÅR Kvinnor Män DIAGRAM 7. ÅLDERSKATEGORIERNA OCH SKILJER SIG MOT TIDIGARE ÅR, NU ÄR FÖRDELNINGEN MÄN/KVINNOR JÄMNARE. 7

8 Vårdens hantering av synpunkter Ja Nej 20 0 DIAGRAM 8. VISAR I HUR MÅNGA FALL OLIKA ÅTGÄRDER VIDTAGITS. Enligt lagen om patientnämndsverksamhet och patientsäkerhetslagen (2010:659) ska Patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet i vården. I syfte att undersöka hur vården kategoriserar patienters synpunkter samt om åtgärder vidtagits, och i så fall vilka, skickades en blankett med i alla skriftliga ärenden som kommunicerats med vården under året. Frågorna var: Har händelsen eller patientens synpunkter hanterats som en avvikelse? Har händelsen eller patientens synpunkter lett till att en händelseanalys genomförts? Har det förelegat risk för vårdskada? Har en vårdskada inträffat? Har händelsen lett till anmälan enligt Lex Maria? Har händelsen eller patientens synpunkter lett till några åtgärder? Under året skickades 315 blanketter och 157 svar hade inkommit vid årets slut (knappt 50 procent). Noteras ska att flera svar ännu inte hunnit inkomma då begäran skickades i slutet av december Resultatet av undersökningen redovisas i diagram 8 ovan. Eftersom vården lämnade skriftliga svar/yttranden på patientens synpunkter i samtliga ärenden är den låga svarsfrekvensen på blanketten anmärkningsvärd. Några blanketter kom tillbaka utan att vara ifyllda. Enligt inkomna svar bedömdes ett fåtal ärenden som avvikelse, vårdskada, risk för vårdskada och i några fall genomfördes händelseanalyser. Ett ärende ledde till en Lex Maria anmälan. Av svaren framkom att vården inte hanterade patienternas synpunkter eller händelsen som en avvikelse. Trots detta vidtog många verksamheter åtgärder. Åtgärder som redovisades i svaren var bland annat att man tog upp ärendet på arbetsplatsträffar, diskuterade med berörd personal, ändrade text i kallelse, förändrade rutiner av olika slag till exempel omhändertagande av patienter med febertillstånd (exempelvis neutropen feber) på jourtid, hantering av varmvattenflaska, skärpte rutinerna för remisshantering, laboratoriebesked till patienter och telefontidsrutiner. I svaren angavs ibland att det handlade om en förväntad komplikation eller kalkylerad risk. Patienternas synpunkter bidrog även till att vården uppmärksammade svårigheten att diagnostisera vissa sjukdomar och vikten av differentialdiagnostik 5 samt att man reviderade patienternas vårdplaner. Att hantera patientnämndsärenden som avvikelser bör ses som en möjlighet att, tillsammans med andra källor såsom verksamheternas egna avvikelser och synpunkter lämnade direkt till verksamheten, identifiera förbättringsområden. 5 Särskiljande av sjukdomar som liknar varandra. 8

9 Patientupplevd vårdskada Förutom att fråga verksamheter i vården hur de hanterade patienternas synpunkter genomfördes under året även en undersökning bland patienterna i form av ett pilotprojekt tillsammans med Stockholms läns landsting. Projektet startade efter att Socialstyrelsens enhet för statistik och utvärdering efterfrågade patienters upplevelser av eventuell vårdskada. Pilotprojektet innebar att kansliet under hösten 2012 frågade patienterna eller närstående om de ansåg att deras vårdkontakt medfört en skada eller risk för skada. Urvalskriterierna var att ärendet inkom under perioden september november 2012 och att det kommunicerades med vården under den tiden. 64 personer tillfrågades om de ville svara på frågorna varav två avstod. Frågorna var bland annat: Blev du/din närstående skadad i vården eller upplevde du/han/hon att det var risk för en skada vid det tillfälle du anmält till oss? Vad bestod skadan av? Tror du att man hade kunnat göra något i vården för att förhindra det som hände? Har vården vidtagit några åtgärder för att förhindra att det händer igen? Om du fått en vårdskada är vården skyldig att informera dig om det. Har vården informerat dig/din närstående om att du/han/hon fått en vårdskada? Resultatet av undersökningen visade att frågorna besvarades av 44 patienter och 18 ombud varav 41 kvinnor och 21 män. Flest ärenden rörde somatisk specialistvård följt av primärvård, psykiatri och kommunal vård. De flesta ärendena rörde Vård- och behandlingsfrågor. 75 procent svarade att patienten utsatts för skada eller risk för skada. 40 procent ansåg att patienten utsatts för lidande, 32 procent för kroppslig skada, 27 procent för psykisk skada, 12 procent för sjukdom och 6 procent övrigt. Den som svarade hade möjlighet att ange flera val. 92 procent ansåg att vården kunnat vidta åtgärder för att förhindra det som hände. Som exempel på vad vården kunnat göra för att förhindra det inträffade angavs bland annat: Lyssnat på patient och/eller närstående. Läst på i journalen. Sett till att det fanns tillräckligt med personal sommartid. Bättre och tydligare information. Bättre uppföljning av insatt behandling eller hjälpmedel. Bättre omvårdnad, nutrition. 81 procent av de som svarade kände inte till om vården vidtog några åtgärder för att förhindra upprepning. 22 procent uppgav att de fick information av vården om skada, 52 procent svarade att de inte fick information och resten (26 procent) visste inte. Sammanställning och jämförelse mellan Vårdens hantering av patienternas synpunkter och Patientupplevd skada kommer att ske senare under våren Patientnämnden Patientnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ledamöternas roll är att synliggöra kvalitets-, struktur- och resursfrågor med mera av betydelse för patientsäkerhetsarbetet. Information & återföring Patientnämnden tar del av avidentifierade resuméer av samtliga ärenden i syfte att identifiera problemområden för att kunna rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Återföringens syfte är att uppfylla lagens krav att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Förtroendevaldas dialog och återföring av patienterfarenheter har skett vid möten med den politiska ledningen: Landstingsfullmäktiges presidium, två gånger per år. Nämnden för primärvård och tandvård. Nämnden för somatisk specialistvård. Revisionen, två gånger per år. Ordförandemöten. Vård- och omsorgsnämnd, väster, Örebro kommun. 9

10 Vård- och omsorgsnämnd, öster, Örebro kommun. Patientnämnden arrangerade även ett informationstillfälle för Landstingsfullmäktige angående patientsäkerhet. Inbjuden föreläsare var Dag Ström, patientsäkerhetsstrateg och medicine doktor, som redogjorde för internationellt och nationellt patientsäkerhetsarbete och Peder Carlsson, patientsäkerhetsstrateg, som redogjorde för hur landstinget konkret arbetar med patientsäkerhet lokalt. Utöver ovanstående skickade Patientnämnden skrivelser till verksamhetsansvariga och politiska företrädare, bland annat om provsvarshantering, hantering av e-recept och palliativ vård. Sammanträden Patientnämnden hade sex sammanträden under Vid sammanträdena medverkade representanter för olika verksamheter inom Örebro läns landsting med information såsom: Verksamhetschefen Eva-Lena Sjöberg och kuratorn Mia Törngren, Akutkliniken USÖ. Verksamhetschefen Anders Swenson, Sjukvårdsrådgivningen. Patientsäkerhetsstrategen Peder Carlsson, Örebro läns landsting. Patientombudet Christina Vanberg Långh och utbildningsledaren Solveig Torensjö, Karlskoga lasarett. Docenten Kerstin Nilsson, Ansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Psykiatridirektören Birgitta Johansson Huuva, Psykiatri. Aktiviteter & omvärldsbevakning Ordförande och/eller ledamöter deltog bland annat i Kvalitetsregisterdagar, nationell etikkonferens, Barnrättsdagar, konferensen Jämlik vård vårda jämlikt och Patientnämndernas regionala ordförandekonferens. För att uppfylla lagens krav att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet deltog ledamöter dessutom med information på Seniorfestival, Anhörigdag med mera. Patientnämndens kansli Patientnämndens kansli består av en chef, en assistent med registratorsuppgifter och fem handläggare. Den sammantagna grundkompetensen hos kansliets personal (sjukvård, socialtjänst och administration) ger tillsammans med fortlöpande utbildningar förutsättning för att handlägga ärenden på ett professionellt sätt. Tjänstemän vid kansliet kompetensutvecklades bland annat genom deltagande i nämndsekreterareutbildning, regional nätverksträff, nationellt nätverk, projektledarutbildning, utbildning i klassificering i diarium samt deltagande i olika konferenser. Telefontillgängligheten till kansliet är god. Kansliet har en bemannad telefon kontorstid alla vardagar med ett fåtal undantag. Dessutom har handläggarna sina egna telefoner öppna för inkommande samtal i möjligaste mån. Patientnämndens kansli är beläget i stiftelsen Activas hus i stadsdelen Ladugårdsängen. Den allmänna linjetrafiken har få turer till stadsdelen. Att besökstillgängligheten begränsas av läget och den glesa kommunikationen kan vara en orsak till ett lågt antal patientbesök på kansliet. För att öka tillgängligheten för länets invånare vore det önskvärt ur ett medborgarperspektiv med en lokalisering med närhet till Resecentrum. Information & återföring Kansliets tjänstemän informerade i olika forum om Patientnämnden, återkopplade till vården samt hade dialog med samverkanspartner för att utveckla samverkansformer. Patientnämndens kansli informerade om verksamheten till socialchefer och vård- och omsorgschefer och deras ledningsgrupper i sju kommuner under Dessutom gavs information till länets anhörigkonsulenter. Informations gavs även till ST-läkare, Odensbackens vårdcentral, gode män och förvaltare, Ideellt utvecklingscentrum i Örebro kommun och vid Seniorfestival, Anhörigdagar, olika mässor, öppna hus på länets sjukhus med mera. 10

11 Aktiviteter & omvärldsbevakning Tjänsteman ingick i nationell arbetsgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra handläggningsprocessen inom Patientnämnderna. Tjänsteman ingick i arbetsgrupp inom Socialstyrelsen för att kvalitetssäkra uppgifter som årligen ska lämnas till myndigheten. Dessutom deltog tjänstemän vid regional och nationell tjänstemannakonferens, samt nätverksträffar med samtliga patientnämnder där information lämnades och dialog fördes med Myndigheten för vårdanalys, Patientmaktsutredningen, Socialstyrelsens Enskildas Klagomål samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Stödpersonsverksamhet Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att förordna stödpersoner för patienter som tvångsvårdas. Antalet pågående förordnanden varierade mellan uppdrag/månad. Antalet ökade med ca två uppdrag per månad jämfört med Under året har 20 ansökningar om stödperson inkommit varav 14 tillsattes. Av dessa 14 kom 11 från rättspsykiatrin. I de fall stödperson inte tillsattes berodde detta på att patienterna tog tillbaka sin ansökan eller att patienten inte var behörig att få stödperson, det vill säga inte vårdades enligt tvångsvårdslagstiftning. Av patienterna som fick stödperson var fem kvinnor och nio män. Fem nya stödpersoner rekryterades under året och sju personer valde att inte längre åta sig uppdrag som stödperson, kansliet hade vid årets slut tillgång till 29 stödpersoner varav 16 kvinnor och 13 män. Nationell samverkan förekom så tillvida att kansliet lånade två stödpersoner för förordnanden, en från Stockholm och en från Dalarna. Förordnandena gällde en patient tillhörande Örebro som vårdades på behandlingshem i Stockholm samt en patient som bor och har sysselsättning på ort i norra länsdelen. Kansliet hade två stödpersoner utlånade till Stockholms läns landsting, som hade två patienter placerade på Yxe behandlingshem. Kompetensutveckling för stödpersonerna skedde genom två dagars konferens tillsammans med stödpersoner från Sörmlands patientnämnd samt genom en diskussionskväll med stödpersonerna under temat fördelar och nackdelar med diagnoser. Utöver det deltog tre stödpersoner i en föreläsning om flickor med ADHD, arrangerad av ABF i Örebro. Kvalitetsarbete Patientnämndens kansli arbetar med ständiga förbättringar av sitt arbete. Som en del i detta arbete tillfrågades de patienter som inte kommunicerade sina synpunkter på vården via Patientnämndens kansli angående orsaken till detta. Av 121 utsända enkäter besvarades 50 (41 procent). Kvinnor svarade i högre utsträckning, 45 procent mot mäns 28 procent. En motsvarande enkätundersökning gjordes Då var svarsfrekvensen något högre (knappt 50 procent). På frågan hur patienterna skattade kontakten med Patientnämndens kansli på en skala från ett till fem innebar svaren en förbättring jämfört med 2010 års undersökning. Patientnämndens kansli ingick även i en pilotundersökning där Indikator 6 skickade ut en enkät med frågor till patienter om hur de uppfattade kansliets hantering av deras ärende. Denna enkät vände sig till de patienter vars synpunkter kommunicerades med vården. Av sammanställning framkom att patienterna i hög grad var nöjda med kansliets hantering av deras synpunkter. I syfte att bättre kunna göra vården och politiker uppmärksamma på problemområden påbörjade kansliet ett arbete med att göra sammanställningar 7 av ärenden, till exempel läkemedelsärenden under 2011, ärenden under 2012 rörande avlidna samt ärenden under 2012 rörande barn och unga. Arbetsmiljö & miljö Systematiskt arbetsmiljöarbete sker i det dagliga arbetet. Arbetsplatserna är utrustade med individuellt anpassade arbetsmöbler och arbetsbelysning. 6 Institut som som ansvarar för nationella patientenkäten, NPE. 7 Sammanställningarna finns som bilagor i Verksamhetsrapport, Halvårsrapport 2012 som finns på www. orebroll.se/patientnamnden. 11

12 Patientnämndens kansli använder avvikelsemodulen i Platina för avvikelsehantering. Under 2012 rapporterades och åtgärdades elva avvikelser. Av dessa elva rörde åtta avvikelser i landstingets diarium och postgång samt IT-avdelningen. Patientnämndens kansli följer hyresvärdens miljödirektiv gällande källsortering. Datasystem Alla Patientnämndsärenden registreras och dokumenteras i landstingets diarie- och dokumenthanteringssystem Platina. Ett av Patientnämndens uppdrag är att informera och rapportera till vårdgivare och myndigheter. Det ställer krav på att systemet tillgodoser behovet av utdata vilket inte har varit fallet. Avsaknaden av bra sökfunktion och möjlighet att ta ut statistik och skapa rapporter medför ett stort merarbete och påverkar arbetsmiljön och effektiviteten för medarbetarna på kansliet. En tidsåtgång som kunde använts mer konstruktivt och till kärnverksamheten. Ekonomi Patientnämndens budget är uppdelad på tre ansvarsenheter: Patientnämnden, Patientnämndens kansli och stödpersonsverksamheten. Patientnämnden och Patientnämndens kansli gick med smärre överskott medan stödpersonsverksamheten överskred sin budget med 129 tusen kronor vilket resulterade i ett nettounderskott med 59 tusen kronor. Förordnade stödpersoner får två procent av basbeloppet i ersättning per månad samt en och en halv procent av basbeloppet för omkostnader per månad. Budgeten överskreds på grund av höjning av basbeloppet, att fler stödpersoner förordnades än tidigare år samt att tre stödpersoner erhöll extra ersättning för omkostnader utöver det schablonbelopp som betalades ut. Örebro Elisabeth Hammar Ordförande Gun Johansson Chef för Patientnämndens kansli 12

13 Bilaga 1 Ärendeprocessen Tjänstemän JA Vårdens handläggning Synpunkter inkommer Ärende skapas Skickas till vården NEJ Svar från vården Individärendet avslutas Resumé Telefon Mina vård kontakter (MVK) Brev Epost Besök Diarieföring Kontakter mellan handläggare och initierare Ibland skriftligt svar, ibland möte vårdens företrädare och patient Kontakter mellan handläggare och initierare Resuméer läses Ärendeprocessen Politiker JA Problem områden identifieras JA Leder till någon typ av aktivitet NEJ Ex skrivelse, möte andra nämnder Ärendet avslutas NEJ Samtliga ärenden utgör underlag till återföring och rapporter exempelvis verksamhetsrapport

14 Första besöket juli 2011 Utredning från första besöket tills patientens symtom diagnostiseras. Bilaga 2 Diagnos maj 2012 Söker på vårdcentralen på grund av knöl i ljumsken Besvären fortsätter och patienten får en läkartid på Primärvårdens jourmottagning Vid undersökning på Kvinnokliniken kunde knölen i ljumsken inte identifieras Patienten utvecklar panikångest på grund av oron för symtomen Söker på vårdcentralen igen och får remiss till röntgen Väntan på kallelse till röntgen Efter röntgen skickades remiss till kirurgkliniken med frågeställning Blödning i muskel PAD svaret visade att det var aggressiv fibromatos Knölen ska tränas bort enligt läkaren Får till svar från läkaren att han inget kan göra. En sjuksköterska råder patienten att söka vård på Kvinnokliniken Läkaren uppmanar patienten att träna bort knölen Kuratorskontakt Enligt primärvårdsläkaren hade man avvaktat med remiss på grund av kostnaden för röntgenundersökningen Patienten kontaktar röntgen - ingen remiss har kommit Patienten kontaktar vårdcentralen och får till svar att remissen glömts bort. Remissen skickas Kirurgläkaren konstaterar att det inte var en blödning och remitterade patienten till Karolinska sjukhuset PAD = Patologisk Anatomisk Diagnos Aggressiv fibromatos = Benign (godartad) tumör Efter att ha fått diagnos och behandling hade patienten behov av fortsatta kontakter med vårdcentralen. Kontakterna med vårdcentralen försvårades av bristen på läkare vilket innebar dålig kontinuitet med täta läkarbyten. Patienten visste att det fanns en fast anställd läkare. När hon bad att få gå hos denne förklarade sjuksköterskan att man inte ville köra slut på den läkaren. Trots negativa upplevelser under utredningstiden hade patienten upplevt möten med kurator och en distriktssköterska på vårdcentralen samt kirurgläkaren som positiva.

15 Landstinget och länets kommuner i samverkan Postadress: Patientnämnden, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro. E-post: Telefon , telefax

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården

Patientnämnden. en länk mellan patienten och vården Patientnämnden en länk mellan patienten och vården 2013 Patientnämndens uppdrag Lag 1998:1656 Utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner

Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner Rapport Område: Patientnämnden Synpunkter till patientnämnden som rör vårdens administrativa rutiner Inledning Patientnämndens kansli tar emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående när

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Lokal handlingsplan för hbt-frågor

Lokal handlingsplan för hbt-frågor Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2015-02-03 P 12 ANMÄLAN 2015-01-13 1 (1) Diarienummer PaN A1310-00288-57 Lokal handlingsplan för hbt-frågor 2014-2016 Ärendet Nämnden beslutade vid sammanträde den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN 2015-06-01 LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Patienters rättigheter finns beskrivna i flera olika lagar inom hälso- och sjukvårdens område. I denna skrift ligger tonvikten på: Patientsäkerhetslagen (2010:659) Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 Övergripande statistik ÄRENDESLAG INKOMNA BESLUTADE UTREDDA VARAV KRTIKBESLUT 2014 6832 7559 4630 1503 2015 6198 8678 6102 1932 2016 (T1 & T2) 4717 4543 2644

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Uppföljning av ärenden januari juni 2015

Uppföljning av ärenden januari juni 2015 Förvaltningschef Staffan Blom 1 (1) PaN 214-9-22 P 11 ANMÄLAN 214-9-2 PaN A147-196-43 Uppföljning av ärenden januari juni 215 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden till patientnämndens

Läs mer

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Riksdagsbehandling den 15 juni 2010 I kraft den 1 januari 2011

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat.

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat. PROTOKOLL 13 Organ Plats Patientnämnden Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30-15:00 Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande Johanna Skottman (S), 1:e

Läs mer

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada www.lio.se råd till dig som är sjukvårdspersonal när en patient skadas i vården 1 Förklara för patienten och närstående vad som

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Information om patientsäkerhetslagen

Information om patientsäkerhetslagen Information om patientsäkerhetslagen Inflytandesamordnare för patienter och närstående Inflytandeombud för patienter och närstående Barnsamordnare. Barnombud Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Närvarande ersättare: Camilla Hansén (MP) och Elisabeth Jonsson (C), under paragraferna samt 42

Närvarande ersättare: Camilla Hansén (MP) och Elisabeth Jonsson (C), under paragraferna samt 42 1 (7) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Anniette Lindvall, 2:a vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S), Agneta Wästbjörk (M), Ingegärd

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Controller: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 21--21 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21-4-28 PaN A12-6-43 Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Ärendet I ärendet föreligger en redovisning av förvaltningens ärenden

Läs mer

Uppföljning av lex Maria-anmälningar

Uppföljning av lex Maria-anmälningar Uppföljning av lex Maria-anmälningar Sammanställning bilaga till beslut 2017-04-03 Avdelning sydöst IVO:s tillsyn ska bidra till lärande och förändring IVO vill genom tillsyn och återföring av resultat

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13 1 (8) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S), Ingegärd Öhlin (M), Margareta Carlsson (V) och Gunilla Högberg (FP).

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 september

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 september Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2012-10-30 P 6 Anna Arengård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-18 PaN V1111-04350-50 K 1935-2011 Återföring Bristande sekretess Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Gör lex Maria vården säkrare?

Gör lex Maria vården säkrare? Gör lex Maria vården säkrare? En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige Lex Maria ska, genom lärande och förändring, förstärka patientsäkerheten

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Begäran om komplettering av utredning i principärende

Begäran om komplettering av utredning i principärende Handläggare: Gunilla Larsdotter 1 (3) PaN 2015-09-17 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-01 PaN 1303-0128359 HSN 1407-0898 Begäran om komplettering av utredning i principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet

Läs mer

Patient berättelse 1

Patient berättelse 1 1 Patient berättelse 2 Vad tänker och känner ni när ni har hört denna patients berättelse? Synpunkter på handläggningen vid första besöket Vad kan skälen vara till att man inte lyssnade på patient och

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping EN CHEFLÄKARES ERFARENHET Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping Ett brev som betydde mycket? LEX SÖREN Systemfel eller

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010

Patientnämnden. Revisionsrapport. Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting. Mars 2010 Revisionsrapport Patientnämnden Granskning av ansvarsutövandet 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Fredrik Markstedt, revisionskonsult Carina Olausson, certifierad kommunal revisor 2010-03-02 Fredrik

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer