Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar att fördjupa demokratin. Människors möjligheter att påverka de egna livsvillkoren genom inflytande och delaktighet är en central komponent för utveckling och ett effektivt verktyg i fattigdomsbekämpning. För ICLD har året inneburit möjligheter att verka på såväl den nationella som den internationella arenan i en högre utsträckning än tidigare år. Vi hade under året en spännande möjlighet att delta i genomförandet av World Urban Forum och Mayor s Round Table tillsammans med UN-HABITAT. ICLD fick också möjlighet att bidra i arbetet med Biståndspolitisk Plattform och vi har bedrivit ett intensivt arbete ute i de svenska kommunerna. En unik möjlighet att introducera och diskutera vikten av decentraliserat styre gavs i och med den workshop med drygt 65 deltagare från Myanmars statsförvaltning i Nai Py Taw, Myanmar, som ICLD genomförde i början av året på uppdrag av Sida. ICLD har under året genomfört utbildningar för projektledare från svenska kommuner, konferenser där praktiker har kunnat möta forskarvärlden, relevanta publikationer från ledande forskare om den lokala nivåns utmaningar. Vårt arbete har också resulterat i utbildningar av ett växande antal tjänstemän och politiker i samarbetsländerna genom utbildningsprogrammen samt att ett 70-tal svenska kommuner och deras samarbetskommuner fått chansen att mötas, inspireras och växa tillsammans. Många av dessa samarbeten har pågått i många år och tendensen är att dessa både ökar och blir mer långvariga. ICLD arbetar för att stärka kapaciteten hos de män och kvinnor som anförtrotts att leda de lokala och regionala politiskt styrda organen i våra samarbetsländer. Vår verksamhetsberättelse ger en bild av hur ICLD har arbetat det gångna året för att utveckla lokal demokrati. Maria Åberg, generalsekreterare ICLD 2

3 Innehåll Verksamhetsmål och resultat Långsiktiga och bestående resultat... 6 Kännedom om ICLD:s verksamhet... 7 Fler kommunala partnerskap... 9 Utbildningsprogram av hög kvalitet Kunskapscentrum är ett nav för forskning kring lokal demokrati och decentralisering.. 11 Samverkan mellan verksamhetsgrenarna God arbetsmiljö Övrigt Styrelsen Biståndspolitisk plattform Miljö Utökade kontorslokaler

4 Verksamhetsmål och resultat 2012 ICLD:s övergripande mål är att främja utveckling av hållbar lokal demokrati i Sveriges prioriterade länder för utvecklingssamarbete. Ytterst ska detta bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Arbetet ska stärka genomförandet av Sveriges politik för global utveckling och bidra till uppfyllelsen av FN:s Millenniemål. Regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet, det vill säga mänskliga rättigheter, miljö, klimat, jämställdhet samt kvinnors roll i utvecklingen, ska vara väl integrerade i ICLD:s verksamhet och vägledande i utformningen av ICLD:s insatser. ICLD ska vara en effektiv kunskapsaktör och attraktiv samarbetspartner för att bekämpa fattigdom genom utveckling av lokal demokrati i låg- och medelinkomstsländer. För att nå ICLD:s mål krävs ökad kunskap och kapacitet hos berörda lokala politiker och tjänstemän, både i Sverige och i samarbetsländerna. Väl fungerande, demokratiska och transparenta politiskt styrda organ är lyhörda för invånarnas behov och ger dem möjlighet till inflytande över lokal service. Det ger invånarna i förlängningen möjlighet att påverka sina egna levnadsvillkor. Detta är centralt för demokratiutveckling och för ICLD:s arbete. Centralt för måluppfyllelsen är att de lokala politiker och tjänstemän i samarbetsländerna, som omfattas av ICLD:s insatser, verkar för lokal demokrati. En förutsättning för att uppnå detta är att berörda svenska lokala politiker och tjänstemän är rustade att medverka i förändringsprocesser för lokal demokrati i samverkan med berörda politiker och tjänstemän i samarbetsländerna. En annan förutsättning är att andra strategiskt viktiga aktörer deltar aktivt i samarbetet. Under 2012 uppnåddes bland annat följande resultat: Fler kvalitetssäkrade projekt och utbildningsinsatser som lett till institutionaliserade och hållbara resultat. Ett förhållningssätt som integrerat de horisontella målen miljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter i riktlinjer, ansökningsformulär och policys. Ökad kännedom om ICLD:s verksamhet hos svenska kommuner, landsting och regioner som resulterat i att fler på den lokala nivån ansvar för sin del i den globala utvecklingen. Fler kommuner i partnerskap vilket gör att fler innovativa lösningar på lokala men gemensamma utmaningar sprids över välden. 4

5 Attraktiva utbildningar som stärkt nyckelpersoner i deras förändringsarbete. Relevant forskning har nått praktiker och ökat förståelsen för vad som driver decentralisering. Ökad samverkan inom ICLD som gett en flexibel och mer effektiv organisation som bättre svarar mot behoven hos ICLD:s samarbetsparter. En organisation som arbetar med att utveckla delaktighet och engagemang för att förbättra arbetsmiljön präglades även av att ICLD:s första strategiperiod avslutades och att förslag till ny strategi för perioden utarbetades. 5

6 Långsiktiga och bestående resultat För att nå långsiktiga och bestående resultat har ICLD ökat antalet kvalitetssäkrade projekt och utbildningsinsatser. Genom upprättandet av ett kvalitetssäkringssystem samt beslut om nya riktlinjer och översyn av blanketter har kvaliteten höjts. ICLD genomförde under året ett antal insatser för att öka antalet nya partnerskapskommuner Antalet aktiva svenska kommuner och landsting ökade under året med drygt tio procent inom programmet för Kommunalt Partnerskap. Sammantaget ger detta en indikation på att målet om långsiktiga och bestående resultat uppfyllts tillfredsställande. För att uppnå målet genomfördes ett antal aktiviteter under Bland dessa kan särskilt nämnas: Utarbetandet av en plan för kvalitetssäkring av ICLDs verksamheter. Tre kommunala partnerskapsprojekt i Tanzania besöktes för att samla in och dokumentera framgångsfaktorer som kan öka möjligheterna även för andra projekt att nå bestående resultat. Rekrytering av en utbildare öppnade möjligheten för kommuner och landsting att få fortlöpande och individuellt anpassad utbildning inför nya ansökningsomgångar till partnerskapsprogrammet. Detta stöd ökade samtidigt möjligheterna för kommuner och landsting att planera och utföra hållbara och kvalitetssäkrade projekt. Det fanns en ambition inför 2012 att tillsätta en referensgrupp bestående av erfarna praktiker i syfte att kvalitetssäkra all ICLDs verksamhet. Terms of Reference för medlemmar av gruppen samt lista över tänkbara kandidater upprättades, däremot har gruppen inte tillsatts. Under 2012 gav ICLD på olika sätt aktivt stöd till kommuner som är verksamma i eller på väg in i partnerskapsprogrammet. Stödet har tagit sig uttryck i bland annat: Genomförande av informationsdagar inför både vårens och höstens ansökningsomgångar. En projektledarutbildning för att stärka samordnare inom det kommunala partnerskapsprogrammet med 28 deltagare från hela Sverige. Målsättningen för utbildningen var att öka kunskapen hos kommunerna om deras egen roll som relevanta och kompetenta aktörer i utvecklingssamarbetet samt att ge deltagarna bra verktyg för detta, varav LFA-metoden är det viktigaste. Målgruppsanpassade utbildningar; med utgångspunkt i de kunskapsluckor som identifierats i ansökningar och redovisningar från kommunerna samt de önskemål som fångats upp från projektledare och samordnare, både genom enkäter och muntligt, har utbildningar med fokus på LFA och de tematiska prioriteringarna jämställdhet och miljö kunnat genomföras. Nya riktlinjer för partnerskapsprogrammet beslutades i juni. Detta föranledde ett förbättringsarbete av instruktioner, mallar och blanketter, som inte är helt avslutat. 6

7 Kommuner har besökt ICLD för enskilt stöd. Kommuner har fått besök från medarbetare på ICLD och möten via Skype har genomförts. Sida beslutade under året att ge ICLD medel för särskilda satsningar på Indonesien och Indien inom ramen för aktörssamverkan. Därefter genomfördes matchmakingaktiviteter mellan åtta svenska kommuner och ett landsting och elva indonesiska städer och kommuner genom en workshop i Solo, Indonesien. Ett direkt resultat av den 5 dagar långa workshopen var sammanlagt 20 överenskommelser om fortsatta kontakter inom specifika intresseområden. Under hösten genomfördes också två resor till Indien i syfte att sammanföra svenska och indiska kommuner och landsting. Den första resan gick till norra Indien med svenskt deltagande från Örnsköldsviks och Älvdalens kommun samt Landstinget i Dalarna. Ett konkret resultat av aktiviteten är att Örnsköldsviks kommun avser att inleda ett samarbete med Dehra Dun och att Älvdalens kommun avser att samverka med Region of Shimla. Den andra resan gick till Kerala i Södra Indien med svenskt deltagande från Malmö, Lomma, Härryda, och Kumla kommun samt Landstinget i Värmland. Som ett resultat har samtliga i deltagare etablerat kontakter för eventuella partnerskap. Utfallet av satsningen i Indien kan avläsas efter vårens ansökningsomgång den 15 mars 2013 då ICLD förväntar sig ytterligare ansökningar om samarbeten i Indien. Satsningen i Indonesien genomfördes före sommaren och satsningen i Indien under hösten Matchmaking-aktiviteterna resulterade konkret i åtta ansökningar om samarbeten i Indonesien och en ansökan om samarbete i Indien. Det positiva resultatet innebär också att målsättningarna för våra insatser inom Aktörssamverkan uppfylldes under året. Som ett led i att samla och sprida goda exempel av kommunala partnerskap, har ICLD tagit fram en broschyr som lyfter fram tre exempel med bra resultat och bra spridning både geografiskt och tematiskt. Broschyren har delats ut vid aktiviteter som nätverksträffar, seminarier och konferenser. I produktion ligger nu en andra version som samlar totalt nio exempel på kommunala partnerskap med resultat värda att sprida. Kännedom om ICLD:s verksamhet En målsättning var att samtliga svenska kommuner, regioner och landsting skulle ha fått information om ICLD:s verksamhet under året. Sammanlagt träffade ICLD 187 kommuner, det vill säga cirka 65 % av Sveriges samtliga kommuner, samt tre landsting och två regioner. Ungefär en tredjedel av kommunerna var kommuner med befintliga partnerskap inom Programmet för Kommunalt Partnerskap. Målet var medvetet högt ställt och uppfylldes inte under Resterande kommuner, landsting och regioner ska besökas

8 ICLD har medverkat i en rad olika sammanhang i syfte att öka kännedom om ICLD:s verksamhet och att skapa ökat förtroende för ICLD som biståndsaktör. ICLD har således deltagit på flera relevanta arenor och forum som till exempel Almedalsveckan, Demokratidagen, KOMMEK, Kommundagarna i Miljöpartiets regi och SKL:s Internationella dag. Montrar, informationsbord, pressaktiviteter samt deltagande i paneler har varit vanliga inslag vid dessa tillfällen. Under Almedalsveckan arrangerade ICLD ett flertal aktiviteter; dels två seminarier där ett flertal olika kommuner med partnerskapberättade om sina projekt och hur man stärkt sin egen och partnerkommunens kapacitet att utveckla den lokala demokratin; dels en debatt där en panel bestående av Bengt Ekman, Sida, Bo Rothstein, Göteborgs Universitet, Anna Sandborgh, Karlstad, Claes Sandgren, Institutet mot mutor samt Pia Hallström, riksdagsledamot (M), problematiserade korruption både nationellt och internationellt. Även aktörer på den internationella arenan var en prioriterad målgrupp för informationssatsningar. Särskilt värt att nämna är ICLD:s medverkan vid World Urban Forum (WUF) i Neapel i september ICLD var dels arrangör tillsammans med UN Habitat, UNACLA och UCLG, och även del av genomförandet av Mayors Round Table (MRT) som samlade närmare 400 borgmästare från hela välden för att diskutera urbaniseringens utmaningar. Dels deltog ICLD i den Svenska montern på WUF-mässan samt höll en rad föredrag och seminarier om ICLD:s verksamhet och lyfte fram goda exempel från Programmet för Kommunalt Partnerskap och de Internationella Utbildningsprogrammen. I anslutning till MRT fick ICLD i uppdrag att ta fram en rapport från mötet för att samla och sprida erfarenheter och diskussioner från mötet, till både deltagande och andra. Rapporten At the Heart of the City Mayors on the Urban Future har tryckts och ska spridas vidare både av ICLD och av UN Habitat. Debattartiklar, pressmeddelanden och reportage har under året tagits fram både i samband med publika arrangemang som WUF, KOMMEK och Almedalen, men även kopplat till beslutsprocesser och nyheter i samband med det, till exempel beslut om nya partnerskap och genomförande av workshops och seminarier. En del av dessa har resulterat i redaktionell bevakning i både lokala media och i branschpress. En direktupphandling av en kortare medieutbildning och medieträning för nyckelpersoner inom ICLD gjordes under 2012 men kommer att genomföras första kvartalet Syftet är att stärka medarbetarnas förmåga att föra ut ICLD:s budskap och öka förståelsen för varför det är viktigt med goda medierelationer och vad som krävs för att få det. En större konferens anordnades i Visby den 15 till 16 november, där samtliga aktiva aktörer i partnerskapsprogrammet bjöds in. Fokus på konferensen var att diskutera vilka resultat som uppnåtts och hur man kan arbeta vidare. De frågor som diskuterades var möjligheter och utmaningar för lokal demokratiutveckling i respektive regioner Asien, Östeuropa och Afrika, 8

9 samt praktiska hinder och lösningar i regionen och nätverk för framtiden. Konferensen fokuserade också på aktörssamverkan. ICLD belyste hur olika aktörer i samverkan- näringsliv, högskola och civilsamhälle dels kan användas som medel för lokal demokratiutveckling, dels vara relevanta partners till lokala politiker och tjänstemän i samarbetsländerna.. Flera goda exempel på partnerskap lyftes fram under konferensen och bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Malmö och Borås delade med sig av sina erfarenheter och resultat. Konferensen redogjorde också för möjligheterna att bedriva följeforskning av projekt. Under kommunkonferensen genomfördes också flera workshops: Forma framtida utbildningsinsatser, Nya programkomponenter, Om kommunikation och förankring samt Ekonomiska redovisningar utan kompletteringar. Workshopen om kommunikation problematiserade och diskuterade framgångsfaktorer och utmaningar, exempelvis gällande intern kommunikation, och förankring av projekten på hemmaplan i kommunen. Deltagarna delade också med sig till varandra av goda exempel och erfarenheter av hur man får positivt genomslag i media. ICLD har nyttjat svenska kommuner som är aktiva i programmet vid informationssatsningar vid ett flertal andra tillfällen under året. Exempelvis under Almedalen, WUF och i olika informationsmaterial, men även i samband med matchmaking-resor. Att använda representanter från de mer erfarna partnerskapen och ITP-deltagare - har varit en både väl använd och lyckad strategi under året. Både vid Almedalen, WUF, KOMMEK och som nämnts under Kommunkonferensen i Visby i november fick goda exempel av partnerskap dela med sig av erfarenheter, arbetssätt och resultat som inspiration för andra. Fler kommunala partnerskap Förutom en rent volymmässig ökning av antalet nya partnerskap var ambitionen inför 2012 att specifikt öka antalet partnerskap i Östeuropa samt att få in fler nya svenska kommuner i programmet innebar ett ökat antal nya aktörer inom programmet för kommunalt partnerskap, från 62 år 2011 till 70 år Under året inkom 103 ansökningar till programmet. Av dessa godkändes 28 ansökningar om styrgrupper, 17 ansökningar om förberedelser och 39 ansökningar om projekt. Totalt godkändes 84 ansökningar. I jämförelse med 2011 sågs en marginell ökning avseende antalet ansökningar om samarbete i Östeuropa år 2012 (2 st). Resultatet av den satsning som inleddes 2011 i syfte att få fler svenska kommuner engagerade i partnerskap har sammanlagt vid slutet av 2012 lett till att 19 nya aktörer engagerat sig i programmet. Åtta av dessa, varav två landsting, tillkom under Tidigare har endast ett landsting varit aktivt. För att se ökningen över tid kan konstateras att antalet aktiva svenska aktörer i programmet har ökat varje år sedan 2009, från 60 aktiva till 70. Under åren har också 9

10 de aktiva kommunerna engagerat sig i fler än ett projekt och tendensen är också att parterna ansöker om längre projekttid 2012 än Vid en genomgång av antalet avslutade partnerskap återfinns 57 olika svenska aktörer. Utbildningsprogram av hög kvalitet Målsättningarna för 2012 var att öka söktrycket till utbildningsprogrammen, att få positiv respons från deltagarna i kursutvärderingarna samt att föreläsare och mentorer i de olika utbildningsprogrammen beskriver erfarenhetsutbyten som relevanta och givande. Sammanlagt sju regionala workshops och två utbildningsinsatser i Sverige har genomförts under 2012 med sammanlagt drygt 125 deltagare som därmed har fått ökad kunskap om lokal demokrati och förvaltning i allmänhet och ökade kunskap om metoder och verktyg för att initiera och vidmakthålla förändring i synnerhet. Söktrycket har varit fortsatt högt under året, men än viktigare att poängtera är att relevansen hos de sökande har ökat. En strävan under året har varit att särskilt rekrytera deltagare från lokal förvaltningsnivå, till förmån för medlemmar av föreningar i det civila samhället. Särskilda rekryteringsresor gjordes i första hand till Asien (Bangladesh, Kambodja, Indien, Indonesien och Vietnam) för att säkerställa att information om programmet nådde relevanta kandidater. Resultatet blev att en övervägande majoritet av deltagarna i utbildningsprogrammet Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective är från kommuner, kommunförbund eller ministerier. (16 av 22). Programmen som riktar sig till Afrika har nästan uteslutande deltagare från lokala förvaltningar varför inga särskilda satsningar gjordes för att rekrytera deltagare från den lokala nivån. Under 2012 gjordes ett stort antal utvärderingar i form av webbenkäter för att säkerställa att genomförandet av utbildningen svarar mot uppsatta mål. En sammanfattande analys av enkäterna ger vid handen att programmen får höga poäng, såväl vad gäller relevans som kvalitet. Ett av målen för utbildningsprogrammen under 2012 var att möjliggöra lärande och erfarenhetsutbyte mellan aktörer verksamma i de olika programmen. Såväl resurspersoner som deltagare har bjudits in att medverka i utbildningsinsatser/workshops utanför det egna programmet. Syftet har varit att ytterligare höja kvaliteten/relevansen i utbildningsprogrammen genom att möjliggöra kritiska reflektioner från personer som själva inte är verksamma i programmet men som har en god förståelse för ITP-metodiken. Genom att kvaliteten och relevansen höjs i programmet ökar möjligheterna att programmen resulterar i stärkta aktörer. 10

11 Introduktion av kollegiegransking av utbildningsprogrammen genom att bjuda in mentorerna till Sverige från programmen som riktar sig till Afrika möjliggjorde erfarenhetsutbyte om vilka för- och nackdelar det finns med olika metoder som syftar till institutionell förankring. Mentorerna i Afrikaprogrammen fick även möjlighet att interagera med mentorerna som verkar i det program som riktar sig till Asien. Utöver att synpunkter av relevans framkom som ICLD kommer att väva in i framtida program, möjliggjordes även erfarenhetsutbyte mellan mentorerna. Något som på sikt kan innebära att nätverken mellan aktörer som verkar i ICLD:s program kan stärkas har vidare utmärkts av att den institutionella förankringen i utbildningsprogrammen har stärkts. Kontakter med ITP deltagarnas chefer har följts upp under programmets gång och cheferna har inom ramen för ett av utbildningsprogrammen även bjudits in att medverka i en avslutande workshop, något som även resulterat i att ett nätverk av chefer bildats. I syfte att stödja utvecklingen i Myanmar valde ICLD under år 2012 att inkludera deltagare från Myanmar i det ITP program som riktar sig till Asien. Tre deltagare från Myanmar antogs till utbildningsprogrammet. Med grund i de erfarenheter som har gjorts av den första omgången av utbildningsprogrammet Towards Sustainable Development and Local Democracy through the SymbioCity approach valde ICLD för att stärka den institutionella förankringen under 2012 att endast anta deltagare som sökte i team från samma organisation. Deltagarna ombads identifiera ett gemensamt förändringsprojekt och tydlig ange rollfördelning och förväntat resultat av de olika kompetenserna i teamet. Utöver de ovan listade aktiviteterna har SIPU International på uppdrag av ICLD genomfört en regional uppföljning samt en utbildningsinsats i Sverige med drygt 50 deltagare i det utbildningsprogram som riktar sig till deltagare från östra och södra Afrika. ICLD beviljades ett bidrag på 100,000 kr från Svenska Insititutet för ett expertutbyte inom ramen för ITP Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective, som möjliggjorde en fördjupning av det befintliga programmet. Resultatet av detta bidrag blev en workshop i Phnom Penh, Kambodja, under hösten där svenska mentorer samt de kambodjanska deltagarna från samtliga tre omgångar av programmet och även representanter från Ministry of Women s Affairs medverkade. Minstry of Women s Affairs var även medarrangörer till workshopen. Kunskapscentrum är ett nav för forskning kring lokal demokrati och decentralisering Kunskapscentrums uppgift är att utgöra länken mellan relevant vetenskaplig forskning och praktiker i form av tjänstemän och politiker samt öka kunskapen om centrala faktorer för utveckling av den lokala nivån. Detta har främst skett genom anordnandet av workshops, 11

12 publikation av skrifter, finansiering av forskningsprojekt samt genom att stimulera nätverkande. Som nämnts publicerar ICLD ett antal vetenskapliga rapporter per år, dessa sprids främst på konferenser och via ICLD:s hemsida. En indikation på att ICLD:s rapporter läses är att varje rapport laddades ned i snitt 39 gånger per månad under Då det inte finns någon tidigare mätning går det inte att avgöra om detta innebär en ökning eller minskning från föregående år. ICLD och East-West Center genomförde under våren 2012 en workshop i Yogyakarta med syfte att möjliggöra ett möte mellan forskning och praktik. Workshopen var en uppföljning av den workshop som genomfördes år 2011 i Phnom Penh och skedde i anslutning till en regional fas av utbildningsprogrammet Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective. Deltagarna utgjordes av såväl ITP-deltagare som forskare och lokal demokratiexperter. En Policy Brief från workshopen har förberetts för publicering på United Nations University Press. Enligt en enkätundersökning som riktade sig till forskare och demokratiexperter uppgav cirka 85 % att de hade etablerat kontakter med lokala politiker och tjänstemän under Workshopen, vilket är ett av de viktigaste framgångskriterierna för verksamheten som bedrivs på kunskapscentrum. Kunskapscentrum förberedde fördelningen av kr till fyra forskningsprojekt, som SIDA fattade beslut om i slutet av året. Projekten är: 1. Do local elections foster local democracy? Party Strategies in the first Elections at the County Level in Kenya Göteborgs Universitet och British Institute in Eastern Africa, Nairobi 2. Are democracy, good governance and development improving at the local level in Tanzania? Peace and development studies, Linneaus University (LNU) i samarbete med Institute of Developments Studies, University of Dar es Salaam. 3. Betydelsen av internationell samverkan för lokal ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning en studie av regionalt samarbete mellan Gotland och Tanzania. Region Gotland och Kibaha Town Council, Tanzania. 4. Democratic Local Governance Capacity and Natural Disasters: Building Community Resilience. East-West Center, Honolulu, Hawaii i samarbete med bl a Khulna University, Bangladesh och China Center for Comparative Politics and Economics, Kina. Två nya publikationer har färdigställts i Working Papers-serien (nr 10 och 11): 1. Blair, Harry (2012). Participatory Budgeting and Local Governance 2. Romeo, Leonardo G. (2012). Beyond Decentralisation: Local Development through Local Governments 12

13 Publicerade forskningsrapporter har kontinuerligt omnämnts och omskrivits i olika forum, delats ut vid mässor, seminarier och konferenser, där praktiker fått möjlighet att ta del av resultat och policyförslag. Det fanns en ambition att undersöka samarbete kring projektet Local Development Academy med ICLD:s samarbetspartner UNCDF och att inrätta en kunskapsbank om ICLD:s samarbetsländer med fokus på den lokala nivåns förutsättningar och begränsningar. Då ICLD är en relativt liten organisation bestämdes efter kartläggning att det finns ett flertal redan etablerade online-plattformer som kan tillgodose våra målgruppers behov av kunskapsdelande. Samtliga MFS handläggare på institutioner som arbetar inom områden som rör ICLD:s verksamhet har fått information om möjligheten att skriva uppsatser om frågor som rör lokal utveckling, lokal demokrati och decentralisering. Några studenter har hört av sig och är intresserade. Advisory Group Gruppen bestod vid årets början av följande personer: Professor James Manor, University of London, Institute of Commonwealth Studies Dr Shabbir Cheema, Director, Asia-Pacific Governance and Democracy Initiative and Senior Fellow, Research Program, East-West Center Professor Merilee Grindle, Harvard University, John F. Kennedy School of Government Professor Anders Lidström, University of Umeå, Political Science Professor Olle Törnquist, University of Oslo, Political Science Professor Joakim Öjendal, University of Gothenburg, School of Global Studies Professor Jesse Ribot, University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Geography and Geographic Information Science Tidigare ambassadör och medlem i UN-Habitat, Inga Björk-Klevby Kadmiel Wekwete, UNCDF Flera av gruppmedlemmarnas kontrakt löpte ut under 2012 och arbetet med att se över Advisory Groups sammansättning initierades och avslutades. Olle Törnquist samt Kadmiel Wekwete lämnade gruppen under året. Det framgår tydligt att både ICLD och samarbetspartners till ICLD haft stor nytta av gruppen under året. Gruppen genomförde tre möten och det första ägde rum i Nairobi, Kenya i februari. UN-HABITAT var värd för mötet som ICLD arrangerade. Efter mötet på plats i Nairobi fick ICLD en förfrågan om att vara med och arrangera Mayors Round Table på WUF i Neapel i spetember samma år. Advisory Group hade även ett möte i London i juni där fokus 13

14 var att identifiera relevanta forskningsområden och diskutera nya länder för Programmet Kommunalt Partnerskap. Det tredje mötet skedde via videokonferensverktyget Adobe Connect i november. Fokus var på A Research Program for Africa. Kunskapscentrum gjorde under hösten 2012 en inventering av pågående och önskvärda forskningsprojekt med fokus på Afrika, vilket utmynnade i dokumentet A Research Program for Africa in progress. Samverkan mellan verksamhetsgrenarna ICLD har den stora fördelen att samtliga verksamhetsgrenar har många skärningspunkter, och samverkan mellan dessa är central för att ICLD ska kunna höja kvaliteten i verksamheten ytterligare. Samverkan mellan enheterna har därför varit ett mål i sig och exemplen på hur detta har skett är många. Samarbetet mellan utbildningsprogrammen och programmet Kommunalt Partnerskap har stärkts. Flera åtgärder har vidtagits för att möjliggöra att ICLDs insatser för att stärka kapaciteten, i form av ITP, i lokala förvaltningar även omfattar aktörer verksamma i programmet Kommunalt Partnerskap. Tre olika aktiviteter har under året vidtagits i detta syfte: 1) att bjuda in tjänstemännen och politikerna från programmet Kommunalt Partnerskap i våra samarbetsländer att söka till utbildningsprogrammen. 2) att erbjuda ITP-deltagare från kommuner och regioner i Indien och Indonesien i att genomföra praktik i svenska kommuner, och därmed ge möjlighet till fortsatt samarbete kommunerna emellan i form av ett partnerskap. 3) Att bjuda in tjänstemän och politiker verksamma i programmet Kommunalt Partnerskap att medverka i ITP workshops, i det fall de genomförs i det egna landet. Till exempel medverkade representanter från fyra ugandiska kommuner i den avslutande workshopen för utbildningsprogrammet Towards Sustainable Development and Local Democracy through the SymbioCity approach Även samarbetet mellan ITP och Kunskapscentrum har stärkts under I samband med den regionala uppföljningen av andra omgången av programmet Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective genomförde ICLD en workshop där de 18 ITPdeltagare som deltog på workshopen gavs möjlighet att interagera med forskare och andra praktiker från Asien. Genom att Workshopen lyckades samla representanter från civilsamhället, representanter från stat- och lokal förvaltning samt forskare skapades en arena för samtal och erfarenhetsutbyte. Mixen av deltagarna innebar att möten som annars kanske inte äger rum i det egna landet möjliggjordes. Att kunna diskutera fritt utanför det egna landet återkom flera av deltagarna till i den muntliga utvärdering som gjordes med ITP deltagarna, något som stärker ICLD i uppfattningen om vikten av regionala seminarier som kritiskt granskar de reformer som äger rum i våra samarbetsländer. 14

15 Ett ytterligare exempel på ökat samarbete är att programmet Kommunalt partnerskap deltog på Advisory Groupmötet i juni i London, för att gemensamt diskutera lämpliga nya länder för partnerskap. Att öka kännedomen om partnerskapsprogrammet hos samtliga medarbetare på ICLD har varit prioriterat Detta har skett på en rad olika sätt, bland annat genom arbetsrotation flera medarbetare från övriga verksamhetsgrenar har under året handlagt partnerskapsärenden - och under året har även en person flyttat över från kunskapscentrum till programmet för kommunalt partnerskap. Medarbetare från samtliga verksamhetsområden har också medverkat i kommunturnén. God arbetsmiljö ICLD vill vara en organisation och arbetsgivare som kontinuerligt arbetar med att utveckla delaktighet och engagemang för att utveckla verksamheten, nå våra mål, behålla personal och ha en god arbetsmiljö. Under 2012 fortgick arbetet med att åstadkomma en god arbetsmiljö genom att förankra en arbetsmiljöplan med tillhörande handlingsplan och arbetsmiljöpolicy. Ett antal möten med en extern konsult har genomförts och arbetsmiljöfrågor har diskuterats regelbundet under året. En arbetsmiljöenkät besvarades för första gången av personalen under året. Resultatet var positivt och enkäten kommer att genomföras vartannat år framöver. En målsättning för 2012 var att minska personalomsättningen. Jämfört med 2011 har detta inte skett utan omsättningen ligger kvar på ungefär samma nivå. Under 2011 slutade tre tillsvidareanställda och under 2012 har två slutat; en ekonom och en teamledare för Kunskapscentrum. Målet att ta fram en rekryteringspolicy under 2012 är inte genomfört, men arbetet pågår. Övrigt Styrelsen Styrelsens ordförande Åsa Ehinger Berling tackades av under året och i hennes ställe tillträdde Jerker Stattin. Övriga förändringar i styrelsen utgjordes av att Ulla Pettersson på Region Gotland ersattes av Bertil Klintbom som därmed tog plats i styrelsen. 15

16 Biståndspolitisk plattform På sensommaren 2012 fick ICLD möjlighet att bidra i arbetet med Biståndspolitisk plattform till biståndsminister Gunilla Karlsson. I remissen skrev ICD om vikten av transparens och ansvarsutkrävande, lokalt ägarskap och bekämpning av korruption: En hållbar demokratisk utveckling är avhängig transparenta och fungerande lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom sin närhet till invånarna har unika förutsättningar att fördjupa demokratin. Människors möjligheter att påverka de egna livsvillkoren genom lika inflytande och delaktighet är en central komponent för utveckling och ett effektivt verktyg i fattigdomsbekämpning. De män och kvinnor som anförtrotts att leda de lokala och regionala politiskt styrda organen bör stärkas i sin kapacitet. För att det svenska biståndet ska göra mesta möjliga nytta bör därför insatser som syftar till att minska det demokratiska underskottet i Sveriges samarbetsländer prioriteras. Miljö Miljöarbetet har inkorporerats i ICLD:s kvalitetssäkringssystem under 2012, och personal från ICLD har deltagit i utbildningar om verktyget Miljölinsen. Miljölinsen är en metod som används för miljöintegrering i både löpande verksamhet och projekt av merparten av de svenska ramorganisationerna och i miljökonsekvensutbildningar för partnersorganisationer, företag och myndigheter i samarbetsländer världen över. ICLD blev under 2012 även Bronssponsor för Naturvårdsverket. Utökade kontorslokaler ICLD tog under året över de angränsande lokaler som SWEDESD flyttat ut från och fick därmed tillgång till fler arbetsplatser samt en konferenslokal, där bland annat workshops, konferenser, Almedalsseminarier och föreläsningar inom ramen för utbildningsprogrammen genomfördes. 16

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

STYRGRUPP. Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

STYRGRUPP. Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap STYRGRUPP Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Sökt belopp (per år): Diarienummer (ifylls av ICLD): År 1: År 2: År 3: Styrgruppens längd (ska följa den sökta projektlängden, 1, 2 el 3 år):

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap 1. Kommunalt Partnerskap Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidraga till utveckling av kommunal

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009. Internationellt Centrum för Lokal demokrati

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009. Internationellt Centrum för Lokal demokrati 2010 04 28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Internationellt Centrum för Lokal demokrati 1 Innehåll: ICLD s 3 Kunskapscentrum (KC) s 6 Kommunalt Partnerskap (KP) s 8 Internationella Utbildningsprogram (ITP) s

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Projekt inom ramen för

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer