Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar att fördjupa demokratin. Människors möjligheter att påverka de egna livsvillkoren genom inflytande och delaktighet är en central komponent för utveckling och ett effektivt verktyg i fattigdomsbekämpning. För ICLD har året inneburit möjligheter att verka på såväl den nationella som den internationella arenan i en högre utsträckning än tidigare år. Vi hade under året en spännande möjlighet att delta i genomförandet av World Urban Forum och Mayor s Round Table tillsammans med UN-HABITAT. ICLD fick också möjlighet att bidra i arbetet med Biståndspolitisk Plattform och vi har bedrivit ett intensivt arbete ute i de svenska kommunerna. En unik möjlighet att introducera och diskutera vikten av decentraliserat styre gavs i och med den workshop med drygt 65 deltagare från Myanmars statsförvaltning i Nai Py Taw, Myanmar, som ICLD genomförde i början av året på uppdrag av Sida. ICLD har under året genomfört utbildningar för projektledare från svenska kommuner, konferenser där praktiker har kunnat möta forskarvärlden, relevanta publikationer från ledande forskare om den lokala nivåns utmaningar. Vårt arbete har också resulterat i utbildningar av ett växande antal tjänstemän och politiker i samarbetsländerna genom utbildningsprogrammen samt att ett 70-tal svenska kommuner och deras samarbetskommuner fått chansen att mötas, inspireras och växa tillsammans. Många av dessa samarbeten har pågått i många år och tendensen är att dessa både ökar och blir mer långvariga. ICLD arbetar för att stärka kapaciteten hos de män och kvinnor som anförtrotts att leda de lokala och regionala politiskt styrda organen i våra samarbetsländer. Vår verksamhetsberättelse ger en bild av hur ICLD har arbetat det gångna året för att utveckla lokal demokrati. Maria Åberg, generalsekreterare ICLD 2

3 Innehåll Verksamhetsmål och resultat Långsiktiga och bestående resultat... 6 Kännedom om ICLD:s verksamhet... 7 Fler kommunala partnerskap... 9 Utbildningsprogram av hög kvalitet Kunskapscentrum är ett nav för forskning kring lokal demokrati och decentralisering.. 11 Samverkan mellan verksamhetsgrenarna God arbetsmiljö Övrigt Styrelsen Biståndspolitisk plattform Miljö Utökade kontorslokaler

4 Verksamhetsmål och resultat 2012 ICLD:s övergripande mål är att främja utveckling av hållbar lokal demokrati i Sveriges prioriterade länder för utvecklingssamarbete. Ytterst ska detta bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Arbetet ska stärka genomförandet av Sveriges politik för global utveckling och bidra till uppfyllelsen av FN:s Millenniemål. Regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet, det vill säga mänskliga rättigheter, miljö, klimat, jämställdhet samt kvinnors roll i utvecklingen, ska vara väl integrerade i ICLD:s verksamhet och vägledande i utformningen av ICLD:s insatser. ICLD ska vara en effektiv kunskapsaktör och attraktiv samarbetspartner för att bekämpa fattigdom genom utveckling av lokal demokrati i låg- och medelinkomstsländer. För att nå ICLD:s mål krävs ökad kunskap och kapacitet hos berörda lokala politiker och tjänstemän, både i Sverige och i samarbetsländerna. Väl fungerande, demokratiska och transparenta politiskt styrda organ är lyhörda för invånarnas behov och ger dem möjlighet till inflytande över lokal service. Det ger invånarna i förlängningen möjlighet att påverka sina egna levnadsvillkor. Detta är centralt för demokratiutveckling och för ICLD:s arbete. Centralt för måluppfyllelsen är att de lokala politiker och tjänstemän i samarbetsländerna, som omfattas av ICLD:s insatser, verkar för lokal demokrati. En förutsättning för att uppnå detta är att berörda svenska lokala politiker och tjänstemän är rustade att medverka i förändringsprocesser för lokal demokrati i samverkan med berörda politiker och tjänstemän i samarbetsländerna. En annan förutsättning är att andra strategiskt viktiga aktörer deltar aktivt i samarbetet. Under 2012 uppnåddes bland annat följande resultat: Fler kvalitetssäkrade projekt och utbildningsinsatser som lett till institutionaliserade och hållbara resultat. Ett förhållningssätt som integrerat de horisontella målen miljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter i riktlinjer, ansökningsformulär och policys. Ökad kännedom om ICLD:s verksamhet hos svenska kommuner, landsting och regioner som resulterat i att fler på den lokala nivån ansvar för sin del i den globala utvecklingen. Fler kommuner i partnerskap vilket gör att fler innovativa lösningar på lokala men gemensamma utmaningar sprids över välden. 4

5 Attraktiva utbildningar som stärkt nyckelpersoner i deras förändringsarbete. Relevant forskning har nått praktiker och ökat förståelsen för vad som driver decentralisering. Ökad samverkan inom ICLD som gett en flexibel och mer effektiv organisation som bättre svarar mot behoven hos ICLD:s samarbetsparter. En organisation som arbetar med att utveckla delaktighet och engagemang för att förbättra arbetsmiljön präglades även av att ICLD:s första strategiperiod avslutades och att förslag till ny strategi för perioden utarbetades. 5

6 Långsiktiga och bestående resultat För att nå långsiktiga och bestående resultat har ICLD ökat antalet kvalitetssäkrade projekt och utbildningsinsatser. Genom upprättandet av ett kvalitetssäkringssystem samt beslut om nya riktlinjer och översyn av blanketter har kvaliteten höjts. ICLD genomförde under året ett antal insatser för att öka antalet nya partnerskapskommuner Antalet aktiva svenska kommuner och landsting ökade under året med drygt tio procent inom programmet för Kommunalt Partnerskap. Sammantaget ger detta en indikation på att målet om långsiktiga och bestående resultat uppfyllts tillfredsställande. För att uppnå målet genomfördes ett antal aktiviteter under Bland dessa kan särskilt nämnas: Utarbetandet av en plan för kvalitetssäkring av ICLDs verksamheter. Tre kommunala partnerskapsprojekt i Tanzania besöktes för att samla in och dokumentera framgångsfaktorer som kan öka möjligheterna även för andra projekt att nå bestående resultat. Rekrytering av en utbildare öppnade möjligheten för kommuner och landsting att få fortlöpande och individuellt anpassad utbildning inför nya ansökningsomgångar till partnerskapsprogrammet. Detta stöd ökade samtidigt möjligheterna för kommuner och landsting att planera och utföra hållbara och kvalitetssäkrade projekt. Det fanns en ambition inför 2012 att tillsätta en referensgrupp bestående av erfarna praktiker i syfte att kvalitetssäkra all ICLDs verksamhet. Terms of Reference för medlemmar av gruppen samt lista över tänkbara kandidater upprättades, däremot har gruppen inte tillsatts. Under 2012 gav ICLD på olika sätt aktivt stöd till kommuner som är verksamma i eller på väg in i partnerskapsprogrammet. Stödet har tagit sig uttryck i bland annat: Genomförande av informationsdagar inför både vårens och höstens ansökningsomgångar. En projektledarutbildning för att stärka samordnare inom det kommunala partnerskapsprogrammet med 28 deltagare från hela Sverige. Målsättningen för utbildningen var att öka kunskapen hos kommunerna om deras egen roll som relevanta och kompetenta aktörer i utvecklingssamarbetet samt att ge deltagarna bra verktyg för detta, varav LFA-metoden är det viktigaste. Målgruppsanpassade utbildningar; med utgångspunkt i de kunskapsluckor som identifierats i ansökningar och redovisningar från kommunerna samt de önskemål som fångats upp från projektledare och samordnare, både genom enkäter och muntligt, har utbildningar med fokus på LFA och de tematiska prioriteringarna jämställdhet och miljö kunnat genomföras. Nya riktlinjer för partnerskapsprogrammet beslutades i juni. Detta föranledde ett förbättringsarbete av instruktioner, mallar och blanketter, som inte är helt avslutat. 6

7 Kommuner har besökt ICLD för enskilt stöd. Kommuner har fått besök från medarbetare på ICLD och möten via Skype har genomförts. Sida beslutade under året att ge ICLD medel för särskilda satsningar på Indonesien och Indien inom ramen för aktörssamverkan. Därefter genomfördes matchmakingaktiviteter mellan åtta svenska kommuner och ett landsting och elva indonesiska städer och kommuner genom en workshop i Solo, Indonesien. Ett direkt resultat av den 5 dagar långa workshopen var sammanlagt 20 överenskommelser om fortsatta kontakter inom specifika intresseområden. Under hösten genomfördes också två resor till Indien i syfte att sammanföra svenska och indiska kommuner och landsting. Den första resan gick till norra Indien med svenskt deltagande från Örnsköldsviks och Älvdalens kommun samt Landstinget i Dalarna. Ett konkret resultat av aktiviteten är att Örnsköldsviks kommun avser att inleda ett samarbete med Dehra Dun och att Älvdalens kommun avser att samverka med Region of Shimla. Den andra resan gick till Kerala i Södra Indien med svenskt deltagande från Malmö, Lomma, Härryda, och Kumla kommun samt Landstinget i Värmland. Som ett resultat har samtliga i deltagare etablerat kontakter för eventuella partnerskap. Utfallet av satsningen i Indien kan avläsas efter vårens ansökningsomgång den 15 mars 2013 då ICLD förväntar sig ytterligare ansökningar om samarbeten i Indien. Satsningen i Indonesien genomfördes före sommaren och satsningen i Indien under hösten Matchmaking-aktiviteterna resulterade konkret i åtta ansökningar om samarbeten i Indonesien och en ansökan om samarbete i Indien. Det positiva resultatet innebär också att målsättningarna för våra insatser inom Aktörssamverkan uppfylldes under året. Som ett led i att samla och sprida goda exempel av kommunala partnerskap, har ICLD tagit fram en broschyr som lyfter fram tre exempel med bra resultat och bra spridning både geografiskt och tematiskt. Broschyren har delats ut vid aktiviteter som nätverksträffar, seminarier och konferenser. I produktion ligger nu en andra version som samlar totalt nio exempel på kommunala partnerskap med resultat värda att sprida. Kännedom om ICLD:s verksamhet En målsättning var att samtliga svenska kommuner, regioner och landsting skulle ha fått information om ICLD:s verksamhet under året. Sammanlagt träffade ICLD 187 kommuner, det vill säga cirka 65 % av Sveriges samtliga kommuner, samt tre landsting och två regioner. Ungefär en tredjedel av kommunerna var kommuner med befintliga partnerskap inom Programmet för Kommunalt Partnerskap. Målet var medvetet högt ställt och uppfylldes inte under Resterande kommuner, landsting och regioner ska besökas

8 ICLD har medverkat i en rad olika sammanhang i syfte att öka kännedom om ICLD:s verksamhet och att skapa ökat förtroende för ICLD som biståndsaktör. ICLD har således deltagit på flera relevanta arenor och forum som till exempel Almedalsveckan, Demokratidagen, KOMMEK, Kommundagarna i Miljöpartiets regi och SKL:s Internationella dag. Montrar, informationsbord, pressaktiviteter samt deltagande i paneler har varit vanliga inslag vid dessa tillfällen. Under Almedalsveckan arrangerade ICLD ett flertal aktiviteter; dels två seminarier där ett flertal olika kommuner med partnerskapberättade om sina projekt och hur man stärkt sin egen och partnerkommunens kapacitet att utveckla den lokala demokratin; dels en debatt där en panel bestående av Bengt Ekman, Sida, Bo Rothstein, Göteborgs Universitet, Anna Sandborgh, Karlstad, Claes Sandgren, Institutet mot mutor samt Pia Hallström, riksdagsledamot (M), problematiserade korruption både nationellt och internationellt. Även aktörer på den internationella arenan var en prioriterad målgrupp för informationssatsningar. Särskilt värt att nämna är ICLD:s medverkan vid World Urban Forum (WUF) i Neapel i september ICLD var dels arrangör tillsammans med UN Habitat, UNACLA och UCLG, och även del av genomförandet av Mayors Round Table (MRT) som samlade närmare 400 borgmästare från hela välden för att diskutera urbaniseringens utmaningar. Dels deltog ICLD i den Svenska montern på WUF-mässan samt höll en rad föredrag och seminarier om ICLD:s verksamhet och lyfte fram goda exempel från Programmet för Kommunalt Partnerskap och de Internationella Utbildningsprogrammen. I anslutning till MRT fick ICLD i uppdrag att ta fram en rapport från mötet för att samla och sprida erfarenheter och diskussioner från mötet, till både deltagande och andra. Rapporten At the Heart of the City Mayors on the Urban Future har tryckts och ska spridas vidare både av ICLD och av UN Habitat. Debattartiklar, pressmeddelanden och reportage har under året tagits fram både i samband med publika arrangemang som WUF, KOMMEK och Almedalen, men även kopplat till beslutsprocesser och nyheter i samband med det, till exempel beslut om nya partnerskap och genomförande av workshops och seminarier. En del av dessa har resulterat i redaktionell bevakning i både lokala media och i branschpress. En direktupphandling av en kortare medieutbildning och medieträning för nyckelpersoner inom ICLD gjordes under 2012 men kommer att genomföras första kvartalet Syftet är att stärka medarbetarnas förmåga att föra ut ICLD:s budskap och öka förståelsen för varför det är viktigt med goda medierelationer och vad som krävs för att få det. En större konferens anordnades i Visby den 15 till 16 november, där samtliga aktiva aktörer i partnerskapsprogrammet bjöds in. Fokus på konferensen var att diskutera vilka resultat som uppnåtts och hur man kan arbeta vidare. De frågor som diskuterades var möjligheter och utmaningar för lokal demokratiutveckling i respektive regioner Asien, Östeuropa och Afrika, 8

9 samt praktiska hinder och lösningar i regionen och nätverk för framtiden. Konferensen fokuserade också på aktörssamverkan. ICLD belyste hur olika aktörer i samverkan- näringsliv, högskola och civilsamhälle dels kan användas som medel för lokal demokratiutveckling, dels vara relevanta partners till lokala politiker och tjänstemän i samarbetsländerna.. Flera goda exempel på partnerskap lyftes fram under konferensen och bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Malmö och Borås delade med sig av sina erfarenheter och resultat. Konferensen redogjorde också för möjligheterna att bedriva följeforskning av projekt. Under kommunkonferensen genomfördes också flera workshops: Forma framtida utbildningsinsatser, Nya programkomponenter, Om kommunikation och förankring samt Ekonomiska redovisningar utan kompletteringar. Workshopen om kommunikation problematiserade och diskuterade framgångsfaktorer och utmaningar, exempelvis gällande intern kommunikation, och förankring av projekten på hemmaplan i kommunen. Deltagarna delade också med sig till varandra av goda exempel och erfarenheter av hur man får positivt genomslag i media. ICLD har nyttjat svenska kommuner som är aktiva i programmet vid informationssatsningar vid ett flertal andra tillfällen under året. Exempelvis under Almedalen, WUF och i olika informationsmaterial, men även i samband med matchmaking-resor. Att använda representanter från de mer erfarna partnerskapen och ITP-deltagare - har varit en både väl använd och lyckad strategi under året. Både vid Almedalen, WUF, KOMMEK och som nämnts under Kommunkonferensen i Visby i november fick goda exempel av partnerskap dela med sig av erfarenheter, arbetssätt och resultat som inspiration för andra. Fler kommunala partnerskap Förutom en rent volymmässig ökning av antalet nya partnerskap var ambitionen inför 2012 att specifikt öka antalet partnerskap i Östeuropa samt att få in fler nya svenska kommuner i programmet innebar ett ökat antal nya aktörer inom programmet för kommunalt partnerskap, från 62 år 2011 till 70 år Under året inkom 103 ansökningar till programmet. Av dessa godkändes 28 ansökningar om styrgrupper, 17 ansökningar om förberedelser och 39 ansökningar om projekt. Totalt godkändes 84 ansökningar. I jämförelse med 2011 sågs en marginell ökning avseende antalet ansökningar om samarbete i Östeuropa år 2012 (2 st). Resultatet av den satsning som inleddes 2011 i syfte att få fler svenska kommuner engagerade i partnerskap har sammanlagt vid slutet av 2012 lett till att 19 nya aktörer engagerat sig i programmet. Åtta av dessa, varav två landsting, tillkom under Tidigare har endast ett landsting varit aktivt. För att se ökningen över tid kan konstateras att antalet aktiva svenska aktörer i programmet har ökat varje år sedan 2009, från 60 aktiva till 70. Under åren har också 9

10 de aktiva kommunerna engagerat sig i fler än ett projekt och tendensen är också att parterna ansöker om längre projekttid 2012 än Vid en genomgång av antalet avslutade partnerskap återfinns 57 olika svenska aktörer. Utbildningsprogram av hög kvalitet Målsättningarna för 2012 var att öka söktrycket till utbildningsprogrammen, att få positiv respons från deltagarna i kursutvärderingarna samt att föreläsare och mentorer i de olika utbildningsprogrammen beskriver erfarenhetsutbyten som relevanta och givande. Sammanlagt sju regionala workshops och två utbildningsinsatser i Sverige har genomförts under 2012 med sammanlagt drygt 125 deltagare som därmed har fått ökad kunskap om lokal demokrati och förvaltning i allmänhet och ökade kunskap om metoder och verktyg för att initiera och vidmakthålla förändring i synnerhet. Söktrycket har varit fortsatt högt under året, men än viktigare att poängtera är att relevansen hos de sökande har ökat. En strävan under året har varit att särskilt rekrytera deltagare från lokal förvaltningsnivå, till förmån för medlemmar av föreningar i det civila samhället. Särskilda rekryteringsresor gjordes i första hand till Asien (Bangladesh, Kambodja, Indien, Indonesien och Vietnam) för att säkerställa att information om programmet nådde relevanta kandidater. Resultatet blev att en övervägande majoritet av deltagarna i utbildningsprogrammet Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective är från kommuner, kommunförbund eller ministerier. (16 av 22). Programmen som riktar sig till Afrika har nästan uteslutande deltagare från lokala förvaltningar varför inga särskilda satsningar gjordes för att rekrytera deltagare från den lokala nivån. Under 2012 gjordes ett stort antal utvärderingar i form av webbenkäter för att säkerställa att genomförandet av utbildningen svarar mot uppsatta mål. En sammanfattande analys av enkäterna ger vid handen att programmen får höga poäng, såväl vad gäller relevans som kvalitet. Ett av målen för utbildningsprogrammen under 2012 var att möjliggöra lärande och erfarenhetsutbyte mellan aktörer verksamma i de olika programmen. Såväl resurspersoner som deltagare har bjudits in att medverka i utbildningsinsatser/workshops utanför det egna programmet. Syftet har varit att ytterligare höja kvaliteten/relevansen i utbildningsprogrammen genom att möjliggöra kritiska reflektioner från personer som själva inte är verksamma i programmet men som har en god förståelse för ITP-metodiken. Genom att kvaliteten och relevansen höjs i programmet ökar möjligheterna att programmen resulterar i stärkta aktörer. 10

11 Introduktion av kollegiegransking av utbildningsprogrammen genom att bjuda in mentorerna till Sverige från programmen som riktar sig till Afrika möjliggjorde erfarenhetsutbyte om vilka för- och nackdelar det finns med olika metoder som syftar till institutionell förankring. Mentorerna i Afrikaprogrammen fick även möjlighet att interagera med mentorerna som verkar i det program som riktar sig till Asien. Utöver att synpunkter av relevans framkom som ICLD kommer att väva in i framtida program, möjliggjordes även erfarenhetsutbyte mellan mentorerna. Något som på sikt kan innebära att nätverken mellan aktörer som verkar i ICLD:s program kan stärkas har vidare utmärkts av att den institutionella förankringen i utbildningsprogrammen har stärkts. Kontakter med ITP deltagarnas chefer har följts upp under programmets gång och cheferna har inom ramen för ett av utbildningsprogrammen även bjudits in att medverka i en avslutande workshop, något som även resulterat i att ett nätverk av chefer bildats. I syfte att stödja utvecklingen i Myanmar valde ICLD under år 2012 att inkludera deltagare från Myanmar i det ITP program som riktar sig till Asien. Tre deltagare från Myanmar antogs till utbildningsprogrammet. Med grund i de erfarenheter som har gjorts av den första omgången av utbildningsprogrammet Towards Sustainable Development and Local Democracy through the SymbioCity approach valde ICLD för att stärka den institutionella förankringen under 2012 att endast anta deltagare som sökte i team från samma organisation. Deltagarna ombads identifiera ett gemensamt förändringsprojekt och tydlig ange rollfördelning och förväntat resultat av de olika kompetenserna i teamet. Utöver de ovan listade aktiviteterna har SIPU International på uppdrag av ICLD genomfört en regional uppföljning samt en utbildningsinsats i Sverige med drygt 50 deltagare i det utbildningsprogram som riktar sig till deltagare från östra och södra Afrika. ICLD beviljades ett bidrag på 100,000 kr från Svenska Insititutet för ett expertutbyte inom ramen för ITP Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective, som möjliggjorde en fördjupning av det befintliga programmet. Resultatet av detta bidrag blev en workshop i Phnom Penh, Kambodja, under hösten där svenska mentorer samt de kambodjanska deltagarna från samtliga tre omgångar av programmet och även representanter från Ministry of Women s Affairs medverkade. Minstry of Women s Affairs var även medarrangörer till workshopen. Kunskapscentrum är ett nav för forskning kring lokal demokrati och decentralisering Kunskapscentrums uppgift är att utgöra länken mellan relevant vetenskaplig forskning och praktiker i form av tjänstemän och politiker samt öka kunskapen om centrala faktorer för utveckling av den lokala nivån. Detta har främst skett genom anordnandet av workshops, 11

12 publikation av skrifter, finansiering av forskningsprojekt samt genom att stimulera nätverkande. Som nämnts publicerar ICLD ett antal vetenskapliga rapporter per år, dessa sprids främst på konferenser och via ICLD:s hemsida. En indikation på att ICLD:s rapporter läses är att varje rapport laddades ned i snitt 39 gånger per månad under Då det inte finns någon tidigare mätning går det inte att avgöra om detta innebär en ökning eller minskning från föregående år. ICLD och East-West Center genomförde under våren 2012 en workshop i Yogyakarta med syfte att möjliggöra ett möte mellan forskning och praktik. Workshopen var en uppföljning av den workshop som genomfördes år 2011 i Phnom Penh och skedde i anslutning till en regional fas av utbildningsprogrammet Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective. Deltagarna utgjordes av såväl ITP-deltagare som forskare och lokal demokratiexperter. En Policy Brief från workshopen har förberetts för publicering på United Nations University Press. Enligt en enkätundersökning som riktade sig till forskare och demokratiexperter uppgav cirka 85 % att de hade etablerat kontakter med lokala politiker och tjänstemän under Workshopen, vilket är ett av de viktigaste framgångskriterierna för verksamheten som bedrivs på kunskapscentrum. Kunskapscentrum förberedde fördelningen av kr till fyra forskningsprojekt, som SIDA fattade beslut om i slutet av året. Projekten är: 1. Do local elections foster local democracy? Party Strategies in the first Elections at the County Level in Kenya Göteborgs Universitet och British Institute in Eastern Africa, Nairobi 2. Are democracy, good governance and development improving at the local level in Tanzania? Peace and development studies, Linneaus University (LNU) i samarbete med Institute of Developments Studies, University of Dar es Salaam. 3. Betydelsen av internationell samverkan för lokal ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning en studie av regionalt samarbete mellan Gotland och Tanzania. Region Gotland och Kibaha Town Council, Tanzania. 4. Democratic Local Governance Capacity and Natural Disasters: Building Community Resilience. East-West Center, Honolulu, Hawaii i samarbete med bl a Khulna University, Bangladesh och China Center for Comparative Politics and Economics, Kina. Två nya publikationer har färdigställts i Working Papers-serien (nr 10 och 11): 1. Blair, Harry (2012). Participatory Budgeting and Local Governance 2. Romeo, Leonardo G. (2012). Beyond Decentralisation: Local Development through Local Governments 12

13 Publicerade forskningsrapporter har kontinuerligt omnämnts och omskrivits i olika forum, delats ut vid mässor, seminarier och konferenser, där praktiker fått möjlighet att ta del av resultat och policyförslag. Det fanns en ambition att undersöka samarbete kring projektet Local Development Academy med ICLD:s samarbetspartner UNCDF och att inrätta en kunskapsbank om ICLD:s samarbetsländer med fokus på den lokala nivåns förutsättningar och begränsningar. Då ICLD är en relativt liten organisation bestämdes efter kartläggning att det finns ett flertal redan etablerade online-plattformer som kan tillgodose våra målgruppers behov av kunskapsdelande. Samtliga MFS handläggare på institutioner som arbetar inom områden som rör ICLD:s verksamhet har fått information om möjligheten att skriva uppsatser om frågor som rör lokal utveckling, lokal demokrati och decentralisering. Några studenter har hört av sig och är intresserade. Advisory Group Gruppen bestod vid årets början av följande personer: Professor James Manor, University of London, Institute of Commonwealth Studies Dr Shabbir Cheema, Director, Asia-Pacific Governance and Democracy Initiative and Senior Fellow, Research Program, East-West Center Professor Merilee Grindle, Harvard University, John F. Kennedy School of Government Professor Anders Lidström, University of Umeå, Political Science Professor Olle Törnquist, University of Oslo, Political Science Professor Joakim Öjendal, University of Gothenburg, School of Global Studies Professor Jesse Ribot, University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Geography and Geographic Information Science Tidigare ambassadör och medlem i UN-Habitat, Inga Björk-Klevby Kadmiel Wekwete, UNCDF Flera av gruppmedlemmarnas kontrakt löpte ut under 2012 och arbetet med att se över Advisory Groups sammansättning initierades och avslutades. Olle Törnquist samt Kadmiel Wekwete lämnade gruppen under året. Det framgår tydligt att både ICLD och samarbetspartners till ICLD haft stor nytta av gruppen under året. Gruppen genomförde tre möten och det första ägde rum i Nairobi, Kenya i februari. UN-HABITAT var värd för mötet som ICLD arrangerade. Efter mötet på plats i Nairobi fick ICLD en förfrågan om att vara med och arrangera Mayors Round Table på WUF i Neapel i spetember samma år. Advisory Group hade även ett möte i London i juni där fokus 13

14 var att identifiera relevanta forskningsområden och diskutera nya länder för Programmet Kommunalt Partnerskap. Det tredje mötet skedde via videokonferensverktyget Adobe Connect i november. Fokus var på A Research Program for Africa. Kunskapscentrum gjorde under hösten 2012 en inventering av pågående och önskvärda forskningsprojekt med fokus på Afrika, vilket utmynnade i dokumentet A Research Program for Africa in progress. Samverkan mellan verksamhetsgrenarna ICLD har den stora fördelen att samtliga verksamhetsgrenar har många skärningspunkter, och samverkan mellan dessa är central för att ICLD ska kunna höja kvaliteten i verksamheten ytterligare. Samverkan mellan enheterna har därför varit ett mål i sig och exemplen på hur detta har skett är många. Samarbetet mellan utbildningsprogrammen och programmet Kommunalt Partnerskap har stärkts. Flera åtgärder har vidtagits för att möjliggöra att ICLDs insatser för att stärka kapaciteten, i form av ITP, i lokala förvaltningar även omfattar aktörer verksamma i programmet Kommunalt Partnerskap. Tre olika aktiviteter har under året vidtagits i detta syfte: 1) att bjuda in tjänstemännen och politikerna från programmet Kommunalt Partnerskap i våra samarbetsländer att söka till utbildningsprogrammen. 2) att erbjuda ITP-deltagare från kommuner och regioner i Indien och Indonesien i att genomföra praktik i svenska kommuner, och därmed ge möjlighet till fortsatt samarbete kommunerna emellan i form av ett partnerskap. 3) Att bjuda in tjänstemän och politiker verksamma i programmet Kommunalt Partnerskap att medverka i ITP workshops, i det fall de genomförs i det egna landet. Till exempel medverkade representanter från fyra ugandiska kommuner i den avslutande workshopen för utbildningsprogrammet Towards Sustainable Development and Local Democracy through the SymbioCity approach Även samarbetet mellan ITP och Kunskapscentrum har stärkts under I samband med den regionala uppföljningen av andra omgången av programmet Decentralization and Good Governance with a Gender Perspective genomförde ICLD en workshop där de 18 ITPdeltagare som deltog på workshopen gavs möjlighet att interagera med forskare och andra praktiker från Asien. Genom att Workshopen lyckades samla representanter från civilsamhället, representanter från stat- och lokal förvaltning samt forskare skapades en arena för samtal och erfarenhetsutbyte. Mixen av deltagarna innebar att möten som annars kanske inte äger rum i det egna landet möjliggjordes. Att kunna diskutera fritt utanför det egna landet återkom flera av deltagarna till i den muntliga utvärdering som gjordes med ITP deltagarna, något som stärker ICLD i uppfattningen om vikten av regionala seminarier som kritiskt granskar de reformer som äger rum i våra samarbetsländer. 14

15 Ett ytterligare exempel på ökat samarbete är att programmet Kommunalt partnerskap deltog på Advisory Groupmötet i juni i London, för att gemensamt diskutera lämpliga nya länder för partnerskap. Att öka kännedomen om partnerskapsprogrammet hos samtliga medarbetare på ICLD har varit prioriterat Detta har skett på en rad olika sätt, bland annat genom arbetsrotation flera medarbetare från övriga verksamhetsgrenar har under året handlagt partnerskapsärenden - och under året har även en person flyttat över från kunskapscentrum till programmet för kommunalt partnerskap. Medarbetare från samtliga verksamhetsområden har också medverkat i kommunturnén. God arbetsmiljö ICLD vill vara en organisation och arbetsgivare som kontinuerligt arbetar med att utveckla delaktighet och engagemang för att utveckla verksamheten, nå våra mål, behålla personal och ha en god arbetsmiljö. Under 2012 fortgick arbetet med att åstadkomma en god arbetsmiljö genom att förankra en arbetsmiljöplan med tillhörande handlingsplan och arbetsmiljöpolicy. Ett antal möten med en extern konsult har genomförts och arbetsmiljöfrågor har diskuterats regelbundet under året. En arbetsmiljöenkät besvarades för första gången av personalen under året. Resultatet var positivt och enkäten kommer att genomföras vartannat år framöver. En målsättning för 2012 var att minska personalomsättningen. Jämfört med 2011 har detta inte skett utan omsättningen ligger kvar på ungefär samma nivå. Under 2011 slutade tre tillsvidareanställda och under 2012 har två slutat; en ekonom och en teamledare för Kunskapscentrum. Målet att ta fram en rekryteringspolicy under 2012 är inte genomfört, men arbetet pågår. Övrigt Styrelsen Styrelsens ordförande Åsa Ehinger Berling tackades av under året och i hennes ställe tillträdde Jerker Stattin. Övriga förändringar i styrelsen utgjordes av att Ulla Pettersson på Region Gotland ersattes av Bertil Klintbom som därmed tog plats i styrelsen. 15

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Expertgruppen för biståndsanalys Regeringen inrättade 2013 en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Gruppen har antagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys, förkortat

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer