Risk och tillväxt för högriskoch lågriskportfölj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk och tillväxt för högriskoch lågriskportfölj"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012 Risk och tillväxt för högriskoch lågriskportfölj En kvantitativ studie på Stockholmsbörsen år Av: Silvia Bozyel & Mirza George Handledare: Åke Bertilsson

2 Risk comes from not knowing what you re doing Warren Buffet

3 Förord Förväntningarna med denna studie var att öka kunskapen om aktiers risk och avkastning. Kandidatuppsatsen är skriven i ämnet Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering vid Södertörns Högskola. Undersökningen har vart en lärorik och intressant process. Med anledning av uppsatsen vill vi rikta ett stort tack till vår handlare Åke Bertilsson som under studiens gång kommit med värdefulla råd. Vi vill även rikta ett stort tack till våra opponenter som bidragit med insiktsfulla kommentarer och åsikter. Till slut vill vi tacka alla som har hjälpt oss att färdigställa uppsatsen. Vid varje avslutat äventyr börjar ett nytt. Huddinge, 29 Maj 2012 Silvia Bozyel Mirza George

4 Sammanfattning Uppsatsens titel: Risk och tillväxt för högrisk- och lågriskportfölj En kvantitativ studie på Stockholmsbörsen år Ämne/Kurs: Företagsekonomi C Kandidatuppsats, inriktning mot finansiering Författare: Silvia Bozyel & Mirza George Handledare: Åke Bertilsson Nyckelord: CAPM, Portföljteori, beta, risk och avkastning, lågriskportfölj & högriskportfölj. Syfte: Studien undersöker riskens förhållande till avkastningen som uppstår vid investering i aktier. Även hur en högriskportfölj förhåller sig till en lågriskportfölj samt portföljernas årliga utveckling. Teori: De teorier som använts i undersökningen är, Capital assets pricing model CAPM och portföljteori. Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod. Tidsintervallet är från år 2008 till Årsredovisningar, historiska aktiekurser för bolagen samt index används för att kunna genomföra uträkningar som baseras på uppsatsen teorier. Slutsats: Betavärdet har ett positivt linjärt samband med den förväntade kurstillväxt. Vid dåliga tider i världen drabbas alla bolag negativt oavsett bransch. Portföljerna utvecklades i samma riktning under tidsperioden.

5 Abstract Title: Risk and growth for high-risk portfolio and low-risk portfolio. A quantitative study on the Stockholm Stock Exchange year Subject/Course: Business administration Bachelor s Essay, Finance Authors: Silvia Bozyel & Mirza George Instructor: Åke Bertilsson Key Words: CAPM, Portfolio theory, beta, risk and return, low-risk portfolio & high-risk portfolio. Purpose: The study examines the risk a rising from the acquisition of shares, and its relation to the expected return. We would like to see how a high-risk portfolio is related to a low-risk portfolio. Although studying the portfolios annual performance. Theory: The theories that have been used in the study are, Capital asset pricing model, CAPM and portfolio theory. Method: The study is based on a quantitative method, the time interval is from 2008 to 2010.The annual reports, historical stock prices for companies and the index are used to perform calculations based on the essay theories. Conclusion: The beta value has positive liner correlation with the expected return. When there are bad times in the world, the companies are negatively affected regardless of industry. The Portfolios developed in the same direction during the time period.

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Frågeställningar Syfte Avgränsning Målgrupp Teori Capital asset pricing model- CAPM Beta Portföljteori Korrelation Kritik mot CAPM Teoritillämpning Tidigare forskning Metod Vetenskaplig syn Positivism och Hermeneutik Deduktion och Induktion Utgångspunkt Val av metod Motiv för vald metod Alternativa metoder Kritisk granskning av vald metod OMX Stockholm All Share GI-Cap (OMXSCAPGI) Tillvägagångssätt Datainsamling Urval Validitet Reliabilitet Källkritik Metodkritik Empiri Resultat av högriskportföljen

7 4.2 Resultat av lågriskportföljen Hur kvartals betan skiljer sig mellan de två portföljerna Portföljernas utveckling från år 2008 till Studiens hypotesprövning Analys Analys av högrisk- och lågriskportföljen Analys av resultat med hjälp av tidigare forskning Slutsats Förslag till vidare studier Källförteckning Bilagor Bilaga 1- OMX Stockholm all-share Bilaga Large Cap-bolagen Mid Cap bolagen Small Cap bolag Bilaga Bilaga

8 1. Inledning Här kommer ämnets bakgrund att introduceras, definiera studiens undersökningsproblem. Undersökningens syfte och frågeställningar kommer att presenteras, för att till slut klargöra hur studien kommer att avgränsas samt till vilken målgrupp den skall rikta sig mot. 1.1 Bakgrund Att spara i aktier handlar om att ta risker, dvs. att utsätta sitt sparkapital för variationer över tiden. Det man inte får glömma är att risk och avkastning definitionsmässigt alltid hänger ihop. Genom att ta högre risk än vad t ex banksparande är förknippat med, kan man också få en högre avkastning. Men av den anledningen behöver man inte ta onödigt stora risker. Man kan försöka vinna på tips, trav, galopp, trisslotter mm, dessa spel har sin egen marknad, men det har ingenting med verkligt aktiesparande att göra. Det är inte speciellt lönsamt att förvalta sparkapital på det viset. Kapital som ska användas senare i livet för viktiga inköp, till barnbarnens utbildning eller till den egna pensionen bör investeras mer professionellt. Därför handlar aktiesparande om att på olika sätt minimera riskerna och ändå att få ta del av den avkastning som aktiesparande ger på lång sikt. Det handlar om en investering, inte om spel. Det har visat sig att tillvägagångssättet för att minska riskerna är att bygga upp en aktieportfölj. 1 Man köper möjligtvis ett dussin aktier i olika bolag och i olika branscher. Den totala risken med aktiesparandet minskar. Genom att bygga upp en aktieportfölj minskar man på den företagsspecifika risken. Det som i stort sett finns kvar då är marknadsrisken. Den handlar om hela aktiemarknadens svängningar som t ex börsras, kursrally, övergripande trender, Bull- och Bear marknader. 2 Andra utomstående faktorer som kan påverka hela omvärldens aktiemarknad är olika finanskriser. Orsaken till finanskriser är den hastiga minskningen av värdet på tillgångar i området och flera konkurser bland banker och företag. En finanskris kan uppstå genom att en så kallad bubbla spricker. När finanskrisen har inträffats blir centralbanker restriktivare med att låna ut pengar till andra banker, företag samt privatpersoner. Detta leder till hög arbetslöshet, fattigdom och sociala missförhållanden. 3 Olika finanskriser som har uppstått och haft negativ påverkan på börsvärlden är Asienkrisen 1997, USA bostadsmarknadskris 2008 samt Greklandkrisen som pågår än idag. 1 Dags att köpa aktier? Urban Bäckström 2009 sid Ibid, sid KL 11:04 1

9 I början av år 2011 ägde 1,9 miljoner svenskar aktier i enskilda företag baserad på siffror från Euroclear. Detta innebär att mer än en femtedel av alla svenskar någon gång tagit beslut om att köpa aktier i ett specifikt bolag. Denna siffra var något högre i slutet av 60-talet och början på 70-talet, då svenska privatpersoner utgjorde ungefär sjuttio procent av den svenska börsens totala värde. 4 Med dessa siffror kan vi konstatera att en stor del svenska privatpersoner placerar sitt kapital direkt i aktier. Dessutom tillkommer fondsparande och pensionssparande. Vi tycker att det är relevant att även veta vad som gör att aktievärdet stiger respektive sjunker. Stora delar av upp- och nedgångarna beror på rykten och spekulationer samt om företaget går med vinst eller förväntas att gå med vinst. 5 Aktiebolagen publicerar ekonomiska rapporter varje kvartal med faktiska siffror om hur försäljningen och vinsterna har utvecklats det senaste kvartalet. Det är utifrån dessa siffror man drar slutsatserna om ett företags framtid Problemformulering Att köpa aktier innebär en risk, det vet alla, både de som köper enskilda aktier och de som försöker investera i aktiefonder. Värdet på aktierna går ständigt upp och ned. När stora världshändelser sker och bidrar till ekonomiska oroligheter så ökar risken ytterligare. Då kan index falla 5-10 procent eller mer på bara några dagar och besparingar som är investerade i aktier kan försvinna på bara ett par dagar. Allt detta har vi konstaterat tidigare. Men den stora frågan är då, varför utsätter man sitt kapital och besparingar för risken att förlora allt man äger, när det finns investeringar som ger 100 procents säkerhet för positiv avkastning? Som t.ex. korta räntebärande placeringar. Historiska jämförelser visar att man får mycket bättre avkastning genom att placera pengarna i aktier, framförallt när man har ett längre tidsperspektiv. 7 Det gäller alltså att köpa rätt aktier vid rätt tidpunkt. Men hur vet man vilka som är rätt aktier? och när är egentligen rätt tidpunkt? Målet är ju att köpa billigt och sälja dyrt. Men vi vet att verkligheten är svårare än så. Det är inte förrän i efterhand man kan se ifall en aktie varit billig eller dyr, och då blir det försent att köpa till det bättre priset. Frågan är, hur ska man lyckas agera vid rätt tillfälle? Man kan ju knappast räkna med att köpa när kursen ligger på botten och sälja när den är på topp. Hur ska man sedan agera för att KL 13:30 5 https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article= KL 15:31 6 KL:15:34 7 Bli Rik På Aktier, Magnus Alfredsson, 2000, sid 45 2

10 undvika de stora kursrasen och inte missa de stora uppgångarna? Gäller det att följa börskurserna kontinuerligt på text-tv eller internet? 8 Hur kan man minska riskerna? Är det verkligen genom att köpa tillräckligt många aktier i olika branscher? Ska man köpa och sälja olika aktier vid olika tidpunkter för att undvika förluster och risker att aktierna ska bli värdelösa? Frågeställningar Med utgångspunkt från problemformuleringen och syftet har två frågeställningar antagits: Hur förhåller sig högriskportföljen till lågriskportföljen gällande risk och utveckling? Varför ska man välja den ena framför den andra? Hur har risken samt kursutvecklingen varit under åren för respektive portfölj? 1.4 Syfte Vårt syfte med denna studie är att undersöka risken som uppstår vid aktieinvesteringar samt förhållandet mellan förväntad avkastningen samt den faktiska avkastningen. Ytterligare ett syfte är att analysera utvecklingen på olika aktieportföljer. En högriskportfölj samt en lågriskportfölj har skapats för att se hur avkastningen skiljer sig åt. 1.5 Avgränsning Stockholmsbörsen är indelad i tre olika börslistor beroende på företagens storlek. Börslistorna är Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 10 bolag kommer att väljas ut ur varje lista, där betavärdet kommer att avgöra vilka bolag som kommer att ingå i portföljerna. Totalt blir det 15 aktier i respektive portfölj som ska analyseras. 15 högrisk aktier respektive 15 lågriskaktier. Tillväxten är beräknad kvartalvis och motsvarar kvartalavkastingen. För att få en klar och rättvis bild av hur aktiers risk och avkastning har utvecklats har vi valt att beakta aktier i en 3 års period. Intervallet är mellan 1 januari 2008 till och med 31 december Detta för att kunna tydliggöra hur avkastningen har förhållit sig till risken. Även för att se ifall risken respektive avkastningen har haft en positiv eller negativ utveckling under dessa år. 8 Bli Rik På Aktier, Magnus Alfredsson, 2000, sid 39 9 Ibid, sid 120 3

11 1.6 Målgrupp Studien är grundad utifrån en privatpersons synvinkel. Uppsatsen är riktad till privatpersoner som har ett allmänt intresse av den finansiella marknaden, samt till den som skulle vilja göra framtida investeringar i aktier och vill öka sina kunskaper kring aktiers risk och utveckling. Därför har vi räknat med att informationen som läsarna kommer att kunna ta del av med hjälp av studien, kan vara hjälpsam och intressant för eventuella framtida investeringar. 4

12 2. Teori CAPM och portföljteori introduceras i detta kapitel. Redogörningar kring tidigare forskningar av risk och avkastning kommer att beskrivas. Studien kommer att klargöra vad som kännetecknar de olika teorierna, hur pass trovärdiga de är samt vilken kritik de har fått för att nämna några delar. 2.1 Capital asset pricing model- CAPM Harry Markowitz är en amerikansk ekonom som har belönatas med nobelpriset. Han var mannen som lade grunden till dagens CAPM på 50-talet. Efter att CAPM:s grunder introducerats fortsattes vidare förbättringar på modellen. Det var Sharpe, Treynor, Lintner och norrmannen Mossin som vidareutvecklade modellen år De var oberoende av varandra när de arbetade med teorin. 10 CAPM har varit den dominerande finansiella teorin i över trettio år. Teorin beaktar tillgångarnas risk (beta) och den förväntade avkastningen. Där vill CAPM uppmärksamma betas förhållande till den förväntade avkastningen. 11 Teorin är anpassad till marknaden som fungerar som en jämviktsmodell för prisbildningen. Med det menar man att man vill förklara prisbildningen på kapitaltillgångar. 12 När man talar om jämviktsmodell syftar man på värdepapper där det finns likheter i priset mellan utbudet samt efterfrågan av värdepapperna, i en marknad där det förekommer en köpare och säljare. CAPM knyter samman avkastningen, risken samt jämviktspriset genom att applicera portföljteorin. 13 CAPM: ( ) Formel 3.1 CAPM-formeln visar förhållandet mellan den förväntade avkastningen och beta. Security market line (SML) visar att dessa faktorer är linjärt relaterade till varandra. När man härleder det exakta linjära sambandet mellan den förväntade avkastningen och risken utgår man från en portfölj. 14 Vad den förväntade avkastningen blir påverkas av risken samt den riskfria avkastningen. 10 Aktiers risk och avkastning, Lars Vinell & Adri De Ridder, 1995, sid Beta, Firm Size, Book-to-market equity and stock returns, Further evidence from emerging markets, Michael Drew & Madhu Veeraraghavan 12 Aktiers risk och avkastning, Lars Vinell & Adri De Ridder, 1995, sid Ibid, sid Ibid, sid 154 5

13 Tabell 3:1 15 Tabellen visar hur beta är positivt linjärt relaterat till den förväntade avkastningen. Ökar betavärdet så stiger även den förväntade avkastningen. CAPM:s tio huvudantaganden: Första utgångspunkten är att inga transaktionskostnader förekommer. Det finns inte några kostnader varken när man köper eller säljer tillgångar. Andra punkten är att tillgångar är oändligt delbara. Detta innebär att investerare kan inta en ställning i en investering oberoende sin förmögenhet. Tredje punkten är den uteblivna personliga skatten. Man menar att individen inte bryr sig om formen så länge man får sin del av avkastningen. Ingen individ kan påverka marknadspriset i en aktie, genom att till exempel strategiskt sälja och köpa aktier. Denna förutsättning påminner om huvudantagandena i marknadsformen perfekt konkurrens. Man förväntar sig att investerare ska fatta beslut enbart i termer av förväntat värde och standardavvikelse när det gäller avkastningen för deras portfölj. Det är tillåtet att genomföra blankning. Investerare kan både låna och låna ut obegränsat när det kommer till den riskfria avkastningen. De åttonde och nionde antagandena är att investerarnas förväntningar skall vara homogena. 15 Corporate finance, seventh edition, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jefferey Jaffe,2005, sid 309 6

14 Sista förutsättningen är att alla tillgångar, även humankapital, ska vara köp-och säljbara på marknaden Beta Beta är ett mått på hur elastisk aktiekursen är i förhållande till marknaden (index). Med betavärdet mäts hur mycket aktiekursen har förändrats i förhållande till ett index av en viss tidsperiod, till exempel kan ett index vara Stockholmsbörsen. När betavärdet är större än ett så växlar aktiekursen mer än indexet. Är det däremot lägre än ett så växlar aktiekursen mindre. Då beta är ett visar det på att man följer indexutvecklingen. Beta kan även vara ett riskmått i en placering. CAPM-modellen använder sig av beta som riskmått. En investering med ett högt betavärde innebär att avvikelsen i avkastningen kommer att bli stor under en period. Risken kompenserar då i ett kortare perspektiv av att avkastningen långsiktigt blir högre än ordinära aktieplaceringen. I detta sammanhang definieras risk som hur mycket den aktuella portföljen troligtvis kommer att avvika från avkastningen från ett visst index. 17 Då beta avses för en period förutsätter den inte någon stabilitet i kovarians eller beta över tiden. När man då skall utgå från teorier till observationer av tidseriedata för att göra beräkningar måste teorin kompletteras med kvalificerade antagningar om framtiden som gör de meningsfulla och fullt möjliga. 18 Beta: ( ) ( ) Formel 3.2 Kovariansen: ( ) ( ) ( ) Formel 3.3 Sharpe undersökte sambandet mellan den förväntade avkastningen och betavärdet. Han kom fram till att dessa är linjärt relaterade till varandra. Några som fick avvikande utfall på sina studier inom samma ämne var Singh och Seghal. De hade genomfört en studie med fokus på betavärdets förhållande till avkastningen. De ville se ifall det fanns ett linjärt samband som tidigare forskare kom fram till. Studien genomfördes år 1979 på den indiska börsmarknaden. Där kom de fram till att risken och avkastningen inte hade en linjär anknytning till varandra. Fama och French har även de demonstrerat kring CAPM betavärde. De menar att beta har en 16 Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, sixth edition, Edwin Elton, Martin Gruber, Stephen Brown, William Goetzman, 2003, sid Placera rätt- Handboken för dina värdepapper, Per-Erik Håkansson, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Jan Wiberg, 2005, sid Aktiers risk och avkastning, Lars Vinell & Adri De Ridder, 1995, sid 196 7

15 bristande förmåga att förklara tvärsnittsdata på aktie marknaden när det kommer till avkastning. 19 Fama och French konstaterade även att sambandet mellan förväntad avkastning och beta var svagt relaterade till varandra under åren 1941 och De riktade hård kritik mot beta, de menade att måttet hade dött ut. En annan sak de hävdade var, att den faktiska avkastningen var negativt relaterad till både företagens p/e-tal men även företagens p/b värde. Påståendet, som hade bekräftats av andra forskare, var skadligt för CAPM-modellen. Eftersom fundamentet i CAPM är att det enbart finns samband mellan avkastningen i företag och betavärdet, och inga andra faktorer som dessa forskare påstår. Fama och French antagande om beta har fått stor uppmärksamhet och kritiserats i de flesta fallen av olika vetenskapsmän. Eftersom de inte kan förkasta hypotesen om att förväntad avkastning inte är relaterad till beta. Det går heller inte att förkasta hypotesen om att genomsnittlig avkastning är relaterad till beta specificerad enligt CAPM. Sedan är påståendet om relation mellan faktiska avkastningen och p/e-talen samt bokförda värdet förfalskat, för dessa värden är enbart resultatet av insamlad data. En annan viktig synpunkt i kritiken mot Fama och French är att man har trott att förväntad avkastning och beta har varit positivt relaterade till varandra sedan år De påstod att sambandet var svagt och i andra fall att det inte existerade något samband. Det kan vara intressant att läsa om deras undersökningar, men deras antagande om att beta har dött ut stämmer inte Portföljteori Harry Markowitz grundade dagens moderna portföljteori. Han är känd som portföljteorins fader, men menar själv att hans kollega Roy borde få en lika stor del av äran för uppkomsten av portföljteorin. 21 Året var 1952 då Markowitz kom på idén med portföljteorin. Man kunde se ett samband mellan företagens finansiella tillstånd och deras avkastning. Markowitz grunder i portföljteorin är att man som investerare ska vara fullständigt rationell i sitt tänkande. Med det menade han att placerare ska sträva efter så hög avkastning som möjligt till en låg risk. Till exempel, ifall man skulle välja mellan två placeringar där båda förväntas ge samma avkastning så väljer man den med lägst risk. Andra alternativet är att ifall 19 Revisiting Fama French three-factor model in indian stock market, Yash Pal Taneja, 20 Corporate Finance, seventh edition, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jefferey Jaffe, 2005, sid The Early History of Portfolio Theory: , Harry Markowitz 8

16 placeringarna har likartad risk så väljer man det alternativ som ger högst avkastning. 22 Dock har vi tidigare konstaterat att med hög avkastning medföljer hög risk. Där kommer Harry Markowitzs portföljteori in i bilden. Här kopplas samman tillgångars avkastning med risk för att uppnå en slags diversifieringseffekt som sprider och minskar risken. När man diversifierar så betyder det att man bryter ned riskerna så mycket som möjligt genom att man placerar kapitalet i många bolag och i olika branscher. Anledningen till varför det görs är för att en diversifierad portfölj genererar lägre risk än enskilda tillgångar, men det medför även högre riskjusterad avkastning. 23 När man väl ska komponera en värdeportfölj finns det två metoder att utgå ifrån: Förvaltning, där man fördelar kapitalet på olika tillgångsslag. Enskilda aktier, den så kallade stock-picking. 24 Vi har tillämpat den senare metoden efter att ha satt samman två portföljer utifrån enskilda aktiebolag. Det finns två risker som skiljer sig från varandra. Den ena är den företagsspecifika risken och den andra är marknadsrisken. Marknadsrisken är svår att diversifiera ifall man enbart riktar sig på en marknad och en investeringsform. Ett exempel är om man enbart riktat sig på den svenska aktiemarknaden. Studien är riktad till den svenska aktiemarknaden. Detta gör att det inte går att diversifiera och på så sätt minska marknadsrisken. 25 Företagsspecifika risker går däremot att diversifieras, då man sprider sitt sparande i olika företag och olika branscher. När man har aktier från olika företag och branscher så tenderar dessa att variera olika över tiden. Enskilda aktiers risker tenderar till att fullständigt eller delvis ta ut varandra. Detta ger upphov till att kursutvecklingen blir jämnare för aktieportföljerna och man får en likartad avkastning fast till en lägre risk Placera rätt- Handboken för dina värdepapper, Per-Erik Håkansson, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Jan Wiberg, 2005, sid Portfolio Selection, The Journal Finance, Harry Markowitz 24 Placera rätt- Handboken för dina värdepapper, Per-Erik Håkansson, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Jan Wiberg, 2005, sid Ibid, sid Dags att köpa aktier? Urban Bäckström 2009 sid 54 9

17 Tabell 3:2 27 Markowitz illustrerade i vilka banor man ska reflektera kring när man ska sätta samman en portfölj. Han menade att uppsättningen av effektiva portföljer är styckvis linjära. Han fastslog att processen skulle börja med en unik poäng (portfölj) men med en acceptabel varians för att sedan successivt arbeta sig uppåt från utgångspunkten. Detta görs hela vägen tills man uppnått den effektiva portföljen. 28 En effektiv portfölj är en portfölj som ger den högsta avkastningen till den lägsta risken. Portföljteori: Formel 3.4 Portföljteori använder sig, till skillnad från CAPM, utav standardavvikelse som riskmått. När man beräknar risken gör man det för hela portföljen och får ett riskvärde som talar om hur pass riskfylld ens portfölj är. Standardavvikelse: Formel KL 18:07 28 The Early History of Portfolio Theory: , Harry Markowitz 10

18 Tabell 3:3 29 Tabellen visar vilka portföljer som är effektiva. Det är alla som ligger längst den linjära linjen. De utanför linjen är visserligen nära men avviker från att vara en effektiv portfölj. Antingen på grund av att deras risk är för hög eller för att avkastningen är för låg. De portföljer som ligger längst med den linjära linjen brukar benämnas som effektiva fronten. Om man placerar sina medel i två effektiva portföljer så erhåller man en ny portfölj, som även den ligger i den effektiva fronten Korrelation Korrelation är ett mått som mäter styrkan och riktningen av ett linjärt samband hos två variabler. Sambandsintervallet är mellan plus ett till minus ett. Plus ett är maximalt positivt samband och minus ett är maximalt negativt samband. En sak som är viktigt att komma ihåg är att korrelationskoefficienten inte säger något om orsakssamband. Nuförtiden skapas portföljer för att minska riskerna att förlora sin förmögenhet. Denna metod tog fart i början av seklet då det precis hade uppstått en börskrasch. Investerare ville spara sin förmögenhet i värdepapper som hade en låg positiv korrelation i jämförelse mot andra värdepapper. Möjligheten som fanns i början av seklet avtog då allt fler tillgångar blev starkt korrelerade med OMXS 30-index. I Stockholmsbörsen är det fem utav åtta sektorer som har en stark positiv korrelation med OMXS 30-index. Detta försvårar riskspridningen vid sparande av aktier. Har man investerat i en väldiversifierad portfölj med ungefär 15 aktier från olika sektorer har man ändå inte uppnått en tillräcklig stor riskspridning, ifall aktierna är starkt KL: 13:39 30 Aktiers risk och avkastning, Lars Vinell & Adri De Ridder, 1995, sid

19 positivt korrelerade med aktiemarknaden. Av den anledningen är det viktigt att riskerna sprids baserat på hur tillgången korrelerar med indexet Kritik mot CAPM CAPM har under flera år fått utså en del kritik. Främst har den kritiserats för antagningarna som modellen gör. Med det menas att antagningarna är långt ifrån överensstämmande med verkligheten. Som tidigare nämnts så har en stor del av kritiken även riktas mot beta, vilket gör att CAPM blivit implicit. Grunden i teorin är att det finns ett positivt linjärt samband mellan risk och förväntad avkastning. Dock har Roll och Ross år 1994 likt Singh och Seghal poängterat att detta inte stämmer. De förstnämnda forskarna menade då att CAPM inte kan beräkna förväntad genomsnittlig avkastning. De hävdar att modellen inte har någon pragmatisk funktion när det kommer till beräkning av kapitalkostnader och vid sammansättning av portföljer. 32 Fama och French har upprepade gånger kritiserat Sharpes CAPM. De skapade historiska portföljer som innehöll börsnoterade aktier från New York Stock Exchange från 1928 till och med Där undersöktes hur väl CAPM lyckats beräkna den förväntade avkastningen. Resultatet de fick fram visade att CAPM vid upprepade tillfällen har misslyckats med att korrekt beräkna den förväntade avkastningen. Anledningen visade sig vara att betavärdet och den genomsnittliga förväntade avkastningen inte hade något samband. Resultatet från undersökningen är en av orsakerna till varför Fama och French är starkt kritiska mot CAPM som beräkningsmodell Teoritillämpning Teorierna som används är grunden i studien. Idén med att tillämpa teorierna är att de har olika funktioner som hjälper till att besvara frågeställningarna och komma fram till slutsatser. Med hjälp av CAPM kan den förväntade avkastningen beräknas och sedan jämförs med den verkliga avkastningen. Därefter kommer ett betavärde att estimeras till båda portföljerna. Portföljteorin visar hur beta och avkastningen varierar i högriskportföljen samt lågriskportföljen. Teorierna är av väsentlig betydelse för att uppnå studiens syfte KL: 14:36 32 On the Cross-Sectional Relation between Expected Returns and Betas, Richard Roll & Stephen Ross 33 The CAPM is Wanted, Dead or Alive, Eugene Fama and Kenneth French 12

20 2.7 Tidigare forskning Christopher L. Culp och J.B. Heaton genomförde år 2009 gemensamt en forskning kring aktiers risk och avkastning. Syftet med forskningen var att se hur faktorerna förhåller sig till varandra samt ifall det överhuvudtaget finns ett förhållande mellan aktiers risk och avkastning. I undersökningen kombinerades kvalitativa och kvantitativa metoder för att säkerställa om en aktieinvestering genererar en rimlig avkastning till en tänkbar risk. Denna kombination kallas för metodtriangulering. Resultatet av beräkningarna visade att avkastningen varierade kraftigt i förhållande till risken. Det finns inte ett tillförlitligt förhållande mellan faktorerna kom forskarna gemensamt fram till. För avkastningen som uträkningarna gav upphov till fastslog att avkastningen var avsevärd mycket högre än risken, en så kallad överavkastning i förhållande till risken. Forskarna var självkritiska och argumenterade kring det uppvisade resultatet, bland annat påpekade de brister i beräkningarna som kunde vara ett skäl till det oväntade resultatet med överavkastning. Bristerna skall ha varit att beräkningarna inte ger en korrekt bild av den sociala verkligheten gällande aktiers risk och avkastning, på grund av att det antagligen är fel i data eller metoderna som forskarna valde att tillämpa. 34 En likartad studie genomfördes år 2011 av professorerna i Utah universitet, nämligen Christine A. Botosan, Marlene A. Plumlee och He Wen. I denna forskning genomfördes en empirisk studie för att se förhållandet mellan förväntad avkastning, faktiska avkastningen samt företagsrisken. Syftet för forskarna i undersökningen var att förena dessa faktorer för att se hur de förhåller sig till varandra. Finns det något förhållande mellan faktorerna eller inte? Till sin hjälp använde forskarna i denna undersökning en rad tidigare studier inom ämnesområdet som de jämförde med, några av dessa var Easton och Monahans studie från 2005 samt Guay, Kothari och Shus, även den från år Professorerna från Utahs studie byggde på beräkningar och hypotesprövningar för att säkerställa om det finns något förhållande mellan faktorerna eller inte. Resultatet blev att den framtida faktiska avkastningen är relaterad till den företagsspecifika risken. När det gäller att se hur förväntade avkastningen och den faktiska avkastningens förhållande så vart forskarnas resultat att det inte finns ett tillförlitligt samband mellan de, även efter att man kontrollerade kassaflödet så fanns det inget samband mellan de två faktorerna. Forskarnas resultat i denna studie skiljer sig gentemot Easton och Monahans samt 34 Returns, Risk, and Financial Due Diligence, Christopher Culp & James Heaton 13

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap. 8-9 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Förväntad avkastning och volatilitet i portföljer Förväntad avkastning och volatilitet

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

CAPM (capital asset pricing model)

CAPM (capital asset pricing model) CAPM (capital asset pricing model) CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Ädelmetall i portföljen

Ädelmetall i portföljen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande c-uppsats 15 HP Höstterminen 2012 + Ädelmetall i portföljen En jämförande studie om ädelmetallers diversifieringsegenskaper Av: Zinelabidin

Läs mer

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson Småbolagseffekten Anna Ljungberg Handledare: Anne-Marie Pålsson Kandidatuppsats VT 2011 Sammanfattning Titel: Småbolagseffekten Kurs: Kandidatuppsats i Nationalekonomi, 15 HP Författare: Anna Ljungberg

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Sverigefonder eller Investmentbolag

Sverigefonder eller Investmentbolag Södertörns högskola Institutionen för företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2009 Sverigefonder eller Investmentbolag En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Faktorer som kan ha samband med företags lönsamhet

Faktorer som kan ha samband med företags lönsamhet Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Faktorer som kan ha samband med företags lönsamhet En empirisk studie på de 20 största

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Aktievärderingsmodeller

Aktievärderingsmodeller Aktievärderingsmodeller - Vågar man lita på dem? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering HT-terminen 2011 Gökhan Karaca Alexander Babayev 1 Sammanfattning

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Investmentbolag som placeringsform

Investmentbolag som placeringsform Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) Investmentbolag som placeringsform Hur skiljer sig åtta

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

CAPM - en vingklippt modell?

CAPM - en vingklippt modell? CAPM - en vingklippt modell? En kvantitativ studie om betavärdets påverkan på Sverigefonders avkastning Författare: Handledare: Nylén, Emil Stolt, Daniel Lindbergh, Lars Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Vad är risk? På de finansiella marknaderna är en vedertagen och accepterad definition av risk att den definieras som variation i placeringens avkastning.

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten Uppgift 1 Produktmomentkorrelationskoefficienten Både Vikt och Längd är variabler på kvotskalan och således kvantitativa variabler. Det innebär att vi inte har så stor nytta av korstabeller om vi vill

Läs mer

Att skapa en lyckad aktieportfölj

Att skapa en lyckad aktieportfölj Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi - Finansiering Vårterminen 2010 Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) Att skapa en lyckad

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Risk och avkastning för tre portföljer på Stockholmsbörsen

Risk och avkastning för tre portföljer på Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Finansiering VT 2011 Risk och avkastning för tre portföljer på Stockholmsbörsen 2006-2010 Av: Rifat Khan

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden?

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats inom företagsekonomi Våren 2008 Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? Författare: Jonas Boström Claes

Läs mer

Applicerbarheten i Modigliani och Millers teorem 50 år senare

Applicerbarheten i Modigliani och Millers teorem 50 år senare Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering HT-terminen 2008 Programmet för Logistik och Ekonomi Applicerbarheten i Modigliani och Millers teorem 50

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Finansiell Ekonomi i Praktiken

Finansiell Ekonomi i Praktiken Finansiell Ekonomi i Praktiken Seminarium den 16 februari 2005 Program 14.00-14.15 Inledning 14.15-15.00 Att fastställa en kunds riskbenägenhet 15.15-16.00 Olika placeringars risk 16.15-17.00 Rådgivning

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Är etiska aktiefonder lika lönsamma som traditionella aktiefonder?

Är etiska aktiefonder lika lönsamma som traditionella aktiefonder? Ör jag Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C, Finansiering HT 2011 Är etiska aktiefonder lika lönsamma som traditionella aktiefonder? En

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad

Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad Södertörns högskola Institutionen för Företagsekonomi Företagsekonomi C C uppsats, finansiering 15hp Höstterminen 2013 Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad En undersökning

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Södertörns högskola Kandidatuppsats Lärare Åke Bertilsson VT 2007 Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Sammanfattning När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav,

Läs mer

Småbolagsfonder eller Sverigefonder?

Småbolagsfonder eller Sverigefonder? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Småbolagsfonder eller Sverigefonder? En empirisk studie av svenska småbolagsfonder Av:

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör

Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Välkommen till företagspresentation av investmentbolaget Svolder. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Slaget vid Svolder Svolder var platsen för ett sjöslag år 1000 då Sven Tveskägg och Olof Skötkonung

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 203 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Beta. En studie om sambandet mellan systematisk. risk och avkastning. Av: Kenneth Norling, Catrine Sköldmark Handledare: Ogi Chun

Beta. En studie om sambandet mellan systematisk. risk och avkastning. Av: Kenneth Norling, Catrine Sköldmark Handledare: Ogi Chun Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT terminen 2012 Ekonomie kandidatprogrammet Beta En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Avkastning,+storlek+och+ avgifter+i+premiepensionens+ fondutbud

Avkastning,+storlek+och+ avgifter+i+premiepensionens+ fondutbud Avkastning,+storlek+och+ avgifter+i+premiepensionens+ fondutbud Kandidatuppsats*15*hp Företagsekonomiska.institutionen Uppsala&universitet VT#2015! Datum&för&inlämning:(2015"06"04 Helena&Stenman& Fanny%Wallin+

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen.

Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2010 Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. En studie kring finanskrisen och dess

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

(måndag) TRENDINDIKATORN - NY INDIKATOR

(måndag) TRENDINDIKATORN - NY INDIKATOR PDF skapad: 2017-01-30 01:04 (måndag) TRENDINDIKATORN - NY INDIKATOR TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Måndagen den 19 aug 2013 Välkommen till trendindikatorn! Denna indikator kommer att publicerat

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013

TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013 PDF skapad: 2017-02-09 21:44 T TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013 TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013 Välkommen till trendindikatorn! Denna indikator

Läs mer

Föreläsning 8. Kapitel 9 och 10 sid Samband mellan kvalitativa och kvantitativa variabler

Föreläsning 8. Kapitel 9 och 10 sid Samband mellan kvalitativa och kvantitativa variabler Föreläsning 8 Kapitel 9 och 10 sid 230-284 Samband mellan kvalitativa och kvantitativa variabler 2 Agenda Samband mellan kvalitativa variabler Chitvåtest för analys av frekvenstabell och korstabell Samband

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer