För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i!"

Transkript

1 Vetlanda För ett attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i! Redovisning av samverkansprojektet Tillväxt Vetlanda BOKSLUT och VISIONSARBETET 2013 Cecilia Hjort-Athler Projektledare Tillväxt Vetlanda

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND.... Sid 3 CENTRUMPLANGRUPPEN. Sid 4-5 MILJÖ OCH SÄKERHETSGRUPPEN. Sid 6-7 ETABLERINGSGRUPPEN Sid 8 SAMORDNING O MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN Sid 9 EVENEMNAGSGRUPPEN.. Sid PROJEKTLEDARRAPPORT.. Sid 12 2

3 BAKGRUND Tillväxt Vetlanda bildas Den 22 september 2010 beslutade representanter för Fastighetsägarna, Vetlanda Handelsplats, Vetlanda kommun och Nuvab att få till ett ännu djupare samarbete för att göra Vetlanda allt mer attraktivt. Detta var ett resultat av flera gemensamma träffar och diskussioner som ägt rum under förstudien. Deltagarna hade önskemål om att hitta strukturer för ett neutralt forum där vi kan arbeta efter en gemensam målbild. Detta skulle bli ett forum med samordnade resurser för att samverka över gränser och mellan olika branscher. Under denna förstudiefas lades förslaget fram att bilda Tillväxt Vetlanda, en samverkansforum mellan kommunen, fastighetsägarna, Vetlanda Handelsplats och NUVAB (övrigt näringsliv). Ledord för det fortsatta arbetet myntades till att Vi måste bestämma oss och våga göra förändringar för en mer attraktiv plats att bo, besöka och verka i. Övergripande målsättning med Tillväxt Vetlanda Plattformen skall med samordnade resurser och med en kunskapsbank skapa möjligheter för att öka Vetlandas attraktionskraft (en attraktiv plats att bo och verka på samt att besöka), genom att öka avkastningen och skapa nya investeringar i fastighetsbeståndet, generera ökad handel, rikt kultur & föreningsliv, nöjen & evenemang samt trygga & attraktiva mötesplatser för alla åldrar. För att göra Vetlanda känt skall vi samverka, ha gemensamma mål, tydlig marknadsföring och utveckla nuvarande publika aktiviteter. 3

4 CENTRUMPLANGRUPPEN Arbetsgruppen består av: Fastighetsägare: John Bergfeldt, Anders Hjälmeby Vetlanda Handels plats: Lotta Andersson och Sofie Björn Nuvab: Desirée Kjällqvist Vetlanda Kommun: Annika Lundwall, Jan-Åke Johansson, Sven-Åke Karlsson, Anders Eklind, Martin Karlsson Projektledare: Cecilia Hjort-Athler Gruppens mål och visioner från direktiven Centrumgruppen skall bearbeta/diskutera det redan framtagna underlaget för torget, belysning m.m. och vara delaktig i kommunens arbete i framtagande av centrumplanen och policys för skyltning och gestaltning. Förslag till den formella centrumplanen skall vara klar under Projektgruppen skall också ta upp frågor som berör planarbete i ett bredare perspektiv och lyfta upp övriga planer i Vetlanda. Bokslut Under 2011 tog Vetlanda Kommun i samråd med Centrumplangruppen i Tillväxt Vetlanda hjälp av konsultföretaget NIRAS för att göra en Trafik, Handel och Parkeringsutredning. Dessa utredningar ligger till grund för kommunens arbete med den kommande Centrumplanen. Tillväxt Vetlanda har under varit ett bollplank med mycket idéer och synpunkter kring centrumplanarbetet. Centrumplanen tas upp för beslut om samråd 14 januari Parallellt med den nya Centrumplanen ska det även presenteras ett nytt Stadsmiljöprogram som skall fungera som ett stöd för Centrumplanen med syfte att ge klara riktlinjer på hur staden kan göras mer attraktiv i fråga om belysning, färgsättning, skyltning, möblering och skötsel. I detta arbete har och är de fyra samverkansparterna mycket viktiga, det är de som lever och verkar dagligen i denna miljö. 4

5 Vision för 2013 Centrumplangruppens vision är att fortsätta föra en dialog mellan de fyra samverkansparterna i processen att göra Centrumplanen/dokumentet verkligt. Att Vetlanda kommun och fastighetsägare arbetar tillsammans för att göra allmänna platser mer attraktiva. Nätverka och dela kunskaper mellan de fyra samverkansparterna. Bidra med kunskap och idéer kring arbetet att marknadsföra centrum från externhandeln i form av informationsskyltar från våra handelsområden utanför stadskärnan. Centrumplangruppen har bjudit in en person från Vetab att medverka i arbetsgruppen under 2013, då gruppen ofta återkommer till ljusets betydelse för en attraktiv stadskärna. Centrumplangruppen tillsammans med Miljö och Säkerhetsgruppen arbetar för Trygga och attraktiva mötesplatser för alla åldrar detta har resulterat i att i början av 2013 kommer Tillväxt Vetlanda tillsammans med Vetlanda kommun bjuda in alla samverkansparter till en föreläsning om ett Vetlanda i nytt ljus. Centrumplangruppen har även samverkat till ny julbelysning i centrum och gruppens vision är att det även 2013 finns någon form av ny julbelysning i centrala Vetlanda. 5

6 MILJÖ OCH SÄKERHETSGRUPPEN Arbetsgruppen består av: Fastighetsägare: Bernt Nilsson Vetlanda Handelsplats: Terese Nyman och Anna Johansson Vetlanda Kommun: P-O Högstedt, Monica Claesson och Izabell Martinsson Åberg Projektledare: Cecilia Hjort-Athler Gruppen mål och visioner från direktiven Vetlanda har vissa brister i centrums renhållning och invånarnas attityder måste förändras gällande nedskräpning. Dessutom skall frågor gällande skadegörelse, inbrott och trygghet proaktivt bearbetas genom att utveckla nya/befintliga mötesplatser för olika typer av aktiviteter. Ta fram ett åtgärdsprogram/projektplan- gruppen skall gemensamt arbeta fram mätbara och realistiska mål inom ramen för problemområdet (se ovan) och med gemensamma resurser genomföra dessa åtgärder. Bokslut Redan 2010 gjordes en enkätundersökning bland våra ungdomar om och i så fall var man känner sig otrygg i centrala Vetlanda och deras önskningar för ett attraktivt centrum. Utifrån deras svar gjordes 2011 ett förslag till Trygghetsåtgärden. Kommunen gjorde direkt en del fysiska åtgärden, så som att plocka bort lösa stenar, rensa och klippa buskage runt våra tunnlar samt nytt ljus i apoteksparken som också är en åtgärd efter detta förslag. Gruppen har under 2012 återkopplat till förslaget och en av prioriteringsåtgärderna är bättre belysning på mörka och otrygga platser. Målning och belysning i våra tunnlar är också något gruppen har prioriterar, och som nu är gjort. Gruppen gjorde 2012 en stadsvandring genom de centrala delarna av Vetlanda, mycket för att se och uppleva de platser som känns otrygga men även för att ta del av det som redan har Trygghetsåtgärdats tog gruppen fram ett utvecklingsförslag för Tjustkulle. Gruppen som arbetar med Trygga attraktiva mötesplatser såg stor potential i området där man såväl ung som gammal kan utöva utomhusaktiviteter med möjlighet till spontanidrott och familjeaktiviteter. Gruppen stod i maj 2012 som värdar för en Brottsförebyggande dag. Dagen hade fokus på Grannsamverkan. På Bibliotekstorget kunde man träffa organisationer som arbetar i ämnet samt fanns det möjlighet att under dagen delta på föreläsningar och i paneldebatt på Vetlanda Stadshotell. Gruppen har sedan starten av projektet lagt mycket tid på Den hela och rena staden. Man har här valt att arbeta i två spår, ett som avser praktiskt arbete med renhållning och ett hur vi kan ändra attityden hos våra medborgare när det gäller nedskräpning. Ett resultat av det senare spåret är en papperskorgstävling, där vi vill göra våra medborgare delaktiga i vårt renhållningsarbete samt i stadsmiljöprogrammet. 6

7 Vision för 2013 Gruppen har som vision att fortsätta arbetet med Den hela och rena staden och ser samverkansprojektet som ett viktigt forum i det arbetet. Under våren ska vinnarna i papperskorgstävlingen presenteras. Denna dag planerar gruppen att göra aktiviteter runt renhållning och miljön. En vision är att kunna bjuda på någon form av föreläsning, arrangera skräpskulpturtävling och annat intressant för att göra våra medborgare delaktiga under trevliga former. Belysningsprojektet Vetlanda i nytt ljus är en hjärtefråga för gruppen som arbetar för Trygga attraktiva mötesplatser för alla åldrar. Redan i början av nästa år kommer man tillsammans med Centrumplangruppen bjuda in till en halvdag med både teoretiska och praktiska föreläsningar samt workshops. Här kommer vi ta hjälp av externa ljusdesigners. Gruppen kommer att aktivt driva arbetet med att belysa mörka otrygga platser. Gruppen vill fortsätta vara ett forum där vi lyfter miljö och säkerhetsfrågor utanför den kommunala sfären. Med Izabell Martinsson Åberg i gruppen har vi möjlighet att vara en av arbetsgrupperna till Centrala säkerhetsgruppen där hon ingår. Se nedanstående mall och effektmål för det arbetet. Effektmålen -Kommunens kostnader för materiella skador på grund av åverkan ska minska med fem procent under perioden i jämförelse med Antalet brott ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet suicider och försök till suicid ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet fallolyckor ska minska med tio procent i jämförelse med

8 ETABLERINGSGRUPPEN Arbetsgruppen består av: Fastighetsägare: Maria Ståhlgren och Pierre Folkesson Vetlanda Handelsplats: Stefan Bjälestig och Thomas Nordlund Vetlanda Kommun: Sven-Åke Karlsson Nuvab: Börje Cronvall Projektledare: Cecilia Hjort-Athler Gruppens mål och visioner från direktiven Vetlanda som ort/kommun behöver förbättra förutsättningarna för etableringar bl.a. av butiker, restauranger, uteserveringar och nöje. Vi ska verka för centrala attraktiva boenden samt prioritera och verka för hållbara etableringar för det totala utbudet i Vetlanda. Gruppen skall gemensamt arbeta fram mätbara och realistiska mål inom ramen för problemområdet (se ovan) och med gemensamma resurser genomföra dessa åtgärder. Bokslut I början av projekttiden tog gruppen fram tre kärnfrågor att arbeta med: - Förbättra utbudet av butiker i centrum - Bättre utbud av restaurang och nöje - Mer bostäder i centrumkärnan För att kunna förverkliga dessa kärnfrågor tog gruppen hjälp av konsultföretaget NIRAS för att ta fram en Handelutredning för Vetlanda. Utifrån den utredningen arbetade gruppen fram en Etableringsstrategi. Gruppen har även tagit fram en Etableringsfolder som har vara till hjälp under arbetet med uppsökande verksamhet. Under slutet av 2011 tog gruppen hjälp av NIRAS med en utredning av Kulturhusets fördelar med en placering i centrala Vetlanda. Denna utredning lämnades till styrgruppen för kulturhuset. Fastighetsägare med tomma lokaler fick hjälp med förslag till skyltmaterial. Förslaget lämnades fastighetsägarna och sedan var det upp till var och en av dem att använda förslaget. Under 2011 och 2012 har man i gruppen bollat idéer och bytt tankar kring nyetableringar. En del uppsökande verksamhet har bedrivits. Vision för 2013 Etableringsgruppens vision för 2013 och framåt är att arbeta för fler företagsetableringar i Vetlanda. Gruppen kommer att prioritera etableringar i centrum och har visionen om att få två nya etableringar under Under stundande konjunktur är gruppen enig om att vårda för att behålla det vi redan har. 8

9 MARKNADSFÖRINGS GRUPPEN Arbetsgruppen består av: Fastighetsägare: Robert Lindqvist Vetlanda Handels plats: Stefan Lundin och Benny Svensson Vetlanda Kommun: Jenny Grosskurth Vetlanda Kommun: Annelie Jönsson Smålands Idrotten: Jens Harrysson Projektledare: Cecilia Hjort-Athler Gruppens mål och visioner från direktiven Vetlanda har behov av att samordna marknadsföringsinsatserna och det saknas en övergripande plan på vad vi skall kommunicera utåt vilket skapar förvirring för de olika aktörerna i kommunen. Vi maximerar således ej idag effekterna av olika evenemang och andra marknadsföringsinsatser i Vetlanda. En samordning av krafterna krävs för att göra Vetlanda känt och det bör skapas och verkas för en större delaktighet från alla aktörer i Vetlanda (s.k. Place Marketing). Vidare behöver besökare lätt kunna orientera sig till centrum och de externa handelsområdena. Gruppen ska ta fram ett åtgärdsprogram/projektplan - gruppen skall gemensamt arbeta fram mätbara och realistiska mål inom ramen för problemområdet (se ovan) och med gemensamma resurser genomföra dessa åtgärder. Bokslut Sam o Mf gruppen har lagt mycket tid på den nya säljande webben för Vetlanda Kommun Destination Vetlanda. Gruppen har fått ta del av hur projektet har stötts och blötts i styrgruppen för den gemensamma IT plattformen för Småland och Öland. Under tiden har gruppen diskuterat kategoriträd, säljande bilder och innehåll. Under senare halvan av 2012 har gruppen diskuterat hur och var vi kommer marknadsföra webben när den väl släpps, tanken är att den ska vara lättillgänglig för så väl besökare som våra egna kommuninnevånare. Gruppen tog initiativet till en träff med MinAffärsTV och Marinex Commercial. Detta resulterade i att MinAffärsTV i dag finns på olika företag och i butiker. Tillväxt Vetlanda/Nuvab har idag en gratis marknadsföringsplats på skärmarna och kan få ut budskap på ca 15 olika platser i Vetlanda. Vision för 2013 Sam o Mf gruppen vill och bör vara ett bollplank till den grupp som aktivt kommer arbeta med webbsidan Destination Vetlanda samt arbeta för att hitta bra kanaler för att marknadsföra den nya webbsidan Att verka för att hitta nya marknadsföringskanaler för att sätta Vetlanda på kartan. Gruppens vision är att börja arbeta med bemötande Det goda värdskapet Gruppen vill vara ett bollplank till Centrumplangruppens arbete med att marknadsföra centrum från externhandelområdena. 9

10 EVENEMANGSGRUPPEN Arbetsgruppen består av: Fastighetsägare: Bobo Norrlin Vetlanda Handels plats: Stefan Lundin och Patrik Friberg Nuvab: Mikael Fritzell, Steve Jonsson och Jakob Johansson Vetlanda Kommun: Christina Moths och Ann-Mari Forsberg Projektledare: Cecilia Hjort-Athler Gruppen mål och visioner från direktiven Gruppens uppgift blir att samordna och utveckla såväl befintliga som nya evenemang/ aktiviteter för att stärka Vetlanda som ort, dessa skall sedan sammanställas i den övergripande marknadsföringsplan som gruppen årsvis skall upprätta och få godkänd av styrgruppen. Målsättningen är att få till stånd en effektivare övergripande marknadsföring där vi kan få ut mer av satsade medel. Bokslut 2012 Evenemangsgruppen som startade i januari 2012 har under året träffats vid åtta (8) tillfällen. Gruppen har tillsammans med Vetlanda kommun arrangerat två arrangörsträffar där 210 föreningar och andra organisationer bjudits in. Gruppens vision med dessa träffar är att ge meningsfull information och inspiration till arrangörer samt att skapa en mötesplats där dessa kan träffas och utbyta idéer och eventuellt hitta samverkanspartner. Gruppen har också bidrag till att restaurang och caféägare i Vetlanda har träffats vid tre (3) tillfällen. Dessa nätverksträffar har resulterat i att branschen själva ser fördelen med att samverka vid olika evenemang och aktiviteter samt diskutera bl.a. öppettider under sommar månaderna när turisterna kommer till Vetlanda då matställen och cafér behövs. Gruppen har haft kontakt med redan etablerade arrangörer som Wheelers och OK Njudung för att samverka och bidra till att utveckla deras redan bra evenemang. Kontakter med nya arrangörer så som Susanne Rydén med Smålands Kulturfestival och Vetlanda United IF som planerar för SM i Beach soccer är tagen. Här ser vi Evenemangsgruppen och som ett naturligt bollplank. Gruppen har också under 2012 börjat sitt visionsarbete med att hjälpa till att förenkla för evenemang och aktiviteter i Vetlanda kommun. Ska vi bli ett Attraktivt Vetlanda att bo, besöka och verka i, är evenemang och aktiviteter något som förgyller vardagen för våra medborgare. 10

11 Vision för 2013 Gruppens vision är att fortsätta arbetet med förenkling av infrastrukturen och möjligheterna gällande evenemang och aktiviteter. Vi kommer även att fortsätta med arrangörsträffarna under 2013 och vår vision är att bidra till att café och restaurangägarna fortsätter att nätverka och vara en bra samverkanspart i evenemangsarbetet. Vårt arbete med att samverka och utveckla redan befintliga och nya evenemang kommer fortsätta som vi har gjort under Den nya webbplatsen för Vetlanda Kommun som blir klar i början av 2013 kommer bli ett utmärkt verktyg för marknadsföring av aktiviteter. 11

12 Projektledarrapport Under 2012 har jag som projektledare medverkat på en del aktiviteter för att marknadsföra och informera om samverkansprojektet Tillväxt Vetlanda. Här nedan följer en kort sammanfattning av mitt arbete under året som gått: Ung och Nyfiken Mässa för åk 8 elever på Njudungsgymnasiet Bomässa i Sapa Arena tillsammans med Vetlanda Kommun Svenska Stadskärnors konferens i Borås Storträff med Magnus Kroon Nuvabs frukostmöten Rotary Vetlanda Handelsplats och Nuvabs styrelsemöten Qniv kvinnligt nätverk Lions APT möten Kommunfullmäktige Jag fick också förtroendet att vara en i styrgruppen som arbetade med körslaget och vår egen Vetlanda kör Team Putte Den nya aktiviteten Vetlandas Julklappskalender 2012 föddes i mitt arbetsrum på Nuvab och blev under året verklig på Bibliotekstorget i Vetlanda Jag har också haft möjlighet att fylla på med kunskap. Under 2012 har jag medverkat i följande utbildningar för egen del: Endagas utbildning i argumentationsteknik Projektledarutbildning i Jönköping 5 dagar Attraktiv stadskärneutveckling i Malmö under 3 dagar Detta är ett axplock av vad en projektledare i ett utvecklingsprojekt i Vetlanda ägnar sig åt. Under året som kommer är jag säker på att projektet kommer kunna glädja många och vårt arbete med ett Attraktivt Vetlanda att besöka, bo och verka i, har bara börjat. Cecilia Hjort-Athler Projektledare Tillväxt Vetlanda 12

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Vår Framtid I Våra Händer

Vår Framtid I Våra Händer Vår Framtid I Våra Händer Dokumentation från seminarium 21 nov 2012 Företagsringen i södra Hälsingland & Resurs X I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - s i d a S a m m a n f a t t n i n g 3 B a k g

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

2012-2014 Fast Track

2012-2014 Fast Track 2012-2014 Fast Track Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer