Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 STK Sammanfattning Stadskontoret har inkommit till kommunstyrelsen om en redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013, enligt tidigare antagna plan för Malmö stads internationella arbete. Förslag till beslut [Här skriver du beslutande instans] föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - KS Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Det internationella arbetet sammanfattas varje år i enlighet med planen för Malmös stads internationella arbete som antogs av Kommunfullmäktige, 81, den 31 mars Denna del av redovisning utgör en sammanställning av Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahölls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tyddliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen. Nytt för år 2013 är att stadskontoret har utvecklat ett projektsystem för att kunna utveckla redovisningen av förvaltningarnas arbete med EU-finansierade projekt. Del 1; EU finansierade projekt 2013 År 2013 redovisade 10 av Malmö stads förvaltningar totalt 61 EU-finansierade projekt. Av dessa startades 16 projekt under året och 18 avslutades. Sammantaget redovisade Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EU-projekt under perioden. Under året betalades mer än 40 miljoner SEK ut från 17 EU-fonder och program till Malmö stads förvaltningar. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK, stadsområdena redovisade närmare 7 miljoner och skolförvaltningarna redovisade nästan 1 miljon

2 SEK. 2 (3) Under år 2013 betalades drygt 12 miljoner ut från Regionalfonden, närmare 7 miljoner från Interreg-programmen och över 3 miljoner SEK från Socialfonden. Under året betalades också ut mer än 10 miljoner inom ramen för EU-mål 2. Detta mål innefattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål Redovisningen visar att 36 av totalt 61 projekt fanns inom ramen för budgetmålen Ekologisk hållbar stad. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom ramen för detta mål. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. Det bör beaktas att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Samverkansparter och projektroller Malmö stads samverkade med det offentliga, privata och universitet/högskola under Tillsammans med offentlig, privat och akademi samverkade Malmö stad i 18 projekt. Som projektdeltagare medverkade Malmö stad i 24 projekt, som leadpartner i 18 och som projektpartner 8 projekt. Malmö stads mesta internationella samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland, följt av Italien och Storbritannien. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2013 Redovisningen redogör för ett flertal prioriteringar inom kommunens internationella arbete under året. Det framgår även att omorganisationen under 2013 har medfört att en del förvaltningar hittills inte hunnit fastställa någon prioritering för det internationella arbetet. Redovisningen visar också att det finns personella skillnader mellan inomkommunala förvaltningar i det internationella arbetet. Det framkommer i redovisningen att merparten av förvaltningarnas kompetensutveckling har i första hand skett genom nätverkande och deltagande i projekt. Kompetensutveckling har också skett genom utbildning, studieresor, praktikutbyte och informationsseminarier. I redovisningen lyfts även behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte efter stadens omorganisation. Redovisningen belyser en mängd uppnådda resultat inom det internationella arbetet. Förvaltningarna lyfter bland annat insatser till områdesprogrammet, nytt projektredovisningssystem, underlag till utredningar och underlagsrapporter som framgångsfaktorer. Flertalet förvaltningar redovisar också att det internationella arbetet bidragit till att de kunnat arbeta i större utsträckning med målsättningarna. Förvaltningarnas erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet sprids mestadels via nätverk, kommunikationskanaler, arbetsplatsträffar, följeforskning, föreläsningar och utställningar. Här kan också nämnas studiebesök och lobbyarbete som centralt värde för staden på den internationella arenan. Stadskontorets bedömning Stadskontorets roll är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Stadskontoret anser att redovisningen ger god insikt i det inter-

3 nationella arbetet. Genom kopplingar till kommunens internationella strategi och till kommunfullmäktiges fastställda budgetmål för Malmö stad, bedöms det internationella arbetet skapa mervärde för Malmö stads utveckling. 3 (3) Stadskontoret eftersträvar ökad balans mellan ekologiskt och socialt perspektiv, men framhärdar också att det ekonomiska perspektivet lyfts. Stadskontoret menar att alla initiativ är lovordade, men särskilt viktigt är att kommunen gör en samlad bedömning om stadens utmaningar utifrån ett strategiskt perspektiv. Stadskontoret lyfter även vikten av att ta med kunskap, goda resultat och framgångsfaktorer in i den nya strukturfondsperioden med utvecklat fokus på den sociala hållbarheten. Stadskontoret anser att Malmö stad bör utveckla ett gemensamt perspektiv på kommunens internationella arbete, på kommunledningsnivå såväl som på förvaltningsnivå. Det är önskvärt att kommunen förmår samordna sina omvärldsrelationer för att säkra stadens behov ur ett helhetsperspektiv. Stadskontoret framhåller att uppnådda effekter och värden av stadens internationella arbete analyseras vidare i nästa redovisning för Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Magnus Persson Stadskontoret

5 2 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

6 Innehållsförteckning Internationell redovisning Sammanfattning... 5 Del 1; EU-finanierade projekt... 7 EU-medel Samverkansparter Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbete Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete Kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat) Hur har beviljade EU-medel medfört att förvaltningarnas målsättningar uppnåtts? Implementering/spridning av projektresultat Bilaga 1. Information om redovisade program och fonder Bilaga 2. Förvaltningarna textredovisning 3 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

7 Internationell redovisning 2013 Stadskontorets uppdrag är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Varje år sammanställer stadskontoret Malmö stads internationella i enlighet med planen för Malmös stads internationella arbete som antogs av Kommunfullmäktige, 81, den 31 mars Denna del av redovisning utgör en sammanställning av Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahölls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tyddliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen. Nytt för år 2013 är att stadskontoret har utvecklat ett projektredovisningssystem för att kunna utveckla insamling av material från förvaltningarnas arbete kring projektmedel, budgetmål och uppfyllelse av EUprojekt. Totalt har 10 kommunala förvaltningar registrerat projekt i det nya systemet och sammanlagt har de redovisat 61 EU-finansierade projekt under år Varje förvaltning har också sammanställt en text där de beskriver sitt internationella arbete. Förfrågningsunderlaget skickades ut via e-post till 19 förvaltningar. Av dessa har 17 lämnat in svar. I förfrågningsunderlaget som skickades ut ombads förvaltningarna att svara på följande frågor: Förvaltningens prioriterade områden i det internationella arbetet? Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete? Förvaltningens kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EUprojekt? Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)? Implementering/spridning av projektresultat. Majoriteten av förvaltningar har i sina svar valt att utgå från ovan nämnda frågor. Dock har stadens omorganisering begränsat årets insamling. På grund av förändringar i personal- och organisationsstrukturer har stadens skolförvaltningar och tre stadsområdesområdesförvaltningar enbart kunnat redovisa för andra halvåret under Två andra förvaltningar redovisade att de inte utfört något EU-arbete under året. 4 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

8 Sammanfattning Malmö stad redovisade över 60 EU-finansierade projekt 2013 År 2013 redovisade 10 av Malmö stads förvaltningar totalt 61 EU-finansierade projekt. Av dessa startades 16 projekt under året och 18 avslutades. Sammantaget redovisade Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EUprojekt under perioden. Drygt hälften av EU-medlen till tekniska förvaltningar Under året betalades mer än 40 miljoner SEK ut från 17 EU-fonder och program till Malmö stads förvaltningar. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK, stadsområdena redovisade närmare 7 miljoner och skolförvaltningarna redovisade nästan 1 miljon SEK. Störst andel medel betalades ut från Regionalfonden Under år 2013 betalades drygt 12 miljoner ut från Regionalfonden, närmare 7 miljoner från Interreg-programmen och över 3 miljoner SEK från Socialfonden. Under året betalades också ut mer än 10 miljoner inom ramen för EU-mål 2. Detta mål innefattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. Störst andel medel till budgetmålet; Ekologisk hållbar stad Redovisningen visar att 36 av totalt 61 projekt fanns inom ramen för budgetmålet; Ekologisk hållbar stad. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom detta mål. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. Beaktas bör att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Under året samverkade Malmö stad med 25 länder Malmö stads förvaltningar samverkade med offentliga aktörer i 18 projekt. Antalet projekt där kommunen samverkade med både offentliga och privata aktörer uppgick till 5 projekt och där kommunen samverkade med både offentliga aktörer och universitet/högskola uppgick till 19 projekt. Tillsammans med offentlig, privat och akademi samverkade Malmö stad i 18 projekt under Som projektdeltagare medverkade Malmö stad i 24 projekt, som leadpartner i 18 och som projektpartner 8 projekt. Malmö stads mesta internationella samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland, följt av Italien och Storbritannien. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. 5 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

9 Förvaltningarnas prioriterade områden varierar Redovisningen redogör för ett flertal prioriteringar inom kommunens internationella arbete under året. Exempel på prioriteringar som redovisas är energieffektivisering, områdesprogrammen, utbildning, mässor, samt mål som ingår i kommunens internationella strategi och handlingsplan. Redovisningen påvisar också att omorganisationen under 2013 har medfört att en del förvaltningar hittills inte hunnit fastställa någon prioritering för det internationella arbetet. Förvaltningar avsätter personella resurser till internationellt arbete Undersökningen visar att det finns stora personella skillnader mellan inomkommunala förvaltningar i det internationella arbetet. Miljöförvaltningens EU-medel finansierade ca 25 tjänster, medan en del andra förvaltningar redovisar en eller delvis tjänst för internationellt arbete. Underökningen visar också att förvaltningar behöver utse personal från ordinarie verksamhet samt att verksamhetsbudgeten kunde vara begränsade när behovet uppstod. Kompetensutveckling genom nätverkande och deltagande i projekt Merparten av förvaltningarnas kompetensutveckling har i första hand skett genom nätverkande och deltagande i projekt. Kompetensutveckling har också skett genom utbildning, studieresor, praktikutbyte och informationsseminarier. I redovisningen lyfts även behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte efter stadens omorganisation. Internationellt arbete bidrar till positiva resultat Redovisningen belyser en mängd uppnådda resultat inom det internationella arbetet. Förvaltningarna lyfter bland annat implementering, kunskapslyft och ökad förståelse för samarbete. Insatser till områdesprogrammet, nytt projektredovisningssystem, underlag till utredningar och underlagsrapporter kan nämnas som ytterligare framgångsfaktorer. EU-medel bidrar till arbete med målsättningarna i större utsträckning Flertalet förvaltningar redovisar att det internationella arbetet bidragit till att de kunnat arbeta i större utsträckning med målsättningarna. Det har bland annat bidragit till effektivare leveranser med ökad kvalité. Det framgår även att internationella utbyten och samarbete bidrog till positiv utveckling för kommunen. Enligt redovisningen har EU-medel bidragit till de övergripande målen och resulterat i social och miljömässig utveckling. Projektresultat sprids via interna- och externa kanaler Förvaltningarnas erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet sprids mestadels via nätverk, kommunikationskanaler, arbetsplatsträffar, följeforskning, föreläsningar och utställningar. Här kan också nämnas studiebesök och lobbyarbete som centralt värde för staden på den internationella arenan. 6 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

10 Del 1; EU-finansierade projekt Sammanställningen avser alla internationella och nationella projekt för vilka Malmö stads förvaltningar har fått EU-medel under år Den avser både projekt som förvaltningarna är huvudsaklig ägare av och projekt som förvaltningarna är delägare av eller deltar i. Enligt figur 1 redovisade 10 förvaltningar inom Malmö stad totalt 61 EUfinansierade projekt år Av dessa startades 16 projekt och 18 projekt avslutades. Under perioden fanns 27 pågående EU-projekt från tidigare år. Figur 1, Redovisade EU-projekt år Startade Pågående Avslutade Malmö stads projektsystem 2014 Figur 2 nedan redovisar vilka program och fonder som ligger till grund för beviljade medel inom Malmö stads förvaltningar Totalt har 17 EUprogram och fonder beviljat medel till Malmö stads förvaltningar (se information om program och fonder enligt bilaga 1). Av dessa har Interreg IV A beviljat 14 projekt, 7:e Ramprogrammet 10 projekt och Regionalfonden 7 projekt. Vidare har LIFE+ och Leonardo da Vinci beviljat 6 respektive 4 projekt. I figuren redovisas även att ramprogrammet Competitiveness and innovation och de båda fonderna Interreg IV B och Socialfonden vardera har beviljat EUmedel till 3 projekt. Resterande 9 fonder och program har sammanlagt beviljat medel till 10 projekt. Som ett förtydligande kan anges att EU-mål 2 omfattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. Figur 2, EU-program och fonder Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

11 Antal Antal EU-program och fond Malmö stads projektsystem 2014 Figur 3 visar antalet redovisade projekt per förvaltning. Under året medverkade Miljöförvaltningen i 37 projekt, Stadskontoret i 6 och Serviceförvaltningen samt SoF Öster vardera i 1 projekt. Gatukontoret och Kulturförvaltningen redovisade vardera 3 projekt, medan Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, GyVu och SoF Söder redovisade 1 projekt per förvaltning. Sammantaget motsvarar antalet projekt inom Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EU-projekt under Figur 3, antalet projekt per förvaltning Förvaltning Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

12 Antal Antal Figur 4 redovisar förvaltningarnas roller i EU-projekt under år Under året medverkade Malmö stad som projektdeltagare i 24 projekt, Leadpartner och projektpartner i 18 respektive 8 projekt. Under året verkade Malmö stad som projektägare i 3 projekt och var koordinator och projektledare för vardera 2 projekt. Förvaltningarna redovisade även tre övriga roller i form av informatör, ambassadör och konsult. Redovisad roll saknades för ett projekt i redovisningssystemet. Figur 4, Malmö stads roll i antal EU-finansierade projekt Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Figur 5 redogör för de EU-finansierade projektens uppfyllnadsgrad. Grafen visar att 30 projekt uppfyller sina mål till viss del och att 27 projekt uppfyller sina mål till stor del. Sammantaget visar 2013 års redovisning på goda projektresultat inom kommunen. Roll Figur 5, Uppfyllnadsgrad EU-projekt Till viss del Till stor del Inte alls på god väg EJ angivet Uppfyllnadsgrad I Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

13 Antal Figur 6 framgår antalet EU-finansierade projekt inom Malmö stads budgetmål. Grafen visar att 36 respektive 9 projekt fanns inom ramen för budgetmålen Ekologisk hållbar stad och Arbete och näringsliv. Det framgår också att 4 projekt strävade efter målet Social hållbarhet och 4 projekt efter Barn och ungdomars livsvillkor, samt 2 projekt efter budgetmålet Kultur och fritid. Budgetmålen Ett föredöme som arbetsgivare, Jämnställdhet och antidiskriminering, Malmö i sin omgivning och Vård och omsorg omfattade totalt 4 projekt under Tre andra projekt ingick i kategorin övrigt. Av dessa har två angivits som utbildning samt sociala innovationer och ett har ej redovisats inom något budgetområde. Figur 6, antalet projekt per Malmö stads budgetmål Målområde Källa: Malmö stads projektsystem 2014 EU-medel 2013 Tabell 1 visar utbetalda EU-medel. Under året betalades mer än 40 miljoner SEK till Malmö stads förvaltningar i EU-medel. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner ut till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK i utbetalda medel under året. Under samma period utbetalades närmare 7 miljoner till stadsområden och nästintill 1 miljon SEK till skolförvaltningarna. Värt att notera är att SoF Söder och skolförvaltningarna enbart har kunnat redovisa för den andra halvan av året på grund av kommunens omorganisering Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

14 Tabell 1, Utbetalda EU-medel Förvaltning Utbetalt 2013 Miljöförvaltningen Kulturförvaltningen SoF Söder SoF Öster Gatukontoret Serviceförvaltningen GyVN Stadskontoret Förskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen 0 Summa Källa: Malmö stads projektsystem 2014 I tabell 2 redovisas utbetalda medel från EU-fonder och program Totalt betalades mer än 40 miljoner SEK ut i EU-medel till Malmö stads förvaltningar under året. Sammanlagt betalades över hälften av medlen ut inom Regionalfonden och EU-mål 2. Det sistnämnda omfattar projekt Fokus Rosengård som genomfördes under åren Enligt tabell 2 betalade Interreg IV A och LIFE+ tillsammans ut mer än 10 miljoner SEK till kommunen, vilket motsvarar cirka 25 procent av totala utbetalningar år Resterande fonder och program stod för resten av utbetalningarna under året Tabell 2, utbetalda medel från fond eller program 2013 Fond/program Utbetalt 2013 Regionalfonden EU-mål 2 (Fokus Rosengård) Interreg IV A LIFE :e Ramprogrammet Socialfonden Competitiveness and innovation, CIP EuropeAid Interreg IV B Interreg IV C Intelligent Engergy Europe Nätverket Europa Direkt Integrationsfonden Comenius :e ramprogrammet Leader Söderslätt 0 Urbact II 0 Leonardo da Vinci SUMMA Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

15 Tabell 3 redogör för utbetalda EU-medel fördelade efter Malmö stads budgetmål. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom budgetmålet; Ekologisk hållbar stad. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. (se figur 7). Bör beaktas är att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Tabell 3 redogör för utbetalda EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. Andel utbetalt Målområde Utbetalt belopp SEK belopp SEK Ekologiskt hållbar stad Social hållbarhet Arbete och näringsliv Barn och Ungdomars 4 livsvillkor Kultur och fritid >1 Malmö i sin omgivning >1 Jämställdhet och >1 antidiskriminering Vård och omsorg >1 Ett föredöme som >1 arbetsgivare Övrigt Summa % Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Under samma period uppgick utbetalningar till närmare 4 miljoner SEK inom Social hållbarhet och över 3 miljoner SEK inom Arbete och näringsliv. Inom resterande budgetmål uppgick utbetalningarna sammanlagt till SEK. Noterbart är att tre projekt ingick i kategorin övrigt. Av dessa har två angivits som utbildning samt sociala innovationer och ett har ej redovisats inom något budgetområde. Figur 7, Utbetalda medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. (%) Ekologiskt hållbar stad Social hållbarhet Arbete och näringsliv Barn och Ungdomars livsvillkor Kultur och fritid Malmö i sin omgivning Jämställdhet och antidiskriminering Vård och omsorg Ett föredöme som arbetsgivare Övrigt 12 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

16 Danmark Tyskland Italien Storbritannien Nederländerna Polen Frankrike Spanien Belgien Lettland Finland Tjeckien Estland Grekland Irland Litauen Slovenien Cypern Bulgarien Portugal Rumänien Slovakien Österrike Norge Turkiet Antal Samverkansparter 2013 I tabell 4 nedan framgår vilken typ av samhällssektorer Malmö stad samverkar tillsammans med i EU-finansierade projekt. Under år 2013 samverkade Malmö stads förvaltningar med andra offentliga aktörer i 18 projekt. Antalet projekt där Malmö stad samverkade med både offentliga och privata aktörer, alternativt offentliga aktörer och universitet/högskola, uppgick till 5 respektive 19 projekt. Totalt samverkade Malmö stad inom offentlig, privat och akademi med 18 projekt under Tabell 4, Samverkanssektorer 2013 Samverkanspart Antal Offentlig 18 Offentlig och privat 5 Offentlig och universitet/forskning 19 Offentlig, privat och universitet/forskning 18 Ej angivet 1 Summa 61 Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Figur 8 redovisar partners i EU-finansierade projekt år Malmö stads vanligaste samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland som medverkade i 34 respektive 23 projekt, följt av Italien och Storbritannien som medverkade i 20 projekt vardera. Samverkanspartners från Polen, Frankrike, Spanien, Belgien och Lettland ingår i minst 10 projekt. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. Figur 8, Samverkande länder Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Länder 13 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

17 Antal I figur 9 framgår det att Malmö stad samverkade med andra länder i 35 av 61 EU-finansierade projekt under Av dessa samverkade kommunen med 1-3 länder i 22 projekt, 4-6 länder i 5 projekt och 7-9 länder i 7 projekt. I ett projekt uppgick antalet samverkande länder till mer än 10. Figur 9, Antalet samverkande länder per projekt <10 Antal länder per projekt Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

18 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2013 Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet Skolförvaltningarna startade den 1 juli 2013 med tydlig prioritering att skapa en verksamhet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla Malmös elever. Under det första halvåret har förvaltningarna lagt stor fokus på att implementera omorganisationen och utarbeta strategier, rutiner, arbetssätt, riktlinjer etc. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen har ännu inte arbetat fram prioriterade områden i det internationella arbetet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GyVU) prioriterar elevers möjlighet att göra tester inom studierna och få internationellt gångbara språkdiplom, samt erhålla kortare utomlandspraktik. SoF Innerstaden och SoF Söder har hittills inte fastställt någon bestämd prioritering inom den nya organisationen för det internationella arbetet. Förvaltningarna menar att det finns positiva erfarenheter av internationellt utbyte och fortsatt intresse för kontakter och verksamhet. SoF Innerstaden lyfter bland annat intresse för Miljöförvaltningens ansökan om bidrag till Amiralsstaden. SoF söder bevakar löpande ansökningsomgångarna inom ESF och ERUF utifrån förvaltningens utvecklingsbehov. SoF Öster arbetar efter de prioriteringar och mål som är skrivna i kommunledningens strategi och handlingsplan. Under 2013 har prioriteringarna legat på målområdena: arbete och tillväxt, Malmö i sin omgivning, ett föredöme som arbetsgivare, integration och minskade klyftor samt trygghet, delaktighet och demokrati. SoF Norr har under året gjort studiebesök. Under 2013 genomgick Serviceförvaltningen en organisationsförändring som speglar organisationens prioriterade områden. Omorganiseringen gjordes för att möta Malmö stads framtida utmaningar. Prioriterade områden är exempelvis energieffektivisering, förnyelsebar energi och lättare vardag för Malmöborna. Miljöförvaltningens prioritering fokuserar på energi- och klimatfrågor, hållbar stadsutveckling, tillväxt och lärande för hållbar utveckling, fair trade och internationella nätverk. Gatukontoret prioriterar områdena profilering, verksamhetsutveckling och strategisk påverkan. Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret har under de senaste åren ej drivit egna internationella projekt utan har i första hand deltagit i internationellt projekt och medverkat på studieresor, mässbesök och föredrag. Stadsbyggnadskontorets prioriteringar riktar sig främst till att förstärka insatser i utvecklingsområdena Västra Hamnen, Hyllie och Norra Sorgenfri, samt 15 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

19 projekt inom Områdesprogrammen. Infrastruktursatsningar och nätverk är andra prioriterade område. Fastighetskontoret prioriterar marksanering, förtätning, exploatering och fastighetsfrågor. Kulturförvaltningen har självständiga och upparbetade internationella relationer. Under 2013 har Stadsteatern, Malmö Museer och Stadsbiblioteket genomfört projekt med EU-finansiering. Notera även att Europa Direkt är en löpande verksamhet med beviljad period Sociala resursförvaltningen har inte deltagit i några EU-projekt under 2013, men har haft internationella kontakter genom deltagande i konferenser, studiebesök och utbildingar etc. Ett flertal företrädare för organisationer och studenter från högskolor och universitet har även besökt förvaltningens verksamheter för information och erfarenhetsbyte. Stadskontorets påverkansarbete med EU:s nya strukturfondsperiod och medverkan inom nätverken Eurocities, ECCAR och ENIEC är några exempel på prioritet inom stadskontorets internationella arbete år Här kan också nämnas projektledning inför InnoCarnival 2014 och arbetet för att utveckla den internationella marknadsföringen med Köpenhamns kommun i projektet Partnerskap för tillväxt och Investor Summit. Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete På Förskoleförvaltningen finns en samordnare för det internationella arbetet och ute i verksamheten drivs arbetet av personer som har initierat eller startat olika projekt. Grundskoleförvaltningen har ännu inget förvaltningsövergripande internationellt arbete efter omorganisationen, dock arbetar vissa enheter aktivt med internationellt arbete. Här kan nämnas att Grundskoleförvaltningen driver en internationell skola (Malmö International School) Inom GyVU har en del av en utvecklingssamordnares tjänst vikts för internationellt arbete Miljöförvaltningens EU-medel finansierade ca 25 tjänster år Stadsbyggnadskontorets har en studiebesökssamordnare som arbetar heltid med Malmö stads internationella studiebesöksverksamhet. Stadsbyggnadskontoret har också en samordnartjänst på 20 procent för EU-frågor. I internationella projekt och nätverk ingår också andra tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret. Gatukontoret och Fastighetskontoret har vardera en internationell samordnare. De ingår i Malmö stads EU-nätverk och tekniska förvaltningarnas grupp för internationellt arbete. Förvaltningarnas medarbetare deltar också i projekt och ingår i stora internationella nätverk. Serviceförvaltningen har en tjänst som EU-koordinater till viss del och projektledare och projektmedlemmar utses från ordinarie verksamheten vid behov. Kulturförvaltningen avsätter resurser till en samordnartjänst på ca Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Mål och inriktning...2 3. Internationellt arbete centralt...2

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA

DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA DET GODA SAMHÄLLET I DET NYA EUROPA -lokal demokratiutveckling och EU-anpassning i tre europeiska småstäder Ett samverkansprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och Åmål i Sverige Sammanfattning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Projekt Medverka, fas 5 - kommunövergripande utveckling av dokument- och ärendehantering

Projekt Medverka, fas 5 - kommunövergripande utveckling av dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2013-11-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2013-11-15 Vår referens Johanna Fransson Projektledare johanna.fransson@malmo.se Tjänsteskrivelse Projekt Medverka, fas 5 - kommunövergripande utveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 och Handlingsplan 2014 för Malmö stads internationella arbete

Verksamhetsberättelse 2013 och Handlingsplan 2014 för Malmö stads internationella arbete SIGNERAD 2014-05-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-05-28 Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Magnus.Persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 och Handlingsplan

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer