Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 STK Sammanfattning Stadskontoret har inkommit till kommunstyrelsen om en redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013, enligt tidigare antagna plan för Malmö stads internationella arbete. Förslag till beslut [Här skriver du beslutande instans] föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - KS Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Det internationella arbetet sammanfattas varje år i enlighet med planen för Malmös stads internationella arbete som antogs av Kommunfullmäktige, 81, den 31 mars Denna del av redovisning utgör en sammanställning av Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahölls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tyddliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen. Nytt för år 2013 är att stadskontoret har utvecklat ett projektsystem för att kunna utveckla redovisningen av förvaltningarnas arbete med EU-finansierade projekt. Del 1; EU finansierade projekt 2013 År 2013 redovisade 10 av Malmö stads förvaltningar totalt 61 EU-finansierade projekt. Av dessa startades 16 projekt under året och 18 avslutades. Sammantaget redovisade Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EU-projekt under perioden. Under året betalades mer än 40 miljoner SEK ut från 17 EU-fonder och program till Malmö stads förvaltningar. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK, stadsområdena redovisade närmare 7 miljoner och skolförvaltningarna redovisade nästan 1 miljon

2 SEK. 2 (3) Under år 2013 betalades drygt 12 miljoner ut från Regionalfonden, närmare 7 miljoner från Interreg-programmen och över 3 miljoner SEK från Socialfonden. Under året betalades också ut mer än 10 miljoner inom ramen för EU-mål 2. Detta mål innefattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål Redovisningen visar att 36 av totalt 61 projekt fanns inom ramen för budgetmålen Ekologisk hållbar stad. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom ramen för detta mål. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. Det bör beaktas att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Samverkansparter och projektroller Malmö stads samverkade med det offentliga, privata och universitet/högskola under Tillsammans med offentlig, privat och akademi samverkade Malmö stad i 18 projekt. Som projektdeltagare medverkade Malmö stad i 24 projekt, som leadpartner i 18 och som projektpartner 8 projekt. Malmö stads mesta internationella samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland, följt av Italien och Storbritannien. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2013 Redovisningen redogör för ett flertal prioriteringar inom kommunens internationella arbete under året. Det framgår även att omorganisationen under 2013 har medfört att en del förvaltningar hittills inte hunnit fastställa någon prioritering för det internationella arbetet. Redovisningen visar också att det finns personella skillnader mellan inomkommunala förvaltningar i det internationella arbetet. Det framkommer i redovisningen att merparten av förvaltningarnas kompetensutveckling har i första hand skett genom nätverkande och deltagande i projekt. Kompetensutveckling har också skett genom utbildning, studieresor, praktikutbyte och informationsseminarier. I redovisningen lyfts även behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte efter stadens omorganisation. Redovisningen belyser en mängd uppnådda resultat inom det internationella arbetet. Förvaltningarna lyfter bland annat insatser till områdesprogrammet, nytt projektredovisningssystem, underlag till utredningar och underlagsrapporter som framgångsfaktorer. Flertalet förvaltningar redovisar också att det internationella arbetet bidragit till att de kunnat arbeta i större utsträckning med målsättningarna. Förvaltningarnas erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet sprids mestadels via nätverk, kommunikationskanaler, arbetsplatsträffar, följeforskning, föreläsningar och utställningar. Här kan också nämnas studiebesök och lobbyarbete som centralt värde för staden på den internationella arenan. Stadskontorets bedömning Stadskontorets roll är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Stadskontoret anser att redovisningen ger god insikt i det inter-

3 nationella arbetet. Genom kopplingar till kommunens internationella strategi och till kommunfullmäktiges fastställda budgetmål för Malmö stad, bedöms det internationella arbetet skapa mervärde för Malmö stads utveckling. 3 (3) Stadskontoret eftersträvar ökad balans mellan ekologiskt och socialt perspektiv, men framhärdar också att det ekonomiska perspektivet lyfts. Stadskontoret menar att alla initiativ är lovordade, men särskilt viktigt är att kommunen gör en samlad bedömning om stadens utmaningar utifrån ett strategiskt perspektiv. Stadskontoret lyfter även vikten av att ta med kunskap, goda resultat och framgångsfaktorer in i den nya strukturfondsperioden med utvecklat fokus på den sociala hållbarheten. Stadskontoret anser att Malmö stad bör utveckla ett gemensamt perspektiv på kommunens internationella arbete, på kommunledningsnivå såväl som på förvaltningsnivå. Det är önskvärt att kommunen förmår samordna sina omvärldsrelationer för att säkra stadens behov ur ett helhetsperspektiv. Stadskontoret framhåller att uppnådda effekter och värden av stadens internationella arbete analyseras vidare i nästa redovisning för Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Magnus Persson Stadskontoret

5 2 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

6 Innehållsförteckning Internationell redovisning Sammanfattning... 5 Del 1; EU-finanierade projekt... 7 EU-medel Samverkansparter Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbete Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete Kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat) Hur har beviljade EU-medel medfört att förvaltningarnas målsättningar uppnåtts? Implementering/spridning av projektresultat Bilaga 1. Information om redovisade program och fonder Bilaga 2. Förvaltningarna textredovisning 3 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

7 Internationell redovisning 2013 Stadskontorets uppdrag är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Varje år sammanställer stadskontoret Malmö stads internationella i enlighet med planen för Malmös stads internationella arbete som antogs av Kommunfullmäktige, 81, den 31 mars Denna del av redovisning utgör en sammanställning av Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahölls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tyddliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen. Nytt för år 2013 är att stadskontoret har utvecklat ett projektredovisningssystem för att kunna utveckla insamling av material från förvaltningarnas arbete kring projektmedel, budgetmål och uppfyllelse av EUprojekt. Totalt har 10 kommunala förvaltningar registrerat projekt i det nya systemet och sammanlagt har de redovisat 61 EU-finansierade projekt under år Varje förvaltning har också sammanställt en text där de beskriver sitt internationella arbete. Förfrågningsunderlaget skickades ut via e-post till 19 förvaltningar. Av dessa har 17 lämnat in svar. I förfrågningsunderlaget som skickades ut ombads förvaltningarna att svara på följande frågor: Förvaltningens prioriterade områden i det internationella arbetet? Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete? Förvaltningens kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EUprojekt? Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)? Implementering/spridning av projektresultat. Majoriteten av förvaltningar har i sina svar valt att utgå från ovan nämnda frågor. Dock har stadens omorganisering begränsat årets insamling. På grund av förändringar i personal- och organisationsstrukturer har stadens skolförvaltningar och tre stadsområdesområdesförvaltningar enbart kunnat redovisa för andra halvåret under Två andra förvaltningar redovisade att de inte utfört något EU-arbete under året. 4 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

8 Sammanfattning Malmö stad redovisade över 60 EU-finansierade projekt 2013 År 2013 redovisade 10 av Malmö stads förvaltningar totalt 61 EU-finansierade projekt. Av dessa startades 16 projekt under året och 18 avslutades. Sammantaget redovisade Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EUprojekt under perioden. Drygt hälften av EU-medlen till tekniska förvaltningar Under året betalades mer än 40 miljoner SEK ut från 17 EU-fonder och program till Malmö stads förvaltningar. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK, stadsområdena redovisade närmare 7 miljoner och skolförvaltningarna redovisade nästan 1 miljon SEK. Störst andel medel betalades ut från Regionalfonden Under år 2013 betalades drygt 12 miljoner ut från Regionalfonden, närmare 7 miljoner från Interreg-programmen och över 3 miljoner SEK från Socialfonden. Under året betalades också ut mer än 10 miljoner inom ramen för EU-mål 2. Detta mål innefattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. Störst andel medel till budgetmålet; Ekologisk hållbar stad Redovisningen visar att 36 av totalt 61 projekt fanns inom ramen för budgetmålet; Ekologisk hållbar stad. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom detta mål. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. Beaktas bör att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Under året samverkade Malmö stad med 25 länder Malmö stads förvaltningar samverkade med offentliga aktörer i 18 projekt. Antalet projekt där kommunen samverkade med både offentliga och privata aktörer uppgick till 5 projekt och där kommunen samverkade med både offentliga aktörer och universitet/högskola uppgick till 19 projekt. Tillsammans med offentlig, privat och akademi samverkade Malmö stad i 18 projekt under Som projektdeltagare medverkade Malmö stad i 24 projekt, som leadpartner i 18 och som projektpartner 8 projekt. Malmö stads mesta internationella samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland, följt av Italien och Storbritannien. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. 5 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

9 Förvaltningarnas prioriterade områden varierar Redovisningen redogör för ett flertal prioriteringar inom kommunens internationella arbete under året. Exempel på prioriteringar som redovisas är energieffektivisering, områdesprogrammen, utbildning, mässor, samt mål som ingår i kommunens internationella strategi och handlingsplan. Redovisningen påvisar också att omorganisationen under 2013 har medfört att en del förvaltningar hittills inte hunnit fastställa någon prioritering för det internationella arbetet. Förvaltningar avsätter personella resurser till internationellt arbete Undersökningen visar att det finns stora personella skillnader mellan inomkommunala förvaltningar i det internationella arbetet. Miljöförvaltningens EU-medel finansierade ca 25 tjänster, medan en del andra förvaltningar redovisar en eller delvis tjänst för internationellt arbete. Underökningen visar också att förvaltningar behöver utse personal från ordinarie verksamhet samt att verksamhetsbudgeten kunde vara begränsade när behovet uppstod. Kompetensutveckling genom nätverkande och deltagande i projekt Merparten av förvaltningarnas kompetensutveckling har i första hand skett genom nätverkande och deltagande i projekt. Kompetensutveckling har också skett genom utbildning, studieresor, praktikutbyte och informationsseminarier. I redovisningen lyfts även behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte efter stadens omorganisation. Internationellt arbete bidrar till positiva resultat Redovisningen belyser en mängd uppnådda resultat inom det internationella arbetet. Förvaltningarna lyfter bland annat implementering, kunskapslyft och ökad förståelse för samarbete. Insatser till områdesprogrammet, nytt projektredovisningssystem, underlag till utredningar och underlagsrapporter kan nämnas som ytterligare framgångsfaktorer. EU-medel bidrar till arbete med målsättningarna i större utsträckning Flertalet förvaltningar redovisar att det internationella arbetet bidragit till att de kunnat arbeta i större utsträckning med målsättningarna. Det har bland annat bidragit till effektivare leveranser med ökad kvalité. Det framgår även att internationella utbyten och samarbete bidrog till positiv utveckling för kommunen. Enligt redovisningen har EU-medel bidragit till de övergripande målen och resulterat i social och miljömässig utveckling. Projektresultat sprids via interna- och externa kanaler Förvaltningarnas erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet sprids mestadels via nätverk, kommunikationskanaler, arbetsplatsträffar, följeforskning, föreläsningar och utställningar. Här kan också nämnas studiebesök och lobbyarbete som centralt värde för staden på den internationella arenan. 6 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

10 Del 1; EU-finansierade projekt Sammanställningen avser alla internationella och nationella projekt för vilka Malmö stads förvaltningar har fått EU-medel under år Den avser både projekt som förvaltningarna är huvudsaklig ägare av och projekt som förvaltningarna är delägare av eller deltar i. Enligt figur 1 redovisade 10 förvaltningar inom Malmö stad totalt 61 EUfinansierade projekt år Av dessa startades 16 projekt och 18 projekt avslutades. Under perioden fanns 27 pågående EU-projekt från tidigare år. Figur 1, Redovisade EU-projekt år Startade Pågående Avslutade Malmö stads projektsystem 2014 Figur 2 nedan redovisar vilka program och fonder som ligger till grund för beviljade medel inom Malmö stads förvaltningar Totalt har 17 EUprogram och fonder beviljat medel till Malmö stads förvaltningar (se information om program och fonder enligt bilaga 1). Av dessa har Interreg IV A beviljat 14 projekt, 7:e Ramprogrammet 10 projekt och Regionalfonden 7 projekt. Vidare har LIFE+ och Leonardo da Vinci beviljat 6 respektive 4 projekt. I figuren redovisas även att ramprogrammet Competitiveness and innovation och de båda fonderna Interreg IV B och Socialfonden vardera har beviljat EUmedel till 3 projekt. Resterande 9 fonder och program har sammanlagt beviljat medel till 10 projekt. Som ett förtydligande kan anges att EU-mål 2 omfattar projektet Fokus Rosengård som genomfördes under åren med investeringar i Rosengårdsstråket samt ungdomsprojekt och dialogaktiviteter. Figur 2, EU-program och fonder Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

11 Antal Antal EU-program och fond Malmö stads projektsystem 2014 Figur 3 visar antalet redovisade projekt per förvaltning. Under året medverkade Miljöförvaltningen i 37 projekt, Stadskontoret i 6 och Serviceförvaltningen samt SoF Öster vardera i 1 projekt. Gatukontoret och Kulturförvaltningen redovisade vardera 3 projekt, medan Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, GyVu och SoF Söder redovisade 1 projekt per förvaltning. Sammantaget motsvarar antalet projekt inom Miljöförvaltningen över hälften av Malmö stads EU-projekt under Figur 3, antalet projekt per förvaltning Förvaltning Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

12 Antal Antal Figur 4 redovisar förvaltningarnas roller i EU-projekt under år Under året medverkade Malmö stad som projektdeltagare i 24 projekt, Leadpartner och projektpartner i 18 respektive 8 projekt. Under året verkade Malmö stad som projektägare i 3 projekt och var koordinator och projektledare för vardera 2 projekt. Förvaltningarna redovisade även tre övriga roller i form av informatör, ambassadör och konsult. Redovisad roll saknades för ett projekt i redovisningssystemet. Figur 4, Malmö stads roll i antal EU-finansierade projekt Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Figur 5 redogör för de EU-finansierade projektens uppfyllnadsgrad. Grafen visar att 30 projekt uppfyller sina mål till viss del och att 27 projekt uppfyller sina mål till stor del. Sammantaget visar 2013 års redovisning på goda projektresultat inom kommunen. Roll Figur 5, Uppfyllnadsgrad EU-projekt Till viss del Till stor del Inte alls på god väg EJ angivet Uppfyllnadsgrad I Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

13 Antal Figur 6 framgår antalet EU-finansierade projekt inom Malmö stads budgetmål. Grafen visar att 36 respektive 9 projekt fanns inom ramen för budgetmålen Ekologisk hållbar stad och Arbete och näringsliv. Det framgår också att 4 projekt strävade efter målet Social hållbarhet och 4 projekt efter Barn och ungdomars livsvillkor, samt 2 projekt efter budgetmålet Kultur och fritid. Budgetmålen Ett föredöme som arbetsgivare, Jämnställdhet och antidiskriminering, Malmö i sin omgivning och Vård och omsorg omfattade totalt 4 projekt under Tre andra projekt ingick i kategorin övrigt. Av dessa har två angivits som utbildning samt sociala innovationer och ett har ej redovisats inom något budgetområde. Figur 6, antalet projekt per Malmö stads budgetmål Målområde Källa: Malmö stads projektsystem 2014 EU-medel 2013 Tabell 1 visar utbetalda EU-medel. Under året betalades mer än 40 miljoner SEK till Malmö stads förvaltningar i EU-medel. Av dessa medel betalades drygt 25 miljoner ut till de tekniska förvaltningarna och mer än 8 miljoner till Kulturförvaltningen. Stadskontoret redovisade ca SEK i utbetalda medel under året. Under samma period utbetalades närmare 7 miljoner till stadsområden och nästintill 1 miljon SEK till skolförvaltningarna. Värt att notera är att SoF Söder och skolförvaltningarna enbart har kunnat redovisa för den andra halvan av året på grund av kommunens omorganisering Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

14 Tabell 1, Utbetalda EU-medel Förvaltning Utbetalt 2013 Miljöförvaltningen Kulturförvaltningen SoF Söder SoF Öster Gatukontoret Serviceförvaltningen GyVN Stadskontoret Förskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen 0 Summa Källa: Malmö stads projektsystem 2014 I tabell 2 redovisas utbetalda medel från EU-fonder och program Totalt betalades mer än 40 miljoner SEK ut i EU-medel till Malmö stads förvaltningar under året. Sammanlagt betalades över hälften av medlen ut inom Regionalfonden och EU-mål 2. Det sistnämnda omfattar projekt Fokus Rosengård som genomfördes under åren Enligt tabell 2 betalade Interreg IV A och LIFE+ tillsammans ut mer än 10 miljoner SEK till kommunen, vilket motsvarar cirka 25 procent av totala utbetalningar år Resterande fonder och program stod för resten av utbetalningarna under året Tabell 2, utbetalda medel från fond eller program 2013 Fond/program Utbetalt 2013 Regionalfonden EU-mål 2 (Fokus Rosengård) Interreg IV A LIFE :e Ramprogrammet Socialfonden Competitiveness and innovation, CIP EuropeAid Interreg IV B Interreg IV C Intelligent Engergy Europe Nätverket Europa Direkt Integrationsfonden Comenius :e ramprogrammet Leader Söderslätt 0 Urbact II 0 Leonardo da Vinci SUMMA Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

15 Tabell 3 redogör för utbetalda EU-medel fördelade efter Malmö stads budgetmål. Under 2013 betalades mer än 30 miljoner SEK ut inom budgetmålet; Ekologisk hållbar stad. Det motsvarar 74 procent av den totala summan utbetalda EU-medel under året. (se figur 7). Bör beaktas är att projekt Fokus Rosengård, som redovisats under Ekologisk hållbar stad, motsvarade mer än 30 procent av det totala utbetalda beloppet inom budgetmålet. Tabell 3 redogör för utbetalda EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. Andel utbetalt Målområde Utbetalt belopp SEK belopp SEK Ekologiskt hållbar stad Social hållbarhet Arbete och näringsliv Barn och Ungdomars 4 livsvillkor Kultur och fritid >1 Malmö i sin omgivning >1 Jämställdhet och >1 antidiskriminering Vård och omsorg >1 Ett föredöme som >1 arbetsgivare Övrigt Summa % Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Under samma period uppgick utbetalningar till närmare 4 miljoner SEK inom Social hållbarhet och över 3 miljoner SEK inom Arbete och näringsliv. Inom resterande budgetmål uppgick utbetalningarna sammanlagt till SEK. Noterbart är att tre projekt ingick i kategorin övrigt. Av dessa har två angivits som utbildning samt sociala innovationer och ett har ej redovisats inom något budgetområde. Figur 7, Utbetalda medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. (%) Ekologiskt hållbar stad Social hållbarhet Arbete och näringsliv Barn och Ungdomars livsvillkor Kultur och fritid Malmö i sin omgivning Jämställdhet och antidiskriminering Vård och omsorg Ett föredöme som arbetsgivare Övrigt 12 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

16 Danmark Tyskland Italien Storbritannien Nederländerna Polen Frankrike Spanien Belgien Lettland Finland Tjeckien Estland Grekland Irland Litauen Slovenien Cypern Bulgarien Portugal Rumänien Slovakien Österrike Norge Turkiet Antal Samverkansparter 2013 I tabell 4 nedan framgår vilken typ av samhällssektorer Malmö stad samverkar tillsammans med i EU-finansierade projekt. Under år 2013 samverkade Malmö stads förvaltningar med andra offentliga aktörer i 18 projekt. Antalet projekt där Malmö stad samverkade med både offentliga och privata aktörer, alternativt offentliga aktörer och universitet/högskola, uppgick till 5 respektive 19 projekt. Totalt samverkade Malmö stad inom offentlig, privat och akademi med 18 projekt under Tabell 4, Samverkanssektorer 2013 Samverkanspart Antal Offentlig 18 Offentlig och privat 5 Offentlig och universitet/forskning 19 Offentlig, privat och universitet/forskning 18 Ej angivet 1 Summa 61 Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Figur 8 redovisar partners i EU-finansierade projekt år Malmö stads vanligaste samverkanspartners under året var Danmark och Tyskland som medverkade i 34 respektive 23 projekt, följt av Italien och Storbritannien som medverkade i 20 projekt vardera. Samverkanspartners från Polen, Frankrike, Spanien, Belgien och Lettland ingår i minst 10 projekt. Under året samverkade Malmö stad med totalt 25 länder. Figur 8, Samverkande länder Källa: Malmö stads projektsystem 2014 Länder 13 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

17 Antal I figur 9 framgår det att Malmö stad samverkade med andra länder i 35 av 61 EU-finansierade projekt under Av dessa samverkade kommunen med 1-3 länder i 22 projekt, 4-6 länder i 5 projekt och 7-9 länder i 7 projekt. I ett projekt uppgick antalet samverkande länder till mer än 10. Figur 9, Antalet samverkande länder per projekt <10 Antal länder per projekt Källa: Malmö stads projektsystem Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

18 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2013 Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet Skolförvaltningarna startade den 1 juli 2013 med tydlig prioritering att skapa en verksamhet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla Malmös elever. Under det första halvåret har förvaltningarna lagt stor fokus på att implementera omorganisationen och utarbeta strategier, rutiner, arbetssätt, riktlinjer etc. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen har ännu inte arbetat fram prioriterade områden i det internationella arbetet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GyVU) prioriterar elevers möjlighet att göra tester inom studierna och få internationellt gångbara språkdiplom, samt erhålla kortare utomlandspraktik. SoF Innerstaden och SoF Söder har hittills inte fastställt någon bestämd prioritering inom den nya organisationen för det internationella arbetet. Förvaltningarna menar att det finns positiva erfarenheter av internationellt utbyte och fortsatt intresse för kontakter och verksamhet. SoF Innerstaden lyfter bland annat intresse för Miljöförvaltningens ansökan om bidrag till Amiralsstaden. SoF söder bevakar löpande ansökningsomgångarna inom ESF och ERUF utifrån förvaltningens utvecklingsbehov. SoF Öster arbetar efter de prioriteringar och mål som är skrivna i kommunledningens strategi och handlingsplan. Under 2013 har prioriteringarna legat på målområdena: arbete och tillväxt, Malmö i sin omgivning, ett föredöme som arbetsgivare, integration och minskade klyftor samt trygghet, delaktighet och demokrati. SoF Norr har under året gjort studiebesök. Under 2013 genomgick Serviceförvaltningen en organisationsförändring som speglar organisationens prioriterade områden. Omorganiseringen gjordes för att möta Malmö stads framtida utmaningar. Prioriterade områden är exempelvis energieffektivisering, förnyelsebar energi och lättare vardag för Malmöborna. Miljöförvaltningens prioritering fokuserar på energi- och klimatfrågor, hållbar stadsutveckling, tillväxt och lärande för hållbar utveckling, fair trade och internationella nätverk. Gatukontoret prioriterar områdena profilering, verksamhetsutveckling och strategisk påverkan. Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret har under de senaste åren ej drivit egna internationella projekt utan har i första hand deltagit i internationellt projekt och medverkat på studieresor, mässbesök och föredrag. Stadsbyggnadskontorets prioriteringar riktar sig främst till att förstärka insatser i utvecklingsområdena Västra Hamnen, Hyllie och Norra Sorgenfri, samt 15 Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

19 projekt inom Områdesprogrammen. Infrastruktursatsningar och nätverk är andra prioriterade område. Fastighetskontoret prioriterar marksanering, förtätning, exploatering och fastighetsfrågor. Kulturförvaltningen har självständiga och upparbetade internationella relationer. Under 2013 har Stadsteatern, Malmö Museer och Stadsbiblioteket genomfört projekt med EU-finansiering. Notera även att Europa Direkt är en löpande verksamhet med beviljad period Sociala resursförvaltningen har inte deltagit i några EU-projekt under 2013, men har haft internationella kontakter genom deltagande i konferenser, studiebesök och utbildingar etc. Ett flertal företrädare för organisationer och studenter från högskolor och universitet har även besökt förvaltningens verksamheter för information och erfarenhetsbyte. Stadskontorets påverkansarbete med EU:s nya strukturfondsperiod och medverkan inom nätverken Eurocities, ECCAR och ENIEC är några exempel på prioritet inom stadskontorets internationella arbete år Här kan också nämnas projektledning inför InnoCarnival 2014 och arbetet för att utveckla den internationella marknadsföringen med Köpenhamns kommun i projektet Partnerskap för tillväxt och Investor Summit. Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete På Förskoleförvaltningen finns en samordnare för det internationella arbetet och ute i verksamheten drivs arbetet av personer som har initierat eller startat olika projekt. Grundskoleförvaltningen har ännu inget förvaltningsövergripande internationellt arbete efter omorganisationen, dock arbetar vissa enheter aktivt med internationellt arbete. Här kan nämnas att Grundskoleförvaltningen driver en internationell skola (Malmö International School) Inom GyVU har en del av en utvecklingssamordnares tjänst vikts för internationellt arbete Miljöförvaltningens EU-medel finansierade ca 25 tjänster år Stadsbyggnadskontorets har en studiebesökssamordnare som arbetar heltid med Malmö stads internationella studiebesöksverksamhet. Stadsbyggnadskontoret har också en samordnartjänst på 20 procent för EU-frågor. I internationella projekt och nätverk ingår också andra tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret. Gatukontoret och Fastighetskontoret har vardera en internationell samordnare. De ingår i Malmö stads EU-nätverk och tekniska förvaltningarnas grupp för internationellt arbete. Förvaltningarnas medarbetare deltar också i projekt och ingår i stora internationella nätverk. Serviceförvaltningen har en tjänst som EU-koordinater till viss del och projektledare och projektmedlemmar utses från ordinarie verksamheten vid behov. Kulturförvaltningen avsätter resurser till en samordnartjänst på ca Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Mål och inriktning...2 3. Internationellt arbete centralt...2

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer