Kompetens och arbetsmiljöplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens och arbetsmiljöplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010"

Transkript

1 Kompetens och arbetsmiljöplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010 Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kompetens och arbetsmiljöplan 2010 Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Giltighetstid Dokumentansvarig /processägare Version 1.0 Senast reviderad Dokumentinformation Innehåller förvaltningens plan för personalens kompetens och arbetsmiljö för 2010 Detta dokument gäller för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt förvaltningens personal

2 Innehållsförteckning sidan Arbetsmiljöplan 3-7 Delegationsordning 3 Samverkansavtal 3 Ledarskap 3 Medarbetare 4 Information 4 Mångfald/Mänskliga Rättigheter 5 Jämställdhet 5 Friskvård 5 Arbetsmiljö 6 Säkerhetsarbetet 7 Kompetensutvecklingsplan Gemensamt för all personal 8 För vissa befattningshavare 8 Erbjudanden till all personal 9 Konferenser 10 Studieresor 10 Nätverk 10 Individuella kompetensutvecklingsplaner 10 Bilagor Bilaga I Förvaltningens interna mötesstruktur 11 Bilaga II Årsplan systematiskt arbetsmiljöarbete

3 Arbetsmiljöplan Utgångspunkter för arbetsmiljöarbetet är kommunens vision, strategiska områden, VEP och budget, nämndens verksamhetsidé och mål samt förvaltningens kvalitets- och verksamhetsplan. Förvaltningen följer Personalpolitiska riktlinjer arbetsmiljö. Delegationsordning Utgångspunkt för ansvarfördelningen mellan förvaltning och nämnd samt inom förvaltningen regleras i delegationsordningen som reviderats inför Samverkansavtal Piteå kommun och de fackliga organisationerna har ett samverkansavtal med utgångspunkt i Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05) Personalpolitiska riktlinjer för samverkan. Detta tillämpas även inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samverkansgrupp I samverkansgruppen företräds nämnden/förvaltningen av förvaltningschefen och arbetsmiljöhandläggaren samt en sekreterare. Arbetstagarna representeras av huvudskyddsombudet och sina respektive fackliga företrädare, för närvarande SKTF, LR och SSR. Samverkansgruppen har uppgifter som skyddskommitté, enligt samverkansavtalet. Ledarskap För att främja en utvecklande miljö, skapa hälsosamma arbetsplatser och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är ledarskapet viktigt. Kommunens ledarskapspolicy Ledarskapspolicy för Piteå kommun är ledstjärna för förvaltningens chefer som ska ha en kontinuerlig dialog om ledarskapsfrågor och ledarutveckling. Chefsforum och Arbetsledarträffar Förvaltningens chefer deltar i de kommunövergripande chefsforum och arbetsledarträffar som anordnas av Personalenheten. Chefsutvecklingsstrategi Ledningsgruppen är den strategiska ledningen för förvaltningen och utgör ett stöd till förvaltningschefen. Ledningsgruppen äger tillsammans ansvaret för att förverkliga kvalitetsoch verksamhetsplanen samt kommunikations- och marknadsföringsplanen. Under 2010 kommer totalt åtta chefer att arbeta inom förvaltningen, av dessa kommer två att börja under januari månad. För att stötta cheferna i sitt uppdrag kommer det att genomföras gemensamt utvecklingsarbete på olika nivåer. 3

4 Medarbetare För att skapa en bra och utvecklande verksamhet behövs engagerade och ansvarstagande medarbetare i förvaltningen. Flera forum finns för dialog mellan arbetsledning och medarbetare. Förvaltningsgemensamma personalmöten genomförs 3-4 gånger per år. Två planeringsdagar inför kommande år genomförs med all personal på hösten. Se även bilaga: Förvaltningens interna mötesstruktur Arbetsplatsträffar Varje chef ansvarar för att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet, som är ett forum för dialog mellan arbetsledning och medarbetare angående aktuella frågor i verksamheten och arbetsmiljöfrågor. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal ska genomföras årligen på hösten i samband med verksamhetsplanering för kommande verksamhetsår. Förvaltningen använder målkortsmodellen som ska dokumenteras. I medarbetarsamtalet utformas också en årlig individuell kompetensutvecklingsplan. Lönesamtal Lönesamtal ska genomföras årligen i samband med lönerevision. Förvaltningens lönekriterier utgör utgångspunkten för lönesättning. Medarbetarenkät En årlig medarbetarenkät genomförs på hösten av Personalenheten. Förslagsverksamhet Medarbetare har möjlighet att föreslå förändringar och förbättringar i sin dagliga arbetsmiljö genom kommunens förslagsverksamhet. Information För att varje medarbetare ska kunna ta ansvar för sitt uppdrag och sin arbetsmiljö behövs god tillgång till information. Det finns ett antal kanaler för spridning av information till de anställda. Introduktionsutbildning Varje nyanställd kallas till kommungemensam introduktionsutbildning under det första året. Insidan Kommunens intranät, Insidan, används för information till och mellan medarbetare i kommunen. Pitekvarten I kommunens personaltidning Pitekvarten presenteras personal och verksamheter. 4

5 Nyhetsbrev Förvaltningens ledningsgrupp och stab ger ut ett nyhetsbrev varje månad där aktualiteter, information om pågående verksamhet och utvecklingsarbete redovisas. Mångfald/Mänskliga Rättigheter Respekten för de mänskliga rättigheterna utgör en grund för allt arbete inom förvaltningen. Förvaltningen bör sträva efter en personalgrupp som präglas av mångfald. Medvetenhet om olikheters betydelse för kreativitet och utveckling är viktigt vid rekrytering och sammansättning av arbetsgrupper. Jämställdhet Förvaltningens personal är jämnt fördelad mellan könen, inget kön är underrepresenterat (under 40 %). Ledningsgruppen består av två kvinnor och två män. Jämställdhetsgrupp Varje förvaltning ska ha en jämställdhetsgrupp enligt kommunens personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet, förvaltningens jämställdhetsgrupp utgörs av chefsgruppen. Jämställdhetsombud Uppdraget som förvaltningens jämställdhetsombud ligger på en av verksamhetsutvecklarna i staben. Friskvård Kommunen stimulerar till god hälsa genom erbjudanden om friskvård enskilt och i grupp. Årligen i maj, genomförs exempelvis Kommunjoggen. Under året genomförs också kurser som exempelvis Ett steg i livet. Subvention Kommunen subventionerar träningskort och annat som underlättar för den enskilde att delta i friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsgrupp På förvaltningen finns en friskvårdsgrupp som upprättar en årlig plan och budget för aktiviteter som erbjuds personalen. För 2010 planeras följande aktiviteter: Halvdag våren Livsstil helhetssyn, Innebandy, Snorkling/dykning, Friskvårdspeng sökbar utifrån upprättade kriterier, personalfest Halvdag hösten Stresshantering, Innebandy, Friskvårdspeng sökbar utifrån upprättade kriterier, inslag i samband med planeringsdagar Varje medarbetare har rätt till fysisk träning en tim/vecka under förutsättning att motsvarande tid avsätts för träning på fritiden. 5

6 Arbetsmiljö Skyddsombud På förvaltningen finns ett huvudskyddsombud samt ett skyddsombud i respektive lokal där förvaltningen bedriver verksamhet, Vägledningscentrum, Studiecentrum, Repris återanvändningsmarknad och Älvens grupphem. SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete Förvaltningens sytematiska arbetsmiljöarbete utgår från de kommungemensamma styrdokumenten, riktlinjer och rutiner. Bilaga: Årsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2010 Hot och våld Handlingsplan vid våld och hot om våld finns upprättad för varje lokal där förvaltningen bedriver verksamhet, Vägledningscentrum, Studiecentrum, Repris återanvändningsmarknad och Älvens grupphem. Sexuella trakasserier På förvaltningen är det allas ansvar att motverka sexuella trakasserier och vara uppmärksamma på att bemötandet medarbetare emellan är respektfullt. Företagshälsovård Förvaltningens personal omfattas av kommunens avtal med PiteHälsan. Smittskydd Rutiner för smittskydd är upprättade och till dem finns ett modellstöd som underlag att användas vid kartläggning i en akut situation. Alkohol och droger Kommunens Personalpolitiska riktlinjer alkohol och andra droger anger ett gemensamt förhållningssätt i frågan. Riktlinjerna ger stöd till chefer och medarbetare att agera om man misstänker att en medarbetare har problem med alkohol eller andra droger. Målet är att alla arbetsplatser inom Piteå kommun ska vara fria från alkohol och andra droger under arbetstid. I förvaltningens alla tjänstebilar finns alkolås monterade. Vid eventuella tillbud skickas ett meddelande till förvaltningschefen. I samarbete med PiteHälsan kan chefer ålägga personal att ta tester för att identifiera eventuella alkoholproblem. Rehabilitering Förvaltningens personal omfattas av kommunens Riktlinjer för Rehabilitering. 6

7 Handlingsplan vid personals/deltagares dödsfall Som stöd för chefer och arbetsledare finns en handlingsplan vid eventuella dödsfall inom förvaltningens verksamheter. Handlingsplanen avser såväl personals som deltagares dödsfall. Säkerhetsarbetet Säkerhetsarbetet styrs av fastställd kommunövergripande Policy för säkerhetsarbete och Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun samt en årsplan. På förvaltningen finns ett säkerhetsombud, personen är kontaktperson och informationskanal för den kommunövergripande säkerhetsgruppen där kommunledningskontorets kanslichef är ordförande. Kommunens säkerhetsarbete omfattar fem områden - Skydd mot olyckor - Krishantering - Internt skydd - Informationssäkerhet - Säkerhetsskydd Skydd mot olyckor Det finns ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, i kommunen, där det förebyggande arbetet prioriterar fallolyckor, vägtrafikolyckor och bränder. Krishantering Kommunfullmäktige har fastställt en Plan för hantering av extraordinära händelser. Om en extraordinär händelse skulle inträffa så är det viktigt att kommunen har en krisledningsorganisation som kan besluta vad som ska göras. En separat krisledningsnämnd där kommunalråden är ordföranden samt en krisledningsstab där kommunchefen är ordförande finns utsedd. På förvaltningen finns en Krisplan som anger ansvar och ledningsfunktioner. Internt skydd Kommunstyrelsen har beslutat om Riktlinjer för internt skydd. Detta omfattar bland annat skaderapportering och brandskydd. Kommunen har ett skaderapporteringssystem, STINA, där en av förvaltningens administratörer sköter rapporteringen. Informationssäkerhet Syftet är att skydda kommunens informationstillgångar genom att verka för administrativ och teknisk säkerhet. Såväl sekretesslagen som offentlighetsprincipen styr detta område. Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddslagen handlar om att värna om rikets säkerhet mot spioneri, sabotage, terrorism och brister i sekretess. 7

8 Kompetensutvecklingsplan 2010 Utifrån förvaltningens utvecklingsarbete och de genomförda utvecklingssamtalen har såväl gemensamma som individuella behov av kompetensutvecklingsinsatser identifierats. Under 2010 kommer nedanstående kompetensutvecklingsinsatser att genomföras inom förvaltningen. Gemensamt för all personal Förvaltningens medarbetare ska aktivt verka för jämställdhet, mångfald/mänskliga Rättigheter, långsiktigt hållbar utveckling och ett entreprenöriellt förhållningssätt så att det genomsyrar hela verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatser för att stödja medarbetarna i detta kommer att genomföras under året. Jämställdhet ansvar Vera Piteå Kommuns personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet - information Jämställdhetsintegrering utifrån pågående projekt Hållbar Jämställdhet inom Piteå Kommun Mångfald/ Mänskliga Rättigheter ansvar Vera och Inga Föreläsningsserie världsreligioner, riktas även till allmänhet och andra förvaltningar. (Kvällstid) Mänskliga Rättigheter utifrån SKL:s pågående projekt Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter Entreprenöriellt förhållningssätt ansvar Vera och Leif För arbetsmarknadsavdelningen, ledningsgrupp, stab och administratörer Långsiktig hållbar utveckling ansvar Leif och Vera Uthållig kommun Föreläsning Uthållig kommun Åsa Wikman KLK För vissa befattningshavare Kommunikation/Presentationsteknik/Retorik ansvar Vera och Leif För högre kvalitet på presentationer För ledningsgrupp och stab, ev. politiker i NAV Ledarskapsutvecklingsprogram ansvarig förvaltningschef Varje chef deltar i de gemensamma kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds under året. För varje chef finns dessutom möjligheter till individuell kompetensutveckling utifrån behov och önskemål, exempelvis kursen UGL, enligt överenskommelse med närmaste chef. Projektledarutbildning ansvariga Ledningsgrupp De medarbetare som har projektledaruppdrag ska erbjudas möjlighet att genomgå projektledarutbildning 8

9 Lösningsfokuserat förhållningssätt ansvarig: Vera Grundutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt för administratörer hösten 2010 Kompetens för fördjupat stöd ansvarig: Vera Förvaltningen ser en allt större andel av deltagare med komplex bakgrund och i stort behov av långvarigt och fördjupat stöd. För arbetsmarknadsavdelningen kommer lämplig utbildningsinsats att genomföras. Utbildningsdag NAV ansvariga Vera och Leif Genomförs 16 februari: Halvdag Hållbar Jämställdhet HOJ projektet som genomförs av Personalkontoret. Halvdag kvalitetsuppföljning Erbjudanden till all personal Ett ekologiskt hållbart samhälle, ansvarig: Curt Jonsson Halvdag Internpraktik ansvarig: respektive arbetsledare Alla har en möjlighet att få inblick i andras uppdrag se vad som händer bakom kulisserna del av dag, utifrån eget intresse. Administratörerna tar gärna emot intresserade. Engelska konversation EU, ansvarig: Fackligt språk för professionellt bruk, för intresserade bland förvaltningens personal. EU-kunskap, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, ansvarig Dan Berggren En halvdag erbjuds vid två tillfällen under året. Målgrupp: De som arbetar med eller kommer att arbeta med EU-administration, ledningsgrupp, stab, chefsgrupp, projektledare, administratörer. Lösningsfokuserat förhållningssätt ansvarig: Vera Reflekterande team gruppmötesmetodik kommer att erbjudas alla intresserade team våren 2010 Kvalitetsuppföljning ansvarig Leif och Vera Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov och utformning av kompetensutvecklingsinsatser utifrån definierade behov. IT ansvarig Erik och Pernilla Alla nyanställda erbjuds dataintroduktion. 9

10 Under 2010 kommer en uppdatering av Office, speciell utbildning kommer att erbjudas utifrån den. Lärplattformen genomgångar och handledning erbjuds. Generellt den som har behov av utbildning inom området tar kontakt med Erik och Pernilla. Konferenser Individuella behov och önskemål om att ta del av konferenser och andra kompetensutvecklingsinsatser, utöver det som erbjuds i denna plan, ska medtas i den individuella kompetensutvecklingsplanen och beslutas i samråd med närmaste chef. Studieresor, individens ansvar Förvaltningen har en positiv hållning till studieresor internationellt och uppmuntrar personalen att göra ansökningar inom de EU-program som finns. Förvaltningens EUsamordnare kan bistå med information och tips. Ansökan om enskild kompetensutveckling genom studieresor inom EU:s program görs i samråd med närmaste chef. Nätverk Medarbetarens kontaktnät är en framgångsfaktor för verksamheten och ett stöd i att utveckla kvalitetsarbetet. Alla befattningshavare bör verka för att skapa nätverk med personer med motsvarande arbetsuppgifter eller ansvarsområde såväl inom kommunen som utanför kommunen. Dessutom bör varje medarbetare verka för goda relationer och nätverk med kommunledning, andra förvaltningar, politiken, externa aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och organisationer. Det är en extra tillgång för verksamheten om medarbetare kan skapa kontakter för samverkan - i regionen, nationellt och internationellt. Individuella kompetensutvecklingsplaner Varje medarbetare ska ha utvecklingssamtal årligen med sin chef utifrån målkortsmodellen.. Det finns ingen individuell pott för kompetensutveckling. Beslut om kompetensutveckling tas av närmaste chef. En individuell kompetensutvecklingsplan ska formuleras. 10

11 Bilaga I Förvaltningens interna mötesstruktur Mötets benämning Beskrivning Vilka berörs Ordförande/ansvarig Förvaltningsövergripande personalmöte Ledningsgrupp Chefsgrupp Samverkansgrupp Två gånger på våren, två planeringsdagar i september och en julavslutning i december Varannan måndag eftermiddag En gång per månad för varje samverkansgrupp Inför varje nämnd efter beredningen All personal med ABanställning avdelningschefer och administrativ chef, avdelningschefer och enhetschefer, avdelningschefer, enhetschefer, arbetsmiljöhandläggare, huvudskyddsombud samt fackliga företrädare Avdelningsmöte Vux Varje månad Avdelningschef och avdelningens personal med AB-anställning Avdelningsmöte Arb Varannan månad Avdelningschef och avdelningens personal med AB-anställning Chefsmöte Arbetsmarknad Teammöten adm. gruppen Varje månad Varje månad Avdelningschef och enhetschefer på Arbetsmarknadsavd. Administrativa chefen och administrativa gruppens personal med AB-anställning Teammöten staben Varje månad och stabens personal Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Administrativ chef Teammöten avdelningsvis Medarbetarsamtal Varje månad Årligen på hösten Målkort - input Fastställs av respektive avdelningschef och enhetschef Respektive chef och medarbetare Avdelningschef och enhetschefer Respektive chef Lönesamtal Årligen på våren Målkort - resultatdialog Respektive chef och medarbetare Respektive chef 11

12 Bilaga II Årsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2010 Samverkansgruppens möten ligger alltid i tid mellan Navs beredning och nämndssammanträde. Planen kompletteras kontinuerligt med aktuella frågor som ska hanteras. Datum Möte Innehåll Onsdag Chefsgrupp 13 januari Onsdag Samverkansgrupp 13 januari Kl 15:00-17:00 Onsdag Chefsgrupp Infofrågor (Pernilla) 17 februari Onsdag Chefsgrupp 17 mars Onsdag Samverkansgrupp 17 mars Kl 15:00-17:00 Onsdag Chefsgrupp Infofrågor (Pernilla) 28 april Onsdag Samverkansgrupp 28 april Kl 15:00-17:00 April maj? Chef - medarbetare Lönesamtal (inom 3 v efter avtalet är klart) Onsdag Chefsgrupp Infofrågor (Pernilla) 26 maj Onsdag Chefsgrupp 23 juni Onsdag Samverkansgrupp 23 juni Kl 15:00-17:00 Onsdag Chefsgrupp 12

13 25 augusti Onsdag Samverkansgrupp 1 september Kl 15:00-17:00 Onsdag Chefsgrupp 13 oktober Onsdag Samverkansgrupp 13 oktober Kl 15:00-17:00 November Chef - skyddsombud Skyddsronder Checklista för SAM på arbetsplatsnivå Senast Måndag 30 november Onsdag 24 november Chefsgrupp Checklista för SAM på förvaltningsnivå lämnas till central samverkansgrupp December Chef - medarbetare Medarbetarsamtal med målkort och kompetensutvecklingsplan Onsdag 1 december Kl Samverkansgrupp 13

Kompetens- och. arbetsmiljöplan 2013. Avdelning Kompetensförsörjning

Kompetens- och. arbetsmiljöplan 2013. Avdelning Kompetensförsörjning Kompetens- och arbetsmiljöplan 2013 Avdelning Kompetensförsörjning Arbetsmarknad Vuxenutbildning Flyktingsamordning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kompetens och arbetsmiljöplan 2013 Fastställd/upprättad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Så här blev året 2012 Kompetens- och arbetsmiljörapport Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Så här blev året 2012 Kompetens- och arbetsmiljörapport Arbetsmarknad och vuxenutbildning Så här blev året 2012 Kompetens- och arbetsmiljörapport Arbetsmarknad och vuxenutbildning Innehållsförteckning Inledning 3 Rapport kompetensutvecklingsinsatser Gemensamt för all personal 3 För vissa befattningshavare

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning Inledning 3 Rapport kompetensutvecklingsinsatser

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun 1 2013-08-26 Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-22 1(13) Plats och tid Nolia City styrelserum, kl. 10-00-16.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Agneta Nilsson Justeringens plats och tid Vägledningscentrum

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl.10.00-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-01-25 Paragrafer

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN Samverkansavtal i Orsa kommun LEIF JOHANSSON/BILDARKIVET.SE FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer