Kilimanjaro Gold Holding

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kilimanjaro Gold Holding"

Transkript

1 EN ANALYS FRÅN Kilimanjaro Gold Holding En gyllene möjlighet Kilimanjaro Gold är ett guldprospekteringsbolag verksamt i Tanzania. Huvudprojektet Maragruvan har en preliminärt beräknad mineraltillgång på cirka oz. guld och är intäktsgenererande. Målsättningen är att bygga upp en portfölj med guldprojekt där vardera projekt har en potential om 1 miljon oz. guld i mineraltillgång. Som ett steg till förverkligandet tas nu cirka 12,5 Mkr in via en företrädesemission till aktieägarna. Vår bedömning är att aktien är nedtryckt varför vi ser kursstegringspotential när den finansiella osäkerheten skingrats och fokus förflyttats mot potentialen i ett av Afrikas mest guldproducerande länder. Inledning Guldprospektering andas äventyr och drömmar om rikedom. Redan för år sedan började människan smida guldföremål och sedan dess har den eftertraktade ädelmetallen satt stort avtryck i historieböckerna, bl a som en bidragande faktor till koloniseringen. Vår åtrå till råvaran blir lättförstådd om vi samlar ihop all världens utvunna guld då detta skulle motsvara en kub vars sidor är 21 meter långa. Skulle vi smida om guldkuben till små klassiska guldringar och fördela dem ut över jordens befolkning skulle varje person tilldelas ett par ringar var. Tillgången är alltså mycket begränsad till skillnad mot efterfrågan som domineras av just smyckesindustrin följt av finansmarknaden, centralbankerna och teknikbranschen. Den gyllene ädelmetallen kommer därför alltid att vara eftertraktad varför det finns goda incitament till att leta nya guldkorn. Kort om företaget Kilimanjaro Gold har stora ambitioner om att bli ett framgångsrikt prospekteringsbolag. Företaget noterades ifjol på NGM Nordic MTF och har trots goda förutsättningar till guldutvinning i Sverige som är Europas största guldproducent valt att söka lyckan i Afrika. Här finns cirka 28% av världens guldreserver på drygt 3 miljarder oz. och 16 av de 50 största guldgruvorna. Som bolagsnamnet antyder har landstigningen skett i Tanzania, där kontinentens högsta bergstopp är lokerad. Landet är Afrikas fjärde största guldproducent efter Sydafrika, Ghana samt Mali och erbjuder stor potential då endast 4% av landets guldresurser bedöms ha exploaterats. Visionen är att bli en av de främsta aktörerna inom segmentet medelstora guldfyndigheter, omfattande miljon oz. guld i mineraltillgång. Detta segment anses idag vara underutvecklat och omfatta få aktörer då projekten är för små för de större multinationella gruvjättarna och alltför kapitalkrävande för lokala mindre bolag. Inledningsvis är siktet inställt på att bygga upp en portfölj av 2-4 projekt där vart och ett av projekten skall ha en potential om 1 miljoner oz. guld i mineraltillgång, motsvarande cirka kg. Däremot är inte strategin att bli en fullfjädrad guldproducent utan istället via framgångsrik prospektering förädla värdena i projekten och därefter sälja dessa vidare eller ta in partners som delägare med ansvar för driften. Med denna strategi slipper bolaget ta på sig miljardbelopp i investeringskostnader vilket i regel krävs för att få en gruva produktionsklar. Som drivkraft till att nå en framstående position har Kilimanjaro Gold hjälp av en branscherfaren styrelse och ledning med nyckelkompetens även inom juridiska och finansiella frågor. Det är viktiga attribut då gruvprojekt omgärdas av omfattande lagstiftning bl a kring miljön och då finansieringsfrågor är helt livsavgörande för gruvjuniorer i tidig fas. Därutöver har bolaget tillgång till rådgivare med lång politisk karriär och framförallt lyckats knyta till sig ett erfaret geologiskt team där flera varit delaktiga vid upptäckten av landets största guldfyndigheter. Tanzania en gynnsam guldgrävarmiljö Tanzania har också en mycket gynnsam geologi för ädelmetaller. Landet är bl a hemort för tanzanite, en av världens mest sällsynta ädelstenar och här finns även en av Afrikas äldsta diamantgruvor. Det är dock guldproduktionen som dominerar med en årlig produktion på cirka 40 ton vilket innebär att Tanzania är den fjärde största guldproducenten i Afrika. Gruvsektorn står för 2,8% av landets årliga BNP men målsättningen är att andelen skall fyrfaldigas till 10% år Det finns det också underlag för då Tanzania bl a bedöms ha en miljard oz. guld i mineraltillgångar. Som incitament till investeringar i landet har fördelaktiga gruvlagar införts omfattande bl a tillåtelse till 100% utländskt ägande i gruvlicenser, garantier mot nationaliseringar och skattetekniska fördelar. Bolagsskatten uppgår till 30% och en royalty på 4% betalas till tanzanianska staten på all guldproduktion vilket är i nivå med grannländerna. SIDA 1

2 Det gynnsamma regelverket har bl a lockat guldproducenten African Barrick Gold, samt gruvjättar som sydafrikanska AngloGold Ashanti och australiensiska Resolute Mining. Även Kina och Indien har börjat blicka mot landet vilka står bakom en stor del av efterfrågan på guld försökte exempelvis det statliga kinesiska gruvbolaget China National Gold köpa African Barrick Gold för 3,9 miljarder dollar vilket skulle ha inneburit, om affären gått igenom, de första kinesiskt ägda guldgruvorna utanför landets gränser. Som en navigator för utländska gruv- och prospekteringsbolag finns en utbredd småskalig verksamhet omfattande hundratusentals tanzanianer som med manuellt arbete utvinner guld. Dessa tilldelas s.k. Primary Mining Licenses (PML), vilka endast kan ägas av tanzanianer och guldutbytet är oftast lågt, kring 30-40%, till skillnad mot gruvjättarna som når utbytesgrader överstigande 90%. Fördelen med den småskaliga verksamheten är att områden effektivt kartläggs vilket sedermera större bolag kan dra nytta av då det är möjligt att konvertera två eller fler PML-licenser till gruvlicenser. Ur ett geopolitiskt riskhänseende anses också Tanzania vara ett av Afrikas mest stabila länder. Ett flerpartisystem infördes 1992 och ett progressivt västorienterat politiskt system har därefter framgångsrikt medverkat till att lyfta landets BNP, i genomsnitt med 7% per år sedan Maragruvan Efter en utvärdering av ett tiotal projekt förvärvades under 2012 mineralrättigheterna till Maragruvan vilket idag är bolagets huvudprojekt. Gruvan ägs av dotterbolaget Mara Mine Development LTD där Kilimanjaro Golds andel uppgår till 51% med en option att öka ägandet till 70% förutsatt att bolaget investerar 3 Musd i projektet. Övrig delägare är geologen Josephat Mwita. Maragruvan är belägen 80 km öster om Viktoriasjön nära staden Tarime och strax söder(ca 20 km) om den kenyanska gränsen. Området ingår i grönstensbältet Musoma-Mara som är känt för dess guldförekomst och där geologin är liknande den som finns i grönstensbälten i Kanada och Australien där stora guldfyndigheter är lokaliserade. Här finns flera gruvbolag etablerade och cirka 4 km nordväst om Maragruvan finns en av landets största gruvor(north Mara-gruvan) opererad av Africa Barrick GoldGruvan har bevisade tillgångar på cirka 4 miljoner oz. guld och producerar ungefär oz. guld per år. Förutom att områdets historik med flera framgångsrika gruvprojekt ger hopp om framgång medför gruvbolagens närvaro att uppbyggd infrastruktur finns nära, bl a flera anrikningsverk. Maragruvan är alltså inget gräsrotsprojekt utan en gammal gruva från kolonialtiden som var i drift mellan 1932 och Då producerades ton malm med en genomsnittshalt om 15,3 g/t guld, motsvarande oz. guld. Under slutet av 1990-talet när utländska gruvbolag började investera i Tanzanias guldfyndigheter genomförde australiensiska Afrikan Mashariki prospekteringar i Mara-området, bl a ett borrningsprogram i Maragruvan med resultat att den kvarvarande mineralresursen uppskattades till oz. guld, motsvarande cirka kg. Det finns alltså fortfarande en väsentlig potential, i synnerhet då utvärderingsborrningen skedde till ett djup av cirka 60 meter till skillnad mot gruvbrytningen under kolonialtiden som bedrevs ner till 165 meter. Med djupare borrningar finns det därför förutsättningar till ökade mineraltillgångar och framgångsrik underjordsbrytning. Målsättningen är att i första hand bevisa reserver på oz. guld och på sikt 1 miljon oz. En stor fördel är att det på området finns ett betydande restupplag från tidigare brytning på och som innehåller guld. Det rör sig om sand- och stenhögar i storleksordningen ton SIDA 2

3 och som preliminärt beräknats innehålla en genomsnittlig guldhalt om 1,44 g/t guld. Dessutom finns ton mineraliserat grus med en guldhalt på 0,8 g/t guld. Totalt beräknas restupplaget och det mineraliserade gruset innehålla oz. guld, vilket motsvarar cirka 330 kg. Målsättningen är att uppnå en produktion på 4-5 kg guld per månad och utnyttja kassaflödet från restupplagsutvinningen till att finansiera fortsatt prospektering. En hindersfylld startsträcka Under det första halvåret inleddes större testproduktion av guld ur restupplaget i Maragruvan där april blev en specifikt framgångsrik period då månaden visade ett positivt rörelseresultat. Det utvunna guldet ur restupplaget säljs till sydafrikanska Scar Metals vilka betalar världsmarknadspris på spotmarknaden minus en marginal för vissa omkostnader. Totalt producerades cirka 9,7 kg doréguld under årets sex första månader. Nettoomsättning på koncernnivå uppgick till 1,8 Mkr med en förlust på 2,7 Mkr. Utbyte och halten utvunnet guld per ton är dock under förväntningarna varför det bedöms krävas en annan process än nuvarande teknik (statisk lakning) för att förbättra utbyte och guldhalt. Därför har bolaget ambitionen att outsourca produktionen till ett bolag som tillhandahåller ett mobilt anrikningsverk. Här har en avsiktsförklaring tecknats med Ferranti Processing Ltd pågår under en tvåveckorsperiod till och med den 24 november. En befintlig aktie berättigar till teckning av tre nya aktier till teckningskursen 2 kr per aktie. Vid fullteckning kommer detta att innebära en kraftig utspädning då aktiestocken kommer att fyrfaldigas till cirka 8,3 miljoner aktier. Emissionen är dock garanterad till cirka 65% via teckningsförbindelser och emissionsgarantier vilket bäddar för ett framgångsrikt utfall. Dessutom finns en morot då varje post av tio tecknade och betalda aktier berättigar till teckning av tre teckningsoptioner vilka kan bli värdefulla då teckningskursen satts lågt. Varje teckningsoption ger nämligen rättigheten att teckna en ny aktie till teckningskursen 3 kr under perioden 1 15 december 2016 och kommer vid fullteckning att tillföra bolaget ytterligare cirka 5,6 Mkr. Guldpriset en nyckelfråga Såväl den förra Fed-chefen Ben Bernanke samt den nuvarande, Janet Yellen, har uttryckt att det inte finns någon tillförlitlig metod att förutspå prisutveckling för guld. Vi har dock nyligen upplevt den längsta prisuppgången på minst nio decennier efter att ädelmetallen stigit under 12 års tid och toppat på 1 923,70 dollar per oz. i september En av huvudanledningarna till den starka prisutvecklingen är att guld anses värdebeständigt och ge ett skydd mot inflation. Detta innebär att guld blir en lockande tillflyktsort under kärva ekonomiska tider då centralbankernas stimulansåtgärder ökar penningmängden och späder på inflationsrädslan. Under talet har också såväl den amerikanska bolånekrisen, finanskrisen och den kraftiga avmattningen i eurozonen medverkat till guldprisrallyn. En ytterligare bidragande faktor är smyckesindustrin som står för cirka 60% av efterfrågan där en stegrande tillväxt i utvecklingsländerna resulterat i ökad vilka har en framgångsrik historik med att kunna öka utbyten vid processhantering av restupplag. Dessvärre har strategibytet resulterat i en tvist med minoritetsägaren i dotterbolaget Mara Mine Development då denne vägrat Ferranti att utföra provtagning. Orsaken är att delägaren som är berättigad till royalty på försäljningen av guld ur restupplaget själv också anser sig ha exklusiv rätt att producera guldet vilket inte är fallet enligt avtal. Oenigheten mellan parterna riskerar att försena den fullskaliga produktionen och orsaka legala kostnader ifall det blir ett skiljedomsförfarande. Nyemission ger handlingsutrymme Den 29 oktober godkände en extra bolagstämma en nyemission om cirka 12,5 Mkr med företräde för bolagets aktieägare. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera start av produktion av guld ur restupplaget med ny process samt prospektering under 2015 vilket nu utvärderas. Dessutom kan finansiering krävas till det eventuella övertagandet av en guldfyndighet av större omfattning innehållande attraktiva halter guld. Teckningsperioden inleddes i måndags den 10 november och efterfrågan tack vare en stark kulturell koppling till guld då ädelmetallen anses som en viktig statussymbol. Under de senaste två åren har dock guldpriset sjunkit med cirka 30% och kostar idag cirka dollar per oz. Anledningar till prisnedgången anses vara bl a förväntningar om räntehöjningar i USA och en inbromsning i Kina. Någon större återhämtning har dessutom inte skett trots geopolitisk oro i Irak, Ukraina och stegrande Ebola-rädsla, en osäkerhetsfaktor som vanligtvis påverkar guldpriset. Prisfallet har drabbat guldproducenterna hårt eftersom kostnaderna skenat i takt med prisuppgången. Enligt marknadsbedömare(gfms) uppgick ifjol den genomsnittliga totalkostnaden(all in cost) per producerad oz. guld till cirka dollar. Efter massiva kostnadsnedskärningar och flytt av fokus till mer SIDA 3

4 lönsamma gruvor bedömdes den genomsnittliga kostnadsnivån ha sjunkit till dollar under det första halvåret. Det är alltså fortfarande en mycket utmanande miljö för många guldproducenter. Vad som talar för en prisuppgång och att bättre tider kan stunda är en gammal tumregel att råvarupriserna sällan under en längre tid understiger de genomsnittliga produktionskostnaderna. Anledningen är att den försämrade lönsamheten tvingar råvaruproducenterna att stänga ner verksamhet och förpassa utvecklingsprojekt på framtiden vilket påverkar utbudssituationen varför priserna i regel börjar stiga. Detta är idag högaktuellt inom guldsektorn då olönsamma gruvor stängs och då de största gruvjättarna dramatiskt skurit ner på budgetarna kring utvecklingsprojekt. En ytterligare faktor är att höglönsamma guldfyndigheter börjar sina och att de flesta nya upptäckter under de senaste åren kräver ett signifikant högre guldpris för utbyggnad. Branschorganisationen World Gold Council bedömer också att topproduktionen(peak gold) nås i år och att ett produktionsfall därmed är att vänta framöver. Det finns också andra faktorer som kan gynna prisutvecklingen. Centralbankerna har efter många år av utförsäljningar nu blivit nettoköpare där främst utvecklingsländerna driver på efterfrågan. Andelen guld i valutareserven hos länderna i Asien och Sydamerika ligger i regel på låga ensiffriga procenttal till skillnad mot exempelvis USA och Tyskland där andelen uppgår till 70% respektive 75%. I Kina som nyligen passerat USA som världens största ekonomi och som sitter med den överlägset största valutareserven bedöms cirka 2% bestå av guld. Skulle landet välja att kraftigt öka investeringarna i inflationsförsäkringen skulle det få en märkbar effekt på guldpriset och det spekuleras också i att landet smygköper guld för att undvika att orsaka ett guldprisrally. Högaktuellt inom frågeställningen är att Schweiz inom några veckor genomför en folkomröstning huruvida landets centralbank skall öka andelen guld i valutareserven till 20% vilket om JA-sidan vinner kommer att innebära att centralbanken tvingas köpa ton guld under de fem närmaste åren. Det finns generellt få guldprisexperter som tror att priset kommer att fortsätta sjunka från dagens nivå men desto fler som bedömer att ädelmetallen nu befinner sig i en konsolideringsfas inför en större prisuppgång. Bland optimisterna finner vi bl a en av branschens mest meriterade företagsledare, Rob McEwan, som i augusti förutspådde att priset kommer att nå dollar per oz. inom 3-4 år. Liknande prisprofetior har bl a chefstrategen Peter Schiff och guldprisexperten Charles Oliver. En avgörande faktor bedöms vara att Federal Reserve inte kommer att kunna avstå från fler kvantitativa lättnader, som sedan 2008 injicerat över miljarder dollar i det ekonomiska systemet. På sikt bedöms detta kunna orsaka en rusning till guld pga rädslan för en skenande inflation med dollarkollaps som följd. Stockpicker bedömer Kilimanjaro Gold kan naturligtvis bli en enorm börssuccé men likaväl ett fiasko eller en långbänk som under lång tid dränerar aktieägarnas plånböcker utan att generera någon nämnvärd avkastning i form av kursuppgång. Nuvarande kris i branschen orsakad av ett kraftigt guldprisfall medför givetvis en ökad risk men samtidigt stora möjligheter för en snabbfotad aktör med tillgång till kapital via exempelvis börsmarknaden. Det är inte heller nu som Kilimanjaro Gold huvudsakligen skall profitera på ett högt guldpris. Det skall bolaget göra om ett par år när förhoppningsvis ökade mineraltillgångar kunnat påvisas vid Maragruvan och när projektet närmat sig en avyttring, alternativt utfarmning till en partner. Huvudfrågorna värda att beakta när det gäller prospekteringsbolag är tillgången på kapital och hur stor chansen är för att hitta signifikanta guldfyndigheter alternativt hur förvärvsklimatet ser ut. Då företrädesemissionen är tryggad till 65% via garanter och teckningsförbindelser finns det inte någon risk att Kilimanjaro Gold på kort sikt halkar ner i någon likviditetskris. En fullt garanterad emission skulle givetvis ha varit önskvärd men vi tror dock att en hel del aktieägare kommer att teckna respektive andelar varför förutsättningarna är goda att emissionen fulltecknas. Löses dessutom tvisten med minoritetsägaren i kombination med en därefter framgångsrik produktion av guld ur restupplaget via den nya processen skulle det trots allt se rätt bra ut. Kostnaden för s.k. RC-borrning ligger kring en tusenlapp per borrmeter. Med en fulltecknad emission skulle Kilimanjaro Gold i teorin kunna finansiera ett borrprogram på flera tusen borrmeter vid Maragruvan. Obeaktat risken vilken naturligtvis är hög är prospekteringsfasen alltid spekulativt intressant eftersom aktiekurserna tenderar att gå bäst under denna period tack vare stegrande förväntningar som eldas på via lyckosamma borresultat. Under tiden prospekteringsborrningarna fortlöper är vi också rätt övertygade om att ledningen ivrigt kommer att släppa välutsmyckade pressmeddelanden kring initiala borresultat tills en eventuell lönsamhetsstudie visat förutsättningarna till lönsam gruvdrift. I regel brukar detta vara en mycket framgångsrik strategi till att öka intresset och höja börsvärdet vilket Kilimanjaro Gold kan dra nytta av i framtiden då kapitalanskaffningar kan ske på en högre värdering än i dagsläget. Denna taktik utnyttjade bl a australiensiska Canaco när de framgångsrikt borrade i tanzanianska Tangaområdet vilket resulterade i att aktiekursen nästan tiofaldigades på drygt ett år. När väl borrprogrammet iscensätts bedömer vi också chansen som stor att borrkärnorna kommer att innehålla lovande mängder guld eftersom Maragruvan trots allt är en känd fyndighet och då bolaget har vägledning av Afrikan Mashariki:s utförda provborrningar. Dessutom var minoritetsägaren Joseph Mwita anställd som geolog hos det australiensiska bolaget när prospekteringsprogrammet utfördes och borde ha god kännedom om potentialen. Ett rimligt antagande är därtill att bolaget kommer att inleda borrning där träffsäkerheten anses som högst. Sammantaget ser vi därför goda förutsättningar till en kursuppgång i SIDA 4

5 takt med att borrprogrammet inleds och avancerar. Förvärvsklimatet torde också vara gott varför vi ser en potentiell uppsida kring de affärsdiskussioner som berör en större guldfyndighet med attraktiva halter guld. Detta projekt erbjuder dessutom bolaget en valmöjlighet om tvisten med minoritetsägaren vid Maragruvan även påverkar starten av provborrningarna. Avseende prisbilden för projekt har krisen i branschen naturligtvis även påverkat gruvbolag med verksamhet i Tanzania. AngloGold Ashanti är t ex illa ute då de nyligen tvingades kancellera en nyemission pga svalt intresse och flaggar nu för tvångsförsäljningar av tillgångar med syfte att sänka skuldsättningen. African Barrick Gold har dessutom avyttrat Tulawaka-gruvan till statliga STAMICO och Resolute Mining har stängt Golden Pride-gruvan. Eftersom de större gruvjättarna har uppenbara problem kan vi således anta att även mindre bolag har stora bekymmer vilket alltså kan framtvinga licenshavare att sälja projekt billigt, i synnerhet då prospekteringslicenser är tidsbundna. Tanzanianska regeringen har dessutom flaggat för att återta licensområden som under en tid legat orörda vilket kan pressa licensinnehavarna att finna partners, alternativt avyttra projekt. Det finns dessutom affärsmöjligheter om vi riktar blicken norrut. I Kenya letar t ex brittiska Goldplat samriskpartners till Kilimapesa-projektet, en guldfyndighet belägen cirka 25 km norr om North Mara-gruvan och som tidigare delägts av forna NGM-listade International Gold Exploration. En tung kostnadsbörda specifikt för guldproducenter verksamma i Tanzania och som kan bli en fördel för Kilimanjaro Gold är även bristen på elkapacitet vilket tvingat gruvbolagen att använda bränsledrivna kraftverk till höga kostnader. Problematiken påverkar sannolikt på kort sikt prisbilden på projekt. På längre sikt kommer dock elkapaciteten att förbättras då Tanzania beslutat att investera 1,2 miljarder dollar i energisektorn vilket under en tioårsperiod bedöms resultera i att elproduktionskapaciteten nästan tiofaldigas. Därmed kommer sannolikt gruvorna att bli lönsammare och mer värdefulla vilket troligtvis även kommer att smitta av sig på värderingen av lovande utvecklingsprojekt. Det är dock lätt att bli mörkrädd om vi beaktar att de största noterade guldproducenternas aktier under de senaste två åren i genomsnitt sjunkit med cirka 70%. Samtidigt är det ett välkänt faktum att de bästa investeringarna ofta görs i botten av en kris strax innan gryningen. Det är också rimligt att tro att vi nu befinner oss i närheten av källargolvet då den allt snävare utbudssituationen orsakad av guldproducenternas rationaliseringar talar för att guldpriset snart skall börja vända upp. Efter att börserna stigit under lång tid kan därtill en kraftigare börsrekyl stå för dörren vilket skulle kunna gynna guldpriset. Vår bedömning är dessutom att Kilimanjaro Gold helt på egna meriter erbjuder ett lockande investeringsalternativ tack vare intressanta prospekteringsmöjligheter i Maragruvan och då bolaget via förstärkta finansiella muskler har möjlighet att utnyttja krisen till att bygga fundament inför framtiden. En stor fördel är dessutom Tanzanias geopolitiska stabilitet och att landet bedöms ha väsentliga guldresurser som ännu inte exploaterats. Att kasta benen på ryggen strax innan guldpriset börjar klättra uppåt samtidigt som Kilimanjaro Gold står på tröskeln till den intressantaste perioden i företagets historia prospekteringsfasen framstår därmed inte som någon klok strategi. Vi rekommenderar därför att utnyttja erbjudandet och teckna aktier i emissionen. Disclaimer Syftet med materialet i denna uppdragsanalys är att ge allmän information och materialet kan inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Stockpicker AB anser att de källor och bearbetningsmetoder som använts är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller i tillförlitligheten i det publicerade materialet, varken i dess helhet eller i delar därav (såsom prognoser etcetera). Stockpicker AB svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i denna Uppdragsanalys eller andra åtgärder grundade därpå. Ingen av Stockpickers medarbetare äger andelar i ovan beskrivna bolag. SIDA 5

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget 2011-01-05 Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget Sammanfattning Kopparberg Mineral grundades 2006 som ett prospekteringsbolag i Sverige med fokus på basmetallerna zink, koppar och bly samt ädelmetallerna

Läs mer

Gold Report 2/2009. Axier.se presenterar sin guldrapport avseende det andra halvåret 2009

Gold Report 2/2009. Axier.se presenterar sin guldrapport avseende det andra halvåret 2009 2009-08-12 Gold Report 2/2009 Axier.se presenterar sin guldrapport avseende det andra halvåret 2009 www.axier.se 1 Innehåll En överblick av den internationella guldindustrin... 3 Guldprisets utveckling,

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiell kalender

Innehållsförteckning. Finansiell kalender Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Arctic Gold i korthet 3 Viktiga händelser 2011 3 VD har ordet 4 Verksamhet 5 Marknad 12 Aktien och ägarförhållanden 14 Bolagsstyrningsrapport 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kopparberg Mineral 8 april 2013. Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential. Uppföljningsanalys First North Köp.

Kopparberg Mineral 8 april 2013. Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential. Uppföljningsanalys First North Köp. Uppdragsbevakning Kopparberg Mineral 8 april 2013 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential Uppföljningsanalys

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EN ANALYS FRÅN NeuroVive Pharmaceutical Branschpionjär med goda odds för framgång Med en kursuppgång på närmare 300% är NeuroVive Pharmaceutical årets kursraket. Det är inte förvånande då forskningsbolaget

Läs mer

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Erbjudandet i sammandrag Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Villkor: Innehav av en (1) befintlig aktie

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2014 CROWN ENERGY AB (PUBL) Innehåll ÅRET I KORTHET. 3 VD HAR ORDET. 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING. 6 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR. 13 AKTIEN, ÄGARE

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 2 18 oktober 2013 American Residential Fastigheter AB (publ) Viktig information Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av American Residential Fastigheter AB

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Året i sammandrag. Utsikter 2008

Året i sammandrag. Utsikter 2008 Årsredovisning 2007 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1

Läs mer

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 Prospekt Januari 2010 Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 I detta prospekt ( Prospektet ) används definitionen Nordic Mines och Bolaget

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4 Mineralmarknaden Mineralmarknaden, Tema: Stål Tema: Stål Per. publ. 2002:4 Omslagsbild: Kylning av valsade kullagerringar vid Ovako Steel, Hofors. Foto: Ovako Steel AB Tryck: Elanders Tofters 2002. FÖRORD

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer