Kilimanjaro Gold Holding

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kilimanjaro Gold Holding"

Transkript

1 EN ANALYS FRÅN Kilimanjaro Gold Holding En gyllene möjlighet Kilimanjaro Gold är ett guldprospekteringsbolag verksamt i Tanzania. Huvudprojektet Maragruvan har en preliminärt beräknad mineraltillgång på cirka oz. guld och är intäktsgenererande. Målsättningen är att bygga upp en portfölj med guldprojekt där vardera projekt har en potential om 1 miljon oz. guld i mineraltillgång. Som ett steg till förverkligandet tas nu cirka 12,5 Mkr in via en företrädesemission till aktieägarna. Vår bedömning är att aktien är nedtryckt varför vi ser kursstegringspotential när den finansiella osäkerheten skingrats och fokus förflyttats mot potentialen i ett av Afrikas mest guldproducerande länder. Inledning Guldprospektering andas äventyr och drömmar om rikedom. Redan för år sedan började människan smida guldföremål och sedan dess har den eftertraktade ädelmetallen satt stort avtryck i historieböckerna, bl a som en bidragande faktor till koloniseringen. Vår åtrå till råvaran blir lättförstådd om vi samlar ihop all världens utvunna guld då detta skulle motsvara en kub vars sidor är 21 meter långa. Skulle vi smida om guldkuben till små klassiska guldringar och fördela dem ut över jordens befolkning skulle varje person tilldelas ett par ringar var. Tillgången är alltså mycket begränsad till skillnad mot efterfrågan som domineras av just smyckesindustrin följt av finansmarknaden, centralbankerna och teknikbranschen. Den gyllene ädelmetallen kommer därför alltid att vara eftertraktad varför det finns goda incitament till att leta nya guldkorn. Kort om företaget Kilimanjaro Gold har stora ambitioner om att bli ett framgångsrikt prospekteringsbolag. Företaget noterades ifjol på NGM Nordic MTF och har trots goda förutsättningar till guldutvinning i Sverige som är Europas största guldproducent valt att söka lyckan i Afrika. Här finns cirka 28% av världens guldreserver på drygt 3 miljarder oz. och 16 av de 50 största guldgruvorna. Som bolagsnamnet antyder har landstigningen skett i Tanzania, där kontinentens högsta bergstopp är lokerad. Landet är Afrikas fjärde största guldproducent efter Sydafrika, Ghana samt Mali och erbjuder stor potential då endast 4% av landets guldresurser bedöms ha exploaterats. Visionen är att bli en av de främsta aktörerna inom segmentet medelstora guldfyndigheter, omfattande miljon oz. guld i mineraltillgång. Detta segment anses idag vara underutvecklat och omfatta få aktörer då projekten är för små för de större multinationella gruvjättarna och alltför kapitalkrävande för lokala mindre bolag. Inledningsvis är siktet inställt på att bygga upp en portfölj av 2-4 projekt där vart och ett av projekten skall ha en potential om 1 miljoner oz. guld i mineraltillgång, motsvarande cirka kg. Däremot är inte strategin att bli en fullfjädrad guldproducent utan istället via framgångsrik prospektering förädla värdena i projekten och därefter sälja dessa vidare eller ta in partners som delägare med ansvar för driften. Med denna strategi slipper bolaget ta på sig miljardbelopp i investeringskostnader vilket i regel krävs för att få en gruva produktionsklar. Som drivkraft till att nå en framstående position har Kilimanjaro Gold hjälp av en branscherfaren styrelse och ledning med nyckelkompetens även inom juridiska och finansiella frågor. Det är viktiga attribut då gruvprojekt omgärdas av omfattande lagstiftning bl a kring miljön och då finansieringsfrågor är helt livsavgörande för gruvjuniorer i tidig fas. Därutöver har bolaget tillgång till rådgivare med lång politisk karriär och framförallt lyckats knyta till sig ett erfaret geologiskt team där flera varit delaktiga vid upptäckten av landets största guldfyndigheter. Tanzania en gynnsam guldgrävarmiljö Tanzania har också en mycket gynnsam geologi för ädelmetaller. Landet är bl a hemort för tanzanite, en av världens mest sällsynta ädelstenar och här finns även en av Afrikas äldsta diamantgruvor. Det är dock guldproduktionen som dominerar med en årlig produktion på cirka 40 ton vilket innebär att Tanzania är den fjärde största guldproducenten i Afrika. Gruvsektorn står för 2,8% av landets årliga BNP men målsättningen är att andelen skall fyrfaldigas till 10% år Det finns det också underlag för då Tanzania bl a bedöms ha en miljard oz. guld i mineraltillgångar. Som incitament till investeringar i landet har fördelaktiga gruvlagar införts omfattande bl a tillåtelse till 100% utländskt ägande i gruvlicenser, garantier mot nationaliseringar och skattetekniska fördelar. Bolagsskatten uppgår till 30% och en royalty på 4% betalas till tanzanianska staten på all guldproduktion vilket är i nivå med grannländerna. SIDA 1

2 Det gynnsamma regelverket har bl a lockat guldproducenten African Barrick Gold, samt gruvjättar som sydafrikanska AngloGold Ashanti och australiensiska Resolute Mining. Även Kina och Indien har börjat blicka mot landet vilka står bakom en stor del av efterfrågan på guld försökte exempelvis det statliga kinesiska gruvbolaget China National Gold köpa African Barrick Gold för 3,9 miljarder dollar vilket skulle ha inneburit, om affären gått igenom, de första kinesiskt ägda guldgruvorna utanför landets gränser. Som en navigator för utländska gruv- och prospekteringsbolag finns en utbredd småskalig verksamhet omfattande hundratusentals tanzanianer som med manuellt arbete utvinner guld. Dessa tilldelas s.k. Primary Mining Licenses (PML), vilka endast kan ägas av tanzanianer och guldutbytet är oftast lågt, kring 30-40%, till skillnad mot gruvjättarna som når utbytesgrader överstigande 90%. Fördelen med den småskaliga verksamheten är att områden effektivt kartläggs vilket sedermera större bolag kan dra nytta av då det är möjligt att konvertera två eller fler PML-licenser till gruvlicenser. Ur ett geopolitiskt riskhänseende anses också Tanzania vara ett av Afrikas mest stabila länder. Ett flerpartisystem infördes 1992 och ett progressivt västorienterat politiskt system har därefter framgångsrikt medverkat till att lyfta landets BNP, i genomsnitt med 7% per år sedan Maragruvan Efter en utvärdering av ett tiotal projekt förvärvades under 2012 mineralrättigheterna till Maragruvan vilket idag är bolagets huvudprojekt. Gruvan ägs av dotterbolaget Mara Mine Development LTD där Kilimanjaro Golds andel uppgår till 51% med en option att öka ägandet till 70% förutsatt att bolaget investerar 3 Musd i projektet. Övrig delägare är geologen Josephat Mwita. Maragruvan är belägen 80 km öster om Viktoriasjön nära staden Tarime och strax söder(ca 20 km) om den kenyanska gränsen. Området ingår i grönstensbältet Musoma-Mara som är känt för dess guldförekomst och där geologin är liknande den som finns i grönstensbälten i Kanada och Australien där stora guldfyndigheter är lokaliserade. Här finns flera gruvbolag etablerade och cirka 4 km nordväst om Maragruvan finns en av landets största gruvor(north Mara-gruvan) opererad av Africa Barrick GoldGruvan har bevisade tillgångar på cirka 4 miljoner oz. guld och producerar ungefär oz. guld per år. Förutom att områdets historik med flera framgångsrika gruvprojekt ger hopp om framgång medför gruvbolagens närvaro att uppbyggd infrastruktur finns nära, bl a flera anrikningsverk. Maragruvan är alltså inget gräsrotsprojekt utan en gammal gruva från kolonialtiden som var i drift mellan 1932 och Då producerades ton malm med en genomsnittshalt om 15,3 g/t guld, motsvarande oz. guld. Under slutet av 1990-talet när utländska gruvbolag började investera i Tanzanias guldfyndigheter genomförde australiensiska Afrikan Mashariki prospekteringar i Mara-området, bl a ett borrningsprogram i Maragruvan med resultat att den kvarvarande mineralresursen uppskattades till oz. guld, motsvarande cirka kg. Det finns alltså fortfarande en väsentlig potential, i synnerhet då utvärderingsborrningen skedde till ett djup av cirka 60 meter till skillnad mot gruvbrytningen under kolonialtiden som bedrevs ner till 165 meter. Med djupare borrningar finns det därför förutsättningar till ökade mineraltillgångar och framgångsrik underjordsbrytning. Målsättningen är att i första hand bevisa reserver på oz. guld och på sikt 1 miljon oz. En stor fördel är att det på området finns ett betydande restupplag från tidigare brytning på och som innehåller guld. Det rör sig om sand- och stenhögar i storleksordningen ton SIDA 2

3 och som preliminärt beräknats innehålla en genomsnittlig guldhalt om 1,44 g/t guld. Dessutom finns ton mineraliserat grus med en guldhalt på 0,8 g/t guld. Totalt beräknas restupplaget och det mineraliserade gruset innehålla oz. guld, vilket motsvarar cirka 330 kg. Målsättningen är att uppnå en produktion på 4-5 kg guld per månad och utnyttja kassaflödet från restupplagsutvinningen till att finansiera fortsatt prospektering. En hindersfylld startsträcka Under det första halvåret inleddes större testproduktion av guld ur restupplaget i Maragruvan där april blev en specifikt framgångsrik period då månaden visade ett positivt rörelseresultat. Det utvunna guldet ur restupplaget säljs till sydafrikanska Scar Metals vilka betalar världsmarknadspris på spotmarknaden minus en marginal för vissa omkostnader. Totalt producerades cirka 9,7 kg doréguld under årets sex första månader. Nettoomsättning på koncernnivå uppgick till 1,8 Mkr med en förlust på 2,7 Mkr. Utbyte och halten utvunnet guld per ton är dock under förväntningarna varför det bedöms krävas en annan process än nuvarande teknik (statisk lakning) för att förbättra utbyte och guldhalt. Därför har bolaget ambitionen att outsourca produktionen till ett bolag som tillhandahåller ett mobilt anrikningsverk. Här har en avsiktsförklaring tecknats med Ferranti Processing Ltd pågår under en tvåveckorsperiod till och med den 24 november. En befintlig aktie berättigar till teckning av tre nya aktier till teckningskursen 2 kr per aktie. Vid fullteckning kommer detta att innebära en kraftig utspädning då aktiestocken kommer att fyrfaldigas till cirka 8,3 miljoner aktier. Emissionen är dock garanterad till cirka 65% via teckningsförbindelser och emissionsgarantier vilket bäddar för ett framgångsrikt utfall. Dessutom finns en morot då varje post av tio tecknade och betalda aktier berättigar till teckning av tre teckningsoptioner vilka kan bli värdefulla då teckningskursen satts lågt. Varje teckningsoption ger nämligen rättigheten att teckna en ny aktie till teckningskursen 3 kr under perioden 1 15 december 2016 och kommer vid fullteckning att tillföra bolaget ytterligare cirka 5,6 Mkr. Guldpriset en nyckelfråga Såväl den förra Fed-chefen Ben Bernanke samt den nuvarande, Janet Yellen, har uttryckt att det inte finns någon tillförlitlig metod att förutspå prisutveckling för guld. Vi har dock nyligen upplevt den längsta prisuppgången på minst nio decennier efter att ädelmetallen stigit under 12 års tid och toppat på 1 923,70 dollar per oz. i september En av huvudanledningarna till den starka prisutvecklingen är att guld anses värdebeständigt och ge ett skydd mot inflation. Detta innebär att guld blir en lockande tillflyktsort under kärva ekonomiska tider då centralbankernas stimulansåtgärder ökar penningmängden och späder på inflationsrädslan. Under talet har också såväl den amerikanska bolånekrisen, finanskrisen och den kraftiga avmattningen i eurozonen medverkat till guldprisrallyn. En ytterligare bidragande faktor är smyckesindustrin som står för cirka 60% av efterfrågan där en stegrande tillväxt i utvecklingsländerna resulterat i ökad vilka har en framgångsrik historik med att kunna öka utbyten vid processhantering av restupplag. Dessvärre har strategibytet resulterat i en tvist med minoritetsägaren i dotterbolaget Mara Mine Development då denne vägrat Ferranti att utföra provtagning. Orsaken är att delägaren som är berättigad till royalty på försäljningen av guld ur restupplaget själv också anser sig ha exklusiv rätt att producera guldet vilket inte är fallet enligt avtal. Oenigheten mellan parterna riskerar att försena den fullskaliga produktionen och orsaka legala kostnader ifall det blir ett skiljedomsförfarande. Nyemission ger handlingsutrymme Den 29 oktober godkände en extra bolagstämma en nyemission om cirka 12,5 Mkr med företräde för bolagets aktieägare. Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera start av produktion av guld ur restupplaget med ny process samt prospektering under 2015 vilket nu utvärderas. Dessutom kan finansiering krävas till det eventuella övertagandet av en guldfyndighet av större omfattning innehållande attraktiva halter guld. Teckningsperioden inleddes i måndags den 10 november och efterfrågan tack vare en stark kulturell koppling till guld då ädelmetallen anses som en viktig statussymbol. Under de senaste två åren har dock guldpriset sjunkit med cirka 30% och kostar idag cirka dollar per oz. Anledningar till prisnedgången anses vara bl a förväntningar om räntehöjningar i USA och en inbromsning i Kina. Någon större återhämtning har dessutom inte skett trots geopolitisk oro i Irak, Ukraina och stegrande Ebola-rädsla, en osäkerhetsfaktor som vanligtvis påverkar guldpriset. Prisfallet har drabbat guldproducenterna hårt eftersom kostnaderna skenat i takt med prisuppgången. Enligt marknadsbedömare(gfms) uppgick ifjol den genomsnittliga totalkostnaden(all in cost) per producerad oz. guld till cirka dollar. Efter massiva kostnadsnedskärningar och flytt av fokus till mer SIDA 3

4 lönsamma gruvor bedömdes den genomsnittliga kostnadsnivån ha sjunkit till dollar under det första halvåret. Det är alltså fortfarande en mycket utmanande miljö för många guldproducenter. Vad som talar för en prisuppgång och att bättre tider kan stunda är en gammal tumregel att råvarupriserna sällan under en längre tid understiger de genomsnittliga produktionskostnaderna. Anledningen är att den försämrade lönsamheten tvingar råvaruproducenterna att stänga ner verksamhet och förpassa utvecklingsprojekt på framtiden vilket påverkar utbudssituationen varför priserna i regel börjar stiga. Detta är idag högaktuellt inom guldsektorn då olönsamma gruvor stängs och då de största gruvjättarna dramatiskt skurit ner på budgetarna kring utvecklingsprojekt. En ytterligare faktor är att höglönsamma guldfyndigheter börjar sina och att de flesta nya upptäckter under de senaste åren kräver ett signifikant högre guldpris för utbyggnad. Branschorganisationen World Gold Council bedömer också att topproduktionen(peak gold) nås i år och att ett produktionsfall därmed är att vänta framöver. Det finns också andra faktorer som kan gynna prisutvecklingen. Centralbankerna har efter många år av utförsäljningar nu blivit nettoköpare där främst utvecklingsländerna driver på efterfrågan. Andelen guld i valutareserven hos länderna i Asien och Sydamerika ligger i regel på låga ensiffriga procenttal till skillnad mot exempelvis USA och Tyskland där andelen uppgår till 70% respektive 75%. I Kina som nyligen passerat USA som världens största ekonomi och som sitter med den överlägset största valutareserven bedöms cirka 2% bestå av guld. Skulle landet välja att kraftigt öka investeringarna i inflationsförsäkringen skulle det få en märkbar effekt på guldpriset och det spekuleras också i att landet smygköper guld för att undvika att orsaka ett guldprisrally. Högaktuellt inom frågeställningen är att Schweiz inom några veckor genomför en folkomröstning huruvida landets centralbank skall öka andelen guld i valutareserven till 20% vilket om JA-sidan vinner kommer att innebära att centralbanken tvingas köpa ton guld under de fem närmaste åren. Det finns generellt få guldprisexperter som tror att priset kommer att fortsätta sjunka från dagens nivå men desto fler som bedömer att ädelmetallen nu befinner sig i en konsolideringsfas inför en större prisuppgång. Bland optimisterna finner vi bl a en av branschens mest meriterade företagsledare, Rob McEwan, som i augusti förutspådde att priset kommer att nå dollar per oz. inom 3-4 år. Liknande prisprofetior har bl a chefstrategen Peter Schiff och guldprisexperten Charles Oliver. En avgörande faktor bedöms vara att Federal Reserve inte kommer att kunna avstå från fler kvantitativa lättnader, som sedan 2008 injicerat över miljarder dollar i det ekonomiska systemet. På sikt bedöms detta kunna orsaka en rusning till guld pga rädslan för en skenande inflation med dollarkollaps som följd. Stockpicker bedömer Kilimanjaro Gold kan naturligtvis bli en enorm börssuccé men likaväl ett fiasko eller en långbänk som under lång tid dränerar aktieägarnas plånböcker utan att generera någon nämnvärd avkastning i form av kursuppgång. Nuvarande kris i branschen orsakad av ett kraftigt guldprisfall medför givetvis en ökad risk men samtidigt stora möjligheter för en snabbfotad aktör med tillgång till kapital via exempelvis börsmarknaden. Det är inte heller nu som Kilimanjaro Gold huvudsakligen skall profitera på ett högt guldpris. Det skall bolaget göra om ett par år när förhoppningsvis ökade mineraltillgångar kunnat påvisas vid Maragruvan och när projektet närmat sig en avyttring, alternativt utfarmning till en partner. Huvudfrågorna värda att beakta när det gäller prospekteringsbolag är tillgången på kapital och hur stor chansen är för att hitta signifikanta guldfyndigheter alternativt hur förvärvsklimatet ser ut. Då företrädesemissionen är tryggad till 65% via garanter och teckningsförbindelser finns det inte någon risk att Kilimanjaro Gold på kort sikt halkar ner i någon likviditetskris. En fullt garanterad emission skulle givetvis ha varit önskvärd men vi tror dock att en hel del aktieägare kommer att teckna respektive andelar varför förutsättningarna är goda att emissionen fulltecknas. Löses dessutom tvisten med minoritetsägaren i kombination med en därefter framgångsrik produktion av guld ur restupplaget via den nya processen skulle det trots allt se rätt bra ut. Kostnaden för s.k. RC-borrning ligger kring en tusenlapp per borrmeter. Med en fulltecknad emission skulle Kilimanjaro Gold i teorin kunna finansiera ett borrprogram på flera tusen borrmeter vid Maragruvan. Obeaktat risken vilken naturligtvis är hög är prospekteringsfasen alltid spekulativt intressant eftersom aktiekurserna tenderar att gå bäst under denna period tack vare stegrande förväntningar som eldas på via lyckosamma borresultat. Under tiden prospekteringsborrningarna fortlöper är vi också rätt övertygade om att ledningen ivrigt kommer att släppa välutsmyckade pressmeddelanden kring initiala borresultat tills en eventuell lönsamhetsstudie visat förutsättningarna till lönsam gruvdrift. I regel brukar detta vara en mycket framgångsrik strategi till att öka intresset och höja börsvärdet vilket Kilimanjaro Gold kan dra nytta av i framtiden då kapitalanskaffningar kan ske på en högre värdering än i dagsläget. Denna taktik utnyttjade bl a australiensiska Canaco när de framgångsrikt borrade i tanzanianska Tangaområdet vilket resulterade i att aktiekursen nästan tiofaldigades på drygt ett år. När väl borrprogrammet iscensätts bedömer vi också chansen som stor att borrkärnorna kommer att innehålla lovande mängder guld eftersom Maragruvan trots allt är en känd fyndighet och då bolaget har vägledning av Afrikan Mashariki:s utförda provborrningar. Dessutom var minoritetsägaren Joseph Mwita anställd som geolog hos det australiensiska bolaget när prospekteringsprogrammet utfördes och borde ha god kännedom om potentialen. Ett rimligt antagande är därtill att bolaget kommer att inleda borrning där träffsäkerheten anses som högst. Sammantaget ser vi därför goda förutsättningar till en kursuppgång i SIDA 4

5 takt med att borrprogrammet inleds och avancerar. Förvärvsklimatet torde också vara gott varför vi ser en potentiell uppsida kring de affärsdiskussioner som berör en större guldfyndighet med attraktiva halter guld. Detta projekt erbjuder dessutom bolaget en valmöjlighet om tvisten med minoritetsägaren vid Maragruvan även påverkar starten av provborrningarna. Avseende prisbilden för projekt har krisen i branschen naturligtvis även påverkat gruvbolag med verksamhet i Tanzania. AngloGold Ashanti är t ex illa ute då de nyligen tvingades kancellera en nyemission pga svalt intresse och flaggar nu för tvångsförsäljningar av tillgångar med syfte att sänka skuldsättningen. African Barrick Gold har dessutom avyttrat Tulawaka-gruvan till statliga STAMICO och Resolute Mining har stängt Golden Pride-gruvan. Eftersom de större gruvjättarna har uppenbara problem kan vi således anta att även mindre bolag har stora bekymmer vilket alltså kan framtvinga licenshavare att sälja projekt billigt, i synnerhet då prospekteringslicenser är tidsbundna. Tanzanianska regeringen har dessutom flaggat för att återta licensområden som under en tid legat orörda vilket kan pressa licensinnehavarna att finna partners, alternativt avyttra projekt. Det finns dessutom affärsmöjligheter om vi riktar blicken norrut. I Kenya letar t ex brittiska Goldplat samriskpartners till Kilimapesa-projektet, en guldfyndighet belägen cirka 25 km norr om North Mara-gruvan och som tidigare delägts av forna NGM-listade International Gold Exploration. En tung kostnadsbörda specifikt för guldproducenter verksamma i Tanzania och som kan bli en fördel för Kilimanjaro Gold är även bristen på elkapacitet vilket tvingat gruvbolagen att använda bränsledrivna kraftverk till höga kostnader. Problematiken påverkar sannolikt på kort sikt prisbilden på projekt. På längre sikt kommer dock elkapaciteten att förbättras då Tanzania beslutat att investera 1,2 miljarder dollar i energisektorn vilket under en tioårsperiod bedöms resultera i att elproduktionskapaciteten nästan tiofaldigas. Därmed kommer sannolikt gruvorna att bli lönsammare och mer värdefulla vilket troligtvis även kommer att smitta av sig på värderingen av lovande utvecklingsprojekt. Det är dock lätt att bli mörkrädd om vi beaktar att de största noterade guldproducenternas aktier under de senaste två åren i genomsnitt sjunkit med cirka 70%. Samtidigt är det ett välkänt faktum att de bästa investeringarna ofta görs i botten av en kris strax innan gryningen. Det är också rimligt att tro att vi nu befinner oss i närheten av källargolvet då den allt snävare utbudssituationen orsakad av guldproducenternas rationaliseringar talar för att guldpriset snart skall börja vända upp. Efter att börserna stigit under lång tid kan därtill en kraftigare börsrekyl stå för dörren vilket skulle kunna gynna guldpriset. Vår bedömning är dessutom att Kilimanjaro Gold helt på egna meriter erbjuder ett lockande investeringsalternativ tack vare intressanta prospekteringsmöjligheter i Maragruvan och då bolaget via förstärkta finansiella muskler har möjlighet att utnyttja krisen till att bygga fundament inför framtiden. En stor fördel är dessutom Tanzanias geopolitiska stabilitet och att landet bedöms ha väsentliga guldresurser som ännu inte exploaterats. Att kasta benen på ryggen strax innan guldpriset börjar klättra uppåt samtidigt som Kilimanjaro Gold står på tröskeln till den intressantaste perioden i företagets historia prospekteringsfasen framstår därmed inte som någon klok strategi. Vi rekommenderar därför att utnyttja erbjudandet och teckna aktier i emissionen. Disclaimer Syftet med materialet i denna uppdragsanalys är att ge allmän information och materialet kan inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Stockpicker AB anser att de källor och bearbetningsmetoder som använts är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller i tillförlitligheten i det publicerade materialet, varken i dess helhet eller i delar därav (såsom prognoser etcetera). Stockpicker AB svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i denna Uppdragsanalys eller andra åtgärder grundade därpå. Ingen av Stockpickers medarbetare äger andelar i ovan beskrivna bolag. SIDA 5

Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 10/11 24/11

Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 10/11 24/11 Inbjudan till teckning av aktier i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 10/11 24/11 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt

I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt Inbjudan att teckna aktier i Balkan Resources AB. Ett bolag som investerar i vinst givande produktion av bas- och ädelmetaller

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång PRESSMEDDELANDE 25 maj 2016 Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång Nordic Mines ( Nordic Mines eller Bolaget ) presenterar en ny preliminär ekonomisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Nordic Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore AB (publ) Nordic Iron Ore AB (publ) Information till aktieägare i samband med företrädesemission i september 2014 www.nordicironore.se Ett tillfälle att investera i ett järnmalmsprojekt med produktion inom en snar

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 15 november 1999 Pressmeddelande #99-09 Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 Under perioden har arbetet med att ändra IGE:s inriktning från att vara ett rent prospekteringsbolag till ett

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD Det finns guld i våra berg NASDAQOMX First North Premier: GOLD Vision Att bli Europas största guldproducent 2 June, 2010 2 Vår strategiska styrka PAHTAVAARA ERSMARKS -BERGET Fäboliden Strategisk Position

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:15 2013-02-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport Q3 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under tredje kvartalet Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Väsentliga händelser under perioden (oktober december 2014) Oenighet har uppstått med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Bolaget har inlett förhandlingar

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2009 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Nordic Mines AB. Framställningen rör en

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:32 2015-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Med rådande guld- och kopparpris har Bidjovaggeprojektet möjlighet att bli mycket lönsamt och Redeye ser en bra risk/reward i Alcaston.

Med rådande guld- och kopparpris har Bidjovaggeprojektet möjlighet att bli mycket lönsamt och Redeye ser en bra risk/reward i Alcaston. BOLAGSANALYS 9 juni 2010 Sammanfattning Alcaston (ALCA.ST) Snabba steg mot guldproduktion Alcaston Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Nyligen genomfördes ett förvärv av

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission

Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission Pressmeddelande Stockholm den 12 oktober 2009 Endomines avtalar om finansiering för start av gruvdrift och genomför företrädesemission För att påbörja guldproduktion under 2010 har Endomines styrelse beslutat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010

Delårsrapport Q1 2010 Delårsrapport Q1 2010 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under perioden Förhandlingar om förvärv av Arctic Gold AB. Ansökan har lämnats om ytterligare tre undersökningstillstånd

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 PA Resources AB är en koncern verksam inom naturresursområdet. Moderbolaget PA Resources AB bedriver verksamhet i form av olje- och gasutvinning i Tunisien och

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004 Nyckeltal, koncernen april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec Nettoomsättning, tkr 24 863 239 39 775 667 1 064 Resultat efter skatt, tkr

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!!

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj 2010 Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Mission Statement Att inom en 2-årsperiod ta steget bort från ett juniorbolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:51 2008-12-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-08-17.

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde genom att fyndighetsut veckla

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Endomines rapporterar förbättrad EBITDA och reducerade kostnader Hela delårsrapporten

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN Kampanjen för kompletteringsborrningar

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Pressmeddelande Stockholm, 7 maj 2008 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Prospekteringsframgång i Långträsk Pågående borrprogram i Långträsk, Gladhammar, Bastutjärnen och Petikträsk

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 Den 26 mars 2013 publicerades en uppdaterad mineraltillgångsrapport för delar av Krasny-fyndigheten,

Läs mer

Au Holding AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier

Au Holding AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier auholding The Swedish Gold Company Au Holding AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. AU Holding genomför nyemission Kina

Läs mer

Au Holding AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier

Au Holding AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier auholding The Swedish Gold Company Au Holding AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. AU Holding genomför nyemission Kina

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

Redeyes slutsats är att Riddarhyttan kommer att bli uppköpt under 2005 och att ett bud kommer att ligga klart högre än dagens kurs på 6,8 kronor.

Redeyes slutsats är att Riddarhyttan kommer att bli uppköpt under 2005 och att ett bud kommer att ligga klart högre än dagens kurs på 6,8 kronor. ANALYSGARANTI* 23 februari 2005 Riddarhyttan (RHYT.ST) Uppköpsläge i Riddarhyttan Riddarhyttan utvecklar guldfyndigheten i Suurikuusikko i norra Finland som innehåller 2,5 miljon ounce guld. Bolaget har

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Delårsrapport. Jan Mar

Delårsrapport. Jan Mar Delårsrapport Jan Mar Stockholm, 25 maj 2015 Innehåll 01 Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under januari mars 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 02 Bolagets verksamhet och framtidsutsikter

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2010-05-28 Central Asia Gold AB (publ) Kallelse till årsstämma i Central Asia Gold AB (publ.)

PRESSMEDDELANDE 2010-05-28 Central Asia Gold AB (publ) Kallelse till årsstämma i Central Asia Gold AB (publ.) (NGM: CAG) PRESSMEDDELANDE 2010-05-28 Central Asia Gold AB (publ) Kallelse till årsstämma i Central Asia Gold AB (publ.) Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ.) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11(

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11( 1 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 Endomines affärsidé är att förädla och utveckla i första hand guld- och ilmenitmineraliseringar i Finland till ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical Den 5 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical att genomföra en nyemission av

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Pressmeddelande Stockholm, 28 februari 2007 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1) Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK

Läs mer

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag 3 Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer