Information och rådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och rådgivning"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Del av årsredovisningen, textdelen Information och rådgivning Kostnadsfri info, rådgivning och utbildning Coompanion Stockholms Län har under året informerat personer om kooperativt och socialt företagande. 122 grupper med 369 personer har fått personlig rådgivning och 24 ekonomiska föreningar och 2 andra verksamheter/företag har startat under året med tidigare stöd från någon av våra rådgivare. Vi har lagt ner stor möda på att utveckla ett kvalitetssäkrat och webbaserat system för anmälning och även ett bättre formulär och databas för de grupper som söker rådgivning. På utbildningar arrangerade av oss eller där vi medverkat i genomförandet har 793 personer gått, bland annat inom projektet Dubbelt Så Bra (se Projekt ). Coompanion Stockholms län har deltagit med monter vid ett flertal välbesökta mässor och arrangemang under året, bland annat utställning och seminarium vid Starta-Eget-Företag mässan i Älvsjö och i Almedalen, samt på Konsumentföreningen i Storstockholms familjedag på Skansen i ett eget informationstält. I samband med mässorna och även vid andra tillfällen har vi annonserat relativt kraftfullt i de Starta-Eget-Bilagor som spritts och varit del i Dagens Nyheters, Metros och Svenska Dagbladets distribution. I övrigt är vi mycket aktiva i sociale medier i form av egna sidor, grupper och olika kampanjer det sistnämnda särskilt i kampanjerna Årets Kooperativ och mickrolån till CASA. Informationsinsatser har skett både enskilt och i samarbete med andra företagsfrämjare, till exempel Tillväxtverket, Drivhuset och Stadsbiblioteket. Informationsinsatserna och rådgivningen har finansierats av Tillväxtverket och Stockholms Stad. I samverkan med Start-Up Stockholm/NyföretagarCentrum har vi hållit 6 seminarier på tema Småföretagarsamverkan med totalt 88 deltagare. På det sättet har vi nått många nya grupper och skapat ett bra samarbete. Skäggiga Damen på Älvsjömässan Mammas Mat på Coffice Årets kooperativ och Ostartat I vår nationella tävling Ostartats regionfinal i Stockholm vann en grupp som fått vår rådgivning. Det var Mammas Mat från Haninge som vann priset kr. De har catering av turkisk mat som bärande affärsidé. Arbetskooperativet Skäggiga Damen Tatuering från Bagarmossen utsågs av oss till Årets Kooperativ i Stockholms län. De fem unga kvinnorna fick ett pris på kr sponsrad av HSB Stockholm. De gick sedan till nationell final där de kom på delad andra plats. Coompanion - Kooperativ Utveckling Stockholms län Orgn:r Tel:

2 Utveckling av socialt företagande Under året gav vi 39 personer anpassad rådgivning i hur man skapar ett socialt företag. Två nya sociala företag startades. Förutom företagsrådgivningen ingick Coompanion som partner i flera projekt och arbetsgrupper för att skapa fler sociala företag bl.a. Dubbelt Så Bra. Vi har även varit engagerade i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans båda projekt Amia och UMIA, Coompanion Göteborgs projekt EXPLOSION där vi under åtet bl.a. startat hemtjänstkooperativet CASA Stockholm och det egna informationsprojektet En Väg In i samarbete med Arbetsförmedlingen. Samarbetet med samordningsförbunden i Östra Södertörn, Huddinge-Bottkyrka-Salem, Nacka, Södertälje och Värmdö, resulterade efter ett med dem gemensamt ansökningsarbete i en av ESFrådet beviljad förstudie som genomför 2014 med oss som projektägare. Vi har hjälpt en grupp somaliska föreningar med deras ansökan till tillväxtverket om informationsinsatser 2014 rörande socialt företagande, vilket beviljades. Det är ett led i bildandet av ett Somaliskt Utvecklingscentrum. Innovationscheckar Vi har i samarbete med Coompanion Sverige spridit bred information om Vinnovas innovationscheckar och pga vår coachning lyckades 5 företag få kr vardera i utvecklingsstöd för sin innovation. Regional utveckling och nätverk Samverkan i den sociala ekonomin Coompanion Stockholm är medlem i den sociala ekonomins samorganisationer i länet. Kreditgarantiföreningen för den sociala ekonomin i Stockholms län har redan ett avtal med microfonden. Samarbetet kommer att utvecklas och det kommer att betyda att Kreditgarantiföreningen byter namn och blir medlem i Microfonden Genom samverkan med samordningsförbunden i Stockholms län, projektet dubbelt så bra och mikrofonden samverkar och knyter Coompanion starka nätverk med både den sociala ekonomin och offentliga sektorn. Vi är därutöver medlem i flera regionala och nationella organisationer. Strukturfondsperioden Vi har varit representant för den sociala ekonomin i Stockholms län i Strukturfondsparterskapets beredningsgrupp för ansökningar till Social och Regionalfonderna. Ett uppdrag som formellt avslutades vid årsskiftet. Representation har också funnits i regionen i den s.k. programskrivargruppen med Länsstyrelsen som huvudansvarig inför kommande programperiod Stockholms Stad Stockholms stad bidrar årligen med kr till verksamheten. Nära hälften av föreningens insatser är förlagda i Stockholm och samma proportion gäller de som fått information, rådgivning, affärsutveckling och kompetensutveckling. Stockholms Stad är via Jobbtorgen även partner i ESFprojektet Dubbelt Så Bra. Under hösten inledde vi ett internt utvecklingsarbete runt Områdesföretag/Community Business med målet att skapa ett projekt för detta på Södra eller Norra Järva I nära samarbete och med finansiering från staden. Vi har på uppmanig av staden lämnat remissvar på en motion från (mp) rörande sociala kriterier vid offentlig upphandling. Utvecklingsprojekt Dubbelt Så Bra utvecklar sociala företag Projektet Dubbelt så bra är finansierat av ESF-rådet med totalt 10,5 miljoner. Det startade 2012 och avslutas i februari Projektet har 58 partners som består av organisationer, sociala företag, samordningsförbund och sex kommuner i länet. Inom projektet kompetensutvecklas anställda i

3 partnerskapet så att de kan utveckla sig själva och sin verksamhet och på så sätt trygga sina anställningar och på sikt anställa fler. Vid årets slut hade 485 unika personer deltagit i en eller flera kurser. Det är över målet som är 450 unika deltagare. Även i övrigt har projektets mål mer än väl uppfyllts. Projektet består av tre delar. Det är en årslång projektledarutbildning som Stadsmissionens skola ansvarar för. Den andra och sista utbildningen avslutades i december. Ett 15-tal kortare kurser har genomförts under året och inom den transnationella delen har samarbetet med organisationerna PISOP i Polen och med SENW i England utvecklats vidare med studiebesök i båda länderna. Under året har det också genomförts en bussresa, främst riktad till anställda inom offentlig förvaltning, en workshop om vad som bör leva vidare efter projekts slut, ett mångfaldsseminarium och en slutkonferens. Slutkonferensen blev lyckad och 67 personer deltog under dagen. Samordning för social företagande beviljat ESF-rådet beviljade i december förstudien Samordning för socialt företagande Den ska 2014 undersöka hur myndigheterna, bl.a. de nio kommunerna inom samordningsförbunden i södra Stockholms län, kan arbeta för att sociala företag skall nyetableras och stärkas. Projekt En Väg In för nyanlända m.fl. Arbetsmarknadsområde Solna tog 2012 kontakt med oss för informationsinsatser om social ekonomi som en möjlig arbetsmarknad, samt att sociala företag och kooperation är en möjlighet att själv skapa sin framtid. Målgruppen var arbetssökande personer i åtgärderna, etablering, nyanlända och utomeuropeiskt födda. Projektet nådde under förlängningen 2013 ytterligare 36 personer, varav 21 personer återkom vid ett fördjupningstillfälle. Under våren genomfördes tretton informationsmöten och projektet avslutades I mars. Internationellt arbete I projekt Dubbelt Så Bra har fyra deltagare gjort ett fördjupat studiebesök i Polen och fyra i nordvästra England. Där studerades företagande inom den sociala ekonomin med tyngdpunkten lagd på nätverk, finansiering och kvalitetssäkringsmetoder. Flera bildspel, en kortare film liksom en skriftlig reserapport har tagit fram av resenärerna. Samverkan med forskare Manchester Metropolitan University har skett kring affärsutvecklingsverktyget Balance som tagits fram i samarbete med 50 sociala företag. Initiativ som inte lyckats ännu Vi fick avslag på en ansökan till Tillväxtverkets utlysning rörande samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Ansökan rörde metoder och grepp att undersöka förutsättningarna för att unga vuxna ska kunna engageras för arbete i konstaterade branscher med bristyrken via sociala företag. Uppdrag Ett uppdrag som sakkunnig i social ekonomi med bedömning av social- och regionalfondsprojekt i länet i strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp har finansierats via Kommunförbundet i Stockholms län. På uppdrag av Sollentuna Kommun har vi tagit fram ett omfattande underlag för deras kommunpolicy på området arbetsintegrerande socialt företagande. Coompanion Göteborgsregionen har i projektet Explosion fortsatt givit oss uppdraget att koordinera delprojekt CASA i Stockholm. Vi arbetsledde verksamhetsledaren, koordinerade delprojektet och genomförde starten av det kooperativa sociala företaget CASA inom hemtjänst och RUT-tjänster. Uppdraget fortsätter hela Vi har deltagit i Casa group:s arbete med att ta fram en handbok för Casa som skall användas av alla CASA i landet inom konceptet social franchising. Gruppen har även jobbat med planering och utveckling av Casa verksamheter samt tittat på både hinder och möjligheter.

4 Sålda tjänster i övrigt Samordningsförbunden i Östra Södertörn och Södertälje har köpt utbildning och utvecklingsseminarier vad gäller socialt företagande. Coompanion har genomfört en pilotstudie kring finansieringsmetoder för sociala företag på uppdrag av Temagruppen för Entreprenörskap & Företagande. En kurs i lönesättning har köps av ett kooperativ och två styrelsekurser med ett femtontal deltagare har genomförts med medlemsrabatt. Coompanion Sverige Coompanion Sthlm har representerat Coompanion Sverige i Försäkringskassans projekt AMiA. Coompanion Stockholms läns ordförande Gertrud Brorsson var ledamot av den nationella valberedningen och Linda Annwall, även hon från Stockholms län, satt i nationella styrelsen. Förvaltningsberättelse Personal Antal anställda har under året varit 13 (9 k/4 m) personer, varav två projektanställda i projektet En Väg In, Personalen har under året utnyttjat friskvårdsbidrag motsvarande gymkort och genomgått hälsoundersökning. Sexton sjukdagar har registrerats under året. Ekonomi Föreningens revisor har varit Helene Ragnarsson Öhrlings PWC. Omsättningen under 2013 var tkr (2012: tkr) och resultatet (-3 tkr) (2012: 237 tkr). Stora finansiärer har varit Tillväxtverket, Stockholms stad, Europeiska Socialfonden och Arbetsförmedlingen som tillsammans svarade för 9 291tkr (2012: tkr) av intäkterna. Övriga intäkter som försäljning av tjänster, medlemsavgifter, statliga bidrag har stått för tkr (2012: tkr). Rörelsens direkta projektkostnader uppgick till tkr (2012: tkr) och övriga externa kostnader tkr (2012: tkr). Personalkostnaderna uppgick till tkr (2012: tkr) och det egna kapitalet var vid bokslutet tkr (2012: tkr). Förening, styrelse och anställda Föreningen och styrelsen Föreningen har haft 134 betalande medlemmar under 2013, en ökning med 25 jämfört med 2012, varav de flesta är mindre ekonomiska föreningar och organisationer med säte i Stockholms län. Styrelsen har varit aktiv och har bl.a. genomfört tio protokollförda styrelsemöten, två medlemsmöten och har deltagit på Coompanion Sveriges höst- och årsmöte samt representerats på de nationella ordförandemötena. En arbetsgrupp har tagit fram ett koncept för s.k. områdesföretag.

5 Coompanion Stockholms län är medlem i: Social Venture Network SVN, Hela Sverige ska leva/länsbygderådet, Microfond Öst (fd Kreditgarantiförening), kooperativet CASA Stockholm, Coompanion Sverige, KFO Kooperationens förhandlingsorganisation och Le Mat Sverige. Miljö- jämställdhets och hälsoarbete Coompanion Stockholms län är miljöcertifierat och har uppfyllt Miljöstegens krav vid den årliga uppföljningen och vi erhåller fortsatt miljöbas certifiering. De policys som finns rörande jämställdhet och hälsa har följts under året. Samtliga medarbetare har genomgått en hälsoundersökning. Återvinning med källsortering har införts även vad gäller avfall från luncher och liknande. Kompetensutveckling, personalen Anställda har under året deltagit i utbildning på områdena ekonomi, arbetsledning, upphandling med sociala kriterier, Supported Employment, affärsekonomi och affärsutveckling. Styrelsen Styrelsen består av elva personer engagerade i kooperativa företag, organisationer, myndigheter och akademin. Gertrud Brorsson ordförande Ulf E Andersson. ledamot Jan Olsson, ledamot Gunilla Stehlin-Isaksson, ledamot Linda Annwall, ledamot Marianne Johansson, ledamot Britt Lindmark, ledamot Peter Söderlund, suppleant Judit Horvath-Lindberg, suppleant Yohanan Stryjan, suppleant Rosa Grönfors, suppleant Anställda och medarbetare under 2012 Jan Forslund, verksamhetsledare och rådgivare Annette Dünkelberg, controller och rådgivare Emilia Darsell, rådgivare (delvis föräldraledig) Alexander Ingster Hofgren, rådgivare Sandhya Randberg, vikarierande rådgivare Roland Malm, rådgivare, delprojektkoordinator CASA Delar av styrelsen i planeringstagen Susanne Johansson, projektledare DSB Mauricio Chacana, rådgivare/informatör/bitr projektled Natalie Sterman, ekonomi/administration Mary Kasule, kontorsassistent Isabell Persson, bitr projektledare EVI Karin Öckerman, lokalvårdare Gun-Britt Olofsson, uppdrag i DSB SLUT Mer information: Mauricio Chacana ger goda råd Coompanion kooperativ utveckling Stockholms län Selmedalsringen Hägersten tel fax Org. nr Pg Bg

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet Slutrapport av ESF-projektet 1 Sammanfattning Projektet Kompetensbyrån har riktat sig till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland! Inbjudan till medlemskap, tecknande av andelar, samt investering i Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland Utveckla finansieringsmöjligheter för Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer