Uppdaterad"version,"2015;03;13,"efter"extern"revision."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad"version,"2015;03;13,"efter"extern"revision.""

Transkript

1 Slutrapportering avinsats Avseendeansökan(angeansökansprojektnummer) 001: 1095 Varvänligafyllirapportmallenimarkeraderutor.Rapportenbestårtotaltav10olikafrågor/uppgiftersomskaanges.Användtab:tangentenförattkommatill nästaruta.detgårocksåattplaceramarkörenidenrutaduvillskrivai,ominteallarutorbehöverfyllasi(avseendetexmedverkandeparterochekonomisk redovisningdärolikaprojektkräverolikautrymme)förattpåsåsättkunnahoppaframåtidokumentet.observeraattdenekonomiskaredovisningenmåste utgåfrånvadsombeslutades. Bilagorsomstyrkererslutrapportering,texrapporter,publiceratmaterial,dokumentationfrångenomfördamöten,deltagarlistorochansökningshandlingartill EU,skabifogas.Omprojektetharbeståttavfleraparteränvadsomkanangesnedanskauppgifteromdessabifogasseparat.Ävenutdragurertekonomiska redovisningssystemskabifogas. Vänligahälsningar Enhetenföröstersjösamarbete 1Projektnamn AnpassningochinförandeavWHOsriktlinjerförbättradhandhygieninomsjukvårdeniÖstersjöregionen 2Beviljatbelopp SEK 3Projekttid/härskadenverkligaprojekttidenangesmedstart;ochslutdatumenligtmodellenÅÅÅÅ;MM;DD/ Beviljadprojekttidenligtinitialtbeslut2011:06:15/2012:06:15 Verkligprojekttid2011:06:15/2014:12:31 4Ländersomingåttisamarbetet Sverige,Lettland,Litauen,Ryssland 5Kontaktuppgifteravseendehuvudsökande Organisationsnamn Organisationstyp Organisationsnummer :6545 Kontaktperson Adress Uppdateradversion,2015;03;13,efterexternrevision. Detfannsinteutrymmeattangealladeltagareiprojektet.Ytterligaredeltagare angesibilagaa. Folkhälsomyndigheten svenskmyndighet OlovAspevall Folkhälsomyndigheten Postnummer Postadress Solna E;postadress Telefon +4610: Mobiltelefon +4676: Projektetsgenomförande Beskrivgenomfördaaktivitetersomingickiprojektet,inklusiveantaletdeltagare.Kommenteravadnianserfungeradebrarespektivemindrebra. Workshops,arbetsmöten,telefon:ochSkypemöten,studiebesök Föreprojektstart: 1

2 novembertelefonmöte,4:5deltagare,planeringinföransökantillprojektet 16decembertelefonmöte,4:5deltagare,planeringinföransökantillprojektet februariRigaBARNnätverksmöteocharbetsmöte,rekryteringavdeltagarefrånandraländerochplaneringav projektet,ca5deltagare Efterprojektstart: 8 9septemberVilniusarbetsmöte,4:5deltagare,diskussionang.dokument,datainsamlingmmtillprojektet 29:30novemberVilniusworkshop,arbetsmöte,4:5deltagare,diskussionang.dokument,datainsamlingmmtill projektet 13decemberSkype:möte,4:5deltagare januariSkype:möte,4:5deltagare,resultatrapportering,diskussionhinderochlösningar,idéertillnya implementeringsdokument 21februariSkype:möte,4:5deltagare,resultatrapportering,diskussionhinderochlösningar,idéertillnya implementeringsdokument 18 23marsHandhygienworkshop,arbetsmöten,studiebesökpåneonatalavdelningar,StPetersburg,25deltagare 24 27april,Handhygienworkshop,Panevicesjukhus,Litauen,51deltagare 9:11majHandhygienworkshop,Riga,33deltagare 19:20juniHandhygienworkshop,Stockholm,ca30 13:14decemberHandhygienworkshop,Uppsala,ca januaritelefonmöte,4:5deltagare,diskussionangresultat marsRigaarbetsmöte,4:5deltagare,resultatsammanställning 23 24majRigaworkshop,39deltagare majarbetsmöte,Riga,2personer,resultatsammanställning 2014 Kommentarer: Positivaerfarenheterharvaritdetstoraintressetochengagemangetfråndeltagarebådefrånandraländerochfrån Sverige;attdeltagarnaharuttrycktattdehaftstornyttaaverfarenhetsutbytemedkollegorinomvårdhygienfrån andraländer;attarbetetmedattgemensamtutarbetaprojektaktiviteterochprojektdokumentmedstödavwhos arbetsmodellharvaritlyckat.atthaworkshopsdäralladeltagarefårpresenterasinaresultat,samtidigtsomlokal personalfrånsjukhuskandeltaharuppskattats. SvårigheterharvaritatttelefonmötenochSkypemötenharvaritavlågtekniskkvalitet,medavbrottetc;attdethar varitsvårtattfådeltagareattsamlainresultatpåettstandardiseratsätt.enprojekttidpåettårharvaritförkortför dethärprojektet. 7Frågeställning/problemlösningensfokusering Beskrivhursamarbetetskafortsättaefterprojekttidensslut.Angeocksåomfortsattfinansieringharbeviljatselleromniharsökt/avsersökafinansieringför fortsattsamarbete. DeltagarnaidettaprojektkommerfortsättasamarbetaiettnyttSI:finasieratprojekt,Collaborationininfection controltocombatantimicrobialresistanceandhospitalinfections.deltagarefrånnyaländer,texmoldavienoch Vitrysslandharocksårekryterats. 8Resultatochmål Beskrivvilkakonkretaresultatertprojektharåstadkommit.Angeävenhurprojektetsresultatharspriditsochsynliggjorts. Detövergripandesyftetmedprojektetärattminskariskenförvårdrelateradeinfektionerochspridningav antibiotikaresistentabakteriergenomattökaföljsamhetentillhandhygien.ytterligareettsyfteäratttjänasom modellförettutvidgatarbetenationellnivåideltagandeländerförattförbättrahandhygieninomhälso:och sjukvård. Delmål:

3 3 1.GetillgångtilladekvataguidelinesgällandehandhygiengenomanpassningochöversättningavWHOsprogram. a.utvärderingsenkätförkunskapochattityderharutvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. b. Instruktionerförhurobservationsmätningaravhandhygiengörs,inklusivenärhandhygienskautföras,har utvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. c. Instruktionerförmätningaravförbrukningavhanddesinfektionsmedelharutvecklatsochanväntsinom deltagandeverksamheter. d. Utvärderingsverktygförinfrastrukturpåavdelningaravseendehandhygienharutvecklatsochanväntsinom deltagandeverksamheter. e. Presentationattanvändasförundervisningarpåavdelningaravseendehandhygienochvårdrelaterade infektionerharutvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. f. Informationspostersomhandhygienhartagitsframochöversattstilldeltagandeländersspråk. 2.Förbättrastrukturfaktorer(tvättställ,tillgångpåhanddesinfektion)sompåverkarhandhygienpåvårdavdelningar genomattmätadessaochdiskuteraförbättringar. a.genomattgöramätningarenligt1.covan.mätningarhargenomförtspåvissaavdeltagandeavdelningar. 3.Ökakunskapenomhandhygiensbetydelseochutförandegenomutbildningpådeltagandeavdelningari samverkanmellanvårdhygien:ochverksamhetsrepresentanter. a.handhygienworkshopsförpersonalfråndeltagandeavdelningarochivissafallpersonerfrånklinik:och sjukhusledningarhargenomförtsiallaländer.ianslutningtilldessaharpraktiskövningavhandhygiengenomförts. 4.Införandeavalkoholbaserathanddesinfektionsmedelpådeltagandeavdelningar. a.alladeltagandeverksamheterharhafttillgångtillhanddesinfektionsmedel.detanvändesredandåprojektet startade.vissadeltagareharmeddelatattdetfinnsriskförminskandetillgångpgasparkrav. 5.Sammanställningochrapporteringavprojektetförattåstadkommaspridningavarbetssättet.a.Idettaingårdels attskrivaenvetenskapligrapportavprojektet.dettaärännuinteklart. 6.IRigaharettnationelltmöteomhandhygienhållitssomettresultatavprojektet,dåintervjuadesäventvå projektdeltagareinationelllettisktv. Entidigaredelrapportmedytterligarebeskrivningavprojektetochekonomiskautdragbifogas,bilagaB.

4 9Ekonomiskredovisning;FyllidetfaktiskautfalletförvarjebudgetgruppunderkolumnenNyttjat.Uppställningenmåstegörasheltienlighetmed ansökan,varfördetbeviljadebeloppetocksåmåsteanges. Nedanfinnsdetutrymmeförkommentarerkringeventuellabudgetavvikelser. Rubrik(specificationavkostnadenligtansökan) Beviljatbeloppenligtbeslut Nyttjatbelopp 1.ResorförsvenskaSGtill deltagandeländer 2.Nationellförankringoch förberedelser 3.EttendagsplaneringsmötemedSG iriga11personer 4.EttplaneringsmötemedSG0,5 dag+ettmed SG+verksamhetsrepresentanteri Riga,totalt1,5dagar 5.EttplaneringsmötemedSGoch verksamhetsrepresen:tanterivilnius endag 6.Slutmötemedavrapportering.50 deltagare Telefonmöten Revision,externrevisor ejbudgeterat SUMMA Ejutnyttjademedel Redovisningavegeninsats: Egeninsatsenutgjordesenbartavarbetstidförallaprojektdeltagareochharbetalatsavderasrespektiveordinarie arbetsgivare.dåansökanskrevsskattadesarbetsinsatsernautifrånbeskrivnaaktiviteterhurmycketarbetstidsom skullegååtpårespektivedeltagandesjukhus,bådeförkoordinatorer,dvsdirektaprojektdeltagareinomvårdhygien, ochförvårdpersonalpådeltagandeavdelningar.frånarbetstidenskattadeskostnaden.eftersomdetärolika huvudmänocholikaländerharviintehaftmöjlighetattföljauppdennaegeninsatsekonomisktutaniställetnoterat deltagandeiplaneradeaktiviteterochleveransavefterfrågaderesultat.eftersomdeltagarnafråndeolikasjukhusen varitmedpåmötenochandraaktiviteterochlevereratderesultatsombegärts,såharegeninsatsenutförts. Kommentartillekonomiskredovisning(sida2av2) Beskrivdenekonomiskaredovisningen,eventuellaavvikelserinklusivedessorsakerochkonsekvenser SEKavbeviljademedelharinteutnyttjats.NågotmindrebeloppänberäknatharanväntsförresorförSGtill deltagandeländer,eftersomresorharkunnatfinansieratsmedmedelavseddaförmöten/ws.slutmötetkostade ocksåmindreänbudgeterat.

5 5 10Medverkandeparter 10:1 Organisationsnamn Folkhälsomyndigheten,externkonsult Organisationstyp svenskmyndighet Land Sverige Kontaktperson AnnaHambraeus Adress Brahevaegen8B Postnummer SE:18531 Postadress Vaxholm E;postadress Telefon +46:8: Mobiltelefon 10:2 Organisationsnamn Vårdhygien/kliniskmikrobiologi,Akademiskasjukhuset Organisationstyp landsting Land Sverige Kontaktperson BirgittaLytsy Adress DagHammarsköldsväg17 Postnummer Postadress Uppsala E;postadress Telefon +4618: Mobiltelefon +4670: :3 Organisationsnamn PaulsStradinsClinicalUniversityHospital Organisationstyp Sjukhus Land Lettland Kontaktperson AgitaMelbardeKelmere Adress PaulsStradinsClinicalUniversityHospital Postnummer LV:1002 Postadress Riga E;postadress Telefon Mobiltelefon

6 6 10:4 Organisationsnamn som10.3 Organisationstyp som10.3 Land som10.3 Kontaktperson UgaDumpis Adress som10.3 Postnummer som10.3 Postadress som10.3 E;postadress Telefon Mobiltelefon 10:5 Organisationsnamn LiepajaRegionalHospitalandRigaP.StradinaUniversity Hospital Organisationstyp sjukhus Land Lettland Kontaktperson MariteKula Adress LiepajaRegionalHospitalandRigaP.StradinaUniversity Hospital Postnummer Postadress Liepaja E;postadress Telefon Mobiltelefon Stockholm2015:03:13 OlovAspevall,sakkunnigläkare,projketansvarig Folkhälsomyndigheten

7 Bilaga&ytterligare&deltagare,&rapport&Anpassning&och&införande&av& WHOs&riktlinjer&för&bättrad&handhygien&inom&sjukvården&i& Östersjöregionen,&nr&001E1095& Country( Litauen( Litauen( Organisation( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Institution( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Adress( Didzioji(st.(22( Didzioji(st.(22( Postnummer( LT<01128( LT<01128( Postadress( Vilnius( Vilnius( Telefon( (( (( Kontaktperson(förnamn( Ruta( Rolanda( Kontaktperson(efternamn( Markevice( Valinteliene( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( Country( Ryssland( Ryssland( Organisation( Department(of(epidemiology( Department(of(epidemiology( Institution( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( Adress( Iskrovskiy(pr.,(20( Bogatyrskiy(pr.,(49( Postnummer( ( ( Postadress( Saint<Petersburg( Saint<Petersburg( Telefon( ( ( Kontaktperson(förnamn( Anna( Batyr( Kontaktperson(efternamn( Liubimova( Aslanov( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( (

8 Rapport , Anpassning och införande av WHOs riktlinjer för förbättrad handhygien inom sjukvården i Östersjöregionen Projektet drevs tidigare av Vårdhygien Stockholms län, Stockholms läns landsting. Det är nu flyttat till Enheten för Antibiotika och Vårdhygien, Smittskyddsinstitutet. Koordinator är Olle Aspevall. Projektets genomförande Projektet fick medel i maj 2011 och aktiviteterna på avdelningar på deltagande sjukhus startade i december samma år. Fyra länder deltog inklusive sjukhus från Ryssland, Lettland, Litauen och Sverige. De deltagande vårdavdelningarna var övervägande intensivvårdsavdelningar och neonatalenheter. Sju avdelningar deltog från St Petersburg respektive Sverige, 15 avdelningar deltog från Lettland och fem avdelningar deltog från Litauen. Genom projektet har lokalt arbete på sjukhus riktat till enskilda avdelningar initierats för att förbättra handhygien med WHO: s globala patientsäkerhetssatsning SAVE LIVES: Clean Your Hands som förebild. Fokus har varit att underlätta utbyte av idéer och erfarenheter mellan de deltagande länderna, att skapa möjligheter till informellt samarbete mellan exporter inom vårdhygien, och att projektet ska leda till praktiska konsekvenser i vardagen. Strategin har varit att arbeta verksamhetsnära. Diskussioner mellan deltagare från olika länder har använts för att hitta gemensamma lösningar på svårigheter inom området. Projektet har även lett till att nya verksamheter önskat använda arbetssättet.. Projektet har samordnats av koordinatorer från respektive deltagande länder och utbildningsmaterial och andra dokument som tillhör projektet har utvecklats gemensamt på arbets- och telefonmöten. En webbplats har tillhandahållits av SMI för kontakt mellan BARN medlemmar och för information om detta och andra pågående projekt. Åtta workshops har hållits, i Vilnius, Riga, S: t Petersburg, Uppsala och Stockholm. Det gemensamt framtagna undervisninsmaterialet och andra förbättringsverktyg har av koordinatorerna använts inom deltagande verksamheter i respektive länder. Projektet har förbättrat handhygienen på flera men inte alla av de deltagande avdelningar. Det viktigaste resultatet är dock att projektet har etablerat ett öppet och stödjande klimat för samarbete. Problem och hinder för genomförandet diskuteras öppet, och deltagarna diskuterar aktivt nya förslag på lösningar. Detta har inspirerat till framtida utvidgning av projektet till att omfatta fler länder i regionen. Estland, Polen, Ukraina, Moldavien, Vitryssland och Georgien kommer att inbjudas att delta i framtida projekt. I en framtida planering ingår också att utvidga deltagandet till att omfatta fler sjukhus och avdelningar inom redan anslutna länder. Erfarenheter från detta projekt har diskuterats och flera förbättringar och tillägg har föreslagits. Exempelvis stort fokus på att beskriva faktorer som underlättar respektive hindrar förbättring av handhygien och att stora hänsyn ska tas till beteendefaktorer och kulturella aspekter i det arbete som planeras.

9 Aktiviteter handhygienprojektet inom BARN Workshops, arbetsmöten, telefon- och Skypemöten, studiebesök november telefonmöte 16 december telefonmöte februari Riga workshop och arbetsmöte 8 9 september Vilnius arbetsmöte november Vilnius workshop, arbetsmöte 13 december Skype-möte januari Skype- möte 21 februari Skype- möte mars Handhygien workshop, arbetsmöten, studiebesök, St Petersburg april Handhygien workshop, Panevice sjukhus, Litauen 9-11 maj Handhygien workshop, Riga juni Handhygien workshop, Stockholm december Handhygien workshop, Uppsala januari telefonmöte mars Riga arbetsmöte maj Riga workshop, avslutning maj arbetsmöte Deltagarförteckningar i Bilaga A

10 Deltagare Country( Lettland( Lettland( Lettland( Liepaja(Regional(Hospital(and( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Riga(P.Stradina(University( Organisation( University(Hospital( University(Hospital( Hospital(( Liepaja(Regional(Hospital(and( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Riga(P.Stradina(University( Institution( University(Hospital( University(Hospital( Hospital(( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Adress( University(Hospital( University(Hospital( University(Hospital( Postnummer( LV<1002( LV<1002( LV<1002( Postadress( Riga( Riga( Riga( Telefon( (( (( (( Kontaktperson( förnamn( Agita( Uga( Marite( Kontaktperson( efternamn( Melbarde<Kelmere( Dumpis( Kûla( Telefon( ( (( (( Mobil( (( (( (( (

11 Country( Sverige( Sverige( Sverige( Organisation( Smittskyddsinstitutet( Smittskyddsinstitutet( Klinisk(mikrobiologi(och( vårdhygien( Institution( Smittskyddsinstitutet( Smittskyddsinstitutet( Akademiska(sjukhuset( Adress( Smittskyddsinstitutet( Brahevägen(8B( Dag(Hammarskölds(väg(17( Postnummer( 17182( 18531( 75185( Postadress( Solna( Vaxholm( Uppsala( Telefon( 08< ( 08< ( 018< ( Kontaktperso n(förnamn( Olle( Anna( Birgitta( Kontaktperso n(efternamn( Aspevall( Hambraeus( Lytsy( Telefon( 08< ( (( (( Mobil( 076< ( 0708<684169( 070< ( ( e( m( e (

12 Country( Litauen( Litauen( Organisation( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Institution( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Adress( Didzioji(st.(22( Didzioji(st.(22( Postnummer( LT<01128( LT<01128( Postadress( Vilnius( Vilnius( Telefon( (( (( Kontaktperson(förnamn( Ruta( Rolanda( Kontaktperson(efternamn( Markevice( Valinteliene( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( Country( Ryssland( Ryssland( Organisation( Department(of(epidemiology( Department(of(epidemiology( Institution( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( Adress( Iskrovskiy(pr.,(20( Bogatyrskiy(pr.,(49( Postnummer( ( ( Postadress( Saint<Petersburg( Saint<Petersburg( Telefon( ( ( Kontaktperson(förnamn( Anna( Batyr( Kontaktperson(efternamn( Liubimova( Aslanov( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( (

13 Frågeställning/problemlösningens fokusering Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem och leder till ökad antibiotikaanvändning. Detta medför resistensutveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. En god handhygien är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg och därigenom förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner vilket är en viktig patientsäkerhetsfråga. I ett stort antal studier har följsamhet till handhygien varit under 50%. Förbättrad handhygien är ett kostnadseffektivt sätt att minska vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Flera av de deltagande länderna har stora problem med detta. Under 2009 lanserade WHO en årligt återkommande, global kampanj för att förbättra handhygien inom sjukvården: SAVE LIVES: Clean Your Hands. Högriskavdelningar för smittspridning är t ex neonatal- och intensivvårdsavdelningar. Denna typ av avdelningar kommer att prioriteras i projektet. WHO har uppmärksammat detta som ett globalt folkhälsoproblem genom att lansera Clean Care is Safer Care, som är en som är en systematisk förbättringsmodell för handhygien inom sjukvård. Antibiotikaresistens var också årets tema för Världshälsodagen. 21 april 2009 gick Sverige som 119:e land med i kampanjen och WHOs program har anpassats till svenska förhållanden i ett projekt inom SKL och Smittskyddsinstitutet. Detta material har tillsammans med WHOs guidelines för handhygien använts för att ta fram projektets material. Projektet avser endast handhygien inom deltagande sjukhus, men kan ge positiva effekter även inom andra områden gällande vårdhygien genom att de berörs i diskussionerna. WHOs modell för att förbättra handhygien är multimodal. Projektet har avsett att ta tillvara detta genom att arbeta inom alla de områden som WHO föreslagit: systemförändring, undervisning och träning, mätning och feedback, påminnelse på arbetsplatsen och förbättrat patientsäkerhetsklimat. Materialet i WHOs modell är mycket omfattande och genom det till en viss del svårtillgängligt. Projektet har därför stävat efter att förenkla och anpassa de viktigaste delarna av WHOs modell. Resultat och mål Syfte och mål Det övergripande syftet med projektet är att minska risken för vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier genom att öka följsamheten till handhygien. Ytterligare ett syfte är att tjäna som modell för ett utvidgat arbete nationell nivå i deltagande länder för att förbättra handhygien inom hälso- och sjukvård. Delmål (genomförda i kursiv text) 1. Ge tillgång till adekvata guidelines gällande handhygien genom anpassning och översättning av WHOs program. a. Utvärderingsenkät för kunskap och attityder har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument

14 b. Instruktioner för hur observationsmätningar av handhygien görs, inklusive när handhygien ska utföras, har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument c. Instruktioner för mätningar av förbrukning av handdesinfektionsmedel har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument d. Utvärderingsverktyg för infrastruktur på avdelningar avseende handhygien har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga, Exempel på projektdokument e. Presentation att användas för undervisningar på avdelningar avseende handhygien och vårdrelaterade infektioner har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument f. Informationsposters om handhygien har tagits fram och översatts till deltagande länders språk. Bilaga B, Exempel på projektdokument 2. Förbättra strukturfaktorer (tvättställ, tillgång på handdesinfektion) som påverkar handhygien på vårdavdelningar genom att mäta dessa och diskutera förbättringar. a. Genom att göra mätningar enligt 1. C ovan. Mätningar har genomförts på vissa av deltagande avdelningar. 3. Öka kunskapen om handhygiens betydelse och utförande genom utbildning på deltagande avdelningar i samverkan mellan vårdhygien- och verksamhetsrepresentanter. a. Handhygienworkshops för personal från deltagande avdelningar och i vissa fall personer från klinik- och sjukhusledningar har genomförts i alla länder. I anslutning till dessa har praktisk övning av handhygien genomförts. 4. Införande av alkoholbaserat handdesinfektionsmedel på deltagande avdelningar. a. Alla deltagande verksamheter har haft tillgång till handdesinfektionsmedel. Det användes redan då projektet startade. Vissa deltagare har meddelat att det finns risk för minskande tillgång pga sparkrav. 5. Sammanställning och rapportering av projektet för att åstadkomma spridning av arbetssättet. a. I detta ingår dels att skriva en vetenskaplig rapport av projektet, dels att skriva förkortade versioner av denna riktade till relevanta myndigheter och organisationer inom respektive länder. Detta har ännu inte gjorts i projektet. Därför lämnas en ansökan om att fortsatt kunna disponera de projektmedel som ännu inte använts. Bilaga C Ansökan om förlängd tid att disponera projektmedel

15 Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning, kommentar Som redovisas nedan så har hittills alla medel använts för resor, logi och måltider I samband med workshop eller arbetsmöten, hyra av lokal och presentationsutrustning och andra kostnader i samband med workshop eller arbetsmöten, eller kostnad för telefonmöten (marginell andel). Orsaken till att mindre projektmedel än beräknat hittills har gått åt är att kostnader för koordinatorers resor internt inom respective länder inte har debiterats projektet och att vissa möten har kunnat hållas i samband med BARN-nätverkets möten och därmed sparat rese- och logi-kostnader. Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SLL(2011(F(2012( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2011<06<15( 2011<06<15(t.( 2012<06<15( ( (( Medel(fr(SIDA( <347950( Resor,(hotell,(logi,( utlandet( (( 38041( ( ( <309909( (( Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SMI(2012( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2012<06<15( Överfört(från(landsting( (( <309909( 2013<01<15( Skattefria(traktamenten,(Sverige( Aspevall,(Olov( 115( Skattefria traktamenten, Sverige <01<15( Bilersättning,(skattefria( Aspevall,(Olov( 296( Bilersättning, skattefria <12<13( Kurs<(och(konferensavgifter,(utomstatlig( arrangör( Kurs- och konferensavgifter, utomstatlig arrangör (( 3975,6( 3975,6 2012<12<13( Biljetter,(utlandet( Aspevall,(Olov( 7667( Biljetter, utlandet <12<13( Hotell(och(logi,(Sverige( Aspevall,(Olov( 620,54( Hotell och logi, Sverige 620, <12<13( Hotell(och(logi,(utlandet( Aspevall,(Olov( 17993,1( Hotell och logi, utlandet 17993,1 2012<12<13( Lokala(resor,(buss,(taxi( Aspevall,(Olov( 7806(

16 Lokala resor, buss, taxi <12<13( Övriga(resekostnader,(utomstatliga( Aspevall,(Olov( 6973,76( 2013<01<15( Övriga(resekostnader,(utomstatliga( Aspevall,(Olov( 300( Övriga resekostnader, utomstatliga 7273, <12<13( Övriga(varor(och(förbrukningsmateriel( (( 239,8( Övriga varor och förbrukningsmateriel 239,8 2012<12<13( Övriga(tjänster( (( 4863,05( Övriga tjänster 4863, ,15

17 Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SMI(2013( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2013<01<01( Oförbrukade(bidrag,(inomstatliga( (( <259059,15( Oförbrukade bidrag, inomstatliga , <02<21( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Dagkonf.(Läkartesällskapet( 20(feb.( 800,71( 2013<03<21( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Projektrapp(Riga(mars(2013( 2238,2( 2013<04<25( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Kurs- och konferensavgifter, utomstatlig arrangör Komplettering(till(v( ( 438,83( 3477, <05<15( Biljetter,(Sverige( Aspevall,(Olov( 127,95( Biljetter, Sverige 127, <05<19( Biljetter,(utlandet( 8(personers(bilj(Riga(maj( 2013( 2013<03<17( Biljetter,(utlandet( Olle,(Hambraeus,(Lytsy(Riga( mars( 2013<04<28( Biljetter,(utlandet( WS,(Handhyg(Riga.(flera( resenärer( 21460,52( 2569,53( 27032,52( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Olle(Sida/BARN(Riga( 3688,28( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Lytsy(Sida/BARN(Riga( 3688,28( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Hambraeus,(Sida/BARN(Riga( 3463,28( 2013<03<24( Biljetter,(utlandet( BARN(handhygmöte(Riga,( Liubimova( 3926,51( Biljetter, utlandet 65828, <05<15( Hotell(och(logi,(utlandet( Aspevall,(Olov( 2310,5( Hotell och logi, utlandet 2310,5 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9017,9018(A.( Hambraeus/Riga(mars( 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9801,9802(Olle( A/Riga(mars( 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9019,9020( B.Lytsy/Riga(mars( 1254,72( 1198,12( 959,43( Lokala resor, buss, taxi 3412, <05<15( Extern(representation,(avdragsgill( moms( Aspevall,(Olov( 1526( Extern representation, avdragsgill 1526

18 moms 2013<05<27( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Lytsy(deltagande(7( majhandhyg( 2013<05<27( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Hambraeus,(deltag.7maj',( handhyg( 600( 600( 2013<05<28( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Möte(Riga(23<24(maj( 19376,35( 2013<05<28( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Möte(Riga(23<24(maj( 18561,98( Utbildningstjänster, ej mot anställda 39138, <05<20( Telefoni(och(mobil( telemöte(130425( 1902,27( Telefoni och mobil 1902, <05<03( Realiserade(kursförluster( (( 0,15( Realiserade kursförluster 0, ,02 (( Ännu(ej(bokförda(kostnader(2013,(approx.( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2013<07<02( Saldo( (( , <03<26( (( Taxi,(Riga( 130( 2013<05<22( (( Taxi,(Riga( 150( 2013<05<23( (( Riga,(present,(föreläsare( 124( 2013<05<22( (( Middag,(WS<deltagare( 662( 2013<05<22( (( Riga,(present,(WS<värdinna( 335( (( (( (( ,02

19 Bilagor Bilaga A, Deltagarförteckningar Bilaga B, Exempel på projektdokument Bilaga C Ansökan om förlängd tid att disponera projektmedel

20 Lists of workshops participants in S-Petersburg 1. Dmitry Shakalis NICU, Unit head, Hospital of Saint-Petersburg State Pediatric Academy 2. Tatiana Churilovtseva - NICU, Chief nurse, Hospital of Saint-Petersburg State Pediatric Academy 3. Tatiana Smirnova - Deputy chief physician, Maternity Home N17 4. Ludmila Manystova Neonatal unit, Unit head, Maternity Home N17 5. Natalia Gromova - Neonatal unit, Chief nurse, Maternity Home N17 6. Ludmila Burmagina NICU 2, Chief nurse, Maternity Home N17 7. Nina Panamarchuk - NICU 1, Chief nurse, Maternity Home N17 8. Elena Panasenko Chief midwife, Maternity Home N17 9. Ekaterina Matveeva Hospital epidemiologist, Children Hospital N Marina Gaysina Infection control nurse, Children Hospital N Galina Plotnikova - Neonatal unit, Nurse, Children Hospital N Ludmila Smirnova - Neonatal unit, Nurse, Children Hospital N Ludmila Schirokova - Hospital epidemiologist, Perinatal Center named after Almazov 14. Olga Dmitrieva - Hospital epidemiologist, Hospital named after Eykhvald 15. Anastasiya Malaschenko - Hospital epidemiologist, Children Hospital N Anna Kryukova - Hospital epidemiologist, Hospital of Peter the Great 17. Valentina Latvoit ICU, Nurse, Hospital of Peter the Great 18. Nataliya Khrustaleva - Hospital epidemiologist, Children Hospital N1 19. Nataliya Petrova - Neonatal surgery unit, Chief nurse, Children Hospital N1 20. Elena Serebryakova - Neonatal surgery unit, Nurse, Children Hospital N1 21. Batyr Aslanov, hygienläkare, Epidemiology Department, Saint-Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov 22. Anna Lubimova, hygienläkare,epidemiology Department, Saint-Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov 23. Anna Hambraeus, tid. hygienläkare, Akademiska sjukhuset 24. Birgitta Lytsy, hygienläkare, Akademiska sjukhuset 25. Olle Aspevall, hygienläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

21 HIGIENOS INSTITUTAS Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų privalomosios formos rengimo, registravimo, apskaitos ir išdavimo bei renginio dalyvių registravimo tvarkos aprašo 3 priedas RENGINIO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SĄRAŠAS Nr. 1. INFORMACIJA APIE RENGINIO VYKDYTOJĄ Renginio vykdytojo pavadinimas Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras 2. INFORMACIJA APIE RENGINĮ Renginio pavadinimas Renginio data, vieta Tikslinė renginio grupė Seminaras mokymai rankų higienos tema, vykdant Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (BARN) rankų higienos projektą m. balandžio 26 d., Respublikinė Panevėžio ligoninė, Panevėžys Seminaras - mokymai skirti vyr. slaugytojoms ir infekcijų kontrolės specialistams. 3. RENGINIO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO SĄRAŠAS Eil. Nr. Dalyvio vardas Dalyvio pavardė Įteikto kvalifikacijos pažymėjimo data 1. Albinas Ivonaitis Įteikto kvalifikacijos pažymėjimo numeris Parašas Pastabos 2. Aldona Variakojienė 3. Anna Hambraeus 4. Asta Dauparienė 5. Audra Žygelienė Seminaras mokymai rankų higienos tema, vykdant Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (BARN) rankų higienos projektą m. balandžio 26 d

Folkhälsomyndigheten i vårdhygiensverige

Folkhälsomyndigheten i vårdhygiensverige Folkhälsomyndigheten i vårdhygiensverige Hygiendagar, Umeå 2014, SFVH Inga Zetterqvist Olle Aspevall Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten

Läs mer

Swedish situation - facilitators and barriers for guidelines concerning infection control and AMR

Swedish situation - facilitators and barriers for guidelines concerning infection control and AMR Swedish situation - facilitators and barriers for guidelines concerning infection control and AMR Birgitta Lytsy, MD, PhD Departmen of Clinical Microbiology and Infection Control Uppsala University Hospital

Läs mer

Handhygienens betydelse

Handhygienens betydelse Handhygienens betydelse Varför handhygien? WHO:s genomgång av litteraturen visar att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vård och omsorg. Handhygien

Läs mer

Den långa vägen till den korta ärmen. Handhygien och klinikkläder förr och nu. Jana Johansson Huggare

Den långa vägen till den korta ärmen. Handhygien och klinikkläder förr och nu. Jana Johansson Huggare Den långa vägen till den korta ärmen. Handhygien och klinikkläder förr och nu. Pieter Brueghel. The extraction of the stones of madness, 1556 57. Jana Johansson Huggare Jana Johansson Huggare 19 april

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Slutrapportering projektinitiering

Slutrapportering projektinitiering 1 Slutrapportering projektinitiering Avseende ansökan (ange diarienummer) 12893/2013 Var vänliga fyll i rapportmallen i markerade rutor. Rapporten består totalt av 13 olika frågor. Använd tab-tangenten

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Handhygien. Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. är ett verktyg för att analysera hur arbetet. vårdenheten ser ut. Självskattningens uppbyggnad

Handhygien. Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. är ett verktyg för att analysera hur arbetet. vårdenheten ser ut. Självskattningens uppbyggnad Handhygien Självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utvecklingsarbete är ett verktyg för att analysera hur arbetet med att förbättra handhygienen på den egna vårdenheten

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner Att leda för att förebygga vårdrelaterade infektioner Agneta Andersson, SKL Hans Rutberg, SKL Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER

Läs mer

Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101

Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101 1 (10) Slutrapportering av insatser Rapport 002-0552 Avseende ansökan 001-1101 Projektnamn Detektion och övervakning av antibiotikaresistens, särskilt ESBL, hos tarmbakterier tillhörande Enterobacteriaceae

Läs mer

VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA. Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting

VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA. Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting VÅRDHYGIENISKT ARBETE I UPPSALA Birgitta Lytsy Hygienöverläkare Specialist i vårdhygien Uppsala läns landsting 2016-09-22 Mycket forskning om VRI Vårdrelaterade infektioner är en vårdskada Drabbar många,

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av

Läs mer

Viktigt med handhygien

Viktigt med handhygien Viktigt med handhygien Rena händer räddar liv. Viktigt med handhygien 1 Inledning En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

Läs mer

Handhygien. självskattning av lokalt utvecklingsarbete.

Handhygien. självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utvecklingsarbete. Handhygien självskattning av lokalt utveck lingsarbete är ett verktyg för att analysera arbetet med att förbättra en på den egna vårdenheten. Med

Läs mer

En modell för förbättrad handhygien Rena händer räddar liv.

En modell för förbättrad handhygien Rena händer räddar liv. En modell för förbättrad handhygien Rena händer räddar liv. En modell för förbättrad handhygien 1 Inledning God handhygien är den viktigaste enskilda åtgärden för att förhindra smittspridning inom vård

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med antibiotika och vårdhygien

Folkhälsomyndighetens arbete med antibiotika och vårdhygien Folkhälsomyndighetens arbete med antibiotika och vårdhygien Stramadagen 15 maj 2014 Malin Grape, Enhetschef Antibiotika och Vårdhygien 1 Organisation 2. 2014-05-27 Svensk författningssamling SFS 2013:1020

Läs mer

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet 2015-03-24 Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet 1 EUSBSR Svenska institutet Östliga Partnerskapet HELCOM BSAP SI ska bidra med att främja och utveckla samarbetet i Östersjöregionen

Läs mer

Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling. Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2012

Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling. Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2012 Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2012 Vårdrelaterade infektioner 10 % Varje år inom EU: 4 miljoner drabbas 37 000 EU dör kostar 7 miljarder

Läs mer

Från mätning till åtgärd

Från mätning till åtgärd Från mätning till åtgärd Workshop Inga Zetterqvist, Hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten Mats Erntell, smittskyddsläkare Region Halland, ordförande Stramarådet 1 Från mätning till åtgärd Agera Mäta

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Riktlinjer för arbetskläder Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande för patienter och slukar stora resurser inom sjukvården. Ett mål

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Förvaltningen Handläggare: Dane Jinnerot HSN 2008-02-05 P 19 1 (3) 2008-01-07 HSN 0711-1793 Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Ärendet I en motion föreslår

Läs mer

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv.

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar 1 Inledning Handskar ska alltid användas om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor. De hindrar händerna från att bli kraftigt nedsmutsade

Läs mer

Utbrottet på neonatalavdelningen i Västerås

Utbrottet på neonatalavdelningen i Västerås Utbrottet på neonatalavdelningen i Västerås Daniel Heimer Avdelningen för Vårdhygien, Västerås 1 Spridning av gramnegativa bakterier på neonatalavdelningar Jönköping juni 2008 E-coli ESBL Sahlgrenska barnkirurgen

Läs mer

Hygiendagar Västerås 2018

Hygiendagar Västerås 2018 08.00-12.30 Registrering Hygiendagar Västerås 2018 Tisdagen den 20 mars, förmiddag 09.00 12.00 Det vårdhygieniska teamet som attraktiv samarbetspartner 09.00 09.10 Välkomna, introduktion 09.10 09.50 Att

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Förebygg vårdrelaterade v urinvägsinfektioner Infektionsförebyggande åtgärder Identifiera

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Bakterier. Har funnits i 3.5. miljarder år. Överstiger antalet människor med en faktor 10 22. Utgör 60 % av jordens biomassa

Bakterier. Har funnits i 3.5. miljarder år. Överstiger antalet människor med en faktor 10 22. Utgör 60 % av jordens biomassa Bakterier Har funnits i 3.5. miljarder år Överstiger antalet människor med en faktor 10 22 Utgör 60 % av jordens biomassa Utgör 1.5 2 kg av kroppsvikten Bakterier är experter på att anpassa sig Kan dela

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011 Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 SIS/TK 527 Renhet i operationsrum konstituerades den 25 mars 2009

Läs mer

Talmanus Rena händer räddar liv i Sörmland

Talmanus Rena händer räddar liv i Sörmland Talmanus Rena händer räddar liv i Sörmland Bild 1. Introduktion Rena händer räddar liv är ett nationellt informations- och utbildningsmaterial som beskriver ett arbetssätt för att förbättra handhygien

Läs mer

Invigning av en ny Infektionsklinik i Malmö 2010!

Invigning av en ny Infektionsklinik i Malmö 2010! Invigning av en ny Infektionsklinik i Malmö 2010! 1 2 3 4 Ny infektionsklinik - metoder Att bli involverade som infektionsspecialister Vad hade vi tidigare? Architecture design precedents. Positivt och

Läs mer

FÖRSLAG TILL EN FÖRBÄTTRAD RESISTENSÖVERVAKNING. Ragnar Norrby Smittskyddsinstitutet

FÖRSLAG TILL EN FÖRBÄTTRAD RESISTENSÖVERVAKNING. Ragnar Norrby Smittskyddsinstitutet FÖRSLAG TILL EN FÖRBÄTTRAD RESISTENSÖVERVAKNING Ragnar Norrby Smittskyddsinstitutet Uppdraget SMI skall tillsammans med Strama göra en översyn av nationella program för övervakning av antibiotikaresistens.

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson

Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson 2016-11-11 Många användningsområden några få är färdiga för kliniskt bruk Inom klinisk genetik och klinisk patologi används

Läs mer

ICT- the future health care!

ICT- the future health care! ICT- the future health care! Katarina Sulasalmi, Projekt manager Blekinge County Council Jonas Axelsson, IT- engineer Blekinge County Council Blekinge County, Sweden E- health projects Nurse Gudruns fullscale

Läs mer

Infektionsambassadör. Vad är det?

Infektionsambassadör. Vad är det? Välkomna! Infektionsambassadör Vad är det? Infektionsambassadör Ni kan bidra till utveckling och god medicinsk kvalité 4 Värdegrund: Ständigt bättre patienten alltid först! Andra sjukdomar Undernäring/brister

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr 2 2012. Handhygienens dag 4 maj, läs mer på sidan 5

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr 2 2012. Handhygienens dag 4 maj, läs mer på sidan 5 Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Nr 2 2012 Handhygienens dag 4 maj, läs mer på sidan 5 Innehåll Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner 2 Gonorré ökar 2-3 Bra resultat i PPM-VRI 3 Infektionsverktyget

Läs mer

Utbrott på neonatalavdelningar till juli 2005

Utbrott på neonatalavdelningar till juli 2005 Utbrott på neonatalavdelningar Olle Aspevall Vårdhygien Stockholms län 2010 Vårdhygien Stockholm Landstingsstyrelsens förvaltning Utbrott på neonatalavdelningar till juli 2005 www.outbreak-database.org

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner. 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning

Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner. 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning Bakterier är experter på att anpassa sig Överstiger antalet människor

Läs mer

Family appendix for applicants Appendix D

Family appendix for applicants Appendix D amily appendix for applicants Appendix D 1 Your personal particulars Date of birth 2 Personal particulars of your children IGR 201031 Å 100517 3 Personal particulars of your parents Your father's surname,

Läs mer

Antibiotika Strama. Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten

Antibiotika Strama. Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten Antibiotika Strama Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten MRSA hos grisar med smitta till människor i Danmark Ten of the 154 cutting boards taken from the hospital kitchen

Läs mer

Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting?

Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting? Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting? En analys av fem Svenska kvalitetsindikatorer Henrik Ohlsson Julian Librero Jan Sundquist Kristina Sundquist Juan Merlo

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Vårdhygien i primärvård Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Plan för passet med primärvård 10.30 11.30 Kort om såromläggning som ett exempel på risk för spridning mellan patienter Vad

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Talmanus till presentation. Rena händer räddar liv.

Talmanus till presentation. Rena händer räddar liv. Talmanus till presentation Rena händer räddar liv. Talmanus Bild 1. Introduktion Rena händer räddar liv är ett nationellt informations- och utbildningsmaterial som beskriver ett arbetssätt för att förbättra

Läs mer

Antibiotikaresistens uppkomst och spridning

Antibiotikaresistens uppkomst och spridning Antibiotikaresistens uppkomst och spridning Antibiotikaresistenskonsekvensen känner vi till Antibiotika är inte längre effektivt! Vad är det som har hänt? Bakterierna har förändrats så att de inte längre

Läs mer

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Föreskrifter

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp Sid 1 (4) From Kursansvarig/Course Coordinator Lennart Olofsson Till studenter på Medicinsk orientering Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp This information is in Swedish; in the end of the

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: Fast dat Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, HT12 Lednings- och verksamhetsstöd,

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgårder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg

Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgårder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 17 1 (3) HSN 1501-0184 Yttrande över motion 2015:1 av Kerstin

Läs mer

Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka

Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka 1. Enkäten bland hygienläkare hösten 2011 2. Trendspaning i omvärlden Läkarsektionens höstmöte 2011 Anders Johansson Vårdhygien

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:63 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL Slutenvårdsgrupp Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget Stephan Stenmark, Strama VLL Återkoppling i Infektionsverktyget Vad ska vi följa? Hur ofta? Vem

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Du har blivit utvald att delta i en enkätstudie gällande uppfattningar och förväntningar

Läs mer

Smittsam magsjuka. Hur du kan förhindra spridning i vård och omsorg. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Vårdhygien Uppsala

Smittsam magsjuka. Hur du kan förhindra spridning i vård och omsorg. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Vårdhygien Uppsala Smittsam magsjuka Hur du kan förhindra spridning i vård och omsorg Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Vårdhygien Uppsala Vårdtagare med diarré eller kräkning - Bakom symtom kan finnas mycket - Kräver

Läs mer

WHO:s arbete med antibiotikaresistens -vad händer?

WHO:s arbete med antibiotikaresistens -vad händer? WHO:s arbete med antibiotikaresistens -vad händer? Vi blickar ut i världen Orphanage in Bamako, Mali ESBL colonized 100% of the children and 63%, of the adult staff studied. Tandé et al. Emerg Infect Dis.

Läs mer

Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn Länsövergripande

Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Betahemolyserande streptokocker grupp A hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn Länsövergripande Handläggning Beta hemolyserande streptokocker grupp A orsakar

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Hur kan vi samarbeta i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, vice ordförande Strama-rådet vid SMI

Hur kan vi samarbeta i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, vice ordförande Strama-rådet vid SMI Hur kan vi samarbeta i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, vice ordförande Strama-rådet vid SMI Strama nätverket Strama-rådet och expertgrupper SMI/Strama

Läs mer

Belöningar och bidrag ur Atmen-fonden

Belöningar och bidrag ur Atmen-fonden Grupp Atmen är en ideell och obunden organisation som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Grupp Atmen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

ESBL-bildande bakterier. Information till patienter och närstående

ESBL-bildande bakterier. Information till patienter och närstående ESBL-bildande bakterier Information till patienter och närstående Vad är ESBL? esbl Extended Spectrum BetaLaktamases är inte en sjukdom utan ett ämne som bildas av vissa bakterier. Detta ämne gör att

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Vankomycinresistenta Enterokocker Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Daniel Heimer, hygienöverläkare Eva Edberg, hygiensjuksköterska 1 Monet - Water Lillies 2 Superbakterie på Centrallasarettet 3 Invasiva

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer