Uppdaterad"version,"2015;03;13,"efter"extern"revision."

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad"version,"2015;03;13,"efter"extern"revision.""

Transkript

1 Slutrapportering avinsats Avseendeansökan(angeansökansprojektnummer) 001: 1095 Varvänligafyllirapportmallenimarkeraderutor.Rapportenbestårtotaltav10olikafrågor/uppgiftersomskaanges.Användtab:tangentenförattkommatill nästaruta.detgårocksåattplaceramarkörenidenrutaduvillskrivai,ominteallarutorbehöverfyllasi(avseendetexmedverkandeparterochekonomisk redovisningdärolikaprojektkräverolikautrymme)förattpåsåsättkunnahoppaframåtidokumentet.observeraattdenekonomiskaredovisningenmåste utgåfrånvadsombeslutades. Bilagorsomstyrkererslutrapportering,texrapporter,publiceratmaterial,dokumentationfrångenomfördamöten,deltagarlistorochansökningshandlingartill EU,skabifogas.Omprojektetharbeståttavfleraparteränvadsomkanangesnedanskauppgifteromdessabifogasseparat.Ävenutdragurertekonomiska redovisningssystemskabifogas. Vänligahälsningar Enhetenföröstersjösamarbete 1Projektnamn AnpassningochinförandeavWHOsriktlinjerförbättradhandhygieninomsjukvårdeniÖstersjöregionen 2Beviljatbelopp SEK 3Projekttid/härskadenverkligaprojekttidenangesmedstart;ochslutdatumenligtmodellenÅÅÅÅ;MM;DD/ Beviljadprojekttidenligtinitialtbeslut2011:06:15/2012:06:15 Verkligprojekttid2011:06:15/2014:12:31 4Ländersomingåttisamarbetet Sverige,Lettland,Litauen,Ryssland 5Kontaktuppgifteravseendehuvudsökande Organisationsnamn Organisationstyp Organisationsnummer :6545 Kontaktperson Adress Uppdateradversion,2015;03;13,efterexternrevision. Detfannsinteutrymmeattangealladeltagareiprojektet.Ytterligaredeltagare angesibilagaa. Folkhälsomyndigheten svenskmyndighet OlovAspevall Folkhälsomyndigheten Postnummer Postadress Solna E;postadress Telefon +4610: Mobiltelefon +4676: Projektetsgenomförande Beskrivgenomfördaaktivitetersomingickiprojektet,inklusiveantaletdeltagare.Kommenteravadnianserfungeradebrarespektivemindrebra. Workshops,arbetsmöten,telefon:ochSkypemöten,studiebesök Föreprojektstart: 1

2 novembertelefonmöte,4:5deltagare,planeringinföransökantillprojektet 16decembertelefonmöte,4:5deltagare,planeringinföransökantillprojektet februariRigaBARNnätverksmöteocharbetsmöte,rekryteringavdeltagarefrånandraländerochplaneringav projektet,ca5deltagare Efterprojektstart: 8 9septemberVilniusarbetsmöte,4:5deltagare,diskussionang.dokument,datainsamlingmmtillprojektet 29:30novemberVilniusworkshop,arbetsmöte,4:5deltagare,diskussionang.dokument,datainsamlingmmtill projektet 13decemberSkype:möte,4:5deltagare januariSkype:möte,4:5deltagare,resultatrapportering,diskussionhinderochlösningar,idéertillnya implementeringsdokument 21februariSkype:möte,4:5deltagare,resultatrapportering,diskussionhinderochlösningar,idéertillnya implementeringsdokument 18 23marsHandhygienworkshop,arbetsmöten,studiebesökpåneonatalavdelningar,StPetersburg,25deltagare 24 27april,Handhygienworkshop,Panevicesjukhus,Litauen,51deltagare 9:11majHandhygienworkshop,Riga,33deltagare 19:20juniHandhygienworkshop,Stockholm,ca30 13:14decemberHandhygienworkshop,Uppsala,ca januaritelefonmöte,4:5deltagare,diskussionangresultat marsRigaarbetsmöte,4:5deltagare,resultatsammanställning 23 24majRigaworkshop,39deltagare majarbetsmöte,Riga,2personer,resultatsammanställning 2014 Kommentarer: Positivaerfarenheterharvaritdetstoraintressetochengagemangetfråndeltagarebådefrånandraländerochfrån Sverige;attdeltagarnaharuttrycktattdehaftstornyttaaverfarenhetsutbytemedkollegorinomvårdhygienfrån andraländer;attarbetetmedattgemensamtutarbetaprojektaktiviteterochprojektdokumentmedstödavwhos arbetsmodellharvaritlyckat.atthaworkshopsdäralladeltagarefårpresenterasinaresultat,samtidigtsomlokal personalfrånsjukhuskandeltaharuppskattats. SvårigheterharvaritatttelefonmötenochSkypemötenharvaritavlågtekniskkvalitet,medavbrottetc;attdethar varitsvårtattfådeltagareattsamlainresultatpåettstandardiseratsätt.enprojekttidpåettårharvaritförkortför dethärprojektet. 7Frågeställning/problemlösningensfokusering Beskrivhursamarbetetskafortsättaefterprojekttidensslut.Angeocksåomfortsattfinansieringharbeviljatselleromniharsökt/avsersökafinansieringför fortsattsamarbete. DeltagarnaidettaprojektkommerfortsättasamarbetaiettnyttSI:finasieratprojekt,Collaborationininfection controltocombatantimicrobialresistanceandhospitalinfections.deltagarefrånnyaländer,texmoldavienoch Vitrysslandharocksårekryterats. 8Resultatochmål Beskrivvilkakonkretaresultatertprojektharåstadkommit.Angeävenhurprojektetsresultatharspriditsochsynliggjorts. Detövergripandesyftetmedprojektetärattminskariskenförvårdrelateradeinfektionerochspridningav antibiotikaresistentabakteriergenomattökaföljsamhetentillhandhygien.ytterligareettsyfteäratttjänasom modellförettutvidgatarbetenationellnivåideltagandeländerförattförbättrahandhygieninomhälso:och sjukvård. Delmål:

3 3 1.GetillgångtilladekvataguidelinesgällandehandhygiengenomanpassningochöversättningavWHOsprogram. a.utvärderingsenkätförkunskapochattityderharutvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. b. Instruktionerförhurobservationsmätningaravhandhygiengörs,inklusivenärhandhygienskautföras,har utvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. c. Instruktionerförmätningaravförbrukningavhanddesinfektionsmedelharutvecklatsochanväntsinom deltagandeverksamheter. d. Utvärderingsverktygförinfrastrukturpåavdelningaravseendehandhygienharutvecklatsochanväntsinom deltagandeverksamheter. e. Presentationattanvändasförundervisningarpåavdelningaravseendehandhygienochvårdrelaterade infektionerharutvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. f. Informationspostersomhandhygienhartagitsframochöversattstilldeltagandeländersspråk. 2.Förbättrastrukturfaktorer(tvättställ,tillgångpåhanddesinfektion)sompåverkarhandhygienpåvårdavdelningar genomattmätadessaochdiskuteraförbättringar. a.genomattgöramätningarenligt1.covan.mätningarhargenomförtspåvissaavdeltagandeavdelningar. 3.Ökakunskapenomhandhygiensbetydelseochutförandegenomutbildningpådeltagandeavdelningari samverkanmellanvårdhygien:ochverksamhetsrepresentanter. a.handhygienworkshopsförpersonalfråndeltagandeavdelningarochivissafallpersonerfrånklinik:och sjukhusledningarhargenomförtsiallaländer.ianslutningtilldessaharpraktiskövningavhandhygiengenomförts. 4.Införandeavalkoholbaserathanddesinfektionsmedelpådeltagandeavdelningar. a.alladeltagandeverksamheterharhafttillgångtillhanddesinfektionsmedel.detanvändesredandåprojektet startade.vissadeltagareharmeddelatattdetfinnsriskförminskandetillgångpgasparkrav. 5.Sammanställningochrapporteringavprojektetförattåstadkommaspridningavarbetssättet.a.Idettaingårdels attskrivaenvetenskapligrapportavprojektet.dettaärännuinteklart. 6.IRigaharettnationelltmöteomhandhygienhållitssomettresultatavprojektet,dåintervjuadesäventvå projektdeltagareinationelllettisktv. Entidigaredelrapportmedytterligarebeskrivningavprojektetochekonomiskautdragbifogas,bilagaB.

4 9Ekonomiskredovisning;FyllidetfaktiskautfalletförvarjebudgetgruppunderkolumnenNyttjat.Uppställningenmåstegörasheltienlighetmed ansökan,varfördetbeviljadebeloppetocksåmåsteanges. Nedanfinnsdetutrymmeförkommentarerkringeventuellabudgetavvikelser. Rubrik(specificationavkostnadenligtansökan) Beviljatbeloppenligtbeslut Nyttjatbelopp 1.ResorförsvenskaSGtill deltagandeländer 2.Nationellförankringoch förberedelser 3.EttendagsplaneringsmötemedSG iriga11personer 4.EttplaneringsmötemedSG0,5 dag+ettmed SG+verksamhetsrepresentanteri Riga,totalt1,5dagar 5.EttplaneringsmötemedSGoch verksamhetsrepresen:tanterivilnius endag 6.Slutmötemedavrapportering.50 deltagare Telefonmöten Revision,externrevisor ejbudgeterat SUMMA Ejutnyttjademedel Redovisningavegeninsats: Egeninsatsenutgjordesenbartavarbetstidförallaprojektdeltagareochharbetalatsavderasrespektiveordinarie arbetsgivare.dåansökanskrevsskattadesarbetsinsatsernautifrånbeskrivnaaktiviteterhurmycketarbetstidsom skullegååtpårespektivedeltagandesjukhus,bådeförkoordinatorer,dvsdirektaprojektdeltagareinomvårdhygien, ochförvårdpersonalpådeltagandeavdelningar.frånarbetstidenskattadeskostnaden.eftersomdetärolika huvudmänocholikaländerharviintehaftmöjlighetattföljauppdennaegeninsatsekonomisktutaniställetnoterat deltagandeiplaneradeaktiviteterochleveransavefterfrågaderesultat.eftersomdeltagarnafråndeolikasjukhusen varitmedpåmötenochandraaktiviteterochlevereratderesultatsombegärts,såharegeninsatsenutförts. Kommentartillekonomiskredovisning(sida2av2) Beskrivdenekonomiskaredovisningen,eventuellaavvikelserinklusivedessorsakerochkonsekvenser SEKavbeviljademedelharinteutnyttjats.NågotmindrebeloppänberäknatharanväntsförresorförSGtill deltagandeländer,eftersomresorharkunnatfinansieratsmedmedelavseddaförmöten/ws.slutmötetkostade ocksåmindreänbudgeterat.

5 5 10Medverkandeparter 10:1 Organisationsnamn Folkhälsomyndigheten,externkonsult Organisationstyp svenskmyndighet Land Sverige Kontaktperson AnnaHambraeus Adress Brahevaegen8B Postnummer SE:18531 Postadress Vaxholm E;postadress Telefon +46:8: Mobiltelefon 10:2 Organisationsnamn Vårdhygien/kliniskmikrobiologi,Akademiskasjukhuset Organisationstyp landsting Land Sverige Kontaktperson BirgittaLytsy Adress DagHammarsköldsväg17 Postnummer Postadress Uppsala E;postadress Telefon +4618: Mobiltelefon +4670: :3 Organisationsnamn PaulsStradinsClinicalUniversityHospital Organisationstyp Sjukhus Land Lettland Kontaktperson AgitaMelbardeKelmere Adress PaulsStradinsClinicalUniversityHospital Postnummer LV:1002 Postadress Riga E;postadress Telefon Mobiltelefon

6 6 10:4 Organisationsnamn som10.3 Organisationstyp som10.3 Land som10.3 Kontaktperson UgaDumpis Adress som10.3 Postnummer som10.3 Postadress som10.3 E;postadress Telefon Mobiltelefon 10:5 Organisationsnamn LiepajaRegionalHospitalandRigaP.StradinaUniversity Hospital Organisationstyp sjukhus Land Lettland Kontaktperson MariteKula Adress LiepajaRegionalHospitalandRigaP.StradinaUniversity Hospital Postnummer Postadress Liepaja E;postadress Telefon Mobiltelefon Stockholm2015:03:13 OlovAspevall,sakkunnigläkare,projketansvarig Folkhälsomyndigheten

7 Bilaga&ytterligare&deltagare,&rapport&Anpassning&och&införande&av& WHOs&riktlinjer&för&bättrad&handhygien&inom&sjukvården&i& Östersjöregionen,&nr&001E1095& Country( Litauen( Litauen( Organisation( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Institution( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Adress( Didzioji(st.(22( Didzioji(st.(22( Postnummer( LT<01128( LT<01128( Postadress( Vilnius( Vilnius( Telefon( (( (( Kontaktperson(förnamn( Ruta( Rolanda( Kontaktperson(efternamn( Markevice( Valinteliene( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( Country( Ryssland( Ryssland( Organisation( Department(of(epidemiology( Department(of(epidemiology( Institution( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( Adress( Iskrovskiy(pr.,(20( Bogatyrskiy(pr.,(49( Postnummer( ( ( Postadress( Saint<Petersburg( Saint<Petersburg( Telefon( ( ( Kontaktperson(förnamn( Anna( Batyr( Kontaktperson(efternamn( Liubimova( Aslanov( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( (

8 Rapport , Anpassning och införande av WHOs riktlinjer för förbättrad handhygien inom sjukvården i Östersjöregionen Projektet drevs tidigare av Vårdhygien Stockholms län, Stockholms läns landsting. Det är nu flyttat till Enheten för Antibiotika och Vårdhygien, Smittskyddsinstitutet. Koordinator är Olle Aspevall. Projektets genomförande Projektet fick medel i maj 2011 och aktiviteterna på avdelningar på deltagande sjukhus startade i december samma år. Fyra länder deltog inklusive sjukhus från Ryssland, Lettland, Litauen och Sverige. De deltagande vårdavdelningarna var övervägande intensivvårdsavdelningar och neonatalenheter. Sju avdelningar deltog från St Petersburg respektive Sverige, 15 avdelningar deltog från Lettland och fem avdelningar deltog från Litauen. Genom projektet har lokalt arbete på sjukhus riktat till enskilda avdelningar initierats för att förbättra handhygien med WHO: s globala patientsäkerhetssatsning SAVE LIVES: Clean Your Hands som förebild. Fokus har varit att underlätta utbyte av idéer och erfarenheter mellan de deltagande länderna, att skapa möjligheter till informellt samarbete mellan exporter inom vårdhygien, och att projektet ska leda till praktiska konsekvenser i vardagen. Strategin har varit att arbeta verksamhetsnära. Diskussioner mellan deltagare från olika länder har använts för att hitta gemensamma lösningar på svårigheter inom området. Projektet har även lett till att nya verksamheter önskat använda arbetssättet.. Projektet har samordnats av koordinatorer från respektive deltagande länder och utbildningsmaterial och andra dokument som tillhör projektet har utvecklats gemensamt på arbets- och telefonmöten. En webbplats har tillhandahållits av SMI för kontakt mellan BARN medlemmar och för information om detta och andra pågående projekt. Åtta workshops har hållits, i Vilnius, Riga, S: t Petersburg, Uppsala och Stockholm. Det gemensamt framtagna undervisninsmaterialet och andra förbättringsverktyg har av koordinatorerna använts inom deltagande verksamheter i respektive länder. Projektet har förbättrat handhygienen på flera men inte alla av de deltagande avdelningar. Det viktigaste resultatet är dock att projektet har etablerat ett öppet och stödjande klimat för samarbete. Problem och hinder för genomförandet diskuteras öppet, och deltagarna diskuterar aktivt nya förslag på lösningar. Detta har inspirerat till framtida utvidgning av projektet till att omfatta fler länder i regionen. Estland, Polen, Ukraina, Moldavien, Vitryssland och Georgien kommer att inbjudas att delta i framtida projekt. I en framtida planering ingår också att utvidga deltagandet till att omfatta fler sjukhus och avdelningar inom redan anslutna länder. Erfarenheter från detta projekt har diskuterats och flera förbättringar och tillägg har föreslagits. Exempelvis stort fokus på att beskriva faktorer som underlättar respektive hindrar förbättring av handhygien och att stora hänsyn ska tas till beteendefaktorer och kulturella aspekter i det arbete som planeras.

9 Aktiviteter handhygienprojektet inom BARN Workshops, arbetsmöten, telefon- och Skypemöten, studiebesök november telefonmöte 16 december telefonmöte februari Riga workshop och arbetsmöte 8 9 september Vilnius arbetsmöte november Vilnius workshop, arbetsmöte 13 december Skype-möte januari Skype- möte 21 februari Skype- möte mars Handhygien workshop, arbetsmöten, studiebesök, St Petersburg april Handhygien workshop, Panevice sjukhus, Litauen 9-11 maj Handhygien workshop, Riga juni Handhygien workshop, Stockholm december Handhygien workshop, Uppsala januari telefonmöte mars Riga arbetsmöte maj Riga workshop, avslutning maj arbetsmöte Deltagarförteckningar i Bilaga A

10 Deltagare Country( Lettland( Lettland( Lettland( Liepaja(Regional(Hospital(and( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Riga(P.Stradina(University( Organisation( University(Hospital( University(Hospital( Hospital(( Liepaja(Regional(Hospital(and( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Riga(P.Stradina(University( Institution( University(Hospital( University(Hospital( Hospital(( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Adress( University(Hospital( University(Hospital( University(Hospital( Postnummer( LV<1002( LV<1002( LV<1002( Postadress( Riga( Riga( Riga( Telefon( (( (( (( Kontaktperson( förnamn( Agita( Uga( Marite( Kontaktperson( efternamn( Melbarde<Kelmere( Dumpis( Kûla( Telefon( ( (( (( Mobil( (( (( (( (

11 Country( Sverige( Sverige( Sverige( Organisation( Smittskyddsinstitutet( Smittskyddsinstitutet( Klinisk(mikrobiologi(och( vårdhygien( Institution( Smittskyddsinstitutet( Smittskyddsinstitutet( Akademiska(sjukhuset( Adress( Smittskyddsinstitutet( Brahevägen(8B( Dag(Hammarskölds(väg(17( Postnummer( 17182( 18531( 75185( Postadress( Solna( Vaxholm( Uppsala( Telefon( 08< ( 08< ( 018< ( Kontaktperso n(förnamn( Olle( Anna( Birgitta( Kontaktperso n(efternamn( Aspevall( Hambraeus( Lytsy( Telefon( 08< ( (( (( Mobil( 076< ( 0708<684169( 070< ( ( e( m( e (

12 Country( Litauen( Litauen( Organisation( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Institution( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Adress( Didzioji(st.(22( Didzioji(st.(22( Postnummer( LT<01128( LT<01128( Postadress( Vilnius( Vilnius( Telefon( (( (( Kontaktperson(förnamn( Ruta( Rolanda( Kontaktperson(efternamn( Markevice( Valinteliene( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( Country( Ryssland( Ryssland( Organisation( Department(of(epidemiology( Department(of(epidemiology( Institution( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( Adress( Iskrovskiy(pr.,(20( Bogatyrskiy(pr.,(49( Postnummer( ( ( Postadress( Saint<Petersburg( Saint<Petersburg( Telefon( ( ( Kontaktperson(förnamn( Anna( Batyr( Kontaktperson(efternamn( Liubimova( Aslanov( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( (

13 Frågeställning/problemlösningens fokusering Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem och leder till ökad antibiotikaanvändning. Detta medför resistensutveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. En god handhygien är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg och därigenom förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner vilket är en viktig patientsäkerhetsfråga. I ett stort antal studier har följsamhet till handhygien varit under 50%. Förbättrad handhygien är ett kostnadseffektivt sätt att minska vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Flera av de deltagande länderna har stora problem med detta. Under 2009 lanserade WHO en årligt återkommande, global kampanj för att förbättra handhygien inom sjukvården: SAVE LIVES: Clean Your Hands. Högriskavdelningar för smittspridning är t ex neonatal- och intensivvårdsavdelningar. Denna typ av avdelningar kommer att prioriteras i projektet. WHO har uppmärksammat detta som ett globalt folkhälsoproblem genom att lansera Clean Care is Safer Care, som är en som är en systematisk förbättringsmodell för handhygien inom sjukvård. Antibiotikaresistens var också årets tema för Världshälsodagen. 21 april 2009 gick Sverige som 119:e land med i kampanjen och WHOs program har anpassats till svenska förhållanden i ett projekt inom SKL och Smittskyddsinstitutet. Detta material har tillsammans med WHOs guidelines för handhygien använts för att ta fram projektets material. Projektet avser endast handhygien inom deltagande sjukhus, men kan ge positiva effekter även inom andra områden gällande vårdhygien genom att de berörs i diskussionerna. WHOs modell för att förbättra handhygien är multimodal. Projektet har avsett att ta tillvara detta genom att arbeta inom alla de områden som WHO föreslagit: systemförändring, undervisning och träning, mätning och feedback, påminnelse på arbetsplatsen och förbättrat patientsäkerhetsklimat. Materialet i WHOs modell är mycket omfattande och genom det till en viss del svårtillgängligt. Projektet har därför stävat efter att förenkla och anpassa de viktigaste delarna av WHOs modell. Resultat och mål Syfte och mål Det övergripande syftet med projektet är att minska risken för vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier genom att öka följsamheten till handhygien. Ytterligare ett syfte är att tjäna som modell för ett utvidgat arbete nationell nivå i deltagande länder för att förbättra handhygien inom hälso- och sjukvård. Delmål (genomförda i kursiv text) 1. Ge tillgång till adekvata guidelines gällande handhygien genom anpassning och översättning av WHOs program. a. Utvärderingsenkät för kunskap och attityder har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument

14 b. Instruktioner för hur observationsmätningar av handhygien görs, inklusive när handhygien ska utföras, har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument c. Instruktioner för mätningar av förbrukning av handdesinfektionsmedel har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument d. Utvärderingsverktyg för infrastruktur på avdelningar avseende handhygien har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga, Exempel på projektdokument e. Presentation att användas för undervisningar på avdelningar avseende handhygien och vårdrelaterade infektioner har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument f. Informationsposters om handhygien har tagits fram och översatts till deltagande länders språk. Bilaga B, Exempel på projektdokument 2. Förbättra strukturfaktorer (tvättställ, tillgång på handdesinfektion) som påverkar handhygien på vårdavdelningar genom att mäta dessa och diskutera förbättringar. a. Genom att göra mätningar enligt 1. C ovan. Mätningar har genomförts på vissa av deltagande avdelningar. 3. Öka kunskapen om handhygiens betydelse och utförande genom utbildning på deltagande avdelningar i samverkan mellan vårdhygien- och verksamhetsrepresentanter. a. Handhygienworkshops för personal från deltagande avdelningar och i vissa fall personer från klinik- och sjukhusledningar har genomförts i alla länder. I anslutning till dessa har praktisk övning av handhygien genomförts. 4. Införande av alkoholbaserat handdesinfektionsmedel på deltagande avdelningar. a. Alla deltagande verksamheter har haft tillgång till handdesinfektionsmedel. Det användes redan då projektet startade. Vissa deltagare har meddelat att det finns risk för minskande tillgång pga sparkrav. 5. Sammanställning och rapportering av projektet för att åstadkomma spridning av arbetssättet. a. I detta ingår dels att skriva en vetenskaplig rapport av projektet, dels att skriva förkortade versioner av denna riktade till relevanta myndigheter och organisationer inom respektive länder. Detta har ännu inte gjorts i projektet. Därför lämnas en ansökan om att fortsatt kunna disponera de projektmedel som ännu inte använts. Bilaga C Ansökan om förlängd tid att disponera projektmedel

15 Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning, kommentar Som redovisas nedan så har hittills alla medel använts för resor, logi och måltider I samband med workshop eller arbetsmöten, hyra av lokal och presentationsutrustning och andra kostnader i samband med workshop eller arbetsmöten, eller kostnad för telefonmöten (marginell andel). Orsaken till att mindre projektmedel än beräknat hittills har gått åt är att kostnader för koordinatorers resor internt inom respective länder inte har debiterats projektet och att vissa möten har kunnat hållas i samband med BARN-nätverkets möten och därmed sparat rese- och logi-kostnader. Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SLL(2011(F(2012( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2011<06<15( 2011<06<15(t.( 2012<06<15( ( (( Medel(fr(SIDA( <347950( Resor,(hotell,(logi,( utlandet( (( 38041( ( ( <309909( (( Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SMI(2012( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2012<06<15( Överfört(från(landsting( (( <309909( 2013<01<15( Skattefria(traktamenten,(Sverige( Aspevall,(Olov( 115( Skattefria traktamenten, Sverige <01<15( Bilersättning,(skattefria( Aspevall,(Olov( 296( Bilersättning, skattefria <12<13( Kurs<(och(konferensavgifter,(utomstatlig( arrangör( Kurs- och konferensavgifter, utomstatlig arrangör (( 3975,6( 3975,6 2012<12<13( Biljetter,(utlandet( Aspevall,(Olov( 7667( Biljetter, utlandet <12<13( Hotell(och(logi,(Sverige( Aspevall,(Olov( 620,54( Hotell och logi, Sverige 620, <12<13( Hotell(och(logi,(utlandet( Aspevall,(Olov( 17993,1( Hotell och logi, utlandet 17993,1 2012<12<13( Lokala(resor,(buss,(taxi( Aspevall,(Olov( 7806(

16 Lokala resor, buss, taxi <12<13( Övriga(resekostnader,(utomstatliga( Aspevall,(Olov( 6973,76( 2013<01<15( Övriga(resekostnader,(utomstatliga( Aspevall,(Olov( 300( Övriga resekostnader, utomstatliga 7273, <12<13( Övriga(varor(och(förbrukningsmateriel( (( 239,8( Övriga varor och förbrukningsmateriel 239,8 2012<12<13( Övriga(tjänster( (( 4863,05( Övriga tjänster 4863, ,15

17 Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SMI(2013( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2013<01<01( Oförbrukade(bidrag,(inomstatliga( (( <259059,15( Oförbrukade bidrag, inomstatliga , <02<21( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Dagkonf.(Läkartesällskapet( 20(feb.( 800,71( 2013<03<21( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Projektrapp(Riga(mars(2013( 2238,2( 2013<04<25( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Kurs- och konferensavgifter, utomstatlig arrangör Komplettering(till(v( ( 438,83( 3477, <05<15( Biljetter,(Sverige( Aspevall,(Olov( 127,95( Biljetter, Sverige 127, <05<19( Biljetter,(utlandet( 8(personers(bilj(Riga(maj( 2013( 2013<03<17( Biljetter,(utlandet( Olle,(Hambraeus,(Lytsy(Riga( mars( 2013<04<28( Biljetter,(utlandet( WS,(Handhyg(Riga.(flera( resenärer( 21460,52( 2569,53( 27032,52( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Olle(Sida/BARN(Riga( 3688,28( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Lytsy(Sida/BARN(Riga( 3688,28( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Hambraeus,(Sida/BARN(Riga( 3463,28( 2013<03<24( Biljetter,(utlandet( BARN(handhygmöte(Riga,( Liubimova( 3926,51( Biljetter, utlandet 65828, <05<15( Hotell(och(logi,(utlandet( Aspevall,(Olov( 2310,5( Hotell och logi, utlandet 2310,5 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9017,9018(A.( Hambraeus/Riga(mars( 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9801,9802(Olle( A/Riga(mars( 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9019,9020( B.Lytsy/Riga(mars( 1254,72( 1198,12( 959,43( Lokala resor, buss, taxi 3412, <05<15( Extern(representation,(avdragsgill( moms( Aspevall,(Olov( 1526( Extern representation, avdragsgill 1526

18 moms 2013<05<27( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Lytsy(deltagande(7( majhandhyg( 2013<05<27( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Hambraeus,(deltag.7maj',( handhyg( 600( 600( 2013<05<28( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Möte(Riga(23<24(maj( 19376,35( 2013<05<28( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Möte(Riga(23<24(maj( 18561,98( Utbildningstjänster, ej mot anställda 39138, <05<20( Telefoni(och(mobil( telemöte(130425( 1902,27( Telefoni och mobil 1902, <05<03( Realiserade(kursförluster( (( 0,15( Realiserade kursförluster 0, ,02 (( Ännu(ej(bokförda(kostnader(2013,(approx.( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2013<07<02( Saldo( (( , <03<26( (( Taxi,(Riga( 130( 2013<05<22( (( Taxi,(Riga( 150( 2013<05<23( (( Riga,(present,(föreläsare( 124( 2013<05<22( (( Middag,(WS<deltagare( 662( 2013<05<22( (( Riga,(present,(WS<värdinna( 335( (( (( (( ,02

19 Bilagor Bilaga A, Deltagarförteckningar Bilaga B, Exempel på projektdokument Bilaga C Ansökan om förlängd tid att disponera projektmedel

20 Lists of workshops participants in S-Petersburg 1. Dmitry Shakalis NICU, Unit head, Hospital of Saint-Petersburg State Pediatric Academy 2. Tatiana Churilovtseva - NICU, Chief nurse, Hospital of Saint-Petersburg State Pediatric Academy 3. Tatiana Smirnova - Deputy chief physician, Maternity Home N17 4. Ludmila Manystova Neonatal unit, Unit head, Maternity Home N17 5. Natalia Gromova - Neonatal unit, Chief nurse, Maternity Home N17 6. Ludmila Burmagina NICU 2, Chief nurse, Maternity Home N17 7. Nina Panamarchuk - NICU 1, Chief nurse, Maternity Home N17 8. Elena Panasenko Chief midwife, Maternity Home N17 9. Ekaterina Matveeva Hospital epidemiologist, Children Hospital N Marina Gaysina Infection control nurse, Children Hospital N Galina Plotnikova - Neonatal unit, Nurse, Children Hospital N Ludmila Smirnova - Neonatal unit, Nurse, Children Hospital N Ludmila Schirokova - Hospital epidemiologist, Perinatal Center named after Almazov 14. Olga Dmitrieva - Hospital epidemiologist, Hospital named after Eykhvald 15. Anastasiya Malaschenko - Hospital epidemiologist, Children Hospital N Anna Kryukova - Hospital epidemiologist, Hospital of Peter the Great 17. Valentina Latvoit ICU, Nurse, Hospital of Peter the Great 18. Nataliya Khrustaleva - Hospital epidemiologist, Children Hospital N1 19. Nataliya Petrova - Neonatal surgery unit, Chief nurse, Children Hospital N1 20. Elena Serebryakova - Neonatal surgery unit, Nurse, Children Hospital N1 21. Batyr Aslanov, hygienläkare, Epidemiology Department, Saint-Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov 22. Anna Lubimova, hygienläkare,epidemiology Department, Saint-Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov 23. Anna Hambraeus, tid. hygienläkare, Akademiska sjukhuset 24. Birgitta Lytsy, hygienläkare, Akademiska sjukhuset 25. Olle Aspevall, hygienläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

21 HIGIENOS INSTITUTAS Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų privalomosios formos rengimo, registravimo, apskaitos ir išdavimo bei renginio dalyvių registravimo tvarkos aprašo 3 priedas RENGINIO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SĄRAŠAS Nr. 1. INFORMACIJA APIE RENGINIO VYKDYTOJĄ Renginio vykdytojo pavadinimas Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras 2. INFORMACIJA APIE RENGINĮ Renginio pavadinimas Renginio data, vieta Tikslinė renginio grupė Seminaras mokymai rankų higienos tema, vykdant Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (BARN) rankų higienos projektą m. balandžio 26 d., Respublikinė Panevėžio ligoninė, Panevėžys Seminaras - mokymai skirti vyr. slaugytojoms ir infekcijų kontrolės specialistams. 3. RENGINIO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO SĄRAŠAS Eil. Nr. Dalyvio vardas Dalyvio pavardė Įteikto kvalifikacijos pažymėjimo data 1. Albinas Ivonaitis Įteikto kvalifikacijos pažymėjimo numeris Parašas Pastabos 2. Aldona Variakojienė 3. Anna Hambraeus 4. Asta Dauparienė 5. Audra Žygelienė Seminaras mokymai rankų higienos tema, vykdant Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (BARN) rankų higienos projektą m. balandžio 26 d

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101

Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101 1 (10) Slutrapportering av insatser Rapport 002-0552 Avseende ansökan 001-1101 Projektnamn Detektion och övervakning av antibiotikaresistens, särskilt ESBL, hos tarmbakterier tillhörande Enterobacteriaceae

Läs mer

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet 2015-03-24 Transnationellt samarbete i Östersjöregionen Svenska institutet 1 EUSBSR Svenska institutet Östliga Partnerskapet HELCOM BSAP SI ska bidra med att främja och utveckla samarbetet i Östersjöregionen

Läs mer

Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling. Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2012

Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling. Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2012 Vårdhygieniskt perspektiv på resistensutveckling Birgitta Lytsy Hygienläkare Uppsala län Wik 14 mars 2012 Vårdrelaterade infektioner 10 % Varje år inom EU: 4 miljoner drabbas 37 000 EU dör kostar 7 miljarder

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011 Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 SIS/TK 527 Renhet i operationsrum konstituerades den 25 mars 2009

Läs mer

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Föreskrifter

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Vårdhygien i primärvård Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Plan för passet med primärvård 10.30 11.30 Kort om såromläggning som ett exempel på risk för spridning mellan patienter Vad

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka

Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka Underlag för diskussion om riktlinjer för handläggning av vinterkräksjuka 1. Enkäten bland hygienläkare hösten 2011 2. Trendspaning i omvärlden Läkarsektionens höstmöte 2011 Anders Johansson Vårdhygien

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg

PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Fastställandedatum: 2013-09-12 Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Staffan E Gullsby PPM Följsamheten till hygienrutiner och klädregler, våren2013, Landstinget

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Vankomycinresistenta Enterokocker Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Daniel Heimer, hygienöverläkare Eva Edberg, hygiensjuksköterska 1 Monet - Water Lillies 2 Superbakterie på Centrallasarettet 3 Invasiva

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Medicinsk epidemiologi! Webbenkäter för datainsamling! Nackdelar med webbenkäter! Fördelar med webbenkäter!

Medicinsk epidemiologi! Webbenkäter för datainsamling! Nackdelar med webbenkäter! Fördelar med webbenkäter! Medicinsk epidemiologi! Webbenkäter för datainsamling! För- och nackdelar! Olle Bälter! CSC, KTH!! 10.000-390.000 personer i studier!! Upp till 2000 frågor i en enkät!! Svarstider på flera timmar!! 80%

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Infektionssjukvård i utveckling och förändring

Infektionssjukvård i utveckling och förändring dig en! r fö ik ar sklin g da ion å v T fekt in på Infektionssjukvård i utveckling och förändring Multiresistenta bakterier en växande utmaning för infektionssjukvården! Lär dig se de tidiga tecknen på

Läs mer

Infektionsverktyget - användarhandledning

Infektionsverktyget - användarhandledning Infektionsverktyget - användarhandledning Registrering av orsak till antibiotikaordination Syfte: Att minska antalet vårdrelaterade infektioner och följa upp antibiotikaanvändning. Följ: Rekommendationer

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

ASHP Orlando, Florida, USA

ASHP Orlando, Florida, USA ASHP Orlando, Florida, USA Opening session Gerald E. Meyer, Pharm.D., MBA, FASHP, ASHP President http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fnscfm345sk Bruce Springsteen, Raise your hand If

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland

Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning. Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Urinkateter som riskfaktor vid smittspridning Christer Häggström Avdelningen för vårdhygien Landstinget i Västmanland Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) Den vanligaste vårdrelaterade infektionen (25-30%)

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

En introduktion till Case Management - Inger Anund

En introduktion till Case Management - Inger Anund En introduktion till Case Management - Inger Anund 2009-10-21 Bakgrund Studiebesök på Addenbrooke s universitetssjukhus i Cambridge i början av 1990-talet Utbildning till Case Manager, Johns Hopkins, universitetssjukhuset

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Hans Rutberg 0 Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER ATT SMITTA OCH BLI RESISTENTA? Någon som behöver

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI) Vårdhygien Stockholms län Vårdrelaterade infektioner (VRI) Mikael Stenhem Överläkare Vårdhygien Stockholms län Vårdhygien Stockholms län Målet med den här föreläsningen: Veta hur man skall agera för att

Läs mer

Observationsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler

Observationsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Observationsmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till hygienregler Klädregler Basala hygienrutiner Krav från Socialstyrelsen Observationsstudier

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy INBJUDAN Trauma Academy Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen

Läs mer

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk

Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Sprutbyte i Stockholm -en preventiv verksamhet för personer i aktivt injektionsmissbruk Martin Kåberg Infektionsläkare Projektansvarig för sprutbytet i Stockholm Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes Mars 2015 Inbjudan till vetenskaplig sammankomst Hot Topics in paediatric endocrinology och vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes 7 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar smittskydd@liv.se 2014-08-30 1 Lagtext Alla som bedriver vård har ansvar att ge god vård med god hygienisk standard. Finns skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen

Läs mer

KICK-OFF for your exchange studies 24 NOVEMBER 2011

KICK-OFF for your exchange studies 24 NOVEMBER 2011 KICK-OFF for your exchange studies 24 NOVEMBER 2011 Hall: Banting, Nobels väg 5, KI Campus Solna 17.00-17.05 Welcome 17.05-17.45 To travel abroad as a KI student meeting other cultures and other values

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Antibiotikaresistens en global utmaning

Antibiotikaresistens en global utmaning NO 3 6 Apr 2011 Published by The Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Antibiotikaresistens en global utmaning inför Världshälsodagen 7 april 2011 Gunilla Reischl forskare vid Utrikespolitiska

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer