Uppdaterad"version,"2015;03;13,"efter"extern"revision."

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad"version,"2015;03;13,"efter"extern"revision.""

Transkript

1 Slutrapportering avinsats Avseendeansökan(angeansökansprojektnummer) 001: 1095 Varvänligafyllirapportmallenimarkeraderutor.Rapportenbestårtotaltav10olikafrågor/uppgiftersomskaanges.Användtab:tangentenförattkommatill nästaruta.detgårocksåattplaceramarkörenidenrutaduvillskrivai,ominteallarutorbehöverfyllasi(avseendetexmedverkandeparterochekonomisk redovisningdärolikaprojektkräverolikautrymme)förattpåsåsättkunnahoppaframåtidokumentet.observeraattdenekonomiskaredovisningenmåste utgåfrånvadsombeslutades. Bilagorsomstyrkererslutrapportering,texrapporter,publiceratmaterial,dokumentationfrångenomfördamöten,deltagarlistorochansökningshandlingartill EU,skabifogas.Omprojektetharbeståttavfleraparteränvadsomkanangesnedanskauppgifteromdessabifogasseparat.Ävenutdragurertekonomiska redovisningssystemskabifogas. Vänligahälsningar Enhetenföröstersjösamarbete 1Projektnamn AnpassningochinförandeavWHOsriktlinjerförbättradhandhygieninomsjukvårdeniÖstersjöregionen 2Beviljatbelopp SEK 3Projekttid/härskadenverkligaprojekttidenangesmedstart;ochslutdatumenligtmodellenÅÅÅÅ;MM;DD/ Beviljadprojekttidenligtinitialtbeslut2011:06:15/2012:06:15 Verkligprojekttid2011:06:15/2014:12:31 4Ländersomingåttisamarbetet Sverige,Lettland,Litauen,Ryssland 5Kontaktuppgifteravseendehuvudsökande Organisationsnamn Organisationstyp Organisationsnummer :6545 Kontaktperson Adress Uppdateradversion,2015;03;13,efterexternrevision. Detfannsinteutrymmeattangealladeltagareiprojektet.Ytterligaredeltagare angesibilagaa. Folkhälsomyndigheten svenskmyndighet OlovAspevall Folkhälsomyndigheten Postnummer Postadress Solna E;postadress Telefon +4610: Mobiltelefon +4676: Projektetsgenomförande Beskrivgenomfördaaktivitetersomingickiprojektet,inklusiveantaletdeltagare.Kommenteravadnianserfungeradebrarespektivemindrebra. Workshops,arbetsmöten,telefon:ochSkypemöten,studiebesök Föreprojektstart: 1

2 novembertelefonmöte,4:5deltagare,planeringinföransökantillprojektet 16decembertelefonmöte,4:5deltagare,planeringinföransökantillprojektet februariRigaBARNnätverksmöteocharbetsmöte,rekryteringavdeltagarefrånandraländerochplaneringav projektet,ca5deltagare Efterprojektstart: 8 9septemberVilniusarbetsmöte,4:5deltagare,diskussionang.dokument,datainsamlingmmtillprojektet 29:30novemberVilniusworkshop,arbetsmöte,4:5deltagare,diskussionang.dokument,datainsamlingmmtill projektet 13decemberSkype:möte,4:5deltagare januariSkype:möte,4:5deltagare,resultatrapportering,diskussionhinderochlösningar,idéertillnya implementeringsdokument 21februariSkype:möte,4:5deltagare,resultatrapportering,diskussionhinderochlösningar,idéertillnya implementeringsdokument 18 23marsHandhygienworkshop,arbetsmöten,studiebesökpåneonatalavdelningar,StPetersburg,25deltagare 24 27april,Handhygienworkshop,Panevicesjukhus,Litauen,51deltagare 9:11majHandhygienworkshop,Riga,33deltagare 19:20juniHandhygienworkshop,Stockholm,ca30 13:14decemberHandhygienworkshop,Uppsala,ca januaritelefonmöte,4:5deltagare,diskussionangresultat marsRigaarbetsmöte,4:5deltagare,resultatsammanställning 23 24majRigaworkshop,39deltagare majarbetsmöte,Riga,2personer,resultatsammanställning 2014 Kommentarer: Positivaerfarenheterharvaritdetstoraintressetochengagemangetfråndeltagarebådefrånandraländerochfrån Sverige;attdeltagarnaharuttrycktattdehaftstornyttaaverfarenhetsutbytemedkollegorinomvårdhygienfrån andraländer;attarbetetmedattgemensamtutarbetaprojektaktiviteterochprojektdokumentmedstödavwhos arbetsmodellharvaritlyckat.atthaworkshopsdäralladeltagarefårpresenterasinaresultat,samtidigtsomlokal personalfrånsjukhuskandeltaharuppskattats. SvårigheterharvaritatttelefonmötenochSkypemötenharvaritavlågtekniskkvalitet,medavbrottetc;attdethar varitsvårtattfådeltagareattsamlainresultatpåettstandardiseratsätt.enprojekttidpåettårharvaritförkortför dethärprojektet. 7Frågeställning/problemlösningensfokusering Beskrivhursamarbetetskafortsättaefterprojekttidensslut.Angeocksåomfortsattfinansieringharbeviljatselleromniharsökt/avsersökafinansieringför fortsattsamarbete. DeltagarnaidettaprojektkommerfortsättasamarbetaiettnyttSI:finasieratprojekt,Collaborationininfection controltocombatantimicrobialresistanceandhospitalinfections.deltagarefrånnyaländer,texmoldavienoch Vitrysslandharocksårekryterats. 8Resultatochmål Beskrivvilkakonkretaresultatertprojektharåstadkommit.Angeävenhurprojektetsresultatharspriditsochsynliggjorts. Detövergripandesyftetmedprojektetärattminskariskenförvårdrelateradeinfektionerochspridningav antibiotikaresistentabakteriergenomattökaföljsamhetentillhandhygien.ytterligareettsyfteäratttjänasom modellförettutvidgatarbetenationellnivåideltagandeländerförattförbättrahandhygieninomhälso:och sjukvård. Delmål:

3 3 1.GetillgångtilladekvataguidelinesgällandehandhygiengenomanpassningochöversättningavWHOsprogram. a.utvärderingsenkätförkunskapochattityderharutvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. b. Instruktionerförhurobservationsmätningaravhandhygiengörs,inklusivenärhandhygienskautföras,har utvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. c. Instruktionerförmätningaravförbrukningavhanddesinfektionsmedelharutvecklatsochanväntsinom deltagandeverksamheter. d. Utvärderingsverktygförinfrastrukturpåavdelningaravseendehandhygienharutvecklatsochanväntsinom deltagandeverksamheter. e. Presentationattanvändasförundervisningarpåavdelningaravseendehandhygienochvårdrelaterade infektionerharutvecklatsochanväntsinomdeltagandeverksamheter. f. Informationspostersomhandhygienhartagitsframochöversattstilldeltagandeländersspråk. 2.Förbättrastrukturfaktorer(tvättställ,tillgångpåhanddesinfektion)sompåverkarhandhygienpåvårdavdelningar genomattmätadessaochdiskuteraförbättringar. a.genomattgöramätningarenligt1.covan.mätningarhargenomförtspåvissaavdeltagandeavdelningar. 3.Ökakunskapenomhandhygiensbetydelseochutförandegenomutbildningpådeltagandeavdelningari samverkanmellanvårdhygien:ochverksamhetsrepresentanter. a.handhygienworkshopsförpersonalfråndeltagandeavdelningarochivissafallpersonerfrånklinik:och sjukhusledningarhargenomförtsiallaländer.ianslutningtilldessaharpraktiskövningavhandhygiengenomförts. 4.Införandeavalkoholbaserathanddesinfektionsmedelpådeltagandeavdelningar. a.alladeltagandeverksamheterharhafttillgångtillhanddesinfektionsmedel.detanvändesredandåprojektet startade.vissadeltagareharmeddelatattdetfinnsriskförminskandetillgångpgasparkrav. 5.Sammanställningochrapporteringavprojektetförattåstadkommaspridningavarbetssättet.a.Idettaingårdels attskrivaenvetenskapligrapportavprojektet.dettaärännuinteklart. 6.IRigaharettnationelltmöteomhandhygienhållitssomettresultatavprojektet,dåintervjuadesäventvå projektdeltagareinationelllettisktv. Entidigaredelrapportmedytterligarebeskrivningavprojektetochekonomiskautdragbifogas,bilagaB.

4 9Ekonomiskredovisning;FyllidetfaktiskautfalletförvarjebudgetgruppunderkolumnenNyttjat.Uppställningenmåstegörasheltienlighetmed ansökan,varfördetbeviljadebeloppetocksåmåsteanges. Nedanfinnsdetutrymmeförkommentarerkringeventuellabudgetavvikelser. Rubrik(specificationavkostnadenligtansökan) Beviljatbeloppenligtbeslut Nyttjatbelopp 1.ResorförsvenskaSGtill deltagandeländer 2.Nationellförankringoch förberedelser 3.EttendagsplaneringsmötemedSG iriga11personer 4.EttplaneringsmötemedSG0,5 dag+ettmed SG+verksamhetsrepresentanteri Riga,totalt1,5dagar 5.EttplaneringsmötemedSGoch verksamhetsrepresen:tanterivilnius endag 6.Slutmötemedavrapportering.50 deltagare Telefonmöten Revision,externrevisor ejbudgeterat SUMMA Ejutnyttjademedel Redovisningavegeninsats: Egeninsatsenutgjordesenbartavarbetstidförallaprojektdeltagareochharbetalatsavderasrespektiveordinarie arbetsgivare.dåansökanskrevsskattadesarbetsinsatsernautifrånbeskrivnaaktiviteterhurmycketarbetstidsom skullegååtpårespektivedeltagandesjukhus,bådeförkoordinatorer,dvsdirektaprojektdeltagareinomvårdhygien, ochförvårdpersonalpådeltagandeavdelningar.frånarbetstidenskattadeskostnaden.eftersomdetärolika huvudmänocholikaländerharviintehaftmöjlighetattföljauppdennaegeninsatsekonomisktutaniställetnoterat deltagandeiplaneradeaktiviteterochleveransavefterfrågaderesultat.eftersomdeltagarnafråndeolikasjukhusen varitmedpåmötenochandraaktiviteterochlevereratderesultatsombegärts,såharegeninsatsenutförts. Kommentartillekonomiskredovisning(sida2av2) Beskrivdenekonomiskaredovisningen,eventuellaavvikelserinklusivedessorsakerochkonsekvenser SEKavbeviljademedelharinteutnyttjats.NågotmindrebeloppänberäknatharanväntsförresorförSGtill deltagandeländer,eftersomresorharkunnatfinansieratsmedmedelavseddaförmöten/ws.slutmötetkostade ocksåmindreänbudgeterat.

5 5 10Medverkandeparter 10:1 Organisationsnamn Folkhälsomyndigheten,externkonsult Organisationstyp svenskmyndighet Land Sverige Kontaktperson AnnaHambraeus Adress Brahevaegen8B Postnummer SE:18531 Postadress Vaxholm E;postadress Telefon +46:8: Mobiltelefon 10:2 Organisationsnamn Vårdhygien/kliniskmikrobiologi,Akademiskasjukhuset Organisationstyp landsting Land Sverige Kontaktperson BirgittaLytsy Adress DagHammarsköldsväg17 Postnummer Postadress Uppsala E;postadress Telefon +4618: Mobiltelefon +4670: :3 Organisationsnamn PaulsStradinsClinicalUniversityHospital Organisationstyp Sjukhus Land Lettland Kontaktperson AgitaMelbardeKelmere Adress PaulsStradinsClinicalUniversityHospital Postnummer LV:1002 Postadress Riga E;postadress Telefon Mobiltelefon

6 6 10:4 Organisationsnamn som10.3 Organisationstyp som10.3 Land som10.3 Kontaktperson UgaDumpis Adress som10.3 Postnummer som10.3 Postadress som10.3 E;postadress Telefon Mobiltelefon 10:5 Organisationsnamn LiepajaRegionalHospitalandRigaP.StradinaUniversity Hospital Organisationstyp sjukhus Land Lettland Kontaktperson MariteKula Adress LiepajaRegionalHospitalandRigaP.StradinaUniversity Hospital Postnummer Postadress Liepaja E;postadress Telefon Mobiltelefon Stockholm2015:03:13 OlovAspevall,sakkunnigläkare,projketansvarig Folkhälsomyndigheten

7 Bilaga&ytterligare&deltagare,&rapport&Anpassning&och&införande&av& WHOs&riktlinjer&för&bättrad&handhygien&inom&sjukvården&i& Östersjöregionen,&nr&001E1095& Country( Litauen( Litauen( Organisation( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Institution( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Adress( Didzioji(st.(22( Didzioji(st.(22( Postnummer( LT<01128( LT<01128( Postadress( Vilnius( Vilnius( Telefon( (( (( Kontaktperson(förnamn( Ruta( Rolanda( Kontaktperson(efternamn( Markevice( Valinteliene( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( Country( Ryssland( Ryssland( Organisation( Department(of(epidemiology( Department(of(epidemiology( Institution( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( Adress( Iskrovskiy(pr.,(20( Bogatyrskiy(pr.,(49( Postnummer( ( ( Postadress( Saint<Petersburg( Saint<Petersburg( Telefon( ( ( Kontaktperson(förnamn( Anna( Batyr( Kontaktperson(efternamn( Liubimova( Aslanov( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( (

8 Rapport , Anpassning och införande av WHOs riktlinjer för förbättrad handhygien inom sjukvården i Östersjöregionen Projektet drevs tidigare av Vårdhygien Stockholms län, Stockholms läns landsting. Det är nu flyttat till Enheten för Antibiotika och Vårdhygien, Smittskyddsinstitutet. Koordinator är Olle Aspevall. Projektets genomförande Projektet fick medel i maj 2011 och aktiviteterna på avdelningar på deltagande sjukhus startade i december samma år. Fyra länder deltog inklusive sjukhus från Ryssland, Lettland, Litauen och Sverige. De deltagande vårdavdelningarna var övervägande intensivvårdsavdelningar och neonatalenheter. Sju avdelningar deltog från St Petersburg respektive Sverige, 15 avdelningar deltog från Lettland och fem avdelningar deltog från Litauen. Genom projektet har lokalt arbete på sjukhus riktat till enskilda avdelningar initierats för att förbättra handhygien med WHO: s globala patientsäkerhetssatsning SAVE LIVES: Clean Your Hands som förebild. Fokus har varit att underlätta utbyte av idéer och erfarenheter mellan de deltagande länderna, att skapa möjligheter till informellt samarbete mellan exporter inom vårdhygien, och att projektet ska leda till praktiska konsekvenser i vardagen. Strategin har varit att arbeta verksamhetsnära. Diskussioner mellan deltagare från olika länder har använts för att hitta gemensamma lösningar på svårigheter inom området. Projektet har även lett till att nya verksamheter önskat använda arbetssättet.. Projektet har samordnats av koordinatorer från respektive deltagande länder och utbildningsmaterial och andra dokument som tillhör projektet har utvecklats gemensamt på arbets- och telefonmöten. En webbplats har tillhandahållits av SMI för kontakt mellan BARN medlemmar och för information om detta och andra pågående projekt. Åtta workshops har hållits, i Vilnius, Riga, S: t Petersburg, Uppsala och Stockholm. Det gemensamt framtagna undervisninsmaterialet och andra förbättringsverktyg har av koordinatorerna använts inom deltagande verksamheter i respektive länder. Projektet har förbättrat handhygienen på flera men inte alla av de deltagande avdelningar. Det viktigaste resultatet är dock att projektet har etablerat ett öppet och stödjande klimat för samarbete. Problem och hinder för genomförandet diskuteras öppet, och deltagarna diskuterar aktivt nya förslag på lösningar. Detta har inspirerat till framtida utvidgning av projektet till att omfatta fler länder i regionen. Estland, Polen, Ukraina, Moldavien, Vitryssland och Georgien kommer att inbjudas att delta i framtida projekt. I en framtida planering ingår också att utvidga deltagandet till att omfatta fler sjukhus och avdelningar inom redan anslutna länder. Erfarenheter från detta projekt har diskuterats och flera förbättringar och tillägg har föreslagits. Exempelvis stort fokus på att beskriva faktorer som underlättar respektive hindrar förbättring av handhygien och att stora hänsyn ska tas till beteendefaktorer och kulturella aspekter i det arbete som planeras.

9 Aktiviteter handhygienprojektet inom BARN Workshops, arbetsmöten, telefon- och Skypemöten, studiebesök november telefonmöte 16 december telefonmöte februari Riga workshop och arbetsmöte 8 9 september Vilnius arbetsmöte november Vilnius workshop, arbetsmöte 13 december Skype-möte januari Skype- möte 21 februari Skype- möte mars Handhygien workshop, arbetsmöten, studiebesök, St Petersburg april Handhygien workshop, Panevice sjukhus, Litauen 9-11 maj Handhygien workshop, Riga juni Handhygien workshop, Stockholm december Handhygien workshop, Uppsala januari telefonmöte mars Riga arbetsmöte maj Riga workshop, avslutning maj arbetsmöte Deltagarförteckningar i Bilaga A

10 Deltagare Country( Lettland( Lettland( Lettland( Liepaja(Regional(Hospital(and( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Riga(P.Stradina(University( Organisation( University(Hospital( University(Hospital( Hospital(( Liepaja(Regional(Hospital(and( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Riga(P.Stradina(University( Institution( University(Hospital( University(Hospital( Hospital(( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Pauls(Stradins(Clinical( Adress( University(Hospital( University(Hospital( University(Hospital( Postnummer( LV<1002( LV<1002( LV<1002( Postadress( Riga( Riga( Riga( Telefon( (( (( (( Kontaktperson( förnamn( Agita( Uga( Marite( Kontaktperson( efternamn( Melbarde<Kelmere( Dumpis( Kûla( Telefon( ( (( (( Mobil( (( (( (( (

11 Country( Sverige( Sverige( Sverige( Organisation( Smittskyddsinstitutet( Smittskyddsinstitutet( Klinisk(mikrobiologi(och( vårdhygien( Institution( Smittskyddsinstitutet( Smittskyddsinstitutet( Akademiska(sjukhuset( Adress( Smittskyddsinstitutet( Brahevägen(8B( Dag(Hammarskölds(väg(17( Postnummer( 17182( 18531( 75185( Postadress( Solna( Vaxholm( Uppsala( Telefon( 08< ( 08< ( 018< ( Kontaktperso n(förnamn( Olle( Anna( Birgitta( Kontaktperso n(efternamn( Aspevall( Hambraeus( Lytsy( Telefon( 08< ( (( (( Mobil( 076< ( 0708<684169( 070< ( ( e( m( e (

12 Country( Litauen( Litauen( Organisation( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Institution( Institute(of(Hygiene( Institute(of(Hygiene( Adress( Didzioji(st.(22( Didzioji(st.(22( Postnummer( LT<01128( LT<01128( Postadress( Vilnius( Vilnius( Telefon( (( (( Kontaktperson(förnamn( Ruta( Rolanda( Kontaktperson(efternamn( Markevice( Valinteliene( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( Country( Ryssland( Ryssland( Organisation( Department(of(epidemiology( Department(of(epidemiology( Institution( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( North<Western(State(Mechnikov( Medical(University( Adress( Iskrovskiy(pr.,(20( Bogatyrskiy(pr.,(49( Postnummer( ( ( Postadress( Saint<Petersburg( Saint<Petersburg( Telefon( ( ( Kontaktperson(förnamn( Anna( Batyr( Kontaktperson(efternamn( Liubimova( Aslanov( Telefon( (( (( Mobil( (( (( ( (

13 Frågeställning/problemlösningens fokusering Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem och leder till ökad antibiotikaanvändning. Detta medför resistensutveckling och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. En god handhygien är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg och därigenom förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner vilket är en viktig patientsäkerhetsfråga. I ett stort antal studier har följsamhet till handhygien varit under 50%. Förbättrad handhygien är ett kostnadseffektivt sätt att minska vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Flera av de deltagande länderna har stora problem med detta. Under 2009 lanserade WHO en årligt återkommande, global kampanj för att förbättra handhygien inom sjukvården: SAVE LIVES: Clean Your Hands. Högriskavdelningar för smittspridning är t ex neonatal- och intensivvårdsavdelningar. Denna typ av avdelningar kommer att prioriteras i projektet. WHO har uppmärksammat detta som ett globalt folkhälsoproblem genom att lansera Clean Care is Safer Care, som är en som är en systematisk förbättringsmodell för handhygien inom sjukvård. Antibiotikaresistens var också årets tema för Världshälsodagen. 21 april 2009 gick Sverige som 119:e land med i kampanjen och WHOs program har anpassats till svenska förhållanden i ett projekt inom SKL och Smittskyddsinstitutet. Detta material har tillsammans med WHOs guidelines för handhygien använts för att ta fram projektets material. Projektet avser endast handhygien inom deltagande sjukhus, men kan ge positiva effekter även inom andra områden gällande vårdhygien genom att de berörs i diskussionerna. WHOs modell för att förbättra handhygien är multimodal. Projektet har avsett att ta tillvara detta genom att arbeta inom alla de områden som WHO föreslagit: systemförändring, undervisning och träning, mätning och feedback, påminnelse på arbetsplatsen och förbättrat patientsäkerhetsklimat. Materialet i WHOs modell är mycket omfattande och genom det till en viss del svårtillgängligt. Projektet har därför stävat efter att förenkla och anpassa de viktigaste delarna av WHOs modell. Resultat och mål Syfte och mål Det övergripande syftet med projektet är att minska risken för vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier genom att öka följsamheten till handhygien. Ytterligare ett syfte är att tjäna som modell för ett utvidgat arbete nationell nivå i deltagande länder för att förbättra handhygien inom hälso- och sjukvård. Delmål (genomförda i kursiv text) 1. Ge tillgång till adekvata guidelines gällande handhygien genom anpassning och översättning av WHOs program. a. Utvärderingsenkät för kunskap och attityder har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument

14 b. Instruktioner för hur observationsmätningar av handhygien görs, inklusive när handhygien ska utföras, har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument c. Instruktioner för mätningar av förbrukning av handdesinfektionsmedel har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument d. Utvärderingsverktyg för infrastruktur på avdelningar avseende handhygien har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga, Exempel på projektdokument e. Presentation att användas för undervisningar på avdelningar avseende handhygien och vårdrelaterade infektioner har utvecklats och använts inom deltagande verksamheter. Bilaga B, Exempel på projektdokument f. Informationsposters om handhygien har tagits fram och översatts till deltagande länders språk. Bilaga B, Exempel på projektdokument 2. Förbättra strukturfaktorer (tvättställ, tillgång på handdesinfektion) som påverkar handhygien på vårdavdelningar genom att mäta dessa och diskutera förbättringar. a. Genom att göra mätningar enligt 1. C ovan. Mätningar har genomförts på vissa av deltagande avdelningar. 3. Öka kunskapen om handhygiens betydelse och utförande genom utbildning på deltagande avdelningar i samverkan mellan vårdhygien- och verksamhetsrepresentanter. a. Handhygienworkshops för personal från deltagande avdelningar och i vissa fall personer från klinik- och sjukhusledningar har genomförts i alla länder. I anslutning till dessa har praktisk övning av handhygien genomförts. 4. Införande av alkoholbaserat handdesinfektionsmedel på deltagande avdelningar. a. Alla deltagande verksamheter har haft tillgång till handdesinfektionsmedel. Det användes redan då projektet startade. Vissa deltagare har meddelat att det finns risk för minskande tillgång pga sparkrav. 5. Sammanställning och rapportering av projektet för att åstadkomma spridning av arbetssättet. a. I detta ingår dels att skriva en vetenskaplig rapport av projektet, dels att skriva förkortade versioner av denna riktade till relevanta myndigheter och organisationer inom respektive länder. Detta har ännu inte gjorts i projektet. Därför lämnas en ansökan om att fortsatt kunna disponera de projektmedel som ännu inte använts. Bilaga C Ansökan om förlängd tid att disponera projektmedel

15 Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning, kommentar Som redovisas nedan så har hittills alla medel använts för resor, logi och måltider I samband med workshop eller arbetsmöten, hyra av lokal och presentationsutrustning och andra kostnader i samband med workshop eller arbetsmöten, eller kostnad för telefonmöten (marginell andel). Orsaken till att mindre projektmedel än beräknat hittills har gått åt är att kostnader för koordinatorers resor internt inom respective länder inte har debiterats projektet och att vissa möten har kunnat hållas i samband med BARN-nätverkets möten och därmed sparat rese- och logi-kostnader. Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SLL(2011(F(2012( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2011<06<15( 2011<06<15(t.( 2012<06<15( ( (( Medel(fr(SIDA( <347950( Resor,(hotell,(logi,( utlandet( (( 38041( ( ( <309909( (( Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SMI(2012( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2012<06<15( Överfört(från(landsting( (( <309909( 2013<01<15( Skattefria(traktamenten,(Sverige( Aspevall,(Olov( 115( Skattefria traktamenten, Sverige <01<15( Bilersättning,(skattefria( Aspevall,(Olov( 296( Bilersättning, skattefria <12<13( Kurs<(och(konferensavgifter,(utomstatlig( arrangör( Kurs- och konferensavgifter, utomstatlig arrangör (( 3975,6( 3975,6 2012<12<13( Biljetter,(utlandet( Aspevall,(Olov( 7667( Biljetter, utlandet <12<13( Hotell(och(logi,(Sverige( Aspevall,(Olov( 620,54( Hotell och logi, Sverige 620, <12<13( Hotell(och(logi,(utlandet( Aspevall,(Olov( 17993,1( Hotell och logi, utlandet 17993,1 2012<12<13( Lokala(resor,(buss,(taxi( Aspevall,(Olov( 7806(

16 Lokala resor, buss, taxi <12<13( Övriga(resekostnader,(utomstatliga( Aspevall,(Olov( 6973,76( 2013<01<15( Övriga(resekostnader,(utomstatliga( Aspevall,(Olov( 300( Övriga resekostnader, utomstatliga 7273, <12<13( Övriga(varor(och(förbrukningsmateriel( (( 239,8( Övriga varor och förbrukningsmateriel 239,8 2012<12<13( Övriga(tjänster( (( 4863,05( Övriga tjänster 4863, ,15

17 Kostnader(bokförda(på(projektkonto,(SMI(2013( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2013<01<01( Oförbrukade(bidrag,(inomstatliga( (( <259059,15( Oförbrukade bidrag, inomstatliga , <02<21( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Dagkonf.(Läkartesällskapet( 20(feb.( 800,71( 2013<03<21( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Projektrapp(Riga(mars(2013( 2238,2( 2013<04<25( Kurs<(och(konferensavgifter,( utomstatlig(arrangör( Kurs- och konferensavgifter, utomstatlig arrangör Komplettering(till(v( ( 438,83( 3477, <05<15( Biljetter,(Sverige( Aspevall,(Olov( 127,95( Biljetter, Sverige 127, <05<19( Biljetter,(utlandet( 8(personers(bilj(Riga(maj( 2013( 2013<03<17( Biljetter,(utlandet( Olle,(Hambraeus,(Lytsy(Riga( mars( 2013<04<28( Biljetter,(utlandet( WS,(Handhyg(Riga.(flera( resenärer( 21460,52( 2569,53( 27032,52( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Olle(Sida/BARN(Riga( 3688,28( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Lytsy(Sida/BARN(Riga( 3688,28( 2013<05<05( Biljetter,(utlandet( Hambraeus,(Sida/BARN(Riga( 3463,28( 2013<03<24( Biljetter,(utlandet( BARN(handhygmöte(Riga,( Liubimova( 3926,51( Biljetter, utlandet 65828, <05<15( Hotell(och(logi,(utlandet( Aspevall,(Olov( 2310,5( Hotell och logi, utlandet 2310,5 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9017,9018(A.( Hambraeus/Riga(mars( 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9801,9802(Olle( A/Riga(mars( 2013<03<31( Lokala(resor,(buss,(taxi( Check(9019,9020( B.Lytsy/Riga(mars( 1254,72( 1198,12( 959,43( Lokala resor, buss, taxi 3412, <05<15( Extern(representation,(avdragsgill( moms( Aspevall,(Olov( 1526( Extern representation, avdragsgill 1526

18 moms 2013<05<27( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Lytsy(deltagande(7( majhandhyg( 2013<05<27( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Hambraeus,(deltag.7maj',( handhyg( 600( 600( 2013<05<28( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Möte(Riga(23<24(maj( 19376,35( 2013<05<28( Utbildningstjänster,(ej(mot(anställda( Möte(Riga(23<24(maj( 18561,98( Utbildningstjänster, ej mot anställda 39138, <05<20( Telefoni(och(mobil( telemöte(130425( 1902,27( Telefoni och mobil 1902, <05<03( Realiserade(kursförluster( (( 0,15( Realiserade kursförluster 0, ,02 (( Ännu(ej(bokförda(kostnader(2013,(approx.( Datum( Kostnadstyp( Specifikation( Kostnader( 2013<07<02( Saldo( (( , <03<26( (( Taxi,(Riga( 130( 2013<05<22( (( Taxi,(Riga( 150( 2013<05<23( (( Riga,(present,(föreläsare( 124( 2013<05<22( (( Middag,(WS<deltagare( 662( 2013<05<22( (( Riga,(present,(WS<värdinna( 335( (( (( (( ,02

19 Bilagor Bilaga A, Deltagarförteckningar Bilaga B, Exempel på projektdokument Bilaga C Ansökan om förlängd tid att disponera projektmedel

20 Lists of workshops participants in S-Petersburg 1. Dmitry Shakalis NICU, Unit head, Hospital of Saint-Petersburg State Pediatric Academy 2. Tatiana Churilovtseva - NICU, Chief nurse, Hospital of Saint-Petersburg State Pediatric Academy 3. Tatiana Smirnova - Deputy chief physician, Maternity Home N17 4. Ludmila Manystova Neonatal unit, Unit head, Maternity Home N17 5. Natalia Gromova - Neonatal unit, Chief nurse, Maternity Home N17 6. Ludmila Burmagina NICU 2, Chief nurse, Maternity Home N17 7. Nina Panamarchuk - NICU 1, Chief nurse, Maternity Home N17 8. Elena Panasenko Chief midwife, Maternity Home N17 9. Ekaterina Matveeva Hospital epidemiologist, Children Hospital N Marina Gaysina Infection control nurse, Children Hospital N Galina Plotnikova - Neonatal unit, Nurse, Children Hospital N Ludmila Smirnova - Neonatal unit, Nurse, Children Hospital N Ludmila Schirokova - Hospital epidemiologist, Perinatal Center named after Almazov 14. Olga Dmitrieva - Hospital epidemiologist, Hospital named after Eykhvald 15. Anastasiya Malaschenko - Hospital epidemiologist, Children Hospital N Anna Kryukova - Hospital epidemiologist, Hospital of Peter the Great 17. Valentina Latvoit ICU, Nurse, Hospital of Peter the Great 18. Nataliya Khrustaleva - Hospital epidemiologist, Children Hospital N1 19. Nataliya Petrova - Neonatal surgery unit, Chief nurse, Children Hospital N1 20. Elena Serebryakova - Neonatal surgery unit, Nurse, Children Hospital N1 21. Batyr Aslanov, hygienläkare, Epidemiology Department, Saint-Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov 22. Anna Lubimova, hygienläkare,epidemiology Department, Saint-Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov 23. Anna Hambraeus, tid. hygienläkare, Akademiska sjukhuset 24. Birgitta Lytsy, hygienläkare, Akademiska sjukhuset 25. Olle Aspevall, hygienläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

21 HIGIENOS INSTITUTAS Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų privalomosios formos rengimo, registravimo, apskaitos ir išdavimo bei renginio dalyvių registravimo tvarkos aprašo 3 priedas RENGINIO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SĄRAŠAS Nr. 1. INFORMACIJA APIE RENGINIO VYKDYTOJĄ Renginio vykdytojo pavadinimas Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras 2. INFORMACIJA APIE RENGINĮ Renginio pavadinimas Renginio data, vieta Tikslinė renginio grupė Seminaras mokymai rankų higienos tema, vykdant Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (BARN) rankų higienos projektą m. balandžio 26 d., Respublikinė Panevėžio ligoninė, Panevėžys Seminaras - mokymai skirti vyr. slaugytojoms ir infekcijų kontrolės specialistams. 3. RENGINIO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO SĄRAŠAS Eil. Nr. Dalyvio vardas Dalyvio pavardė Įteikto kvalifikacijos pažymėjimo data 1. Albinas Ivonaitis Įteikto kvalifikacijos pažymėjimo numeris Parašas Pastabos 2. Aldona Variakojienė 3. Anna Hambraeus 4. Asta Dauparienė 5. Audra Žygelienė Seminaras mokymai rankų higienos tema, vykdant Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (BARN) rankų higienos projektą m. balandžio 26 d

Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101

Rapport 002-0552. Avseende ansökan 001-1101 1 (10) Slutrapportering av insatser Rapport 002-0552 Avseende ansökan 001-1101 Projektnamn Detektion och övervakning av antibiotikaresistens, särskilt ESBL, hos tarmbakterier tillhörande Enterobacteriaceae

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv.

Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Allt du vill veta om handhygien

Allt du vill veta om handhygien Allt du vill veta om handhygien Rena händer räddar liv. Allt du vill veta om handhygien 1 Innehåll 3 Inledning 4 Vårdrelaterade infektioner 5 Handhygienens betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Faktorer som påverkar följsamheten till hygienrutiner hos vårdpersonal respektive patienter och dess påverkan på vårdrelaterade infektioner

Faktorer som påverkar följsamheten till hygienrutiner hos vårdpersonal respektive patienter och dess påverkan på vårdrelaterade infektioner Examensarbete Filosofie kandidatexamen Faktorer som påverkar följsamheten till hygienrutiner hos vårdpersonal respektive patienter och dess påverkan på vårdrelaterade infektioner En litteraturöversikt

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution.

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. 1. Application A2008-012 A2008-012 - APPLICATION (1/4) 2008-12-07 1.1 Huvudsökande Förnamn Karin Befattningstitel Utvecklingsledare Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap Nr 4 2010 Volym 14 Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013 Stramagruppernas bemanning och finansiering Stramagruppernas bemanning och finansiering Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Positivt liv En internationell kunskapsöversikt om att undersöka livskvalitet och livssituation hos personer som lever med hiv

Positivt liv En internationell kunskapsöversikt om att undersöka livskvalitet och livssituation hos personer som lever med hiv Positivt liv En internationell kunskapsöversikt om att undersöka livskvalitet och livssituation hos personer som lever med hiv Denna rapport kan beställas från: Smittskyddsinstitutets beställningsservice

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer