Granskning av livsmedelstillsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av livsmedelstillsyn"

Transkript

1 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Revisionsfrågor Genomförande Revisionskriterier Övergripande genomgång av lagar, regelverk och riktlinjer Förordningar om livsmedelslagstiftning och livsmedelskontroll Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och därtill hörande föreskrifter och vägledningar Sundbyberg stads kontrollplan för livsmedelskontroll Tidigare granskning av livsmedelskontrollen utförd av Länsstyrelsen Granskningsresultat Bedömning Kontroll av säkerhet och redlighet Målformuleringar Uppföljning av måluppfyllelse Information till nämnd Utbildning i jävsfrågor Källförteckning (skriftliga källor) Bilaga. Resultat av Länsstyrelsens revision av livsmedelstillsynen i Sundbyberg i december

3 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad har EY granskat livsmedelskontrollen i staden. Syftet med granskningen har varit att bedöma omfattning och intensitet i stadsbyggnads- och miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet samt hur stadens planer och åtgärder följer regleringar inom området. Granskningen har gjorts genom intervjuer med chefen för stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, chefen för miljöenheten, en livsmedelsinspektör samt genom studier av relevant dokumentation. Utifrån granskningen bedömer vi att stadens planer och åtgärder i stort sett följer de regleringar som finns inom området. Vi har dock noterat att ytterligare utveckling kan ske inom vissa områden. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Det innebär att kontrollen ska gälla både att maten är säker och att den som handlar inte blir vilseledd. Detta stadgas också i stadens egen kontrollplan. I stadens tillsynsplan för 2013 planerades ett särskilt redlighetsprojekt för att kontrollera om det som anges på restaurangernas menyer också är det som serveras på tallriken. Detta projekt har vid tidpunkten för denna granskning ännu inte initierats, vilket enligt de intervjuade beror på resursbrist. I de dokument som syftar till att styra livsmedelskontrollen finns ett finns ett stort antal mål som både berör vad livsmedelskontrollen syftar till, vad den ska baseras på och hur den ska uppfattas. Det gör området svåröverskådligt. Ett minskat antal övergripande mål och en tydligare målstruktur skulle göra det lättare för nämnden att följa upp måluppfyllelsen för verksamheten. I dagsläget är kopplingen mellan stadens mål för livsmedelskontroll och det som mäts och följs upp inte självklar. Länsstyrelsen genomförde i december 2011 en revision av den kommunala livsmedelskontrollen i Sundbyberg och rekommenderade att nämnden skulle förbättra uppföljningen av den offentliga kontrollens effektivitet. I den handlingsplan som togs fram med anledning av revisionen fastslogs att en sammanställning av utförd kontroll och statistik från ärendehanteringssystemet ska tas fram och presenteras för nämnden två gånger per år med, start i februari Vid tidpunkter för denna granskning har detta ännu inte skett. Länsstyrelsen rekommenderade också nämnden att se över hur den offentliga kontrollens opartiskhet kunde garanteras på alla nivåer. Nämnden har planerat men inte genomfört utbildning i jävsfrågor. Med utgångspunkt i dessa observationer rekommenderar vi följande. Nämnden behöver säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kontrollera både säkerhet och redlighet i livsmedelshanteringen och att en korrekt prioritering mellan dessa både uppgifter sker. Nämnden bör minska antalet övergripande mål. Dessa bör enbart beskriva vad livsmedelskontrollen syftar till och inte hur den ska genomföras eller uppfattas. Dessa kan sedan, till exempel i årlig verksamhetsplan, brytas ned i mer operativa mål. Nämnden bör skapa en struktur för uppföljning som tydligt relaterar till de övergripande mål som finns för livsmedelskontrollen i staden. Nämnden bör skapa rutiner som säkerställer att den regelbundet erhåller information om hur livsmedelskontrollarbetet fortlöper. 2

4 Nämnden bör snarast genomföra den planerade utbildningen i jävsfrågor samt säkerställa att rutiner fortsättningsvis finns för regelbunden sådan utbildning. 2 Inledning 2.1 Bakgrund I Sundbybergs stad utförs livsmedelstillsyn av miljöenheten inom samhällsbyggnads- och miljöförvaltningen. Stadsbyggnads- och miljönämnden är ansvarig nämnd. Den kommunala tillsynsverksamheten har under en lång tid varit föremål för utveckling och förändring. Inspektion och tillsyn har kompletterats med rådgivning och information. Bestämmelser i form av miljöbalken och livsmedelslagen innebär tydliga krav på miljöinspektörer och nämndpolitiker att agera med sanktioner mot näringsliv och privatpersoner som bryter mot miljöbestämmelserna. Vidare innebär gällande bestämmelser hårda krav på användning av egenkontrollprogram, planering av tillsynsverksamheten och framtagande av tillsynsplaner m.m. Gällande livsmedelslagstiftningen trädde i kraft inom EU den 1 januari 2006 och lagstiftningen i Sverige ändrades den 1 juli samma år. Utöver lagstiftningen finns tillämpningsföreskrifter från Livsmedelsverket, vilka är föremål för regelbunden revidering. 2.2 Syfte Syftet med granskningen är att bedöma omfattning och intensitet i stadsbyggnads- och miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet samt hur stadens planer och åtgärder följer regleringar inom området. 2.3 Revisionsfrågor De revisionsfrågor som ställts i granskningen redovisas och besvaras i avsnitt 5 i denna rapport. 2.4 Genomförande Granskningen grundas på intervjuer med chefen för stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, chefen för miljöenheten, en livsmedelsinspektör samt på studier av relevant dokumentation. 2.5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier för denna granskning har utgått från gällande lagar och förarbeten inom berört område, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Granskningen har således skett med utgångspunkt från följande revisionskriterier. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 Livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) Stadens interna mål och styrdokument: Kontrollplan för livsmedelskontroll Mål för livsmedelskontrollen nämns inte i stadens gemensamma budget eller i stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget. 3 Övergripande genomgång av lagar, regelverk och riktlinjer 3.1 Förordningar om livsmedelslagstiftning och livsmedelskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 3

5 förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet stadgar att medlemsstaterna ska införa livsmedelslagstiftning samt övervaka och kontrollera att livsmedels- och foderföretagare uppfyller de relevanta kraven i livsmedelslagstiftningen på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd stadgar följande. Riskbaserad offentlig kontroll ska ske regelbundet. Den offentliga kontrollen av livsmedel ska vara effektiv och ändamålsenlig. De behöriga myndigheterna ska säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet, kvalitet och enhetlighet på alla nivåer. Kontrollmyndigheten ska se till att det inte föreligger någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga kontrollen. Personalen ska vara väl kvalificerad och erfaren för ändamålet. Personalen ska ha de juridiska befogenheter som krävs för att utföra offentliga kontroller och vidta åtgärder. Kontrollmyndigheten ska utföra offentlig kontroll i enlighet med dokumenterade förfaranden. Kontrollmyndigheten ska ha beredskapsplaner och vara beredd att genomföra sådana planer i nödsituationer. 3.2 Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och därtill hörande föreskrifter och vägledningar Livsmedelslagen (2006:804) syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Livsmedelsförordningen (2006:813) innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen. Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera hur livsmedelslagstiftningen efterlevs i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Livsmedelskontrollen i Sverige utförs av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de lokala kommunala nämnderna. Alla livsmedelsföretagare ska anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige. Verket kontrollerar framför allt större livsmedelsföretag, till exempel mejerier. Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontrollen och ska verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet. Länsstyrelsen är behörig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i primärproduktionen, dvs. råvaruproduktionen, av livsmedel 1 och ansvarar för att samordna och ge råd. Den lokala kommunala nämnden som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet är behörig kontrollmyndighet för anläggningar som hanterar livsmedel i 1 Primärproduktion definieras enligt artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002 som produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också. Primärprodukter definieras enligt artikel 2.1.b i förordning (EG) nr 852/2004 som produkter från primärproduktion, däribland produkter från jorden, från boskaps-uppfödning, från jakt och från fiske. 4

6 leden efter primärproduktionen under förutsättning att inte Livsmedelsverket är ansvarig kontrollmyndighet. Det innebär att kommunerna kontrollerar butiker, restauranger och mindre livsmedelsföretag. Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt livsmedelslagen. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Enligt Livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndigheter kan de som ansvarar för att genomföra offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar upprätta kontrollplaner. I kontrollplanen beskrivs, i förekommande fall, hur myndighetens kontrollsystem är uppbyggt och organiserat, dvs. hur de krav som ställs på den offentliga kontrollen uppfylls av myndigheten. I kontrollplanen bör följande beskrivas. Mål för den offentliga kontrollen. Ansvarsfördelningen (inom eller mellan myndigheter). Samordning med andra myndigheter. Myndighetens befogenheter. Resurser i form av kontrollpersonal, utrustning, finansiella medel, kompetens. Anläggningsregister, typ av objekt. Provtagnings- och laboratoriekapacitet. Gjorda prioriteringar (utifrån riskklassificering av anläggningarna). Kontrollintervall, planerad kontrolltid per objekt, kontrollmetoder, planerade projektinsatser, ev. kontrolltema. (Denna del kan omfatta aktuellt verksamhetsår, samt en flerårig plan, på tre till fem år.) Rutiner för utförande av kontroll. Rapportering av kontrollresultat. Åtgärder vid bristande efterlevnad. Uppföljning och utvärdering av kontrollen. Beredskap. Planen bör också innehålla information om planerad vidareutbildning för kontrollpersonalen. Det finns dock inget krav på att alla dessa uppgifter ska vara samlade i ett eget dokument. 3.3 Sundbyberg stads kontrollplan för livsmedelskontroll I dokumentet Kontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämndens livsmedelskontroll beskrivs hur den offentliga kontrollen är organiserad i staden, hur kontrollen genomförs samt vilka strategiska inriktningar och resurser som finns för kontrollarbetet. Planen beslutades av stadsbyggnads- och miljönämnden i januari Planen stadgar bland annat följande: Det övergripande målet är att kontrollera att de livsmedelsföretagare som verkar i staden följer lagstiftningen och att de livsmedel som produceras och säljs är säkra. Kontrollen omfattar även redlighet i handeln, dvs. konsumenten ska ha rätt att få veta vad han eller hon betalar för. ska bli sjuk av mat och ingen ska bli vilseledd. 5

7 Vidare sägs att det övergripande målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i staden är att: Livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell Maten som produceras i Sundbyberg är säker och rätt märkt Den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av konsumenterna, media och företag som trovärdig. I planen redovisas också Livsmedelsverkets inriktningsmål och mål för den offentliga kontrollen. Inriktningsmålen är säker mat, redlig livsmedelshantering och bra matvanor. Målet för den offentliga kontrollen är att normerna för livsmedelsområdet är ändamålsenliga, effektiva, kända och använda, att livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv samt att krisberedskapen inom livsmedelsområdet är god. Varje höst gör miljöhandläggare i livsmedelsgruppen en behovsutredning inför det kommande årets planering och prioritering. Behovsutredningen baseras på bland annat resurser och anläggningsregistret. Efter behovskartläggningen formuleras en verksamhets- och tillsynsplan som antas av stadsbyggnads- och miljönämnden. Riktade insatser utförs varje år i viss utsträckning. Varje handläggare planerar kontrollen av sina objekt självständigt och i enlighet med bedömd risk för verksamheten. Vanliga kontrollmetoder är inspektion och revision. Provtagning i verksamheter sker vid misstänkta matförgiftningar och i samband med projekt för kartläggning/utredning. Skriftliga rutiner finns upprättade för bland annat livsmedelsprovtagning, matförgiftning (frågeformulär), registrering av livsmedelsanläggning och åtalsanmälan. Kommunen registrerar alla livsmedelsanläggningar i anläggningsregistret Ecos som uppdateras löpande. I detta registreras också samtliga ärenden som hör till livsmedelskontrollen. I anläggningsregistret läggs kontrollrapporter in efter utförd kontroll av utvald verksamhet. Kontrollrapporterna innehåller en beskrivning av syftet med den offentliga kontrollen, vilken kontrollmetod som har tillämpats och resultatet av den offentliga kontrollen. I förekommande fall framgår vilka brister som observerats och hur dessa ska åtgärdas. Beslut vid bristande efterlevnad ska i första hand omfatta hänvisning till förordning (EG) 882/2004 art Livsmedelslagens 22 3 gäller främst när nationella regler är inblandade. Ska ett beslut beläggas med vite ska en hänvisning ske till 23 livsmedelslagen. Beroende på vad beslutet gäller ska också laghänvisning finnas till den överträdelse som beslutet ska stävja eller hindra. Taxan för livsmedelskontroll fastställs av kommunfullmäktige. De avgifter som tas ut av livsmedelsföretagarna för kontroll ska inte vara högre än de kostnader som utförandet av kontrollen innebär för tillsynsmyndigheten. Den planerade kontrollen ska helt kunna finansieras genom avgifter. Det finns ingen speciell ansvarsfördelning inom den grupp som arbetar med livsmedelskontroller. Varje handläggare ansvarar för kontrollen av ett antal livsmedelsobjekt självständigt. Varje handläggare har delegation från stadsbyggnads- och miljönämnden att fatta beslut enligt delegationsordningen. Enligt planen har samtliga som arbetar med livsmedelskontrollen i kommunen har en lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter. Miljöchefen bedömer inte att det finns någon kompetensbrist inom livsmedelsområdet. Fortbildning sker efter behov, främst på ansvar av respektive kontrollant. Kunskap tillägnad genom fortbildning ska spridas till övriga medarbetare i 2 Om åtgärder vid bristande efterlevnad. 3 Om förelägganden och förbud. 6

8 kontrollantgruppen. En individuell årlig plan för kompetensutveckling tas fram i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Den anställde ska på begäran anmäla bisyssla och arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna, konkurrera med arbetsgivarens verksamhet eller skada förtroendet i arbetsgivarens verksamhet. Livsmedelsmöten hålls cirka en gång per månad. Vid behov gås aktuella ärenden igenom, och rutiner och lagstiftning diskuteras. Samverkan med kontrollanter från andra kommuner sker dels genom träffar anordnade av länsstyrelsen två gånger om året, dels genom samarbetsgruppen Norrlivs där vissa stockholmskommuner är med. 4 Tidigare granskning av livsmedelskontrollen utförd av Länsstyrelsen I december 2011 genomförde Länsstyrelsen en revision av den kommunala livsmedelskontrollen i Sundbyberg stad. Sjutton områden inom livsmedelskontrollen granskades. Inom sex av dem noterade Länsstyrelsen r. Inom två av dessa sex områden vad rna allvarliga. Länsstyrelsen gav rekommendationer om hur staden skulle komma till rätta med rna samt även förbättra och utveckla områden där r inte förekom. Staden tog fram en handlingsplan för hur rekommendationerna skulle följas. Denna handlingsplan, som var tidssatt, antogs av stadsbyggnads- och miljönämnden i september De områden där r noterades av Länsstyrelsen och där staden inte genomfört planerade åtgärder redovisas i avsnitt 5 i denna rapport. En fullständig förteckning över de områden som granskades, vilka slutsatser och iakttagelser som gjordes och vilka rekommendationer som gavs finns i bilaga till denna rapport. I bilagan redovisas också vilka åtgärder staden planerat att vidta och vilka av dessa åtgärder som vidtagits vid tidpunkten för denna granskning, september Granskningsresultat I det följande avsnittet besvaras de revisionsfrågor som legat till grund för denna granskning. Hur sker den årliga planeringen av stadens tillsynsuppgifter? Hur sker prioritering baserat på resurser och risk mellan olika tillsynsuppgifter? Efter att en budgetram fastställts av kommunfullmäktige planeras det kommande årets arbete på verksamhetsnivå och enhetsnivå. Stadsbyggnads- och miljönämnden beslutar om sin internbudget och får information om förvaltningens verksamhetsplan. I dokumentet Mål och aktiviteter för miljöenheten utifrån stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget 2013 redovisas mål för verksamheten. De mål som gäller livsmedelskontrollen är följande. Andelen verksamheter som får kontroll/tillsyn enligt plan 2013 ska vara 100 procent. Uppföljning av detta sker kvartalsvis. Säkra livsmedel och en ansvarsfull försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Hur detta ska följas upp redovisas inte. Samhällsbyggnads- och miljöförvaltningens miljöenhet, som utöver livsmedelstillsyn ansvarar för miljötillsyn, miljöövervakning, hälsoskydd och serveringstillstånd, planerar livsmedelstillsynen utifrån en behovsutredning. 7

9 I behovsutredningen uppskattas hur mycket tid som kommer att behövas för bland annat ordinarie livsmedelskontroll, extra offentlig kontroll, registrering av nya verksamheter och tillsyn av dessa, hantering av klagomål och matförgiftningar, rådgivning och informationsinsatser samt kompetensutveckling, samverkan och internt kvalitetsarbete. En knapp tredjedel av arbetstiden ska enligt enhetens bedömning användas för ordinarie kontroll av livsmedelsverksamheter. Uppskattningen av hur mycket tid som ska ägnas åt respektive objekt bygger på en riskklassning av olika verksamheter. Riskklassningen görs utifrån Livsmedelsverkets vägledning och bygger på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka typer av livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt konsumentgrupper. Även erfarenheter från tidigare kontroller vägs in i riskklassningen. Varje år görs en utvärdering av huruvida de anläggningar som finns i kommunens register ligger i rätt riskklass. Utöver tillsynen konstateras i dokumentet att ett behov av informationsinsatser gällande rengöring och nedkylning av livsmedel har identifierats på livsmedelsområdet. Ett särskilt redlighetsprojekt för att kontrollera om det som står menyn också är det som serveras på tallriken planeras också i planen. Hur sker planering av tillkommande tillsynsaktiviteter i förekommande fall, t.ex. utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar eller särskilda tillsynsinsatser tillsammans med olika samarbetspartners? I ovan beskrivna behovsutredning och tillsynsplan finns 200 arbetstimmar avsatta för insatser som föranletts av klagomål och matförgiftningar. När inspektörerna får information om sådana försöker de göra en inspektion, helst samma dag eller dagen därpå. Kommunala skriftliga rutiner för matförgiftning finns. Vid stora utbrott ska Smittskydd Stockholm, som drivs av landstinget, kopplas in. Särskilda tillsynsinsatser tillsammans med andra samarbetspartners görs inte. Det händer att livsmedelsinspektörerna arbetar tillsammans med den tillsynspersonal som arbetar med serveringstillstånd för alkohol, men sådant samarbete sker sällan. Staden deltar också ibland i Livsmedelsverkets riksprojekt, som bygger på att frivilligt deltagande kommuner runt om i landet samlar in och analyserar livsmedelsprover, eller samlar in andra uppgifter om hantering av livsmedel. De intervjuade i denna granskning uppger att prioriteringar mellan den reguljära planerade kontrollen och så kallad extra offentlig kontroll, dvs. offentlig kontroll som går utöver kontrollmyndighetens normala kontroll och som har sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen, kan vara svåra att göra. Diskussioner om sådana prioriteringar sker i arbetsgruppen, men det är upp till den enskilde inspektören att göra prioriteringar mellan specifika insatser. Utgångspunkten för ett sådant val ska vara en särskild riskbedömning. Hur säkerställs en enhetlig myndighetsutövning av hög kvalitet? Enligt den delegationsordning som antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 maj 2011, 105 och senast reviderades vid nämndens sammanträde den 10 december ,kan beslut enligt livsmedelslagen fattas av förvaltningen. I den av nämnden beslutade planen för livsmedelskontroll beskrivs utgångspunkterna för staden livsmedelstillsyn. Inspektionerna görs med utgångspunkt i gemensamma mallar för kontrollrapporter. Inspektörerna använder också Livsmedelsverkets vägledningar. I staden finns tre fast anställda som arbetar med livsmedelskontroller. Dessa inspektörer/kontrollanter har utbildningar till nutritionist, sjuksköterska respektive kostekonom 8

10 samt har alla påbyggnadsutbildning i livsmedelsfrågor. Under hösten 2013, fram till årsskiftet, är ytterligare en person anställd som arbetar med livsmedelskontroll. Livsmedelsinspektörerna håller cirka en gång i månaden möten där enskilda kontrollområden diskuteras. Enligt uppgift från den intervjuade livsmedelsinspektören håller gruppen en aktiv dialog och läser regelbundet varandras inspektionsprotokoll. I miljöenhetens tillsynsplan är tillsynsobjekten indelade i olika riskklasser. Inspektionstiden ska vara lika lång för alla objekt i en och samma riskklass. Länsstyrelsen noterade vid sin revision att nämndens rutiner för att säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet var ofullständiga och att nämnden inte hade utrett om någon ledamot hade anknytning till livsmedelsverksamhet. I den åtgärdsplan som staden tog fram med anledning av länsstyrelsens revision står att utbildning i jävsfrågor ska äga rum årligen i samband med att nya ledamöter utsetts. Denna åtgärd skulle enligt åtgärdsplanen vara genomförd i januari I samband med utbildningen skulle varje ledamot få skriva under en blankett om att de mottagit information och kryssa i att de inte har någon koppling till livsmedelsverksamhet m.m. Vid tillfället för denna granskning har någon utbildning dock inte hållits och någon blankett därmed inte undertecknats. Hur hanteras och motverkas eventuella hot mot inspektörer? Miljöenheten har säkerhetsrutiner för att förebygga hot och våld. Rutinerna ska revideras årligen. Ansvaret för revideringen, liksom för att rutinerna kommuniceras till enheten, åvilar enhetschefen. I dokumentet redovisas dels resultatet av en bedömning av vilka risker som finns för att anställda utsätts för hot och våld i olika situationer, dels vilka åtgärder som ska vidtas om sådana situationer inträffar. Av handlingsplanen framgår också vem som ansvara för åtgärden och hur den ska följas upp. Enligt de intervjuade har livsmedelsinspektörerna varit relativt förskonade från hotfulla situationer. De åtgärder för att motverka hotfulla situationer som nämns och som också ingår i handlingsplanen är att inte vid inspektion bära synligt ID-kort med personnummer eller använda egen bil och att inte utföra inspektioner av vissa objekt ensam. Miljöchefen uppger att hon förmedlar till alla medarbetare att det inte krävs en konkret händelse eller ett uttalat hot för att det ska vara motiverat att avbryta en inspektion; det räcker med att det finns en känsla av obehag. I början av 2012 gjorde Arbetsmiljöverket en revision av livsmedelsinspektörernas och alkoholhandläggarnas arbetsmiljö. Revisionen resulterade inte i några anmärkningar. Vilka hanteringstider har staden för berörda tillståndsärenden? Godkännande av livsmedelsverksamhet behövs bara för anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och bara om produkterna är tillverkade av animalisk råvara. I Sundbyberg finns inga tillståndspliktiga livsmedelsverksamheter. Där ska livsmedelsverksamheter bara registreras hos stadsbyggnads- och miljöförvaltningen två veckor innan start, ägarbyte eller kraftig förändring av verksamheten. Den första inspektionen av en nyregistrerad verksamhet görs så snart som möjligt efter registreringen. I vilken utsträckning överklagas nämndens beslut? Ett föreläggande är ett administrativt sanktionsmedel som kan riktas till en livsmedelsverksamhet. Det kan användas exempelvis för att kräva in en åtgärdsplan som inte 9

11 lämnats in eller för att förpliktiga livsmedelsföretagaren att omedelbart vidta rättelse av konkreta fel som inte åtgärdats inom rimlig tid. 4 Beslut om förelägganden fattas av inspektörerna på delegation av nämnden. Inga sådana beslut har överklagats under 2012 eller Har nämnden/förvaltningen gjort några åtalsanmälningar, och hur har dessa fallit ut i förekommande fall? Under 2012 gjordes en åtalsanmälan. Förundersökningen lades ned. Under 2013 har ingen åtalsanmälan gjorts. Intervjuade uppger dock att de i vissa fall väljer att försöka visa livsmedelsverksamheter till rätta i stället för att göra åtalsanmälningar. Om en ny verksamhet inte registrerats kan inspektören ta med en registreringsblankett till verksamheten i stället för att göra en åtalsanmälan. Sker förebyggande arbete i form av rådgivning och är detta i så fall prioriterade insatser inom staden? Vid kontroll får inspektörerna inte tala om hur något ska göras utan bara peka på vilka brister som finns. Den inspektör som intervjuats uppger att ambitionen är att vid kontroller och i kontrollrapporter tydligt informera om riskerna med att inte uppfylla de krav som finns. I stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget för 2013 stadgas att ett av årets mål är att utveckla informationsmaterial för att förtydliga krav och därmed underlätta för verksamhetsutövare inom bland annat livsmedelsområdet att göra rätt. I behovsutredningen för 2013 konstaterade miljöenheten att det finns behov av informationsinsatser vad gäller rengöring och nedkylning av livsmedel. En sådan insats har dock ännu inte genomförts. I tillsynsplanen är 200 av totalt arbetstimmar, dvs. motsvarande knappt fem procent av arbetstiden, avsatta för rådgivning och informationsinsatser. Hur bedrivs det interna utvecklingsarbetet avseende kompetens, tillsynsmetodik och tekniska hjälpmedel? Behovet av kompetensutveckling hos miljöenheten som helhet bedöms med hjälp av en så kallad GAP-analys. För närvarande bedömer miljöchefen inte att det finns någon kompetensbrist inom livsmedelsområdet. Individuella utvecklingsplaner fastställs årligen utifrån samtal mellan medarbetare och chef. De kurser som kan vara aktuella för livsmedelsinspektörerna anordnas främst av Livsmedelsverket. I kontrollplanen och i intervjuer uttrycks att ambitionen är att om en av inspektörerna deltar i en kurs eller liknande ska kunskapen från kursen spridas i arbetsgruppen. Utvecklingen av gemensam tillsynsmetodik sker främst genom arbetsplatsträffar och genom att inspektörerna arbetar tillsammans. Inspektörernas främsta tekniska hjälpmedel är termometern. Samtliga termometrar har nyligen bytts ut. Det företag som sålt termometrarna till kommunen påminner när det är dags att byta ut eller kalibrera om termometrarna. Hur följs resultat och effekter av tillsynsverksamheten upp? 4 Livsmedelsverket: Sanktioner i livsmedelslagstiftningen. Vägledning. 10

12 I intervjuer med anställda vid miljöförvaltningen nämns uppföljning i form av statistik över antal kontroller och statistik över r vid kontroller. Antalet inspektioner och extra offentliga kontroller följs upp i ärendehanteringssystemet ECOS. Statistik över livsmedelskontrollerna lämnas årligen till Livsmedelsverket. Bland annat rapporteras andel kontroller fördelade på planerad (oanmäld/föranmäld), offentlig respektive händelsestyrd kontroll samt andel kontrollerade kontrollområden utan vid planerade kontroller. Vartannat år genomförs en undersökning av NKI, Nöjd Kund Index. I undersökningen ställs frågor om bland annat bemötande, information, kompetens och effektivitet till alla eller ett urval av dem som haft kontakt med staden i något av de ärenden som tas upp i undersökningen. I den senaste undersökningen, Servicemätning 2013, fick staden inom det område som kallas miljötillsyn och som domineras av livsmedelstillsynen ett NKI på 65 med en svarsfrekvens på 55 procent. En av de r som Länsstyrelsen noterade vid sin revision var att nämnden hade bristande rutiner för uppföljning av den offentliga kontrollens effektivitet och att uppföljning till nämnden endast skedde en gång årligen och då på en mycket övergripande nivå. Länsstyrelsen rekommenderade därför att nämnden skulle förbättra uppföljningen av den offentliga kontrollens effektivitet. I stadens handlingsplan för att komma till rätta med de brister som länsstyrelsen observerat stod att en sammanställning av den utförda kontrollen och statistik från ärendehanteringssystemet ska tas fram och presenteras för nämnden två gånger per år med start i februari I samband med vår granskning har vi noterat att så fortfarande inte skett. Hur sker kontroll av livsmedelshantering hos bensinmackar och i kiosker? Hur ser rutinerna ut för ambulerande tillstånd inom staden? Bensinmackar och kiosker riskklassas och kontrolleras på samma sätt som övriga livsmedelsverksamheter. I staden finns inga ambulerande registrerade verksamheter vid tidpunkten för denna granskning. 6 Bedömning Det grundläggande syftet med denna granskning var att bedöma omfattning och intensitet i stadsbyggnads- och miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet samt hur stadens planer och åtgärder följer regleringar inom området. Omfattning och intensitet i kontrollen inom livsmedelsområdet redovisas i frågesvaren ovan. Vi bedömer att stadens planer och åtgärder i stort sett följer de regleringar som finns inom området, men har noterat att förbättringar kan göras inom följande områden. 6.1 Kontroll av säkerhet och redlighet Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Det innebär att kontrollen ska gälla både att maten är säker och att den som handlar inte blir vilseledd. Detta stadgas också i stadens egen kontrollplan: maten ska vara rätt märkt och kontrollen omfattar även redlighet i handeln. I länsstyrelsens revision konstaterades att nämnden hade en resursbrist för livsmedels- och dricksvattenkontroll. Denna brist är enligt miljöchefen delvis åtgärdad genom ett effektivare arbetssätt. I tillsynsplanen för 2013 planerades dock ett särskilt redlighetsprojekt för att kontrollera om det som står på menyn också är det som serveras på tallriken. Detta projekt har vid tidpunkten för revisionen ännu inte initierats, vilket enligt de intervjuade beror på resursbrist. 11

13 Rekommendation Nämnden behöver säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kontrollera både säkerhet och redlighet i livsmedelshanteringen och att en korrekt prioritering mellan dessa både uppgifter sker. 6.2 Målformuleringar Det övergripande målet är enligt kontrollplanen att kontrollera att de livsmedelsföretagare som verkar i staden följer lagstiftningen och att de livsmedel som säljs är säkra. Kontrollen omfattar även redlighet i handeln, vilket innebär att konsumenten ska ha rätt att få veta vad hen betalar för. I planen står också att det övergripande målet för den offentliga kontrollen av livsmedel är att den är riskbaserad, att maten som produceras i Sundbyberg är säker och rätt märkt och att den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av konsumenterna, media och företag som trovärdig. Därtill redovisas i planen Livsmedelsverkets inriktningsmål och mål för den offentliga kontrollen. Dessutom finns de mål som redovisas i enhetens egen plan för året. Den stora mängden målformuleringar gör området svåröverskådligt. Rekommendation Nämnden bör minska antalet övergripande mål. Dessa bör enbart beskriva vad livsmedelskontrollen syftar till och inte hur den ska genomföras eller uppfattas. Dessa kan sedan, till exempel i årlig verksamhetsplan, brytas ned i mer operativa mål. 6.3 Uppföljning av måluppfyllelse Ett minskat antal övergripande mål och en tydligare målstruktur skulle bland annat leda till att det blev lättare för nämnden att följa upp måluppfyllelsen. I dagsläget är inte kopplingen mellan å ena sidan stadens mål för livsmedelskontroll och å andra sidan det som mäts och följs upp framför allt antal kontroller självklar. Detta behöver förbättras. Rekommendation Nämnden bör skapa en struktur för uppföljning som tydligt relaterar till de övergripande mål som finns för livsmedelskontrollen i staden. 6.4 Information till nämnd Länsstyrelsen noterade vid sin revision en allvarlig vad gällde nämndens uppföljning av offentlig kontroll. Vid tidpunkten för revisionen skedde uppföljning mot nämnden på en mycket övergripande nivå och endast en gång årligen. I den handlingsplan som togs fram för att komma till rätta med de brister som framkommit i revisionen fastslogs att en sammanställning av den utförda kontrollen och statistik från ärendehanteringssystemet ska tas fram och presenteras för nämnden två gånger per år med start i februari Vid tidpunkter för denna revision har detta ännu inte skett. Det bedömer vi vara en tydlig brist. Rekommendation Nämnden bör skapa rutiner som säkerställer att den regelbundet erhåller information om hur livsmedelskontrollarbetet fortlöper. 6.5 Utbildning i jävsfrågor Länsstyrelsen konstaterade också att nämnden hade ofullständiga rutiner för att säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet. Nämnden rekommenderades därför att se över hur den offentliga kontrollens opartiskhet kunde garanteras på alla nivåer. I den handlingsplan som togs 12

14 fram för att komma till rätta med bristerna fastslogs att utbildning i jävsfrågor ska äga rum årligen i samband med att nya ledamöter utsetts. Denna åtgärd skulle enligt åtgärdsplanen vara genomförd i januari Vid tillfället för denna granskning har någon utbildning dock inte hållits. Vi uppfattar detta som ett uttryck för att nämnden ännu inte kommit till rätta med de brister i kontroll av opartiskhet som syntes vid länsstyrelsens revision. Rekommendation Nämnden bör snarast genomföra den planerade utbildningen i jävsfrågor samt säkerställa att rutiner fortsättningsvis finns för regelbunden sådan utbildning. Ylva Westander Verksamhetsrevisor Johan Perols Certifierad kommunal revisor 13

15 Källförteckning (skriftliga källor) Revisionskriterier Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 Livsmedelslagen (2006:804) Livsmedelsförordningen (2006:813) Livsmedelsverket: Offentlig kontroll av livsmedel. Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Fastställd Kommunala dokument Budget 2013 med plan för Delegationsordning för stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs stad, Reviderad vid nämndens sammanträde den 10 december Handlingsplan med anledning av länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen Kontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämndens livsmedelskontroll Mål och aktiviteter för miljöenheten utifrån stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget 2013 Miljöenhetens säkerhetsrutiner för att förebygga hot och våld 2013 Protokollsutdrag från stadsbyggnads- och miljönämnden , 5 Protokollsutdrag från stadsbyggnads- och miljönämnden , 61 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen: Mall för medarbetarsamtal Stadsbyggnads - och miljönämndens behovsutredning samt tillsynsplan 2013 för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen Stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget 2013 Övriga källor Livsmedelsverket: Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Livsmedelsverket: Föreskrifter om livsmedelshygien; LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverket: Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen Rapport Livsmedelsverket: Sanktioner i livsmedelslagstiftningen. Vägledning Länsstyrelsen i Stockholm: Rapport till stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs stad om utförd revision av lokal livsmedelskontroll. Dnr Stockholm Business Region Development: Servicemätning

16 Bilaga. Resultat av Länsstyrelsens revision av livsmedelstillsynen i Sundbyberg i december 2011 Kolumnerna Område, Slutsats, Avvikelsebeskrivning/iakttagelse samt Rekommendation kommer från Länsstyrelsens revisionsrapport. I kolumnerna Planerad åtgärd och Klart kommer från Sundbybergs stads handlingsplan med anledning av revisionen. I kolumnen Läge september 2013 redovisas förvaltningens uppgifter till EY om rådande läge vid tidpunkten för granskningen, dvs. september Område Slutsats Avvikelsebeskrivning /iakttagelse Personella Avvikelse - Nämnden har en resursbrist för resurser livsmedels- och dricksvattenkontrollen med ca 0,8 årsarbetskraft. Därtill kommer behov av viss administrativ hjälp. Kompetens Avvikelse - Nämnden saknar en systematisk dokumenterad kompetensförsörjningsplan baserad på en behovsinventering. Juridiska befogenheter Rekommendation Planerad åtgärd Klart Läge september Nämnden behöver se till att personalresurser Budgetarbete pågår för I detta arbete tas hänsyn Årsskiftet Miljöchefen uppger för livsmedels- och dricksvattenkontrollen till ökat resursbehov för att klara livsmedelskontrollen. 2012/2013 att läget delvis motsvarar behovet för verksamheten. Även förbättrats genom ett behovet av administrativt stöd bör ses över. effektivare arbetssätt, en omfördelning av resurser och en ny administrativ enhet som delvis avlastar inspektörerna och som finns på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Nämnden behöver ta fram följande dokumentation - En inventering av kompetensbehovet för att kunna utföra livsmedelskontroll, bl.a. utifrån typen av objekt som finns i kommunen - En inventering av befintlig kompetens hos personalen som utför livsmedelskontrollen - En kompetensförsörjningsplan som ser till att enskild personal har erforderlig kompetens för sina uppgifter och så att nämnden i sin helhet har tillgång till erforderlig kompetens Information och utbildningsinsatser för nämnden avseende för livsmedelskontrollen bör utvecklas/återupptas. Det bör finnas en rutin för regelbunden revidering av delegationsordningen En GAP-analys med avseende på kompetens ska genomföras. En inventering av kompetensbehov och befintlig kompetens tas fram och skillnader analyseras. Utifrån resultatet av analysen tas en kompetensförsörjningsplan fram. Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen görs i samband med verksamhetsplanering och medarbetarsamtal årligen. Nämnden informeras om livsmedelskontrollen genom sammanställningar av den utförda kontrollen och statistik från ärendehanteringssystemet i enlighet med vad som beskrivs under Uppföljning av offentlig kontroll. Informationsskrivelser ska också presenteras för nämnden efter att riktade tillsynsprojekt genomförts. En rutin för revidering av styrande dokument tas fram inom ramen för kvalitetsarbetet, detta innefattar delegationsordningen. Nov 2012 Dec 2012 Våren 2013 Ja. Analysen blottade inga kompetensbrister och någon kompetensförsörjningsplan har därför inte tagits fram. Kompetensanalysen följs upp i medarbetarsamtal och verksamhetsplanering. Nej. Skriftlig rutin finns inte. Revidering av styrande dokument ingår i förvaltningens arbete. 15

17 Jäv/opartiskhet/ intressekonflikt Allvarlig - Verksamhetsutövning och kontrollansvar för dricksvattenkontrollen ligger under samma förvaltning och under samma nämnd (stadsbyggnadsoch miljönämnden) - Nämnden har ofullständiga rutiner som säkerställer den offentliga kontrollens opartiskhet. Nämnden har inte utrett om någon ledamot har anknytning till livsmedelsverksamhet. Dock finns skriftliga rutiner för tillfällen där jävssituationer kan uppstå. Finansiering Avvikelse - Nämnden saknar en aktuell beräkning av timkostnaden för kontrollen. - Nämndens uppgifter avseende intäkter och kostnader för kontrollen är osäkra. Enligt tillgängliga uppgifter har intäkter överstigit kostnaderna under År 2010 uppskattades avgiftsfinansieringsgraden till ca 92%. - Nämnden har inte använt tillgängliga resurser för att täcka personalbehovet för kontrollen. - Nämnden saknar fungerande rutin för uppföljning av hur uttagna avgifter använts. - Kommunen bör se över om nuvarande organisation kan garantera opartiskheten av dricksvattenkontrollen i kommunen. - Nämnden bör se över hur den offentliga kontrollens opartiskhet kan garanteras på alla nivåer. Nämnden behöver komplettera befintliga rutiner för att förebygga att intressekonflikt, jäv eller opartiskhet kan uppstå i kontrollverksamheten. Det gäller både på nämndnivå och för personal på förvaltningen. Exempelvis att tydliggöra i vilka situationer opartiskheten skulle kunna ifrågasättas och planera för vilka åtgärder som skulle vidtas för att säkerställa opartiskheten i sådana situationer. - En rutin för regelbunden genomgång av bisysslor bör upprättas. - En aktuell beräkning av timavgiftens storlek för livsmedelskontrollen bör tas fram baserat på ett beräkningsunderlag där alla kriterier som omnämns i bilaga VI (EG) nr 882/2004 ingår. - Nämnden bör förbättra uppföljningen av intäkter och kostnader för livsmedelskontrollen och hur intäkterna används i kontrollen (Principen är att kontrollen ska finansieras genom avgifter. Myndighetens övriga tillsynsuppgifter ska finansieras med anslag). - Nämnden bör se till att intagna intäkter för livsmedelskontrollen också kommer livsmedelskontrollen till godo och kan användas kommande år. Kommunstyrelsens delegationsordning ändrades så att myndighetsbeslut kopplade till bl.a. dricksvattenkontrollen hanteras av kommunstyrelsen istället för stadsbyggnads- och miljönämnden. Åtgärd för att garantera den offentliga kontrollens opartiskhet på alla nivåer, förslag: - Utbildning i jävsfrågor för nämndledamöter årligen i samband med att nya ledamöter utsetts - I samband med utbildning får varje ledamot skriva under blankett om att de mottagit information och kryssa i om de har någon koppling till livsmedelsverksamhet m.m. - Av blanketten ska framgå vilka rutiner som gäller om en jävssituation uppstår Information om jäv och tydliggörande av vilka situationer som kan uppstå samt hur dessa ska hanteras lämnas till förvaltningens personal som arbetar med kontrollverksamhet. Förvaltningens rutin för medarbetarsamtal kompletteras med att en genomgång av bisysslor ska göras årligen. En ny taxa för livsmedelskontrollen är under framtagande och tas upp på stadsbyggnads- och miljönämnden 21 september för att sedan tas upp av kommunstyrelsen. Vid beräkning av ny taxa används SKL s verktyg. Rutiner för att följa upp intäkter och kostnader samt hur intäkterna används i kontrollen är framtagna och implementerade. Det ekonomiska resultatet för livsmedelskontrollen följs upp årligen och hänsyn till resultatet tas i kommande års budgetarbete. Klart Januari 2013 Januari 2013 December 2012 Årsskiftet 2012/2013 Nej. Ja. Frågan diskuteras på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal. Ja. Ja. Ja. Ja. 16

18 Utrustning/ utrymmen - Utrymme för förvaring av omhändertagna livsmedel eller avtal för nyttjande av utrymme finns inte. - Skriftlig rutin avseende kalibrering eller utbyte mot nya termometrar finns inte. Provtagnings- och laboratoriekapacitet Dokumenterade rutiner Anläggningsregister Planeringsunderlag Verksamhetsplan Avvikelse - Det finns olika planeringsverktyg för livsmedelskontrollen på förvaltningen men ingen heltäckande planering och mål med flerårsperspektiv för hur man säkerställer att alla anläggningar får regelbunden och tillräcklig kontroll. - Inventering avseende möjliga alternativ vad gäller förvaring av omhändertagna livsmedel bör ske så att avsaknad av förvaringsmöjlighet inte utgör ett hinder för nämnden att vid behov skyndsamt kunna besluta om denna sanktionsmöjlighet. - En skriftlig rutin avseende kalibrering eller utbyte mot nya termometrar bör upprättas. - Journummer till laboratorium för livsmedelsprover bör finnas tillgängligt, t.ex. ingå i rutindokument/beredskapsplan. - Det bör finnas en rutin för hur man arbetar med att hålla rutinerna uppdaterade. - En skriftlig rutin för hur anläggningsregistret hålls uppdaterat bör upprättas. - Nämnden bör komplettera befintlig planering med att ta fram en flerårig verksamhetsplan/kontrollplan för verksamheten som planerar för att riskbaserad kontroll genomförs regelbundet och tillräckligt ofta vid samtliga anläggningar med hänsyn till risk och erfarenhet. En inventering av möjliga alternativ för förvaring av omhändertagna livsmedel genomförs. En rutin avseende kalibrering eller utbyte mot nya termometrar tas fram inom ramen för kvalitetsarbetet. Journummer läggs in i rutin för matförgiftning. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett kvalitetsledningssystem med målsättning att certifiera detta enligt ISO 9000 under För att uppnå och behålla en certifiering krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att hålla rutinerna uppdaterade. Förvaltningen har inte för avsikt att ta fram en särskild rutin för arbetet med att uppdatera rutiner. Tas fram inom ramen för kvalitetsarbetet. En för handläggarna gemensam inspektionsplan med flerårsperspektiv är under framtagande. Denna baseras på genomförd riskklassning. Dricksvattenkontrollen har flyttats till kommunstyrelsen då nämnden är verksamhetsutövare. Planering av dricksvattenkontrollen tas med i kommande verksamhetsplanering. November 2012 December 2012 November 2012 December 2012 December 2012 Januari 2013 Ja. Skriftlig rutin finns inte. uppgift. Registret uppdateras löpande. Skriftlig rutin för hur det ska hållas uppdaterat finns dock inte. Ja. Ja. - Nämndens verksamhets- /kontrollplan saknar tydlig planering för dricksvattenkontrollen 17

19 Genomförande av offentlig kontroll Enhetlig kontroll Uppföljning av offentlig kontroll Kontrollrapporter Beslut Insyn Allvarlig - Bristande personella resurser finns för kontrollen, se rubrik Personella resurser. - På grund av resursbrist har kontrollen av verksamheter prioriterats före arbete med planering och annat kvalitetsarbete. Kontrollen ligger efter men har i stort kunnat utföras enligt planeringen. - Nämnden har bristande rutiner för uppföljning av den offentliga kontrollens effektivitet på livsmedels- och dricksvattenområdet. Uppföljning mot nämnden sker på en mycket övergripande nivå och endast en gång årligen. - Uppföljningen på objektsnivå försvåras genom att ärendehanteringssystemet inte fungerar tillfredsställande. Arbete med att förbättra systemet pågår enligt uppgift. - Nämnden har vissa brister när det gäller allmänhetens tillgång till kontrollens effektivitet på ett lättillgängligt sätt. - Nämnden behöver se till att det finns tillräckligt med personella resurser för kontrollen. - Den interna beredskapsplaneringen bör ses över. - Nämnden bör förbättra planeringen och uppföljningen av den offentliga kontrollens effektivitet på livsmedels- och dricksvattenområdet. - Arbete med att förbättra ärendehanteringssystemet bör fortsätta. - Informationen på webbplatsen bör ökas så att allmänheten förutom allmän information om livsmedelsverksamheten även får bättre tillgång till kontrollverksamhetens effektivitet. Se rubrik personella resurser. Den interna beredskapsplaneringen tas upp som en fråga i pågående kvalitetsarbete. En krishanteringsplan med arbetsrutiner för krishantering av dricksvattennätet finns numera framtagen. Den gemensamma inspektionsplanen som är under framtagande (se avsnitt Verksamhetsplan) kommer att användas för månadsvisa uppföljningar på förvaltningen. En sammanställning av den utförda kontrollen och statistik från ärendehanteringssystemet ska tas fram och presenteras för nämnden två gånger per år. Arbetet med att förbättra ärendehanteringsystemet pågår. Under våren 2012 har förändringar gjorts i systemet för att införa ett nytt arbetssätt med ärendehantering samt registrering av olika verksamheter på samma objektskort vid samma fastighet/intressent. En utbildning i det nya arbetssättet har genomförts och nytt arbetssätt har implementerats. Under hösten fortsätter arbetet med att strukturera gamla objektskort samt göra förändringar i systemet för att kunna börja föra tid kopplat till ärenden. De sammanställningar som ska presenteras för nämnden två gånger per år synliggörs på webben. Juni 2013 December 2012 Februari 2013 Mars 2013 Pågående arbete. Ej avslutat. Ja. Nej. Nej. 18

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Länsveterinärenheten Kontrollen i livsmedelskedjan Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar Kontroll av växtskadegörare

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner 2017-2019 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Samordning Befogenheter och resurser

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2017 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö-

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Handlingsplan med anledning av länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen

Handlingsplan med anledning av länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Dnr SMN-0670/2011 1 (8) Handlingsplan med anledning av länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen Den 15 december 2011 genomförde länsstyrelsen en revision av den lokala

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 1. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN Arvika kommun 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 vx E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr:

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Cirkulärnr: 2006:3 Diarienr: 2006/0016 Nyckelord: Livsmedelslagstiftning Handläggare: Linda Fidjeland Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Sektionen för planering och hållbar

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev. Preliminär rapport X Slutrapport

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2012

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2012 Rapport 23-2013 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2012 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth LIVSMEDELS

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-05 Diarienummer: 2017-04433 Livsmedelsavdelningen Pia Gustafsson Telefon 031-368 37 97 E-post: pia.gustafsson@miljo.goteborg.se Yttrande till Näringsdepartementet över

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden MN16/31 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2017 Antagen av Miljönämnden 2016-11-28 Kontrollplan 2/15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 2.1

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Guide till målen för livsmedelskontrollen

Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Vad innebär målen, vad förväntas din myndighet göra och hur följs målen upp? Inledning I Sveriges fleråriga kontrollplan

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Kontrollplan 2015 Kontrollområde: LIVSMEDEL Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet...

Läs mer

Ändrad risk-/erfarenhetsklass och årlig avgift för livsmedelskontroll

Ändrad risk-/erfarenhetsklass och årlig avgift för livsmedelskontroll ECOS-mall 18a_LI_årligavg_nivåhöjn.doc - Version 2013-12-20 Beslut Dnr: 2014-000844 Objekt: 45175 Sida 1 (3) 2014-01-21 Handläggare Imran Salifu 08-508 28 731 imran.salifu@stockholm.se Panini Trading AB

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Årlig kontrollplan 2015

Årlig kontrollplan 2015 Version 2015-01-21 Årlig kontrollplan 2015 Kontrollområde: Offentlig livsmedelskontroll Kontrollmyndighet: miljö- och bygglovsnämnden, Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden Mbn 1, 2015-01-21

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling, brister och åtgärdsförslag

Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 1 (10) Dnr 2015/08036 en Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 2 (10) Sammanfattning Livsmedelsverket har i uppdrag att årligen lämna en redovisning till

Läs mer

FAH På gång inom livsmedelstillsynen

FAH På gång inom livsmedelstillsynen FAH 2009-04-29 På gång inom livsmedelstillsynen Nils Alesund Sveriges Kommuner och Landsting Kritik som riktats mot kommunernas kontroll EU-kommissionen genom FVO Stora variationer mellan kommunerna Kritik

Läs mer

Kontrollplan för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2017 Samhällsbyggnadsnämnden

Kontrollplan för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Kontrollplan för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-12-01 Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14, SBN 208 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

större restauranger i Malmö

större restauranger i Malmö MALMÖ STAD Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll på större restauranger i Malmö En rapport från Livsmedelshygieniska avdelningen April 1997 Livsmedelskontroll på större restauranger i Malmö 1 Denna rapport

Läs mer

Samverkan. Olika men ändå lika

Samverkan. Olika men ändå lika Samverkan Olika men ändå lika 2016-10-06 Sveriges kontrollorganisation 1. Livsmedelsverket 2. 21 länsstyrelser 3. Ca 250 kommunala myndigheter 4. Generalläkaren 5. Kontrollorgan 90 000 anläggningar! Ta

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer