Granskning av livsmedelstillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av livsmedelstillsyn"

Transkript

1 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Revisionsfrågor Genomförande Revisionskriterier Övergripande genomgång av lagar, regelverk och riktlinjer Förordningar om livsmedelslagstiftning och livsmedelskontroll Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och därtill hörande föreskrifter och vägledningar Sundbyberg stads kontrollplan för livsmedelskontroll Tidigare granskning av livsmedelskontrollen utförd av Länsstyrelsen Granskningsresultat Bedömning Kontroll av säkerhet och redlighet Målformuleringar Uppföljning av måluppfyllelse Information till nämnd Utbildning i jävsfrågor Källförteckning (skriftliga källor) Bilaga. Resultat av Länsstyrelsens revision av livsmedelstillsynen i Sundbyberg i december

3 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad har EY granskat livsmedelskontrollen i staden. Syftet med granskningen har varit att bedöma omfattning och intensitet i stadsbyggnads- och miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet samt hur stadens planer och åtgärder följer regleringar inom området. Granskningen har gjorts genom intervjuer med chefen för stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, chefen för miljöenheten, en livsmedelsinspektör samt genom studier av relevant dokumentation. Utifrån granskningen bedömer vi att stadens planer och åtgärder i stort sett följer de regleringar som finns inom området. Vi har dock noterat att ytterligare utveckling kan ske inom vissa områden. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Det innebär att kontrollen ska gälla både att maten är säker och att den som handlar inte blir vilseledd. Detta stadgas också i stadens egen kontrollplan. I stadens tillsynsplan för 2013 planerades ett särskilt redlighetsprojekt för att kontrollera om det som anges på restaurangernas menyer också är det som serveras på tallriken. Detta projekt har vid tidpunkten för denna granskning ännu inte initierats, vilket enligt de intervjuade beror på resursbrist. I de dokument som syftar till att styra livsmedelskontrollen finns ett finns ett stort antal mål som både berör vad livsmedelskontrollen syftar till, vad den ska baseras på och hur den ska uppfattas. Det gör området svåröverskådligt. Ett minskat antal övergripande mål och en tydligare målstruktur skulle göra det lättare för nämnden att följa upp måluppfyllelsen för verksamheten. I dagsläget är kopplingen mellan stadens mål för livsmedelskontroll och det som mäts och följs upp inte självklar. Länsstyrelsen genomförde i december 2011 en revision av den kommunala livsmedelskontrollen i Sundbyberg och rekommenderade att nämnden skulle förbättra uppföljningen av den offentliga kontrollens effektivitet. I den handlingsplan som togs fram med anledning av revisionen fastslogs att en sammanställning av utförd kontroll och statistik från ärendehanteringssystemet ska tas fram och presenteras för nämnden två gånger per år med, start i februari Vid tidpunkter för denna granskning har detta ännu inte skett. Länsstyrelsen rekommenderade också nämnden att se över hur den offentliga kontrollens opartiskhet kunde garanteras på alla nivåer. Nämnden har planerat men inte genomfört utbildning i jävsfrågor. Med utgångspunkt i dessa observationer rekommenderar vi följande. Nämnden behöver säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kontrollera både säkerhet och redlighet i livsmedelshanteringen och att en korrekt prioritering mellan dessa både uppgifter sker. Nämnden bör minska antalet övergripande mål. Dessa bör enbart beskriva vad livsmedelskontrollen syftar till och inte hur den ska genomföras eller uppfattas. Dessa kan sedan, till exempel i årlig verksamhetsplan, brytas ned i mer operativa mål. Nämnden bör skapa en struktur för uppföljning som tydligt relaterar till de övergripande mål som finns för livsmedelskontrollen i staden. Nämnden bör skapa rutiner som säkerställer att den regelbundet erhåller information om hur livsmedelskontrollarbetet fortlöper. 2

4 Nämnden bör snarast genomföra den planerade utbildningen i jävsfrågor samt säkerställa att rutiner fortsättningsvis finns för regelbunden sådan utbildning. 2 Inledning 2.1 Bakgrund I Sundbybergs stad utförs livsmedelstillsyn av miljöenheten inom samhällsbyggnads- och miljöförvaltningen. Stadsbyggnads- och miljönämnden är ansvarig nämnd. Den kommunala tillsynsverksamheten har under en lång tid varit föremål för utveckling och förändring. Inspektion och tillsyn har kompletterats med rådgivning och information. Bestämmelser i form av miljöbalken och livsmedelslagen innebär tydliga krav på miljöinspektörer och nämndpolitiker att agera med sanktioner mot näringsliv och privatpersoner som bryter mot miljöbestämmelserna. Vidare innebär gällande bestämmelser hårda krav på användning av egenkontrollprogram, planering av tillsynsverksamheten och framtagande av tillsynsplaner m.m. Gällande livsmedelslagstiftningen trädde i kraft inom EU den 1 januari 2006 och lagstiftningen i Sverige ändrades den 1 juli samma år. Utöver lagstiftningen finns tillämpningsföreskrifter från Livsmedelsverket, vilka är föremål för regelbunden revidering. 2.2 Syfte Syftet med granskningen är att bedöma omfattning och intensitet i stadsbyggnads- och miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet samt hur stadens planer och åtgärder följer regleringar inom området. 2.3 Revisionsfrågor De revisionsfrågor som ställts i granskningen redovisas och besvaras i avsnitt 5 i denna rapport. 2.4 Genomförande Granskningen grundas på intervjuer med chefen för stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, chefen för miljöenheten, en livsmedelsinspektör samt på studier av relevant dokumentation. 2.5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier för denna granskning har utgått från gällande lagar och förarbeten inom berört område, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Granskningen har således skett med utgångspunkt från följande revisionskriterier. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 Livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) Stadens interna mål och styrdokument: Kontrollplan för livsmedelskontroll Mål för livsmedelskontrollen nämns inte i stadens gemensamma budget eller i stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget. 3 Övergripande genomgång av lagar, regelverk och riktlinjer 3.1 Förordningar om livsmedelslagstiftning och livsmedelskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 3

5 förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet stadgar att medlemsstaterna ska införa livsmedelslagstiftning samt övervaka och kontrollera att livsmedels- och foderföretagare uppfyller de relevanta kraven i livsmedelslagstiftningen på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd stadgar följande. Riskbaserad offentlig kontroll ska ske regelbundet. Den offentliga kontrollen av livsmedel ska vara effektiv och ändamålsenlig. De behöriga myndigheterna ska säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet, kvalitet och enhetlighet på alla nivåer. Kontrollmyndigheten ska se till att det inte föreligger någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga kontrollen. Personalen ska vara väl kvalificerad och erfaren för ändamålet. Personalen ska ha de juridiska befogenheter som krävs för att utföra offentliga kontroller och vidta åtgärder. Kontrollmyndigheten ska utföra offentlig kontroll i enlighet med dokumenterade förfaranden. Kontrollmyndigheten ska ha beredskapsplaner och vara beredd att genomföra sådana planer i nödsituationer. 3.2 Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och därtill hörande föreskrifter och vägledningar Livsmedelslagen (2006:804) syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Livsmedelsförordningen (2006:813) innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen. Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera hur livsmedelslagstiftningen efterlevs i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Livsmedelskontrollen i Sverige utförs av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de lokala kommunala nämnderna. Alla livsmedelsföretagare ska anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige. Verket kontrollerar framför allt större livsmedelsföretag, till exempel mejerier. Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontrollen och ska verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet. Länsstyrelsen är behörig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i primärproduktionen, dvs. råvaruproduktionen, av livsmedel 1 och ansvarar för att samordna och ge råd. Den lokala kommunala nämnden som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet är behörig kontrollmyndighet för anläggningar som hanterar livsmedel i 1 Primärproduktion definieras enligt artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002 som produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också. Primärprodukter definieras enligt artikel 2.1.b i förordning (EG) nr 852/2004 som produkter från primärproduktion, däribland produkter från jorden, från boskaps-uppfödning, från jakt och från fiske. 4

6 leden efter primärproduktionen under förutsättning att inte Livsmedelsverket är ansvarig kontrollmyndighet. Det innebär att kommunerna kontrollerar butiker, restauranger och mindre livsmedelsföretag. Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt livsmedelslagen. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Enligt Livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndigheter kan de som ansvarar för att genomföra offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar upprätta kontrollplaner. I kontrollplanen beskrivs, i förekommande fall, hur myndighetens kontrollsystem är uppbyggt och organiserat, dvs. hur de krav som ställs på den offentliga kontrollen uppfylls av myndigheten. I kontrollplanen bör följande beskrivas. Mål för den offentliga kontrollen. Ansvarsfördelningen (inom eller mellan myndigheter). Samordning med andra myndigheter. Myndighetens befogenheter. Resurser i form av kontrollpersonal, utrustning, finansiella medel, kompetens. Anläggningsregister, typ av objekt. Provtagnings- och laboratoriekapacitet. Gjorda prioriteringar (utifrån riskklassificering av anläggningarna). Kontrollintervall, planerad kontrolltid per objekt, kontrollmetoder, planerade projektinsatser, ev. kontrolltema. (Denna del kan omfatta aktuellt verksamhetsår, samt en flerårig plan, på tre till fem år.) Rutiner för utförande av kontroll. Rapportering av kontrollresultat. Åtgärder vid bristande efterlevnad. Uppföljning och utvärdering av kontrollen. Beredskap. Planen bör också innehålla information om planerad vidareutbildning för kontrollpersonalen. Det finns dock inget krav på att alla dessa uppgifter ska vara samlade i ett eget dokument. 3.3 Sundbyberg stads kontrollplan för livsmedelskontroll I dokumentet Kontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämndens livsmedelskontroll beskrivs hur den offentliga kontrollen är organiserad i staden, hur kontrollen genomförs samt vilka strategiska inriktningar och resurser som finns för kontrollarbetet. Planen beslutades av stadsbyggnads- och miljönämnden i januari Planen stadgar bland annat följande: Det övergripande målet är att kontrollera att de livsmedelsföretagare som verkar i staden följer lagstiftningen och att de livsmedel som produceras och säljs är säkra. Kontrollen omfattar även redlighet i handeln, dvs. konsumenten ska ha rätt att få veta vad han eller hon betalar för. ska bli sjuk av mat och ingen ska bli vilseledd. 5

7 Vidare sägs att det övergripande målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i staden är att: Livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell Maten som produceras i Sundbyberg är säker och rätt märkt Den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av konsumenterna, media och företag som trovärdig. I planen redovisas också Livsmedelsverkets inriktningsmål och mål för den offentliga kontrollen. Inriktningsmålen är säker mat, redlig livsmedelshantering och bra matvanor. Målet för den offentliga kontrollen är att normerna för livsmedelsområdet är ändamålsenliga, effektiva, kända och använda, att livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv samt att krisberedskapen inom livsmedelsområdet är god. Varje höst gör miljöhandläggare i livsmedelsgruppen en behovsutredning inför det kommande årets planering och prioritering. Behovsutredningen baseras på bland annat resurser och anläggningsregistret. Efter behovskartläggningen formuleras en verksamhets- och tillsynsplan som antas av stadsbyggnads- och miljönämnden. Riktade insatser utförs varje år i viss utsträckning. Varje handläggare planerar kontrollen av sina objekt självständigt och i enlighet med bedömd risk för verksamheten. Vanliga kontrollmetoder är inspektion och revision. Provtagning i verksamheter sker vid misstänkta matförgiftningar och i samband med projekt för kartläggning/utredning. Skriftliga rutiner finns upprättade för bland annat livsmedelsprovtagning, matförgiftning (frågeformulär), registrering av livsmedelsanläggning och åtalsanmälan. Kommunen registrerar alla livsmedelsanläggningar i anläggningsregistret Ecos som uppdateras löpande. I detta registreras också samtliga ärenden som hör till livsmedelskontrollen. I anläggningsregistret läggs kontrollrapporter in efter utförd kontroll av utvald verksamhet. Kontrollrapporterna innehåller en beskrivning av syftet med den offentliga kontrollen, vilken kontrollmetod som har tillämpats och resultatet av den offentliga kontrollen. I förekommande fall framgår vilka brister som observerats och hur dessa ska åtgärdas. Beslut vid bristande efterlevnad ska i första hand omfatta hänvisning till förordning (EG) 882/2004 art Livsmedelslagens 22 3 gäller främst när nationella regler är inblandade. Ska ett beslut beläggas med vite ska en hänvisning ske till 23 livsmedelslagen. Beroende på vad beslutet gäller ska också laghänvisning finnas till den överträdelse som beslutet ska stävja eller hindra. Taxan för livsmedelskontroll fastställs av kommunfullmäktige. De avgifter som tas ut av livsmedelsföretagarna för kontroll ska inte vara högre än de kostnader som utförandet av kontrollen innebär för tillsynsmyndigheten. Den planerade kontrollen ska helt kunna finansieras genom avgifter. Det finns ingen speciell ansvarsfördelning inom den grupp som arbetar med livsmedelskontroller. Varje handläggare ansvarar för kontrollen av ett antal livsmedelsobjekt självständigt. Varje handläggare har delegation från stadsbyggnads- och miljönämnden att fatta beslut enligt delegationsordningen. Enligt planen har samtliga som arbetar med livsmedelskontrollen i kommunen har en lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter. Miljöchefen bedömer inte att det finns någon kompetensbrist inom livsmedelsområdet. Fortbildning sker efter behov, främst på ansvar av respektive kontrollant. Kunskap tillägnad genom fortbildning ska spridas till övriga medarbetare i 2 Om åtgärder vid bristande efterlevnad. 3 Om förelägganden och förbud. 6

8 kontrollantgruppen. En individuell årlig plan för kompetensutveckling tas fram i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Den anställde ska på begäran anmäla bisyssla och arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna, konkurrera med arbetsgivarens verksamhet eller skada förtroendet i arbetsgivarens verksamhet. Livsmedelsmöten hålls cirka en gång per månad. Vid behov gås aktuella ärenden igenom, och rutiner och lagstiftning diskuteras. Samverkan med kontrollanter från andra kommuner sker dels genom träffar anordnade av länsstyrelsen två gånger om året, dels genom samarbetsgruppen Norrlivs där vissa stockholmskommuner är med. 4 Tidigare granskning av livsmedelskontrollen utförd av Länsstyrelsen I december 2011 genomförde Länsstyrelsen en revision av den kommunala livsmedelskontrollen i Sundbyberg stad. Sjutton områden inom livsmedelskontrollen granskades. Inom sex av dem noterade Länsstyrelsen r. Inom två av dessa sex områden vad rna allvarliga. Länsstyrelsen gav rekommendationer om hur staden skulle komma till rätta med rna samt även förbättra och utveckla områden där r inte förekom. Staden tog fram en handlingsplan för hur rekommendationerna skulle följas. Denna handlingsplan, som var tidssatt, antogs av stadsbyggnads- och miljönämnden i september De områden där r noterades av Länsstyrelsen och där staden inte genomfört planerade åtgärder redovisas i avsnitt 5 i denna rapport. En fullständig förteckning över de områden som granskades, vilka slutsatser och iakttagelser som gjordes och vilka rekommendationer som gavs finns i bilaga till denna rapport. I bilagan redovisas också vilka åtgärder staden planerat att vidta och vilka av dessa åtgärder som vidtagits vid tidpunkten för denna granskning, september Granskningsresultat I det följande avsnittet besvaras de revisionsfrågor som legat till grund för denna granskning. Hur sker den årliga planeringen av stadens tillsynsuppgifter? Hur sker prioritering baserat på resurser och risk mellan olika tillsynsuppgifter? Efter att en budgetram fastställts av kommunfullmäktige planeras det kommande årets arbete på verksamhetsnivå och enhetsnivå. Stadsbyggnads- och miljönämnden beslutar om sin internbudget och får information om förvaltningens verksamhetsplan. I dokumentet Mål och aktiviteter för miljöenheten utifrån stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget 2013 redovisas mål för verksamheten. De mål som gäller livsmedelskontrollen är följande. Andelen verksamheter som får kontroll/tillsyn enligt plan 2013 ska vara 100 procent. Uppföljning av detta sker kvartalsvis. Säkra livsmedel och en ansvarsfull försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Hur detta ska följas upp redovisas inte. Samhällsbyggnads- och miljöförvaltningens miljöenhet, som utöver livsmedelstillsyn ansvarar för miljötillsyn, miljöövervakning, hälsoskydd och serveringstillstånd, planerar livsmedelstillsynen utifrån en behovsutredning. 7

9 I behovsutredningen uppskattas hur mycket tid som kommer att behövas för bland annat ordinarie livsmedelskontroll, extra offentlig kontroll, registrering av nya verksamheter och tillsyn av dessa, hantering av klagomål och matförgiftningar, rådgivning och informationsinsatser samt kompetensutveckling, samverkan och internt kvalitetsarbete. En knapp tredjedel av arbetstiden ska enligt enhetens bedömning användas för ordinarie kontroll av livsmedelsverksamheter. Uppskattningen av hur mycket tid som ska ägnas åt respektive objekt bygger på en riskklassning av olika verksamheter. Riskklassningen görs utifrån Livsmedelsverkets vägledning och bygger på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka typer av livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt konsumentgrupper. Även erfarenheter från tidigare kontroller vägs in i riskklassningen. Varje år görs en utvärdering av huruvida de anläggningar som finns i kommunens register ligger i rätt riskklass. Utöver tillsynen konstateras i dokumentet att ett behov av informationsinsatser gällande rengöring och nedkylning av livsmedel har identifierats på livsmedelsområdet. Ett särskilt redlighetsprojekt för att kontrollera om det som står menyn också är det som serveras på tallriken planeras också i planen. Hur sker planering av tillkommande tillsynsaktiviteter i förekommande fall, t.ex. utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar eller särskilda tillsynsinsatser tillsammans med olika samarbetspartners? I ovan beskrivna behovsutredning och tillsynsplan finns 200 arbetstimmar avsatta för insatser som föranletts av klagomål och matförgiftningar. När inspektörerna får information om sådana försöker de göra en inspektion, helst samma dag eller dagen därpå. Kommunala skriftliga rutiner för matförgiftning finns. Vid stora utbrott ska Smittskydd Stockholm, som drivs av landstinget, kopplas in. Särskilda tillsynsinsatser tillsammans med andra samarbetspartners görs inte. Det händer att livsmedelsinspektörerna arbetar tillsammans med den tillsynspersonal som arbetar med serveringstillstånd för alkohol, men sådant samarbete sker sällan. Staden deltar också ibland i Livsmedelsverkets riksprojekt, som bygger på att frivilligt deltagande kommuner runt om i landet samlar in och analyserar livsmedelsprover, eller samlar in andra uppgifter om hantering av livsmedel. De intervjuade i denna granskning uppger att prioriteringar mellan den reguljära planerade kontrollen och så kallad extra offentlig kontroll, dvs. offentlig kontroll som går utöver kontrollmyndighetens normala kontroll och som har sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen, kan vara svåra att göra. Diskussioner om sådana prioriteringar sker i arbetsgruppen, men det är upp till den enskilde inspektören att göra prioriteringar mellan specifika insatser. Utgångspunkten för ett sådant val ska vara en särskild riskbedömning. Hur säkerställs en enhetlig myndighetsutövning av hög kvalitet? Enligt den delegationsordning som antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 maj 2011, 105 och senast reviderades vid nämndens sammanträde den 10 december ,kan beslut enligt livsmedelslagen fattas av förvaltningen. I den av nämnden beslutade planen för livsmedelskontroll beskrivs utgångspunkterna för staden livsmedelstillsyn. Inspektionerna görs med utgångspunkt i gemensamma mallar för kontrollrapporter. Inspektörerna använder också Livsmedelsverkets vägledningar. I staden finns tre fast anställda som arbetar med livsmedelskontroller. Dessa inspektörer/kontrollanter har utbildningar till nutritionist, sjuksköterska respektive kostekonom 8

10 samt har alla påbyggnadsutbildning i livsmedelsfrågor. Under hösten 2013, fram till årsskiftet, är ytterligare en person anställd som arbetar med livsmedelskontroll. Livsmedelsinspektörerna håller cirka en gång i månaden möten där enskilda kontrollområden diskuteras. Enligt uppgift från den intervjuade livsmedelsinspektören håller gruppen en aktiv dialog och läser regelbundet varandras inspektionsprotokoll. I miljöenhetens tillsynsplan är tillsynsobjekten indelade i olika riskklasser. Inspektionstiden ska vara lika lång för alla objekt i en och samma riskklass. Länsstyrelsen noterade vid sin revision att nämndens rutiner för att säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet var ofullständiga och att nämnden inte hade utrett om någon ledamot hade anknytning till livsmedelsverksamhet. I den åtgärdsplan som staden tog fram med anledning av länsstyrelsens revision står att utbildning i jävsfrågor ska äga rum årligen i samband med att nya ledamöter utsetts. Denna åtgärd skulle enligt åtgärdsplanen vara genomförd i januari I samband med utbildningen skulle varje ledamot få skriva under en blankett om att de mottagit information och kryssa i att de inte har någon koppling till livsmedelsverksamhet m.m. Vid tillfället för denna granskning har någon utbildning dock inte hållits och någon blankett därmed inte undertecknats. Hur hanteras och motverkas eventuella hot mot inspektörer? Miljöenheten har säkerhetsrutiner för att förebygga hot och våld. Rutinerna ska revideras årligen. Ansvaret för revideringen, liksom för att rutinerna kommuniceras till enheten, åvilar enhetschefen. I dokumentet redovisas dels resultatet av en bedömning av vilka risker som finns för att anställda utsätts för hot och våld i olika situationer, dels vilka åtgärder som ska vidtas om sådana situationer inträffar. Av handlingsplanen framgår också vem som ansvara för åtgärden och hur den ska följas upp. Enligt de intervjuade har livsmedelsinspektörerna varit relativt förskonade från hotfulla situationer. De åtgärder för att motverka hotfulla situationer som nämns och som också ingår i handlingsplanen är att inte vid inspektion bära synligt ID-kort med personnummer eller använda egen bil och att inte utföra inspektioner av vissa objekt ensam. Miljöchefen uppger att hon förmedlar till alla medarbetare att det inte krävs en konkret händelse eller ett uttalat hot för att det ska vara motiverat att avbryta en inspektion; det räcker med att det finns en känsla av obehag. I början av 2012 gjorde Arbetsmiljöverket en revision av livsmedelsinspektörernas och alkoholhandläggarnas arbetsmiljö. Revisionen resulterade inte i några anmärkningar. Vilka hanteringstider har staden för berörda tillståndsärenden? Godkännande av livsmedelsverksamhet behövs bara för anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och bara om produkterna är tillverkade av animalisk råvara. I Sundbyberg finns inga tillståndspliktiga livsmedelsverksamheter. Där ska livsmedelsverksamheter bara registreras hos stadsbyggnads- och miljöförvaltningen två veckor innan start, ägarbyte eller kraftig förändring av verksamheten. Den första inspektionen av en nyregistrerad verksamhet görs så snart som möjligt efter registreringen. I vilken utsträckning överklagas nämndens beslut? Ett föreläggande är ett administrativt sanktionsmedel som kan riktas till en livsmedelsverksamhet. Det kan användas exempelvis för att kräva in en åtgärdsplan som inte 9

11 lämnats in eller för att förpliktiga livsmedelsföretagaren att omedelbart vidta rättelse av konkreta fel som inte åtgärdats inom rimlig tid. 4 Beslut om förelägganden fattas av inspektörerna på delegation av nämnden. Inga sådana beslut har överklagats under 2012 eller Har nämnden/förvaltningen gjort några åtalsanmälningar, och hur har dessa fallit ut i förekommande fall? Under 2012 gjordes en åtalsanmälan. Förundersökningen lades ned. Under 2013 har ingen åtalsanmälan gjorts. Intervjuade uppger dock att de i vissa fall väljer att försöka visa livsmedelsverksamheter till rätta i stället för att göra åtalsanmälningar. Om en ny verksamhet inte registrerats kan inspektören ta med en registreringsblankett till verksamheten i stället för att göra en åtalsanmälan. Sker förebyggande arbete i form av rådgivning och är detta i så fall prioriterade insatser inom staden? Vid kontroll får inspektörerna inte tala om hur något ska göras utan bara peka på vilka brister som finns. Den inspektör som intervjuats uppger att ambitionen är att vid kontroller och i kontrollrapporter tydligt informera om riskerna med att inte uppfylla de krav som finns. I stadsbyggnads- och miljönämndens internbudget för 2013 stadgas att ett av årets mål är att utveckla informationsmaterial för att förtydliga krav och därmed underlätta för verksamhetsutövare inom bland annat livsmedelsområdet att göra rätt. I behovsutredningen för 2013 konstaterade miljöenheten att det finns behov av informationsinsatser vad gäller rengöring och nedkylning av livsmedel. En sådan insats har dock ännu inte genomförts. I tillsynsplanen är 200 av totalt arbetstimmar, dvs. motsvarande knappt fem procent av arbetstiden, avsatta för rådgivning och informationsinsatser. Hur bedrivs det interna utvecklingsarbetet avseende kompetens, tillsynsmetodik och tekniska hjälpmedel? Behovet av kompetensutveckling hos miljöenheten som helhet bedöms med hjälp av en så kallad GAP-analys. För närvarande bedömer miljöchefen inte att det finns någon kompetensbrist inom livsmedelsområdet. Individuella utvecklingsplaner fastställs årligen utifrån samtal mellan medarbetare och chef. De kurser som kan vara aktuella för livsmedelsinspektörerna anordnas främst av Livsmedelsverket. I kontrollplanen och i intervjuer uttrycks att ambitionen är att om en av inspektörerna deltar i en kurs eller liknande ska kunskapen från kursen spridas i arbetsgruppen. Utvecklingen av gemensam tillsynsmetodik sker främst genom arbetsplatsträffar och genom att inspektörerna arbetar tillsammans. Inspektörernas främsta tekniska hjälpmedel är termometern. Samtliga termometrar har nyligen bytts ut. Det företag som sålt termometrarna till kommunen påminner när det är dags att byta ut eller kalibrera om termometrarna. Hur följs resultat och effekter av tillsynsverksamheten upp? 4 Livsmedelsverket: Sanktioner i livsmedelslagstiftningen. Vägledning. 10

12 I intervjuer med anställda vid miljöförvaltningen nämns uppföljning i form av statistik över antal kontroller och statistik över r vid kontroller. Antalet inspektioner och extra offentliga kontroller följs upp i ärendehanteringssystemet ECOS. Statistik över livsmedelskontrollerna lämnas årligen till Livsmedelsverket. Bland annat rapporteras andel kontroller fördelade på planerad (oanmäld/föranmäld), offentlig respektive händelsestyrd kontroll samt andel kontrollerade kontrollområden utan vid planerade kontroller. Vartannat år genomförs en undersökning av NKI, Nöjd Kund Index. I undersökningen ställs frågor om bland annat bemötande, information, kompetens och effektivitet till alla eller ett urval av dem som haft kontakt med staden i något av de ärenden som tas upp i undersökningen. I den senaste undersökningen, Servicemätning 2013, fick staden inom det område som kallas miljötillsyn och som domineras av livsmedelstillsynen ett NKI på 65 med en svarsfrekvens på 55 procent. En av de r som Länsstyrelsen noterade vid sin revision var att nämnden hade bristande rutiner för uppföljning av den offentliga kontrollens effektivitet och att uppföljning till nämnden endast skedde en gång årligen och då på en mycket övergripande nivå. Länsstyrelsen rekommenderade därför att nämnden skulle förbättra uppföljningen av den offentliga kontrollens effektivitet. I stadens handlingsplan för att komma till rätta med de brister som länsstyrelsen observerat stod att en sammanställning av den utförda kontrollen och statistik från ärendehanteringssystemet ska tas fram och presenteras för nämnden två gånger per år med start i februari I samband med vår granskning har vi noterat att så fortfarande inte skett. Hur sker kontroll av livsmedelshantering hos bensinmackar och i kiosker? Hur ser rutinerna ut för ambulerande tillstånd inom staden? Bensinmackar och kiosker riskklassas och kontrolleras på samma sätt som övriga livsmedelsverksamheter. I staden finns inga ambulerande registrerade verksamheter vid tidpunkten för denna granskning. 6 Bedömning Det grundläggande syftet med denna granskning var att bedöma omfattning och intensitet i stadsbyggnads- och miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet samt hur stadens planer och åtgärder följer regleringar inom området. Omfattning och intensitet i kontrollen inom livsmedelsområdet redovisas i frågesvaren ovan. Vi bedömer att stadens planer och åtgärder i stort sett följer de regleringar som finns inom området, men har noterat att förbättringar kan göras inom följande områden. 6.1 Kontroll av säkerhet och redlighet Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Det innebär att kontrollen ska gälla både att maten är säker och att den som handlar inte blir vilseledd. Detta stadgas också i stadens egen kontrollplan: maten ska vara rätt märkt och kontrollen omfattar även redlighet i handeln. I länsstyrelsens revision konstaterades att nämnden hade en resursbrist för livsmedels- och dricksvattenkontroll. Denna brist är enligt miljöchefen delvis åtgärdad genom ett effektivare arbetssätt. I tillsynsplanen för 2013 planerades dock ett särskilt redlighetsprojekt för att kontrollera om det som står på menyn också är det som serveras på tallriken. Detta projekt har vid tidpunkten för revisionen ännu inte initierats, vilket enligt de intervjuade beror på resursbrist. 11

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Årlig kontrollplan 2015

Årlig kontrollplan 2015 Version 2015-01-21 Årlig kontrollplan 2015 Kontrollområde: Offentlig livsmedelskontroll Kontrollmyndighet: miljö- och bygglovsnämnden, Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden Mbn 1, 2015-01-21

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av verksamheten inom miljökontoret Svalövs kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer