Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Diarienummer

2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2014 Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. Luleå den 20 februari Sven-Erik Österberg Landshövding Länsstyrelsen i Norrbottens län 2

3 Innehåll Landshövdingen har ordet 4 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 12 Trafikföreskrifter 17 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 18 Regional tillväxt 22 Infrastrukturplanering 55 Hållbar samhällsplanering och boende 58 Energi och klimat 64 Kulturmiljö 70 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 75 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 81 Lantbruk och landsbygd 112 Rennäring m.m. 122 Fiske 127 Folkhälsa 133 Jämställdhet 138 Nationella minoriteter och Mänskliga rättigheter 152 Integration 159 Organisationsstyrning 165 Personaluppgifter 166 Året i siffror 170 Finansiell redovisning 186 Resultaträkning 186 Balansräkning 187 Anslagsredovisning 189 Noter till resultaträkningen 194 Noter till balansräkningen 202 3

4 LANDSHÖVDINGEN HAR ORDET Norrbotten har en god arbetsmarknad och god ekonomisk utveckling i stort. Detta trots viss avmattning av tillväxten, till stor del beroende på låga malmpriser. Integration och mångfald blir allt viktigare då den invandrade kompetensen står för hela flyttningsöverskottet. Efterfrågan på bostäder och lokaler är fortsatt stor, det måste finnas tillgång till bra boende om länet fortsatt ska vara konkurrenskraftigt. Miljötillståndet är bättre i fjällen än i skogsoch kustlandet. Tillväxt Den starka tillväxt vi sett de senaste åren har på senaste tid avmattats något, främst på grund av en vikande gruvsektor. Samtidigt står sig Norrbotten bättre rustat än tidigare med ett starkt universitet, en blomstrande IT-sektor, en besöksnäring som uppvisar goda tillväxttal och en stabil och expanderande test- och övningsverksamhet. Luleå tekniska universitet (LTU) är en av sex noder i Europa som får ansvar för en del av EU:s hittills största råvarusatsning RawMatTERS. Satsningen väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya attraktiva jobb. Det industridrivna konsortiet består av 116 partners från sammanlagt 22 länder. LTU kommer att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa. Länets minsta kommuner har dock särskilda utmaningar avseende en minskande och åldrande befolkning och låg inflyttning. I vissa fall har kommunerna svårt att rekrytera rätt kompetens och därmed även att upprätthålla goda samhällsfunktioner. Framför allt Malmfälten och Luleåregionen behöver komma ikapp i sin bostadsplanering och sitt byggande. Även mindre orters fysiska planering, och våra infrastrukturella utmaningar är nyckelfrågor för Norrbotten. Värdet av livskraftiga mjölkbönder är stort för den Norrbottniska landsbygden. Mjölkbönderna i Norrbottens län, som redan tidigare brottats med vikande lönsamhet, är just nu hårt ekonomiskt pressade, mycket beroende på Rysslands importstopp av mejerivaror. Detta, och andra faktorer, har lett till att Norrmejerier tvingats sänka avräkningspriset till mjölkbönderna under Jämställdhet och integration De stora pensionsavgångarna och det negativa födelsenetto vi ser kan bara kompenseras av arbetskraft utifrån. Mottagandet av nyanlända har aldrig tidigare varit så högt i länet som under Detta gör invandringen och en lyckad integration till en av de viktigaste frågorna, inte bara för våra nyanlända, utan även för Norrbottens framtida tillväxt. Länsstyrelsen anordnar konferenser, seminarier, temadagar och deltar i olika forum runt om i länet, och arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och intolerans i syfte att lyfta invandringen som en tillgång och resurs som berikar länet. 4

5 Under år 2013 påbörjades en satsning för att lyfta jämställdhetsarbete i samverkan med Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet och Kommunförbundet Norrbotten. Målet var att visa upp jämställdhetsarbetet under konferensen Nordiskt Forum New Actions on Women s Rights i Malmö Konferensen manifesterade de nordiska ländernas beslutsamhet att tillsamman utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har mänskliga rättigheter fullt ut, en vision som aktörerna delar och arbetar för. Det gemensamma samarbetet i Norrbottens länt fick titeln Samverkan för jämställdhet Norrbotten. Ett jämställdhetspris instiftades i syfte att sätta fokus på gott jämställdhetsarbete i länet som vi kunde lyfta fram under Nordiskt Forum. Vinnaren fick möjlighet att presentera sitt arbete under vår programpunkt. Den samverkan som startats forsätter och implementeras i länets kommande satsningar. Världsarvet Laponias naturum Under hösten invigdes världsarvet Laponias naturum på Viedasnjargga i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Invigningen var kulmen på ett mångårigt arbete med en ny informationsstruktur för Laponia med sina fyra nationalparker (Padjelanta/Badjelánnda, Sarek, Muddus/Muttos och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke) och två naturreservat (Sjávnja och Stubbá). Efter invigningen, som lockade omkring 700 besökare, överlämnades naturum till Laponiatjuottjudus för fortsatt förvaltning. Byggnaden har anpassats till fjällandskapet och placerats så att verksamheten inte ska störa rennäringen. Utställningen berättar om områdets naturvärden, den levande samiska kulturen och om landskapets historiska dimension. Miljötillståndet I Norrbottens län bedöms ett av miljökvalitetsmålen kunna nås till år Två miljökvalitetsmål anses vara nära att nås. Tio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. I skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och det fjällnära området är miljöns tillstånd bättre, men framtidsutsikterna med ett förändrat klimat innebär förluster av både ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Länsstyrelsen bidrar till en hållbar utveckling Länsstyrelsen har en god bild av tillståndet i länet och vår vision Länsstyrelsen för Norrbottens bästa vägleder oss i vårt arbete. Vi ser oss som en samlande kraft i länet och vill fortsatt få regeringens och medborgarnas förtroende. Verksamheterna strävar mot att tillsammans göra rätt saker på rätt sätt och vara en attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare. Med vår tvärsektoriella kompetens, som spänner över hela fältet för hållbar utveckling, har vi goda förutsättningar att bidra till länets utveckling. Sven-Erik Österberg Landshövding 5

6 ORGANISATION Bild på organisationen

7 RESULTATREDOVISNING Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt beslutade verksamhets- och ärendestrukturen, (VÄS), som används för länsstyrelsernas ärende- och ekonomiredovisning. Varje verksamhetsområde inleds med likvärdiga prestationstabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Tabellerna följs av kommentarer till de redovisade värdena samt kommentarer till andra väsentliga prestationer inom sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 2 första stycke avseende nationella mål återrapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar av 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras under rubriken Länsstyrelseinstruktionen 2. Indikatorer Länsstyrelsen i Örebro län fick genom regleringsbreven för 2011 och 2012 i uppdrag att samordna arbetet med att utarbeta enhetliga indikatorer. Indikatorerna ska beskriva hur resultatet förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget redovisades till regeringskansliet i juni 2011 resp. juni Därefter tog regeringen beslut om att de föreslagna indikatorerna skulle användas från och med årsredovisningen för Indikatorerna ingår i den gemensamma årsredovisningsmallen och återfinns under det område de hör till. Efter att årsredovisningarna för 2012 lämnats in till regeringskansliet gjorde Länsstyrelsen i Örebro en mindre uppföljning av erfarenheterna av indikatorerna. Sammantaget var erfarenheterna relativt positiva. För de indikatorer som inte har något värde för 2014 ska endast värdena för kommenteras i årsredovisningen Värdena för 2014 kommer i dessa fall att levereras först i samband med årsredovisningsarbetet Undantag från ekonomiadministrativa regelverket I regleringsbrevet för 2014 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 jämfört med 3 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter. 7

8 Länsstyrelseinstruktion 2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346) Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I syfte att ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar har Länsstyrelsen ett nära och aktivt samarbete med myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, övriga organisationer och invånare. Länsstyrelsen har tillsammans med andra organisationer, däribland Länsstyrelsen i Västerbotten, under året arbetat med att färdigställa den regionala mineralstrategin Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län Detta är ett exempel på hur Länsstyrelsen omvandlar nationella mål eller strategier till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen arbetar målmedvetet i enlighet med EU:s vattendirektiv och gemensamma fiskeripolitik, vilket har gett goda förutsättningar för en bättre vattenmiljö. Laxvandringen uppför våra älvar ökar och tillståndet för kustharr och havsöring förbättras. Tempot i arbetet med restaurering och skydd av värdefulla vattenmiljöer behöver öka om vi ska leva upp till direktiv och mål. Skogsbruket präglar stora delar av landskapet, som blir allt mer fragmenterat då även skogar med höga natur- och kulturvärden fortsätter att avverkas. Arbetet med att skydda skog går framåt men inte i den takt vi önskar. Den naturhänsyn som tas i brukad skog räcker inte för att klara våra mål, vilket utgör en risk för den biologiska mångfalden. I kustlandskapet har miljöövervakningen påvisat en ökad exploatering av stränderna, något som rönt stor massmedial uppmärksamhet under året. När det gäller miljögifter har vi fortfarande problem med höga kvicksilverhalter i insjöfisk och dioxiner i fisk i Bottenviken. Vi har genomfört mätkampanjer för att få kunskap om problematiken. Eftersom Norrbottens län präglas av intensiv exploatering och tung industri finns ett stort behov av förebyggande arbete genom tillsyn och miljöövervakning. 8

9 Under året har Länsstyrelsen fastställt ett regionalt serviceprogram för länet avseende perioden samt utarbetat en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet Arbetet har skett i samverkan med bland annat landstinget, länets kommuner samt olika intresseorganisationer på landsbygden. Syftet med samverkan är att få bra underlag för långsiktigt hållbara beslut och en bred regional förankring. Ett viktigt mål i arbetet med det nya landsbygdsprogrammet är att förenkla för företagen. Tillsammans med Jordbruksverket planerar vi att åstadkomma ett nytt program som är enkelt att hantera både för sökande och för handläggande myndighet. När det gäller arbetet med service och grundläggande betaltjänster sker ett nära samarbete med både Jordbruksverket, Post- och telestyrelsen samt Tillväxtverket på central nivå. Länsstyrelsen har medverkat i arbetet med införandet av stöd till lokal serviceutveckling i landsbygdsprogrammet tillsammans med Jordbruksverket och Tillväxtverket. Länsstyrelsen samarbetar också med Länsstyrelsen i Dalarna, som samordnar betaltjänstuppdraget. Genom samarbetet bidrar Länsstyrelsen till att omsätta nationella mål på regional och lokal nivå genom ett nära samarbete med kommuner, landsbygdsbutiker med flera. Länsstyrelsen hanterar också medel till bredband inom både landsbygdsprogrammet och kanalisationsstöd och fungerar här som en länk mellan Jordbruksverket, Post- och telestyrelsen samt länets kommunal- och landstingsägda bolag för bredbandsfrågor (IT Norrbotten AB), kommuner och lokala intressenter. Länsstyrelsen har även medverkat i framtagandet av regionens digitala agenda. Myndighetens helhetsperspektiv gynnar utvecklingen i länet eftersom bredbandsfrågan har en naturlig koppling både till utvecklingen av det lokala näringslivet och utvecklingen av lokala servicelösningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen verkar på olika sätt för att utifrån det statliga helhetsperspektivet arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsens vision är Länsstyrelsen för Norrbottens bästa. Ett av de övergripande målen är Vi är en samlande kraft i länet. Nätverk m m Länsstyrelsen arrangerar sammanträden i drygt 30 olika nätverk, partnerskap och andra formella och informella grupper i länet. Exempel på formella grupper är insynsrådet, strukturfondspartnerskapet och viltförvaltningsdelegationen. Exempel på informella grupper är kommunal- och landstingsrådsgruppen, statliga myndigheter, jämställdhetsdelegationen och näringslivets aktörer. I vissa fall deltar även representanter från Västerbotten. Sammantaget uppgår antalet som deltar i de olika grupperna till omkring 380 personer och uppemot 180 möten per år genomförs. Vid många av mötena diskuteras aktuella samhällsfrågor av strategisk karaktär. Under året har en kartläggning genomförts av omfattningen av nätverk, partnerskap med mera. Kartläggningen kommer att ligga till grund för att ytterligare effektivisera den typen av verksamhet, så att största möjliga nytta för medborgarna kan erhållas. 9

10 Konferenser m m Ett sätt att få in synpunkter och att förmedla budskap är att anordna olika typer av konferenser. Länsstyrelsen anordnar årligen ett fyrtiotal konferenser, där totalt ungefär personer deltar. Konferenserna berör olika verksamhetsområden, till exempel inom sociala, miljö och näringsliv. Även konferensverksamheten har kartlagts under året. Resultatet av kartläggningen ska ligga till grund för en mer samlad konferensverksamhet. Syftet med det är bland annat att stärka den interna samverkan, effektivisera konferensplaneringen och genomförandet, öka lärandet inom organisationen, erbjuda deltagarna en ökad bredd och en mötesplats för dialog med mera. Kompetensplattform Norrbotten Kompetensförsörjningsutskottet (KFU) ansvarar för kompetensutvecklingsfrågor, etableringen och driften av länets kompetensplattform. Det sker i nära samverkan med Länsstyrelsen. I utskottet diskuteras strategiska frågor kopplade till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån bland annat näringslivets behov. KFU arbetar med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) som grund. Tillsammans med utbildningsanordnare, myndigheter, fackförbund, kommuner med flera kan vi via kompetensplattformen påverka utvecklingen i Norrbottens län. Året som gått har präglats av en tydlig viljeriktning och en väl fungerande plattform, där bland annat möjliggörandet av fler YH-utbildningar och offentlighetens kompetensutmaningar stått i centrum. Samverkan för säkerhet och utveckling Att stärka samhällets säkerhet är ett gemensamt ansvar för alla aktörer. I länet fortsätter vi att bygga vidare på den goda samverkan som finns mellan det civila samhället och Försvarsmakten i syfte att stärka vår förmåga att hantera såväl stora olyckor som kriser i länet. Samverkan bidrar även positivt till tillväxten, inte minst genom den rekrytering av personal som Försvarsmakten nu genomför. Även Försvarsmaktens internationella sammarbete bidrar till besöksnäringen i länet samt till den utveckling och verksamhet som resulterar i investeringar och forskning. Markanvändning Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att främja en god balans i länets markanvändning. Vår ökade tillväxt har under 2000-talet skapat ett kraftigt ökat tryck på markfrågorna, där olika viktiga intressen såsom miljö, renskötsel, kulturmiljö, gruvnäring, vindkraftsutbyggnad, test- och övningsverksamhet och besöksnäring ofta gör anspråk på samma arealer. Länsstyrelsen har tre pågående regeringsuppdrag inom gruv- och mineralfrågor, där Uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag till stöd för kommunernas översiktsplanering har goda möjligheter att stötta regionen gällande dessa frågor. Hållbar utveckling Under året har Länsstyrelsen påbörjat ett internt utvecklingsarbete avseende hållbar utveckling. Det innebär ökad fokus på tvärsektoriell samverkan i syfte att få underlag som bygger på de tre perspektiven, miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Arbetet ska bland annat resultera i bredare helhetstänk och fler sammanvägda bedömningar vid ärendehantering. 10

11 Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Pajalagruppen Northland Resources rekonstruktion och sedermera konkurs har stor påverkan på länets utveckling. Länsstyrelsen har kontinuerligt under året arbetat med frågor relaterade till Northland Resources. I samband med gruvans kris under hösten formerade Landshövdingen den så kallade Pajalagruppen, bestående av representanter från Pajala Kommun, Arbetsförmedlingen, fackföreningar, Företagarna, Pajala Utveckling AB samt Länsstyrelsen. Detta för att på bästa sätt kunna stötta utvecklingen och öka möjligheterna till en ljus framtid för gruvan. Arbetet i gruppen sker främst bilateralt med dagliga kontakter för att stötta konkursförvaltare Hans Anderssons arbete, Pajala kommuns kommunala utmaningar och företagens situation. Rennäring och rovdjur Under vintern var renbetet i länets norra delar till stora delar otillgängligt eftersom det blockerades av ett istäcke närmast marken. Många samebyar tvingades därför att stödutfodra sina renar i hägn. Man ansökte hos Sametinget om katastrofstöd, men främjandeanslaget räckte inte till för att fullt ut täcka behovet. Länsstyrelsen har under året inlett arbetet med toleransnivåer för rennäringen och förvaltningsverktyget för stora rovdjur. Planering och utarbetande av beräkningsmodell av förluster har skett i samverkan mellan renskötsellänen och Sametinget. Arbetet har som målsättning att det ska leda till bättre underlag vid beslut om licensjakt och skyddsjakt samt till en förbättrad dialog och förståelse mellan samebyarna och Länsstyrelsen i rovdjursfrågor. Genomförda förlustberäkningar visar på förluster till rovdjuren på mellan 29 och 35 procent vilket ska jämföras med den beslutade toleransnivån på som mest 10 procent. De höga förlustsiffror som hittills har presenterats, inger en oro att de båda uppdragen att uppnå toleransnivån samtidigt som rovdjuren ska ha en gynnsam bevarandestatus kan vara oförenliga. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346) Länsstyrelsen bedriver tillsyn i varierande omfattning inom de tillsynsområden som ingår i myndighetens verksamhet. Inom miljöbalksområdet finns en samlad tillsynsplan, i enlighet med miljöbalken. Länsstyrelsens tillsynsforum har under ett antal år arbetat med att utveckla myndighetens tillsyn. Under året har till exempel ett internt seminarium hållits om hur tekniska hjälpmedel kan effektivisera tillsynsbesöken. Information om tillsynsforum och tillsynsfrågor har varit ett ämne på intern personaldag. Vi har anordnat en föreläsning om motiverande samtal för de som arbetar med tillsyn, kontroller och besiktning av olika slag. 11

12 Övrig förvaltning PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 20* och 21* Årsarbetskrafter män 1) 4,84 3,63 3,51 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 9,96 7,87 8,43 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 6,27% 4,97% 5,11% Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 6,23% 5,25% 4,68% Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) Brukarundersökning Nöjdindex brukarundersökning verksamhet 207, Lönegaranti 3) 84 1) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. 3) Nöjd-index för verksamhet 207 Lönegaranti från länsstyrelsegemensam brukarundersökning Nöjdindex varierar mellan 0 och 100 där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för de länsstyrelser som deltog i undersökningen var 84. Länsstyrelserna ska kommentera ovanstående prestationer med avseende på volymer och kostnader samt redovisa andra väsentliga prestationer och resultat inom området. Uppgifterna kan t.ex. återfinnas i olika sakförordningar. Kommentarer till tabellen Största ökning av kostnader jämfört med föregående år inom övrig förvaltning avser allmänna val. Bidragsutbetalningar avser bygdeavgifter och lönegarantier. Andra väsentliga prestationer och resultat Sedan 2010 är ett antal verksamheter inom övrig förvaltning koncentrerade till Norrbottens län det vill säga från annat län. Länsstyrelsen i Norrbottens län utövar tillsyn av verksamheter som har tillstånd beslutade av avlämnande länsstyrelse. Övergången av ärenden innebär således fortfarande en del arbete med att överbrygga skillnader i handläggningsrutiner. Under 2014 har ett omfattande arbete med tillsyn av stiftelser påbörjats. På grund av den lagändring som träder i kraft den 1 januari 2016 har antalet avregisteringar och nyregistreringar av stiftelser ökat i omfattning. Mot bakgrund av valet 2014 och av att förordnandetid är kopplad till mandatperiod har under senare delen av året ett stort antal begravningsombud och vigselförrättare förordnats. För kameraärenden har en ny central tillsynsmyndighet tillkommit vilket påverkat handläggningen av dessa ärenden. Länsstyrelsen har konstant en stor mängd ärenden rörande prövning av godkännande av all personal vid bevakningsföretag. Den stora volymen av ärenden påverkas av att ett utbildningsföretag inom området är etablerat i länet. Länsstyrelsens e-tjänst, där bl a ingår ärenden med helt automatiserad handläggning, nyttjas i mer än 90 procent av inkomna ärenden. 12

13 Lönegaranti Länsstyrelsen har sett en ökad volym av lönegarantiärenden under året. Länsstyrelsen i Norrbottens län tog över lönegarantiärenden från Västerbottens län i fjol vilket inneburit en ökning av antalet ärenden. Under 2014 svarar Västerbotten för största ökningen av rekonstruktioner och konkurser. Både antalet och storleken på företagen har ökat. I Norrbottens län har företaget Northland Resources med trehundra anställda erhållit lönegaranti efter att företaget fått rekonstruktion samt slutligen även var tvungen att begära sig i konkurs. Detta är det företag med flest anställda, till vilket Länsstyrelsen i Norrbottens län under året betalat ut lönegaranti till. Älgjakt Älgjakten 2013 genomfördes utan problem älgar fälldes enligt den officiella statistiken vilket är det näst högsta antalet någonsin, endast överträffat av år 2011 då älgar fälldes. Det är ännu för tidigt att analysera 2014 års jaktresultat, eftersom inrapporteringen av resultatet pågår. För första gången i modern tid bedrivs älgjakten utan brunstuppehåll i hela länet. En utvärdering angående detta kommer att göras med hjälp av Umeå Universitet och SLU. Rapporteringssystemet Älgdata.se har för Norrbottens läns del fungerat bra utan större komplikationer. Betalningslösningen, som inte användes tidigare, är driftsatt och ett antal elektroniska fakturor har redan skapats. Hittills har systemet fungerat väl. Viltskador Resultatet av 2014 års Älgbetesinventering (Äbin), som omfattade halva länet, visar på mindre skador än tidigare. Den inventerade halvan har dock i regel mindre skador än övriga områden. Inventeringen visar att snödjupet har stor betydelse för omfattningen av skador. Kusten, som hade en snöfattig vinter där markfoder var tillgängligt, påvisade relativt låga skadenivåer. Älgförvaltningsområde 3 i Arjeplog och Arvidsjaur, som hade fullt snödjup, påvisade lika stora eller om möjligt något högre skadenivåer jämfört med inventeringen av området De omfattande älgbetesskadorna diskuterades vid den årliga konferensen med älgförvaltningsgrupperna. I år deltog både Skogsstyrelsen och några ledamöter från viltförvaltningsdelegationen i syfte att öka kunskapsnivån och samsynen. Skogsstyrelsen informerade om sin roll och på vilket sätt de kan vara en resurs i förvaltningsarbetet. Älgmärkningsprojekten börjar ge resultat och vi har för första gången delvis använt oss av älgarnas faktiska vandringsmönster som beslutsunderlag för årets licenstilldelningar märktes totalt 90 älgar med GPS-halsband i tre områden med mycket svåra älgbetesskador. Älgarna har således burit GPS-sändarna i över ett år och vi har börjat skönja deras vandringsmönster. Med kunskap om var någonstans märkta, skadegörande älgar befinner sig under jakten kan en ökad avskjutning planeras inom dessa områden. Problemen med skador av trana och sångsvan på gröda har ökat i Norrbottens län liksom i hela Sverige som en följd av ökande populationer av arterna. Länsstyrelsen har därför initierat ett projekt i två områden i samarbete med berörda lantbrukare och Viltskadecenter. Inom projektet provas olika metoder att skrämma bort fåglar från de kommersiella grödorna samtidigt som särskilda avledningsåkrar, där fåglarna kan äta ostört, anläggs. Projektet, som bygger på en god dialog mellan jordbrukare och Länsstyrelsen, fortsätter sannolikt under 2015 och slutredovisas därefter. 13

14 Vvo-ärenden Viltvårdsområdesärenden handläggs fortlöpande. Antalet ärenden är i stort sett konstant över åren. Redovisningen av arbetet med licens- och skyddsjakt efter stora rovdjur samt viltförvaltningsdelegationens arbete återfinns under RB 50 Skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Återrapportering regleringsbrev RB 18. Länsstyrelserna ska i samråd med berörda myndigheter och intressenter utarbeta regionalt anpassade finansieringsformer som möjliggör för älgförvaltningsområden i hela landet att regelbundet genomföra inventeringar. Länsstyrelsen får i mån av medel finansiera de inventeringar som älgförvaltningsgrupperna efterfrågar genom bidrag ur länets älgvårdsfond. Under år 2014 har Länsstyrelsen därför lämnat bidrag till älgbetesinventeringen (Äbin) och till ett älgmärkningsprojekt där 90 älgar har försetts med GPS-sändare. Länsstyrelsen har lämnat bidrag med 50 procent till de båda inventeringarna och skogsbruket har bidragit med de resterande 50 procenten. Denna fördelning av kostnaderna mellan skogsbruket och Länsstyrelsen har rått under en följd av år. Skogsbruket har aviserat att man avser att ta hela kostnaden för Äbin för halva Sveriges areal årligen från och med Detaljerna om hur inventeringarna ska förläggas i tid och rum är dock ännu inte klara. Om det kommer att finnas behov av att delfinansiera Äbin ur älgvårdsfonden, för att täcka en större areal, är ännu oklart. Då det gäller älgmärkningsprojektet, som förväntas pågå i ytterligare fem år, kommer skogsbruket och Länsstyrelsen att dela på kostnaderna som tidigare. Länsstyrelseinstruktion 4 1. Länsstyrelsens uppgifter omfattar också de allmänna valen År 2014 har varit ett så kallat supervalår då både val till Europaparlamentet (EP) och val till riksdag, kommun och landsting (RKL) har genomförts. Planeringsarbetet inför EP-valet och de allmänna valen har pågått under ca ett års tid. Innan själva röstsammanräkningen genomfördes bedrevs arbetet till stora delar av valansvarig och valhandläggare som hade kontakt med Valmyndigheten, kommuner, landsting och partier. Arbetet omfattade framför allt utbildning av valnämnder, beställning av valsedlar samt olika former av förberedelser. Röstsammanräkningen av EP-valet skedde under perioden maj Totalt arbetade ca 40 personer med valet varav ca 20 personer var externt anställda. Övrig personal var anställda vid Länsstyrelsen. Valdeltagandet i Norrbottens län vid EP-valet var 47,30 % vilket innebar en ökning om 6,87 % från valet Den slutliga röstsammanräkningen av de allmänna valen (RKL) pågick mellan den september. Totalt har ca 70 personer arbetat med valet varav ca 46 personer var externt anställda. Resterande personal var anställda vid Länsstyrelsen. 14

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2015:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vattenprovtagning inom kalkeffektuppföljning i sjön

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Tabell I Länsstyrelsen i siffror 2013 2012 2011 Verksamhet Antal inkomna och initiativärenden (st) 72 446 74 637 79 058 Beslutade ärenden (st) 73 004 73 739 76 089 Utgående ärendebalans

Läs mer

Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7

Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7 Årsredovisning 2014 Landshövdingen har ordet 1 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 14 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Länsstyrelsen i Gotlands län Dnr 100-633-13

Länsstyrelsen i Gotlands län Dnr 100-633-13 1 Landshövdingen har ordet 3 Organisation 6 Länsstyrelseinstruktion 2 7 Länsstyrelseinstruktion 3-6 16 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 17 Lantbruk och

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Innehållsförteckning Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Resultatredovisning...4 Redovisningens disposition... 4 Organisation och styrning... 5 Samlad bedömning av årets resultat...

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer