Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Diarienummer

2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2014 Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. Luleå den 20 februari Sven-Erik Österberg Landshövding Länsstyrelsen i Norrbottens län 2

3 Innehåll Landshövdingen har ordet 4 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 12 Trafikföreskrifter 17 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 18 Regional tillväxt 22 Infrastrukturplanering 55 Hållbar samhällsplanering och boende 58 Energi och klimat 64 Kulturmiljö 70 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 75 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 81 Lantbruk och landsbygd 112 Rennäring m.m. 122 Fiske 127 Folkhälsa 133 Jämställdhet 138 Nationella minoriteter och Mänskliga rättigheter 152 Integration 159 Organisationsstyrning 165 Personaluppgifter 166 Året i siffror 170 Finansiell redovisning 186 Resultaträkning 186 Balansräkning 187 Anslagsredovisning 189 Noter till resultaträkningen 194 Noter till balansräkningen 202 3

4 LANDSHÖVDINGEN HAR ORDET Norrbotten har en god arbetsmarknad och god ekonomisk utveckling i stort. Detta trots viss avmattning av tillväxten, till stor del beroende på låga malmpriser. Integration och mångfald blir allt viktigare då den invandrade kompetensen står för hela flyttningsöverskottet. Efterfrågan på bostäder och lokaler är fortsatt stor, det måste finnas tillgång till bra boende om länet fortsatt ska vara konkurrenskraftigt. Miljötillståndet är bättre i fjällen än i skogsoch kustlandet. Tillväxt Den starka tillväxt vi sett de senaste åren har på senaste tid avmattats något, främst på grund av en vikande gruvsektor. Samtidigt står sig Norrbotten bättre rustat än tidigare med ett starkt universitet, en blomstrande IT-sektor, en besöksnäring som uppvisar goda tillväxttal och en stabil och expanderande test- och övningsverksamhet. Luleå tekniska universitet (LTU) är en av sex noder i Europa som får ansvar för en del av EU:s hittills största råvarusatsning RawMatTERS. Satsningen väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya attraktiva jobb. Det industridrivna konsortiet består av 116 partners från sammanlagt 22 länder. LTU kommer att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa. Länets minsta kommuner har dock särskilda utmaningar avseende en minskande och åldrande befolkning och låg inflyttning. I vissa fall har kommunerna svårt att rekrytera rätt kompetens och därmed även att upprätthålla goda samhällsfunktioner. Framför allt Malmfälten och Luleåregionen behöver komma ikapp i sin bostadsplanering och sitt byggande. Även mindre orters fysiska planering, och våra infrastrukturella utmaningar är nyckelfrågor för Norrbotten. Värdet av livskraftiga mjölkbönder är stort för den Norrbottniska landsbygden. Mjölkbönderna i Norrbottens län, som redan tidigare brottats med vikande lönsamhet, är just nu hårt ekonomiskt pressade, mycket beroende på Rysslands importstopp av mejerivaror. Detta, och andra faktorer, har lett till att Norrmejerier tvingats sänka avräkningspriset till mjölkbönderna under Jämställdhet och integration De stora pensionsavgångarna och det negativa födelsenetto vi ser kan bara kompenseras av arbetskraft utifrån. Mottagandet av nyanlända har aldrig tidigare varit så högt i länet som under Detta gör invandringen och en lyckad integration till en av de viktigaste frågorna, inte bara för våra nyanlända, utan även för Norrbottens framtida tillväxt. Länsstyrelsen anordnar konferenser, seminarier, temadagar och deltar i olika forum runt om i länet, och arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och intolerans i syfte att lyfta invandringen som en tillgång och resurs som berikar länet. 4

5 Under år 2013 påbörjades en satsning för att lyfta jämställdhetsarbete i samverkan med Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet och Kommunförbundet Norrbotten. Målet var att visa upp jämställdhetsarbetet under konferensen Nordiskt Forum New Actions on Women s Rights i Malmö Konferensen manifesterade de nordiska ländernas beslutsamhet att tillsamman utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har mänskliga rättigheter fullt ut, en vision som aktörerna delar och arbetar för. Det gemensamma samarbetet i Norrbottens länt fick titeln Samverkan för jämställdhet Norrbotten. Ett jämställdhetspris instiftades i syfte att sätta fokus på gott jämställdhetsarbete i länet som vi kunde lyfta fram under Nordiskt Forum. Vinnaren fick möjlighet att presentera sitt arbete under vår programpunkt. Den samverkan som startats forsätter och implementeras i länets kommande satsningar. Världsarvet Laponias naturum Under hösten invigdes världsarvet Laponias naturum på Viedasnjargga i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Invigningen var kulmen på ett mångårigt arbete med en ny informationsstruktur för Laponia med sina fyra nationalparker (Padjelanta/Badjelánnda, Sarek, Muddus/Muttos och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke) och två naturreservat (Sjávnja och Stubbá). Efter invigningen, som lockade omkring 700 besökare, överlämnades naturum till Laponiatjuottjudus för fortsatt förvaltning. Byggnaden har anpassats till fjällandskapet och placerats så att verksamheten inte ska störa rennäringen. Utställningen berättar om områdets naturvärden, den levande samiska kulturen och om landskapets historiska dimension. Miljötillståndet I Norrbottens län bedöms ett av miljökvalitetsmålen kunna nås till år Två miljökvalitetsmål anses vara nära att nås. Tio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. I skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och det fjällnära området är miljöns tillstånd bättre, men framtidsutsikterna med ett förändrat klimat innebär förluster av både ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Länsstyrelsen bidrar till en hållbar utveckling Länsstyrelsen har en god bild av tillståndet i länet och vår vision Länsstyrelsen för Norrbottens bästa vägleder oss i vårt arbete. Vi ser oss som en samlande kraft i länet och vill fortsatt få regeringens och medborgarnas förtroende. Verksamheterna strävar mot att tillsammans göra rätt saker på rätt sätt och vara en attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare. Med vår tvärsektoriella kompetens, som spänner över hela fältet för hållbar utveckling, har vi goda förutsättningar att bidra till länets utveckling. Sven-Erik Österberg Landshövding 5

6 ORGANISATION Bild på organisationen

7 RESULTATREDOVISNING Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt beslutade verksamhets- och ärendestrukturen, (VÄS), som används för länsstyrelsernas ärende- och ekonomiredovisning. Varje verksamhetsområde inleds med likvärdiga prestationstabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Tabellerna följs av kommentarer till de redovisade värdena samt kommentarer till andra väsentliga prestationer inom sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet. Länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 2 första stycke avseende nationella mål återrapporteras genom indikatorerna som är placerade under respektive verksamhetsområde. Övriga delar av 2 länsstyrelseinstruktionen återrapporteras under rubriken Länsstyrelseinstruktionen 2. Indikatorer Länsstyrelsen i Örebro län fick genom regleringsbreven för 2011 och 2012 i uppdrag att samordna arbetet med att utarbeta enhetliga indikatorer. Indikatorerna ska beskriva hur resultatet förhåller sig till målet att nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Uppdraget redovisades till regeringskansliet i juni 2011 resp. juni Därefter tog regeringen beslut om att de föreslagna indikatorerna skulle användas från och med årsredovisningen för Indikatorerna ingår i den gemensamma årsredovisningsmallen och återfinns under det område de hör till. Efter att årsredovisningarna för 2012 lämnats in till regeringskansliet gjorde Länsstyrelsen i Örebro en mindre uppföljning av erfarenheterna av indikatorerna. Sammantaget var erfarenheterna relativt positiva. För de indikatorer som inte har något värde för 2014 ska endast värdena för kommenteras i årsredovisningen Värdena för 2014 kommer i dessa fall att levereras först i samband med årsredovisningsarbetet Undantag från ekonomiadministrativa regelverket I regleringsbrevet för 2014 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 jämfört med 3 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter. 7

8 Länsstyrelseinstruktion 2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346) Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I syfte att ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar har Länsstyrelsen ett nära och aktivt samarbete med myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, övriga organisationer och invånare. Länsstyrelsen har tillsammans med andra organisationer, däribland Länsstyrelsen i Västerbotten, under året arbetat med att färdigställa den regionala mineralstrategin Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län Detta är ett exempel på hur Länsstyrelsen omvandlar nationella mål eller strategier till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen arbetar målmedvetet i enlighet med EU:s vattendirektiv och gemensamma fiskeripolitik, vilket har gett goda förutsättningar för en bättre vattenmiljö. Laxvandringen uppför våra älvar ökar och tillståndet för kustharr och havsöring förbättras. Tempot i arbetet med restaurering och skydd av värdefulla vattenmiljöer behöver öka om vi ska leva upp till direktiv och mål. Skogsbruket präglar stora delar av landskapet, som blir allt mer fragmenterat då även skogar med höga natur- och kulturvärden fortsätter att avverkas. Arbetet med att skydda skog går framåt men inte i den takt vi önskar. Den naturhänsyn som tas i brukad skog räcker inte för att klara våra mål, vilket utgör en risk för den biologiska mångfalden. I kustlandskapet har miljöövervakningen påvisat en ökad exploatering av stränderna, något som rönt stor massmedial uppmärksamhet under året. När det gäller miljögifter har vi fortfarande problem med höga kvicksilverhalter i insjöfisk och dioxiner i fisk i Bottenviken. Vi har genomfört mätkampanjer för att få kunskap om problematiken. Eftersom Norrbottens län präglas av intensiv exploatering och tung industri finns ett stort behov av förebyggande arbete genom tillsyn och miljöövervakning. 8

9 Under året har Länsstyrelsen fastställt ett regionalt serviceprogram för länet avseende perioden samt utarbetat en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet Arbetet har skett i samverkan med bland annat landstinget, länets kommuner samt olika intresseorganisationer på landsbygden. Syftet med samverkan är att få bra underlag för långsiktigt hållbara beslut och en bred regional förankring. Ett viktigt mål i arbetet med det nya landsbygdsprogrammet är att förenkla för företagen. Tillsammans med Jordbruksverket planerar vi att åstadkomma ett nytt program som är enkelt att hantera både för sökande och för handläggande myndighet. När det gäller arbetet med service och grundläggande betaltjänster sker ett nära samarbete med både Jordbruksverket, Post- och telestyrelsen samt Tillväxtverket på central nivå. Länsstyrelsen har medverkat i arbetet med införandet av stöd till lokal serviceutveckling i landsbygdsprogrammet tillsammans med Jordbruksverket och Tillväxtverket. Länsstyrelsen samarbetar också med Länsstyrelsen i Dalarna, som samordnar betaltjänstuppdraget. Genom samarbetet bidrar Länsstyrelsen till att omsätta nationella mål på regional och lokal nivå genom ett nära samarbete med kommuner, landsbygdsbutiker med flera. Länsstyrelsen hanterar också medel till bredband inom både landsbygdsprogrammet och kanalisationsstöd och fungerar här som en länk mellan Jordbruksverket, Post- och telestyrelsen samt länets kommunal- och landstingsägda bolag för bredbandsfrågor (IT Norrbotten AB), kommuner och lokala intressenter. Länsstyrelsen har även medverkat i framtagandet av regionens digitala agenda. Myndighetens helhetsperspektiv gynnar utvecklingen i länet eftersom bredbandsfrågan har en naturlig koppling både till utvecklingen av det lokala näringslivet och utvecklingen av lokala servicelösningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen verkar på olika sätt för att utifrån det statliga helhetsperspektivet arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsens vision är Länsstyrelsen för Norrbottens bästa. Ett av de övergripande målen är Vi är en samlande kraft i länet. Nätverk m m Länsstyrelsen arrangerar sammanträden i drygt 30 olika nätverk, partnerskap och andra formella och informella grupper i länet. Exempel på formella grupper är insynsrådet, strukturfondspartnerskapet och viltförvaltningsdelegationen. Exempel på informella grupper är kommunal- och landstingsrådsgruppen, statliga myndigheter, jämställdhetsdelegationen och näringslivets aktörer. I vissa fall deltar även representanter från Västerbotten. Sammantaget uppgår antalet som deltar i de olika grupperna till omkring 380 personer och uppemot 180 möten per år genomförs. Vid många av mötena diskuteras aktuella samhällsfrågor av strategisk karaktär. Under året har en kartläggning genomförts av omfattningen av nätverk, partnerskap med mera. Kartläggningen kommer att ligga till grund för att ytterligare effektivisera den typen av verksamhet, så att största möjliga nytta för medborgarna kan erhållas. 9

10 Konferenser m m Ett sätt att få in synpunkter och att förmedla budskap är att anordna olika typer av konferenser. Länsstyrelsen anordnar årligen ett fyrtiotal konferenser, där totalt ungefär personer deltar. Konferenserna berör olika verksamhetsområden, till exempel inom sociala, miljö och näringsliv. Även konferensverksamheten har kartlagts under året. Resultatet av kartläggningen ska ligga till grund för en mer samlad konferensverksamhet. Syftet med det är bland annat att stärka den interna samverkan, effektivisera konferensplaneringen och genomförandet, öka lärandet inom organisationen, erbjuda deltagarna en ökad bredd och en mötesplats för dialog med mera. Kompetensplattform Norrbotten Kompetensförsörjningsutskottet (KFU) ansvarar för kompetensutvecklingsfrågor, etableringen och driften av länets kompetensplattform. Det sker i nära samverkan med Länsstyrelsen. I utskottet diskuteras strategiska frågor kopplade till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån bland annat näringslivets behov. KFU arbetar med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) som grund. Tillsammans med utbildningsanordnare, myndigheter, fackförbund, kommuner med flera kan vi via kompetensplattformen påverka utvecklingen i Norrbottens län. Året som gått har präglats av en tydlig viljeriktning och en väl fungerande plattform, där bland annat möjliggörandet av fler YH-utbildningar och offentlighetens kompetensutmaningar stått i centrum. Samverkan för säkerhet och utveckling Att stärka samhällets säkerhet är ett gemensamt ansvar för alla aktörer. I länet fortsätter vi att bygga vidare på den goda samverkan som finns mellan det civila samhället och Försvarsmakten i syfte att stärka vår förmåga att hantera såväl stora olyckor som kriser i länet. Samverkan bidrar även positivt till tillväxten, inte minst genom den rekrytering av personal som Försvarsmakten nu genomför. Även Försvarsmaktens internationella sammarbete bidrar till besöksnäringen i länet samt till den utveckling och verksamhet som resulterar i investeringar och forskning. Markanvändning Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att främja en god balans i länets markanvändning. Vår ökade tillväxt har under 2000-talet skapat ett kraftigt ökat tryck på markfrågorna, där olika viktiga intressen såsom miljö, renskötsel, kulturmiljö, gruvnäring, vindkraftsutbyggnad, test- och övningsverksamhet och besöksnäring ofta gör anspråk på samma arealer. Länsstyrelsen har tre pågående regeringsuppdrag inom gruv- och mineralfrågor, där Uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag till stöd för kommunernas översiktsplanering har goda möjligheter att stötta regionen gällande dessa frågor. Hållbar utveckling Under året har Länsstyrelsen påbörjat ett internt utvecklingsarbete avseende hållbar utveckling. Det innebär ökad fokus på tvärsektoriell samverkan i syfte att få underlag som bygger på de tre perspektiven, miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Arbetet ska bland annat resultera i bredare helhetstänk och fler sammanvägda bedömningar vid ärendehantering. 10

11 Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Pajalagruppen Northland Resources rekonstruktion och sedermera konkurs har stor påverkan på länets utveckling. Länsstyrelsen har kontinuerligt under året arbetat med frågor relaterade till Northland Resources. I samband med gruvans kris under hösten formerade Landshövdingen den så kallade Pajalagruppen, bestående av representanter från Pajala Kommun, Arbetsförmedlingen, fackföreningar, Företagarna, Pajala Utveckling AB samt Länsstyrelsen. Detta för att på bästa sätt kunna stötta utvecklingen och öka möjligheterna till en ljus framtid för gruvan. Arbetet i gruppen sker främst bilateralt med dagliga kontakter för att stötta konkursförvaltare Hans Anderssons arbete, Pajala kommuns kommunala utmaningar och företagens situation. Rennäring och rovdjur Under vintern var renbetet i länets norra delar till stora delar otillgängligt eftersom det blockerades av ett istäcke närmast marken. Många samebyar tvingades därför att stödutfodra sina renar i hägn. Man ansökte hos Sametinget om katastrofstöd, men främjandeanslaget räckte inte till för att fullt ut täcka behovet. Länsstyrelsen har under året inlett arbetet med toleransnivåer för rennäringen och förvaltningsverktyget för stora rovdjur. Planering och utarbetande av beräkningsmodell av förluster har skett i samverkan mellan renskötsellänen och Sametinget. Arbetet har som målsättning att det ska leda till bättre underlag vid beslut om licensjakt och skyddsjakt samt till en förbättrad dialog och förståelse mellan samebyarna och Länsstyrelsen i rovdjursfrågor. Genomförda förlustberäkningar visar på förluster till rovdjuren på mellan 29 och 35 procent vilket ska jämföras med den beslutade toleransnivån på som mest 10 procent. De höga förlustsiffror som hittills har presenterats, inger en oro att de båda uppdragen att uppnå toleransnivån samtidigt som rovdjuren ska ha en gynnsam bevarandestatus kan vara oförenliga. Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346) Länsstyrelsen bedriver tillsyn i varierande omfattning inom de tillsynsområden som ingår i myndighetens verksamhet. Inom miljöbalksområdet finns en samlad tillsynsplan, i enlighet med miljöbalken. Länsstyrelsens tillsynsforum har under ett antal år arbetat med att utveckla myndighetens tillsyn. Under året har till exempel ett internt seminarium hållits om hur tekniska hjälpmedel kan effektivisera tillsynsbesöken. Information om tillsynsforum och tillsynsfrågor har varit ett ämne på intern personaldag. Vi har anordnat en föreläsning om motiverande samtal för de som arbetar med tillsyn, kontroller och besiktning av olika slag. 11

12 Övrig förvaltning PRESTATIONER (VOLYMER OCH KOSTNADER) Avser verksamhet 20* och 21* Årsarbetskrafter män 1) 4,84 3,63 3,51 Årsarbetskrafter kvinnor 1) 9,96 7,87 8,43 Andel av totala årsarbetskrafter (%) 6,27% 4,97% 5,11% Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2) 6,23% 5,25% 4,68% Antal ärenden, inkomna och upprättade Antal beslutade ärenden Antal ej beslutade ärenden äldre än två år Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) Brukarundersökning Nöjdindex brukarundersökning verksamhet 207, Lönegaranti 3) 84 1) 1 årsarbetskraft = 1760 timmar 2) Andel av total verksamhetskostnad inkl OH exkl. resurssamverkan. Uppgiften hämtas från tabell B. 3) Nöjd-index för verksamhet 207 Lönegaranti från länsstyrelsegemensam brukarundersökning Nöjdindex varierar mellan 0 och 100 där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för de länsstyrelser som deltog i undersökningen var 84. Länsstyrelserna ska kommentera ovanstående prestationer med avseende på volymer och kostnader samt redovisa andra väsentliga prestationer och resultat inom området. Uppgifterna kan t.ex. återfinnas i olika sakförordningar. Kommentarer till tabellen Största ökning av kostnader jämfört med föregående år inom övrig förvaltning avser allmänna val. Bidragsutbetalningar avser bygdeavgifter och lönegarantier. Andra väsentliga prestationer och resultat Sedan 2010 är ett antal verksamheter inom övrig förvaltning koncentrerade till Norrbottens län det vill säga från annat län. Länsstyrelsen i Norrbottens län utövar tillsyn av verksamheter som har tillstånd beslutade av avlämnande länsstyrelse. Övergången av ärenden innebär således fortfarande en del arbete med att överbrygga skillnader i handläggningsrutiner. Under 2014 har ett omfattande arbete med tillsyn av stiftelser påbörjats. På grund av den lagändring som träder i kraft den 1 januari 2016 har antalet avregisteringar och nyregistreringar av stiftelser ökat i omfattning. Mot bakgrund av valet 2014 och av att förordnandetid är kopplad till mandatperiod har under senare delen av året ett stort antal begravningsombud och vigselförrättare förordnats. För kameraärenden har en ny central tillsynsmyndighet tillkommit vilket påverkat handläggningen av dessa ärenden. Länsstyrelsen har konstant en stor mängd ärenden rörande prövning av godkännande av all personal vid bevakningsföretag. Den stora volymen av ärenden påverkas av att ett utbildningsföretag inom området är etablerat i länet. Länsstyrelsens e-tjänst, där bl a ingår ärenden med helt automatiserad handläggning, nyttjas i mer än 90 procent av inkomna ärenden. 12

13 Lönegaranti Länsstyrelsen har sett en ökad volym av lönegarantiärenden under året. Länsstyrelsen i Norrbottens län tog över lönegarantiärenden från Västerbottens län i fjol vilket inneburit en ökning av antalet ärenden. Under 2014 svarar Västerbotten för största ökningen av rekonstruktioner och konkurser. Både antalet och storleken på företagen har ökat. I Norrbottens län har företaget Northland Resources med trehundra anställda erhållit lönegaranti efter att företaget fått rekonstruktion samt slutligen även var tvungen att begära sig i konkurs. Detta är det företag med flest anställda, till vilket Länsstyrelsen i Norrbottens län under året betalat ut lönegaranti till. Älgjakt Älgjakten 2013 genomfördes utan problem älgar fälldes enligt den officiella statistiken vilket är det näst högsta antalet någonsin, endast överträffat av år 2011 då älgar fälldes. Det är ännu för tidigt att analysera 2014 års jaktresultat, eftersom inrapporteringen av resultatet pågår. För första gången i modern tid bedrivs älgjakten utan brunstuppehåll i hela länet. En utvärdering angående detta kommer att göras med hjälp av Umeå Universitet och SLU. Rapporteringssystemet Älgdata.se har för Norrbottens läns del fungerat bra utan större komplikationer. Betalningslösningen, som inte användes tidigare, är driftsatt och ett antal elektroniska fakturor har redan skapats. Hittills har systemet fungerat väl. Viltskador Resultatet av 2014 års Älgbetesinventering (Äbin), som omfattade halva länet, visar på mindre skador än tidigare. Den inventerade halvan har dock i regel mindre skador än övriga områden. Inventeringen visar att snödjupet har stor betydelse för omfattningen av skador. Kusten, som hade en snöfattig vinter där markfoder var tillgängligt, påvisade relativt låga skadenivåer. Älgförvaltningsområde 3 i Arjeplog och Arvidsjaur, som hade fullt snödjup, påvisade lika stora eller om möjligt något högre skadenivåer jämfört med inventeringen av området De omfattande älgbetesskadorna diskuterades vid den årliga konferensen med älgförvaltningsgrupperna. I år deltog både Skogsstyrelsen och några ledamöter från viltförvaltningsdelegationen i syfte att öka kunskapsnivån och samsynen. Skogsstyrelsen informerade om sin roll och på vilket sätt de kan vara en resurs i förvaltningsarbetet. Älgmärkningsprojekten börjar ge resultat och vi har för första gången delvis använt oss av älgarnas faktiska vandringsmönster som beslutsunderlag för årets licenstilldelningar märktes totalt 90 älgar med GPS-halsband i tre områden med mycket svåra älgbetesskador. Älgarna har således burit GPS-sändarna i över ett år och vi har börjat skönja deras vandringsmönster. Med kunskap om var någonstans märkta, skadegörande älgar befinner sig under jakten kan en ökad avskjutning planeras inom dessa områden. Problemen med skador av trana och sångsvan på gröda har ökat i Norrbottens län liksom i hela Sverige som en följd av ökande populationer av arterna. Länsstyrelsen har därför initierat ett projekt i två områden i samarbete med berörda lantbrukare och Viltskadecenter. Inom projektet provas olika metoder att skrämma bort fåglar från de kommersiella grödorna samtidigt som särskilda avledningsåkrar, där fåglarna kan äta ostört, anläggs. Projektet, som bygger på en god dialog mellan jordbrukare och Länsstyrelsen, fortsätter sannolikt under 2015 och slutredovisas därefter. 13

14 Vvo-ärenden Viltvårdsområdesärenden handläggs fortlöpande. Antalet ärenden är i stort sett konstant över åren. Redovisningen av arbetet med licens- och skyddsjakt efter stora rovdjur samt viltförvaltningsdelegationens arbete återfinns under RB 50 Skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Återrapportering regleringsbrev RB 18. Länsstyrelserna ska i samråd med berörda myndigheter och intressenter utarbeta regionalt anpassade finansieringsformer som möjliggör för älgförvaltningsområden i hela landet att regelbundet genomföra inventeringar. Länsstyrelsen får i mån av medel finansiera de inventeringar som älgförvaltningsgrupperna efterfrågar genom bidrag ur länets älgvårdsfond. Under år 2014 har Länsstyrelsen därför lämnat bidrag till älgbetesinventeringen (Äbin) och till ett älgmärkningsprojekt där 90 älgar har försetts med GPS-sändare. Länsstyrelsen har lämnat bidrag med 50 procent till de båda inventeringarna och skogsbruket har bidragit med de resterande 50 procenten. Denna fördelning av kostnaderna mellan skogsbruket och Länsstyrelsen har rått under en följd av år. Skogsbruket har aviserat att man avser att ta hela kostnaden för Äbin för halva Sveriges areal årligen från och med Detaljerna om hur inventeringarna ska förläggas i tid och rum är dock ännu inte klara. Om det kommer att finnas behov av att delfinansiera Äbin ur älgvårdsfonden, för att täcka en större areal, är ännu oklart. Då det gäller älgmärkningsprojektet, som förväntas pågå i ytterligare fem år, kommer skogsbruket och Länsstyrelsen att dela på kostnaderna som tidigare. Länsstyrelseinstruktion 4 1. Länsstyrelsens uppgifter omfattar också de allmänna valen År 2014 har varit ett så kallat supervalår då både val till Europaparlamentet (EP) och val till riksdag, kommun och landsting (RKL) har genomförts. Planeringsarbetet inför EP-valet och de allmänna valen har pågått under ca ett års tid. Innan själva röstsammanräkningen genomfördes bedrevs arbetet till stora delar av valansvarig och valhandläggare som hade kontakt med Valmyndigheten, kommuner, landsting och partier. Arbetet omfattade framför allt utbildning av valnämnder, beställning av valsedlar samt olika former av förberedelser. Röstsammanräkningen av EP-valet skedde under perioden maj Totalt arbetade ca 40 personer med valet varav ca 20 personer var externt anställda. Övrig personal var anställda vid Länsstyrelsen. Valdeltagandet i Norrbottens län vid EP-valet var 47,30 % vilket innebar en ökning om 6,87 % från valet Den slutliga röstsammanräkningen av de allmänna valen (RKL) pågick mellan den september. Totalt har ca 70 personer arbetat med valet varav ca 46 personer var externt anställda. Resterande personal var anställda vid Länsstyrelsen. 14

Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen i Norrbottens län

Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen i Norrbottens län Årsredovisning 2013 Länsstyrelsen i Norrbottens län Diarienummer 106-1836-2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 5 Resultatredovisning 6 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 11

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010

Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Gemensam myndighetsdialog för verksamhetsåret 2010 Halmstad 15 april 2011 Underlag till dialogen Berörda departement har inkommit med bedömningar av länsstyrelsernas arbete utifrån återrapporteringen i

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN 2013 2014-02-20 106-697-14. Årsredovisning 2013

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN 2013 2014-02-20 106-697-14. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 2 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2013 Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland. Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland. Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Årsredovisning 2014 Länsstyrelsen Västernorrland Omslagsbild: Utsikt från Gåsnäsberget vid Mannaminne Foto: Jan Lindmark Diarienummer:100-1016-15 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

länsstyrelsen västerbotten Års redo visning

länsstyrelsen västerbotten Års redo visning länsstyrelsen västerbotten Års redo visning 2013 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 1371-2014 Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2013 Jag intygar att årsredovisningen ger

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Miljömålen regionalt och RUS.

Miljömålen regionalt och RUS. Miljömålen regionalt och RUS www.rus.lst.se Miljömålsproppen 2009/10:155 5.2 Regionala miljömål och regionalt miljöarbete Regeringens bedömning: Regionala miljömål beslutas av regionalt miljömåls-ansvariga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

A. Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande

A. Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande VERKSAMHETSSTYRNING A. Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande Mål Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Mötesplats social hållbarhet 5 december 2016 Johan Carlson, gd Folkhälsomyndigheten Agenda 2030 för en hållbar utveckling People Planet Prosperity Peace

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Sametinget. Ett parlament och en förvaltningsmyndighet. Samisk kultur Samiska språket Samiska näringar - rennäringen

Sametinget. Ett parlament och en förvaltningsmyndighet. Samisk kultur Samiska språket Samiska näringar - rennäringen Sametinget Ett parlament och en förvaltningsmyndighet Samisk kultur Samiska språket Samiska näringar - rennäringen Sametinget Vilka ramar styr oss? Sametingslagen 2 kap. Sametingets uppgifter 1 Sametinget

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer