Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009"

Transkript

1 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari

2 Leox AB har av Respiratorius AB (publ) fått i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan följer kontaktuppgifter till Leox och några samarbetspartners: Emissionsrådgivare Leox AB Postadress Sofierovägen Helsingborg E-post Hemsida Telefon / Telefax Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Emittentservice Postadress Stockholm E-post Hemsida Telefon Fax Due Diligence Juridisk Advokatfirman Linx Legal Postadress Billeplatsen Helsingborg E-post Hemsida Telefon Fax Due Diligence Finansiell Axion Revisionsbyrå AB Postadress Box Limhamn - Malmö E-post Hemsida Telefon Fax Emittent Respiratorius AB (publ) Postadress Magistratsvägen 10, Lund E-post Hemsida Telefon Telefax Auktoriserad revisor, Olov Strömberg Revision AB medlem i FAR SRS Postadress Västerlånggatan 75, Stockholm E-post Telefon Kontoförande institut VPC AB Postadress Box 7822, Stockholm E-post Hemsida Telefon Telefax Observandum Detta dokument utgör ej ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument och dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Emissionen är undantagen från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 p 5 Lagen om handel med finansiella instrument. Prognoser och framtidsscenarier i detta informationsmemorandum speglar styrelsens bedömning av hur Respiratorius AB (publ) verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Respiratorius AB (publ) möjligheter och risker. 2

3 Innehåll Sida 1 Sammanfattning 4 2 Riskfaktorer 6 3 Bolaget och emissionen VD har ordet Historik Affärsidé och framtidsvisioner Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Bolagets vetenskapliga rådgivare Vårt Team Viktiga avtal Bakgrund och motiv Styrelsens ansvarsförsäkran Revisorns granskningsberättelse Viktig information Inbjudan till teckning av aktier Teckningsvillkor och anvisningar 19 4 Marknaden Marknad och förutsättningar Verksamhet Forskning och utveckling Produktanalys SWOT Framtidsscenarier 32 5 Övrig information Bolagsuppgifter Bolagsordning Aktieägarna Aktiekapitalets utveckling Framtida listning 39 6 Räkenskaper Periodrapport Proforma Historisk finansiell information, kassaflöde 46 7 Ordlista, noter och länkar 53 3

4 1 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till detta Informationsmemorandum. Ett beslut att investera i Respiratorius AB (publ) , ska grunda sig på en bedömning av Informationsmemorandumet i sin helhet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas riskavsnittet kapitel 2. Bolagets aktie Bolagets aktie är inte listad på någon auktoriserad handelsplats och är således inte föremål för organiserad handel. Som ett led i en framtida exit-strategi kan det bli aktuellt att ansöka om en listning. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: Antal emitterade aktier ur serie A: Antal aktier före nyemission: Serie A: Serie B: Teckningskurs: 1,25 SEK per aktie Teckningspost: aktier. Pris per post: SEK Maximalt antal poster: stycken Likviddag: Enligt anvisningar på teckningsanmälan Emissionsbelopp: SEK Andel av Bolaget: 18,28 procent efter genomfört erbjudande vid full teckning i nyemissionen. Utspädning: I det fall erbjudandet accepteras i sin helhet är utspädningen som högst 18,28 procent. Tidpunkter för ekonomisk information Bolaget lämnar fortlöpande information till sina aktieägare samt i samband med årsbokslutet. Emissionsinstitut Aktieinvest FK Emittentservice Stockholm Emissionsrådgivare Emissionsrådgivare till Respiratorius AB (publ) är Leox AB, org nr Leox har bistått Respiratorius vid upprättandet av detta Informationsmemrandum och vid genomförandet av denna nyemission. Benämningar Med Respiratorius eller Bolaget avses i det följande Respiratorius AB (publ), organisationsnummer Om Bolaget Respiratorius har sedan starten 1999 arbetat utifrån affärsidén att utveckla nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Det unika arbetet har resulterat i en helt ny klass av patentsökta läkemedelssubstanser, utvecklade i Bolagets världsledande, egenutvecklade mät- och försöksutrustning. Verifierade forskningsresultat och tidskrävande studier har gett utdelning. En läkemedelskandidat har därför utnämnts och prekliniska studier* inletts med lovande resultat. Marknad Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är två av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen. Miljontals människor världen över drabbas årligen av dessa sjukdomar men fortfarande saknas effektiva läkemedel för behandling av KOL och för patienter med svår astma. Med Respiratorius innovativa terapiform för bronkavslappning är det Bolagets ambition att genom utlicensiering introducera nya effektiva läkemedel på marknaden för dessa viktiga patientgrupper. Över 10 procent av världens befolkning över 45 år drabbas av KOL (1) och 3 miljoner människor dör varje år av sjukdomen. Av den totala läkemedelsförsäljningen svarar luftvägsrelaterade läkemedel för mer än 9 procent av marknaden, vilket under 2007 motsvarade över 52 miljarder USD (2). Världsmarknaden för läkemedel mot KOL och svår astma uppgick samma år till 28 miljarder USD (3), 55 procent av hela marknaden för luftvägsrelaterade läkemedel (4). Marknadsstrategi Med målsättningen att ta fram nya läkemedel har Respiratorius nu inlett samarbete med ett större läkemedelsbolag (Big Pharma*). Detta ger Bolaget optimala förutsättningar att redan 2009 påbörja de toxikologiska studier som krävs innan läkemedelskandidaten testas kliniskt på såväl friska personer som patienter. Ambitionen är att inom den kommande treårsperioden utveckla Bolagets projekt till och med kliniska fas IIa-studier*, ett mycket viktigt steg innan produkten kan lanseras som läkemedel. Senast efter de kliniska fas IIa studierna avser Respiratorius att utlicensiera* eller sälja substanserna till ett internationellt läkemedelsbolag. Detta förväntas ge Respiratorius inkomster i form av en initial engångsbetalning, betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter. Med andra ord en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna och välkommet bidrag till marknaden för läkemedel mot KOL och svår astma. 4 ( ) Se noter sid 54.

5 Organisation Respiratorius har idag 6 heltidanställda och ett tiotal olika konsulter som används vid behov. Allt arbete sker i hyrda lokaler i Medicon Valley, Lund. Ett väletablerat område där ett flertal större och mindre läkemedelsbolag och medicintekniska företag kan bistå med såväl kompetens som vetenskapliga bollplank för bästa möjliga resultat. Risker I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker. Respiratorius är exempelvis i hög grad beroende av en fortsatt gynnsam utveckling av befintliga och nya substanser, läkemedelskandidater och metoder. Liksom i all annan läkemedelsutveckling finns en risk att de nya substanserna uppvisar olämpliga bieffekter som inte kan modifieras kemiskt. Dessutom kan konkurrerande företag ha liknande substanser under utveckling. Bolagets patent, patentansökningar och en hög nivå av sekretess garanterar inte framgång. För att minska riskerna, såväl ekonomiskt som praktiskt, avser Respiratorius att senast i den mer kostnadskrävande kliniska fasen av utvecklingsarbetet etablera partnerskap med ett eller fler läkemedelsbolag. Det finns dock inga garantier för att Bolaget lyckas etablera sådana partnerskap eller behålla de samarbetsavtal som redan finns. Var och en som avser att investera i denna emission bör därför granska detta Informationsmemorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Respiratorius AB. I kapitel 2 Riskfaktorer, ges en mer utförlig presentation av de risker Bolaget står inför. Styrelse Christer Fåhræus, Styelseordförande Ingemar Kihlström, Styrelseledamot Johan Kördel, Styrelseledamot Olov Sterner, Styrelseledamot Styrelsens vetenskapliga råd Olle Borgå Enar Carlsson Carl Persson Ledande befattningshavare Jörgen Gustafsson, VD Martin Johansson, Forskningschef Revisor Auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS; Olov Strömberg Revision AB. Procentuell förändring i åldersjusterade dödstal i USA, från 1965 till ,0 2,5 Hjärtinfarkt Stroke Övriga sjukdomar KOL Alla andra i hjärta och blodkärl orsaker (CVD) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-59 % -64 % -35 % +163 % -7 % Källa: Pipeline Insight: Asthma/COPD 10/2006 reference code:dmhc2251 samt Business Insight The Asthma, COPD & Allergic Rhinitis, market Outlook to 2011: published

6 2 Riskfaktorer I alla aktieinvesteringar finns risker. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Informationsmemorandum. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Här nedan listas några av de riskfaktorer som Respiratorius AB (publ) står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga kan också komma att påverka Bolagets verksamhet negativt. Produktutveckling och myndighetsgodkännande Tillverkning, marknadsföring och distribution av farmakologiska produkter sker på en reglerad marknad där bland andra amerikanska FDA (US Food and Drug Administration) och motsvarande myndighet inom EU, EMEA, har regler för preklinisk och klinisk utvärdering, godkännande och kvalitetsprövning. Om Respiratorius verksamhet skulle omfattas av ytterligare restriktioner från myndigheter eller om nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden inte erhålls kan detta komma att negativt påverka Respiratorius kommersiellt och finansiellt. Respiratorius forskning befinner sig i det prekliniska stadiet vilket är en tidig fas i utvecklingen av nya läkemedel. Även om Respiratorius substanser hittills visat goda förutsättningar att kunna utvecklas till ett färdigt läkemedel finns det inga garantier för att den eller de läkemedelskandidater som Bolaget eller en samarbetspartner väljer för att ta vidare till nästa steg, kliniska studier, kommer att ha avsedd klinisk effekt och erhålla erforderliga myndighetsgodkännande. Biverkningar Vid utveckling av nya läkemedelsklasser finns det alltid en risk att substanserna visar sig ha olämpliga bieffekter. I en del fall kan detta överkommas genom att substanserna modifieras kemiskt, men i specifika fall kan biverkningarna vara intimt förknippade med den terapeutiska* effekten så att substanserna inte går att använda som läkemedel. Finansiering och samarbeten Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte kan skaffa erforderligt kapital på de finansiella marknaderna för att driva ett eller flera projekt fram tills dess att en samarbetspartner tar över ansvaret för den fortsatta utvecklingen. För att minska riskerna har Respiratorius startat diskussioner med stora läkemedelsbolag i syfte att etablera partnerskap som innebär att läkemedelsbolaget tar på sig hela eller delar av det finansiella ansvaret. Detta gäller framför allt då projekten kommer in i de mycket kostnadskrävande senare kliniska faserna. Det finns inga garantier för att Bolaget lyckas etablera sådana partnerskap. Bolaget har redan inlett ett samarbete med ett stort läkemedelsbolag men det finns inga garantier för att samarbetet inte avbryts och inte heller för att det kommer resultera i ett kommersiell avslut. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas vid ett eventuellt behov, att villkoren är tillfredsställande eller att sådant anskaffat kapital är tillräckligt. Nyckelpersoner och personal Respiratorius har en utpräglad högteknologisk inriktning och är därför beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Någon garanti kan inte lämnas för att Bolaget även fortsättningsvis kommer att lyckas attrahera och behålla humankapitalet, vilket är en förutsättning för Bolagets framtida positiva utveckling. Patent och rättigheter Respiratorius framgång beror delvis på om patentskydd kan erhållas och behållas för Bolagets substanser, läkemedelskandidater och metoder och om verksamheten kan bedrivas utan att inkräkta på ett teknologiskt område som patenterats av annan. Patentskydd söks kontinuerligt för de substanser, läkemedelskandidater och metoder som Bolaget utvecklar. Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till patent eller att godkända patent erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter. Det finns dessutom alltid en risk att tvister avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter inleds såväl mot som av Bolaget. Tvister av detta slag är normalt kostnadskrävande och skulle, om tvist uppstår, kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget. Det kan inte heller garanteras att patent kommer att medföra en konkurrensfördel eller att konkurrenter inte kommer att kunna kringgå Respiratorius patent. Om Respiratorius tvingas försvara sina rättigheter gentemot en konkurrent kan detta medföra avsevärda kostnader, vilka i sin tur kan påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Om Respiratorius i sin forskning utnyttjar substanser eller metoder som är patenterade eller kommer att beviljas patent, skulle ägare av dessa patent kunna hävda att Respiratorius begått patentintrång. En tredje parts patent skulle kunna hindra någon av Bolagets framtida licenstagare att fritt använda en licensierad substans. Den osäkerhet som är förknippad med patent gör det svårt att förutsäga utgången av sådana tvister. Vidare skulle kostnaderna för sådana tvister, även vid ett för Respiratorius fördelaktigt utfall, kunna bli betydande och därmed ha en negativ effekt på Respiratorius finansiella ställning. 6

7 Sekretess Respiratorius är beroende av sekretess och sakkunskap i sin forskning. Det kan inte garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter. Produktutveckling Fortsatt utveckling av befintliga och nya substanser, läkemedelskandidater och metoder är av stor betydelse för Respiratorius. Om Bolagets förmåga härtill upphör, om framtida forskningsresultat eller kliniska resultat inte ger vetenskapligt eller affärsmässigt stöd för en fortsatt läkemedelsutveckling, eller om den fortsatta läkemedelsutvecklingen av andra skäl inte kan ske enligt plan eller färdiga produkter inte kan lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner eller om mottagandet på marknaden blir sämre än förväntat kan detta medföra negativa effekter på Respiratorius resultatutveckling. Konkurrenter Andra företag kan ha liknande substanser under utveckling som Respiratorius inte känner till. Det finns också en risk att nya konkurrenter med en större resursbas avseende kompetens och kapital etablerar sig på Respiratorius marknad och erbjuder bättre metoder och effektivare produkter än Respiratorius. Bolaget känner inte till något konkurrerande företag som arbetar med utveckling av substanser som samverkar med den verkningsmekanism som Bolaget har identifierat. Detta innebär inte att Bolaget saknar eller kommer att sakna konkurrenter. Etablerade läkemedelsföretag är som regel mycket försiktiga med att offentliggöra prekliniska forskningsprogram. Det kan finnas företag som arbetar med likartad teknologi och målsättning. Listning Bolagets aktie är inte listad på någon marknadsplats. Detta faktum försvårar för investerare som på kort sikt önskar avyttra sina aktier. Styrelsen för Respiratorius utvärderar en möjlig listning som ett alternativ till ett eventuellt framtida industriellt uppköp. Osäkerhet i framtidsbedömningar I detta Informationsmemorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Respiratorius produkter och mål. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i detta Informationsmemorandum kommer att inträffa. Rörelsekapital Bolaget har inte erforderligt rörelsekapital för att driva pågående verksamhet i samma omfattning under 12 månader framåt. Neddragningar av framförallt vidare- och nyutvecklingstakten kan bli nödvändiga. Styrelsen avser att lösa den bristande likviditeten genom den nu pågående nyemissionen. 7

8 8

9 3 Bolaget och emissionen Följande presentation om Respiratorius och förestående emission bör läsas jämte information om riskfaktorer och sammanställningen av bolagets räkenskaper. 3.1 VD har ordet Bäste investerare Det har nu gått nio år sedan Respiratorius bildades, och den här våren går bolaget in i en ny fas. Jag ser som ny VD fram emot att vara en aktiv och drivande ledare i denna spännande period i bolagets historia. De senaste 10 åren har jag i olika positioner inom AstraZeneca varit engagerad inom forskning och utveckling kring sjukdomar i luftvägarna, vilket har inneburit att jag dagligen jobbat med utvärderingar av läkemedel och läkemedelskandidater för behandling av KOL och astma. Jag tror därför att jag har en god förståelse för vad som eftersöks på marknaden. Respiratorius portfölj med helt nya och lovande läkemedelskandidater samt en världsunik plattform för biologisk testning av humana lungpreparat är en fantastisk möjlighet att kunna erbjuda en väg till förbättrad behandling av KOL och astma. Vi står därför inför stora möjligheter när vi nu utvecklar ett nytt och effektivt läkemedel. KOL och astma är två av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen. Miljontals människor världen över drabbas årligen av dessa sjukdomar och fortfarande saknas effektiva läkemedel för framförallt behandling av KOL men till viss del också för patienter med svår astma. Med vår nya behandlingsväg för dilatation (utvidgning) av de små luftvägarna är det min förhoppning att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna förbättra livskvaliteten hos dessa patienter. Kapitaltillskottet från emissionen kommer i första hand att användas till att finansiera verksamheten under fortsatt parallell förhandling med större läkemedelsbolag som visat intresse att samarbeta med oss inom forskning och utveckling. Vidare kommer kapitaltillskottet att användas vid fortsatt förhandling med ett läkemedelsbolag som visat intresse för att förvärva en majoritet i Respiratorius. Därtill ska vi fortsätta diskussioner med de riskkapitalbolag som uttryckt intresse för att investera i Respiratorius. Dessa initiativ gör det möjligt att fortsätta utvecklingsprocessen för våra läkemedelskandidater till visad effekt i patienter i kliniska studier i egen regi eller under ett licensavtal. Enligt vår affärsmodell har vi för avsikt att senast efter fas IIa studier ingå ett utvecklingssamarbete med ett större läkemedelsbolag som kan ta projektet genom fas IIb och fas III-studier och vidare ut på marknaden. Vi vet redan i dag att många av de stora läkemedelsbolagen är intresserade av vår unika teknologiplattform och våra läkemedelskandidater. Även fortsättningsvis kommer vi att ha strikt kontroll på våra kostnader och sträva efter absolut effektivitet för att nå våra forskningsmål. Välkommen som aktieägare i Respiratorius AB (publ). Jörgen Gustafsson VD 9

10 3.2 Historik Forskning vid Institutionen för Fysiologiska Vetenskaper, Medi cinska Fakulteten vid Lunds Universitet resulterade under mitten av 90-talet bland annat i nya rön om hur sammandragning i luftvägarna regleras. Denna kunskap visade sig vara av stort intresse för behandling av KOL och astma, eftersom befintliga läkemedel inte klarar av att vidga de små bronkerna* på lika effektivt sätt som de större. I syfte att utveckla en ny, effektiv medicin mot KOL och svår astma startades Respiratorius under våren 1999 av Staffan Skogvall och Christer Fåhræus, som en avknoppning av forskningsresultat från Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Tack vare en världsunik, patenterad mät- och försöksutrustning för att utvärdera hur läkemedelssubstanser påverkar små bronker, kunde Bolaget snabbt komma igång med omfattande studier av olika ämnen och verkningsmekanismer upptäcks att det kända ämnet capsazepin* är en allmän bronkavslappnande substans och ett par år senare hade Respiratorius lyckats syntetisera* sina första patenterbara läkemedelssubstanser. Utvecklingen ställde snart krav på mer ändamålsenliga lokaler flyttade Respiratorius till Magistratsvägen 10 i Lund, där såväl kontor som laboratorium alltjämt ryms i hyrda lokaler. Följande år utvecklades bolagets organisation för att möjligöra effektiv läkemedelsutveckling. En ny VD anställdes och Martin Johansson rekryterades som forskningschef. Bolagets patentsökta läkemedelssubstanser uppmärksammades nu i vetenskapliga tidskrifter och innan starten av 2008 hade Respiratorius presenterat sin första läkemedelskandidat. Efter tio års samlad forskning inom bronkernas fysiologi har alltså Respiratorius utvecklat en ny klass av patentsökta läkemedelssubstanser, framtagna och testade i Bolagets världsledande, egenutvecklade mät- och försöksutrustning. Med dess överlägsna förmåga att vidga de små luftvägarna kan Respiratorius substanser erbjuda en effektiv behandling på ett sätt och genom en mekanism, som befintliga läkemedel inte kan. Respiratorius har därför nominerat en specifik läkemedelskandidat, RCD007, som nu befinner sig i preklinisk fas av utvecklingen av läkemedel mot KOL och astma. I juli 2008 undertecknades ett MTA (Material Transfer Agreement*) med ett av världens ledande läkemedelsbolag, Big Pharma*. Det innebär att Respiratorius tillsammans med detta bolag ämnar att dels genomföra prekliniska studier på läkemedelsbolagets in vivo* modeller, dels vidareutveckla substansen. Avtalet innebär inga skyldigheter för Respiratorius att vidareutveckla samarbetet men är naturligtvis en stor möjlighet. Respiratorius forskning och framsteg har fram till 2008 resulterat i: Upptäckt av och patentansökan för 12 nya patentfamiljer med substanser som ger överlägsen, långvarig utvidgning av små humana bronker. En ny molekylär princip för att uppnå kraftig utvidgning av små bronker. Nominering av bolagets första läkemedelskandidat: RCD007. Forskningssamarbete med ett större läkemedelsbolag. Konstruktion och optimering av avancerad patenterad mätapparatur ( experimentkammare ) för undersökning av hur kontraktion regleras i små bronker. Jörgen Gustafsson tillträdde som VD för Respiratorius i början av december Med Jörgens bakgrund från AstraZeneca och erfarenhet av egen läkemedelsforskning, industriella och akademiska samarbeten samt av utlicensiering av läkemedelssubstanser för behandling av sjukdomar i andningsvägarna, har Respiratorius nu alla redskap som behövs för att gå vidare. 10

11 3.3 Affärsidé och framtidsvisioner Utveckling av nya läkemedel inleds med en tidskrävande preklinisk fas där olika typer av tester och experiment genomförs i laboratorium. Det kan exempelvis ske in vitro*, det vill säga med provrörsförsök eller försök som inte görs på djur eller människor. I vissa fall kan det även ske ex vivo*, på levande vävnad som avlägsnats från kroppen. Detta arbete övergår till kliniska tester på människor, in vivo*, först när det finns förutsättningar att uppnå ett säkert och gott resultat. Respiratorius har under hela sin verksamhet arbetat utifrån en och samma affärsidé, att utveckla nya effektiva läkemedel mot KOL och svår astma. Arbetet fortskrider planenligt och Respiratorius styrelse ser positivt på utvecklingen och en långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. 10 års forskning har gett Respiratorius flera patentsökta läkemedelssubstanser som sannolikt kommer att omfattas av nya oinskränkta substanspatent. Jämfört med existerande läkemedel har Respiratorius substanser, visat i studier på human vävnad, en överlägsen förmåga att få de små luftvägarna att slappna av och därmed möjlighet till ökad luftgenomströmmning, vilket skulle kunna resultera i en väsentligt förbättrad behandling av sjukdomstillståndet hos patienten. Respiratorius har därför inlett samarbete med ett större läkemedelsbolag (Big Pharma*). Detta ger Bolaget optimala förutsättningar att 2009 påbörja de toxikologiska studierna som myndigheterna (Läkemedelsverket) kräver innan läkemedelskandidaten kan testas kliniskt på såväl friska personer som patienter. Målsättningen är att inom tre år slutföra både prekliniska studier samt starta kliniska fas I- studier* på friska frivilliga och fas IIa-studier* på patienter. Detta ger Bolaget proof of concept * och vetenskaplig acceptans för att Respiratorius nya bronkavslappnande substanser fungerar på människa. Senast därefter avser Bolaget att utlicensiera* eller sälja substanserna till ett internationellt läkemedelsbolag som kan ta ansvar för kliniska fas IIb* och III-studier*, tillverkning och registrering av läkemedel samt marknadsföring. Sådana avtal väntas ge Respiratorius inkomster i form av en initial engångsbetalning, betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter. Styrelsen för Respiratorius har bedömt att dessa nya substanser har stora förutsättningar att utvecklas till läkemedel med blockbuster-potential, det vill säga en årlig försäljning som överstiger en miljard dollar. Det ligger i Bolagets eget intresse att utan avkall på säkerhet verka för att minimera tiden fram till målet, produktregistrering av ett nytt och innovativt läkemedel som förbättrar livskvaliteten för de patienter som lider av KOL och svår astma. Respiratorius är idag världsledande på ex vivo*-försök på små bronker, med andra ord försök på levande vävnad från människa. Fokus framöver kommer att flyttas från vår unika försökskammare till att förfina och vidareutveckla våra läkemedelskandidater. Detta är helt avgörande för att vara och förbli en attraktiv partner för bioteknologibolag och globala läkemedelsföretag. Vision inom räckhåll effektiva läkemedel som mildrar den globala sjukdomsbördan för KOL och svår astma. 11

12 3.4 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse Respiratorius styrelse består av fyra ledamöter med vetenskaplig, finansiell och kommersiell erfarenhet. Christer Fåhræus, född 1965 Styrelseordförande och medgrundare av Respiratorius. Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan 2004, dessförinnan styrelsesuppleant sedan Fil kand, MSc Bioengineering, doktorand i neurofysiologi vid Institutionen för Fysiologiska Vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet samt läkarlinjen Teknologie hedersdoktor, Lunds Universitet. Övriga uppdrag: VD för Flatfrog Laboratories AB och EQL Pharma AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Agellis Group AB och ledamot i CellaVision AB, Fårö Capital AB, Wranne Fåhræus Design AB, EQL Pharma AB, Flatfrog Laboratoies AB, Anoto Group AB, Monkfish AB och PHI Holographic AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag samt närstående: A-aktier: B-aktier: Antal teckningsoptioner: 0. Olov Sterner, född 1953 Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan Professor i organisk kemi och prefekt för den kemiska institutionen, Lunds Universitet. Olov Sterner är författare och medförfattare till mer än 330 publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences AB (P.U.L.S. AB) samt Laccure AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: 0. B-aktier: Antal teckningsoptioner: Johan Kördel, född 1962 Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan Docent i Fysikalisk Kemi vid Lunds Universitet. Under arbetade Kördel med forskning och utveckling för Pharmacia. Därefter var Kördel medgrundare till Biovitrum 2001, med särskilt ansvar för forskning och affärsutveckling Övriga uppdrag: Kördel är idag verksam som konsult inom läkemedelsforskning och affärsutveckling. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Chori Pars AB och ledamot i EQL Pharma AB, Index Pharmaceuticals AB, inovacia AB och Sound Biotech AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner: Ingemar Kihlström, född 1952 Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan Fil kand i kemi och biologi, doktor i fysiologi samt docent vid Uppsala Universitet. Ingemar Kihlström har arbetat med forskning, utveckling och affärsutveckling under , både vid Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Övriga styrelseuppdrag: Ingemar Kihlström sitter i ett antal olika styrelser, bland annat som styrelseordförande i Artimplant AB, Innate Pharmaceuticals AB, Prolight Diagnostics AB och Acromed AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner:

13 Ledande befattningshavare Respiratorius ledningsgrupp består för närvarande av bolagets verkställande direktör och forskningschef. Det är verkställande direktörens ansvar att verkställa styrelsens beslut och fördela de olika frågorna till ledningsgruppens medlemmar. Jörgen Gustafsson, född 1962 VD sedan december Teknologie Doktor vid Lunds Universitet. Jörgen Gustafsson har arbetat inom läkemedelsindustri sedan 1995 där han har innehaft olika befattningar inom forskning och affärsutveckling på Pharmacia och AstraZeneca. Jörgen Gustafsson kommer närmast från tjänsten som Evaluation Director på AstraZeneca med ett globalt ansvar för utvärderingar av externa läkemedelssubstanser inom terapiområdet andningsvägar och inflammation. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: 0. B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner: 0. Martin Johansson, född 1971 Forskningschef sedan mars Doktor i Organisk Kemi från Lunds Universitet. Martin Johansson kommer senast från AstraZeneca där han arbetade som forskare inom kemi i fyra år. Martin Johansson är medförfattare till över 15 vetenskapliga publikationer och fyra patent. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: 0. B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner: Revisor Olov Strömberg Född 1955 Auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS Olov Strömberg Revision AB Postadress Västerlånggatan Stockholm E-post Telefon

14 3.4.1 Bolagets vetenskapliga rådgivare Gruppen bistår Respiratorius egna forskare med råd och synpunkter på bolagets olika projekt och fungerar som ett vetenskapligt bollplank för företagets forskare. Olle Borgå Docent i farmakologi med inriktning på farmakokinetik. Olle Borgå har arbetat för FDA i Washington DC, USA samt varit chef för AstraZenecas farmakokinetikavdelning. Enar Carlsson Docent i farmakologi. Enar Carlsson doktorerade i fysiologi på Lunds Universitet 1972 och har 35 års erfarenhet av forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. På Astra och AstraZeneca har Enar Carlsson haft ansvar för såväl kardiovaskulär som gastrointestinal forskning och har utvecklat läkemedlen: Losec, Seloken, Hyprenan och Nexium. Enar Carlsson är docent inom farmakologi på Göteborgs Universitet och har författat mer än 200 vetenskapliga artiklar inom fysiologi och farmakologi. Carl Persson Professor i klinisk farmakologi. Carl Persson är en av Sveriges mest välkända luftvägsforskare och har varit rådgivare till ledningen för Astra Draco i Lund avseende dess luftvägsforskning. Carl Persson arbetar nu som professor på Institutionen för Klinisk Farmakologi på Lunds Universitetssjukhus och är författare till över 400 vetenskapliga publikationer. 3.5 Vårt Team Respiratorius team består av ett kompetent och drivet arbetslag med dagligt ansvar för att utveckla Respiratorius läkemedelskandidat, identifiera nya substanser, hantera administration, ekonomi och kontakter med såväl samarbetspartners som läkemedelsföretag. 14

15 3.6 Viktiga avtal Övrig information Respiratorius AB (publ) med organisations-nummer registrerades 1998 hos Bolagsverket under namnet AB Grundstenen Bolaget namnändrades 1999 och har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. Associationsformen är publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets kontorsadress är Magistratsvägen 10, Lund. Kontoförande institut Bolaget har anslutits till VPC AB. Således är Bolagets värdepapper kontoförda hos VPC med nedanstående adress. VPC AB Box Stockholm Styrelsens arbetsformer Respiratorius styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets intressen, annat än vad som särskilt nämns under rubriken Transaktioner med närstående. Vidare anlitar styrelsen ett vetenskapligt råd i syfte att verifiera Bolagets medicinska utveckling. Rådet består av docent Olle Borgå, docent Enar Carlsson och professor Carl Persson. Bolagsstyrning Respiratorius behöver som onoterat bolag inte följa Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsearvode Styrelsearvode utgår enligt Bolagsstämmans beslut. Styrelsearvode fastställs varje år av Bolagsstämman. Under räkenskapsåret 2007 utgick ett arvode om kronor till styrelsen totalt. Under 2007 utgick till styrelseordförande Christer Fåhraeus närstående bolag övrigt arvode om kronor. Till styrelseledamoten Johan Kördels närstående bolag utgick övrigt arvode om kronor och till styrelseledamoten Ingemar Kihlström närstående bolag utgick övrigt arvode om kronor. För räkenskapsåret 2008 har det beslutats att styrelseordförande ska erhålla ersättning om kronor och övriga ledamöter ersättning om vardera kronor. Övriga arvoden avsåg tjänster som inte ingick i styrelsearbetet. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare VD är anlitad som konsult via bolaget Bononius AB. Uppdraget gäller löpande med fyra månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet ska omförhandlas om Respiratorius erhåller långsiktig finansiering. Alla immateriella rättigheter som uppkommer genom uppdraget tillkommer Respiratorius utan vidare ersättning än vad som anges i konsultavtalet. Arvodet är maximerat till kronor per månad. Bononius AB har förbundit sig att vid en nyemission teckna aktier för vissa belopp, som är relaterade till antalet fakturerade dagar. Vidare har Bononius AB rätt till viss bonus för det fall att Respiratorius tecknat kommersiellt avtal med extern part. Bononius AB har också rätt till bonus om Respiratorius erhåller långsiktig finansiering. Beträffande Martin Johansson gäller sedvanliga villkor samt en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Martin Johansson har inte rätt till avgångsvederlag. Samtliga uppfinningar, patent- och upphovsrätt, tillkommer bolaget mot viss bestämd ersättning. Konkurser och likvidationer Ingen av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, ledningssamt kontrollorgan är eller har varit verksamma som styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs eller i likvidation de senaste fem åren. Uppgift om eventuell dom i bedrägerirelaterat mål Ingen av styrelseledamöterna eller personer i bolagets förvaltnings-, lednings- samt kontrollorgan är dömda i bedrägerirelaterat mål. Viktiga avtal Bolaget har ett sedvanligt hyresavtal av standardkaraktär tecknat på kommersiella villkor. Vidare har Respiratorius under juli 2008 tecknat ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett av världens ledande läkemedelsbolag. Avtalet innebär bland annat att Respiratorius tillhandahåller läkemedelsbolaget vissa substanser i syfte att läkemedelsbolaget ska kunna utvärdera dess effekter på KOL och astma. Avtalet innebär ingen övergång av rättigheter till läkemedelsbolaget, utan alla rättigheter tillkommer Respiratorius. Vidare tillkommer alla resultat av utvärderingen som hänför sig till substansernas användningsområde Respiratorius. Dock har läkemedelsbolaget rätten till resultat som uppkommer utanför substanserna och dess användningsområden. Respiratorius lämnar heller inga garantier för substansernas effekter eller i övrigt, utan substanserna tillhandahålls i befintligt skick. Bolaget har tecknat ett stort antal sekretessavtal med konsulter och andra samarbetspartners på sedvanliga villkor. 15

16 Transaktioner med närstående Ingemar Kihlström har en lånefordran på Bolaget som tecknats på kommersiella villkor. Fårö Capital har en fordran per om SEK. Bolaget har tecknat ett konsultavtal med Enar Carlsson AB, i syfte att Enar Carlsson AB ska tillhandahålla rådgivning och kompetensförstärkning till Respiratorius avseende den prekliniska forskningen med mera. Ersättningen är fastställd till visst bestämt belopp. Alla immateriella rättigheter inom uppdraget tillkommer utan ersättning Respiratorius. Avtalsvillkoren är i huvudsak på traditionella villkor. Respiratorius har tecknat ett konsultavtal med August Consult, en firma närstående till Carl Persson. Konsulten åtar sig att tillhandahålla rådgivning och kompetensförstärkning till Respiratorius rörande luftvägsforskning med mera. Ersättningen är fastställd till visst bestämt belopp. Alla immateriella rättigheter inom uppdraget tillkommer utan ersättning Respiratorius. Avtalsvillkoren är i övrigt på brukliga villkor. Respiratorius har vidare tecknat ett konsultavtal med ett närstående bolag till Christer Fåhraeus rörande främst ägarfrågor, avtalsfrågor, kapitalanskaffning, investor relations och patentfrågor. Avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid om två månader och är i övrigt tecknat på sedvanliga villkor. Det finns också ett konsultavtal med ett närstående bolag till Johan Kördel med uppdrag rörande kompetensförstärkning med mera. För avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. Avtalet är i övrigt tecknat på standardvillkor. Teckningsoptioner Bolaget har den 24 maj 2007 beslutat emittera teckningsoptioner, med rätt att teckna motsvarande antal B-aktier för en teckningskurs om sex (6) kronor. Motsvarande teckningsoptioner har tecknats av vissa styrelseledamöter, anställda och samarbetspartners. Tid för teckning av aktierna infaller Skulle samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, skulle det innebära en utspädning om cirka 3,2 procent före den nu föreslagna nyemissionen. Försäkringar Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning. eller annan rättslig sak, vilken beräknas få någon beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning. Under våren 2007 har framställts vissa krav mot Bolaget från en tidigare aktieägare och anställd. Dessa krav har emellertid inte tagits vidare till domstol eller skiljenämnd. Det föreligger inte i övrigt några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån. Avtal med nyckelpersoner och närstående Inga avtal som går utanpå marknadsmässiga anställningsavtal finns med Bolaget eller närstående eller nyckelpersoner. Aktieägaravtal Det föreligger enligt Bolaget inte några aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare. Dotterbolag Respiratorius äger samtliga aktier i Bergdalsten Kemi AB. Bolaget är vilande. Patent, licenser och varumärken Bolaget har två registrerade varumärken inom EU, nämligen Respiratorius och Small Airways, Big Opportunities. Bolaget har vidare, såsom de presenterats på sidan 31, tio patentfamiljer. Bolagets aktier Alla aktier har lika andel av kapital. Aktierna är uppdelade i dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktier medför en (1) röst och B-aktier medför en tiondels (1/10) röst. Alla aktier i respektive aktieslag har lika rätt vid nyteckning av detta aktieslag. Beslutar Bolaget om emission av endast serie A- eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha rätt till teckning av nya aktier i förhållande till det antal de förut äger. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för det fall Bolaget skulle komma att likvideras. Bestämmelser om inlösen föreligger ej. A-aktieägare kan påfordra att dess A-aktier omvandlas till B-aktier. Samtliga aktier kan fritt överlåtas. Tvister Respiratorius är inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande 16

17 3.7 Bakgrund och motiv Lungsjukdomarna KOL och svår astma är folksjukdomar som orsakar stort lidande för patienten. KOL utgör även en stor ekonomisk börda för samhället. Sjukdomen är idag världens fjärde vanligaste dödsorsak och år 2020 förväntas sjukdomen vara den tredje vanligaste dödsorsaken. Ungefär 600 miljoner människor i världen är idag drabbade av KOL. Enligt WHO beräknas mer än 3 miljoner människor avlida till följd av sjukdomen år 2008, vilket motsvarar cirka 5 procent av alla världens dödsfall detta år. Under de senaste årtiondena har sjukdomen ökat väsentligt både i förekomst och i dödlighet. KOL är en av WHO:s fyra prioriterade icke smittsamma sjukdomar i världen. Det finns därför ett stort behov av nya, effektiva mediciner för dessa tillstånd. Nya verksamma läkemedel mot KOL och astma kan förväntas bli så kallade block-busters. Det vill säga att läkemedlet beräknas uppnå en försäljning på över 1 miljard dollar årligen. Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat (CD, Candidate Drug) som befinner sig i preklinisk* fas av utvecklingen av läkemedel mot KOL och svår astma. Bolaget har identifierat en helt ny behandlingsmetod som kan ge en extremt kraftfull avslappning av mänskliga luftvägar på ett sätt och genom en mekanism, som befintliga läkemedel inte gör. Respiratorius har nyligen initierat ett samarbete med ett större läkemedelsbolag (Big Pharma*). Härigenom får bolaget ytterligare viktig kunskap om Bolagets läkemedelskandidat innan de toxikologiska* studierna inleds. Respiratorius målsättning är att under 2009 påbörja de förberedande toxikologiska studierna inför de kliniska fas I studierna*. Inom den kommande treårsperioden har Respiratorius målsättningen att utveckla Bolagets projekt till och med kliniska fas IIa-studier* och senast därefter etablera ett partnerskap med ett internationellt läkemedelsbolag som tar ansvar för de kliniska fas III-studierna*, tillverkning och registrering av läkemedel samt marknadsföring och försäljning. För att skapa maximal handlingsfrihet gentemot samarbetspartners och flera intresserade riskkapitalbolag har styrelsen för Respiratorius beslutat att genomföra den nu presenterade nyemissionen om högst 1 miljon euro. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Om uppsatt emissionskapital inte erhålles fullt ut kan utvecklingstakten i motsvarande grad bli lägre. 17

18 3.8 Styrelsens ansvarsförsäkran Styrelsen för Respiratorius AB (publ), organisationsnummer , försäkrar härmed att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Lund den 8 januari 2009 Christer Fåhræus Ingemar Kihlström Johan Kördel Olov Sterner Styrelsens ordförande Ledamot Ledamot Ledamot 3.9 Revisorns granskningsberättelse Jag har i egenskap av revisor för Respiratorius AB (publ) organisationsnummer , översiktligt granskat föreliggande Informationsmemorandum. Intagna uppgifter avseende framtidsscenarier har inte granskats då dess antaganden hänför sig till framtiden och påverkas av oförutserbara händelser. Förekommande uppgifter ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005, 2006 och 2007 är korrekt återgivna. Årsredovisningarna har reviderats av mig. Revisionsberättelser utan anmärkningar har avgivits för de tre räkenskapsåren. Jag har översiktligt granskat proformaredovisningen per den 31 december Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den finansiella rapporten. Mitt ansvar är att uttala mig om den finansiella rapporten på grund av min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med standard för översiktlig granskning (SÖG) 2400 Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter. Detta innebär att jag planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra mig om att den finansiella rapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos bolagets personal och analytisk granskning av finansiella uppgifter, och mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag har inte utfört någon revision och mitt uttalande är därmed inte baserat på en revision. Det har inte kommit fram några omständigheter under min översiktliga granskning som tyder på att den finansiella rapporten inte ger en rättvisande bild i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Stockholm den 8 januari 2009 Olov Strömberg Auktoriserad revisor 3.10 Viktig information Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således ej rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan, Australien, Israel eller USA, eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. 18

19 3.11 Inbjudan till publik nyemission i Respiratorius AB (publ) Styrelsen i Respiratorius AB (publ), (Respiratorius), inbjuder härmed, med stöd av extra bolagsstämmans beslut den 14 januari 2009 till att teckna aktier i en nyemission av högst åttamiljonerfyrahundratusen ( ) aktier, serie A, i Respiratorius innebärande ett kapitaltillskott om högst tiomiljonerfemhundratusen ( ) kronor. Nyemissionen är publik och riktar sig till institutionella investerare och allmänheten Teckningsvillkor och anvisningar 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av en krona tjugofem öre (1,25) per aktie. 2. Teckningspost Aktien i serie A tecknas i poster om aktier innebärande att erbjudandet totalt omfattar poster á niotusentrehundrasjuttiofem (9 375) kronor per post. 3. Aktier Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst åttamiljonerfyrahundratusen ( ) aktier i serie A. Genom nyemissionen kommer antalet aktier öka till högst stycken A-aktier och B-aktier. Bolagets aktiekapital ökas med högst fyrahundratjugotusen ( ) kronor. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden från torsdag den 15 januari 2009 till och med måndagen den 16 februari Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 5. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast måndagen den 16 februari (17:00) 2009 Anmälan insänds till: Aktieinvest FK AB Emmitentservice Stockholm Telefon: Fax: Likviddag Kontant betalning för tecknade aktier ska erläggas 5 dagar efter utskickande av avräkningsnotor vilket beräknas ske dagen efter inkommen anmälningssedel. 7. Rätten till vinstutdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 8. Företrädesrätt Rätten att teckna de nya aktierna har - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - allmänheten. 9. Tilldelning av tecknade aktier Tilldelning av aktier och utskick av avräkningsnotor sker löpande efter beslut av styrelsen för Respiratorius. 10. Aktiernas kvotvärde De nya aktierna ska ha ett kvotvärde av 0,05 (5 öre) kronor per styck. 11. Aktieboken Aktieboken förs av VPC. 12. Emissionserbjudandet Erbjudandet motsvarar vid full teckning 18,28 procent av aktiekapitalet samt 24,21 procent av rösterna. 13. Leverans av aktier Aktierna kommer att levereras när emissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under mars månad Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas, vilket beräknas ske med start måndag den 19 januari

20 20

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0). Resultat efter finansnetto för första kvartalet är -2,7 (-1,4) MSEK, resultat per aktie -0,10 (-0,12).

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ)

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Företrädesemission juni 2010 Innehåll 3. SAMMANFATTNING 6. RISKFAKTORER 8. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I RESPIRATORIUS

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Sammanfattning Bakgrund och motiv Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet och har sedan dess investerat

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 27 oktober 2016, på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Tid: 10.00-10.35 Närvarande:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) Aktieägarna Cantus Invest AB, Coordinator Invest AB, Von Bahr Group AB och Sven Rasmusson (nedan gemensamt "Huvudägarna"), vilka tillsammans äger 67,2

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer