Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari 2009"

Transkript

1 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Respiratorius AB (publ) Publik nyemission Januari

2 Leox AB har av Respiratorius AB (publ) fått i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan följer kontaktuppgifter till Leox och några samarbetspartners: Emissionsrådgivare Leox AB Postadress Sofierovägen Helsingborg E-post Hemsida Telefon / Telefax Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Emittentservice Postadress Stockholm E-post Hemsida Telefon Fax Due Diligence Juridisk Advokatfirman Linx Legal Postadress Billeplatsen Helsingborg E-post Hemsida Telefon Fax Due Diligence Finansiell Axion Revisionsbyrå AB Postadress Box Limhamn - Malmö E-post Hemsida Telefon Fax Emittent Respiratorius AB (publ) Postadress Magistratsvägen 10, Lund E-post Hemsida Telefon Telefax Auktoriserad revisor, Olov Strömberg Revision AB medlem i FAR SRS Postadress Västerlånggatan 75, Stockholm E-post Telefon Kontoförande institut VPC AB Postadress Box 7822, Stockholm E-post Hemsida Telefon Telefax Observandum Detta dokument utgör ej ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument och dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Emissionen är undantagen från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 p 5 Lagen om handel med finansiella instrument. Prognoser och framtidsscenarier i detta informationsmemorandum speglar styrelsens bedömning av hur Respiratorius AB (publ) verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Respiratorius AB (publ) möjligheter och risker. 2

3 Innehåll Sida 1 Sammanfattning 4 2 Riskfaktorer 6 3 Bolaget och emissionen VD har ordet Historik Affärsidé och framtidsvisioner Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Bolagets vetenskapliga rådgivare Vårt Team Viktiga avtal Bakgrund och motiv Styrelsens ansvarsförsäkran Revisorns granskningsberättelse Viktig information Inbjudan till teckning av aktier Teckningsvillkor och anvisningar 19 4 Marknaden Marknad och förutsättningar Verksamhet Forskning och utveckling Produktanalys SWOT Framtidsscenarier 32 5 Övrig information Bolagsuppgifter Bolagsordning Aktieägarna Aktiekapitalets utveckling Framtida listning 39 6 Räkenskaper Periodrapport Proforma Historisk finansiell information, kassaflöde 46 7 Ordlista, noter och länkar 53 3

4 1 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till detta Informationsmemorandum. Ett beslut att investera i Respiratorius AB (publ) , ska grunda sig på en bedömning av Informationsmemorandumet i sin helhet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas riskavsnittet kapitel 2. Bolagets aktie Bolagets aktie är inte listad på någon auktoriserad handelsplats och är således inte föremål för organiserad handel. Som ett led i en framtida exit-strategi kan det bli aktuellt att ansöka om en listning. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: Antal emitterade aktier ur serie A: Antal aktier före nyemission: Serie A: Serie B: Teckningskurs: 1,25 SEK per aktie Teckningspost: aktier. Pris per post: SEK Maximalt antal poster: stycken Likviddag: Enligt anvisningar på teckningsanmälan Emissionsbelopp: SEK Andel av Bolaget: 18,28 procent efter genomfört erbjudande vid full teckning i nyemissionen. Utspädning: I det fall erbjudandet accepteras i sin helhet är utspädningen som högst 18,28 procent. Tidpunkter för ekonomisk information Bolaget lämnar fortlöpande information till sina aktieägare samt i samband med årsbokslutet. Emissionsinstitut Aktieinvest FK Emittentservice Stockholm Emissionsrådgivare Emissionsrådgivare till Respiratorius AB (publ) är Leox AB, org nr Leox har bistått Respiratorius vid upprättandet av detta Informationsmemrandum och vid genomförandet av denna nyemission. Benämningar Med Respiratorius eller Bolaget avses i det följande Respiratorius AB (publ), organisationsnummer Om Bolaget Respiratorius har sedan starten 1999 arbetat utifrån affärsidén att utveckla nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Det unika arbetet har resulterat i en helt ny klass av patentsökta läkemedelssubstanser, utvecklade i Bolagets världsledande, egenutvecklade mät- och försöksutrustning. Verifierade forskningsresultat och tidskrävande studier har gett utdelning. En läkemedelskandidat har därför utnämnts och prekliniska studier* inletts med lovande resultat. Marknad Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är två av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen. Miljontals människor världen över drabbas årligen av dessa sjukdomar men fortfarande saknas effektiva läkemedel för behandling av KOL och för patienter med svår astma. Med Respiratorius innovativa terapiform för bronkavslappning är det Bolagets ambition att genom utlicensiering introducera nya effektiva läkemedel på marknaden för dessa viktiga patientgrupper. Över 10 procent av världens befolkning över 45 år drabbas av KOL (1) och 3 miljoner människor dör varje år av sjukdomen. Av den totala läkemedelsförsäljningen svarar luftvägsrelaterade läkemedel för mer än 9 procent av marknaden, vilket under 2007 motsvarade över 52 miljarder USD (2). Världsmarknaden för läkemedel mot KOL och svår astma uppgick samma år till 28 miljarder USD (3), 55 procent av hela marknaden för luftvägsrelaterade läkemedel (4). Marknadsstrategi Med målsättningen att ta fram nya läkemedel har Respiratorius nu inlett samarbete med ett större läkemedelsbolag (Big Pharma*). Detta ger Bolaget optimala förutsättningar att redan 2009 påbörja de toxikologiska studier som krävs innan läkemedelskandidaten testas kliniskt på såväl friska personer som patienter. Ambitionen är att inom den kommande treårsperioden utveckla Bolagets projekt till och med kliniska fas IIa-studier*, ett mycket viktigt steg innan produkten kan lanseras som läkemedel. Senast efter de kliniska fas IIa studierna avser Respiratorius att utlicensiera* eller sälja substanserna till ett internationellt läkemedelsbolag. Detta förväntas ge Respiratorius inkomster i form av en initial engångsbetalning, betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter. Med andra ord en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna och välkommet bidrag till marknaden för läkemedel mot KOL och svår astma. 4 ( ) Se noter sid 54.

5 Organisation Respiratorius har idag 6 heltidanställda och ett tiotal olika konsulter som används vid behov. Allt arbete sker i hyrda lokaler i Medicon Valley, Lund. Ett väletablerat område där ett flertal större och mindre läkemedelsbolag och medicintekniska företag kan bistå med såväl kompetens som vetenskapliga bollplank för bästa möjliga resultat. Risker I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker. Respiratorius är exempelvis i hög grad beroende av en fortsatt gynnsam utveckling av befintliga och nya substanser, läkemedelskandidater och metoder. Liksom i all annan läkemedelsutveckling finns en risk att de nya substanserna uppvisar olämpliga bieffekter som inte kan modifieras kemiskt. Dessutom kan konkurrerande företag ha liknande substanser under utveckling. Bolagets patent, patentansökningar och en hög nivå av sekretess garanterar inte framgång. För att minska riskerna, såväl ekonomiskt som praktiskt, avser Respiratorius att senast i den mer kostnadskrävande kliniska fasen av utvecklingsarbetet etablera partnerskap med ett eller fler läkemedelsbolag. Det finns dock inga garantier för att Bolaget lyckas etablera sådana partnerskap eller behålla de samarbetsavtal som redan finns. Var och en som avser att investera i denna emission bör därför granska detta Informationsmemorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Respiratorius AB. I kapitel 2 Riskfaktorer, ges en mer utförlig presentation av de risker Bolaget står inför. Styrelse Christer Fåhræus, Styelseordförande Ingemar Kihlström, Styrelseledamot Johan Kördel, Styrelseledamot Olov Sterner, Styrelseledamot Styrelsens vetenskapliga råd Olle Borgå Enar Carlsson Carl Persson Ledande befattningshavare Jörgen Gustafsson, VD Martin Johansson, Forskningschef Revisor Auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS; Olov Strömberg Revision AB. Procentuell förändring i åldersjusterade dödstal i USA, från 1965 till ,0 2,5 Hjärtinfarkt Stroke Övriga sjukdomar KOL Alla andra i hjärta och blodkärl orsaker (CVD) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-59 % -64 % -35 % +163 % -7 % Källa: Pipeline Insight: Asthma/COPD 10/2006 reference code:dmhc2251 samt Business Insight The Asthma, COPD & Allergic Rhinitis, market Outlook to 2011: published

6 2 Riskfaktorer I alla aktieinvesteringar finns risker. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Informationsmemorandum. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Här nedan listas några av de riskfaktorer som Respiratorius AB (publ) står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga kan också komma att påverka Bolagets verksamhet negativt. Produktutveckling och myndighetsgodkännande Tillverkning, marknadsföring och distribution av farmakologiska produkter sker på en reglerad marknad där bland andra amerikanska FDA (US Food and Drug Administration) och motsvarande myndighet inom EU, EMEA, har regler för preklinisk och klinisk utvärdering, godkännande och kvalitetsprövning. Om Respiratorius verksamhet skulle omfattas av ytterligare restriktioner från myndigheter eller om nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden inte erhålls kan detta komma att negativt påverka Respiratorius kommersiellt och finansiellt. Respiratorius forskning befinner sig i det prekliniska stadiet vilket är en tidig fas i utvecklingen av nya läkemedel. Även om Respiratorius substanser hittills visat goda förutsättningar att kunna utvecklas till ett färdigt läkemedel finns det inga garantier för att den eller de läkemedelskandidater som Bolaget eller en samarbetspartner väljer för att ta vidare till nästa steg, kliniska studier, kommer att ha avsedd klinisk effekt och erhålla erforderliga myndighetsgodkännande. Biverkningar Vid utveckling av nya läkemedelsklasser finns det alltid en risk att substanserna visar sig ha olämpliga bieffekter. I en del fall kan detta överkommas genom att substanserna modifieras kemiskt, men i specifika fall kan biverkningarna vara intimt förknippade med den terapeutiska* effekten så att substanserna inte går att använda som läkemedel. Finansiering och samarbeten Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte kan skaffa erforderligt kapital på de finansiella marknaderna för att driva ett eller flera projekt fram tills dess att en samarbetspartner tar över ansvaret för den fortsatta utvecklingen. För att minska riskerna har Respiratorius startat diskussioner med stora läkemedelsbolag i syfte att etablera partnerskap som innebär att läkemedelsbolaget tar på sig hela eller delar av det finansiella ansvaret. Detta gäller framför allt då projekten kommer in i de mycket kostnadskrävande senare kliniska faserna. Det finns inga garantier för att Bolaget lyckas etablera sådana partnerskap. Bolaget har redan inlett ett samarbete med ett stort läkemedelsbolag men det finns inga garantier för att samarbetet inte avbryts och inte heller för att det kommer resultera i ett kommersiell avslut. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas vid ett eventuellt behov, att villkoren är tillfredsställande eller att sådant anskaffat kapital är tillräckligt. Nyckelpersoner och personal Respiratorius har en utpräglad högteknologisk inriktning och är därför beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Någon garanti kan inte lämnas för att Bolaget även fortsättningsvis kommer att lyckas attrahera och behålla humankapitalet, vilket är en förutsättning för Bolagets framtida positiva utveckling. Patent och rättigheter Respiratorius framgång beror delvis på om patentskydd kan erhållas och behållas för Bolagets substanser, läkemedelskandidater och metoder och om verksamheten kan bedrivas utan att inkräkta på ett teknologiskt område som patenterats av annan. Patentskydd söks kontinuerligt för de substanser, läkemedelskandidater och metoder som Bolaget utvecklar. Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till patent eller att godkända patent erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter. Det finns dessutom alltid en risk att tvister avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter inleds såväl mot som av Bolaget. Tvister av detta slag är normalt kostnadskrävande och skulle, om tvist uppstår, kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget. Det kan inte heller garanteras att patent kommer att medföra en konkurrensfördel eller att konkurrenter inte kommer att kunna kringgå Respiratorius patent. Om Respiratorius tvingas försvara sina rättigheter gentemot en konkurrent kan detta medföra avsevärda kostnader, vilka i sin tur kan påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Om Respiratorius i sin forskning utnyttjar substanser eller metoder som är patenterade eller kommer att beviljas patent, skulle ägare av dessa patent kunna hävda att Respiratorius begått patentintrång. En tredje parts patent skulle kunna hindra någon av Bolagets framtida licenstagare att fritt använda en licensierad substans. Den osäkerhet som är förknippad med patent gör det svårt att förutsäga utgången av sådana tvister. Vidare skulle kostnaderna för sådana tvister, även vid ett för Respiratorius fördelaktigt utfall, kunna bli betydande och därmed ha en negativ effekt på Respiratorius finansiella ställning. 6

7 Sekretess Respiratorius är beroende av sekretess och sakkunskap i sin forskning. Det kan inte garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter. Produktutveckling Fortsatt utveckling av befintliga och nya substanser, läkemedelskandidater och metoder är av stor betydelse för Respiratorius. Om Bolagets förmåga härtill upphör, om framtida forskningsresultat eller kliniska resultat inte ger vetenskapligt eller affärsmässigt stöd för en fortsatt läkemedelsutveckling, eller om den fortsatta läkemedelsutvecklingen av andra skäl inte kan ske enligt plan eller färdiga produkter inte kan lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner eller om mottagandet på marknaden blir sämre än förväntat kan detta medföra negativa effekter på Respiratorius resultatutveckling. Konkurrenter Andra företag kan ha liknande substanser under utveckling som Respiratorius inte känner till. Det finns också en risk att nya konkurrenter med en större resursbas avseende kompetens och kapital etablerar sig på Respiratorius marknad och erbjuder bättre metoder och effektivare produkter än Respiratorius. Bolaget känner inte till något konkurrerande företag som arbetar med utveckling av substanser som samverkar med den verkningsmekanism som Bolaget har identifierat. Detta innebär inte att Bolaget saknar eller kommer att sakna konkurrenter. Etablerade läkemedelsföretag är som regel mycket försiktiga med att offentliggöra prekliniska forskningsprogram. Det kan finnas företag som arbetar med likartad teknologi och målsättning. Listning Bolagets aktie är inte listad på någon marknadsplats. Detta faktum försvårar för investerare som på kort sikt önskar avyttra sina aktier. Styrelsen för Respiratorius utvärderar en möjlig listning som ett alternativ till ett eventuellt framtida industriellt uppköp. Osäkerhet i framtidsbedömningar I detta Informationsmemorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Respiratorius produkter och mål. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i detta Informationsmemorandum kommer att inträffa. Rörelsekapital Bolaget har inte erforderligt rörelsekapital för att driva pågående verksamhet i samma omfattning under 12 månader framåt. Neddragningar av framförallt vidare- och nyutvecklingstakten kan bli nödvändiga. Styrelsen avser att lösa den bristande likviditeten genom den nu pågående nyemissionen. 7

8 8

9 3 Bolaget och emissionen Följande presentation om Respiratorius och förestående emission bör läsas jämte information om riskfaktorer och sammanställningen av bolagets räkenskaper. 3.1 VD har ordet Bäste investerare Det har nu gått nio år sedan Respiratorius bildades, och den här våren går bolaget in i en ny fas. Jag ser som ny VD fram emot att vara en aktiv och drivande ledare i denna spännande period i bolagets historia. De senaste 10 åren har jag i olika positioner inom AstraZeneca varit engagerad inom forskning och utveckling kring sjukdomar i luftvägarna, vilket har inneburit att jag dagligen jobbat med utvärderingar av läkemedel och läkemedelskandidater för behandling av KOL och astma. Jag tror därför att jag har en god förståelse för vad som eftersöks på marknaden. Respiratorius portfölj med helt nya och lovande läkemedelskandidater samt en världsunik plattform för biologisk testning av humana lungpreparat är en fantastisk möjlighet att kunna erbjuda en väg till förbättrad behandling av KOL och astma. Vi står därför inför stora möjligheter när vi nu utvecklar ett nytt och effektivt läkemedel. KOL och astma är två av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen. Miljontals människor världen över drabbas årligen av dessa sjukdomar och fortfarande saknas effektiva läkemedel för framförallt behandling av KOL men till viss del också för patienter med svår astma. Med vår nya behandlingsväg för dilatation (utvidgning) av de små luftvägarna är det min förhoppning att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna förbättra livskvaliteten hos dessa patienter. Kapitaltillskottet från emissionen kommer i första hand att användas till att finansiera verksamheten under fortsatt parallell förhandling med större läkemedelsbolag som visat intresse att samarbeta med oss inom forskning och utveckling. Vidare kommer kapitaltillskottet att användas vid fortsatt förhandling med ett läkemedelsbolag som visat intresse för att förvärva en majoritet i Respiratorius. Därtill ska vi fortsätta diskussioner med de riskkapitalbolag som uttryckt intresse för att investera i Respiratorius. Dessa initiativ gör det möjligt att fortsätta utvecklingsprocessen för våra läkemedelskandidater till visad effekt i patienter i kliniska studier i egen regi eller under ett licensavtal. Enligt vår affärsmodell har vi för avsikt att senast efter fas IIa studier ingå ett utvecklingssamarbete med ett större läkemedelsbolag som kan ta projektet genom fas IIb och fas III-studier och vidare ut på marknaden. Vi vet redan i dag att många av de stora läkemedelsbolagen är intresserade av vår unika teknologiplattform och våra läkemedelskandidater. Även fortsättningsvis kommer vi att ha strikt kontroll på våra kostnader och sträva efter absolut effektivitet för att nå våra forskningsmål. Välkommen som aktieägare i Respiratorius AB (publ). Jörgen Gustafsson VD 9

10 3.2 Historik Forskning vid Institutionen för Fysiologiska Vetenskaper, Medi cinska Fakulteten vid Lunds Universitet resulterade under mitten av 90-talet bland annat i nya rön om hur sammandragning i luftvägarna regleras. Denna kunskap visade sig vara av stort intresse för behandling av KOL och astma, eftersom befintliga läkemedel inte klarar av att vidga de små bronkerna* på lika effektivt sätt som de större. I syfte att utveckla en ny, effektiv medicin mot KOL och svår astma startades Respiratorius under våren 1999 av Staffan Skogvall och Christer Fåhræus, som en avknoppning av forskningsresultat från Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Tack vare en världsunik, patenterad mät- och försöksutrustning för att utvärdera hur läkemedelssubstanser påverkar små bronker, kunde Bolaget snabbt komma igång med omfattande studier av olika ämnen och verkningsmekanismer upptäcks att det kända ämnet capsazepin* är en allmän bronkavslappnande substans och ett par år senare hade Respiratorius lyckats syntetisera* sina första patenterbara läkemedelssubstanser. Utvecklingen ställde snart krav på mer ändamålsenliga lokaler flyttade Respiratorius till Magistratsvägen 10 i Lund, där såväl kontor som laboratorium alltjämt ryms i hyrda lokaler. Följande år utvecklades bolagets organisation för att möjligöra effektiv läkemedelsutveckling. En ny VD anställdes och Martin Johansson rekryterades som forskningschef. Bolagets patentsökta läkemedelssubstanser uppmärksammades nu i vetenskapliga tidskrifter och innan starten av 2008 hade Respiratorius presenterat sin första läkemedelskandidat. Efter tio års samlad forskning inom bronkernas fysiologi har alltså Respiratorius utvecklat en ny klass av patentsökta läkemedelssubstanser, framtagna och testade i Bolagets världsledande, egenutvecklade mät- och försöksutrustning. Med dess överlägsna förmåga att vidga de små luftvägarna kan Respiratorius substanser erbjuda en effektiv behandling på ett sätt och genom en mekanism, som befintliga läkemedel inte kan. Respiratorius har därför nominerat en specifik läkemedelskandidat, RCD007, som nu befinner sig i preklinisk fas av utvecklingen av läkemedel mot KOL och astma. I juli 2008 undertecknades ett MTA (Material Transfer Agreement*) med ett av världens ledande läkemedelsbolag, Big Pharma*. Det innebär att Respiratorius tillsammans med detta bolag ämnar att dels genomföra prekliniska studier på läkemedelsbolagets in vivo* modeller, dels vidareutveckla substansen. Avtalet innebär inga skyldigheter för Respiratorius att vidareutveckla samarbetet men är naturligtvis en stor möjlighet. Respiratorius forskning och framsteg har fram till 2008 resulterat i: Upptäckt av och patentansökan för 12 nya patentfamiljer med substanser som ger överlägsen, långvarig utvidgning av små humana bronker. En ny molekylär princip för att uppnå kraftig utvidgning av små bronker. Nominering av bolagets första läkemedelskandidat: RCD007. Forskningssamarbete med ett större läkemedelsbolag. Konstruktion och optimering av avancerad patenterad mätapparatur ( experimentkammare ) för undersökning av hur kontraktion regleras i små bronker. Jörgen Gustafsson tillträdde som VD för Respiratorius i början av december Med Jörgens bakgrund från AstraZeneca och erfarenhet av egen läkemedelsforskning, industriella och akademiska samarbeten samt av utlicensiering av läkemedelssubstanser för behandling av sjukdomar i andningsvägarna, har Respiratorius nu alla redskap som behövs för att gå vidare. 10

11 3.3 Affärsidé och framtidsvisioner Utveckling av nya läkemedel inleds med en tidskrävande preklinisk fas där olika typer av tester och experiment genomförs i laboratorium. Det kan exempelvis ske in vitro*, det vill säga med provrörsförsök eller försök som inte görs på djur eller människor. I vissa fall kan det även ske ex vivo*, på levande vävnad som avlägsnats från kroppen. Detta arbete övergår till kliniska tester på människor, in vivo*, först när det finns förutsättningar att uppnå ett säkert och gott resultat. Respiratorius har under hela sin verksamhet arbetat utifrån en och samma affärsidé, att utveckla nya effektiva läkemedel mot KOL och svår astma. Arbetet fortskrider planenligt och Respiratorius styrelse ser positivt på utvecklingen och en långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. 10 års forskning har gett Respiratorius flera patentsökta läkemedelssubstanser som sannolikt kommer att omfattas av nya oinskränkta substanspatent. Jämfört med existerande läkemedel har Respiratorius substanser, visat i studier på human vävnad, en överlägsen förmåga att få de små luftvägarna att slappna av och därmed möjlighet till ökad luftgenomströmmning, vilket skulle kunna resultera i en väsentligt förbättrad behandling av sjukdomstillståndet hos patienten. Respiratorius har därför inlett samarbete med ett större läkemedelsbolag (Big Pharma*). Detta ger Bolaget optimala förutsättningar att 2009 påbörja de toxikologiska studierna som myndigheterna (Läkemedelsverket) kräver innan läkemedelskandidaten kan testas kliniskt på såväl friska personer som patienter. Målsättningen är att inom tre år slutföra både prekliniska studier samt starta kliniska fas I- studier* på friska frivilliga och fas IIa-studier* på patienter. Detta ger Bolaget proof of concept * och vetenskaplig acceptans för att Respiratorius nya bronkavslappnande substanser fungerar på människa. Senast därefter avser Bolaget att utlicensiera* eller sälja substanserna till ett internationellt läkemedelsbolag som kan ta ansvar för kliniska fas IIb* och III-studier*, tillverkning och registrering av läkemedel samt marknadsföring. Sådana avtal väntas ge Respiratorius inkomster i form av en initial engångsbetalning, betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter. Styrelsen för Respiratorius har bedömt att dessa nya substanser har stora förutsättningar att utvecklas till läkemedel med blockbuster-potential, det vill säga en årlig försäljning som överstiger en miljard dollar. Det ligger i Bolagets eget intresse att utan avkall på säkerhet verka för att minimera tiden fram till målet, produktregistrering av ett nytt och innovativt läkemedel som förbättrar livskvaliteten för de patienter som lider av KOL och svår astma. Respiratorius är idag världsledande på ex vivo*-försök på små bronker, med andra ord försök på levande vävnad från människa. Fokus framöver kommer att flyttas från vår unika försökskammare till att förfina och vidareutveckla våra läkemedelskandidater. Detta är helt avgörande för att vara och förbli en attraktiv partner för bioteknologibolag och globala läkemedelsföretag. Vision inom räckhåll effektiva läkemedel som mildrar den globala sjukdomsbördan för KOL och svår astma. 11

12 3.4 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse Respiratorius styrelse består av fyra ledamöter med vetenskaplig, finansiell och kommersiell erfarenhet. Christer Fåhræus, född 1965 Styrelseordförande och medgrundare av Respiratorius. Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan 2004, dessförinnan styrelsesuppleant sedan Fil kand, MSc Bioengineering, doktorand i neurofysiologi vid Institutionen för Fysiologiska Vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet samt läkarlinjen Teknologie hedersdoktor, Lunds Universitet. Övriga uppdrag: VD för Flatfrog Laboratories AB och EQL Pharma AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Agellis Group AB och ledamot i CellaVision AB, Fårö Capital AB, Wranne Fåhræus Design AB, EQL Pharma AB, Flatfrog Laboratoies AB, Anoto Group AB, Monkfish AB och PHI Holographic AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag samt närstående: A-aktier: B-aktier: Antal teckningsoptioner: 0. Olov Sterner, född 1953 Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan Professor i organisk kemi och prefekt för den kemiska institutionen, Lunds Universitet. Olov Sterner är författare och medförfattare till mer än 330 publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences AB (P.U.L.S. AB) samt Laccure AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: 0. B-aktier: Antal teckningsoptioner: Johan Kördel, född 1962 Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan Docent i Fysikalisk Kemi vid Lunds Universitet. Under arbetade Kördel med forskning och utveckling för Pharmacia. Därefter var Kördel medgrundare till Biovitrum 2001, med särskilt ansvar för forskning och affärsutveckling Övriga uppdrag: Kördel är idag verksam som konsult inom läkemedelsforskning och affärsutveckling. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Chori Pars AB och ledamot i EQL Pharma AB, Index Pharmaceuticals AB, inovacia AB och Sound Biotech AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner: Ingemar Kihlström, född 1952 Ordinarie styrelseledamot i Respiratorius sedan Fil kand i kemi och biologi, doktor i fysiologi samt docent vid Uppsala Universitet. Ingemar Kihlström har arbetat med forskning, utveckling och affärsutveckling under , både vid Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Övriga styrelseuppdrag: Ingemar Kihlström sitter i ett antal olika styrelser, bland annat som styrelseordförande i Artimplant AB, Innate Pharmaceuticals AB, Prolight Diagnostics AB och Acromed AB. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner:

13 Ledande befattningshavare Respiratorius ledningsgrupp består för närvarande av bolagets verkställande direktör och forskningschef. Det är verkställande direktörens ansvar att verkställa styrelsens beslut och fördela de olika frågorna till ledningsgruppens medlemmar. Jörgen Gustafsson, född 1962 VD sedan december Teknologie Doktor vid Lunds Universitet. Jörgen Gustafsson har arbetat inom läkemedelsindustri sedan 1995 där han har innehaft olika befattningar inom forskning och affärsutveckling på Pharmacia och AstraZeneca. Jörgen Gustafsson kommer närmast från tjänsten som Evaluation Director på AstraZeneca med ett globalt ansvar för utvärderingar av externa läkemedelssubstanser inom terapiområdet andningsvägar och inflammation. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: 0. B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner: 0. Martin Johansson, född 1971 Forskningschef sedan mars Doktor i Organisk Kemi från Lunds Universitet. Martin Johansson kommer senast från AstraZeneca där han arbetade som forskare inom kemi i fyra år. Martin Johansson är medförfattare till över 15 vetenskapliga publikationer och fyra patent. Aktieinnehav i Respiratorius, inklusive aktier som innehas genom bolag: A-aktier: 0. B-aktier: 0. Antal teckningsoptioner: Revisor Olov Strömberg Född 1955 Auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS Olov Strömberg Revision AB Postadress Västerlånggatan Stockholm E-post Telefon

14 3.4.1 Bolagets vetenskapliga rådgivare Gruppen bistår Respiratorius egna forskare med råd och synpunkter på bolagets olika projekt och fungerar som ett vetenskapligt bollplank för företagets forskare. Olle Borgå Docent i farmakologi med inriktning på farmakokinetik. Olle Borgå har arbetat för FDA i Washington DC, USA samt varit chef för AstraZenecas farmakokinetikavdelning. Enar Carlsson Docent i farmakologi. Enar Carlsson doktorerade i fysiologi på Lunds Universitet 1972 och har 35 års erfarenhet av forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. På Astra och AstraZeneca har Enar Carlsson haft ansvar för såväl kardiovaskulär som gastrointestinal forskning och har utvecklat läkemedlen: Losec, Seloken, Hyprenan och Nexium. Enar Carlsson är docent inom farmakologi på Göteborgs Universitet och har författat mer än 200 vetenskapliga artiklar inom fysiologi och farmakologi. Carl Persson Professor i klinisk farmakologi. Carl Persson är en av Sveriges mest välkända luftvägsforskare och har varit rådgivare till ledningen för Astra Draco i Lund avseende dess luftvägsforskning. Carl Persson arbetar nu som professor på Institutionen för Klinisk Farmakologi på Lunds Universitetssjukhus och är författare till över 400 vetenskapliga publikationer. 3.5 Vårt Team Respiratorius team består av ett kompetent och drivet arbetslag med dagligt ansvar för att utveckla Respiratorius läkemedelskandidat, identifiera nya substanser, hantera administration, ekonomi och kontakter med såväl samarbetspartners som läkemedelsföretag. 14

15 3.6 Viktiga avtal Övrig information Respiratorius AB (publ) med organisations-nummer registrerades 1998 hos Bolagsverket under namnet AB Grundstenen Bolaget namnändrades 1999 och har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. Associationsformen är publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets kontorsadress är Magistratsvägen 10, Lund. Kontoförande institut Bolaget har anslutits till VPC AB. Således är Bolagets värdepapper kontoförda hos VPC med nedanstående adress. VPC AB Box Stockholm Styrelsens arbetsformer Respiratorius styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets intressen, annat än vad som särskilt nämns under rubriken Transaktioner med närstående. Vidare anlitar styrelsen ett vetenskapligt råd i syfte att verifiera Bolagets medicinska utveckling. Rådet består av docent Olle Borgå, docent Enar Carlsson och professor Carl Persson. Bolagsstyrning Respiratorius behöver som onoterat bolag inte följa Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsearvode Styrelsearvode utgår enligt Bolagsstämmans beslut. Styrelsearvode fastställs varje år av Bolagsstämman. Under räkenskapsåret 2007 utgick ett arvode om kronor till styrelsen totalt. Under 2007 utgick till styrelseordförande Christer Fåhraeus närstående bolag övrigt arvode om kronor. Till styrelseledamoten Johan Kördels närstående bolag utgick övrigt arvode om kronor och till styrelseledamoten Ingemar Kihlström närstående bolag utgick övrigt arvode om kronor. För räkenskapsåret 2008 har det beslutats att styrelseordförande ska erhålla ersättning om kronor och övriga ledamöter ersättning om vardera kronor. Övriga arvoden avsåg tjänster som inte ingick i styrelsearbetet. Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare VD är anlitad som konsult via bolaget Bononius AB. Uppdraget gäller löpande med fyra månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet ska omförhandlas om Respiratorius erhåller långsiktig finansiering. Alla immateriella rättigheter som uppkommer genom uppdraget tillkommer Respiratorius utan vidare ersättning än vad som anges i konsultavtalet. Arvodet är maximerat till kronor per månad. Bononius AB har förbundit sig att vid en nyemission teckna aktier för vissa belopp, som är relaterade till antalet fakturerade dagar. Vidare har Bononius AB rätt till viss bonus för det fall att Respiratorius tecknat kommersiellt avtal med extern part. Bononius AB har också rätt till bonus om Respiratorius erhåller långsiktig finansiering. Beträffande Martin Johansson gäller sedvanliga villkor samt en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Martin Johansson har inte rätt till avgångsvederlag. Samtliga uppfinningar, patent- och upphovsrätt, tillkommer bolaget mot viss bestämd ersättning. Konkurser och likvidationer Ingen av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, ledningssamt kontrollorgan är eller har varit verksamma som styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs eller i likvidation de senaste fem åren. Uppgift om eventuell dom i bedrägerirelaterat mål Ingen av styrelseledamöterna eller personer i bolagets förvaltnings-, lednings- samt kontrollorgan är dömda i bedrägerirelaterat mål. Viktiga avtal Bolaget har ett sedvanligt hyresavtal av standardkaraktär tecknat på kommersiella villkor. Vidare har Respiratorius under juli 2008 tecknat ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett av världens ledande läkemedelsbolag. Avtalet innebär bland annat att Respiratorius tillhandahåller läkemedelsbolaget vissa substanser i syfte att läkemedelsbolaget ska kunna utvärdera dess effekter på KOL och astma. Avtalet innebär ingen övergång av rättigheter till läkemedelsbolaget, utan alla rättigheter tillkommer Respiratorius. Vidare tillkommer alla resultat av utvärderingen som hänför sig till substansernas användningsområde Respiratorius. Dock har läkemedelsbolaget rätten till resultat som uppkommer utanför substanserna och dess användningsområden. Respiratorius lämnar heller inga garantier för substansernas effekter eller i övrigt, utan substanserna tillhandahålls i befintligt skick. Bolaget har tecknat ett stort antal sekretessavtal med konsulter och andra samarbetspartners på sedvanliga villkor. 15

16 Transaktioner med närstående Ingemar Kihlström har en lånefordran på Bolaget som tecknats på kommersiella villkor. Fårö Capital har en fordran per om SEK. Bolaget har tecknat ett konsultavtal med Enar Carlsson AB, i syfte att Enar Carlsson AB ska tillhandahålla rådgivning och kompetensförstärkning till Respiratorius avseende den prekliniska forskningen med mera. Ersättningen är fastställd till visst bestämt belopp. Alla immateriella rättigheter inom uppdraget tillkommer utan ersättning Respiratorius. Avtalsvillkoren är i huvudsak på traditionella villkor. Respiratorius har tecknat ett konsultavtal med August Consult, en firma närstående till Carl Persson. Konsulten åtar sig att tillhandahålla rådgivning och kompetensförstärkning till Respiratorius rörande luftvägsforskning med mera. Ersättningen är fastställd till visst bestämt belopp. Alla immateriella rättigheter inom uppdraget tillkommer utan ersättning Respiratorius. Avtalsvillkoren är i övrigt på brukliga villkor. Respiratorius har vidare tecknat ett konsultavtal med ett närstående bolag till Christer Fåhraeus rörande främst ägarfrågor, avtalsfrågor, kapitalanskaffning, investor relations och patentfrågor. Avtalet löper med en ömsesidig uppsägningstid om två månader och är i övrigt tecknat på sedvanliga villkor. Det finns också ett konsultavtal med ett närstående bolag till Johan Kördel med uppdrag rörande kompetensförstärkning med mera. För avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. Avtalet är i övrigt tecknat på standardvillkor. Teckningsoptioner Bolaget har den 24 maj 2007 beslutat emittera teckningsoptioner, med rätt att teckna motsvarande antal B-aktier för en teckningskurs om sex (6) kronor. Motsvarande teckningsoptioner har tecknats av vissa styrelseledamöter, anställda och samarbetspartners. Tid för teckning av aktierna infaller Skulle samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, skulle det innebära en utspädning om cirka 3,2 procent före den nu föreslagna nyemissionen. Försäkringar Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning. eller annan rättslig sak, vilken beräknas få någon beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning. Under våren 2007 har framställts vissa krav mot Bolaget från en tidigare aktieägare och anställd. Dessa krav har emellertid inte tagits vidare till domstol eller skiljenämnd. Det föreligger inte i övrigt några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån. Avtal med nyckelpersoner och närstående Inga avtal som går utanpå marknadsmässiga anställningsavtal finns med Bolaget eller närstående eller nyckelpersoner. Aktieägaravtal Det föreligger enligt Bolaget inte några aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare. Dotterbolag Respiratorius äger samtliga aktier i Bergdalsten Kemi AB. Bolaget är vilande. Patent, licenser och varumärken Bolaget har två registrerade varumärken inom EU, nämligen Respiratorius och Small Airways, Big Opportunities. Bolaget har vidare, såsom de presenterats på sidan 31, tio patentfamiljer. Bolagets aktier Alla aktier har lika andel av kapital. Aktierna är uppdelade i dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktier medför en (1) röst och B-aktier medför en tiondels (1/10) röst. Alla aktier i respektive aktieslag har lika rätt vid nyteckning av detta aktieslag. Beslutar Bolaget om emission av endast serie A- eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha rätt till teckning av nya aktier i förhållande till det antal de förut äger. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för det fall Bolaget skulle komma att likvideras. Bestämmelser om inlösen föreligger ej. A-aktieägare kan påfordra att dess A-aktier omvandlas till B-aktier. Samtliga aktier kan fritt överlåtas. Tvister Respiratorius är inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande 16

17 3.7 Bakgrund och motiv Lungsjukdomarna KOL och svår astma är folksjukdomar som orsakar stort lidande för patienten. KOL utgör även en stor ekonomisk börda för samhället. Sjukdomen är idag världens fjärde vanligaste dödsorsak och år 2020 förväntas sjukdomen vara den tredje vanligaste dödsorsaken. Ungefär 600 miljoner människor i världen är idag drabbade av KOL. Enligt WHO beräknas mer än 3 miljoner människor avlida till följd av sjukdomen år 2008, vilket motsvarar cirka 5 procent av alla världens dödsfall detta år. Under de senaste årtiondena har sjukdomen ökat väsentligt både i förekomst och i dödlighet. KOL är en av WHO:s fyra prioriterade icke smittsamma sjukdomar i världen. Det finns därför ett stort behov av nya, effektiva mediciner för dessa tillstånd. Nya verksamma läkemedel mot KOL och astma kan förväntas bli så kallade block-busters. Det vill säga att läkemedlet beräknas uppnå en försäljning på över 1 miljard dollar årligen. Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat (CD, Candidate Drug) som befinner sig i preklinisk* fas av utvecklingen av läkemedel mot KOL och svår astma. Bolaget har identifierat en helt ny behandlingsmetod som kan ge en extremt kraftfull avslappning av mänskliga luftvägar på ett sätt och genom en mekanism, som befintliga läkemedel inte gör. Respiratorius har nyligen initierat ett samarbete med ett större läkemedelsbolag (Big Pharma*). Härigenom får bolaget ytterligare viktig kunskap om Bolagets läkemedelskandidat innan de toxikologiska* studierna inleds. Respiratorius målsättning är att under 2009 påbörja de förberedande toxikologiska studierna inför de kliniska fas I studierna*. Inom den kommande treårsperioden har Respiratorius målsättningen att utveckla Bolagets projekt till och med kliniska fas IIa-studier* och senast därefter etablera ett partnerskap med ett internationellt läkemedelsbolag som tar ansvar för de kliniska fas III-studierna*, tillverkning och registrering av läkemedel samt marknadsföring och försäljning. För att skapa maximal handlingsfrihet gentemot samarbetspartners och flera intresserade riskkapitalbolag har styrelsen för Respiratorius beslutat att genomföra den nu presenterade nyemissionen om högst 1 miljon euro. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Om uppsatt emissionskapital inte erhålles fullt ut kan utvecklingstakten i motsvarande grad bli lägre. 17

18 3.8 Styrelsens ansvarsförsäkran Styrelsen för Respiratorius AB (publ), organisationsnummer , försäkrar härmed att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Lund den 8 januari 2009 Christer Fåhræus Ingemar Kihlström Johan Kördel Olov Sterner Styrelsens ordförande Ledamot Ledamot Ledamot 3.9 Revisorns granskningsberättelse Jag har i egenskap av revisor för Respiratorius AB (publ) organisationsnummer , översiktligt granskat föreliggande Informationsmemorandum. Intagna uppgifter avseende framtidsscenarier har inte granskats då dess antaganden hänför sig till framtiden och påverkas av oförutserbara händelser. Förekommande uppgifter ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005, 2006 och 2007 är korrekt återgivna. Årsredovisningarna har reviderats av mig. Revisionsberättelser utan anmärkningar har avgivits för de tre räkenskapsåren. Jag har översiktligt granskat proformaredovisningen per den 31 december Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den finansiella rapporten. Mitt ansvar är att uttala mig om den finansiella rapporten på grund av min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med standard för översiktlig granskning (SÖG) 2400 Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter. Detta innebär att jag planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra mig om att den finansiella rapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos bolagets personal och analytisk granskning av finansiella uppgifter, och mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag har inte utfört någon revision och mitt uttalande är därmed inte baserat på en revision. Det har inte kommit fram några omständigheter under min översiktliga granskning som tyder på att den finansiella rapporten inte ger en rättvisande bild i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Stockholm den 8 januari 2009 Olov Strömberg Auktoriserad revisor 3.10 Viktig information Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således ej rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan, Australien, Israel eller USA, eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. 18

19 3.11 Inbjudan till publik nyemission i Respiratorius AB (publ) Styrelsen i Respiratorius AB (publ), (Respiratorius), inbjuder härmed, med stöd av extra bolagsstämmans beslut den 14 januari 2009 till att teckna aktier i en nyemission av högst åttamiljonerfyrahundratusen ( ) aktier, serie A, i Respiratorius innebärande ett kapitaltillskott om högst tiomiljonerfemhundratusen ( ) kronor. Nyemissionen är publik och riktar sig till institutionella investerare och allmänheten Teckningsvillkor och anvisningar 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av en krona tjugofem öre (1,25) per aktie. 2. Teckningspost Aktien i serie A tecknas i poster om aktier innebärande att erbjudandet totalt omfattar poster á niotusentrehundrasjuttiofem (9 375) kronor per post. 3. Aktier Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst åttamiljonerfyrahundratusen ( ) aktier i serie A. Genom nyemissionen kommer antalet aktier öka till högst stycken A-aktier och B-aktier. Bolagets aktiekapital ökas med högst fyrahundratjugotusen ( ) kronor. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden från torsdag den 15 januari 2009 till och med måndagen den 16 februari Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 5. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast måndagen den 16 februari (17:00) 2009 Anmälan insänds till: Aktieinvest FK AB Emmitentservice Stockholm Telefon: Fax: Likviddag Kontant betalning för tecknade aktier ska erläggas 5 dagar efter utskickande av avräkningsnotor vilket beräknas ske dagen efter inkommen anmälningssedel. 7. Rätten till vinstutdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 8. Företrädesrätt Rätten att teckna de nya aktierna har - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - allmänheten. 9. Tilldelning av tecknade aktier Tilldelning av aktier och utskick av avräkningsnotor sker löpande efter beslut av styrelsen för Respiratorius. 10. Aktiernas kvotvärde De nya aktierna ska ha ett kvotvärde av 0,05 (5 öre) kronor per styck. 11. Aktieboken Aktieboken förs av VPC. 12. Emissionserbjudandet Erbjudandet motsvarar vid full teckning 18,28 procent av aktiekapitalet samt 24,21 procent av rösterna. 13. Leverans av aktier Aktierna kommer att levereras när emissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under mars månad Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas, vilket beräknas ske med start måndag den 19 januari

20 20

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ)

Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till tecknings av aktier i Respiratorius AB (publ) Företrädesemission juni 2010 Innehåll 3. SAMMANFATTNING 6. RISKFAKTORER 8. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I RESPIRATORIUS

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010

Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Respiratorius (publ) AB Juni 2010 Sammanfattning Bakgrund och motiv Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet och har sedan dess investerat

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB ( publ )

Årsredovisning. Koncernredovisning. Respiratorius AB ( publ ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Respiratorius AB ( publ ) Räkenskapsåret 2007 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1-3 (18) Koncernens resultaträkning 4 (18) Koncernens balansräkning 5-6 (18)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB

Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB Pressmeddelande 2014 03 25 Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB, inkluderandes huvudaktieägarens förslag till incitamentsprogram för

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

PROCAST MEDIA AB (publ)

PROCAST MEDIA AB (publ) TILLÄGGSMEMORANDUM PROCAST MEDIA AB (publ) 556557-5965 Upprättat inför listning på Aktietorget Procast Media AB Informationsmemorandum 1 Styrelsen intygar Styrelsen, som ansvarar för Informationsmemorandumet

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer