Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner FÖRETRÄDESEMISSION 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner FÖRETRÄDESEMISSION 2008"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner FÖRETRÄDESEMISSION 2008

2 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 28 maj 2008 är registrerade som aktieägare i Central Asia Gold äger företrädesrätt att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjutal (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit ( Unit ). En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption, varvid teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskurs 1,10 SEK per Unit Avstämningsdag 28 maj 2008 Teckningstid 9 juni juni 2008 Sista dag för handel med aktier inklusive uniträtter 23 maj 2008 Första dag för handel med aktier exklusive uniträtter 26 maj 2008 Handel med uniträtter 9 juni juni 2008 Handel med BTU 9 juni 2008 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket Tidpunkter för ekonomisk information Central Asia Gold lämnar återkommande information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari-31 december. Delårsrapport, 2:a kvartalet augusti 2008 Delårsrapport, 3:e kvartalet november 2008 Bokslutskommuniké 2008 Februari 2009 Årsredovisning 2008 April 2009 Årsstämma 2009 Juni 2009 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Central Asia Gold i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering av Prospektet hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land. Varken uniträtterna, betalt tecknade Units (BTU), teckningsoptionerna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Anmälan om teckning av aktier och teckningsoptioner i strid med ovanstående kommer att vara ogiltig. Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Central Asia Gold och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren uppmärksammas på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier och teckningsoptioner i Central Asia Gold är förenad med risk. Den som överväger att investera i Central Asia Gold uppmanas därför att noggrant ta del av Prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Vissa siffror i Prospektet har avrundats. Detta medför att vissa tabeller och beräkningar till synes inte summerar korrekt. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet eller tvist i anledning av Erbjudandet skall avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner

3 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 10 Så här gör du 11 Riskfaktorer 15 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Central Asia Gold 16 Bakgrund och motiv till erbjudandet samt styrelsens försäkran 17 VD har ordet 19 Villkor och anvisningar 22 Om guld 24 Den ryska guldindustrin 27 Verksamhetsbeskrivning 40 Finansiell översikt Proformaredovisning för Delårsrapport 1 januari 31 mars Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen 55 Aktiekapital och ägarförhållanden 58 Skattefrågor i Sverige 60 Legala frågor och övrig information 64 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 69 Bolagsordning 70 s resultaträkning 71 s balansräkning 3 Innehållsförteckning 72 s kassaflödesanalys 73 s förändringar i eget kapital 74 Moderbolagets resultaträkning 75 Moderbolagets balansräkning 76 Moderbolagets kassaflödesanalys 77 Moderbolagets förändringar i eget kapital 78 Redovisningsprinciper 81 Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen 92 Revisors rapport avseende historisk finansiell information 93 Definitioner 94 Adresser

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut att investera i de aktier och teckningsoptioner som erbjuds enligt Prospektet skall baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande, felaktig i förhållande till eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledningen av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för en översättning av Prospektet. Aktieägare i Central Asia Gold inkluderande Catella Case, Peter Geijerman, Paal Hveem, Michail Malyarenko, Alexander Merko via bolag, Patric Perenius, Torbjörn Ranta, Pensionsstiftelse Reservoiren, Maths O Sundqvist via bolag och Claes Österlin med familj, har förbundit sig att teckna motsvarande cirka 25,3 MSEK av Erbjudandet, vilket motsvararar cirka 39 procent av Erbjudandet. Garantiåtaganden om totalt cirka 39,5 MSEK i Erbjudandet har under maj 2008 lämnats av Glitnir AB vilket motsvarar cirka 61 procent av Erbjudandet. Central Asia Gold har erhållit bankmässig säkerhet i sin helhet för det av Glitnir AB garanterade beloppet. Emissionsbeslut Vid extra bolagsstämma i Central Asia Gold den 21 maj 2008 beslutades om nyemission av Units innehållande aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. De som på avstämningsdagen den 28 maj 2008 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Varje sjutal (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit ( Unit ). En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget ( Erbjudandet ). Teckning kan enbart ske i Units och således kan teckning ej ske av aktier eller teckningsoptioner var och en för sig. Tilldelning får endast ske i Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktierna och teckningsoptionerna skiljas åt och handel kommer således att ske i aktierna respektive teckningsoptionerna separat och inte i Units. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,10 SEK. Teckning skall ske under perioden från och med den 9 juni 2008 till och med den 23 juni Bolagets aktiekapital kommer genom aktieemissionen att ökas med högst SEK genom nyemission av högst aktier envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Emissionskursen per aktie är 0,55 SEK och således emitteras teckningsoptionerna vederlagsfritt. För att fullgöra emissionen av Units kommer Bolaget att emittera högst teckningsoptioner berättigande till teckning av högst aktier i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om 0,20 kronor. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna uppgår till SEK. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske från och med det att beslutet registrerats hos Bolagsverket till och med den 5 december Teckningskursen skall vara 0,55 SEK. Teckningsoptionerna kommer att noteras på NGM Equity med ISIN-kod SE Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 32,4 MSEK. Emissionskostnader förväntas uppgå till maximalt 4,9 MSEK. Nettotillskottet i likvida medel till Central Asia Gold till följd av erbjudandet beräknas uppgå till cirka 59,9 MSEK. Fullteckning av föreliggande aktieemission medför en utspädning om cirka 22,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Om aktieemissionen fulltecknas samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier kommer det sammantaget att medföra en utspädning om cirka 30,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Central Asia Gold planerar under 2008 att fullfölja sin affärsplan, innebärande att utöver fokusering på utökad produktion fortsätta med ytterligare prospektering, eftersom koncernen befinner sig i början av produktionscykeln, på de licenser som innehas samt att investera i en lakningsanläggning för Tardan-gruvan. I syfte att på bästa sätt tillvarata framtida tillväxtmöjligheter har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att rörelsekapitalet för de aktuella behoven inte är tillräckligt innan Erbjudandet under de kommande tolv månaderna. Erbjudandet är garanterat, men inte säkerställt, genom teckningsförbindelser samt att emissionsgarantin är säkerställd genom bankmässig säkerhet. Sammantaget är emissionslikviden och en erhållen ramkredit tillräckligt enligt Bolagets bedömning för att täcka koncernens kapitalbehov för de närmaste tolv månaderna. Bolaget har således för avsikt att använda emissionslikviden i samband med Erbjudandet till ovan angivna ändamål. Verksamhet Central Asia Gold är ett svenskt publikt aktiebolag som bedriver gruvverksamhet i Ryssland. s huvudsakliga tillgångar består av ett antal minerallicenser. De sammantagna licenserna bedömdes i januari 2008 innehålla omkring uns guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom uns av P1 guldmineraltillgångar samt uns av P2 guldmineraltillgångar. Guldfyndigheten Tardan Tardan Guldfyndigheten Tardan är belägen i regionen Tyva i Sibirien. I Tardanfyndigheten har 14 malmzoner med bredder som varierar från en meter till meter upptäckts. Totalt har 41 malmkroppar identifierats varav 31 klassas som innehållande framtida guldreserver. Den genomsnittliga halten på malmkropparna, baserat på prover tagna i början av 90-talet, beräknades till 10,7 ppm Au. För närvarande genomför ett ryskt projekteringsinstitut en utvärderingsstudie avseende en ny lakningsanläggning. Studien beräknas bli färdig under sommaren 2008 och direkt där- Sammanfattning 4

5 efter är byggnationen planerad att starta. Lakningsanläggningen beräknas att öka utvinningsgraden av guld till cirka procent från dagens cirka 50 procent. 231 kilogram vilket medförde totala intäkter 2007 om drygt 133 MRUR motsvarande drygt 5,4 MUSD givet den genomsnittliga växelkursen under året. 5 Tardan 2 Mineraliseringen Tardan 2 är en av ett antal mineraliseringar på den så kallade Tardan mining district-licensen. Licensen köptes på en öppen auktion sommaren Licensområdet uppgår till 520 kvadratkilometer och är belägen i anslutning till det första licensblocket på Tardan där guld nu produceras. Ett begränsat antal ytprover har samlats in och visar på höga guldhalter. Under sommaren 2007 har en mängd diken grävts och ett stort antal prover har utförts. Guldfyndigheten Kopylovskoye Kopylovskoye i Irkutskregionen innehåller idag enligt ryska geologiska standards drygt sju ton guldreserver. För att möjliggöra en effektiv analys av det stora antalet nödvändiga prover har Central Asia Gold byggt en egen provtagningsenhet i Bodaibo-regionen. Den ideala provstorleken på kilogram kommer på djupet ner till meter att tas via RC-borrning. Kopylovskoye-projektet befinner sig fortfarande i utvärderingsfasen och riskerna är således stora men potentialen är dock betydande. De nuvarande reserverna har endast baserats på beräkningar till cirka 30 meters djup och de data som hittills samlats in stöder hypotesen att en malmförande zon fortsätter till ett djup på åtminstone 100 meter. Bolaget bedömer därför att Kopylovskoye är ett projekt med en potential om ett par miljoner uns guldreserver. Bolaget sålde våren procent av Kopylovskoye för 70 MSEK och äger därefter 75 procent. Alluviala guldfyndigheten Artelj Lena Central Asia Gold förvärvade under 2007 den i Irkutskregionen belägna alluviala guldproducenten Artelj Lena. Förvärvspriset var motsvarande 9 MUSD. Produktionsmålet för Artelj Lena för 2008 uppgår till 700 kilogram guld. Under 2007 producerades 648 kilogram. Företaget har en betydande maskinpark för att kunna producera guldet. De alluviala licenserna är totalt ett trettiotal. Totalt uppgår de registrerade kvarstående guldreserverna till omkring 4,7 ton per årsslutet 2007 exklusive reserverna hänförliga gruvlicensen Kavkaz som håller på att separeras till ett nytt dotterbolag. Guldhalten i de alluviala reserverna ligger kring ett gram per kubikmeter. En potentiellt mycket intressant upptäckt är att restprodukten från den alluviala produktionen kan innehålla utvinningsbart guld. Tillgången till restprodukter är i sådant fall betydande då Artelj Lena har producerat omkring 30 ton rent guld historiskt. Central Asia Gold förväntar sig att under kommande år utvinna synergieffekter ur Artelj Lena i samband med utbyggnaden av Kopylovskoye-fyndigheten, då Artelj Lenas fyndigheter ligger nära Kopylovskoye. Alluviala guldfyndigheten Artelj Tyva Central Asia Gold förvärvade i slutet av 2005 det Tyvabaserade alluviala guldproducerande företaget Artelj Tyva. Köpeskillingen var motsvarande 2 MUSD. Artelj Tyva har två alluviala fyndigheter Bolshoy Agliyak och Maly Agliyak. Kvarstående officiellt fastställda utvinningsbara guldreserver i kategorierna C1 och C2 var per slutet av 2007 cirka två ton. Guldproduktionen 2007 blev Sammanfattning Guldfyndigheten Kavkaz Kavkaz ligger i provinsen Bodaibo i Irkutskregionen. Avståndet till Bolagets andra gruvprojekt i denna region, Kopylovskoye, är cirka 35 kilometer. En prospekterings- och produktionslicens är utgiven med löptid fram till april Licensområdet omfattar 2,3 kvadratkilometer. På fyndigheten finns enligt resultaten från de tidigare undersökningsprogrammen, officiellt identifierade, fyra zoner med kvartsgångar. Den första zonen innehåller enligt ryska standards 288 kilogram guldreserver C1 och 748 kilogram C2. Guldmineraltillgångarna i kategori P1 uppgår till kilogram. I zon nummer 4 finns två gångar identifierade med guldmineraltillgångar i kategori P1 uppgående till 975 kilogram. Under 2007 har nya data insamlats på ytan, främst via ytdiken. Dessa data har nu analyserats och de utvisar att guldet inte endast förekommer i kvartsgångar utan även i sidoberget. Detta förändrar bilden av Kavkazfyndigheten radikalt och får den att likna Central Asia Golds Kopylovskoyefyndighet. Potentialen i projektet har därför mångfaldigats till följd av resultaten från 2007 års arbetsprogram. Guldfyndigheten Kara-Beldyr Bolaget vann i december 2006 en licensauktion avseende guldfyndigheten Kara-Beldyr vilken innehöll en prospekterings- och produktionslicens med en löptid om 25 år. Betalt pris blev motsvarande USD. Under 2007 genomfördes förberedande geologiska arbeten på denna licens och ett geologiskt utvärderingsprogram för de kommande åren har tagits fram. Den geokemiska provtagning som har utförts inom Kara-Beldyrområdet uppvisar 17 guldanomala områden varav sex bedöms vara av sådan karaktär att brytvärd malm kan finnas där. Vid tonhalt beräkningar på dessa fyndigheter har tillämpats en cut-off halt på en ppm Au samt en minsta halt på de guldförande delblocken på 4,5 ppm Au. Under 2007 genomfördes främst förberedande arbete på denna licens. Ett geologiskt arbetsprogram har därmed definierats för de närmsta åren. Därtill har under 2007 ett nytt malmprov analyserats vid ett projektinstitut i Irkutsk. Det nya provet visar på en genomsnittlig guldhalt marginellt understigande tre g/t i det sammantagna intervallet. Uzhunzhulskgruppen mineraliseringar Bolaget vann under hösten 2006 en licensauktion i regionen Khakassien i Sibirien (gränsar till Tyva, Tomsk och Krasnoyarsk) avseende ett gruvobjekt med 7,5 ton guldmineraltillgångar i kategori P1 och 8,5 ton guldmineraltillgångar i kategori P2. För licensen betalade Bolaget via dotterbolag drygt 6 MRUR, motsvarande cirka USD. Licensen som utgavs har en löptid på 25 år och omfattar rättigheten att bedriva såväl prospektering som produktion av guld. Köpeskillingen bedömdes attraktiv, då den motsvarade knappt 1 USD per uns av P1 guldmineraltillgångar.

6 Mineraliseringen Jurkovskoye Det utförda provtagningsprogrammet har identifierat 27 malmkroppar. De lokala geologerna som genomfört arbetsprogrammet uppskattar P1-guldmineraltillgångar till 6,3 ton och P2-guldmineraltillgångarna till 8,5 ton. Motsvarande siffror för silver är 4,3 ton respektive 6,8 ton. Mineraliseringen Karbayskoye Ett geologiskt utvärderingsprogram utfört under åren 1997 till 2002 har identifierat en mängd malmkroppar med formen av gångar eller linser. Mängden av P1 guldmineraltillgångar bedöms till 987 kilogram och motsvarande för silver är kilogram. Prospektiva området Perevalny På detta område har utvärderingsarbete utförts, men inte i så stor omfattning att guldmineraltillgångar har beräknats. Ett antal guldförande zoner har dock identifierats på grundval av utfört arbete. Halterna i proverna uppgick till 0,2 g/t till 10,6 g/t. Prospektiva området Paraspan Mineraliseringen är av kvarts- och sulfidtyp. Tre stycken malmkroppar har identifierats på grundval av ett ganska löst datanät. Uppskattade P1-guldmineraltillångar omfattar 483 kilogram och motsvarande P2 var kilogram. Mängden P2 har beräknats med ett antaget djup på mineraliseringen om 20 till 40 meter. Asia Gold inom Piteå kommun i Norrbottens län. Arbetena har omfattat detaljerad geologisk kartläggning och provtagtning av en stor mängd block och hällar. Ett urval av prov har uttagits för tunnslip och mikroskopisk undersökning av specialister på diamantområdet. Central Asia Gold och Sigvard Ljung kommer inom kort att besluta om vilka vidare arbetsmoment som skall utföras på koncessionerna i fråga. Långsiktiga mål Central Asia Golds affärsidé är att bli ett internationellt sett medelstort guldproduktions- och prospekteringsbolag. Även andra mineraler än guld kan omfattas av bolagets verksamhet. För att motivera en plats på världskartan krävs i detta hänseende att Central Asia Gold uppnår åtminstone uns av utvinningsbara guldreserver (1 uns = 31,1 gram). Då skapas bland annat en god balans mellan administrations-, prospekterings- och direkta produktionskostnader. Målet är dock att uppnå utvinningsbara guldreserver om minst två miljoner uns. Delägda diamantprospekteringskoncessioner i norra Sverige Central Asia Gold har gjort ett mindre avsteg från sin geografiska fokusering genom att bli delägare i fyra mindre diamantkoncessioner i norra Sverige. Koncessionerna ägs till lika delar av moderbolaget Central Asia Gold och den svenske geologen Sigvard Ljung. Under år 2007 avslutades de grundläggande prospekteringsarbetena inom de diamantkoncessioner som beviljats Central Tabell 1. Tillgångar Enligt ryska geologiska klassificeringar bedöms koncernbolagens licenser idag omfatta följande tillgångar uttryckta i uns (oz): Guldreserver/ Guldmineraltillgångar C2** Totala guldreserver och guldmineraltillgångar 1 uns = 31,1 g Ägarandel Guld reserver Guldmineral- Guldmineral- Dotterbolag Licens C1 tillgångar P1 tillgångar P2 OOO Tardan Gold Tardan 100% Tardan Mining district 100% Kopto 100% Kopylovskoye AB Kopylovskoye* 75% OOO Artelj Tyva Agliyak 100% OOO Artelj Lena*** Ett flertal 95% OOO Kavkaz Kavkaz 100% OOO Uzhunzhul Uzhunzhulsky 100% OOO Kara-Beldyr Kara-Beldyr 100% Totalt * 25 procent av Kopylovskoye AB såldes ut hösten 2007 för 70 MSEK. Ovan redovisas reserver/mineraltillgångar netto till Central Asia Gold. ** Observera att C2 enligt ryska geologiska standarder anses vara guldreserver. Då det dock föreligger vissa skillnader mellan ryska och västliga kategorier betecknas C2 här som reserver/ mineraltillgångar för att understryka frånvaron av ett direkt linjärt samband mellan ryska och västliga siffror. *** Enligt information på sida 62 i detta prospekt pågår en tvist i dotterdotterbolaget Artelj Lena. En lokal domstol i Irkutsk har fastställt att några före detta anställda i arbetarkollektivet Artelj Lena blivit felaktigt uteslutna ur kollektivet. Händelsen tilldrar sig till tiden före Central Asia Golds övertagande. Central Asia Gold avser att med sina legala rådgivare överklaga beslutet om det kvarstår en minoritet om drygt fem procent i Artelj Lena och dess dotterbolag Kavkaz. Sammanfattning 6

7 Fakta organisation Styrelse Michail Malyarenko, ordförande Örjan Berner, Peter Geijerman, Alexander Gerasimov, Paal Hveem, Alexander Merko, Patric Perenius, Torbjörn Ranta, ledamöter Aktieägare och ägarstruktur per den 29 februari 2008 De tio största aktieägarna hade per den 29 februari 2008 innehav enligt nedanstående tabell: Aktieägare Antal aktier Kapital och röster Ledning Torbjörn Ranta, verkställande direktör Spencer Energy AS ,48% AB Landå ,55% Michail Malyarenko ,23% Michail Malyarenko, styrelseordförande Olga Saldina, administrativ chef Alexander Gerasimov, chefsgeolog Paal Hveem ,57% Benton International Ltd ,79% Catella Case ,53% Finn Haadem ,15% Swedbank Robur fonder ,29% Ara Soghomonyan, koncernredovisningschef och finansiell controller Totalt antal heltidsanställda i Central Asia Gold Moderbolaget i Sverige (inklusive representationskontor i Moskva) 7, och i koncernen heltidsanställda Torbjörn Ranta ,99% Gabrielsson Invest AB ,62% Reservoiren pensionsstiftelse ,57% Bernt Plotek ,55% Bliwa Livförsäkring ,50% R Östman Invest AB ,36% Cancale AB ,36% Finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet Övriga ,40% Summa ,00% Glitnir Corporate Finance AB Riskfaktorer Revisor Håkan Andréasson Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB Central Asia Golds verksamhet är förenad med risker vilka följer sammanfattat under rubrikerna nedan. Verksamhets- och branschrelaterade risker Politisk risk, ekonomisk risk, legal risk, inflationsrisk, guldprisrisk, geologisk risk, licensrisk, teknisk risk, miljörelaterade risker och olycksrisker, oförsäkrade risker, regional risk samt risker gällande nyckelpersoner. 7 Sammanfattning Finansiella risker Risker gällande redovisningspraxis och annan information, valutarisk, kapitalrisk och kapitalåterförandemöjligheter samt projekt- och finansiell risk. Aktierelaterade risker Likviditetsrisk samt risker gällande emissionsgaranti. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Central Asia Golds verksamhet eller en investering i Central Asia Golds aktie och teckningsoptioner. För mer utförlig information, se Riskfaktorer på sidorna

8 Finansiell information i sammandrag s resultaträkningar IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS CAG CAG CAG CAG CAG CAG (TSEK) Q Q Pro Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Periodens resultat s balansräkningar IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS CAG CAG CAG CAG CAG (TSEK) Q Q Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s kassaflödesanalyser IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS CAG CAG CAG CAG CAG (TSEK) Q Q Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Sammanfattning 8

9 Nyckeltal IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Tillväxt CAG CAG CAG CAG CAG Q Q Nettoomsättningstillväxt (%) 270,9% 623,3% 274,9% 1 802,3% - Marginaler EBITDA-marginal 5,9% -330,4% 5,7% 10,5% 271,1% Rörelsemarginal neg neg neg neg 120,3% Vinstmarginal -55,1% -360,0% 5,0% neg 158,5% Räntabilitet Avkastning på eget kapital neg neg neg neg 7,6% Soliditet Soliditet 61,6% 141,6% 63,7% 68,3% 84,4% Likviditet Balanslikviditet 151,9% 0,0% 199,2% 170,1% 558,0% Medarbetare Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd (TSEK) Data per aktie Eget kapital (SEK) 0,92 0,91 0,95 0,86 0,51 Vinst (SEK) neg neg neg neg 0 Utdelning (SEK) Utestående antal aktier P/E-tal neg neg neg neg 65 Pris/Eget kapital 133,7% 211,8% 128,5% 228,9% 222,0% Aktiekurs per sista mars respektive sista december (senast betalt SEK) 1,23 1,93 1,22 1,96 1,14 Definitioner av nyckeltal 9 Nettoomsättningstillväxt Årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning minus 1. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkter. Soliditet Eget kapital i procent av totalt kapital. Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Medeltal anställda Medeltalet anställda under året. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning dividerat med antal anställda. Sammanfattning Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Vinst per aktie Årets resultat dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Utestående antal aktier Antal utestående aktier vid periodens slut. P/E-tal Aktiekursen dividerat med vinst per aktie. Pris/Eget kapital Aktiekursen dividerat med eget kapital per aktie.

10 Så här gör du 1. Du har till delats uniträtter En (1) aktie CAG En (1) uniträtt CAG UR De som på avstämningsdagen den 28 maj 2008 är registrerade som aktieägare i Central AsiaGold erhåller för varje befintlig aktie 2. Ditt innehav av uniträtter görs jämnt delbart med sju (7) Överskjutande uniträtter, d v s de uniträtter som inte är jämnt delbara med sju säljs inte automatiskt till marknadspris......en uniträtt. Kortnamn / Handelsnamn CAG Aktien CAG UR uniträtt CAG BTU Unit CAG TO Teckningsoption... då överskjutande uniträtter inte säljs automatiskt behöver Du köpa eller sälja uniträtter för att få ett antal uniträtter som är jämnt delbart med sju. 3. Så här utnyttjar Du dina uniträtter Varje sjutal (7) uniträtter ger rätt Sju (7) uniträtter +1,10 SEK CAG UR Räkneexempel: På ett aktieinnehav om aktier aktier...att teckna en (1) Unit till kurs 1,10 SEK. En (1) Unit CAG BTU uniträtter SEK En (1) aktie CAG En (1) aktie CAG En (1) teckningsoption +0,55 SEK CAG TO aktier Units teckningsoptioner En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier à 0,55 SEK/st och en (1) vederlagsfri teckningsoption, varvid teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,55 SEK. En (1) aktie CAG SEK aktier Viktiga datum maj Avstämningsdag För dig som har VP-konto Om du har aktierna i Central Asia Gold på VP-konto hos VPC framgår det antal uniträtter Du erhållit av emissionsredovisningen från VPC. För dig som har depå Om Du har aktierna i Central Asia Gold i en depå hos bank eller VP-institut får Du information från denne om det antal uniträtter Du erhållit. 9/6 Teckningsperiod Om Du utnyttjar samtliga uniträtter, använd den förtryckta inbetalningsavin från VPC. Om Du köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningssedel som finns att tillgå från Aktieinvest FK. Följ de instruktioner Du får från Din förvaltare. juni 2008 Handel med uniträtter 28/5 9/6 17/6 23/6 Handeln med BTU sker till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket Betala via Internet eller på något annat valfritt svenskt bankkontor så att likviden är tillhanda senast den 23 juni OBSERVERA! Uniträtter som inte utnyttjas för teckning av nya Central Asia Gold aktier måste säljas senast den 17 juni Efter den 17 juni kommer uniträtterna att vara ogiltiga och förlora sitt värde. Så här gör du 10

11 Riskfaktorer 11 Investeringar i aktier och teckningsoptioner är förenade med risktagande och en investering i Central Asia Gold skall anses som extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. Central Asia Golds verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Central Asia Golds verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i Prospektet innan beslut fattas om teckning av aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet. De riskfaktorer som behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även andra risker än de som anges i Prospektet som kan komma att påverka Central Asia Golds verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Verksamhets- och branschrelaterade risker Politisk risk Det politiska systemet i Ryssland har under lång tid karaktäriserats av instabilitet. Detta kan komma att innebära riskexponering för investerare i regionen i form av snabba förändringar innefattande till exempel förstatligande, expropriation eller konfiskatorisk beskattning, nya pålagor, källskatt eller liknande skatter, statliga interventioner, statliga regleringar, social instabilitet eller diplomatiska förvecklingar, som negativt kan påverka ekonomin i landet eller värdet på Bolagets investeringar. Ryssland är inte en homogen nation, utan det består av ett stort antal etniska grupper och regioner. Åtminstone i en av dessa regioner har det förekommit oroligheter där militära medel har använts. Andra grupper kan komma att följa detta exempel. Många andra former av politisk instabilitet med negativ inverkan på investeringar kan orsakas av till exempel uppblåsande social oro eller uppstå på religiösa grunder. Ekonomisk risk Den ryska ekonomin har de senaste 15 åren genomgått en dramatisk omstrukturering, innefattande bland annat att den ryska staten blev tvungen att genomföra en betalningsinställelse på den i RUR denominerade delen av statsskulden under Detta drabbade den ryska ekonomin på bred front inklusive det ryska banksystemet. Därefter har den ryska ekonomin gjort en stark återhämtning. Den ryska ekonomin är dock fortsatt beroende av priset på internationella råvaror, vilket innebär risk för finansiell instabilitet till följd av fluktuationer i råvarupriser. Förekomsten av kriminalitet och korruption i Ryssland kan ha en negativ inverkan på investeringsklimatet. Den ryska regeringens förmåga att hantera problem relaterade till kriminalitet och korruption kan komma att påverka Bolaget negativt. Det finns inga garantier för att sådana problem kommer att övervinnas inom en nära framtid. Riskfaktorer Legal risk Det legala systemet i Ryssland är inte fullt utvecklat och inte heller direkt jämförbart med dem som gäller i västeuropeiska länder. Reformeringen av det legala systemet tenderar att släpa efter utvecklingen i övrigt. Existerande lagar kan också vara mångtydiga eller föremål för godtycklig tolkning. Domare och domstolar är i allmänhet oerfarna inom området affärs- och bolagsjuridik och under det civilrättsliga systemet är prejudikat i rättsfall ej bindande för efterföljande beslut. Det har också rapporterats att lönenivån bland domare och andra juridiska representanter utgör en risk för att domstolarnas arbete kan påverkas av finansiella eller andra intressen. Dylika omständigheter kan tänkas få negativ inverkan på Bolaget. Inflationsrisk Den ryska ekonomin har historiskt kännetecknats av en hög inflationstakt. En betydande del av Bolagets kostnader är känsliga för ökningar av den allmänna prisnivån i de regioner där Bolaget har sin verksamhet. Bolaget kan inte påverka priset på sin produkt, guldet, då det priset sätts på världsmarknaden. En hög inflationstakt kan öka Central Asia Golds kostnader, varvid problem kan uppstå att kompensera Bolaget för detta. Guldprisrisk Bolagets försäljningsintäkter genereras av en enda produkt guld. För närvarande sker prissättningen på guld i Ryssland på så vis att den ryska centralbanken köper allt guld till försäljning till världsmarknadspris. Någon fysisk export av guld från Ryssland behöver därför vanligen ej genomföras. Det internationella guldpriset har varierat kraftigt genom åren och låg under tiden för det mesta under nivån 300 USD/uns. Under huvuddelen av 2007 noterades det istället under långa tider på en nivå väl över 700 USD/uns, hittills under 2008 har det internationella gultpriset i genomsnitt varit cirka 920 USD/uns. Guldpriset är alltså volatilt, i synnerhet i det korta perspektivet. Dylika prisfluktuationer får en dramatisk effekt på alla guldbolags lönsamhet. Potentiella investerare bör uppmärksamma att detta samband har en omedelbar inverkan på en investering i Central Asia Gold-aktien. Geologisk risk Alla uppskattningar av utvinningsbara mineralreserver i marken bygger till stor del på sannolikheter. Inga metoder finns för att med fullständig säkerhet fastställa hur mycket guld som exakt finns i ett geologiskt lager ett par hundra meter under jordytan. Således bygger skattningar av sådana guldmängder på de bedömningar som vid varje tillfälle görs av geologer baserat på faktorer som malmprover ur erhållna borrkärnor, simuleringsmodeller i datorer, valda anrikningsmetoder och till exempel berghållfasthetsanalyser. I nästa steg är de utvinningsbara guldförekomsterna även till stor del beroende av priset på guld, som avgör hur mycket av det i marken befintliga guldet som är värt att bryta vid varje tillfälle. Därmed förändras bedömningen av guldreserver vanligen över tiden i större eller mindre omfattning. De i detta prospekt presenterade ryska uppskattningarna av guldreserver/guldmineraltillgångar är gjorda givet den information som fanns tillgänglig

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Erbjudandet i sammandrag Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Villkor: Innehav av en (1) befintlig aktie

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för kvartalet okt dec 2007

Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för kvartalet okt dec 2007 PRESSMEDDELANDE 2008-02-28 Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för kvartalet okt dec 2007 (NGM: CAG) Total guldproduktion för Central Asia Gold-koncernen ( CAG )

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL)

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Benchmark Oil & Gas AB (publ) Generell information Aktierna i Benchmark Oil & Gas AB (publ) ( Benchmark, Bolaget eller Koncernen ) är upptagna till handel på Nordic Growth

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 Prospekt Januari 2010 Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 I detta prospekt ( Prospektet ) används definitionen Nordic Mines och Bolaget

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer