3Balansräkning. Årsredovisning Resultat. Noter. Ekonomi. Mål. Förhandlingar. Styrelse Revisionsberättelse 9KPI. med verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3Balansräkning. Årsredovisning 2011. Resultat. Noter. Ekonomi. Mål. Förhandlingar. Styrelse Revisionsberättelse 9KPI. med verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 med verksamhetsberättelse Noter 28 Bokslut 9KPI 5 Förhandlingar Ekonomi Resultat 1 3Balansräkning Mål Styrelse Revisionsberättelse 2 6 Uppföljning 5 24 Kassaflödesanalys

2 Vår årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i utan också en av de cirka ägarna av. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande ingår: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om s ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen ska bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se s ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. Innehåll Ekonomi i sammanfattning 3 Uppföljning av ekonomiska mål Resultat av hyresförhandlingarna 2011/ Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 15 Noter 16 Styrelsen 22 Revisionsberättelse 24 2

3 Ekonomi i sammanfattning Bokslut 2011 s verksamhetsresultat 2011 visar ett överskott på 22 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett överskott på 34 mkr Resultatminskningen beror främst på ökade personalkostnader Avkastningen på de finansiella placeringarna i blev +20 mkr 2011, jämfört med +29 mkr Minskningen av de finansiella intäkterna beror på realisationsförluster från försäljning av aktier och aktiefonder Årets resultat 2011 är +36 mkr vilket är 21 mkr lägre än 2010 då årets resultat blev +57 mkr. s ( och dotterbolagen) årsresultat 2011 slutade med ett överskott på +43 mkr jämfört med ett överskott på +63 mkr Dotterbolagen bidrar 2011 till koncernens årsresultat med 7 mkr (6 mkr 2010). Verksamhetens intäkter 2011 Medlemsavgifter, 60% Hyressättningsavgifter, 25% Boinflytande- och fritidsmedel, 13% Övriga intäkter, 2% Verksamhetens totala kostnader 2011 Lokaler: Hyror m.m., 6% Förbrukning: Kontorsmaterial, trycksaker m.m., 5% Resor: Biljetter, kost och logi m.m., 4% Information: Medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m., 8% Telefoni och porto, 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster, 4% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar, 5% Löner och ersättningar, 37% Arbetsgivaravgifter, 12% Pensionskostnader inkl. löneskatt, 8% Övriga personalkostnader: Utbildning, hälsovård, milersättning, traktamente m.m., 6% Avskrivningar, 2% Verksamhetens intäkter och kostnader Miljoner kronor Intäkter Kostnader 3

4 Uppföljning av ekonomiska mål 2011 Inom ramen för s strategi Agenda 2016 antog förbundsstyrelsen i början av 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på s goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Det egna kapitalet ska uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 718 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (496 mkr) med 222 mkr och intervallet +15 procent (570 mkr) med 148 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till +49 mkr. 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta 3 procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen för de sex åren i snitt varit 1,6 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sex åren i snitt till 4,4 procent. Bästa bankräntan har för de sex åren i snitt varit 2,8 procent. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mkr Mål Mål +15% Utfall Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mkr 50 0 Procent (%) Utfall Mål Mål 3 Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% Bästa bankränta Bästa bankränta +3% Utfall

5 Resultat av hyresförhandlingarna 2011/2012 Resultatet av förhandlingarna om 2011 års hyror var att båda de ekonomiska målen uppnåddes. Hyrorna ökade mindre än KPI, med 2,24 procent medan KPI ökade med 2,6 procent. Samtidigt sjönk hyrans andel av disponibel inkomst från 24,1 procent till 24,0 procent. De övergripande ekonomiska målen för hyresförhandlingarna är att hyrorna ska öka mindre än den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) och att hyrans andel av den disponibla inkomsten ska ligga under 25 procent och minska. Båda målen är långsiktiga och måste avläsas under en följd av år. År 2011 var den genomsnittliga hyreshöjningen 2,24 procent (2,0 på årsbasis), medan KPI ökade med 2,6 procent. Samtidigt sjönk hyrans andel av disponibel inkomst från 24,1 till 24,0 procent. De allmännyttiga bostadsföretagen har för år 2012 begärt hyreshöjningar med i genomsnitt 3,90 procent. När hyresförhandlingarna för 95 procent av de allmännyttiga lägenheterna är klara är den genomsnittliga höjningen 2,46 procent. Många höjningar träder i kraft sent, varför höjningen på årsbasis är lägre. Ett utvecklingsarbete pågår för att bättre följa upp förhandlingarna med de privata fastighetsägarna. I det privata beståndet finns förhandlingsordningar för fastigheter som omfattar totalt lägenheter. Resultatet av förhandlingarna med de privata fastighetsägarna följer väl hyresförändringarna i allmännyttan. I några fall har de privata höjt lite mer än allmännyttan och i några fall har det varit tvärt om. Höstens hyresförhandlingar om 2012 års hyror, som liksom förra årets skett i skenet av ny lagstiftning, har inte inneburit några dramatiska förändringar. Fastighetsägareföreningen markerade visserligen tidigt att nu ska betalningsviljan slå igenom i hyressättningen, men har inte rönt någon framgång med sin nytolkning av bruksvärdessystemet. Fastighetsägarnas organisation har även på annat sätt politiserat förhandlingarna genom att t.ex. stranda förhandlingarna för lägenheter i Kalmar i syfte att få hjälp av hyresnämnden att sätta hyror enbart efter läget. Resultatet av detta blev dock att fastighetsägarna fick återgå till förhandlingsbordet. Förändringar i hyressättningen ska genomföras av parterna och måste ske systematiskt med värdering av alla bruksvärdesfaktorer, inte minst kvalitén i förvaltningen. Sammantaget är erfarenheten att förhandlingarna med privata fastighetsägare som inte företräds av Fastighetsägareföreningen löpt smidigare. Förhandlingarna med allmännyttan följer i stort samma mönster som tidigare. Hyreshöjningarna får anses vara på nivåer som motsvarar vad de skulle varit med det gamla regelverket. Det beror på att allmännyttan sedan lång tid lämnat systemet med strikt självkostnad och agerat mer affärsmässigt. T.ex. har de under många år stärkt sin soliditet för att kunna bygga om och bygga nytt. En del stötestenar har dock funnits i förhandlingarna kring t.ex. avkastningskrav, värdeöverföringar och borgensavgifter. Vår slutsats är att den nya lagstiftningen kring allmännyttan och hyressättningen har implementerats utan några dramatiska förändringar vad gäller sättet att förhandla, hyressättningen eller hyreshöjningar. Bruksvärdessystemet och det kollektiva förhandlingssystemet fungerar och utvecklas. Hyrans andel av lön efter skatt Hyresförändringar och KPI Procent (%) , 2009, 2010 och 2011 uppnåddes s långsiktiga mål att hyrans andel av disponibel inkomst för en genomsnittlig löntagare ska vara högst 25 procent. Procent (%) KPI Hyra 5

6 Förhandling om 2011 års hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % Region Norrland Arjeplogshus Stf Arjeplog 2,94 2,47 2,47 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 4,49 2,45 2,45 Bergbostäder AB Berg 5,99 2,48 2,48 Bjurholmshus Bjurholm 1,90 1,10 0,83 Bodenbo Stf Boden 2,31 1,65 1,65 Bostaden Umeå 2,81 2,40 1,80 Bräckehus AB Bräcke 2,30 2,30 1,73 Bäckman 2 part Boden 2,60 1,65 1,65 Din Bostad 2 part Sundsvall 3,50 2,00 2,00 Haparandabostäder Sft Haparanda 3,00 2,14 1,43 Herséus Boden 2,70 1,35 1,35 HSB Boden 2,70 1,65 1,65 Härjegårdarna Härjedalen 7,02 3,18 3,18 Härnösandshus AB Härnösand 3,89 2,60 2,60 Jokkmokshus AB Jokkmokk 2,69 1,84 1,84 Kalixbo Stf Kalix 4,56 2,39 2,39 Kirunabostäder AB Kiruna 4,00 2,31 2,31 Krambo Bostads AB Kramfors 4,60 1,98 1,65 Krokombostäder AB Krokom 4,44 2,50 2,50 Landstingsbostäder Östersund 5,00 4,00 3,00 Lundström Boden 2,70 1,65 1,65 Lyckselebostäder AB Lycksele 4,90 2,98 2,98 M 2 Gruppen Sundsvall 2,00 2,00 Malåbostaden Malå 3,01 1,50 1,25 Matarengihem Stf Övertorneå 4,82 2,21 2,21 Mitthem AB Sundsvall 4,00 2,00 2,00 Nilssons Pajala FÄF Pajala 3,00 2,04 2,04 Norells 2-part Kramfors 1,98 1,65 Norells 2-part Sollefteå 3,01 2,90 2,90 Norsjölägenheter Norsjö 1,70 1,70 1,42 Pajalabostäder AB Pajala 3,50 2,02 2,02 Pitebo AB Piteå 3,18 2,48 2,48 Ragunda Hyreshus AB Ragunda 3,28 2,00 1,33 Robertsfors Bostads AB Robertsfors 4,00 2,72 2,49 Ruthström Boden 2,70 1,65 1,65 SKEBO AB Skellefteå 3,96 2,50 1,67 Solatum Hus & Hem Sollefteå 3,01 2,59 2,59 Sorsele Bostads AB Sorsele 3,20 1,65 1,24 Strömsunds Hyresbost Strömsund 4,56 2,40 1,80 Sveg FÄF Sveg 5,00 2,90 2,90 Timråbo Timrå 4,50 2,65 2,65 Topbostäder AB Gällivare 4,89 2,50 2,50 Totalförvaltning Sundsvall 2,00 2,00 Wikstén 2-part Boden 2,30 1,75 1,75 Vännäsbostäder Stf Vännäs 2,00 1,15 1,05 Årehus AB Åre 5,80 2,54 2,54 Åselehus Åsele 5,26 1,92 1,44 Älvsbyns Fastigheter AB Älvsbyn 1,25 1,25 0,63 Östersundsbostäder Östersund 4,52 3,25 2,48 Överkalixbostäder Stf Överkalix 2,69 1,50 1,50 Övikshem Örnsköldsvik 3,61 3,10 2,45 Region Aros-Gävle ABO/Arboga kommun Arboga 2,60 2,60 2,60 Akelius Enköping 2,96 2,22 Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 1,80 1,63 1,63 Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,70 2,20 2,20 Dombron Uppsala 2,20 1,10 Enköpings Hyresbostäder Enköping 5,12 2,96 2,47 Faxeholmen AB Söderhamn 2,90 Gavlegårdarna AB Gävle 2,90 2,40 2,20 Hallstahem, AB Hallstahammar 4,60 2,90 2,90 Hebygårdar AB Heby 3,60 2,80 2,10 Heimstaden Uppsala 2,00 1,50 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region Aros-Gävle Hoforshus AB Hofors 4,50 2,80 2,80 HSB Gävle 2,50 2,29 Hudiksvallsbostäder AB Hudiksvall 3,00 2,30 2,30 Håbohus AB Håbo 3,12 2,74 2,74 KB Havrefältet Håbo 2,74 2,28 Knivstabostäder AB Knivsta 5,10 2,79 2,79 Kungsörs Fastighets AB Kungsör 5,40 2,90 2,90 Köpings Bost. AB Köping 2,95 2,40 2,00 Ljusdalshem AB Ljusdal 2,40 2,20 Lund Västerås 2,50 2,50 Mimer, Bostads AB Västerås 2,60 2,07 2,07 N Västmanlands kommunförbund Fagersta 3,10 2,56 2,13 N Västmanlands kommunförbund Norberg 3,56 2,98 2,48 Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,30 2,11 Ockelbogårdar AB Ockelbo 2,90 2,80 2,57 Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 1,98 1,98 Salabostäder AB Sala 4,73 3,20 2,67 Sandvikshus AB Sandviken 3,30 2,40 2,40 Skinnskattebersgs kommun Skinnskatteberg 4,20 2,50 2,29 Stena Uppsala 2,00 1,50 Stiftelsen Östhammarshem Östhammar 1,60 1,40 1,40 Tierpsbyggen AB Tierp 3,20 2,37 2,37 Uppsalahem AB Uppsala 2,64 2,30 1,15 Region Stockholm Armada Stockholm 3,80 2,75 2,75 Botkyrkabyggen Botkyrka 2,70 2,10 1,75 Ekerö 2,9 Ekerö 2,90 1,40 1,40 Familjebostäder Stockholm 4,14 2,17 1,81 Förvaltaren 3,9 Sundbyberg 3,90 1,50 1,50 Haningebosäder Haninge 3,50 1,99 1,99 Huge 3,5 Huddinge 3,50 2,20 1,65 Järfällahus Järfäla 4,20 2,30 2,11 Micasa Stockholm 4,80 2,48 1,86 Nynäshamnsbosräder Nynäshamn 4,00 2,50 1,46 Sigtunahem Sigtuna 7,12 4,35 3,26 Sollentunahem Sollentuna 4,30 2,23 2,23 Stadsholmen Stockholm 4,90 1,99 1,99 Stockholmshem Stockholm 4,10 2,39 1,79 Svenska Bostäder Stockholm 4,30 2,23 1,67 Telge Bostäder Södertälje 3,90 1,96 1,96 TelgeHovsjö Södertälje 2,40 2,00 Tyresöbostäder Tyresö 3,00 2,50 2,29 Upplandsbrohus Upplands Bro 1,40 1,28 Värmdöbostäder 2,9 Värmdö 2,90 2,25 2,25 Väsbyhem Upplands Väsby 4,32 2,50 2,29 Össebyhus Vallentuna 4,50 3,30 2,20 Region Mitt Arvika Bostads AB Arvika 3,50 2,50 2,50 Askersundsbostäder AB Askersund 4,02 2,00 2,00 Björkåsen, Stf Storfors 4,50 3,30 3,30 Bolunden Avesta 2,10 1,58 Bärkehus AB Smedjebacken 3,99 1,73 1,73 Degerforsbyggen AB Degerfors 3,50 1,90 1,90 Eda Bostads AB Eda 3,10 2,26 2,26 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna 3,90 2,70 2,25 Fastighetskonsulten Hagfors 2,90 Fastighetskonsulten Karlstad 3,80 Fastighetskonsulten Kristinehamn 3,20 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 5,00 3,50 3,21 Fin Fast Örebro 3,00 2,25 2,25 Flens Bostads AB Flen 6,74 3,75 3,44 Forshagabostäder Forshaga 2,00 2,00 2,00 6

7 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region Mitt Gagnefbostäder AB Gagnef 5,16 2,30 2,30 Gamla Byn AB Avesta 4,70 2,10 2,10 Gnestahem AB Gnesta 3,98 2,60 1,95 Grums Hyresbostäder AB Grums 3,92 2,70 2,20 Gästrike Fastigheter Rättvik 5,00 3,75 2,81 Hagforshem AB Hagfors 3,50 3,40 2,83 Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 3,50 2,95 2,70 Hammaröbostäder AB Hammarö 4,73 3,40 3,40 Hedemorabostäder Hedemora 2,35 1,96 Heimstaden Katrineholm 2,95 2,70 Henry Ståhl Örebro 2,80 HSB Delecarlia Borlänge 2,50 1,88 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 2,20 1,91 1,91 Hällefors Bostads AB Hällefors 6,00 3,35 3,35 Karlstads Bostads AB Karlstad 2,80 2,40 2,40 Karlstadshus, Stf Karlstad 2,85 2,15 2,15 Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 6,19 3,20 3,20 Kilsbostäder AB Kil 2,25 1,90 1,90 Kopparleden Smedjebacken 1,74 1,31 Kopparstaden Falun 1,90 1,90 1,90 Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 5,50 3,50 3,50 Kumla Bostäder AB Kumla 4,69 2,75 2,75 Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 7,50 4,50 3,75 Laxåhem Laxå 3,00 1,50 1,50 LekebergsBostäder AB Lekeberg 2,45 2,20 1,65 Leksandsbostäder AB Leksand 3,53 2,27 2,27 Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 3,80 2,00 2,00 Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 5,00 3,95 2,96 Ludvikahem AB Ludvika 3,21 2,51 2,51 Lundbergs Katrineholm 2,50 2,50 Malungshem AB Malung 3,90 2,25 2,25 Melins Fastighetsförvaltning Örebro 4,50 Morastrand Mora 5,60 3,10 2,84 Munkforsbostäder AB Munkfors 8,00 4,50 3,75 Norabostäder AB Nora 5,00 3,27 3,00 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 5,20 2,90 2,66 Nyköpingshem AB Nyköping 3,46 1,97 1,97 Orsabostäder AB Orsa 2,68 2,28 2,28 Rättviksbostäder AB Rättvik 7,05 4,50 3,75 Strängnäs Bostads AB Strängnäs 4,84 2,78 2,78 Sunne Bostads AB Sunne 3,13 2,89 2,89 Swenor Degerfors 2,60 2,17 Säfflebostäder AB Säffle 2,65 2,10 2,10 Säterbostäder AB Säter 4,35 2,55 2,55 Tillberga, Stiftelsen Västerås 2,10 1,58 Torsby Bostäder AB Torsby 2,34 1,91 1,91 Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 3,98 2,85 1,90 Trosabygdens Bostäder AB Trosa 6,49 3,90 3,90 Tunabyggen AB Borlänge 2,50 2,29 Vansbrohem Vansbro 4,82 2,54 2,54 Vingåkershem AB Vingåker 2,98 2,24 Årjängs Bostads AB Årjäng 5,00 3,30 3,30 Örebrobostäder AB Örebro 2,60 2,25 2,25 Region västra Sverige Alebyggen Ale 3,02 1,90 1,90 Bostadsbolaget Göteborg 2,50 1,73 1,73 Eksta Kungsbacka 4,29 2,51 2,51 Familjebostäder i Göteborg Göteborg 2,54 1,75 1,30 Förbo Härryda 3,50 1,98 1,81 Förbo Kungälv 3,50 1,98 1,81 Förbo Lerum 3,50 1,98 1,81 Förbo Mölndal 3,50 1,98 1,81 Gårdstensbostäder AB Göteborg 2,65 1,95 1,95 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region västra Sverige Hjällbobostaden Göteborg 2,95 1,99 1,66 Mölndalsbostäder Mölndal 2,70 1,90 1,43 Partillebo Partille 2,25 1,95 1,46 Poseidon Göteborg 2,20 1,70 1,42 Stenungsundshem Stenungsund 3,10 1,35 1,35 Stiftelsen Kungälvsbostäder Kungälv 4,00 Stiftelsen Orustbostäder Orust 5,80 Tjörns bostads AB Tjörn 3,90 1,95 1,95 Varbergs bostads ab Varberg 4,20 2,26 1,70 Öckerö Bostads AB Öckerö 3,50 1,60 1,60 Region Bohus-Älvsborg Skaraborg Alingsåshem Alingsås 4,50 2,30 2,30 Bengtsforshus AB Bengtsfors 4,90 2,50 2,50 Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 3,32 1,84 1,85 Bostäder i Borås AB Borås 3,42 2,00 2,00 Bostäder i Lidköping AB Lidköping 4,00 2,00 1,84 Drömstan, Fastighets AB Lidköping 2,40 2,40 Edshus Dals Ed 5,20 3,00 2,25 Eidar Bostads AB Trollhättan 3,10 1,93 1,93 Essungabostäder AB Essunga 3,87 1,46 1,46 Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 3,50 2,20 1,65 Fristadsbostäder Borås 3,72 2,00 2,00 Gullspångsbostäder Gullspång 2,60 2,00 1,50 Götene Bostäder AB Götene 5,00 2,40 2,40 Herrljunga Herrljunga 3,86 1,40 1,05 Jakobsbergsstiftelsen Uddevalla 4,80 1,50 0,75 Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 3,94 2,20 1,83 Leifab Lilla Edet 2,70 1,96 1,96 Ljungskilehem Ljungskile 8,00 2,30 1,73 Lysekils Bostäder AB Lysekil 3,86 2,17 2,01 Mariehus AB Mariestad 3,83 2,30 1,73 Marks Bostads AB Mark 2,40 1,48 1,48 Melleruds Bostäder AB Mellerud 2,90 2,30 2,15 Munkbo AB Munkedal 4,33 1,88 1,88 Sandhultsbostäder Borås 3,95 2,30 1,73 Skövdebostäder AB Skövde 1,50 1,50 Sotenäsbostäder AB Sotenäs 2,30 1,85 1,85 Strömstadbyggen AB Strömstad 4,00 1,65 1,65 STUBO AB Ulricehamn 2,10 2,10 2,10 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 3,90 2,50 1,88 Tanums Bostäder AB Tanum 4,00 2,20 2,02 Tidaholms Bostads AB Tidaholm 4,69 2,90 2,45 Toarpshus AB Borås 4,10 2,50 1,88 Tranemobostäder AB Tranemo 3,87 2,30 2,30 Uddevallahem Uddevalla 4,40 2,60 2,17 Valbohem AB Färgelanda 4,53 2,25 2,10 Vara Bostäder Vara 3,50 1,75 1,75 Viskaforshem AB Borås 2,83 1,87 1,87 Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 3,41 2 2,00 Vänersborgsbostäder AB Vänersborg 2,69 1,54 1,54 Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 4,65 3,20 2,13 Region Sydost Allbohus Alvesta 5,21 3,80 2,85 Annebergshus Nässjö 4,50 3,00 2,75 Bankerydshem AB Jönköping 3,27 2,20 2,20 Bolunden Oskarshamn 1,95 1,40 1,40 Bostadsbolaget Mjölby 3,70 2,35 2,35 Bostadsbyggen Jönköping 1,80 1,80 1,80 Botnaryd Bostads AN Bottnayd 4,17 2,51 2,51 Boxholmshus Boxholm 2,75 2,35 1,76 Byggebo Oskarshamn 1,95 0,84 0,84 Bygginvest, Jönköping Jönköping 2,10 2,10 7

8 forts. Förhandling om 2011 års hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region Sydost Bygginvest, Jönköping Jönköping 2,10 2,10 Din Bostad Jönköping 1,90 1,90 Eksjöbostäder5 Eksjö 3,30 2,99 2,99 Emmaboda Bostads AB Emmaboda 4,71 2,64 1,98 Finnvedsbostäder Värnamo 2,50 1,20 1,20 Gislavedshus Gisslaved 5,15 2,91 2,43 Gotlandshem Gotland 4,08 2,54 2,54 Grännahus, AB Jönköping 3,93 1,85 1,85 HABO Habo 5,91 4,06 4,06 Hultfredsbostäder Hultsfred 3,47 2,47 2,47 Hyresbostäder Växjö 1,95 1,95 Hyresbostäder, Norrköping Norrköping 2,63 2,40 2,00 Högsby Bostad Högsby 2,50 1,78 1,78 Järnbäraren Gnosjö 1,00 1,00 1,00 Kalmarhem Kalmar 1,60 0,90 0,90 Karlshamnsbostäder Karlshamn 2,70 2,20 2,20 Karlskronahem Karlskrona 3,73 1,50 1,50 Kinda Stångåkonsulkt Kalmar 3,80 0,00 0,00 Kindahus Kinda 3,80 3,30 3,30 Kommunshus Tingsryd 3,81 2,25 2,25 Kuststaden Oskarshamn 3,00 1,40 1,40 Lessebohus Lessebo 3,00 2,51 2,51 Linden Nässjö 4,90 2,35 2,35 Ljungbybostäder Ljungby 2,68 2,03 1,86 Markarydbostäder Norrköping 2,90 2,71 2,03 Mönsterås Bostäder Mönsterås 2,50 1,50 1,50 Mörbylånga Bostad Mörbylånga 3,80 1,21 1,21 NKBO Jönköping 4,35 1,98 1,98 Nybro Bostads Nybro 3,72 1,43 1,43 Olofströmhus Olofström 2,00 1,83 PBA Karlskrona 4,50 1,51 1,13 Platen Motala 3,50 2,85 2,85 Ramundastaden Söderköping 3,51 2,19 2,19 Riksbyggen Jönköping 1,80 1,80 1,80 Ronnebyhus Ronneby 3,75 2,20 2,20 Stångåkonsult Högsby 2,50 1,78 1,78 Stångåstaden Linköping 2,40 1,78 1,63 Sävebo Sävsjö 4,91 3,00 3,00 Sölvesborgshem Sölvesborg 4,68 3,20 2,67 Torsås Bostads AB Torsås 3,48 2,20 2,20 Tranåsbostäder AB Tranås 2,79 1,38 1,38 Uppvidingehus Uppvidinge 5,57 3,69 3,69 Vadstena Fastighets Vadstena 3,80 2,00 2,00 Vallonbygden AB Finspång 4,80 2,60 2,60 Vidingehem Växjö 3,36 2,26 2,26 Vimarhem Vimmerby 3,89 2,89 2,89 Witalabostäder Vetlanda 4,64 2,48 2,48 VSBo Vaggeryd 7,67 3,30 3,30 Västervik Bostads AB Västervik 2,10 1,55 1,29 Vätterhem Jönköping 2,46 1,96 1,96 Växsjöhem Växjö 3,40 2,20 2,02 Ydrebostäder Ydre 3,75 2,83 2,12 Älmhultsbostäder Älmhult 4,60 2,30 1,15 Ödeshögsbostäder Ödeshög 3,18 2,35 2,35 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % Region norra Skåne Bjuvsbostäder Bjuv 2,00 1,80 1,80 Bostads AB Klockaren Östra göinge 4,64 3,00 3,00 Bromöllahem Bromölla 2,00 1,50 1,50 Båstadhem AB Båstad 3,18 2,65 2,65 Eslövs Bostads AB Eslöv 3,75 2,65 2,65 Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,45 2,36 2,36 Halmstads Fastighets AB Halmstad 2,50 2,50 2,50 Helsingborgshem Helsingborg 2,90 2,90 Hässleholmsbyggen Hässleholm 1,90 1,61 1,61 Höganäshem Höganäs 1,95 1,95 Hörbybostäder AB Hörby 2,00 1,95 1,95 Höörs Byggnads AB Höör 3,50 3,00 2,25 Kristianstadsbyggen Kristianstad 3,65 2,40 2,40 Kvidingebyggen Åstorp 2,20 1,99 1,99 Kävlinge Kommunala Bostads AB Kävlinge 2,75 1,88 1,88 Laholmshem AB Laholm 0,97 0,97 0,97 Landskronahem AB Landskrona 3,06 2,50 2,50 Munkaljungbybyggen Ängelholm 3,30 2,00 1,87 Osbybostäder AB Osby 4,25 2,50 2,50 Stf Bjärnumhus Hässleholm 1,90 1,61 1,61 Svalövsbostäder Svalöv 2,50 2,50 1,90 Treklövern Bostads AB Klippan 3,00 2,25 2,25 Ängelholmshem Ängelholm 3,00 2,50 2,50 Örkelljungabostäder Örkelljunga 3,30 2,00 1,83 Region södra Skåne AF Bostäder Lund 1,25 1,25 1,25 Burlövs Bostäder Burlöv 4,10 2,25 2,06 Kanslihuset Lund enligt AN 2,00 2,00 Kanslihuset Malmö 2,93 2,40 1,80 LKF Lund 4,50 2,00 2,00 MKB Malmö 8,00 2,62 1,75 Simrishamnsbostäder Simrishamn 2,90 2,38 2,38 Sjöbohem Sjöbo 3,25 2,50 2,50 Skurupshem Skurup 2,70 2,65 2,90 Staffanstorpshus Staffanstorp 5,50 3,75 1,88 Svedalahem Svedala 3,50 2,55 1,99 Trelleborgshem Trelleborg 2,50 2,30 2,30 Vellingebostäder Vellinge 2,79 2,20 2,20 Ystadsbostäder Ystad 2,70 2,25 2,25 Österlenhem Tomelilla 4,80 2,95 2,45 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen för ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret s vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vår verksamhetsidé är att arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar och driver engagemang. ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden. (moderförening) Väsentliga händelser under året Från och med den 1 januari 2011 har Sverige en ny lag för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Dessutom infördes den 1 januari en förändring i Hyreslagen om hur hyressättningen ska gå till i Sverige. Grunddragen bygger på den överenskommelse som tidigare träffats mellan och SABO. Det viktigaste är att den svenska modellen med förhandlade hyror säkerställs och att det slås fast att bruksvärdessystemet ska gälla även i fortsättningen. Förändringarna skapar förutsättningar för långsiktiga, stabila och trygga villkor för Sveriges hyresgäster och har en bred förankring hos både hyresmarknadens parter och hos riksdagspartierna. En skillnad jämfört med tidigare är att de hyresrätter som ägs av privata fastighetsägare nu ska förhandlas på samma villkor som hyresrätterna i de allmännyttiga bostadsbolagen. För att möta det kravet och den ökade arbetsbelastningen det innebär höjdes hyressättningsavgiften med 20 procent till 12 kronor per lägenhet och månad från och med den 1 januari Den tidigare nivån på 10 kr per månad har varit oförändrad sedan I den nya lagen om allmännyttan har de allmännyttiga bostadsbolagen till skillnad från de privata fastighetsägarna ett samhällsuppdrag. Bolagen har ett allmännyttigt syfte. Lagen innebär också en begränsning i hur stora värdeöverföringar som får göras från de allmännyttiga bolagen till kommunerna som äger dem. Dessutom har de allmännyttiga bolagen en lagstadgad skyldighet att erbjuda hyresgästerna inflytande i bolagen. Det första testet för den nya lagstiftningen var Hyresförhandlingarna I snitt höjdes hyran 2011 med 2,24 procent (1,2 procent 2010) för hyresgästerna i Sverige. Det genomsnittliga hyreskravet från de allmännyttiga fastighetsägarna var 3,7 procent 2011 (3,0 procent 2010). Den allmänna kostnadsutvecklingen eller inflationen (KPI) var 2,3 procent under 2011 (1,3 procent 2010). Medlemsantalet har under 2011 ökat med 843 hushåll. Antalet medlemmar i var vid årsskiftet 2011/2012 ( /2011). Förbundsstämman 2010 beslutade om nya övergripande mål och strategier för Agenda I Agenda 2016 framgår s mål och på vilket sätt vi ska nå dem. De två övergripande målen är bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Dessa övergripande mål är i Agenda 2016 nedbrutna i sju verksamhetsmål som ska uppnå till Nedan följer en redovisning av hur långt vi närmat oss dessa sju verksamhetsmål under Likvärdiga ekonomiska villkor: pågår. Regeringen har utlovat en utredning 2012 om hur skatterna belastar de olika boendeformerna. Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka maximalt med inflationen (konsumentprisindex, KPI): uppnått. Hyran uppgår 2011 till 24 procent av disponibel inkomst och har ökat 2,24 procent vilket är i nivå med inflationen på 2,3 procent. Utmaningen för är att lyckas åstadkomma goda förhandlingsresultat varje år. Ökat inflytande över den egna bostaden: pågår. Ett remissvar om frånval och tillval har lämnats in under Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön: pågår. Antalet boinflytandeavtal med fastighets ägarna har ökat nya hyresrätter: inte uppnått. Under 2011 byggdes det knappt nya hyresrätter. Nyttan motsvarar medlemmarnas förvänt ningar: nästan uppnått. Enligt medlemsmätningen 2011 uppfyller medlemmarnas förväntningar till 90 procent. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar: pågår. Två serviceförbättringar har införts i varje region Bland annat har öppettiderna förlängts och ny teknik har använts för att bättre ta hand om medlemmarnas synpunkter. Arbete pågår med att införa fler serviceförbättringar och att ta fram ett bättre sätt att mäta den upplevda servicen. 9

10 Förtroendevalda och aktiva medlemmar Antalet förtroendevalda i var 2011 cirka personer och antalet lokala hyresgästföreningar cirka st. Utöver de förtroendevalda har även många medlemmar som arbetar i arbetsgrupper. Bland annat arbetar de förtroendevalda och andra medlemmar med s påverkansarbete, förhandlingsarbete och lokalt arbete i bostadsområden runt om i Sverige. De förtroendevaldas och andra medlemmars arbete motsvarar drygt 400 heltidstjänster. Personal Under 2011 hade i medeltal 737 (716) anställda, varav 400 (396) kvinnor och 337 (320) män. Sjukfrånvaron var under ,26 procent jämfört med 4,75 procent år Målinriktat arbete med rehabilitering och förbättrad hälsa fortsätter för att sänka sjukfrånvaron. Stora insatser har gjorts för att motivera och engagera medarbetarna att leva hälsosammare. Alla chefer har utvärderats i det kommunikativa ledarskapet. Varje chef får där ta del av vilka områden som är starka hos honom/henne och vilka områden som behöver förbättras. En ny personalstrategi har tagits fram och kommer ligga till grund för förbättringsarbetet inom personalområdet fram till Väsentliga händelser efter årets utgång Precis som i 2011 års hyresförhandlingar har 2012 års hyresförhandlingar påverkats av de nya förutsättningarna. Både allmännyttans fastighetsägare och de privata fastighetsägarna har på olika sätt försökt använda den nya lagen för att påverka hyrorna och hur hyrorna ska fastställas. Hyresförhandlingarna 2012 har inneburit många försök till att påverka hyrorna utanför förhandlingsbordet med fler juridiska processer än tidigare och krav på högre hyreshöjningar än tidigare, i något fall så högt som 20 procent. Trots denna mer aggressiva hållning från fastighetsägarna verkar det som att hyreshöjningen stannar runt 2,5 procent 2012, där den lägsta höjningen är 0,5 procent och den högsta 4,7 procent. När 90 procent av hyresförhandlingarna är klara är höjningen 2,47 procent i genomsnitt. Sedan 2002 är ( ) moderförening i Hyresgästföreningskoncernen där det finns affärsdrivande dotterbolag. Det finns flera skäl till att bedriva verksamhet i bolag. Ett skäl är att det underlättar samarbetet med andra affärsdrivande samarbetspartner. Ett annat är att en viss verksamhet kan vara förknippad med risk som inte medlemmarna ska behöva ta. Det finns också skattemässiga och administrativa fördelar. Totalt bidrar s bolag till resultatet med (6 033) tkr. har inom koncernen under 2011 köpt varor och tjänster för (44 650) tkr och sålt varor och tjänster för (11 005) tkr. Fastighets AB Norrlandsgatan nr 7 Bolaget äger och förvaltar Fastigheten Norrlandsgatan 7 i Stockholm. Riksförbundet har sitt kontor i denna fastighet. Fastigheten ska bidra till en positiv avkastning på s kapital. Fastighetens marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co kommanditbolag Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Stockholm, Helsingborg, Borås, Borlänge, Malmö, Vänersborg och Karlstad. Dessa är anskaffade för att ordna s lokalbehov runt om i landet. Ett annat syfte är att bidra till en positiv avkastning på s kapital. Fastigheternas marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. AB Kvarteret Danmark Bolagets verksamhet är att ansvara som komplementär, det vill säga vara obegränsat ansvarig för verksamheten, i AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co kommanditbolag. Förvaltnings AB Rosenön Bolaget äger två fastigheter i Haninge kommun. Plus AB Bolagets verksamhet är att ta fram och förvalta medlemsförmåner till medlemmarna i. Bolaget startade sin verksamhet 2004 och antalet medlemsförmåner ökar varje år. Tidningen Hem & Hyra AB och Media AB Bolagens verksamhet är att utge s medlemstidning Hem & Hyra. Första numret kom ut i februari Med sina 32 lokala editioner är det en unik tidning på den nordiska tidningsmarknaden. Hem & Hyra är s egen tidning och drivs enligt grundläggande journalistiska principer. Enligt en mätning av Sveriges Tidskrifter är Hem & Hyra Sveriges näst största tidning. 10

11 Flerårsöversikt (tkr) Nyckeltal Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat Eget kapital Soliditet 78% 78% 75% 73% Likviditet 1,5 ggr 1,7 ggr 2,3 ggr 2,0 ggr Finansförvaltning Det bokförda värdet av koncernens finansiella tillgångar (likvida medel, börsaktier, ränteplaceringar och andra värdepapper) uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till tkr ( tkr 2010/2011). Från och med 2010 bokförs alla kapitalplaceringar som anläggningstillgångar och värderas därmed till anskaffningspris. Marknadsvärdet på det finansiella placeringskapitalet, det vill säga den del av de finansiella tillgångarna som aktivt placeras i aktier, räntebärande placeringar och alternativa placeringar, uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till tkr jämfört med tkr 1/ Marknadsvärdet på placeringskapitalet minskade 2011 med 3,0 procent (+8,3 procent 2010). Det långsiktiga kapitalplaceringsmålet för det finansiella placeringskapitalet är att marknadsvärdet i snitt ska öka med bästa bankränta +3 procent per år på lång sikt var detta mål +5,4 procent (4,0 procent 2010). Målet att öka placeringskapitalet med bästa bankränta +3 procent är inte uppnått för perioden utan uppgår till bästa bankränta +1,6 procent. s kapitalplaceringsregler som förnyades under 2010, medger att högst 50 procent av placeringsportföljen får placeras i aktier. Av övriga placeringar ska minst 40 procent placeras i säkra räntebärande värdepapper eller bankinlåning. Som mest får 20 procent placeras i annat tillgångsslag än aktier och räntebärande, så kallade alternativa placeringar. Alternativa placeringar kan till exempel vara absolutavkastande fonder (hedgefonder), placeringar som är ett mellanting mellan aktier och räntebärande och investeringar i råvaror. Vidare förbjuder kapitalplaceringsreglerna investeringar i företag som huvudsakligen äger och förvaltar bostäder, tillverkar och säljer alkohol, tobak, vapen eller sysslar med spelverksamhet. Företagen får heller inte förknippas med barnarbete, pornografi eller prostitution. För att ytterligare minska den ekonomiska risken är s placeringar fördelade på flera utgivare av värdepapper, de har olika bindningstid och placeringarna förfaller till betalning vid olika tidpunkter. Ekonomiska risker De ekonomiska riskerna för på kort sikt är huvudsakligen finansiella. Det vill säga den risk som finns på kort sikt är att s finansiella tillgångar minskar i värde vid till exempel en börskrasch. År 2008 blev denna risk tyvärr ett faktum då den största globala finanskraschen sedan 1930-talet drabbade alla placerare. De finansiella placeringar som är i utländsk valuta kan påverkas negativt av en förstärkning av kronan mot andra valutor. En försvagning är däremot positivt för tillgångarnas värde i svenska kronor. År 2011 var valutakursrörelserna mot kronan små. Den svenska kronan stärktes mot euron med mindre än 1 procent ( 13 procent 2010) och försvagades mot dollarn med +2,5 procent ( 6 procent 2010). På lite längre sikt är riskerna fler och intäktsrelaterade. Stora medlemsminskningar minskar s medlemsintäkter och skulle i så fall kräva kostnadsbesparingar. Hyressättningsavgifterna, som finansierar s förhandlingsarbete kan minska i framtiden och därmed innebära krav på förändringar. De framförhandlade boinflytande- och fritidsmedel från fastighetsägarna som används till verksamhet i bostadsområdena skulle i framtiden kunna minska. En annan risk som kan komma att påverka stort är risken att s intäkter blir momspliktiga framöver. EU kommissionen ifrågasätter den svenska momslagstiftningen för ideella föreningar. EU-kommissionen anser att undantagen för ideell sektor strider mot EU:s 6:e momsdirektiv. Med anledning av detta utredde finansdepartementet ideell sektor och moms. (Ds 2009:58 Mervärdesskatt (moms) för den ideella sektorn, m.m. ). De föreslagna förändringarna i momslagen i denna departementsskrivelse har inte genomförts under Dessa förändringar riskerar att delar av eller i värsta fall alla s intäkter blir momspliktiga framöver. Eftersom alla s intäkter ursprungligen kommer från hyresgästerna skulle ett momsinförande direkt drabba alla Sveriges hyresgäster negativt. Totalt kan dessa förändringar i värsta fall minska 11

12 s intäkter med 20 procent. Trots möjligheten till momsavdrag riskerar de föreslagna förändringarna att påverka negativt med 100 miljoner kronor per år. Ett antal skriftväxlingar med kompromissförslag har under året skickats mellan EU-kommissionen och Finansdepartementet i momsfrågan, men inga beslut har fattats. Det finns med andra ord idag inga tydliga besked om och i så fall när riskerar att bli momspliktig. Forskning och utveckling arbetar på flera sätt tillsammans med universitet och högskolor för att utveckla verksamheten och bidra till kunskapen om boende och hyresrätt i samhället. påverkar genom Ideell Arena olika beslutsfattare om att bidra till forskning om ideell sektor. Ideell Arena är ett nätverk där 60 organisationer samarbetar inom den ideella sektorn. delade inte ut något bostadsstipendium Det största utvecklingsarbetet inom under 2011 var att påbörja genomförandet av Agenda Agenda 2016 är s nya strategi mot år Agenda 2016 innehåller två övergripande mål: Bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Agenda 2016 tar upp fyra viktiga förutsättningar för att vi ska lyckas nå de två övergripande målen och de sju verksamhetsmålen. För det första ska vi lyckas fånga och driva det engagemang som finns hos medlemmarna. För det andra ska vi förändra vårt förhållningssätt genom att bland annat öka vår närvaro i utsatta områden. Det tredje är att vi måste fortsätta att utveckla organisationen genom att till exempel förbättra ledarskapet och vårt IT-stöd. Den fjärde och sista förutsättningen är att vi på ett bättre sätt än i dag planerar, mäter och följer upp verksamheten och att vi fokuserar på vilket resultat verksamheten får för våra medlemmar och för alla hyresgäster. Under 2011 har arbetet som syftar till att förbättra våra förutsättningar inom IT, det så kallade Sjumilaklivet, fortsatt i samma omfattning som Ett annat utvecklingsområde har varit att förbättra förmågan att sätta mål på och mäta vår verksamhet. Detta för att säkerställa att vi åstadkommer resultat för våra medlemmar och för Sveriges hyresgäster. År 2013 blir första året med det nya arbetssättet. har under 2011 förbättrat servicen till medlemmarna på flera områden. Öppettiderna har förlängts och det finns numera en kvällsöppen juridisk rådgivning på telefon dit alla medlemmar är välkomna att ringa. Ett stort landsomfattande arbete med att ta fram ett nytt intranät har pågått under hela Det nya intranätet kommer förbättra förtroendevaldas och anställdas möjligheter att samarbeta, till erfarenhetsöverföring och dela dokument genom ny teknik. Det nya intranätet Bosse lanseras hösten Finansiell ställning s finansiella ställning är mycket stark. Den synliga soliditeten mätt som eget kapital i förhållande till den totala balansomslutningen är 78 procent (78 procent 2010). Likviditeten, det vill säga hur många gånger som de kortfristiga skulderna kan betalas, är 1,5 gånger (1,7 gånger 2010). Behandling av årets resultat i Årets resultat för, tkr, överförs i ny räkning. s fria reserver uppgår till tkr. Beträffande resultatet av s och s verksamhet under 2011 samt s och s ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkningar, kommentarer och noter. s tillgångar 2011 s skulder och eget kapital 2011 Programvaror, 1% Byggnader och mark, 14% Maskiner och inventarier, 1% Finansiella anläggningstillgångar, 49% Kortfristiga fordringar, 8% Kortfristiga finansiella placeringar, 3% Kassa och bank, 24% Sparat eget kapital, 51% Fritt eget kapital, 27% Kortfristiga skulder, 22% 12

13 Resultaträkning HYRESGÄSTFÖRENINGEN* KONCERNEN Belopp i tkr Noter Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Hyressättningsavgifter Boinflytande- och fritidsmedel Externt finansierade projekt Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar Upp-/nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets skatt ÅRETS RESULTAT * är moderförening i koncernen. 13

14 Balansräkning HYRESGÄSTFÖRENINGEN* KONCERNEN Belopp i tkr Noter TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Sparat eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser * är moderförening i koncernen. 14

15 Kassaflödesanalys HYRESGÄSTFÖRENINGEN* KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar på anläggningstillgångar Uppskrivning finansiella anläggningstillgångar Realisationsförlust likvidering av dotterföretag Realisationsförlust avyttring av materiella anläggningstillgångar Minskad räntefordran Resultatandel från koncernföretag Ökning betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Minskning/ökning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Nettoförvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Tillfört eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * är moderförening i koncernen. 15

16 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tusentals kronor (tkr) Belopp i tkr Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning samt värdering tillämpas. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Koncernbokslutet för år 2011 omfattar ( ), samt de bolag, som vid årets slut kontrollerades till mer än 50 procent av röstetalet. Avskrivningar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Utvecklingskostnader avseende egna IT-system aktiveras under det år kostnaderna lagts ned. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående fördelning. programvaror och inventarier 5 år datorer 3 år byggnader 50 år Kortfristiga placeringar och andra långfristiga värdepappersinnehav Från och med 2010 redovisas samtliga finansiella placeringar som anläggningstillgångar. Placeringar i utländsk valuta är i balansräkningen omräknade med aktuell valutakurs den 31 december (balansdagskurs). Långfristiga finansiella placeringar värderas till anskaffningsvärdet. Vid tidsbegränsade och kapitalgaranterade innehav grundar sig värderingen på att kommer att behålla värdepappret under hela löptiden och därmed återfå hela det placerade kapitalbeloppet på förfallodagen. Vid ej tidsbegränsade och/eller ej kapitalgaranterade innehav sker nedskrivning först om värdenedgången bedöms vara varaktig. De kortfristiga placeringarna har värderats individuellt till det lägsta av bokfört värde och marknadsvärdet. Färdiga varor och handelsvaror Varulager värderas till anskaffningsvärde med avdrag för individuellt bedömd inkurans. Fordringar och skulder Fordringarna är värderade individuellt till det belopp varmed de be räknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta är i balansräkningen omräknade med aktuell valutakurs den 31 december (balansdagskurs). Från och med 2011 redovisas avsättning för åtagande avtalspensioner som en personalkostnad. NOT 1 Medlemsavgifter Medlemsavgifterna är inbetalda avgifter från medlemmar i. Medlemsavgiften bestäms på regionnivå och är mellan 75 och 80 kronor per månad. Medlemsavgifterna finansierar verksamhet för medlemmarna som till exempel rådgivning i boendefrågor, juridisk hjälp, lägenhetsbesiktningar, information om boende och påverkansarbete. NOT 2 Hyressättningsavgifter Hyressättningsavgifter är förhandlingsersättning som betalas av de fastighetsägare som ingått förhandlingsöverenskommelse med. Avgiften är 144 kronor per lägenhet och år (120 kr 2010). Hyressättningsavgifterna finansierar förhandlingsverksamheten i. NOT 3 Boinflytande- och fritidsmedel Boinflytande- och fritidsmedel utgör framförhandlade verksamhetsbidrag från fastighetsägare. Boinflytandemedel finansierar lokalt utvecklingsarbete i samverkan med bostadsföretagen. Fritidsmedel finansierar verksamheten för lokala hyresgästföreningar i bostadsområdena. NOT 4 Externt finansierade projekt och koncernen Olof Palmes Stiftelse (inkl. minnesfond) Sida Allmänna Arvsfonden Folke Bernadotte-akademien Gävle Kommun Ekologisk stadsdel Majorna Projekt Karlskrona 594 Ungdomsstyrelsen Stena Fastigheter Vänersborgsbostäder Projekt Uddevalla Projekt Gröningen Rosengård Malmö Stad 149 Övriga Summa NOT 5 Övriga verksamhetsintäkter Hyresintäkter Provisioner Fakturerade kostnader Annonsförsäljning Övriga intäkter lokala hyresgästföreningar Övriga verksamhetsintäkter Summa Fakturerade kostnader Hyresintäkter Övriga intäkter lokala hyresgästföreningar Övriga verksamhetsintäkter Summa

17 NOT 6 Verksamhetskostnader Lokaler: Hyror, lokalvård m.m Förbrukning: Kontorsmaterial, trycksaker m.m Resor: Biljetter, kost och logi m.m Information: Medlemsbrev, kampanjer m.m Representation Telefoni och porto Konsulttjänster och andra externa tjänster Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar Summa Revisorernas arvoden Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB Annan revisionsverksamhet, Ernst & Young AB Summa Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB Annan revisionsverksamhet, Ernst & Young AB Summa NOT 7 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda kvinnor Medelantalet anställda män Totalt Medelantalet anställda kvinnor Medelantalet anställda män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,26% 4,75% Varav Långtidssjukfrånvaro 1,78% 2,00% Sjukfrånvaro för kvinnor 4,60% 5,23% Sjukfrånvaro för män 3,84% 4,15% Anställda 29 år 2,85% 3,18% Anställda år 3,81% 4,60% Anställda 50 år 4,97% 5,11% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,29% 4,79% Varav Långtidssjukfrånvaro 1,81% 2,04% Sjukfrånvaro för kvinnor 4,63% 5,24% Sjukfrånvaro för män 3,88% 4,22% Anställda 29 år 2,84% 3,18% Anställda år 3,84% 4,69% Anställda 50 år 5,02% 5,10% Löner och ersättningar Löner och andra ersättningar anställda varav förbundschef och VD Arvoden* förbundsordförande och styrelser Sociala avgifter enligt lag och avtal anställda Varav pensionskostnader * Inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Av pensionskostnaderna i koncernen avser tkr (1 013 tkr) förbundschef och VD:ar i dotterbolagen. Pensionskostnader för förbundsordförande uppgår till 935 tkr (995 tkr). Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen har inga pensionsförmåner. forts. NOT 7 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro Löner och andra ersättningar anställda varav till förbundschef Arvode till förbundsordförande Arvode* till förbundsstyrelse Sociala avgifter enligt lag och avtal anställda Varav pensionskostnader * Inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Av pensionskostnaderna i avser 675 tkr (697 tkr) förbundschef. Pensionskostnader för förbundsordförande uppgår till 935 tkr (995 tkr). Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen har inga pensionsförmåner. Löner till anställda inom s löner ska vara sådana att vi kan rekrytera och behålla den kompetens vi behöver för att utföra vårt uppdrag. Vi har ambitionen att ha konkurrenskraftiga löner utan att vara löneledande. Pensioner till anställda i Till och med 31/ tryggas pensionsskulden till de anställda i i Konsumentkooperationens (KP) pensionsstiftelse. All nyintjänad pensionsrätt från och med 1/ tryggas genom Konsumentkooperationens pensionskassa. Pensionsplanen är en förmånsbestämd plan där den anställda är garanterad en viss del av sin slutlön i tjänstepension. Pensionskostnaderna inklusive löneskatt uppgick till 58 miljoner kronor 2011 jämfört med 46 miljoner kronor 2010 ( i 2010 års kostnad ingår en gottgörelse ur överskott med 9 miljoner kronor. Från och med 2011 redovisas avsättning för åtagande avtalspensioner som en personalkostnad. Ersättningar till ordförande, förbundschef och styrelse Förbundsstyrelsens ordförande är tillika ordförande i. Förbundsordföranden är vald på fyra år, till och med juni år Om uppdraget upphör i förtid eller om ordföranden inte väljs för en ny mandatperiod ska andra skäliga arbetsuppgifter erbjudas inom riksförbundet. Väljer ordföranden i stället att lämna riksförbundet erhålls 90 procent av lönen under två år. Avräkning sker i de fall nytt arbete/uppdrag erhålles. Trygghetsavtalet som gäller övriga anställda omfattar inte ordföranden. Särskilda pensionsförmåner finns ej. Pensionsvillkoren för förbundsordförande motsvarar de som gäller för chefer i enligt kollektivavtal. Övriga styrelsemedlemmars arvoden är kopplade till inkomstbasbeloppets utveckling och består av ett årsarvode med kronor, ett sammanträdesarvode med kr per tillfälle och ett arvode vid deltagande i arbetsgrupper utöver förbundsstyrelsen med kronor per tillfälle. Förbundschefen är tillsvidareanställd med ett 5-års förordnande som förbundschef. Nuvarande förordnande utgår 1/ Inga speciella pensionsförmåner finns utan förbundschefen omfattas av samma förmåner som övriga anställda. Om förordnandet bryts eller om förlängning ej erbjuds ska förbundschefen erbjudas andra arbetsuppgifter om detta anses skäligt. Väljer förbundschefen att inte anta de arbetsuppgifter som erbjuds utan lämnar Hyresgästföre ningen erhålls 90 procent av utgående lön under 24 månader. Om orsaken är grovt kontraktsbrott från förbundschefens sida upphör avtalet utan att några förmåner erbjuds. Könsfördelning styrelser Kvinnor Män Totalt Kvinnor 4 4 Män 7 7 Totalt

18 Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag AB Kv Danmark nr 28 & Co KB Summa Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Utdelningar intresseföretag Övriga utdelningar Resultat vid försäljningar Räntor Summa Övriga utdelningar Resultat vid försäljningar Räntor från dotterföretag Räntor Summa Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntor Resultat vid försäljning 100 Summa Räntor Resultat vid försäljning 100 Summa Not 11 Årets skatt Inkomstskatt Skatt hänförlig till tidigare år Summa Skattefordran Inkomstskatt Erlagd utländsk skatt Fastighetsskatt Särskild löneskatt på pensionskostnader Inbetald preliminärskatt under året Summa Not 12 Immateriella tillgångar och Programvaror Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning Not 13 Byggnader och mark Fastigheter Tax.värde Tax.värde Smådalarö 1:79 m.fl. (Tax.värde överklagat 2011) st småhus, Sälen Kontor, Växjö Kontor och butiker, Helsingborg Kontor och butiker, Borås Vandrarhem och butiker, Stockholm Kontor, Malmö Kontor, Borlänge Kontor, Vänersborg Kontor, Karlstad Kontor, Stockholm Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffningsvärde mark Försäljning fastighet 297 Färdigställd ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återföring avskrivningar såld fastighet Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning Fastigheter Tax.värde Tax.värde 2 st småhus, Sälen Kontor, Växjö Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffningsvärde mark Försäljning fastighet 645 Försäljning mark 729 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återförda avskrivningar såld fastighet 297 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning Not 14 Maskiner och inventarier Datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde datorer Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 forts. Not 14 Maskiner och inventarier Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde inventarier Utgående restvärde enligt balansräkning Datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar /utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde datorer Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde inventarier Utgående restvärde enligt balansräkning Not 15 Aktier och andelar i koncernföretag Företagets namn Org.nr Säte Fastighets AB Norrlandsgatan nr Stockholm AB Kvarteret Danmark nr Stockholm Förvaltnings AB Rosenön Stockholm AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co KB Stockholm Plus AB Stockholm Tidningen Hem & Hyra AB Stockholm Media AB Stockholm Aktier Ägarandel Bokfört värde 2011 Fastighets AB Norrlandsgatan 7 100% AB Kv Danmark nr % Förvaltnings AB Rosenön 100% Plus AB 100% Media AB 100% Tidningen Hem & Hyra AB 100% Summa aktier Andelar AB Kv Danmark nr 28 & Co KB 100% Summa andelar Summa aktier och andelar Aktieägartillskott har skett till Media AB med 700 tkr, vilket nedskrivits över resultaträkningen. Not 16 Andelar i intresseföretag Aktier Ägarandel Bokfört värde 2011 och Hyresgästernas Förlag AB 50% Organisationsnummer Styrelsens säte: Stockholm Summa Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Specifikation och emittent Bokfört värde Aktiekapital Aktiekapital Marknadsvärde Förfallodatum och Scania 5,25% Feb 2012 Volvo Finans Bank 5,9% Sep 2013 Volvo Treasury 8,50% Mar 2012 Storebrand 7,15% (NOK) Aug 2014 Swedbank 5,895% Dec 2017 Proventus Capital Partners 1(EUR) Holmen Stibor +1,973% Nov 2013 Danske Bank 5,1192% Aug 2017 Lloyds 3,75% Apr 2015 Proventus Capital Partners Landshypotek Stibor + 2,25% Jun 2017 Nordea 8,375% (USD) Mar 2015 SEB 7,09% (EUR) Dec 2017 Handelsbanken 10,5% Mar 2014 SAS konvertibel 7,5% Apr 2015 Royal Bank of Scotland 3,8% Okt 2015 Medstop 9% Maj 2016 Swedbank 5,75% (GBP) Mar 2016 Stora Enso 5,75% Sep 2015 Lloyds 5,3% Apr 2016 Svensk Exportkredit 5,4% (USD) SEB, Stibor + 1,25% Maj 2016 Sampo OY, Stibor +1,25% Sep 2013 Volvo Treasury, Stibor +3,15% Dec 2014 Värdepapper Hedgefond energy, Coeli Indexobligation, Swedbank Mar 2014 Indexobl aktier, Handelsbanken Apr 2016 Indexobl aktier, Kommuninvest Jul 2015 Indexobl aktier, Kommuninvest Jun 2014 Indexobl råvaror, Kommuninvest Maj 2012 Räntefond, Catella Hedgefond multistrategi, Brummer Hedgefond räntestrategi, Excalibur Räntefond, Aviva Räntefond, Neuberger Indexobl råvaror & aktier, Ålandsbanken Apr 2013 Indexobl aktier, Kommuninvest Apr 2013 Indexobl räntor, SEB Mar 2014 Indexobl aktier, Handelsbanken Sep 2015 Hedgefond multistrategi, Quesada/EFG Hedgefond multistrategi, Aktieinvest Räntefond, SEB Räntefond, Danske Bank Aktiestrategi, Handelsbanken Sep 2016 Indexobligation, Swedbank Maj 2014 Räntefond, Brookfield Räntefond, Stratton Street (USD) Värdepappersfonder

20 forts. Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Specifikation och emittent Bokfört värde Marknadsvärde Aarhus Karlshamn (mejeriprodukter) ABB (kraft- och automationsteknik) Alfa Laval (värmeöverföring och separering) ASSA Abloy B (låssystem) Astra Zeneca (läkemedel) Atlas Copco B (verktyg och gruvindustri) Autoliv (fordonssäkerhet) Axis (säkerhetsutrustning) Claes Ohlsson B (detaljhandel) Electrolux B (vitvaror) Ericsson B (telekom) Getinge B (sjukvård och infektionskontroll) H&M B (kläder) Investor B (investerar i andra företag) Kinnevik B (investerar i andra företag) Nokia (mobiltelefoner och mobilsystem) Nordea (bank) Norsk Hydro (aluminium och energi) Ratos B (investerar i andra företag) Sandvik (specialverktyg och stålprodukter) SCA B (pappersprodukter) Scania B (lastbilar) SKF B (kullager) SSAB B (stålindustri) Stora Enso (pappersprodukter) Swedbank A (bank) Telia Sonera (telekommunikation) Trelleborg B (gummi för industrin) Volvo B (lastbilar) XACT BULL (börshandlad fond) Aktier Aktiefond, Seligsson & CO Medical Småbolag Europa, Swedbank Aktiestrategi, Nordea Aktiefond Asien, DGF Börshandlad fond aktier S&P Börshandlad fond energi, Vanguard Aktiefond USA, Brown Aktiefond tillväxtmarknader, UBS Aktiefond tillväxtmarknader, Lloyd George Börshandlad fond Nasdaq, Powershares Aktiefond Optima, Nordea Aktiefonder, Nordea Aktiefonder Danske Bank Quesada/EFG Ålandsbanken Specialinlåning Övriga andelar Summa Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda leasingavgifter Upplupna medlemsavgifter Upplupna hyressättningsavgifter Upplupna boinflytande- och fritidsmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader avseende datadrift Fordran KP gottgörelse pensionskostnader Övriga poster Summa Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda leasingavgifter Upplupna medlemsavgifter Upplupna hyressättningsavgifter Upplupna boinflytande- och fritidsmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader avseende datadrift Fordran KP gottgörelse pensionskostnader Administrationskostnader dotterbolag 455 Övriga poster Summa Not 19 Kortfristiga placeringar Belopp i tkr Bokfört värde Marknadsvärde och Depåkonto Swedbank Depåkonto Handelsbanken Depåkonto SEB Summa kortfristiga placeringar Not 20 Eget kapital Belopp i tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt Ingående balans Resultatdisposition Årets resultat Utgående balans Belopp i tkr Sparat Eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt Ingående balans Resultatdisposition Kapitalbildningsmål Årets resultat Utgående balans Från och med 2006 har ett nytt krav på hur stort det egna kapitalet ska vara Sparat eget kapital. Sparat eget kapital ska uppgå till en årsavgift per medlem och säkerställa att alltid har en ekonomisk beredskap var detta krav tkr. 20

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189

innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189 Årsredovisning 2013 innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 4 Det här är SABO

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Ärende 3 RS 2012-08-29

Ärende 3 RS 2012-08-29 2012-06-14 1 (4) CIRKULÄR 12:27 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Stjernborg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m.

Läs mer

Lidingö 12 Danderyd 6

Lidingö 12 Danderyd 6 AV HANS BOLANDER Fastighetsskatten När taxeringsvärdena stiger i höst höjs fastighetsskatten med sju miljarder kr. En höjning som innebär tusenlappar i skattehöjning för många småhusägare. Förutom hål

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer