3Balansräkning. Årsredovisning Resultat. Noter. Ekonomi. Mål. Förhandlingar. Styrelse Revisionsberättelse 9KPI. med verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3Balansräkning. Årsredovisning 2011. Resultat. Noter. Ekonomi. Mål. Förhandlingar. Styrelse Revisionsberättelse 9KPI. med verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 med verksamhetsberättelse Noter 28 Bokslut 9KPI 5 Förhandlingar Ekonomi Resultat 1 3Balansräkning Mål Styrelse Revisionsberättelse 2 6 Uppföljning 5 24 Kassaflödesanalys

2 Vår årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i utan också en av de cirka ägarna av. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande ingår: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om s ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen ska bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se s ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. Innehåll Ekonomi i sammanfattning 3 Uppföljning av ekonomiska mål Resultat av hyresförhandlingarna 2011/ Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 15 Noter 16 Styrelsen 22 Revisionsberättelse 24 2

3 Ekonomi i sammanfattning Bokslut 2011 s verksamhetsresultat 2011 visar ett överskott på 22 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett överskott på 34 mkr Resultatminskningen beror främst på ökade personalkostnader Avkastningen på de finansiella placeringarna i blev +20 mkr 2011, jämfört med +29 mkr Minskningen av de finansiella intäkterna beror på realisationsförluster från försäljning av aktier och aktiefonder Årets resultat 2011 är +36 mkr vilket är 21 mkr lägre än 2010 då årets resultat blev +57 mkr. s ( och dotterbolagen) årsresultat 2011 slutade med ett överskott på +43 mkr jämfört med ett överskott på +63 mkr Dotterbolagen bidrar 2011 till koncernens årsresultat med 7 mkr (6 mkr 2010). Verksamhetens intäkter 2011 Medlemsavgifter, 60% Hyressättningsavgifter, 25% Boinflytande- och fritidsmedel, 13% Övriga intäkter, 2% Verksamhetens totala kostnader 2011 Lokaler: Hyror m.m., 6% Förbrukning: Kontorsmaterial, trycksaker m.m., 5% Resor: Biljetter, kost och logi m.m., 4% Information: Medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m., 8% Telefoni och porto, 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster, 4% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar, 5% Löner och ersättningar, 37% Arbetsgivaravgifter, 12% Pensionskostnader inkl. löneskatt, 8% Övriga personalkostnader: Utbildning, hälsovård, milersättning, traktamente m.m., 6% Avskrivningar, 2% Verksamhetens intäkter och kostnader Miljoner kronor Intäkter Kostnader 3

4 Uppföljning av ekonomiska mål 2011 Inom ramen för s strategi Agenda 2016 antog förbundsstyrelsen i början av 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på s goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Det egna kapitalet ska uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 718 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (496 mkr) med 222 mkr och intervallet +15 procent (570 mkr) med 148 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till +49 mkr. 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta 3 procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen för de sex åren i snitt varit 1,6 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sex åren i snitt till 4,4 procent. Bästa bankräntan har för de sex åren i snitt varit 2,8 procent. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mkr Mål Mål +15% Utfall Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mkr 50 0 Procent (%) Utfall Mål Mål 3 Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% Bästa bankränta Bästa bankränta +3% Utfall

5 Resultat av hyresförhandlingarna 2011/2012 Resultatet av förhandlingarna om 2011 års hyror var att båda de ekonomiska målen uppnåddes. Hyrorna ökade mindre än KPI, med 2,24 procent medan KPI ökade med 2,6 procent. Samtidigt sjönk hyrans andel av disponibel inkomst från 24,1 procent till 24,0 procent. De övergripande ekonomiska målen för hyresförhandlingarna är att hyrorna ska öka mindre än den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) och att hyrans andel av den disponibla inkomsten ska ligga under 25 procent och minska. Båda målen är långsiktiga och måste avläsas under en följd av år. År 2011 var den genomsnittliga hyreshöjningen 2,24 procent (2,0 på årsbasis), medan KPI ökade med 2,6 procent. Samtidigt sjönk hyrans andel av disponibel inkomst från 24,1 till 24,0 procent. De allmännyttiga bostadsföretagen har för år 2012 begärt hyreshöjningar med i genomsnitt 3,90 procent. När hyresförhandlingarna för 95 procent av de allmännyttiga lägenheterna är klara är den genomsnittliga höjningen 2,46 procent. Många höjningar träder i kraft sent, varför höjningen på årsbasis är lägre. Ett utvecklingsarbete pågår för att bättre följa upp förhandlingarna med de privata fastighetsägarna. I det privata beståndet finns förhandlingsordningar för fastigheter som omfattar totalt lägenheter. Resultatet av förhandlingarna med de privata fastighetsägarna följer väl hyresförändringarna i allmännyttan. I några fall har de privata höjt lite mer än allmännyttan och i några fall har det varit tvärt om. Höstens hyresförhandlingar om 2012 års hyror, som liksom förra årets skett i skenet av ny lagstiftning, har inte inneburit några dramatiska förändringar. Fastighetsägareföreningen markerade visserligen tidigt att nu ska betalningsviljan slå igenom i hyressättningen, men har inte rönt någon framgång med sin nytolkning av bruksvärdessystemet. Fastighetsägarnas organisation har även på annat sätt politiserat förhandlingarna genom att t.ex. stranda förhandlingarna för lägenheter i Kalmar i syfte att få hjälp av hyresnämnden att sätta hyror enbart efter läget. Resultatet av detta blev dock att fastighetsägarna fick återgå till förhandlingsbordet. Förändringar i hyressättningen ska genomföras av parterna och måste ske systematiskt med värdering av alla bruksvärdesfaktorer, inte minst kvalitén i förvaltningen. Sammantaget är erfarenheten att förhandlingarna med privata fastighetsägare som inte företräds av Fastighetsägareföreningen löpt smidigare. Förhandlingarna med allmännyttan följer i stort samma mönster som tidigare. Hyreshöjningarna får anses vara på nivåer som motsvarar vad de skulle varit med det gamla regelverket. Det beror på att allmännyttan sedan lång tid lämnat systemet med strikt självkostnad och agerat mer affärsmässigt. T.ex. har de under många år stärkt sin soliditet för att kunna bygga om och bygga nytt. En del stötestenar har dock funnits i förhandlingarna kring t.ex. avkastningskrav, värdeöverföringar och borgensavgifter. Vår slutsats är att den nya lagstiftningen kring allmännyttan och hyressättningen har implementerats utan några dramatiska förändringar vad gäller sättet att förhandla, hyressättningen eller hyreshöjningar. Bruksvärdessystemet och det kollektiva förhandlingssystemet fungerar och utvecklas. Hyrans andel av lön efter skatt Hyresförändringar och KPI Procent (%) , 2009, 2010 och 2011 uppnåddes s långsiktiga mål att hyrans andel av disponibel inkomst för en genomsnittlig löntagare ska vara högst 25 procent. Procent (%) KPI Hyra 5

6 Förhandling om 2011 års hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % Region Norrland Arjeplogshus Stf Arjeplog 2,94 2,47 2,47 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 4,49 2,45 2,45 Bergbostäder AB Berg 5,99 2,48 2,48 Bjurholmshus Bjurholm 1,90 1,10 0,83 Bodenbo Stf Boden 2,31 1,65 1,65 Bostaden Umeå 2,81 2,40 1,80 Bräckehus AB Bräcke 2,30 2,30 1,73 Bäckman 2 part Boden 2,60 1,65 1,65 Din Bostad 2 part Sundsvall 3,50 2,00 2,00 Haparandabostäder Sft Haparanda 3,00 2,14 1,43 Herséus Boden 2,70 1,35 1,35 HSB Boden 2,70 1,65 1,65 Härjegårdarna Härjedalen 7,02 3,18 3,18 Härnösandshus AB Härnösand 3,89 2,60 2,60 Jokkmokshus AB Jokkmokk 2,69 1,84 1,84 Kalixbo Stf Kalix 4,56 2,39 2,39 Kirunabostäder AB Kiruna 4,00 2,31 2,31 Krambo Bostads AB Kramfors 4,60 1,98 1,65 Krokombostäder AB Krokom 4,44 2,50 2,50 Landstingsbostäder Östersund 5,00 4,00 3,00 Lundström Boden 2,70 1,65 1,65 Lyckselebostäder AB Lycksele 4,90 2,98 2,98 M 2 Gruppen Sundsvall 2,00 2,00 Malåbostaden Malå 3,01 1,50 1,25 Matarengihem Stf Övertorneå 4,82 2,21 2,21 Mitthem AB Sundsvall 4,00 2,00 2,00 Nilssons Pajala FÄF Pajala 3,00 2,04 2,04 Norells 2-part Kramfors 1,98 1,65 Norells 2-part Sollefteå 3,01 2,90 2,90 Norsjölägenheter Norsjö 1,70 1,70 1,42 Pajalabostäder AB Pajala 3,50 2,02 2,02 Pitebo AB Piteå 3,18 2,48 2,48 Ragunda Hyreshus AB Ragunda 3,28 2,00 1,33 Robertsfors Bostads AB Robertsfors 4,00 2,72 2,49 Ruthström Boden 2,70 1,65 1,65 SKEBO AB Skellefteå 3,96 2,50 1,67 Solatum Hus & Hem Sollefteå 3,01 2,59 2,59 Sorsele Bostads AB Sorsele 3,20 1,65 1,24 Strömsunds Hyresbost Strömsund 4,56 2,40 1,80 Sveg FÄF Sveg 5,00 2,90 2,90 Timråbo Timrå 4,50 2,65 2,65 Topbostäder AB Gällivare 4,89 2,50 2,50 Totalförvaltning Sundsvall 2,00 2,00 Wikstén 2-part Boden 2,30 1,75 1,75 Vännäsbostäder Stf Vännäs 2,00 1,15 1,05 Årehus AB Åre 5,80 2,54 2,54 Åselehus Åsele 5,26 1,92 1,44 Älvsbyns Fastigheter AB Älvsbyn 1,25 1,25 0,63 Östersundsbostäder Östersund 4,52 3,25 2,48 Överkalixbostäder Stf Överkalix 2,69 1,50 1,50 Övikshem Örnsköldsvik 3,61 3,10 2,45 Region Aros-Gävle ABO/Arboga kommun Arboga 2,60 2,60 2,60 Akelius Enköping 2,96 2,22 Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 1,80 1,63 1,63 Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,70 2,20 2,20 Dombron Uppsala 2,20 1,10 Enköpings Hyresbostäder Enköping 5,12 2,96 2,47 Faxeholmen AB Söderhamn 2,90 Gavlegårdarna AB Gävle 2,90 2,40 2,20 Hallstahem, AB Hallstahammar 4,60 2,90 2,90 Hebygårdar AB Heby 3,60 2,80 2,10 Heimstaden Uppsala 2,00 1,50 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region Aros-Gävle Hoforshus AB Hofors 4,50 2,80 2,80 HSB Gävle 2,50 2,29 Hudiksvallsbostäder AB Hudiksvall 3,00 2,30 2,30 Håbohus AB Håbo 3,12 2,74 2,74 KB Havrefältet Håbo 2,74 2,28 Knivstabostäder AB Knivsta 5,10 2,79 2,79 Kungsörs Fastighets AB Kungsör 5,40 2,90 2,90 Köpings Bost. AB Köping 2,95 2,40 2,00 Ljusdalshem AB Ljusdal 2,40 2,20 Lund Västerås 2,50 2,50 Mimer, Bostads AB Västerås 2,60 2,07 2,07 N Västmanlands kommunförbund Fagersta 3,10 2,56 2,13 N Västmanlands kommunförbund Norberg 3,56 2,98 2,48 Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,30 2,11 Ockelbogårdar AB Ockelbo 2,90 2,80 2,57 Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 1,98 1,98 Salabostäder AB Sala 4,73 3,20 2,67 Sandvikshus AB Sandviken 3,30 2,40 2,40 Skinnskattebersgs kommun Skinnskatteberg 4,20 2,50 2,29 Stena Uppsala 2,00 1,50 Stiftelsen Östhammarshem Östhammar 1,60 1,40 1,40 Tierpsbyggen AB Tierp 3,20 2,37 2,37 Uppsalahem AB Uppsala 2,64 2,30 1,15 Region Stockholm Armada Stockholm 3,80 2,75 2,75 Botkyrkabyggen Botkyrka 2,70 2,10 1,75 Ekerö 2,9 Ekerö 2,90 1,40 1,40 Familjebostäder Stockholm 4,14 2,17 1,81 Förvaltaren 3,9 Sundbyberg 3,90 1,50 1,50 Haningebosäder Haninge 3,50 1,99 1,99 Huge 3,5 Huddinge 3,50 2,20 1,65 Järfällahus Järfäla 4,20 2,30 2,11 Micasa Stockholm 4,80 2,48 1,86 Nynäshamnsbosräder Nynäshamn 4,00 2,50 1,46 Sigtunahem Sigtuna 7,12 4,35 3,26 Sollentunahem Sollentuna 4,30 2,23 2,23 Stadsholmen Stockholm 4,90 1,99 1,99 Stockholmshem Stockholm 4,10 2,39 1,79 Svenska Bostäder Stockholm 4,30 2,23 1,67 Telge Bostäder Södertälje 3,90 1,96 1,96 TelgeHovsjö Södertälje 2,40 2,00 Tyresöbostäder Tyresö 3,00 2,50 2,29 Upplandsbrohus Upplands Bro 1,40 1,28 Värmdöbostäder 2,9 Värmdö 2,90 2,25 2,25 Väsbyhem Upplands Väsby 4,32 2,50 2,29 Össebyhus Vallentuna 4,50 3,30 2,20 Region Mitt Arvika Bostads AB Arvika 3,50 2,50 2,50 Askersundsbostäder AB Askersund 4,02 2,00 2,00 Björkåsen, Stf Storfors 4,50 3,30 3,30 Bolunden Avesta 2,10 1,58 Bärkehus AB Smedjebacken 3,99 1,73 1,73 Degerforsbyggen AB Degerfors 3,50 1,90 1,90 Eda Bostads AB Eda 3,10 2,26 2,26 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna 3,90 2,70 2,25 Fastighetskonsulten Hagfors 2,90 Fastighetskonsulten Karlstad 3,80 Fastighetskonsulten Kristinehamn 3,20 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 5,00 3,50 3,21 Fin Fast Örebro 3,00 2,25 2,25 Flens Bostads AB Flen 6,74 3,75 3,44 Forshagabostäder Forshaga 2,00 2,00 2,00 6

7 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region Mitt Gagnefbostäder AB Gagnef 5,16 2,30 2,30 Gamla Byn AB Avesta 4,70 2,10 2,10 Gnestahem AB Gnesta 3,98 2,60 1,95 Grums Hyresbostäder AB Grums 3,92 2,70 2,20 Gästrike Fastigheter Rättvik 5,00 3,75 2,81 Hagforshem AB Hagfors 3,50 3,40 2,83 Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 3,50 2,95 2,70 Hammaröbostäder AB Hammarö 4,73 3,40 3,40 Hedemorabostäder Hedemora 2,35 1,96 Heimstaden Katrineholm 2,95 2,70 Henry Ståhl Örebro 2,80 HSB Delecarlia Borlänge 2,50 1,88 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 2,20 1,91 1,91 Hällefors Bostads AB Hällefors 6,00 3,35 3,35 Karlstads Bostads AB Karlstad 2,80 2,40 2,40 Karlstadshus, Stf Karlstad 2,85 2,15 2,15 Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 6,19 3,20 3,20 Kilsbostäder AB Kil 2,25 1,90 1,90 Kopparleden Smedjebacken 1,74 1,31 Kopparstaden Falun 1,90 1,90 1,90 Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 5,50 3,50 3,50 Kumla Bostäder AB Kumla 4,69 2,75 2,75 Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 7,50 4,50 3,75 Laxåhem Laxå 3,00 1,50 1,50 LekebergsBostäder AB Lekeberg 2,45 2,20 1,65 Leksandsbostäder AB Leksand 3,53 2,27 2,27 Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 3,80 2,00 2,00 Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 5,00 3,95 2,96 Ludvikahem AB Ludvika 3,21 2,51 2,51 Lundbergs Katrineholm 2,50 2,50 Malungshem AB Malung 3,90 2,25 2,25 Melins Fastighetsförvaltning Örebro 4,50 Morastrand Mora 5,60 3,10 2,84 Munkforsbostäder AB Munkfors 8,00 4,50 3,75 Norabostäder AB Nora 5,00 3,27 3,00 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 5,20 2,90 2,66 Nyköpingshem AB Nyköping 3,46 1,97 1,97 Orsabostäder AB Orsa 2,68 2,28 2,28 Rättviksbostäder AB Rättvik 7,05 4,50 3,75 Strängnäs Bostads AB Strängnäs 4,84 2,78 2,78 Sunne Bostads AB Sunne 3,13 2,89 2,89 Swenor Degerfors 2,60 2,17 Säfflebostäder AB Säffle 2,65 2,10 2,10 Säterbostäder AB Säter 4,35 2,55 2,55 Tillberga, Stiftelsen Västerås 2,10 1,58 Torsby Bostäder AB Torsby 2,34 1,91 1,91 Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 3,98 2,85 1,90 Trosabygdens Bostäder AB Trosa 6,49 3,90 3,90 Tunabyggen AB Borlänge 2,50 2,29 Vansbrohem Vansbro 4,82 2,54 2,54 Vingåkershem AB Vingåker 2,98 2,24 Årjängs Bostads AB Årjäng 5,00 3,30 3,30 Örebrobostäder AB Örebro 2,60 2,25 2,25 Region västra Sverige Alebyggen Ale 3,02 1,90 1,90 Bostadsbolaget Göteborg 2,50 1,73 1,73 Eksta Kungsbacka 4,29 2,51 2,51 Familjebostäder i Göteborg Göteborg 2,54 1,75 1,30 Förbo Härryda 3,50 1,98 1,81 Förbo Kungälv 3,50 1,98 1,81 Förbo Lerum 3,50 1,98 1,81 Förbo Mölndal 3,50 1,98 1,81 Gårdstensbostäder AB Göteborg 2,65 1,95 1,95 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region västra Sverige Hjällbobostaden Göteborg 2,95 1,99 1,66 Mölndalsbostäder Mölndal 2,70 1,90 1,43 Partillebo Partille 2,25 1,95 1,46 Poseidon Göteborg 2,20 1,70 1,42 Stenungsundshem Stenungsund 3,10 1,35 1,35 Stiftelsen Kungälvsbostäder Kungälv 4,00 Stiftelsen Orustbostäder Orust 5,80 Tjörns bostads AB Tjörn 3,90 1,95 1,95 Varbergs bostads ab Varberg 4,20 2,26 1,70 Öckerö Bostads AB Öckerö 3,50 1,60 1,60 Region Bohus-Älvsborg Skaraborg Alingsåshem Alingsås 4,50 2,30 2,30 Bengtsforshus AB Bengtsfors 4,90 2,50 2,50 Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 3,32 1,84 1,85 Bostäder i Borås AB Borås 3,42 2,00 2,00 Bostäder i Lidköping AB Lidköping 4,00 2,00 1,84 Drömstan, Fastighets AB Lidköping 2,40 2,40 Edshus Dals Ed 5,20 3,00 2,25 Eidar Bostads AB Trollhättan 3,10 1,93 1,93 Essungabostäder AB Essunga 3,87 1,46 1,46 Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 3,50 2,20 1,65 Fristadsbostäder Borås 3,72 2,00 2,00 Gullspångsbostäder Gullspång 2,60 2,00 1,50 Götene Bostäder AB Götene 5,00 2,40 2,40 Herrljunga Herrljunga 3,86 1,40 1,05 Jakobsbergsstiftelsen Uddevalla 4,80 1,50 0,75 Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 3,94 2,20 1,83 Leifab Lilla Edet 2,70 1,96 1,96 Ljungskilehem Ljungskile 8,00 2,30 1,73 Lysekils Bostäder AB Lysekil 3,86 2,17 2,01 Mariehus AB Mariestad 3,83 2,30 1,73 Marks Bostads AB Mark 2,40 1,48 1,48 Melleruds Bostäder AB Mellerud 2,90 2,30 2,15 Munkbo AB Munkedal 4,33 1,88 1,88 Sandhultsbostäder Borås 3,95 2,30 1,73 Skövdebostäder AB Skövde 1,50 1,50 Sotenäsbostäder AB Sotenäs 2,30 1,85 1,85 Strömstadbyggen AB Strömstad 4,00 1,65 1,65 STUBO AB Ulricehamn 2,10 2,10 2,10 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 3,90 2,50 1,88 Tanums Bostäder AB Tanum 4,00 2,20 2,02 Tidaholms Bostads AB Tidaholm 4,69 2,90 2,45 Toarpshus AB Borås 4,10 2,50 1,88 Tranemobostäder AB Tranemo 3,87 2,30 2,30 Uddevallahem Uddevalla 4,40 2,60 2,17 Valbohem AB Färgelanda 4,53 2,25 2,10 Vara Bostäder Vara 3,50 1,75 1,75 Viskaforshem AB Borås 2,83 1,87 1,87 Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 3,41 2 2,00 Vänersborgsbostäder AB Vänersborg 2,69 1,54 1,54 Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 4,65 3,20 2,13 Region Sydost Allbohus Alvesta 5,21 3,80 2,85 Annebergshus Nässjö 4,50 3,00 2,75 Bankerydshem AB Jönköping 3,27 2,20 2,20 Bolunden Oskarshamn 1,95 1,40 1,40 Bostadsbolaget Mjölby 3,70 2,35 2,35 Bostadsbyggen Jönköping 1,80 1,80 1,80 Botnaryd Bostads AN Bottnayd 4,17 2,51 2,51 Boxholmshus Boxholm 2,75 2,35 1,76 Byggebo Oskarshamn 1,95 0,84 0,84 Bygginvest, Jönköping Jönköping 2,10 2,10 7

8 forts. Förhandling om 2011 års hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % forts. Region Sydost Bygginvest, Jönköping Jönköping 2,10 2,10 Din Bostad Jönköping 1,90 1,90 Eksjöbostäder5 Eksjö 3,30 2,99 2,99 Emmaboda Bostads AB Emmaboda 4,71 2,64 1,98 Finnvedsbostäder Värnamo 2,50 1,20 1,20 Gislavedshus Gisslaved 5,15 2,91 2,43 Gotlandshem Gotland 4,08 2,54 2,54 Grännahus, AB Jönköping 3,93 1,85 1,85 HABO Habo 5,91 4,06 4,06 Hultfredsbostäder Hultsfred 3,47 2,47 2,47 Hyresbostäder Växjö 1,95 1,95 Hyresbostäder, Norrköping Norrköping 2,63 2,40 2,00 Högsby Bostad Högsby 2,50 1,78 1,78 Järnbäraren Gnosjö 1,00 1,00 1,00 Kalmarhem Kalmar 1,60 0,90 0,90 Karlshamnsbostäder Karlshamn 2,70 2,20 2,20 Karlskronahem Karlskrona 3,73 1,50 1,50 Kinda Stångåkonsulkt Kalmar 3,80 0,00 0,00 Kindahus Kinda 3,80 3,30 3,30 Kommunshus Tingsryd 3,81 2,25 2,25 Kuststaden Oskarshamn 3,00 1,40 1,40 Lessebohus Lessebo 3,00 2,51 2,51 Linden Nässjö 4,90 2,35 2,35 Ljungbybostäder Ljungby 2,68 2,03 1,86 Markarydbostäder Norrköping 2,90 2,71 2,03 Mönsterås Bostäder Mönsterås 2,50 1,50 1,50 Mörbylånga Bostad Mörbylånga 3,80 1,21 1,21 NKBO Jönköping 4,35 1,98 1,98 Nybro Bostads Nybro 3,72 1,43 1,43 Olofströmhus Olofström 2,00 1,83 PBA Karlskrona 4,50 1,51 1,13 Platen Motala 3,50 2,85 2,85 Ramundastaden Söderköping 3,51 2,19 2,19 Riksbyggen Jönköping 1,80 1,80 1,80 Ronnebyhus Ronneby 3,75 2,20 2,20 Stångåkonsult Högsby 2,50 1,78 1,78 Stångåstaden Linköping 2,40 1,78 1,63 Sävebo Sävsjö 4,91 3,00 3,00 Sölvesborgshem Sölvesborg 4,68 3,20 2,67 Torsås Bostads AB Torsås 3,48 2,20 2,20 Tranåsbostäder AB Tranås 2,79 1,38 1,38 Uppvidingehus Uppvidinge 5,57 3,69 3,69 Vadstena Fastighets Vadstena 3,80 2,00 2,00 Vallonbygden AB Finspång 4,80 2,60 2,60 Vidingehem Växjö 3,36 2,26 2,26 Vimarhem Vimmerby 3,89 2,89 2,89 Witalabostäder Vetlanda 4,64 2,48 2,48 VSBo Vaggeryd 7,67 3,30 3,30 Västervik Bostads AB Västervik 2,10 1,55 1,29 Vätterhem Jönköping 2,46 1,96 1,96 Växsjöhem Växjö 3,40 2,20 2,02 Ydrebostäder Ydre 3,75 2,83 2,12 Älmhultsbostäder Älmhult 4,60 2,30 1,15 Ödeshögsbostäder Ödeshög 3,18 2,35 2,35 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyresändring utslaget 2011 i % Region norra Skåne Bjuvsbostäder Bjuv 2,00 1,80 1,80 Bostads AB Klockaren Östra göinge 4,64 3,00 3,00 Bromöllahem Bromölla 2,00 1,50 1,50 Båstadhem AB Båstad 3,18 2,65 2,65 Eslövs Bostads AB Eslöv 3,75 2,65 2,65 Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,45 2,36 2,36 Halmstads Fastighets AB Halmstad 2,50 2,50 2,50 Helsingborgshem Helsingborg 2,90 2,90 Hässleholmsbyggen Hässleholm 1,90 1,61 1,61 Höganäshem Höganäs 1,95 1,95 Hörbybostäder AB Hörby 2,00 1,95 1,95 Höörs Byggnads AB Höör 3,50 3,00 2,25 Kristianstadsbyggen Kristianstad 3,65 2,40 2,40 Kvidingebyggen Åstorp 2,20 1,99 1,99 Kävlinge Kommunala Bostads AB Kävlinge 2,75 1,88 1,88 Laholmshem AB Laholm 0,97 0,97 0,97 Landskronahem AB Landskrona 3,06 2,50 2,50 Munkaljungbybyggen Ängelholm 3,30 2,00 1,87 Osbybostäder AB Osby 4,25 2,50 2,50 Stf Bjärnumhus Hässleholm 1,90 1,61 1,61 Svalövsbostäder Svalöv 2,50 2,50 1,90 Treklövern Bostads AB Klippan 3,00 2,25 2,25 Ängelholmshem Ängelholm 3,00 2,50 2,50 Örkelljungabostäder Örkelljunga 3,30 2,00 1,83 Region södra Skåne AF Bostäder Lund 1,25 1,25 1,25 Burlövs Bostäder Burlöv 4,10 2,25 2,06 Kanslihuset Lund enligt AN 2,00 2,00 Kanslihuset Malmö 2,93 2,40 1,80 LKF Lund 4,50 2,00 2,00 MKB Malmö 8,00 2,62 1,75 Simrishamnsbostäder Simrishamn 2,90 2,38 2,38 Sjöbohem Sjöbo 3,25 2,50 2,50 Skurupshem Skurup 2,70 2,65 2,90 Staffanstorpshus Staffanstorp 5,50 3,75 1,88 Svedalahem Svedala 3,50 2,55 1,99 Trelleborgshem Trelleborg 2,50 2,30 2,30 Vellingebostäder Vellinge 2,79 2,20 2,20 Ystadsbostäder Ystad 2,70 2,25 2,25 Österlenhem Tomelilla 4,80 2,95 2,45 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen för ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret s vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vår verksamhetsidé är att arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar och driver engagemang. ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden. (moderförening) Väsentliga händelser under året Från och med den 1 januari 2011 har Sverige en ny lag för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Dessutom infördes den 1 januari en förändring i Hyreslagen om hur hyressättningen ska gå till i Sverige. Grunddragen bygger på den överenskommelse som tidigare träffats mellan och SABO. Det viktigaste är att den svenska modellen med förhandlade hyror säkerställs och att det slås fast att bruksvärdessystemet ska gälla även i fortsättningen. Förändringarna skapar förutsättningar för långsiktiga, stabila och trygga villkor för Sveriges hyresgäster och har en bred förankring hos både hyresmarknadens parter och hos riksdagspartierna. En skillnad jämfört med tidigare är att de hyresrätter som ägs av privata fastighetsägare nu ska förhandlas på samma villkor som hyresrätterna i de allmännyttiga bostadsbolagen. För att möta det kravet och den ökade arbetsbelastningen det innebär höjdes hyressättningsavgiften med 20 procent till 12 kronor per lägenhet och månad från och med den 1 januari Den tidigare nivån på 10 kr per månad har varit oförändrad sedan I den nya lagen om allmännyttan har de allmännyttiga bostadsbolagen till skillnad från de privata fastighetsägarna ett samhällsuppdrag. Bolagen har ett allmännyttigt syfte. Lagen innebär också en begränsning i hur stora värdeöverföringar som får göras från de allmännyttiga bolagen till kommunerna som äger dem. Dessutom har de allmännyttiga bolagen en lagstadgad skyldighet att erbjuda hyresgästerna inflytande i bolagen. Det första testet för den nya lagstiftningen var Hyresförhandlingarna I snitt höjdes hyran 2011 med 2,24 procent (1,2 procent 2010) för hyresgästerna i Sverige. Det genomsnittliga hyreskravet från de allmännyttiga fastighetsägarna var 3,7 procent 2011 (3,0 procent 2010). Den allmänna kostnadsutvecklingen eller inflationen (KPI) var 2,3 procent under 2011 (1,3 procent 2010). Medlemsantalet har under 2011 ökat med 843 hushåll. Antalet medlemmar i var vid årsskiftet 2011/2012 ( /2011). Förbundsstämman 2010 beslutade om nya övergripande mål och strategier för Agenda I Agenda 2016 framgår s mål och på vilket sätt vi ska nå dem. De två övergripande målen är bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Dessa övergripande mål är i Agenda 2016 nedbrutna i sju verksamhetsmål som ska uppnå till Nedan följer en redovisning av hur långt vi närmat oss dessa sju verksamhetsmål under Likvärdiga ekonomiska villkor: pågår. Regeringen har utlovat en utredning 2012 om hur skatterna belastar de olika boendeformerna. Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka maximalt med inflationen (konsumentprisindex, KPI): uppnått. Hyran uppgår 2011 till 24 procent av disponibel inkomst och har ökat 2,24 procent vilket är i nivå med inflationen på 2,3 procent. Utmaningen för är att lyckas åstadkomma goda förhandlingsresultat varje år. Ökat inflytande över den egna bostaden: pågår. Ett remissvar om frånval och tillval har lämnats in under Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön: pågår. Antalet boinflytandeavtal med fastighets ägarna har ökat nya hyresrätter: inte uppnått. Under 2011 byggdes det knappt nya hyresrätter. Nyttan motsvarar medlemmarnas förvänt ningar: nästan uppnått. Enligt medlemsmätningen 2011 uppfyller medlemmarnas förväntningar till 90 procent. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar: pågår. Två serviceförbättringar har införts i varje region Bland annat har öppettiderna förlängts och ny teknik har använts för att bättre ta hand om medlemmarnas synpunkter. Arbete pågår med att införa fler serviceförbättringar och att ta fram ett bättre sätt att mäta den upplevda servicen. 9

10 Förtroendevalda och aktiva medlemmar Antalet förtroendevalda i var 2011 cirka personer och antalet lokala hyresgästföreningar cirka st. Utöver de förtroendevalda har även många medlemmar som arbetar i arbetsgrupper. Bland annat arbetar de förtroendevalda och andra medlemmar med s påverkansarbete, förhandlingsarbete och lokalt arbete i bostadsområden runt om i Sverige. De förtroendevaldas och andra medlemmars arbete motsvarar drygt 400 heltidstjänster. Personal Under 2011 hade i medeltal 737 (716) anställda, varav 400 (396) kvinnor och 337 (320) män. Sjukfrånvaron var under ,26 procent jämfört med 4,75 procent år Målinriktat arbete med rehabilitering och förbättrad hälsa fortsätter för att sänka sjukfrånvaron. Stora insatser har gjorts för att motivera och engagera medarbetarna att leva hälsosammare. Alla chefer har utvärderats i det kommunikativa ledarskapet. Varje chef får där ta del av vilka områden som är starka hos honom/henne och vilka områden som behöver förbättras. En ny personalstrategi har tagits fram och kommer ligga till grund för förbättringsarbetet inom personalområdet fram till Väsentliga händelser efter årets utgång Precis som i 2011 års hyresförhandlingar har 2012 års hyresförhandlingar påverkats av de nya förutsättningarna. Både allmännyttans fastighetsägare och de privata fastighetsägarna har på olika sätt försökt använda den nya lagen för att påverka hyrorna och hur hyrorna ska fastställas. Hyresförhandlingarna 2012 har inneburit många försök till att påverka hyrorna utanför förhandlingsbordet med fler juridiska processer än tidigare och krav på högre hyreshöjningar än tidigare, i något fall så högt som 20 procent. Trots denna mer aggressiva hållning från fastighetsägarna verkar det som att hyreshöjningen stannar runt 2,5 procent 2012, där den lägsta höjningen är 0,5 procent och den högsta 4,7 procent. När 90 procent av hyresförhandlingarna är klara är höjningen 2,47 procent i genomsnitt. Sedan 2002 är ( ) moderförening i Hyresgästföreningskoncernen där det finns affärsdrivande dotterbolag. Det finns flera skäl till att bedriva verksamhet i bolag. Ett skäl är att det underlättar samarbetet med andra affärsdrivande samarbetspartner. Ett annat är att en viss verksamhet kan vara förknippad med risk som inte medlemmarna ska behöva ta. Det finns också skattemässiga och administrativa fördelar. Totalt bidrar s bolag till resultatet med (6 033) tkr. har inom koncernen under 2011 köpt varor och tjänster för (44 650) tkr och sålt varor och tjänster för (11 005) tkr. Fastighets AB Norrlandsgatan nr 7 Bolaget äger och förvaltar Fastigheten Norrlandsgatan 7 i Stockholm. Riksförbundet har sitt kontor i denna fastighet. Fastigheten ska bidra till en positiv avkastning på s kapital. Fastighetens marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co kommanditbolag Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Stockholm, Helsingborg, Borås, Borlänge, Malmö, Vänersborg och Karlstad. Dessa är anskaffade för att ordna s lokalbehov runt om i landet. Ett annat syfte är att bidra till en positiv avkastning på s kapital. Fastigheternas marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. AB Kvarteret Danmark Bolagets verksamhet är att ansvara som komplementär, det vill säga vara obegränsat ansvarig för verksamheten, i AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co kommanditbolag. Förvaltnings AB Rosenön Bolaget äger två fastigheter i Haninge kommun. Plus AB Bolagets verksamhet är att ta fram och förvalta medlemsförmåner till medlemmarna i. Bolaget startade sin verksamhet 2004 och antalet medlemsförmåner ökar varje år. Tidningen Hem & Hyra AB och Media AB Bolagens verksamhet är att utge s medlemstidning Hem & Hyra. Första numret kom ut i februari Med sina 32 lokala editioner är det en unik tidning på den nordiska tidningsmarknaden. Hem & Hyra är s egen tidning och drivs enligt grundläggande journalistiska principer. Enligt en mätning av Sveriges Tidskrifter är Hem & Hyra Sveriges näst största tidning. 10

11 Flerårsöversikt (tkr) Nyckeltal Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat Eget kapital Soliditet 78% 78% 75% 73% Likviditet 1,5 ggr 1,7 ggr 2,3 ggr 2,0 ggr Finansförvaltning Det bokförda värdet av koncernens finansiella tillgångar (likvida medel, börsaktier, ränteplaceringar och andra värdepapper) uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till tkr ( tkr 2010/2011). Från och med 2010 bokförs alla kapitalplaceringar som anläggningstillgångar och värderas därmed till anskaffningspris. Marknadsvärdet på det finansiella placeringskapitalet, det vill säga den del av de finansiella tillgångarna som aktivt placeras i aktier, räntebärande placeringar och alternativa placeringar, uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till tkr jämfört med tkr 1/ Marknadsvärdet på placeringskapitalet minskade 2011 med 3,0 procent (+8,3 procent 2010). Det långsiktiga kapitalplaceringsmålet för det finansiella placeringskapitalet är att marknadsvärdet i snitt ska öka med bästa bankränta +3 procent per år på lång sikt var detta mål +5,4 procent (4,0 procent 2010). Målet att öka placeringskapitalet med bästa bankränta +3 procent är inte uppnått för perioden utan uppgår till bästa bankränta +1,6 procent. s kapitalplaceringsregler som förnyades under 2010, medger att högst 50 procent av placeringsportföljen får placeras i aktier. Av övriga placeringar ska minst 40 procent placeras i säkra räntebärande värdepapper eller bankinlåning. Som mest får 20 procent placeras i annat tillgångsslag än aktier och räntebärande, så kallade alternativa placeringar. Alternativa placeringar kan till exempel vara absolutavkastande fonder (hedgefonder), placeringar som är ett mellanting mellan aktier och räntebärande och investeringar i råvaror. Vidare förbjuder kapitalplaceringsreglerna investeringar i företag som huvudsakligen äger och förvaltar bostäder, tillverkar och säljer alkohol, tobak, vapen eller sysslar med spelverksamhet. Företagen får heller inte förknippas med barnarbete, pornografi eller prostitution. För att ytterligare minska den ekonomiska risken är s placeringar fördelade på flera utgivare av värdepapper, de har olika bindningstid och placeringarna förfaller till betalning vid olika tidpunkter. Ekonomiska risker De ekonomiska riskerna för på kort sikt är huvudsakligen finansiella. Det vill säga den risk som finns på kort sikt är att s finansiella tillgångar minskar i värde vid till exempel en börskrasch. År 2008 blev denna risk tyvärr ett faktum då den största globala finanskraschen sedan 1930-talet drabbade alla placerare. De finansiella placeringar som är i utländsk valuta kan påverkas negativt av en förstärkning av kronan mot andra valutor. En försvagning är däremot positivt för tillgångarnas värde i svenska kronor. År 2011 var valutakursrörelserna mot kronan små. Den svenska kronan stärktes mot euron med mindre än 1 procent ( 13 procent 2010) och försvagades mot dollarn med +2,5 procent ( 6 procent 2010). På lite längre sikt är riskerna fler och intäktsrelaterade. Stora medlemsminskningar minskar s medlemsintäkter och skulle i så fall kräva kostnadsbesparingar. Hyressättningsavgifterna, som finansierar s förhandlingsarbete kan minska i framtiden och därmed innebära krav på förändringar. De framförhandlade boinflytande- och fritidsmedel från fastighetsägarna som används till verksamhet i bostadsområdena skulle i framtiden kunna minska. En annan risk som kan komma att påverka stort är risken att s intäkter blir momspliktiga framöver. EU kommissionen ifrågasätter den svenska momslagstiftningen för ideella föreningar. EU-kommissionen anser att undantagen för ideell sektor strider mot EU:s 6:e momsdirektiv. Med anledning av detta utredde finansdepartementet ideell sektor och moms. (Ds 2009:58 Mervärdesskatt (moms) för den ideella sektorn, m.m. ). De föreslagna förändringarna i momslagen i denna departementsskrivelse har inte genomförts under Dessa förändringar riskerar att delar av eller i värsta fall alla s intäkter blir momspliktiga framöver. Eftersom alla s intäkter ursprungligen kommer från hyresgästerna skulle ett momsinförande direkt drabba alla Sveriges hyresgäster negativt. Totalt kan dessa förändringar i värsta fall minska 11

12 s intäkter med 20 procent. Trots möjligheten till momsavdrag riskerar de föreslagna förändringarna att påverka negativt med 100 miljoner kronor per år. Ett antal skriftväxlingar med kompromissförslag har under året skickats mellan EU-kommissionen och Finansdepartementet i momsfrågan, men inga beslut har fattats. Det finns med andra ord idag inga tydliga besked om och i så fall när riskerar att bli momspliktig. Forskning och utveckling arbetar på flera sätt tillsammans med universitet och högskolor för att utveckla verksamheten och bidra till kunskapen om boende och hyresrätt i samhället. påverkar genom Ideell Arena olika beslutsfattare om att bidra till forskning om ideell sektor. Ideell Arena är ett nätverk där 60 organisationer samarbetar inom den ideella sektorn. delade inte ut något bostadsstipendium Det största utvecklingsarbetet inom under 2011 var att påbörja genomförandet av Agenda Agenda 2016 är s nya strategi mot år Agenda 2016 innehåller två övergripande mål: Bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Agenda 2016 tar upp fyra viktiga förutsättningar för att vi ska lyckas nå de två övergripande målen och de sju verksamhetsmålen. För det första ska vi lyckas fånga och driva det engagemang som finns hos medlemmarna. För det andra ska vi förändra vårt förhållningssätt genom att bland annat öka vår närvaro i utsatta områden. Det tredje är att vi måste fortsätta att utveckla organisationen genom att till exempel förbättra ledarskapet och vårt IT-stöd. Den fjärde och sista förutsättningen är att vi på ett bättre sätt än i dag planerar, mäter och följer upp verksamheten och att vi fokuserar på vilket resultat verksamheten får för våra medlemmar och för alla hyresgäster. Under 2011 har arbetet som syftar till att förbättra våra förutsättningar inom IT, det så kallade Sjumilaklivet, fortsatt i samma omfattning som Ett annat utvecklingsområde har varit att förbättra förmågan att sätta mål på och mäta vår verksamhet. Detta för att säkerställa att vi åstadkommer resultat för våra medlemmar och för Sveriges hyresgäster. År 2013 blir första året med det nya arbetssättet. har under 2011 förbättrat servicen till medlemmarna på flera områden. Öppettiderna har förlängts och det finns numera en kvällsöppen juridisk rådgivning på telefon dit alla medlemmar är välkomna att ringa. Ett stort landsomfattande arbete med att ta fram ett nytt intranät har pågått under hela Det nya intranätet kommer förbättra förtroendevaldas och anställdas möjligheter att samarbeta, till erfarenhetsöverföring och dela dokument genom ny teknik. Det nya intranätet Bosse lanseras hösten Finansiell ställning s finansiella ställning är mycket stark. Den synliga soliditeten mätt som eget kapital i förhållande till den totala balansomslutningen är 78 procent (78 procent 2010). Likviditeten, det vill säga hur många gånger som de kortfristiga skulderna kan betalas, är 1,5 gånger (1,7 gånger 2010). Behandling av årets resultat i Årets resultat för, tkr, överförs i ny räkning. s fria reserver uppgår till tkr. Beträffande resultatet av s och s verksamhet under 2011 samt s och s ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkningar, kommentarer och noter. s tillgångar 2011 s skulder och eget kapital 2011 Programvaror, 1% Byggnader och mark, 14% Maskiner och inventarier, 1% Finansiella anläggningstillgångar, 49% Kortfristiga fordringar, 8% Kortfristiga finansiella placeringar, 3% Kassa och bank, 24% Sparat eget kapital, 51% Fritt eget kapital, 27% Kortfristiga skulder, 22% 12

13 Resultaträkning HYRESGÄSTFÖRENINGEN* KONCERNEN Belopp i tkr Noter Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Hyressättningsavgifter Boinflytande- och fritidsmedel Externt finansierade projekt Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar Upp-/nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets skatt ÅRETS RESULTAT * är moderförening i koncernen. 13

14 Balansräkning HYRESGÄSTFÖRENINGEN* KONCERNEN Belopp i tkr Noter TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Sparat eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser * är moderförening i koncernen. 14

15 Kassaflödesanalys HYRESGÄSTFÖRENINGEN* KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar på anläggningstillgångar Uppskrivning finansiella anläggningstillgångar Realisationsförlust likvidering av dotterföretag Realisationsförlust avyttring av materiella anläggningstillgångar Minskad räntefordran Resultatandel från koncernföretag Ökning betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Minskning/ökning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Nettoförvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Tillfört eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * är moderförening i koncernen. 15

16 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tusentals kronor (tkr) Belopp i tkr Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning samt värdering tillämpas. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Koncernbokslutet för år 2011 omfattar ( ), samt de bolag, som vid årets slut kontrollerades till mer än 50 procent av röstetalet. Avskrivningar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Utvecklingskostnader avseende egna IT-system aktiveras under det år kostnaderna lagts ned. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående fördelning. programvaror och inventarier 5 år datorer 3 år byggnader 50 år Kortfristiga placeringar och andra långfristiga värdepappersinnehav Från och med 2010 redovisas samtliga finansiella placeringar som anläggningstillgångar. Placeringar i utländsk valuta är i balansräkningen omräknade med aktuell valutakurs den 31 december (balansdagskurs). Långfristiga finansiella placeringar värderas till anskaffningsvärdet. Vid tidsbegränsade och kapitalgaranterade innehav grundar sig värderingen på att kommer att behålla värdepappret under hela löptiden och därmed återfå hela det placerade kapitalbeloppet på förfallodagen. Vid ej tidsbegränsade och/eller ej kapitalgaranterade innehav sker nedskrivning först om värdenedgången bedöms vara varaktig. De kortfristiga placeringarna har värderats individuellt till det lägsta av bokfört värde och marknadsvärdet. Färdiga varor och handelsvaror Varulager värderas till anskaffningsvärde med avdrag för individuellt bedömd inkurans. Fordringar och skulder Fordringarna är värderade individuellt till det belopp varmed de be räknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta är i balansräkningen omräknade med aktuell valutakurs den 31 december (balansdagskurs). Från och med 2011 redovisas avsättning för åtagande avtalspensioner som en personalkostnad. NOT 1 Medlemsavgifter Medlemsavgifterna är inbetalda avgifter från medlemmar i. Medlemsavgiften bestäms på regionnivå och är mellan 75 och 80 kronor per månad. Medlemsavgifterna finansierar verksamhet för medlemmarna som till exempel rådgivning i boendefrågor, juridisk hjälp, lägenhetsbesiktningar, information om boende och påverkansarbete. NOT 2 Hyressättningsavgifter Hyressättningsavgifter är förhandlingsersättning som betalas av de fastighetsägare som ingått förhandlingsöverenskommelse med. Avgiften är 144 kronor per lägenhet och år (120 kr 2010). Hyressättningsavgifterna finansierar förhandlingsverksamheten i. NOT 3 Boinflytande- och fritidsmedel Boinflytande- och fritidsmedel utgör framförhandlade verksamhetsbidrag från fastighetsägare. Boinflytandemedel finansierar lokalt utvecklingsarbete i samverkan med bostadsföretagen. Fritidsmedel finansierar verksamheten för lokala hyresgästföreningar i bostadsområdena. NOT 4 Externt finansierade projekt och koncernen Olof Palmes Stiftelse (inkl. minnesfond) Sida Allmänna Arvsfonden Folke Bernadotte-akademien Gävle Kommun Ekologisk stadsdel Majorna Projekt Karlskrona 594 Ungdomsstyrelsen Stena Fastigheter Vänersborgsbostäder Projekt Uddevalla Projekt Gröningen Rosengård Malmö Stad 149 Övriga Summa NOT 5 Övriga verksamhetsintäkter Hyresintäkter Provisioner Fakturerade kostnader Annonsförsäljning Övriga intäkter lokala hyresgästföreningar Övriga verksamhetsintäkter Summa Fakturerade kostnader Hyresintäkter Övriga intäkter lokala hyresgästföreningar Övriga verksamhetsintäkter Summa

17 NOT 6 Verksamhetskostnader Lokaler: Hyror, lokalvård m.m Förbrukning: Kontorsmaterial, trycksaker m.m Resor: Biljetter, kost och logi m.m Information: Medlemsbrev, kampanjer m.m Representation Telefoni och porto Konsulttjänster och andra externa tjänster Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar Summa Revisorernas arvoden Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB Annan revisionsverksamhet, Ernst & Young AB Summa Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB Annan revisionsverksamhet, Ernst & Young AB Summa NOT 7 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda kvinnor Medelantalet anställda män Totalt Medelantalet anställda kvinnor Medelantalet anställda män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,26% 4,75% Varav Långtidssjukfrånvaro 1,78% 2,00% Sjukfrånvaro för kvinnor 4,60% 5,23% Sjukfrånvaro för män 3,84% 4,15% Anställda 29 år 2,85% 3,18% Anställda år 3,81% 4,60% Anställda 50 år 4,97% 5,11% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,29% 4,79% Varav Långtidssjukfrånvaro 1,81% 2,04% Sjukfrånvaro för kvinnor 4,63% 5,24% Sjukfrånvaro för män 3,88% 4,22% Anställda 29 år 2,84% 3,18% Anställda år 3,84% 4,69% Anställda 50 år 5,02% 5,10% Löner och ersättningar Löner och andra ersättningar anställda varav förbundschef och VD Arvoden* förbundsordförande och styrelser Sociala avgifter enligt lag och avtal anställda Varav pensionskostnader * Inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Av pensionskostnaderna i koncernen avser tkr (1 013 tkr) förbundschef och VD:ar i dotterbolagen. Pensionskostnader för förbundsordförande uppgår till 935 tkr (995 tkr). Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen har inga pensionsförmåner. forts. NOT 7 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro Löner och andra ersättningar anställda varav till förbundschef Arvode till förbundsordförande Arvode* till förbundsstyrelse Sociala avgifter enligt lag och avtal anställda Varav pensionskostnader * Inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Av pensionskostnaderna i avser 675 tkr (697 tkr) förbundschef. Pensionskostnader för förbundsordförande uppgår till 935 tkr (995 tkr). Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen har inga pensionsförmåner. Löner till anställda inom s löner ska vara sådana att vi kan rekrytera och behålla den kompetens vi behöver för att utföra vårt uppdrag. Vi har ambitionen att ha konkurrenskraftiga löner utan att vara löneledande. Pensioner till anställda i Till och med 31/ tryggas pensionsskulden till de anställda i i Konsumentkooperationens (KP) pensionsstiftelse. All nyintjänad pensionsrätt från och med 1/ tryggas genom Konsumentkooperationens pensionskassa. Pensionsplanen är en förmånsbestämd plan där den anställda är garanterad en viss del av sin slutlön i tjänstepension. Pensionskostnaderna inklusive löneskatt uppgick till 58 miljoner kronor 2011 jämfört med 46 miljoner kronor 2010 ( i 2010 års kostnad ingår en gottgörelse ur överskott med 9 miljoner kronor. Från och med 2011 redovisas avsättning för åtagande avtalspensioner som en personalkostnad. Ersättningar till ordförande, förbundschef och styrelse Förbundsstyrelsens ordförande är tillika ordförande i. Förbundsordföranden är vald på fyra år, till och med juni år Om uppdraget upphör i förtid eller om ordföranden inte väljs för en ny mandatperiod ska andra skäliga arbetsuppgifter erbjudas inom riksförbundet. Väljer ordföranden i stället att lämna riksförbundet erhålls 90 procent av lönen under två år. Avräkning sker i de fall nytt arbete/uppdrag erhålles. Trygghetsavtalet som gäller övriga anställda omfattar inte ordföranden. Särskilda pensionsförmåner finns ej. Pensionsvillkoren för förbundsordförande motsvarar de som gäller för chefer i enligt kollektivavtal. Övriga styrelsemedlemmars arvoden är kopplade till inkomstbasbeloppets utveckling och består av ett årsarvode med kronor, ett sammanträdesarvode med kr per tillfälle och ett arvode vid deltagande i arbetsgrupper utöver förbundsstyrelsen med kronor per tillfälle. Förbundschefen är tillsvidareanställd med ett 5-års förordnande som förbundschef. Nuvarande förordnande utgår 1/ Inga speciella pensionsförmåner finns utan förbundschefen omfattas av samma förmåner som övriga anställda. Om förordnandet bryts eller om förlängning ej erbjuds ska förbundschefen erbjudas andra arbetsuppgifter om detta anses skäligt. Väljer förbundschefen att inte anta de arbetsuppgifter som erbjuds utan lämnar Hyresgästföre ningen erhålls 90 procent av utgående lön under 24 månader. Om orsaken är grovt kontraktsbrott från förbundschefens sida upphör avtalet utan att några förmåner erbjuds. Könsfördelning styrelser Kvinnor Män Totalt Kvinnor 4 4 Män 7 7 Totalt

18 Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag AB Kv Danmark nr 28 & Co KB Summa Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Utdelningar intresseföretag Övriga utdelningar Resultat vid försäljningar Räntor Summa Övriga utdelningar Resultat vid försäljningar Räntor från dotterföretag Räntor Summa Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntor Resultat vid försäljning 100 Summa Räntor Resultat vid försäljning 100 Summa Not 11 Årets skatt Inkomstskatt Skatt hänförlig till tidigare år Summa Skattefordran Inkomstskatt Erlagd utländsk skatt Fastighetsskatt Särskild löneskatt på pensionskostnader Inbetald preliminärskatt under året Summa Not 12 Immateriella tillgångar och Programvaror Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning Not 13 Byggnader och mark Fastigheter Tax.värde Tax.värde Smådalarö 1:79 m.fl. (Tax.värde överklagat 2011) st småhus, Sälen Kontor, Växjö Kontor och butiker, Helsingborg Kontor och butiker, Borås Vandrarhem och butiker, Stockholm Kontor, Malmö Kontor, Borlänge Kontor, Vänersborg Kontor, Karlstad Kontor, Stockholm Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffningsvärde mark Försäljning fastighet 297 Färdigställd ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återföring avskrivningar såld fastighet Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning Fastigheter Tax.värde Tax.värde 2 st småhus, Sälen Kontor, Växjö Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffningsvärde mark Försäljning fastighet 645 Försäljning mark 729 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Återförda avskrivningar såld fastighet 297 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning Not 14 Maskiner och inventarier Datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde datorer Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 forts. Not 14 Maskiner och inventarier Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde inventarier Utgående restvärde enligt balansräkning Datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar /utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde datorer Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde inventarier Utgående restvärde enligt balansräkning Not 15 Aktier och andelar i koncernföretag Företagets namn Org.nr Säte Fastighets AB Norrlandsgatan nr Stockholm AB Kvarteret Danmark nr Stockholm Förvaltnings AB Rosenön Stockholm AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co KB Stockholm Plus AB Stockholm Tidningen Hem & Hyra AB Stockholm Media AB Stockholm Aktier Ägarandel Bokfört värde 2011 Fastighets AB Norrlandsgatan 7 100% AB Kv Danmark nr % Förvaltnings AB Rosenön 100% Plus AB 100% Media AB 100% Tidningen Hem & Hyra AB 100% Summa aktier Andelar AB Kv Danmark nr 28 & Co KB 100% Summa andelar Summa aktier och andelar Aktieägartillskott har skett till Media AB med 700 tkr, vilket nedskrivits över resultaträkningen. Not 16 Andelar i intresseföretag Aktier Ägarandel Bokfört värde 2011 och Hyresgästernas Förlag AB 50% Organisationsnummer Styrelsens säte: Stockholm Summa Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Specifikation och emittent Bokfört värde Aktiekapital Aktiekapital Marknadsvärde Förfallodatum och Scania 5,25% Feb 2012 Volvo Finans Bank 5,9% Sep 2013 Volvo Treasury 8,50% Mar 2012 Storebrand 7,15% (NOK) Aug 2014 Swedbank 5,895% Dec 2017 Proventus Capital Partners 1(EUR) Holmen Stibor +1,973% Nov 2013 Danske Bank 5,1192% Aug 2017 Lloyds 3,75% Apr 2015 Proventus Capital Partners Landshypotek Stibor + 2,25% Jun 2017 Nordea 8,375% (USD) Mar 2015 SEB 7,09% (EUR) Dec 2017 Handelsbanken 10,5% Mar 2014 SAS konvertibel 7,5% Apr 2015 Royal Bank of Scotland 3,8% Okt 2015 Medstop 9% Maj 2016 Swedbank 5,75% (GBP) Mar 2016 Stora Enso 5,75% Sep 2015 Lloyds 5,3% Apr 2016 Svensk Exportkredit 5,4% (USD) SEB, Stibor + 1,25% Maj 2016 Sampo OY, Stibor +1,25% Sep 2013 Volvo Treasury, Stibor +3,15% Dec 2014 Värdepapper Hedgefond energy, Coeli Indexobligation, Swedbank Mar 2014 Indexobl aktier, Handelsbanken Apr 2016 Indexobl aktier, Kommuninvest Jul 2015 Indexobl aktier, Kommuninvest Jun 2014 Indexobl råvaror, Kommuninvest Maj 2012 Räntefond, Catella Hedgefond multistrategi, Brummer Hedgefond räntestrategi, Excalibur Räntefond, Aviva Räntefond, Neuberger Indexobl råvaror & aktier, Ålandsbanken Apr 2013 Indexobl aktier, Kommuninvest Apr 2013 Indexobl räntor, SEB Mar 2014 Indexobl aktier, Handelsbanken Sep 2015 Hedgefond multistrategi, Quesada/EFG Hedgefond multistrategi, Aktieinvest Räntefond, SEB Räntefond, Danske Bank Aktiestrategi, Handelsbanken Sep 2016 Indexobligation, Swedbank Maj 2014 Räntefond, Brookfield Räntefond, Stratton Street (USD) Värdepappersfonder

20 forts. Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Specifikation och emittent Bokfört värde Marknadsvärde Aarhus Karlshamn (mejeriprodukter) ABB (kraft- och automationsteknik) Alfa Laval (värmeöverföring och separering) ASSA Abloy B (låssystem) Astra Zeneca (läkemedel) Atlas Copco B (verktyg och gruvindustri) Autoliv (fordonssäkerhet) Axis (säkerhetsutrustning) Claes Ohlsson B (detaljhandel) Electrolux B (vitvaror) Ericsson B (telekom) Getinge B (sjukvård och infektionskontroll) H&M B (kläder) Investor B (investerar i andra företag) Kinnevik B (investerar i andra företag) Nokia (mobiltelefoner och mobilsystem) Nordea (bank) Norsk Hydro (aluminium och energi) Ratos B (investerar i andra företag) Sandvik (specialverktyg och stålprodukter) SCA B (pappersprodukter) Scania B (lastbilar) SKF B (kullager) SSAB B (stålindustri) Stora Enso (pappersprodukter) Swedbank A (bank) Telia Sonera (telekommunikation) Trelleborg B (gummi för industrin) Volvo B (lastbilar) XACT BULL (börshandlad fond) Aktier Aktiefond, Seligsson & CO Medical Småbolag Europa, Swedbank Aktiestrategi, Nordea Aktiefond Asien, DGF Börshandlad fond aktier S&P Börshandlad fond energi, Vanguard Aktiefond USA, Brown Aktiefond tillväxtmarknader, UBS Aktiefond tillväxtmarknader, Lloyd George Börshandlad fond Nasdaq, Powershares Aktiefond Optima, Nordea Aktiefonder, Nordea Aktiefonder Danske Bank Quesada/EFG Ålandsbanken Specialinlåning Övriga andelar Summa Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda leasingavgifter Upplupna medlemsavgifter Upplupna hyressättningsavgifter Upplupna boinflytande- och fritidsmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader avseende datadrift Fordran KP gottgörelse pensionskostnader Övriga poster Summa Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda leasingavgifter Upplupna medlemsavgifter Upplupna hyressättningsavgifter Upplupna boinflytande- och fritidsmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader avseende datadrift Fordran KP gottgörelse pensionskostnader Administrationskostnader dotterbolag 455 Övriga poster Summa Not 19 Kortfristiga placeringar Belopp i tkr Bokfört värde Marknadsvärde och Depåkonto Swedbank Depåkonto Handelsbanken Depåkonto SEB Summa kortfristiga placeringar Not 20 Eget kapital Belopp i tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt Ingående balans Resultatdisposition Årets resultat Utgående balans Belopp i tkr Sparat Eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt Ingående balans Resultatdisposition Kapitalbildningsmål Årets resultat Utgående balans Från och med 2006 har ett nytt krav på hur stort det egna kapitalet ska vara Sparat eget kapital. Sparat eget kapital ska uppgå till en årsavgift per medlem och säkerställa att alltid har en ekonomisk beredskap var detta krav tkr. 20

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat 2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal Hyra i kr/kvm bostäder vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet Överenskom avser melse i % Datum

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Geografiskt Ale Statoil St1 Alingsås Statoil St1 Alvesta Statoil Aneby Arboga Statoil Arjeplog St1 Arvidsjaur Statoil Arvika Statoil St1 Askersund Statoil St1

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer