Bioinvent (binv.st) Knackar på dörren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bioinvent (binv.st) Knackar på dörren"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 12 november 2012 Sammanfattning Bioinvent (binv.st) Knackar på dörren Årets kliniska bakslag har tagit Bioinvent ut i kylan hos investerare och en kraftigt ökad osäker het kring bolaget. För att återbygga förtroende från aktiemarknaden och trygga överlevnaden har åtgärder vidtagits för att sänka rörelsekostnaderna. Detta ökar möjlig heten för att bli självfinansierat och därmed minskar beroendet från kapitalmarknaden. Studiedata för BI505 ska presenteras i december i år och behöver vara bra för att lägga grund till återtåget mot värmen hos investerare. Vår värd ering av Bioinvent uppgår till 4,7 kronor per aktie. Bra studiedata ökar värdet till 7,1 kronor och negativt utfall sänker till 1,6 kronor. Redeye Rating (010 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Mid cap 293 MSEK Bioteknik Svein Mathisen Björn O. Nilsson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 5,0 poäng 9,0 poäng 0,0 poäng 1,5 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 3% 50% 63% 39% 15% EBITDA *118 *65 *192 *18 *17 EBITDAmarginal 143% 52% 412% 27% 22% EBIT *128 *72 *198 *23 *22 EBITmarginal 154% 57% 424% 35% 29% Resultat före skatt *128 *67 *195 *22 *22 Nettoresultat *128 *67 *195 *22 *22 Nettomarginal 155% 54% 418% 34% 29% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA *2,10 *1,10 *2,64 *0,30 *0,30 VPA just *2,10 *1,09 *2,77 *0,30 *0,30 P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/S 3,5 2,3 6,3 4,5 3,9 EV/S 2,3 1,0 3,0 2,1 1,9 EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Fakta Aktiekurs (SEK) 4,0 Antal aktier (milj) 73,9 Börsvärde (MSEK) 293 Nettoskuld (MSEK) *153 Free float (%) 82,7 Dagl oms. ( 000) 340 Analytiker: Klas Palin Peter Östling Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel +46 8* E*post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT*marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning... 5 Finansiella prognoser... 8 Projektuppdelade prognoser... 9 BI*505 multipel myelom ADC*1013 och BI* Värdering Aktien handlas i nivå med snittet Värdering jämfört med nordiska onkologibolag Scenarioanalys Bioinvent känslighetsanalys avkastningskrav Bolagsbeskrivning Ska bli självfinansierat Cancerområdet, betydande konkurrens Stora patentutgångar pressar läkemedelsindustrin Biologiska läkemedel driver läkemedelsmarknaden Teknologiplattform Produktsamarbeten kring n*coder Screeningteknologi enbart för internt bruk Nytillskott i projektportföljen BI*505 I väntan på patientdata Sjukdomsbeskrivning Multipel Myelom Olika alternativ för behandling En stor marknad med hög tillväxt Konkurrenter under utveckling Lovande prekliniska resultat Särläkemedelsstatus ger flera fördelar Alternativa spår till marknaden En partner efter pågående fas I*studie ADC* Kliniska studier inleds BI* Licensavtal efter konceptstudier Appendix * Antikroppar Evolutionen av monoklonala antikroppar Komplicerade att producera Appendix * Ledning och styrelse Appendix * Patentportfölj Appendix Ägare Appendix Avkastningskrav Sammanfattning Redeye Rating

4 Denna sida har avsiktligt lämnats blank 4

5 Investeringssammanfattning Bioinvent International AB (Bioinvent) bedriver forskning och utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel med hjälp av egenutvecklade teknologi plattformar och screeningverktyg. Bolaget har sitt ursprung från en tekno logi att konstruera fullt humana antikroppsbibliotek utvecklad vid Lunds Universitet och har utifrån denna utvecklat ncoder, som länge varit kärnan i bolaget. Flera bakslag under året har satt press på aktien Bioinvent sätter fullt fokus mot cancerområdet, där bolaget har sin kärn kompetens Under innevarande år har Bioinvent drabbats av stora bakslag i sina kliniska projekt och aktiekursen har mot bakgrund av detta likt ett blysänke sökt sig till nya bottennivåer. Med tre av fyra kliniska projekt i graven har Bioinvent blivit trängt och tvingats genomföra nödvändiga omstrukture ringar för sin överlevnad. Under 2012 har två omstruktureringar sjösatts med målet att ta ned rörelsens kostnader till 75 miljoner kronor per år. Målsättningen är att utifrån denna kostnadsnivå nå balans mellan intäkter och kostnader, för att gå mot att bli självfinansierat och därmed minska beroendet från kapitalmarknaden. Efter att tagit in över 700 miljoner kronor i emissioner sedan noteringen 2001 är detta en utveckling som bör vara uppskattat av ägare och marknad. En del av omstruktureringen innebär ökat fokus på forskning och utveck ling av läkemedel inom blodcancerområdet och begränsar därmed den tidigare bredare inriktningen bolaget haft. Detta ger Bioinvent en mer homogen struktur, där basen fortsatt utgörs av antikroppsbiblioteket n CoDeR, men där plattformen F.I.R.S.T. får en mer central roll för att identifiera antikroppar mot cancer. Projektportföljen har under hösten fyllts på med två nya projekt som tagit steget in i preklinisk fas, se nedan. Bioinvent utvecklingsportfölj Partner Preklin. Fas I Fas II Fas III Reg. Marknad Läkemedel BI*505 Eget ADC* /50* BI*1206 Eget *Alligator Biosciences Nuvarande Källa: Redeye Research Nästa steg BI505 är bolagets längst komna projekt som utvecklas inom indikationen multipel myelom, där en fas Istudie pågår. Projektet är det första som tagits fram med bolaget unika plattformar. Data från pågående studie väntas mot slutet av innevarande år och kommer vara avgörande för 5

6 projektets framtid och ge en första validering av bolagets F.I.R.S.T. platt form. Vi vet sedan tidigare att säkerhetsprofilen för BI505 är bra och att patientunderlaget som ges optimal biologisk dos utökats. Då detta är en öppen studie som löpande kan följas av bolaget tolkar vi detta som en posi tiv signal. Värt att poängtera är dock att patientunderlaget i fas Istudien är begränsat, varför förväntningar kring effektdata inte ska vara allt för högt ställda. En rimlig förväntan på data är att någon/några patienter svarat på behandlingen samtidigt som BI505 visar på en bra säkerhetsprofil. Två nya lovande projekt har adderats under hösten De två nya projekten som adderats under hösten är båda mycket intressanta med stor potential. Vi räknar med att bolaget kommer offentliggöra mer forskningsmaterial under närmaste året som ger oss bättre underlag att värdera projekten. Det i kombination att projekten närmar sig den kliniska fasen kan synliggöra värden för dessa projekt och våra estimat kan visa sig vara i underkant. Läkemedelsutveckling är generellt mycket riskfyllt verksamhet, vilket Bioinvent under årenslopp visat prov på, där fyra av fem möjliga kliniska projekt gått i graven. Den höga andelen bakslag har fått aktiemarknaden att känna stor osäkerhet kring bolagets styrning och dess forskning och utveck ling. De kostnadsbesparingar som nu genomförs, med anpassningar till möjliga närliggande inkomster, är ett bra steg i rätt riktning för att balan sera bolaget. Att återuppbygga marknadens förtroende är svårt och tar tid och det kommer krävas dels kliniska framsteg och dels levererans på upp satta mål för kostnader och intäkter från partners för att hitta tillbaka. Van Herk Group ny som största ägare Motiverat värde uppgår till 4,7 kronor per aktie inför studiedata De kraftiga kursrörelserna som skett med aktien under senaste månaderna ligger bakom stora förändringar på ägarsidan och nyligen annonserade Van Herk Group att de köpt aktier motsvarande 11,2 procent av kapitalet i Bioinvent. Därmed blir gruppen bolagets största ägare. Van Herk Group äger exempelvis även aktier i tidigare partner Thrombogenics och har varit ägare till vaccinbolaget Crucell som i början av 2011 blev uppköpt av John son & Johnson. Det är positivt att Bioinvent äntligen får en ägare med över 10 procent av kapitalet som förhoppningsvis även kommer ta en aktiv roll i styrelsen. Även Ridgeback Capital Management är nya ägare med 5,5 pro cent av kapitalet. Vi betraktar ägarförändringarna som positiva då andelen ägare som kan branschen och dess risker ökar. Därtill kan det förhoppings vis bidra till nytt friskt blod i bolaget. Värdering Bioinvent Vår värdering av Bioinvent visar på ett fundamentalt värde på 4,7 kronor per aktie eller 351 miljoner kronor. Det finns dock en kraftig slagsida mot projektet BI505 som står för omkring 80 procent av teknologivärdet, varför studiedata i december kommer ha en avgörande roll på aktiekursen. I vår scenarioanalys får vi fram ett DCFvärde på 7,1 kronor per aktie vid positivt scenario och 1,6 kronor per aktie vid ett negativt scenario för BI 505. Vi är optimistiska inför studiedata utifrån lovande prekliniska resultat, kommunicerad god säkerhet och det faktum att bolaget utökat patient 6

7 rekryteringen på optimal biologisk dos. Risknivån är dock som alltid hög i att syna korten från kliniska studier. Aktien handlas med en 20 procentig värderingsrabatt, vilket är lägre än för jämförbara bolag i sektorn. Detta anser vi är ett tecken på att marknaden redan börjat spekulera i positiva studiedata för BI505. Nästa år väntas inga betydelsefulla kliniska data Efter studiedata för BI505 förväntas en lugnare period vad gäller nyhets flöde kring projekten under nästa år, där den stora händelsen blir huruvida ett licensavtal kring BI505 kan levereras, förutsatt studien är framgångsrik. Den mer spekulativt lagda investeraren tar en position i aktien redan inför studiedata i december, då det finns bra odds för god avkastning. Den försiktige inväntar studiedata och tecken på att bolaget närmar sig målsätt ningen med balans mellan intäkter och kostnader. I tabellen nedan redogör vi för Bioinvents styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOTanalys. SWOTanalys Styrkor Många partneravtal kring plattformen, vilka kan generera intäkter på kort och lång sikt Starkt kunnande internt kring antikroppar och dess biologi Svagheter Stort beroende från enskilda projekt Många år fram till ett marknadsgodkännande för ett första eget läkemedel Saknar tydlig huvudägare som backar upp bolaget Möjligheter Bolagets läkemedel adresserar marknader med stora medicinska behov F.I.R.S.T. kan identifiera nya funktionella antikroppar mot cancer utan förkunskaper kring målstrukturer Hot Det finns stort intresse för cancerområdet och därmed en hög konkurrens Nya bättre läkemedel utvecklas som minskar behovet av bolagets läkemedel 7

8 Finansiella prognoser Bioinvent har vissa löpande intäkter från partners Bioinvent är ett forsknings och utvecklingsbolag, men har vissa löpande intäkter från partnersamarbeten kring antikroppsbiblioteket i form av licensavgifter och milstolpsbetalningar som utgår vid uppnådda utveck lingsmål. Bioinvent får även forskningsstöd för vissa projekt där bolaget är delaktig i processutveckling och produktion av läkemedelssubstans. Där utöver finns en chans till en framtida intäktsström i form av royalty om projekt når marknaden. De riktigt stora förtjänstmöjligheterna för bolaget kommer först när något av de egna projekten når marknaden, vilket vi bedömer tidigast kan ske Rörelsekostnaderna ska ned till 75 miljoner kronor per år För att trygga bolagets framtid efter årets kliniska bakslag har två omstruk tureringar genomförts och målet för Bioinvent är att sänka rörelsekost naderna till 75 miljoner kronor per år. Målet är att via intäkter från partner samarbeten, efter genomförda åtgärder, bli självfinansierat bolag. Det senaste omstruktureringsprogrammet annonserades i början av oktober och väntas nå fullt genomslag redan till nästa år. Besparingarna som genomförs handlar om neddragning av personal, minskning av lokaler och bantning av projektportföljen. För att öka intäkterna höjer Bioinvent aktivitetsnivån för att teckna nya samarbetsavtal kring antikroppsbiblio teket ncoder, med två personer dedikerade för att arbeta med detta. En viktig pusselbit för att Bioinvent ska kunna nå balans mellan intäkter och kostnader under nästa år ligger i att befintliga samarbeten avancerar till kliniska studier, vilket aktiverar milstolpsbetalningar till bolaget. Totalt uppges det finnas möjlighet till utvecklingsrelaterade milstolpsbetalningar på 15 miljoner dollar per produktkandidat. Avtalens struktur bedömer vi är baktunga och vid ingång av fas Istudier uppskattar vi Bioinvent får 1 miljon dollar. Bolaget förväntar sig att minst två projekt når klinisk fas under nästa år. Vi bedömer att detta bygger på försiktiga antaganden och att fler projekt befinner sig i preklinisk fas. Resultatet förvänts förbättras framgent För årets första niomånader rapporterar Bioinvent intäkter på 33,6 milj oner kronor och för tredje kvartalet 12,9 miljoner kronor. Det är framför allt forskningsstöd från partners som ligger bakom intäkterna. Vi räknar med att Bioinvent fortsätter få in forskningsstöd från partners i innevarande kvartal i nivå med det tredje kvartalet för att nå en omsättning för helåret 2012 på 46,6 miljoner kronor. Vi räknar med att sommarens första bespar ingsprogram börjar ge effekt i kombination med en lägre klinisk aktivitet och att rörelsekostnaderna exkluderat avskrivningar sjunker till 40,6 milj oner kronor i fjärde kvartalet jämfört med 49,3 miljoner kronor i tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas dock bli klart svagare och uppgå till 58,5 miljoner kronor, då genomförda reser veringar förväntas utbetalas under fjärde kvartalet. I tabellen på nästa sida har vi sammanställt våra prognoser för verksamheten till och med

9 Tabell Prognoser Bioinvent P 2013P 2014P Omsättning 82,9 124,6 46,6 65,0 75,0 Totala rörelsekostnader *201,3 *190,0 *238,8 *82,5 *91,5 EBITDA *118,5 *65,4 *192,1 *17,5 *16,5 Avskrivningar *9,4 *6,3 *5,5 *5,5 *5,5 EBIT *127,8 *71,7 *197,6 *23,0 *22,0 Finansnetto *0,6 4,6 2,5 1,0 0,0 Rörelseresultat före skatt *128,4 *67,1 *195,1 *22,0 *22,0 Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoresultat *128,4 *67,1 *195,1 *22,0 *22,0 Likvida medel 106,1 174,0 94,0 72,0 49,0 Vi bedömer att rörelse kostnaderna sjunker till 82,5 miljoner kronor nästa år I vår prognos för 2013 har vi inte räknat med att Bioinvent når besparings målet fullt ut, utan att rörelsekostnaderna sjunker till 82,5 miljoner kronor. Dock är vi optimistiska att bolagets prognos om att åtminstone två partner program går in i klinisk fas nästa år och aktiverar milstolpsbetalningar på cirka 14 miljoner kronor. Därtill räknar vi med att minst ett nytt partner program kring ncoder tecknas under nästa år. Dessa två punkter för väntas driva upp intäkterna samtidigt som fler partnerprogram avancerar. Vi räknar med att flera av partnerprogrammen når klinisk fas och ett som går vidare till fas II har vi utgått ifrån när vi lagt prognos för På kost nadssidan förväntas projekten ADC1013 och BI1206 gå in i kliniken under 2014, vilket är främsta förklaringen bakom ökade kostnader därifrån. Det är viktigt att poängtera att vi värderar Bioinvent utifrån en projektupp delad modell (SOTP) och våra prognoser främst är användbara för att känna förtroende för bolagets finansiella ställning. Utifrån våra prognoser är nuvarande finansiering tillräcklig åtminstone för att ta bolaget till och med 2014 utan att nya partneravtal kring de egna projekten tecknas. Projektuppdelade prognoser Bioinvent utvecklingsportfölj Läkemedel Partner Preklin. Fas I Fas II Fas III Reg. Marknad BI*505 Eget ADC* /50* BI*1206 Eget *Alligator Biosciences Nuvarande Källa: Redeye Research Nästa steg 9

10 BI505 multipel myelom Vi beräknar att BI505 når en toppförsäljning på 600 miljoner dollar per år Inom indikationen finns stor potential för nya effektiva läkemedel med god säkerhetsprofil. Det faktum att vi ännu inte har klinisk studiedata, mer än att vi vet att säkerhetsprofilen är god, innebär dock en hög osäkerhet i våra prognoser. Vår utgångspunkt är att BI505 kommer ges i kombination med dagens etablerade behandlingar, Revlimid och Velcade, för patienter som återfår sjukdomen för andra gången. Vi beräknar patientunderlaget i Europa, Japan och USA till omkring patienter, där BI505 kan ta en marknadsandel på omkring 20 procent. Penetrationen är anpassning av att det finns många projekt, både antikroppar och småmolekylära läkemedel under utveckling. Vår prognos för BI505 bygger på ett pris per behandling på dollar, vilket är i nivå med dagens befintliga läkemedel inom området. Bolaget har för avsikt att söka ett licensavtal för projektet om pågående fas Istudie visar bra resultat, varför de fortsatta kostnaderna kring BI505 för väntas minska radikalt framöver. För att skapa oss en uppfattning av storlek vid ett potentiellt avtal kring projektet har vi nedan sammanställt en lista på relevanta licensavtal som tecknats inom området senaste året. Bolag Utv. fas Avtalsvärde Genmab / Jansen Pharma (J&J) Pharmacyclics Inc. / Jansen Pharma (J&) Innate Pharma / Bristol*Myers Squibb Aeterna Zentaris / Yakult Honsha Proteolix / Onyx Pharmaceuticals Clinical Data / CombinoRx Inc. Protein Design Labs / Bristol*Myers Squibb Källa: Redeye Research Kontant ersättning Tidpunkt Kommentar Fas I/II MUSD 55 MUSD Aug 2012 Antikropp Fas II 975 MUSD 150 MUSD Dec 2011 Hematologisk cancer Fas I 465 MUSD 35 MUSD Juli 2011 Antikropp Fas III (EU & USA) 50 MEUR 6 MEUR Mars 2011 Avtal Japan Fas IIb 851 MUSD 276 MUSD Okt 2009 Uppköp Fas IIa 252 MUSD Okänd Aug 2009 Fas I 710 MUSD 30 MUSD Aug 2008 Antikropp Vi inkluderar riskjust erade intäkter från ett avtal för BI505 på totalt 300 miljoner dollar Det handlar överlag om stora avtal och med betydande kontantersättningar, trots flera av avtalen är tecknad i relativt tidigt kliniskt skede. Det är dock viktigt att poängtera att inget svenskt bolag ännu varit i närheten av att skriva avtal i den här storleken. I vår modell räknar vi med att Bioinvent får till ett licensavtal under 2013 på totalt 300 miljoner dollar i kliniska och försäljningsrelaterade milstolpsersättningar, där 20 miljoner dollar utgår som kontantersättning. Det är i det undre intervallet ovan, men skulle vara ett fantastiskt avtal med svenska mått mätt och utgår ifrån att tydliga signaler på effekt kan uppvisas i enskilda patienter i pågående studie. ADC1013 och BI1206 För de två nya projekten har vi ännu relativt begränsad kunskap, speciellt för ADC1013 där målproteinet är okänt, vilket innebär en förhöjd osäker het i våra prognoser. Behandlingskonceptet med lokal immunoterapi som 10

11 Vi uppskattar försälj ningspotentialen för ADC 1013 till 700 miljoner dollar ADC1013 representerar är unikt med få liknande koncept under utveckling. När väl projektet når marknaden finns en betydande kommersiell potential. En immunomodulerande antikropp som nått marknaden är Yervoy (ipilimumab, BristolMyers Squibb), vilket kan utgöra lämplig referens vid beräkning av potentialen. Yervoy har visat goda resultat inom en annan indikation, melanom, och försäljningsprognoser i marknaden indikerar potential på upp mot 1,5 miljarder dollar per år. Efter ett drygt år på mark naden har försäljningen för Yervoy passerat 600 miljoner dollar på rullande tolvmånadersbasis. Mot bakgrund av nuvarande begränsade kunskap kring projektet har vi uppskattat marknadspotentialen till 700 miljoner dollar. Vi räknar med att ett licensavtal tecknas efter fas IIastudier genomförts på sammanlagt 400 miljoner dollar och att en partner därefter står för fortsatt utveckling. BI1206 adresserar en något mindre marknadspotential men vi bedömer läkemedlet kan komma att kombineras med ett diagnostiskt test för att identifiera patienter med högt uttryck av CD32b. Det skapar bättre förut sättningar till att nå bra behandlingsresultat, vilket är en möjlighet för att få bra pris. Vi uppskattar försäljningspotentialen till 500 miljoner dollar i nuläget och att Bioinvent söker en partner efter mindre fas IIstudie. Viktigt att poängtera är att projektet utvecklas tillsammans med en brittisk forskar grupp som vi beräknas vara berättigade till viss del av en framtida royalty (Redeye bedömer 23 procent). 11

12 Värdering Likt många bioteknikbolag är en investering i Bioinvent förenad med betydande risker. För att fånga dessa risker, så utvärderar Redeye bolag på två sätt: 1) genom att justera för projektets specifika utvecklingsrisker och 2) genom att fastställa ett avkastningskrav som avspeglar de bolagsspecifika riskfaktorerna. I vår värdering av Bioinvent tillämpar vi alltså en sannolik hetsjusterad kassaflödesmodell, där varje enskilt projekt värderas var för sig. Avkastningskrav 22,5 procent För att beräkna avkastningskravet beräknas dels den generella marknads riskpremien som är samma för alla noterade bolag och dels ett bolags specifikt riskpremietillägg. Redeye använder ett 5poängsystem för att fastställa det motiverade riskpremietillägget inom intervallet 025 procent för ett enskilt bioteknikbolag. I tabellen nedan framgår att vi har kommit fram till ett motiverat riskpremietillägg på 15,6 procent, vilket i sin tur motiverar ett avkastningskrav på 22,5 procent för Bioinvent. För ytterligare förklaring till vår metodik kring fastställande av avkastningskrav på bioteknikbolag, se Appendix: Avkastningskrav sid 53. Bioinvent Avkastningskrav Avtagande riskpremie* Riskfri ränta 1,6% Marknadsriskpremie 5,3% Riskpremietillägg 15,6% Allianser 1,3% Finansiell situation 3,8% Företagsledning 2,5% Klinisk portfölj 3,8% Mognadsgrad 3,8% Teknologiplattform 0,6% Avkastningskrav 22,5% *Intervallet för riskpremietillägget går från 4 (svag) till 0 (stark) Källa: Redeye Research Värdedrivarna i ett bioteknikbolag som saknar godkända produkter i marknaden är dess forsknings och utvecklingsportfölj. För Bioinvent kretsar merparten av portföljvärdet till projektet BI505 som representerar omkring två tredjedelar av bolagsvärdet. Det innebär att resultaten från på gående fas Istudie tillsammans med ett potentiellt licensavtal under nästa år kring projektet är de främsta värdedrivarna på kort till medellång sikt. I vår värdering av Bioinvent har vi fastställt sannolikheten för ett marknads godkännande för varje enskilt projekt i Bioinvent utifrån kvalitén i den offentliga prekliniska och kliniska dokumentationen, den utvecklingsfas 12

13 Motiverat värde 4,3 kronor per aktie Bioinvent som projektet befinner sig i och det terapiområde projektet adresserar. Sannolikheten för respektive projekt framgår i tabellen Bioinvent Kassa flödesvärdering nedan. I tabellen återges även de marknadsantaganden som vår värdering bygger på samt en sammanställning av vår kassaflödes värdering. Bioinvent Kassaflödesvärdering Projekt Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde lansering (Andel BINV) (MUSD) (MSEK)* BI*505 Multipel Myelom 20% 15% ADC*1013 Blodcancer 10% 7% BI*1206 Blodcancer 5% 12% Proj X** Okänt 5% 3% Proj Y** Okänt 5% 3% Motiverat teknologivärde (MSEK) 300 Nettokassa (MSEK) 110 Admim. Kost *60 Motiverat börsvärde (MSEK) 351 Antal aktier, full utspädning (milj.) 73,9 Motiverad aktiekurs (SEK) 4,7 Aktiekurs (SEK) 3,3 Kurspotential 44% * Värderingen baseras på 6,6 SEK/USD, ** Partnerprogram n*coder justerat för omstruktureringsposter Källa: Redeye Research I vårt huvudscenario, vilket återspeglas i tabellen ovan, så utgår vi från att Bioinvent avser vidareutveckla BI505 vidare tillsammans med en partner, där vi har inkluderat ett avtal under 2013, se finansiella prognoser. För bolaget övriga två projekt, ADC1013 och BI1206, räknar vi med att konceptstudier genomförs innan partneravtal tecknas. Tillsvidare värderas enbart två projekt av bolagets omkring 30 partnerprogram Bioinvent har utöver egna projekt ett antal samarbeten kring dess antikroppsbibliotek där bolaget är berättigade till milstolpsersättningar vid kliniska framsteg och låg royalty från försäljning om projekten når mark naden. Totalt drivs omkring ett 30tal projekt under denna typ av samar beten. Vi har dock enbart valt att vid denna tidpunkt inkludera två projekt av försiktighetsskäl. Bolaget uppger att minst två projekt nästa år väntas nå kliniken, vilket vi tagit fasta på. Det stora problemet vid utvärdering av dessa projekt ligger dock i att vi inte vet vilket målprotein antikroppen riktar sig mot och inte heller indikationen. För att trots allt få med värden i projekten har vi generaliserat och antagit en toppförsäljning på 300 miljoner dollar. I varje projekt har vi inkluderat ett milstolpspaket på totalt 15 miljoner dollar i kliniska milstolpsbetalningar och därefter utgår en royalty på 3 procent från försäljningen. Vi har inte gjort någon värdering av bolagets teknologiplattform, men värden för dessa ingår indirekt i partner projekten. För Bioinvents egna projekt har vi räknat på endast en cancer indikation. Här kan finnas en betydande uppsida om projektet sen utveck 13

14 las mot andra cancerindikationer. Vi avvaktar dock beslut kring konkreta utvecklingsplaner innan fler indikationer inkluderas i vår värderings modell. Aktien handlas till en lägre rabatt, vilket indikerar viss spekulation inför studiedata Aktien handlas i nivå med snittet Bioinvent aktien handlas idag till en hög rabatt jämfört med vårt funda mentala värde och uppgår till 30 procent. När vi går igenom värderings rabatten för ett antal andra bolag inom läkemedelsutveckling kan vi dock konstatera att den genomsnittliga rabatten ligger klart över den för Bioinvent och uppgår till 55 procent, se bild nedan. Fundamental värderingsrabatt bolag inom läkemedelsutveckling 80% 70% Genomsnittlig rabatt 55% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Active Biotech Bioinvent Karo Bio Medivir Neurovive Pledpharma Källa: Redeye Research Det finns inget starkt skäl för att Bioinvent i dagsläget ska handlas med premie jämfört med sektorn, varför dagens värdering kan framstå hög i relation till ovanstående bolag. Det kan dock finnas investerare som redan börjat spekulera i positiva studiedata för BI505. Rabattnivån är generellt på en ovanligt hög nivå och visar på den låga risk viljan investerare har till sektorn. Mer normala nivåer är omkring 3040 procent. Senaste året har vi noterat att den genomsnittliga värderings rabattnivån ökat efter negativa utfall från flera kliniska projekt, inte minst från Bioinvent som haft flest. Det som möjligen kan tala för en premie värdering för Bioinvent är det faktum att bolaget har löpande intäkter från partnersamarbeten, vilket kan anses ta ned den finansiella risken något. Värdering jämfört med nordiska onkologibolag Utöver analys av sektorvärdernigen har vi gjort en relativvärdering av Bioinvent med Nordiska bolag som utvecklar läkemedel mot cancer, vilka presenteras i tabellen nedan. 14

15 Relativvärdering bolag inom onkologiområdet (msek) Börs värde Netto kassa Teknologi värde Antal projekt Antal anställda Antal partners Utvecklings status Bioinvent (SE) Fas I Algeta (NO) * * 2 Fas III Topotarget (DK) * * 1 Fas III Clavis Pharma (NO) ** 1 Fas III Oasmia (SE) 292 *79*** *** 2 Fas III Pledpharma (SE) Fas II PCI Biotech (NO) Fas II Wnt Research (SE) * 0 Preklin Källa: Redeye Research, *Till och med andra kvartalet, ** per 30 dec 2011, ***per 31 juli 2012 Pledpharma och PCI Biotech mest jämförbara Det är stora skillnader mellan de olika bolagen i hur långt i utvecklingen projekten kommit. Vi anser att Pledpharma och PCI Biotech är de mest jämförbara bolag i tabellen ovan. Bägge bolagen har dock kommit något längre i den kliniska fasen och har pågående fas IIstudier, men saknar å andra sidan helt intäkter från plattformssamarbeten likt de Bioinvent har. Gemensamt för alla de tre bolagen är att de har ett starkt beroende kring ett projekt. Svagheten med den här typen av jämförelse är att det är stora skillnader mellan hur mycket kapital bolagen gör av med, varför teknologivärdet snabbt kan bli mycket högre när kassan sinar. Dessutom tar ovanstående jämförelse inte hänsyn till potentialen för de enskilda projekten. För en högre värdering har Bioinvent mycket att bevisa och ett första steg i rätt riktning kommer vara fas Idata, något som bolaget inte längre kan styra över. Bra data har även chans till att i viss mån omvärdera övriga tillgångar i bolaget. Därtill krävs att Bioinvent når de uppsatta kostnads målen för 2013, för att återbygga förtroende i marknaden. Scenarioanalys Viktiga kliniska studiedata står för dörren för projekt BI505 och dessa data förväntar vi oss kommer rapporteras innan årsskiftet, troligen i slutet av december. Då BI505 är den i särklass främsta värdedrivaren i bolaget idag kommer utfallet från studien ha stor inverkan på aktien. Utöver effekten på projektet kommer studiedata ge en fingervisning screeningsystemet F.I.R.S.T. är ett användbart verktyg för att identifiera lovande läkemedelskandidater från antikroppsbiblioteket ncoder. Nedan har vi gjort en scenarioanalys utifrån förestående kliniska besked. Positiva fas Idata ökar vårt motiverade värde till 7,1 kronor per aktie Nuläget: Vårt basscenario innan besked rapporterats. 15

16 Scenario 1: Studien är framgångsrik och läkemedlet visar god säkerhetsprofil och klinisk effekt i vissa patienter. Motiverat värde ökar med nästan 50 procent till 7,1 kronor per aktie. Scenario 2: Studien blir ännu ett bakslag och resultaten motiverar inte fortsatt utveckling, projektet läggs ned. Osäkerheten kring övriga projekt ökar än mer. Motiverat värde minskar kraftigt 1,6 kronor per aktie, då plattform och potentialen i övriga projekt kraftigt reduceras. Vid negativt utfall sjunker vårt motiverade värde till 1,6 kronor per aktie Aktiekursscenario efter utfall för BI505 vintern ,0 7,0 Motiverad aktiekurs 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Nuläge Scenario 1 Scenario 2 Källa: Redeye Research Bioinvent känslighetsanalys avkastningskrav Vi har i tabellen nedan gjort en sammanställning av värdets påverkan av förändringar i avkastningskrav, se nedan. Scenario Nuvärde (MSEK) Huvudalternativ 351 4,7 Per aktie % förändring Avkastningskrav 22,5% Källa: Redeye Research +5% 306 4,1 *14% +1% 346 4,6 *2% *1% 365 4,9 4% *5% 422 5,6 22% 16

17 Bolagsbeskrivning Svein Mathisen är vd sedan 1997 Bioinvent International AB bedriver forskning och utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel med hjälp av egenutvecklade teknologi plattformar och screeningverktyg. Huvudkontoret ligger i Lund och vd för bolaget sedan 1997 är Svein Mathisen. Bioinvent har sitt ursprung från en teknologi att konstruera fullt humana antikroppsbibliotek utvecklad vid Lunds Universitet och bolaget har utifrån denna utvecklat ncoder, som länge varit kärnan i bolaget. Sedan 2001 är bolagets aktier noterade på Stockholmsbörsen och aktien är tillsvidare noterat på Mid Caplistan. Då bolagsvärdet gått ned kraftigt under året och väsentligt understiger gränsen för bolagetsvärde som krävs för att vara noterad på Mid Caplistan (150 MEUR) är det sannolikt med en flytt till Small Caplistan kring årsskiftet. Som utvecklingsbolag är Bioinvent ännu inte lönsamt och för att finansiera verksamheten har bolaget sedan noteringen genomfört fler emissioner och tagit in omkring 770 miljoner kronor efter transaktionskostnader via nyemissioner. Många bakslag under året har pressat bolaget till att genomföra besparingar Innevarande år har varit turbulent med två större kliniska bakslag för proj ekten TB402 (trombos) och BI204 (akut kranskärlssjukdom). Dessutom har tidigare partnern Roche lämnat tillbaka projektet TB403 (cancer), som samutvecklats med Thrombogenics, vilket även var fallet för TB402. Efter flödet av negativa nyheter kring tidigare lovande kliniska projekt har Bioinvent hamnat i en situation med en alltför stor kostym och i behov att skära kostnader för att trygga överlevnaden, då dörren till aktiemarknaden inte längre är öppen för tidiga forskningsbolag. Med ryggen mot väggen har två omstruktureringsprogram annonserats senaste månaderna och sammanlagt ska firman ned från 89 personer innan sommaren till 48 personer. Av återstående personal kommer 39 arbeta inom forskning och utveckling, övriga inom affärsutveckling och administration. Ska bli självfinansierat Utöver neddraganing av personal genomförs besparingar i lokaler och andra driftskostnader. Den främsta förändringen är dock att bolaget framöver koncentrerar sin forskning och utveckling till cancerområdet och speciellt mot hematologisk cancer. Därmed överger Bioinvent tidigare ambitioner inom inflammationsområdet och samarbeten med exempelvis Human Genome Sciences avslutas. Inom cancerområdet har bolaget en spetskompetens internt och via samarbeten med exempelvis Cancer Research Technology Ltd. Rörelsekostnaderna ska reduceras till 75 miljoner kronor per år Målsättningen med omstruktureringen som pågår är att reducera kostnaderna för att skapa förutsättningar att nå balans mellan kostnader och intäkter. De åtgärdsprogram som genomförs ska ta ned den totala kostnadsmassan till 75 miljoner kronor, vilket bolaget bedömer är en nivå där en långsiktig självfinansiering ska vara möjlig att uppnå. Intäkterna ska öka från befintliga partnersamarbeten kring antikroppsbibliotek, från 17

18 licenser och ersättningar när kliniska utvecklingsmål uppnås. Dessutom stärks fokus att få igång fler samarbete av denna karaktär. I nuläget har Bioinvent avtal med fem läkemedelsbolag kring antikroppsbiblioteket, n CoDeR och det handlar om ett trettiotal prekliniska projekt som är under utveckling. Vi vill dock inte utesluta att Bioinvent kan komma att genom föra ytterligare nyemissioner om projekten inte utvecklas enligt plan. Projektportföljen har stärkts med två nya Antikroppar har visat stor potential inom cancerområdet Efter årets bakslag har den kliniska projektportföljen krympt betydligt och består enbart av BI505 (multipel myelom, läs mer från sid 28). Utöver BI 505 finns ytterligare två cancerprojekt i preklinisk fas där målsättningen är att inleda kliniska studier under I samband med sjösättandet av det senaste besparingsprogrammet har bolaget även kommunicerat en strategi att redan i ett tidigt skede ingå licensavtal med partners kring sina egna projekt för att minska risker och kostnader. Vi tolkar detta som att bolaget kommer vara öppet för prekliniska sammarbeten, men att huvudspåret är att söka partneravtal efter att projekt visat effekt i patient. Cancerområdet, betydande konkurrens Att Bioinvent sätter sitt fokus mot cancerområdet framstår på många sätt logiskt. Det är ett område bolaget har upparbetad kompetens inom, väl utvecklade samarbeten med ledande forskare och ett område där bolagets teknologier kommer till sin rätt. Inom cancerområdet finns fortsatt mycket stora medicinska behov för nya bättre behandlingar samtidigt som pati entunderlaget fortsätter öka med en åldrande befolkningsstruktur. Anti kroppar har varit ytterst betydelsefulla för nå nya landvinningar i behand lingen av svåra cancersjukdomar. Detta har resulterat i flera större kommersiella succéer såsom Avastin, Rituxan, Herceptin och Erbitux vilka alla finns med bland de tio mest säljande cancerläkemedlen för 2011 på de sju största marknaderna enligt Datamonitor, se nedan. Dessa fyra läkemedel förväntas vara de främsta kommersiella cancerläkemedlen även 2021 mycket tack vare de högre barriärer som är förknippade med att utveckla billiga kopior, så kallade biosimilars, av biologiska läkemedel. Ledande cancerläkemedel på de sju största marknaderna 2011 Försäljning 2011 Läkemedel Klass (MUSD) 1 Avastin Målinriktad Rituxan Målinriktad Herceptin Målinriktad Gleevec Målinriktad Revlimid Målinriktad Alimta Cellgift Lupron Anti*hormon Eloxatin Cellgift Erbitux Målinriktad Velcade Målinriktad Källa: Datamonitor,

19 Stora patentutgångar pressar läkemedelsindustrin Det har knappast gått någon förbi att de klassiska storsäljande småmole kylära läkemedlens storhetstid passerat och vi är inne i en period med en våg med patentutgångar för dessa läkemedel. När patenten går ut utsätts de en gång storsäljande läkemedlen för konkurrens av billiga kopior, så kallad generika. Under innevarande år når patentutgångarna ett klimax, då läke medel till ett värde av drygt 60 miljarder dollar tappar patentskydd. När vi sätter det i relation till den globala läkemedelsmarknaden motsvarar detta nästan 10 procent av den totala försäljningen för i år, se bild nedan. Försäljning året innan patentfall, miljarder dollar Industrin letar projekt för att ersätta intäktsbortfall vid patentutgångar Global försäljning % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel av global Rx försäljning Försäljning "at risk" % av Rx läkemedel Källa: Evaluate Pharma, 2011 För läkemedelsindustrin är patentutgångar ett stort problem med förlorad försäljning. Det handlar om läkemedel som fyllt ett stort medicinskt behov och därmed haft en hög försäljning. När patenten löper ut visar studier att redan första året efter patentutgång tappar originalprodukten omkring 90 procent av försäljningen till generika. Patentutgångarna kommer inte som en överraskning för industrin investerat i nya projekt, för att utveckla nya läkemedel för att kompensera det stora försäljningsbortfallet. Trots förut sägbarheten med patentutgångar har läkemedelsindustrin varit måttligt framgångsrik i att få nya ersättningsprodukter till marknaden. 19

20 FoU kostnader och godkända läkemedel av FDA F&Ukostnader, USD mrd Godkända läkemedel av FDA Antal nya läkemedel (höger axel) FoU*kostander (vänster axel) Källa: Evaluate Pharma, FDA och Redeye Research Flera år av lågt antal nya godkända läkemedel Bilden ovan visar att antalet nya läkemedel som blivit godkända på den amerikanska marknaden mellan , vilket varit fallande under de senaste tio åren trots de ökade resurserna på forskning och utvecklig. Ett hårdnande regulatoriskt klimat, där det ställs allt högre krav på säkerhet och effektivitet som ska visas i stora och dyra studier, är en anledning till bakom detta. En helt annan förklaring till är försämrad produktivitet är förstås att utveckling av nya läkemedel tar lång tid, mellan 10 och 15 år, varför de satsningar som gjorts senaste åren ännu inte visat på resultat. Det kan därför ge en missvisande bild över produktivitet beroende på perioder som jämförs. Trots jobbiga år med intäktsbortfall från storsäljande läkemedel för industrin, vilket inte kunnat matchas med nya läkemedel till marknaden förväntas investeringarna i forskning och utveckling fortsätta öka. Biologiska läkemedel driver läkemedelsmarknaden Patentutgångarna för de traditionella småmolekylära substanserna, som vi diskuterar kring ovan, pressar försäljningen hos de stora läkemedels bolagen och den globala läkemedelsmarknaden förväntas uppvisa en ytterst modest tillväxt på drygt endast 1 procent per år fram till 2016, enligt Datamonitor, se bild nästa sida. 20

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

BIOINVENT ÅRSREDOVISNING

BIOINVENT ÅRSREDOVISNING BIOINVENT ÅRSREDOVISNING ÅRET I KORTHET De första resultaten från fas I-studien med BI-505 på patienter med multipelt myelom i framskridet skede rapporterades i januari 2013. Enligt den preliminära analysen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M N Y E M I S S I O N A V A K T I E R

I N F O R M A T I O N O M N Y E M I S S I O N A V A K T I E R INFORMATIONSBROSCHYR BESÖK VÅRA INVESTERARTRÄFFAR APRIL 3 Stockholm klockan 18-20 Erik Penser Bankaktiebolag Biblioteksgatan 9, 103 91 Stockholm APRIL 8 Stockholm klockan 18-20 Erik Penser Bankaktiebolag

Läs mer

Ytterligare milstolpsbetalning och framsteg inom prioriterade projekt

Ytterligare milstolpsbetalning och framsteg inom prioriterade projekt PRESSMEDDELANDE 23 oktober BioInvent delårsrapport 1 januari tember Ytterligare milstolpsbetalning och framsteg inom prioriterade projekt Tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättning juli september

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Indikation Preklinik Fas I/II Fas II/III Reg. Marknad Projekt Biverkningar cancerbehandling

Indikation Preklinik Fas I/II Fas II/III Reg. Marknad Projekt Biverkningar cancerbehandling BOLAGSANALYS 6 april 2011 Pledpharma Analytiker: Klas Palin klas.palin@redeye.se Tfn: (46) 8 545 013 44 Peter Östling peter.ostling@redeye.se Tfn: (46) 8 545 013 39 Lista: Bransch: Verkställande direktör:

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Tag plats - destination bättre cancervård

Pledpharma (pled.st) Tag plats - destination bättre cancervård BOLAGSANALYS 15 juni 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Tag plats - destination bättre cancervård Pledpharma genomför en företrädesemission på 123 miljoner kronor, varav bolaget hittills fått 93

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Det drar ihop sig

Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Det drar ihop sig BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Det drar ihop sig Siffrorna för det andra kvartalet var i nivå med våra prognoser för det innevarande brutna räkenskapsåret. Finanserna

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Immunicum (Immu.st) Unikt koncept mot cancer

Immunicum (Immu.st) Unikt koncept mot cancer BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) Unikt koncept mot cancer Immunicum är ett bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar mot cancer. Bolaget fokus erar sina resurser

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning Sprint Bioscience (SPRINT.ST) Sprintar i mål med MTH1 Sprint Bioscience annonserade att man ingått avtal med läkemedelsgiganten Bayer

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Karo Bio (KARO.ST) Ett nytt och lönsamt liv

Karo Bio (KARO.ST) Ett nytt och lönsamt liv BOLAGSANALYS 10 april 2014 Sammanfattning Karo Bio (KARO.ST) Ett nytt och lönsamt liv Karo Bio har idag en portfölj bestående av tre proj ekt; ERbeta MS, ERbeta cancer och RORgamma, vilka förväntas avancera

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Peptonic Medical (Pmed.st)

Peptonic Medical (Pmed.st) BOLAGSANALYS 3 november 2014 Sammanfattning (Pmed.st) Det välgörande läkemedelsbolaget PEPTONIC Medical är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedel baserade på det kroppsegna hormonet oxytocin. Dess främsta

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer