Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2014-01-01 2014-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

2 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) avger härmed redovisning för verksamhetsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Alternativa aktiemarknaden erbjuder aktiehandel och andra finansiella tjänster till små- och medelstora företag. Alternativa är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2003 då tillstånd erhölls att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Alternativa har idag har följande tillstånd: Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag Placering av finansiella instrument utan fast åtagande VERKSAMHETEN Aktiemarknaden utvecklades positivt under året även om tredje kvartalet var oroligt. Efter att ha gått under nollstrecket i mitten på oktober steg börsen åter och Stockholmsbörsens index stannade på ca plus 12% för helåret. Tack vare den positiva marknaden gick många bolag till börsen vilket också märktes hos Alternativa där totalt 10 nya bolag togs upp till handel. Tre av dessa kom från andra listor med daglig handel. Bolag med svag likviditet i aktiehandeln, ofta beroende på ett koncentrerat ägande, kan räkna hem stora besparingar genom att flytta till Alternativa. Samtidigt kan Alternativas modell med koncentrerad månatlig handel ge stabilare prissättning och förbättrad likviditet för de mindre aktieägarna. Under året lämnade fem bolag listorna p.g.a. flytt till andra listor eller uppköp. Efter årsskiftet har ytterligare två bolag inlett handel och ett lämnat. Handelsvolymerna ligger på samma nivå som föregående år, effekterna av årets många nya bolag syns ännu ej i handeln. Totalt omsattes 44,8 MSEK jämfört med 44,5 MSEK i fjol. Per den sista december handlades totalt 34 bolag på Alternativas listor. Under året har ca 550 nya investerare tillkommit i Alternativas nätverk och totalt finns nu drygt investerare i kundregistret. Alternativa biträdde under första halvåret två bolag med nyemissioner och under tredje kvartalet inleddes ett nytt projekt som avslutas först under Q Alternativa träffade i augusti ett samarbetsavtal med Finwire AB. Avtalet innebär att Finwire bevakar och skriver om händelser i form av nyheter, finansiella rapporter mm från bolagen på Alternativa Listan. Nyheterna distribueras via samtliga kanaler som Finwire nyttjar samt via Alternativas och Finwires hemsidor. Under hösten hamnade Alternativa i en tvist med en kund avseende ett kapitalanskaffningsprojekt. Tvisten avgjordes i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut där kunden till stor del fick rätt. Beslutet innebar en extraordinär nettokostnad för Alternativa i Q4 på ca 850 TSEK inkl juridiska kostnader och viss försäkringsersättning. I december genomfördes en fulltecknad nyemission som tillförde Alternativa ca 2,5 MSEK. Full likvid inkom under januari 2015 och emissionen registrerades i sin helhet i februari. Likviden kommer bl a att användas till att stärka kapitalbasen för att uppfylla höjda kapitalkrav från Finansinspektionen. [ 2]

3 PLANERAD SATSNING INOM EQUITY CROWD FUNDING Styrelsen har under en tid analyserat det starkt växande fenomenet crowd funding vilket är på väg att förändra spelplanen för både emittenter och investerare. Med Alternativas plattform och reglerade verksamhet i kombination med ett starkt crowd funding koncept planeras nu för en modernare, effektivare och mer genomlyst kapitalanskaffningsprocess för små och medelstora bolag. Samtidigt kan investeringar i bolag utanför reguljära börser göras mer intressanta och engagerande för investerarna. Marknaden för equity crowd funding saknar dessutom en fungerande andrahandsmarknad för aktiehandel, något som Alternativa har bred erfarenhet av. Alternativa har därför tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett bolag med bred kompetens inom detta område. Ett eventuellt förvärv förutsätter bl a beslut på bolagsstämma och godkännande från Finansinspektionen. EKONOMISK UTVECKLING Nettointäkterna under 2014 uppgick till TSEK (3.688). I denna post ingår förutom räntenettot, Alternativas s.k. Provisionsintäkter vilka i sin tur inkluderar årsavgifter från bolagen, aktiehandel (netto) och företagsrådgivning. Under Q4 erhöll Alternativa en försäkringsersättning på 250 TSEK som redovisas som Övrig intäkt. Ersättningen avser den tvist som beskrevs under Verksamheten ovan. Totala rörelseintäkter blev därmed TSEK. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (4.491). I posten ingår en extraordinär kostnad på ca 1,1 MSEK avseende ovanstående tvist. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK (-803). Likvida medel uppgick per årsskiftet till TSEK jämfört med TSEK samma tid i fjol. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. PERSONAL Alternativa hade vid årets utgång fyra anställda. Dessutom köps tjänster in på konsultbasis, bland annat inom ekonomi, compliance, riskmanagement, internrevision och clearing av aktietjänster. SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Alternativa är sedan 2009 anslutna till SwedSec och tre anställda har så kallad SwedSec-licens. STYRELSEARBETET Vid årsstämman i juni 2014 omvaldes sittande styrelse med Per Håkan Börjesson som ordförande. Till ny revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig. Under verksamhetsåret höll styrelsen totalt 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Dessa grunddokument revideras årligen. Under året har revisor, compliance officer och risk manager deltagit på vissa styrelsemöten för att redovisa sina respektive ansvarsområden. I oktober beslutade styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att genomföra en nyemission på ca 2,5 MSEK. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och emissionen genomföreds under december månad och blev fulltecknad. För mer information, se nedan under rubriken Aktien. [ 3]

4 ALTERNATIVA FRANCE Alternativa ägde vid periodens utgång ca 4,8% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF - Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Innehavet är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. FINANSIELLA RISKER OCH KAPITALTÄCKNING Alternativa är exponerad för begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolaget bara organiserar handel genom att sammanföra köpare och säljare av aktier samt erbjuder finansiell rådgivning till företag. Alternativa har en funktion för riskhantering och riskkontroll. Riskerna hanteras i enlighet med Alternativas riktlinjer och instruktioner för riskhantering. Se not 6 och 7 nedan för mer information rörande kapitaltäckningsanalys och riskhantering. AKTIEN Under 2014 omsattes totalt 180 aktier vilket motsvarar ca 1,1 % av de (före emissionen) utestående aktierna. Alla avslut i aktien gjordes före emissionen i december. Aktiekursen har under året varierat mellan SEK 500 och 600. Senast betalt var SEK 500 vilket efter justering för emissionsvillkoren (N1:2 kurs 300kr) motsvarar SEK 433 vilket i sin tur ger ett totalt marknadsvärde på företaget på ca MSEK 10,9 inklusive de nya aktierna. I tabellen nedan redovisas ägandet och det totala antalet aktier efter den genomföra nyemissionen. Emissionen registrerades hos Bolagsverket först i januari 2015 och därför visar tabellen ägandet per den 31 januari Inga ägarförändringar utöver emissionen har registrerats i januari Aktieägare Antal (st.) Ägande (%) Investment AB Spiltan ,6 KL Capital AB ,8 Högbom-Söderström AB ,8 Philippe Dardier (VD Alternativa France) ,0 Företagspartner IBP Invest AB 906 3,6 Övriga 70 aktieägare , ,0 Aktiekapitalet har sedan bolagsbildningen 2003 utvecklats enligt följande (SEK): År Händelse Kvotvärde Emissionskurs* Nya aktier Tot antal Aktiekapital 2003 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission **2014 Nyemission * Justerat för emissionernas villkor blir högsta emissionskurs ca 730 kr och avser emissionen ** Emissionen registrerades i januari 2015 Bolaget har tillförts ca MSEK 13,4 i nyemissionslikvider minus emissionskostnader. Utöver detta har ca MSEK 1,9 tillförts i ovillkorade aktieägartillskott under åren 2003 och [ 4]

5 FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK) per år/sista december Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (eft avskr o skatt) TSEK Resultat per aktie, SEK Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Balansomslutning, TSEK Soliditet, % Resultat/Balansomslutning, % Antal utestående aktier, st FÖRSLAG TILL RESULTATBEHANDLING Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Överkursfond Fonden för verkligt värde Årets resultat SEK Styrelsen föreslår att resultatet behandlas sålunda: Till nästa år överförs SEK För mer information angående bolagets ekonomi hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. [ 5]

6 STYRELSEN I ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN Per Håkan Börjesson, styrelseledamot, ordförande Född Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola samt en MBA från Columbia University. Lång erfarenhet från investeringar i onoterade aktier och kapitalförvaltning. Författare till flera böcker inom dessa områden. Styrelseerfarenhet från flera olika finansiella företag de senaste 10 åren. En av grundarna till Alternativa. VD i Inv. AB Spiltan sedan Övriga styrelseuppdrag, urval, totalt 25 st Investment AB Spiltan Spiltan Fonder AB Spiltan Pension AB Spiltan Underhållning AB Mfin AB Mfin Finans AB Mfin Inkasso AB Br. Börjessons Bil AB Carl Johan Högbom, styrelseledamot Född Civilek. från Stockholms Universitet Expert inom aktiehandel och andra börsrelaterade frågor. Anställd på Stockholmsbörsen mellan , de sista åren som VD och Börschef. Därefter egen företagare inom värdepappersmarknaden. En av grundarna till Alternativa aktiemarknaden och dess VD samt juli Har dessutom haft ett flertal konsultuppdrag inom värdepappersmarknaderna inom och utom Sverige. Arbetar nu som anställd på deltid i Alternativa samt som konsult, styrelseledamot och som ledamot i Disciplinnämnderna inom Nasdaq Stockholm och SwedSec Licensiering AB. Övriga styrelseuppdrag, 7 st Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktieinvest FK AB Aktiespararnas Serviceaktiebolag Aktieinvest FK Holding AB GXG Global Exchange Group AB GXG Markets A/S (Danmark) Högbom Söderström AB Lars Klingstedt, styrelseledamot Född Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. IT-entreprenör sedan början på 80-talet, har bl a startat och börsnoterat två IT-företag. Idag styrelseproffs och aktiv investerare i onoterade företag inom ITbranschen. Övriga styrelseuppdrag, 7 st Investment AB Spiltan Sandudden Invest AB Villa Sandudden AB Paradox Interactive AB Roxen AB MWM Media Workflow M C AB Sea Side Group Investment AB [ 6]

7 Lars Milberg, styrelseledamot Född Jur.kand 1985 Stockholms Universitet. Advokat. Anställd på Sveriges Aktiesparares Riksförbund som chefsjurist, därefter egen advokatverksamhet. Sakkunnig/expert i ett stort antal statliga utredningar, exempelvis Aktiebolagskommittén, Värdepappersmarknadskommittén, Ägarutredningen, Fondkommissionsutredningen, Take-overutredningen mfl. Aktiv i tillskapandet och implementering av de nya europeiska reglerna inom den finansiella sektorn. Tidigare bland annat ordförande för Euroshareholders, en sammanslutning av 27 nationella aktiespararorganisationer samt styrelseledamot i ICGN, International Corporate Governance Network, som på global basis främst organiserar de stora institutionella ägarna. Övriga styrelseuppdrag, 6 st AB Skarfin Advokat Lars Milberg AB Aktieinvest FK AB Aktiespararnas Serviceaktiebolag Embla översättning AB Sveriges Aktiesparares Riksförbund Kent Söderström, styrelseledamot, VD Född Civilekonom från Stockholms Universitet Anställd på Stockholmsbörsen mellan 1988 och 1996 som chef för marknadsövervakningen. Därefter anställningar som CFO inom noterade och onoterade företag, bl a med ansvar för finansiell rapportering. Har de senaste 10 åren dessutom haft ett flertal konsultuppdrag inom samma verksamhet. En av grundarna till Alternativa aktiemarknaden och anställd på deltid mellan Sedan augusti 2014 heltidsanställd som VD i Alternativa aktiemarknaden. Övriga styrelseuppdrag, 2 st Högbom-Söderström AB Gestio Ingarö AB Stefan Öström, styrelseledamot Född Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola samt IHR Marketing från Stockholms Universitet. Expert inom, PR, marknadsföring och varumärkesstrategi. Grundare och VD för reklambyrån Paradiset mellan Driver idag egen konsultverksamhet med fokus på reklam och PR. Övriga styrelseuppdrag, 5 st Spiltan Fonder AB JL Identity AB Adam och Eva i Stockholm AB Planet of the Silver Ape AB Stefan Öströms Idrottsevent AB [ 7]

8 RESULTATRÄKNING (SEK) Rörelsens nettointäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Övriga intäkter Summa rörelsens nettointäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader (not 1 och 2) Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (not 3) Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT [ 8]

9 BALANSRÄKNING (SEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag (not 4) Materiella anläggningstillgångar (not 3) Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kvarvarande del nyemission, inbetalt jan SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Förskott från kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Eget kapital (not 5) Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond SUMMA Fritt eget kapital Pågående nyemission Balanserat resultat Överkursfond Fonden för verkligt värde (not 4) Årets resultat SUMMA Summa Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga [ 9]

10 KASSAFLÖDESANALYS (SEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster (raden klar) Just för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/ Minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamheten Pågående nyemission (slutförd jan 2015) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut [ 10]

11 REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA VÄRDERINGSPRINCIPER Bolaget upprättar finansiella rapporter enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och finansinspektionens redovisningsföreskrifter (FFFS2008:25) samt föreskrifterna om ändringar av dessa (FFFS 2013:2). Bolaget tillämpar sedan 1 januari 2007 s.k. lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. VÄRDERINGSPRINCIPER MM Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. FORDRINGAR Fordringar har efter individuella värderingar upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar har verkställts enligt plan med 20 % av kvarvarande inventariers anskaffningsvärden. Datorer däremot skrivs av under en period om tre år. Avskrivningar utöver plan har redovisats öppet. SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG Bolaget har skattemässiga underskottsavdrag att utnyttja om SEK efter taxeringen [ 11]

12 NOTFÖRTECKNING (SEK där inget annat anges) Not 1: ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER - PERSONAL Medeltal anställda har varit Män 4 3 Kvinnor 0 0 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader har uppgått till: Löner och ersättningar, styrelse och VD Löner och ersättning övriga anställda Pensionskostnader Sociala avgifter och särskild löneskatt Totalt för bolaget Villkor för styrelse och ledning Enligt årsstämmans beslut utgår styrelsearvode intill nästkommande årsstämma med SEK till externa ledamöter. För verkställande direktören gäller sex månaders uppsägningstid från företagets sida. Vid egen uppsägning gäller tre månader. Övriga anställda enligt lagen om anställningsskydd. Det finns inga avtal avseende avgångsvederlag till styrelse, VD eller annan ledande befattningshavare. Not 2: ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER REVISION BDO MÄLARDALEN AB Kostnadsförda arvoden från revisor under räkenskapsåret uppgick till SEK (24 517) avseende rena revisionsuppdrag. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Not 3: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Utgående ack planmässiga avskrivningar Bokfört nettovärde [ 12]

13 Not 4: AKTIER I INTRESSEBOLAG Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Antal aktier Företagets namn Anskaffningsvärde Marknadsvärde AM France SAS (Société par Actions Simplifiée) Aktierna i AM France motsvarar vid årsskiftet ett ägande på ca 4,8% och har med hänsyn till senaste emissionskurs (EUR 5,38 hösten 2012) ett marknadsvärde på SEK (Eurokurs 9,5155). I enlighet med regelverket i lagbegränsad IFRS har aktierna värderats till verkligt värde (m.h.a. redovisningsprinciper fastställda av EVCA European Venture Capital Association) och mellanskillnaden mot det bokförda anskaffningsvärdet förts mot Fonden för verkligt värde i fritt eget kapital. Not 5: BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Nyemission Under december 2014 har en nyemission genomförts. Den slutfördes i sin helhet under januari 2015 då den också registrerades hos Bolagsverket. Reservfond I belopp för reservfond har inkluderats belopp för överkursfond uppkomna före Not 6: KAPITALTÄCKNINGANALYS Den information som framgår av nedanstående kapitaltäckningsanalys avser verksamheten i Alternativa. Kapitaltäckningsanalysen innefattar de upplysningar som ska lämnas i enlighet med FFFS 2008:25, 6 kap, 3 5. Övrig information som ska offentliggöras enligt FFFS 2014:12, 8 kap, publiceras på bolagets hemsida. Kapitaltäckning Kapitalbas Belopp i TSEK December 2014 December 2013 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder Ej utdelade vinstmedel Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver) Förluster för innevarande räkenskapsår Immateriella anläggningstillgångar -2 - Avdrag för innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn Övriga justeringar av kapitalbasen Summa kärnprimärkapital Primärkapitaltillskott - - Avdrag för primärkapitaltillskott - - Summa primärkapitaltillskott 0 0 [ 13]

14 Supplementärt kapitaltillskott - - Avdrag för supplementärt kapitaltillskott - - Summa supplementärt kapitaltillskott 0 0 Summa kapitalbas Riskvägda exponeringsbelopp Belopp i TSEK December 2014 December 2013 Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk (Schablonmetoden) Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker. - - Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och - - myndigheter. Exponeringar mot offentliga organ. - - Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker. - - Exponeringar mot internationella organisationer. - - Exponeringar mot institut Exponeringar mot företag Exponeringar mot hushåll. - - Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter. - - Fallerande exponeringar. - - Exponeringar som är förenade med särskilt hög risk. - - Exponeringar i form av säkerställda obligationer. - - Poster som avser positioner i värdepapperisering. - - Exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva - - investeringar (fond). Aktieexponeringar Övriga poster Summa riskvägt exponeringsbelopp kreditrisker Summa riskvägt exponeringsbelopp marknadsrisk - - Summa riskvägt exponeringsbelopp operativ risk (Kostnadsriskmetoden 2014, Intäktsindikator 2013) Totalt riskvägt exponeringsbelopp Summa kapitalkrav Kapitalrelationer Kärnprimärkapital 24 % 38 % Primärkapital 24 % 38 % Supplementärkapital 24 % 38 % Institutspecifika buffertkrav Kapitalkonserveringsbuffert 2,50 % - Kontracyklisk kaptialbuffert - - Systemriskbuffert - - Buffert för globala systemviktiga institut eller för annan systemviktig - - verksamhet Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 16 % - [ 14]

15 Sammanfattning av metod för bedömning av internt kapital I syfte att säkerställa en tillräcklig kapitalisering och likviditet genomför bolaget årligen en intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Bolagets riskfunktion ansvarar för att tillsammans med den verkställande ledningen minst årligen sammanfatta resultaten av IKLU:n i en rapport till styrelsen. I detta arbete har riskfunktionen dessutom stöd av en särskild IKLU-arbetsgrupp. Processen för arbetet med IKLU:n utgår från bolagets interna instruktion samt relevanta föreskrifter från Finansinspektionen. IKLU-processen syftar närmare till att: identifiera riskerna; uppskatta (mäta) riskernas storlek; bedöma förmågan att aktivt styra och kontrollera bolagets identifierade risker; bedöma att kontrollfunktionen fungerar tillfredsställande; samt bedöma att det finns fungerande informationsvägar för att kontinuerligt rapportera riskernas storlek och utveckling. Förutom kredit-, marknads-, och operativa risker har bolaget identifierat följande risker som bör omfattas av kapitalkravet inom ramen för Pelare II. Intjäningsrisk Ryktesrisk Not 7: VÄSENTLIGA RISKER OCH RISKHANTERING Syftet med denna not är att sammanställa all den information om risker som skall offentliggöras i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:25 och Årsredovisningslagen. Alternativa bedriver sin verksamhet inom aktiehandel och företagstjänster. Inom aktiehandeln är Alternativa exponerad för begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolaget organiserar handel genom att sammanföra köpare och säljare av aktier. Alternativa är således inte motpart i transaktionerna. Det innebär att Alternativa framför allt är exponerad för operativa risker. Omfattningen på dessa risker regleras så långt det är möjligt i avtal mellan Alternativa och handelsdeltagarna. Inom området företagstjänster erbjuder Alternativa finansiell rådgivning till företag. De risker som uppstår inom området företagstjänster hanteras genom väl utarbetade arbetsmetoder samt att respektive parts ansvar regleras i avtal mellan kunden och Alternativa. Alternativa har dessutom en ansvarsförsäkring som till vissa limiter täcker nämnda risker. Löpande riskhantering En effektiv riskhantering är av betydelse för alla Alternativas intressenter, till exempel handelsdeltagare och aktieägare. Alternativas riskhantering, inklusive riskrapportering och riskmätning, leds av företagets Risk Manager enligt de riktlinjer och instruktioner som fastställts av styrelsen och VD. Alternativa har anlitat en extern leverantör för riskhanteringsfunktionen. Funktionen är oberoende i förhållande till affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelse och VD. Alternativas styrelse är ytterst ansvarig för att begränsa och följa upp bolagets risker. Beskrivning av verksamhetens risker Alternativas risker består huvudsakligen av kreditrisk och operativa risker. Utöver dessa finns också definierat ett antal övriga risker. Kreditrisk Operativ risk Marknadsrisk Övriga risker (Pelare II risker) Kreditrisk Systemrisk Ränterisk (mycket Intjäningsrisk Mänskliga fel Legala risker Compliance risker begränsad) Valutakursrisk (mycket begränsad) Ryktesrisk [ 15]

16 Kreditrisk Alternativa är exponerad för kreditrisker genom framförallt placering av likviditet hos bankerna. Kreditrisker hanteras i enlighet med Alternativas riktlinjer och instruktioner. På balansdagen fanns inga förfallna kundfordringarna eller några nedskrivna fordringar. Operativa risker, kvalitetsarbete och regelefterlevnad Operativa risker består av ett antal riskkategorier som kan resultera i finansiell skada orsakad av felaktiga interna rutiner, mänskliga fel, systemfel eller externa händelser. Följande operativa risker har identifierats inom Alternativa: Systemrisk: Risken att ett system slutar att fungera Mänskliga fel: Risk för fel orsakade av fysisk person. Legala och compliancerisker: Legala risker kan uppstå i samband med upprättande av avtal mellan banker, kunder och underleverantörer. Compliancerisker är risken för att Alternativa inte agerar i enlighet med externa och interna regelverk. En god hantering av operativa risker kräver bra intern kontroll och kvalitetsmedvetande. Detta uppnås bäst genom att anställa kompetent personal samt att regelbundet se till så att personalen får adekvat utbildning. Alternativa hanterar operativa risker genom att kontinuerligt förbättra interna riktlinjer, instruktioner och rutiner.. Funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) tillförsäkrar att Alternativa följer specificerade lagar och regler. Alternativa har anlitat en extern leverantör för compliancefunktionen. Marknadsrisk (valutakursrisk och ränterisk) Marknadsrisken är risken för förluster pga. reducerat marknadsvärde, vilket är ett resultat av prisförändringar relaterade till aktier, valutor och räntor. Alternativa är inte exponerad för marknadsrisk, förutom minimala valutakursrisker och minimala ränterisker i övrig verksamhet. Övriga risker Intjäningsrisk Intjäningsrisk refererar till risken att löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat. Ryktesrisk Ryktesrisk refererar till risken att inkomster och kapital påverkas negativt pga. ett skadat varumärke. Ryktesrisk är en av Alternativas mest väsentliga risker. Detta beror på att Alternativa är ett litet bolag vilket innebär att ett dåligt rykte kan komma att skada hela bolaget. Alternativa är beroende av att leverera professionella och pålitliga tjänster till finansmarknaden. Detta betyder att Alternativas anseende är en högt värderad tillgång och ett försämrat anseende kommer att ha en stor negativ inverkan på Alternativa. Alternativa hanterar ryktesrisk genom att bl.a. ha en tydlig policy för krishantering på plats. [ 16]

17 [ 17]

18 [ 18]

19 [ 19]

20 Kontakt: Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Grevgatan 39 SE Stockholm Tel: Fax: e-post: [ 20]

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av Q1 Årets första kvartal visar på ökad omsättning jämfört med samma period 2012 samtidigt som resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2010 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av året Kraftig omsättningsökning, nettointäkterna uppgick till TSEK 5.957 (2.357) Resultat efter finansiella

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Bokslutskommuniké januari december 2015 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Alternativa aktiemarknaden

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden Sverige Aktiebolag (publ) 556634-8222

Alternativa aktiemarknaden Sverige Aktiebolag (publ) 556634-8222 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2008-01-01--2008-12-31

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2014 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under perioden blev 1.157 TSEK (988) Resultat efter finansiella poster blev 60 TSEK (5) Likvida medel

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2016 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Perioden präglas av sjunkande omsättning och resultat. För att upprätthålla nödvändiga kapitalkrav kan

Läs mer

Halvårsrapport avseende. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) januari - juni 2010

Halvårsrapport avseende. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) januari - juni 2010 1 Halvårsrapport avseende Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) januari - juni 2010 Kraftig omsättningsökning, nettointäkterna uppgick till 3.292 (828) TSEK Resultat efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av året Allmän oro på de finansiella marknaderna minskar intresset även för Alternativas aktiehandel. Sjunkande

Läs mer

Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2012-01-01 2012-12-31 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2010-01-01 2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Alternativa

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Nettointäkterna uppgick till TSEK 455 (1.665) Resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK -1.035

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) Årsredovisning för Pepins Group AB (publ) 556634-8222 2015-01-01 2015-12-31 [1] ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Pepins Group AB (publ) ( f.d. Alternativa aktiemarknaden i

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden Sverige Aktiebolag (publ)

Alternativa aktiemarknaden Sverige Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer