Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2014-01-01 2014-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

2 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) avger härmed redovisning för verksamhetsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Alternativa aktiemarknaden erbjuder aktiehandel och andra finansiella tjänster till små- och medelstora företag. Alternativa är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2003 då tillstånd erhölls att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Alternativa har idag har följande tillstånd: Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag Placering av finansiella instrument utan fast åtagande VERKSAMHETEN Aktiemarknaden utvecklades positivt under året även om tredje kvartalet var oroligt. Efter att ha gått under nollstrecket i mitten på oktober steg börsen åter och Stockholmsbörsens index stannade på ca plus 12% för helåret. Tack vare den positiva marknaden gick många bolag till börsen vilket också märktes hos Alternativa där totalt 10 nya bolag togs upp till handel. Tre av dessa kom från andra listor med daglig handel. Bolag med svag likviditet i aktiehandeln, ofta beroende på ett koncentrerat ägande, kan räkna hem stora besparingar genom att flytta till Alternativa. Samtidigt kan Alternativas modell med koncentrerad månatlig handel ge stabilare prissättning och förbättrad likviditet för de mindre aktieägarna. Under året lämnade fem bolag listorna p.g.a. flytt till andra listor eller uppköp. Efter årsskiftet har ytterligare två bolag inlett handel och ett lämnat. Handelsvolymerna ligger på samma nivå som föregående år, effekterna av årets många nya bolag syns ännu ej i handeln. Totalt omsattes 44,8 MSEK jämfört med 44,5 MSEK i fjol. Per den sista december handlades totalt 34 bolag på Alternativas listor. Under året har ca 550 nya investerare tillkommit i Alternativas nätverk och totalt finns nu drygt investerare i kundregistret. Alternativa biträdde under första halvåret två bolag med nyemissioner och under tredje kvartalet inleddes ett nytt projekt som avslutas först under Q Alternativa träffade i augusti ett samarbetsavtal med Finwire AB. Avtalet innebär att Finwire bevakar och skriver om händelser i form av nyheter, finansiella rapporter mm från bolagen på Alternativa Listan. Nyheterna distribueras via samtliga kanaler som Finwire nyttjar samt via Alternativas och Finwires hemsidor. Under hösten hamnade Alternativa i en tvist med en kund avseende ett kapitalanskaffningsprojekt. Tvisten avgjordes i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut där kunden till stor del fick rätt. Beslutet innebar en extraordinär nettokostnad för Alternativa i Q4 på ca 850 TSEK inkl juridiska kostnader och viss försäkringsersättning. I december genomfördes en fulltecknad nyemission som tillförde Alternativa ca 2,5 MSEK. Full likvid inkom under januari 2015 och emissionen registrerades i sin helhet i februari. Likviden kommer bl a att användas till att stärka kapitalbasen för att uppfylla höjda kapitalkrav från Finansinspektionen. [ 2]

3 PLANERAD SATSNING INOM EQUITY CROWD FUNDING Styrelsen har under en tid analyserat det starkt växande fenomenet crowd funding vilket är på väg att förändra spelplanen för både emittenter och investerare. Med Alternativas plattform och reglerade verksamhet i kombination med ett starkt crowd funding koncept planeras nu för en modernare, effektivare och mer genomlyst kapitalanskaffningsprocess för små och medelstora bolag. Samtidigt kan investeringar i bolag utanför reguljära börser göras mer intressanta och engagerande för investerarna. Marknaden för equity crowd funding saknar dessutom en fungerande andrahandsmarknad för aktiehandel, något som Alternativa har bred erfarenhet av. Alternativa har därför tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av ett bolag med bred kompetens inom detta område. Ett eventuellt förvärv förutsätter bl a beslut på bolagsstämma och godkännande från Finansinspektionen. EKONOMISK UTVECKLING Nettointäkterna under 2014 uppgick till TSEK (3.688). I denna post ingår förutom räntenettot, Alternativas s.k. Provisionsintäkter vilka i sin tur inkluderar årsavgifter från bolagen, aktiehandel (netto) och företagsrådgivning. Under Q4 erhöll Alternativa en försäkringsersättning på 250 TSEK som redovisas som Övrig intäkt. Ersättningen avser den tvist som beskrevs under Verksamheten ovan. Totala rörelseintäkter blev därmed TSEK. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (4.491). I posten ingår en extraordinär kostnad på ca 1,1 MSEK avseende ovanstående tvist. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK (-803). Likvida medel uppgick per årsskiftet till TSEK jämfört med TSEK samma tid i fjol. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. PERSONAL Alternativa hade vid årets utgång fyra anställda. Dessutom köps tjänster in på konsultbasis, bland annat inom ekonomi, compliance, riskmanagement, internrevision och clearing av aktietjänster. SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Alternativa är sedan 2009 anslutna till SwedSec och tre anställda har så kallad SwedSec-licens. STYRELSEARBETET Vid årsstämman i juni 2014 omvaldes sittande styrelse med Per Håkan Börjesson som ordförande. Till ny revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig. Under verksamhetsåret höll styrelsen totalt 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Dessa grunddokument revideras årligen. Under året har revisor, compliance officer och risk manager deltagit på vissa styrelsemöten för att redovisa sina respektive ansvarsområden. I oktober beslutade styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att genomföra en nyemission på ca 2,5 MSEK. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och emissionen genomföreds under december månad och blev fulltecknad. För mer information, se nedan under rubriken Aktien. [ 3]

4 ALTERNATIVA FRANCE Alternativa ägde vid periodens utgång ca 4,8% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF - Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Innehavet är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. FINANSIELLA RISKER OCH KAPITALTÄCKNING Alternativa är exponerad för begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolaget bara organiserar handel genom att sammanföra köpare och säljare av aktier samt erbjuder finansiell rådgivning till företag. Alternativa har en funktion för riskhantering och riskkontroll. Riskerna hanteras i enlighet med Alternativas riktlinjer och instruktioner för riskhantering. Se not 6 och 7 nedan för mer information rörande kapitaltäckningsanalys och riskhantering. AKTIEN Under 2014 omsattes totalt 180 aktier vilket motsvarar ca 1,1 % av de (före emissionen) utestående aktierna. Alla avslut i aktien gjordes före emissionen i december. Aktiekursen har under året varierat mellan SEK 500 och 600. Senast betalt var SEK 500 vilket efter justering för emissionsvillkoren (N1:2 kurs 300kr) motsvarar SEK 433 vilket i sin tur ger ett totalt marknadsvärde på företaget på ca MSEK 10,9 inklusive de nya aktierna. I tabellen nedan redovisas ägandet och det totala antalet aktier efter den genomföra nyemissionen. Emissionen registrerades hos Bolagsverket först i januari 2015 och därför visar tabellen ägandet per den 31 januari Inga ägarförändringar utöver emissionen har registrerats i januari Aktieägare Antal (st.) Ägande (%) Investment AB Spiltan ,6 KL Capital AB ,8 Högbom-Söderström AB ,8 Philippe Dardier (VD Alternativa France) ,0 Företagspartner IBP Invest AB 906 3,6 Övriga 70 aktieägare , ,0 Aktiekapitalet har sedan bolagsbildningen 2003 utvecklats enligt följande (SEK): År Händelse Kvotvärde Emissionskurs* Nya aktier Tot antal Aktiekapital 2003 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission **2014 Nyemission * Justerat för emissionernas villkor blir högsta emissionskurs ca 730 kr och avser emissionen ** Emissionen registrerades i januari 2015 Bolaget har tillförts ca MSEK 13,4 i nyemissionslikvider minus emissionskostnader. Utöver detta har ca MSEK 1,9 tillförts i ovillkorade aktieägartillskott under åren 2003 och [ 4]

5 FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK) per år/sista december Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (eft avskr o skatt) TSEK Resultat per aktie, SEK Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Balansomslutning, TSEK Soliditet, % Resultat/Balansomslutning, % Antal utestående aktier, st FÖRSLAG TILL RESULTATBEHANDLING Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Överkursfond Fonden för verkligt värde Årets resultat SEK Styrelsen föreslår att resultatet behandlas sålunda: Till nästa år överförs SEK För mer information angående bolagets ekonomi hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. [ 5]

6 STYRELSEN I ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN Per Håkan Börjesson, styrelseledamot, ordförande Född Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola samt en MBA från Columbia University. Lång erfarenhet från investeringar i onoterade aktier och kapitalförvaltning. Författare till flera böcker inom dessa områden. Styrelseerfarenhet från flera olika finansiella företag de senaste 10 åren. En av grundarna till Alternativa. VD i Inv. AB Spiltan sedan Övriga styrelseuppdrag, urval, totalt 25 st Investment AB Spiltan Spiltan Fonder AB Spiltan Pension AB Spiltan Underhållning AB Mfin AB Mfin Finans AB Mfin Inkasso AB Br. Börjessons Bil AB Carl Johan Högbom, styrelseledamot Född Civilek. från Stockholms Universitet Expert inom aktiehandel och andra börsrelaterade frågor. Anställd på Stockholmsbörsen mellan , de sista åren som VD och Börschef. Därefter egen företagare inom värdepappersmarknaden. En av grundarna till Alternativa aktiemarknaden och dess VD samt juli Har dessutom haft ett flertal konsultuppdrag inom värdepappersmarknaderna inom och utom Sverige. Arbetar nu som anställd på deltid i Alternativa samt som konsult, styrelseledamot och som ledamot i Disciplinnämnderna inom Nasdaq Stockholm och SwedSec Licensiering AB. Övriga styrelseuppdrag, 7 st Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktieinvest FK AB Aktiespararnas Serviceaktiebolag Aktieinvest FK Holding AB GXG Global Exchange Group AB GXG Markets A/S (Danmark) Högbom Söderström AB Lars Klingstedt, styrelseledamot Född Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. IT-entreprenör sedan början på 80-talet, har bl a startat och börsnoterat två IT-företag. Idag styrelseproffs och aktiv investerare i onoterade företag inom ITbranschen. Övriga styrelseuppdrag, 7 st Investment AB Spiltan Sandudden Invest AB Villa Sandudden AB Paradox Interactive AB Roxen AB MWM Media Workflow M C AB Sea Side Group Investment AB [ 6]

7 Lars Milberg, styrelseledamot Född Jur.kand 1985 Stockholms Universitet. Advokat. Anställd på Sveriges Aktiesparares Riksförbund som chefsjurist, därefter egen advokatverksamhet. Sakkunnig/expert i ett stort antal statliga utredningar, exempelvis Aktiebolagskommittén, Värdepappersmarknadskommittén, Ägarutredningen, Fondkommissionsutredningen, Take-overutredningen mfl. Aktiv i tillskapandet och implementering av de nya europeiska reglerna inom den finansiella sektorn. Tidigare bland annat ordförande för Euroshareholders, en sammanslutning av 27 nationella aktiespararorganisationer samt styrelseledamot i ICGN, International Corporate Governance Network, som på global basis främst organiserar de stora institutionella ägarna. Övriga styrelseuppdrag, 6 st AB Skarfin Advokat Lars Milberg AB Aktieinvest FK AB Aktiespararnas Serviceaktiebolag Embla översättning AB Sveriges Aktiesparares Riksförbund Kent Söderström, styrelseledamot, VD Född Civilekonom från Stockholms Universitet Anställd på Stockholmsbörsen mellan 1988 och 1996 som chef för marknadsövervakningen. Därefter anställningar som CFO inom noterade och onoterade företag, bl a med ansvar för finansiell rapportering. Har de senaste 10 åren dessutom haft ett flertal konsultuppdrag inom samma verksamhet. En av grundarna till Alternativa aktiemarknaden och anställd på deltid mellan Sedan augusti 2014 heltidsanställd som VD i Alternativa aktiemarknaden. Övriga styrelseuppdrag, 2 st Högbom-Söderström AB Gestio Ingarö AB Stefan Öström, styrelseledamot Född Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola samt IHR Marketing från Stockholms Universitet. Expert inom, PR, marknadsföring och varumärkesstrategi. Grundare och VD för reklambyrån Paradiset mellan Driver idag egen konsultverksamhet med fokus på reklam och PR. Övriga styrelseuppdrag, 5 st Spiltan Fonder AB JL Identity AB Adam och Eva i Stockholm AB Planet of the Silver Ape AB Stefan Öströms Idrottsevent AB [ 7]

8 RESULTATRÄKNING (SEK) Rörelsens nettointäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Övriga intäkter Summa rörelsens nettointäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader (not 1 och 2) Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (not 3) Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT [ 8]

9 BALANSRÄKNING (SEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag (not 4) Materiella anläggningstillgångar (not 3) Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kvarvarande del nyemission, inbetalt jan SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Förskott från kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Eget kapital (not 5) Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond SUMMA Fritt eget kapital Pågående nyemission Balanserat resultat Överkursfond Fonden för verkligt värde (not 4) Årets resultat SUMMA Summa Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga [ 9]

10 KASSAFLÖDESANALYS (SEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster (raden klar) Just för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/ Minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamheten Pågående nyemission (slutförd jan 2015) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut [ 10]

11 REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA VÄRDERINGSPRINCIPER Bolaget upprättar finansiella rapporter enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och finansinspektionens redovisningsföreskrifter (FFFS2008:25) samt föreskrifterna om ändringar av dessa (FFFS 2013:2). Bolaget tillämpar sedan 1 januari 2007 s.k. lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. VÄRDERINGSPRINCIPER MM Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. FORDRINGAR Fordringar har efter individuella värderingar upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar har verkställts enligt plan med 20 % av kvarvarande inventariers anskaffningsvärden. Datorer däremot skrivs av under en period om tre år. Avskrivningar utöver plan har redovisats öppet. SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG Bolaget har skattemässiga underskottsavdrag att utnyttja om SEK efter taxeringen [ 11]

12 NOTFÖRTECKNING (SEK där inget annat anges) Not 1: ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER - PERSONAL Medeltal anställda har varit Män 4 3 Kvinnor 0 0 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader har uppgått till: Löner och ersättningar, styrelse och VD Löner och ersättning övriga anställda Pensionskostnader Sociala avgifter och särskild löneskatt Totalt för bolaget Villkor för styrelse och ledning Enligt årsstämmans beslut utgår styrelsearvode intill nästkommande årsstämma med SEK till externa ledamöter. För verkställande direktören gäller sex månaders uppsägningstid från företagets sida. Vid egen uppsägning gäller tre månader. Övriga anställda enligt lagen om anställningsskydd. Det finns inga avtal avseende avgångsvederlag till styrelse, VD eller annan ledande befattningshavare. Not 2: ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER REVISION BDO MÄLARDALEN AB Kostnadsförda arvoden från revisor under räkenskapsåret uppgick till SEK (24 517) avseende rena revisionsuppdrag. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Not 3: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Utgående ack planmässiga avskrivningar Bokfört nettovärde [ 12]

13 Not 4: AKTIER I INTRESSEBOLAG Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Antal aktier Företagets namn Anskaffningsvärde Marknadsvärde AM France SAS (Société par Actions Simplifiée) Aktierna i AM France motsvarar vid årsskiftet ett ägande på ca 4,8% och har med hänsyn till senaste emissionskurs (EUR 5,38 hösten 2012) ett marknadsvärde på SEK (Eurokurs 9,5155). I enlighet med regelverket i lagbegränsad IFRS har aktierna värderats till verkligt värde (m.h.a. redovisningsprinciper fastställda av EVCA European Venture Capital Association) och mellanskillnaden mot det bokförda anskaffningsvärdet förts mot Fonden för verkligt värde i fritt eget kapital. Not 5: BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Nyemission Under december 2014 har en nyemission genomförts. Den slutfördes i sin helhet under januari 2015 då den också registrerades hos Bolagsverket. Reservfond I belopp för reservfond har inkluderats belopp för överkursfond uppkomna före Not 6: KAPITALTÄCKNINGANALYS Den information som framgår av nedanstående kapitaltäckningsanalys avser verksamheten i Alternativa. Kapitaltäckningsanalysen innefattar de upplysningar som ska lämnas i enlighet med FFFS 2008:25, 6 kap, 3 5. Övrig information som ska offentliggöras enligt FFFS 2014:12, 8 kap, publiceras på bolagets hemsida. Kapitaltäckning Kapitalbas Belopp i TSEK December 2014 December 2013 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder Ej utdelade vinstmedel Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver) Förluster för innevarande räkenskapsår Immateriella anläggningstillgångar -2 - Avdrag för innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn Övriga justeringar av kapitalbasen Summa kärnprimärkapital Primärkapitaltillskott - - Avdrag för primärkapitaltillskott - - Summa primärkapitaltillskott 0 0 [ 13]

14 Supplementärt kapitaltillskott - - Avdrag för supplementärt kapitaltillskott - - Summa supplementärt kapitaltillskott 0 0 Summa kapitalbas Riskvägda exponeringsbelopp Belopp i TSEK December 2014 December 2013 Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk (Schablonmetoden) Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker. - - Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och - - myndigheter. Exponeringar mot offentliga organ. - - Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker. - - Exponeringar mot internationella organisationer. - - Exponeringar mot institut Exponeringar mot företag Exponeringar mot hushåll. - - Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter. - - Fallerande exponeringar. - - Exponeringar som är förenade med särskilt hög risk. - - Exponeringar i form av säkerställda obligationer. - - Poster som avser positioner i värdepapperisering. - - Exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva - - investeringar (fond). Aktieexponeringar Övriga poster Summa riskvägt exponeringsbelopp kreditrisker Summa riskvägt exponeringsbelopp marknadsrisk - - Summa riskvägt exponeringsbelopp operativ risk (Kostnadsriskmetoden 2014, Intäktsindikator 2013) Totalt riskvägt exponeringsbelopp Summa kapitalkrav Kapitalrelationer Kärnprimärkapital 24 % 38 % Primärkapital 24 % 38 % Supplementärkapital 24 % 38 % Institutspecifika buffertkrav Kapitalkonserveringsbuffert 2,50 % - Kontracyklisk kaptialbuffert - - Systemriskbuffert - - Buffert för globala systemviktiga institut eller för annan systemviktig - - verksamhet Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 16 % - [ 14]

15 Sammanfattning av metod för bedömning av internt kapital I syfte att säkerställa en tillräcklig kapitalisering och likviditet genomför bolaget årligen en intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Bolagets riskfunktion ansvarar för att tillsammans med den verkställande ledningen minst årligen sammanfatta resultaten av IKLU:n i en rapport till styrelsen. I detta arbete har riskfunktionen dessutom stöd av en särskild IKLU-arbetsgrupp. Processen för arbetet med IKLU:n utgår från bolagets interna instruktion samt relevanta föreskrifter från Finansinspektionen. IKLU-processen syftar närmare till att: identifiera riskerna; uppskatta (mäta) riskernas storlek; bedöma förmågan att aktivt styra och kontrollera bolagets identifierade risker; bedöma att kontrollfunktionen fungerar tillfredsställande; samt bedöma att det finns fungerande informationsvägar för att kontinuerligt rapportera riskernas storlek och utveckling. Förutom kredit-, marknads-, och operativa risker har bolaget identifierat följande risker som bör omfattas av kapitalkravet inom ramen för Pelare II. Intjäningsrisk Ryktesrisk Not 7: VÄSENTLIGA RISKER OCH RISKHANTERING Syftet med denna not är att sammanställa all den information om risker som skall offentliggöras i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:25 och Årsredovisningslagen. Alternativa bedriver sin verksamhet inom aktiehandel och företagstjänster. Inom aktiehandeln är Alternativa exponerad för begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolaget organiserar handel genom att sammanföra köpare och säljare av aktier. Alternativa är således inte motpart i transaktionerna. Det innebär att Alternativa framför allt är exponerad för operativa risker. Omfattningen på dessa risker regleras så långt det är möjligt i avtal mellan Alternativa och handelsdeltagarna. Inom området företagstjänster erbjuder Alternativa finansiell rådgivning till företag. De risker som uppstår inom området företagstjänster hanteras genom väl utarbetade arbetsmetoder samt att respektive parts ansvar regleras i avtal mellan kunden och Alternativa. Alternativa har dessutom en ansvarsförsäkring som till vissa limiter täcker nämnda risker. Löpande riskhantering En effektiv riskhantering är av betydelse för alla Alternativas intressenter, till exempel handelsdeltagare och aktieägare. Alternativas riskhantering, inklusive riskrapportering och riskmätning, leds av företagets Risk Manager enligt de riktlinjer och instruktioner som fastställts av styrelsen och VD. Alternativa har anlitat en extern leverantör för riskhanteringsfunktionen. Funktionen är oberoende i förhållande till affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelse och VD. Alternativas styrelse är ytterst ansvarig för att begränsa och följa upp bolagets risker. Beskrivning av verksamhetens risker Alternativas risker består huvudsakligen av kreditrisk och operativa risker. Utöver dessa finns också definierat ett antal övriga risker. Kreditrisk Operativ risk Marknadsrisk Övriga risker (Pelare II risker) Kreditrisk Systemrisk Ränterisk (mycket Intjäningsrisk Mänskliga fel Legala risker Compliance risker begränsad) Valutakursrisk (mycket begränsad) Ryktesrisk [ 15]

16 Kreditrisk Alternativa är exponerad för kreditrisker genom framförallt placering av likviditet hos bankerna. Kreditrisker hanteras i enlighet med Alternativas riktlinjer och instruktioner. På balansdagen fanns inga förfallna kundfordringarna eller några nedskrivna fordringar. Operativa risker, kvalitetsarbete och regelefterlevnad Operativa risker består av ett antal riskkategorier som kan resultera i finansiell skada orsakad av felaktiga interna rutiner, mänskliga fel, systemfel eller externa händelser. Följande operativa risker har identifierats inom Alternativa: Systemrisk: Risken att ett system slutar att fungera Mänskliga fel: Risk för fel orsakade av fysisk person. Legala och compliancerisker: Legala risker kan uppstå i samband med upprättande av avtal mellan banker, kunder och underleverantörer. Compliancerisker är risken för att Alternativa inte agerar i enlighet med externa och interna regelverk. En god hantering av operativa risker kräver bra intern kontroll och kvalitetsmedvetande. Detta uppnås bäst genom att anställa kompetent personal samt att regelbundet se till så att personalen får adekvat utbildning. Alternativa hanterar operativa risker genom att kontinuerligt förbättra interna riktlinjer, instruktioner och rutiner.. Funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) tillförsäkrar att Alternativa följer specificerade lagar och regler. Alternativa har anlitat en extern leverantör för compliancefunktionen. Marknadsrisk (valutakursrisk och ränterisk) Marknadsrisken är risken för förluster pga. reducerat marknadsvärde, vilket är ett resultat av prisförändringar relaterade till aktier, valutor och räntor. Alternativa är inte exponerad för marknadsrisk, förutom minimala valutakursrisker och minimala ränterisker i övrig verksamhet. Övriga risker Intjäningsrisk Intjäningsrisk refererar till risken att löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat. Ryktesrisk Ryktesrisk refererar till risken att inkomster och kapital påverkas negativt pga. ett skadat varumärke. Ryktesrisk är en av Alternativas mest väsentliga risker. Detta beror på att Alternativa är ett litet bolag vilket innebär att ett dåligt rykte kan komma att skada hela bolaget. Alternativa är beroende av att leverera professionella och pålitliga tjänster till finansmarknaden. Detta betyder att Alternativas anseende är en högt värderad tillgång och ett försämrat anseende kommer att ha en stor negativ inverkan på Alternativa. Alternativa hanterar ryktesrisk genom att bl.a. ha en tydlig policy för krishantering på plats. [ 16]

17 [ 17]

18 [ 18]

19 [ 19]

20 Kontakt: Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Grevgatan 39 SE Stockholm Tel: Fax: e-post: [ 20]

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Årsredovisning Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Entropics Asset Management AB 1 Värdepappersbolaget erbjuder portföljkunder diskretionär portföljförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Räkenskapsåret 2012 2/43 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bankaktiebolag, med säte i Stockholm,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank?

INNEHÅLL. FINANSIELLT Resultat och balans sammandrag. Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet Nyckeltal Detta är Marginalen Bank Behövs det en annorlunda bank? Vd har ordet 1 1 2 3 5 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Privatbanken Företagsbanken Marginalen Core 6 8 10

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

VD har ordet. Koncernen. Januari-mars 2015

VD har ordet. Koncernen. Januari-mars 2015 Nordax Group AB (publ) Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster ökade

Läs mer