Wise Mind AB. SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4"

Transkript

1 1 Wise Mind AB SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD II 8-10 ÄTSTÖRNINGAR EVIDENSBASERAD BEDÖMNING Och BEHANDLING HÖSTTERMINEN 2015 PSYKOLOGEN SOM HANDLEDARE ATT HANTERA SVÅRA HANDLEDNINGSSITUATIONER MED ACT OCH MI TVÅNGSSYNDROM BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANDLÄGGNING KLINISK SEXOLOGI I VÅRTERMINEN 2016 BIPOLÄRT SYNDROM UTREDNING OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR OCH VUXNA KLINISK SEXOLOGI II 25-27

2 2 PROLONGED EXPOSURE Stockholm, januari och februari 2015 Kursens syfte Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Dr Edna Foa, Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metoden är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursens syftar till att ge teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad behandling av PTSD vad gäller diagnostik, bedömning och behandling, samt specialistkompetens i PE. Kursen bygger på den senaste forskningen på området och är approved by Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA där dr Foa verkar. Detta innebär att deltagarna efter genomgången godkänd utbildning kvalificerar sig för att om så önskas bli certifierade i metoden av Dr Foa. Detta sker genom handledning av certifierad handledare i Prolonged exposure på två till tre fall. Denna handledning erbjuds också som en specialistkurs. Lärandemål Efter genomgången kurs förväntas psykologen kunna Redogöra för det empiriska stödet för psykologisk behandling för PTSD Diagnosticera PTSD, differentialdiagnostiska överväganden och psykopatologi bakom PTSD Känslobearbetningsteorin bakom utvecklingen av PTSD Redogöra för behandlingskomponenterna i Prolonged exposure: psykoedukation, andningsträning, in-vivoexponering för relativt säkra, men pga traumat, undvikna situationer och imaginativ exponering för minnen av traumatiska händelser med efterföljandebearbetning. Välja relevant måltraumaminnen Välja relevanta hot spots eller brännpunkter och implementera dem. Hjälpa patienterna att känslomässigt engagera sig i och bearbeta traumatiska minnen, med syfte att minska traumarelaterade symptom och svårigheter Identifiera och arbeta med undvikanden i och mellan sessionerna

3 3 Identifiera och arbeta med känslomässigt under- och överengagemang i behandlingen Planera för att genomföra PE med patienter som lider av alla typer av trauma, om hur man underlättar ett effektivt känslomässigt engagemang under imaginativ exponering och hur standardförfaranden kan anpassas för att titrera känslomässiga reaktioner Använda Prolonged exposure på ett säkert sätt med patienter med suicidalt och självskadande beteende. Kursens innehåll: Genomgång av alla behandlingens komponenter med fokus på att lära sig dess grunder. Hur Prolonged exposure kan modifieras utifrån hur klienten svarar på behandlingen. Hur fokus kan hållas på att behandla PTSD med bibehållen flexibilitet, samtidigt som manualen följs. Hur Prolonged exposure på ett säkert sätt kan användas med patienter med suicidalt och självskadande beteende, och en genomgång i de överväganden som då behöver göras. Praktisk träning i de olika behandlingskomponenterna med andra deltagare med återkoppling från lärare Analyser av segment av videoinspelade terapisessioner som genomförs av experter som illustrerar alla PE- terapikomponenter Examination Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Dessutom krävs godkänt på praktiska övningar (rollspel, uppgifter) samt skriftlig tentamen. Kursledare och lärare Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria Bragesjö har utbildning i Prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer av Edna Foa.

4 4 Examinator Eva Hedenstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på två tillfällen om fyra respektive två heldagar. Totalt ingår 42 lärarledda timmar Undervisningsformerna är föreläsningar, analyser av videobandade terapisessioner samt praktiska övningar av behandlingskomponenterna i PE. Behörighetskrav Leg psykolog med grundläggande kunskaper i KBT. Litteratur: Chiles, J.A., & Strosahl, K.D. (2004) Clinical Manual for Asseessment and Treatment of Suicidal Patients. American Psychiatric Press Inc. Foa, E. B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013) Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT. Natur och Kultur Follette, V.M.J.& Ruzek, J.I. (2006) Cognitive-Behavioral Therapies for Trauma. Second Edition Guilford Press, 2006 Foa, E.B., Gillihan, S. J. & Bryant, R. A. Challenges and Successes in Dissemination of Evidence-Based Treatments for Posttraumatic Stress: Lessons Learned From Prolonged Exposure Therapy for PTSD. (2013) Psychological Science in the Public Interest, p 1 47 Harned,M.S., Korslund, K.E., Foa, E.B. & Linehan, M.M. Treating PTSD in suicidal and selfinjuring women with borderline personality disorder: Development and preliminary evaluation of a Dialectical Behavior. (2012) Behaviour Research and Therapy 50 p McLean, C.P. & Foa, E.B. Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. (2011) Expert Rev. Neurother. 11(8), Rothbaum, B.O., Foa, E.B. & Hembree E.A. (2013). Ta tillbaka till ditt liv: Vägar till återhämtning efter en traumatisk upplevelse. Natur och Kultur Artiklar tillkommer. Tid och plats Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, Stockholm. Kl Pris kr + moms inklusive examination, lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga kursdagar. Kurslitteratur ingår ej i priset. Handouts och annat kursmaterial skickas ut via epost och deltagarna skriver själva ut. Information och anmälan: , Sista anmälningsdag 1 december 2014.

5 5 SMÄRTA- PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING Stockholm 5-6 februari, 5-6 mars, och april 2015 Kursens syfte Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om psykologins betydelse vid smärta och vilken roll du som psykolog kan spela vid bedömning och behandling av smärta. Kursen är på avancerad nivå och fokuserar på psykologiska faktorer i smärta, hur psykologiska riskfaktorer kan identifieras och hanteras samt psykologiska behandlingsmetoder vid smärtproblematik. Huvudfokus under behandlingsdelen kommer ligga på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid akut och långvarig icke-specifik muskuloskeletal smärta. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har gedigen kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete och/eller forskning inom området och består av legitimerade psykologer, disputerade forskare i psykologi, läkare samt sjukgymnast. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Utförligt reflektera kring vilken roll psykologiska faktorer kan spela i upplevelse och hantering av smärta Redogöra för de viktigaste psykologiska riskfaktorerna vid smärta, hur de uttrycker sig, och vilken roll de spelar i utvecklingen från akuta till långvariga smärtproblem Välja ut rimliga bedömningsinstrument för att identifiera psykologiska riskfaktorer Självständigt bedöma graden av psykologiska riskfaktorer hos klienter med smärtproblematik, samt föreslå lämpliga åtgärder Reflektera kring befintlig evidens för psykologiska behandlingsmetoder vid smärta Lägga upp ett psykologiskt behandlingsprogram för klienter med långvarig, ickespecifik smärta Reflektera kring psykologens roll i förhållande till andra yrkeskategorier vid behandling av smärta Översiktligt redogöra för fysiologiska mekanismer vid långvarig, icke-specifik muskuloskeletal smärta Uppvisa fördjupade färdigheter i att tillämpa motivationsarbete samt psykologiska behandlingsverktyg vid smärta

6 6 Kursens innehåll Under kursen kommer föreläsningar varvas med praktiska moment, såsom rollspel, övningar och arbete med fiktiva fallbeskrivningar. Följande moment ingår i kursen: 1. Smärtans psykologi: Historisk och teoretisk bakgrund till smärtans psykologi. Aktuella modeller över psykologiska faktorers betydelse vid smärta. Befintligt forskningsstöd för psykologiska faktorers betydelse i upplevelse och hantering av smärta. 2. Bedömning: Utredning och bedömning av psykologiska riskfaktorer hos klienter med smärta. Tillvägagångssätt vid hantering och bedömning av klinisk intervju, screeningformulär, riskfaktorspecifika formulär samt beteendeobservation. Lämpliga åtgärder utifrån bedömning av psykologiska riskfaktorer. 3. Samarbete: Andra yrkeskategoriers roll i bedömning och behandling, och hur psykologen kan samarbeta och komplettera dem. Psykologens roll i multidisciplinära team. Grundläggande fysiologiska aspekter vid långvarig, icke-specifik muskuloskeletal smärta. 4. Behandling: Överblick över psykologiska behandlingsmetoder vid smärta, och befintlig evidens. Olika behandlingsalternativ och tillvägagångssätt vid val av åtgärd. Psykologens roll under behandling. 5. Motivationsarbete: Kommunikationsverktyg för att främja engagemang hos klienter med smärtproblematik. Psykoedukation samt målsättning med klienter med smärtproblematik. 6. Behandlingsverktyg: Psykologiska behandlingsverktyg vid smärta och befintlig evidens. Prioritering av behandlingsverktyg. Praktiskt genomförande av psykologisk behandling vid smärta. Kursens omfattning och upplägg Kursen motsvarar 7.5 högskolepoäng och omfattar 7 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2-3 heldagar. Totalt ingår 46 lärarledda timmar för undervisning och 3 timmar för examination. Examination Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. För godkänt krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Dessutom krävs godkänt på praktiska övningar (rollspel, uppgifter) samt skriftlig tentamen.

7 7 Kursansvarig och examinator Kursansvariga Ida Landström Flink, fil. dr i psykologi, leg. psykolog, Örebro universitet Sofia Bergbom, fil. dr i psykologi, leg. psykolog,, Örebro universitet Examinator Ida Landström Flink, fil. dr i psykologi, leg. psykolog, Örebro universitet Kurslitteratur Hasenbring, M.I., Rusu, A.C., & Turk, D.C. (2012). From acute to chronic back pain. New York: Oxford University Press. (Kap 11-14, 23-24, 28-30; 256 sidor). Main, C.J., Sullivan, M.J.L., & Watson, P.J. (2008). Pain Management, 2 nd edition. Philadelphia: Elsevier. (426 sidor). Vlaeyen, J., Morley, S., Linton, S.J., Boersma, K., & de Jong, J. (2012). Pain-Related Fear: Exposure-based Treatment for Chronic Pain. Seattle: IASP Press. (196 sidor). Artiklar tillkommer, ca 200 sidor. Förkunskapskrav Leg psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Tid och plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1, Stockholm, kl samtliga dagar. Pris: kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan eller , För ytterligare information eller Sista anmälningsdag

8 8 PROLONGED EXPOSURE II HANDLEDNING PÅ EGNA PATIENTER Start vecka 14, 2015, sammanlagt 20 handledningstillfällen, varannan vecka Kursens syfte Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. PE har utvecklats av forskaren och klinikern Edna Foa,Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, CTSA, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metod är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursen ger en praktisk fördjupning och specialistkompetens i evidensbaserad behandling av PTSD. Godkänd kurs ger certifiering i Prolonged exposure. Lärandemål Efter genomgången handledning på egna patientfall förväntas psykologen kunna Diagnosticera PTSD, göra differentialdiagnostiska överväganden och konceptualisera psykopatologi bakom PTSD Tillämpa Känslobearbetningsteorin i Prolonged exposure Tillämpa behandlingskomponenterna i Prolonged exposure: psykoedukation, andningsträning, in-vivoexponering för relativt säkra, men pga traumat, undvikna situationer och imaginativ exponering för minnen av traumatiska händelser med efterföljande bearbetning Välja relevanta måltraumaminnen Välja relevanta hot spots eller brännpunkter och implementera dem. Hjälpa patienterna att känslomässigt engagera sig i och bearbeta traumatiska minnen, med syfte att minska traumarelaterade symptom och svårigheter Identifiera och arbeta med undvikanden i och mellan sessionerna Identifiera och arbeta med känslomässigt under- och överengagemang i behandlingen Planera för att genomföra PE med patienter som lider av alla typer av trauma, vara förtrogen med hur man underlättar ett effektivt känslomässigt engagemang under imaginativ exponering och hur standardförfaranden kan anpassas för att titrera känslomässiga reaktioner

9 9 Tillämpa Prolonged exposure på ett säkert sätt med patienter med suicidalt och självskadande beteende. Redogöra för det empiriska stödet för psykologisk behandling för PTSD Förkunskapskrav Leg psykolog som gått Wise Minds specialistkurs Prolonged Exposure I, alternativt en fyradagars grundutbildning i Prolonged exposure som är godkänd av CTSA. Behörig är också psykologer som inhämtat motsvarande kunskap på annat sätt (men ej godkänd av CTSA) men leder då inte till certifiering som behandlare i Prolonged exposure. Kursens omfattning och upplägg Kursen sträcker sig över två terminer och omfattar 20 teoritimmar och 60 handledningstimmar i grupp om tre elever, sammanlagt 20 tillfällen, face-to face eller via skype. Varje handledningstillfälle inleds med en teoritimmes fördjupning i prolonged exposure utifrån aktuell forskning kring de olika behandlingskomponenterna samt verksamma principer i exponeringsbehandling vid PTSD. Den teoretiska fördjupningen syftar till att öka praktiska terapeutfärdigheter i hur olika hinder för att bedriva effektiv behandling enligt prolonged exposure kan övervinnas och hur behandlingen kan modifieras utifrån varje enskild patient. Kursledare och handledare Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria har utbildning i Prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer av Edna Foa. Examinator Eva Hedenstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Examination Teoridelen tenteras muntligt vid varje handledningstillfälle, totalt 20 tillfällen, genom att deltagarna redovisar och diskuterar artiklarna som ingår i kurslitteraturen.

10 10 För godkänd handledningsdel krävs minst två genomförda terapier, 60 lektionstimmar handledning i grupp om tre deltagare samt att deltagaren levererar filmade sessioner inför varje handledningstillfälle. Sessionerna kommer att skattas enligt adherence skala för PE av certifierad PE-handledare. Vidare krävs skriftliga fallrapporter för samtliga genomförda terapier. Litteratur Chiles, J.A., & Strosahl, K.D. (2004) Clinical Manual for Asseessment and Treatment of Suicidal Patients. American Psychiatric Press Inc. Foa, E. B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013) Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT. Natur och Kultur Foa, E.B., Gillihan, S. J. & Bryant, R. A. Challenges and Successes in Dissemination of Evidence-Based Treatments for Posttraumatic Stress: Lessons Learned From Prolonged Exposure Therapy for PTSD. (2013) Psychological Science in the Public Interest, p 1 47 Harned,M.S., Korslund, K.E., Foa, E.B. & Linehan, M.M. Treating PTSD in suicidal and selfinjuring women with borderline personality disorder: Development and preliminary evaluation of a Dialectical Behavior. (2012) Behaviour Research and Therapy 50 p McLean, C.P. & Foa, E.B. Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. (2011) Expert Rev. Neurother. 11(8), Ytterligare ett tjugotal artiklar, totalt ca 800 sidor Kursen kommer att utvärderas skriftligt och muntligt i slutet av varje termin. Pris kr + moms, vilket inkluderar 60 grupphandledningstimmar ( 20 x 3 timmar), 20 teoritimmer och examination. Kurslitteratur ingår ej i priset. Artiklar, eventuella handouts och annat kursmaterial skickas ut via epost och deltagarna skriver själva ut. Information och anmälan: , Sista anmälningsdag 16 februari Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort.

11 11 ÄTSTÖRNINGAR EVIDENSBASERAD BEDÖMNING OCH BEHANDLING Stockholm, april, 8-9 juni och 31 augusti-2 september, 2015 Kursens syfte: Målet med kursen är teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad bedömning och behandling av ätstörningar på avancerad nivå, samt metodiskt ställningstagande till anpassning av aktuella behandlingar för komplexa fall som inte fått tillräckligt hjälp av välgenomförd behandling. Lärandemål 1. Att få kunskap om och förstå förklaringsmodeller och innehåll i evidensbaserade behandlingar genom god vetskap om bakomliggande empiri och teori 2. Att förvärva färdigheter som krävs för att självständigt bedriva evidensbaserad behandling av ätstörningar 3. Att kunna skräddarsy behandlingen utifrån patientens behov, resurser och förmågor på ett metodiskt och välavvägt sätt, med särskild hänsyn till komorbiditet, funktionsnedsättningar och andra variabler hos patienter som inte har haft god framgång i tidigare väl-genomförda behandlingar. Kursens innehåll: Kursen består av föreläsningar och workshop, färdighetsträning i form av rollspel och genomgång av definierade problemsituationer i kliniska fall. Följande moment kommer att ingå i kursen: 1. Aktuell diagnos och kommande förändringar i DSM-5: Styrkor, problem och klinisk betydelse. Utöver detta tas riskfaktorer upp för utveckling av ätstörningar, samt kort om prevention och riktlinjer från National Institute for Clinical Excellence: NICE om behandling av ätstörningar. 2. Bedömning av ätstörningar. Genomgång av Eating Disorders Examination Questionnaire som anses vara the gold standard, olika frågeformulär och observationsmetoder, samt funktionell analys av beteende vid ätstörningar 3. Transdiagnostisk behandling av ätstörningar (KBT) 4. Familjeterapeutisk behandling av ätstörningar (Maudsley modellen) 5. Orientering om empiri och kort genomgång av klinisk användning av Interpersonell psykoterapi, Dialektisk beteendeterapi, dagvårdsprogram, samt gruppbehandling Kursens upplägg och omfång: Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar, samt en halvdag för examination och diskussion. Totalt ingår 42 lärarlektioner (6 dagar X 7 lektioner) för undervisning och 4 lektioner för sammanfattande diskussion och slutexamination (först skriftlig examination, sedan muntligt förhör och slutligen diskussion och integration av

12 12 kursen). Examination: Obligatorisk närvaro. Kursdeltagarna förväntas dessutom vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen, samt muntlig examination (främst via rollspel). Kursen utvärderas i efterhand via en web-baserad tjänst. Examinator: Ata Ghaderi, Fil dr, professor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut Medverkande lärare Ata Ghaderi, Fil dr, professor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut Anna Berg, leg psykolog, certifierad i Maudsley-modellen Thomas Parling, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut Kurslitteratur: Fairburn, C. G. (2008). Fairburn, D. G. (2008). Cognitive behaviour Therapy and Eating Disorders. New York: Guilford Press. (317 sidor). Grilo, C. M., &Mitchell, J. E. (2011). The treatment of eating disorders: A clinical handbook. New York: Guilford Press. (606 sidor). Lock, J., Grange, D., Agras, W. S., & Dare, C. (2012). Treatment manual for anorexia nervosa: A family-based approach. New York: Guilford Press. (270 sidor) Originalartiklar om behandlingsstudier och viktiga kliniska perspektiv tillkommer. Referens- och fördjupningslitteratur: Fairburn, C. C. (2011). Att övervinna hetsätning. Stockholm, Studentlitteratur. Treasure, J., Smith, G., & Crane, A. (2007). Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder: The new Maudsley method. Sussex: Routledge. Treasure, J. schmidt, U., & MacDonald, P. (2009). The Clinician s Guide to Collaborative Caring in Eating Disorders: The new Maudsley Method. Sussex: Routledge. Målgrupp Leg psykolog med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Plats: Stockholm, Ersta konferens, Erstagatan 1K. Kl , utom examinationsdagen den 2 september: kl Pris: kr + moms inkl lunch samt för- och eftermiddagsfika. Litteratur ingår inte i kursavgiften. Handouts och en del annat kursmaterial mejlas till deltagarna för egen utskrift. Information och anmälan: Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan. För ytterligare information kontakta Eva Hedenstedt mobil , Sista anmälningsdag 5 mars 2015

13 13 PSYKOLOGEN SOM HANDLEDARE - HANTERA SVÅRA HANDLEDNINGSSITUATIONER MED HJÄLP AV ACT OCH MI Kursen är ackrediterad inom samtliga specialistinriktningar Stockholm september, oktober och november 2015 Kursens syfte Allt oftare ingår handledningsuppdrag i psykologens arbetsuppgifter och psykologen förväntas handleda personal på alla nivåer inom bland annat psykiatrin, primärvården, företagshälsovården, socialtjänsten, elevhälsan, arbetsförmedlingen och den somatiska vården. Psykologen ställs därmed ofta inför en rad komplicerade handledningssituationer som kräver såväl fördjupad teoretisk kunskap som konkreta redskap för att kunna hanteras, exempelvis konflikter i gruppen som försvårar meningsfull handledning, personer som inte vill delta i handledning, som tar för mycket plats, som är på gränsen till utmattning eller som misstror/konkurrerar med handledaren. Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som kan tillämpas i alla typer av handledning. Särskilt fokus läggs på hur psykologen, med hjälp Motiverande samtal, kan hantera motstånd och etiska dilemman som uppstår i handledningsgrupper. Vidare lär kursen ut principer och tekniker från Acceptance and Commitment Therapy som hjälper handledaren att hantera egna tankar och känslor i svåra handledningssituationer. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Redogöra för hur Motiverande samtal och ACT kan användas vid handledning. Praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper. Behärska tekniker och förhållningssätt som krävs i arbete med svåra handledningsgrupper. Utarbeta gruppspecifika handledningsstrategier vid etiska dilemman och andra svåra situationer vid handledning. Kursens innehåll Kursen består av föreläsningar och workshop, färdighetsträning i form av rollspel och hemuppgifter vid varje kurstillfälle, genomgång av definierade svåra handledningssituationer samt handledning på handledning av dessa.

14 14 Introduktion MI kopplad till handledning Introduktion ACT kopplad till handledning Grupprocesser och handledarens beteende Olika sorts handledning och dess olika svårigheter: proceshandledning, metodmanual handledning, verksamhetshandledning Feedback Olika kognitiva svårigheter som kan påverka den handledes attityd i gruppen Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar. Totalt ingår 36lärarledda timmar och 6 timmar för examination. Undervisningsformerna är föreläsningar, workshop och praktiska övningar i form av rollspel. Examination Obligatorisk närvaro föreligger och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen, samt muntlig examination (främst via rollspel). Målgrupp Leg psykologer som handleder eller kommer att handleda som en del av sina arbetsuppgifter. Kursen vänder sig till såväl psykologer som har en lång erfarenhet av att handleda och till psykologer som är nybörjare i handledarrollen. Kursen är ackrediterad inom samtliga specialistinriktningar. Kursansvarig/examinator Kursansvarig och examinator: Liria Ortiz, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare. Litteratur Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S.C. & Smith, S. (2007). Sluta grubbla börja leva. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K. G. (2014). ACT i teori och tillämpning: vägen till psykologisk flexibilitet. Stockholm: Natur & Kultur. Heberlein, A. (2014). Etik, människa, moral, mening: en introduktion. Albert Bonniers Förlag. Miller, W.T. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring.

15 15 Natur & Kultur. Milne, D.L.( 2009) Evidence-Based Clinical Supervision. Principles and Practice. Wiley- Blackwell Olofsson, R. (2010). Beteendeanalys i organisationer: handbok i OBM. Stockholm: Natur & Kultur. Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur. Rosengren, D.B. (2012). Motiverande samtal MI: en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur. Pris kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteraturen ingår inte i priset. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Tid och Plats Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm, kl samtliga dagar Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan För ytterligare information eller Sista anmälningsdag Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort.

16 16 TVÅNGSSYNDROM - BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANTERING Stockholm sept, okt, 7-8 dec 2015 Kursens syfte Kursen syftar till att ge en helhetsbild av tvångssyndrom avseende diagnostik, behandling och ett övergripande patientomhändertagande. Kursen är på avancerad nivå och syftar till att psykologen, efter examinerade moment, ska få specialistkompetens i tvångssyndrom. Med specialistkompetens avses inte bara att kunna behandla enskilda patienter med tvångssyndrom utan psykologen ska också ha en grund för att, inom ramen för hennes verksamhet, kunna etablera behandlingsprogram, vårdflöden, utbildningar och kvalitetssystem, för denna patientgrupp. Kursen har en tydlig forskningsgrund som innefattar neuroanatomi, genetik, farmakologi, neuropsykologi, randomiserade behandlingsstudier, processtudier samt kliniska fallexempel. Samtliga lärare är legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av att behandla tvångssyndrom, och med forskningserfarenhet inom området. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Redogöra för diagnostiska markörer, prevalens, genetik, neurofysiologi etc. Praktiskt diagnostisera tvångssyndrom gentemot andra psykiatriska tillstånd Redogöra för grunderna i psykologisk behandling utifrån ett evidensbaserat Synsätt Genomföra beteendeanalys på avancerad av patienter med tvångssyndrom utifrån operant och respondent teori samt införlivainformationsprocessmodeller i beteendeanalysen Redogöra för diagnostik och behandling av hoarding Behärska tekniker och förhållningssätt som krävs i arbete med exponering med responsprevention med svåra patientfall Utarbeta individspecifika vidmakthållandeprogram Kursens innehåll Moment 1 Diagnostik Diagnostik med särskild tonvikt på transdiagnostiska fenomen såsom hoarding, hypokondri, trichotillomani, psykotiska inslag, parafilier, samt tics. Syftet med detta moment är att psykologen ska kunna göra adekvat och korrekt diagnostik även i svårare fall.

17 17 Moment 2 Orsaks- och vidmakthållandemodeller Momentet avhandlar de olika orsaks- och vidmakthållandemodellerna av tvångssyndrom vilka inbegriper psykologi, genetik och neuroanatomi. Särskilt fokus kommer att läggas på informationsprocessteori och hur dessa fenomen kan yttra sig i en klinisk kontext. Syftet med detta moment är att psykologen ska förstå hur olika biologiska och psykologiska faktorer kan påverka uppkomst och symptombild samt vilka konsekvenser detta kan få i en behandlingskontext. Kunskaperna som förvärvas i detta moment kommer att återkomma som praktiskt inslag i moment 4. Moment 3 Evidens I moment 3 avhandlas evidensen för de olika psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativen vid tvångssyndrom. Särskild tonvikt kommer att läggas på de olika psykologiska behandlingsmodellerna och evidensen för olika slags behandlingskomponenter. Syftet med detta moment är att psykologen ska kunna argumentera för och/eller emot psykologisk behandling utifrån ett evidensbaserat synsätt. Moment 4 Beteendeanalys Moment 4 syftar till att psykologen ska kunna praktiskt genomföra en beteendeanalys av patienter med tvångssyndrom. Detta inbegriper klassisk och operant betingning samt informationsprocessmodeller. Momentet innefattar både standardiserad KBT vid tvångssyndrom men särskild tonvikt kommer att läggas på svårare fall. I detta moment ingår även en föreläsning om KBT vid hoarding som fortfarande betraktas som en del av diagnosen tvångssyndrom Moment 5 Exponering med responsprevention Exponering med responsprevention (ERP) är idag betraktat som en nödvändig intervention för att kunna behandla tvångssyndrom. Detta moment går först igenom de olika teoretiska modellerna för ERP vid tvångssyndrom. Momentet innehåller fallexempel med särskilt svåra fall där interventionerna behöver skräddarsys. Moment 6 Avslut och vidmakthållandeprogram Moment 6 omfattar de interventioner som krävs för att kunna optimera behandlingsresultaten och minimera patientens fortsatta vårdbehov. Syftet med detta moment är dels att psykologen ska kunna designa en individuell vidmakthållandeplan utifrån beteendeanalysen men också kunna optimera resurser med hjälp av andra aktörer och professioner. Momentet inkorporerar kunskap från genetik, informationsprocessteori och beteendeanalys. Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar. Totalt ingår 36 lärarledda timmar och 6 timmar för examination. Undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i form av rollspel.

18 18 Examination Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. För godkänt krävs närvaro på samtliga föreläsningar/seminarier samt godkänt betyg på följande examinerande moment: 1. Duggor 2. Diskussionsseminarium 3. Praktiska övningar 4. Hemtentamen Målgrupp Leg psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Kursansvarig och examinator Erik Andersson, Med dr, leg psykolog, KI Litteratur Abramowitz, J. S. (2006). Understanding and treating obsessive-compulsive disorder : a cognitive behavioral approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. ( 400 sidor) Artiklar (3-5 st till varje kurstillfälle) kommer att avhandlas och tenteras (totalt 400 sidor). Pris kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteratur ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Tid och plats Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm. Kl samtliga dagar. Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan För ytterligare information eller Sista anmälningsdag Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort

19 19 KLINISK SEXOLOGI I Specialistkurs för psykologer, ackrediterad av Psykologförbundet Stockholm, start 3-4 sept, okt och 3-4 dec 2015 Kursens syfte: Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi och därmed förstärka psykologens kompetens att med information, rådgivning och kvalificerad terapi möta sexologiska frågeställningar, problem och störningar hos barn, unga, vuxna och gamla människor. Lärandemål Kunskap och förståelse 1. Utförligt redogöra för och exemplifiera den kliniska sexologins olika kunskapsområden samt förklara kunskapsbildningen i klinisk sexologi utifrån aktuella forskningsrön och klinisk erfarenhet. 2. Redogöra för vad ett professionellt förhållningssätt vid sexologisk rådgivning innebär Färdighet och förmåga 3. Kommunicera om sexualitet inom ramen för en terapeutisk relation ochskapa en behandlingsrelation som möjliggör ett öppet samtal om sexualitet Värderingsförmåga och förhållningssätt 4. Värdera, jämföra och ta ställning till olika norm- och värdesystem som sätts i samband med människans sexualitet 5. Värdera och ta ställning till aktuella teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete Kursens innehåll: 1. Människans psykosexuella utveckling 2. Aktuell sexualfysiologi 3. Sexuella script, norm-och värdesystem 4. Kontakt och kommunikation i den terapeutiska relationen 5. Sexuell identitet och orientering. HBTQ-perspektivet 6. Parafilier

20 20 7. Klinisk sexologi och dess tillämpningsområden: vårdcentral, andrologi/urologi, gynekologi/obstetrik, psykiatri, klinisk psykologi/psykoterapi, medicinsk habilitering/rehabilitering, sjukgymnastik, kriscentrum för män/kvinnor. 8. Sexuella problem/dysfunktioner, etiologi och behandling 9. Teori och metodik i sexologisk forskning Kursens upplägg och omfång: Kursen omfattar 6 heldagar (kl ) uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar, inklusive en heldag för examination och diskussion. Totalt ingår 42 lärarlektioner (6 dagar X 7 lektioner) för undervisning och 7 lektioner för sammanfattande diskussion och slutexamination (först skriftlig examination, sedan muntligt förhör och slutligen diskussion och integration av kursen) Examination: Obligatorisk närvaro föreligger och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen samt muntlig examination. Kursen utvärderas på särskilt formulär direkt efter kursavslutning. Lärare och examinator: Lars-Gösta Dahlöf, Docent em. psykologisk sexologi, Göteborgs universitet ( examinator) Indra Windh, Leg. psykolog och psykoterapeut, Sexualmedicinskt Centrum, Göteborg Katarina Öberg, Med. dr., leg. psykolog och psykoterapeut. CASM, KS, Stockholm Kurslitteratur: Leiblum, S. (ed.) (2006) Principles and Practice of Sex Therapy. 4 th Ed. New York: Guilford Press (550 sidor) Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, C. (red.) (2010) Sexologi. Stockholm: Liber. (300 sidor) Forskningsserie Sexologi. 6 artiklar i Psykologtidningen nr 5,6,7,6,9 och (25 sidor) Ett urval aktuella särtryck från sexologiska facktidskrifter (ca 150 sidor) Målgrupp: legitimerade psykologer Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm, kl samtliga tagar Pris: kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteratur ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin

Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin Högskola & fortbildning natur & kultur 2014 Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin Samarbetet med Natur & Kultur är avgörande för att vi skall nå vår viktigaste

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 30 p Höstterminen 2009 Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy En randomiserad

Läs mer

Internetbaserade behandlingsprogram FEBRUARI 2015

Internetbaserade behandlingsprogram FEBRUARI 2015 Internetbaserade behandlingsprogram FEBRUARI 2015 Internetbaserade behandlingsprogram Att erbjuda internetbaserad stöd och behandling till ordinarie vård är en intressant utvecklingsfråga. Det innebär

Läs mer

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014. terapeuten. Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014. terapeuten. Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014 Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 2/2014 Beteende terapeuten Följ med på KBT-jakt i Kina! Årskongressen i Göteborg 2014 - föreläsningar, workshops, åsikter och kommentarer Min syn på Bengt

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin arrangerar PsykoterapiMässan 2010! Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa genom psykoterapi.

Läs mer

Karin Lindqvist och Jakob Mechler: Därför skapade vi bloggen pskodynamiskt.nu. Psykologer behöver mer kunskap om hbtq

Karin Lindqvist och Jakob Mechler: Därför skapade vi bloggen pskodynamiskt.nu. Psykologer behöver mer kunskap om hbtq Utges av Sveriges Psykologförbund # 52014 Karin Lindqvist och Jakob Mechler: Därför skapade vi bloggen pskodynamiskt.nu AKTUELLT Möt Otto Kernberg Reportage från PS14 Vägledning stärker Elevhälsan Psykologer

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Vårterminen 2005 Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 3/2012. terapeuten. Min syn på - Tomas Furmark om social fobi

Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 3/2012. terapeuten. Min syn på - Tomas Furmark om social fobi Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 3/2012 Beteende terapeuten Min syn på - Tomas Furmark om social fobi BTF:s vår-workshop om sexuell dysfunktion Rapport från BABCP:s 40-årsjubileum Workshop

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar C-UPPSATS 2007:156 Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar Maria Hegstam, Cecilia Rackner Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie GÖTEBORGSUNIVERSITET PSYKOLOGISKAINSTITUTIONEN Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie Charlotte Andersson Examensarbete 12 hp

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer