Wise Mind AB. SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4"

Transkript

1 1 Wise Mind AB SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD II 8-10 ÄTSTÖRNINGAR EVIDENSBASERAD BEDÖMNING Och BEHANDLING HÖSTTERMINEN 2015 PSYKOLOGEN SOM HANDLEDARE ATT HANTERA SVÅRA HANDLEDNINGSSITUATIONER MED ACT OCH MI TVÅNGSSYNDROM BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANDLÄGGNING KLINISK SEXOLOGI I VÅRTERMINEN 2016 BIPOLÄRT SYNDROM UTREDNING OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR OCH VUXNA KLINISK SEXOLOGI II 25-27

2 2 PROLONGED EXPOSURE Stockholm, januari och februari 2015 Kursens syfte Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Dr Edna Foa, Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metoden är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursens syftar till att ge teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad behandling av PTSD vad gäller diagnostik, bedömning och behandling, samt specialistkompetens i PE. Kursen bygger på den senaste forskningen på området och är approved by Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA där dr Foa verkar. Detta innebär att deltagarna efter genomgången godkänd utbildning kvalificerar sig för att om så önskas bli certifierade i metoden av Dr Foa. Detta sker genom handledning av certifierad handledare i Prolonged exposure på två till tre fall. Denna handledning erbjuds också som en specialistkurs. Lärandemål Efter genomgången kurs förväntas psykologen kunna Redogöra för det empiriska stödet för psykologisk behandling för PTSD Diagnosticera PTSD, differentialdiagnostiska överväganden och psykopatologi bakom PTSD Känslobearbetningsteorin bakom utvecklingen av PTSD Redogöra för behandlingskomponenterna i Prolonged exposure: psykoedukation, andningsträning, in-vivoexponering för relativt säkra, men pga traumat, undvikna situationer och imaginativ exponering för minnen av traumatiska händelser med efterföljandebearbetning. Välja relevant måltraumaminnen Välja relevanta hot spots eller brännpunkter och implementera dem. Hjälpa patienterna att känslomässigt engagera sig i och bearbeta traumatiska minnen, med syfte att minska traumarelaterade symptom och svårigheter Identifiera och arbeta med undvikanden i och mellan sessionerna

3 3 Identifiera och arbeta med känslomässigt under- och överengagemang i behandlingen Planera för att genomföra PE med patienter som lider av alla typer av trauma, om hur man underlättar ett effektivt känslomässigt engagemang under imaginativ exponering och hur standardförfaranden kan anpassas för att titrera känslomässiga reaktioner Använda Prolonged exposure på ett säkert sätt med patienter med suicidalt och självskadande beteende. Kursens innehåll: Genomgång av alla behandlingens komponenter med fokus på att lära sig dess grunder. Hur Prolonged exposure kan modifieras utifrån hur klienten svarar på behandlingen. Hur fokus kan hållas på att behandla PTSD med bibehållen flexibilitet, samtidigt som manualen följs. Hur Prolonged exposure på ett säkert sätt kan användas med patienter med suicidalt och självskadande beteende, och en genomgång i de överväganden som då behöver göras. Praktisk träning i de olika behandlingskomponenterna med andra deltagare med återkoppling från lärare Analyser av segment av videoinspelade terapisessioner som genomförs av experter som illustrerar alla PE- terapikomponenter Examination Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Dessutom krävs godkänt på praktiska övningar (rollspel, uppgifter) samt skriftlig tentamen. Kursledare och lärare Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria Bragesjö har utbildning i Prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer av Edna Foa.

4 4 Examinator Eva Hedenstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på två tillfällen om fyra respektive två heldagar. Totalt ingår 42 lärarledda timmar Undervisningsformerna är föreläsningar, analyser av videobandade terapisessioner samt praktiska övningar av behandlingskomponenterna i PE. Behörighetskrav Leg psykolog med grundläggande kunskaper i KBT. Litteratur: Chiles, J.A., & Strosahl, K.D. (2004) Clinical Manual for Asseessment and Treatment of Suicidal Patients. American Psychiatric Press Inc. Foa, E. B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013) Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT. Natur och Kultur Follette, V.M.J.& Ruzek, J.I. (2006) Cognitive-Behavioral Therapies for Trauma. Second Edition Guilford Press, 2006 Foa, E.B., Gillihan, S. J. & Bryant, R. A. Challenges and Successes in Dissemination of Evidence-Based Treatments for Posttraumatic Stress: Lessons Learned From Prolonged Exposure Therapy for PTSD. (2013) Psychological Science in the Public Interest, p 1 47 Harned,M.S., Korslund, K.E., Foa, E.B. & Linehan, M.M. Treating PTSD in suicidal and selfinjuring women with borderline personality disorder: Development and preliminary evaluation of a Dialectical Behavior. (2012) Behaviour Research and Therapy 50 p McLean, C.P. & Foa, E.B. Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. (2011) Expert Rev. Neurother. 11(8), Rothbaum, B.O., Foa, E.B. & Hembree E.A. (2013). Ta tillbaka till ditt liv: Vägar till återhämtning efter en traumatisk upplevelse. Natur och Kultur Artiklar tillkommer. Tid och plats Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, Stockholm. Kl Pris kr + moms inklusive examination, lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga kursdagar. Kurslitteratur ingår ej i priset. Handouts och annat kursmaterial skickas ut via epost och deltagarna skriver själva ut. Information och anmälan: , Sista anmälningsdag 1 december 2014.

5 5 SMÄRTA- PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING Stockholm 5-6 februari, 5-6 mars, och april 2015 Kursens syfte Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om psykologins betydelse vid smärta och vilken roll du som psykolog kan spela vid bedömning och behandling av smärta. Kursen är på avancerad nivå och fokuserar på psykologiska faktorer i smärta, hur psykologiska riskfaktorer kan identifieras och hanteras samt psykologiska behandlingsmetoder vid smärtproblematik. Huvudfokus under behandlingsdelen kommer ligga på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid akut och långvarig icke-specifik muskuloskeletal smärta. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har gedigen kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete och/eller forskning inom området och består av legitimerade psykologer, disputerade forskare i psykologi, läkare samt sjukgymnast. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Utförligt reflektera kring vilken roll psykologiska faktorer kan spela i upplevelse och hantering av smärta Redogöra för de viktigaste psykologiska riskfaktorerna vid smärta, hur de uttrycker sig, och vilken roll de spelar i utvecklingen från akuta till långvariga smärtproblem Välja ut rimliga bedömningsinstrument för att identifiera psykologiska riskfaktorer Självständigt bedöma graden av psykologiska riskfaktorer hos klienter med smärtproblematik, samt föreslå lämpliga åtgärder Reflektera kring befintlig evidens för psykologiska behandlingsmetoder vid smärta Lägga upp ett psykologiskt behandlingsprogram för klienter med långvarig, ickespecifik smärta Reflektera kring psykologens roll i förhållande till andra yrkeskategorier vid behandling av smärta Översiktligt redogöra för fysiologiska mekanismer vid långvarig, icke-specifik muskuloskeletal smärta Uppvisa fördjupade färdigheter i att tillämpa motivationsarbete samt psykologiska behandlingsverktyg vid smärta

6 6 Kursens innehåll Under kursen kommer föreläsningar varvas med praktiska moment, såsom rollspel, övningar och arbete med fiktiva fallbeskrivningar. Följande moment ingår i kursen: 1. Smärtans psykologi: Historisk och teoretisk bakgrund till smärtans psykologi. Aktuella modeller över psykologiska faktorers betydelse vid smärta. Befintligt forskningsstöd för psykologiska faktorers betydelse i upplevelse och hantering av smärta. 2. Bedömning: Utredning och bedömning av psykologiska riskfaktorer hos klienter med smärta. Tillvägagångssätt vid hantering och bedömning av klinisk intervju, screeningformulär, riskfaktorspecifika formulär samt beteendeobservation. Lämpliga åtgärder utifrån bedömning av psykologiska riskfaktorer. 3. Samarbete: Andra yrkeskategoriers roll i bedömning och behandling, och hur psykologen kan samarbeta och komplettera dem. Psykologens roll i multidisciplinära team. Grundläggande fysiologiska aspekter vid långvarig, icke-specifik muskuloskeletal smärta. 4. Behandling: Överblick över psykologiska behandlingsmetoder vid smärta, och befintlig evidens. Olika behandlingsalternativ och tillvägagångssätt vid val av åtgärd. Psykologens roll under behandling. 5. Motivationsarbete: Kommunikationsverktyg för att främja engagemang hos klienter med smärtproblematik. Psykoedukation samt målsättning med klienter med smärtproblematik. 6. Behandlingsverktyg: Psykologiska behandlingsverktyg vid smärta och befintlig evidens. Prioritering av behandlingsverktyg. Praktiskt genomförande av psykologisk behandling vid smärta. Kursens omfattning och upplägg Kursen motsvarar 7.5 högskolepoäng och omfattar 7 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2-3 heldagar. Totalt ingår 46 lärarledda timmar för undervisning och 3 timmar för examination. Examination Kursen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. För godkänt krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment. Dessutom krävs godkänt på praktiska övningar (rollspel, uppgifter) samt skriftlig tentamen.

7 7 Kursansvarig och examinator Kursansvariga Ida Landström Flink, fil. dr i psykologi, leg. psykolog, Örebro universitet Sofia Bergbom, fil. dr i psykologi, leg. psykolog,, Örebro universitet Examinator Ida Landström Flink, fil. dr i psykologi, leg. psykolog, Örebro universitet Kurslitteratur Hasenbring, M.I., Rusu, A.C., & Turk, D.C. (2012). From acute to chronic back pain. New York: Oxford University Press. (Kap 11-14, 23-24, 28-30; 256 sidor). Main, C.J., Sullivan, M.J.L., & Watson, P.J. (2008). Pain Management, 2 nd edition. Philadelphia: Elsevier. (426 sidor). Vlaeyen, J., Morley, S., Linton, S.J., Boersma, K., & de Jong, J. (2012). Pain-Related Fear: Exposure-based Treatment for Chronic Pain. Seattle: IASP Press. (196 sidor). Artiklar tillkommer, ca 200 sidor. Förkunskapskrav Leg psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Tid och plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1, Stockholm, kl samtliga dagar. Pris: kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan eller , För ytterligare information eller Sista anmälningsdag

8 8 PROLONGED EXPOSURE II HANDLEDNING PÅ EGNA PATIENTER Start vecka 14, 2015, sammanlagt 20 handledningstillfällen, varannan vecka Kursens syfte Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. PE har utvecklats av forskaren och klinikern Edna Foa,Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, CTSA, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metod är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursen ger en praktisk fördjupning och specialistkompetens i evidensbaserad behandling av PTSD. Godkänd kurs ger certifiering i Prolonged exposure. Lärandemål Efter genomgången handledning på egna patientfall förväntas psykologen kunna Diagnosticera PTSD, göra differentialdiagnostiska överväganden och konceptualisera psykopatologi bakom PTSD Tillämpa Känslobearbetningsteorin i Prolonged exposure Tillämpa behandlingskomponenterna i Prolonged exposure: psykoedukation, andningsträning, in-vivoexponering för relativt säkra, men pga traumat, undvikna situationer och imaginativ exponering för minnen av traumatiska händelser med efterföljande bearbetning Välja relevanta måltraumaminnen Välja relevanta hot spots eller brännpunkter och implementera dem. Hjälpa patienterna att känslomässigt engagera sig i och bearbeta traumatiska minnen, med syfte att minska traumarelaterade symptom och svårigheter Identifiera och arbeta med undvikanden i och mellan sessionerna Identifiera och arbeta med känslomässigt under- och överengagemang i behandlingen Planera för att genomföra PE med patienter som lider av alla typer av trauma, vara förtrogen med hur man underlättar ett effektivt känslomässigt engagemang under imaginativ exponering och hur standardförfaranden kan anpassas för att titrera känslomässiga reaktioner

9 9 Tillämpa Prolonged exposure på ett säkert sätt med patienter med suicidalt och självskadande beteende. Redogöra för det empiriska stödet för psykologisk behandling för PTSD Förkunskapskrav Leg psykolog som gått Wise Minds specialistkurs Prolonged Exposure I, alternativt en fyradagars grundutbildning i Prolonged exposure som är godkänd av CTSA. Behörig är också psykologer som inhämtat motsvarande kunskap på annat sätt (men ej godkänd av CTSA) men leder då inte till certifiering som behandlare i Prolonged exposure. Kursens omfattning och upplägg Kursen sträcker sig över två terminer och omfattar 20 teoritimmar och 60 handledningstimmar i grupp om tre elever, sammanlagt 20 tillfällen, face-to face eller via skype. Varje handledningstillfälle inleds med en teoritimmes fördjupning i prolonged exposure utifrån aktuell forskning kring de olika behandlingskomponenterna samt verksamma principer i exponeringsbehandling vid PTSD. Den teoretiska fördjupningen syftar till att öka praktiska terapeutfärdigheter i hur olika hinder för att bedriva effektiv behandling enligt prolonged exposure kan övervinnas och hur behandlingen kan modifieras utifrån varje enskild patient. Kursledare och handledare Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria har utbildning i Prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer av Edna Foa. Examinator Eva Hedenstedt, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Examination Teoridelen tenteras muntligt vid varje handledningstillfälle, totalt 20 tillfällen, genom att deltagarna redovisar och diskuterar artiklarna som ingår i kurslitteraturen.

10 10 För godkänd handledningsdel krävs minst två genomförda terapier, 60 lektionstimmar handledning i grupp om tre deltagare samt att deltagaren levererar filmade sessioner inför varje handledningstillfälle. Sessionerna kommer att skattas enligt adherence skala för PE av certifierad PE-handledare. Vidare krävs skriftliga fallrapporter för samtliga genomförda terapier. Litteratur Chiles, J.A., & Strosahl, K.D. (2004) Clinical Manual for Asseessment and Treatment of Suicidal Patients. American Psychiatric Press Inc. Foa, E. B., Hembree, E.A. & Rothbaum, B.O. (2013) Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT. Natur och Kultur Foa, E.B., Gillihan, S. J. & Bryant, R. A. Challenges and Successes in Dissemination of Evidence-Based Treatments for Posttraumatic Stress: Lessons Learned From Prolonged Exposure Therapy for PTSD. (2013) Psychological Science in the Public Interest, p 1 47 Harned,M.S., Korslund, K.E., Foa, E.B. & Linehan, M.M. Treating PTSD in suicidal and selfinjuring women with borderline personality disorder: Development and preliminary evaluation of a Dialectical Behavior. (2012) Behaviour Research and Therapy 50 p McLean, C.P. & Foa, E.B. Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. (2011) Expert Rev. Neurother. 11(8), Ytterligare ett tjugotal artiklar, totalt ca 800 sidor Kursen kommer att utvärderas skriftligt och muntligt i slutet av varje termin. Pris kr + moms, vilket inkluderar 60 grupphandledningstimmar ( 20 x 3 timmar), 20 teoritimmer och examination. Kurslitteratur ingår ej i priset. Artiklar, eventuella handouts och annat kursmaterial skickas ut via epost och deltagarna skriver själva ut. Information och anmälan: , Sista anmälningsdag 16 februari Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort.

11 11 ÄTSTÖRNINGAR EVIDENSBASERAD BEDÖMNING OCH BEHANDLING Stockholm, april, 8-9 juni och 31 augusti-2 september, 2015 Kursens syfte: Målet med kursen är teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad bedömning och behandling av ätstörningar på avancerad nivå, samt metodiskt ställningstagande till anpassning av aktuella behandlingar för komplexa fall som inte fått tillräckligt hjälp av välgenomförd behandling. Lärandemål 1. Att få kunskap om och förstå förklaringsmodeller och innehåll i evidensbaserade behandlingar genom god vetskap om bakomliggande empiri och teori 2. Att förvärva färdigheter som krävs för att självständigt bedriva evidensbaserad behandling av ätstörningar 3. Att kunna skräddarsy behandlingen utifrån patientens behov, resurser och förmågor på ett metodiskt och välavvägt sätt, med särskild hänsyn till komorbiditet, funktionsnedsättningar och andra variabler hos patienter som inte har haft god framgång i tidigare väl-genomförda behandlingar. Kursens innehåll: Kursen består av föreläsningar och workshop, färdighetsträning i form av rollspel och genomgång av definierade problemsituationer i kliniska fall. Följande moment kommer att ingå i kursen: 1. Aktuell diagnos och kommande förändringar i DSM-5: Styrkor, problem och klinisk betydelse. Utöver detta tas riskfaktorer upp för utveckling av ätstörningar, samt kort om prevention och riktlinjer från National Institute for Clinical Excellence: NICE om behandling av ätstörningar. 2. Bedömning av ätstörningar. Genomgång av Eating Disorders Examination Questionnaire som anses vara the gold standard, olika frågeformulär och observationsmetoder, samt funktionell analys av beteende vid ätstörningar 3. Transdiagnostisk behandling av ätstörningar (KBT) 4. Familjeterapeutisk behandling av ätstörningar (Maudsley modellen) 5. Orientering om empiri och kort genomgång av klinisk användning av Interpersonell psykoterapi, Dialektisk beteendeterapi, dagvårdsprogram, samt gruppbehandling Kursens upplägg och omfång: Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar, samt en halvdag för examination och diskussion. Totalt ingår 42 lärarlektioner (6 dagar X 7 lektioner) för undervisning och 4 lektioner för sammanfattande diskussion och slutexamination (först skriftlig examination, sedan muntligt förhör och slutligen diskussion och integration av

12 12 kursen). Examination: Obligatorisk närvaro. Kursdeltagarna förväntas dessutom vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen, samt muntlig examination (främst via rollspel). Kursen utvärderas i efterhand via en web-baserad tjänst. Examinator: Ata Ghaderi, Fil dr, professor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut Medverkande lärare Ata Ghaderi, Fil dr, professor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut Anna Berg, leg psykolog, certifierad i Maudsley-modellen Thomas Parling, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut Kurslitteratur: Fairburn, C. G. (2008). Fairburn, D. G. (2008). Cognitive behaviour Therapy and Eating Disorders. New York: Guilford Press. (317 sidor). Grilo, C. M., &Mitchell, J. E. (2011). The treatment of eating disorders: A clinical handbook. New York: Guilford Press. (606 sidor). Lock, J., Grange, D., Agras, W. S., & Dare, C. (2012). Treatment manual for anorexia nervosa: A family-based approach. New York: Guilford Press. (270 sidor) Originalartiklar om behandlingsstudier och viktiga kliniska perspektiv tillkommer. Referens- och fördjupningslitteratur: Fairburn, C. C. (2011). Att övervinna hetsätning. Stockholm, Studentlitteratur. Treasure, J., Smith, G., & Crane, A. (2007). Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder: The new Maudsley method. Sussex: Routledge. Treasure, J. schmidt, U., & MacDonald, P. (2009). The Clinician s Guide to Collaborative Caring in Eating Disorders: The new Maudsley Method. Sussex: Routledge. Målgrupp Leg psykolog med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Plats: Stockholm, Ersta konferens, Erstagatan 1K. Kl , utom examinationsdagen den 2 september: kl Pris: kr + moms inkl lunch samt för- och eftermiddagsfika. Litteratur ingår inte i kursavgiften. Handouts och en del annat kursmaterial mejlas till deltagarna för egen utskrift. Information och anmälan: Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan. För ytterligare information kontakta Eva Hedenstedt mobil , Sista anmälningsdag 5 mars 2015

13 13 PSYKOLOGEN SOM HANDLEDARE - HANTERA SVÅRA HANDLEDNINGSSITUATIONER MED HJÄLP AV ACT OCH MI Kursen är ackrediterad inom samtliga specialistinriktningar Stockholm september, oktober och november 2015 Kursens syfte Allt oftare ingår handledningsuppdrag i psykologens arbetsuppgifter och psykologen förväntas handleda personal på alla nivåer inom bland annat psykiatrin, primärvården, företagshälsovården, socialtjänsten, elevhälsan, arbetsförmedlingen och den somatiska vården. Psykologen ställs därmed ofta inför en rad komplicerade handledningssituationer som kräver såväl fördjupad teoretisk kunskap som konkreta redskap för att kunna hanteras, exempelvis konflikter i gruppen som försvårar meningsfull handledning, personer som inte vill delta i handledning, som tar för mycket plats, som är på gränsen till utmattning eller som misstror/konkurrerar med handledaren. Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som kan tillämpas i alla typer av handledning. Särskilt fokus läggs på hur psykologen, med hjälp Motiverande samtal, kan hantera motstånd och etiska dilemman som uppstår i handledningsgrupper. Vidare lär kursen ut principer och tekniker från Acceptance and Commitment Therapy som hjälper handledaren att hantera egna tankar och känslor i svåra handledningssituationer. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Redogöra för hur Motiverande samtal och ACT kan användas vid handledning. Praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper. Behärska tekniker och förhållningssätt som krävs i arbete med svåra handledningsgrupper. Utarbeta gruppspecifika handledningsstrategier vid etiska dilemman och andra svåra situationer vid handledning. Kursens innehåll Kursen består av föreläsningar och workshop, färdighetsträning i form av rollspel och hemuppgifter vid varje kurstillfälle, genomgång av definierade svåra handledningssituationer samt handledning på handledning av dessa.

14 14 Introduktion MI kopplad till handledning Introduktion ACT kopplad till handledning Grupprocesser och handledarens beteende Olika sorts handledning och dess olika svårigheter: proceshandledning, metodmanual handledning, verksamhetshandledning Feedback Olika kognitiva svårigheter som kan påverka den handledes attityd i gruppen Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar. Totalt ingår 36lärarledda timmar och 6 timmar för examination. Undervisningsformerna är föreläsningar, workshop och praktiska övningar i form av rollspel. Examination Obligatorisk närvaro föreligger och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen, samt muntlig examination (främst via rollspel). Målgrupp Leg psykologer som handleder eller kommer att handleda som en del av sina arbetsuppgifter. Kursen vänder sig till såväl psykologer som har en lång erfarenhet av att handleda och till psykologer som är nybörjare i handledarrollen. Kursen är ackrediterad inom samtliga specialistinriktningar. Kursansvarig/examinator Kursansvarig och examinator: Liria Ortiz, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare. Litteratur Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S.C. & Smith, S. (2007). Sluta grubbla börja leva. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K. G. (2014). ACT i teori och tillämpning: vägen till psykologisk flexibilitet. Stockholm: Natur & Kultur. Heberlein, A. (2014). Etik, människa, moral, mening: en introduktion. Albert Bonniers Förlag. Miller, W.T. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring.

15 15 Natur & Kultur. Milne, D.L.( 2009) Evidence-Based Clinical Supervision. Principles and Practice. Wiley- Blackwell Olofsson, R. (2010). Beteendeanalys i organisationer: handbok i OBM. Stockholm: Natur & Kultur. Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur. Rosengren, D.B. (2012). Motiverande samtal MI: en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur. Pris kr + moms inklusive lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteraturen ingår inte i priset. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Tid och Plats Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm, kl samtliga dagar Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan För ytterligare information eller Sista anmälningsdag Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort.

16 16 TVÅNGSSYNDROM - BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANTERING Stockholm sept, okt, 7-8 dec 2015 Kursens syfte Kursen syftar till att ge en helhetsbild av tvångssyndrom avseende diagnostik, behandling och ett övergripande patientomhändertagande. Kursen är på avancerad nivå och syftar till att psykologen, efter examinerade moment, ska få specialistkompetens i tvångssyndrom. Med specialistkompetens avses inte bara att kunna behandla enskilda patienter med tvångssyndrom utan psykologen ska också ha en grund för att, inom ramen för hennes verksamhet, kunna etablera behandlingsprogram, vårdflöden, utbildningar och kvalitetssystem, för denna patientgrupp. Kursen har en tydlig forskningsgrund som innefattar neuroanatomi, genetik, farmakologi, neuropsykologi, randomiserade behandlingsstudier, processtudier samt kliniska fallexempel. Samtliga lärare är legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av att behandla tvångssyndrom, och med forskningserfarenhet inom området. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas psykologen kunna: Redogöra för diagnostiska markörer, prevalens, genetik, neurofysiologi etc. Praktiskt diagnostisera tvångssyndrom gentemot andra psykiatriska tillstånd Redogöra för grunderna i psykologisk behandling utifrån ett evidensbaserat Synsätt Genomföra beteendeanalys på avancerad av patienter med tvångssyndrom utifrån operant och respondent teori samt införlivainformationsprocessmodeller i beteendeanalysen Redogöra för diagnostik och behandling av hoarding Behärska tekniker och förhållningssätt som krävs i arbete med exponering med responsprevention med svåra patientfall Utarbeta individspecifika vidmakthållandeprogram Kursens innehåll Moment 1 Diagnostik Diagnostik med särskild tonvikt på transdiagnostiska fenomen såsom hoarding, hypokondri, trichotillomani, psykotiska inslag, parafilier, samt tics. Syftet med detta moment är att psykologen ska kunna göra adekvat och korrekt diagnostik även i svårare fall.

17 17 Moment 2 Orsaks- och vidmakthållandemodeller Momentet avhandlar de olika orsaks- och vidmakthållandemodellerna av tvångssyndrom vilka inbegriper psykologi, genetik och neuroanatomi. Särskilt fokus kommer att läggas på informationsprocessteori och hur dessa fenomen kan yttra sig i en klinisk kontext. Syftet med detta moment är att psykologen ska förstå hur olika biologiska och psykologiska faktorer kan påverka uppkomst och symptombild samt vilka konsekvenser detta kan få i en behandlingskontext. Kunskaperna som förvärvas i detta moment kommer att återkomma som praktiskt inslag i moment 4. Moment 3 Evidens I moment 3 avhandlas evidensen för de olika psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativen vid tvångssyndrom. Särskild tonvikt kommer att läggas på de olika psykologiska behandlingsmodellerna och evidensen för olika slags behandlingskomponenter. Syftet med detta moment är att psykologen ska kunna argumentera för och/eller emot psykologisk behandling utifrån ett evidensbaserat synsätt. Moment 4 Beteendeanalys Moment 4 syftar till att psykologen ska kunna praktiskt genomföra en beteendeanalys av patienter med tvångssyndrom. Detta inbegriper klassisk och operant betingning samt informationsprocessmodeller. Momentet innefattar både standardiserad KBT vid tvångssyndrom men särskild tonvikt kommer att läggas på svårare fall. I detta moment ingår även en föreläsning om KBT vid hoarding som fortfarande betraktas som en del av diagnosen tvångssyndrom Moment 5 Exponering med responsprevention Exponering med responsprevention (ERP) är idag betraktat som en nödvändig intervention för att kunna behandla tvångssyndrom. Detta moment går först igenom de olika teoretiska modellerna för ERP vid tvångssyndrom. Momentet innehåller fallexempel med särskilt svåra fall där interventionerna behöver skräddarsys. Moment 6 Avslut och vidmakthållandeprogram Moment 6 omfattar de interventioner som krävs för att kunna optimera behandlingsresultaten och minimera patientens fortsatta vårdbehov. Syftet med detta moment är dels att psykologen ska kunna designa en individuell vidmakthållandeplan utifrån beteendeanalysen men också kunna optimera resurser med hjälp av andra aktörer och professioner. Momentet inkorporerar kunskap från genetik, informationsprocessteori och beteendeanalys. Kursens omfattning och uppläggning Kursen omfattar 6 heldagar uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar. Totalt ingår 36 lärarledda timmar och 6 timmar för examination. Undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i form av rollspel.

18 18 Examination Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. För godkänt krävs närvaro på samtliga föreläsningar/seminarier samt godkänt betyg på följande examinerande moment: 1. Duggor 2. Diskussionsseminarium 3. Praktiska övningar 4. Hemtentamen Målgrupp Leg psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi. Kursansvarig och examinator Erik Andersson, Med dr, leg psykolog, KI Litteratur Abramowitz, J. S. (2006). Understanding and treating obsessive-compulsive disorder : a cognitive behavioral approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. ( 400 sidor) Artiklar (3-5 st till varje kurstillfälle) kommer att avhandlas och tenteras (totalt 400 sidor). Pris kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteratur ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera. Tid och plats Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm. Kl samtliga dagar. Information och anmälan Anmälan görs på under Kontakt och kursanmälan För ytterligare information eller Sista anmälningsdag Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet inte blir tillräckligt stort

19 19 KLINISK SEXOLOGI I Specialistkurs för psykologer, ackrediterad av Psykologförbundet Stockholm, start 3-4 sept, okt och 3-4 dec 2015 Kursens syfte: Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi och därmed förstärka psykologens kompetens att med information, rådgivning och kvalificerad terapi möta sexologiska frågeställningar, problem och störningar hos barn, unga, vuxna och gamla människor. Lärandemål Kunskap och förståelse 1. Utförligt redogöra för och exemplifiera den kliniska sexologins olika kunskapsområden samt förklara kunskapsbildningen i klinisk sexologi utifrån aktuella forskningsrön och klinisk erfarenhet. 2. Redogöra för vad ett professionellt förhållningssätt vid sexologisk rådgivning innebär Färdighet och förmåga 3. Kommunicera om sexualitet inom ramen för en terapeutisk relation ochskapa en behandlingsrelation som möjliggör ett öppet samtal om sexualitet Värderingsförmåga och förhållningssätt 4. Värdera, jämföra och ta ställning till olika norm- och värdesystem som sätts i samband med människans sexualitet 5. Värdera och ta ställning till aktuella teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete Kursens innehåll: 1. Människans psykosexuella utveckling 2. Aktuell sexualfysiologi 3. Sexuella script, norm-och värdesystem 4. Kontakt och kommunikation i den terapeutiska relationen 5. Sexuell identitet och orientering. HBTQ-perspektivet 6. Parafilier

20 20 7. Klinisk sexologi och dess tillämpningsområden: vårdcentral, andrologi/urologi, gynekologi/obstetrik, psykiatri, klinisk psykologi/psykoterapi, medicinsk habilitering/rehabilitering, sjukgymnastik, kriscentrum för män/kvinnor. 8. Sexuella problem/dysfunktioner, etiologi och behandling 9. Teori och metodik i sexologisk forskning Kursens upplägg och omfång: Kursen omfattar 6 heldagar (kl ) uppdelade på tre tillfällen om vardera 2 heldagar, inklusive en heldag för examination och diskussion. Totalt ingår 42 lärarlektioner (6 dagar X 7 lektioner) för undervisning och 7 lektioner för sammanfattande diskussion och slutexamination (först skriftlig examination, sedan muntligt förhör och slutligen diskussion och integration av kursen) Examination: Obligatorisk närvaro föreligger och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Kursen examineras genom kontinuerliga mindre hemuppgifter, skriftlig tentamen samt muntlig examination. Kursen utvärderas på särskilt formulär direkt efter kursavslutning. Lärare och examinator: Lars-Gösta Dahlöf, Docent em. psykologisk sexologi, Göteborgs universitet ( examinator) Indra Windh, Leg. psykolog och psykoterapeut, Sexualmedicinskt Centrum, Göteborg Katarina Öberg, Med. dr., leg. psykolog och psykoterapeut. CASM, KS, Stockholm Kurslitteratur: Leiblum, S. (ed.) (2006) Principles and Practice of Sex Therapy. 4 th Ed. New York: Guilford Press (550 sidor) Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, C. (red.) (2010) Sexologi. Stockholm: Liber. (300 sidor) Forskningsserie Sexologi. 6 artiklar i Psykologtidningen nr 5,6,7,6,9 och (25 sidor) Ett urval aktuella särtryck från sexologiska facktidskrifter (ca 150 sidor) Målgrupp: legitimerade psykologer Plats: Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm, kl samtliga tagar Pris: kr + moms inkl lunch och för- och eftermiddagsfika samtliga dagar. Kurslitteratur ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar

PROLONGED EXPOSURE. CEFALÚ på SICILIEN

PROLONGED EXPOSURE. CEFALÚ på SICILIEN Wise Mind AB Fyra dagars kurs i PROLONGED EXPOSURE CEFALÚ på SICILIEN 25-29 juni 2015 Cefalù är en italiensk medeltidsstad på Siciliens norra kust, sju mil från Palermo. Strandpromenaden och den långa

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 Kognitiv beteendeterapi en introduktion, 15

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht 2013 Vt 2014 Göteborg/Stockholm Kognitiv beteendeterapi en introduktion,

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) I MALMÖ SVERIGEHÄLSAN AB BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (STEG-1 KBT) SVERIGEHÄLSAN

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi Moa Mannheimer, enhetschef och leg. psykolog på BUP Grinden, deltar vid ISIS höstsymposium 2012 för att berätta om hur de arbetar med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi för allmänläkare, La Gomera 2-6 november 2009

Introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi för allmänläkare, La Gomera 2-6 november 2009 Wise Mind Psykologiskt Kunskapscenter erbjuder Introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi för allmänläkare, La Gomera 2-6 november 2009 Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en uppsättning

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Mastersprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Dnr HS 2013/164 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut om inrättande:

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi

INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi KBT-gruppen i Stockholm i samarbete med Behavioral Tech inbjuder till INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi Huvudlärare: Charles Swenson, MD Medverkande lärare: Maria Bragesjö, leg psykolog Anna

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio.

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio. STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) avseende barn och ungdom, utb.kod: S1BU151 (Basic Course in Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents from a Family

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien Wise Mind AB erbjuder en utbildning i Acceptance and Commitment Therapy, ACT Jordanien 4-12 januari 2014 Jordanien som är en av de mest välmående arabländerna, är känt för sin gästvänlighet, uråldrig historia,

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Start hösten 2014 i Malmö Psykologpartners i Malmö anordnar en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Start våren 2016 i Stockholm Psykologpartners i Stockholm anordnar en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har utbildat tre omgångar psykoterapeuter för legitimation sedan 1994. Nu startar SFKH en handledar- och lärarutbildning

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationsinriktad inriktning, 45 hp.

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationsinriktad inriktning, 45 hp. Sid 1 (7) Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationsinriktad inriktning, 45 hp. Basic psychotherapy training with systemic therapy and relationshiporiented approach,

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Mindfulness definieras av Jon Kabat-Zinn som ett sätt att rikta uppmärksamheten: i nuet, med avsikt och utan

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Start januari 2015 i Stockholm Psykologpartners i Stockholm anordnar en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot kognitiv

Läs mer

Stress- och återhämtningsbeteenden Huay Yang, Thailand

Stress- och återhämtningsbeteenden Huay Yang, Thailand Analys och förändring av Stress- och återhämtningsbeteenden Huay Yang, Thailand 5-9 januari 2016 Huay Yang är en liten fiskeby som ligger på östkusten i centrala Thailand, 13 mil söder om staden Hua Hin

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Wise Mind AB. Fyra dagars utbildning i. KBT vid Sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna. CEFALÚ på SICILIEN.

Wise Mind AB. Fyra dagars utbildning i. KBT vid Sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna. CEFALÚ på SICILIEN. Wise Mind AB Fyra dagars utbildning i KBT vid Sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna CEFALÚ på SICILIEN 2-6 juli 2015 Cefalù är en italiensk medeltidsstad på Siciliens norra kust,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Handledarutbildning 2013-2014

Handledarutbildning 2013-2014 Handledarutbildning 2013-2014 Kursplan Praktisk information Utbildningen har två grenar 1) Handledning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) på relationell grund 2) Handledning i kognitivt-relationellt

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Makower&Skön. Bearbetning Irena Makower.

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT START AUGUSTI 2014 I LINKÖPING Psykologpartners i Linköping anordnar en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot kognitiv

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning höstterminen 2015 2015 Höstterminen Sista anmälningsdag Fredag 2015-08-21 (efter det i mån av plats) Plats Ersta konferens Erstagatan 1K Stockholm

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng)

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng) Kognitiva Utbildningsenheten Lund AB Datum 2009-02-20 Utbildningsansvarig: Jens Knutsson 0768-582413 jens.knutsson@kueab.se INBJUDAN TILL Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Tfn 0491-882 97. 572 28 Oskarshamn www.oskarshamn.se/nova

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Tfn 0491-882 97. 572 28 Oskarshamn www.oskarshamn.se/nova Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning vid Nova i Oskarshamn, i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är den

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

KURSPLAN. Grundläggande utbildning i Psykoterapi Steg I, med kognitiv inriktning i Nyköping. ht 2006 ht 2007

KURSPLAN. Grundläggande utbildning i Psykoterapi Steg I, med kognitiv inriktning i Nyköping. ht 2006 ht 2007 KURSPLAN Grundläggande utbildning i Psykoterapi Steg I, med kognitiv inriktning i Nyköping ht 2006 ht 2007 Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Sörmland (CKPT-Sörmland) i samarbete med Psykiatriska klinikens

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

Samtliga lärare har gedigen klinisk erfarenhet inom sitt område och flera har även forskarerfarenhet.

Samtliga lärare har gedigen klinisk erfarenhet inom sitt område och flera har även forskarerfarenhet. Inbjudan till Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning vid Nova i Oskarshamn, i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen Kognitiv Beteendeterapi

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) Omfattning: 5 dagar. Datum: 22-24 januari + 13-14 mars 2014 Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, gatuplanet Målgrupp: Utbildningen vänder

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Idrottspsykologisk rådgivarutbildning

Idrottspsykologisk rådgivarutbildning Idrottspsykologisk rådgivarutbildning Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott Bosön, Stockholm Januari 2015 December 2016 Kursinformation Bakgrund Elitidrottsrådet uppdrog

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer