Bostäder i Svanesund Västra Änghagen PLANPROGRAM. Samrådshandling för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostäder i Svanesund Västra Änghagen PLANPROGRAM. Samrådshandling för"

Transkript

1 Samrådshandling för Bostäder i Svanesund Västra Änghagen Orust kommun Västra Götalands län Upprättat den 7 september 03 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun PLANPROGRAM Flygfoto över Svanesunds samhälle på sydöstra Orust. Programområdet för Västra Änghagen ligger direkt norr om Svanesund centrum. Bakgrund och syfte Svanesund är med sina omkring 000 invånare Orusts näst största samhälle och huvudort i den södra kommundelen. Här finns ett av Orusts största utbud av service, handel och fritidsaktiviteter. Samhällets geografiska läge med färjeförbindelse till fastlandet och närheten till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Det finns också en stor efterfrågan på bostäder i Svanesund som lockar med sitt rika friluftsliv och närheten till naturupplevelser. Utbyggnaden av bostäder i Svanesund har under de senaste åren huvudsakligen skett i bergen nordost om centrum i Änghagenområdet, främst i form av villabebyggelse. Planprogrammets syfte är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder, i området väster om Änghagen, det så kallade Västra Änghagenområdet. Målsättningen är att här skapa ett varierat utbud av boendeformer i en attraktiv miljö, som skall tillgodose dagens behov och locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra en intern omflyttning. Goda förutsättningar finns för att kunna koppla det nya området till centrum med ett gång- och cykelstråk via befintliga villagator. Biltrafiken föreslås ledas runt via en ny matarväg genom området som kopplar ihop det befintliga Änghagenområdet med Färjevägen i höjd med bensinstationen väster om centrum. Området och den föreslagna matarvägen finns med i Översiktsplan 009. Planprogrammet är ett första steg i planprocessen och inte ett färdigt förslag. I programskedet ges allmänhet, myndigheter och organisationer tillfälle att komma med synpunkter tidigt i processen.

2 Förutsättningar Programområdet om ca 5 ha är beläget direkt norr om Svanesunds samhälle och består av områden för möjlig bostadsutbyggnad blandat med värdefulla rekreationsområden. Marken är i kommunal ägo med några undantag, bland annat för ett fåtal villafastigheter som finns inom området. Programområdet utgörs av kuperad terräng och höjderna varierar från ca +3 meter längst i söder upp till ca +9 meter på de högsta topparna i nordost. Det finns inga kända höga naturvärden i området. En naturvärdesinventering kommer att genomföras i det fortsatta planarbetet. Allmänna intressen Programområdet tillhör kustområde som i sin helhet är av riksintresse enligt kap Miljöbalken med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i miljöbalken utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter. Ett genomförande av programförslaget bedöms inte skada riksintresset. Tidigare ställningstaganden I Översiktsplan 009 pekas västra Änghagen ut som område lämpat för bostadsutbyggnad. Norr och söder om området pekas värdefulla naturområden ut. En ny matarväg som kopplar ihop Sesterviksvägen med Lyckhemsvägen genom västra Änghagen finns också utritad. Enligt kommunens mål skall det finnas en planberedskap för en utbyggnad av minst 00 nya bostäder i Svanesund under översiktsplanens planperiod (5 år). En utbyggnad enligt detta planprogram tillgodoser mer än väl det målet. Programområdet saknar idag detaljplan. Området gränsar mot söder och öster till detaljplanelagda områden. Naturmiljö Stora delar av programområdet utgörs av ett populärt och vackert rekreationsområde med flertalet upptrampade stigar. Genom den västra delen löper i nord-sydlig riktning en bäck. Här finns hagmarker som tidigare betades av hästar men som numera alltmer växer igen. Öster om dessa växer en gles granskog och ytterligare ett steg åt öster blir terrängen svårtillgänglig med tätt växande björk och sly. Den östra delen av programområdet, området kring vattentornet, utgörs av en glesare tallskog och ett mer öppet landskap med berg i dagen. Härifrån har man hänförande över Halsefjorden. Kulturmiljö Programområdet ligger inom ett fornlämningstätt område och ett flertal kända fasta fornlämningar med olika högt bevarandevärde återfinns här. Det rör sig om boplatser, en hällristning och gravplatser i form av stensättningar och dösar. En arkeologisk utredning av området kommer att påbörjas under början av 0. Syftet med den är att ta reda på om det finns fler fornlämningar i området som vi idag inte känner till. Kommunen vill ta hänsyn till fornlämningsmiljön i området genom att integrera lämningarna i planeringen och öka tillgängligheten till dem. I det fortsatta planarbetet kan en avgränsning av flera av fornlämningarna behöva genomföras, dvs fornlämningsområdenas utbredning klarläggas och det kan komma att påverka lokaliseringen av den föreslagna bebyggelsen. Det finns ett stort antal stengärdsgårdar i området som vittnar om ett tidigare mer öppet landskap med bete och odling.

3 Geoteknik De geotekniska förutsättningarna i området är i huvudsak goda med berg i dagen eller tunna jordlager. Längs den bäckravin som löper i nordsydlig riktning genom programområdet behöver släntstabiliteten kontrolleras. Bäckravinen kommer enligt programförslaget huvudsakligen att bevaras och utgöra naturområde i den kommande detaljplanen. Där bebyggelse utmed bäckravinen föreslås behöver förutom släntstabiliteten även klargöras eventuella sättningsrisker. Inom ett område med fyllnadsmassor i den sydöstra delen av programområdet behöver fyllningens sammansättning och marken egenskaper under klarläggas. En geoteknisk undersökning av området kommer att genomföras i det fortsatta planarbetet. Infrastruktur Området ligger direkt norr om Svanesunds samhälle med nära gång- och cykelavstånd till samhällets centrum med service och handel. Närmsta busshållplats finns på Färjevägen. Härifrån går bussar till bland annat Varekil, Henån och Stenungsund vilket ger området bland de bästa förutsättningarna på Orust för arbetspendling med buss. Trafiken på Färjevägen genom Svanesund innebär på sina håll konflikter och en tidvis hård belastning när färjan anländer. Stressen till färjan genom centrum medför höga hastigheter på Färjevägen och förstärker upplevelsen av vägen som en barriär som delar av samhället. I korsningen Färjevägen-Sesterviksvägen uppstår ofta farliga situationer när bilar som skall svänga vänster in till Änghagen lätt blir stående och stoppar upp trafiken till färjan. Kommunala vatten- och avloppsledningar till angränsande bebyggelse har dimensionerats för att tillkommande bebyggelse skall kunna kopplas på. Området skall ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde. En VA- och trafikutredning kommer att genomföras i det fortsatta planarbetet. Kraftledning Programområdet begränsas i norr av en högspänningsledning om 30 kv samt två kraftledningar om vardera 0 kv. Ledningsrätten och säkerhetsområdet runt 30 kv-ledningen är 0 meter på vardera sida om ledningen, inom vilket avstånd ny bebyggelse ej bör placeras. Kommunen har ett ansvar enligt kap 3 Miljöbalken i frågor som rör miljö och hälsa. Hit hör frågan om elektromagnetiska fält från kraftledningar. Det finns idag inga rekommenderade riktvärden för godtagbar exponering av magnetiska fält eller angivna skyddsavstånd. Kommunen, som använder sig av den så kallade försiktighetsprincipen vid lokalisering av ny bebyggelse i närheten av kraftledningar, har i Översiktsplan 009 angivit att bebyggelse inte skall förläggas så att det elektromagnetiska fältet kan överstiga 0, μt. Man har också angivit en skyddszon om ca 50 meter runt 30 kvledningen där ingen ny bebyggelse bör medges. Istället föreslås här att marken används till annat såsom bete. Mobilmast I den östra delen av programområdet står en mobilmast på mark som arrenderas av kommunen. En utbyggnad enligt programförslaget innebär att masten kommer att behöva flyttas. Förutsättningarna för att flytta masten kommer att redas ut i det fortsatta planarbetet där ny lämplig lokalisering kommer att utses. 3

4 Programkarta Programområdet om ca 5 ha är beläget direkt norr om Svanesunds samhälle och består av områden för möjlig bostadsutbyggnad blandat med värdefulla rekreationsområden. Här föreslås ca 80 nya bostäder i blandad form samt en ny förskola. bete/odling ny matarväg naturområde naturområde 3 förskola ny matarväg GC-väg naturområde bete/ odling bete/odling Teckenförklaring gc-väg mot centrum gräns för programområdet skyddsavstånd för befintlig kraftledning enligt ÖP befintlig fornlämning befintlig stenmur föreslagen gångväg Skala :3000 (A3) m föreslagen ny bebyggelse enligt fyra karaktärer: ) huvudsakligen radhus, ) huvudsakligen villabebyggelse 3) flerbostadshus ) stycketomter 5

5 Exempel på ny bebyggelse. Exempel på sutterängradhus byggda runt en kulle. Placeringen skapar en social sida mot gården och på utsidan höga lägen med naturen alldeles inpå. (Vistaberg trädgårdsstad - Södergruppen arkitekter). Exempel på naturanpassad bostadsbebyggelse. Höjdskillnader tas upp i socklar, detaljstuderade gatusträckningar och smala gaturum skapar en småskalig och trivsam miljö. Befintliga träd och vegetation bevaras mellan husen. (Brf Valö fyr - Landström arkitekter; Hestra parkstad, kv Grieg - Niels Torp AS arkitekter; Understenshöjden - Bengt Bilén; Fritidshus Kebal - Landström arkitekter; kv Gulsporren - Malmström Edström Arkitekter) 3. Exempel på fl erbostadshus med gaveln mot gatan där fina rum skapas mellan husen. (Hestra parkstad, kv Nielsen - Vandkunsten) 6

6 Förslag till förändring Det övergripande syftet med en planläggning av området är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Svanesund, i attraktiva lägen på gångavstånd från centrum. Genom att skapa ett varierat utbud av boendeformer av hög arkitektonisk kvalitet i en attraktiv miljö vill kommunen locka till såväl inflyttning som en intern omflyttning. Ny bebyggelse Programförslaget utgår ifrån en idé om blandad bostadsbebyggelse, anpassad till naturen och topografin med skogen alldeles inpå knuten. Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse har i programmet avgränsats från delar som bör bevaras för rekreation. Förslaget utgår ifrån befintlig struktur i landskapet och att befintliga gärdsgårdar i området i så stor utsträckning som möjligt bevaras. Gärdsgårdarna används som gränser vid lokaliseringen av ny bebyggelse. Bergstopparna sparas. Förslaget inrymmer delområden med fyra olika karaktärer på bebyggelsen. Karaktärernas lägen finns utsatta med nummer i programkartan och på motstående sida ges exempel på bebyggelse. Karaktärerna är:. Huvudsakligen radhus förlagda till sluttningarna runt höjder. Bergstopparna sparas och fina gårdsrum skapas här. Nära naturen och fina höjdoch slägen.. Huvudsakligen villabebyggelse som anpassas till naturen. Höjdskillnader tas upp i sockeln, träd och vegetation mellan husen sparas. Gaturummen hålls smala för en småskalig och trivsam miljö. I öster och söder finns fantastiska lägen med utblickar. 3. Flerbostadshus med gaveln mot gatan där fina rum uppstår mellan husen. Centralt läge i området.. Stycketomter förlagda till de lite flackare partierna inom programområdet. Här har man möjlighet att bygga sitt eget hus och bestämma mer själv över gestaltningen. Trafik En utbyggnad av bostäder i Västra Änghagenområdet innebär en ökning av trafikrörelserna i Svanesund. För att främja rörelser till fots och cykel föreslås en ny gångoch cykelväg från området till centrum, förlagd till förlängningen av Bäckvägen genom skogen där det idag går en stig. Den gör att området får en nära koppling till centrum. En ny matarväg genom tillkommande område som kopplar ihop det befintliga Änghagenområdet med Färjevägen i höjd med bensinstationen väster om centrum föreslås. En rundmatning av trafiken kan innebära att trafiken på Färjevägen och Sesterviksvägen lättar något. Samtidigt finns risken att den tillkommande bebyggelsen medför en högre trafikbelastning på Sesterviksvägen. I vilken mån detta påverkar trafikproblemen på Färjevägen, framförallt i korsningen Färjevägen-Sesterviksvägen måste studeras i det fortsatta planarbetet där en trafikutredning behöver tas fram. Befintliga trafikproblem på Färjevägen behöver, oavsett den nya bebyggelsens påverkan, åtgärdas. Farliga situationer i korsningen Färjevägen-Sesterviksvägen beroende på dålig sikt i kombination med stillastående trafik och stress till färjan måste avhjälpas. De viktigaste åtgärderna är att korsningen Färjevägen-Sesterviksvägen byggs om till en rondell, att kurvan väster om korsningen rätas ut för bättre sikt samt att en gång- och cykelväg byggs från centrum ner till färjan. Natur Stora områden i nordost och mot befintlig bebyggelse i söder bevaras som naturmark. Områdena som erbjuder vackra naturupplevelser och spunkter skall vara tillgängliga för allmänheten och hållas orörda. De tidigare betesområdena omkring bäckravinen föreslås åter tas i bruk för bete och odling och på det sättet förhindra den igenväxning som håller på att ske och skapa ett mervärde för området och för hela Svanesund. En gångväg utmed ån skall tillgängliggöra området. Den glesa tallskogen i områdena runt vattentornet kan till viss del bevaras och ge karaktär åt föreslagen bebyggelse i detta område. Här finns utpekade gångstigar som leder upp i naturen norr om programområdet. Fornlämningsmiljön skall integreras i området, synliggöras och tillgängliggöras, exempelvis genom att en promenadslinga skapas mellan dem eller att man återskapar siktlinjerna mellan rösena som finns på några toppar i området. Uppvärmning Tillkommande bebyggelse skall vara energisnål och uppvärmningen skall ske på ett hållbart sätt. Förutsättningarna för att få in en gemensam uppvärmning skall undersökas under det fortsatta planarbetet. Passivhusteknik och plushus är exempel på energisnål bebyggelse. Fjärrvärme från pelletspanna, bergvärme och solfångare är exempel på uppvärmningssystem utan klimatpåverkan. 7

7 Genomförande Inom programområdet skall finnas tomter för självbyggeri såväl som delar där husföretag kan gå in och skapa områden med mer sammanhängande gestaltning av god kvalitet. Kommunen har för avsikt att med programhandlingen som grund gå ut med en markanvisningstävling för olika delområden. Här kommer kommunen i egenskap av markägare att verka för att få in olika upplåtelseformer i området. Stor vikt skall också läggas vid gestaltning och användning av rummen mellan husen. Det fortsatta planarbetet kommer att ske genom en eller ett par detaljplaner för området, med en genomförandetid om 0-5 år. Området kommer att få en etappvis utbyggnad. Bedömning av miljöpåverkan Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte kommer att påverka något Natura 000-område negativt eller medföra betydande miljöpåverkan enligt kriterier i bilaga till MKB-förordning (SFS 005:356). Det sistnämnda ställningstagandet grundar sig på följande motiv: Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i tid och rum. Planområdet hyser inga idag kända natureller kulturmiljövärden, förutom fornlämningar. Fornlämningarna i området kommer att integreras i planeringen. En naturvärdesinventering kommer att genomföras under det fortsatta planarbetet. Programförslaget innebär att de värdefulla naturområden för rekreation som pekats ut i kommunens översiktsplan finns med i planläggningen vilket ger dem ett ökat skydd jämfört med idag. Bebyggelsen kommer i stor utsträckning att anpassas till miljön och befintlig struktur i landskapet. Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Programområdet ligger i nära anslutning till centrum med tillgång till service och kommunikationer. Rörelser till fots och med cykel främjas genom att dessa ges en genväg till centrum. Tillkommande bebyggelse skall vara energisnål och värmas upp med förnyelsebar energi i så stor utsträckning som möjligt. I närorådet kommer att finnas goda möjligheter till odling och rekreation. Planprocessen Planprogrammet är ett första steg i detaljplaneprocessen. Efter programsamrådet görs en sammanställning av inkomna synpunkter i en programsamrådsredogörelse. Synpunkterna arbetas därefter in i formella planhandlingar. I detta fall kan det på grund av områdets storlek bli aktuellt att dela in området i ett antal mindre delområden, där en separat detaljplan tas fram för varje del. Som grund för planhandlingarna görs också olika utredningar, såsom geotekniska och arkeologiska, för att belysa förutsättningarna för bebyggelsen. Ett färdigt planförslag (för varje delområde) med plankarta och bestämmelser samt tillhörande beskrivningar och illustrationer skickas därefter ut på plansamråd. Efter eventuell korrigering av handlingarna ställs detaljplanen ut för granskning och inhämtande av nya synpunkter innan ett slutgiltigt förslag kan antas av kommunfullmäktige. Vad tycker du om förslaget? Synpunkter på programmet skall vara Förvaltningsområde samhällsutveckling tillhanda senast den 6 december 03 via mail till eller post till adressen: Orust kommun, Förvaltningsområde samhällsutveckling, Henån Planprogrammet har tagits fram av Orust kommuns planavdelning genom Rickard Karlsson, planchef och Karin Jern, handläggande planarkitekt. Programmet finns även på kommunens hemsida: under arbete Har du frågor kontakta Karin Jern eller tel Orust kommun Henån Centrumhuset, Åvägen -6 tel

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005.

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. Dnr P 384 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD PROGRAMSAMRÅDSHANDLING PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 1 SYFTE OCH MÅL

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer