Nr 6 Mars Forskning om Stockholmsregionen. En inventering av forskning om regionen och en undersökning av dialogen mellan högskola och samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 6 Mars 2003. Forskning om Stockholmsregionen. En inventering av forskning om regionen och en undersökning av dialogen mellan högskola och samhälle"

Transkript

1 Nr 6 Mars 2003 Forskning om Stockholmsregionen En inventering av forskning om regionen och en undersökning av dialogen mellan högskola och samhälle

2 Forskning om Stockholmsregionen En inventering av forskning om regionen och en undersökning av dialogen mellan högskola och samhälle

3 Förord Universitetsvärlden genomgår för närvarande en revolution där krav att universiteten ska ikläda sig en roll som motor i den ekonomiska utvecklingen ställs. I Sverige har detta nya ansvar givits i form av att universitet och högskolor har tilldelats en tredje uppgift att bidra till samhällets utveckling. Uppgiften formulerades första gången år Då innebar den att universitet och högskolor fick en skyldighet att informera om den forskning som bedrevs vid lärosätet. Att sprida kunskap om forskning och forskningsresultat sågs 1977 som ett sätt att främja användningen av forskningen. Från och med 1997 vidgades den tredje uppgiften till att universitet och högskolor ska samverka med det omgivande samhället, och många tolkar den tredje uppgiften som den som har störst betydelse för den regionala utvecklingen trots att både högskolans utbildning och dess forskning är aktiviteter som på ett påtagligt sätt kan bidra till den regionala utvecklingen genom det utbud av kvalificerad arbetskraft som de erbjuder. Den högre utbildningen byggdes ut kraftigt under 1990-talet genom att antalet studenter ökade med mer än 80 procent medan antalet lärare bara ökade med cirka 20 procent. Grundforskningens resurser har också urholkats, och många högskolors basfinansiering i form av fakultetsanslag är numera så svag att de har betydande svårigheter att fullgöra sitt uppdrag som samhällets forskningsorgan. Regionplane- och trafikkontoret har därför under hösten 2002 låtit genomföra en andra inventering av forskning om regionen, samt en undersökning av dialogen mellan högskola och samhälle. Vi har velat undersöka om de för Stockholmsregionen speciella, ibland unika, problemen och förutsättningarna som berör den funktionella regionens utveckling får en tillräcklig uppmärksamhet via beviljade ansökningar vid de nationella forskningsråden och genom de olika högskolornas egen basfinansiering. Det gäller särskilt på områden som trafik och miljö, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. Den första inventeringen genomfördes år 1999 och finns redovisad i PM 20:1999. Mot bakgrund av höstens inventering föreslås ett fyra punkters program för att: Förstärka nätverken mellan den akademiska forskningen och regionen Utveckla ett partnerskap för att underlätta finansieringen av Stockholmsforskning Synliggöra Stockholmsforskningen för en bredare publik Stärka Stockholmsregionens roll som mötesplats för det internationella vetenskapssamhället inom framförallt storstadsforskningen. Förslagen kommer att tas upp i Regionplane- och trafikkontorets fortsatta arbete och vi hoppas att få synpunkter på dem från läsarna av denna promemoria. Inventeringen har genomförts av Lars Olof Persson och Pia Westford vid Nordregio. Projektledare på Regionplane- och trafikkontoret har varit Inger Redelius. Stockholm i mars 2003 Börje Wredén Tf. regionplanedirektör 2

4 Innehåll Förord...2 Innehåll...3 Introduktion...4 Inventering...6 Metod och sökanvisning...6 Kommentarer...7 Resultat av projektinventeringen...7 Sociala förhållanden...8 Högskolornas arbete med att föra ut forskningen till samhället i övrigt...15 Södertörns Högskola...16 Stockholms Universitet...17 Kungliga Tekniska Högskolan...18 Forskarnas erfarenheter av dialogen med stockholmsregionen...20 Förslag till ett bättre utbyte forskare avnämare samt till en vidgad Stockholmsforskning...22 Bilaga 1. Ny forskningsbaserad litteratur: resultat av sökning på Libris databas mm...25 Bilaga 2. Institutioner som fått enkäten och institutioner som svarat med projektbeskrivning

5 Introduktion Det är snarare mångfalden i socialt, kulturellt och ekonomiskt avseende än folkmängdens storlek som gör Stockholmsregionen till en av de viktigaste drivkrafterna för förnyelse av näringsliv och samhälle i Sverige. Det är en förnyelse som har både fram- och baksidor. Den höga FoU-intensiteten inom vissa ekonomiska sektorer och den snabba kommersialiseringen av innovationerna har en viktig del i att den nya ekonomin successivt växer fram. Men samtidigt är konkurrensen om världsmark-nadsandelar just på dessa områden oerhört hård, och skapar en sårbarhet i regionen som tidvis slår tillbaka med stora nedskärningar, konkurser och temporär arbetslös-het även bland högt kvalificerad personal. Den sociala och kulturella mångfalden spelar en avgörande roll för Stockholmsregionens mognad som metropol med global attraktionskraft och exponering. Välfärdssystemen kan emellertid inte vare sig eliminera eller dölja de stora sociala problem som följer av bristande integration. Och de höga rankingtalen i internationell konkurrens som Stockholmsregionen uppnår när det gäller god miljö, kontrasterar mot att de flesta stockholmare upplever trängseln inom snart sagt alla trafikslag och på bostadsmarknaden som uttryck för en dålig livsmiljö. Forskningen på en rad områden har uppenbara uppgifter att fylla för att understödja den tekniska och ekonomiska förnyelsen och för att skapa underlag för att värdera och åtgärda problemen varhelst de uppkommer. Den offentligt finansierade forskningen i Sverige är utpräglat nationellt inriktat, numera med en i ökande utsträckning internationell koppling genom bl. a. EU:s ramprogram. Samarbete mellan det privata näringslivets FoU och universitetsforskningen är etablerad och stark i Stockholmsregionen. Det gäller särskilt inom teknisk-naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen. Däremot kan man fråga sig om de för Stockholm speciella, ibland unika, problemen och förutsättningar som berör det regionala samhällets utveckling får en tillräcklig uppmärksamhet via beviljade ansökningar vid de nationella forskningsråden. Det är för att undersöka denna fråga som RTK återkommande beställer inventeringar av aktuell forskning om och kring Stockholmsregionens villkor. Det gäller särskilt på områden som trafik och miljö, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. År 1999 genomfördes en första sådan inventering (Regionplane- och trafikkontoret, PM Nr 20). Föreliggande inventering och analys genomfördes under hösten 2002 och har ett vidare syfte. Förutom att uppdatera och komplettera inventeringen av forskningsprojekt och relevant forskningsbaserad litteratur som redovisas i följande avsnitt - ställer vi frågan om hur informations- och kunskapsutbytet mellan forskarsamhället och det övriga regionala samhället fungerar idag och hur det skulle kunna utvecklas och fördjupas. Vi utgår från antagandet att det finns goda möjligheter att redan inom existerande medelsramar för projektet som ändå pågår, att öka den samhälleliga relevansen och nyttan av forskningen. Vi undersöker 4

6 därför hur formerna för detta interaktiva utbyte ser ut idag och hur det skulle kunna utvecklas. Mot bakgrund av dessa inventeringar och undersökningar föreslår vi i det sista avsnittet ett fyra punkters program för att: förstärka nätverken mellan den akademiska forskningen och regionen: utveckla en partnerskapsbaserad finansiering av Stockholmsforskning synliggöra Stockholmsforskningen för en bredare publik samt att stärka Stockholmsregionens roll som mötesplats för det internationella vetenskapssamhället framför allt inom Storstadsforskning 5

7 Inventering Metod och sökanvisning Stockholmsregionen har här definierats som en funktionell region, till skillnad från Stockholms läns geografiska avgränsning. Det har också medfört att det inte gjorts någon absolut geografisk avgränsning för inventeringen. Den kan omfatta projekt som har sin empiri utanför länet men som berör verksamheterna i Stockholms län. Avgränsningen av ämnen har gjorts utifrån en bedömning av vilka kunskapsområden som har en väsentlig betydelse för aktörer som verkar för en utveckling av regionen, eller delar av regionen, och där det finns skäl att studera Stockholmsspecifika förhållanden. Ekonomiska, sociala, samhällsvetenskapliga och kulturella ämnen ingår generellt. Tekniska och medicinska projekt ingår inte. Undantagna är projekt inom ämnena markanvändning, infrastruktur och trafik, teknikhistoria och miljömedicin. I bilaga 2 finns en förteckning över de institutioner som inbjudits att medverka. Inventeringen baseras på en elektronisk enkät som skickats till prefekter eller motsvarande med övergripande ansvar för forskning på institutionsnivå. Därtill har gjorts en sökning i Libris databas. En sökning på ett antal större organisationers hemsidor har givit ytterligare pågående projekt och publikationer. Vi har alltså inte gjort en strikt avgränsning till forskning. Projektinventeringen och sökningen i Libris avser pågående eller efter 1999 avslutade projekt och dokument. De redovisas ämnesvis, projektinventeringen i avsnitt 3.1 samt i fullständig form i bilaga 3. Resultatet av Librissökningen redovisas endast i bilaga 1. Enkäten består av frågor som dels identifierar formalia kring projekten och anger kontaktvägar, dels beskriver projektet och resultaten i form av färdigställda eller planerade dokument. Enkätundersökningen har gjorts med hjälp av programvaran E-val, som distribueras av företaget LUVIT AB i Lund. E-val har funktioner för skapandet av enkäter, för utskick till e-postlistor och för mottagande och sammanställningar av svaren. Svaren samlas i en databas, varifrån de i oformaterat skick kan exporteras till ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram. Vi har använt programmets funktioner för skapandet av enkäter, utskick och mottagande av enkätsvaren. En test av funktionerna gjordes först i ett internt utskick till mottagare på KTH. Ett introducerande brev skickades via e-post med en Internetlänk till enkäten. Brevet skickades till prefekter eller till administrativa chefer på institutionsnivå, till ett brett urval av institutioner vid högskolor och universitet i Stockholms län, vid Uppsala Universitet, Örebro Universitet och Mälardalens Högskola. Enstaka brev skickades till forskare vid Göteborgs Universitet och Jönköpings Högskola. Internt inom KTH skickades brevet till forskare och forskningsansvariga. Adresserna fick vi från högskolornas administrativa avdelningar eller från hemsidan. I ett fall fick vi inte tillgång till prefekternas adresser för att man ville skydda deras e-postlådor. Istället fick vi skicka brevet via ett administrativt ombud. 6

8 Prefekten, eller motsvarande, ombads att skicka enkäten vidare till berörda forskare eller själv fylla i enkätsvaren. Utöver det ursprungliga brevet skickades en påminnelse till prefekter vars institutioner givit enstaka eller inga svar. Varje enkät rymmer ett projekt, varför en del forskare har skickat flera enkäter. Vi har alltså ingen kontroll över hur många forskare som nåtts av enkäten eller svarsfrekvensen. Sökningen i Libris databas (www.libris.kb.se) gjordes efter ämnesordet Stockholm och omfattar alla publikationstyper utom artiklar, med få undantag. Ett urval av sökresultatet ingår i inventeringen. Publikationer om specifika gator eller byggnader har inte tagits med i inventeringen. Sökningen på större organisationers hemsidor gjordes efter ett urval av myndigheter, konsulter och intresseorganisationer. Hemsidorna beskriver ofta inte pågående projekt varför telefonkontakter togs i flera fall. Kommentarer Vi har fått blandade reaktioner på enkäten. En del av de personer som hört av sig har varit mycket positiva och ansett det angeläget att få med sina projekt. En del har tyckt att det är för tidskrävande att svara och vi har i en del fall blivit ombedda att söka upp projektinformationen på deras respektive hemsida. I några fall har man tagit kontakt för att man varit osäker på om det egna projektet är relevant. Det har då gällt den geografiska avgränsningen. Det har också gällt huruvida kulturinstitutioners konstnärliga utvecklingsarbete, som motsvarar forskning, ska ingå eller ej. Dessa arbeten kan ha ett relevant kunskapsinnehåll. Problemet, ur vår synvinkel, är att det ofta inte dokumenteras i skriftlig form. Vi har i denna inventering inte särskilt uppmanat till beskrivning av projekt som saknar skriftlig dokumentation. Vår bedömning är dock att det kan finnas anledning att i en framtida inventering föra in relevanta teman som kulturinstitutioner arbetar med, för att möjliggöra kontakter med konstnären/projektledaren. Resultat av projektinventeringen Eftersom inventeringen riktats till en delvis annan grupp jämfört med inventeringen från 1999 är det ibland svårt att säga om inriktningen av forskningen förändrats eller om olikheter är ett resultat av sökningen. Efter en genomgång av projekt och rapporter kan vi dock konstatera att de sociala frågeställningarna fortfarande utgör en väsentlig andel av projekten. Boendesegregation är ett ämne som behandlas inom flera discipliner och som tycks ha fått ökad uppmärksamhet. Ungdomars sociala situation och självmord är andra ämnen som behandlas inom det sociala området. Även bland de projekt som undersöker historiska förhållanden är de sociala frågorna dominerande. 7

9 Transporter och trafik är ett annat aktivt område med många projekt, men med en kraftig dominans av KTH-ledda projekt. Få projekt behandlar stadens tekniska infrastruktur i övrigt. Under rubriken stadsbyggande/planering ryms inom ramen för ett tjugotal projekt en bred skara ämnen och ett flertal discipliner, från designrelaterade frågeställningar om arkitektur och buller via olika aspekter på stadens rumsliga uppbyggnad till projekt om maktförhållanden i planeringen. Karakteristiskt för denna grupp är att projekten ofta sträcker sig över flera ämnen med bas i olika teoriområden. Flera projekt behandlar förorter och förortsliv, som förefaller ha fått ett ökat intresse. Vid inventeringen har vi fångat upp endast ett fåtal projekt som behandlar näringslivets tillstånd och förhållanden på arbetsmarknaden. Däremot finns många rapporter (i Libris) skrivna i detta ämne. Projekten nedan är numrerade i den ordning de återfinns med fullständig beskrivning i bilaga 3. Sociala förhållanden 1. Metropolitprojektet (om socialt arv). Institutet för social forskning, Stockholms Universitet 2. Varför ser dom oss inte? Intervjuer med gymnasieelever om hur de upplever sin skolsituation. (Delprojekt i Gymnasieskolans möte med ungdomar som riskerar social utslagning, GURU). 3. Projekt vid nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Karolinska Institutet: 4. Att arbeta med självmordsnära patienter: Utvärdering av effekter av utbildning på självmordspreventiva insatser och psykiatriska vårdgivares attityder. 5. Studie av den psykiatriska personalens suicidalitet samt attityder till arbetsmiljö och patienter. 6. Ungdomars attityder till självmordshandlingar. 7. Förhållandet mellan livshändelser och självmordsförsök. 8. WHOs multicenterstudie beträffande självmordsförsök: bevakning av trender och uppföljning. 9. Utvärdering av filmdokumentären Kärleken är den bästa kicken för självmordsprevention i skolan. 10. Utvärdering av en självmordsförebyggande metod (Mentalt förebyggande hälsovård livskompetens) för skolan. 11. Dokumentation och utvärdering av klassmorfarkonceptet. Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms Universitet 8

10 12. Specialpedagogik och sociala problem på gymnasiet (GURU-projektet). Institutionen för individ och omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm 13. Elever i Specialpedagogisk Verksamhet (ESV-projektet). Lärarhögskolan i Stockholm 14. Delinquent Networks Youth Co-offending in Stockholm. Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet 15. Utsatthet och rädsla för brott bland barn, ungdomar och vuxna i Tyresö. Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet 16. Utvärdering av elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik i skolåren 3 och 8. PRIM gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm 17. Skolklimat, prestation och anpassning i 21 mellanstadie- och 20 högstadieskolor. Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 18. Den maktlösa måltiden - om mat inom äldreomsorgen. Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala Universitet Boende/segregation 19. Neigbourhood Governance - Capacity for Integration. Samhällsbyggnad, KTH 20. Neighbourhood Housing Models (NEHOM). Samhällsbyggnad, KTH 21. Från hyresrätt till bostadsrätt. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet 22. The Social City. (om planering för boendet) Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet 23. Förortsliv, förortsskola, förortskamp; Segregation och planering. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet 24. Preferenser beträffande bostadskvaliteter - olika konsumentgruppers bostadsval. Bebyggelseanalys, KTH 25. Stockholms bostadsmarknad en jämförelse med andra storstäder i EU. Temaplan AB, Stockholm Projekt vid institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet: 26. Transformation of European Cities and Urban Governance 27. Grannskapseffekter, en studie av segregationens konsekvenser 28. Urban development programmes, urban governance, social inclusion & sustainability 29. Models of good practice in refugee dispersal and concentration 9

11 30. Skapandet av svenskglesa bostadsområden: segregations- och nätverksgenererade flyttningar i det urbana Sverige 31. Maria Nordström: Miljökvaliteter och segregation. Ideal och verklighet i bostadsområden under omvandling. Kulturgeografi, Stockholms Universitet 32. Stadsformer och segregation. Kulturgeografi, Stockholms Universitet Kulturella förhållanden 33. Virtual Society. Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, Multimedia, Pedagogik och Teknik vid Grafisk Centrum i Tumba 34. På ett bräde - om föränderliga subkulturella uttryck och intryck. Lärarhögskolan i Stockholm 35. Ett decennium av kris - institutionsteatern under 90-talet. Enheten för konstnärligt utvecklingsarbete, Dramatiska institutet 36. Populära Passager: Medierna i det moderna konsumtionsrummet. Arbetslivsinstitutets program för arbete och kultur 37. FOLK-projektet - Att forska och lära i kommunikation med omvärlden. Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 38. Mänsklig röst x2. Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 39. Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer. Göteborgs universitet Näringsliv/arbetsmarknad 40. Evenemang och upplevelseindustri i Stockholm - en studie av förutsättningar och effekter. Institution??? 41. Term Structures in the Office Rental Market in Stockholm. KTH och SIFR, Stockholms finansforskningsinstitut 42. Det växande Sverige, studier av arbetskraftsrekrytering i expansiva verksamheter, branscher och regioner i ett etniskt perspektiv, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet Trafik/transporter 43. Framtidens trafiksystem? maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor. Tema teknik och social förändring, Linköpings Universitet 10

12 44. Special Transport Services and Performance Evaluation Methods (Preliminär rubrik). Samhällsbyggnad, KTH 45. "Funktionshindrades värdering av färdtjänst" Skriften Knutsson, S (1999) Färdtjänstens produktionsmål. En jämförelse mellan Stockholms län, Göteborgs kommun och Östergötlands län, KFB-Meddelande 1999:9 46. ITS för vägtrafikledning i Stockholmsregionen - systemlösning och potential ITS för vägrafikledning i Stockholmsregionen. Förstudie inom programmet "Stockholmsregionens framtida transportlösningar". Avdelningen för trafik och logistik, KTH 47. Information Technology and Individual Preferences of Travel. Samhällsbyggnad, KTH, Ericsson 48. Vägars effekter på fågelliv och klövvilt. Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet 49. "IT-utveckling och förändrade beteenden i tid och rum - med fokus på nya flyttningsmönster"; "IT och förändrade rumsliga mönster". Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet 50. Riktlinjer för vägens närområde. Vägverket, region Stockholm Projekt vid avdelningen för transport- och lokaliseringsanalys, KTH: 51. Värderingar och osäkerheter i samhällsekonomiska bedömningar av infrastrukturprojekt 52. Kostnadsfunktioner inom transportsektorn 53. Infrastruktur och transportmönster i Östersjöregionen 54. Biltrafikanternas värdering av drift- och underhållsåtgärder 55. Aktivitetsbaserade analysmodeller och annan modellutveckling till stöd för Stockholmsregionens transportplanering 56. Sårbarhet i det svenska vägtransportsystemet 57. Inkorporering av informationsteknologi i efterfrågemodeller för persontrafik 58. PROSPECTS Procedures for Recommending Optimal Sustainable Planning of European Cities Transport Systems 59. Sårbarhet i det svenska järnvägstransportsystemet 60. En före-och-efter databas för studier av Öresundsbrons konsekvenser för markanvändning, transporter och miljö samt för validering av modellsystem 61. Regionala effekter av Öresundsbron ekonometriska studier av produktivitet 62. Reformer i socialförsäkringssystemen - välfärdseffekter och arbetskraftsutbud 11

13 63. Integrering av trafikprognosmodeller, rumslig statistisk analys och geografiska informationssystem 64. Resebeteende och lokalisering i informationssamhället 65. CONPASS Better connections in European passenger transports 66. Metodstudier avseende modeller för långväga personresor Teknisk infrastruktur 67. Filter av järnoxidtäckt olivinsand för avskiljning av naturligt organiskt material vid dricksvattentillverkning. Sveriges lantbruksuniversitet, SWECO VIAK Stadsbyggande/planering 68. HUSUS - Hushåll och Urbana Strukturer i Uthålliga Städer. Teknik- och vetenskapshistoria, KTH 69. Urban Governance. Samhällsbyggnad, KTH 70. NOISE DESIGN Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Arkitekturskolan, KTH 71. Projekt SFC Små FörortsCentra ur ett stadsdelsnyttoperspektiv. KTH Centrumfunktion 72. Urban form och urbana livsstilar - en studie av fysisk planering som styrmedel för miljö, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Samhällsbyggnad, KTH 73. Den planerade staden - Diskursiva spänningar i stadsbyggandets planeringstänkande. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) 74. Rekordår och miljonprogram. Flerfamiljshus i stor skala. En fallstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet 75. Det offentliga rummets organisering: Kropp, estetik och hygien i Stockholms stadsrum. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet 76. Almstriden och det politiska etablissemanget. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 77. Miljöstyrning i stora byggprojekt exemplet Hammarby Sjöstad. Bebyggelseanalys, KTH 78. Kraftspelet om platserna samverkansprojekt i våra städer. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet 12

14 79. Storstadens arkitektur och kulturmiljö. Utredningsprojekt. Riksantikvarieämbetet 80. Gamla Stan i Stockholm, fördjupat studium av stadsdelens utvecklingshistoria utgående från två bebyggelseområden. Kommittén för Stockholmsforskning 81. Undersökning av grundläggningspålar vid Riksdagshuset. Institutet för trävetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet 82. Miljöinriktning i hushållens vardagsliv. Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet 83. Barn och platser i staden - tillgänglighet, användning och inflytande. Kulturgeografi, Stockholms Universitet 84. Det offentliga rummets gränsöverskridande potential i den segregerade staden -arkitektoniska och sociala rum. Byggfunk, Lunds Universitet Historia 85. Sveriges utveckling mot ett enhetligt valutaområde (1200-tal till 1400-tal). Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet 86. Stockholm Stads- och kommunhistoriska institutet 87. Barnadödlighet, fattigdom och sanitära reformer: Stockholm SU-KI Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm 88. Varför fosterbarn? Barndomens ideal och praktik med utgångspunkt i Stockholms fattigvårds utackorderingar av barn Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms Universitet 89. Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor Uppsala universitet 90. Policing Public Women. The Regulation of Prostitution in Stockholm Ekonomisk historiska institutionen, Stockholms Universitet Natur och park 91. Nationalstadsparken ett experiment i hållbar utveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer. Idrottshögskolan i Stockholm 92. Biologisk mångfald och fysisk planering. Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms Universitet 93. Fauna management in urban environments. Institutet för landskapsplanering, Ulltuna 94. Lovö-projektet. Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet 13

15 95. Adaptiv samförvaltning av grönområden i Storstockholm. Institutet för systemekologi, Stockholms Universitet 96. Samordnad övervakning av barrförluster i Stockholms län. Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet 97. Naturmark som resurs i bebyggelseplanering. Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet 98. Institutionella förändringars betydelse för att säkerställa biologisk mångfald och ekosystemens resiliens: en jämförelse mellan Kristianstads Vattenrike och Nationalstadsparken. CNM, Stockholms Universitet Miljö 99. CCE - Competence Centres for the Environment, KTH 100. Vatten- och närsaltsutbytesmodeller för Stockholms mellan- och ytterskärgård. Systemekologi, Stockholms Universitet 101. Adaptiv förvaltning av näringsutsläpp till kustområden i Östersjön. Institutionen för systemekologi, Stockholms Universitet 102. Bioavailability of metals to the amphipod monoporeia affinis, interactions with authigenic sulfides in urban brackish-water and freshwater sediments. ITM, Stockholms Universitet 103. Adaptiv anpassnig av utsläpp av renat avloppsvatten till förhållandena i recipienten. Institutet för systemekologi, Stockholms Universitet 104. Urban Airborne Particles - Emissions, dispersion and short-term health effects. Institutet för tillämpad miljöforskning, Stockholms Universitet 14

16 Högskolornas arbete med att föra ut forskningen till samhället i övrigt Det är för Stockholmsregionen angeläget att den forskning som bedrivs om regionen också når de aktörer som verkar för regionens utveckling. Nordregio har fått i uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret att undersöka hur tre högskolor valt att arbeta med kunskapsspridning på central nivå. De högskolor som undersökts är Södertörns Högskola, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Riksdagens uppdrag till landets universitet och högskolor är att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, att bedriva forskning och forskarutbildning samt att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Undersökningen visar att kunskapsspridning sker inom samtliga dessa verksamhetsfält. Det är också lärosätenas avsikt att informationsverksamheten ska integreras i övriga verksamheter. I det följande beskrivs hur man arbetar med detta syfte. Undersökningen visar också att en väsentlig del av spridningen av ny kunskap sker lokalt i organisationerna. Den enskilde forskaren har själv det största ansvaret för att forskningen sprids. Forskarens nätverk, position, personliga egenskaper och ekonomiska resurser blir avgörande för hur spridningen kan ske. Grundutbildningen är högskolornas främsta medel att sprida kunskap. Mot bakgrund av snabba förändringar i samhället och en hög omställningstakt i arbetslivet krävs ett livslångt lärande bland arbetskraften (KTH). Därför erbjuder högskolorna i ökad omfattning även påbyggnadsutbildningar riktade till yrkesverksamma inom olika områden. Till utbildningsverksamheten hör också deltidsstudier och kvällskurser för personer som vill bredda eller fördjupa sina kunskaper (gäller SH och SU). Uppdragsutbildningar och olika slag av IT baserade distansmetoder för utbildning är andra och växande former för kunskapsspridning. Inom forskningens verksamhetsfält arbetar högskolorna aktivt med att bygga upp kontakter med näringslivet, kommuner och andra högskolor i Sverige och utomlands. Många av de kontaktskapande aktiviteter som ingår i högskolornas planer och program får den dubbla betydelsen av att främja en relevant forskning och att underlätta kommunikation och tillämpning av resultaten från forskningen. Kontaktnäten upprätthålls genom gemensamma projekt och seminarier. Industridoktoranderna ses som en viktig del i kontakterna mellan näringslivet och högskolan. Högskolorna vill därför öka intaget av doktorander med förankring i andra organisationer. Genom internationella inriktningar i studierna och genom att anta utländska doktorander uppnås vidare en hög kvalitet och en större spridning av nya kunskaper. Andra sätt att föra ut ny kunskap är via uppdrag åt offentliga sektorn och via remissvar. Enskilda forskare deltar också aktivt i samhällsdebatten och anlitas som experter i offentliga utredningar och i näringslivet. 15

17 Alumni är beteckningen för tidigare studenter vid högskolorna. De ses som en viktig länk mellan högskolan och näringslivet. Högskolornas alumniverksamheter, vilka bl. a. omfattar seminarier, syftar till att skapa fler kontakter mellan högskolan och näringslivet, och att underlätta för studenterna att komma ut i arbetslivet. Biblioteksservicen har en central roll för verksamheten. Dess funktion är främst att underlätta informationsinhämtning. Men övergången till elektroniska dokument gör även de egna avhandlingarna och artiklarna mer lättillgängliga för den som söker information. Inom högskolorna förekommer också skrivkurser, som kan höja läsbarheten av utgivna dokument. Aktiviteter som vänder sig till allmänheten är t ex de populärvetenskapliga föreläsningarna vid Stockholms Universitet. För att vägleda allmänhet som är intresserad av verksamheten, t ex blivande studenter, finns på KTH särskild telefonservice och ett informationscenter. Ett särskilt ansvar för information till massmedia finns på informationsavdelningarna. Nedan följer en beskrivning av verksamheter vid respektive högskola. Södertörns Högskola Högskolans styrelse antog under 2000 handlingsprogrammet Akademisk miljö i god kontakt med omvärlden. Huvudlinjen är att bygga upp nätverk för att underlätta kontakter. Kontakterna ska vara en integrerad del i den ordinarie verksamheten och ingå som en naturlig del i såväl utbildning som forskning. Samverkan sker alltså i första hand decentraliserat. Nedan beskrivs några av de mer övergripande verksamheterna. 1. Utvärderings- och samarbetsavtal med fem kommuner i Stockholms län, som fått del av den s k storstadssatsningen. I avtalet ryms även uppdragsutbildning. 2. Det regionala tillväxtavtalet i Stockholms län går ut på att förbättra affärsförbindelser med delar av Ryssland, de baltiska staterna och Polen. Här har SH ett samordningsuppdrag när det gäller den högre utbildningen och forskningens roll för tillväxt. 3. SH KompetensForum har till uppgift att underlätta studenternas övergång till arbetslivet. Här finns kvalificerade rådgivare som ger hjälp att göra affärsplaner av nya idéer. Här förmedlas projekt- och uppsatsuppdrag från företag, myndigheter och andra. Man samarbetar även med rekryteringsföretag. 4. SH Alumni ska ge studenterna öppningar ut i arbetslivet. 5. Kompetensbron arbetar med uppsökande verksamhet ritad mot små och medelstora företag för att väcka deras intresse för högskolans kompetens. Kompetensbron är ett samarbetsprojekt mellan flera lärosäten i Stockholm, Mälardalens högskola och huvudmannen Teknikbrostiftelsen i Stockholm. 16

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan UniLink-rapport 2009:3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Vad betyder omvärldsbevakning och omvärldsanalys för arbetet med samverkan?...

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för 1 Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Samhällsplanering och Milj; Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer