och vår kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och vår kompetensförsörjning"

Transkript

1 november 2010 Nyhetsbrev nummer 11 I detta Nyhetsbrev Bergskraft Bergslagen förlängt året ut! Bergskraft Bergslagens miljökemist Lotta Sartz ny Doktor Temadag om Infrastruktur och kompetensförsörjning Bergskraft Bergslagen utvärderat Injektering provas på Bergskrafts testfält Kommuner och län ansluter till Bergskraft Gruvavfall i fokus i projektet Min-Novations Avslutning på Bergskrafts skolprojekt Bergskraft Bergslagen deltar på Promotionbåten! Bergskrafts Ekonomisk Förenings medlemmar ökar BQ - Bergskrafts kvinnonätverk samverkar med andra nätverk Bergskraft deltar i förstudie om slaggdeponier Bergskraft Bergslagens finansiärer Bergskraft Bergslagen förlängt året ut! Projekt Bergskraft Bergslagen med ursprungligt slutdatum den 30 september 2010 har förlängts året ut. Under förlängningen skall speciellt fokus läggas på utvärdering, resultatspridning och strategiska försök på testfältet. Förlängningen är också central i ansträngningarna att överbrygga det finansiella glapp som uppstår mellan nuvarande projekt och det sökta Bergskraft 11 13, vilket har planerat beslutsdatum i mars Bergskraft Bergslagens miljökemist Lotta Sartz ny Doktor Lotta Sartz som sedan hösten 2005 varit anställd av Ljusnarsbergs kommun i projekten Bergkraft och Bergskraft Bergslagen har nu disputerat med sin avhandling Alkaline by-products as amendments for remediation of historic mine sites Avhandlingen försvarades vid Örebro Universitet den 8 oktober och baseras på det arbete som Lotta med kollegor bedrivit framförallt på testfältet vid Ljusnarsbergsgruvan i Kopparberg. Avhandlingen kan beställas från Bergskraft via Gunilla Pöchhacker: Temadag om Infrastruktur och kompetensförsörjning (forts sid 2) Bergskraft Bergslagen utvärderat Ansvarig utgivare: Stefan Sädbom Bergskraft Bergslagen Redaktör: Ingrid Wieselgren Liw Design De nya gruvorna i Bergslagen rycker allt närmare. Men hur klarar vår infrastruktur och vår kompetensförsörjning denna utveckling? Bergskraft och Regionförbundet Örebro arrangerar en temadag i början av 2011 för att diskutera dessa frågor. Ljusnarsbergs kommun har upphandlat en extern konsult för att utvärdera projektetet Bergskraft Bergslagen. Utvärderingen, som har utförts av Structor Miljöteknik AB i Örebro, kan beställas från Bergskraft via Gunilla Pöchhacker:

2 Alkaliska restprodukter för efterbehandling av historiska gruvavfallsområden, forts fr. sid 1 Bakgrund: En av de största källorna för spridning av tungmetaller till naturen i Sverige är läckage från gamla gruvavfallsdeponier. Avfall från historisk brytning (före 1900) har varit exponerat för luftens syre, nederbörd och erosion under lång tid, vilket gör det svårt att stoppa nedbrytningen av avfallet och spridningen av metallerna. Den äldre gruvbrytningen har inte heller haft lika effektiva sorteringsmetoder och anrikningsprocesser som dagens gruvor har, vilket också bidrar till att historiska deponier innehåller högre metallhalter än moderna deponier. Lotta har arbetat med två olika efterbehandlingsmetoder för dessa äldre gruvavfallsdeponier. Den ena metoden förhindrar genom injektering av alkaliska restprodukter (från t.ex. pappersmassaindustri, stålverk och kalkindustri) uppkomsten av surt, metallrikt lakvatten. I den andra metoden behandlas lakvattnet med hjälp av olika filter- och barriärlösningar. Vatten Förhindra uppkomst av metallrikt lakvatten - Injektering: Försöken är uppbyggda i åtta tunnor (vardera 0,8 m 3 ) där olika alkaliska restprodukter (flygaska, mesakalk och grönlutsslam) är varvade med gruvavfall. Tunnorna vattnas för att simulera nederbörd och utläckande vatten provtas dels vid utloppet, dels via suglysimetrar som är installerade på olika nivåer i tunnorna. Försöken startades i december 2006 och pågår fortfarande. Lakvattenbehandling filter Hösten 2007 byggdes filter för lakvattenbehandling på testfältet i Kopparberg. Filtren består av tre kopplade sektioner (vardera 0,4 m 3 ) med olika funktioner. Vid passage genom filtren, vilka bland annat innehåller alkaliska restprodukter, höjs ph på det sura gruvvattnet så att metaller som koppar och zink fälls ut och metallhalten i vattnet minskar. Resultat & slutsatser: Försöken har bekräftat att ph är den viktigaste parametern för att stoppa löslighet och rörlighet hos metalllerna. Det har också visat sig att olika alkaliska material har olika effekt beroende på om de innehåller alkalinitet i form av karbonat eller i form av hydroxid. För injekteringsförsöken visade det sig att tiden det tog för vattnet att passera tunnan hade större påverkan på resultatet än vilken typ av alkaliskt material som användes samt andelen alkaliskt material. System med flygaska visade sig här vara speciellt effektiva förmodligen på grund av deras förmåga att bilda svårgenomträngliga skikt, vilket ökade kontakttiden. Sammantaget kan man säga att det är möjligt att använda olika alkaliska restprodukter för att åtgärda miljöproblem från gamla gruvavfallsdeponier. Det är dock viktigt att man väljer alkaliska material som lämpar sig för den aktuella situationen och att de alkaliska materialens lämplighet alltid bör studeras i laboratorieskala innan man gör fullskaliga åtgärder i fält. Suglysimeter Surt gruvvatten Skiljevägg Alkalisk restprodukt Supportmaterial Alkalisk restprodukt Gruvavfall Dräneringslager Injektering Utlopp Filter Injektering provas på Bergskrafts testfält Vid några av Lottas försök på testfältet har så kallad simulerad injektering provats. Vid försöken har alkaliska restprodukter varvats med syragenererande metallrikt gruvavfall. Resultaten har varit lovande och det har därför beslutats att försöken med simulerad injektering skall kompletteras med försök att utföra verklig injektering i kubikmeter skala. Försöken ger praktiska erfarenheter och möjlighet att bedöma eventuella ytterligare behov av teknikutveckling. De ger också underlag för bedömning av metodens ekonomiska och miljömässiga fördelar/effekter vid efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark. Resultaten av dessa försök kommer att redovisas i slutrapport och så småningom även i vetenskapliga artiklar. 2

3 Kommuner och län ansluter till Bergskraft Som berättats i tidigare nyhetsbrev så förbereder Ljusnarsbergs kommun ett nytt Bergskraftprojekt för perioden 2011 tom Erbjudandet fokuserar bland annat på Bergsbrukets nuvarande och historiska betydelse, den outnyttjade potentialen i berggrunden, samt förekomsten av Bergsbruksrelaterade objekt vilka klassificerats som förorenad mark i de enskilda kommunerna. Det nya projektet planeras för en totalbudget om ca MSEK över tre år. Eftersom hela Bergslagen har förutsättningar och behov av bergsbrukets verksamheter dimensioneras projektet för samarbete med näringslivet i hela regionen. I skrivande stund saknas beslut från ett antal kommuner och län. Men positiva tjänstemannaförslag eller beslut om deltagande finns från Askersund, Ljusnarsberg, Kumla, Ludvika, Hällefors, Norberg, Filipstad, Lindesberg, Örebro, Filipstad, Arbetsförmedlingen i Fagersta och Lindesberg samt Regionförbundet Örebro. Kort projektsammanfattning: Bergslagen som historisk, ekonomisk och socialt definierad region har uppstått som ett direkt resultat av den rika tillgången på mineral och metaller. Dessa mineraliska råvaror har, även om de sedan 1950-talet minskat i betydelse, varit basen för regionens samhällsutveckling sedan vikingatiden. Trots att Bergslagen är en av Europas mineral- och metallrikaste regioner finns det i dag endast ett fåtal verksamheter där dessa resurser nyttjas för att skapa lokal, regional och nationell tillväxt. Potentialen nyttjas inte fullt ut vilket gör att det idag finns få Bergsbruksrelaterade arbetstillfällen: i direkt anslutning till utvinningen (dvs i gruvor och stenbrott), i primär förädling av råvaran (anrikning, smältverk och förädling) i efterbehandling av förorenad gruvoch industrimark inom relaterad industriell produktion (maskiner och utrustning för branschen) inom kringverksamheter såsom underhåll, transporter, service etc På grund av bristande teknik hade dessutom det tidigare Bergsbruket låg utvinningsgrad vilket gör att de historiska deponierna innehåller mycket metaller som både är ett miljöhot men också en outnyttjad resurs för tillväxt. Under de senaste fem åren har Bergslagens mineraliska naturresurser successivt åter uppmärksammats. Samhället är dock inte fullt ut medvetet om hur tillväxtpotentialen i Bergsbruket skulle kunna aktiveras och nyttjas på ett optimalt sätt. Man har inte heller en tydlig bild av hur denna utveckling skulle påverka t ex samhällets infrastruktur och kompetensförsörjning. Ett innovativt strategiskt nätverk har genom tidigare Bergskraftsprojekt byggts upp runt Bergslagens näringsliv inom Bergsbruk, Bergsbruksrelaterat miljöarbete, offentliga och akademiska aktörer. Med detta innovativa strategiska nätverk som bas byggs det nya projektet Bergskraft med verksamhet inom tre samverkande insatsområden: A) Bergsbruk B ) Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö) C)Bergslagsregional Utvecklingsoch Aktivitetsplan (BUSA) för relaterat näringsliv inom Bergslagen. Ett bättre nyttjande av regionens mineraliska råvaror skapar förutsättningar för ett rikt bergsbruksrelaterat näringsliv och därmed tillväxt i en region som är hårt drabbad av arbetslöshet, nedmontering av lokalsamhällen och utflyttning. Projektet skall arbeta för en hållbar och långsiktig Bergsbruksrelaterad tillväxt i regionen i samarbete med näringsliv inom Bergsbruk och relaterad miljöteknik samt samhället representerat av organisationer som är involverade i samhällsbyggandet. Syfte med Bergskraft Huvudmål: Hållbar Bergsbruksrelaterad tillväxt i Bergslagen i samarbete med näringsliv inom Bergsbruk och relaterad Miljöteknik. Delmål A: Nya arbetstillfällen skapas och gamla bevaras genom beslut om 2 nya gruvor senast Delmål B: Nya arbetstillfällen i Bergsbruks - och BrMiljö relaterade företag och FoU-miljöer inom anläggnings-, tillverknings- och kunskapssektorerna. Delmål C: En Bergslagsgemensam utvecklings-, strategi- och aktivitetsplan för hållbar tillväxt inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat Miljöarbete. Planen utgår från regionens förutsättningar med syftet att långsiktigt utveckla och nyttja våra tillgångar. De effekter som förväntas av projektet som helhet är nya arbetstillfällen, ökade investeringar, nytt kapital, kompetensförstärkningar inom näringsliv, akademi och offentlighet samt en Bergslagsgemensam utvecklings-, strategi- och aktivitetsplan för långsiktig och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat Miljöarbete. 3

4 Gruvavfall i fokus i projektet Min-Novations Min-Novations är ett projekt med 12 partners i sex Östersjöländer inom EU-finansierade Baltic Sea Region Program: Polen, Tyskland, Norge, Sverige, Estland och Finland. Leadpartner för projektet är AGH-University i Krakow, Polen. Total budget för det treåriga projektet är (ca 36 MSEK). De svenska parterna, Regionförbundet Örebro i samarbete med Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening och Örebro Universitet, Människa-Teknik- Miljö (MTM, forskningscentrum), har en kostnadsbudget på och respektive. Runt Östersjön finns idag Europas största producenter av metaller, mineraler och mineralbaserade produkter. Av de metaller som produceras i EU27-området så produceras hela 69% av allt koppar, 60% av allt bly, 42% av allt zink, 91% av allt järn, 53% av allt guld och 91% av allt silver i de tre länderna Sverige, Polen och Finland. Dessutom har man i Estland, Polen och Tyskland en mycket stor brytning av oljehaltiga skiffrar och kol. Utvinningen av dessa råvaror skapar stora mängder metallhaltigt avfall och har pågått under mycket lång tid. Speciellt de äldre historiska deponierna utgör en dold råvaruresurs och utgör samtidigt ett stort miljöproblem eftersom den stora mängden metaller i avfallsdeponierna lakas ut och skapar stora lokala och regionala miljöproblem. De tekniska och ekonomiska möjligheterna att bättre utvinna dessa råvaror har successivt förbättrats. Det finns i dag en tillväxtpotential för små och medelstora företag som utvinner råvaror ur deponier samtidigt som de minskar den framtida miljöbelastningen. Projektet Min-Novations skall bygga upp ett regionalt och internationellt nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och de små- medelstora företag som är verksamma inom denna utvinning av råvaror från gruvverksamheten i Östersjöregionen. Företagen i nätverket skall erbjudas möjlighet och teknisk/vetenskaplig hjälp att använda den nya tekniken för att uppnå ett bättre råvaruutnyttjande, en förbättrad lönsamhet samt ett bättre miljömässigt resultat. Regionförbundet Örebros roll i projektet är att i samarbete med Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening etablera ett regionalt nätverk mellan företag och övriga berörda aktörer i regionen. Nätverket kan sedan länkas till övriga deltagares nätverk runt om Östersjön. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening har en lång erfarenhet av det berörda näringslivet. På uppdrag av Regionförbundet kommer Bergskraft att i samarbete med Örebro Universitet kartlägga och vidareutveckla nya tekniska lösningarna för ett utökat bättre metallutbyte och en minskad framtida miljöbelastning. Genom projektet sker ett kontinuerligt erfarenhets- och teknikutbyte mellan de 12 parterna i de sex deltagande länderna. På så sätt kommer kunskap att kunna spridas till de små och medelstora företagen med verksamheter relaterade till den här typen av råvaruutvinning ur gruvavfallsdeponier. Företag i regionen som är intresserade av att delta i projektet ombeds kontakta: Regionförbundet Örebro Matz Rydsjö Örebro Universitet Professor Bert Allard eller Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening, Stefan Sädbom 4

5 Avslutning på Bergskrafts skolprojekt Elever på Kyrkbacksskolan har utfört försök med neutralisering och stabilisering av gruvavfall sedan hösten Som avslutning på skolprojektet ska eleverna få åka på studiebesök till kalkindustrin Nordkalk i Köping den 29 november. Under dagen väntar en spännande rundtur i fabriken med titt på den stora roterugnen där kalken bränns och besök i kontrollrummet där hela processen följs. Eleverna kommer även att få se de stora högarna med restprodukter som bildas under processen. Två av materialen som används i skolexperimenten kommer från just Nordkalk: filterkalk och kalkgranuler. Efter lunch kommer det att bli frågestund samt prisutdelning i tävlingen om bästa laborationsrapport. I rapporterna beskrivs bakgrund och syfte med skolexperimenten samt resultat från mätningarna. Där ska även finnas med en liten diskussion och slutsats. Rapporterna har bedömts med avseende på utförande, originalitet och resultatsammanställning. Tävlingen sponsras av Nordkalk i Köping. Juryn har bestått av Pär Odén, Nordkalk, Mattias Bäckström, Örebro universitet samt Stefan Sädbom, Bergskraft Bergslagen. Bergskraft Bergslagen deltog på Promotionbåten För åttonde året i rad arrangerade Örebro Promotion ett av Sveriges största evenemang för företag, offentliga aktörer och NGOs i Örebro län och omgivning.och Bergskraft var naturligtvis med. Dels presenterades resultat av projektet, dels söktes kontakter med organisationer och företag som har intresse av att utveckla sin relation till Bergsbruk. Bergskrafts Ekonomisk Förenings medlemmar ökar Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening välkomnar Nordkalk och Skinnskattebergs kommun som nya medlemmar! Förening är öppen för såväl fysisk som juridisk person och bedriver aktiviteter/ verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen med utgångspunkt i Bergsbruk och miljöteknik och som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen har också ett bolag med sex personer anställda vilka utför uppdrag åt medlemmarna och externa kunder. Bland aktuella uppdrag kan nämnas arbete med provberedning och analysering, utbildning och utredningar. Nyfiken på föreningen? Kontakta sekreteraren via BQ - Bergskrafts kvinnliga nätverk samverkar med andra kvinnliga nätverk Under våren och sommaren har Bergskrafts kvinnonätverk diskuterat samverkan med andra kvinnliga nätverk. Resultatet av diskussionerna är en workshop med gruvbesök vid Dannemora den 26 november. Workshopen är ett samarrangemang mellan Bergskrafts kvinnliga nätverk, RAW Material Group, Dannemora Magnetit och förhoppningsvis Länsstyrelsen i Örebro län. En separat inbjudan med program skickas inom kort ut inom nätverket. Hör av dig till Gunilla Pöchhacker om du tror att det finns några fler som är intresserade av samverkan och som idag inte får våra inbjudningar E-post: 5

6 Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening deltar i förstudie om slaggdeponier Jernkontoretdriver genom Tripple Steelix och Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening förstudien Nya metoder för att återställa deponier ( SlaggBerg ). SlaggBerg är ett utvecklingsprojekt med Jernkontoret som huvudman. Projektet administreras av Triple Steelix, har huvudsaklig finansiering från Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Västmanland, Region Örebro samt EUs strukturfond mål 2. Den tekniska delen genomförs av Bergskraft Bergslagen AB och Örebro Universitet. Bergslagen har ett stort antal deponier från historisk stål- och metalltillverkning. Dessa utgör potentiella miljöhot, och förhindrar marken från att bebyggas eller användas för andra ändamål. Detsamma gäller andra områden i världen som under längre tid haft tillverkning av stål och metaller. Redan idag arbetas det på många håll med att ta vara på metallrester ur äldre deponier. Metallutbytet är dock i allmänhet lågt. Verksamheten begränsas också av att arbetet riskerar att orsaka ökat läckage av tungmetaller och andra föroreningar till omgivningen. SlaggBerg har som mål att öka metallutbytet genom att utnyttja teknik och arbetsmetoder som idag inte används i detta sammanhang. Projektet kommer att omfatta inventering och tester av sådan teknik i samarbete med teknikägare och aktörer från andra branscher. Projektet kommer även att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att återvinna andra deponirester än metaller. Projektet kommer att testa och införa ny teknik som minskar läckage från deponier. Även här kommer tekniköverföring från andra branscher att ske. Målet är dels att minska risken för långsiktig miljöpåverkan, och dels att minska risken för läckage vid arbete på deponin. Därmed kommer man att öka möjligheten att grundligt bearbeta en deponi även i känsliga områden. Projektet omfattar även en kartläggning av Bergslagens deponier. Avsikten är att skapa en bedömningsgrund för vilka deponier som kan bearbetas på kommersiell grund och vilka deponier som det av miljöskäl är angeläget att åtgärda. I projektet ska företag och forskare engageras så att en bred kompetensbas inom olika relevanta områden skapas. Ett centralt mål är att det ur samarbetet skapas en regional företagsgrupp som med hög kompetens och avancerad teknik blir tillräckligt konkurrenskraftig för att arbeta både i Sverige och utomlands. Vid ett första möte i oktober med deponiägare och entreprenörer samlades 20 externa deltagare. Längre fram kommer möten med slaggproducenter, miljöansvariga och andra aktörer att genomföras. Företag i regionen som är intresserade av att delta i projektet ombeds kontakta: Projektledare Ulf Holmberg, Tripple Steelix Hans Forsling, Hammarbacken Konsult Stefan Sädbom eller Mattias Bäckström 6

7 Bergskraft Bergslagens finansiärer

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nyhetsbrev nummer 7 23 Juni 2009 Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nu ligger en testversion av Bergskrafts unika kartportal på plats ute på nätet! Enklast når man den via en länk på www.bergskraft.se.

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 10

Nyhetsbrev nummer 10 Nyhetsbrev nummer 10 28 maj 2010 Bergskraft Bergslagen börjar närma sig slutet men förbereder nya projekt!! Projekt Bergskraft Bergslagen startade oktober 2007 för en treårsperiod som tar slut september

Läs mer

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda?

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Bergskrafts kompetensförsörjningsgrupp har undersökt gruvnäringens kompetensförsörjningsbehov och gruvnära utbildningar i Bergslagen.

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se GEORANGE Ideell förening Ca 70 medlemmar Verksam i 15 år GEORANGE SYFTE.skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag utifrån regionens malm- och mineraltillgångar GEORANGE MÅL Stärka

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial På listan Utanför listan Antimon (Sb) Litium (Li) Beryllium (Be) Nickel (Ni) Gallium

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

PROJEKTPLAN. 2. Projektidé

PROJEKTPLAN. 2. Projektidé VAD ÄR ETT PROJEKT? Ett projekt ska vara väl avgränsat i tid, kostnad och omfattning. Det ska också ha ett eller flera bestämda och mätbara mål. Projekt bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Läs

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Välkommen till WeBerGIS!

Välkommen till WeBerGIS! Välkommen till WeBerGIS! Bergskrafts informationssystem för webben! Syftet med WeBerGIS kartportal är att skall fungera som näringslivets, offentlighetens och allmänhetens väg in till det digitala arkiv

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Statens Geotekniska Institut & Sveriges Lantbruksuniversitet 2015-10-18 1 Markens ekosystemtjänster enligt EU:s förslag

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6. Europas största och mest avancerade testfält!

Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6. Europas största och mest avancerade testfält! Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6 20 februari 2009 Europas största och mest avancerade testfält! Planeringen av utbyggnaden av testfältet är i fullgång. Flera värdefulla investeringar har gjorts

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer