och vår kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och vår kompetensförsörjning"

Transkript

1 november 2010 Nyhetsbrev nummer 11 I detta Nyhetsbrev Bergskraft Bergslagen förlängt året ut! Bergskraft Bergslagens miljökemist Lotta Sartz ny Doktor Temadag om Infrastruktur och kompetensförsörjning Bergskraft Bergslagen utvärderat Injektering provas på Bergskrafts testfält Kommuner och län ansluter till Bergskraft Gruvavfall i fokus i projektet Min-Novations Avslutning på Bergskrafts skolprojekt Bergskraft Bergslagen deltar på Promotionbåten! Bergskrafts Ekonomisk Förenings medlemmar ökar BQ - Bergskrafts kvinnonätverk samverkar med andra nätverk Bergskraft deltar i förstudie om slaggdeponier Bergskraft Bergslagens finansiärer Bergskraft Bergslagen förlängt året ut! Projekt Bergskraft Bergslagen med ursprungligt slutdatum den 30 september 2010 har förlängts året ut. Under förlängningen skall speciellt fokus läggas på utvärdering, resultatspridning och strategiska försök på testfältet. Förlängningen är också central i ansträngningarna att överbrygga det finansiella glapp som uppstår mellan nuvarande projekt och det sökta Bergskraft 11 13, vilket har planerat beslutsdatum i mars Bergskraft Bergslagens miljökemist Lotta Sartz ny Doktor Lotta Sartz som sedan hösten 2005 varit anställd av Ljusnarsbergs kommun i projekten Bergkraft och Bergskraft Bergslagen har nu disputerat med sin avhandling Alkaline by-products as amendments for remediation of historic mine sites Avhandlingen försvarades vid Örebro Universitet den 8 oktober och baseras på det arbete som Lotta med kollegor bedrivit framförallt på testfältet vid Ljusnarsbergsgruvan i Kopparberg. Avhandlingen kan beställas från Bergskraft via Gunilla Pöchhacker: Temadag om Infrastruktur och kompetensförsörjning (forts sid 2) Bergskraft Bergslagen utvärderat Ansvarig utgivare: Stefan Sädbom Bergskraft Bergslagen Redaktör: Ingrid Wieselgren Liw Design De nya gruvorna i Bergslagen rycker allt närmare. Men hur klarar vår infrastruktur och vår kompetensförsörjning denna utveckling? Bergskraft och Regionförbundet Örebro arrangerar en temadag i början av 2011 för att diskutera dessa frågor. Ljusnarsbergs kommun har upphandlat en extern konsult för att utvärdera projektetet Bergskraft Bergslagen. Utvärderingen, som har utförts av Structor Miljöteknik AB i Örebro, kan beställas från Bergskraft via Gunilla Pöchhacker:

2 Alkaliska restprodukter för efterbehandling av historiska gruvavfallsområden, forts fr. sid 1 Bakgrund: En av de största källorna för spridning av tungmetaller till naturen i Sverige är läckage från gamla gruvavfallsdeponier. Avfall från historisk brytning (före 1900) har varit exponerat för luftens syre, nederbörd och erosion under lång tid, vilket gör det svårt att stoppa nedbrytningen av avfallet och spridningen av metallerna. Den äldre gruvbrytningen har inte heller haft lika effektiva sorteringsmetoder och anrikningsprocesser som dagens gruvor har, vilket också bidrar till att historiska deponier innehåller högre metallhalter än moderna deponier. Lotta har arbetat med två olika efterbehandlingsmetoder för dessa äldre gruvavfallsdeponier. Den ena metoden förhindrar genom injektering av alkaliska restprodukter (från t.ex. pappersmassaindustri, stålverk och kalkindustri) uppkomsten av surt, metallrikt lakvatten. I den andra metoden behandlas lakvattnet med hjälp av olika filter- och barriärlösningar. Vatten Förhindra uppkomst av metallrikt lakvatten - Injektering: Försöken är uppbyggda i åtta tunnor (vardera 0,8 m 3 ) där olika alkaliska restprodukter (flygaska, mesakalk och grönlutsslam) är varvade med gruvavfall. Tunnorna vattnas för att simulera nederbörd och utläckande vatten provtas dels vid utloppet, dels via suglysimetrar som är installerade på olika nivåer i tunnorna. Försöken startades i december 2006 och pågår fortfarande. Lakvattenbehandling filter Hösten 2007 byggdes filter för lakvattenbehandling på testfältet i Kopparberg. Filtren består av tre kopplade sektioner (vardera 0,4 m 3 ) med olika funktioner. Vid passage genom filtren, vilka bland annat innehåller alkaliska restprodukter, höjs ph på det sura gruvvattnet så att metaller som koppar och zink fälls ut och metallhalten i vattnet minskar. Resultat & slutsatser: Försöken har bekräftat att ph är den viktigaste parametern för att stoppa löslighet och rörlighet hos metalllerna. Det har också visat sig att olika alkaliska material har olika effekt beroende på om de innehåller alkalinitet i form av karbonat eller i form av hydroxid. För injekteringsförsöken visade det sig att tiden det tog för vattnet att passera tunnan hade större påverkan på resultatet än vilken typ av alkaliskt material som användes samt andelen alkaliskt material. System med flygaska visade sig här vara speciellt effektiva förmodligen på grund av deras förmåga att bilda svårgenomträngliga skikt, vilket ökade kontakttiden. Sammantaget kan man säga att det är möjligt att använda olika alkaliska restprodukter för att åtgärda miljöproblem från gamla gruvavfallsdeponier. Det är dock viktigt att man väljer alkaliska material som lämpar sig för den aktuella situationen och att de alkaliska materialens lämplighet alltid bör studeras i laboratorieskala innan man gör fullskaliga åtgärder i fält. Suglysimeter Surt gruvvatten Skiljevägg Alkalisk restprodukt Supportmaterial Alkalisk restprodukt Gruvavfall Dräneringslager Injektering Utlopp Filter Injektering provas på Bergskrafts testfält Vid några av Lottas försök på testfältet har så kallad simulerad injektering provats. Vid försöken har alkaliska restprodukter varvats med syragenererande metallrikt gruvavfall. Resultaten har varit lovande och det har därför beslutats att försöken med simulerad injektering skall kompletteras med försök att utföra verklig injektering i kubikmeter skala. Försöken ger praktiska erfarenheter och möjlighet att bedöma eventuella ytterligare behov av teknikutveckling. De ger också underlag för bedömning av metodens ekonomiska och miljömässiga fördelar/effekter vid efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark. Resultaten av dessa försök kommer att redovisas i slutrapport och så småningom även i vetenskapliga artiklar. 2

3 Kommuner och län ansluter till Bergskraft Som berättats i tidigare nyhetsbrev så förbereder Ljusnarsbergs kommun ett nytt Bergskraftprojekt för perioden 2011 tom Erbjudandet fokuserar bland annat på Bergsbrukets nuvarande och historiska betydelse, den outnyttjade potentialen i berggrunden, samt förekomsten av Bergsbruksrelaterade objekt vilka klassificerats som förorenad mark i de enskilda kommunerna. Det nya projektet planeras för en totalbudget om ca MSEK över tre år. Eftersom hela Bergslagen har förutsättningar och behov av bergsbrukets verksamheter dimensioneras projektet för samarbete med näringslivet i hela regionen. I skrivande stund saknas beslut från ett antal kommuner och län. Men positiva tjänstemannaförslag eller beslut om deltagande finns från Askersund, Ljusnarsberg, Kumla, Ludvika, Hällefors, Norberg, Filipstad, Lindesberg, Örebro, Filipstad, Arbetsförmedlingen i Fagersta och Lindesberg samt Regionförbundet Örebro. Kort projektsammanfattning: Bergslagen som historisk, ekonomisk och socialt definierad region har uppstått som ett direkt resultat av den rika tillgången på mineral och metaller. Dessa mineraliska råvaror har, även om de sedan 1950-talet minskat i betydelse, varit basen för regionens samhällsutveckling sedan vikingatiden. Trots att Bergslagen är en av Europas mineral- och metallrikaste regioner finns det i dag endast ett fåtal verksamheter där dessa resurser nyttjas för att skapa lokal, regional och nationell tillväxt. Potentialen nyttjas inte fullt ut vilket gör att det idag finns få Bergsbruksrelaterade arbetstillfällen: i direkt anslutning till utvinningen (dvs i gruvor och stenbrott), i primär förädling av råvaran (anrikning, smältverk och förädling) i efterbehandling av förorenad gruvoch industrimark inom relaterad industriell produktion (maskiner och utrustning för branschen) inom kringverksamheter såsom underhåll, transporter, service etc På grund av bristande teknik hade dessutom det tidigare Bergsbruket låg utvinningsgrad vilket gör att de historiska deponierna innehåller mycket metaller som både är ett miljöhot men också en outnyttjad resurs för tillväxt. Under de senaste fem åren har Bergslagens mineraliska naturresurser successivt åter uppmärksammats. Samhället är dock inte fullt ut medvetet om hur tillväxtpotentialen i Bergsbruket skulle kunna aktiveras och nyttjas på ett optimalt sätt. Man har inte heller en tydlig bild av hur denna utveckling skulle påverka t ex samhällets infrastruktur och kompetensförsörjning. Ett innovativt strategiskt nätverk har genom tidigare Bergskraftsprojekt byggts upp runt Bergslagens näringsliv inom Bergsbruk, Bergsbruksrelaterat miljöarbete, offentliga och akademiska aktörer. Med detta innovativa strategiska nätverk som bas byggs det nya projektet Bergskraft med verksamhet inom tre samverkande insatsområden: A) Bergsbruk B ) Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö) C)Bergslagsregional Utvecklingsoch Aktivitetsplan (BUSA) för relaterat näringsliv inom Bergslagen. Ett bättre nyttjande av regionens mineraliska råvaror skapar förutsättningar för ett rikt bergsbruksrelaterat näringsliv och därmed tillväxt i en region som är hårt drabbad av arbetslöshet, nedmontering av lokalsamhällen och utflyttning. Projektet skall arbeta för en hållbar och långsiktig Bergsbruksrelaterad tillväxt i regionen i samarbete med näringsliv inom Bergsbruk och relaterad miljöteknik samt samhället representerat av organisationer som är involverade i samhällsbyggandet. Syfte med Bergskraft Huvudmål: Hållbar Bergsbruksrelaterad tillväxt i Bergslagen i samarbete med näringsliv inom Bergsbruk och relaterad Miljöteknik. Delmål A: Nya arbetstillfällen skapas och gamla bevaras genom beslut om 2 nya gruvor senast Delmål B: Nya arbetstillfällen i Bergsbruks - och BrMiljö relaterade företag och FoU-miljöer inom anläggnings-, tillverknings- och kunskapssektorerna. Delmål C: En Bergslagsgemensam utvecklings-, strategi- och aktivitetsplan för hållbar tillväxt inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat Miljöarbete. Planen utgår från regionens förutsättningar med syftet att långsiktigt utveckla och nyttja våra tillgångar. De effekter som förväntas av projektet som helhet är nya arbetstillfällen, ökade investeringar, nytt kapital, kompetensförstärkningar inom näringsliv, akademi och offentlighet samt en Bergslagsgemensam utvecklings-, strategi- och aktivitetsplan för långsiktig och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat Miljöarbete. 3

4 Gruvavfall i fokus i projektet Min-Novations Min-Novations är ett projekt med 12 partners i sex Östersjöländer inom EU-finansierade Baltic Sea Region Program: Polen, Tyskland, Norge, Sverige, Estland och Finland. Leadpartner för projektet är AGH-University i Krakow, Polen. Total budget för det treåriga projektet är (ca 36 MSEK). De svenska parterna, Regionförbundet Örebro i samarbete med Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening och Örebro Universitet, Människa-Teknik- Miljö (MTM, forskningscentrum), har en kostnadsbudget på och respektive. Runt Östersjön finns idag Europas största producenter av metaller, mineraler och mineralbaserade produkter. Av de metaller som produceras i EU27-området så produceras hela 69% av allt koppar, 60% av allt bly, 42% av allt zink, 91% av allt järn, 53% av allt guld och 91% av allt silver i de tre länderna Sverige, Polen och Finland. Dessutom har man i Estland, Polen och Tyskland en mycket stor brytning av oljehaltiga skiffrar och kol. Utvinningen av dessa råvaror skapar stora mängder metallhaltigt avfall och har pågått under mycket lång tid. Speciellt de äldre historiska deponierna utgör en dold råvaruresurs och utgör samtidigt ett stort miljöproblem eftersom den stora mängden metaller i avfallsdeponierna lakas ut och skapar stora lokala och regionala miljöproblem. De tekniska och ekonomiska möjligheterna att bättre utvinna dessa råvaror har successivt förbättrats. Det finns i dag en tillväxtpotential för små och medelstora företag som utvinner råvaror ur deponier samtidigt som de minskar den framtida miljöbelastningen. Projektet Min-Novations skall bygga upp ett regionalt och internationellt nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och de små- medelstora företag som är verksamma inom denna utvinning av råvaror från gruvverksamheten i Östersjöregionen. Företagen i nätverket skall erbjudas möjlighet och teknisk/vetenskaplig hjälp att använda den nya tekniken för att uppnå ett bättre råvaruutnyttjande, en förbättrad lönsamhet samt ett bättre miljömässigt resultat. Regionförbundet Örebros roll i projektet är att i samarbete med Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening etablera ett regionalt nätverk mellan företag och övriga berörda aktörer i regionen. Nätverket kan sedan länkas till övriga deltagares nätverk runt om Östersjön. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening har en lång erfarenhet av det berörda näringslivet. På uppdrag av Regionförbundet kommer Bergskraft att i samarbete med Örebro Universitet kartlägga och vidareutveckla nya tekniska lösningarna för ett utökat bättre metallutbyte och en minskad framtida miljöbelastning. Genom projektet sker ett kontinuerligt erfarenhets- och teknikutbyte mellan de 12 parterna i de sex deltagande länderna. På så sätt kommer kunskap att kunna spridas till de små och medelstora företagen med verksamheter relaterade till den här typen av råvaruutvinning ur gruvavfallsdeponier. Företag i regionen som är intresserade av att delta i projektet ombeds kontakta: Regionförbundet Örebro Matz Rydsjö Örebro Universitet Professor Bert Allard eller Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening, Stefan Sädbom 4

5 Avslutning på Bergskrafts skolprojekt Elever på Kyrkbacksskolan har utfört försök med neutralisering och stabilisering av gruvavfall sedan hösten Som avslutning på skolprojektet ska eleverna få åka på studiebesök till kalkindustrin Nordkalk i Köping den 29 november. Under dagen väntar en spännande rundtur i fabriken med titt på den stora roterugnen där kalken bränns och besök i kontrollrummet där hela processen följs. Eleverna kommer även att få se de stora högarna med restprodukter som bildas under processen. Två av materialen som används i skolexperimenten kommer från just Nordkalk: filterkalk och kalkgranuler. Efter lunch kommer det att bli frågestund samt prisutdelning i tävlingen om bästa laborationsrapport. I rapporterna beskrivs bakgrund och syfte med skolexperimenten samt resultat från mätningarna. Där ska även finnas med en liten diskussion och slutsats. Rapporterna har bedömts med avseende på utförande, originalitet och resultatsammanställning. Tävlingen sponsras av Nordkalk i Köping. Juryn har bestått av Pär Odén, Nordkalk, Mattias Bäckström, Örebro universitet samt Stefan Sädbom, Bergskraft Bergslagen. Bergskraft Bergslagen deltog på Promotionbåten För åttonde året i rad arrangerade Örebro Promotion ett av Sveriges största evenemang för företag, offentliga aktörer och NGOs i Örebro län och omgivning.och Bergskraft var naturligtvis med. Dels presenterades resultat av projektet, dels söktes kontakter med organisationer och företag som har intresse av att utveckla sin relation till Bergsbruk. Bergskrafts Ekonomisk Förenings medlemmar ökar Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening välkomnar Nordkalk och Skinnskattebergs kommun som nya medlemmar! Förening är öppen för såväl fysisk som juridisk person och bedriver aktiviteter/ verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen med utgångspunkt i Bergsbruk och miljöteknik och som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen har också ett bolag med sex personer anställda vilka utför uppdrag åt medlemmarna och externa kunder. Bland aktuella uppdrag kan nämnas arbete med provberedning och analysering, utbildning och utredningar. Nyfiken på föreningen? Kontakta sekreteraren via BQ - Bergskrafts kvinnliga nätverk samverkar med andra kvinnliga nätverk Under våren och sommaren har Bergskrafts kvinnonätverk diskuterat samverkan med andra kvinnliga nätverk. Resultatet av diskussionerna är en workshop med gruvbesök vid Dannemora den 26 november. Workshopen är ett samarrangemang mellan Bergskrafts kvinnliga nätverk, RAW Material Group, Dannemora Magnetit och förhoppningsvis Länsstyrelsen i Örebro län. En separat inbjudan med program skickas inom kort ut inom nätverket. Hör av dig till Gunilla Pöchhacker om du tror att det finns några fler som är intresserade av samverkan och som idag inte får våra inbjudningar E-post: 5

6 Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening deltar i förstudie om slaggdeponier Jernkontoretdriver genom Tripple Steelix och Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening förstudien Nya metoder för att återställa deponier ( SlaggBerg ). SlaggBerg är ett utvecklingsprojekt med Jernkontoret som huvudman. Projektet administreras av Triple Steelix, har huvudsaklig finansiering från Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Västmanland, Region Örebro samt EUs strukturfond mål 2. Den tekniska delen genomförs av Bergskraft Bergslagen AB och Örebro Universitet. Bergslagen har ett stort antal deponier från historisk stål- och metalltillverkning. Dessa utgör potentiella miljöhot, och förhindrar marken från att bebyggas eller användas för andra ändamål. Detsamma gäller andra områden i världen som under längre tid haft tillverkning av stål och metaller. Redan idag arbetas det på många håll med att ta vara på metallrester ur äldre deponier. Metallutbytet är dock i allmänhet lågt. Verksamheten begränsas också av att arbetet riskerar att orsaka ökat läckage av tungmetaller och andra föroreningar till omgivningen. SlaggBerg har som mål att öka metallutbytet genom att utnyttja teknik och arbetsmetoder som idag inte används i detta sammanhang. Projektet kommer att omfatta inventering och tester av sådan teknik i samarbete med teknikägare och aktörer från andra branscher. Projektet kommer även att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att återvinna andra deponirester än metaller. Projektet kommer att testa och införa ny teknik som minskar läckage från deponier. Även här kommer tekniköverföring från andra branscher att ske. Målet är dels att minska risken för långsiktig miljöpåverkan, och dels att minska risken för läckage vid arbete på deponin. Därmed kommer man att öka möjligheten att grundligt bearbeta en deponi även i känsliga områden. Projektet omfattar även en kartläggning av Bergslagens deponier. Avsikten är att skapa en bedömningsgrund för vilka deponier som kan bearbetas på kommersiell grund och vilka deponier som det av miljöskäl är angeläget att åtgärda. I projektet ska företag och forskare engageras så att en bred kompetensbas inom olika relevanta områden skapas. Ett centralt mål är att det ur samarbetet skapas en regional företagsgrupp som med hög kompetens och avancerad teknik blir tillräckligt konkurrenskraftig för att arbeta både i Sverige och utomlands. Vid ett första möte i oktober med deponiägare och entreprenörer samlades 20 externa deltagare. Längre fram kommer möten med slaggproducenter, miljöansvariga och andra aktörer att genomföras. Företag i regionen som är intresserade av att delta i projektet ombeds kontakta: Projektledare Ulf Holmberg, Tripple Steelix Hans Forsling, Hammarbacken Konsult Stefan Sädbom eller Mattias Bäckström 6

7 Bergskraft Bergslagens finansiärer

Positiv utveckling för Bergslagens gruvnäring

Positiv utveckling för Bergslagens gruvnäring December 2012 Nyhetsbrev Bergskraft 11 13 I detta nummer Positiv utveckling för Bergslagens gruvor Mässa om gruvjobben Nya WeBerGIS lanseras Injektering bra miljölösning för gamla gruvdeponier Vilken arbetskraft

Läs mer

Bergskrafts miljöforskning får stöd av Vinnova

Bergskrafts miljöforskning får stöd av Vinnova December 2013 I detta nummer Stöd till miljöforskningen Vad händer efter nyår? Gå med i ekonomiska föreningen! Röster om Bergskraft Christina Lugnet Ewa-Leena Johansson Ingemar Skogö Åsa Eriksson Magnus

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nyhetsbrev nummer 7 23 Juni 2009 Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nu ligger en testversion av Bergskrafts unika kartportal på plats ute på nätet! Enklast når man den via en länk på www.bergskraft.se.

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt ph och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN 1 INLEDNING 1.1 Projektets namn MiNaLösningar Namnet MiNaLösningar är trippelbottnad där Mi står för Miljö, Na står för Natur och Lösningar är ju dels en

Läs mer

Nu öppnar gruvorna igen!

Nu öppnar gruvorna igen! Nu öppnar gruvorna igen! Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Bergskraft vill bidra till tillväxt och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterade näringar

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 10

Nyhetsbrev nummer 10 Nyhetsbrev nummer 10 28 maj 2010 Bergskraft Bergslagen börjar närma sig slutet men förbereder nya projekt!! Projekt Bergskraft Bergslagen startade oktober 2007 för en treårsperiod som tar slut september

Läs mer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer Juni 2013 Nyhetsbrev Bergskraft 11. 13 I detta nummer Bergskraft och framtiden Möten i september Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Gruvnytt Rätt utbildad på rätt plats Fynd av gamla borrkärnor Lyckat

Läs mer

Tomas Larsson Näringslivschef Ljusnarsbergs kommun. Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13

Tomas Larsson Näringslivschef Ljusnarsbergs kommun. Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Tomas Larsson Näringslivschef Ljusnarsbergs kommun Bergskraft 11 13 Bergskraft 11 13 Projektägare: Ljusnarsbergs kommun Projektledare:

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING BERGSKRAFT 11 13

PROJEKTBESKRIVNING BERGSKRAFT 11 13 PROJEKTBESKRIVNING BERGSKRAFT 11 13 Hållbar tillväxt i Bergslagen inom Bergsbruk och relaterad Miljöteknik Innehållsförteckning Numrering enligt blankett Projektansökan ur EG:s strukturfonder. 2 8. PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Bergskraft 11 13. Tillbakablick och nuläge hösten 2012. Delrapport 1 från följeforskningen. 2012-10-31 Erik Jakobsson Robert Axelsson Helen Uliczka

Bergskraft 11 13. Tillbakablick och nuläge hösten 2012. Delrapport 1 från följeforskningen. 2012-10-31 Erik Jakobsson Robert Axelsson Helen Uliczka Bergskraft 11 13 Tillbakablick och nuläge hösten 2012 Delrapport 1 från följeforskningen 2012-10-31 Erik Jakobsson Robert Axelsson Helen Uliczka Innehåll SAMMANFATTNING... 3 RAPPORTENS INRIKTNING... 4

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2014-08-05 Projekttid: ht 2011-vt 2014 Journalnummer:2011-2913 Stödmottagare (organisation): Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening Projektnamn:

Läs mer

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda?

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Bergskrafts kompetensförsörjningsgrupp har undersökt gruvnäringens kompetensförsörjningsbehov och gruvnära utbildningar i Bergslagen.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Områdesbeskrivning Avrinningsområdet ligger i Enköpings, Heby, Sala och Västerås kommuner och mynnar via Mälaren i Östersjön. Sagåns vattensystem har sina källor

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se GEORANGE Ideell förening Ca 70 medlemmar Verksam i 15 år GEORANGE SYFTE.skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag utifrån regionens malm- och mineraltillgångar GEORANGE MÅL Stärka

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Projektet Georange. Georange och miljöforskningen. Beräknade kostnader. Georange Ideella Förening

Projektet Georange. Georange och miljöforskningen. Beräknade kostnader. Georange Ideella Förening Projektet Georange Georange och miljöforskningen Projektägare: Georange Ideella Förening Period: 1 juli 2008 31 december 2011 Fem insatsområden En återkommande internationell mötesplats (EuroMineExpo)

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1 Gruvverksamhetens beslutsprocess Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines Boliden Mines 1 2014-01-29 Boliden 2014 Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetens

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Bergslagssatsningen Etapp 4B Bergslagssatsningen är ett utvecklingsprojekt med målsättning att: Utveckla ofta offentligt ägda industriella kulturmiljöer till besöksmål. Satsningen består av ett gränsöverskridande

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

9. Grundvatten av god kvalitet

9. Grundvatten av god kvalitet 9. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Målet innebär i ett generationsperspektiv

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Kan gruvavfall utgöra en resurs? Lena Alakangas Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik Luleå Tekniska Universitet

Kan gruvavfall utgöra en resurs? Lena Alakangas Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik Luleå Tekniska Universitet Kan gruvavfall utgöra en resurs? Lena Alakangas Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik Luleå Tekniska Universitet Avfallsmängder per ton bruten malm Gråberg 0.4ton Gråberg 1 ton Anrikningssand 150kg

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Glasbruksprojektet. Förstudie avfall. Renare Marks Vårmöte. Hanna Almqvist, Golder Associates AB Pär Elander, Elander Miljöteknik AB 2015-03-25

Glasbruksprojektet. Förstudie avfall. Renare Marks Vårmöte. Hanna Almqvist, Golder Associates AB Pär Elander, Elander Miljöteknik AB 2015-03-25 Renare Marks Vårmöte Hanna Almqvist, Golder Associates AB Pär Elander, Elander Miljöteknik AB 1 Glas Blått: kobolt Svart: nickel, krom Orange: kadmium, svavel Rött: guld (små mängder) Turkos: koppar Arsenik:

Läs mer

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Inriktningsmålen Våra huvuduppgifter Ansvar för att genomföra upphandlingar Ansvar för strategi samt affärsmässiga,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Tillväxtverkets

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Påbörja processen med att rena Farstaviken!

Påbörja processen med att rena Farstaviken! Motion till Kommunfullmäktige den 21 februari 2018 Påbörja processen med att rena Farstaviken! Mitt i centrala Gustavsberg ligger Farstaviken, ett av Stockholms farligaste vattenområden, ett så kallat

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Projektnamn: Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie

Projektnamn: Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie Projektnamn: Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200653 Sammanfattande beskrivning Förstudiens övergripande mål är att

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Berättelsen om hållbarhetsresan

Berättelsen om hållbarhetsresan Berättelsen om hållbarhetsresan REGLAB 2015-03-26 Lena Aune & Agneta Morelli Innehåll 1. Resan och några hållplatser på vägen 2. Hållbarhetsintegrering 3. Projektmedelsbedömning och projektkartläggning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer