LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011"

Transkript

1 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 LIVSTYCKET - VISION - VÄRDEGRUND På Livstycket tror vi att en människa som är trygg och varm och som går med rak rygg har lättare att möta världen. Vi vill bryta isoleringen i samhället och vara en plats där hoppet ständigt lever och där människor möts och utvecklas. Vi tror att förändring är möjlig och att varje individ vill och kan växa. På Livstycket vet vi att det finns ett språk osm alla kan tala. Det är händrnas språk och det spelar ingen roll vilket land du kommer från, om du är analfabet eller högutbildad, kvinna eller man. Vi tror att skaparlust, kunskap och vilja är ovärderliga ingredienser för att kunna bilda sig en framtid och en bättre tillvaro. Den människa som saknar lust, drömmar och ett språk är fattig. Livstyckets vision är att all deltagare ska gå ut i det svenska samhället med raka och stolta ryggar och som mycket rika människor. LIVSTYCKET - VISION - VALUES At Livstycket we believe that a person who is safe and warm and who holds her head high finds it easier to face the world. We want to break the isolation in the community and we want to provide a place in which hope is constantly alive and where people meet and develop. We believe that change is possible and that each individual has a desire to and is able to grow. At Livstycket we know that there is a language that everyone speak. It is the language of our hands and it does not matter what country you come from, whether you are illiterate or highly educated, woman or man. We believe that creativity, knowledge and desire are invaluable ingredients in building up a future and a better life. The person who has no desire, dreams or the language is poor. Livstycket s vision is that all our participants will go out into the Swedish society with their heads held high and be proud and enriched people. MEDLEMSKAP I LIVSTYCKET Som medlem i Livstyckets ideella förening är du med och stödjer vår viktiga verksamhet. Du som är medlem får information om vad som sker på Livstycket och inbjudningar till våra marknader, utställningar och andra evenemang. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Livstyckets ideella förening, postgironr eller bankgiro Ange namn och gärna mailadress. Det finns också möjlighet att bidra med en gåva. Tack för ditt stöd!

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Den ideella föreningen Livstycket bildades 1992 i Tensta och föreningens främsta mål är att arbeta för invandrares/ flyktingars gemenskap med det svenska samhället. Detta ska ske genom att främja kunskaper i svenska språket och genom att föreningen försöker underlätta kontakten mellan invandrare/flyktingar och svenskar särskilt med sikte på kvinnornas behov och önskemål. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Ett viktigt mål har också varit att verka för att deltagarna skulle bli självförsörjande. Verksamheten har under alla år bedrivits med ekonomiskt stöd främst från Stockholms stad, men också med med statliga bidrag, bidrag från EU, fonder och stiftelser samt med privata gåvor. Under några år var Livstycket också SFI-skola. Livstycket har sin basverksamhet i lokaler mitt i Tensta centrum men har förutom samarbeten med internationella organisationer i Europa numera även en viss närvaro i Turkiet och i Uganda. Det internationella samarbetet ger värdefulla erfarenheter som används i arbetet på hemmaplan samtidigt som det bidrar till att sprida Livstyckets grundläggande demokratiska värderingar. Grundläggande värderingar Livstyckets arbete utgår från att samhället är ett samhälle för alla och allt arbete i föreningen sker genom tilltro till individens egen kraft. Verksamheten är inriktad mot de människor som samhället har svårt att nå och som står långt från arbetsmarknaden. De har i regel många hinder att övervinna innan de kan gå från ett utanförskap och ett bidragsberoende så Livstycket har valt att arbeta med en mycket svår men viktig uppgift. Ledstjärnan är att förändring är möjlig, att varje individ vill utvecklas genom att använda sina erfarenheter, vilja, förhoppningar, fantasi, kreativitet och lust till att skapa en framtid och en bättre tillvaro i livet. Livstycket arbetar utifrån förutsättningen att alla som kommer till Sverige vill lära sig språket, utbilda sig, praktisera och arbeta för att försörja sig och sin familj. Vår erfarenhet under tjugo år har lärt oss att integrationsarbete måste utgå från dessa grundläggande värderingar för att ha bärighet. Arbetsmetod - Livstyckets pedagogik Våra deltagare har utländsk bakgrund och de flesta har på grund av krig och/eller konflikt varit tvungna att lämna sitt land, sin hemvist, sitt språk och sin kultur. I Sverige skall de lära sig ett nytt språk och en annorlunda kultur. För att göra inlärningen lättare och för en del överhuvudtaget möjlig arbetar vi med funktionell pedagogik. Genom att kombinera teoretisk undervisning med praktisk konstnärlig verksamhet får orden en funktion, en verklighet ett sammanhang. Ett ord leder till två ord som i sin tur leder till meningar, leder till ett språk som får en funktion. Styrelse och revisorer Styrelsen, som under året har haft 7 protokollförda sammanträden, har bestått av följande personer: Gunnar Svensson Ordförande F.d statssekreterare, kulturfrågor samt f.d rektor SFI Birgitta Notlöf Kassör Verksamhetschef, Livstycket. Fil.kand David Friberg Ledamot Psykolog, fil. kand Karin Norman-Wallin Ledamot Jur.dr. Claes Wiberg Ledamot Jur.kand Christer Larsheden Suppleant Ekonom, fil.kand. Stefan Mattsson Revisor Auktoriserad revisor, Revaco AB 3

4 Valberedning Birgit Groth Anna Katarina Westin Montessorilärare Sekreterare Ledning och personal Birgitta Notlöf, som grundade föreningen 1992, är alltjämt verksamhetschef. Livstycket har under 2011 haft sammanlagt åtta anställda. Därutöver har föreningen anlitat timarvoderade personer inom olika kompetensområden. Personalen har bakgrund som pedagoger, konstnärer och administratörer och representerar skilda åldrar, etnicitet, utbildning och erfarenhet. Under 2011 har Livstycket tagit emot praktikanter från Socialhögskolan i Stockholm som ett led i arbetsplatsförlagd utbildning. Föreningens medlemmar Livstycket har under året kraftigt ökat antalet från 208 (2010) till 470 medlemmar med fördelningen kvinnor 423 och 47 män. Medlemsavgiften har varit 50 kronor men i december fattades beslut om att höja avgiften till 100 kr från år Intressenter kallar Livstycket de personer, ofta anonyma, som inte är medlemmar men som skänker stora och små bidrag för att de vill stödja föreningen. Förutom det finansiella stödet är medlemmarnas och intressenternas stora engagemang i ord och handling av stor vikt för föreningen. De är Livstyckets ambassadörer, inte minst medlemmarna utanför Stockholm. Ansiktet utåt hemsidan Livstycket ansikte utåt är hemsidan som, inte minst används av medlemmarna, men också av en alltmer intresserad allmänhet. Hemsidan visar både den ideella föreningens arbete och det av föreningen helägda bolaget Livstycket Produktion AB`s verksamhet och bekostas av båda. Våren 2011 påbörjades, med våra interna kunskaper, arbetet med att förnya hemsidan då mycket av informationen var inaktuell och Livstyckets mångfasetterade verksamhet skall vara synlig redan på startsidan. Det är den nu med en möjlighet till att vara flexibel i att kunna lyfta fram och berätta om den speciella pedagogiken, projekten, speciella arrangemang som jul- och vårmarknad, utställningar etc. Livstycket har fått mycket positiv respons för att hemsidan är tydlig och lätt att navigera på. Hemsidan finns även på engelska. Finansiering Finansieringen av basverksamheten och dess projekt har erhållits från Stockholms stad ( kr) Utöver basfinansieringen har Livstycket under året erhållit medlemsavgifter, gåvor och medel för genomförande av särskilda projekt. Betydelsefulla givare av projektmedel har varit The Barbro Osher Pro Suecia Foundation i USA, Allmänna arvsfonden, Olof Palme International Center, Ungdomsstyrelsen, Forum Syd, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Kista Folkhögskola (Inom ramen för projekt med medel från Stiftelsen för internetutveckling), Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål samt Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne(för tandvård och glasögon). 4

5 BASVERKSAMHETEN Under verksamhetsåret 2011 har totalt 115 personer deltagit i Livstyckets basverksamhet. De flesta anvisade av stadsdelsförvaltningarnas handläggare som är med vid inskrivningstillfället. Deltagarna har varit indelade i olika grupper efter språknivå som bestäms efter ett skriftligt test i svenska språket men med hänsyn också till den verbala förmågan. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare och planen revideras kontinuerligt under tiden på Livstycket. Med denna som grund samarbetar deltagare, handledare och lärare mot ett gemensamt mål. Denna process är helt individuell, eftersom drivkraften måste komma från individen själv. Under 2011 har även företaget Social Initiative, med externa medel, påbörjat arbetet med att ta fram ytterligare kompletterande utvärderingsmodeller anpassade till målgruppen. Under året har även 23 personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin deltagit i verksamheten, av dessa har tre personer gått vidare till arbete. Kontakterna med stadsdelarnas socialhandläggare och med arbetsförmedlingarna sker kontinuerligt och beslut angående den enskilde deltagaren på Livstycket sker i samråd mellan berörda parter. Antal deltagare i % på Livstycket som kommer från följande stadsdelar i Stockholms stad; Rinkeby-Kista 36 Spånga-Tensta 30 Hässelby-Vällingby 23 Bromma 0 Skärholmen 3 Farsta 2 Enskede-Årsta-Vantör 3 Skarpnäck 2 Migrationsverket 1 Medelåldern ligger på 45 år Genomsnittstiden på Livstycket är ca 3,5 år Arbetsförmedlingen: Under 2011 deltog 23 personer från Arbetsförmedlingen i Livstyckets verksamhet, dels i introduktionsprogrammet och dels i Jobb och utvecklingsgarantin. Utöver språkträning, genom den praktiska och kreativa verksamheten, har deltagarna under året fått en omfattande teoretisk undervisning i olika ämnen som till exempel praktisk samhällskunskap och andra samhällsorienterande ämnen och de studerar efter ett schema med handledda lektioner. Medlen från Stockholms stad har även kompletterats med externa medel, från främst Barbro Osher Pro Suecia Foundation, och detta främst i den mest kostnadskrävande undervisningen i IT-kunskap och färdighet med datorer har varit en viktig del för samtliga deltagare. Undervisningen har omfattat alltifrån det mest enkla, som att kunna sätta på en dator, till att lära sig använda olika program, bl.a. för att kunna söka jobb. 5

6 Teoriundervisningen har utformats med utgångspunkt i deltagarnas situation, bl.a. deras behov av stöd från samhället men också kunskap om och förståelse för samhällets krav på medborgarna. Kunskap om det svenska samhället och omvärlden i ett historiskt och geografiskt perspektiv liksom också jämställdhetsaspekter har ingått i undervisningen. För undervisningen har föreläsare/ experter inom olika områden bjudits in. Under året har också många studiebesök gjorts till museer, bibliotek och företag etc. Dessa studiebesök har varit ett komplement till de besök som ingått i projekten. Planeringen av en pedagogisk avdelning har påbörjats under året för att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som olika projektresultat under åren resulterat i. Schemalagda aktiviteter för deltagarna under 2011: Teoretisk svenska + Praktisk svenska = Funktionell pedagogik Samhällskunskap Kreativt arbete Matematik Textila bokstäver Högläsning Friskvård Historia Sömnad Data Eget arbete Söka arbete Under temat friskvård har GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) haft ett program med studenter som lett gymnastikgrupper med deltagarna varje vecka. Allas fysik har undersökts före och efter denna tid av träning. Deltagarnas fysik har påtagligt förbättrats genom denna träning som kombinerats med stavgång och simning. Friskvård har också innefattat samtal om näringslära och sambandet mat och motion och olika sjukdomar. Från 17 januari och 12 veckor framåt deltog även deltagarna i en Må bra kurs på Husbybadet. Detta har inneburit ett minskat ohälsotal för Livstyckets deltagare under För tandvård och glasögon åt deltagarna har beviljade medel från Stiftelsen Wilhelm Govenii minne tagits i anspråk. Deltagare som avslutats på Livstycket under 2011; Påbörjat studier på SFI eller annan utbildning 4 personer Fast anställning 3 personer Praktik/ arbetsträning 3 personer Jobbtorg 1 person Avslutad på socialtjänsten 1 person Pension 1 person Flyttat till annan ort 2 personer Barnledig 1 person Slutat på grund av hälsotillstånd 8 personer 6

7 PROJEKT inom basverksamheten Vi dricker te och lär oss e Under 2011 har Livstycket har arbetat med ett speciellt läsprojekt med en för Livstycket ny metod. En specialpedagog som arbetar med Wittingmetoden anställdes och därmed kombinerades metodiken med den funktionella pedagogiken. Förutom medel från Stockholms stad har projektet delfinansierats av medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Ungdomsstyrelsen. Projektet var inriktat på den mest språksvaga gruppen på Livstycket, analfabeter, som efter tester blev indelade i två undergrupper. Totalt ingick sexton (16) kvinnor i projektet och denna grupp hade tillsammans, före Livstycket, totalt gått på SFI (Svenska för invandrare) i tjugofem (25) år! Gemensamt för alla i grupperna var att de inte lyckats lära sig språket under tiden på SFI. Men hösten 2011 hade 14 av 16 kvinnor lärt sig läsa och skriva och en överlycklig kvinna ringde sin mor i Somalia och berättade den stora nyheten. En reflektion av en annan kvinna var Hade jag fått lära mig så här tidigare hade jag haft jobb idag. Kvinnan har bott i Sverige i tolv år och gått två år på SFI. Den teoretiska undervisningen på Livstycket ägde rum tre förmiddagar i veckan där man först lärde sig alla vokaler och sedan alla konsonanter. Under veckorna arbetade textilpedagogen parallellt med teoriundervisningen med att undervisa i verkstaden med den aktuella bokstaven och ljuden för att på ett konkret sätt lära ut den veckans bokstav och ljud på ett kreativt sätt. En dag i veckan arbetade ytterligare handledare kreativt med gruppen kring veckans aktuella ljud (bokstav). Det kreativa arbetet har inneburit mycket; Bokstäver har broderats, applicerats på vimplar till ett flaggspel, gjorts i mosaik, i modellera, i pappersmosaik, bakats i bulldeg och som pepparkakor. När kvinnorna under 2010 lärde sig till exempel bokstaven E, ordnades teprovning med betygsättning, deltagarna broderade tekannor som blev de mest fantastiska konstverk. Ett mönster växte också fram och det är det mönstret som bildar omslag till boken Vi dricker te och lär oss e med undertiteln Livstyckets kvinnor gör en läsebok. Boken är ett samarbete mellan Livstycket och LL-förlaget och gavs ut i samband med Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg september Det var en grupp stolta kvinnor som deltog på mässan och signerade böcker. Och boken har av Svensk Bokkonst valts ut som en av 2011 års bäst formgivna böcker. Tala om att Kvinnor kan bara de får möjligheten. Möjligheten kom genom medel från Ungdomsstyrelsen för att sprida boken och erfarenheterna av projektet i hela riket under ett år, med start på Bokmässan i september 2011 och genom en utställning som skall turnera i Sverige. Redan under 2011 blev den utställning som vandrar ut genom Livstyckets dörr för att turnera i Sverige 2012 så gott som fulltecknad. Utställningen visar på två års arbete med att lära sig läsa och skriva och kommer att visas främst på olika bibliotek i landet. Och boken lever vidare som undervisningsmaterial i svenska på Livstycket och fungerar som en läsebok för kvinnorna och för en ny grupp kvinnor som lär sig svenska med samma metodik. Pedagogisk avdelning De pedagogiska metoderna som använts i snart tjugo år är Livstyckets viktigaste del då språket får en funktion, en mening som relateras till samhället. Men hand i hand med utbildningen måste en utveckling av metoder ske och Barbro Osher Pro Suecia Foundation har under senare år beviljat medel för att ytterligare utveckla den teoretiska pedagogiken. Dataundervisning är ett ämne som alla har fått kontakt med, för några kanske för första gången och intresset var mycket stort inom den grupp som helt saknade utbildning i hemlandet. Under 2011 har det planerats för en övergång från experiment och utveckling till en pedagogisk avdelning som inkluderar dataanvändning. Alla de erfarenheter som Livstycket förvärvat under alla år kan lyftas upp och kan komma att resultera i en pedagogisk avdelning i framtiden. 7

8 Stockholm min plats på jorden Stockholm min plats på jorden projektet var en naturlig fortsättning på läs- och skrivprojektet med den skillnaden att det omfattade alla deltagare på Livstycket. Vi har erövrat språket, nu skulle vi erövra staden. De av Stockholms stad beviljade medlen har använts i projektet som i hög grad har främjat integrationsarbetet i Stockholm men även medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation har använts. Många av våra deltagare lever isolerade i förorterna där de bor och de åker sällan in till Stockholms centrum och om och när de väl gör det känner de sig främmande i stadsmiljön. Med Stockholmsprojektet vill vi öppna upp Stockholm för deltagarna och hos dem skapa en känsla att det är deras stad som de alla kan vara delaktiga i. Projektet startade direkt efter sommaruppehållet och Stockholm delades in i fyra delar så att varje grupp fick sin del. Grupperna åkte till Östermalm, Norrmalm medan Grön grupp åkte till Kungsholmen, Djurgården, Gärdet, Södermalm, Gamla Stan samt Tensta/Vällingby. Alla grupper besökte också Kulturhuset, Medeltidsmuseet och Stadsmuseet för den historiska återblicken. Utflykterna gjordes 1-2 ggr i veckan och inför varje utflykt gick personalen genom med deltagarna vilka ställen och vilka intressanta byggnader som skulle besökas och man visade varje ställe på kartan. Materialet hämtades från Internet men framför allt i böcker som lånades på bibliotek. Samtal fördes om hur Stockholm förändrats under årens lopp sedan 1700 talet, historiska händelser som var förknippade med platser som skulle besökas, hur det såg ut förr i tiden, hur folk levde, mm. Alla tillgängliga kommunikationsmedel prövades. Stadens konstverk och statyer beskådades och de avbildade historiska personerna presenterades. Kamerorna kom till användning och, om vädret tillät, gjorde deltagarna egna teckningar och tillbaka i klassrummet fortsatte samtal och tecknande. Teckningarna var sedan grunden till mönstret Stockholm by Livstycket. Under hösten flyttades utflykterna till inomhusmiljöer. Stadsmuseet ställde upp och bjöd på guidade visningar av deras olika visningslägenheter/hus. Arbetet med Stockholm projektet kommer att visas upp på Stadsmuseet i april Utställning modevisning - Stockholms stadsmuseum (2012) Samtidigt med projektet om Stockholm, har planeringen och förberedelserna för en utställning och en modevisning på Stockholms stadsmuseum pågått. Förutom medel från Stockholms stad finansieras projektet av Stockholms Kulturförvaltning och Barbro Osher Pro Suecia Foundation Denna planering har skett i nära samarbete med museet och Livstyckets deltagare har besökt museet flera gånger och tagit intryck av ett Stockholm från förr. Utställningen som växt och växer fram kommer att visa Livstyckets deltagares uttryck om det de har upplevt när de besökt olika ställen i Stockholm i nutid och det de sett på museet i forntid men också hur deras egna hemmiljöer ser ut. Utställningen kommer att ha vernissage nittonde (19) april 2012 och invigas av integrationsministern. I samband med vernissagen kommer en modevisning att visas som också har planerats sedan augusti Titeln är Det hänger på håret då kollektionen tar fasta på olika kvinnliga huvudbonader i ett mycket långt tidsperspektiv. Många av Livstyckets kvinnor bär olika typer av slöja och det av olika skäl, som t. ex religiösa och kulturella. Att täcka håret har betydelse och har en lång historisk innebörd. Deltagarna har gått igenom huvudbonaderna ända från Egypten och sedan framåt i historien till idag. Inte minst har de tagit fasta på den tradition som fanns i Sverige ända in på talet då kvinnorna i Sverige täckte sitt hår. Med avstamp i historien har sedan deltagarna på Livstycket skapat olika typer av huvudbonader med sina nya kunskaper men med 8

9 sina egna referensramar som grund. Med de olika huvudbonaderna som bas har sedan en klädkollektion växt fram under ledning av Livstyckets modedesigner. Influenserna av en historisk återblick återfinns även här och i designen av kläderna har hon tagit fasta på ett figurnära mode som samspelar med de olika huvudbonaderna. Övriga utställningar Livstycket har ställt ut på flera platser i Sverige under 2011med start 23 januari på Möllegården i skånska Åkarp där utställningen som tidigare visats på Nordiska museet var utställd till den 6 mars. Utställningen visades därefter på 125 kvadrat i Stockholm mellan 14 maj till 11 juni och under september på Rydals museum i Halland. Varje utställningsplats täcker sina egna kostnader samt transporter. Syftet med utställningarna är att sprida kunskap om Livstyckets arbetsmetoder och belysa invandringen från positiva utgångspunkter. Studiebesök Under år 2011 har många studiebesök tagits emot på Livstycket och besökarna har alla fått ta del av verksamhetens historia och innehåll. Totalt 33 förhandsbokade besökgrupper har kommit från hela Sverige och grupperna har bestått av ca personer eller fler. Varje grupp betalar en summa vilket täcker Livstyckets kostnader i samband med besöket. Grupper från Kanada, Egypten och Irak har också besökt Livstycket under året. Via Socialhögskolan i Stockholm besökte en grupp studenter, från olika sociallinjer från Ungern, Tyskland och Polen, Livstycket. Politiker från olika partier har också tagit del av verksamheten för att sätta sig in i integrationsarbetet. Projekt helt finansierade med externa medel Bokprojekt Bidrag från Barbro Osher Pro Suecia Foundation har också möjliggjort att arbetet med att skriva en bok om Livstyckets historia kunnat fortsätta. Material i form av foton och dokument från 1992 och framåt har inventerats och boken kommer att omfatta hela processen från idé till dagens verksamhet, en utveckling under alla år med många exempel på de resultat som Livstyckets deltagare under åren har uppnått. Synopsis följer Livstyckets kronologi med vissa givna utvikningar. Livstyckets ungdomsprojekt Kom ihåg att Du är värdefull Den direkta anledningen till projektet var den oroliga situationen i Tensta under med återkommande bränder, stenkastning och våld där ungdomar från Tensta, Rinkeby och Hjulsta var inblandade. Målet var att skapa en neutral mötesplats i Tensta, på Livstycket, där ungdomarnas egen kraft utnyttjas för att åstadkomma konstruktiva förändringar och skapa positiva förebilder i deras liv och i deras omgivning. Medel beviljades från Allmänna Arvsfonden och maj 2009 startade projektet med sikte på tre år och årlig rapportering. Två ungdomsledare anställdes. Verksamheten har öppet tre gånger i veckan, måndagar 16:30-21, torsdagar 16:30-21 och lördagar Måndagar ägnades huvudsakligen åt läxhjälp och under måndagar har en person bl.a. lett skrivarverkstad med två uppsatstävlingar. Torsdagar ägnades åt föreläsningar vars syfte var att vidga ungdomarnas världsbild, skapa goda förebilder och väcka deras nyfikenhet. Föreläsarna och ämnen bestämdes huvudsakligen av ungdomsledarna själva, precis som tidigare åren. Projektet kommer att avslutas under mars 2012 som planerat. 9

10 Livstycket - Kvinnoakademin Turkiet Sedan 2006 arbetar Livstycket i Turkiet och projektet Kvinnoakademin är finansierat av Olof Palme Center. Målet är att utbilda och sysselsätta kvinnor till att bli självförsörjande och att etablera ett kvinnligt nätverk för utbildning och entreprenörskap. Sedan starten har många kvinnor med sociala eller kulturella hinder medverkat i programmet och tagit del av någon av de många utbildningsmöjligheter som erbjudits. Verksamheten är koncentrerad till Istanbul (stadsdelen Sisli) och städerna Samsun och Van. I stadsdelen Sisli arbetar Kvinnoakademin mot det psykiska och fysiska våldet mot kvinnorna och för jämställdhet inom politiken. Samsun ligger i norra Turkiet. Arbetslöshet och dålig ekonomi bidrar till stora problem inom familjerna med våld mot kvinnor som följd. I Samsun har Kvinnoakademin bidragit till kvinnors självförsörjning, genom att producera och sälja hantverk. I Van i öst är utbildningsnivån mycket låg med stor arbetslöshet och fattigdom som följd. Här samarbetar Livstycket med Van Local Agenda 21 för att sysselsätta unga kvinnor. Projektet driver en ateljé där flickor år lär sig väva kelim-mattor och skapa annat hantverk till försäljning samtidigt som de får vanlig skolundervisning. På så sätt kan flickorna bidra till familjens ekonomi. Under 2011 har Livstycket haft två seminarieomgångar i Turkiet, en i maj och den andra i november. Ämnen för workshopar var kvinnovåld, mänskliga rättigheter och genusfrågor. En workshop hölls i Samsun och den andra i Sisli/Istanbul. Den planerade workshopen i Van uteblev p.g.a jordbävningen i området. Till ämnet kvinnovåld engagerades turkiska experter från organisationen Mor Cati som jobbar med våld mot kvinnor sedan många år tillbaka. För att stödja organisationen i Van som drabbades mycket hårt av jordbävningen inköptes under vistelsen i Istanbul sju kelimmattor tillverkade i ateljén i Van. Kelimerna såldes under julmarknaden och hela vinsten gick oavkortat till Van. Livstycket söker medel från Olof Palmes Center för fortsättning av projektet under Samarbete med Bunyole International Association en kvinnoorganisation i östra Uganda Sedan 2008 har Livstycket samarbetat med Bunyole Women s Association (BWA), en kvinnoorganisation i Butalejadistriktet i östra Uganda. Organisationen verkar, sedan mitten på 1990-talet, för att hjälpa de fattigaste kvinnorna och flickorna på landsbygden att skapa sina egna försörjningskällor och på så sätt få kontrollen över sina liv och i dagsläget omfattas ca kvinnor av BWA programmet. Detta skall jämföras med att det totala antalet invånare i distriktet uppgår till Samarbetet finansierades fram till 2010 av Svenska institutet men under 2011 erhöll vi medel från Forum Syd för fortsättningen av projektet vilket startade sommaren De planerade aktiviteterna för ett helt projektår omfattade tre workshops om 5 dagar i sömnad och tygtryck med hantverksgruppen samt fem två dagars workshop i organisationsutveckling och demokrati med kvinnor från olika grenar av organisationen. Projektet omfattade dessutom IT-utbildning för ca 10 kvinnor. Projektet har en styrgrupp med representanter från Livstycket och BWA. Projektledaren är en svensk kvinna boende i Uganda, och hantverksgruppen har lärt sig att sy skoluniformer med tryckt skolemblem för både flickor och pojkar och satsar nu på att sälja dem till skolorna i området. Projektet har bl.a. bekostat 13 trampsymaskiner, en overlocksymaskin, en dator, printer samt lite inredning för sömnad och tygtryck. Livstycket har tagit fram en logotyp till BWA, och gjort klisteretiketter samt tygetiketter. Med utgångspunkt av de ugandiska kvinnornas egna bilder har Livstycket också skapat ett tygmönster. 10

11 Livstycket Produktion AB Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk undervisning med praktiskt arbete. Många olika produkter tas fram och får sin karakteristiska form. Mönstren är sprungna ur deltagarnas kreativitet, och fantasi som kommit till uttryck i teckningar och berättelser när olika lärandeprojekt genomförts. De unika mönstren har blivit ett signum för hela verksamheten och lockar många människor till förorten Tensta, människor som aldrig annars hade kommit dit. Livstyckets verksamhet blir känd för allmänheten genom försäljningen av de textila produkterna i den egna butiken, på mässor och marknader och i samband med utställningarna. Produktion och försäljning organiseras inom Livstycket Produktion AB som är ett helägt bolag till den ideella föreningen. Bolaget bildades De produkter som företaget säljer är tillverkade av olika underleverantörer i Sverige. Bolagets eventuella vinst går oavkortat tillbaka till föreningen och underlättar för den ideella föreningen att arbeta för integration i samhället. Slutord År 2011 har varit ett lyckosamt år för Livstycket. Det framgångsrika läsprojektet Vi dricker te och lär oss e har varit en glädjekälla i verksamheten. Vi har fått uppmärksamhet och respekt för vår pedagogik. Utställningsverksamheten kring verksamhet och läsprojekt bidrar till att Livstycket blir känt i hela landet och kan förhoppningsvis bidra till utvecklingen av integrationsarbetet. Vårt Stockholmsprojekt har fått en god start och har förutsättningar att bli ett färgstarkt inslag i innevarande års verksamhet. Erfarenheterna under det gångna året - inte minst läsprojektet - blir nu utgångspunkten för diskussionen om den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Livstycket har efter snart 20 års arbete visat sig vara ett slitstarkt klädesplagg. För att behålla hållbarheten krävs dock ständig förnyelse och ett långsiktigt perspektiv. 11

12 12 SUMMARY The non-profit association Livstycket was founded in 1992 in Tensta and the objective of its activities is to work to aid immigrants /refugees integration into Swedish society. Our basic values reflect a society for all and belief in the power of the individual. Our fundamental activities comprise the teaching of Swedish on the basis of learning by doing and combining theory with creativity. This methodology has led to Livstycket s distinctive trademark, its unique patterns. The association is headed by a board and a head of operations and it has eight employees. The association has 470 members from all over Sweden. In addition to Swedish language studies, the 115 participants enrolled in Livstycket s activities in 2011 had tuition in social studies, history, IT skills as well as wellness studies combined with physical training. In addition to the basic activities, a number of projects were completed or started up during the year. The project We drink tea and learn the letter e, which applied a combination of Livstycket methodology and the Witting method resulted in 14 illiterate participants learning to read and write. Before they started at Livstycket they had earlier spent a combined total of 25 years at SFI (Swedish for Immigrants) without having learned to read and write. The project has been presented in an acclaimed book and also in a mobile exhibition that has now started touring all over Sweden. The youth project Remember - you are precious, which is a meeting place for the youth of the area, has been ongoing throughout the year as have the projects in Turkey and Uganda which are both of importance for democracy and equality. In 2011, Livstycket held three exhibitions in the country and featured in newspapers, magazines and on television and the radio. Livstycket received funding for its operations in 2011 through the City of Stockholm and from trusts and foundations such as the Barbro Osher Pro Suecia Foundation, the Swedish National Board for Youth Affairs, the Olof Palme Center and Forum Syd among others. Livstycket has a continually updated website, in English:

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer