LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011"

Transkript

1 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 LIVSTYCKET - VISION - VÄRDEGRUND På Livstycket tror vi att en människa som är trygg och varm och som går med rak rygg har lättare att möta världen. Vi vill bryta isoleringen i samhället och vara en plats där hoppet ständigt lever och där människor möts och utvecklas. Vi tror att förändring är möjlig och att varje individ vill och kan växa. På Livstycket vet vi att det finns ett språk osm alla kan tala. Det är händrnas språk och det spelar ingen roll vilket land du kommer från, om du är analfabet eller högutbildad, kvinna eller man. Vi tror att skaparlust, kunskap och vilja är ovärderliga ingredienser för att kunna bilda sig en framtid och en bättre tillvaro. Den människa som saknar lust, drömmar och ett språk är fattig. Livstyckets vision är att all deltagare ska gå ut i det svenska samhället med raka och stolta ryggar och som mycket rika människor. LIVSTYCKET - VISION - VALUES At Livstycket we believe that a person who is safe and warm and who holds her head high finds it easier to face the world. We want to break the isolation in the community and we want to provide a place in which hope is constantly alive and where people meet and develop. We believe that change is possible and that each individual has a desire to and is able to grow. At Livstycket we know that there is a language that everyone speak. It is the language of our hands and it does not matter what country you come from, whether you are illiterate or highly educated, woman or man. We believe that creativity, knowledge and desire are invaluable ingredients in building up a future and a better life. The person who has no desire, dreams or the language is poor. Livstycket s vision is that all our participants will go out into the Swedish society with their heads held high and be proud and enriched people. MEDLEMSKAP I LIVSTYCKET Som medlem i Livstyckets ideella förening är du med och stödjer vår viktiga verksamhet. Du som är medlem får information om vad som sker på Livstycket och inbjudningar till våra marknader, utställningar och andra evenemang. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Livstyckets ideella förening, postgironr eller bankgiro Ange namn och gärna mailadress. Det finns också möjlighet att bidra med en gåva. Tack för ditt stöd!

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Den ideella föreningen Livstycket bildades 1992 i Tensta och föreningens främsta mål är att arbeta för invandrares/ flyktingars gemenskap med det svenska samhället. Detta ska ske genom att främja kunskaper i svenska språket och genom att föreningen försöker underlätta kontakten mellan invandrare/flyktingar och svenskar särskilt med sikte på kvinnornas behov och önskemål. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Ett viktigt mål har också varit att verka för att deltagarna skulle bli självförsörjande. Verksamheten har under alla år bedrivits med ekonomiskt stöd främst från Stockholms stad, men också med med statliga bidrag, bidrag från EU, fonder och stiftelser samt med privata gåvor. Under några år var Livstycket också SFI-skola. Livstycket har sin basverksamhet i lokaler mitt i Tensta centrum men har förutom samarbeten med internationella organisationer i Europa numera även en viss närvaro i Turkiet och i Uganda. Det internationella samarbetet ger värdefulla erfarenheter som används i arbetet på hemmaplan samtidigt som det bidrar till att sprida Livstyckets grundläggande demokratiska värderingar. Grundläggande värderingar Livstyckets arbete utgår från att samhället är ett samhälle för alla och allt arbete i föreningen sker genom tilltro till individens egen kraft. Verksamheten är inriktad mot de människor som samhället har svårt att nå och som står långt från arbetsmarknaden. De har i regel många hinder att övervinna innan de kan gå från ett utanförskap och ett bidragsberoende så Livstycket har valt att arbeta med en mycket svår men viktig uppgift. Ledstjärnan är att förändring är möjlig, att varje individ vill utvecklas genom att använda sina erfarenheter, vilja, förhoppningar, fantasi, kreativitet och lust till att skapa en framtid och en bättre tillvaro i livet. Livstycket arbetar utifrån förutsättningen att alla som kommer till Sverige vill lära sig språket, utbilda sig, praktisera och arbeta för att försörja sig och sin familj. Vår erfarenhet under tjugo år har lärt oss att integrationsarbete måste utgå från dessa grundläggande värderingar för att ha bärighet. Arbetsmetod - Livstyckets pedagogik Våra deltagare har utländsk bakgrund och de flesta har på grund av krig och/eller konflikt varit tvungna att lämna sitt land, sin hemvist, sitt språk och sin kultur. I Sverige skall de lära sig ett nytt språk och en annorlunda kultur. För att göra inlärningen lättare och för en del överhuvudtaget möjlig arbetar vi med funktionell pedagogik. Genom att kombinera teoretisk undervisning med praktisk konstnärlig verksamhet får orden en funktion, en verklighet ett sammanhang. Ett ord leder till två ord som i sin tur leder till meningar, leder till ett språk som får en funktion. Styrelse och revisorer Styrelsen, som under året har haft 7 protokollförda sammanträden, har bestått av följande personer: Gunnar Svensson Ordförande F.d statssekreterare, kulturfrågor samt f.d rektor SFI Birgitta Notlöf Kassör Verksamhetschef, Livstycket. Fil.kand David Friberg Ledamot Psykolog, fil. kand Karin Norman-Wallin Ledamot Jur.dr. Claes Wiberg Ledamot Jur.kand Christer Larsheden Suppleant Ekonom, fil.kand. Stefan Mattsson Revisor Auktoriserad revisor, Revaco AB 3

4 Valberedning Birgit Groth Anna Katarina Westin Montessorilärare Sekreterare Ledning och personal Birgitta Notlöf, som grundade föreningen 1992, är alltjämt verksamhetschef. Livstycket har under 2011 haft sammanlagt åtta anställda. Därutöver har föreningen anlitat timarvoderade personer inom olika kompetensområden. Personalen har bakgrund som pedagoger, konstnärer och administratörer och representerar skilda åldrar, etnicitet, utbildning och erfarenhet. Under 2011 har Livstycket tagit emot praktikanter från Socialhögskolan i Stockholm som ett led i arbetsplatsförlagd utbildning. Föreningens medlemmar Livstycket har under året kraftigt ökat antalet från 208 (2010) till 470 medlemmar med fördelningen kvinnor 423 och 47 män. Medlemsavgiften har varit 50 kronor men i december fattades beslut om att höja avgiften till 100 kr från år Intressenter kallar Livstycket de personer, ofta anonyma, som inte är medlemmar men som skänker stora och små bidrag för att de vill stödja föreningen. Förutom det finansiella stödet är medlemmarnas och intressenternas stora engagemang i ord och handling av stor vikt för föreningen. De är Livstyckets ambassadörer, inte minst medlemmarna utanför Stockholm. Ansiktet utåt hemsidan Livstycket ansikte utåt är hemsidan som, inte minst används av medlemmarna, men också av en alltmer intresserad allmänhet. Hemsidan visar både den ideella föreningens arbete och det av föreningen helägda bolaget Livstycket Produktion AB`s verksamhet och bekostas av båda. Våren 2011 påbörjades, med våra interna kunskaper, arbetet med att förnya hemsidan då mycket av informationen var inaktuell och Livstyckets mångfasetterade verksamhet skall vara synlig redan på startsidan. Det är den nu med en möjlighet till att vara flexibel i att kunna lyfta fram och berätta om den speciella pedagogiken, projekten, speciella arrangemang som jul- och vårmarknad, utställningar etc. Livstycket har fått mycket positiv respons för att hemsidan är tydlig och lätt att navigera på. Hemsidan finns även på engelska. Finansiering Finansieringen av basverksamheten och dess projekt har erhållits från Stockholms stad ( kr) Utöver basfinansieringen har Livstycket under året erhållit medlemsavgifter, gåvor och medel för genomförande av särskilda projekt. Betydelsefulla givare av projektmedel har varit The Barbro Osher Pro Suecia Foundation i USA, Allmänna arvsfonden, Olof Palme International Center, Ungdomsstyrelsen, Forum Syd, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Kista Folkhögskola (Inom ramen för projekt med medel från Stiftelsen för internetutveckling), Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål samt Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne(för tandvård och glasögon). 4

5 BASVERKSAMHETEN Under verksamhetsåret 2011 har totalt 115 personer deltagit i Livstyckets basverksamhet. De flesta anvisade av stadsdelsförvaltningarnas handläggare som är med vid inskrivningstillfället. Deltagarna har varit indelade i olika grupper efter språknivå som bestäms efter ett skriftligt test i svenska språket men med hänsyn också till den verbala förmågan. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare och planen revideras kontinuerligt under tiden på Livstycket. Med denna som grund samarbetar deltagare, handledare och lärare mot ett gemensamt mål. Denna process är helt individuell, eftersom drivkraften måste komma från individen själv. Under 2011 har även företaget Social Initiative, med externa medel, påbörjat arbetet med att ta fram ytterligare kompletterande utvärderingsmodeller anpassade till målgruppen. Under året har även 23 personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin deltagit i verksamheten, av dessa har tre personer gått vidare till arbete. Kontakterna med stadsdelarnas socialhandläggare och med arbetsförmedlingarna sker kontinuerligt och beslut angående den enskilde deltagaren på Livstycket sker i samråd mellan berörda parter. Antal deltagare i % på Livstycket som kommer från följande stadsdelar i Stockholms stad; Rinkeby-Kista 36 Spånga-Tensta 30 Hässelby-Vällingby 23 Bromma 0 Skärholmen 3 Farsta 2 Enskede-Årsta-Vantör 3 Skarpnäck 2 Migrationsverket 1 Medelåldern ligger på 45 år Genomsnittstiden på Livstycket är ca 3,5 år Arbetsförmedlingen: Under 2011 deltog 23 personer från Arbetsförmedlingen i Livstyckets verksamhet, dels i introduktionsprogrammet och dels i Jobb och utvecklingsgarantin. Utöver språkträning, genom den praktiska och kreativa verksamheten, har deltagarna under året fått en omfattande teoretisk undervisning i olika ämnen som till exempel praktisk samhällskunskap och andra samhällsorienterande ämnen och de studerar efter ett schema med handledda lektioner. Medlen från Stockholms stad har även kompletterats med externa medel, från främst Barbro Osher Pro Suecia Foundation, och detta främst i den mest kostnadskrävande undervisningen i IT-kunskap och färdighet med datorer har varit en viktig del för samtliga deltagare. Undervisningen har omfattat alltifrån det mest enkla, som att kunna sätta på en dator, till att lära sig använda olika program, bl.a. för att kunna söka jobb. 5

6 Teoriundervisningen har utformats med utgångspunkt i deltagarnas situation, bl.a. deras behov av stöd från samhället men också kunskap om och förståelse för samhällets krav på medborgarna. Kunskap om det svenska samhället och omvärlden i ett historiskt och geografiskt perspektiv liksom också jämställdhetsaspekter har ingått i undervisningen. För undervisningen har föreläsare/ experter inom olika områden bjudits in. Under året har också många studiebesök gjorts till museer, bibliotek och företag etc. Dessa studiebesök har varit ett komplement till de besök som ingått i projekten. Planeringen av en pedagogisk avdelning har påbörjats under året för att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som olika projektresultat under åren resulterat i. Schemalagda aktiviteter för deltagarna under 2011: Teoretisk svenska + Praktisk svenska = Funktionell pedagogik Samhällskunskap Kreativt arbete Matematik Textila bokstäver Högläsning Friskvård Historia Sömnad Data Eget arbete Söka arbete Under temat friskvård har GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) haft ett program med studenter som lett gymnastikgrupper med deltagarna varje vecka. Allas fysik har undersökts före och efter denna tid av träning. Deltagarnas fysik har påtagligt förbättrats genom denna träning som kombinerats med stavgång och simning. Friskvård har också innefattat samtal om näringslära och sambandet mat och motion och olika sjukdomar. Från 17 januari och 12 veckor framåt deltog även deltagarna i en Må bra kurs på Husbybadet. Detta har inneburit ett minskat ohälsotal för Livstyckets deltagare under För tandvård och glasögon åt deltagarna har beviljade medel från Stiftelsen Wilhelm Govenii minne tagits i anspråk. Deltagare som avslutats på Livstycket under 2011; Påbörjat studier på SFI eller annan utbildning 4 personer Fast anställning 3 personer Praktik/ arbetsträning 3 personer Jobbtorg 1 person Avslutad på socialtjänsten 1 person Pension 1 person Flyttat till annan ort 2 personer Barnledig 1 person Slutat på grund av hälsotillstånd 8 personer 6

7 PROJEKT inom basverksamheten Vi dricker te och lär oss e Under 2011 har Livstycket har arbetat med ett speciellt läsprojekt med en för Livstycket ny metod. En specialpedagog som arbetar med Wittingmetoden anställdes och därmed kombinerades metodiken med den funktionella pedagogiken. Förutom medel från Stockholms stad har projektet delfinansierats av medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Ungdomsstyrelsen. Projektet var inriktat på den mest språksvaga gruppen på Livstycket, analfabeter, som efter tester blev indelade i två undergrupper. Totalt ingick sexton (16) kvinnor i projektet och denna grupp hade tillsammans, före Livstycket, totalt gått på SFI (Svenska för invandrare) i tjugofem (25) år! Gemensamt för alla i grupperna var att de inte lyckats lära sig språket under tiden på SFI. Men hösten 2011 hade 14 av 16 kvinnor lärt sig läsa och skriva och en överlycklig kvinna ringde sin mor i Somalia och berättade den stora nyheten. En reflektion av en annan kvinna var Hade jag fått lära mig så här tidigare hade jag haft jobb idag. Kvinnan har bott i Sverige i tolv år och gått två år på SFI. Den teoretiska undervisningen på Livstycket ägde rum tre förmiddagar i veckan där man först lärde sig alla vokaler och sedan alla konsonanter. Under veckorna arbetade textilpedagogen parallellt med teoriundervisningen med att undervisa i verkstaden med den aktuella bokstaven och ljuden för att på ett konkret sätt lära ut den veckans bokstav och ljud på ett kreativt sätt. En dag i veckan arbetade ytterligare handledare kreativt med gruppen kring veckans aktuella ljud (bokstav). Det kreativa arbetet har inneburit mycket; Bokstäver har broderats, applicerats på vimplar till ett flaggspel, gjorts i mosaik, i modellera, i pappersmosaik, bakats i bulldeg och som pepparkakor. När kvinnorna under 2010 lärde sig till exempel bokstaven E, ordnades teprovning med betygsättning, deltagarna broderade tekannor som blev de mest fantastiska konstverk. Ett mönster växte också fram och det är det mönstret som bildar omslag till boken Vi dricker te och lär oss e med undertiteln Livstyckets kvinnor gör en läsebok. Boken är ett samarbete mellan Livstycket och LL-förlaget och gavs ut i samband med Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg september Det var en grupp stolta kvinnor som deltog på mässan och signerade böcker. Och boken har av Svensk Bokkonst valts ut som en av 2011 års bäst formgivna böcker. Tala om att Kvinnor kan bara de får möjligheten. Möjligheten kom genom medel från Ungdomsstyrelsen för att sprida boken och erfarenheterna av projektet i hela riket under ett år, med start på Bokmässan i september 2011 och genom en utställning som skall turnera i Sverige. Redan under 2011 blev den utställning som vandrar ut genom Livstyckets dörr för att turnera i Sverige 2012 så gott som fulltecknad. Utställningen visar på två års arbete med att lära sig läsa och skriva och kommer att visas främst på olika bibliotek i landet. Och boken lever vidare som undervisningsmaterial i svenska på Livstycket och fungerar som en läsebok för kvinnorna och för en ny grupp kvinnor som lär sig svenska med samma metodik. Pedagogisk avdelning De pedagogiska metoderna som använts i snart tjugo år är Livstyckets viktigaste del då språket får en funktion, en mening som relateras till samhället. Men hand i hand med utbildningen måste en utveckling av metoder ske och Barbro Osher Pro Suecia Foundation har under senare år beviljat medel för att ytterligare utveckla den teoretiska pedagogiken. Dataundervisning är ett ämne som alla har fått kontakt med, för några kanske för första gången och intresset var mycket stort inom den grupp som helt saknade utbildning i hemlandet. Under 2011 har det planerats för en övergång från experiment och utveckling till en pedagogisk avdelning som inkluderar dataanvändning. Alla de erfarenheter som Livstycket förvärvat under alla år kan lyftas upp och kan komma att resultera i en pedagogisk avdelning i framtiden. 7

8 Stockholm min plats på jorden Stockholm min plats på jorden projektet var en naturlig fortsättning på läs- och skrivprojektet med den skillnaden att det omfattade alla deltagare på Livstycket. Vi har erövrat språket, nu skulle vi erövra staden. De av Stockholms stad beviljade medlen har använts i projektet som i hög grad har främjat integrationsarbetet i Stockholm men även medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation har använts. Många av våra deltagare lever isolerade i förorterna där de bor och de åker sällan in till Stockholms centrum och om och när de väl gör det känner de sig främmande i stadsmiljön. Med Stockholmsprojektet vill vi öppna upp Stockholm för deltagarna och hos dem skapa en känsla att det är deras stad som de alla kan vara delaktiga i. Projektet startade direkt efter sommaruppehållet och Stockholm delades in i fyra delar så att varje grupp fick sin del. Grupperna åkte till Östermalm, Norrmalm medan Grön grupp åkte till Kungsholmen, Djurgården, Gärdet, Södermalm, Gamla Stan samt Tensta/Vällingby. Alla grupper besökte också Kulturhuset, Medeltidsmuseet och Stadsmuseet för den historiska återblicken. Utflykterna gjordes 1-2 ggr i veckan och inför varje utflykt gick personalen genom med deltagarna vilka ställen och vilka intressanta byggnader som skulle besökas och man visade varje ställe på kartan. Materialet hämtades från Internet men framför allt i böcker som lånades på bibliotek. Samtal fördes om hur Stockholm förändrats under årens lopp sedan 1700 talet, historiska händelser som var förknippade med platser som skulle besökas, hur det såg ut förr i tiden, hur folk levde, mm. Alla tillgängliga kommunikationsmedel prövades. Stadens konstverk och statyer beskådades och de avbildade historiska personerna presenterades. Kamerorna kom till användning och, om vädret tillät, gjorde deltagarna egna teckningar och tillbaka i klassrummet fortsatte samtal och tecknande. Teckningarna var sedan grunden till mönstret Stockholm by Livstycket. Under hösten flyttades utflykterna till inomhusmiljöer. Stadsmuseet ställde upp och bjöd på guidade visningar av deras olika visningslägenheter/hus. Arbetet med Stockholm projektet kommer att visas upp på Stadsmuseet i april Utställning modevisning - Stockholms stadsmuseum (2012) Samtidigt med projektet om Stockholm, har planeringen och förberedelserna för en utställning och en modevisning på Stockholms stadsmuseum pågått. Förutom medel från Stockholms stad finansieras projektet av Stockholms Kulturförvaltning och Barbro Osher Pro Suecia Foundation Denna planering har skett i nära samarbete med museet och Livstyckets deltagare har besökt museet flera gånger och tagit intryck av ett Stockholm från förr. Utställningen som växt och växer fram kommer att visa Livstyckets deltagares uttryck om det de har upplevt när de besökt olika ställen i Stockholm i nutid och det de sett på museet i forntid men också hur deras egna hemmiljöer ser ut. Utställningen kommer att ha vernissage nittonde (19) april 2012 och invigas av integrationsministern. I samband med vernissagen kommer en modevisning att visas som också har planerats sedan augusti Titeln är Det hänger på håret då kollektionen tar fasta på olika kvinnliga huvudbonader i ett mycket långt tidsperspektiv. Många av Livstyckets kvinnor bär olika typer av slöja och det av olika skäl, som t. ex religiösa och kulturella. Att täcka håret har betydelse och har en lång historisk innebörd. Deltagarna har gått igenom huvudbonaderna ända från Egypten och sedan framåt i historien till idag. Inte minst har de tagit fasta på den tradition som fanns i Sverige ända in på talet då kvinnorna i Sverige täckte sitt hår. Med avstamp i historien har sedan deltagarna på Livstycket skapat olika typer av huvudbonader med sina nya kunskaper men med 8

9 sina egna referensramar som grund. Med de olika huvudbonaderna som bas har sedan en klädkollektion växt fram under ledning av Livstyckets modedesigner. Influenserna av en historisk återblick återfinns även här och i designen av kläderna har hon tagit fasta på ett figurnära mode som samspelar med de olika huvudbonaderna. Övriga utställningar Livstycket har ställt ut på flera platser i Sverige under 2011med start 23 januari på Möllegården i skånska Åkarp där utställningen som tidigare visats på Nordiska museet var utställd till den 6 mars. Utställningen visades därefter på 125 kvadrat i Stockholm mellan 14 maj till 11 juni och under september på Rydals museum i Halland. Varje utställningsplats täcker sina egna kostnader samt transporter. Syftet med utställningarna är att sprida kunskap om Livstyckets arbetsmetoder och belysa invandringen från positiva utgångspunkter. Studiebesök Under år 2011 har många studiebesök tagits emot på Livstycket och besökarna har alla fått ta del av verksamhetens historia och innehåll. Totalt 33 förhandsbokade besökgrupper har kommit från hela Sverige och grupperna har bestått av ca personer eller fler. Varje grupp betalar en summa vilket täcker Livstyckets kostnader i samband med besöket. Grupper från Kanada, Egypten och Irak har också besökt Livstycket under året. Via Socialhögskolan i Stockholm besökte en grupp studenter, från olika sociallinjer från Ungern, Tyskland och Polen, Livstycket. Politiker från olika partier har också tagit del av verksamheten för att sätta sig in i integrationsarbetet. Projekt helt finansierade med externa medel Bokprojekt Bidrag från Barbro Osher Pro Suecia Foundation har också möjliggjort att arbetet med att skriva en bok om Livstyckets historia kunnat fortsätta. Material i form av foton och dokument från 1992 och framåt har inventerats och boken kommer att omfatta hela processen från idé till dagens verksamhet, en utveckling under alla år med många exempel på de resultat som Livstyckets deltagare under åren har uppnått. Synopsis följer Livstyckets kronologi med vissa givna utvikningar. Livstyckets ungdomsprojekt Kom ihåg att Du är värdefull Den direkta anledningen till projektet var den oroliga situationen i Tensta under med återkommande bränder, stenkastning och våld där ungdomar från Tensta, Rinkeby och Hjulsta var inblandade. Målet var att skapa en neutral mötesplats i Tensta, på Livstycket, där ungdomarnas egen kraft utnyttjas för att åstadkomma konstruktiva förändringar och skapa positiva förebilder i deras liv och i deras omgivning. Medel beviljades från Allmänna Arvsfonden och maj 2009 startade projektet med sikte på tre år och årlig rapportering. Två ungdomsledare anställdes. Verksamheten har öppet tre gånger i veckan, måndagar 16:30-21, torsdagar 16:30-21 och lördagar Måndagar ägnades huvudsakligen åt läxhjälp och under måndagar har en person bl.a. lett skrivarverkstad med två uppsatstävlingar. Torsdagar ägnades åt föreläsningar vars syfte var att vidga ungdomarnas världsbild, skapa goda förebilder och väcka deras nyfikenhet. Föreläsarna och ämnen bestämdes huvudsakligen av ungdomsledarna själva, precis som tidigare åren. Projektet kommer att avslutas under mars 2012 som planerat. 9

10 Livstycket - Kvinnoakademin Turkiet Sedan 2006 arbetar Livstycket i Turkiet och projektet Kvinnoakademin är finansierat av Olof Palme Center. Målet är att utbilda och sysselsätta kvinnor till att bli självförsörjande och att etablera ett kvinnligt nätverk för utbildning och entreprenörskap. Sedan starten har många kvinnor med sociala eller kulturella hinder medverkat i programmet och tagit del av någon av de många utbildningsmöjligheter som erbjudits. Verksamheten är koncentrerad till Istanbul (stadsdelen Sisli) och städerna Samsun och Van. I stadsdelen Sisli arbetar Kvinnoakademin mot det psykiska och fysiska våldet mot kvinnorna och för jämställdhet inom politiken. Samsun ligger i norra Turkiet. Arbetslöshet och dålig ekonomi bidrar till stora problem inom familjerna med våld mot kvinnor som följd. I Samsun har Kvinnoakademin bidragit till kvinnors självförsörjning, genom att producera och sälja hantverk. I Van i öst är utbildningsnivån mycket låg med stor arbetslöshet och fattigdom som följd. Här samarbetar Livstycket med Van Local Agenda 21 för att sysselsätta unga kvinnor. Projektet driver en ateljé där flickor år lär sig väva kelim-mattor och skapa annat hantverk till försäljning samtidigt som de får vanlig skolundervisning. På så sätt kan flickorna bidra till familjens ekonomi. Under 2011 har Livstycket haft två seminarieomgångar i Turkiet, en i maj och den andra i november. Ämnen för workshopar var kvinnovåld, mänskliga rättigheter och genusfrågor. En workshop hölls i Samsun och den andra i Sisli/Istanbul. Den planerade workshopen i Van uteblev p.g.a jordbävningen i området. Till ämnet kvinnovåld engagerades turkiska experter från organisationen Mor Cati som jobbar med våld mot kvinnor sedan många år tillbaka. För att stödja organisationen i Van som drabbades mycket hårt av jordbävningen inköptes under vistelsen i Istanbul sju kelimmattor tillverkade i ateljén i Van. Kelimerna såldes under julmarknaden och hela vinsten gick oavkortat till Van. Livstycket söker medel från Olof Palmes Center för fortsättning av projektet under Samarbete med Bunyole International Association en kvinnoorganisation i östra Uganda Sedan 2008 har Livstycket samarbetat med Bunyole Women s Association (BWA), en kvinnoorganisation i Butalejadistriktet i östra Uganda. Organisationen verkar, sedan mitten på 1990-talet, för att hjälpa de fattigaste kvinnorna och flickorna på landsbygden att skapa sina egna försörjningskällor och på så sätt få kontrollen över sina liv och i dagsläget omfattas ca kvinnor av BWA programmet. Detta skall jämföras med att det totala antalet invånare i distriktet uppgår till Samarbetet finansierades fram till 2010 av Svenska institutet men under 2011 erhöll vi medel från Forum Syd för fortsättningen av projektet vilket startade sommaren De planerade aktiviteterna för ett helt projektår omfattade tre workshops om 5 dagar i sömnad och tygtryck med hantverksgruppen samt fem två dagars workshop i organisationsutveckling och demokrati med kvinnor från olika grenar av organisationen. Projektet omfattade dessutom IT-utbildning för ca 10 kvinnor. Projektet har en styrgrupp med representanter från Livstycket och BWA. Projektledaren är en svensk kvinna boende i Uganda, och hantverksgruppen har lärt sig att sy skoluniformer med tryckt skolemblem för både flickor och pojkar och satsar nu på att sälja dem till skolorna i området. Projektet har bl.a. bekostat 13 trampsymaskiner, en overlocksymaskin, en dator, printer samt lite inredning för sömnad och tygtryck. Livstycket har tagit fram en logotyp till BWA, och gjort klisteretiketter samt tygetiketter. Med utgångspunkt av de ugandiska kvinnornas egna bilder har Livstycket också skapat ett tygmönster. 10

11 Livstycket Produktion AB Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk undervisning med praktiskt arbete. Många olika produkter tas fram och får sin karakteristiska form. Mönstren är sprungna ur deltagarnas kreativitet, och fantasi som kommit till uttryck i teckningar och berättelser när olika lärandeprojekt genomförts. De unika mönstren har blivit ett signum för hela verksamheten och lockar många människor till förorten Tensta, människor som aldrig annars hade kommit dit. Livstyckets verksamhet blir känd för allmänheten genom försäljningen av de textila produkterna i den egna butiken, på mässor och marknader och i samband med utställningarna. Produktion och försäljning organiseras inom Livstycket Produktion AB som är ett helägt bolag till den ideella föreningen. Bolaget bildades De produkter som företaget säljer är tillverkade av olika underleverantörer i Sverige. Bolagets eventuella vinst går oavkortat tillbaka till föreningen och underlättar för den ideella föreningen att arbeta för integration i samhället. Slutord År 2011 har varit ett lyckosamt år för Livstycket. Det framgångsrika läsprojektet Vi dricker te och lär oss e har varit en glädjekälla i verksamheten. Vi har fått uppmärksamhet och respekt för vår pedagogik. Utställningsverksamheten kring verksamhet och läsprojekt bidrar till att Livstycket blir känt i hela landet och kan förhoppningsvis bidra till utvecklingen av integrationsarbetet. Vårt Stockholmsprojekt har fått en god start och har förutsättningar att bli ett färgstarkt inslag i innevarande års verksamhet. Erfarenheterna under det gångna året - inte minst läsprojektet - blir nu utgångspunkten för diskussionen om den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Livstycket har efter snart 20 års arbete visat sig vara ett slitstarkt klädesplagg. För att behålla hållbarheten krävs dock ständig förnyelse och ett långsiktigt perspektiv. 11

12 12 SUMMARY The non-profit association Livstycket was founded in 1992 in Tensta and the objective of its activities is to work to aid immigrants /refugees integration into Swedish society. Our basic values reflect a society for all and belief in the power of the individual. Our fundamental activities comprise the teaching of Swedish on the basis of learning by doing and combining theory with creativity. This methodology has led to Livstycket s distinctive trademark, its unique patterns. The association is headed by a board and a head of operations and it has eight employees. The association has 470 members from all over Sweden. In addition to Swedish language studies, the 115 participants enrolled in Livstycket s activities in 2011 had tuition in social studies, history, IT skills as well as wellness studies combined with physical training. In addition to the basic activities, a number of projects were completed or started up during the year. The project We drink tea and learn the letter e, which applied a combination of Livstycket methodology and the Witting method resulted in 14 illiterate participants learning to read and write. Before they started at Livstycket they had earlier spent a combined total of 25 years at SFI (Swedish for Immigrants) without having learned to read and write. The project has been presented in an acclaimed book and also in a mobile exhibition that has now started touring all over Sweden. The youth project Remember - you are precious, which is a meeting place for the youth of the area, has been ongoing throughout the year as have the projects in Turkey and Uganda which are both of importance for democracy and equality. In 2011, Livstycket held three exhibitions in the country and featured in newspapers, magazines and on television and the radio. Livstycket received funding for its operations in 2011 through the City of Stockholm and from trusts and foundations such as the Barbro Osher Pro Suecia Foundation, the Swedish National Board for Youth Affairs, the Olof Palme Center and Forum Syd among others. Livstycket has a continually updated website, in English:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Ingen integration utan ett fungerande språk Detta mitt motto har jag följt sedan jag startade verksamheten 1992. Det primära har hela tiden

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete.

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete. ÅRSREDOVISNING 2013 We have a dream, that one day, the world will be a place where people will not be juged by the colour of their skin, the way they talk, their ethnicity or the place they live in, but

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Direktorn har ordet 2014 var året då Furuboda folkhögskola fyllde 20 år. Utvecklingen har pågått ständigt sedan starten men

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSIONS ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA Förord 3 Social verksamhet Unga Forum 4 Trygga Boenden 5 Café David i Malmö och Kristianstad 6 Nattjouren

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAM VÄNSKAP UTAN GRÄNSER!... 2 LEDARE... 2 TAMAM RIKS... 3 LEDNING... 3 ÅRSMÖTE 2010... 3 MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL... 3 HUVUDKONTOR OCH BEMANNING... 3 SYNLIGHET

Läs mer