Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?"

Transkript

1 Jenny Andersson, Terese Andersson, Emelie Ingmarsson, Emma Ohlsson, Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för Personal och Arbetsvetenskap Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling

2 Sammanfattning Marknadsföring är idag ett välkänt begrepp och något som de allra flesta företag arbetar med. Dagligen så utsätts vi konsumenter för marknadsföring på olika sätt. Många gånger sker det på ett så skickligt sätt att vi inte ens uppfattar att företaget försöker påverka oss. En bra marknadsföring kan göra stora skillnader för ett företag. Att locka till sig nya kunder är ett exempel, att behålla de kunder man redan har ett annat. Det finns många olika teorier som berör ämnet marknadsföring. Något som förvånade oss var att en förhållandevis liten del av dessa behandlar marknadsföring ur ett tjänsteperspektiv. På grund av detta valde vi att inrikta vår undersökning just mot ett tjänsteföretag. Följande rapport behandlar således marknadsföring främst ur ett tjänsteföretagsperspektiv. Vi har valt att undersöka hur ett tjänsteföretag marknadsför sin tjänst och hur denna marknadsföring uppfattas av kunderna. Företaget vi har valt att studera är en frisörsalong vid namn Studio 22. Empirin som presenteras har vi samlat in genom kvalitativa intervjuer. Då fokusen i rapporten inte enbart ligger på att undersöka hur företaget arbetar med sin marknadsföring, utan även hur kunderna uppfattat denna, så har intervjuer med både ägare och kunder genomförts. Resultatet vi har fått fram visar att salongen arbetar med marknadsföring på ett väldigt strategiskt sätt. Marknadsföringen genomsyrar hela verksamheten, från inredning till personal. De kanaler salongen främst använder sig av är TV och tidning. Resultatet visar att det är tidningen som är den mest effektiva av dessa två medier. Något annat som framkommit i vår studie är att Studio 22 vill positionera sig som en exklusivare salong. Vårt resultat visar att de lyckats med detta. En sak som resultatet visar att salongen inte lyckats fullt ut med är att förmedla den helhetsbild som de beskriver att de vill göra. ii

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställningar Metod Metoddiskussion Disposition Teoretisk bakgrund Affärsidén Positionering Marknadsmixen Produkt Pris Människor Plats Påverkan Fysiska bevis Process Empiri Hur arbetar Studio 22 med sin marknadsföring? Affärsidén Positionering Produkt Pris Människor Plats Påverkan Fysiska bevis Process Har marknadsföringen uppmärksammats av kunderna? Varför väljer kunderna denna salong? Analys Affärsidé Produkt Pris Människor Plats Påverkan Fysiska bevis Process Positionering Slutsats Hur arbetar Studio 22 med sin marknadsföring? Har marknadsföringen uppmärksammats av kunderna? Varför väljer kunderna denna salong? Referenslista iii

4 1. Inledning Tjänster utgör idag en stor och viktig del i vår vardag. Ungefär två tredjedelar av de yrkesverksamma i västvärlden har sitt arbete inom tjänstesektorn. (Olsen, 1993) En intressant aspekt när man talar om tjänster är hur mycket svårare de är att konkretisera jämfört med en produkt. Tjänsteföretag har därför svårare att marknadsföra sig eftersom en tjänst är immateriell och måste upplevas av kunden. Det är detta resonemang som har väckt vårt intresse. Vi har valt att undersöka marknadsföringen hos en frisörsalong vid namn Studio 22. Frisörsalongen ligger i centrala Linköping och har funnits sedan I dagsläget arbetar nio stycken utbildade frisörer där och salongen erbjuder bland annat klippning, färgning och uppsättningar. Anledningen till att vi valde att undersöka en frisörsalong är att det är ett renodlat tjänsteföretag. Detta innebär att de står inför problemet med att konkretisera sin tjänst. En annan faktor som har vägt in när vi valde att studera en frisörsalong är den rådande konkurrensen inom branschen. Vår bild är att konkurrenssituationen bidrar till att dessa företag måste arbeta intensivare med sin marknadsföring för att sticka ut. Detta är naturligtvis gynnsamt för oss då vi utgår ifrån ett marknadsföringsperspektiv. Att vi valde just Studio 22 beror till stor del på dess rykte av att vara en exklusivare salong. Vi tyckte det var intressant att undersöka hur företaget har arbetat med sin marknadsföring för att uppnå detta rykte. 1.1 Syfte Att undersöka hur tjänsteföretaget genom olika åtgärder konkretiserar sin tjänst och marknadsför sitt företag. Rapporten har också som syfte att undersöka hur denna marknadsföring når ut och påverkar kunderna. 1.2 Frågeställningar 1. Hur arbetar Studio 22 med sin marknadsföring? 2. Har marknadsföringen uppmärksammats av kunderna? 3. Varför väljer kunderna denna salong? 1.3 Metod När syftet var formulerat så diskuterade vi hur empirin på bästa sätt skulle tas fram. För att ta reda på hur salongen aktivt arbetar med sin marknadsföring och vad de har för tanke bakom denna så vände vi oss till salongens ägare för en intervju. För att få svar på frågeställning två och tre så bestämde vi oss för att utföra kvalitativa intervjuer med några av salongens kunder. Totalt genomförde vi intervjuer med fyra kunder. Urvalet baserades på vilka kunder som för tillfället fanns i salongen och som hade tid för en intervju. Vi valde att besöka salongen vid två olika tillfällen för att få en större spridning bland kunderna. Inför intervjuerna formulerade vi särskilda frågor till ägaren respektive kunderna. Det viktigaste när vi formulerade frågorna var att vi ville få fram tillräckligt ingående empiri för att besvara våra frågeställningar. En annan sak som vi hade i åtanke när vi utformade intervjufrågorna var att vi ville få fram så detaljerade svar som möjligt. På grund av detta försökte vi undvika frågor som kunde besvaras endast med ja eller nej. Samtliga gruppmedlemmar har varit delaktiga vid intervjuerna. Dock har vi begränsat oss till att vara två personer vid varje intervjutillfälle. Anledningen till detta är att vi ville inge en mer lugn och avslappnad stämning. Alla intervjuer genomfördes på salongen. 1

5 1.3.1 Metoddiskussion Den största bristen som vi kan se i vårt arbete är att vi endast har genomfört intervjuer med fyra kunder. Att vi har intervjuat ett sådant begränsat antal kunder innebär att det är svårt att dra några generella slutsatser. Att vi endast har intervjuat kvinnor är också en brist tycker vi. Vi tror att svaren hade kunnat bli mer omfångsrika om vi hade lyckats få en intervju med en man. En annan faktor vi tror har påverkat empirin är att intervjuerna genomfördes på salongen. Vår uppfattning är att svaren hade kunnat se annorlunda ut om intervjuerna hade genomförts vid ett senare tillfälle på en annan plats. Vi tror också att kunderna kan ha fått för kort tid till att reflektera över sitt helhetsintryck av sitt besök. Att de befann sig i samma miljö som där tjänsten utfördes kan ha haft en hämmande effekt. 1.4 Disposition Rapporten börjar i kapitel 2 med en teoretisk bakgrund som tar upp relevanta teorier för vårt arbete. I kapitel 3 presenteras den insamlade empirin. Kapitel 4 består av vår analys. I analysen diskuteras resultatet dels utifrån våra egna reflektioner men även kopplat till de teorier vi funnit väsentliga. Rapporten avslutas i kapitel 5 med en kort sammanfattning av analysen. I kapitel 6 återfinns vår referenslista. 2

6 2. Teoretisk bakgrund Det första som tas upp i den teoretiska bakgrunden är teorier om affärsidé och positionering. Därefter behandlas teorier som berör den utökade marknadsmixen. Översatt till svenska så består de sju P:na av produkt, pris, människor, plats, påverkan, fysiska bevis samt process. 2.1 Affärsidén Att utforma en affärsidé är viktigt för alla företag eftersom den visar vilka mål och visioner som finns för verksamheten (Aniander m.fl 1998). Det finns några enkla principer gällande hur en bra affärsidé ska vara utformad. Dels så ska den vara marknadsorienterad. Detta betyder att den klart ska definiera vilken marknad företaget vänder sig till. Det är även bra om affärsidén inte är allt för snäv så att marknaden blir för begränsad. Den ska inte heller vara allt för vid. Affärsidén ska helst också vara inspirerande för de anställda. Till sist är det bra om affärsidén är specifik och att företagets viktigaste värderingar finns med. Innan affärsidén utformas så bör företaget ställa sig tre frågor, nämligen; Vem finns på marknaden?, Vad vill man tillfredsställa och hur avser man att göra detta? Svaret på dessa tre frågor utgör stommen för själva affärsidén. Oftast är en bra affärsidé ganska kort och koncis. Den innehåller inte långa och krångliga ord utan är lättförståligt. Det är viktigt att de anställda förstår affärsidén så att de vet vilka mål de ska arbeta efter. (Ericsson, 1988) 2.2 Positionering I den tuffa konkurrensen som råder idag överöses kunden med reklam. Detta gör det svårt för företag att sticka ut. Ett sätt att göra sig hörd på en överkommunicerad marknad är positionering. Positionering är en tankemodell som visar att marknadsföring handlar mer om att konkurrera om en plats i kundens medvetande än med produkterna i sig. Idag försöker man att kundorientera sig och se saker mer ur kundens ögon och på så sätt utmärka sig. Att vara först med en viss typ av produkt, tjänst eller ett sätt att utföra den innebär ofta en position i kundens medvetande som är svår att konkurrera med. Ett exempel på företag som lyckats är IKEA, alla vet att IKEA handlar om heminredning. Andra företag är Arla, som förknippas med mjölk och Volvo, som associeras med bilar. (Liljedahl, 2001) Liljedahl pratar om en stege där företagen vill sätta sitt varumärke och sin produkt på översta pinnen. Att hamna högt på stegen är att uppfatta och ta vara på möjligheter. För att hamna högt på denna stege måste företaget välja en egenskap som ska agera som kännetecken för produkten. Det kan vara hårda värden, som pris, eller mjuka värden som lyxig, rolig eller spännande. Ofta försvåras kategoriseringen av komplexiteten på en produkt eller tjänst. Är den svår att kategorisera så är den också otydlig i kundens medvetande. (Liljedahl, 2001) För en lyckad positionering krävs att företaget särskiljer sig från sina konkurrenter, det vill säga att man differentierar sig (Liljedahl, 2001). Differentiering kan grundas på en rad olika skillnader. Det kan vara fysiska skillnader, tillexempel pålitlighet och utförande. Det kan också baseras på olikheter i tillgänglighet, service eller pris. Det kan också grundas på skillnader i image, såsom atmosfär. (Kotler, 1999) Dotevall nämner även design, kvalitet och så kallade plusvärden som grund för differentiering. Plusvärden är vad som erbjuds utöver själva produkten eller tjänsten. Vid köp av en cykel kan till exempel en cykeldator följa med. Positionering genom service är vanligt i tjänsteföretag. Vid ett restaurangbesök är man som kund inte bara intresserad av maten som serveras, hur den serveras är också viktigt. Service och miljön har också betydelse. (Dotevall, 1997) 3

7 2.3 Marknadsmixen Här nedan presenteras marknadsmixen som består av de sju P:na. Detta är en utökad modell av de fyra P:na. Denna marknadsmix vänder sig främst till tjänsteföretag. Följande teorier är skrivna av olika författare Produkt Grunden för all slags affärsverksamhet är att man erbjuder antingen en produkt eller en tjänst. Målsättningen för varje företag bör också vara att göra sin produkt eller sitt erbjudande bättre än sina konkurrenters eller på annat sätt utmärka den. Detta för att de avsedda kunderna skall föredra deras tjänst eller produkt och vilja betala för just den. Olika tjänster/produkter kan differentieras olika mycket. Professor Theodore Levitt har uttryck sig såhär: Det finns ingenting som egentligen är en basvara. Alla varor och tjänster går att differentiera (Kotler, 1999 s.126). Innebörden av detta är alltså att alla tjänster eller produkter kan differentieras men beroende på vilken tjänst eller produkt vi talar om så kan differentieringen ske i olika grader. De personer som arbetar med marknadsföring av en produkt eller tjänst förstår i allmänhet att svårigheten ligger i att skapa en distinkt och relevant differentiering av sin vara. (Kotler, 1999) När kunderna köper en tjänst eller produkt så köper de egentligen fördelar. Det man ska vara medveten om är att det är många olika faktorer som spelar in vid själva beslutet. En produkt eller tjänst kan i grova drag delas in i tre delar. Dessa delar består av kärnan, kringprodukten samt metaprodukten. (Dotevall, 1997) Kärnan består av den fysiska produkten, det är den här delen som löser köparens grundproblem. När man talar om tjänsteföretag så finns det ingen fysisk produkt, varför det istället handlar om problemlösning. (Dotevall, 1997) Kringprodukten berör det faktum att kunden vill ha möjlighet att välja olika sätt att lösa sitt problem. Detta kan visa sig genom att produkten eller tjänsten finns i olika utföranden eller kvalitéer exempelvis. Kunden kan välja den kombination som passar bäst för varje enskilt tillfälle. (Dotevall, 1997) Metaprodukten handlar mer om upplevelsebaserade egenskaper. Design, varumärke och service är exempel på sådant som ger ett mervärde till tjänsten men är svårt att mäta i pengar. Det finns många olika områden/branscher där kärnprodukten och kringprodukten är liknande men där kunden ändå väljer en viss produkt framför en annan. Detta kan förklaras av att kunden upplever den ena produkten bättre än den andra på grund av dess varumärke exempelvis. Ett starkt varumärke förknippas alltid med en positiv egenskap. Ett tydligt exempel på detta är hur Volvo ständigt förknippas med säkerhet trots att det finns många andra bilmärken som är lika säkra.(dotevall, 1997) Pris Priset skiljer sig en del ifrån de andra beståndsdelarna i marknadsmixen genom att det genererar intäkter istället för utgifter. På grund av detta arbetar företagen ständigt med olika strategier för att kunna sätta så höga priser på sin tjänst eller produkt som deras differentiering ger stöd för. För många företag är prissättningen det absolut viktigaste vapnet i kampen mot sina konkurrenter. (Dotevall, 1997) Det finns alltså företag där ett lågt pris inte alltid är vad man strävar efter. När man talar om priset handlar mycket om vilken målgrupp man vänder sig emot. Det finns många företag som har specialiserat sig på att erbjuda eller 4

8 tillverka en exklusivare version av sin produkt eller tjänst och kan därför ta ut ett högre pris. Dessa tjänster eller produkter hävdar att de har mycket bättre kvalité eller prestanda exempelvis. Tjänsten som erbjuds är inte enbart bra i sig själv utan den ger dessutom kunden som nyttjar den prestige. Att använda sig av sådana tjänster eller produkter blir en symbol för en exklusivare status och en finare livsstil. Ofta ligger prisskillnaden för dessa produkter eller tjänster långt över den faktiska skillnaden i kvalité. (Kotler, 1999) Människor Kundnöjdhet går hand i hand med att skapa goda kundrelationer. En nöjd kund är med andra ord en lönsam kund. Den kan i sin tur medverka till att marknadsföra företaget genom att den förmedlar sitt positiva omdöme vidare till exempel vänner och bekanta. Detta kan i sin tur påverka verksamheten genom att den vinner nya kunder. (Söderlund, 1997) Allt fler marknadsförare har insett betydelsen av att ha en bra personalstyrka, då personalen i många företag ska representera verksamheten. För att kunden ska få största möjliga service krävs det att personalen har rätt utbildning och kompetens. Det räcker inte bara med den tekniska kompetensen som arbetsuppgifterna medför, utan den sociala kompetensen har blivit allt viktigare. Inom främst tjänsteföretag är den sociala kompetensen betydande eftersom det är personalen som verkställer tjänsterna. Det handlar om att kunna bemöta och hantera kunderna på rätt sätt och att kunna svara på de frågor som ställs på ett sådant vis att det tillfredställer kunden. Det gäller likväl att visa respekt och ha förståelse för klienten som att hålla löften. På grund av detta har det blivit viktigt för företag att ständigt informera och uppdatera sin personal om nya företeelser som sker i verksamheten. (Enochson, 1999) Plats Plats och tillgänglighet är nära sammankopplade och är båda viktiga för företagets lönsamhet. Tillgängligheten för produkter är numera stor. Du behöver inte längre gå till en butik för att få den vara som du är intresserad av utan kan lätt nå den via tillexempel Internet eller telefon. (Kotler, 1999) För ett tjänsteföretag är det inte lika lätt att distribuera sina tjänster. Ofta är fysisk närhet till kunden ett måste. Om tjänsten kräver att säljare och kund möts är den geografiska platsen viktig. (Enochson, 1999) Försäkringsföretag och rådgivningsföretag är exempel på verksamheter som kan sköta affärer via telefon men för en massör eller frisör krävs det att kunden är närvarande för att tjänsten ska kunna utföras. Tillgänglighet innebär inte bara att alltid finnas tillhands. Mottaglighet för kunder och omvärldens åsikter ingår också i detta begrepp. Det ska vara enkelt för kunden att närma sig verksamheten på ytterligare plan. Utöver den fysiska tillgängligheten är det emotionella planet viktigt. Kunden ska ges möjlighet att tycka om företaget. Ett tredje plan är det kognitiva, företaget måste figurera i kundens tankar. (Blomqvist, 1999) Var ett företag lokaliserar sig beror på flera olika omständigheter. Tillexempel är närhet till kunden en viktig faktor för en klädbutik medan billig tomtmark är viktigt för ett postorderföretag som inte har samma behov av fysisk tillgänglighet för kunden. (Dotevall, 1997) Påverkan Att använda medier såsom TV, radio och tidningar gör att företaget når ut till många potentiella kunder på en och samma gång. Denna typ av marknadsföring varierar i kostnad och i resultat. Därför måste företaget noga gå igenom vilken kundgrupp de har. Förut delades marknaden oftast in i kundgrupper som tillexempel män mellan år. Nu är det också 5

9 väldigt vanligt att kundgruppen är människor med en och samma livsstil. De tycker om, önskar och gör samma saker oberoende av kön, ålder och så vidare. (Ericsson, 1988) Hur reklamen ska presenteras för att locka den önskade kundgruppen är också en fråga som företaget måste ställa sig. Sedan bör man även se över vilken kanal som är mest effektiv att använda. Alla kanaler har fördelar och nackdelar och det finns inget enkelt svar på vilken av dem som är bäst. Tidningar har tillexempel som fördel att det är lokalt anknutet men nackdelen kan vara att det har en kort livslängd. Oftast läses en tidning bara en gång innan den slängs eller läggs undan. Fördelen med TV är att det blir en visuell upplevelse för tittaren med ljud, rörelse och färg och att det finns möjlighet att nå väldigt många människor. Det som kan vara nackdelen är att den oftast är väldigt dyr och att det blir en mindre selektiv publik. Internet är en växande kanal och en fördel med att använda Internet i marknadsföringssyfte är att de potentiella kunderna själva letar upp det som de är intresserade av. Det som märks mer och mer är att kanalerna definierar sig mer mot en speciell kundgrupp. Det kommer exempelvis tidningar för föräldrar, fiskare och TV-kanaler som är lokala eller är helt inriktade på tillexempel natur eller musik. I marknadsföringssyfte kan detta vara bra eftersom det då blir lättare att nå sin kundkrets genom att göra reklam i tillexempel en tidning som främst läses av den sortens kunder företaget vänder sig till. (McCarthy m f l., 1991) Fysiska bevis Fysiska bevis handlar om produkt, paketering samt miljön som varan levereras i. Det innebär både det materiella som tillexempel förpackningen, men även det immateriella som tillexempel den samlade erfarenheten som finns i verksamheten när det gäller att ge kunden vad den vill ha. (Internet 1) Med en genomtänkt strategi så kan företaget skapa en positiv bild av sin verksamhet. Det gäller allt ifrån designen på interiören, produkterna och även personalen. Det handlar om att med hjälp av sin design skapa en image för företaget som attraherar målgruppen. Hur tillexempel en butik är designad sänder signaler till kunden. Om kunden kommer in i en butik som den uppfattar som stökig och skitig så påverkar detta hur kunden ser på hela företaget. Om däremot butiken är renlig och välkomnande i sin design kommer kunden få ett mer positivt intryck av hela verksamheten. Detsamma gäller för butikens varor och förpackningar. (Ericsson, 1988) Process För att stärka konkurrenskraften satsar många företag på att fullfölja hela processen, det vill säga att tillgänglighet och interaktivitet samverkar mellan kund och företag för att uppnå ett så högt värde som möjligt (Söderlund, 1997). Idag är många företag processfokuserade och strävar efter att ha lägsta pris för kunden. Några utmärkande drag för ett processinriktat företag är hög serviceanda och kostnadseffektivitet. (Thornell, 2007). Istället för att försöka nå så många potentiella kunder som möjligt i sitt marknadssegment med massmarknadsföring, så kan företag istället ha som mål att få trogna kunder att handla av dem under en lång period. (Forrest, 1996) 6

10 3. Empiri Här nedan presenteras empirin utifrån våra tre frågeställningar. Resultatet som vi fick från ägaren har vi valt att presentera utifrån teorierna för att göra det så tydligt som möjligt. Empirin ifrån kunderna förtydligas genom citat. 3.1 Hur arbetar Studio 22 med sin marknadsföring? Affärsidén Vi började vår intervju med att undersöka vad ägaren, Roger Svensson, hade för tanke kring affärsidén. Han förklarade att det centrala för Studio 22 är att sätta kunden i centrum. På salongens hemsida kunde vi även läsa att Studio 22 har som mål att vara den salong som erbjuder de bästa behandlingarna. Vidare ville vi undersöka om företaget hade en specifik målgrupp. Svaret vi fick från ägaren var att salongen inte har någon definierad målgrupp. Istället vänder sig verksamheten till människor som söker en helhetslösning för sitt hår Positionering Ett företag kan använda sig av positionering för att utmärka sitt företag gentemot sina konkurrenter. När vi undersökte hur Studio 22 använde sig av positionering så var helhet och status nyckelord som användes av ägaren. Roger berättade bland annat att det finns en tanke bakom prissättningen. Han berättade att meningen med att sätta ett högre pris är att förmedla en högre status. Kunden ska känna sig exklusiv då denna har råd att gå till denna salong. Ett annat sätt Studio 22 utmärker sig på är att de kontinuerligt arbetar med att sammanbinda hela processen. De lägger stor vikt vid att kunden ska få ett helhetsintryck av sitt besök. Tanken med att salongen vill skapa ett helhetsintryck är att få kunden att komma tillbaka och se sina besök som en fortlöpande process Produkt Något som vi tyckte var intressant att ta reda på var hur Studio 22 marknadsför sin tjänst. Ägaren poängterade att det är viktigt att förmedla något mer utöver själva tjänsten. Roger talade mycket om att kunden ska få en personlig upplevelse, där kunden ska stå i centrum. Han berättade att salongen arbetar mycket med att kunden ska få ett helhetsintryck av sitt besök. En del i detta är att personalen ska utgå från varje kunds själ. På detta sätt kan kunden få en optimerad personlig frisyr Pris När vi förde in diskussionen kring prissättningen så berättade Roger att salongen baserar priset på sina kostnader. Han förmodar att salongen ligger bland de dyrare i Linköping. Trots detta har han en önskan om att ta ut ett ännu högre pris. Meningen med att sätta ett högre pris är att förmedla en högre status. Roger poängterade dock att det är viktigt att kunden känner att den får valuta för pengarna. Ägaren menar att de flesta av salongens kunder inte frågar efter priset. De besöker salongen på grund av dess goda anseende och priset spelar då inte så stor roll Människor Ett annat område som vi undersöker i denna rapport är personalens roll och dess interaktion och kommunikation med kunderna. Något som ägaren anser vara viktigt är att skicka personalen på utbildning. Han berättade att personalen får möjlighet att åka på utbildningar både i Sverige och utomlands. Städer som personalen har fått besöka är bland annat 7

11 Stockholm, Malmö och London. Tanken med utbildningarna är att det ska ge frisörerna möjlighet att utveckla sina kunskaper och få ny inspiration. Ägaren nämnde också att salongens anställda även utbildas i kundrelationer. Detta innebär att de får kunskap i bemötandet av kunden genom hela processen, från att kunden stiger in, till dess att den lämnar salongen Plats Innehavaren av frisörsalongen ansåg att läget på salongen har en stor betydelse. I intervjun framkom det att ägaren tyckte att alternativen var att antingen vara belägen i citykärnan eller i ett större köpcentrum. Han menade att allt däremellan skulle vara katastrofalt. Genom att ligga mitt i centrum så är salongen tillgänglig och märkbar för kunderna. Dessa två faktorer underlättar även om salongen skulle behöva förnya sin kundkrets Påverkan Det framkom i intervjun att frisörsalongen marknadsför sig i olika kanaler. De använder sig främst utav annonser i lokala tidningar samt traditionell reklam i TV. I TV marknadsför sig även salongen genom inslag då de visar upp sin kunskap genom att klippa och göra om människor. Bland annat har de genomfört 25 stycken program där allmänheten fick skicka in en förfrågan om att bli omgjorda av dem i TV. Salongen har även haft andra inslag där de har använt sig av olika teman som handlar om just hårtrender. Genom dessa inslag i lokal TV så känner ägaren att Studio 22 på ett bra sätt har kunnat visa upp hela sin kunskap. Vidare berättade Roger att frisörsalongen har en hemsida som de marknadsför sig igenom. Där presenteras bland annat salongens erbjudanden samt affärsidé. Ägaren tror själv att TV-programmen når ut till en större publik än annonser. Lokalkanalens program har cirka möjliga tittare berättade han. Annonsering i lokala tidningar menade han når ut till färre människor, då det är mer tur att någon upptäcker en liten annons Fysiska bevis Under vår intervju pratade vi inte bara om marknadsföring i traditionell mening. Vi ville även ta reda på om salongen använde sig av någon typ av marknadsföring i form av fysiska bevis, för att konkretisera sin tjänst. Roger berättade att företaget har arbetat mycket med salongens utformning, vilket han menade på är en viktig del av marknadsföringen. Tanken bakom inredningen är att frambringa en känsla av harmoni. Ett tydligt exempel som vi såg på detta var den vattenvägg de hade i salongen. De har valt att dela upp salongen i fyra olika delar: mottagningsdisk, väntrum, schamponering och behandling. Behandlingsrummet är mörkare och tystare än de övriga delarna. Detta för att frambringa en mer avslappnad miljö. Salongen går i vitt, svart och rött som är asiatiska färger och symboliserar Ying och Yang. Vidare berättade han att salongen erbjuder kaffe, te och småkakor till alla sina kunder. På fredagar bjuds även kunderna på vin. Roger berättade också att det finns framtidsplaner på att bjuda sina kunder på choklad i egendesignad förpackning. Andra fysiska bevis som Studio 22 använder sig utav är visitkort samt påsar med sin logga på Process När vi kom in på processen så talade Roger återigen om helheten av besöket. Det viktiga menade han är att kunden ska uppleva besöket som en sammanhängande process. Frisörerna utgår inte endast ifrån kundens hårkvalité och ansiktsform. De tar även hänsyn till deras klädstil, livsstil och personlighet. Ett stort människointresse är grunden till att optimera hela processen. Vi bad Roger att beskriva de olika momenten vid ett besök. Han förklarade att det första frisören gör är att prata igenom hur kunden trivs med sitt hår. Därefter får kunden 8

12 beskriva vilka problem den upplever sig ha och vad som kan förbättras med frisyren. Under behandlingen ges tips om hur håret ska skötas och vilka produkter som underlättar skötseln. Syftet är att både hjälpa kunden att bibehålla frisyren och att sälja sina produkter. En väsentlig del i processen är att kunden regelbundet återkommer. En extra service salongen erbjuder som en del i processen, är att kunder med lugg kan komma in för att få den klippt utan extra kostnad. 3.2 Har marknadsföringen uppmärksammats av kunderna? Hur kunderna har fått vetskap om salongen skiljer sig en del åt. Två av kunderna förklarade att deras härkomst från Linköping har spelat en avgörande roll till att de känner till salongen. En av de personer som vi intervjuade berättade att hon fått höra om salongen genom en vän. En annan sak som låg i vårt intresse att undersöka var om kunderna i fråga hade uppfattat någon reklam från salongen. En kund hade inte uppmärksammat någon reklam över huvudtaget. Övriga tre hade samtliga uppmärksammat reklam i lokala tidningar. De tidningar som nämndes var Östgöta Correspondenten och gratistidningen 013. En av kunderna nämnde också att hon observerat Studio 22 i samband med modevisningar. Något som har varit nytt för oss under kursens gång är hur man genom fysiska bevis kan marknadsföra och konkretisera en tjänst. Därför tyckte vi att det var intressant att undersöka hur fysiska attribut såsom kvitton, påsar samt salongens utseende har påverkat och nått ut till kunderna. Alla kunder tog upp att salongens utseende var viktigt. En av kunderna sa att miljön var avgörande. Hon tyckte att miljön speglade hur bra salongen är. En annan beskrev hur de röda väggarna gav en uppiggande och varm effekt. Alla poängterade att salongen hade en modern framtoning vilket upplevdes som positivt. När vi tog upp om kunderna hade uppmärksammat påsarna samt kvittona och om de hade några åsikter om dessa fick vi fram att tre av kunderna uttryckte att påsarnas utseende hade betydelse. Följande citat är ett axplock av vad kunderna tyckte om de fysiska bevisen: De röda väggarna piggar upp, det är inte bra om det är trist och kallt. Nu är det ombonat. Kund 3 För mig personligen så har det inte så stor betydelse om kvittot har en logga exempelvis, men det är klart det ser ju proffsigare ut. Kund 2 Man vill inte ha en vanlig vit påse. Kund 1 och Varför väljer kunderna denna salong? När vi frågade kunderna varför de hade valt att gå till just denna salong fick vi varierande svar. En gemensam sak som kunderna gav uttryck för var den höga kvalitén. Två av kunderna framhävde att ett starkt skäl till att besöka salongen var att de vid tidigare tillfällen blivit väldigt nöjda. En av kunderna uttryckte sig såhär: Man vet vad man får, man vet att man är nöjd när man går härifrån. Kund 2 Några andra skäl som togs upp till varför kunderna valde just denna salong är dess trendmedvetenhet. En av kunderna förklarade att hennes främsta anledning till att gå till Studio 22 var att man får en modern frisyr. Hon menade att frisyren anpassas efter varje kund och att man på så sätt inte blir en i mängden. Värt att notera var att en av kunderna inte hade 9

13 några egna erfarenheter alls av salongen. Hon valde enbart salongen på grund av bra omdömen från en vän. Något som vi tyckte var viktigt att ta reda på var hur kunderna kände sig när de lämnade salongen. Gemensamt för alla kunder var att de var väldigt nöjda. Samtliga gav uttryck för hur nöjda de var över sin frisyr. En av kunderna förklarade att man kände sig piggare och gladare efter besöket. De talade också varmt om personalen. Dess proffsighet, kompetens och servicekänsla imponerade. Detta visas i följande citat: Man blir ju väldigt fin i håret och så det spelar ingen roll vilken frisör man får, alla är ju väldigt bra och kompetenta. Kund 4 En annan faktor som vi ansåg vara relevant att undersöka var prissättningens betydelse för kunderna när de valde just denna salong. Genom svaren kan man se att kunderna hade olika uppfattning om prissättningen. Två av kunderna sa att priset inte hade så stor betydelse, en av dem uttryckte förvisso att hon inte vill gå till en salong som är för dyr. Den tredje kunden tyckte dock att priserna kunde ha varit lägre. Detta tydliggörs genom följande citat: Det kunde ha varit billigare. Kund 3 En av kunderna hade en annan åsikt angående priserna. Priset var för henne något som speglade kvalitén. Av denna anledning tyckte hon inte att prissättningen på denna salong var anmärkningsvärd på något vis. I följande citat kan vi se hur detta gavs uttryck: Jag skulle aldrig sätta min fot på en salong där de tog 180 kr för en klippning. Kund 2 När salongens läge togs upp hade kunderna en någorlunda enhetlig uppfattning. Det var endast en av dem som tyckte att läget inte spelar någon roll. De övriga tre ansåg att det var viktigt att salongen var centralt belägen. Sociala, trevliga och serviceinriktade var en beskrivning av personalen som vi fick av alla kunderna. Att personalen var väldigt kompetent trycktes det också på. En av kunderna framhävde även personalens proffsighet. När vi frågade kunderna om vad de hade för helhetsintryck av sina besök och vad de tog med sig för känsla, så uttalade alla kunder att de hade en känsla av tillfredställelse. Alla uttryckte att de var nöjda och en av kunderna berättade också att hon tog med sig mötet med den trevliga och glada personalen. Avslutningsvis tyckte vi det var intressant att ta reda på vad kunderna upplevde som extra bra med besöket. Det genomgående svaret vi fick berörde kvalitén. Alla kunder uttryckte hur nöjda de var med resultatet och personalens bemötande. En av de personer vi intervjuade uttryckte sig mer ingående och talade mycket gott om salongens proffsighet. Hon beskrev att hon var väldigt nöjd med hela processen, från det att hon kommit in på salongen tills det att hon lämnade den. Detta framkommer genom följande citat: Det är väldigt proffsigt man får aldrig sitta och vänta. Man blir också klar ungefär när man har beräknat att bli klar utan att det för den skull känns som att de stressar. Kund 2 10

14 4. Analys För att underlätta för läsaren har vi valt att presentera analysen utifrån den teoretiska bakgrunden. Vi diskuterar och analyserar i denna del både ägarens och kundernas syn på Studio 22:s marknadsföring med utgångspunkt i de olika teorierna. Samtidigt delger vi våra egna tankar om de resultat som framkommit under projektets gång. 4.1 Affärsidé Enligt Ericsson ska affärsidén främst besvara tre frågor. Vem finns på marknaden, vad vill man tillfredsställa och hur avser man att göra detta? I Studio 22:s affärsidé kan vi se att en specifik målgrupp inte uttrycks. I intervjun med Roger berättade han att företaget inte vänder sig till någon typisk målgrupp vad gäller kön, ålder eller klasstillhörighet. De riktar sig istället till alla kunder som söker en helhetslösning för sitt hår. Vi tycker att en målgrupp är något som Studio 22 skulle kunna lägga till i sin affärsidé för att få en större genomslagskraft. Något som företagets affärsidé tydligt tar upp är hur de ämnar tillfredställa sina kunders behov. I affärsidén på hemsidan uttrycker de sig som så att de alltid ska erbjuda sina kunder de bästa behandlingarna. Att kunden ska stå i centrum är något som också nämns i affärsidén. Detta är något som Roger också har påpekat under hela intervjun. Efter att vi har analyserat den insamlade empirin är vår uppfattning att detta även har nått ut till kunderna. I våra intervjuer kunde vi se att samtliga kunder kände sig vänligt bemötta av personalen. En av kunderna sade också att hon fick en personlig frisyr. 4.2 Produkt Produkt är det första av marknadsmixens sju P:n. I intervjun med Roger Svensson framkom det att det som utmärker salongens tjänst är att de erbjuder en helhetslösning. Detta är ett sätt för salongen att differentiera sin tjänst. Enligt Kotler går alla varor och tjänster att differentiera. Genom differentiering utmärker sig företaget och deras tjänst eller vara blir unik. Enochson menar att en tjänst kan delas upp i kärnprodukt, kringprodukt samt metaprodukt. Vår uppfattning är att Studio 22:s kärnprodukt är själva klippningen. Kringprodukten är enligt Enochson att tjänsten utformas utifrån kundens specifika önskemål. I Studio 22:s fall är kringprodukten enligt oss att varje kund får en anpassad lösning. Alla kunder får en unik behandling efter dennes önskningar och behov. Vidare säger Enochson att metaprodukten är upplevelsebaserade egenskaper. I intervjun med ägaren nämndes vid ett flertal tillfällen att det ska vara en upplevelse att gå till Studio 22. Vi tycker att det är bra att salongen försöker skapa en helhetsupplevelse där kunden står i centrum. Detta för att det idag är viktigt att utmärka sitt företag och göra det konkurrenskraftigt. Vi tror att marknaden alltmer efterfrågar en personlig tjänst och detta verkar Studio 22 har tagit fasta på. 4.3 Pris Studio 22 är en av de dyrare salongerna i Linköping och har ett rykte om sig att vara mer exklusiv. Enligt Dotevall är det för många företag prissättningen som är det absolut viktigaste vapnet i kampen mot sina konkurrenter. Vilken prissättning företaget har beror mycket på vilken målgrupp de vänder sig emot menar Kotler. Vissa företag väljer att sätta ett så lågt pris som möjligt för att locka kunder, andra väljer istället att sätta ett högre pris. Studio 22 har valt att sälja sina tjänster till ett högre pris vilket är ett sätt för salongen att signalera en högre status. Kotler menar också att ett högre pris visar på exklusivitet och prestige och att kunderna är beredda att betala för dessa faktorer. För vissa av de intervjuade kunderna hade priset ingen betydelse, de gick till salongen av andra anledningar. En av kunderna uttryckte dock verkligen att hon aldrig skulle gå till en billig salong eftersom hon kände att priset avspeglar salongens 11

15 kvalité. Vår mening är att Studio 22 med sin prissättning har lyckats med att förmedla en exklusivare image. Denna uppfattning har vi dels fått genom kunderna men även genom att samtliga gruppmedlemmar sedan tidigare har sett Studio 22 som en exklusivare salong. Detta intryck har också förstärkts när vi pratat med vänner och bekanta. Vi tycker att dagens prissättning är bra, det känns som att priset och kvalitén går hand i hand. Vi är dock tveksamma till den prishöjning som ägaren pratade om. Vår uppfattning är att Linköping är en för liten stad. Vi är tveksamma till att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag av människor som är villiga att betala ett ännu högre pris. En annan fara vi ser med att höja priset för mycket är att det är svårt att öka kvalitén i samma utsträckning. Detta resonemang får vi även stöd av i Kotlers teori om prissättning i förhållande till kvalité, ofta ligger priset i dessa fall långt över den faktiska kvalitetsskillnaden. 4.4 Människor Samtliga av de intervjuade kunderna talade varmt om Studio 22:s personal. De tyckte att de fick bra service och att personalen var kompetent. En av kunderna uttryckte att alla salongens frisörer var duktiga. Personen i fråga kunde tänka sig att gå till samtliga frisörer på Studio 22. När vi intervjuade ägaren framkom det att salongen satsar mycket på att utbilda sin personal när det gäller kunskap och inspiration. De satsar även på utbildning inom kundrelationer. I Enochsons teori angående personal kan vi läsa att allt fler företag har insett att en bra personalstyrka är väldigt viktigt. Detta är viktigt eftersom det är personalen som kommunicerar med kunden. Socialt kompetent personal är något som allt fler företag eftersträvar, särskilt viktigt är det i tjänsteföretag. Ett av Rogers mål för salongen var att kunden ska vilja komma tillbaka för regelbundna besök. Vi tror att personalens kunskap inom kundrelationer har stor betydelse i bemötandet av kunden. På sikt tror vi detta kan leda till att kunden kommer tillbaka. Att utbildningen i kundrelationer har gett resultat tycker vi är tydligt, då samtliga kunder tyckte att personalen var serviceinriktad. Tre av dem var även regelbundna kunder. Något mer vi såg i vår empiri var att en av kunderna valde salongen efter goda omdömen från en vän. Enligt Söderlund kan en nöjd kund medverka till att marknadsföra företaget bland vänner och bekanta. Vi kan också se att Studio 22 har vunnit en ny kund på detta sätt. En annan kund nämnde att den största anledningen till valet av Studio 22 var att hon tyckte att hon fick en modern och personlig frisyr. Detta tycker vi tyder på att frisörerna är uppdaterade och trendmedvetna. 4.5 Plats Tre av de intervjuade ansåg att läget hade stor betydelse vid val av salong. Den fjärde tyckte att läget inte alls spelade någon roll. Ägaren själv tyckte att läget var oerhört viktigt. Han förklarade att ett centralt läge betyder att salongen är synlig och lättillgänglig. Han uttryckte att de enda alternativet till att ha salongen i stadskärnan är att placera den i ett köpcentrum. Roger ansåg att allt däremellan skulle innebära en katastrof. Enligt samtliga teorier angående plats bör ett tjänsteföretag som kräver närhet till kunderna vara beläget där kunderna finns. Vi håller med dessa teorier och anser att läget på en frisörsalong är viktigt. Om den inte ligger centralt, eller på annat sätt är tillgänglig, så tror vi att det finns en risk att potentiella kunder inte har vetskap om salongens existens. Blomqvist menar att det är viktigt att ett företag finns i kundens tankar. Därför anser vi att ett företag noga bör tänka igenom var de placerar sin verksamhet och detta tycker vi att Studio 22 har gjort då de ligger i Linköpings stadskärna. 4.6 Påverkan I vår intervju med Studio 22 framkom det att salongen använder sig av traditionell reklam i TV och lokaltidningar. De marknadsför sig också genom olika programinslag på lokal-tv. 12

16 Roger Svensson var övertygad om att inslagen i TV ger större genomslagskraft än den mer traditionella reklamen. Hans förklaring till detta var att de i TV kan visa sin bredd och sin kunskap på ett helt annat sätt. Intervjuerna visade dock att tre av kunderna endast uppmärksammat reklam genom annonser i lokala tidningar. Att ingen av kunderna har uppmärksammat reklamen eller inslagen i TV tycker vi är värt att lyfta fram. Framförallt på grund av att Roger själv ansåg att TV var det bästa mediet. Enligt Ericsson så är det väldigt viktigt att tänka igenom vilka sorts kunder reklamen ska vända sig till. Detta har Studio 22 inte gjort då de inte har en specifik målgrupp. Vi har olika teorier till varför marknadsföringen i TV inte har nått ut till kunderna. En orsak kan enligt oss vara att lokal-tv har en begränsad tittarkrets. En annan av våra teorier är att det saknas tillräcklig information om kanalens program, de finns exempelvis inte med i TV-tablån. På grund av den knapphändiga informationen om kanalens program så tror vi att många möjliga tittare inte fångas in. En annan förklaring som vi har är att kunderna har sett reklamen eller inslagen men ej uppmärksammat att det är Studio 22. Vi tror även att det kan bero på att dessa inslag inte uppfattas som marknadsföring och därför inte nämnts under intervjuerna, då de inte är utformade som traditionell reklam. En av kunderna berättade att hon uppmärksammat Studio 22 i samband med modevisningar i staden. Vi tror att detta är ett bra alternativt sätt att marknadsföra sig på. Anledning till att vi tror att modevisningar är ett bra forum att använda sig av är att besökarna på eget initiativ har valt att gå dit. Detta tror vi gör att de är mer mottagliga för reklam då de har ett eget intresse. Den kanal som har lyckats bäst med att nå ut till kunderna är enligt våra intervjusvar annonseringen. Tre av kunderna berättade att de hade uppmärksammat reklam i både Östgöta Correspondenten och annan lokal press. Vi är inte förvånade över detta. Av egna erfarenheter vet vi att tidningar är en bra källa till information. Det som förvånar oss mest utifrån våra resultat är att en av kunderna inte hade uppmärksammat någon reklam alls ifrån Studio 22. Detta tror vi kan bero på att Studio 22 inte har en genomtänkt målgrupp och därför inte vet exakt vilka de ska rikta sin marknadsföring emot. Däremot har annonserna i de lokala tidningarna nått ut till kunderna, och även om de inte har besökt Studio 22 enbart på grund av annonsen så kan namnet på salongen ha fastnat i människors medvetande. Att det är viktigt att ett företag figurerar i människors medvetande kan vi finna stöd i Blomqvists teori om tillgänglighet. Vi tycker att det är positivt att salongen använder sig av olika medier för sin marknadsföring eftersom det ökar chansen att salongens namn fastnar i kundens tankar. 4.7 Fysiska bevis Roger Svensson berättade i intervjun om salongens olika fysiska bevis. Salongen har bland annat påsar med företagets logga och en genomtänkt inredning. De erbjuder även kaffe, te, kakor och vin. Alla de intervjuade kunderna tog upp att salongens utseende har stor betydelse i val av frisörsalong. Ericsson menar att företag som har en genomtänkt strategi kan ge en positiv bild av sin verksamhet. Roger Svensson har arbetat mycket med salongens utformning och detta tycker vi märks tydligt i Studio 22:s inredning. När vi besökte salongen för intervjuerna så lade vi först av allt märket till en vattenvägg som delade väntrummet från behandlingsrummet. Vårt intryck av vattenväggen var att den ingav ett lugn. Detta tycker vi går i linje med den känsla av harmoni som salongen vill förmedla. Vad som förvånade oss var att ingen av kunderna nämnde denna när vi pratade om salongens inredning. Ett annat intryck vi fick var att salongen var ombonad och modern. Röda väggar är dock inte en färg som vi förknippar med harmoni. En av kunderna tyckte att den röda färgen var uppiggande. Detta är inte negativt i sig, men stämmer inte riktigt överens med den känsla som Roger vill förmedla. 13

17 Vi tycker att salongens utformning med uppdelade rum är bra. På så sätt blir mötet mellan kund och frisör mer personligt och intimt. Detta tror vi kan underlätta i personalens arbete med att få kunden att känna sig i centrum. Som tidigare nämnts erbjuder salongen sina kunder bland annat kaffe och småkakor. Detta tror vi förstärker helhetsintrycket och bidrar till att kunden känner att den får mer av en upplevelse. Under fredagar finns det även möjlighet att få ett glas vin, något som vi tror ökar känslan av exklusivitet. I intervjuerna med kunderna framkom det att de flesta tyckte att det var tråkigt att få en vanlig vit påse. Vi delar den uppfattning eftersom vi tycker att det känns mer lågbudget med enkla vita påsar. En snygg påse känns mer proffsigt. 4.8 Process Det genomgående svaret vi fick angående kundernas helhetsintryck av sina besök var att de kände att de var nöjda. En av kunderna uttryckte att hon kände att personalens bemötande var väldigt professionellt och att hon alltid lämnar salongen nöjd. I intervjun med ägaren av Studio 22 poängterade han vid ett flertal tillfällen att helhetsprocessen är en viktig del i verksamheten. Ett utmärkande drag för ett processinriktat företag är enligt Thornell hög serviceanda. Vi anser att Studio 22 har lagt stor vikt vid detta då de till exempel har utbildat sin personal i serviceprocessen. Vi tycker att de har lyckats eftersom samtliga av de intervjuade kunderna tyckte att personalen hade bemött dem på ett vänligt och proffsigt sätt. Något annat vi tyckte var intressant under intervjun med Roger var att frisörerna på salongen inte bara tittar på hur kunden ser ut rent fysiskt, utan att de även försöker få en känsla för kundens personlighet och livsstil. En av kunderna tyckte att hon fick en anpassad och personlig frisyr som inte fick henne att känna sig som en i mängden. Vi tror att det numera är väldigt viktigt att kunden känner att den får en personlig och skräddarsydd tjänst. Detta verkar Studio 22 tagit fasta på. I intervjun med Roger så nämnde han att salongen satsar på att kunderna ska återkomma regelbundet. Med stöd av Forrests teori ser vi att det är lönsamt att försöka få kunder att komma tillbaka. Vår uppfattning är att en återkommande kund har lättare att få en personlig relation till sin frisör och därmed få ett bättre resultat. Det salongen har att vinna på återkommande kunder är att de då inte får samma behov av att söka nya. 4.9 Positionering Nyckelorden som Roger Svensson använde sig av under intervjun var status och helhet. Detta är vad Liljedahl kallar för mjuka värden och han förklarar att detta är ett sätt för företaget att positionera sig. Vi tycker att salongen med hjälp av en högre prissättning signalerar att de är en mer exklusiv salong. Detta stärks också i vår empiri då en av kunderna berättade att hon aldrig skulle gå till en billig frisörsalong. Att hon då har valt att vara kund hos Studio 22 tycker vi tyder på att salongen lyckats med sin positionering. Vi fick också en känsla av att salongen är lite lyxigare än många av sina konkurrenter. Inredningen och att de bjuder på vin på fredagar är något som bidrar till detta. Dock tycker vi inte att salongen har positionerat sig som ett företag med helhetslösningar. Denna bild har vi fått genom att de kunder vi har intervjuat inte riktigt har uppfattat detta. Samtidigt var samtliga intervjuade kunder väldigt nöjda med resultatet vilket tyder på att helheten ändå varit god. Studio 22:s inslag i lokal-tv ser vi som ett annat försök till positionering. Genom att visa upp sin kompetens och kunskap i rutan så förstärks bilden av salongen som ett kvalitetsföretag. Detta tycker vi dock inte har nått ut till kunderna då ingen av dem sett dessa inslag. Ändå har positioneringen som kvalitetssalong lyckats tycker vi. Det faktum att en av kunderna kunde tänka sig att gå till samtliga av salongens frisörer tycker vi är ett tecken på framgång på detta plan. Att positionera sig genom service är enligt Dotevall vanligt i tjänsteföretag. Flera av kunderna nämnde personalens serviceanda. Vi tycker att service går hand i hand med kompetent personal och denna positionering anser vi har nått ut. 14

18 5. Slutsats För att tydliggöra rapportens slutsats har vi här utgått från undersökningens tre frågeställningar. 5.1 Hur arbetar Studio 22 med sin marknadsföring? Som vi tidigare har presenterat arbetar Studio 22 med marknadsföring på olika plan. Utåt arbetar företaget främst med TV och tidningar. Övrig marknadsföring sker genom marknadsmixens återstående delar. Enligt oss är den svagaste länken i marknadsföringen inslagen i lokal-tv. Vi tycker att grundkonceptet är bra men vår uppfattning är att inslagen inte har uppmärksammats av kunderna. Vi tror att detta skulle kunna förändras genom att Studio 22 informerar om inslagen på exempelvis sin hemsida eller genom annonser. Ett komplement till inslagen tycker vi skulle kunna vara att sända traditionell reklam i TV4. Vår uppfattning är att denna kanal har större publik. Något som vi verkligen tycker att Studio 22 har lyckats med i sin marknadsföring är att vara nytänkande och kreativa. Exempel på detta är chokladen i egendesignad förpackning och salongens utformning. Under arbetets gång har vi inom gruppen funderat på några nya marknadsföringssätt som vi tycker skulle passa Studio 22. Att införa förmånskort tror vi dels kan bidra till att fånga nya kunder men framförallt är det ett sätt att få befintliga kunder att komma tillbaka. En annan tanke vi har är att salongen bör arbeta mer med att marknadsföra sig genom olika kampanjer. Vi tror att kampanjer är något som ligger väl i tiden och att detta kan locka fler kunder. 5.2 Har marknadsföringen uppmärksammats av kunderna? Att marknadsföringen i TV inte har uppmärksammats av kunderna är något som vi tidigare har diskuterat. Den marknadsföring som kunderna verkar ha lagt märke till mest är annonseringen i tidningar. Värt att betona igen är att det kan vara svårt att dra generella slutsatser av hur marknadsföringen har nått ut till kunderna eftersom vi endast har intervjuat fyra stycken. 5.3 Varför väljer kunderna denna salong? Från intervjuerna framkom att ett av de främsta skälen till att kunderna valde Studio 22 var personalens kompetens och dess trevliga bemötande. Något som kunderna också nämnde var att kvalitén på salongen var god. Kundanpassade frisyrer och en modern framtoning var andra anledningar att besöka salongen. En av kunderna valde Studio 22 efter att ha hört goda omdömen från en vän. 15

19 6. Referenslista Litteratur Blomqvist R, Dahl J, Haeger T och Storbacka K. (1999), Det kundnära företaget, Malmö: Liber Ekonomi. Dotevall B. (1997), Modern marknadsföring, Finland: SNS Förlag. Enochson T. (1999), Marknadsföring, Malmö: Gleerups Förlag. Ericsson M. (1988) Jakten på kunskap, Om reklam & marknadsföring, Cobra Info Forrest E. och Mizerski R. (1996) Interactive Marketing, The Future Present, NTC Business Books Kotler P. (1999), Kotlers marknadsföring, Lund: Liber AB Liljedahl O. (2001), Vinnande konkurrensstrategier, Kristianstad: Liber AB McCarthy E J. och Perreault W D. (1991), Essentials Of Marketing, JR, IRWIN E, Jerome McCarthy and Associates Inc. Olsen M J S. (1993), Att utveckla och styra tjänsteverksamhet, Karlstad Söderlund M. (1997), Den nöjda kunden, Malmö: Liber AB Tufvesson I. (2005), Hundra år av marknadsföring, Lund: Studentlitteratur Internet Internet 1. Booms & Bitner, Extended Marketing Mix, 12 Management Communities, uppdateringsdatum saknas, hämtad Internet 2. hämtad Intervjuer Roger Svensson, ägare av Studio22, intervjuad Telefonnummer:

20 Bilaga 1 Intervjufrågor till frisör Hur många arbetar här? Hur ser er affärsidé ut? Hur länge har salongen funnits? Har all personal här frisörutbildning? Vilken målgrupp vänder ni er till? 1. Använder ni er av någon typ av marknadsföring? 2. Vilka kanaler använder ni er av? 3. Varför valde ni just dessa? 4. Tror ni att denna marknadsföring når ut? 5. Varför tycker ni att kunden ska välja just er salong? 6. Vad ger ni kunden för service utöver själva tjänsten? 7. Vilken känsla vill ni att kunden ska ha när hon går härifrån? 8. Hur är tanken bakom er prissättning? 9. Vad är tanken med placeringen av salongen? 10. Hur jobbar ni med er personal? Har ni utbildning av någon typ? 11. Vad är tanken bakom inredningen i salongen? 12. Har ni visitkort, förmånskort, logga på påsar, finns loggan på kvittot? 13. Beskriv processen från det att kunden kliver in till dess att hon går.

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg Positionering Inpränta ett erbjudande relativt konkurrenterna i konsumentens sinne Per E Åsberg Dagens agenda Positioneringsstrategi Positioneringens roll i varumärkesarbetet Vad är positionering egentligen?

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Skolans/ förskolans sätt att hantera värdegrundsfrågor.

Skolans/ förskolans sätt att hantera värdegrundsfrågor. Skolans/ förskolans Värdegrunds arbete i den mångkulturella förskolan Sven-Göran Isaksson 2010-04-29 Sammanfattning; Rapporten du har framför dig handlar om värdegrundsarbete på en mångkulturell förskola.

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL I

CARLSSONS RESOR DEL I CARLSSONS RESOR DEL I NULÄGESANALYS MARKNADEN KONKURRENTER EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR 0MVÄRLDEN SAMMANFATTANDE SITUATIONSANALYS 1 SKILLNADEN MELLAN MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Marknadsföring innebär att du

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Ditt CV en trailer om dig

Ditt CV en trailer om dig Ditt CV en trailer om dig EN TRAILER OM DIG SÅ SKAPAR DU ETT BRA CV Du är filmen som du vill att din tilltänkta arbetsgivare ska se och ditt CV är trailern som gör dig omöjlig att avstå ifrån. Många tycker

Läs mer

Vad är visuell kommunikation?

Vad är visuell kommunikation? Vad är visuell kommunikation? Det vi ser upplever läser tar in... och påverkas av... då är det mycket att förhålla sig till. Hur klarar vi av att sortera? Varför påverkas vi av viss kommunikation och inte

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer