Yttrande i mål nummer P , angående Huddinge kommuns yttrande i målet som avser delaliplan lit Gladö Kvarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande i mål nummer P 4512-12, angående Huddinge kommuns yttrande i målet som avser delaliplan lit Gladö Kvarn"

Transkript

1 Mål nr P 4512-'12 Avdelning 3 Ghdokvams öreningar Gladökvms Få lrshetså aef ording & VåOf Ö.enino ilark- och MiUödomstolen Box ' Nacka Strand Bilaqor: Händelsebeskrivning avseende inlämnande av tullmakter Kopia på ankomstsumplat fliliebrev till fullmaklerna Kopia på ankomstståimplåd lullmakt Yttrande i mål nummer P , angående Huddinge kommuns yttrande i målet som avser delaliplan lit Gladö Kvarn Kommunens metod för att hantera samrådssynpunkter har varit att hänvisa till policydokument med generella standarder samt hänvisning till möjligheien att överklaga. Detta har gjort samrådsprocessen till en tämligen meningslös envägskommunikation. lstället för alt iiråva efter en måluppfyllande plan där olika önskemål avvägts och jämkats, har man informerat om sin egen agenda och gömt sig bakom överklagandemöjligheter. Det hår innebär en fullständigt oacceptabel tidsutdräkt där Gladö kvams fastighetsägare väntar i åratal på de VA-anslutningsmöjligheter som utlovats i decennier. Det måste finnas utrymme i detta land för att bibehålla karahären i områden så som de boende vill. Det förefaller rimligare att det i första hand är nybildade bostadsområden som får representera kommunens standarddokument, där den som flyttar dit väljer sitt boende med kännedom om den karaktär som råder eller planeras. I Huddinge är det istället de nybyggda omrädena som tillåts ha "kvariersmark' och delat huvudmannaskap. ExploatÖrer kan stålh krav på kommunen, eftersom de har möjligheten att välja om de vill genomföra investeringen i området eller inte. Fastighetsägama i Gladö kvarn har inte någon valmöjlighet, utan tvingas betala notan för att se sin boendemiljö förändras ioönskad rikning. De boende i Gladö kvam önskar, tiksom kommunen, införa kommunalt vatten och avlopp så fort som möjligt, men menar aft detta kan införas med bibehållande av områdets lanlliga karaktär. VA-anläggning kräver inte breda asfaltsvågar med trottoarer, cykelbanor, farthinder och lyktstolpar. Kommunen anser sig inte ha åd att infaira sin egen vägstandard, men ingen har frågat fastighetsägarna vad de har tåd med. lstället vill man tvinga fastighetsägarna att betala för en ny standard som de anser förstör området. Eftersom lagstiftningen kräver fööättrad vägstandard för att gatukostnader ska få tas ut, är en höjd stantard enda sättet att få debitera fastighetsägarna för arbetet m d kommunalt vatten och avlopp. VA-anläggningen betalas dock av den anslutningsavgift som den kommunala VA-anläggaren tar ut för grävning, material och återställande av vägbanan. Fastighetsågama i Gladö kvam uppfattar därför kommunens plan som att fastighebägarna ska betala två gånger för samma sak, och som slutresultat få ett bostadsområde av en helt annan karakär ån den man valt att bosätta sig i. Utöver frågoma om VA och vägstandarder innehåller kommunens detaljplaneförslag en fastighetsplan som innebär att kommunen vill sälja mark som 'blir Öve/'. Mark, som kommunen anser sig äga, som ligger i anslutning till privata fastigheter, och inte behövs för gatuutbyggnaden, ska tillföras de privata fastighetema. Det handlar dock inte om ett ;rbjudande om att köpa mark, utan ett obligatorisk marktillskott som ska betalas med vad kommunen anser vara ett marknadsvärde per kvm för lastigheter i GIadö kvarn e,terfull vågoch VA-utbyggnad. Dessa fastigheter ska således betala en tredje gång för vägar som de inte vill ha, och tillföras mark vare sig de ser något behov av den eller ej. 1 (3)

2 Gbdokvarns breningar ciådökvan FastighetsågaE örening & vågfoqhg Om det tillför fastigheten något värde är fastighetsägare säkerligen glada att ges chansen att köpa mark, men detta måste.imligen ske {rlvilllgt. För att fastighetsågare ska kunna ta ställning till sådant förvärvserbjudande krävs också att kommunen kan uppge ett pris för köpet i ett konkret köperbjudande, vilket inte skett. Fastighetsågarna har endast upplysts om att de måste förvärva marken till ett pris som senare kommer att beståmmas, och undlåtenhet att göra detta kan leda till, ur samrådsredogörelsen, sid 13: 'Vid bygglovsgivningen gör man en kontroll att fastighelen överensstämmer med gällande detauplan. Detta kan dårför medföra att fastigheten då behöver köpa in mark som detaljplanen säger ska tillföras fastigheten." När det gäller myndighetsutövnjng med omfattande ekonomiska konsekvenser för enskilda hushåll, så som fastighetsregleringsfrågoma där dyra ma*tillskott riskerar att tvinga familjer från sina hem, vilar ett tungt ansvar på den agerande myndigheten. Vi finner det anmärkningsvärl att kommunen inte omedelbart tillstår att samråd processen misslyckata, Det är uppenbart att så är fallet, eftersom vi inte ser något 3ätt på vilket marktillskott kan kråvas för att detauplanens syften ska kunna uppnås, ändå harvi medlemmar som inte accepterat ma*tillskott där sådana ånnu anges i detaliplanen' lstället för att upprepat hänvisa till samrådsredogörelser och överklagandeprocessen borde kommunen skyndsamt kontakta de berörda fastighetsägama med konkreta förvårvserbjudanden som det står fastighetsägama fritt att avstå eller anta utan att det, jämfört med andra fastigheter, inverkar på fastighetens framtida byggrättsmöjtigheter. FÖrst måste dock en åganderättsutredning genomföras, efrersom markens ägandeförhållanden är oklara. Det går inte att sälja något man inte äger. Kommunen uppger i sitt yttrande att priset för marken inte regleras i detaljplanen, men det är en lek med ord i syfte att dölja detaljplanens verkningar. Prissåttningsmodellen är lagstadgad och aktiveras av detaljplanen. Om kommunen vill sälja mark till fastighetsägare bör de komma överens om detta före eller, allra senast, urdersamrådet, för att sedan besluta om en detaljplan dår, så som lagen kråver, hänsyn tagits till rådande fastighetsförhållanden. Det enda vi kräver är att varje enskild fastighetsågare ges rätten att avstå från marktillskott, utan att det jämfört med andra fastigheler påverkar fastighetens framtida byggrättsmöjligheter. De belopp som kommunen själva nämnt under samrådsprocessen innebär att enskilda fastighetsägare kan tvingas betala kronor för markillskott i ett område där hela tomter idag säljs till sådana priser. I ett land där negativ avtalsbildning från företag inte accepteras är det mycket mårkligt om kommunen ska kunna tillskansa sig stora belopp med en simpel hänvisning till att 'Tastighetsägare har haft möjlighet att under samråd och utställning inkomma med synpunkte/. Vi har inkommit med synpunker och våra synpunker har ignorerats. Eftersom detaljplanens huvudsakliga syfre, tillika anledningen till dess uppkomst, år att möjliggöra gemensam VA-hantering för att säkerstålla naturområdets långsiktigt goda miljö, är det mycket olyckligt att detaljplanens komplexitet och ambitionsnivå ledertill så höga kostnader för fastighetsägarna att det för många blir en omöjlighet att finansiera VAanslutningen. Kommunen menar att det är Iämpligt att den egna organisationen ensam yttrar sig i fastighetsregleringsfrågan. Vl menar att det är alldeles uppenbart att ärenden av den dignitet vi här talar om, där kommunen är ena parten i fastighetsbildningsfrågorna, måste inhämta synpunkter från oberoende lantmälerimyndighet med djupare erfarenhet av dylika frågor' 2 (3)

3 Ghdokvarns föreningar Gtadökvams F4tqnebågaeföGning & vågföening ,143 Kommunen anför som stöd för sitt ställningstagande om marktillskott att mark'i flera fall redan idag nyttias för privata ändamåi", vilket är argument vi också hört under samrådsmöten. Om kommunen anser atl enskilda tar sig stöne friheter med allmän mark än vad lagar och förordningar medger bör de uppmärksamma den frågan i andra forum än detaljplaneprocessen och vid behov stävja missbruk för aft säkerställa allmånhetens tillgång till gemensamma ytor. Aganderättsförhållandet till marken är inte heller fastställt. Gladö kvarns Vägförening anser sig äga marken, kommunen anser sig äga marken. Trots att behovet av en åganderättsutredning påtålats uppropade gånger under detauplaneprocessen våljer kommunen att ignorera frågan och talar om 'mark som idag är kommunalt ägd'. Kommunen anför i sitt yttrande att "frågor som till exempel sjövattenssystemet eller materialval inom vägmarken regleras inte av detaljplanen'. Dår är vi i haesta grad oeniga med kommunen. Efrersom kommunen inte gör områdesspecifika prövningar av materialval, utan hänvisar till policydokument om gatustandarder som ska gälla oavsett om det är gamla sommarnöjesområden från so-talet eller stora köpcentrum längs E4:an, menar vi att man i detaljplanen rcdan avgjort allt ifrån gatubelåggning till vägbredd och belysning. När det gäller sjövattensystemet har man under samrådsprocesssen tillstått att sjövattensystemet i Gladö kvarn är en miljövänlig och användbar lösning som det vore positivt att kunna nyttja vidare Efter detaljplanens antagande har man dock gjort klart aft det inte är tillåtet att förlågga ledningarför detta på den allmånna marken. Det år alltså i själva verket så att man omöjliggjort ett sjövattensystem genom att detaljplanera samfällighetens mark, för vilken man ännu inte utrett belintligt ägareförhållande, till allmän mark med kommunalt huvudmannaskap. Hävdan att detta inte regleras av detaljplanen år således vilseledande och låter politiker och medborgare tro att detaljplanebeslutet inte styr frågan. Till sist frågan om de 109 fullmakerna. Vi bifogar en fullständig håndelsebeskrivning av överlämnandet av fullmakterna till kommunen. Överlämnandet gjordes personligen av Gladö kvams Fastighetsågareförenings dåvarande ordförande till kommunens handläggare i ärendet. Fullmakterna är ankomstståmplade av Huddinge kommuns samhäle' byggnadsnåmnd. Vi bifogar ock6å kopia på en av fullmakema där detta syns tydligt. Kommunens undlåtenhet att beakta dessa fullmakter, förnekandet av deras existens samt ointresset av att utreda var de tagit vägen och hur du kunnat förkomma, illuslrerar med all önskvärd tydlighet avsaknaden av ett samråd i god demokratisk ordning. Vi finner det problematiskt att den politiskt ytterst ansvarige för ärendet, samhällsbyggnadsnåmndens ordförande, inte alls deltar i processen, emedan han förklarat sig jävig i frågan. Det är förvisso ett svårlöst problem, men vi finner det möjligt att detta är en av förklaringama till demokratiunderskottet som pråglar detaljplaneprocessen för Gladö kvarn. Vi menar att det här riskerar att undergräva medborgamas åsiktsrepresentation och ytterligare förstärker behovet av att, på tjänstemannasidan, säkerställa att medborgarnas synpunkter ges uppmärksamhet i planeringen. Tää;ffti:"""':*" jänny Måim6n, orcforanoe Kärrsjövägen 16 '141 9'1 Huddinge /' Gladökvams Vägförening zzvz.zt*t-'-/z-/z;z,-.- /.,- Martin Felldin, ordförande Össjövägen 'l Huddinge 3 (3)

4 Försvunna fullmakter från 109 st fastighetsägare i Gladökvarn Huddinge kommur vill inte kinnas vid att de tagit emot rubricerade fullmakter. Dä ilgen rcgistrering av inkomna handlinger giorts hos kommunen fnns hellet ingen wrilikation på att de inkommit till kommrzen, skriver ltirvaltningschefen och planchefen i ett yttrande Tjanua Undertecknad, Kent Johansson, var ordlorande i Fastighetsägarelöreningen under 2011 och ansvarig liir hanteringen av fullmaktema. Med detta dokument villjag redogöra ltir hur det gick till n:irjag lämnade fullmaktema till kommunen. Överlämnrnde äv fullmakter 'l'orsdag 5 maj 2011 var sista dag att lämna skiftliga synpunkter på den utställda dctaljplanen liir Gladökvam. 105 st fullmakter hade inkommit fiian fastighetsägama, där de ville att löreningen skulle liira deras talan. På Iiirmiddagen, 5 maj, ringdejag Johanna l Wadhstorp, kommunens kontaktman ang Gladökvam. non var lorvarnad om attjag personligen ville överlämna fullmakterna. Jag vågadc inte ta risken att dokumenten skulle komma bofi i posthante ngen. Hon skulle vara på kontoret under eftermiddagen såjag kunde komma och liimna fullmaktema. Säg till i receptionen att du söker mig. Då kommcrjag ner, sa hon. C:a kl aktejag till kommunens tryckcri i kommunalhuset. Jag sa att jag skulle l:imna dessa fullmakter till kommunen men ville ha en personlig kopia av dessa ör säkerhets skull. Jag fick min kopia och åkte till Tekniska nämndhuset, där Johanna Wadhstorp har sift kontor. I receptionen fiågadejag efter Johanna Wadhstorp och fick svar att hon kommcr strax. Jag lämnade till henne 105 st odginalfullmakter samt en datortyckt lista över vilka fastighetsägare som lämnat fullmakt. Denna innehöll fastighetsnr, namn, adress i Gladökvam samt boendeform (permanent. fritid eller obebyggd tomt). I och med detta var uppdraget utftjrt. Förlängd tid att lämna synpunkter om detaljplanen Dagen efter. den 6 maj, fick jag mail från vårjurist. att Johanna Wadhstorp hade godkänt att vi fick inkomma med synpunkter ftam till 16 maj. Det innebar ju att vi kunde ta emot fler fullmakter. Så skedde också. Sparade mail Bland mina spa.rade mail hittar några intressanta. Den 1l maj resp 17 maj harjag skickat till vår jurist öljande: Från: lill (opiar skjckair on Z0t Ämne: svryttråndemm Eifosade filer I Ej Futmakter 2011 os os.xl5 (1s0 KB) Catenna Era skr',et rran rg crdnifg Skicka delta y.ttrand Skri,, a,, En cm oatukcslraderra Bifogar Exce[iil o,]er de scn lannrat fullnakt 105 st loch med att fcrening n fick fcrlångd tltrandetid till 16 maj har,,i gett fler mollighel ati lamna fullmakter Pa måndag 1G maj tankte jag lamna in dpssa cflfrslantirp iil k.nrnrrn-on Haisningar ikeni

5 Iilll Kopra: Keot lohansson Uppdaterat fdhektrreqirter Ski.kåtr ti :19 eifoqade filer: Elruknakter 5 maj resp 16 mai 201 l xli (r51 KB) Caterina I måndags l6nraj lämnadejagtill komnrunen )lterlioare J st seni inkonrna fullniakter Sanrmanlagt hår.,i nu '109 st Efier kopie,ing hos konrnrunen skickas originalen tillfoyen Här en uppdate.ad Excel'fil nred samlliga fullnrakler I"1.;h ikent Totalen i Excel-arket visar ltiljande infomation 109 Follll).rkteriIlnllrhn{lelillkonrnruleI 105 sl st Kommentar Enligt mailet ovan skulle kommunen kopiera alla fullmakter och skicka originalen till Advokatbyrån Foyen. Orginalfullmakterna återfunna Fredag 15 mars 2013 kontaktadejag Foyens advokatbyrå lih att höra om de hade fitt några originalfirllmakter från Huddinge kommun. Jovisst, där fanns originalen liån 5 maj Varie dokument st?implat och daterat. Däemot fanns inte de sista 4 fullmaktema, som liimnades l6 maj Foyen hade skickat ett Iiiljebrev till kornmunen, angående fullmaktema, diir det framgick aft kommunen skulle kopiera fullmaktema och skicka originalen till advokatbyrån. Kopia av fttljebrevet samt kopia av en fullmakt bifogas. Varftir skickade inte kommunen fullmaktskopiorna till Länsstyrelsen? De hade ju stämplat in dem. Jag hoppas att denna rcdogörelse åir klarläggande. Detjag inte örstår iir ltinaltningschefens och planchefens yttrande o$ att det inte.finns någon verifrkation på att fullmaherna ihkornnit lill kommunen. Allt varju instzimplat och kommunen hade gjort som det stod i liiljebrevet. Det verkar ju vam en antydan om att jag, som ansvarig ftir Gladökvam, skulle fara med osanning. W

6 HUDOI?{;E KCIiI-UN sdhåir3tya.'r1le.,:_r rå_ 201X 'i5-! 5 FOYEN Huddinge kommun Sarnhäl lsbyggudsnädrden l4l 85 Huddinge Bm 7229, SE TOCKHOLM, Sw.dco, B6iik!.drcss: Jakob$dgl8Åte 22 T.l , Fd , R.sno t -2740, Dornicil.: Angående Synpunkter Detaljplan för Gladökvarn, Huildinge kommun Utställningshardlirg februari 201 I sbn PL 2007/47.31,W 24-A-6 Såsom ombud ör Gladökvams Vägfiirening översåindes firllmal or ftir Gladökvams Vägf<irening ftån fastighetsägare inom Gladökvarqsområdet. Underteclmad har sedao tidigar ingivit fu[makt fiir att agera såsom ombud fiir Gtadökvams Vägfiirening. Tacksam ör retur av fullmaktema så snart Huddinge kommun har kontsollemt och kopie(at dem, För retwen, anviind fiiljande adress: Foyen Advokatfirma Adv Pia Pehrson Box Stockholm Med våinlig häsning 4-Qt---.-/ Pia Pehron.. r Z:-.l- Caterina Carreman

7 ih?.m,f.5.m 20t1 -r,5-05 FULLMAKT Fullmakt för Gladökvams Vägförening eller den föreningen i sift ställe förordnar, Atlvid domstol, kommun eller myndigheter anhängiggöra, utföra, bevaka min/vår talan vid mål gällande frägor om - åndring av den nwarande karaktären av området Gladökvarn - vägstandarden i omrädet Gladökvarn - gatukostnaderna för området Gladökvarn - hantering av sjövatten i ärendet detaljplan för Gladökvam, Huddinge kommun, SBN PL 2007/47.31, DP24-A-6 och sammanhörande gatukostnadsutredning a!0! att företdida mig/oss vid alla kontakter med myndigheter och enskilda som hör amman med ovanstående frågor. Huddinse den 'q /-{2011 Namntörtydligande: ft^r,r»i'j Fastighetsnummer: /,lz

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2013-05-07 Diarienummer 1363-4455/2011 Makarna NN Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser 1. Boverket riktar ingen kritik

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Stockholm den 3 oktober 2013. Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping

Stockholm den 3 oktober 2013. Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Stockholm den 3 oktober 2013 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagat beslut: Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommuns beslut om antagande av översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun,

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011)

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011) Socialtjänst 2013/14:JO1 Två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för att dokumentera förhållandena

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende

Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-01-23 Dnr 3529-2012 Sid 1 (8) Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende

Läs mer

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger Innehåll Därför är långsiktighet svårt Nej till avdragbara räntor Höstens kurser Bostadsrätterna får ny vd Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten RiR 2006:7 Begravningsverksamheten förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? ISBN 91 7086 073 4 RiR 2006:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Utbildnings-

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer